Konsumenträttsliga riktlinjer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Konsumenträttsliga riktlinjer"

Transkript

1 Konsumenträttsliga riktlinjer Konsument verket ombudsmannen Felansvar och garanti vid bilköp I den här anvisningen behandlas principer för felansvar och garanti vid bilköp. Anvisningarna gäller köp av både nya och begagnade bilar. Vid utarbetandet av anvisningarna har man hört organisationer inom bilbranschen. Säljaren, importören och tillverkaren ansvarar för fel i vara på basis av bestämmelserna i konsumentskyddslagen 5 kap. Också en förmedlare som verkar som näringsidkare kan ha ansvar gentemot kunden. För ansvaret för fel har det i lagen inte bestämts någon tidsgräns, utan den tid ansvaret gäller bestäms enligt varans förväntade livslängd. Följande faktorer inverkar på bilens livslängd: antalet körda kilometrar, användningsförhållanden samt hur bilen underhålls och sköts. En garanti är däremot en frivillig tilläggsförmån som säljaren, tillverkaren eller importören ger köparen. Garantigivaren ansvarar för bilens funktion och egenskaper under den tid som har angetts i garantiförbindelsen. Konsumenten har ett avtalsförhållande enbart med säljaren. Därför ansvarar säljaren i första hand för korrigering av felsituationer i enlighet med konsumentskyddslagen. Säljaren kan till exempel inte ålägga konsumenten att ta kontakt med importören eller ge konsumenten i uppgift att med importören avtala om en garantireparation. Säljaren, importören och tillverkaren måste sinsemellan komma överens om ansvarsfördelningen så, att konsumenten inte utsätts för onödigt besvär. Konsumenten kan däremot själv välja till vilket säljled säljaren, importören eller tillverkaren han/hon vill rikta sin reklamation. Det mest praktiska sättet, som också rekommenderas, är att säljaren utreder ärendet med avtalsparten, dvs. säljaren. Därför har utgångspunkten för dessa anvisningar främst varit säljarens felansvar, även om också andra säljled gentemot kunden ansvarar för fel. Säljaren ansvarar för fel köparen för lämplig användning En bil är en varaktig konsumtionsnyttighet som kräver regelbunden skötsel och service. Det är på köparens ansvar att sköta bilen rätt och använda den enligt anvisningarna. Säljaren däremot ansvarar för fel på bilen enligt konsumentskyddslagen. Säljarens ansvar för fel fortsätter också efter det att garantin har löpt ut. De flesta bestämmelserna i konsumentskyddslagen tillämpas på köp av både nya och begagnade bilar. Några bestämmelser, som till exempel villkoret i befintligt skick tillämpas endast vid köp av en begagnad bil. Däremot är felsituationerna i praktiken många gånger olika beroende av om det gäller köp av en ny eller en begagnad bil. Konsumentverket Aspnäsgatan 4, PB 5, Helsingfors tfn E-post: Internet:

2 2 Vanligen förekommande felsituationer i samband med bilköp det uppstår ett tekniskt fel eller brist bilen motsvarar inte de uppgifter som man har kommit överens om vid köptillfället säljaren har gett fel eller inkorrekta uppgifter om bilen säljaren har hemlighållit väsentlig information som skulle ha påverkat köpbeslutet bruks-, service eller andra anvisningar saknas bilen visar sig vara i sämre skick än vad köparen haft anledning att vänta sig med hänsyn till bilens ålder, mätarställning och pris eller bilen eller en del av den har en kortare livslängd än vad man rimligt kunde vänta sig Exempel på felsituationer i samband med köp av en ny bil Tekniska fel eller brister Konsumenten har rätt att kräva att en ny bil är felfri. Det är frågan om ett fel om bilens kvalitet inte motsvarar det man vanligtvis kunde förvänta sig av bilmodellen i fråga. Felet berör nödvändigtvis inte endast en enskild bil utan kan också förekomma i en hel serie av bilar. I detta fall kan alla bilar vara felaktiga. Felen utgörs ofta av tekniska fel. I bilens elektronik kan förekomma olika fel till följd av vilka bilens motor stannar under pågående körning, radion stängs av, bilen går ojämnt, el.dyl. Felet kan förekomma i en enskild bil eller i varje exemplar av bilmodellen. Bilar är olika vad gäller kvalitet och utrustningens nivå. Bilen kan ha egenskaper som känns obekväma, men som ändå inte är fel. Till exempel styrka på ljudet av däcken kan variera stort, beroende av hurudana däck har monterats och på vilka slag av vägar man kör. Det är dock nödvändigtvis inte fråga om ett fel. Gränsen mellan fel och egenskap är inte alltid tydlig. Egenskapen får dock inte hindra en normal användning av bilen, inte heller utgöra en risk för trafiksäkerheten. Om det är en egenskap eller ett fel bedöms på basis av konsumentens motiverade, objektiva förväntningar. Konsumenten har rätt att förvänta sig normal användbarhet och en viss kvalitet av bilen. Förväntningarna på bilen påverkas av de uppgifter som har getts om bilen samt den bild man har fått av den i marknadsföringen och vid köptillfället. För att undvika problem är det bra att uppmana kunden att provköra bilen. Då kan han/hon bekanta sig med åtminstone en del av bilens egenskaper. Bilens utrustning En ny bil bör överensstämma med vad som har avtalats vid köptillfället. Om bilen saknar sådan utrustning eller funktion som den enligt köpebrevet, säljarens broschyr eller annat marknadsföringsmaterial borde vara försedd med, är det frågan om ett fel. Den saknade utrustningen eller funktionen kan vara såväl fabriksmonterad som tilläggsutrustning eller funktion som monteras senare. Konsumenten kan vid sidan av de uppgifter säljaren gett vid köptillfället också hänvisa till ett tidigare säljled, som till exempel uppgifter som importören eller tillverkaren har uppgett om ett fordon som är avsett för marknaden i Finland. Undantag utgörs av situationer där Konsumentverket Aspnäsgatan 4, PB 5, Helsingfors tfn E-post: Internet:

3 4 säljaren klart och entydigt vid köptillfället har meddelat att importörens eller tillverkarens produktuppgifter skiljer sig från uppgifterna för den bil köpet gäller. Sådana uppgifter kan till exempel finnas på importörens eller tillverkarens egna hemsidor. Det är skäl för säljaren att omsorgsfullt diskutera med köparen om vilka funktioner och vilken utrustning bilen skall förses med. Det är också skäl att så noggrant som möjligt nämna denna utrustning och de här funktionerna i köpebrevet. Med hjälp av den tydliga förteckningen över utrustning som båda parterna har kan man förebygga tvister om köpets innehåll. Exempel på felsituationer i samband med köp av en begagnad bil Motiverade förväntningar på bilens skick I en bil som har köpts begagnad kan redan snart efter köptillfället uppstå fel som måste repareras. Konsumenten kan inte förvänta sig att en begagnad bil skulle motsvara en ny. Men en bil som har köpts begagnad får ändå inte vara i sämre skick än vad konsumenten med tanke på bilens ålder, körda kilometrar, bilens köpesumma och de uppgifter säljaren har gett om bilen i allmänhet har rätt att förvänta sig. Bilens reparationskostnader får inte heller vara oskäligt höga jämfört med köparens befogade förväntningar. Växellådan i en bil som har körts kilometer går sönder utan att det skulle vara fråga om att köparen använt den fel eller på grund av motsvarande orsak från köparens sida. Växellådan har varit i sämre skick än vad köparen har haft skäl att anta vad gäller en bil med denna mätarställning. Om samma fel uppstår i en bil som är körd kilometer kan man anse att reparationsbehovet är en följd av normalt slitage. I detta fall ansvarar alltså köparen för reparationskostnaderna. Man kan inte på förhand ange en preciserad livslängd för bilen eller dess delar. Bedömningen av fel eller felfrihet måste utföras från fall till fall. Kamremmen brister Enligt Konsumenttvistenämndens etablerade tolkning bör en kamrem hålla under minst den tidsintervall mellan byte som tillverkaren har angett i serviceprogrammet. Om remmen brister tidigare, är det frågan om ett fel. Säljaren måste i detta fall också stå för reparationskostnaderna för de indirekta skador som har orsakats av att remmen brustit, vanligtvis motorreparationer. Även om konsumenten inte har fört bilen på service förrän kamremmen borde bytas har detta ingen inverkan på säljarens ansvar. Undantag utgörs av de fall där felet hade kunnat förutses vid en granskning i enlighet med serviceprogrammet. Att delta i reparationskostnaderna En klar och entydig utgångspunkt i konsumentskyddslagen är att säljaren måste reparera felen på egen bekostnad. Ibland ökar bilens värde dock betydligt efter reparationen jämfört med värdet i det ursprungliga avtalet. Om reparationskostnaderna för säljaren är oskäliga behöver han/hon inte samtycka till reparationen utan att konsumenten deltar i de kostnader som inverkar på bilens förbättring. Även om säljaren meddelar att kostnaderna är oskäliga kan konsumenten vägra betala för att bilens skick förbättras. Felet kan i detta fall korrigeras med en prisnedsättning som motsvarar reparationskostnaderna. I sådana fall är det oftast praktiskt att reparera bilen med en begagnad reservdel i gott skick så att bilen kan fås i ett ändamålsenligt skick.

4 5 Motorn i en bil som har körts mycket måste bytas till en ny. Det finns inte någon bytesmotor tillgänglig i sådant skick som avtalet förutsätter. Eftersom man byter till en ny motor är det motiverat att konsumenten betalar en del av den här förbättringen. Alternativt gottgörs köparen med en prisnedsättning. Uppgifter om bilen De uppgifter säljaren ger har stor betydelse för konsumentens köpbeslut. Konsumenten kan inte åberopa sådant fel eller sådan brist som fel om han/hon har informerats om detta före köpbeslutet. I tvistemål måste säljaren kunna bevisa att köparen har erhållit sådana uppgifter. Det är därför skäl att anteckna fel och brister i köpebrevet. Det allmänna uttrycket säljes som reparationsobjekt el.dyl. räcker inte. Felet måste specificeras med till exempel säljes, kräver motorremont. Provkörning och köparens observationer Bedömningen av fel påverkas av konsumentens egna observationer gällande bilens skick. Konsumenten kan inte åberopa sådant fel eller sådan brist som fel som han/hon kan antas ha varit medveten om vid köptillfället. För att undvika onödiga fel och missförstånd är det skäl för säljaren och köparen att tillsammans noggrant gå igenom bilens alla uppgifter, inklusive utrustningen. Det är också skäl att erbjuda köparen en tillräckligt lång provkörning innan han/hon fattar sitt köpbeslut. Köparen har inte någon särskild utredningsskyldighet. Säljaren bör på eget initiativ meddela köparen om sådana frågor som i väsentlig grad inverkar på köpet och som man inte kan anta att köparen lägger märke till. Fel information Fel information kan till exempel vara fel uppgifter om bilens ålder. Med tanke på felansvar är det avgörande att datum för bilens ibruktagande, dvs. första registreringsdatum har angetts korrekt. Tidpunkt för ibruktagning anges i allmänhet med ett års, ibland en månads precision. Bilens s.k. årsmodell eller tillverkningsår kan avvika från ibruktagningsåret. Årsmodellen eller tillverkningsåret har enbart betydelse i de fall säljaren särskilt har meddelat att bilen är av en viss årsmodell eller har angett tillverkningsåret. Hemlighållen information Det är fråga om information som inte har angetts, dvs. hemlighållen information, då säljaren inte har meddelat sådant som i väsentlig grad kunde ha påverkat köpbeslutet. Sådana saker kan till exempel vara att bilen för en tid har varit tagen ur register efter att ett försäkringsbolag har inlöst den på grund av kollision eller att den har importerats till landet som begagnad. Säljaren bör på eget initiativ berätta om ovan nämnda saker till köparen. Han/hon kan inte anta att köparen själv kan utläsa detta från bilens registreringsdokument. Konsumentverket Aspnäsgatan 4, PB 5, Helsingfors tfn E-post: Internet:

5 Anvisningar för service och underhåll Om man inte med bilen får anvisningar för användning och underhåll är det fråga om ett fel. Med en ny bil levereras åtminstone servicebok och ägarens handbok samt garantibrev. Också vid köp av en begagnad bil måste köparen erhålla de anvisningar som är väsentliga för bilens användning och skötsel. Om säljaren till exempel inte kan ge köparen en användarens handbok bör han/hon på något annat sätt ge köparen de anvisningar som är väsentliga för bilens användning och skötsel. Om köparen av en begagnad bil inte får en servicebok är det fråga om ett fel i de fall säljaren har meddelat att en servicebok finns och lovat att den servicebok som saknas vid köptillfället kommer att levereras till köparen i efterhand. Om bilen dock är så litet använd att köparen får en välgrundad uppfattning om att serviceboken ingår i köpet måste säljaren meddela om den saknas. Kostnader för utredning av felet Ibland kan det vara oklart om säljaren eller garantigivaren ansvarar för felet i bilen eller om det finns en annan orsak till att bilen inte fungerar. I första hand ansvarar säljaren eller garantigivaren för de kostnader som uppstår till följd av att orsakerna till felet utreds. Om bilen har beviljats garanti måste säljaren för att befrias från felansvaret kunna bevisa att bilens försämrade skick troligtvis är en följd av olycka, felaktig hantering eller annan orsak som köparen är skyldig till. Säljaren kan också bevisa att bilen är felfri och att den inte fungerar till exempel på grund av att köparen inte har kunnat följa bruksanvisningarna. På grund av säljarens visningsplikt kan man inte i samband med garantin debitera köparen för de åtgärder som krävs vid utredningen av felet. Undantag utgörs av de fall där köparen tydligt har hämtat bilen för reparation utan välgrundad orsak eller då han/hon själv har orsakat ett fel som han/hon borde ha varit medveten om. Om ingen garanti har beviljats eller om garantitiden har löpt ut, måste säljaren bevisa att bilen har ett fel. Om bilen under säljarens utredning av felet visar sig vara felfri är det i princip möjligt att debitera köparen en skälig avgift för utredningen av felet. Säljaren och köparen bör i så fall ha kommit överens om betalningen på förhand. Garantins betydelse Garanti är en tidsbunden förbindelse där garantigivaren under en viss tid tar ansvar för fordonets användbarhet och egenskaper. För bilar som säljs som nya beviljas så gott som utan undantag garanti. Garantin för nya bilar är i kraft 2-3 år, men också längre garantitider beviljas. Garantin är en tilläggsförmån som beviljas vid sidan av det lagstadgade felansvaret. Med garanti kan man inte ta bort rättigheter för konsumenter som har fastställts i lag. Oberoende av garantins giltighetstid ansvarar säljaren och tidigare säljled för bilens fel i enlighet med konsumentskyddslagens bestämmelser om ansvar för fel. Garantigivaren kan utgöras av tillverkaren, importören eller säljaren. I Finland är garantigivaren för de flesta bilmärkenas del importören vad gäller nya bilar. För garantin bör ges ett skriftligt garantibevis, av vilket framgår garantigivarens kontaktuppgifter och garantins begränsningar samt hur köparen bör agera vid en felsituation. Garantibeviset för den nya bilen ges till köparen i samband med överlåtandet av bilen. Garantigivaren är skyldig att på egen bekostnad avlägsna ett sådant fel som har uppstått under garantitiden. Skyldigheten gäller dock inte om garantigivaren kan påvisa att felet sannolikt har 7

6 uppstått på grund av något som köparen har orsakat, som till exempel fel användning av bilen, undermålig skötsel, underlåtelse att följa tillverkarens serviceanvisningar eller på grund av yttre skada. 8 I garantin finns ingen självriskandel. Man kan inte heller debitera köparen för reparationskostnaderna med motiveringen att bilen till följd av reparationen skulle vara i bättre skick än tidigare. I detta fall skiljer sig garantin tydligt från felansvar: med stöd av garantin kan köparen kräva att bilen sätts i sakenligt skick, oberoende av om bilen då är i ett bättre skick än tidigare. Garantigivaren kan bestämma garantins omfattning. Vad gäller garanti för bilar är det allmänt att vissa slitdelar och delar som byts vid service inte omfattas av garantin. Säljaren ansvarar dock också på basis av felansvaret för onormalt slitage på sådana delar. Modell för garantivillkor för nya bilar Konsumentverket och importörerna av nya bilar har år 2005 utarbetat en modell för garantivillkor för nya person- och paketbilar (Modell för garantivillkor för nya person- och paketbilar finns som bilaga till dessa riktlinjer). Av modellen för garantivillkor framgår vilka villkor och förbehåll får finnas i garantivillkoren för att de skall uppfylla kraven som har fastställts i Finlands konsumentskyddslag. Enligt modellen för garantivillkor måste köparen följa bilens användnings- och skötselanvisningar. Garantigivaren kan enligt modellen för garantivillkor förutsätta att köparen låter utföra service på bilen i enlighet med det serviceprogram som tillverkaren utarbetat för finländska förhållanden. Man kan förutsätta att en sakkunnig verkstad känner till varje enskilt serviceprogram som kommer i fråga. Bilens servicekostnader utgör vanliga underhållskostnader för bilen och är på köparens ansvar. Service enligt serviceprogrammet kan också utföras på andra verkstäder än s.k. märkesverkstäder. Om underlåtelsen att utföra service och det uppstådda felet inte kan bevisas höra samman, kan garantin inte avslås enbart på grund av att man har underlåtit att utföra service. Om garantigivaren kan påvisa att skadan uppstått till följd av ett fel i serviceåtgärderna ansvarar den som utfört servicen för de skador som har uppstått. På motsvarande sätt kan konsumenten också låta utföra ett arbete som inte ingår i det egentliga serviceprogrammet, till exempel extra rostskydd, om den här åtgärden inte leder till att bilen skadas. Garantigivaren kan å andra sidan kräva att reparationer som utförs på basis av den garanti säljaren har beviljat utförs i en verkstad som garantigivaren har bestämt. Garantier för begagnade bilar I garantier för begagnade bilar kan man till tillämpliga delar följa samma principer som vid garantivillkor för nya bilar. Inte heller garantin för en begagnad bil får innefatta självriskandel eller andra betalningsförpliktelser. Garantin för en begagnad bil kan också vara mycket begränsad: den kan till exempel endast gälla motorn och kraftöverföringen. Garantivillkoren för en begagnad bil får inte strida mot bestämmelser som har fastställts i lag. Sådana garantivillkor är ogiltiga och med tanke på konsumenten ineffektiva. Säljaren frigörs inte från felansvar på grund av att garantitiden har löpt ut Det faktum att garantitiden har löpt ut betyder inte att säljaren frigörs från felansvar. Säljarens ansvar fortsätter också på basis av ansvaret för fel efter det att garantin har löpt ut. Skillnaden jämfört med garanti är att konsumenten bör kunna påvisa att det är frågan om ett fel.

7 9 Man kan inte ställa alltför höga krav på köparens sakkunskaper och förmåga att påvisa fel. Ibland är det nog att köparen enbart kan bevisa att bilen inte fungerar. Säljaren bör då som motbevis kunna påvisa att bilen är felfri. På bevisbördan inverkar alltså också det faktum vilkendera parten har en verklig möjlighet att påvisa sakerna. Sex månaders regeln Säljaren ansvarar för ett fel som bilen har haft vid överlåtandet även om felet skulle uppstå senare. I enlighet med konsumentskyddslagen förutsätter man att felet har funnits redan vid tidpunkten för överlåtelsen om det uppstår inom sex månader efter överlåtelsen. Konsumenten bör dock kunna påvisa att det är frågan om ett fel. Definiering av fel sker enligt ovan nämnda metod (Se punkten ovan Säljaren ansvarar för fel köparen för lämplig användning), till exempel genom att påvisa att bilen har gått sönder tidigare än vad man kunde förvänta sig av dess livslängd. Sex månaders regeln betyder att säljaren ansvarar för reparation av felet såvida inte säljaren kan påvisa att varan vid överlåtandet var felfri. Först på våren då luftkonditioneringen tas i bruk kan man konstatera om luftkonditioneringen i en bil som har köpts på vintern fungerar eller inte. Man kan då anta att felet fanns redan vid den tidpunkt bilen överläts. Säljaren ansvarar för reparation av felet såvida han/hon inte kan påvisa att luftkonditioneringen fungerade vid överlåtelsen. Motsvarande felantagande kan också framföras till exempel då ABS-bromsar eller antisladdsystem inte fungerar. Sex månaders regeln kan inte jämställas med garanti. Man anser inte att ett fel som har uppkommit till följd av normalt slitage eller felanvändning är ett fel även om det skulle uppstå inom sex månader efter överlåtandet. Om växellådan i en bil som har körts kilometer går sönder utgår man från att orsaken är att växellådans livslängd är slut, dvs. normalt slitage. Reparationskostnaderna betalas då av köparen, oberoende av om skadan uppstod inom sex månader efter överlåtandet eller vid en senare tidpunkt. Om samma fel uppstår i en bil med betydligt lägre mätarställning är situationen en annan. Det är möjligt att bilens hållbarhet inte har motsvarat det köparen har haft anledning att anta även om bilen vid köptillfället har varit funktionsduglig. Hur anmäler man fel? Köparen bör inom rimlig tid till säljaren anmäla ett upptäckt fel eller en brist från det att felet har upptäckts. Som rimlig tid anses alltid minst två månader från det att köparen upptäckte felet. Köparen bör dock ändå alltid handla så att felet inte förvärras på grund av köparens handlande eller underlåtelse att handla. Därför är det skäl för köparen att med tanke på egna fördelar så snabbt som möjligt anmäla ett upptäckt fel. Felanmälan kan göras muntligt eller skriftligt. Köparen förlorar dock inte alltid sina rättigheter även om han/hon anmäler felet efter det som anses vara rimlig tid. Köparen kan alltid åberopa fel om säljaren har förfarit ytterst vårdslöst, Konsumentverket Aspnäsgatan 4, PB 5, Helsingfors tfn E-post: Internet:

8 handlat i strid med tro och heder, till exempel för köparen hemlighållit ett fel som köparen kände till. Det samma gäller i situationer där bilen på grund av sin farlighet är behäftad med fel. I modellen för garantivillkor för nya bilar förutsätts att det i de märkesspecifika garantivillkoren finns tillräcklig information om vem köparen kan ta kontakt med i en felsituation. Vilka ansvarar för reparation av felen? Säljaren ansvarar gentemot kunden för reparation av fel också i de fall: ingen garanti har beviljats (det är till exempel fråga om köp av en begagnad bil) garantin har löpt ut garantin inte omfattar reparation av det fel som har uppstått Konsumenten har rätt att framföra sina krav till säljaren också då det gäller ett fel som omfattas av garantin och garantigivaren är någon annan än säljaren, till exempel importören. Säljaren måste i detta fall på ett sakenligt sätt ordna en garantireparation, såvida han/hon inte före köptillfället har meddelat konsumenten att säljaren inte ansvarar för garanti som beviljats av en annan aktör. Importören (och tillverkaren) kan ha ansvar gentemot konsumenten: som garantigivare som representant för tidigare säljled efter att garantin har löpt ut Garantigivaren är skyldig att ta hand om garantireparationer. Garantigivaren har i princip rätt att bestämma var garantireparationen utförs. I allmänhet utförs den i en av importören auktoriserad verkstad eller i bilaffärens verkstad. Detta förfarande får dock inte medföra oskäliga olägenheter för konsumenten. Konsumenten kan välja ansvarig aktör och, om han/hon så önskar, leverera bilen till säljaren för reparation i de fall också säljaren ansvarar för felet. Man rekommenderar att köparen via garantigivarens servicenummer klarlägger hur man bör agera i en situation då bilen går sönder. Detta är viktigt särskilt i de fall då bilen befinner sig långt borta från bilaffären och garantigivarens serviceverkstad. Garantigivaren ansvarar för eventuell transport och transportkostnader. Konsumenten kan i vissa fall, i stället för eller vid sidan av säljaren, också framställa sina krav till ett tidigare säljled, också i de fall det är frågan om en reparation av ett fel som inte omfattas av garantin. I samband med bilköp betyder tidigare säljled i allmänhet importören. En sådan rättighet innehas dock endast av den första köparen, dvs. den person som köpte bilen som ny. Om konsumenten har framställt sina krav både till säljaren och importören är dessa gemensamt ansvariga för att felet repareras. Köparen av en begagnad bil kan inte framställa sina krav till importören i andra fall än på basis av den garanti importören har beviljat. Ett tidigare säljleds felansvar följer samma principer som säljarens ansvar. Det är dock inte till alla delar lika omfattande. Tillverkaren och importören ansvarar inte för av dem oberoende uppstådda fel efter den tidpunkt de överlät varan till följande led. Importören är alltså inte till exempel ansvarig för av säljaren erhållen felaktig information eller fel vid service och reparation av bilen. Tillverkaren eller importören är inte heller skyldig att gottgöra köparen med prisnedsättning eller återbetalning av köpesumman till ett högre belopp än vad deras egen avtalspart i följande säljled på samma grunder kunde kräva. Också en förmedlare som verkar som näringsidkare har ansvar gentemot konsumenten såvida han/hon inte arbetar för en annan näringsidkare och konsumenten inte är medveten om detta och hur detta inverkar på hans/hennes rättigheter. Konsumentverket Aspnäsgatan 4, PB 5, Helsingfors tel E-post: Internet: 1

9 1 Hur korrigeras felen? Reparation eller byte av vara till motsvarande felfri vara Enligt konsumentskyddslagen kan ett fel korrigeras antingen genom att reparera varan eller byta den till en motsvarande felfri vara. Vid ett bilköp måste reparation anses som första metod, jämfört med byte av vara. Köparen har rätt att kräva reparation och säljaren har rätt att på eget initiativ erbjuda reparation av felet. I princip kommer en reparation i annan verkstad än vad säljaren har anvisat i fråga endast i de fall en reparation inte kan uppskjutas utan att orsaka konsumenten oskälig olägenhet. Bilen finns vid den tidpunkt felet uppstod långt borta från säljarens verkstad. Konsumenten bör trots detta meddela säljaren eller bilmärkets 24 h- servicenummer eller annan motsvarande rådgivande nummer, om sådan finns och kan nås samt komma överens om var bilen repareras innan reparationen påbörjas. Ett byte kommer i fråga om felet inte på ett skäligt sätt kan repareras. En bil är en dyr varaktig konsumtionsnyttighet som sällan uppvisar ett så omfattande fel att hela bilen borde bytas till en annan. Vid köp av en begagnad bil är det i allmänhet inte ens möjligt att hitta ett fordon som motsvarar köpobjektet. En reparation får inte orsaka köparen några kostnader. Reparationen bör utföras inom rimlig tid från det att köparen har meddelat felet. Särskilt då det gäller gamla bilar eller bilar med en hög mätarställning är det troligt att ett flertal delar redan har nått slutet på sin livslängd vid den tidpunkt felet uppstår. Säljaren är inte skyldig att på egen bekostnad reparera felet så att reparationskostnaderna blir oskäliga för säljaren. Om konsumenten i detta fall inte investerar mer i en förbättring av bilen än vad han/hon från början avsett att göra sker korrigeringen i form av prisnedsättning (se föregående punkt Felsituationer i en begagnad bil, kapitel Deltagande i reparationskostnaderna). Prisnedsättning En prisnedsättning lämpar sig för sådana situationer då felet inte kan avhjälpas med en reparation. Ett sådant fel kan till exempel utgöras av information som är fel eller inte stämmer och som säljaren har meddelat köparen. Säljaren har gett fel information om bilens mätarställning. Felet kan korrigeras genom prisnedsättning. Detsamma gäller i situationer där säljaren inte har berättat att bilen har importerats som begagnad eller att bilen på grund av en kollision varit tagen ur register efter att försäkringsbolaget har inlöst bilen. Att häva köpet Att häva köpet kan anses som den sista utvägen att korrigera ett fel. Köpet kan hävas förutsatt att felet inte är obetydligt. Hur obetydligt felet är bedöms enligt hur snabbt felet kan repareras utan att värdet på bilen sjunker. Köparen har också rätt att häva köpet om felet inte repareras inom rimlig tid och utan väsentliga olägenheter för köparen. Dessutom kan upprepade och resultatlösa reparationsförsök leda till rätt att häva köpet. Eftersom en bil är en värdefull och komplicerad vara måste man i allmänhet ge säljaren en chans till några reparationsförsök innan köparen har rätt att häva köpet. Reparationskostnadernas belopp har inte i sig någon betydelse om reparationen kan utföras på ett sakenligt sätt utan att bilens värde sjunker. Konsumentverket Aspnäsgatan 4, PB 5, Helsingfors tel E-post: Internet:

10 1 Då ett köp hävs återbetalar säljaren den inbetalade köpesumman inklusive avkastningsränta och köparen återlämnar det fordon han/hon har köpt. Avkastningsräntans räntesats bestäms enligt räntelagen och är lägre än förseningsräntan (3 % i slutet av år 2006). Köparen bör igen betala ersättning för den bruksnytta han/hon har haft av bilen. Bruksnytta uppstår vanligtvis endast i de fall man har kunnat köra bilen innan köpet hävs. Vid bedömningen av bruksnyttans omfattning beaktar man antalet körkilometrar och det faktum hur länge bilen har varit i köparens besittning innan köpet hävs. Ersättningsskyldigheten för bruksnytta gäller också i sådana situationer där en bil behäftad med fel byts till en motsvarande felfri bil (se punkten ovan Reparation av vara eller byte till motsvarande felfri vara.) Om kunden på grund av att köpet har hävts har orsakats kostnader bör de ersättas (se punkten nedan Skadeersättning). När kan konsumenten kräva skadeersättning? Konsumenten har vid sidan av det faktum att felet repareras också rätt att kräva ersättning för den skada som felet har orsakat honom/henne. Grämelse och övrig motsvarande skada förblir dock i sin helhet utanför det ansvar för skadeersättning som anges i konsumentskyddslagen. Konsumenten har dock alltid rätt att kräva ersättning för direkta skador. Dessa är till exempel samtalskostnader och extra resekostnader, kostnader för utredning av felet (varugranskarens utlåtande mm.) och bärgningskostnader. Skyldighet att ersätta kostnader för indirekta skador uppstår då näringsidkaren har förfarit vårdslöst. Indirekt skada utgörs bland annat av en väsentlig förlust av bruksnyttan även om detta inte resulterar i ekonomisk förlust eller förlust av inkomst. Om bilen på grund av utdragen reparation eller reparation som har utförts med bristfälliga yrkeskunskaper i flera veckor blir kvar på verkstaden kan det vara fråga om en väsentlig förlust av bruksnytta. Om konsumenten på grund av utredning av bilens fel eller reparation av felet har varit tvungen att utebli från sin arbetsplats och arbetsgivaren har gjort avdrag på hans/hennes lön är det fråga om förlust av inkomst. Ett tekniskt fel som uppstår i bilen kan i allmänhet inte anses vara en följd av säljarens eller garantigivarens vårdslöshet. Å andra sidan kan näringsidkarens agerande eventuellt anses vara vårdslöst om man upprepade gånger försöker reparera samma fel eller om reparationen tar oskäligt lång tid. Skyldighet att ersätta indirekta skador kan också uppstå i de fall säljaren eller ett tidigare säljled (importör eller tillverkare) i marknadsföringen av bilen ingår en separat förbindelse. Man kan till exempel informera köparen om att man med bilen kan dra en viss typ av trailer, men denna uppgift visar sig vara osann. För att erhålla skadeersättning måste man också bevisa hur skadan har uppstått. I allmänhet kräver man ingen utredning över samtalskostnader, utan de ersätts enligt en bedömning. Vad gäller resekostnader och kostnader för utredning av felet bör man kunna uppvisa kvitton eller annan tillförlitlig utredning. Den skadelidande är också skyldig att handla så att skadorna på grund av hans/hennes handlade eller underlåtelse att handla inte ökar i omfattning. Konsumentverket Aspnäsgatan 4, PB 5, Helsingfors tel E-post: Internet:

11 1 Ersättningsbil Då en felsituation uppstår bör konsumenten meddela om han/hon behöver en bil under den tid bilen är på verkstad. Konsumenten kan i princip inte debitera säljaren för exempelvis kostnader för hyrbil om han/hon inte först har utrett möjligheterna att erhålla en ersättningsbil. Om man ger kunden en ersättningsbil har han/hon inte rätt till andra ersättningar på grund av att han/hon inte kan använda den bil som repareras. Säljaren är inte heller skyldig att avgiftsfritt överlåta en ersättningsbil för annat ändamål än vanlig bruk av en bil. Bruket av ersättningsbil avser enbart att ersätta den skada som konsumenten lider av att inte kunna använda sin egen bil. Lösning av tvistemål Man bör alltid i första hand sträva efter att lösa tvistemål genom förhandlingar med säljaren (eller andra ansvariga aktörer). Konsumenten kan också vända sig till konsumentrådgivaren i den egna kommunen. Konsumentrådgivaren tar kontakt med säljaren och försöker få till stånd en samförståndslösning. Om man inte kan komma överens kan konsumenten föra ärendet vidare till konsumenttvistenämnden för behandling. Behandlingen i nämnden är avgiftsfri för båda parter. Konsumenttvistenämnden ger en rekommendation till lösning av tvisten. Rekommendationen för lösning av tvisten är inte bindande på samma sätt som ett domstolsbeslut. Mer information om Konsumenttvistenämndens verksamhet och rekommendationer finns på adressen Tvistemål kan också inlämnas till domstol för lösning. Konsumenten kan alltid väcka talan i tingsrätten på den egna hemorten. Den förlorande parten är i allmänhet tvungen att helt eller delvis ersätta den vinnande partens rättegångskostnader. Därför är ett domstolsförfarande inte att rekommendera i de fall risken att förlora är stor eller ersättningskravet ekonomiskt sett är litet. Konsumentverket Aspnäsgatan 4, PB 5, Helsingfors tel E-post: Internet:

12 1 GARANTIVILLKOR FÖR NYA PERSON- OCH PAKETBILAR Garantivillkoren nedan gäller för nya person- och paketbilar. Bekanta Er noggrant med garantivillkoren nedan, anvisningarna om hur man bör handla och begränsningarna gällande garantins giltighet. Kom ihåg att en bil är en vara som kontinuerligt slits och som kräver regelbunden service. Omsorgsfull hantering och regelbunden service på en verkstad som uppfyller de minimikrav biltillverkaren har ställt på en verkstad garanterar att Er bil fungerar så länge som möjligt och felfritt med avseende på vad den har tillverkats för. 1. Garantigivaren Denna garanti beviljas av importören. 2. Garantins tillämplighet och tillämpningsområde Garantin beviljas en ny (person/paket) bil, med undantag av den tilläggsutrustning och tillbehör som senare monteras i Finland och för vilka i princip beviljas en separat garanti. Bilens tillverkningsnummer och övriga uppgifter om bilen har antecknats i köpebrevet och i garantibrevet samt serviceboken. Garantin är giltig i följande länder: 3. Garantins giltighetstid Garantin gäller år/eller km från och med bilens första registreringsdatum, första ibruktagningsdatum eller datum för överlåtelse till köparen beroende av vilken av ovan nämnda datum som infaller först. Den tids- eller kilometergräns som först uppfylls betyder att garantin upphör att gälla. Garantin upphör att gälla om bilens första köpare under gällande garantitid överlåter bilen till en näringsidkare inom bilbranschen och garantigivaren inte har förlängt garantins giltighetstid. Garantin upphör också att gälla om bilen efter en olycka inlöses av försäkringsbolaget eller om bilens fysiska konstruktion eller motorns programmering ändras utan skriftligt tillstånd av garantigivaren. 4. Garantins innehåll och definition av fel Garantigivaren ansvarar för att bilens användbarhet och kvalitet förblir normala under hela garantitiden. I annat fall är bilen behäftad med fel. Felet är en sakkunnigt bedömd avvikelse från ifrågavarande bilmodells kvalitet eller tillverkarens riktvärden med beaktande av bilens ålder och körställning. Som fel anses till exempel tillverknings- och konstruktionsfel samt övriga fel och brister som under garantitiden försämrar bilens användbarhet. Som fel anses inte ålder, slitage, korrosion och åldrad färgyta, inte heller avvikelse från normal kvalitet om detta är ett resultat av utomstående faktorer, som exceptionellt nedfall, stenskott, metall från dubbdäck eller vägsalt. Garantigivaren ansvarar dock inte för fel i de fall han/hon kan påvisa att bilens kvalitet eller avvikande användbarhet från det normala är en följd av orsaker som köparen är skyldig till. Orsaken kan till exempel vara olycka, användning i strid med bruks- eller skötselanvisningarna eller annan felaktig hantering av bilen eller underlåtelse att följa de av tillverkaren eller importören utarbetade serviceprogram som gäller för Finland eller bristfälligt genomförande av dessa. Garantin omfattar inte olika vätskor, inte heller slitdelar som regelbundet bör bytas, som filter, säkringar, remmar och däck. Garantin omfattar inte transportskador i de fall fordonet transporteras på annat sätt än av egen kraft. Konsumentverket Aspnäsgatan 4, PB 5, Helsingfors tel E-post: Internet:

13 1 5. Förfarande vid felsituationer Köparen bör inlämna en reklamation till den bilaffär som har sålt bilen eller till garantigivaren om fel inom rimlig tid från det att man har upptäckt felet eller borde ha upptäckt felet. Ett fel kan dock alltid reklameras inom två månader från att köparen i verkligheten upptäckte felet. Köparen bör dock ändå alltid i en felsituation handla så att felet inte förvärras på grund av köparens handlande eller underlåtelse att handla. Vid anmälan om fel måste köparen förevisa ett garantibevis eller annan tillförlitlig utredning över när och var bilen har köpts. Köparen bör i första hand meddela bilaffären om felet. Bilaffärens/garantigivarens kontaktuppgifter finns: 6. Garantigivarens skyldigheter i en felsituation Då ett fel uppstår i bilen har köparen rätt att kräva att garantigivaren korrigerar felet inom en rimlig tid från det att han/hon har fått anmälan om felet. Garantigivaren har rätt att i första hand reparera felet om detta kan utföras inom rimlig tid med tanke på felets kvalitet och omfattning och på så sätt att köparen inte på grund av reparationen orsakas kostnader eller väsentliga olägenheter. Reparationen utförs i en verkstad som har fastställts av garantigivaren. Om en reparation inte är möjlig kan köparen kräva prisnedsättning som motsvarar kostnaderna för felet eller en felfri bil. Om felet inte är obetydligt kan konsumenten/köparen häva köpet. Köparen har också rätt att häva köpet om garantigivaren inte reparerar felet inom rimlig tid och utan väsentliga olägenheter för köparen. Köparen har rätt till ersättning för skada som orsakats honom/henne på grund av det i bilen uppstådda felet. I detta fall bör direkta skador ersättas som till exempel samtals- och resekostnader som köparen orsakats till följd av utredningen av felet samt övriga nödvändiga utredningskostnader som utlåtande av varugranskare och bärgningskostnader i det fall de inte ingår i försäkringen. 7. Garantivillkorens relation till bestämmelserna i konsumentskyddslagen Med dessa garantivillkor begränsas inte köparens rätt i enlighet med konsumentskyddslagens 5 kapitel att åberopa fel i bilen. Köparen kan alltså hänvisa till säljarens eller ett tidigare säljleds (importör eller tillverkare) lagstadgade felansvar till exempel då felet inte omfattas av garantin eller om felet uppstår efter det att garantitiden har löpt ut. Ett tidigare säljleds ansvar för fel som uppstår efter att garantin har löpt ut eller fel i delar som inte omfattas av garantin begränsas dock enbart till den köpare som har köpt bilen som ny. 8. Lösning av tvistemål Om tvistemål inte kan lösas genom förhandlingar mellan parterna kan konsument som köpare föra ärendet till konsumenttvistenämnden för behandling. Om tvistemålet förs till domstol för behandling behandlas ärendet i tingsrätten på konsumentens hemort. Konsumentverket Aspnäsgatan 4, PB 5, Helsingfors tel E-post: Internet:

När du som konsument köper en bil från en bilhandlare

När du som konsument köper en bil från en bilhandlare När du som konsument köper en bil från en bilhandlare Denna information innehåller de viktigaste regler som gäller för dig som konsument när du köper en bil från en bilhandlare. Den lag som reglerar köpet

Läs mer

ANSVARET FÖR FEL OCH GARANTI VID KÖP AV KONSUMTIONSVAROR

ANSVARET FÖR FEL OCH GARANTI VID KÖP AV KONSUMTIONSVAROR ANSVARET FÖR FEL OCH GARANTI VID KÖP AV KONSUMTIONSVAROR I denna anvisning presenteras de principer som gäller ansvaret för fel och garantiutfästelser. Bestämmelserna om ansvar för fel finns i konsumentskyddslagens

Läs mer

Nybilsgaranti I enlighet med Nybilsgaranti 05

Nybilsgaranti I enlighet med Nybilsgaranti 05 Nybilsgaranti Nybilsgaranti I enlighet med Nybilsgaranti 05 1. Tillämplighet och giltighetstid I samband med köpet lämnas Nybilsgarantin av det företag som sålt bilen (säljaren) till köparen. Garantin

Läs mer

Konsumenträttsliga riktlinjer

Konsumenträttsliga riktlinjer Konsumenträttsliga riktlinjer Konsument verket ombudsmannen BYGGHERRAR OCH STÄLLANDE AV SÄKERHETER Bekanta dig med denna anvisning om du har för avsikt att sälja bostadsaktier eller övriga bostäder i delägarsammanslutningar

Läs mer

ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR HUSVAGN OCH HUSBIL 2011 (konsument)

ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR HUSVAGN OCH HUSBIL 2011 (konsument) Bilaga 1 ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR HUSVAGN OCH HUSBIL 2011 (konsument) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Husvagnsbranschens Riksförbund efter överenskommelse med Konsumentverket 1. Giltighet För

Läs mer

Godkänd av Porsche. För säkerhets skull. Stolthet och ansvar. Checklistan.

Godkänd av Porsche. För säkerhets skull. Stolthet och ansvar. Checklistan. Porsche Approved Godkänd av Porsche. För säkerhets skull. Att äga en Porsche ska vara en upplevelse. Något som skänker glädje, förgyller vardagen men som också känns tryggt. Det är därför vi skapat Porsche

Läs mer

2012/91. Efter uppdragets färdigställande

2012/91. Efter uppdragets färdigställande Allmänna villkor för reparation och däckförvaring 2013 Villkor i enlighet med överenskommelsen 2012/18 mellan Konsumentverket och Däckspecialisternas Riksförbund 1. Definitioner A. Med konsument menas

Läs mer

Konsumentköplag (1990:932)

Konsumentköplag (1990:932) Konsumentköplag (1990:932) Inledande bestämmelser Tillämpningsområde 1 Denna lag gäller köp av lösa saker som en näringsidkare säljer till en konsument. Lagen gäller även i fall då säljaren inte är en

Läs mer

Bosch Kundtjänst, telefon: 0140-38 45 66 eller e-post: forsakringar_varme@se.bosch.com

Bosch Kundtjänst, telefon: 0140-38 45 66 eller e-post: forsakringar_varme@se.bosch.com 6 års fabriksgaranti med Bosch VärmePartner Vår garanti utökas från 3 till 6 år om anläggningen sålts och installerats av en godkänd installatör t.ex. certifierad Bosch VärmePartner. Förutsättningarna

Läs mer

1/7. Mitt resekort. Användarvillkor för tjänsten

1/7. Mitt resekort. Användarvillkor för tjänsten 1/7 Mitt resekort Användarvillkor för tjänsten 2/7 Innehåll 1 Allmänt... 3 2 Beskrivning av tjänsten... 3 3 Användning av tjänsten och registrering i tjänsten... 3 4 Registeruppgifter och ändamål av behandling...

Läs mer

Vagnskadegaranti. mässig trafik (t.ex. taxi och budbilar).

Vagnskadegaranti. mässig trafik (t.ex. taxi och budbilar). Vagnskadegaranti Vagnskadegaranti Vagnskadegarantivillkor Vagnskadegarantin gäller i tre år, för denna fabriksnya Porsche, från och med första registreringsdatum enligt registreringsbeviset. Om bilen skadas

Läs mer

PSE_Garanti_Vagnskada_1010.qxp:Vagnskadegaranti 10-10-07 09.21 Sida 1. Vagnskadegaranti

PSE_Garanti_Vagnskada_1010.qxp:Vagnskadegaranti 10-10-07 09.21 Sida 1. Vagnskadegaranti PSE_Garanti_Vagnskada_1010.qxp:Vagnskadegaranti 10-10-07 09.21 Sida 1 Vagnskadegaranti PSE_Garanti_Vagnskada_1010.qxp:Vagnskadegaranti 10-10-07 09.21 Sida 2 Vagnskadegaranti Vagnskadegarantivillkor reparationskostnaden,

Läs mer

Rätt försäkring för tv:n

Rätt försäkring för tv:n RAPPORT 23 december 2008 FI DNR 08-10495-000 KOV DNR 2008/1179 2008:21 Rätt försäkring för tv:n EN GRANSKNING AV ELEKTRONIKBRANSCHENS PRODUKTFÖRSÄKRINGAR OCH KONSUMENTVERKET Sammanfattning Konsumenter

Läs mer

Protokoll fört efter förhandlingar mellan Konsumentverket och Elektriska hushållsapparatleverantörer

Protokoll fört efter förhandlingar mellan Konsumentverket och Elektriska hushållsapparatleverantörer Konsument verket KO PROTOKOLL Dnr Datum 2012/273 2012-12-17 Protokoll fört efter förhandlingar mellan Konsumentverket och Elektriska hushållsapparatleverantörer Konsumentverket och Elektriska hushållsapparatleverantörer

Läs mer

KONSUMENTVÄGLEDNING. Konsumentvägledning finns i de flesta kommuner och vägledningen är gratis.

KONSUMENTVÄGLEDNING. Konsumentvägledning finns i de flesta kommuner och vägledningen är gratis. KONSUMENTVÄGLEDNING Konsumentvägledaren hjälper till med information om bl.a. konsumenträtt och vänder sig till både konsument och näringsidkare i Ger råd och tips om tester innan köp. om du har hamnat

Läs mer

Konsumentverket och Sweboat- Båtbranschens Riksförbund har träffat följande överenskommelse:

Konsumentverket och Sweboat- Båtbranschens Riksförbund har träffat följande överenskommelse: Konsument verket KO PROTOKOLL Datum Dn r 2012-12-07 2011/103 : 3 80 Protokoll fört efter förhandlingar mellan Konsumentverket och Sweboat - Båtbranschens Riksförbund angående överenskommelsen 2012/16 om

Läs mer

Avtalsvillkor för IT-upphandlingar inom den offentliga förvaltningen

Avtalsvillkor för IT-upphandlingar inom den offentliga förvaltningen Avtalsvillkor för IT-upphandlingar inom den offentliga förvaltningen SPECIALVILLKOR FÖR BESTÄLLARENS UPPHANDLING AV TILLÄMPNINGSPROGRAM Avtalets datum och nr: Bilaga nr: 1 TILLÄMPNING (1) Dessa specialvillkor

Läs mer

Avtalsvillkor för tillhandahållande av betaltjänster till abonnemangskunder

Avtalsvillkor för tillhandahållande av betaltjänster till abonnemangskunder Avtalsvillkor för tillhandahållande av betaltjänster till abonnemangskunder Innehåll 1. Villkorens tillämpningsområde... 4 2. Definitioner... 4 3. Tjänsteleverantör för betaltjänst... 4 4. Övervakningsmyndigheter...

Läs mer

Konsumenttjänstlagen SFS 1985:716. Ditt skydd vid reparationer, arbeten på fastigheter och förvaring.

Konsumenttjänstlagen SFS 1985:716. Ditt skydd vid reparationer, arbeten på fastigheter och förvaring. Konsumenttjänstlagen SFS 1985:716 Ditt skydd vid reparationer, arbeten på fastigheter och förvaring. Reviderad april 2007 Konsumenttjänstlagen (1985:716) ger dig ett grundskydd när du uppdrar åt en näringsidkare

Läs mer

Juridik, grundkurs OH nr 1. Svenska Kennelklubbens organisation

Juridik, grundkurs OH nr 1. Svenska Kennelklubbens organisation OH nr 1 Svenska Kennelklubbens organisation Svenska Kennelklubben, 163 85 Spånga Besöksadress: Rinkebysvängen 70 Telefon: 08-795 30 00 Webbplats: www.skk.se Köpeavtal för hund sid 1 (2) A SKK J5 12 000

Läs mer

Inledning. Köplagen. Konsumentköplagen. lös egendom Dispositiv (3 ) köp av lösa saker som näringsidkare säljer till konsument (1 )

Inledning. Köplagen. Konsumentköplagen. lös egendom Dispositiv (3 ) köp av lösa saker som näringsidkare säljer till konsument (1 ) 2013-09-23 1 Inledning Köplagen lös egendom Dispositiv (3 ) Konsumentköplagen köp av lösa saker som näringsidkare säljer till konsument (1 ) Definition näringsidkare Definition konsument Tvingande mellan

Läs mer

.. Kopvillkor. Allmänt

.. Kopvillkor. Allmänt .. Kopvillkor Allmänt Privatperson För dig som är privatperson, gäller Distansavtalslagen om din beställning är genomförd på distans (se nedan angående ångerrätt) samt Konsumentköplagen, som har strikta

Läs mer

Åtgärder för att utveckla kundskyddet vid offentliga välfärdstjänster Rapport

Åtgärder för att utveckla kundskyddet vid offentliga välfärdstjänster Rapport 17.3.2011 Publikationens titel Författare Justitieministeriets publikation Åtgärder för att utveckla kundskyddet vid offentliga välfärdstjänster Rapport Arbetsgruppen för konsumentskydd vid offentliga

Läs mer

din och kundens bästa garanti

din och kundens bästa garanti din och kundens bästa garanti Garanti som gör dig exklusiv MRF-garantin är en exklusiv garanti eftersom det enbart är MRF-handlare som kan lämna den och stå för den. Just därför är den trygg och säker.

Läs mer

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Individuell GR-14:2

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Individuell GR-14:2 Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Individuell GR-14:2 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringen gäller för den beställare (försäkrade) som angivits i försäkringsbrevet. 2. Vad försäkringen gäller

Läs mer

BRA ATT VETA För dig som reser i Europa

BRA ATT VETA För dig som reser i Europa BRA ATT VETA För dig som reser i Europa Transport Flygbolaget har en skyldighet att informera om dina rättigheter. Om ditt flyg blir kraftigt försenat, inställt eller om du nekas ombordstigning mot din

Läs mer

SAMARBETSAVTAL Mall 21.10.2009

SAMARBETSAVTAL Mall 21.10.2009 1 P:\ARK\TEMI\FI-TE\yhteistoimintasopimus.doc SAMARBETSAVTAL Mall 21.10.2009 Avtalsparter: 1) Kommun 2) Företag Syftet med och föremålet för avtalet Med detta avtal har avtalsparterna kommit överens om

Läs mer

Staten stöder reparationer i privatpersoners bostäder genom räntestödslån och understöd. År 2003 finns följande stödformer att tillgå:

Staten stöder reparationer i privatpersoners bostäder genom räntestödslån och understöd. År 2003 finns följande stödformer att tillgå: mars 2003 fakta OM BOSTADSRENOVERINGAR För att en bostadsrenovering ska lyckas behövs omsorgsfull planering, vid behov med utomstående sakkunnigas hjälp. En del av planeringen är att ordna med finansieringen.

Läs mer

R 8558/2001 Stockholm den 11 januari 2002

R 8558/2001 Stockholm den 11 januari 2002 R 8558/2001 Stockholm den 11 januari 2002 Till Justitiedepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 12 november 2001 beretts tillfälle att avge yttrande över 1. Departementspromemorian Ändringar

Läs mer

Service och försäkring. Vi hjälper dig få koll om något händer

Service och försäkring. Vi hjälper dig få koll om något händer Service och försäkring Vi hjälper dig få koll om något händer Vi hjälper dig! Det är bra att veta att Telenor självklart hjälper dig med service på din mobil, surfplatta, modem eller ett tillbehör som

Läs mer

Affärsvillkor för LanguageWire

Affärsvillkor för LanguageWire Affärsvillkor för LanguageWire 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE 1.1 Följande affärsvillkor ska gälla för alla avtal om översättningsuppdrag mellan LanguageWire (hädanefter LW) och kunden, inklusive alla övriga tjänster

Läs mer

Adress Postnr Postort

Adress Postnr Postort Sidan 1 av 6 BESTÄLLNING / AVTAL Företagskund Företagsnamn Kontaktperson Adress Postnr Postort Organisationsnummer Tel Mobiltel E-post Tjänstebeskrivning (GEAB) tillhandahåller ett fiberpar för kunds bruk

Läs mer

NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON

NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON OBS! Den begränsade tillverkargarantin (nedan kallad garantin) gäller endast för äkta Nokia-produkter med Windows-telefoner som säljs via

Läs mer

AVTAL OM SERVICEBOENDE FÖR DE ÄLDRE MELLAN NÄRINGS- IDKARE OCH KONSUMENT

AVTAL OM SERVICEBOENDE FÖR DE ÄLDRE MELLAN NÄRINGS- IDKARE OCH KONSUMENT AVTAL OM SERVICEBOENDE FÖR DE ÄLDRE MELLAN NÄRINGS- IDKARE OCH KONSUMENT Serviceboende ordnas i servicehus, servicebostadsgrupper och enskilda servicebostäder. Serviceboende är avsett för äldre som dagligen

Läs mer

Våra tjänster. lrfkonsult.se. Ekonomi Juridik Affärsrådgivning Fastighetsförmedling. Ekonomi Juridik Affärsrådgivning Fastighetsförmedling

Våra tjänster. lrfkonsult.se. Ekonomi Juridik Affärsrådgivning Fastighetsförmedling. Ekonomi Juridik Affärsrådgivning Fastighetsförmedling Våra tjänster Ekonomi Juridik Affärsrådgivning Fastighetsförmedling 1 KÖPA OCH SÄLJA HÄST Vad kan regleras med avtal? 3 mars 2014 LRF KONSULT Vad säger lagen? KÖPLAGEN - Näringsidkare (s) Näringsidkare

Läs mer

Köpare: Privatkonsument.

Köpare: Privatkonsument. FA L L F R Å N V E R K L I G H E T E N 1 Köparen upptäckte fel med fuktskyddet bakom kakel och klinkerplattor på väggar/golv i våtrummet Referensfall som visar på situation som faktiskt kan uppstå för

Läs mer

Kenzan Tours AB s resevillkor

Kenzan Tours AB s resevillkor Kenzan Tours AB s resevillkor 1. Avtalet 1.1 Arrangören ansvarar gentemot resenären för vad denne har rätt att fordra till följd av avtalet. Ansvaret gäller även för sådana prestationer som skall fullgöras

Läs mer

Villkor KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR 2013-04-01. Gäller: Giltig från:

Villkor KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR 2013-04-01. Gäller: Giltig från: Villkor Gäller: KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR Giltig från: 2013-04-01 Sida 1 av 5 1. Allmänt 1.1 Kroppslyftet i Stockholm är en registrerad bifirma till Carnebro Invest AB, 556853-7368, nedan kallad Kroppslyftet.

Läs mer

INLÖSNING i bil- och trafikförsäkring

INLÖSNING i bil- och trafikförsäkring INLÖSNING i bil- och trafikförsäkring Försäkrings- och finansrådgivningen 2011, Mira Aarre 2 En krockad bil kan inlösas med stöd av trafikförsäkringen eller den frivilliga bilförsäkringen, ofta kallad

Läs mer

Mall: Avtal med byggfirma

Mall: Avtal med byggfirma Mall: Avtal med byggfirma Kund/beställare Byggfirma/entreprenör Adress (gata) Adress (gata) Postnummer och postort Postnummer och postort Telefon Telefon E-post Kontaktperson OBS! Alla fält ska ifyllas.

Läs mer

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud.

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud. Stadsledningskontoret Juridiska avdelningen 1(5) BILAGA 1 Avtalsmall 1. Avtalstid Beräknad avtalstid är 2013-01-07 till 2015-01-06, med möjlighet för Landskrona stad att förlänga avtalet i ytterligare

Läs mer

Bearbetning av garantireklamationer Exempel på garantireklamationsprocess

Bearbetning av garantireklamationer Exempel på garantireklamationsprocess Exempel på garantireklamationsprocess TruckStore Garanti En kund får fel på sin bil Kostnadskalkyl med angivelse av material- och arbetstidskostnader är absolut nödvändig innan reparation kan beviljas

Läs mer

Allmänna villkor för paketresor

Allmänna villkor för paketresor Allmänna villkor för paketresor 1. Avtalet 1.1 Arrangören ansvarar gentemot resenären för vad denne har rätt att fordra till följd av avtalet. Ansvaret gäller även för sådana prestationer som skall fullgöras

Läs mer

Premie exemplen för NewLife per år

Premie exemplen för NewLife per år NewLifeförsäkring Trygghet för barnet Med en livförsäkring säkerställer du dina kärastes levnadsstandard och exempelvis återbetalningen av lån i händelse av ett överraskande dödsfall. En livförsäkring

Läs mer

Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti

Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti Februari 2015 1 (7) Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti 1 Definitioner I dessa allmänna villkor avses med BETALNINGSDRÖJSMÅL: kredittagarens underlåtenhet

Läs mer

Allmänna villkor Garanti för investeringskrediter November 2014

Allmänna villkor Garanti för investeringskrediter November 2014 Allmänna villkor Garanti för investeringskrediter November 2014 Sida 1 Allmänna villkor för garanti för investeringskrediter 1 Definitioner I dessa allmänna villkor avses med Betalningsdröjsmål: kredittagarens

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning ALLMÄNT.2 I FÖRESKRIFTER FÖR OMBUD (UPPHÄVTS).....2 1 Registrering av ombud (upphävts)... 2 2 Anmälan om utnyttjande av etableringsfriheten eller friheten att tillhandahålla tjänster(upphävts)...

Läs mer

Rättsutredning angående distansavtal och telefonförsäljning

Rättsutredning angående distansavtal och telefonförsäljning Riksförbundet för frivilliga samhällsarbetare 1 Rättsutredning angående distansavtal och telefonförsäljning Många gode män upplever ett ganska stort problem med telefonförsäljning och försäljning på stan

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

LMC 175. Bruksanvisning

LMC 175. Bruksanvisning LMC 175 Bruksanvisning 1 Innehåll Inledning 3 Presentation..3 LMC 175..4 Leverans...4 Anslutning till elnätet..4 Montering av utrustningen...5 Montering av tillsatstrådspole..6 Att inleda svetsarbetet...8

Läs mer

RAMAVTAL OM BETALNING AV SJUKVÅRDSERSÄTTNING TILL SERVICEPRODUCENTEN GENOM DIREKTERSÄTTNINGSFÖRFARANDE

RAMAVTAL OM BETALNING AV SJUKVÅRDSERSÄTTNING TILL SERVICEPRODUCENTEN GENOM DIREKTERSÄTTNINGSFÖRFARANDE RAMAVTAL OM BETALNING AV SJUKVÅRDSERSÄTTNING TILL SERVICEPRODUCENTEN GENOM DIREKTERSÄTTNINGSFÖRFARANDE Genom detta avtal överenskommer Folkpensionsanstalten (nedan FPA) och Finlands sjuksköterskeförbund

Läs mer

232, Protokoll för överenskommelse mellan Konsumentverket och Sveriges Elevfotografers Riksförbund, BÖ 2015:3

232, Protokoll för överenskommelse mellan Konsumentverket och Sveriges Elevfotografers Riksförbund, BÖ 2015:3 Konsument verket KO INK. PROTOKOLL Datum Dnr 2015-06-24 2OH/1939 (BÖ 2015:3) Dnr... ^^... v.../..»*- 232, Ordn.w Protokoll för överenskommelse mellan Konsumentverket och Sveriges Elevfotografers Riksförbund,

Läs mer

Produktinformation 2. Uppgifter i produktinformation och prislistor är bindande endast i den utsträckning avtalet uttryckligen hänvisar till dem.

Produktinformation 2. Uppgifter i produktinformation och prislistor är bindande endast i den utsträckning avtalet uttryckligen hänvisar till dem. LimGrossen i Norrköping AB - NL 01 för leveranser av maskiner samt annan mekanisk, elektrisk och elektronisk utrustning inom Sverige. Utgivna 2001 av Hovedorganisationen Dansk Industri, Danmark, Metalliteollisuuden

Läs mer

1. Allmänna villkor. 2. Godkännade av uppdrag. 1. De beställningarna accepteras av den uppdragstagaren i den elektroniska formen.

1. Allmänna villkor. 2. Godkännade av uppdrag. 1. De beställningarna accepteras av den uppdragstagaren i den elektroniska formen. ORDBOK Föreskrifter för förverkligande av beställningar i storformat-digitaltryckeri Labo Print S.A. Uppdragstagare - Labo Print S.A., Rabczańska 1 gatan, 60-476 Poznań, registerad i företagsregister i

Läs mer

Fördelning av underhållsansvar Badrum 29.10.2013 Kristel Pynnönen, jurist Finlands Fastighetsförbund rf

Fördelning av underhållsansvar Badrum 29.10.2013 Kristel Pynnönen, jurist Finlands Fastighetsförbund rf Fördelning av underhållsansvar Badrum 29.10.2013 Kristel Pynnönen, jurist Finlands Fastighetsförbund rf Suomen Kiinteistöliitto ry Innehåll Utredningsansvar av möjliga fukt- och mögelskador Fördelning

Läs mer

REN FÖRMÖGENHETS- SKADA VID OFFENTLIG UPPHANDLING

REN FÖRMÖGENHETS- SKADA VID OFFENTLIG UPPHANDLING GJAF 51:4 REN FÖRMÖGENHETS- SKADA VID OFFENTLIG UPPHANDLING allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2011-05-01 Dessa bestämmelser för ansvarsförsäkring ingår i en serie av villkor för Företagsförsäkring.

Läs mer

Allmänna villkor för växelgaranti

Allmänna villkor för växelgaranti Allmänna villkor för växelgaranti December 2005 Allmänna villkor för växelgaranti Definitioner I dessa allmänna villkor avses med ACCEPTANT: köpare eller annan växelbetalare som accepterat en dragen växel

Läs mer

4. Ansvarsförsäkring Med tillägg till allmänna villkor avsnitt 4 Ansvarsförsäkring, gäller för VD- och styrelseansvarsförsäkringen följande.

4. Ansvarsförsäkring Med tillägg till allmänna villkor avsnitt 4 Ansvarsförsäkring, gäller för VD- och styrelseansvarsförsäkringen följande. Särskilt villkor Gäller från 2009-04-01 Genom detta särskilda villkor utökas försäkringen att omfatta VD och styrelseledamots ansvar vid skadeståndsskyldighet för ren förmögenhetsskada i försäkrat aktiebolag.

Läs mer

1 Uppgifter i reklam är i allmänhet inte bindande för annonsören. Priset bestäms först när kunden och säljaren möts och ingår avtal. Du kan därför inte kräva att få köpa en vara eller tjänst, till det

Läs mer

Supplement 2006 till Allmänna villkor för exportkredit garantier

Supplement 2006 till Allmänna villkor för exportkredit garantier Supplement 2006 till Allmänna villkor för exportkredit garantier Garanti för tillverknings- och fordringsförlust Oktober 1996 Supplement 1 februari 2006 ekn E X P O R T K R E D I T N Ä M N D E N THE SWEDISH

Läs mer

Fordonsförsäkring Produktfakta

Fordonsförsäkring Produktfakta Fordonsförsäkring Produktfakta Gäller fr.o.m. 1.3.2013 Produktbeskrivningen ger dig de uppgifter du behöver för att kunna välja den försäkring som bäst motsvarar dina behov. Försäkringsskyddet är beskrivet

Läs mer

förmögenhetsskada För God Man och Förvaltare Allmänt försäkringsvillkor

förmögenhetsskada För God Man och Förvaltare Allmänt försäkringsvillkor Ren förmögenhetsskada För God Man och Förvaltare Allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2015-04-01 Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. 1 (6) 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringen

Läs mer

Allmänna Villkor för Tjänsten

Allmänna Villkor för Tjänsten Allmänna Villkor för Tjänsten 2014-12-23 1. OMFATTNING OCH DEFINITIONER 1.1. Dessa Allmänna Villkor för Kund gäller när Joblife AB (nedan kallad Joblife ) ger privatpersoner ( Användare ) tillgång till

Läs mer

Genom detta försäkringsvillkor ges skydd för skadeståndskrav till följd av

Genom detta försäkringsvillkor ges skydd för skadeståndskrav till följd av GJAF 50:2 FÖRSÄKRING FÖR REN FÖRMÖGENHETS- SKADA allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2009-10-01 Dessa bestämmelser för ansvarsförsäkring ingår i en serie av villkor för Företagsförsäkring. Inledning

Läs mer

Ansökan / Avtal om medlemskap i båtpool

Ansökan / Avtal om medlemskap i båtpool Ansökan / Avtal om medlemskap i båtpool OPERATÖR Namn: Org.nr: Telefon: E-post: Kontaktperson: ANVÄNDARE Namn: Org.nr / pers.nr: Telefon: E-post: Ytterligare användare på samma adress: BÅT m.m. Modellbeteckning,

Läs mer

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Kollektiv GR-13:1

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Kollektiv GR-13:1 Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Kollektiv GR-13:1 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringstagare är Villaägarnas Riksförbund, som tecknar försäkringen kalenderårsvis (Försäkringsår) med början

Läs mer

Avtal gällande datorutrustning för studerande

Avtal gällande datorutrustning för studerande Avtal gällande datorutrustning för studerande 1. Avtalsparter Optima (nedan benämnd Optima ) Undertecknad myndig studerande i Optima, eller undertecknade vårdnadshavare till omyndig studerande i Optima

Läs mer

RP 89/2001 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 89/2001 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av konsumentskyddslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att konsumentskyddslagen ändras. Genom de

Läs mer

Allmänna avtalsbestämmelser

Allmänna avtalsbestämmelser Allmänna avtalsbestämmelser God Man och Förvaltare Allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2015-04-01 Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. 1 (5) 1 Allmänna avtalsbestämmelser God

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för hushållsflyttning

Allmänna avtalsvillkor för hushållsflyttning Allmänna avtalsvillkor för hushållsflyttning Konsumenter, hushåll Dessa villkor iakttas av flyttföretag som hör till Suomen Muuttopalveluyritykset ry (SMPY) och Finlands Transport och Logistik SKAL rf.

Läs mer

Lag (2000:274) om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal

Lag (2000:274) om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal Lag (2000:274) om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal 1 Denna lag gäller för avtal varigenom en näringsidkare överlåter eller upplåter lös egendom till eller utför tjänster åt en konsument,

Läs mer

Allmänna Försäljnings- och Leveransvillkor

Allmänna Försäljnings- och Leveransvillkor DACAPO STAINLESS AB Allmänna Försäljnings- och Leveransvillkor 1. INLEDNING Dessa Allmänna Försäljnings- och Leveransvillkor gäller för samtliga leveranser av produkter och/eller tjänster från Dacapo Stainless

Läs mer

Förköpsinformation Information vid distansavtal

Förköpsinformation Information vid distansavtal Förköpsinformation Information vid distansavtal Delkasko/Vagnskadeförsäkring Förköpsinformation och Information vid distansavtal Detta är en kort sammanfattning av det försäkringsvillkor som gäller för

Läs mer

Köprätt 1. Avtalstyper

Köprätt 1. Avtalstyper Avtalstyper Köprätt 1 Mycket stor variation Grundläggande avtalsrättsliga regler och avtalstypens särreglering Särregleringen syftar vanligtvis att skydda en svagare part Köp (byte) a) dispositiv, vanliga

Läs mer

Produktvillkor för Frankeringsmaskin

Produktvillkor för Frankeringsmaskin PRODUKTVILLKOR 1 (6) Produktvillkor för Frankeringsmaskin 1.1.2015 PRODUKTVILLKOR 2 (6) Innehållsförteckning 1. Allmänt... 3 2. Införa tjänsten... 3 2.1. Ansvar vid användning av frankeringsmaskin... 3

Läs mer

Svar på inkomna frågor 5

Svar på inkomna frågor 5 1 (8) Datum 02.00 2015-06-11 Diarienr (åberopas) A.216.917/2014 Polismyndigheten Ekonomiavdelningen Inköpsenheten Handläggare Linda Johansson E-post linda-m.johansson@polisen.se Svar på inkomna frågor

Läs mer

BOKNINGS- OCH AVBOKNINGSVILLKOR FÖR INKVARTERINGSRÖRELSER

BOKNINGS- OCH AVBOKNINGSVILLKOR FÖR INKVARTERINGSRÖRELSER 27.4.2011 BOKNINGS- OCH AVBOKNINGSVILLKOR FÖR INKVARTERINGSRÖRELSER Dessa avtalsvillkor som träder i kraft 1.3.2011 har upprättats av Matkailuja Ravintolapalvelut MaRa ry och granskats av konsumentombudsmannen.

Läs mer

Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25.

Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25. Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25. 1 Allmänt 1.1 Dessa villkor reglerar förhållandet mellan kunden ( Kund ) och Excellent Hosting Sweden AB ("EHSAB") 1.2 Kunden kan vara en myndig fysisk

Läs mer

ALMÄNNA VILLKOR FÖR FLOOD HERSLOW HOLME

ALMÄNNA VILLKOR FÖR FLOOD HERSLOW HOLME ALMÄNNA VILLKOR FÖR FLOOD HERSLOW HOLME 1. TILLÄMPNING OCH TOLKNING 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för samtliga tjänster som Flood Herslow Holme Advokatbyrå AB ( FHH ), och där verksamma jurister och

Läs mer

Allmänna villkor och Top Tourings särskilda resevillkor för paketresor.

Allmänna villkor och Top Tourings särskilda resevillkor för paketresor. Resevillkor Allmänna villkor och Top Tourings särskilda resevillkor för paketresor. Konsumentverket/KOoch Svenska Bussbranschens Riksförbund/BR har träffat följande överenskommelse om Allmänna villkor

Läs mer

Konsumentskydd vid småhusbyggande

Konsumentskydd vid småhusbyggande Konsumentskydd vid småhusbyggande Från och med den 1 januari 2005 gäller nya regler som stärker konsumentskyddet vid byggande av småhus. De nya reglerna finns bland annat i konsumenttjänstlagen och lagen

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR HYRESAVTAL

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR HYRESAVTAL Hyresavtalets bilaga 1 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR HYRESAVTAL Fastighets Ab Majstranden, Bostads Ab Majstrandsgården i Helsingfors Fastighets Ab Majparken, Bostads Ab Majlunden i Helsingfors 1. Premisser Studentbostäderna

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB FÖRSÄKRINGSVILLKOR ALLMÄNNA BESTÄMMELSER N00:2 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 10 Allmänna avtalsbestämmelser 3 10.1 Försäkringstiden och

Läs mer

LEVERANSVILLKOR FÖR SAUNALAHTIS SERVICEPAKET

LEVERANSVILLKOR FÖR SAUNALAHTIS SERVICEPAKET LEVERANSVILLKOR FÖR SAUNALAHTIS SERVICEPAKET 1.1.2012 1. Avtalsobjekt Avtalet Saunalahti Servicepaket är ett tidsbundet avtal till paketpris som omfattar ett abonnemang för mobil kommunikation samt utrustning

Läs mer

trygghetsförsäkring www.solidab.se en Ovanligt okrånglig mobiltelefonförsäkring i samarbete med

trygghetsförsäkring www.solidab.se en Ovanligt okrånglig mobiltelefonförsäkring i samarbete med trygghetsförsäkring en Ovanligt okrånglig mobiltelefonförsäkring www.solidab.se i samarbete med snabb & enkel hjälp när min mobiltelefon krånglar 3 Reparation eller ersättningsmobil med motsvarande prestanda

Läs mer

Nyckelskyddsförsäkring

Nyckelskyddsförsäkring Ifall det förekommer skillnader i de olika språkversionerna, tillämpas den finskspråkiga versionen. Nyckelskyddsförsäkring Försäkringsvillkoren är ikraft från 1.12.2012 och dessa tillämpas från 1.12.2012

Läs mer

Allmänna villkor. Senast uppdaterad den 17 september 2015

Allmänna villkor. Senast uppdaterad den 17 september 2015 Allmänna villkor Senast uppdaterad den 17 september 2015 Dessa allmänna villkor gäller från och med november 2014 och ersätter alla tidigare allmänna villkor för avtal mellan kund och Appio AB, org. nr.

Läs mer

Anvisning Ansvariga för verksamhetsbundna fordon

Anvisning Ansvariga för verksamhetsbundna fordon Skånetransport Mikael Wihlborg Affärsområdeschef Tfn: 046-17 47 57 e-post: mikael.wihlborg@skane.se Datum 2009-12-03 1 (7) Anvisning Ansvariga för verksamhetsbundna fordon För varje verksamhetsbundet fordon

Läs mer

Sid 1 av 6. UPPDRAGSBEKRÄFTELSE beträffande ÖVERLÅTELSEBESIKTNING. Kallbergsvägen 4 85963 Kalstad

Sid 1 av 6. UPPDRAGSBEKRÄFTELSE beträffande ÖVERLÅTELSEBESIKTNING. Kallbergsvägen 4 85963 Kalstad Sid 1 av 6 UPPDRAGSBEKRÄFTELSE beträffande ÖVERLÅTELSEBESIKTNING AVTAL OM BESIKTNING I SAMBAND MED ÖVERLÅTELSE AV FAST EGENDOM ENLIGT JORDABALKEN Beställare: Kalle Karlsson Kallbergsvägen 4 85963 Kalstad

Läs mer

Byggnadskontorets stämpel och kundtjänstens bestyrkande

Byggnadskontorets stämpel och kundtjänstens bestyrkande 1 29.4.2015 Avtal om rätt att använda ett allmänt område för smidig kioskverksamhet Registernummer på fordon eller dragbar anordning som används som kiosk (1 st./avtal) Avtalets giltighet Kioskens namn

Läs mer

Babyproffsens Barnvagnsförsäkring. Villkor 2010-03-01

Babyproffsens Barnvagnsförsäkring. Villkor 2010-03-01 Babyproffsens Barnvagnsförsäkring Villkor 2010-03-01 Barnvagnsförsäkring 2 Barnvagnsförsäkring 1. Vem försäkringen gäller för...3 2. Försäkringens omfattning...3 3. Säkerhetsföreskrift/ aktsamhetskrav...3

Läs mer

Allmänna Villkor för Konsumenter

Allmänna Villkor för Konsumenter Allmänna Villkor för Konsumenter 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE 1.1 Dessa allmänna villkor och bestämmelser, inklusive alla andra villkor och dokument som avses i dessa allmänna villkor (nedan kallad: "villkoren")

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION. 1. Kreditgivarens identitet och kontaktuppgifter. 2. Beskrivning av huvuddragen i krediten

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION. 1. Kreditgivarens identitet och kontaktuppgifter. 2. Beskrivning av huvuddragen i krediten Sida 1 (5) STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION 1. Kreditgivarens identitet och kontaktuppgifter Kreditgivare Adress Webbadress 2. Beskrivning av huvuddragen i krediten Typ av kredit Det

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR TJÄNSTER TILLHANDAHÅLLNA AV ADVOKATFIRMAN ÅBERG & CO AB (2013-06-17)

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR TJÄNSTER TILLHANDAHÅLLNA AV ADVOKATFIRMAN ÅBERG & CO AB (2013-06-17) ALLMÄNNA VILLKOR FÖR TJÄNSTER TILLHANDAHÅLLNA AV ADVOKATFIRMAN ÅBERG & CO AB (2013-06-17) 1. Tillämpning och tolkning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för samtliga tjänster som Advokatfirman Åberg & Co

Läs mer

DELEGATIONEN REKOMMENDATION 9 1 (6) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004

DELEGATIONEN REKOMMENDATION 9 1 (6) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 DELEGATIONEN REKOMMENDATION 9 1 (6) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 ÅTERVINNING I KONKURS 1 ALLMÄNT Rättshandlingar som konkursgäldenären har vidtagit före konkursen och som kränker borgenärernas rättigheter

Läs mer

Reparation och ombyggnad mellan entreprenör konsument (Plåt/Vent RO 09)

Reparation och ombyggnad mellan entreprenör konsument (Plåt/Vent RO 09) Reparation och ombyggnad mellan entreprenör konsument (Plåt/Vent RO 09) Avseende entreprenadarbeten, exempelvis reparations- och ombyggnadsentreprenader (RO-entreprenader) där enskild konsument är beställare.

Läs mer

10 års Garanti Sol fångare. Arsite AB Garanti 10 år 2013 ver1 Sida 1

10 års Garanti Sol fångare. Arsite AB Garanti 10 år 2013 ver1 Sida 1 10 års Garanti Sol fångare Arsite AB Garanti 10 år 2013 ver1 Sida 1 Garanti förutsättningar för Vakuum sol fångare 1.) General Den här garantin är utfärdad av Arsite AB, (Arsite) och gäller för våra solfångare

Läs mer

Alla priser är inkluderade 25% moms. Förbeställda, men ej uthämtade varor debiterar vi den verkliga fraktkostnaden (t/r) och minst 99 kr.

Alla priser är inkluderade 25% moms. Förbeställda, men ej uthämtade varor debiterar vi den verkliga fraktkostnaden (t/r) och minst 99 kr. KÖPINFORMATION Alla priser inkluderar moms. Percykel reserverar sig för prisändringar, slutförsäljning och eventuella faktafel som kan finnas på vår sida eller i våra annonser. Vi förbehåller oss rätten

Läs mer