Inspirationsdag med workshops fo r Samordningsfo rbunden i Fyrbodal

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inspirationsdag med workshops fo r Samordningsfo rbunden i Fyrbodal"

Transkript

1 Inspirationsdag med workshops fo r Samordningsfo rbunden i Fyrbodal Den 20 februari genomfördes på initiativ av Samordningsförbunden i Fyrbodal en inspirationsdag och utbildningsdag för inbjudna styrelser, beredningsgrupper, revisorer och förbundens ägarrepresentanter. Initiativtagare till dagen var Samordningsförbunden för: Bengtsfors, Åmål, Dals Ed, Säffle, Årjäng Vänersborg, Mellerud Trollhättan, Lilla Edet, Grästorp Väst (fd Norra Bohuslän, Uddevalla, Orust, Färgelanda) Ett drygt 80 tal samverkare från området Fyrbodal och del av Värmland samlades i Folkets Hus i Trollhättan under en dag för att få möjlighet att veta mer om Samordningsförbundens uppdrag och bakgrund. INLEDNING 09: Dagen startade med att Ola Andersson från Nationella Rådet för Samordningsförbunden i Sverige samt även förbundschef för Samordningsförbundet Delta på Hisingen höll ett föredrag kring bakgrund med FINSAMs lagstiftning, möjligheterna och svårigheter med sektorsövergripande samverkan samt sin syn på välfärdsarbetet. Ola som berättade om sina erfarenheter från ett långt arbetsliv inom samverkansarbete menar att det inte räcker att hugga i sten för att bygga en katedral. Bilder från Olas föreläsning finns som tillhörande bilaga till denna sammanfattning. WORKSHOPS En del av dagen gav möjlighet att gå på workshops hos åtta av de aktuella insatserna som finns i förbundens olika verksamhetsområden. Följande workshops fanns att välja på: 1. Effektivare stöd för personer utan SIG SOF Väst Arbetade fram handlingsplan och flödesschema med enhetliga riktlinjer och enhetligt förhållningssätt på strukturell nivå när det gäller samverkan kring individer utan sjukpenninggrundande inkomst som saknar arbetsförmåga på grund av sjukdom. Föreläsare: Annika Johansson, Britt Louise Borell Petersson och Tim Flodin 2. Utredningsenheten SOF Väst Utredningen är ett sätt att ta reda på en individs styrkor och svagheter, förmågor och intressen, möjligheter och hinder. Syftet med insatsen är att utreda en individs förutsättningar för arbete/studier. Utredningen bygger på aktiviteter och arbetsliknande situationer, utredningen är inte av medicinsk karaktär. Utredningen sker i grupper om ca 10 personer. Den pågår dagligen under 4 veckors tid kl och bedrivs i Uddevalla på Nonnens väg 11. Varje år genomförs 9 utredningsgrupper. Föreläsare: Annica Bergman 1

2 3. Trampolinen i Trollhättan SOF Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Trollhättans Stad driver tillsammans en samverkansinsats för målgruppen unga vuxna med funktionsnedsättning/ohälsa eller de som är i behov av extra stöd för att nå arbete/studier. Metoden och arbetssättet som arbetats fram bygger på gruppaktiviteter och individuell coachning. 40 platser finns (+ 20 i Lilla Edet) och av stor vikt för resultatet är goda arbetsgivarkontakter. Fler än 180 unga har sedan 2008 gått igenom Trampolinen och sammanlagt har 58 % avslutats mot arbete. Modellen och arbetssättet finns väl beskrivet. Sedan mars 2014 finns även Trampolinen i Lilla Edet. Föreläsare: Rebecca Gardendahl och Emma Persson 4. Friskvårdsträffar SOF Vänersborg/Mellerud Friskvårdsträffar är en basal arbetsförberedande aktivitet med syfte att deltagaren ska hitta sina styrkor och resurser och bli medveten om hur denne själv kan påverka sin vardag. Insatsen syftar även till att öka insikten i vad som förväntas av deltagaren på arbetsmarknaden och vilket stöd som kan erbjudas på vägen dit. Målet är att motivera och rusta deltagarna till att påverka sitt liv i en positiv riktning. Friskvårdsträffarna är en gruppaktivitet med 2 träffar i veckan under 10 veckors tid. Föreläsare: Sofie Johansson och Selina Zuffanelli 5. Hjortmossen Arbetsrehabilitering SOF Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp 2008 övertogs genom förbundet en samverkansinsats som funnit länge i Trollhättan. Insatsen som kan ses vara en förrehabilitering för de personer som behöver en lång startsträcka och en trygg miljö för att komma igång. Ett utvecklingsarbete har sedan övertagandet pågått om att de bedömningar och prövningar som genomförs vid Hjortmossen ska vara rättvisa och rättvisande. Instrument som används för att säkerställa kvalitén i arbetet utgår från Socialstyrelsens Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa 2003 som är en svensk version av ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health) som utgivits av Världshälsoorganisationen, WHO. Föreläsare: Eva Lena Hagqvist, Maria Björck och Kåre Johansson 6. Individ Samverkan SOF BÅDESÅ Individ Samverkan är en handläggargrupp i varje kommun med en koordinatorfunktion kopplad till den. Efter samtycke från individen i behov av samordnade insatser kan handläggargruppen med individen identifiera vilka insatser som är aktiva för tillfället och i flerpartsmöten erbjuda coacher som arbetar med att hitta vägar framåt mot arbete eller studier. Målet är att klara av arbetsförmedlingen ordinarie utbud av insatser som praktik, arbetsmarknadsutbildning m.m. Föreläsare: Birgit Rainer Johansson, Anna Karin Gustavsson, Thereze Med från insatsen: Susanne Eriksson, Weronica Danielsson, Inga Lill Tellskog & Per Erik Norlin 2

3 7. Unga Vuxna mottagning SOF BÅDESÅ Unga Vuxna mottagning har två mål ökat psykiatrins tillgänglighet för unga med psykisk ohälsa och förbättrat samverkan med aktörer som finns runt dessa unga vuxna. Det har man gjort genom att välkomna alla med vilken fråga eller bekymmer som helst, en dropin tid, egenremiss och lätta att nå på telefon för att boka en tid. Ibland har man även startat med hembesök. Samverkan har utvecklats med skolor, arbetsförmedling, socialtjänst på ett nytt sätt. Resultatet har varit över förväntan med en mängd unga som sökt och behövt kontakt med psykiatrin och som inte alltid själva trott att de var tillräckligt sjuka för det. Särskilt bra har det varit att mottagningen nått unga män i stor utsträckning. Föreläsare: Anne Marie Eriksson 8. E.L.S.A. Hundcoop SOF Vänersborg/Mellerud E.L.S.A. Hundcoop är ett arbetsintegrerat socialt företag som startade 2012 med tre kooperatörer. Företaget har idag 6 anställda och lika många personer i arbetsträning. Hör kooperatörerna tillsammans med samordnare för sociala företag berätta om vad ett socialt arbetsintegrerat företag är, vad som är viktigt för att få det hållbart och deras väg dit. Föreläsare: Sofia Andersson, Malin Frandsén och Marie Apell 3

4 Information och diskussion om A garsamra d Gemensam Uppstarts/Inspirationsdag i Trollhättan NÄRVARANDE FRÅN FÖRBUNDEN Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals Ed, Säffle, Årjäng Daniel Schützer, Årjängs kommun Kenneth Gustavsson, Dals Eds kommun Agneta Pettersson, Säffle kommun Göran Ekman, Åmål kommun Göran Eriksson, Arbetsförmedlingen Jonny Lundgren, Landstinget i Värmland Samordningsförbundet Väst Per Arne Brink, VG Regionen Almaza Idrizovic, Arbetsförmedlingen Anna Lena Carlsson, Strömstads kommun Roger Wallentin, Tanums kommun Maria Forsberg, Lysekils kommun Stefan Skoglund, Uddevalla kommun Nils Olof Bengtsson, Sotenäs kommun Bertil Olsson Orust, kommun. Samordningsförbundet Mellerud/Vänersborg Carina Wickström, Arbetsförmedlingen Michael Melby, Melleruds kommun Angelika Bielinski Lundgren, VG Regionen Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp Ulrik Hammar, VG Regionen Kalle Blomgren, VG Regionen Britt Inger Gravander, Arbetsförmedlingen Peter Spjuth, Lilla Edets kommun Ägarrepresentanter Bobby Hallman, Arbetsförmedlingen Torgny Andersson, Försäkringskassan Peter Engwall, Försäkringskassan Ann Larsson, Försäkringskassan Annika Tännström, VG Regionen Carl Kullgren, Bengtsfors kommun Martin Carling, Dals Ed kommun Jan Olof Johansson, Lysekil kommun Karl Anders Andersson, Munkedal kommun Birger Pettersson Dafteryd, Strömstad kommun Anders Rapp, Trollhättan stad Tommy W Johansson, Mellerud kommun Gunnar Lidell, Vänersborg kommun INLEDNING Ola Andersson DELTA Hisingen och Nationella rådets utbildare kring samordningsförbund inledde med vad lagen säger om samråd och informerade om resonemang man fört i Västra Götalands samverkansgrupp. I Västra Götalands samverkansgrupp deltar regionala chefer från Arbetsförmedlingen, Arbetsmiljöverket, Försäkringskassan, Kommunerna och Västra Götalandsregionen. De samverkar om rehabilitering och åtgärder för att förebygga ohälsa och utestängning från arbetsmarknaden. Det är värdefullt att myndigheterna/organisationerna träffas för att strategiskt möjliggöra att samverkan fungerar väl mellan oss. VG samverkansgrupp har också en viktig funktion för samordningsförbunden inom regionen varför det i gruppen även finns representation för dessa. Till samverkansgruppen finns knutet en beredningsgrupp som har i uppdrag att aktualisera angelägna samverkansfrågor men också att genomföra olika uppdrag m.m. på initiativ av cheferna i VG samverkansgrupp. Ola Andersson gav varje förbundsstyrelse och ägarna var för sig följande frågor att diskutera: Ska förbunden ha gemensamma ägarsamråd eller inte? När på året skall samråden/samrådet vara? Vem skall vara sammankallande? Vad ska ett ägarsamråd innehåll? 4

5 REDOVISNING AV DISKUSSION Samordningsförbundet VÄST Samordningsförbundet Väst bildades den 1 januari 2015 efter sammanslagning av Samordningsförbundet Norra Bohuslän och Samordningsförbundet Uddevalla, Orust och Färgelanda och omfattar nu 8 kommuner. De känner att ett eget samråd behövs och att det ska vara på våren. Presidiet och förbundschef besöker regelbundet ks i alla kommunerna. Samordningsförbunden Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp samt Vänersborg/Mellerud Styrelserepresentanterna för ovan förbund hade en gemensam dialog. Förbunden tycker att ett gemensamt ägarsamråd på våren vore bra. Att ha ett gemensamt samråd kan ge större kraft om frågor behöver lyftas uppåt. De ställer sig positiva till att ha det i samband med en seminariedag med lokala projekt. De anser att det är Förbundschef som skall vara sammankallande, enskilt eller i samverkan om det blir större samråd. Det diskuteras om det kan vara bra att använda sig av kommunalförbundet som stödstruktur för att samla alla kommunalråd. Alla var eniga om att innehållspunkter som presenterades (resultat, samverkanssvårigheter av framförallt strukturell art, långsiktig utveckling och budgetförutsättningar) var en bra grundstomme i ett ägarsamråd. Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals Ed, Säffle, Årjäng Förbundet har en länsgräns att förhålla sig till där det inte finns naturliga sammankomster att länka till vad gäller t.ex. hur kommunalråden möts. Två olika strukturer för hur man samverkar inom VGR och Värmland finns som förbundet får förhålla sig till. Styrelsens representanter föreslår att man har ett gemensamt samråd på våren (april) och ett eget på hösten. Förslag att förbundscheferna är sammankallande. Ägarrepresentanter Martin Carlin, ordförande för Kommunalförbundet Fyrbodal, erbjuder en möjlighet att använda kommunalförbundets sammandragningar som stöd för att få till eventuella gemensamma samråd. Ägarrepresentanterna ser ett värde med att ha en gemensam dag på våren, det är motiverande och kraftsamlande och kan ge signaler uppåt i systemen. Det finns fördelar med att koncentrera alla medverkande i ett större sammanhang. Det kan ge bättre kraft om man har budskap man vill skicka vidare om t.ex. systembrister. Det kräver dock en bra förberedelse och att frågeställningar som ska diskutera stäms av innan och att material skickas ut för alla att ta del av innan mötet. Ägarrepresentanterna tycker att förbunden ska kalla till samråd. Geografisk matchning är som det är och kommer inte stämma helt med t.ex. området Fyrbodal där varken Grästorp, Lilla Edet eller Säffle eller Årjäng ingår. Fyrbodals beredning för utvecklingsfrågor kan vara en samspelspartner för förbunden och bör undersökas närmare. 5

6 SAMMANFATTNING/FÖRSLAG Form Gemensamt samråd på våren i april Var och en bestämmer om möte under höst Förbunden sammankallar Innehåll Resultat av föregående år Strategier framåt Samverkans frågor att lyfta vidare (Regering, Riksdag, Kommunledningar, VGR) Bra förberedelse, förankrade frågeställningar FORTSATT HANTERING Varje förbund lyfter frågan i sin styrelse och återrapporterar till Ola Andersson och Västra Götalands Samverkansgrupp som är intresserade av diskussionen. 6

7 DELTAGARE UNDER DAGEN Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals Ed, Säffle och Årjäng Förbundschef: Ulrica Sandzén Styrelse Daniel Schützer, Årjängs kommun Kenneth Gustavsson, Eds kommun Göran Eriksson, Arbetsförmedlingen Agneta Pettersson, Säffles kommun Jonny Lundgren, Liv Göran Ekman, Åmåls kommun Beredning Åse Trondsen, Försäkringskassan Karlstad Magnus Åkesson, Arbetsmarknadsenheten Dals Ed Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet & Grästorp Förbundschef: Ann Kickeus Styrelse Britt Inger Gravander, Arbetsförmedlingen Ulrik Hammar, Västra Götalandsregionen Peter Spjuth, Lilla Edets kommun Kalle Blomgren, Västra Götalandsregionen Beredning Christina Vallgren, Trollhättan stad Karl Gustav Elf, Trollhättan stad Anette Hjern Jegerås, Västra Götalandsregionen Fredrik Skoglund, Arbetsförmedlingen Arben Doroci, Arbetsförmedlingen Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Tf Förbundschef: Linda Säterstam Styrelse Michael Melby, Melleruds kommun Carina Wickström, Arbetsförmedlingen Vänersborg Angelica Lundgren Bielinski, Västra Götalandsregionen Kenneth Borgmalm, Västra Götalandsregionen Beredning Anette Andersson, Arbetsförmedlingen Vänersborg Thomas Jubell, Melleruds kommun Jan Renhage, Försäkringskassan 7

8 Revisor Evert Magnusson, Melleruds kommun Samordningsförbundet Väst Förbundschef: Gudrun Emilsdottir Styrelse Per Arne Brink, Västra Götalandsregionen Almasa Idrizovic, Arbetsförmedlingen Maria Forsberg, Lysekils kommun Stefan Skoglund, Uddevalla kommun Nils Olof Bengtsson, Sotenäs kommun Anna Lena Carlsson, Strömstad kommun Roger Wallentin, Tanums kommun Bertil Olsson, Orust kommun Beredning Annika Johansson, Försäkringskassan Revisor Hans Gillenius, Västra Götalandsregionen Ägarrepresentanterna för samordningsförbunden Bobby Hallman, Arbetsförmedlingen Ann Larsson, Försäkringskassan Peter Engwall, Försäkringskassan Torgny Andersson, Försäkringskassan Håkan Linnarsson, Västra Götalandsregionen Annika Tännström, Västra Götalandsregionen Carl Kullgren, Bengtsfors kommun Martin Carling, Eds kommun Tobias Bernhardsson, Färgelandas kommun Ulla Börjesson, Färgelandas kommun Jan Olof Johansson, Lysekils kommun Tommy W Johansson, Melleruds kommun Karl Anders Andersson, Munkedals kommun Peter Birgersson Dafteryd, Strömstad kommun Anders Rapp, Trollhättan stad Gunnar Lidell, Vänersborgs kommun 8

ÅRSREDOVISNING med tillhörande VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010

ÅRSREDOVISNING med tillhörande VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 Samordningsförbundet Norra Bohuslän Org. nr 222 000-2030 Finansiell samordning av rehabilitering mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Västra Götalandsregionen och kommunerna Lysekil, Munkedal,

Läs mer

1(39) Diarienr 032-2010 ÅRSREDOVISNING. Organisationsnr 222000-1859

1(39) Diarienr 032-2010 ÅRSREDOVISNING. Organisationsnr 222000-1859 1(39) Diarienr 032-2010 ÅRSREDOVISNING 2009 Organisationsnr 222000-1859 2(39) Innehållsförteckning sid 1. Inledning 3 2. Organisation och administration 3 3. Verksamhetsberättelse 4 3.1 Måluppfyllelse

Läs mer

Uppföljning av finansiell samordning

Uppföljning av finansiell samordning 1 (31) Till Socialdepartementet 103 33 Stockholm Uppföljning av finansiell samordning Redovisning enligt Försäkringskassans regleringsbrev 2012 1 2 (31) Sammanfattning Som en del av arbetet med att öka

Läs mer

FINSAM en uppföljning av finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser

FINSAM en uppföljning av finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser FINSAM en uppföljning av finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser ISSN 1653-0942 ISBN 978-91-87541-21-6 Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2015 Förord Den 15 april 2014 beslutade socialförsäkringsutskottet

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 27 (29) 2015-04-13 Ks 23. Årsredovisning, revisionsberättelse och ansvarsfrihet för Samordningsförbundet i Kalmar län 2014 samt val av kommunal revisor för mandatperioden

Läs mer

Analys av utgångsläget

Analys av utgångsläget Analys av utgångsläget - en sammanfattning inför åtgärdsplanen i Västra Götaland för att minska sjukfrånvaron Samverkan mellan Försäkringskassan i Västra Götaland och Västra Götalandregionen Inledning

Läs mer

Slutrapport PÅ RÄTT VÄG! Metodutvecklingsprojekt kring målgruppen nollplacerade

Slutrapport PÅ RÄTT VÄG! Metodutvecklingsprojekt kring målgruppen nollplacerade Slutrapport PÅ RÄTT VÄG! Metodutvecklingsprojekt kring målgruppen nollplacerade Försäkringskassan Halmstad, Laholms kommun och Halmstads kommun i samverkan 1 januari 2012 till 31 december 2014 0 FÖRORD

Läs mer

Årsbokslut 2014 2014-01-01 2014-12-31. för Samordningsförbundet Eslöv, Höör och Hörby med arbetsnamnet MittSkåne

Årsbokslut 2014 2014-01-01 2014-12-31. för Samordningsförbundet Eslöv, Höör och Hörby med arbetsnamnet MittSkåne Årsbokslut 2014 2014-01-01 2014-12-31 för Samordningsförbundet Eslöv, Höör och Hörby med arbetsnamnet MittSkåne Godkänd av förbundsstyrelsen 2015-03-05. 2 Innehållsförteckning sid Samordningsförbundets

Läs mer

1(26) ÅRSREDOVISNING

1(26) ÅRSREDOVISNING 1(26) ÅRSREDOVISNING 2012 Samverkan är inte ett tillstånd som går att uppnå vid ett givet tillfälle utan en ständigt levande process som varje dag måste erövras, etableras och ständigt underhållas (Samverkansutredningens

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(22) Samordningsförbundet i Blekinge län Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen för Samordningsförbundet i Blekinge avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Metodhandbok. AMiA Aktivering och Mobilisering inför Arbetslivsintroduktion

Metodhandbok. AMiA Aktivering och Mobilisering inför Arbetslivsintroduktion Metodhandbok AMiA Aktivering och Mobilisering inför Arbetslivsintroduktion September 2013 1 Metodhandbok AMiA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Inledning Förord Broschyr om projektet AMiA-processen Processkarta Processbeskrivning

Läs mer

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2011 Sida: 2 av 30 Sida: 3

Läs mer

Arvika/Eda Samordningsförbund

Arvika/Eda Samordningsförbund Arvika/Eda Samordningsförbund - en kvalitativ utvärdering av fyrpartssamverkan och dess projektverksamheter Therese Karlsson FoU-rapport 2012:1 Rättelse Korrigering 1. Sid 32, under stycket Arvika. Andra

Läs mer

Årsredovisning 2014 Grafisk produktion: Mediahavet AB www.mediahavet.se Årsredovisning 2014 Innehåll 1. Bakgrund och viktiga händelser under 2014 5 2. Organisation 7 3. Syfte och mål 8 4. Verksamhet under

Läs mer

Projektdirektiv Baspersonalens kompetens i Fyrbodal Kunskap gör skillnad

Projektdirektiv Baspersonalens kompetens i Fyrbodal Kunskap gör skillnad Projektdirektiv Baspersonalens kompetens i Fyrbodal Kunskap gör skillnad Direktivet godkännes Projektbeställare: Håkan Sundberg Ordförande Vårdsamverkan Fyrbodals ledningsgrupp Sten Axelsson Sjukhusdirektör

Läs mer

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Dnr 2009.003.009 1 222 000-2048 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Dnr 2009.003.009 1 222 000-2048 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Dnr 2009.003.009 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Dnr 2009.003.009 2 Verksamhetsberättelse 2008 för Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud

Läs mer

Sammanställning av enkätsvar från deltagare i samband med avslutad insats Tabell 1. Verksamheten som jag deltagit i är utformad utifrån mina behov 1 = Stämmer helt 2 = Stämmer delvis 3 = Stämmer dåligt

Läs mer

Revisionsberättelse med bokslut för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden

Revisionsberättelse med bokslut för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Revisionsberättelse med bokslut för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Revisionsberättelse för Samordningsförbundet

Läs mer

Årsredovisning 2013. Årsredovisning 2013. Fyrbodals kommunalförbund

Årsredovisning 2013. Årsredovisning 2013. Fyrbodals kommunalförbund Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Fyrbodals kommunalförbund 2 Innehållsförteckning Förbundsdirektören har ordet 4 Organisationsschema, ekonomi, personal, 5 lokalisering, kansli, administration, den

Läs mer

Hur vet vi att det blir bättre? Utveckling av mätpunkter för 15 kärnindikatorer inom finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser

Hur vet vi att det blir bättre? Utveckling av mätpunkter för 15 kärnindikatorer inom finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser Hur vet vi att det blir bättre? Utveckling av mätpunkter för 1 kärnindikatorer inom finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser Slutrapport till Socialdepartementet 201-01-1 Susanna Larsson Tholén

Läs mer

Dnr: 2012/385 145. Projektplan för. En gemensam ingång. Mora Kommun 2013-10-02

Dnr: 2012/385 145. Projektplan för. En gemensam ingång. Mora Kommun 2013-10-02 Dnr: 2012/385 145 Projektplan för En gemensam ingång Mora Kommun 2013-10-02 Sammanfattning Mora kommun har under de senaste åren gjort massiva satsningar på att motverka den ökade ungdomsarbetslösheten,

Läs mer

Innehållsförteckning. Inledning 1. Övergripande mål och syfte 1. Verksamhetens inriktning 3. Uppföljning och utvärdering 7. Finansiering 7.

Innehållsförteckning. Inledning 1. Övergripande mål och syfte 1. Verksamhetens inriktning 3. Uppföljning och utvärdering 7. Finansiering 7. VERKSAMHETSPLAN 2013 Innehållsförteckning Inledning 1 Övergripande mål och syfte 1 Organisation Styrelsens uppgifter Beredningsgruppens uppgifter Tjänstemannens uppgifter Revisorer 2 Verksamhetens inriktning

Läs mer

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn Ale Kommun Diarienr: 2009/008-01 Kungälvs kommun Stenungsunds Kommun Tjörns Kommun Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn

Läs mer

2. Tillväxtverkets arbete med social innovation och sociala företag

2. Tillväxtverkets arbete med social innovation och sociala företag Sociala Ekonomins Råd i Västra Götaland (SER) Sammanträde Plats: Norra Hamngatan 14, Göteborg 2013-04-26 kl 9:30-15:00 NÄRVARANDE Ledamöter: Ulrika Frick, VGR ordförande Per Pellby, VGR Lars Jusonius,

Läs mer

Vi vill vara med! Samordningsförbunden Östra Skaraborg. Slutrapport, ESF-förstudie. Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie

Vi vill vara med! Samordningsförbunden Östra Skaraborg. Slutrapport, ESF-förstudie. Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie Samordningsförbunden Östra Skaraborg 2014 Vi vill vara med! Slutrapport, ESF-förstudie Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie Samordningsförbunden Östra Skaraborg Telefon: 010-487

Läs mer

Årsberättelse med bokslut för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden verksamhetsåret 2011

Årsberättelse med bokslut för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden verksamhetsåret 2011 Årsberättelse med bokslut för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden verksamhetsåret 2011 (Dnr 2012:03 / 2) 1 (13) Årsberättelse 2011 1. Sammanfattning Målgruppen för den finansiella samordningen är personer

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 28 maj 2014 Kallelse Föredragningslista 1(4) 2014-05-20 Sammanträde Kommunstyrelsen Plats och lid Bäve, kl. Il :00 onsdagen den 28 maj 2014 Ordförande sekreterare Henrik Sundström

Läs mer

Underlag utveckling av samverkansinsatser. Uppdragsgivare Datum jan 2014 Samordningsförbundet BÅDESÅ Korrigering 20141203

Underlag utveckling av samverkansinsatser. Uppdragsgivare Datum jan 2014 Samordningsförbundet BÅDESÅ Korrigering 20141203 Underlag utveckling av samverkansinsatser Uppdragsgivare Datum jan 2014 Samordningsförbundet BÅDESÅ Korrigering 20141203 Insatsansvarig Koordinator En väg in Vuxenutbildningen Madeleine Hartman Syfte och

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer