LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-04-09"

Transkript

1 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen (40) 63 BILDANDE AV SAMORDNINGSFÖRBUNDET VÄST SAMT REVIDERING AV FÖRBUNDSORDNINGEN FÖR SAMORDNINGSFÖRBUNDET NORRA BOHUSLÄN Dnr: LKS Vid sitt sammanträde i oktober 2013 tillstyrkte kommunstyrelsen ett förslag till sammanslagning av samordningsförbundet Norra Bohuslän och Samordningsförbundet Uddevalla, Orust och Färgelanda. För att möjliggöra en sammanslagning av de båda samordningsförbunden har förslag till ny förbundsordning utarbetats. Inom ramen för detta arbete har konstaterats, att ett tillägg behöver göras i 16 i nuvarande förbundsordning för Samordningsförbundet Norra Bohuslän för att tydliggöra vad som skall ske med förbundets återstående medel vid en sammanslagning. Det kommunala bidraget till det nybildade samordningsförbundet fr.o.m fördelas på de medverkande kommunerna enligt bilagd redovisning. Detta innebär för Lysekils kommuns del utifrån föreslagen fördelningsmodell en ökning från 182 tkr 2014 till 212 tkr Denna ökning kommer att beaktas i budgetarbetet för Samtidigt har presidierna för de båda samordningsförbunden framfört önskemål om att det nybildade samordningsförbundet tillförs ytterligare medel med 1 mnkr 2015 varav kommunerna ska bidra med 250 tkr. Enligt förslaget ska dessa medel i huvudsak riktas till åtgärder i arbetet med unga personer i utanförskap. För Lysekils kommuns del innebär detta ett utökat anslag med 26 tkr. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att godkänna föreslagen förändring i gällande förbundsordning för Samordningsförbundet Norra Bohuslän, 16, där villkoren för överföring av eget kapital och egendom till ett utvidgat samordningsförbund regleras. Kommunfullmäktige beslutar godkänna att Samordningsförbundet Norra Bohuslän utvidgas med kommunerna Uddevalla, Orust och Färgelanda och samtidigt byter namn till Samordningsförbundet Väst. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna den nya förbundsordningen för Samordningsförbundet Väst. Kommunfullmäktige beslutar att detta beslut villkoras med att övriga parter fattar motsvarande beslut. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar meddela samordningsförbundet, att kommunen inte motsätter sig en utökning av anslaget till förbundet under 2015 enligt presidiernas förslag under förutsättning att samtliga parter ställer sig bakom detta. Justerare: Utdragsbestyrkande:

2 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen (40) Beslutet skickas till Kommunfullmäktige Ekonomienheten Justerare: Utdragsbestyrkande:

3 1/2 Kommunstyrelsen Tjänsteskrivelse Datum: Förvaltning: Kommunledningskontoret Handläggare: Ola Ingevaldson Telefon: 0523/ E-post: BILDANDE AV SAMORDNINGSFÖRBUNDET VÄST SAMT REVIDERING AV FÖRBUNDSORDNINGEN FÖR SAMORDNINGSFÖRBUNDET NORRA BOHUSLÄN Dnr: LKS Bakgrund Vid sitt sammanträde i oktober 2013 tillstyrkte kommunstyrelsen ett förslag till sammanslagning av samordningsförbundet Norra Bohuslän och Samordningsförbundet Uddevalla, Orust och Färgelanda. De två samordningsförbunden har haft ett nära samarbete sedan år 2010, både kring förbundschef och senare gemensam administration. Fr.o.m. 1 juni 2013 har en gemensam utredningsenhet lokaliserats till Uddevalla. Efter genomförd remiss under år 2013 har samtliga förbundsmedlemmar i de båda förbunden förutom Strömstad tillstyrkt en sammanslagning. Strömstads kommun har dock senare meddelat, att man inte motsätter sig en sammanslagning. Ny förbundsordning och revidering av tidigare förbundsordning För att möjliggöra en sammanslagning av de båda samordningsförbunden har förslag till ny förbundsordning utarbetats (bilaga). Inom ramen för detta arbete har konstaterats, att ett tillägg behöver göras i 16 i nuvarande förbundsordning för Samordningsförbundet Norra Bohuslän för att tydliggöra vad som skall ske med förbundets återstående medel vid en sammanslagning. Detta tillägg har markerats i denna förbundsordning. Finansiering av det nybildade Samordningsförbundet Väst Det kommunala bidraget till det nybildade samordningsförbundet fr.o.m fördelas på de medverkande kommunerna enligt bilagd redovisning. Detta innebär för Lysekils kommuns del utifrån föreslagen fördelningsmodell en ökning från 182 tkr 2014 till 212 tkr Denna ökning kommer att beaktas i budgetarbetet för Lysekils kommun, Lysekil Tel: Fax:

4 2/2 Samtidigt har presidierna för de båda samordningsförbunden framfört önskemål om att det nybildade samordningsförbundet tillförs ytterligare medel med 1 mnkr 2015 varav kommunerna skall bidra med 250 tkr. Enligt förslaget skall dessa medel i huvudsak riktas till åtgärder i arbetet med unga personer i utanförskap. För Lysekils kommuns del innebär detta ett utökat anslag med 26 tkr. Förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att godkänna föreslagen förändring i gällande förbundsordning för Samordningsförbundet Norra Bohuslän, 16, där villkoren för överföring av eget kapital och egendom till ett utvidgat samordningsförbund regleras. Kommunfullmäktige beslutar godkänna att Samordningsförbundet Norra Bohuslän utvidgas med kommunerna Uddevalla, Orust och Färgelanda och samtidigt byter namn till Samordningsförbundet Väst. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna den nya förbundsordningen för Samordningsförbundet Väst. Kommunfullmäktige beslutar att detta beslut villkoras med att övriga parter fattar motsvarande beslut. Förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutar meddela samordningsförbundet, att kommunen inte motsätter sig en utökning av anslaget till förbundet under 2015 enligt presidiernas förslag under förutsättning att samtliga parter ställer sig bakom detta. Kommunledningskontoret Ola Ingevaldson Administrativ chef

5 Samordningsförbunden Uddevalla, Orust Färgelanda och Norra Bohuslän Arbetsförmedlingen Försäkringskassan - Västra Götalandsregionen Kommunerna Uddevalla, Orust, Färgelanda, Lysekil, Munkedal, Sotenäs, Strömstad och Tanum Till ägarna till: Samordningsförbundet Norra Bohuslän (Sof NB) och Samordningsförbundet Uddevalla, Orust och Färgelanda (Sof UOF) Missiv som ersätter tidigare utskicka från 7 och 12 mars gällande: Sammanslagning av Samordningsförbundet Norra Bohuslän (Sof NB) och Samordningsförbundet Uddevalla, Orust och Färgelanda (Sof UOF) till Samordningsförbundet Väst (Sof Väst) Samarbetet mellan förbunden började 2010 och har ökat för varje år och är nu relativt omfattande. SWOT analys genomfördes 2012 om för och nackdelar med en sammanslagning och fördelarna var klart övervägande. En remiss om sammanslagning skickades ut till alla ägarna under 2013, alla förutom Strömstad kommun såg för egen del en fördel med en sammanslagning. Företrädare för Strömstads kommun har senare meddelat att det inte innebär att de motsätter sig en sammanslagning av förbunden. Sof NB kommer att kvarstå, men byta namn till Samordningsförbundet Väst och utvidgas med kommunerna Uddevalla, Orust och Färgelanda, medan Sof UOF hemställer att få upphöra som eget förbund och gå in i Sof Väst. Enligt handbok om finansiell samordning sida pdf Förbundsordningen för Samordningsförbundet Väst skickades ut till ägarna för beslut den 7 mars 2014, men en synpunkt kom från en av kommunerna att det saknar stöd i lagen att sammanträda per capsulam, därför nytt utskick 12 mars, där det var borttagit. Nu har kommit synpunkter från Försäkringskassan att vi måste formulera om 6 i förbundsordningen. Där stod: styrelsen är beslutför när samtliga parter är närvarande, det strider mot KL kap I tidigare missiv stod: Det egna kapitalet som förbunden kommer att ha vid årsskiftet kommer att övergå till det nya förbundet. Det är inte tillräckligt. För att möjliggöra det måste nuvarande förbundsordningar revideras. Tillägg i gällande förbundsordningar 15 i förbundsordningen för Sof UOF och samma tillägg i 16 i förbundsordningen för Sof NB. Tillägget är: Vid sammanslagning till ett större och utvidgat förbund mellan Samordningsförbundet Norra Bohuslän och Samordningsförbundet Uddevalla, Orust och Färgelanda överförs återstående medel och egendom till det nya gemensamma förbundet Samordningsförbundet Väst. Samordningsförbunden Uddevalla, Orust, Färgelanda och Norra Bohuslän c/o Gudrun Emilsdottir, Försäkringskassan, Uddevalla Tel:

6 Samordningsförbunden Uddevalla, Orust Färgelanda och Norra Bohuslän Arbetsförmedlingen Försäkringskassan - Västra Götalandsregionen Kommunerna Uddevalla, Orust, Färgelanda, Lysekil, Munkedal, Sotenäs, Strömstad och Tanum Styrelserna för Sof NB och Sof UOF har enats om att kommer det ena förbundet att ha med sig betydligt mera eget kapital in i det nya förbundet än det andra kommer motsvarande medel att användas för riktade insatser inom det området samt att samtliga avtal som förbunden har, kommer att gälla i det nya förbundet om inte någon avtalspart motsäger sig det. Vid ägarsamråd den 14 februari 2014 fick ägarrepresentanterna möjlighet att diskutera ovannämnda frågor och innehållet i föreslagen förbundsordning och komma med synpunkter. Respektive styrelse hemställer att kommunfullmäktige i Färgelanda, Lysekil, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum och Uddevalla, regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen fastställer: ovannämnd ändring idag gällande förbundsordningar för Samordningsförbunden avseende 15 (Sof UOF) respektive 16 (Sof NB) där villkoren för överföring av eget kapital och egendom till det nya Samordningsförbundet Väst regleras att Samordningsförbundet Norra Bohuslän utvidgas med kommunerna Uddevalla, Orust och Färgelanda och samtidigt byter namn till Samordningsförbundet Väst. att Samordningsförbundet Uddevalla, Orust och Färgelanda upphör som eget förbund och går in i Samordningsförbundet Väst. den nya förbundsordningen för Samordningsförbundet Väst Styrelserna för förbunden önskar att ägarna behandlar framställan innan juni månads utgång. I tjänsten Gudrun Emilsdottir Förbundschef Samordningsförbunden Uddevalla, Orust, Färgelanda och Norra Bohuslän c/o Gudrun Emilsdottir, Försäkringskassan, Uddevalla Tel:

7 Samordningsförbundet 1 Väst Arbetsförmedlingen Försäkringskassan - Västra Götalandsregionen Kommunerna Färgelanda, Lysekil, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum och Uddevalla Förbundsordning för Samordningsförbundet Väst Samordningsförbundet har inrättats med stöd av lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1 Förbundets namn Förbundets namn är Samordningsförbundet Väst Organisationsnummer är Förbundets säte Förbundets säte är Tanums kommun 3 Förbundets medlemmar Förbundets medlemmar är Västra Götalandregionen, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan samt Färgelanda, Lysekil, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum och Uddevallas kommuner. 4 Förbundets ändamål Förbundets ändamål är att inom ovan nämnda kommuners geografiska område svara för en finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Västra Götalandsregionen och Färgelanda, Lysekil, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum och Uddevallas kommuner i syfte att underlätta och uppnå en effektiv resursanvändning. De samordnade resurserna ska användas för samordnade bedömningar och insatser i syfte att den enskilde ska uppnå eller förbättra sin förmåga att utföra förvärvsarbete. 5 Styrelsen Förbundet ska ledas av en styrelse. Styrelsen ska bestå av fyra ledamöter en från varje part. Varje part utser dessutom en ersättare, förutom kommunerna som utser sju ersättare en från varje kommun som inte är ledamot i styrelsen. Ersättare har närvaro- och yttranderätt. Styrelsen utser bland sina ledamöter en ordförande och en vice ordförande för den tid som styrelsen bestämmer. Kommunerna kommer över ens sinns emellan om fördelningen av kommunernas styrelseposter. Ledamöter och ersättare väljs för tiden från och med den 1 januari 2015 till och med den 31 december Härefter väljs ledamöter och ersättare för fyra år räknat från och med den 1 januari året efter det då val av fullmäktige i region och kommuner har ägt rum. Förbundsordning Samordningsförbundet Väst

8 Samordningsförbundet 2 Väst Arbetsförmedlingen Försäkringskassan - Västra Götalandsregionen Kommunerna Färgelanda, Lysekil, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum och Uddevalla 6 Uppgifter och beslutanderätt Styrelsen är beslutsför när fler än hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Ägarna ska samråda innan beslut om budget fattas. Förbundet har till uppgift att: 1. besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen 2. stödja samverkan mellan samverkansparterna 3. finansiera insatser för individer som behöver samordnade rehabiliteringsinsatser 4. besluta på vilket sätt de medel som finns för finansiell samordning ska användas 5. svara för uppföljning och utvärdering av beslutade åtgärder 6. upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen Förbundet får inte besluta i frågor om förmåner eller rättigheter för enskilda eller vidta åtgärder i övrigt som innefattar myndighetsutövning eller att tillhandahållande av tjänster avsedda för enskilda. 7 Personal Förbundsstyrelsen ska utse en tjänsteman, som har att leda arbetet inom förbundet enligt styrelsens anvisningar. 8 Initiativrätt Medlem i förbundet har rätt att väcka ett ärende i förbundsstyrelsen enligt respektive huvudmans beslutsordning. 9 Samråd Styrelsen ska hålla förbundsmedlemmarna underrättade om den allmänna planläggningen av förbundets verksamhet och om frågor av större ekonomisk eller organisatorisk betydelse. Styrelsen har rätt att från förbundsmedlemmarna få de yttranden och upplysningarna som behövs för att styrelsen ska kunna fullgöra sina uppgifter. 10 Kungörelser Förbundets kungörelser, protokoll och andra tillkännagivanden ska anslås på officiell anslagstavla hos respektive kommun och Västra Götalandsregionen. 11 Andelar i tillgångar och skulder samt fördelning av kostnader. Medlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i förhållande till vad man tillskjutit för att täcka kostnaderna. Medlemmarna ska täcka de kostnader för förbundets verksamhet som inte täcks på annat sätt. Fördelningen ska vara sådan att Försäkringskassan bidrar med hälften av medlen (statens del gäller Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen), Västra Götalandsregionen med en fjärdedel och kommunerna med en fjärdedel, enligt lagen om finansiell samordning (2003:1210). Kommunernas (Färgelanda, Lysekil, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum och Uddevalla) finansiering baseras på varje kommuns befolkningsunderlag år per den 1 november det år val har ägt rum. Förbundsordning Samordningsförbundet Väst

9 Samordningsförbundet 3 Väst Arbetsförmedlingen Försäkringskassan - Västra Götalandsregionen Kommunerna Färgelanda, Lysekil, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum och Uddevalla 12 Styrning och insyn Förbundsstyrelsen ska upprätta delårsrapport med helårsprognos för verksamheten och ekonomin som skickas till medlemmarna. Förbundsstyrelsen ska också årligen till medlemmarna i samband med bokslutet redovisa verksamhetens utfall. Förbundet får inte ingå borgen och inte heller sätta sig i skuld utöver när det gäller sedvanliga krediter för verksamheten. 13 Budget Förbundsstyrelsen ska varje år upprätta en plan för förbundets verksamhet och ekonomi för de nästföljande tre åren. För det första av de tre åren ska styrelsen upprätta en preciserad årsbudget. Över- respektive underskott överförs till nästa verksamhetsår. Årsbudgeten ska också åtföljas av mål för verksamheten. Årsbudgeten fastställs av förbundsstyrelsen senast den 30 november året före budgetåret (kalenderår) Förbundsstyrelsen ska dessförinnan samråda med förbundsmedlemmarna om budgeten. 14 Revision Förbundets räkenskaper och årsredovisning samt styrelsens förvaltning ska granskas av en revisor för varje förbundsmedlems räkning. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen ska Försäkringskassan utse en gemensam revisor. Kommunerna Färgelanda, Lysekil, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum och Uddevalla samt Västra Götalandsregionen ska utse en gemensam revisor. Revisorer utses i övrigt i enlighet med bestämmelserna i 25 lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Mandattiden för de förtroende valda revisorerna är densamma som för styrelseledamöter enligt 5 i denna förbundsordning. För revisor som Försäkringskassan utser finns inte någon fastställd mandattid. Försäkringskassan förordnar revisor efter upphandling för den tid som upphandlingen från tid till annan avser. Vid revision tillämpas bestämmelserna i 26 i lagen (2003: 1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 15 Utträde En förbundsmedlem har rätt att efter uppsägning utträda ur förbundet. Uppsägningstiden är tre år. Vid utträde ska medlemmarnas ekonomiska mellanhavanden regleras i enlighet med vad som sägs i 11 i denna förbundsordning. 16 Likvidation och upplösning Förbundet kan träda i likvidation om medlemmarna är överens där om eller om en eller flera medlemmar utträder ur förbundet. Ett sådant beslut skall alltid föregås av ett samråd mellan huvudmännen. Förbundsordning Samordningsförbundet Väst

10 Samordningsförbundet 4 Väst Arbetsförmedlingen Försäkringskassan - Västra Götalandsregionen Kommunerna Färgelanda, Lysekil, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum och Uddevalla När förbundet trätt i likvidation ska skulderna betalas och egendomen avyttras. Därefter ska kvarvarande tillgångar fördelas enligt principerna i 11 i denna förbundsordning. Förbundsstyrelsen svarar för likvidationen. När styrelsen har fullgjort sitt uppdrag ska den avge en slutredovisning för sin förvaltning. Det görs genom att styrelsen visar en förvaltningsberättelse över likvidationen i sin helhet som redovisar betalningen av skulder, försäljning av egendom och skiftet av resterande tillgångar därefter. Till berättelsen ska bifogas redovisningshandlingar för hela likvidationen. Förbundet är upplöst när förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna har delgivits medlemmarna. 17 Tvister Tvister mellan förbundet och dess medlemmar ska avgöras vid allmän svensk domstol. 18 Ersättning till ledamöter, ersättare och revisorer Arvoden och ersättningar till ledamöter, ersättare och revisorer ska i tillämpliga fall följa Västra Götalandsregionens arvodes bestämmelser. Den revisor som utses av Försäkringskassan ska ersättas enligt Försäkringskassans bestämmelser. Ordförande och vice ordförande i förbundet ersätts med 4 respektive 3 % av fast grundarvode för heltidsarvoderat regionråd. Arvoden till samtliga revisorer ska enligt huvudregeln i bestämmelsen i 25 lagen (2003: 1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser, betalas av förbundet. 19 Arkivtillsyn Ansvaret för tillsynen av att förbundet fullgör sina skyldigheter enligt arkivlagen (1990:782) åvilar den arbetsgivare, där förbundschefen är anställd. 20 Förbundets bildande Förbundet bildas den 1 januari 2015 under förutsättning att samtliga medlemmar vid den tidpunkten godkänt denna förbundsordning. 21 Ändringar i förbundsordningen Ändringar i förbundsordningen ska fastställas av förbundets medlemmar. Förbundsordning Samordningsförbundet Väst

11 1 Förbundsordning för Samordningsförbundet Norra Bohuslän Samordningsförbundet har inrättats med stöd av lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1 Förbundets namn Förbundets namn är Samordningsförbundet Norra Bohuslän 2 Förbundets säte Förbundets säte är Tanums kommun 3 Förbundets medlemmar Förbundets medlemmar är Västra Götalandregionen, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan samt Lysekils, Munkedals, Sotenäs, Strömstads och Tanums kommuner 4 Förbundets ändamål Förbundets ändamål är att inom ovannämnda kommuners geografiska område svara för en finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Västra Götalandsregionen och kommunerna Lysekil, Munkedal, Sotenäs, Tanum och Strömstad i syfte att underlätta och uppnå en effektiv resursanvändning. De samordnade resurserna ska användas för samordnade bedömningar och insatser i syfte att den enskilde ska uppnå eller förbättra sin förmåga att utföra förvärvsarbete. 5 Styrelsen Förbundet ska ledas av en styrelse. Styrelsen ska bestå av fyra ledamöter en från varje part. Varje part utser dessutom en ersättare, förutom kommunerna som utser fyra ersättare en från varje kommun som inte är ledamot i styrelsen. Ersättare har närvaro- och yttranderätt. Styrelsen utser bland sina ledamöter en ordförande och en vice ordförande för den tid som styrelsen bestämmer. Kommunernas representanter i styrelsen beslutar om vem som innehar ordinarie plats och under hur lång tid. Ledamöter och ersättare väljs för fyra år räknat från och med den 1 januari året efter det då val av fullmäktige i regionen och kommunerna har ägt rum. Förbundsordning för Samordningsförbundet Norra Bohuslän

12 2 6 Uppgifter och beslutanderätt Styrelsen är beslutför när samtliga parter är tjänstgörande. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst. Förbundet har till uppgift att - besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen, - stödja samverkan mellan samverkansparterna, - finansiera insatser som avser individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser vilka syftar till att individen uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete och som ligger inom de samverkande parternas samlade ansvarsområde, - besluta på vilket sätt de medel som står till förfogande för finansiell samordning ska användas, - svara för uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatserna samt - upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen Förbundet får inte besluta i frågor om förmåner eller rättigheter för enskilda eller vidta åtgärder i övrigt som innefattar myndighetsutövning eller som avser tillhandahållande av tjänster avsedda för enskilda. Förbundet får inte svara för offentlig upphandling av insatser som riktar sig till enskilda. 7 Personal Förbundsstyrelsen ska utse en tjänsteman, som har att leda arbetet inom förbundet enligt styrelsens anvisningar samt ansvara för att ärenden är beredda inför styrelsebeslut. Styrelsen har därutöver rätt att anställa personal som erfordras för att utföra administrativa uppgifter. 8 Initiativrätt Medlem i förbundet har rätt att väcka ett ärende i förbundsstyrelsen. 9 Samråd Styrelsen ska se till att medlemmarna får ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas. 10 Kungörelser Förbundets kungörelser, protokoll och andra tillkännagivanden ska anslås på officiell anslagstavla hos respektive kommun och Västra Götalandsregionen. 11 Andelar i tillgångar och skulder samt fördelning av kostnader. Medlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i förhållande till vad man tillskjutit för att täcka kostnaderna. Förbundsordning för Samordningsförbundet Norra Bohuslän

13 3 Medlemmarna ska täcka de kostnader för förbundets verksamhet som inte täcks på annat sätt. Fördelningen ska därvid vara sådan att Försäkringskassan bidrar med hälften av medlen, Västra Götalandsregionen med en fjärdedel samt Lysekil, Munkedal, Sotenäs, Strömstad och Tanum kommuner med en fjärdedel. Kommunernas finansiering är jämt fördelat mellan dem. 12 Styrning och insyn Förbundsstyrelsen ska upprätta delårsrapport med helårsprognos för verksamheten och ekonomin som tillställs medlemmarna. Förbundsstyrelsen ska också årligen till medlemmarna i samband med bokslutet redovisa verksamhetens utfall. Förbundet får inte ingå borgen. Förbundet får inte heller sätta sig i skuld utöver när det gäller sedvanliga krediter för verksamheten. 13 Budget Förbundsstyrelsen ska varje år upprätta en plan för förbundets verksamhet och ekonomi för de nästföljande tre åren. För det första av de tre åren ska styrelsen upprätta en preciserad årsbudget. Över- respektive underskott överförs till nästa verksamhetsår. Årsbudgeten ska också åtföljas av mål för verksamheten. Årsbudgeten fastställs av förbundsstyrelsen senast den 30 november året före budgetåret (kalenderår) Förbundsstyrelsen ska dessförinnan samråda med förbundsmedlemmarna om budgeten. 14 Revision Förbundets räkenskaper och årsredovisning samt styrelsens förvaltning ska granskas av en revisor för varje förbundsmedlems räkning. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen ska Försäkringskassan utse en gemensam revisor. Revisorer utses i övrigt i enlighet med bestämmelserna i 25 lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Västra Götalandsregionen och kommunerna kan i samråd utse en gemensam revisor. Om detta inte är möjligt utser Västra Götalandsregionen sin revisor och de ingående kommunerna enas om en gemensam revisor. Mandattiden för de förtroende valda revisorerna är densamma som för styrelseledamöter enligt 5 i denna förbundsordning. För revisor som Försäkringskassan utser finns inte någon fastställd mandattid. Försäkringskassan förordnar revisor efter upphandling för den tid som upphandlingen från tid till annan avser. Vid revision tillämpas bestämmelserna i 26 i lagen (2003: 1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Förbundsordning för Samordningsförbundet Norra Bohuslän

14 4 15 Utträde En förbundsmedlem har rätt att efter uppsägning utträda ur förbundet. Uppsägningstiden är därvid tre år. Vid utträde ska medlemmarnas ekonomiska mellanhavanden regleras i enlighet med vad som sägs i 11 i denna förbundsordning. 16 Likvidation och upplösning Förbundet kan träda i likvidation om medlemmarna är överens därom eller om en eller flera medlemmar utträder ur förbundet. När förbundet trätt i likvidation ska skulderna betalas och egendomen avyttras. Härefter ska kvarvarande tillgångar fördelas enligt principerna i 11 i denna förbundsordning. Vid sammanslagning till ett större och utvidgat förbund mellan Samordningsförbundet Norra Bohuslän och Samordningsförbundet Uddevalla, Orust och Färgelanda överförs återstående medel och egendom till det nya gemensamma förbundet Samordningsförbundet Väst. Vid sammanslagningen till ett större och utvidgat förbund mellan Samordningsförbundet Uddevalla, Orust och Färgelanda och Samordningsförbundet Norra Bohuslän överförs återstående medel till det nya gemensamma förbundet Samordningsförbundet Väst. Förbundsstyrelsen svarar för likvidationen. När styrelsen har fullgjort sitt uppdrag ska den avge en slutredovisning för sin förvaltning. Detta sker genom framläggandet av en förvaltningsberättelse över likvidationen i sin helhet med redovisning av betalningen av skulder, försäljning av egendom och skiftet av därefter resterande tillgångar. Till berättelsen ska fogas redovisningshandlingar för hela likvidationen. När förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna delgivits medlemmarna är förbundet upplöst. 17 Tvister Tvister mellan förbundet och dess medlemmar ska avgöras vid allmän svensk domstol. 18 Ersättning till ledamöter, ersättare och revisorer Arvoden och ersättningar till ledamöter, ersättare och revisorer ska i tillämpliga fall följa Västra Götalandsregionens arvodes reglemente. Den revisor som utses av Försäkringskassan ska ersättas enligt Försäkringskassans bestämmelser. Ordförande och vice ordförande i förbundet ersätts med 4 respektive 3 % av fast grundarvode för heltidsarvoderat regionråd. Arvoden till samtliga revisorer ska enligt huvudregeln i bestämmelsen i 25 lagen (2003: 1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser, betalas av förbundet. 19 Förbundsordning för Samordningsförbundet Norra Bohuslän

15 5 Arkivtillsyn Ansvaret för tillsynen av att förbundet fullgör sina skyldigheter enligt arkivlagen (1990:782) åvilar den arbetsgivare, där ansvarig tjänsteman är anställd. 20 Ändringar i förbundsordningen Ändringar i förbundsordningen ska fastställas av förbundets medlemmar. Förbundsordning för Samordningsförbundet Norra Bohuslän

16 Förbundsordning för Samordningsförbundet Uddevalla, Orust och Färgelanda Samordningsförbundet har inrättats med stöd av lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1 Förbundets namn Förbundets namn är Samordningsförbundet Uddevalla, Orust och Färgelanda. 2 Förbundets säte Förbundets säte är Uddevalla kommun. 3 Förbundets medlemmar Förbundets medlemmar är Västra Götalandsregionen (VG-regionen), Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Uddevalla kommun, Orust kommun och Färgelanda kommun. 4 Förbundets ändamål Förbundets ändamål är att inom kommunerna Uddevalla, Färgelanda och Orust geografiska område svara för finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, VG-regionen och berörda kommuner i syfte att underlätta och uppnå effektiv resursanvändning. De samordnade resurserna skall användas för samordnade bedömningar och insatser i syfte att den enskilde skall uppnå eller förbättra sin förmåga att utföra förvärvsarbete. 5 Styrelsen Samordningsförbundet skall ledas av en styrelse. Styrelsen skall bestå av fyra ledamöter. Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, och VG-regionen utser vardera en ledamot och en ersättare. Uddevalla kommun utser en ledamot. Orust och Färgelanda kommuner utser vardera en ersättare för ledamoten ifrån Uddevalla. Om styrelseledamoten ifrån Uddevalla inte kan närvara träder ersättaren ifrån Orust in och därefter ersättaren ifrån Färgelanda. Ersättare har närvaro- och yttranderätt. Styrelsen utser inom sig en ordförande och en vice ordförande för den tid som styrelsen bestämmer. Ledamöter och ersättare väljs för fyra år räknat från och med den 1 januari året efter att val av fullmäktige i regionen och kommunerna ägt rum. 6 Uppgifter och beslutanderätt Styrelsen är beslutför när samtliga parter är närvarande. Ordförande har utslagsröst vid lika röstetal. Förbundet har till uppgift att - besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen - stödja samverkan mellan parterna - besluta på vilket sätt medel som står till förfogande för finansiell samordning skall användas - finansiera insatser som avser personer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser vilka syftar till att individen uppnår eller förbättrar sin

17 förmåga att utföra förvärvsarbete och som ligger inom de samverkande parternas samlade ansvarsområde - svara för uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatserna - upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen Samordningsförbundet får inte besluta i frågor om förmåner eller rättigheter för enskilda eller vidta åtgärder i övrigt som innefattar myndighetsutövning eller som avser tillhandahållande av tjänster avsedda för enskilda. Samordningsförbundet skall inte svara för offentlig upphandling av insatser som riktar sig till enskilda personer. 7 Personal och beredning Förbundsstyrelsen ska utse en tjänsteman, som har att leda arbetet inom förbundet enligt styrelsens anvisningar samt ansvara för att ärenden är beredda inför styrelsebeslut. Beredning av ärenden skall ske genom den lokala ledningsgruppen (LLG/LSG) Uddevalla, Orust och Färgelanda, som består av chefer för de samverkande parterna. Förbundsstyrelsen kan dessutom anlita personal för administrativa uppgifter. 8 Initiativrätt Medlem i förbundet har rätt att väcka ett ärende i förbundsstyrelsen. 9 Samråd Styrelsen skall se till att medlemmarna får ta ställning innan sådana beslut fattas som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. 10 Kungörelser Förbundets kungörelser, protokoll och andra tillkännagivanden skall anslås på den officiella anslagstavlan i medlemskommunerna samt i Västra Götalandsregionen. 11 Andelar i tillgångar och skulder samt fördelning av kostnader Medlemmar har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i förhållande till vad man tillskjutit för att täcka kostnaderna. Medlemmarna skall täcka de kostnader för förbundets verksamhet som inte täcks på annat sätt. Fördelningen mellan huvudmännen skall vara sådan att Försäkringskassan bidrar med hälften av medlen, VG-regionen med en fjärdedel och kommunerna med en fjärdedel, enligt lagen om finansiell samordning (2003:1210). Kommunernas interna fördelning regleras i särskilt avtal. 12 Budget, styrning och insyn Styrelsen skall fastställa förbundets budget och mål för verksamheten senast den 30 november varje år, året före budgetåret. Över- respektive underkott överförs till nästa verksamhetsår. Budgeten skall översiktligt göras för tre år och för det första året skall den vara preciserad. Styrelsen skall dessförinnan samråda med förbundsmedlemmarna om budgeten. Styrelsen skall upprätta delårsrapport med helårsprognos för verksamheten och ekonomin som tillsätts medlemmarna. Förbundsstyrelsen skall också årligen till medlemmarna i samband med bokslutet redovisa verksamhetens utfall. Förbundet får inte ingå borgen. Förbundet får inte heller sätta sig i skuld utöver det som gäller sedvanliga krediter för verksamheten.

18 13 Revision Förbundets räkenskaper och årsredovisning samt styrelsens förvaltning skall granskas av en revisor för varje förbundsmedlems räkning. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen skall Försäkringskassan utse en gemensam revisor. Revisorer utses i övrigt i enlighet med bestämmelserna i 25 Lagen om finansiell samordning (2003:1210). VG-regionen och kommunerna kan i samråd utse en gemensam revisor. Om detta inte är möjligt utser VG-regionen sin revisor och Färgelanda en revisor för kommunerna. Mandattiden för de förtroendevalda revisorerna är den samma som för styrelseledamöter enligt 5 i denna förbundsordning. För revisor som Försäkringskassan utser finns inte någon fastställd mandattid. Vid revision tillämpas bestämmelserna i 26 Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210). 14 Utträde En förbundsmedlem har rätt att efter uppsägning utträda ur förbundet. Uppsägningstiden är därvid tre år. Vid utträde upplöses förbundet och medlemmarnas ekonomiska mellanhavanden regleras i enlighet med 11 och 16 i denna förbundsordning. 15 Likvidation och upplösning Förbundet kan inträda i likvidation om medlemmarna är överens därom eller om någon huvudman utträder ur förbundet. När förbundet trätt i likvidation skall skulderna betalas och egendomen avyttras. Härefter skall kvarvarande tillgångar fördelas enligt principerna i 11 i denna förordning. Vid sammanslagning till ett större och utvidgat förbund mellan Samordningsförbundet Norra Bohuslän och Samordningsförbundet Uddevalla, Orust och Färgelanda överförs återstående medel och egendom till det nya gemensamma förbundet Samordningsförbundet Väst. Förbundsstyrelsen svarar för likvidationen. När styrelsen fullgjort sitt uppdrag skall den avge en slutredovisning för sin förvaltning. Detta sker genom framläggandet av förvaltningsberättelse över likvidationen i sin helhet med redovisning av betalningen för skulder, försäljning av egendom och skiftet av därefter resterande tillgångar. Till berättelsen skall fogas redovisningshandlingar för hela likvidationen. När förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna delgivits medlemmarna är förbundet upplöst. 16 Tvister Tvister mellan förbundet och dess medlemmar skall avgöras vid allmän svensk domstol. 17 Ersättning till ledamöter, ersättare, revisorer Arvoden och ersättningar till ordförande, vice ordförande, övriga styrelseledamöter, ersättare och revisorer ska i tillämpliga fall följa Västra Götalandsregionens principer.

19 Den revisor som utses av Försäkringskassan ska ersättas enligt Försäkringskassans bestämmelser. Ordförande och vice ordförande i förbundet ersätts med 4 respektive 3 % av fast månadsersättning för heltidsarvoderat regionråd. Arvoden till samtliga revisorer ska enligt huvudregeln i bestämmelsen i 25 lagen (2003: 1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser, betalas av förbundet. 18 Arkivtillsyn Ansvaret för tillsyn av att förbundet fullgör sina skyldigheter enligt arkivlagen åvilar den arbetsgivare, där ansvarig tjänsteman är anställd. 19 Övrigt I denna förbundsordning anges en rad bestämmelser som också finns i Lagen om finansiell samordning (2003:1210). I den mån det finns bestämmelser i förbundsordningen som strider mot lag gäller lagen. Det finns också bestämmelser i lagen som ytterligare reglerar ramarna för detta förbund. Ändringar i förbundsordningen ska fastställas av förbundets medlemmar.

Förbundsordning för Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Förbundsordning för Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Förbundsordning för Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Samordningsförbundet har inrättats med stöd av lagen (2003:1 210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1 Förbundets

Läs mer

Förbundets namn är Samordningsförbundet Falköping/Tidaholm.

Förbundets namn är Samordningsförbundet Falköping/Tidaholm. Förbundsordning för Falköping/Tidaholm Förbundsordning för i kommunerna Falköping/Tidaholm. har inrättats med stöd av lagen (2003:1 210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1 Förbundets

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 28 maj 2014 Kallelse Föredragningslista 1(4) 2014-05-20 Sammanträde Kommunstyrelsen Plats och lid Bäve, kl. Il :00 onsdagen den 28 maj 2014 Ordförande sekreterare Henrik Sundström

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Samspelet

Förbundsordning för Samordningsförbundet Samspelet KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2009-05-14 Ersätter: 2007-09-13 Gäller fr o m: 2009-05-14 Förbundsordning för Samordningsförbundet Samspelet Samordningsförbundet

Läs mer

Förbundsordning för Fryksdalens samordningsförbund

Förbundsordning för Fryksdalens samordningsförbund Förbundsordning Förbundsordning för Fryksdalens samordningsförbund Samordningsförbundet har inrättats med stöd av lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1 Förbundets namn

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling 5.10

Laholms kommuns författningssamling 5.10 Laholms kommuns författningssamling 5.10 Förbundsordning för Samordningsförbundet i Halland antaget av kommunfullmäktige den 24 april 2012, 65 Samordningsförbundet har inrättats med stöd av lagen (2003:1210)

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Västra Östergötland

Förbundsordning för Samordningsförbundet Västra Östergötland Förbundsordning för Samordningsförbundet Västra Östergötland Samordningsförbundet Västra Östergötland har inrättats med stöd av lagen (2003: 1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Samspelet

Förbundsordning för Samordningsförbundet Samspelet Samordningsförbundet Förbundsordning för Samordningsförbundet Samspelet Samordningsförbundet har inrättats med stöd av lagen (SFS nr: 2003: 1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1

Läs mer

Förbundsordning för Växjö samordningsförbund (FINSAM)

Förbundsordning för Växjö samordningsförbund (FINSAM) Styrande dokument Senast ändrad 2013-03-19 Förbundsordning för Växjö samordningsförbund (FINSAM) Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Växjö samordningsförbund (FINSAM) Dokumentnamn Förbundsordning

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Centrala Östergötland

Förbundsordning för Samordningsförbundet Centrala Östergötland Förbundsordning för Samordningsförbundet Centrala Östergötland Samordningsförbundet Centrala Östergötland har inrättats med stöd av lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.

Läs mer

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling Sid 1 (6) FÖRBUNDSORDNING FÖR SAMORDNINGSFÖRBUNDET BOTKYRKA, HUDDINGE OCH SALEM Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem (nedan kallat Förbundet) i Stockholms län har inrättats med stöd av Lag

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta Tjänsteutlåtande 0 Öster? Kommu n kansliet Till Kommunstyrelsen Datum 2015-04-21 Dnr KS 2015/0172 Revidering av förbundsordning under paragraf 19- Samordningsförbundet Södra Roslagen Sammanfattning Samordnings

Läs mer

Förslag till revidering av förbundsordning för Samordningsförbundet Södra Roslagen

Förslag till revidering av förbundsordning för Samordningsförbundet Södra Roslagen Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-03-12 1 (2) HSN 1412-1673 Handläggare: Barbro Hansson Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015-04-28, p 7 Förslag till revidering av förbundsordning för

Läs mer

Samordningsförbundet Degerfors/Karlskoga

Samordningsförbundet Degerfors/Karlskoga Förbundsordning för Samordningsförbundet i Degerfors/Karlskoga i Örebro län Samordningsförbundet i Degerfors/Karlskoga i Örebro län (nedan kallat Förbundet) har inrättats med stöd av Lag om finansiell

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Örnsköldsvik 222000-2063

Förbundsordning för Samordningsförbundet Örnsköldsvik 222000-2063 1(5) Förbundsordning för Samordningsförbundet Örnsköldsvik 222000-2063 Detta Samordningsförbund har inrättats med stöd av lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1 Förbundets

Läs mer

Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman

Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT KALLELSE/ UNDERRÄTTELSE Tid: Måndagen den 10 augusti 2015, kl. 08.30 Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Åsnen, Torggatan 12, Tingsryd Ledamöter kallas Ersättare underrättas

Läs mer

FÖRBUNDSORDNING FÖR KOMMUNALFÖRBUNDET FJÄRDE STORSTADSREGIONEN.

FÖRBUNDSORDNING FÖR KOMMUNALFÖRBUNDET FJÄRDE STORSTADSREGIONEN. Bilaga 3 2012-11-22 2010-11-30 FÖRBUNDSORDNING FÖR KOMMUNALFÖRBUNDET FJÄRDE STORSTADSREGIONEN. 1 Namn och säte Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet Fjärde storstadsregionen, nedan benämnt förbundet.

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige i Norrköpings kommun 2012-12-17 209 och Linköpings kommun 2012-12-11 222.

Antaget av kommunfullmäktige i Norrköpings kommun 2012-12-17 209 och Linköpings kommun 2012-12-11 222. Förbundsordning 2012-12-17 Förbundsordning för kommunalförbundet fjärde storstadsregionen KS-833/2012 Antaget av kommunfullmäktige i Norrköpings kommun 2012-12-17 209 och Linköpings kommun 2012-12-11 222.

Läs mer

1.1. Kommunalförbundets namn är Räddningstjänsten Syd. 2.1. Medlemmar i kommunalförbundet är Burlövs, Eslövs, Kävlinge, Lunds och Malmö kommuner.

1.1. Kommunalförbundets namn är Räddningstjänsten Syd. 2.1. Medlemmar i kommunalförbundet är Burlövs, Eslövs, Kävlinge, Lunds och Malmö kommuner. FÖRBUNDSORDNING FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTEN SYD 1 Namn och säte 1.1. Kommunalförbundets namn är Räddningstjänsten Syd. 1.2 Förbundet har sitt säte i Malmö. 2 Medlemmar 2.1. Medlemmar i kommunalförbundet är Burlövs,

Läs mer

Regionförbundet Örebro län

Regionförbundet Örebro län Regionförbundet Örebro län för Regionförbundet Örebro län Innehållsförteckning Förbundets namn... 1 Förbundets säte... 1 Förbundets medlemmar...1 Förbundets ändamål... 1 Förbundets uppgifter... 1 Förbundsfullmäktige...

Läs mer

Katrineholms kommuns författningssamling. Förbundsordning för Västra Sörmlands Räddningstjänstförbund

Katrineholms kommuns författningssamling. Förbundsordning för Västra Sörmlands Räddningstjänstförbund Katrineholms kommuns författningssamling Nr 5.03 Förbundsordning för Västra Sörmlands Räddningstjänstförbund Ändrad av kommunfullmäktige 2003-06-16, 164, 2004-10-18, 149, 2006-12-18, 33, 2009-05-18, 84

Läs mer

Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg. Förbundet har sitt säte i Umeå.

Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg. Förbundet har sitt säte i Umeå. UTKAST 2014-06-25 Förbundsordning för Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg 1 Namn och säte Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg. Förbundet har sitt säte i Umeå. 2 Medlemmar

Läs mer

Förbundsordning för Sjuhärads kommunalförbund

Förbundsordning för Sjuhärads kommunalförbund Förbundsordning för Sjuhärads kommunalförbund Godkänd av Kommunfullmäktige, Bollebygds kommun 2013-01-31 Borås Stad 2013-02-21 Herrljunga kommun 2013-02-19 Marks kommun 2013-02-21 Svenljunga kommun 2013-02-11

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-11-12. Förslag till beslut om att ombilda Vafab Miljö AB till kommunalförbundet VafabMiljö

Sammanträdesdatum 2013-11-12. Förslag till beslut om att ombilda Vafab Miljö AB till kommunalförbundet VafabMiljö ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-11-12 Blad 21 Ks 142 Dnr 122/2011-106 Förslag till beslut om att ombilda Vafab Miljö AB till kommunalförbundet VafabMiljö Från

Läs mer

Svensk författningssamling 1991:900

Svensk författningssamling 1991:900 Svensk författningssamling 1991:900 Kommunallag (1991:900) - riks... 1 av 33 2013-01-21 19:17 Startsidan / Dokument & lagar / Lagar / Svensk författningssamling / Kommunallag (1991:900) Svensk författningssamling

Läs mer

Bildande av Norra Dalarnas Samordningsförbund, Finsam för Mora, Orsa och Älvdalen

Bildande av Norra Dalarnas Samordningsförbund, Finsam för Mora, Orsa och Älvdalen I II ~ Landstinget DALARNA Central förvaltning Ekonomienhet AU ~ rn A ~ILAGA BESLUTSUNDE~LÄG Landstingsstyrelsens arbetsutskott Datum 2013-01-14 Sida 1 (3) Dnr LD12/01953 Uppdnr 325 2013-01-14 Landstingsstyrelsens

Läs mer

Förbundsordning 2011-01-01

Förbundsordning 2011-01-01 1 Förbundsordning 2011-01-01 2 FÖRBUNDSORDNING för Regionförbundet Uppsala län Fr.o.m. 2003-01-01 Reviderad 2004-07-01; 2005-07-01; 2007-01-01; 2011-01-01 Förbundet är ett Kommunalförbund enligt Kommunallagen

Läs mer

FÖRBUNDSORDNING FÖR BERGSLAGENS KOMMUNALTEKNIK GÄLLANDE FROM 2014-03-01

FÖRBUNDSORDNING FÖR BERGSLAGENS KOMMUNALTEKNIK GÄLLANDE FROM 2014-03-01 Sidan 1 av 6 FÖRBUNDSORDNING FÖR BERGSLAGENS KOMMUNALTEKNIK GÄLLANDE FROM 2014-03-01 1 NAMN, SÄTE OCH MEDLEMMAR Kommunalförbundets (förbundet) namn är Bergslagens kommunalteknik med säte i Nora kommun

Läs mer

Förbundsordning för Kommunalförbundet Gästrikeregionens Återvinnare

Förbundsordning för Kommunalförbundet Gästrikeregionens Återvinnare Förbundsordning för Kommunalförbundet Gästrikeregionens Återvinnare Förslag från Gästrike Återvinnare Godkänt av kommunfullmäktige den 25 april 2005. Dnr KS2006/476 Kommunkansliet gak_05.doc Innehållsförteckning

Läs mer

Handlingar till ovanstående ärenden finns tillgängliga på kommunkontoret under expeditionstid.

Handlingar till ovanstående ärenden finns tillgängliga på kommunkontoret under expeditionstid. KUNGÖRELSE 1 (1) Vingåkers kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde i Åbrogården, stora salen, 2014-10-06, kl. 14.00. Sammanträdet kan även ses på Web-TV på Vingåkers kommuns hemsida, www.vingaker.se.

Läs mer