Årsredovisning facknämnder Lokalförsörjningsnämnden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning facknämnder 2014. Lokalförsörjningsnämnden"

Transkript

1 Årsredovisning facknämnder 2014 Lokalförsörjningsnämnden

2 Innehållsförteckning 1 Inledning Kommunfullmäktiges och nämndens indikatorer Människor möts i Borås Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt Ekonomi och egen organisation Kommunfullmäktiges särskilda uppdrag till nämnden samt nämndens egna uppdrag Nämndens verksamhet Fastighetsförvaltning Resultat Budgetavvikelse Verksamhetsanalys Nämndens verksamhet Övrig verksamhet Resultat Budgetavvikelse Verksamhetsanalys Verksamhetsmått Ägda fastigheter Egen organisation Investeringar Pågående förstudier startade Projekt under projektering/förstudie Projekt under byggnation Projekt under garanti Projekt som slutredovisas Mindre investeringsprojekt Lokalförsörjningsnämnden, Årsredovisning facknämnder (32)

3 1 Inledning Som tidigare år har Lokalförsörjningsnämnden även 2014 fokuserat på driftoptimering och energieffektivisering. En analys av kostnadsutvecklingen sedan 2011 visar på ett mycket positivt resultat. Trots årliga taxehöjningar på fjärrvärme, som utgör ca 40 % av konsumtionen, minskar kostnaderna stadigt. På förvaltningssidan har tvååriga underhållsplaner tagits fram i syfte att få samordningseffekter med verksamheterna. Underhållet har totalt uppgått till ca 64 miljoner kr. Saneringskontot har varit tungt belastat av främst händelser på förskolorna Hedvigsborgsgården och Kvarnen samt ombyggnaden av Sandaredsbadet. En utredning kring övriga fastigheter i övrigtramen har startats upp vars syfte är att ta fram handlingsalternativ för de fastigheter som inte har kommunal verksamhet, exempelvis Rotundan. Investeringarna har under året uppgått till totalt 215,9 miljoner. Några projekt som startats upp var Bodaskolan 7-9, Milstengårdens förskola och Orangeriet. Projekt som invigts under året är tex Kärnhuset Hestra förskola, Bergdalsskolan F-6 samt Frufällegården Förskola. Under hösten startades ett utvecklingsprojekt med att ta fram ett nytt lokalprogram för förskolor samt teknik/programbeskrivningar som underlag för tidiga skeden i projektprocessen. Arbetet planeras vara klart våren Kristinebergskolan är i produktion under året och ligger i fas med ursprunglig tidplan med en inflyttning till sommaren I den ombyggda och av IBAB inhyrda fastigheten Vulcanus 16 har inflyttning skett av etapp 1, och övriga sker direkt efter årsskiftet. Då kommer över tusen anställda i Borås Stad att ha sina arbetsplatser där. Fastigheten Eolus 6, Kårhuset, har sålts till IBAB. Ägandet övergår någon gång första halvåret Kommunfullmäktiges och nämndens indikatorer 2.1 Människor möts i Borås Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2012 Utfall Målvärde 2014 Utfall År 2014 Antal genomförda medborgardialoger Lokalförsörjningsnämnden, Årsredovisning facknämnder (32)

4 Antal genomförda medborgardialoger. Under året har Lokalförsörjningsnämnden deltagit medborgardialogen om PA Halls terass som Tekniska nämnden genomförde. 2.2 Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2012 Utfall Målvärde 2014 Utfall År 2014 Antal arbetsplatser inom Borås Stad som serverar Fairtrade-märkta produkter. Total energianvändning för uppvärmning av kommunens fastigheter, kwh/kvadratmeter Antal arbetsplatser inom Borås Stad som serverar Fairtrade-märkta produkter. Lokalförsörjningsförvaltningen driver inga former av serveringar i egen regi. Total energianvändning för uppvärmning av kommunens fastigheter, kwh/kvadratmeter. Lokalförsörjningsförvaltningen arbetar fortlöpande med energieffektiviseringar, vilket minskar energianvändningen för våra kommunala fastigheter. Verksamhetens indikatorer Utfall 2012 Utfall Målvärde 2014 Utfall År 2014 Avveckling av uppvärmning med direktverkande el, antal kvarvarande objekt Energikrav av nybyggnation av förskola och grundskola samt utvalt LSS/SOL boende enligt BBR 19 kap 9 8 st 7 st 0 st 15 st 50 kwh 50 kwh Avveckling av uppvärmning med direktverkande el, antal kvarvarande objekt Under året har några objekt tillkommit i redovisningen. Några objekt som tidigare inte redovisats, då de tillhört kategorin mark- och saneringsfastigheter, har tagits med i sammanställningen på grund av att förvaltningen tryggat en långsiktig användning för dessa fastigheter. Energikrav av nybyggnation av förskola och grundskola samt utvalt LSS/SOL boende enligt BBR 19 kap 9 Energikrav av nybyggnation av förskola och grundskola samt utvalt LSS/SOL boende enligt BBR 19 kap 9 Så når nämnden målet» Att i förfrågningsunderlaget tydliggöra byggnadens energikrav samt uppföljning och verifiering» Samverkan drift/förvaltning/bygg/entreprenör Lokalförsörjningsnämnden, Årsredovisning facknämnder (32)

5 2.3 Ekonomi och egen organisation Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2012 Utfall Målvärde 2014 Utfall År 2014 Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten. Hälsa - 1 år utan sjukfrånvaro, andel i %. 1,3 1,8 2 3, ,5 58, ,5 Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. Målvärdet för 2014 är inte uppnått. Anledningen till detta bedömer vi att vi som arbetsgivare inte kunnat påverka. Historiskt har Lokalförsörjningsförvaltningen mycket låg sjukfrånvaro och vi har ingen anledning att förvänta oss en försämring kommande år. Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten. På Lokalförsörjningsförvaltningen finns endast timavlönade som arbetar under begränsad tid och i projektform. Hälsa - 1 år utan sjukfrånvaro, andel i %. Trots en något ökad sjukfrånvaro är målvärdet för 2014 uppnått. Vi bedömer därför att inga extra insatser behövs. Lokalförsörjningsförvaltningens verksamhet innebär exempelvis inga fysiska risker varför vi fortsatt kommer fokusera på den psykosociala arbetsmiljön. Verksamhetens indikatorer Utfall 2012 Utfall Målvärde 2014 Utfall År 2014 Psykosocial arbetsmiljö - arbetsledningsklimat Psykosocial arbetsmiljö - meningsfulla utvecklingssamtal 85% 77% 80% 83% 77% 88% 90% 86% Psykosocial arbetsmiljö - arbetsledningsklimat Målvärdet för den psykosociala arbetsmiljön avseende arbetsledningsklimat är uppnått. Lokalförsörjningsförvaltningen har som långsiktigt mål att värdet aldrig ska understiga 80 procent nöjda medarbetare. Vid jämförelse med identisk organisation har vi med undantag för alltid uppnått detta mål. 80 procent nöjda medarbetare är, med denna mätmetod, ett mycket bra utfall, jämfört med såväl bransch som andra verksamheter. Vi ser det därför som ett realistiskt mål och väljer att inte justera värdet för Psykosocial arbetsmiljö - meningsfulla utvecklingssamtal Målvärdet för 2014 är inte uppnått. Betydelsen av ett meningsfullt utvecklingssamtal är stor varför Lokalförsörjningsförvaltningen under 2015 kommer att se över såväl rutiner som metod för detta. Lokalförsörjningsnämnden, Årsredovisning facknämnder (32)

6 3 Kommunfullmäktiges särskilda uppdrag till nämnden samt nämndens egna uppdrag 4 Nämndens verksamhet Fastighetsförvaltning 4.2 Resultat Ekonomiskt sammandrag Tkr Bokslut 2012 Bokslut Budget 2014 Bokslut 2014 Avvikelse Statsbidrag Avgifter och övriga intäkter Summa intäkter Personal Lokaler Övrigt Kapitalkostnader Summa kostnader Buffert (endast i budget) Nettokostnad Kommunbidrag Resultat efter kommunbidrag Godkänt ianspråktaget ackumulerat resultat Resultat jfr med tillgängliga medel Ackumulerat resultat Resultatanalys Fastighetsförvaltningsramen redovisar ett underskott på tkr vilket är en avvikelse från det budgeterade underskottet med tkr. Under året har stora kostnader belastat både lokalbanken och saneringsverksamheten. Även drift- och förvaltningsavdelningen redovisar ett underskott, liksom femårslån. På verksamheten förstudier finns kostnader på tkr för förstudien kring Johannelundsgatans förskola som lades ner. Lokalförsörjningsnämnden begär kompensation för denna kostnad som ligger Lokalförsörjningsnämnden, Årsredovisning facknämnder (32)

7 utanför nämndens kontroll. 4.3 Budgetavvikelse Verksamhetens kostnader och intäkter Tkr Drift- och förvaltningsavdelning Bokslut 2012 Bokslut Budget 2014 Bokslut 2014 Avvikelse Intäkter Kostnader Resultat Byggavdelning Intäkter Kostnader Resultat Ägda internhyresfastigheter Intäkter Kostnader Resultat Inhyrda internhyresfastigheter Intäkter Kostnader Resultat Förstudier Intäkter Kostnader Resultat Lokalbank Intäkter Kostnader Resultat Sanering Intäkter Kostnader Resultat Femårslån Intäkter Kostnader Resultat Lokalförsörjningsnämnden, Årsredovisning facknämnder (32)

8 Tkr Räddningstjänstfastigheter Bokslut 2012 Bokslut Budget 2014 Bokslut 2014 Avvikelse Intäkter Kostnader Resultat Totalt Intäkter Kostnader Resultat Verksamhetsanalys Drift- och förvaltningsavdelningen Underskott 498 tkr beroende på dels felbudgetering kopplat till tidigare vakanser utfall 2012, och dels dyrare nyrekryteringar än beräknat under Byggavdelningen Byggavdelningen uppgift är att genom handläggning av byggprocessens olika skeden säkerställa och verka för att investerade medel nyttjas maximalt så att producerade lokaler och anläggningar får rätta funktioner, storlekar, priser och kvaliteter. Byggavdelningens kostnader fördelas på dess investeringsprojekt. Timbeloppet för byggprojektledning och projektadministration var 629 kr för Några projekt som har färdigställts under året är Upprustning av Kypegården, Barnens kulturrum, Dammkullevägen LSS-boende, Teknikgatan SOL-boende, Norra Sjöbogatan LSS-boende Ägda internhyresfastigheter Verksamheten 2014 Största delen av intäkterna i denna verksamhet består av internhyror. För de ägda fastigheterna används kostnadsbaserad hyressättning. Denna hyressättning bygger på självkostnadsprincipen, vilket innebär att hyresgästen löpande under året betalar de beräknade budgeterade kostnaderna för respektive fastighet. När året är slut görs en avräkning i enlighet med internhyressystemets självkostnadsprincip, med undantag av underhållskostnader. För att hyresgästen skall ha möjlighet att kunna budgetera kostnaden belastar avräkningen hyresgästens budget först nästkommande år. Intäkter Totalt är utfallet på intäkter 2345 tkr lägre mot budgeterat belopp. Största avvikelserna beror på: Outhyrda lokaler i Stadshuskvarteren 1029 tkr Tre nya objekt; Metergatan, Kärnhuset Hestra och Orangeriet, färdiga senare än beräknat, vilket genererar lägre interna intäkter med 1056 tkr mot budgeterat. Lokalförsörjningsnämnden, Årsredovisning facknämnder (32)

9 Kostnader Totalt är utfallet på kostnader 2200 tkr lägre mot budgeterat belopp. Mellan bokslut har totala kvm BRA-yta för ägda internhyresfastigheter endast ökat med 0,6 % eller kvm till kvm Kapitalkostnader uppgår till 54 % av total kostnadsmassa. De har totalt ökat med 19 kr/kvm eller 4 % mot utfall. Orsaker är nya objekt. Fyra objekt för LSS/SOL-boende (Kelvingatan SOL-boende, Södervärnsgatan, Krassegången 1, Barnhemsgatan 70), samt förskolan Kärnhuset Hestra. Dessutom bidrar större ombyggnationer bl.a. på Frufällegården, Lundbyhallen, Sven Eriksongymnasiet, Brygghuset, Stadsparksbadet, Asklanda gym/simhall, Kronängsgården, Bergdalskolan, Bäckängsgymnasiet till ökade kapitalkostnader jämfört mot år. Driftkostnader 12 % av total kostnadsmassa. Drift- och säkerhetskostnaderna har, i förhållande till års bokslut, ökat med 2,5 % eller 464 tkr, varav säkerhetskostnaderna utgör en ökning med 14,6 % eller 1028 tkr och driftkostnaderna representerar en minskning med -4,8 % eller -564 tkr. De driftkostnader som ingår avser: förbrukningsmaterial, serviceavtal, besiktningar, jour och beredskap, snöröjning, elbesiktningar samt energideklarationer. Variationen av driftkostnader mellan åren beror främst på oregelbundenheter i myndighetskontroller. Underhållskostnader 13% av total kostnadsmassa. Underhållskostnader består av två komponenter, felavhjälpande underhåll samt planerat underhåll. Inom ramen för felavhjälpande underhåll återfinns skadegörelse och krossade glasrutor på 75 objekt för en summa av 1315 tkr. De största posterna för planerat underhåll under 2014 var: Dalsjöhallen Byte ytskikt simhall, ombyggnationer samt renovering dusch och omklädningsrum, elarbeten, 1060 tkr Byttorpskolan Grävning/dränering gård, tkr Konsumtionsavgifter 16% av total kostnadsmassa. Konsumtionsavgifterna har, i förhållande till års bokslut, minskat med 5 % eller 3967 tkr, varav kostnader för el och fjärrvärme har minskat drastiskt med tkr. Total förbrukning av elen, mellan åren och 2014, har minskat med 4,5 % enligt statistik via programmet KeepAnEye. Själva elpriset utgör knappt hälften av det totala priset, resten utgörs av nätavgifter och skatter. Enligt statistiken har fastigheter med fjärrvärme under år 2014 använt 12,9 % mindre värmeförbrukning år 2014 än för år. En analys av kostnadsutvecklingen sedan 2011 visar på ett mycket positivt resultat. Trots årliga taxehöjningar på fjärrvärme, som utgör ca 40 % av konsumtionen, minskar avgifterna stadigt. Se nedanstående tabell. För att få en så rättvisande jämförelse som möjligt, då beståndet förändras mellan åren, redovisas kostnaden per kvadratmeter Taxehöjning 2012 Taxehöjning Taxehöjning 2014 Konsumtionskostnader per kvadratmeter inklusive årliga taxehöjningar fjärrvärme 5% 7% 4% Konsumtionskostnader per kvadratmeter Lokalförsörjningsnämnden, Årsredovisning facknämnder (32)

10 faktiskt utfall 2011 Taxehöjning 2012 Taxehöjning Taxehöjning 2014 Besparing kr per kvm Inhyrda internhyresfastigheter Den positiva avvikelsen beror dels på att kostnaden för konsumtionsavgifter (el, VA, värme, renhållning m m) är något lägre än budgeterat samt att hyreskostnaderna är något lägre än budgeterat pga att konsumentprisindex KPI sjönk något mellan och Utvecklingen av KPI påverkar många av hyresavtalen med de externa fastighetsägarna. När det gäller större förändringar avseende de inhyrda lokalerna kan nämnas att Vuxenutbildningen (Komvux, SFI) flyttade från Björkängsgymnasiet till fastigheten Vulkanus 16 på Bryggaregatan Till Björkängsgymnasiet flyttade istället verksamheten på Bodaskolan under skolans ombyggnadstid Ombyggnationen av servicehuset Spinnaren på Norrby startade under vintern Borås Stad lämnar på grund av detta dessa lokaler successivt med början under hösten Även restaurangdelen kommer att renoveras Förstudier Förstudier görs framförallt av byggavdelningen, som en inledande del i ett investeringsprojekt. Ett generellt hyrespåslag om 1kr/kvm tas ut för att täcka de kostnader för förstudier som är av generell karaktär och inte rör något enskilt objekt. Några att nämna är framtagande av lokalprogram förskola och teknik/programbeskrivningar som underlag för tidiga skeden i projektprocessen. Förstudie Johannelundsgatan förskola blev nedlagt pga att bygglov ej beviljats. Kostnaden för den nedlagda förstudien är kr, för vilket Lokalförsörjningsnämnden begär kompensation i bokslutet Lokalbank Syftet med lokalbank är att stimulera brukarna att inventera och återlämna överkapacitet inom sitt lokalområde. Detta skall grundas på en varaktig lösning och måste utgöra en uthyrningsbar enhet. Textilmuseet ligger i lokalbanken på grund av att kontrakten inte harmoniserade och en uppgörelse med fastighetsägaren fick göras för att komma ur kontraktet tidigare. Objekt som har belastat Lokalbanken 2014: Götagården kr Fristads Klockarbol kr Spinnaren kr Brygghuset kr Lokalförsörjningsnämnden, Årsredovisning facknämnder (32)

11 46368 Textilmuseet kr Björkängsgymn kr Det generella påslaget på hyran för att täcka kostnaderna för lokalbanken genererade 2014 en intäkt på tkr. Kostnaderna 2014 för de objekt som belastade lokalbanken uppgick till tkr, vilket bidrar till nämndens negativa resultat med tkr Sanering Saneringskontot inrättades i interhyresfastigheterna för att ej belasta enskild hyresgäst med dubbla hyror vid evakuering på grund av sanitära olägenheter. Objekt som belastar Sanering 2014 (Kostnader): Barnhemsgatan kr. (Barnen flyttades från Trollgårdens förskola till Barnhemsgatan eftersom fastigheten blev föremål för rivning) 2. Pav Trollgården kr. ((Placering av barn från Trollgårdens förskola till paviljong på Trollgården pga att huset blev föremål för rivning) Sandaredsbadet kr. ( Försenad projektering och byggstart) Norra Sjöbogatan kr. (Evakuering pga ombyggnad som belastat kontot from tom ) Förskola Kvarnen kr. ( Ingen hyra betald pga inflytt i redan hyrda lokaler samt nya möbler) Hedvigsborgsgården kr. ( Diverse åtgärder och undersökningar under en väl dokumeterad tid) Kostnaderna i saneringsverksamheten överstiger intäkterna från det generella hyrespåslaget med tkr Femårslån Femårslån är en verksamhet som beviljar lån för mindre ombyggnader som kan betecknas som hyresgästanpassningar. Hyresgästanpassningar kan inte rymmas inom ordinarie underhållsbudget. Femårslånen medför att verksamheten kan fördelan kostnader över flera år. Femårslånen visar på ett underskott på 656 tkr vilket beror på att kostnaderna från förvaltningarna är lägre en årets intäkter. Följande objekt har beviljats lån 2014: Summa Avtalstid Amortering Sven Erikssongymn Utb Förv år Kulturhuset Kulturförvaltningen år Boråshallen Fritid & Folkhälsa år Räddningstjänstfastigheter Räddningstjänstfastigheterna uppvisar ett positiv budgetavvikelse med 92 tkr. Detta beror främst på minskade kapitalkostnader. Lokalförsörjningsnämnden, Årsredovisning facknämnder (32)

12 5 Nämndens verksamhet Övrig verksamhet 5.2 Resultat Ekonomiskt sammandrag Tkr Bokslut 2012 Bokslut Budget 2014 Bokslut 2014 Avvikelse Statsbidrag Avgifter och övriga intäkter Summa intäkter Personal Lokaler Övrigt Kapitalkostnader Summa kostnader Buffert (endast i budget) Nettokostnad Kommunbidrag Resultat efter kommunbidrag Godkänt ianspråktaget ackumulerat resultat Resultat jfr med tillgängliga medel Ackumulerat resultat Resultatanalys Övrigtramen visar ett underskott på tkr. Detta underskott beror till stor del på underskott på verksamheterna särkskilda omsorger och äldreomsorg, samt av uteblivna hyror på bland annat Kårhuset och Parkteatern/Rotundan. Särskilda omsorger, äldreomsorg och övriga fastigheter för social omsorg redovisar ett underskott på tkr. Dessa verksamheter visar ett underskott öven om alla platser vore uthyrda, beroende på en differens mellan faktiska kostnader och bruksvärdeshyran. Lokalförsörjningsnämnden kan inte påverka den budgetavvikelse som beror på outhyrda platser då placering av boende ej sker i förvaltningens regi. Lokalförsörjningsnämnden begär att man får kompensation för Underskott Äldreomsorg tkr Underskott Särskild omsorg tkr Underskott Övriga fastigheter för social omsorg 511 tkr Lokalförsörjningsnämnden, Årsredovisning facknämnder (32)

13 Rivningskostnader enligt punkt och på 532 tkr Uteblivna intäkter enligt punkt på tkr Lokalförsörjningsförvaltningen har under 2014 haft outhyrda lägenheter inom boendekategorin särskilt boende (Äldreomsorg, särkild omsorg och övriga boenden social omsorg) motsvarande ett belopp på kr 5.3 Budgetavvikelse Verksamheternas kostnader och intäkter Tkr Ledning och administration Bokslut 2012 Bokslut Budget 2014 Bokslut 2014 Avvikelse Intäkter Kostnader Resultat LSS-fastigheter Intäkter Kostnader Resultat Äldreomsorgsfastighete r Intäkter Kostnader Resultat Övriga fastigheter social omsorg Intäkter Kostnader Resultat Övriga fastigheter Intäkter Kostnader Resultat Mark- och fastighetsreserv Intäkter Kostnader Resultat Försäkringsservice Intäkter Lokalförsörjningsnämnden, Årsredovisning facknämnder (32)

14 Tkr Bokslut 2012 Bokslut Budget 2014 Bokslut 2014 Avvikelse Kostnader Resultat Mindre verksamheter Intäkter Kostnader Resultat Totalt Intäkter Kostnader Resultat Verksamhetsanalys Ledning och administration I ledning och administration ingår Lokalförsörjningsnämnden och dess administration samt Lokalförsörjningsförvaltningens administration. Verksamheterna redovisar ett underskott på knappt 1,6 mnkr. Det är främst Lokalförsörjningsförvaltningens administration som visar underskott. På personalsidan redovisas ett underskott på 1,6 mnkr vilket bland annat beror på obudgeterade förstärkningar av ekonomi- och lokalresursfunktionerna. Övriga personalkostnader inkl. rekryteringskostnader visar ett underskott på 261 tkr. Kurs- och konferensavgifter visar ett underskott på 354 tkr till stor del beroende på utbildning i krishantering enligt Borås Stads utbildningsplan samt kostnader relaterade till hög personalomsättning. Kommuninterna avgifter till övriga förvaltningar visar ett underskott på 409 tkr främst bestående av kostnader för upphandlingsenheten på tekniska förvaltningen samt servicekontorets SLA-tjänster. Andra underskott redovisas på konto för reklam. annonser och tryck, Porton och andra postala avgifter, Datorer, skrivarutrustning och datatillbehör. Budgeten för konsulter har dock inte utnyttjats fullt ut utan lämnar ett överskott på tkr LSS-fastigheter Avvikelsen på 1,6 milj. består fråmst av att lokalförsörjningsnämnden inte själva kan påverka antalet outhyrda boendeplatser, det är även begränsade möjligheter att påverka intäktssidan då bruksvärdeshyran understiger de faktiska kostnaderna. En åtgärd för att komma åt detta är att höja det hyrestak som är satt inom boendeformen, detta hyrestak gör att om kostnadssidan ökar kan inte intäktssidan regleras i samma takt. Lokalförsörjningsnämnden begär kompensation i bokslutet för detta underskott. Lokalförsörjningsnämnden, Årsredovisning facknämnder (32)

15 5.4.3 Äldreomsorgsfastigheter Avvikelsen på ca 6,1 milj. består fråmst av att lokalförsörjningsnämnden inte själva kan påverka antalet outhyrda boendeplatser, det är även begränsade möjligheter att påverka intäktssidan då bruksvärdeshyran understiger de faktiska kostnaderna. En åtgärd för att komma åt detta är att höja det hyrestak som är satt inom boendeformen, detta hyrestak gör att om kostnadssidan ökar kan inte intäktssidan regleras i samma takt. Lokalförsörjningsnämnden begär kompensation i bokslutet för detta underskott Övriga fastigheter social omsorg Verksamheten består av boende enligt socialtjänstlagen som inte omfattas av LSS eller äldreomsorg. Hyran för dessa boenden sätts efter förhanling med Hyresgästföreningen. Den intäkt som hyran genererar täcker inte de kostnader förvaltningen har för boendet. Underskottet för 2014 är 511 tkr. Lokalförsörjningsnämnden begär kompensation i bokslutet för detta underskott Övriga fastigheter Verksamhetsbeskrivning Verksamheten Övriga fastigheter omfattar fastigheter som inte skall hanteras inom fastighetsförvaltningens internhyressystem. Här redovisas till övervägande del de fastigheter som är uthyrda externt. Ett underskott här regleras inte inom internhyressystemet. De lokaler som inte används för kommunal verksamhet hyresrätts till marknadspris. Verksamheten 2014 Verksamheten visar ett negativt resultat på tkr, vilket är en negativ avvikelse mot budget på tkr. Till största delen beror avvikelsen på minskade intäkter mot budgeterat främst gällande Fullmäktigesalen (inkl. grupprum), Kårhuset samt Boråsparken/Rotundan. Dessutom kan avvikelsen härledas till rivningskostnader på 186 tkr för -förråd Gässlösavägen 56, vilka inte budgeterats. Lokalförsörjningsnämnden begär kompensation i bokslutet för uteblivna intäkter gällande Fullmäktigesalen med tkr, Kårhuset med tkr samt Boråsparken/Rotundan med 891 tkr samt för rivningskostnader enligt ovan på 186 tkr. Totalt tkr Mark- och fastighetsreserv Verksamhetsbeskrivning Inom detta verksamhetsområde redovisas byggnader och lokaler som för olika syften förvaltas av Lokalförsörjningsnämnden. Förvaltningsuppdragets omfattning styrs i stor utsträckning utifrån överordnade beslut om mark- och fastighetsförvärv samt försäljningar. Lokalerna hyrs i de flesta fall ut och hyresgästen ansvarar då för drift och underhåll. Dessa fasigheter ska förvaltas och underhållas till en nivå så att det är möjligt med både rivning och försäljning. En inventering pågår för att fastställa den strategiska framtiden för fastigheterna med hjälp av tre kategorier: behålla och underhålla, riva eller sälja. Verksamheten 2014 Lokalförsörjningsnämnden, Årsredovisning facknämnder (32)

16 Verksamheten redovisar ett negativt resultat på tkr, vilket är en negativ avvikelse mot budget på 770 tkr. Avvikelsen kan härledas till nödvändiga underhållsarbeten, såsom elarbeten, tak- och fasadrenovering, kök- och badrumsrenovering, takläckage, målningsarbeten har ökat kostnaderna med 463 tkr medan nytillkomna/obudgeterade fastigheter bidragit med ökade kostnader på 120 tkr. Rivningskostnader har bokförts med 346 tkr, vilka inte budgeteras. Objekten har varit av olika slag, t.ex. lokaler, garage, villor, föreningshus, övrigt och har stått på fastigheterna: Rydboholm, förråd Segloravägen 25 Katrinedalsgatan 35, uthus/garage Hyssnavägen 6 Funningen Försäkringsservice År 2014 startade med rekrytering av ny säkerhetschef som tillträdde tjänsten i mars månad. I våra verksamheter genomförs en risk- och säkerhetsanalys (Borås Blue) som omfattar styrning av säkerhetsarbetet, avbrott i teknisk försörjning, brandskydd, inbrott och skadegörelse, hot- och våldsituationer, informationssäkerhet och arbetsmiljö. Sammanställning av Borås Blue har genererat ett åtgärds- och kostnadsförslag på säkerhetsbrister. För att kunna särskilja kostnaderna för skador i Borås Stad samt var resurser ska sättas in för att få ekonomisk bäring samt ta fram nyckeltal, har kodplanen för 2015 utökats med kommungemensamma fritt-koder för uppföljning säkerhet. En riktlinje för hot- och våld mot anställda och förtroendevalda har framställts och presenterats för politikerna. Säkerhetsenheten har en egen hemsida på intranätet där all information och beslut angående säkerhet, försäkring och brand finns lättillgängligt för verksamheterna. I det systematiska brandskyddsarbetet (SBA) ingår utbildningen Allmän Brandkunskap för samtliga anställda vart tredje år. År 2014 utbildades anställda vilket egentligen skall vara en tredjedel av stadens anställda. En process pågår för att öka antalet utbildade och för att uppnå målet. Upphandlingen av Borås Stads försäkringar genererade en minskad kostnad av kommunens försäkringspaket. Skador hot och våld Antal anmälda skador samt anmälningar om hot och våld har ökat betydligt sedan Detta har genererat fler inköpta överfallslarm till verksamheterna samt ökade insatser från väktare. Efterfrågan av kamerabevakning från våra verksamheter ökar för att ge en tryggare arbetsmiljö och minskade kostnader. Anlagda bränder, glaskross, skadegörelse ute, stöld och inbrott har ökat från år till år Två brandskador, två vattenskador och en skadegörelse (glaskross) har genererat kostnader utöver självrisken på två prisbasbelopp. Fonden Utgående balans kronor. Fonden skall ersätta mellanskillnaden mellan extern och intern självrisk samt användas till övergripande Lokalförsörjningsnämnden, Årsredovisning facknämnder (32)

Årsredovisning facknämnder 2012. Lokalförsörjningsnämnden

Årsredovisning facknämnder 2012. Lokalförsörjningsnämnden Årsredovisning facknämnder Lokalförsörjningsnämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Kommunfullmäktiges övergripande verksamhets- och kvalitetsmål... 4 2.1 Egen organisation... 4 3 Nämndens egna

Läs mer

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Lokalförsörjningsnämndens sammanträde

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Lokalförsörjningsnämndens sammanträde KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Lokalförsörjningsnämndens sammanträde Datum 2016-08-23 Tid Tisdagen den 23 augusti, 2016 kl 13:15. Respektive partimöte kommer att hållas under eftermiddagen. Plats Lokalförsörjningsförvaltningen

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

4.1 LOKALFÖRSÖRJNINGSAVDELNINGEN

4.1 LOKALFÖRSÖRJNINGSAVDELNINGEN sid 1 (6) 4.1 LOKALFÖRSÖRJNINGSAVDELNINGEN Viktigare händelser 2012 Många stora projekt har genomförts under året, exempel är badhuset etapp 1, Lerinmuséet, Mariebergsskolan, Infanteribrigadmuséet, energieffektiviseringsprojektet

Läs mer

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 INNEHÅLL DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 TEKNISKA NÄMNDEN Fastighet Dnr TEN 2015/518 ANSVARSOMRÅDE 2 KOMMENTAR TILL BUDGETUPPFÖLJNING PER AUGUSTI 2 PROGNOS DRIFTBUDGET 3 PROGNOS INVESTERINGSBUDGET 4 VIKTIGA

Läs mer

Antagna av kommunfullmäktige den 14 juni 2006, 174 med ändring 13 april 2011, 85, med ändring 14 december 2011, 255

Antagna av kommunfullmäktige den 14 juni 2006, 174 med ändring 13 april 2011, 85, med ändring 14 december 2011, 255 Blad 1 RIKTLINJER FÖR INTERNHYRA Antagna av kommunfullmäktige den 14 juni 2006, 174 med ändring 13 april 2011, 85, med ändring 14 december 2011, 255 INNEHÅLL Sid. 1. Inledning 2 2. Driftkostnad 2 3. Planerat

Läs mer

Internbudget 2014 för verksamhet inom fastighetsprocessen

Internbudget 2014 för verksamhet inom fastighetsprocessen 2013-11-14 1 (7) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/512-040 Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott Internbudget 2014 för verksamhet inom fastighetsprocessen Förslag till beslut Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott

Läs mer

Innehåll. Lokalförsörjningsnämnden. Fastighetsförvaltningsramen. Övrigtramen. Lokalförsörjningsnämndens budget 42

Innehåll. Lokalförsörjningsnämnden. Fastighetsförvaltningsramen. Övrigtramen. Lokalförsörjningsnämndens budget 42 BUDGET 2011 Innehåll Lokalförsörjningsnämnden Ordförande har ordet 3 Ledamöter och ersättare 4 Förvaltningschefen har ordet 5 Ekonomiskt sammandrag 6 Ramar 7 Omvärldsanalys 8 Verksamhets- och kvalitetsmål

Läs mer

INVESTERINGSBILAGA, Bilaga 1

INVESTERINGSBILAGA, Bilaga 1 2015-04-23 1(7) INVESTERINGSBILAGA, Bilaga 1 Till tjänsteutlåtande avseende Projekt: Nya Hallsta förskola Om- och tillbyggnad av fastighet på Magistervägen i Hallstavik till en förskola med 6 avdelningar.

Läs mer

Upprustning av simhallen i Åkeshovs sim- och idrottshall. Lägesrapport.

Upprustning av simhallen i Åkeshovs sim- och idrottshall. Lägesrapport. Fastighetskontoret Tjänsteutlåtande Dnr 4.2-256/2016 Sida 1 (5) 2017-01-04 Handläggare Jan Lind 08-508 269 51 Till Fastighetsnämnden 2017-01-31 Upprustning av simhallen i Åkeshovs sim- och idrottshall.

Läs mer

Kumla kommun. Uppföljning Kommunfastigheter Revisionsrapport. Audit KPMG AB Antal sidor: 9. Rapport Kommunfastigheter.

Kumla kommun. Uppföljning Kommunfastigheter Revisionsrapport. Audit KPMG AB Antal sidor: 9. Rapport Kommunfastigheter. Revisionsrapport Audit KPMG AB Antal sidor: 9 Rapport Kommunfastigheter.docx Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 2 4. Revisionskriterier 2 5. Ansvarig styrelse 2 6. Metod 3 7. Projektorganisation

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Reviderade principer för stadsintern hyressättning avseende bostadsrätter. Genomförandebeslut.

Reviderade principer för stadsintern hyressättning avseende bostadsrätter. Genomförandebeslut. Sida 1 (5) Handläggare Nina Wahlman Fält 08-508 270 93 Nina.wahlman.falt@stockholm.se Till Fastighetsnämnden 2017-03-14 Reviderade principer för stadsintern hyressättning avseende bostadsrätter. Genomförandebeslut.

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av investeringsverksamheten.

Revisionsrapport Granskning av investeringsverksamheten. Revisionsrapport Granskning av investeringsverksamheten. Östersunds Kommun 16 Maj 2013 Marianne Harr certifierad kommunal revisor Veronica Blank revisor Innehåll Sammanfattning... 1 Inledning... 2 Rutinbeskrivning...

Läs mer

Tjänsteutlåtande 2011-05-06. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Cecilia von Sydow

Tjänsteutlåtande 2011-05-06. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Cecilia von Sydow 1(5) KS 2009/0115 Programarbete avseende investering gällande Skogsgläntans förskola, Fastigheten Djursholm 2:371 Sammanfattning Fastighetsnämnden har i beslut april 2011 föreslagit kommunstyrelsen att

Läs mer

Revisionskontoret har upprättat förslag till Årsredovisning 2016 för Stadsrevisionen enligt bilaga.

Revisionskontoret har upprättat förslag till Årsredovisning 2016 för Stadsrevisionen enligt bilaga. 2017-01-19 Kommunfullmäktige Årsredovisning 2016 Revisionskontoret har upprättat förslag till Årsredovisning 2016 för Stadsrevisionen enligt bilaga. Beslut Revisorskollegiet fastställer upprättad Årsredovisning

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010 Datum -06-04 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-maj jan-apr jan-mar Budget jan-dec 2009 Intäkter 163 507 133 508

Läs mer

Årsredovisning 2011. Teknisk verksamhet - skattefinansierad

Årsredovisning 2011. Teknisk verksamhet - skattefinansierad Årsredovisning 2011 Teknisk verksamhet - skattefinansierad Innehållsförteckning Verksamhet... 3 Driftredovisning...3 Årets händelser...3 Mål och måluppfyllelse...4 Ekonomi...4 Framtid...5 Kommentarer till

Läs mer

Delårsrapport INNEHÅLL

Delårsrapport INNEHÅLL Delårsrapport PER AUGUSTI 2010 med prognos TEKNISKA NÄMNDEN Fastighet INNEHÅLL ANSVARSOMRÅDE 2 KOMMENTAR TILL UPPFÖLJNING PER AUGUSTI 2 VIKTIGA HÄNDELSER 2 UPPFÖLJNING AV MÅL OCH NYCKELTAL 3 KVALITETSARBETE

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2015-10-12 Dnr: 2015/160-ÄN-753 Helena Duske - bo183 E-post: helena.duske@vasteras.se. Äldrenämnden

Sociala nämndernas förvaltning 2015-10-12 Dnr: 2015/160-ÄN-753 Helena Duske - bo183 E-post: helena.duske@vasteras.se. Äldrenämnden TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-10-12 Dnr: 2015/160-ÄN-753 Helena Duske - bo183 E-post: helena.duske@vasteras.se Kopia till Fastighetskontoret Äldrenämnden Förstudie till ombyggnad/tillbyggnad

Läs mer

FÖRSLAG TILL RESULTATBUDGET ÅR 2012

FÖRSLAG TILL RESULTATBUDGET ÅR 2012 428 Gläntan i Vallentuna Nuvarande årsavgift 722 kr/m2 och år Budgeterad årsavgift 722 kr/m2 och år FÖRSLAG TILL RESULTATBUDGET ÅR 2012 kvm bostadsyta 3 489 Styrelsens förslag RÖRELSENS INTÄKTER Budget

Läs mer

Benchmarkingprojekt Norra Bohuslän 2000-2006

Benchmarkingprojekt Norra Bohuslän 2000-2006 Benchmarkingprojekt Norra Bohuslän 2000-2006 Fastighetsgruppen,,,,, INLEDNING/BAKGRUND Våren 2001 sattes arbetet igång med benchmarking inom fastighetsområdet. Deltagande kommuner var,, och. kommun har

Läs mer

Verksamheterna klarade totalt sett att hålla sig inom de budgeterade ramarna och lämnade ett överskott på 200 tkr.

Verksamheterna klarade totalt sett att hålla sig inom de budgeterade ramarna och lämnade ett överskott på 200 tkr. ÅRSREDOVISNING 2015 I KORTHET Emådalen Foto: Henrik Tingström DET EKONOMISKA RESULTATET Högsby kommun redovisade ett överskott på 11,3 miljoner kronor för 2015. Det är ett bra resultat och innebär överskott

Läs mer

Socialnämnden i Järfälla

Socialnämnden i Järfälla 2014 Budget- och verksamhetsuppföljning per april och prognos för helår 2014 Socialnämnden i Järfälla (samhällsuppdraget) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SOCIALNÄMNDENS VERKSAMHET - SAMHÄLLSUPPDRAGET... 2 2. DRIFTBUDGETEN...

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport april 2014

Ekonomisk månadsrapport april 2014 Kommunstyrelsens kontor 2014-05-19 Ekonomisk månadsrapport april 2014 Månadsrapportens syfte är att ge en snabb bild av det ekonomiska läget och hur viktiga poster i kommunens ekonomi utvecklas. Rapporten

Läs mer

1 (8) Datum 2012-05-10 Delårsrapport 2012-04-30 Sammanfattning Nämndstotal (tkr) Delår 120430 Årsbudget 2012 Prognos 2012 Avvikelse Verksamhetens intäkter 135 013 443 180 443 180 0 varav - bidrag 515 871

Läs mer

Statusrapport. Fastighetsunderhåll i kommunens verksamhetslokaler 2014-05-14

Statusrapport. Fastighetsunderhåll i kommunens verksamhetslokaler 2014-05-14 Statusrapport Fastighetsunderhåll i kommunens verksamhetslokaler 2014-05-14 R Wallin Telefon 011-23 05 34 roger.wallin@se.ey.com Innehåll 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning... 2 2.1 Syfte... 2 2.2 Revisionsfrågor...

Läs mer

HAMNSTYREl.SENS SAMMANTRADE ÄRENDE NR:

HAMNSTYREl.SENS SAMMANTRADE ÄRENDE NR: KOPIA ~ GÖTEBORGS HAMN 1982-11-16 AD 259/82 GvB/ELj HAMNSTYREl.SENS SAMMANTRADE ÄRENDE NR: DEN 9 l2 ~06 Göteborgs Hamnstyrelse Inköp av byggnad i Sannegårdshamnen I Sannegårdshamnens sydvästra del lagras

Läs mer

Kommunstyrelsens hyressättning av kommunens fastigheter

Kommunstyrelsens hyressättning av kommunens fastigheter Revisionsrapport Kommunstyrelsens hyressättning av kommunens fastigheter Alf Wahlgren, uppdragsledare Bengt-Åke Hägg, projektledare Fredrik Anderberg, projektmedarbetare Klippans kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Bostads- och markförsörjningsprogram 2013-2026 för Lomma kommun

Bostads- och markförsörjningsprogram 2013-2026 för Lomma kommun Sidan 1 av 7 Södra kommundelen Vinstorp Utbyggnadsprogram/tidplan/kommmentar/förslag Vinstorpskolan kommer inte att behövas för skoländamål när Karstorpskolan är helt utbyggd, och kan därför komma att

Läs mer

Information Ombyggnation av Tillbergaskolan

Information Ombyggnation av Tillbergaskolan Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) 2013-09-17 Dnr: 2013/2540-BaUN- 285 Barn- och ungdomsnämnden Information Ombyggnation av Tillbergaskolan Förslag

Läs mer

Micasa Fastigheter i Stockholm AB:s renovering av Vintertullens äldreboende, kv. Hamnvakten 7 Genomförandebeslut

Micasa Fastigheter i Stockholm AB:s renovering av Vintertullens äldreboende, kv. Hamnvakten 7 Genomförandebeslut Utlåtande 2015:81 RI+VIII (Dnr 112-937/2015) Micasa Fastigheter i Stockholm AB:s renovering av Vintertullens äldreboende, kv. Hamnvakten 7 Genomförandebeslut Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige

Läs mer

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning efter april 2011

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning efter april 2011 Handläggare Datum Åsa Ottosson -05-02 0480-45 30 32 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning efter april Verksamhet Barn- och ungdomsnämnden ansvarar för kommunens verksamhet inom förskola och fritidshem samt

Läs mer

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 Tertialrapport 1/1 30/4 2015 Fastställt av : Kommunfullmäktige : 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 TERTIALRAPPORT Sida 3(15) Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 5 Resultat och balans...

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

Genomförandebeslut Micasa Fastigheter avseende renovering av Vintertullens äldreboende, kv. Hamnvakten 7

Genomförandebeslut Micasa Fastigheter avseende renovering av Vintertullens äldreboende, kv. Hamnvakten 7 Stadsledningskontoret Stockholms Stadshus AB Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2015-05-26 Ärende 7 Handläggare Stadshus AB: Andreas Jaeger Telefon: 08-508 29 369 SLK: Sverker Henriksson Telefon: 08-508 29 394

Läs mer

Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting

Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting Bakgrund Landstinget i Östergötland arbetar med energifrågan på många olika sätt. Dels genomförs energiprojekt, både stora och små, dels satsas

Läs mer

VASA REAL. Informationsmöte

VASA REAL. Informationsmöte VASA REAL Informationsmöte 2017-04-18 Välkommen Program för kvällen: Bakgrund, planering/behov av skolplatser i staden och i Norrmalm (Utbildningsförvaltningen) SISAB:s uppdrag och processer generellt

Läs mer

Utbyggnad av gymnasieskolan, NTC-hus (hus 12) samt ombyggnad särskola (hus 5) utökad investeringsbudget. (AU 254) Dnr KS 2011-310

Utbyggnad av gymnasieskolan, NTC-hus (hus 12) samt ombyggnad särskola (hus 5) utökad investeringsbudget. (AU 254) Dnr KS 2011-310 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2011-09-06 FALKENBERG 250 Utbyggnad av gymnasieskolan, NTC-hus (hus 12) samt ombyggnad särskola (hus 5) utökad investeringsbudget.

Läs mer

Årsredovisning facknämnder Överförmyndarnämnden

Årsredovisning facknämnder Överförmyndarnämnden Årsredovisning facknämnder 2013 Överförmyndarnämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Nämndens egna mål... 4 2.1 Handläggningstider... 4 3 Nämndens verksamhet 1... 6 3.1 Resultat... 6 3.2 Budgetavvikelse...

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 1 (5) Kommunstyrelsens kontor 24.04.17 Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling löpande

Läs mer

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Miljö- och byggnämnden Året har präglats av hög personalomsättning inom delar av organisationen. Det är svårt att rekrytera rätt kompetens varför det har funnits ett generellt

Läs mer

Verksamhetsplan Teknik- och Samhällsbyggnadsnämnden 2015. Fastighetsverksamheten

Verksamhetsplan Teknik- och Samhällsbyggnadsnämnden 2015. Fastighetsverksamheten Verksamhetsplan Teknik- och Samhällsbyggnadsnämnden 2015 jobbar med förvaltning, drift, underhålls- och investeringsprojekt för fastigheter inom skola, vård/omsorg samt fritid. Verksamheten omfattas numera

Läs mer

2013-05-20 Lokalutredning grundskola/grundsärskola i Hallstahammars tätort

2013-05-20 Lokalutredning grundskola/grundsärskola i Hallstahammars tätort 2013-05- 2013-05-20 Lokalutredning grundskola/grundsärskola i Hallstahammars tätort Tekniska förvaltningen har från Kommunstyrelsen fått i uppdrag att utreda vilka ytor som friställs i de olika alternativen,

Läs mer

Tertialrapport nämnd april 2015. Utbildningsnämnd

Tertialrapport nämnd april 2015. Utbildningsnämnd Tertialrapport nämnd april 2015 Utbildningsnämnd 1 Sammanfattning 1.1 Verksamhet Utbildningsnämndens ansvarsområden är pedagogisk omsorg, förskola, grundskola, grundsärskola, fritidshem, Gymnasieskola,

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Gullmaren. Redovisningen omfattar

Bostadsrättsföreningen Gullmaren. Redovisningen omfattar Årsredovisning Styrelsen för bostadsrättsföreningen Gullmaren i Stockholm Organisationsnummer: 769602-5563 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31

Läs mer

Kvartalsrapport mars och prognos 1 2015. Kultur- och fritidsnämnd

Kvartalsrapport mars och prognos 1 2015. Kultur- och fritidsnämnd Kvartalsrapport mars och prognos 1 2015 Kultur- och fritidsnämnd Innehållsförteckning 1 Periodens resultat... 3 1.1 Driftredovisning... 3 1.2 Investeringsredovisning... 4 2 Viktiga händelser i verksamheten...

Läs mer

Beställning avseende ombyggnad av hus H vid Tallgårdens äldrecentrum i Stuvsta

Beställning avseende ombyggnad av hus H vid Tallgårdens äldrecentrum i Stuvsta SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2012-12-12 AN-2012/758.339 1 (6) HANDLÄGGARE Elisabeth Bern 08-535 378 70 elisabeth.bern@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Beställning

Läs mer

ABCDE. Beställare V ÅRD OCH OMSORG F ARSTA STADSDELSFÖRVALTNING S TOCKHOLMS STAD. Gruppbostäderna Ekliden och Strandvillan. Farsta stadsdelsnämnd

ABCDE. Beställare V ÅRD OCH OMSORG F ARSTA STADSDELSFÖRVALTNING S TOCKHOLMS STAD. Gruppbostäderna Ekliden och Strandvillan. Farsta stadsdelsnämnd Beställare V ÅRD OCH OMSORG F ARSTA STADSDELSFÖRVALTNING S TOCKHOLMS STAD TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2005-04-28 Handläggare: Iris Birath Tfn: 08-508 18 153 Farsta stadsdelsnämnd Gruppbostäderna Ekliden

Läs mer

Nybyggnation av förskolan Skogsgläntan, Enebyberg, Djursholm 2:371 - Slutredovisning

Nybyggnation av förskolan Skogsgläntan, Enebyberg, Djursholm 2:371 - Slutredovisning 1(5) Nybyggnation av förskolan Skogsgläntan, Enebyberg, Djursholm 2:371 - Slutredovisning Ärendet Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 13 juni 2011 73 (KS 2009/0115) tilldelade kommunfullmäktige fastighetsnämnden

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Revisionsrapport Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Katrineholms kommun 31 mars 2009 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte...3 2 Metod...3 3 Sammanfattande

Läs mer

Bilaga 1:1. Nämndernas redovisning av prognos och stadsledningskontorets synpunkter

Bilaga 1:1. Nämndernas redovisning av prognos och stadsledningskontorets synpunkter Bilaga 1:1 Nämndernas redovisning av prognos och stadsledningskontorets synpunkter Kommunfullmäktige m.m... 2 Revisorskollegiet... 3 Valnämnden... 3 Stadsdelsnämnderna... 4 Övergripande... 4 Pedagogisk

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017

Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017 1 (5) Kommunstyrelsens kontor 2017-03-24 Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling

Läs mer

Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer)

Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Bilaga till Dnr: VoO.2015.0042 1 (6) 2015-02-17 Vård och Omsorg Johanna Elfsberg Bokslutsanalys 2014 Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Volymökningar

Läs mer

Reviderad budget 2017 (ombudgeteringar från 2016) Fastighetsnämnd

Reviderad budget 2017 (ombudgeteringar från 2016) Fastighetsnämnd Reviderad budget 2017 (ombudgeteringar från 2016) Fastighetsnämnd Innehållsförteckning 1 Ombudgeteringar och tilläggsanslag... 3 2 Reviderad budget... 4 2.1 Reviderad budget drift... 4 2.2 Reviderad budget

Läs mer

Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga

Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga 1. Varför rustar ni upp husen? Husen är byggda på 60-talet och är i stort behov av stambyte och upprustning. Elinstallationerna uppfyller

Läs mer

30 månader mot Miljöer värdiga våra barn

30 månader mot Miljöer värdiga våra barn 30 månader mot Miljöer värdiga våra barn Bakgrund Huvuddelen av beståndet från 1950-1970 talen med stora brister vilka kräver stora reinvesteringar Ett fastighetsbestånd som förlorar i värde Tydlig ansvarsfördelning

Läs mer

Budgetuppföljning och prognos efter september

Budgetuppföljning och prognos efter september TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Yvonne Norman 2015-10-12 SFN 2015/0802 0480-450572 Servicenämnden och prognos efter september Förslag till beslut Servicenämnden fattar inget beslut

Läs mer

Årsredovisning facknämnder Kommunfullmäktige

Årsredovisning facknämnder Kommunfullmäktige Årsredovisning facknämnder 2014 Kommunfullmäktige Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Kommunfullmäktiges särskilda uppdrag till nämnden samt nämndens egna uppdrag... 3 2.1 Människor möts i Borås...

Läs mer

Framtida lokalbehov för skola och barnomsorg i Dals-Ed

Framtida lokalbehov för skola och barnomsorg i Dals-Ed SAMMANFATTNING 2012-11-21 Framtida lokalbehov för skola och barnomsorg i Dals-Ed - en studie över förutsättningar och alternativ för att anpassa och optimera skolans och barnomsorgens lokaler utifrån nuvarande

Läs mer

BUP Tekniska nämnden. Kvartal

BUP Tekniska nämnden. Kvartal BUP 1 2016 Tekniska nämnden Kvartal 1 2016 Utskriftsdatum: 26 maj 2016 BUP 1 2016 2 Innehållsförteckning 1 Teknisk nämnd... 4 1.1 Sammanfattning skattefinansierad del... 4 1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden

Läs mer

Uppföljning Oktober 2014 Bilaga KS 2014/48/7

Uppföljning Oktober 2014 Bilaga KS 2014/48/7 1 Sammandrag beräknad avvikelse Driftbudget Uppföljning Oktober 2014 Bilaga KS 2014/48/7 Prognosutveckling per månad, Beräknad Årsbudgetavvikelse Nämnd Jan Feb Mars April Maj Aug Sept Okt Nov Årsbudget

Läs mer

Fastighetskontoret. Idrottsförvaltningen. Inriktningsbeslut. Fastighetskontorets förslag till beslut. Idrottsförvaltningens förslag till beslut

Fastighetskontoret. Idrottsförvaltningen. Inriktningsbeslut. Fastighetskontorets förslag till beslut. Idrottsförvaltningens förslag till beslut Fsk dnr 4.3-540/2016 Idf dnr 08.02.01/191/2016 Sida 1 (5) 2017-02-28 Handläggare Fastighetskontoret Åke Söderberg Projektavdelningen Telefon: 08-508 260 09 ake.soderberg@stockholm.se Till Fastighetsnämnden

Läs mer

Inger Olsson-Blomberg (m) ordf. Carina Erlandsson (m) Benkt Lindström (m) Anita Jansson (c) Sven Stjärne (fp)

Inger Olsson-Blomberg (m) ordf. Carina Erlandsson (m) Benkt Lindström (m) Anita Jansson (c) Sven Stjärne (fp) Sammanträdesdatum 1(7) Plats och tid Tekniska kontoret, kl. 09.00 11.30 Paragrafer 11-15 Beslutande Inger Olsson-Blomberg (m) ordf. Carina Erlandsson (m) Benkt Lindström (m) Anita Jansson (c) Sven Stjärne

Läs mer

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument FINANS Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 6 God ekonomisk hushållning... 2 Vara kommuns definition... 2 Verksamhetsperspektiv...

Läs mer

KOMPLEMENT TILL BUDGET- FÖRSLAG ENLIGT REMISS 2012 2014

KOMPLEMENT TILL BUDGET- FÖRSLAG ENLIGT REMISS 2012 2014 KOMPLEMENT TILL BUDGET- FÖRSLAG ENLIGT REMISS 212 214 VILHELMINA KOMMUN Miljö och byggnadsnämnden, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 94-14 e-post: miljobyggnadsnamnd@vilhelmina.se

Läs mer

INFORMATIONSMÖTE BRF TINGVALLEN

INFORMATIONSMÖTE BRF TINGVALLEN VÄLKOMNA TILL INFORMATIONSMÖTE BRF TINGVALLEN 28 JANUARI 2015 LQE-AVTAL MED HSB SKÅNE LQE utvidgat ekonomiskt avtal LQE Långsiktig Qvalitets Ekonomi VERKSAMHETSÅRET Årsstämma Leveransplan Kallelser Årlig

Läs mer

Årsredovisning GULLSPÅNGS KOMMUN

Årsredovisning GULLSPÅNGS KOMMUN Årsredovisning 2012 GULLSPÅNGS KOMMUN Driftredovisning Driftredovisningen visar bokslutet i förhållande till beslutad budget. Verksamheternas driftredovisning visar nettoav - vikelserna d.v.s. intäkter

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler. Borås Stads. Regler för internhyra

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler. Borås Stads. Regler för internhyra Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Borås Stads Regler för internhyra Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program verksamheter och metoder

Läs mer

Förslag till årsredovisning 2010

Förslag till årsredovisning 2010 2011-02-17 1 (1) Kompetens- och arbetslivsnämnden Förslag till årsredovisning 2010 Dokumentet tas upp i KAN AU 110224 och i KAN 110311. Kompetens- och arbetslivsförvaltningen Anna Carlsson Nämndsekreterare

Läs mer

Hyresmodell FÖR KOMMUNALA VERKSAMHETSLOKALER

Hyresmodell FÖR KOMMUNALA VERKSAMHETSLOKALER Hyresmodell FÖR KOMMUNALA VERKSAMHETSLOKALER Gäller fr.o.m. 2010 1 2 Gavlefastigheter Gävle kommun AB, 2010 Produktion: Gavlefastigheter Foto: Gavlefastigheter Tryck: Sandvikens Tryckeri INNEHÅLL Bakgrund

Läs mer

11-ÅRSKALKYL BRF SKÄPPLANDSGATAN 13-17 769625-6721 2013-06-14

11-ÅRSKALKYL BRF SKÄPPLANDSGATAN 13-17 769625-6721 2013-06-14 11-ÅRSKALKYL BRF SKÄPPLANDSGATAN 13-17 769625-6721 2013-06-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Grunduppgifter... 3 2 Föreningens anskaffningskostnad... 3 3 Finansiering... 4 4 Föreningens utgifter... 5 4.1 Drifts-

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2017. Utbildningsnämnd

Verksamhetsplan 2014-2017. Utbildningsnämnd Verksamhetsplan - Utbildningsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Medborgare och kunder har förtroende för verksamheten och våra kunder är delaktiga och har inflytande i verksamheten

Läs mer

Förslag till inriktningsbeslut avseende ombyggnad av Kista vård- och omsorgsboende

Förslag till inriktningsbeslut avseende ombyggnad av Kista vård- och omsorgsboende Tjänsteutlåtande Styrelsen 2014-04-24 Ärende 14 Dnr 2014 0361 Sid. 1 (6) 2014-03-26 Handläggare: Gunnar Kempe Telefon: 08 508 360 00 Till Styrelsen för Micasa Fastigheter Förslag till inriktningsbeslut

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31 Delårsrapport För perioden 2008-01-01 2008-08-31 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2008-01-01 2008-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte prognos för helåret.

Läs mer

Energieffektivisering. Slutrapport

Energieffektivisering. Slutrapport Fastighetskontoret Tjänsteutlåtande Utvecklingsavdelningen DNR 4.1-069/2013 Sida 1 (6) 2014-02-20 Tommy Waldnert 08-508 275 30 tommy.waldnert@stockholm.se Till Fastighetsnämnden 2014-03-18 Energieffektivisering.

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport oktober 2013

Ekonomisk månadsrapport oktober 2013 Avdelningen för ekonomi, stadsmiljö och strategi Sida 1 (7) 2013-11-12 Handläggare: Pär Dahlqvist Telefon: 08 508 18 118 Till Farsta stadsdelsnämnd 2013-11-19 Ekonomisk månadsrapport oktober 2013 Förslag

Läs mer

Ansökan om borgen för lån till Industriparken i Kalmar AB

Ansökan om borgen för lån till Industriparken i Kalmar AB TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-04-09 KS 2013/0318 0480-450100 Kommunfullmäktige Ansökan om borgen för lån till Industriparken i Kalmar AB Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Delårsrapport tertial 1 2014

Delårsrapport tertial 1 2014 Delårsrapport tertial 1 Dals-Eds kommun Kommunstyrelsen -05-28 Innehållsförteckning 1 DRIFTBUDGET... 3 2 KOMMENTARER TILL PROGNOS TERTIAL 1... 4 3 KOMMUNCHEFSDIALOG... 5 4 INVESTERINGSBUDGET... 6 5 RESULTATBUDGET...

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

Granskning av investeringsprocessen. Kommun

Granskning av investeringsprocessen. Kommun Granskning av investeringsprocessen i Jönköpings Kommun Jönköping december 2004 Björn Lindblad (1) 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 3 2.1 Bakgrund... 3 2.2 Syfte... 4 2.3 Metod... 4 2.4 Avgränsning...

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-10-02--04

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-10-02--04 GOTLANDS KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Au 260 Budget 2007 och strategisk plan 2007-2009 - Kommunfullmäktige 2006-06-19, 82 - Framställningar om ramförändringar m.m. Ledningskontoret 2006-09-25 (Finsam), 2006-09-25

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(11) Plats och tid Fastighetskontoret i Gislaved, klockan 8.00-8.45 Fastighetsnämnden Sammanträdesdatum 2016-03-30 Beslutande Lisbeth Åkestrand (M) ordförande Agne Sahlin (S) Marina Josefsson (S) Marcus

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Helårsprognos 3 per augusti 2013

Helårsprognos 3 per augusti 2013 Helårsprognos 3 per usti Vansbro kommun -09-23 Sammanfattning Årets tredje prognos pekar på ett nära 0-resultat (-63 tkr, -1,8 mkr jämfört med budget). en för kommunstyrelsens verksamheter är ett underskott

Läs mer

Trollskogens fsk Tullengymnasiet Tummarpskolan Turistbyrån Vendelsdals Grpb Vesslan Grpb Villans fsk Viskaforsskolan Våglängdsgatan 153 C Växthusets

Trollskogens fsk Tullengymnasiet Tummarpskolan Turistbyrån Vendelsdals Grpb Vesslan Grpb Villans fsk Viskaforsskolan Våglängdsgatan 153 C Växthusets Arbetsplatser Borås Stad Agamemnon Alidebergsgårdens fsk Almgårdens fsk Almåsgymnasiet Ansgars fritidshem Asklandagårdens fsk Asklandaskolan Badhusgatans grpb Badresor i Sjömarken Bergdalskolan Billdalsgatans

Läs mer

Utökning av förskolan Årstaberg

Utökning av förskolan Årstaberg HÄGERSTEN-LILJEHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR SAMH ÄLLSPLANERING TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 264-2011-2.6 SID 1 (8) 2011-12-15 Handläggare: Helén Örtegren Telefon: 08-508 23 051 Till Hägersten-Liljeholmens

Läs mer

Miljörapport Tertial 2 2015. Servicenämnden

Miljörapport Tertial 2 2015. Servicenämnden Miljörapport Tertial 2 Servicenämnden Inledning I denna Miljörapport redovisas Servicenämndens åtgärdsarbete med Borås Stads miljömål 2013-2016 som beslutades 2012 av Kommunfullmäktige. Borås Stad har

Läs mer

SIDAN 1. Årsredovisning 2008 med uppföljning av budget för Stockholms stad

SIDAN 1. Årsredovisning 2008 med uppföljning av budget för Stockholms stad SIDAN 1 Årsredovisning 2008 med uppföljning av budget för Stockholms stad Sammanfattning Samtliga tre inriktningsmål har uppfyllts under året Av kommunfullmäktiges 14 verksamhetsmål har 11 uppfyllts helt,

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Månadsrapport. Socialförvaltningen Juli 2015

Månadsrapport. Socialförvaltningen Juli 2015 Månadsrapport Socialförvaltningen Juli 2015 Innehållsförteckning 1 Budgetuppföljning och prognos per nämnd... 3 1.1 Genomförda och planerade åtgärder som är inräknade i prognosen samt ekonomisk effekt...

Läs mer

Månadsrapport per maj 2012

Månadsrapport per maj 2012 IDROTTSFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR VERK SAMHETSSTÖD TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 101-855-2011 SID 1 (8) 2012-06-05 IDN 2012-06-12 Handläggare: Ingrid Widegren Telefon: 08-508 28 378 Till idrottsnämnden Förvaltningens

Läs mer

Djursholm 2:206, Gärdestorp, Om- och tillbyggnad av Djursholms ridhus

Djursholm 2:206, Gärdestorp, Om- och tillbyggnad av Djursholms ridhus 1(6) Fastighetsnämnden Djursholm 2:206, Gärdestorp, Om- och tillbyggnad av Djursholms ridhus Ärendet återredovisar härmed uppdraget Om- och tillbyggnad av Djursholms ridhus i enlighet med kommunstyrelsens

Läs mer

SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012

SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012 SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012 En sammanfattning av årsredovisningen DET EKONOMISKA RESULTATET För femtonde året i rad hade kommunen ett positivt resultat. Överskottet var 5,9 miljoner kronor och berodde

Läs mer

Tjänsteskrivelse om ianspråktagande av investeringsmedel till en om- och tillbyggnad av Berghultsskolan Floda etapp 1

Tjänsteskrivelse om ianspråktagande av investeringsmedel till en om- och tillbyggnad av Berghultsskolan Floda etapp 1 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) Samhällsbyggnad Kommunens verksamhetslokaler Jill Linde Kommunstyrelsen Tjänsteskrivelse om ianspråktagande av investeringsmedel till en om- och tillbyggnad av Berghultsskolan Floda

Läs mer

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1 Utbildningsnämnd 1 Resultatbudget Resultatbudget Utfall 2014 Budget 2015 Intäkter 89,0 68,6 Personalkostnader -224,7-216,0 Övriga

Läs mer

Årsredovisning facknämnder Överförmyndarnämnden

Årsredovisning facknämnder Överförmyndarnämnden Årsredovisning facknämnder 2012 Överförmyndarnämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Nämndens egna mål... 4 3 Nämndens verksamhet 1... 5 3.1 Resultat... 5 3.2 Budgetavvikelse... 6 3.3 Verksamhetsanalys...

Läs mer

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Lokalförsörjningsnämndens sammanträde Datum 2015-06-16 LOKALFÖRSÖRJNINGSNÄMNDEN. Mathias Duell.

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Lokalförsörjningsnämndens sammanträde Datum 2015-06-16 LOKALFÖRSÖRJNINGSNÄMNDEN. Mathias Duell. KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum 2015-06-16 Tid Tisdagen den 16 juni kl 13:15 Respektive partimöte kommer att hållas under eftermiddagen. Plats Lokalförsörjningsförvaltningen Sturegatan 36, Lokalförsörjningsnämndens

Läs mer