Fördelning av underhållsansvar Badrum Kristel Pynnönen, jurist Finlands Fastighetsförbund rf

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fördelning av underhållsansvar Badrum 29.10.2013 Kristel Pynnönen, jurist Finlands Fastighetsförbund rf"

Transkript

1 Fördelning av underhållsansvar Badrum Kristel Pynnönen, jurist Finlands Fastighetsförbund rf Suomen Kiinteistöliitto ry

2 Innehåll Utredningsansvar av möjliga fukt- och mögelskador Fördelning av underhållsansvaret mellan bolag och aktieägare Hjälp, fukt i badrummet Finansiering av badrumsrenoveringen Suomen Kiinteistöliitto ry

3 Utredningsansvar av möjliga fukt- och mögelskador

4 Utredning av fördelning av underhållsansvar samt utredningskostnader Utredning av fördelning av underhållsansvaret kräver ofta hjälp av sakkännare Den avgörande faktorn är den var fukten finns konstruktioner / ytor Enligt förarbeten till lagen svarar den som svarar för själva underhållet även för utredningskostnaderna Det är klokt att komma överens att en sakkännare utreder problemet / felet Problemet / felet hör till bolaget -> bolaget ansvarar för utredningskostnaderna Problemet / felet hör till aktionären -> aktionären ansvarar för utredningskostnaderna

5 Fördelning av underhållsansvaret mellan aktieägare och bolag Lagen on bostadsaktiebolag 4 kap

6 Vem ansvarar för underhållet? I bolagsordningen kan föreskrivas om ansvarsfördelningen mellan aktieägarna och bolaget Förflyttning av ansvaret 2/3 kvalificerad majoritet + likställighetsprincipen Om det inte föreskrivs om ansvarsfördelningen i bolagsordningen tillämpas bestämmelserna i 4 kapitlet OBS! Skadeståndsskyldighet värderas skilt

7 Vem ansvarar för underhållet? Bolaget ansvarar för den del av underhållet som inte ankommer på aktieägarna De utrymmen som förblir i bolagets besittning Trappuppgångar, förråd, gemensamt bastu- och våtutrymmen

8 Bolagets underhållsansvar (4:2) Konstruktioner, isolering, grundläggande system som bolaget förverkligar påtagit sig ansvaret för förutsätter uttryckligt godkännande enbart godkännande av ändringsarbete räcker inte Även då delägarna genomfört dessa, då de jämställs med bolagets förverkligade eller de bolaget godkänt på sitt ansvar Exempelvis vattenspärren Grundläggande system - exempelvis; telefonnät, varmvattensberedare, golvvärme

9 Bolagets underhållsansvar Konstruktioner Isolering Värme-, ljud- och vattenisolering Bolagets ansvar Wc stolen Kranar, som bolaget installerat, eller aktieägarens då de kan jämställas med de bolaget installerat Sk. guld kranar

10 Aktieägares underhållsansvar Skall underhålla sin aktielägenhet invändigt Lägenhetens invändiga anordningar som inte utgör en beståndsdel av ett grundläggande system Ytor och enheter som i lägenheten slits av användning exempelvis; bastuugn, spis, spisfläkt, trådlöst internet, kranar

11 Balkong (1:3 och 4:2) Till en aktielägenhet hör även en sådan balkong som nås endast via aktielägenheten Bolagets underhållsansvar Balkongens konstruktioner (vattenspärr) och utsida Aktieägares underhållsansvar OBS! Avlägsnande av snö, vatten och skräp

12 Bolagets underhållsansvar (4:2) Aktielägenheten invändigt, om den skadats pga. fel i konstruktionen fel i en sådan annan del av byggnaden som bolaget har underhållsansvaret för eller pga. reparation av sådant fel Återställa lokalen till s.k. basnivå Avgörande kan vara kostnaderna (HD 2003:80) Tillägg till inredningen eller extra utrustning på aktieägarnas ansvar likställighetsprincipen som bakgrund

13 Basnivå Lägenhetens ursprungliga standard (byggskedet dock inte enligt aktieägares beställning) Standard som bolaget gått in för vid en grundlig renovering Standard som bolaget valt vid en enskild reparation Den standard som aktieägarna har sanerat sina egna lägenheter enligt saknar betydelse för definitionen av den basnivå som bolaget följer, även om merparten av lägenheterna har denna standard

14 Aktieägares skyldigheter Sköta sin aktielägenhet omsorgsfullt (4:3) Tillsyn även då lägenheten är tom Använda installationer och apparater på normalt sätt (ventilation, värme) Skyldighet att sköta sin lägenhet så att de delar av fastigheten, byggnaden eller lägenheten som bolaget ansvarar för inte skadas Inte ansvar för slitage som orsakas av sedvanlig användning Anmälningsskyldighet i fråga om underhåll som ankommer på bolaget utan dröjsmål (4:8)

15 Förflyttning av underhållsansvaret i bolagsordningen Bör framgå tydligt ur bolagsordningen I oklara fall tolkas bolagsordningen vara minst möjligt avvikande från lagen Förflytta aldrig underhållsansvaret med bolagstämmobeslut tolkas som avtal? Binder enbart dem som varit med eller binder det dessa? Har aktieägarna utgått ifrån att de binder alla även de som inte är med på bolagstämman Ny aktieägare binds inte av dessa?

16 Utförande av reparationer Reparation av fel / brister Den som ansvarar för underhållet har rätt att välja tidpunkten för reparationen, sättet samt reparatören Platsreparation även möjlig Är det förnuftigt God byggnadssed slutresultatet estetiskt godkännbart Då aktieägaren upptäcker fel och brister i konstruktionerna under egen renovering Aktionären bör avbryta sin egen renovering, meddela bolaget och komma överens om fortsatta åtgärder (vad gör aktieägarens entreprenör, vilken är bolagets andel osv.)

17 Underhållsansvar och skadestånd (24 kap) Ansvar för orsakade skador (princip om orsakande) Grundförutsättningarna för skadeståndansvar: Ansvar baserar sig på vårdlöshet / uppsåt Orsakssamband Uppstå skada Ansvarssituationer Felaktigt underhålls- eller ändringsarbete Försummelse av omsorgsfullheten Försummelse av anmälningsplikten

18 Case: Hjälp, fukt i badrummet

19 Fuktskada i badrummet - ansvarsförhållanden I aktieägarens lägenhet har det uppstått en fuktighetskada som beror på brister i vattenisoleringen 10/2013. Aktieägaren har meddelat bolaget om detta genast då han märkt det. Den förra aktieägaren har renoverat badrummet Bolaget och aktieägarens underhållsansvar värderas enligt lagen om bostadsaktiebolag kap 4. (eller bolagsordningen) Den förre aktieägarens ansvar värderas enligt skadeståndslagen / lagen om aktiebolag Försäljarens köparens ansvar värderas enligt lagen om bostadsköp

20 Utredning av orsak och fördelning av dessa kostnader I aktieägarens anmälan har det stått fukt i badrummet Var fukten finns avgör underhållsansvaret Aktieägaren bär bevisbördan för att brister ligger på bolagets ansvar om han ämnar kräva renovering av bolaget Utlåtande av sakkunnig Utredning av aktieägaren själv Om felet / bristen ankommer på bolaget, bör bolaget ersätta kostnaderna som uppkommit i samband med utredningen

21 Utförande av reparationer Den som ansvarar för underhållet har rätt att välja tidpunkten för reparationen, sättet samt reparatören OBS! Fast det är klart att ansvaret samt reparationen ankommer på bolaget, kan aktieägaren inte låta utföra reparationen och sända räkningen till bolaget Vem bestämmer om reparationen i bolaget? Fördelning av behörighet i enlighet med lagen om bostadsaktiebolag

22 Till vilken nivå ska bolaget reparera Bolaget ska återställa aktielägenheten invändigt till basnivå Ofta den ursprungliga nivån Utsträckningen av underhållsansvaret samt återställandet? Ursprungligen varit plastmatta (fungerat både som yta samt som vattenspärr) nu vill aktieägaren ha klinkers (kräver skild vattenspärr) Juridisk lösning: bolaget betalar vattenspärren (klinkers?) så långt som kostnaderna motsvarar de kostnader som skulle uppstå för plastmatta Tillägg till inredningen eller extra utrustning på aktieägarnas ansvar likställighetsprincipen som bakgrund Även extra rivningskostander

23 Till vilken nivå ska bolaget reparera Om aktieägaren vill förbättra standarden Sker på aktieägarens bekostnad Bolaget förhåller sig positivt god förvaltningssed Höja basnivån med bolagets beslut Den nivå som bolaget väljer i en enskilt reparation kommer att utgöra den nya basnivån

24 Blir det bolaget som står för reparationskostnaderna Har den nyvarande aktieägaren utan dröjsmål meddelat om felet / bristen Har dröjt -> skadestånd (hur mycket) Vet bolaget vem som gjort renoveringen Har ansvaret föråldrats Finns det bevis för ansvar?

25 Finansiering av badrumsrenoveringen Fördelning av kostnaderna mellan aktieägarna

26 Fördelning av kostnaderna mellan aktieägarna Huvudregel: alla aktieägare deltar enligt vederlagsgrunden som finns i bolagsordningen Ändring av betalningsskyldigheten kan komma på fråga Exempelvis gottgörelse, jämn fördelning Täcks kostnaderna med skötsel- eller finansieringsvederlag? Vad säger bolagsordningen? Är det samma grund eller olika (kvadrat/aktier)? Finns det koefficienter? Presumtionsregel i lagen gällande finansieringsvederlag

27 Fördelning av kostnaderna mellan aktieägarna Har det gjorts ändringsarbeten i lägenheten, som gör att Aktieägaren är berättigad till gottgörelse Bolaget bör ta bort eller återställa tilläggskonstruktioner eller inredningsmässiga element Enbart basnivån hör till bolagets ansvar

28 Tack!

1) överlåtelse av en andel i ett sådant andelslag där medlemskap endast ger rätt att ingå ett hyresavtal med andelslaget,

1) överlåtelse av en andel i ett sådant andelslag där medlemskap endast ger rätt att ingå ett hyresavtal med andelslaget, Finlex Finlex Lagstiftning Uppdaterad lagstiftning Vuosi 1994 23.9.1994/843 Beaktats t.o.m. FörfS 1228/2013. 23.9.1994/843 Lag om bostadsköp Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren. I enlighet

Läs mer

Syftet med god hyressed är att främja ett problemfritt och fungerande hyresförhållande

Syftet med god hyressed är att främja ett problemfritt och fungerande hyresförhållande Syftet med god hyressed är att främja ett problemfritt och fungerande hyresförhållande Innehåll Öppenhet och kommunikation 2 Upprättande av hyresavtal 2 Att avtala om hyreshöjningar och hyreshöjning för

Läs mer

AHM-provet 15.11.2014

AHM-provet 15.11.2014 AHM-provet 15.11.2014 Läs dessa anvisningar innan provet börjar. Svara med tydlig handstil. Ge en motivering till svaret på varje fråga. Enbart paragrafhänvisningar räcker inte. Svaren på uppgifterna 1-3

Läs mer

RIKTLINJER VID IN- OCH AVFLYTTNING

RIKTLINJER VID IN- OCH AVFLYTTNING RIKTLINJER VID IN- OCH AVFLYTTNING SYFTET MED RIKTLINJERNA Det är viktigt att såväl avflyttande som nya hyresgäster känner sig rättvist och professionellt behandlade i samband med in- och avflyttningar.

Läs mer

Konsumenträttsliga riktlinjer

Konsumenträttsliga riktlinjer Konsumenträttsliga riktlinjer Konsument verket ombudsmannen Felansvar och garanti vid bilköp 12.12.2007 I den här anvisningen behandlas principer för felansvar och garanti vid bilköp. Anvisningarna gäller

Läs mer

HANDBOK. Tips, regler och bestämmelser. Föreningsmedlemmar Maj 2014. Bostadsrättsföreningen Nipfjället 10 Org.nr 769617-8685

HANDBOK. Tips, regler och bestämmelser. Föreningsmedlemmar Maj 2014. Bostadsrättsföreningen Nipfjället 10 Org.nr 769617-8685 HANDBOK Tips, regler och bestämmelser Föreningsmedlemmar Maj 2014 Bostadsrättsföreningen Nipfjället 10 Org.nr 769617-8685 VÄLKOMMEN som medlem i bostadsrättföreningen Nipfjället 10. Vi hoppas att du kommer

Läs mer

16. RESTAURANG SHOP OCH KIOSK 16.1 Inledning Följande utredning behandlar de juridiska aspekter som aktualiseras när en golfklubb avser att hyra in

16. RESTAURANG SHOP OCH KIOSK 16.1 Inledning Följande utredning behandlar de juridiska aspekter som aktualiseras när en golfklubb avser att hyra in 16. RESTAURANG SHOP OCH KIOSK 16.1 Inledning Följande utredning behandlar de juridiska aspekter som aktualiseras när en golfklubb avser att hyra in (det vill säga upplåta) lokaler till utomstående part

Läs mer

Vem ska underhålla bostadsrätten? - FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR SOM ANTAGIT HSB RIKSFÖRBUND NORMALSTADGAR 2003

Vem ska underhålla bostadsrätten? - FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR SOM ANTAGIT HSB RIKSFÖRBUND NORMALSTADGAR 2003 Vem ska underhålla bostadsrätten? - FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR SOM ANTAGIT HSB RIKSFÖRBUND NORMALSTADGAR 2003 I en bostadsrättsförening gäller i stora drag att bostadsrättshavaren ansvarar för att underhålla

Läs mer

KÄNN DITT HUS, SÄKRA DIN AFFÄR

KÄNN DITT HUS, SÄKRA DIN AFFÄR Bilder: Miljöförvaltnings bildarchive/pentti Hokkanen KÄNN DITT HUS, SÄKRA DIN AFFÄR En guide för bedömning av fastigheters skick och säkrare köp för säljare och köpare A. Inledning Bild: Miljöförvaltnings

Läs mer

Individuellt SKYDD FÖR DITT HEM. Försäkringshandledning If Hemförsäkring, gäller från 1.1.2015

Individuellt SKYDD FÖR DITT HEM. Försäkringshandledning If Hemförsäkring, gäller från 1.1.2015 Individuellt SKYDD FÖR DITT HEM Försäkringshandledning If Hemförsäkring, gäller från 1.1.2015 IF HEMFÖRSÄKRING Innehåll Fakta som är bra att känna till................................... 3 Hemförsäkringen

Läs mer

Försäkringar. Kap 10. Ansvarsfördelning mellan föreningen och de boende

Försäkringar. Kap 10. Ansvarsfördelning mellan föreningen och de boende Kapitel 10 Försäkringar Kap 10 Ansvarsförsäkring mellan föreningen och de boende Föreningens fastighetsförsäkring Styrelseansvarsförsäkring Bostadsrättstillägget Hemförsäkring En bostadsrättsförenings

Läs mer

EXAMENSARBETE. Konsumentskydd enligt KköpL 16. Säljarens felansvar. Linn Åström 2014. Filosofie kandidatexamen Rättsvetenskap

EXAMENSARBETE. Konsumentskydd enligt KköpL 16. Säljarens felansvar. Linn Åström 2014. Filosofie kandidatexamen Rättsvetenskap EXAMENSARBETE Konsumentskydd enligt KköpL 16 Säljarens felansvar Linn Åström 2014 Filosofie kandidatexamen Rättsvetenskap Luleå tekniska universitet Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle Sammanfattning

Läs mer

INSTRUKTIONER OM GOD FÖRMEDLINGSSED

INSTRUKTIONER OM GOD FÖRMEDLINGSSED INSTRUKTIONER OM GOD FÖRMEDLINGSSED 1 INSTRUKTIONER OM GOD FÖRMEDLINGSSED Instruktionerna om god förmedlingssed publiceras i samband med presskonferensen som hålls 16.9, då instruktionerna träder i kraft.

Läs mer

Att vara hyresgäst. vad du får och inte får göra

Att vara hyresgäst. vad du får och inte får göra Att vara hyresgäst vad du får och inte får göra 1 Att vara medlem i Hyresgästföreningen har sina fördelar. n Vi kan berätta vilka rättigheter du har som hyresgäst. Vi vet vad du har rätt att själv göra

Läs mer

Borgen SOM STÄLLS AV PRIVATPERSONER JUSTITIEMINISTERIET KONSUMENTVERKET BANKFÖRENINGEN I FINLAND FINANSINSPEKTIONEN

Borgen SOM STÄLLS AV PRIVATPERSONER JUSTITIEMINISTERIET KONSUMENTVERKET BANKFÖRENINGEN I FINLAND FINANSINSPEKTIONEN Borgen SOM STÄLLS AV PRIVATPERSONER JUSTITIEMINISTERIET KONSUMENTVERKET BANKFÖRENINGEN I FINLAND FINANSINSPEKTIONEN 2 3 Vad är borgen? 4 Skyddet för enskilda borgensmän 5 Banken måste informera 6 Borgensmannens

Läs mer

Att vara hyresgäst: Vad du får och inte får göra

Att vara hyresgäst: Vad du får och inte får göra Att vara hyresgäst: Vad du får och inte får göra Att hyra ny bostad är en stor händelse, speciellt om det är den första egna lägenheten. Här finns lite användar information: Innehåll 1. Avtal 2. Besittningsskydd

Läs mer

Checklista för dig som anlitar hantverkare

Checklista för dig som anlitar hantverkare Checklista för dig som anlitar hantverkare Villaägarnas Riksförbund 2013 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.

Läs mer

Kunden avser den person som inte är försäljare och som ingår eller har ingått ett kundavtal eller använder Watson

Kunden avser den person som inte är försäljare och som ingår eller har ingått ett kundavtal eller använder Watson SPECIALVILLKOR FÖR TJÄNSTEN WATSON WATSON NORDIC AB 1. Tillämpning och definitioner 1.1. Dessa avtalsvillkor tillämpas på användning av Watson tv- och beställfilmstjänsten (nedan Watson) och de fastställer

Läs mer

Konsumentköplagen SFS 1990:932. Lagen ger dig ett skydd när du som konsument köper en vara av en näringsidkare.

Konsumentköplagen SFS 1990:932. Lagen ger dig ett skydd när du som konsument köper en vara av en näringsidkare. Konsumentköplagen SFS 1990:932 Lagen ger dig ett skydd när du som konsument köper en vara av en näringsidkare. Reviderad april 2007 Konsumentköplagen ger dig ett skydd när du som konsument köper en vara

Läs mer

STADGAR för Bostadsrättsförening Ekensberg 2 i Stockholm

STADGAR för Bostadsrättsförening Ekensberg 2 i Stockholm STADGAR för Bostadsrättsförening Ekensberg 2 i Stockholm Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsförening Ekensberg 2 i Stockholm. Föreningen har till ändamål att i föreningens

Läs mer

KÖPEBREV PÅ BOSTADSLÄGENHET I BYGGNADSSKEDET

KÖPEBREV PÅ BOSTADSLÄGENHET I BYGGNADSSKEDET Rekvirering av blanketter: tlf (09) 12 991 rakennusmedia@rakennusmedia.fi www.rakennusmedia.fi 1 Avtalsparter Säljarens namn KÖPEBREV PÅ BOSTADSLÄGENHET I BYGGNADSSKEDET FO-nummer Telefon E-postadress

Läs mer

Service och försäkring. Vi hjälper dig få koll om något händer

Service och försäkring. Vi hjälper dig få koll om något händer Service och försäkring Vi hjälper dig få koll om något händer Vi hjälper dig! Det är bra att veta att Telenor självklart hjälper dig med service på din mobil, surfplatta, modem eller ett tillbehör som

Läs mer

Konkurrensverkets riktlinjer FÖR TILLSYNEN ÖVER FÖRETAGSFÖRVÄRV

Konkurrensverkets riktlinjer FÖR TILLSYNEN ÖVER FÖRETAGSFÖRVÄRV RIKTLINJER FÖR TILLÄMPNING AV KONKURRENSLAG 1/2011 Konkurrensverkets riktlinjer FÖR TILLSYNEN ÖVER FÖRETAGSFÖRVÄRV Konkurrensverkets riktlinjer för tillsynen över företagsförvärv Design Harri Heikkilä

Läs mer

Hedemora Energi AB 1(8)

Hedemora Energi AB 1(8) för leverans av fjärrvärme som används för enskilt bruk Utarbetade av Svensk Fjärrvärme tillsammans med Konsumentverket 1.1a) Dessa allmänna avtalsvillkor samt vad som föreskrivs i fjärrvärmelagen (2008:263)

Läs mer

Rekommenderade av Finsk Energiindustri rf

Rekommenderade av Finsk Energiindustri rf Rekommenderade av Finsk Energiindustri rf NÄTTJÄNSTVILLKOR NTV 2010 Innehåll: A. Allmänt, ingående av nätavtal, förutsättningar för och påbörjande av tjänsten B. Mätning, fakturering och avbrytande C.

Läs mer

HEM- OCH VILLAFÖRSÄKRING

HEM- OCH VILLAFÖRSÄKRING HEM- OCH VILLAFÖRSÄKRING Villaägarnas Riksförbund 2013 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Strandlycka i Annedal

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Strandlycka i Annedal Stadgar för Bostadsrättsföreningen Strandlycka i Annedal Firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Strandlycka i Annedal. Föreningens organisationsnummer är:769619-3965. Föreningen

Läs mer

Undersökning av elavtals särskilda villkor

Undersökning av elavtals särskilda villkor Undersökning av elavtals särskilda villkor Bakgrund har under många år fått ett stort antal klagomål på elleverantörer. Klagomålens karaktär har varierat och olika typer av problem på marknaden har dominerat

Läs mer

Revidering av skuldsaneringen. Skuldsaneringsarbetsgruppen Ordförande: lagstiftningsrådet Tuula Linna Sekreterare: specialsakkunnig Kirsi Pulkkinen

Revidering av skuldsaneringen. Skuldsaneringsarbetsgruppen Ordförande: lagstiftningsrådet Tuula Linna Sekreterare: specialsakkunnig Kirsi Pulkkinen 8.3.2011 Publikationens titel Författare Justitieministeriets publikation Revidering av skuldsaneringen Skuldsaneringsarbetsgruppen Ordförande: lagstiftningsrådet Tuula Linna Sekreterare: specialsakkunnig

Läs mer

CENTRALHANDELSKAMMAREN AFM-examen 12.5.2012 1 (8) Mäklarnämnd

CENTRALHANDELSKAMMAREN AFM-examen 12.5.2012 1 (8) Mäklarnämnd CENTRALHANDELSKAMMAREN AFM-examen 12.5.2012 1 (8) FASTIGHETSMÄKLARPROV 12.5.2012 Läs dessa anvisningar innan provet börjar. Svaren på frågorna 1-5 ska skrivas på skilda pappersark. Fråga 6 besvaras på

Läs mer