Årsredovisning facknämnder Lokalförsörjningsnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning facknämnder 2014. Lokalförsörjningsnämnden"

Transkript

1 Årsredovisning facknämnder 2014 Lokalförsörjningsnämnden

2 Innehållsförteckning 1 Inledning Kommunfullmäktiges och nämndens indikatorer Människor möts i Borås Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt Ekonomi och egen organisation Kommunfullmäktiges särskilda uppdrag till nämnden samt nämndens egna uppdrag Nämndens verksamhet Fastighetsförvaltning Resultat Budgetavvikelse Verksamhetsanalys Nämndens verksamhet Övrig verksamhet Resultat Budgetavvikelse Verksamhetsanalys Verksamhetsmått Ägda fastigheter Egen organisation Investeringar Pågående förstudier startade Projekt under projektering/förstudie Projekt under byggnation Projekt under garanti Projekt som slutredovisas Mindre investeringsprojekt Lokalförsörjningsnämnden, Årsredovisning facknämnder (32)

3 1 Inledning Som tidigare år har Lokalförsörjningsnämnden även 2014 fokuserat på driftoptimering och energieffektivisering. En analys av kostnadsutvecklingen sedan 2011 visar på ett mycket positivt resultat. Trots årliga taxehöjningar på fjärrvärme, som utgör ca 40 % av konsumtionen, minskar kostnaderna stadigt. På förvaltningssidan har tvååriga underhållsplaner tagits fram i syfte att få samordningseffekter med verksamheterna. Underhållet har totalt uppgått till ca 64 miljoner kr. Saneringskontot har varit tungt belastat av främst händelser på förskolorna Hedvigsborgsgården och Kvarnen samt ombyggnaden av Sandaredsbadet. En utredning kring övriga fastigheter i övrigtramen har startats upp vars syfte är att ta fram handlingsalternativ för de fastigheter som inte har kommunal verksamhet, exempelvis Rotundan. Investeringarna har under året uppgått till totalt 215,9 miljoner. Några projekt som startats upp var Bodaskolan 7-9, Milstengårdens förskola och Orangeriet. Projekt som invigts under året är tex Kärnhuset Hestra förskola, Bergdalsskolan F-6 samt Frufällegården Förskola. Under hösten startades ett utvecklingsprojekt med att ta fram ett nytt lokalprogram för förskolor samt teknik/programbeskrivningar som underlag för tidiga skeden i projektprocessen. Arbetet planeras vara klart våren Kristinebergskolan är i produktion under året och ligger i fas med ursprunglig tidplan med en inflyttning till sommaren I den ombyggda och av IBAB inhyrda fastigheten Vulcanus 16 har inflyttning skett av etapp 1, och övriga sker direkt efter årsskiftet. Då kommer över tusen anställda i Borås Stad att ha sina arbetsplatser där. Fastigheten Eolus 6, Kårhuset, har sålts till IBAB. Ägandet övergår någon gång första halvåret Kommunfullmäktiges och nämndens indikatorer 2.1 Människor möts i Borås Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2012 Utfall Målvärde 2014 Utfall År 2014 Antal genomförda medborgardialoger Lokalförsörjningsnämnden, Årsredovisning facknämnder (32)

4 Antal genomförda medborgardialoger. Under året har Lokalförsörjningsnämnden deltagit medborgardialogen om PA Halls terass som Tekniska nämnden genomförde. 2.2 Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2012 Utfall Målvärde 2014 Utfall År 2014 Antal arbetsplatser inom Borås Stad som serverar Fairtrade-märkta produkter. Total energianvändning för uppvärmning av kommunens fastigheter, kwh/kvadratmeter Antal arbetsplatser inom Borås Stad som serverar Fairtrade-märkta produkter. Lokalförsörjningsförvaltningen driver inga former av serveringar i egen regi. Total energianvändning för uppvärmning av kommunens fastigheter, kwh/kvadratmeter. Lokalförsörjningsförvaltningen arbetar fortlöpande med energieffektiviseringar, vilket minskar energianvändningen för våra kommunala fastigheter. Verksamhetens indikatorer Utfall 2012 Utfall Målvärde 2014 Utfall År 2014 Avveckling av uppvärmning med direktverkande el, antal kvarvarande objekt Energikrav av nybyggnation av förskola och grundskola samt utvalt LSS/SOL boende enligt BBR 19 kap 9 8 st 7 st 0 st 15 st 50 kwh 50 kwh Avveckling av uppvärmning med direktverkande el, antal kvarvarande objekt Under året har några objekt tillkommit i redovisningen. Några objekt som tidigare inte redovisats, då de tillhört kategorin mark- och saneringsfastigheter, har tagits med i sammanställningen på grund av att förvaltningen tryggat en långsiktig användning för dessa fastigheter. Energikrav av nybyggnation av förskola och grundskola samt utvalt LSS/SOL boende enligt BBR 19 kap 9 Energikrav av nybyggnation av förskola och grundskola samt utvalt LSS/SOL boende enligt BBR 19 kap 9 Så når nämnden målet» Att i förfrågningsunderlaget tydliggöra byggnadens energikrav samt uppföljning och verifiering» Samverkan drift/förvaltning/bygg/entreprenör Lokalförsörjningsnämnden, Årsredovisning facknämnder (32)

5 2.3 Ekonomi och egen organisation Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2012 Utfall Målvärde 2014 Utfall År 2014 Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten. Hälsa - 1 år utan sjukfrånvaro, andel i %. 1,3 1,8 2 3, ,5 58, ,5 Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. Målvärdet för 2014 är inte uppnått. Anledningen till detta bedömer vi att vi som arbetsgivare inte kunnat påverka. Historiskt har Lokalförsörjningsförvaltningen mycket låg sjukfrånvaro och vi har ingen anledning att förvänta oss en försämring kommande år. Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten. På Lokalförsörjningsförvaltningen finns endast timavlönade som arbetar under begränsad tid och i projektform. Hälsa - 1 år utan sjukfrånvaro, andel i %. Trots en något ökad sjukfrånvaro är målvärdet för 2014 uppnått. Vi bedömer därför att inga extra insatser behövs. Lokalförsörjningsförvaltningens verksamhet innebär exempelvis inga fysiska risker varför vi fortsatt kommer fokusera på den psykosociala arbetsmiljön. Verksamhetens indikatorer Utfall 2012 Utfall Målvärde 2014 Utfall År 2014 Psykosocial arbetsmiljö - arbetsledningsklimat Psykosocial arbetsmiljö - meningsfulla utvecklingssamtal 85% 77% 80% 83% 77% 88% 90% 86% Psykosocial arbetsmiljö - arbetsledningsklimat Målvärdet för den psykosociala arbetsmiljön avseende arbetsledningsklimat är uppnått. Lokalförsörjningsförvaltningen har som långsiktigt mål att värdet aldrig ska understiga 80 procent nöjda medarbetare. Vid jämförelse med identisk organisation har vi med undantag för alltid uppnått detta mål. 80 procent nöjda medarbetare är, med denna mätmetod, ett mycket bra utfall, jämfört med såväl bransch som andra verksamheter. Vi ser det därför som ett realistiskt mål och väljer att inte justera värdet för Psykosocial arbetsmiljö - meningsfulla utvecklingssamtal Målvärdet för 2014 är inte uppnått. Betydelsen av ett meningsfullt utvecklingssamtal är stor varför Lokalförsörjningsförvaltningen under 2015 kommer att se över såväl rutiner som metod för detta. Lokalförsörjningsnämnden, Årsredovisning facknämnder (32)

6 3 Kommunfullmäktiges särskilda uppdrag till nämnden samt nämndens egna uppdrag 4 Nämndens verksamhet Fastighetsförvaltning 4.2 Resultat Ekonomiskt sammandrag Tkr Bokslut 2012 Bokslut Budget 2014 Bokslut 2014 Avvikelse Statsbidrag Avgifter och övriga intäkter Summa intäkter Personal Lokaler Övrigt Kapitalkostnader Summa kostnader Buffert (endast i budget) Nettokostnad Kommunbidrag Resultat efter kommunbidrag Godkänt ianspråktaget ackumulerat resultat Resultat jfr med tillgängliga medel Ackumulerat resultat Resultatanalys Fastighetsförvaltningsramen redovisar ett underskott på tkr vilket är en avvikelse från det budgeterade underskottet med tkr. Under året har stora kostnader belastat både lokalbanken och saneringsverksamheten. Även drift- och förvaltningsavdelningen redovisar ett underskott, liksom femårslån. På verksamheten förstudier finns kostnader på tkr för förstudien kring Johannelundsgatans förskola som lades ner. Lokalförsörjningsnämnden begär kompensation för denna kostnad som ligger Lokalförsörjningsnämnden, Årsredovisning facknämnder (32)

7 utanför nämndens kontroll. 4.3 Budgetavvikelse Verksamhetens kostnader och intäkter Tkr Drift- och förvaltningsavdelning Bokslut 2012 Bokslut Budget 2014 Bokslut 2014 Avvikelse Intäkter Kostnader Resultat Byggavdelning Intäkter Kostnader Resultat Ägda internhyresfastigheter Intäkter Kostnader Resultat Inhyrda internhyresfastigheter Intäkter Kostnader Resultat Förstudier Intäkter Kostnader Resultat Lokalbank Intäkter Kostnader Resultat Sanering Intäkter Kostnader Resultat Femårslån Intäkter Kostnader Resultat Lokalförsörjningsnämnden, Årsredovisning facknämnder (32)

8 Tkr Räddningstjänstfastigheter Bokslut 2012 Bokslut Budget 2014 Bokslut 2014 Avvikelse Intäkter Kostnader Resultat Totalt Intäkter Kostnader Resultat Verksamhetsanalys Drift- och förvaltningsavdelningen Underskott 498 tkr beroende på dels felbudgetering kopplat till tidigare vakanser utfall 2012, och dels dyrare nyrekryteringar än beräknat under Byggavdelningen Byggavdelningen uppgift är att genom handläggning av byggprocessens olika skeden säkerställa och verka för att investerade medel nyttjas maximalt så att producerade lokaler och anläggningar får rätta funktioner, storlekar, priser och kvaliteter. Byggavdelningens kostnader fördelas på dess investeringsprojekt. Timbeloppet för byggprojektledning och projektadministration var 629 kr för Några projekt som har färdigställts under året är Upprustning av Kypegården, Barnens kulturrum, Dammkullevägen LSS-boende, Teknikgatan SOL-boende, Norra Sjöbogatan LSS-boende Ägda internhyresfastigheter Verksamheten 2014 Största delen av intäkterna i denna verksamhet består av internhyror. För de ägda fastigheterna används kostnadsbaserad hyressättning. Denna hyressättning bygger på självkostnadsprincipen, vilket innebär att hyresgästen löpande under året betalar de beräknade budgeterade kostnaderna för respektive fastighet. När året är slut görs en avräkning i enlighet med internhyressystemets självkostnadsprincip, med undantag av underhållskostnader. För att hyresgästen skall ha möjlighet att kunna budgetera kostnaden belastar avräkningen hyresgästens budget först nästkommande år. Intäkter Totalt är utfallet på intäkter 2345 tkr lägre mot budgeterat belopp. Största avvikelserna beror på: Outhyrda lokaler i Stadshuskvarteren 1029 tkr Tre nya objekt; Metergatan, Kärnhuset Hestra och Orangeriet, färdiga senare än beräknat, vilket genererar lägre interna intäkter med 1056 tkr mot budgeterat. Lokalförsörjningsnämnden, Årsredovisning facknämnder (32)

9 Kostnader Totalt är utfallet på kostnader 2200 tkr lägre mot budgeterat belopp. Mellan bokslut har totala kvm BRA-yta för ägda internhyresfastigheter endast ökat med 0,6 % eller kvm till kvm Kapitalkostnader uppgår till 54 % av total kostnadsmassa. De har totalt ökat med 19 kr/kvm eller 4 % mot utfall. Orsaker är nya objekt. Fyra objekt för LSS/SOL-boende (Kelvingatan SOL-boende, Södervärnsgatan, Krassegången 1, Barnhemsgatan 70), samt förskolan Kärnhuset Hestra. Dessutom bidrar större ombyggnationer bl.a. på Frufällegården, Lundbyhallen, Sven Eriksongymnasiet, Brygghuset, Stadsparksbadet, Asklanda gym/simhall, Kronängsgården, Bergdalskolan, Bäckängsgymnasiet till ökade kapitalkostnader jämfört mot år. Driftkostnader 12 % av total kostnadsmassa. Drift- och säkerhetskostnaderna har, i förhållande till års bokslut, ökat med 2,5 % eller 464 tkr, varav säkerhetskostnaderna utgör en ökning med 14,6 % eller 1028 tkr och driftkostnaderna representerar en minskning med -4,8 % eller -564 tkr. De driftkostnader som ingår avser: förbrukningsmaterial, serviceavtal, besiktningar, jour och beredskap, snöröjning, elbesiktningar samt energideklarationer. Variationen av driftkostnader mellan åren beror främst på oregelbundenheter i myndighetskontroller. Underhållskostnader 13% av total kostnadsmassa. Underhållskostnader består av två komponenter, felavhjälpande underhåll samt planerat underhåll. Inom ramen för felavhjälpande underhåll återfinns skadegörelse och krossade glasrutor på 75 objekt för en summa av 1315 tkr. De största posterna för planerat underhåll under 2014 var: Dalsjöhallen Byte ytskikt simhall, ombyggnationer samt renovering dusch och omklädningsrum, elarbeten, 1060 tkr Byttorpskolan Grävning/dränering gård, tkr Konsumtionsavgifter 16% av total kostnadsmassa. Konsumtionsavgifterna har, i förhållande till års bokslut, minskat med 5 % eller 3967 tkr, varav kostnader för el och fjärrvärme har minskat drastiskt med tkr. Total förbrukning av elen, mellan åren och 2014, har minskat med 4,5 % enligt statistik via programmet KeepAnEye. Själva elpriset utgör knappt hälften av det totala priset, resten utgörs av nätavgifter och skatter. Enligt statistiken har fastigheter med fjärrvärme under år 2014 använt 12,9 % mindre värmeförbrukning år 2014 än för år. En analys av kostnadsutvecklingen sedan 2011 visar på ett mycket positivt resultat. Trots årliga taxehöjningar på fjärrvärme, som utgör ca 40 % av konsumtionen, minskar avgifterna stadigt. Se nedanstående tabell. För att få en så rättvisande jämförelse som möjligt, då beståndet förändras mellan åren, redovisas kostnaden per kvadratmeter Taxehöjning 2012 Taxehöjning Taxehöjning 2014 Konsumtionskostnader per kvadratmeter inklusive årliga taxehöjningar fjärrvärme 5% 7% 4% Konsumtionskostnader per kvadratmeter Lokalförsörjningsnämnden, Årsredovisning facknämnder (32)

10 faktiskt utfall 2011 Taxehöjning 2012 Taxehöjning Taxehöjning 2014 Besparing kr per kvm Inhyrda internhyresfastigheter Den positiva avvikelsen beror dels på att kostnaden för konsumtionsavgifter (el, VA, värme, renhållning m m) är något lägre än budgeterat samt att hyreskostnaderna är något lägre än budgeterat pga att konsumentprisindex KPI sjönk något mellan och Utvecklingen av KPI påverkar många av hyresavtalen med de externa fastighetsägarna. När det gäller större förändringar avseende de inhyrda lokalerna kan nämnas att Vuxenutbildningen (Komvux, SFI) flyttade från Björkängsgymnasiet till fastigheten Vulkanus 16 på Bryggaregatan Till Björkängsgymnasiet flyttade istället verksamheten på Bodaskolan under skolans ombyggnadstid Ombyggnationen av servicehuset Spinnaren på Norrby startade under vintern Borås Stad lämnar på grund av detta dessa lokaler successivt med början under hösten Även restaurangdelen kommer att renoveras Förstudier Förstudier görs framförallt av byggavdelningen, som en inledande del i ett investeringsprojekt. Ett generellt hyrespåslag om 1kr/kvm tas ut för att täcka de kostnader för förstudier som är av generell karaktär och inte rör något enskilt objekt. Några att nämna är framtagande av lokalprogram förskola och teknik/programbeskrivningar som underlag för tidiga skeden i projektprocessen. Förstudie Johannelundsgatan förskola blev nedlagt pga att bygglov ej beviljats. Kostnaden för den nedlagda förstudien är kr, för vilket Lokalförsörjningsnämnden begär kompensation i bokslutet Lokalbank Syftet med lokalbank är att stimulera brukarna att inventera och återlämna överkapacitet inom sitt lokalområde. Detta skall grundas på en varaktig lösning och måste utgöra en uthyrningsbar enhet. Textilmuseet ligger i lokalbanken på grund av att kontrakten inte harmoniserade och en uppgörelse med fastighetsägaren fick göras för att komma ur kontraktet tidigare. Objekt som har belastat Lokalbanken 2014: Götagården kr Fristads Klockarbol kr Spinnaren kr Brygghuset kr Lokalförsörjningsnämnden, Årsredovisning facknämnder (32)

11 46368 Textilmuseet kr Björkängsgymn kr Det generella påslaget på hyran för att täcka kostnaderna för lokalbanken genererade 2014 en intäkt på tkr. Kostnaderna 2014 för de objekt som belastade lokalbanken uppgick till tkr, vilket bidrar till nämndens negativa resultat med tkr Sanering Saneringskontot inrättades i interhyresfastigheterna för att ej belasta enskild hyresgäst med dubbla hyror vid evakuering på grund av sanitära olägenheter. Objekt som belastar Sanering 2014 (Kostnader): Barnhemsgatan kr. (Barnen flyttades från Trollgårdens förskola till Barnhemsgatan eftersom fastigheten blev föremål för rivning) 2. Pav Trollgården kr. ((Placering av barn från Trollgårdens förskola till paviljong på Trollgården pga att huset blev föremål för rivning) Sandaredsbadet kr. ( Försenad projektering och byggstart) Norra Sjöbogatan kr. (Evakuering pga ombyggnad som belastat kontot from tom ) Förskola Kvarnen kr. ( Ingen hyra betald pga inflytt i redan hyrda lokaler samt nya möbler) Hedvigsborgsgården kr. ( Diverse åtgärder och undersökningar under en väl dokumeterad tid) Kostnaderna i saneringsverksamheten överstiger intäkterna från det generella hyrespåslaget med tkr Femårslån Femårslån är en verksamhet som beviljar lån för mindre ombyggnader som kan betecknas som hyresgästanpassningar. Hyresgästanpassningar kan inte rymmas inom ordinarie underhållsbudget. Femårslånen medför att verksamheten kan fördelan kostnader över flera år. Femårslånen visar på ett underskott på 656 tkr vilket beror på att kostnaderna från förvaltningarna är lägre en årets intäkter. Följande objekt har beviljats lån 2014: Summa Avtalstid Amortering Sven Erikssongymn Utb Förv år Kulturhuset Kulturförvaltningen år Boråshallen Fritid & Folkhälsa år Räddningstjänstfastigheter Räddningstjänstfastigheterna uppvisar ett positiv budgetavvikelse med 92 tkr. Detta beror främst på minskade kapitalkostnader. Lokalförsörjningsnämnden, Årsredovisning facknämnder (32)

12 5 Nämndens verksamhet Övrig verksamhet 5.2 Resultat Ekonomiskt sammandrag Tkr Bokslut 2012 Bokslut Budget 2014 Bokslut 2014 Avvikelse Statsbidrag Avgifter och övriga intäkter Summa intäkter Personal Lokaler Övrigt Kapitalkostnader Summa kostnader Buffert (endast i budget) Nettokostnad Kommunbidrag Resultat efter kommunbidrag Godkänt ianspråktaget ackumulerat resultat Resultat jfr med tillgängliga medel Ackumulerat resultat Resultatanalys Övrigtramen visar ett underskott på tkr. Detta underskott beror till stor del på underskott på verksamheterna särkskilda omsorger och äldreomsorg, samt av uteblivna hyror på bland annat Kårhuset och Parkteatern/Rotundan. Särskilda omsorger, äldreomsorg och övriga fastigheter för social omsorg redovisar ett underskott på tkr. Dessa verksamheter visar ett underskott öven om alla platser vore uthyrda, beroende på en differens mellan faktiska kostnader och bruksvärdeshyran. Lokalförsörjningsnämnden kan inte påverka den budgetavvikelse som beror på outhyrda platser då placering av boende ej sker i förvaltningens regi. Lokalförsörjningsnämnden begär att man får kompensation för Underskott Äldreomsorg tkr Underskott Särskild omsorg tkr Underskott Övriga fastigheter för social omsorg 511 tkr Lokalförsörjningsnämnden, Årsredovisning facknämnder (32)

13 Rivningskostnader enligt punkt och på 532 tkr Uteblivna intäkter enligt punkt på tkr Lokalförsörjningsförvaltningen har under 2014 haft outhyrda lägenheter inom boendekategorin särskilt boende (Äldreomsorg, särkild omsorg och övriga boenden social omsorg) motsvarande ett belopp på kr 5.3 Budgetavvikelse Verksamheternas kostnader och intäkter Tkr Ledning och administration Bokslut 2012 Bokslut Budget 2014 Bokslut 2014 Avvikelse Intäkter Kostnader Resultat LSS-fastigheter Intäkter Kostnader Resultat Äldreomsorgsfastighete r Intäkter Kostnader Resultat Övriga fastigheter social omsorg Intäkter Kostnader Resultat Övriga fastigheter Intäkter Kostnader Resultat Mark- och fastighetsreserv Intäkter Kostnader Resultat Försäkringsservice Intäkter Lokalförsörjningsnämnden, Årsredovisning facknämnder (32)

14 Tkr Bokslut 2012 Bokslut Budget 2014 Bokslut 2014 Avvikelse Kostnader Resultat Mindre verksamheter Intäkter Kostnader Resultat Totalt Intäkter Kostnader Resultat Verksamhetsanalys Ledning och administration I ledning och administration ingår Lokalförsörjningsnämnden och dess administration samt Lokalförsörjningsförvaltningens administration. Verksamheterna redovisar ett underskott på knappt 1,6 mnkr. Det är främst Lokalförsörjningsförvaltningens administration som visar underskott. På personalsidan redovisas ett underskott på 1,6 mnkr vilket bland annat beror på obudgeterade förstärkningar av ekonomi- och lokalresursfunktionerna. Övriga personalkostnader inkl. rekryteringskostnader visar ett underskott på 261 tkr. Kurs- och konferensavgifter visar ett underskott på 354 tkr till stor del beroende på utbildning i krishantering enligt Borås Stads utbildningsplan samt kostnader relaterade till hög personalomsättning. Kommuninterna avgifter till övriga förvaltningar visar ett underskott på 409 tkr främst bestående av kostnader för upphandlingsenheten på tekniska förvaltningen samt servicekontorets SLA-tjänster. Andra underskott redovisas på konto för reklam. annonser och tryck, Porton och andra postala avgifter, Datorer, skrivarutrustning och datatillbehör. Budgeten för konsulter har dock inte utnyttjats fullt ut utan lämnar ett överskott på tkr LSS-fastigheter Avvikelsen på 1,6 milj. består fråmst av att lokalförsörjningsnämnden inte själva kan påverka antalet outhyrda boendeplatser, det är även begränsade möjligheter att påverka intäktssidan då bruksvärdeshyran understiger de faktiska kostnaderna. En åtgärd för att komma åt detta är att höja det hyrestak som är satt inom boendeformen, detta hyrestak gör att om kostnadssidan ökar kan inte intäktssidan regleras i samma takt. Lokalförsörjningsnämnden begär kompensation i bokslutet för detta underskott. Lokalförsörjningsnämnden, Årsredovisning facknämnder (32)

15 5.4.3 Äldreomsorgsfastigheter Avvikelsen på ca 6,1 milj. består fråmst av att lokalförsörjningsnämnden inte själva kan påverka antalet outhyrda boendeplatser, det är även begränsade möjligheter att påverka intäktssidan då bruksvärdeshyran understiger de faktiska kostnaderna. En åtgärd för att komma åt detta är att höja det hyrestak som är satt inom boendeformen, detta hyrestak gör att om kostnadssidan ökar kan inte intäktssidan regleras i samma takt. Lokalförsörjningsnämnden begär kompensation i bokslutet för detta underskott Övriga fastigheter social omsorg Verksamheten består av boende enligt socialtjänstlagen som inte omfattas av LSS eller äldreomsorg. Hyran för dessa boenden sätts efter förhanling med Hyresgästföreningen. Den intäkt som hyran genererar täcker inte de kostnader förvaltningen har för boendet. Underskottet för 2014 är 511 tkr. Lokalförsörjningsnämnden begär kompensation i bokslutet för detta underskott Övriga fastigheter Verksamhetsbeskrivning Verksamheten Övriga fastigheter omfattar fastigheter som inte skall hanteras inom fastighetsförvaltningens internhyressystem. Här redovisas till övervägande del de fastigheter som är uthyrda externt. Ett underskott här regleras inte inom internhyressystemet. De lokaler som inte används för kommunal verksamhet hyresrätts till marknadspris. Verksamheten 2014 Verksamheten visar ett negativt resultat på tkr, vilket är en negativ avvikelse mot budget på tkr. Till största delen beror avvikelsen på minskade intäkter mot budgeterat främst gällande Fullmäktigesalen (inkl. grupprum), Kårhuset samt Boråsparken/Rotundan. Dessutom kan avvikelsen härledas till rivningskostnader på 186 tkr för -förråd Gässlösavägen 56, vilka inte budgeterats. Lokalförsörjningsnämnden begär kompensation i bokslutet för uteblivna intäkter gällande Fullmäktigesalen med tkr, Kårhuset med tkr samt Boråsparken/Rotundan med 891 tkr samt för rivningskostnader enligt ovan på 186 tkr. Totalt tkr Mark- och fastighetsreserv Verksamhetsbeskrivning Inom detta verksamhetsområde redovisas byggnader och lokaler som för olika syften förvaltas av Lokalförsörjningsnämnden. Förvaltningsuppdragets omfattning styrs i stor utsträckning utifrån överordnade beslut om mark- och fastighetsförvärv samt försäljningar. Lokalerna hyrs i de flesta fall ut och hyresgästen ansvarar då för drift och underhåll. Dessa fasigheter ska förvaltas och underhållas till en nivå så att det är möjligt med både rivning och försäljning. En inventering pågår för att fastställa den strategiska framtiden för fastigheterna med hjälp av tre kategorier: behålla och underhålla, riva eller sälja. Verksamheten 2014 Lokalförsörjningsnämnden, Årsredovisning facknämnder (32)

16 Verksamheten redovisar ett negativt resultat på tkr, vilket är en negativ avvikelse mot budget på 770 tkr. Avvikelsen kan härledas till nödvändiga underhållsarbeten, såsom elarbeten, tak- och fasadrenovering, kök- och badrumsrenovering, takläckage, målningsarbeten har ökat kostnaderna med 463 tkr medan nytillkomna/obudgeterade fastigheter bidragit med ökade kostnader på 120 tkr. Rivningskostnader har bokförts med 346 tkr, vilka inte budgeteras. Objekten har varit av olika slag, t.ex. lokaler, garage, villor, föreningshus, övrigt och har stått på fastigheterna: Rydboholm, förråd Segloravägen 25 Katrinedalsgatan 35, uthus/garage Hyssnavägen 6 Funningen Försäkringsservice År 2014 startade med rekrytering av ny säkerhetschef som tillträdde tjänsten i mars månad. I våra verksamheter genomförs en risk- och säkerhetsanalys (Borås Blue) som omfattar styrning av säkerhetsarbetet, avbrott i teknisk försörjning, brandskydd, inbrott och skadegörelse, hot- och våldsituationer, informationssäkerhet och arbetsmiljö. Sammanställning av Borås Blue har genererat ett åtgärds- och kostnadsförslag på säkerhetsbrister. För att kunna särskilja kostnaderna för skador i Borås Stad samt var resurser ska sättas in för att få ekonomisk bäring samt ta fram nyckeltal, har kodplanen för 2015 utökats med kommungemensamma fritt-koder för uppföljning säkerhet. En riktlinje för hot- och våld mot anställda och förtroendevalda har framställts och presenterats för politikerna. Säkerhetsenheten har en egen hemsida på intranätet där all information och beslut angående säkerhet, försäkring och brand finns lättillgängligt för verksamheterna. I det systematiska brandskyddsarbetet (SBA) ingår utbildningen Allmän Brandkunskap för samtliga anställda vart tredje år. År 2014 utbildades anställda vilket egentligen skall vara en tredjedel av stadens anställda. En process pågår för att öka antalet utbildade och för att uppnå målet. Upphandlingen av Borås Stads försäkringar genererade en minskad kostnad av kommunens försäkringspaket. Skador hot och våld Antal anmälda skador samt anmälningar om hot och våld har ökat betydligt sedan Detta har genererat fler inköpta överfallslarm till verksamheterna samt ökade insatser från väktare. Efterfrågan av kamerabevakning från våra verksamheter ökar för att ge en tryggare arbetsmiljö och minskade kostnader. Anlagda bränder, glaskross, skadegörelse ute, stöld och inbrott har ökat från år till år Två brandskador, två vattenskador och en skadegörelse (glaskross) har genererat kostnader utöver självrisken på två prisbasbelopp. Fonden Utgående balans kronor. Fonden skall ersätta mellanskillnaden mellan extern och intern självrisk samt användas till övergripande Lokalförsörjningsnämnden, Årsredovisning facknämnder (32)

Budget 2015 Facknämnder. Lokalnämnden

Budget 2015 Facknämnder. Lokalnämnden Budget 2015 Facknämnder Lokalnämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 2 Förutsättningar... 6 2.1 Styrning och ledning... 6 2.1.1 Organisations- och ledningsstruktur... 6 2.1.2 Uppdrag... 6 2.1.3 Vision

Läs mer

Förslag till beslut Fritids- och folkhälsonämnden beslutar, mot bakgrund av de två projektåren, att permanenta Sommardoppet från och med 2015.

Förslag till beslut Fritids- och folkhälsonämnden beslutar, mot bakgrund av de två projektåren, att permanenta Sommardoppet från och med 2015. TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (3) Datum -09-11 Diarienummer /FF0190 808 Mona Carlbom, 033-35 71 50 Sommardoppet Förslag till beslut Fritids- och folkhälsonämnden beslutar, mot bakgrund av de två projektåren, att

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011 Sundbybergs stad

ÅRSREDOVISNING 2011 Sundbybergs stad ÅRSREDOVISNING Sundbybergs stad Årsredovisning SUNDBYBERGS STAD Innehåll Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 3 Sammanfattning... 5 Förvaltningsberättelse...8 Årets resultat positivt...12 Intäkter

Läs mer

2015-02-17. Fullmäktigehuset, rum 4317, plan 3, Sturegatan 40, Borås

2015-02-17. Fullmäktigehuset, rum 4317, plan 3, Sturegatan 40, Borås KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (3) 2015-02-17 Miljö- och konsumentnämndens sammanträden är öppna för allmänheten förutom i de delar som avser myndighetsutövning. Det gäller ärenden markerade med * Tid Tisdagen

Läs mer

Datum 2011-02-23. Kl. 18:00, Övergranssalen, Kommunhuset, Bålsta

Datum 2011-02-23. Kl. 18:00, Övergranssalen, Kommunhuset, Bålsta HÅBO KOMMUN Miljö- och!ekniknämnden SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Datum 2011-02-23 Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Kl. 18:00, Övergranssalen, Kommunhuset, Bålsta Christian Ghaemi

Läs mer

Årsredovisning facknämnder 2014. Kommunstyrelsen

Årsredovisning facknämnder 2014. Kommunstyrelsen Årsredovisning facknämnder Kommunstyrelsen Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Kommunfullmäktiges och nämndens indikatorer... 3 2.1 Människor möts i Borås... 3 2.2 Företagandet växer genom samverkan...

Läs mer

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-08-25

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-08-25 KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-08-25 Sociala omsorgsnämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Pelarsalen, Sociala omsorgsförvaltningen, Kvarngatan 4, plan 5 B, måndagen den 25

Läs mer

Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Femårsöversikt 7

Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Femårsöversikt 7 Årsredovisning 2014 Innehållsförteckning Inledning Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Femårsöversikt 7 Förvaltningsberättelse Översikt över 2014 8 God ekonomisk hushållning

Läs mer

Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag

Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport januari-april 2013 Innehåll 3 UPPFÖLJNING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL

Läs mer

Delårsrapport 2012 Godkänd av Kommunfullmäktige 2012-10-17 141

Delårsrapport 2012 Godkänd av Kommunfullmäktige 2012-10-17 141 Delårsrapport 2012 Godkänd av Kommunfullmäktige 2012-10-17 141 Innehållsförteckning Inledning.... 4 Måluppfyllelse koncernmål.. 5 Trygg och säker uppväxt God folkhälsa Trygg och värdig ålderdom Attraktiv

Läs mer

Tertialrapport 2 Januari - augusti 2011 Kungälvs kommun

Tertialrapport 2 Januari - augusti 2011 Kungälvs kommun Tertialrapport 2 Januari - augusti 2011 Kungälvs kommun 2(39) Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Uppföljning av KS Resultatmål...4 2.1 Strategiska förutsättningar... 4 2.2 God livsmiljö... 8 2.3 Hållbar

Läs mer

924 Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse för 2012 (KS 2013.059)

924 Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse för 2012 (KS 2013.059) VALLENTUNA KOMMUN Kom mu nstyrelsens a rbetsutskott Sa m ma nträdesp rotokol I 20t3-02-L4 t2 (t7) 924 Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse för (KS 2013.059) Beslut Arbetsutskottet föreslår att: Kommunstyrelsen

Läs mer

Tertialrapport 2 - Fritids- och folkhälsonämnden

Tertialrapport 2 - Fritids- och folkhälsonämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (1) Cecilia Strömberg, 033 35 73 03 Datum 2015-09-11 Diarienummer 2015/FF0137 042 Tertialrapport 2 - Fritids- och folkhälsonämnden Förslag till beslut Fritids- och folkhälsonämnden godkänner

Läs mer

Central tertialrapport 1 2014 Kommunstyrelse (KS)

Central tertialrapport 1 2014 Kommunstyrelse (KS) Central tertialrapport 1 2014 Kommunstyrelse (KS) 2(38) 1 Inledning... 3 2 Volymer... 4 2.1 Verksamhet... 4 3 Uppföljning av KS Resultatmål... 6 3.1 Strategiska förutsättningar... 6 3.2 God och trygg livsmiljö...

Läs mer

Budget 2014. samt flerårsplan 2015 och 2016. Antagen av kommunfullmäktige 2013-11-25

Budget 2014. samt flerårsplan 2015 och 2016. Antagen av kommunfullmäktige 2013-11-25 Budget 2014 samt flerårsplan 2015 och 2016 Antagen av kommunfullmäktige 2013-11-25 Innehållsförteckning Kommunens förutsättningar inför 2014 och 2015-2016 inklusive omvärldsanalys... 1 Kommunstyrelsen,

Läs mer

Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Femårsöversikt 7

Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Femårsöversikt 7 Årsredovisning 2013 Innehållsförteckning Inledning Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Femårsöversikt 7 Förvaltningsberättelse Översikt över 2013 8 God ekonomisk hushållning

Läs mer

Delårsrapport Januari - augusti 2014

Delårsrapport Januari - augusti 2014 Delårsrapport Januari - augusti 2014 Innehållsförteckning Övergripande kommentar Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Förvaltningsberättelse God ekonomisk hushållning 7 Balanserad

Läs mer

Förslag till beslut Att godkänna Service årsredovisning för 2014 Att godkänna begäran om ombudgetering och resultatfondering

Förslag till beslut Att godkänna Service årsredovisning för 2014 Att godkänna begäran om ombudgetering och resultatfondering TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2015-02-05 Diarienummer SE/2015:11 Tjänstskrivelse Årsredovisning Förslag till beslut Att godkänna Service årsredovisning för 2014 Att godkänna begäran om ombudgetering och resultatfondering

Läs mer

2013 1 Årsredovisning

2013 1 Årsredovisning 2013 1 Årsredovisning 2 Vallentuna Kulturhus Bibliotek har karaktären av ett aktivitetshus riktat till alla. Innehåll Nyckeltal i sammandrag 4 Kommunalrådet har ordet 5 Årets händelser 6 Nya trafikplatsen

Läs mer

Borås Stad. Budget 2013. för de kommunala bolagen

Borås Stad. Budget 2013. för de kommunala bolagen Borås Stad Budget 2013 för de kommunala bolagen De kommunala bolagen 2012-12-31 Borås Stad Stadshuskoncernen Bostadsföretagen Övriga företag Borås Stadshus AB AB Bostäder i Borås Borås Lokaltrafik AB Borås

Läs mer

Övergripande granskning av Kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande år 2007

Övergripande granskning av Kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande år 2007 Revisionsrapport* Övergripande granskning av Kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande år 2007 Tyresö kommun Mars 2008 Anders Hägg Johan Karlander Helen Samuelsson-Dahlstrand *connectedthinking Innehållsförteckning

Läs mer

Delårsrapport 2011-07-31

Delårsrapport 2011-07-31 SALA Bilaga KS 1011/163/1 SALA KoivluN Kammlinsivrels8ns förvaltning KOMMUN Ink 20H -08-3 I Akt~ilaga Delårsrapport 2011-07-31 3 (82) Delårsrapport 2011-07-31 INNEHÅLL INLEDNING "'''''.'''."., Kommunstyrelsens

Läs mer

Årsredovisning 2008 SIMRISHAMNS KOMMUN

Årsredovisning 2008 SIMRISHAMNS KOMMUN Årsredovisning 2008 SIMRISHAMNS KOMMUN INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 1 Förvaltningsberättelse: Förvaltningsberättelse... 3 Särskilda mål... 11 Löpsedel 2008... 13 Fem år

Läs mer

Färgelanda kommun. årsredovisning

Färgelanda kommun. årsredovisning Färgelanda kommun årsredovisning 2007 Innehållsförteckning Redovisning av kommunen och kommunkoncernen Kommunstyrelsens ordförande.................... 1 Målrapportering............................... 2

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2009 UPPSALA KOMMUNS FASTIGHETS AB

ÅRSREDOVISNING 2009 UPPSALA KOMMUNS FASTIGHETS AB UPPSALA KOMMUNS FASTIGHETS AB Besöksadress: Valthornsvägen 11, 1 tr Postadress: Box 25044, 750 25 Uppsala Tel: 018-40 00 20 Fax: 018-40 32 30 e-post: ukfab@uppsalafastighets.se www.uppsalafastighets.se

Läs mer

BESLUTSUNDERLAG. Kommunfullmäktige. Ärende. Dnr 2015-000104. Dnr 2015-000105. Dnr 2015-000114. Dnr 2014-000109. Dnr 2015-000115.

BESLUTSUNDERLAG. Kommunfullmäktige. Ärende. Dnr 2015-000104. Dnr 2015-000105. Dnr 2015-000114. Dnr 2014-000109. Dnr 2015-000115. BESLUTSUNDERLAG Datum 2015-06-15 Kommunfullmäktige Ärende 39 Nytt trygghetsboende Dnr 2015-000104 40 Renovering och ombyggnad av Kerstinsås Dnr 2015-000105 41 Budgetramar 2016 Dnr 2015-000114 42 Medborgarförslag

Läs mer

Mjölby kommun Årsredovisning 2011

Mjölby kommun Årsredovisning 2011 Mjölby kommun Årsredovisning 2011 Sammanfattning Årets resultat Årets resultat uppgår till 34,4 mkr mot ett budgeterat resultat på 11,4 mkr. Nämnderna visar ett underskott jämfört med budget på -1,8 mkr.

Läs mer

Årsredovisning 2010 SIMRISHAMNS KOMMUN

Årsredovisning 2010 SIMRISHAMNS KOMMUN Foto: Eva Kvant Olsson, Ivar Svensson och Tina Thornberg Årsredovisning 2010 SIMRISHAMNS KOMMUN Inledning KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE I BALANS 2010 DAGS FÖR VISIONSARBETE Bokslutet för 2010 visar ett

Läs mer

Delårsrapport tertial 1 2012

Delårsrapport tertial 1 2012 Delårsrapport tertial 1 TERTIALRAPPORT JANUARI - APRIL PROGNOS JANUARI - DECEMBER INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse 5 Finansiella rapporter, kommunen Resultat- och balansräkning

Läs mer

Delårsrapport 2013 Fastställd av Kommunfullmäktige 2013-10-30, 107

Delårsrapport 2013 Fastställd av Kommunfullmäktige 2013-10-30, 107 Delårsrapport 2013 Fastställd av Kommunfullmäktige 2013-10-30, 107 Innehållsförteckning INLEDNING... 2 KOMMUNMÅL... 3 Trygg och säker uppväxt God folkhälsa Trygg och värdig ålderdom Attraktiv bostadsort

Läs mer