Årsredovisning facknämnder Lokalförsörjningsnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning facknämnder 2014. Lokalförsörjningsnämnden"

Transkript

1 Årsredovisning facknämnder 2014 Lokalförsörjningsnämnden

2 Innehållsförteckning 1 Inledning Kommunfullmäktiges och nämndens indikatorer Människor möts i Borås Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt Ekonomi och egen organisation Kommunfullmäktiges särskilda uppdrag till nämnden samt nämndens egna uppdrag Nämndens verksamhet Fastighetsförvaltning Resultat Budgetavvikelse Verksamhetsanalys Nämndens verksamhet Övrig verksamhet Resultat Budgetavvikelse Verksamhetsanalys Verksamhetsmått Ägda fastigheter Egen organisation Investeringar Pågående förstudier startade Projekt under projektering/förstudie Projekt under byggnation Projekt under garanti Projekt som slutredovisas Mindre investeringsprojekt Lokalförsörjningsnämnden, Årsredovisning facknämnder (32)

3 1 Inledning Som tidigare år har Lokalförsörjningsnämnden även 2014 fokuserat på driftoptimering och energieffektivisering. En analys av kostnadsutvecklingen sedan 2011 visar på ett mycket positivt resultat. Trots årliga taxehöjningar på fjärrvärme, som utgör ca 40 % av konsumtionen, minskar kostnaderna stadigt. På förvaltningssidan har tvååriga underhållsplaner tagits fram i syfte att få samordningseffekter med verksamheterna. Underhållet har totalt uppgått till ca 64 miljoner kr. Saneringskontot har varit tungt belastat av främst händelser på förskolorna Hedvigsborgsgården och Kvarnen samt ombyggnaden av Sandaredsbadet. En utredning kring övriga fastigheter i övrigtramen har startats upp vars syfte är att ta fram handlingsalternativ för de fastigheter som inte har kommunal verksamhet, exempelvis Rotundan. Investeringarna har under året uppgått till totalt 215,9 miljoner. Några projekt som startats upp var Bodaskolan 7-9, Milstengårdens förskola och Orangeriet. Projekt som invigts under året är tex Kärnhuset Hestra förskola, Bergdalsskolan F-6 samt Frufällegården Förskola. Under hösten startades ett utvecklingsprojekt med att ta fram ett nytt lokalprogram för förskolor samt teknik/programbeskrivningar som underlag för tidiga skeden i projektprocessen. Arbetet planeras vara klart våren Kristinebergskolan är i produktion under året och ligger i fas med ursprunglig tidplan med en inflyttning till sommaren I den ombyggda och av IBAB inhyrda fastigheten Vulcanus 16 har inflyttning skett av etapp 1, och övriga sker direkt efter årsskiftet. Då kommer över tusen anställda i Borås Stad att ha sina arbetsplatser där. Fastigheten Eolus 6, Kårhuset, har sålts till IBAB. Ägandet övergår någon gång första halvåret Kommunfullmäktiges och nämndens indikatorer 2.1 Människor möts i Borås Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2012 Utfall Målvärde 2014 Utfall År 2014 Antal genomförda medborgardialoger Lokalförsörjningsnämnden, Årsredovisning facknämnder (32)

4 Antal genomförda medborgardialoger. Under året har Lokalförsörjningsnämnden deltagit medborgardialogen om PA Halls terass som Tekniska nämnden genomförde. 2.2 Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2012 Utfall Målvärde 2014 Utfall År 2014 Antal arbetsplatser inom Borås Stad som serverar Fairtrade-märkta produkter. Total energianvändning för uppvärmning av kommunens fastigheter, kwh/kvadratmeter Antal arbetsplatser inom Borås Stad som serverar Fairtrade-märkta produkter. Lokalförsörjningsförvaltningen driver inga former av serveringar i egen regi. Total energianvändning för uppvärmning av kommunens fastigheter, kwh/kvadratmeter. Lokalförsörjningsförvaltningen arbetar fortlöpande med energieffektiviseringar, vilket minskar energianvändningen för våra kommunala fastigheter. Verksamhetens indikatorer Utfall 2012 Utfall Målvärde 2014 Utfall År 2014 Avveckling av uppvärmning med direktverkande el, antal kvarvarande objekt Energikrav av nybyggnation av förskola och grundskola samt utvalt LSS/SOL boende enligt BBR 19 kap 9 8 st 7 st 0 st 15 st 50 kwh 50 kwh Avveckling av uppvärmning med direktverkande el, antal kvarvarande objekt Under året har några objekt tillkommit i redovisningen. Några objekt som tidigare inte redovisats, då de tillhört kategorin mark- och saneringsfastigheter, har tagits med i sammanställningen på grund av att förvaltningen tryggat en långsiktig användning för dessa fastigheter. Energikrav av nybyggnation av förskola och grundskola samt utvalt LSS/SOL boende enligt BBR 19 kap 9 Energikrav av nybyggnation av förskola och grundskola samt utvalt LSS/SOL boende enligt BBR 19 kap 9 Så når nämnden målet» Att i förfrågningsunderlaget tydliggöra byggnadens energikrav samt uppföljning och verifiering» Samverkan drift/förvaltning/bygg/entreprenör Lokalförsörjningsnämnden, Årsredovisning facknämnder (32)

5 2.3 Ekonomi och egen organisation Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2012 Utfall Målvärde 2014 Utfall År 2014 Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten. Hälsa - 1 år utan sjukfrånvaro, andel i %. 1,3 1,8 2 3, ,5 58, ,5 Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. Målvärdet för 2014 är inte uppnått. Anledningen till detta bedömer vi att vi som arbetsgivare inte kunnat påverka. Historiskt har Lokalförsörjningsförvaltningen mycket låg sjukfrånvaro och vi har ingen anledning att förvänta oss en försämring kommande år. Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten. På Lokalförsörjningsförvaltningen finns endast timavlönade som arbetar under begränsad tid och i projektform. Hälsa - 1 år utan sjukfrånvaro, andel i %. Trots en något ökad sjukfrånvaro är målvärdet för 2014 uppnått. Vi bedömer därför att inga extra insatser behövs. Lokalförsörjningsförvaltningens verksamhet innebär exempelvis inga fysiska risker varför vi fortsatt kommer fokusera på den psykosociala arbetsmiljön. Verksamhetens indikatorer Utfall 2012 Utfall Målvärde 2014 Utfall År 2014 Psykosocial arbetsmiljö - arbetsledningsklimat Psykosocial arbetsmiljö - meningsfulla utvecklingssamtal 85% 77% 80% 83% 77% 88% 90% 86% Psykosocial arbetsmiljö - arbetsledningsklimat Målvärdet för den psykosociala arbetsmiljön avseende arbetsledningsklimat är uppnått. Lokalförsörjningsförvaltningen har som långsiktigt mål att värdet aldrig ska understiga 80 procent nöjda medarbetare. Vid jämförelse med identisk organisation har vi med undantag för alltid uppnått detta mål. 80 procent nöjda medarbetare är, med denna mätmetod, ett mycket bra utfall, jämfört med såväl bransch som andra verksamheter. Vi ser det därför som ett realistiskt mål och väljer att inte justera värdet för Psykosocial arbetsmiljö - meningsfulla utvecklingssamtal Målvärdet för 2014 är inte uppnått. Betydelsen av ett meningsfullt utvecklingssamtal är stor varför Lokalförsörjningsförvaltningen under 2015 kommer att se över såväl rutiner som metod för detta. Lokalförsörjningsnämnden, Årsredovisning facknämnder (32)

6 3 Kommunfullmäktiges särskilda uppdrag till nämnden samt nämndens egna uppdrag 4 Nämndens verksamhet Fastighetsförvaltning 4.2 Resultat Ekonomiskt sammandrag Tkr Bokslut 2012 Bokslut Budget 2014 Bokslut 2014 Avvikelse Statsbidrag Avgifter och övriga intäkter Summa intäkter Personal Lokaler Övrigt Kapitalkostnader Summa kostnader Buffert (endast i budget) Nettokostnad Kommunbidrag Resultat efter kommunbidrag Godkänt ianspråktaget ackumulerat resultat Resultat jfr med tillgängliga medel Ackumulerat resultat Resultatanalys Fastighetsförvaltningsramen redovisar ett underskott på tkr vilket är en avvikelse från det budgeterade underskottet med tkr. Under året har stora kostnader belastat både lokalbanken och saneringsverksamheten. Även drift- och förvaltningsavdelningen redovisar ett underskott, liksom femårslån. På verksamheten förstudier finns kostnader på tkr för förstudien kring Johannelundsgatans förskola som lades ner. Lokalförsörjningsnämnden begär kompensation för denna kostnad som ligger Lokalförsörjningsnämnden, Årsredovisning facknämnder (32)

7 utanför nämndens kontroll. 4.3 Budgetavvikelse Verksamhetens kostnader och intäkter Tkr Drift- och förvaltningsavdelning Bokslut 2012 Bokslut Budget 2014 Bokslut 2014 Avvikelse Intäkter Kostnader Resultat Byggavdelning Intäkter Kostnader Resultat Ägda internhyresfastigheter Intäkter Kostnader Resultat Inhyrda internhyresfastigheter Intäkter Kostnader Resultat Förstudier Intäkter Kostnader Resultat Lokalbank Intäkter Kostnader Resultat Sanering Intäkter Kostnader Resultat Femårslån Intäkter Kostnader Resultat Lokalförsörjningsnämnden, Årsredovisning facknämnder (32)

8 Tkr Räddningstjänstfastigheter Bokslut 2012 Bokslut Budget 2014 Bokslut 2014 Avvikelse Intäkter Kostnader Resultat Totalt Intäkter Kostnader Resultat Verksamhetsanalys Drift- och förvaltningsavdelningen Underskott 498 tkr beroende på dels felbudgetering kopplat till tidigare vakanser utfall 2012, och dels dyrare nyrekryteringar än beräknat under Byggavdelningen Byggavdelningen uppgift är att genom handläggning av byggprocessens olika skeden säkerställa och verka för att investerade medel nyttjas maximalt så att producerade lokaler och anläggningar får rätta funktioner, storlekar, priser och kvaliteter. Byggavdelningens kostnader fördelas på dess investeringsprojekt. Timbeloppet för byggprojektledning och projektadministration var 629 kr för Några projekt som har färdigställts under året är Upprustning av Kypegården, Barnens kulturrum, Dammkullevägen LSS-boende, Teknikgatan SOL-boende, Norra Sjöbogatan LSS-boende Ägda internhyresfastigheter Verksamheten 2014 Största delen av intäkterna i denna verksamhet består av internhyror. För de ägda fastigheterna används kostnadsbaserad hyressättning. Denna hyressättning bygger på självkostnadsprincipen, vilket innebär att hyresgästen löpande under året betalar de beräknade budgeterade kostnaderna för respektive fastighet. När året är slut görs en avräkning i enlighet med internhyressystemets självkostnadsprincip, med undantag av underhållskostnader. För att hyresgästen skall ha möjlighet att kunna budgetera kostnaden belastar avräkningen hyresgästens budget först nästkommande år. Intäkter Totalt är utfallet på intäkter 2345 tkr lägre mot budgeterat belopp. Största avvikelserna beror på: Outhyrda lokaler i Stadshuskvarteren 1029 tkr Tre nya objekt; Metergatan, Kärnhuset Hestra och Orangeriet, färdiga senare än beräknat, vilket genererar lägre interna intäkter med 1056 tkr mot budgeterat. Lokalförsörjningsnämnden, Årsredovisning facknämnder (32)

9 Kostnader Totalt är utfallet på kostnader 2200 tkr lägre mot budgeterat belopp. Mellan bokslut har totala kvm BRA-yta för ägda internhyresfastigheter endast ökat med 0,6 % eller kvm till kvm Kapitalkostnader uppgår till 54 % av total kostnadsmassa. De har totalt ökat med 19 kr/kvm eller 4 % mot utfall. Orsaker är nya objekt. Fyra objekt för LSS/SOL-boende (Kelvingatan SOL-boende, Södervärnsgatan, Krassegången 1, Barnhemsgatan 70), samt förskolan Kärnhuset Hestra. Dessutom bidrar större ombyggnationer bl.a. på Frufällegården, Lundbyhallen, Sven Eriksongymnasiet, Brygghuset, Stadsparksbadet, Asklanda gym/simhall, Kronängsgården, Bergdalskolan, Bäckängsgymnasiet till ökade kapitalkostnader jämfört mot år. Driftkostnader 12 % av total kostnadsmassa. Drift- och säkerhetskostnaderna har, i förhållande till års bokslut, ökat med 2,5 % eller 464 tkr, varav säkerhetskostnaderna utgör en ökning med 14,6 % eller 1028 tkr och driftkostnaderna representerar en minskning med -4,8 % eller -564 tkr. De driftkostnader som ingår avser: förbrukningsmaterial, serviceavtal, besiktningar, jour och beredskap, snöröjning, elbesiktningar samt energideklarationer. Variationen av driftkostnader mellan åren beror främst på oregelbundenheter i myndighetskontroller. Underhållskostnader 13% av total kostnadsmassa. Underhållskostnader består av två komponenter, felavhjälpande underhåll samt planerat underhåll. Inom ramen för felavhjälpande underhåll återfinns skadegörelse och krossade glasrutor på 75 objekt för en summa av 1315 tkr. De största posterna för planerat underhåll under 2014 var: Dalsjöhallen Byte ytskikt simhall, ombyggnationer samt renovering dusch och omklädningsrum, elarbeten, 1060 tkr Byttorpskolan Grävning/dränering gård, tkr Konsumtionsavgifter 16% av total kostnadsmassa. Konsumtionsavgifterna har, i förhållande till års bokslut, minskat med 5 % eller 3967 tkr, varav kostnader för el och fjärrvärme har minskat drastiskt med tkr. Total förbrukning av elen, mellan åren och 2014, har minskat med 4,5 % enligt statistik via programmet KeepAnEye. Själva elpriset utgör knappt hälften av det totala priset, resten utgörs av nätavgifter och skatter. Enligt statistiken har fastigheter med fjärrvärme under år 2014 använt 12,9 % mindre värmeförbrukning år 2014 än för år. En analys av kostnadsutvecklingen sedan 2011 visar på ett mycket positivt resultat. Trots årliga taxehöjningar på fjärrvärme, som utgör ca 40 % av konsumtionen, minskar avgifterna stadigt. Se nedanstående tabell. För att få en så rättvisande jämförelse som möjligt, då beståndet förändras mellan åren, redovisas kostnaden per kvadratmeter Taxehöjning 2012 Taxehöjning Taxehöjning 2014 Konsumtionskostnader per kvadratmeter inklusive årliga taxehöjningar fjärrvärme 5% 7% 4% Konsumtionskostnader per kvadratmeter Lokalförsörjningsnämnden, Årsredovisning facknämnder (32)

10 faktiskt utfall 2011 Taxehöjning 2012 Taxehöjning Taxehöjning 2014 Besparing kr per kvm Inhyrda internhyresfastigheter Den positiva avvikelsen beror dels på att kostnaden för konsumtionsavgifter (el, VA, värme, renhållning m m) är något lägre än budgeterat samt att hyreskostnaderna är något lägre än budgeterat pga att konsumentprisindex KPI sjönk något mellan och Utvecklingen av KPI påverkar många av hyresavtalen med de externa fastighetsägarna. När det gäller större förändringar avseende de inhyrda lokalerna kan nämnas att Vuxenutbildningen (Komvux, SFI) flyttade från Björkängsgymnasiet till fastigheten Vulkanus 16 på Bryggaregatan Till Björkängsgymnasiet flyttade istället verksamheten på Bodaskolan under skolans ombyggnadstid Ombyggnationen av servicehuset Spinnaren på Norrby startade under vintern Borås Stad lämnar på grund av detta dessa lokaler successivt med början under hösten Även restaurangdelen kommer att renoveras Förstudier Förstudier görs framförallt av byggavdelningen, som en inledande del i ett investeringsprojekt. Ett generellt hyrespåslag om 1kr/kvm tas ut för att täcka de kostnader för förstudier som är av generell karaktär och inte rör något enskilt objekt. Några att nämna är framtagande av lokalprogram förskola och teknik/programbeskrivningar som underlag för tidiga skeden i projektprocessen. Förstudie Johannelundsgatan förskola blev nedlagt pga att bygglov ej beviljats. Kostnaden för den nedlagda förstudien är kr, för vilket Lokalförsörjningsnämnden begär kompensation i bokslutet Lokalbank Syftet med lokalbank är att stimulera brukarna att inventera och återlämna överkapacitet inom sitt lokalområde. Detta skall grundas på en varaktig lösning och måste utgöra en uthyrningsbar enhet. Textilmuseet ligger i lokalbanken på grund av att kontrakten inte harmoniserade och en uppgörelse med fastighetsägaren fick göras för att komma ur kontraktet tidigare. Objekt som har belastat Lokalbanken 2014: Götagården kr Fristads Klockarbol kr Spinnaren kr Brygghuset kr Lokalförsörjningsnämnden, Årsredovisning facknämnder (32)

11 46368 Textilmuseet kr Björkängsgymn kr Det generella påslaget på hyran för att täcka kostnaderna för lokalbanken genererade 2014 en intäkt på tkr. Kostnaderna 2014 för de objekt som belastade lokalbanken uppgick till tkr, vilket bidrar till nämndens negativa resultat med tkr Sanering Saneringskontot inrättades i interhyresfastigheterna för att ej belasta enskild hyresgäst med dubbla hyror vid evakuering på grund av sanitära olägenheter. Objekt som belastar Sanering 2014 (Kostnader): Barnhemsgatan kr. (Barnen flyttades från Trollgårdens förskola till Barnhemsgatan eftersom fastigheten blev föremål för rivning) 2. Pav Trollgården kr. ((Placering av barn från Trollgårdens förskola till paviljong på Trollgården pga att huset blev föremål för rivning) Sandaredsbadet kr. ( Försenad projektering och byggstart) Norra Sjöbogatan kr. (Evakuering pga ombyggnad som belastat kontot from tom ) Förskola Kvarnen kr. ( Ingen hyra betald pga inflytt i redan hyrda lokaler samt nya möbler) Hedvigsborgsgården kr. ( Diverse åtgärder och undersökningar under en väl dokumeterad tid) Kostnaderna i saneringsverksamheten överstiger intäkterna från det generella hyrespåslaget med tkr Femårslån Femårslån är en verksamhet som beviljar lån för mindre ombyggnader som kan betecknas som hyresgästanpassningar. Hyresgästanpassningar kan inte rymmas inom ordinarie underhållsbudget. Femårslånen medför att verksamheten kan fördelan kostnader över flera år. Femårslånen visar på ett underskott på 656 tkr vilket beror på att kostnaderna från förvaltningarna är lägre en årets intäkter. Följande objekt har beviljats lån 2014: Summa Avtalstid Amortering Sven Erikssongymn Utb Förv år Kulturhuset Kulturförvaltningen år Boråshallen Fritid & Folkhälsa år Räddningstjänstfastigheter Räddningstjänstfastigheterna uppvisar ett positiv budgetavvikelse med 92 tkr. Detta beror främst på minskade kapitalkostnader. Lokalförsörjningsnämnden, Årsredovisning facknämnder (32)

12 5 Nämndens verksamhet Övrig verksamhet 5.2 Resultat Ekonomiskt sammandrag Tkr Bokslut 2012 Bokslut Budget 2014 Bokslut 2014 Avvikelse Statsbidrag Avgifter och övriga intäkter Summa intäkter Personal Lokaler Övrigt Kapitalkostnader Summa kostnader Buffert (endast i budget) Nettokostnad Kommunbidrag Resultat efter kommunbidrag Godkänt ianspråktaget ackumulerat resultat Resultat jfr med tillgängliga medel Ackumulerat resultat Resultatanalys Övrigtramen visar ett underskott på tkr. Detta underskott beror till stor del på underskott på verksamheterna särkskilda omsorger och äldreomsorg, samt av uteblivna hyror på bland annat Kårhuset och Parkteatern/Rotundan. Särskilda omsorger, äldreomsorg och övriga fastigheter för social omsorg redovisar ett underskott på tkr. Dessa verksamheter visar ett underskott öven om alla platser vore uthyrda, beroende på en differens mellan faktiska kostnader och bruksvärdeshyran. Lokalförsörjningsnämnden kan inte påverka den budgetavvikelse som beror på outhyrda platser då placering av boende ej sker i förvaltningens regi. Lokalförsörjningsnämnden begär att man får kompensation för Underskott Äldreomsorg tkr Underskott Särskild omsorg tkr Underskott Övriga fastigheter för social omsorg 511 tkr Lokalförsörjningsnämnden, Årsredovisning facknämnder (32)

13 Rivningskostnader enligt punkt och på 532 tkr Uteblivna intäkter enligt punkt på tkr Lokalförsörjningsförvaltningen har under 2014 haft outhyrda lägenheter inom boendekategorin särskilt boende (Äldreomsorg, särkild omsorg och övriga boenden social omsorg) motsvarande ett belopp på kr 5.3 Budgetavvikelse Verksamheternas kostnader och intäkter Tkr Ledning och administration Bokslut 2012 Bokslut Budget 2014 Bokslut 2014 Avvikelse Intäkter Kostnader Resultat LSS-fastigheter Intäkter Kostnader Resultat Äldreomsorgsfastighete r Intäkter Kostnader Resultat Övriga fastigheter social omsorg Intäkter Kostnader Resultat Övriga fastigheter Intäkter Kostnader Resultat Mark- och fastighetsreserv Intäkter Kostnader Resultat Försäkringsservice Intäkter Lokalförsörjningsnämnden, Årsredovisning facknämnder (32)

14 Tkr Bokslut 2012 Bokslut Budget 2014 Bokslut 2014 Avvikelse Kostnader Resultat Mindre verksamheter Intäkter Kostnader Resultat Totalt Intäkter Kostnader Resultat Verksamhetsanalys Ledning och administration I ledning och administration ingår Lokalförsörjningsnämnden och dess administration samt Lokalförsörjningsförvaltningens administration. Verksamheterna redovisar ett underskott på knappt 1,6 mnkr. Det är främst Lokalförsörjningsförvaltningens administration som visar underskott. På personalsidan redovisas ett underskott på 1,6 mnkr vilket bland annat beror på obudgeterade förstärkningar av ekonomi- och lokalresursfunktionerna. Övriga personalkostnader inkl. rekryteringskostnader visar ett underskott på 261 tkr. Kurs- och konferensavgifter visar ett underskott på 354 tkr till stor del beroende på utbildning i krishantering enligt Borås Stads utbildningsplan samt kostnader relaterade till hög personalomsättning. Kommuninterna avgifter till övriga förvaltningar visar ett underskott på 409 tkr främst bestående av kostnader för upphandlingsenheten på tekniska förvaltningen samt servicekontorets SLA-tjänster. Andra underskott redovisas på konto för reklam. annonser och tryck, Porton och andra postala avgifter, Datorer, skrivarutrustning och datatillbehör. Budgeten för konsulter har dock inte utnyttjats fullt ut utan lämnar ett överskott på tkr LSS-fastigheter Avvikelsen på 1,6 milj. består fråmst av att lokalförsörjningsnämnden inte själva kan påverka antalet outhyrda boendeplatser, det är även begränsade möjligheter att påverka intäktssidan då bruksvärdeshyran understiger de faktiska kostnaderna. En åtgärd för att komma åt detta är att höja det hyrestak som är satt inom boendeformen, detta hyrestak gör att om kostnadssidan ökar kan inte intäktssidan regleras i samma takt. Lokalförsörjningsnämnden begär kompensation i bokslutet för detta underskott. Lokalförsörjningsnämnden, Årsredovisning facknämnder (32)

15 5.4.3 Äldreomsorgsfastigheter Avvikelsen på ca 6,1 milj. består fråmst av att lokalförsörjningsnämnden inte själva kan påverka antalet outhyrda boendeplatser, det är även begränsade möjligheter att påverka intäktssidan då bruksvärdeshyran understiger de faktiska kostnaderna. En åtgärd för att komma åt detta är att höja det hyrestak som är satt inom boendeformen, detta hyrestak gör att om kostnadssidan ökar kan inte intäktssidan regleras i samma takt. Lokalförsörjningsnämnden begär kompensation i bokslutet för detta underskott Övriga fastigheter social omsorg Verksamheten består av boende enligt socialtjänstlagen som inte omfattas av LSS eller äldreomsorg. Hyran för dessa boenden sätts efter förhanling med Hyresgästföreningen. Den intäkt som hyran genererar täcker inte de kostnader förvaltningen har för boendet. Underskottet för 2014 är 511 tkr. Lokalförsörjningsnämnden begär kompensation i bokslutet för detta underskott Övriga fastigheter Verksamhetsbeskrivning Verksamheten Övriga fastigheter omfattar fastigheter som inte skall hanteras inom fastighetsförvaltningens internhyressystem. Här redovisas till övervägande del de fastigheter som är uthyrda externt. Ett underskott här regleras inte inom internhyressystemet. De lokaler som inte används för kommunal verksamhet hyresrätts till marknadspris. Verksamheten 2014 Verksamheten visar ett negativt resultat på tkr, vilket är en negativ avvikelse mot budget på tkr. Till största delen beror avvikelsen på minskade intäkter mot budgeterat främst gällande Fullmäktigesalen (inkl. grupprum), Kårhuset samt Boråsparken/Rotundan. Dessutom kan avvikelsen härledas till rivningskostnader på 186 tkr för -förråd Gässlösavägen 56, vilka inte budgeterats. Lokalförsörjningsnämnden begär kompensation i bokslutet för uteblivna intäkter gällande Fullmäktigesalen med tkr, Kårhuset med tkr samt Boråsparken/Rotundan med 891 tkr samt för rivningskostnader enligt ovan på 186 tkr. Totalt tkr Mark- och fastighetsreserv Verksamhetsbeskrivning Inom detta verksamhetsområde redovisas byggnader och lokaler som för olika syften förvaltas av Lokalförsörjningsnämnden. Förvaltningsuppdragets omfattning styrs i stor utsträckning utifrån överordnade beslut om mark- och fastighetsförvärv samt försäljningar. Lokalerna hyrs i de flesta fall ut och hyresgästen ansvarar då för drift och underhåll. Dessa fasigheter ska förvaltas och underhållas till en nivå så att det är möjligt med både rivning och försäljning. En inventering pågår för att fastställa den strategiska framtiden för fastigheterna med hjälp av tre kategorier: behålla och underhålla, riva eller sälja. Verksamheten 2014 Lokalförsörjningsnämnden, Årsredovisning facknämnder (32)

16 Verksamheten redovisar ett negativt resultat på tkr, vilket är en negativ avvikelse mot budget på 770 tkr. Avvikelsen kan härledas till nödvändiga underhållsarbeten, såsom elarbeten, tak- och fasadrenovering, kök- och badrumsrenovering, takläckage, målningsarbeten har ökat kostnaderna med 463 tkr medan nytillkomna/obudgeterade fastigheter bidragit med ökade kostnader på 120 tkr. Rivningskostnader har bokförts med 346 tkr, vilka inte budgeteras. Objekten har varit av olika slag, t.ex. lokaler, garage, villor, föreningshus, övrigt och har stått på fastigheterna: Rydboholm, förråd Segloravägen 25 Katrinedalsgatan 35, uthus/garage Hyssnavägen 6 Funningen Försäkringsservice År 2014 startade med rekrytering av ny säkerhetschef som tillträdde tjänsten i mars månad. I våra verksamheter genomförs en risk- och säkerhetsanalys (Borås Blue) som omfattar styrning av säkerhetsarbetet, avbrott i teknisk försörjning, brandskydd, inbrott och skadegörelse, hot- och våldsituationer, informationssäkerhet och arbetsmiljö. Sammanställning av Borås Blue har genererat ett åtgärds- och kostnadsförslag på säkerhetsbrister. För att kunna särskilja kostnaderna för skador i Borås Stad samt var resurser ska sättas in för att få ekonomisk bäring samt ta fram nyckeltal, har kodplanen för 2015 utökats med kommungemensamma fritt-koder för uppföljning säkerhet. En riktlinje för hot- och våld mot anställda och förtroendevalda har framställts och presenterats för politikerna. Säkerhetsenheten har en egen hemsida på intranätet där all information och beslut angående säkerhet, försäkring och brand finns lättillgängligt för verksamheterna. I det systematiska brandskyddsarbetet (SBA) ingår utbildningen Allmän Brandkunskap för samtliga anställda vart tredje år. År 2014 utbildades anställda vilket egentligen skall vara en tredjedel av stadens anställda. En process pågår för att öka antalet utbildade och för att uppnå målet. Upphandlingen av Borås Stads försäkringar genererade en minskad kostnad av kommunens försäkringspaket. Skador hot och våld Antal anmälda skador samt anmälningar om hot och våld har ökat betydligt sedan Detta har genererat fler inköpta överfallslarm till verksamheterna samt ökade insatser från väktare. Efterfrågan av kamerabevakning från våra verksamheter ökar för att ge en tryggare arbetsmiljö och minskade kostnader. Anlagda bränder, glaskross, skadegörelse ute, stöld och inbrott har ökat från år till år Två brandskador, två vattenskador och en skadegörelse (glaskross) har genererat kostnader utöver självrisken på två prisbasbelopp. Fonden Utgående balans kronor. Fonden skall ersätta mellanskillnaden mellan extern och intern självrisk samt användas till övergripande Lokalförsörjningsnämnden, Årsredovisning facknämnder (32)

Årsredovisning facknämnder 2012. Lokalförsörjningsnämnden

Årsredovisning facknämnder 2012. Lokalförsörjningsnämnden Årsredovisning facknämnder Lokalförsörjningsnämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Kommunfullmäktiges övergripande verksamhets- och kvalitetsmål... 4 2.1 Egen organisation... 4 3 Nämndens egna

Läs mer

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 INNEHÅLL DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 TEKNISKA NÄMNDEN Fastighet Dnr TEN 2015/518 ANSVARSOMRÅDE 2 KOMMENTAR TILL BUDGETUPPFÖLJNING PER AUGUSTI 2 PROGNOS DRIFTBUDGET 3 PROGNOS INVESTERINGSBUDGET 4 VIKTIGA

Läs mer

Antagna av kommunfullmäktige den 14 juni 2006, 174 med ändring 13 april 2011, 85, med ändring 14 december 2011, 255

Antagna av kommunfullmäktige den 14 juni 2006, 174 med ändring 13 april 2011, 85, med ändring 14 december 2011, 255 Blad 1 RIKTLINJER FÖR INTERNHYRA Antagna av kommunfullmäktige den 14 juni 2006, 174 med ändring 13 april 2011, 85, med ändring 14 december 2011, 255 INNEHÅLL Sid. 1. Inledning 2 2. Driftkostnad 2 3. Planerat

Läs mer

INVESTERINGSBILAGA, Bilaga 1

INVESTERINGSBILAGA, Bilaga 1 2015-04-23 1(7) INVESTERINGSBILAGA, Bilaga 1 Till tjänsteutlåtande avseende Projekt: Nya Hallsta förskola Om- och tillbyggnad av fastighet på Magistervägen i Hallstavik till en förskola med 6 avdelningar.

Läs mer

Information Ombyggnation av Tillbergaskolan

Information Ombyggnation av Tillbergaskolan Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) 2013-09-17 Dnr: 2013/2540-BaUN- 285 Barn- och ungdomsnämnden Information Ombyggnation av Tillbergaskolan Förslag

Läs mer

Statusrapport. Fastighetsunderhåll i kommunens verksamhetslokaler 2014-05-14

Statusrapport. Fastighetsunderhåll i kommunens verksamhetslokaler 2014-05-14 Statusrapport Fastighetsunderhåll i kommunens verksamhetslokaler 2014-05-14 R Wallin Telefon 011-23 05 34 roger.wallin@se.ey.com Innehåll 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning... 2 2.1 Syfte... 2 2.2 Revisionsfrågor...

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport april 2014

Ekonomisk månadsrapport april 2014 Kommunstyrelsens kontor 2014-05-19 Ekonomisk månadsrapport april 2014 Månadsrapportens syfte är att ge en snabb bild av det ekonomiska läget och hur viktiga poster i kommunens ekonomi utvecklas. Rapporten

Läs mer

Utbyggnad av gymnasieskolan, NTC-hus (hus 12) samt ombyggnad särskola (hus 5) utökad investeringsbudget. (AU 254) Dnr KS 2011-310

Utbyggnad av gymnasieskolan, NTC-hus (hus 12) samt ombyggnad särskola (hus 5) utökad investeringsbudget. (AU 254) Dnr KS 2011-310 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2011-09-06 FALKENBERG 250 Utbyggnad av gymnasieskolan, NTC-hus (hus 12) samt ombyggnad särskola (hus 5) utökad investeringsbudget.

Läs mer

2013-05-20 Lokalutredning grundskola/grundsärskola i Hallstahammars tätort

2013-05-20 Lokalutredning grundskola/grundsärskola i Hallstahammars tätort 2013-05- 2013-05-20 Lokalutredning grundskola/grundsärskola i Hallstahammars tätort Tekniska förvaltningen har från Kommunstyrelsen fått i uppdrag att utreda vilka ytor som friställs i de olika alternativen,

Läs mer

Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga

Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga 1. Varför rustar ni upp husen? Husen är byggda på 60-talet och är i stort behov av stambyte och upprustning. Elinstallationerna uppfyller

Läs mer

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Lokalförsörjningsnämndens sammanträde Datum 2015-06-16 LOKALFÖRSÖRJNINGSNÄMNDEN. Mathias Duell.

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Lokalförsörjningsnämndens sammanträde Datum 2015-06-16 LOKALFÖRSÖRJNINGSNÄMNDEN. Mathias Duell. KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum 2015-06-16 Tid Tisdagen den 16 juni kl 13:15 Respektive partimöte kommer att hållas under eftermiddagen. Plats Lokalförsörjningsförvaltningen Sturegatan 36, Lokalförsörjningsnämndens

Läs mer

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Revisionsrapport Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Katrineholms kommun 31 mars 2009 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte...3 2 Metod...3 3 Sammanfattande

Läs mer

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1 Utbildningsnämnd 1 Resultatbudget Resultatbudget Utfall 2014 Budget 2015 Intäkter 89,0 68,6 Personalkostnader -224,7-216,0 Övriga

Läs mer

Benchmarkingprojekt Norra Bohuslän 2002-2007

Benchmarkingprojekt Norra Bohuslän 2002-2007 Benchmarkingprojekt Norra Bohuslän 2002-2007 Fastighetsgruppen,,,,, INLEDNING/BAKGRUND Våren 2001 sattes arbetet igång med benchmarking inom fastighetsområdet. Deltagande kommuner var,, och. kommun har

Läs mer

Miljörapport Tertial 2 2015. Servicenämnden

Miljörapport Tertial 2 2015. Servicenämnden Miljörapport Tertial 2 Servicenämnden Inledning I denna Miljörapport redovisas Servicenämndens åtgärdsarbete med Borås Stads miljömål 2013-2016 som beslutades 2012 av Kommunfullmäktige. Borås Stad har

Läs mer

30 månader mot Miljöer värdiga våra barn

30 månader mot Miljöer värdiga våra barn 30 månader mot Miljöer värdiga våra barn Bakgrund Huvuddelen av beståndet från 1950-1970 talen med stora brister vilka kräver stora reinvesteringar Ett fastighetsbestånd som förlorar i värde Tydlig ansvarsfördelning

Läs mer

Kvartalsrapport mars och prognos 1 2015. Kultur- och fritidsnämnd

Kvartalsrapport mars och prognos 1 2015. Kultur- och fritidsnämnd Kvartalsrapport mars och prognos 1 2015 Kultur- och fritidsnämnd Innehållsförteckning 1 Periodens resultat... 3 1.1 Driftredovisning... 3 1.2 Investeringsredovisning... 4 2 Viktiga händelser i verksamheten...

Läs mer

Kommunstyrelsens bokslut 2014. KS 2014-250

Kommunstyrelsens bokslut 2014. KS 2014-250 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-02-10 32 Kommunstyrelsens bokslut 2014. KS 2014-250 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

Läs mer

Framtida lokalbehov för skola och barnomsorg i Dals-Ed

Framtida lokalbehov för skola och barnomsorg i Dals-Ed SAMMANFATTNING 2012-11-21 Framtida lokalbehov för skola och barnomsorg i Dals-Ed - en studie över förutsättningar och alternativ för att anpassa och optimera skolans och barnomsorgens lokaler utifrån nuvarande

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari april med årsprognos visar på ett resultat på 25,2 mnkr vilket är 20,2 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Årsredovisning 2011. Teknisk verksamhet - skattefinansierad

Årsredovisning 2011. Teknisk verksamhet - skattefinansierad Årsredovisning 2011 Teknisk verksamhet - skattefinansierad Innehållsförteckning Verksamhet... 3 Driftredovisning...3 Årets händelser...3 Mål och måluppfyllelse...4 Ekonomi...4 Framtid...5 Kommentarer till

Läs mer

Energieffektivisering. Slutrapport

Energieffektivisering. Slutrapport Fastighetskontoret Tjänsteutlåtande Utvecklingsavdelningen DNR 4.1-069/2013 Sida 1 (6) 2014-02-20 Tommy Waldnert 08-508 275 30 tommy.waldnert@stockholm.se Till Fastighetsnämnden 2014-03-18 Energieffektivisering.

Läs mer

Till dig som bor på Vasagatan 9

Till dig som bor på Vasagatan 9 Juni 2012 Till dig som bor på Vasagatan 9 Snart är det dags att bygga om huset på Vasagatan 9. Sedan årsskiftet har vi genom nyhetsbrev informerat dig och dina grannar om planerna och hur de kommer att

Läs mer

HAMNSTYREl.SENS SAMMANTRADE ÄRENDE NR:

HAMNSTYREl.SENS SAMMANTRADE ÄRENDE NR: KOPIA ~ GÖTEBORGS HAMN 1982-11-16 AD 259/82 GvB/ELj HAMNSTYREl.SENS SAMMANTRADE ÄRENDE NR: DEN 9 l2 ~06 Göteborgs Hamnstyrelse Inköp av byggnad i Sannegårdshamnen I Sannegårdshamnens sydvästra del lagras

Läs mer

Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer)

Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Bilaga till Dnr: VoO.2015.0042 1 (6) 2015-02-17 Vård och Omsorg Johanna Elfsberg Bokslutsanalys 2014 Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Volymökningar

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2015-10-12 Dnr: 2015/160-ÄN-753 Helena Duske - bo183 E-post: helena.duske@vasteras.se. Äldrenämnden

Sociala nämndernas förvaltning 2015-10-12 Dnr: 2015/160-ÄN-753 Helena Duske - bo183 E-post: helena.duske@vasteras.se. Äldrenämnden TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-10-12 Dnr: 2015/160-ÄN-753 Helena Duske - bo183 E-post: helena.duske@vasteras.se Kopia till Fastighetskontoret Äldrenämnden Förstudie till ombyggnad/tillbyggnad

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting

Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting Bakgrund Landstinget i Östergötland arbetar med energifrågan på många olika sätt. Dels genomförs energiprojekt, både stora och små, dels satsas

Läs mer

Årsmöte 2014. för. Sandviksbryggornas Samfällighetsförening. Söndagen den 30 mars 2014 klockan 10.00. Folkets Hus Nynäshamn

Årsmöte 2014. för. Sandviksbryggornas Samfällighetsförening. Söndagen den 30 mars 2014 klockan 10.00. Folkets Hus Nynäshamn Årsmöte 2014 för Sandviksbryggornas Samfällighetsförening Söndagen den 30 mars 2014 klockan 10.00 Folkets Hus Nynäshamn Kaffe serveras ca kl 11.30 Foto, Hans Rickberg Välkomna Styrelsen 1 Verksamhetsberättelse

Läs mer

Sida 1 av 21. Södertörns nyckeltal

Sida 1 av 21. Södertörns nyckeltal Sida 1 av 21 Södertörns nyckeltal Verksamhetslokaler 212 Sida 2 av 21 Innehållsförteckning Sida 1 Sammanfattning 3 2 Bakgrund 4 3 Nulägesbeskrivning 4 4 Resultat 5 4.1 Fastighetsförvaltning 6 4.2 Lokalanvändning

Läs mer

Granskning av investeringsprocessen. Kommun

Granskning av investeringsprocessen. Kommun Granskning av investeringsprocessen i Jönköpings Kommun Jönköping december 2004 Björn Lindblad (1) 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 3 2.1 Bakgrund... 3 2.2 Syfte... 4 2.3 Metod... 4 2.4 Avgränsning...

Läs mer

SLUTREDOVISNING AV INVESTERINGSPROJEKT

SLUTREDOVISNING AV INVESTERINGSPROJEKT TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-04-21 Handläggare: Joel Westergren Till Kommunstyrelsens arbetsutskott SLUTREDOVISNING AV INVESTERINGSPROJEKT 10013 Anslutning av kommunalt vatten och avlopp för Rävsnäs-Gräddö omr

Läs mer

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument FINANS Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 6 God ekonomisk hushållning... 2 Vara kommuns definition... 2 Verksamhetsperspektiv...

Läs mer

Resultatanalys Gatuavdelningen, Tekniska förvaltningen

Resultatanalys Gatuavdelningen, Tekniska förvaltningen Resultatanalys Gatuavdelningen, Tekniska förvaltningen Mattias Johansson Auktoriserad revisor och Certifierad kommunal revisor Trelleborgs Kommun April 2014 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning

Läs mer

Ansökan om borgen för lån till Industriparken i Kalmar AB

Ansökan om borgen för lån till Industriparken i Kalmar AB TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-04-09 KS 2013/0318 0480-450100 Kommunfullmäktige Ansökan om borgen för lån till Industriparken i Kalmar AB Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Inriktningsbeslut avseende teknisk upprustning av vårdflyglar på Södersjukhuset

Inriktningsbeslut avseende teknisk upprustning av vårdflyglar på Södersjukhuset Stockholms läns landsting 1 (5) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Ekonomi och finans Ankom Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2014-05- 0 9 Inriktningsbeslut avseende teknisk

Läs mer

Hyresmodell FÖR KOMMUNALA VERKSAMHETSLOKALER

Hyresmodell FÖR KOMMUNALA VERKSAMHETSLOKALER Hyresmodell FÖR KOMMUNALA VERKSAMHETSLOKALER Gäller fr.o.m. 2010 1 2 Gavlefastigheter Gävle kommun AB, 2010 Produktion: Gavlefastigheter Foto: Gavlefastigheter Tryck: Sandvikens Tryckeri INNEHÅLL Bakgrund

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING LOKALFÖRSÖRJNINGSNÄMNDEN FASTIGHETSFÖRVALTNINGSRAMEN ÖVRIGTRAMEN LOKALFÖRSÖRJNINGSNÄMNDENS BOKSLUT 2010 42.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING LOKALFÖRSÖRJNINGSNÄMNDEN FASTIGHETSFÖRVALTNINGSRAMEN ÖVRIGTRAMEN LOKALFÖRSÖRJNINGSNÄMNDENS BOKSLUT 2010 42. ÅRSREDOVISNING 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid LOKALFÖRSÖRJNINGSNÄMNDEN Årsredovisning 2010 1 Ledamöter 2 Ramar 3 Operativ organisation 3 Förvaltningschefen har ordet 4 Ekonomiskt sammandrag 5 Större budgetavvikelser

Läs mer

Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april 2015

Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april 2015 -04-30 Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april KS -188 Innehåll Sida 2 av 7 3. Sektor Samhällsbyggnad... 3 3.1 Verksamhetsbeskrivning... 3 3.2 Viktiga händelser... 3 3.3 Ekonomi... 3 3.3.1 Driftsredovisning...

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Stambyte och nytt badrum

Stambyte och nytt badrum Stambyte och nytt badrum 1 2 Vad händer vid stambytet? I huset du bor i eller är på väg att flytta till så börjar rörstammar och vattenledningar bli gamla. De har slitits under årens lopp och måste nu

Läs mer

Granskning av servicenämndens fastighetsunderhåll

Granskning av servicenämndens fastighetsunderhåll Revisionsrapport Granskning av servicenämndens fastighetsunderhåll Eslövs kommun December 2008 Mattias Haraldsson Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1 Bakgrund, revisionsfråga och metod...4 2 Kartläggning

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014

Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014 Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014 Effekter av regeringens budgetproposition Budgetförslaget ansluter till de, av kommunledningskontoret, framräknade förändringar som beror på yttre faktorer,

Läs mer

Renovering av Söderskolans kök. KS 2014-407

Renovering av Söderskolans kök. KS 2014-407 Beslutsförslag 2014-12-19 Kommunstyrelseförvaltningen Strategienheten Renovering av Söderskolans kök. KS 2014-407 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 1 Godkänna genomförande

Läs mer

11-ÅRSKALKYL BRF SKÄPPLANDSGATAN 13-17 769625-6721 2013-06-14

11-ÅRSKALKYL BRF SKÄPPLANDSGATAN 13-17 769625-6721 2013-06-14 11-ÅRSKALKYL BRF SKÄPPLANDSGATAN 13-17 769625-6721 2013-06-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Grunduppgifter... 3 2 Föreningens anskaffningskostnad... 3 3 Finansiering... 4 4 Föreningens utgifter... 5 4.1 Drifts-

Läs mer

Investeringsanalys. en web applikation för investeringsanalys / livscykelkostnadsanalys för ekonomisk bedömning av olika lokalutvecklingsalternativ.

Investeringsanalys. en web applikation för investeringsanalys / livscykelkostnadsanalys för ekonomisk bedömning av olika lokalutvecklingsalternativ. Investeringsanalys en web applikation för investeringsanalys / livscykelkostnadsanalys för ekonomisk bedömning av olika lokalutvecklingsalternativ. Maj 2013 1 Innehåll Sida Varför? 3 Resultat 4 Hur? 6

Läs mer

Socialnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2014-09-22 SN-2014/3155.259 1 (4)

Socialnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2014-09-22 SN-2014/3155.259 1 (4) SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-09-22 SN-2014/3155.259 1 (4) HANDLÄGGARE Per Claug Tel 08-535 378 22 per.claug@huddinge.se Socialnämnden Beställning avseende

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET VERKSAMHETERNA Externbudget Tkr Utfall 2012 Prognos 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Intäkter 46 058 47 634 45 384 45

Läs mer

Detta vill jag få sagt!

Detta vill jag få sagt! Kv Jöns Ols, Energisnålt med konventionell teknik 28 oktober 2004 Byggherrens betydelse Catarina Warfvinge Univ lekt i Installationsteknik vid LTH Uppdragsledare på WSP Byggnadsfysik Detta vill jag få

Läs mer

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017 Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Utmaningar som bakgrund till prioriteringarna Arbetslösheten ligger fast på

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

Personalekonomisk redovisning

Personalekonomisk redovisning Personalekonomisk redovisning Den personalekonomiska redovisningen innehåller uppgifter i form av fakta, analyser och nyckeltal. Redovisningen gäller hela kommunen. All statistik avser tiden mellan 1/1

Läs mer

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se 1 (4) 2010-05-17 Tjänsteskrivelse Dnr ÄON 11/23 Kontor Äldreomsorgskontoret Handläggare Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Äldreomsorgsnämndens delårsbokslut

Läs mer

Här är några av frågorna som diskuterades på mötet och svaren på dessa.

Här är några av frågorna som diskuterades på mötet och svaren på dessa. Oktober 2013 Till dig som bor på Mariehemsvägen 7 E Frågor och svar från informationsmötet Tisdag 1 oktober hölls ett informationsmöte för dig som bor på Mariehemsvägen 7 E. På mötet deltog representanter

Läs mer

INFORMATIONSMÖTE BRF TINGVALLEN

INFORMATIONSMÖTE BRF TINGVALLEN VÄLKOMNA TILL INFORMATIONSMÖTE BRF TINGVALLEN 28 JANUARI 2015 LQE-AVTAL MED HSB SKÅNE LQE utvidgat ekonomiskt avtal LQE Långsiktig Qvalitets Ekonomi VERKSAMHETSÅRET Årsstämma Leveransplan Kallelser Årlig

Läs mer

MÅNADSRAPPORT 2009. STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Månadsrapport 2009 Nya Karolinska Solna INNEHÅLLSFÖRTECKNING

MÅNADSRAPPORT 2009. STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Månadsrapport 2009 Nya Karolinska Solna INNEHÅLLSFÖRTECKNING STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Månadsrapport MÅNADSRAPPORT INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 SAMMANFATTNING AV MÅNADSBOKSLUT... 1 2 UPPFÖLJNING AV HUVUDMÅL... 1 3 VERKSAMHETENS OMFATTNING OCH INNEHÅLL... 2 4 VERKSAMHETENS

Läs mer

Granskning upphandling av utrustning och inventarier, Halmstad Arena

Granskning upphandling av utrustning och inventarier, Halmstad Arena Revisionsrapport Granskning upphandling av utrustning och inventarier, Halmstad Arena Teknik- och fritidsnämnden Halmstads kommun November 2010 Leif Johansson Carl-Magnus Stensson Innehåll 1. Sammanfattning...

Läs mer

Energitjänsteprojektet Fas 2 och Fas 3

Energitjänsteprojektet Fas 2 och Fas 3 Till Styrelsen 2014-09-04 Energitjänsteprojektet Fas 2 och Fas 3 Sammanfattning Leksandsbostäders styrelse fattade i september 2012 beslut om att starta ett energitjänsteprojekt vars syfte var att identifiera

Läs mer

Tertialbokslut 2 2014 för fastighetsverksamheten

Tertialbokslut 2 2014 för fastighetsverksamheten 2014-09-25 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS2013/182-040 Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott Tertialbokslut 2 2014 för fastighetsverksamheten Förslag till beslut Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Vaggeryd Skillingaryds Bostads AB (556527-8651) avger härmed följande redovisning över verksamheten för räkenskapsåret 2011. Företaget

Läs mer

KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014

KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014 43 KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014 Sammanfattning av nämndens viktigaste effektmål och prioriterade aktiviteter Enligt kommunallagen ska revisorerna, i den omfattning som

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 2013 Miljö och Byggnämnden Verksamheten har 2013 genomgått ett antal utmaningar där den största varit fortsatt personalomsättning med rekrytering och nyanställningar inklusive utbildning

Läs mer

Energisparprojekt 2020 presenterar För Länsstyrelsen 3/11-2011 Energisparprojekt i egen regi

Energisparprojekt 2020 presenterar För Länsstyrelsen 3/11-2011 Energisparprojekt i egen regi Energisparprojekt 2020 presenterar För Länsstyrelsen 3/11-2011 Energisparprojekt i egen regi Halldo Lundgren Energieffektivisering Varför ska vi energieffektivisera? 1. Spara på vår MILJÖ 2. Spara ENERGI

Läs mer

Bjurhovdaskolan i Västerås ETT PILOTPROJEKT I ENERGIEFFEKTIVISERING

Bjurhovdaskolan i Västerås ETT PILOTPROJEKT I ENERGIEFFEKTIVISERING Bjurhovdaskolan i Västerås ETT PILOTPROJEKT I ENERGIEFFEKTIVISERING 1 2 Förord Kan framtidens skola bli självförsörjande på energi? När Bjurhovdaskolan byggdes stod energieffektivitet högst upp på dagordningen.

Läs mer

Resultat 22 442 8 835

Resultat 22 442 8 835 Bilaga 4 Resultat och balansräkning va-verket år 2014 Resultaträkning (Redovisning i tkr) Verksamhetens intäkter 2014 2013 Brukningsavgifter 155 555 131 071 Anläggningsavgifter 30 200 69 906 Anläggningsavgifter

Läs mer

Presentationer på Stämman 2014 Dennis Westin

Presentationer på Stämman 2014 Dennis Westin Presentationer på Stämman 2014 Dennis Westin Underhållsplan för Akalladalen Ritnings arkiv Individuell värmemätning. Hur går det Individuell värmemätning. Installationen Fortums sätt att debitera fjärrvärme

Läs mer

Investeringsbidrag till föreningsägda anläggningar

Investeringsbidrag till föreningsägda anläggningar TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jan Botö Röjås 2012-11-08 KFN 2012/0010 0480-450625 Kultur- och fritidsnämnden Investeringsbidrag till föreningsägda anläggningar 2013 Förslag till beslut

Läs mer

Textile and Fashion Center. Simonsland

Textile and Fashion Center. Simonsland Textile and Fashion Center Simonsland LOKALRESURSPLAN 2014-2016 Inledning Varje år genomför Lokalförsörjningsnämnden (LFN) en lokalrevision tillsammans med de olika verksamheterna som får utreda sina lokaler

Läs mer

Hur långt kan vi nå? Hur effektiva kan befintliga hus bli? Åke Blomsterberg Energi och ByggnadsDesign Arkitektur och byggd miljö Lunds Universitet

Hur långt kan vi nå? Hur effektiva kan befintliga hus bli? Åke Blomsterberg Energi och ByggnadsDesign Arkitektur och byggd miljö Lunds Universitet 1 Hur långt kan vi nå? Hur effektiva kan befintliga hus bli? Åke Blomsterberg Energi och ByggnadsDesign Arkitektur och byggd miljö Lunds Universitet WSP Environmental 2 Miljonprogrammet Bakgrund - Fram

Läs mer

Län Stockholm Typ Villa Kommun Värmdö Storlek 60 m2 Område Torsby Tillträde tidigast Gatuadress Torsby Åkerväg 7

Län Stockholm Typ Villa Kommun Värmdö Storlek 60 m2 Område Torsby Tillträde tidigast Gatuadress Torsby Åkerväg 7 Torsby Åkerväg 7 Län Stockholm Typ Villa Kommun Värmdö Storlek 60 m2 Område Torsby Tillträde tidigast Gatuadress Torsby Åkerväg 7 Villa under ombyggnad! Möjlighet att förvärva en villa som är under omfattande

Läs mer

Protokoll. Styrgrupp för projektmodell Nolhaga 2009-03-12

Protokoll. Styrgrupp för projektmodell Nolhaga 2009-03-12 Styrgrupp för projektmodell Nolhaga Styrgrupp för projektmodell Nolhaga Sida 1 Plats och tid Sammanträdesrummet, Nolhagahallen, Alingsås kl 10.00-11.30 Beslutande Stefan Svensson(kd), ordf Thorsten Larsson(m)

Läs mer

Uppföljning April 2014 Bilaga KS 2014/48/4

Uppföljning April 2014 Bilaga KS 2014/48/4 1 Sammandrag beräknad avvikelse Driftbudget Uppföljning April 2014 Bilaga KS 2014/48/4 Prognosutveckling per månad, Beräknad Årsbudgetavvikelse Nämnd Jan Feb Mars April Maj Aug Sept Okt Nov Årsbudget 2014

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Öckerö kommun. Granskning av bokslut 2014-12-31

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Öckerö kommun. Granskning av bokslut 2014-12-31 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Öckerö kommun Granskning av bokslut 2014-12-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING... 2 2. BALANSKRAVET... 2 3. GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING VERKSAMHETSMÄSSIGA-

Läs mer

Energieffektivisering lägesrapport 4

Energieffektivisering lägesrapport 4 Fastighetskontoret Tjänsteutlåtande Utvecklingsavdelningen DNR 4.1-069/2013 Sida 1 (6) 2013-05-15 Tommy Waldnert 08-508 275 30 tommy.waldnert@stockholm.se Till Fastighetsnämnden 2013-06-18 Energieffektivisering

Läs mer

Koncernen Munkedals kommun

Koncernen Munkedals kommun Koncernen Munkedals kommun Kommunala bolag Förutom kommunen omfattas koncernen av följande bolag: Munkedals Bostäder AB Bolaget ägs till 100 procent av Munkedals kommun. Bolaget skall äga, förvalta och

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006-01-01-2006-08-31

Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006-01-01-2006-08-31 Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006 Hyresbostäders hemsida har vunnit priset Guldvivan för bästa webbplats 2005. (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger verkställande

Läs mer

Vindilevägen 7. Län Gotland Gatuadress Vindilevägen 7 Kommun Gotland Storlek 4 rum (3 sovrum) / 115 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Vindilevägen 7. Län Gotland Gatuadress Vindilevägen 7 Kommun Gotland Storlek 4 rum (3 sovrum) / 115 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Gotland Gatuadress Kommun Gotland Storlek 4 rum (3 sovrum) / 115 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Nära havet och populära Tofta stranden och nära golfbanor och samtidigt inte så långt

Läs mer

Beslutsprocessen - Kommunfullmäktiges investeringsbeslut Fastighetsägare - Konstnärlig utsmyckning

Beslutsprocessen - Kommunfullmäktiges investeringsbeslut Fastighetsägare - Konstnärlig utsmyckning Tjänsteskrivelse 2015-02-18 KFN 2015.0033 Handläggare: Hans Lundell Kultur- och föreningsnämnden Remissyttrande - Investeringspolicy Sammanfattning Kultur- och föreningenämnden har beretts tillfälle att

Läs mer

Igångsättningsbeslut för investeringar överstigande 1 mnkr för fastigheter och 500 tkr för övriga investeringar

Igångsättningsbeslut för investeringar överstigande 1 mnkr för fastigheter och 500 tkr för övriga investeringar Landstingsservice 2014-05-06 Dnr 2011/0573 Landstingsstyrelsens investerings, service- och miljöberedning Igångsättningsbeslut för investeringar överstigande 1 mnkr för fastigheter och 500 tkr för övriga

Läs mer

S:t Erik Försäkring Försäkrings- och skadeförebyggande arbete i Stockholms stad

S:t Erik Försäkring Försäkrings- och skadeförebyggande arbete i Stockholms stad S:t Erik Försäkring Försäkrings- och skadeförebyggande arbete i Stockholms stad Jan Willgård, jan.willgard@sterikforsakring.se, 08-508 29 812 Stockholms stad Cirka 860 000 innevånare Växer med cirka 16

Läs mer

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar.

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-12-10 377 Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. KS 2013-422 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Presentationer på Stämman 2013 Dennis Westin

Presentationer på Stämman 2013 Dennis Westin Presentationer på Stämman 2013 Dennis Westin Underhållsplan för Akalladalen Individuell värmemätning. Lönar det sig Individuell värmemätning. Installationen Fortums sätt att debitera fjärrvärme Underhållsplanen

Läs mer

Län Örebro Gatuadress Kommun Hallsberg Storlek 4.0 rum (2 sovrum) / 115 m² Område. Tillträde tidigast. Norra Pålsboda. Enligt överenskommelse

Län Örebro Gatuadress Kommun Hallsberg Storlek 4.0 rum (2 sovrum) / 115 m² Område. Tillträde tidigast. Norra Pålsboda. Enligt överenskommelse Län Örebro Gatuadress Kommun Hallsberg Storlek 4.0 rum (2 sovrum) / 115 m² Område Norra Pålsboda Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Fastigheten består

Läs mer

Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Farsta 2:1 i Hökarängen till Vindpropellern AB

Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Farsta 2:1 i Hökarängen till Vindpropellern AB DNR 2013-513-01600 Sida 1 (6) 2013-10-22 Handläggare Margareta Catasús 08-508 260 62 Till Exploateringsnämnden 2013-11-14 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Farsta 2:1 i Hökarängen till

Läs mer

Alviks Medborgarhus [Fastighets beteckning är Biografen 2 ]

Alviks Medborgarhus [Fastighets beteckning är Biografen 2 ] Alviks Kulturhus Alviks Medborgarhus [Fastighets beteckning är Biografen 2 ] Ett K-märkt hus som ligger i stadsdelen Bromma Det K-märkta huset ägs idag av Stockholms stad Det K-märkta huset räknas som

Läs mer

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA i Robertsfors Kommun ... 8... 9... 9... 10... 11... 11... 11... 12... 12 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL Attraktiv kommun med hög livskvalitet. KOMMUNFULLMÄKTIGES NYCKELFAKTORER

Läs mer

Energieffektivisering Praktiska erfarenheter hinder och möjligheter. Jonas Kristiansson 2014-05-20

Energieffektivisering Praktiska erfarenheter hinder och möjligheter. Jonas Kristiansson 2014-05-20 Energieffektivisering Praktiska erfarenheter hinder och möjligheter Jonas Kristiansson 2014-05-20 Nuläge energieffektivisering Energianvändningen inom fastighetsbranschen är den mest betydande miljöaspekten

Läs mer

Brunkullavägen. Län Jämtland Typ Villa Kommun Bräcke Storlek 183 m2. enligt överenskommelse. tidigast

Brunkullavägen. Län Jämtland Typ Villa Kommun Bräcke Storlek 183 m2. enligt överenskommelse. tidigast Brunkullavägen 13 Län Jämtland Typ Villa Kommun Bräcke Storlek 183 m2 Område Gatuadress Brunkullavägen 13 Tillträde tidigast enligt överenskommelse Lättskött enplanshus med centralt läge. Nära till skola,

Läs mer

Nedanstående framtida räntor är antagna för framtida omsättningar; 2014 =2,0% 2015 = 1,7% 2016 = 2,0% 2017 = 2,75% 2018 = 3,0%

Nedanstående framtida räntor är antagna för framtida omsättningar; 2014 =2,0% 2015 = 1,7% 2016 = 2,0% 2017 = 2,75% 2018 = 3,0% Föreningens lånekorg är stor därför är alla ränteförändringar av stor vikt. Nedan föreningens lånekorg per 1 december 2014 då budgeten presenterades på info/diskussionsmöte. Nedanstående framtida räntor

Läs mer

Hyra av paviljong för förskoleverksamhet vid Talldalsvägen/Vindvägen, Flemingsberg

Hyra av paviljong för förskoleverksamhet vid Talldalsvägen/Vindvägen, Flemingsberg KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-09-20 KS-2013/1173.253 1 (2) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari 08-535 364 97 Mari.Soderquist@huddinge.se Kommunstyrelsen Hyra av paviljong

Läs mer

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 1 (5) EKONOMIKONTORET MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 Dokumentnamn April 2 (5) SAMMANFATTNING AV PROGNOS APRIL 2011 Övergripande April månads uppföljning pekar på en negativ avvikelse mot budget om 4,4 mnkr.

Läs mer

Ny hyresmodell i offentlig verksamhet

Ny hyresmodell i offentlig verksamhet Ny hyresmodell i offentlig verksamhet Fakta Region Skåne Här arbetar 31 000 medarbetare Omsättningen är 37 miljarder kronor 93 procent av all verksamhet är Hälso- och sjukvård. Övrigt är Trafik, Kultur,

Läs mer

Plats och tid: Kommunhusets sammanträdesrum, kl 13.30-16.30. Sune Lundström (c) Börje Nilsson (kd) Inger Sellgren, vd Kenneth Nygren, ekonom

Plats och tid: Kommunhusets sammanträdesrum, kl 13.30-16.30. Sune Lundström (c) Börje Nilsson (kd) Inger Sellgren, vd Kenneth Nygren, ekonom 1 (10) Plats och tid: Kommunhusets sammanträdesrum, kl 13.30-16.30 Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Justeringens tid och plats: Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande: Anders

Läs mer

Internhyra Östersunds kommun

Internhyra Östersunds kommun Internhyra Östersunds kommun Revisionsrapport 2007-10-22 Håkan Westberg Innehållsförteckning...2 Innehållsförteckning...3 1. Uppdrag...2 2 Bakgrund... 2 3Införande av internhyra 1992... 2 3.1Syfte... 2

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer