KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN"

Transkript

1 KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 28 maj 2014

2 Kallelse Föredragningslista 1(4) Sammanträde Kommunstyrelsen Plats och lid Bäve, kl. Il :00 onsdagen den 28 maj 2014 Ordförande sekreterare Henrik Sundström Mariens I-Iurtig Föredragningslista Föredragande l. Upprop och val av justerande samt bestämmande av lid för justering 2. Information om kommunens delårsrapport 3. Information om förslag till nya bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda 4. Information om ungdomspolitiskt handlingsprogram (UPHP) 5. Medborgarförslag från Louise Åsenfors angående anpassad möteslokal för kommunfullmäktige Dur KS 2014/ Medborgarförslag från Monica Escher-Nilsson om att Inför rekrytering först utreda möjligheterna till köp av tjänst istället DnrKS 2014/00039 Kenneth Erlandsson ki.ii:00-11:30 Carin Raruneskär (M) kl. Il :30-11 :45 Valentina Velasquez kl. 11:45-12:00 Kl. 13:00 Kl. 13:00 7. Ny förbundsordning för samordningsförbundet Väst samt äskande om utökal bidrag Dur KS 2014/ Räddningsförbundet Mill Bohuslän Dur KS 2014/ Kommunens delårsrapport april2014 Dur KS 2014/00200 Delårsrapporten skickas ut senare 10. Införande av avgifter för gatuarbeten på allmän plats Inom Uddevalla kommun Dur KS 2014/00221

3 Kallelse Föredragningslista 2(4) Föredragningslista Föredragande 11. Förslag till nya bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda Dnr KS 2014/ Nytt badhus/simhall i Uddevalla Dnr KS 2014/ Flerårsplan Dnr KS 2014/ Funktion äldreombudsman (uppdrag från strategisk plan) Dnr KS 2009/ Införande av ett symbolträd l Uddevalla kommun (naturminne} D nr KS 2014/ Begäran från kultur och fritidsnämnden att uppdraget att bedriva integrerad folk och skolbiblioteksverksamhet på Norgårdenskolan upphör och att ansvaret återförs till barn och utbildningsnämnden Dnr KS 20 14/ Årsredovisning och förvaltningsberättelse 2013 HSB Norra Bohusläns stiftelse Jakobsberg l Uddevalla Dnr KS 2014/ Tolkförmedling Väst- Årsredovisning och revisionsberättelse för år 2013 D nr KS 20 14/ Årsredovisning och revisionsberättelse 2013 för stiftelsen Barnhemmets Vänner Dnr KS 2014/ Remiss av överenskommelse mellan social ekonomi och Västra Götalandsregionen Dnr KS 2014/ Samråd Vindbruksplan - tillägg till översiktaplan 2009 Orust kommun Dnr KS 2014/ Fördjupad översiktsplan Slussen, Orust kommun Dnr KS 2014/00157 Samtliga handlingar finns på kommunledningskontoret och på www. uddevalla.se/ks Samtliga handlingar finns på kommunledningskontoret och på

4 Kallelse Föredragningslista 3(4) Föredragningslista Föredragande 23. Räddningstjänstens delårsrapport april 2014 Dnr KS 2014/ Kommunledningskontorets delårsrapport april 2014 D nr KS 20 14/ Förslag till nya beslut om utvidgat strandskydd l Uddevalla kommun (remiss) Dnr KS 2014/00047 Samtliga handlingar finns på kommunledningskontoret och på 26. slutrapport från kommunstyrelsens beredning för utredande av kommunens nämndorganisation D nr KS 2014/ Slulrapport från beredningen för besöksnäringsutveckling D nr KS 2014/ Justering av kommunbidrag för löner mm 2014 Dnr KS 2718/ Ledamotsinitiativ från Stefan Skoglund (S) angående rutiner för funklionshindrades hjälpmedel när de går sönder efter jo urtiden. Dnr KS 2013/ Bidrag till BMK Uddevalla för iordningsställande av mark inför Uddevalla Grand Prix of Sweden 2014 Dnr KS 20 14/ satsning på unga funklionshindrade Dnr KS 2014/ Val av ledamot och tillika ordförande i beredningen för integrallon och demokratifrågor, ledamot i Destination Uddevalla, ledamol i Kompetensforum-arbelsgivarring, ledamot och tillika ordförande i närings och arbetsmarknadsutskottet, och ledamot i personalutskottet efter Ess am El- Naggar (FP) Dnr KS 2014/ Information från kommundirektören Dnr KS 2014/ Information från räddningschefen Dnr KS 2014/ Information från kommunstyrelsens ordförande samt från Fyrbodal Dnr KS 2014/00006

5 Kallelse Föredragningslista 4(4) Föredragningslista Föredragande 36. Redovisning av delegationsbeslut Dnr KS 2014/ Anmälningsärenden Dnr KS 2014/00098 Ledamot och ersättare som är hindrad att delta i sammanträdet ska anmäla detta till resp gruppledare.

6 "\',V<'\< ~ <'!:J.,. + -<>8 ~ o 111 t<\~ Tjänsteskrivelse Kommunledningskontoret (2) D nr KS 2014/00069 Handläggare Förvaltningssekreterare Annica Åberg Telefon Medborgarförslag från Louise Åsenfors angående anpassad möteslokal för kommunfullmäktige Sammanfattning Louise Asenfors föreslår i sitt medborgarförslag att Uddevalla kommun vid nästa upphandling av möteslokal för fullmäktigesammanträden har som krav att salen ska rymma 80 åhörare utöver kommunfullmäktiges 61 ledamöter och 31 ersättare. Kommunfullmäktige beslutade att överlåta till kommunstyrelsen att besluta i ärendet efter yttrande från kommunfullmäktiges presidium. Förslagsställaren hänvisar till kommunfullmäktiges sammanträde den 12 februari, då kommunfullmäktige besöktes av närmare 80 personer. Sammanträdet den 12 februari var ovanligt välbesökt. Länsstyrelsens remisser om uppförande av vindkraftverk i Forshälla och Ljungskileområdet skulle avgöras och det var ett ärende många personer var intresserade av. Dessutom var tre skolklasser på studiebesök. I avtalet med Bohusläns museum står det att det ska finnas plats för ersättare och åhörare och Bohusläns museum brukar möblera för ca 50 åhörare. Extra åhörarplatser hade satts in vid sammanträdet den 12 februari, men alla åhörare fick, trots det, inte plats. Kommunfullmäktiges presidium anser att antalet platser för åhörare i vanliga fall är fullt tillräckligt. Nuvarande avtal tecknas per år med möjlighet till årsvis förlängning under mandatperioden. Om kommunfullmäktiges sammanträden skulle visas sig bli allt mer välbesökta anser kommunfullmäktiges presidium att frågan får tas upp inför en eventuell förlängning, men i dagsläget anses det inte behövas något krav på 80 åhörarplatser vid kommunfullmäktiges sammanträden. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Kommunfullmäktiges protokoll Medborgarförslag inkommit Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att med ovan anse medborgarförslaget besvarat.

7 Tjänsteskrivelse Kommunledningskontoret (2) D nr KS 20 14/00069 '~ Peter Larsson Förvaltningschef (1,v.~ ~~;;,ä?l) Förvaltningssekreterare Expediera till

8 MEDBORGARFÖRsLAG Anpassa möteslokal för KF Onsdagen den 12 februari besökte jag Uddevalla kommunfullmäktige. Jag var inte ensam om att besöka denna tillställning. Tvärtom besöktes kommunfullmäktige av närmare 80 åhörare. Uddevalla kommunfullmäktige består av 611edamöter samt 31 ersättare. För dessa deltagare är hörsalen på Bohusläns museum fullt tillräcklig. Men Önskar Uddevalla kommun göra kommunfullmäktige mer lättillgänglig och välbesökt, då måste också det ges fysiska möjligheter att besöka kommunfullmäktige i Uddevalla. Uddevalla kommun har länge arbetat för att öka intresset för demokrati. Kommunen har tillsatt en beredning för demokrati och sökteu-pengar vid ett flertal tillfällen för att utveckla sitt demokratimål Men när besökarna inte fick sittplatser, när syrebristen var påtaglig efter en kvart och när man inte kunde förflytta sig i salen, då måste det göras något åt lokalen. Därför yrkar jag: Att Vid nästa upphandling av fullmäktigelokal i Uddevalla kommun ser till att det kommer erbjudas sittplatser för 611edamöter, 31 ersättare samt 80 åhörarplatser. Louise Åsenfors Uddevalla

9 Protokoll Kommunfullmäkfige KS Dnr 2014/00069 Medborgarförslag från Louise Asenfors angående anpassad möteslokal för kommunfullmäktige Beslut Kommunfullmäktige beslutar att överlåta till kommunstyrelsen att besluta i ärendet efter yttrande från kommunfullmäktiges presidium. Vid protokollet Annica Åberg Justerat Ralph Steen, Anita Olsson, Kjell Grönlund Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan intygar Annica Åberg Expedierat 20 I I 4 Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

10 Protokollsutdrag Personalutskott KS Dnr 2014/00039 Medborgarförslag från Monica Escher-Nilssan om att inför rekrytering först utreda möjligheterna till köp av tjänst istället Sammanfattning Medborgarförslag från Monica Escher-Nilssonhar inkommit gällande att kommunen inför varje rekrytering utreder för- och nackdelar med att köpa iniutlokalisera de tjänster som kommunen har behov av att rekrytera. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Protokollsutdrag kommunfullmäktige , 32 Medborgarförslag från Monica Escher-Nilsson Beslut Personalutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att avslå medborgarförslaget Vid protokollet Elisabetl1 J ollansson Justerat Ingemar Samuelsson Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan intygar Elisabeth Johansson Expedierat KS Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

11 Tjänsteskrivelse Kommunledningskontoret l(!) Dnr KS 2014/00039 Handläggare Personalchef Asa Andersson Teleton Medborgarförslag från Monica Escher-Nilsson om att inför rekrytering först utreda möjligheterna till köp av tjänst istället Sammanfattning Medborgarförslag från Monica Escher-Nilssonhar inkommit gällande att kommunen infor vmje rekrytering utreder för- och nackdelar med att köpa iniutlokalisera de tjänster som kommunen har behov av att rekrytera. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Protokollsutdrag; kommunfullmäktige , 32 Medborgarförslag; Monica Escher-N ilsson Förslag till beslut Personalutskottet föreslår Kommunstyrelsen besluta att avslå medborgarförslaget. Ärendebeskrivning Då kommunen årligen hanterar c a 2000 nya anställningsbeslut, vilket även inkluderar förlängningar av tidsbegränsade uppdrag, kräver ett bifall av medborgarförslaget en utökning av administrativa resurser inom respektive förvaltning. Peter Larsson Förvaltningschef Asa Andersson Personalchef Expediera till

12 Protokollsutdrag Kommunfullmäktige KS Dnr 2014/00039 Medborgarförslag från Monica Escher-Nilsson om att inför rekrytering först utreda möjligheterna till köp av tjänst istället Beslut Kommunfullmäktige beslutar att överlåta till kommunstyrelsen att besluta i ärendet efter remiss till personal utskottet. Vid protokollet Annica Åberg Justerat Ralph Steen, Slaffan Cronholm, Simone Olofsson Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan intygar Annica Åberg Expedierat Samtliga nämnder i Uddevalla kommun Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

13 Monica Escher-N ilsson Börsås UDDE V ALLA Uclclevalla kommun UDDEVALLA Medborgarförslag.lag har nyligen sett att Uclclevalla kommun söker en staclsträclgårclsmästare, och ifrågasätter om det inte vore bättre att hyra in denna kompetens, med avseende på att detta område förmodligen inte tillhör kommunens kärn verksamhet. Vi medborgare hör hela ticlen att kommunen har ont om resurser, varför jag finner det angeläget att man hela ticlen utvärderar om det är motiverat att det aktuella uppdraget måste utföras av egen personal eller om det finns övervägande fördelar med att köpa in tjänsten. Alt hyra in personal torde medföra minskade personal omkostnader, minskade kostnader för utbildning, ökad flexibilitet samt tillgång till personal som är specialister inom det aktuella området. Ett bra verktyg är också att genom så kallad "benchmarking" ta del av de erfarenheter som andra kommuner gjort. Planering och skötsel av grönytor bara är ett exempel där det torde finnas externa företag som kan tillhandahålla tjänsten i enlighelmed föreskriven kravspecifikation..lag yrkar därför att kommunen nu och framledes inför vmje rekrytering utreder för- och nackdelar m~d att köpa in/ut]ok<llisp~ de tjänster_~om det finns behov av. l / l/ ') ~ l M6nillL~;fNhsL () l '.: --~~/

14 Tjänsteskrivelse Kommunledningskontoret (2) D nr KS 2014/00106 Handläggare Utredare Markus Hurtig Telefon Ny förbundsordning för samordningsförbundet Väst samt äskande om utökat bidrag Sammanfattning Samordningsförbundet har inkommit med förlag om sammanslagning av Samordningsförbundet Norra Bohuslän (SOFNB) och Samordningsförbundet Uddevalla, Orust och Färgelanda (SOFUOF) och bilda Samordningsförbundet Väst. Förslag till förbundsordning för det sammanslagna förbundet har tagits fi am för antagande av medlemskommunerna. Innan beslut om sammanslagning krävs revidering av nu gällande förbundsordningar. Förslaget om sammanslagning remissbehandlades av kommunstyrelsen med tillstyrkan av förslaget ( ) Den nya förbundsordningen innebär en ökad kostnad för Uddevalla kommun, vilken redovisats i budgetdialog Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Socialnämndens protokoll Socialtjänstens tjänsteskrivelse Äskande till ägarna till det blivande Samordningsforbundet Väst om bidrag Fördelning av bidrag till Sof Väst Förbundsordning SofUOF reviderat Förbundsordning för Samordningsforbundet Väst. Missiv till ny förbundsordning Samordningsförbunden Uddevalla, Orust, Färgelanda och Norra Bohuslän. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa ändring i idag gällande förbundsordning Samordningsförbundet Uddevalla, Orust och Färgelanda avseende 15 där villkoren for överföring av eget kapital och egendom till det nya Samordningsforbundet Väst regleras, att godkänna att Samordningsförbundet Norra Bohuslän utvidgas med kommunerna Uddevalla, Orust och Färgelanda och samtidigt byter namn till Samordningsförbundet Väst, att godkänna att Samordningsförbundet Uddevalla, Orust och Färgelanda upphör som eget förbund och går in i Samordningsförbundet Väst,

15 Tjänsteskrivelse Kommunledningskontoret (2) D nr KS 2014/00 l 06 att fastställa den nya förbundsordningen för Samordningsförbundet Väst. Ärendebeskrivning Samordningsförbundet har inkommit med förlag om sammanslagning av SamordningsfOrbundet Norra Bohuslän (SOFNB) och Samordningsförbundet Uddevalla, Orust och Färgelanda (SOFUOF) och bilda Samordningsförbundet Väst. Samarbetet mellan förbunden började 2010 och har ökat för vm:je år. SWOT-analys genomfördes 2012 om för- och nackdelar med en sammanslagning och fordelarna var klart övervägande. En remiss om sammanslagningen har varit hos alla ägarna under 2013 och samtliga har ställt sig positiva till sammanslagningen. Samordningsförbundet Norra Bohuslän kommer att kvarstå men byta namn till Samordningsförbundet Väst (SofVäst) medan Samordningsförbundet Uddevalla, Orust och F är gelanda kommer att upphöra som eget förbund och gå in i Sof Väst. Samordningsförbundens styrelse har tagit fram bifogad förbundsordning för samordningsförbundet Väst. Alla ägarrepresentanter har haft möjlighet att komma med synpunkter. Den nya förbundsordningen följer praxis för samordningsförbund. Kostnaderna för Uddevallas kommun med den nya förbundsordningen kommer att öka ellersom beräkningsmodellen har förändrats. Kommunerna betalar utifrån antal personer mellan år. Uddevallas andel i det nya förbundet blir större än tidigare och kostnaderna ökar med 53 tkr. Denna kostnad delas mellan socialnämnden och kommunstyrelsen så det blir 27 tkr vardera. Ett äskande till ägarna om ökat anslag föreligger också utifrån att man söker utökad statlig finansiering. Om förbundet beviljas mer statliga medel ska ägarna bidra med samma summa. Om förbundet får ansökt summa kommer kostnaden för Uddevalla att öka med ytterligare l 02 tkr som fördelas mellan socialnämnden och kommunstyrelsen. ~/ -- Pe~-iJlrsson Förvaltningschef Expediera till Samordningsförbundet Uddevalla Orust Fårgelanda

16 Protokoll Socialnämnden SN Dnr2014/00083 Remiss - Ny förbundsordning för samordningsförbundet Väst Sammanfattning Samordningsförbundet Norra Bohuslän (SofNB) och Samordningsförbundet Uddevalla, Orust och Fårgelanda (SofUOF) förväntas slås ihop till Samordningsförbundet Väst. En ny förbundsordning som följer praxis för samordningsförbund har tagits fram. Den nya förbundsordningen innebär ökad kostnad för Uddevalla. Kommunstyrelsen har skickat "Ny förbundsordning för samordningsförbundet Väst samt äskande om utökat bidrag" på remiss till socialnämnden. Beslutsunderlag Arbetsutskottets protokoll , 22. Socialtjänstens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens ordförandes delegationsbeslut Äskande till ägarna till det blivande samordningsförbundet Väst om bidrag Fördelningen av bidrag till SofVäst. Förbundsordning SofNorra Bohuslän, reviderad. Förbundsordning SofUOF, reviderad Förbundsordning för Samordningsförbundet Väst. Missiv till ny förbundsordning Samordningsförbunden Uddevalla, Orust, Färgelanda och Norra Bohuslän, daterat Beslut Socialnämnden beslutar att godkänna förslag till ny förbundsordning, samt att godkänna socialnämndens del av de ökade kostnader ny förbundsordning medför för Uddevalla kommun. Vid protokollet Florence Johansson Justerat Elving Andersson Camilla Josefsson Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan intygar Florcncc Johansson Expedierat Kommunstyrelsen Avdelningschef Maria Kullander Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

17 Tjänsteskrivelse Socialtjänsten (2) D nr SN 2014/00083 Handläggare Avdelningschef Maria Kullander Telefon Remiss - Ny förbundsordning för samordningsförbundet Väst Sammanfattning Samordningsförbundet Norra Bohuslän (SOFNB) och Samordningsförbundet Uddevalla, Orust och Färgelanda (SOFUOF) förväntas slås ihop till Samordningsförbundet Väst. En ny förbundsordning som följer praxis för samordningsförbund har tagits fram. Den nya förbundsordningen innebär ökad kostnad för Uddevalla. Beslutsunderlag Socialtjänstens tjänsteskrivelse Remiss från Kommunstyrelsen angående ny förbundsordning Delegationsbeslut Kommunstyrelsens ordförande Äskande till ägarna till det blivande samordningsförbundet Väst om bidrag Fördelningen av bidrag till Sof Väst. Förbundsordning SofNorra Bohuslän, reviderad. Förbundsordning SofUOF reviderat Förbundsordning för Samordningsförbundet Väst. Missiv till ny förbundsordning Samordningsförbunden Uddevalla, Orust, Fårgelanda och Norra Bohuslän. Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att godkänna förslag till ny förbundsordning samt att godkänna socialnämndens del av de ökade kostnader ny förbundsordning medför för Uddevalla kommun. Ärendebeskrivning Samordningsförbundet Norra Bohuslän (SofNB) och Samordningsförbundet Uddevalla, Orust och Fårgelanda (SofUOF) förväntas slås ihop till Samordningsförbundet Väst. Samarbetet mellan förbunden började 2010 och har ökat för varje år. SWOT-analys genomfördes 2012 om för- och nackdelar med en sammanslagning och fördelarna var klart övervägande. En remiss om sammanslagningen har varit hos alla ägarna under 2013 och alla har ställt sig positiva till sammanslagningen. SofNB kommer att kvarstå men byta namn till SOF Väst medan Sof UOF kommer att upphöra som eget förbund och gå in i SofVäst. Samordningsförbundens styrelse har tagit fram bifogad förbundsordning för samordningsförbundet Väst. Alla ägarrepresentanter har

18 ~\',V4( <;l (!;;)? ~~ ~ o 1\f M.~ Tjänsteskrivelse Socialtjänsten (2) D nr SN 2014/00083 haft möjlighet att komma med synpunkter. Den nya förbundsordningen följer praxis för samordningsförbund. Kostnaderna för Uddevallas kommun med den nya förbundsordningen kommer att öka eftersom beräkningsmodellen har förändrats. Kommunerna betalar utifrån antal personer mellan år. Uddevallas andel i det nya förbundet blir större än tidigare och kostnaderna ökar med 53 tkr. Denna kostnad delas mellan socialnämnden och kommunstyrelsen så det blir 27 tkr vardera. Äskande till ägarna om ökat anslag föreligger också utifrån att man söker mer statlig finansiering. Om förbundet får mer statliga medel ska ägarna bidra med samma summa. Om förbundet får ansökt summa kommer kostnaden för Uddevalla att öka med ytterligare l 02 tkr, varav socialnämndens del blir 51 tkr, totalt 78 tkr i ökad kostnad. Bo Lundgren Socialchef Maria Kullander Avdelningschef Expediera till Kommunstyrelsen Maria Kullander, avdelningschef

19 Samordningsförbunden Uddevalla, Orust Pärgelanda och Norra Bohuslän At bctsf(h mcdlingcn - FUrsälcl'ingslmssan ~ Väsb a Götnlnndsrcg ioncn Kommuncrnn Uddevalla, O ust, Färgclanda, Lyscldl, 1\hmhednl, Sotcnits, Strömstad och Tanum Äskande till ägarna till det blivande Samordningsförbundet Väst, tillika nuvarande ägare till: Samordningsförbundet Norra Bohuslän (SofNB) och Samordningsförbundet Uddevalla, Orust och Färgelanda (SofUOF) Med all sannolikhet blir Sof NB och Sof UO F ett Samordningsförbund nästa år Samordningsförbundet Väst. Utgångspunkten är att bidraget från ägarna till det nya samordningsförbundet blir det samma som sammanlagda bidraget 2014 till Sof NB 3640 tkr och Sof UOF 4440 tkr eller totalt 8080 tkr. En av vinsterna med sammanslagning av förbunden är att frigör resurser från administration till insatser för de individer vi är till för. Men det räcker inte, det finns mycket mera som samordningsförbundet kan göra och alla vet att de insatser som Samordningsförbunden finansierar är mycket samhällsekonomiskt lönsamma. En socio-ekonomisk analys av Finsamteamet Sof NB kommer att genomföras nu under våren. Vid de senaste ägarsamråd har diskuterats om utökat bidrag från ägarna. Ägarna har sagt att om det ska vara möjligt måste äskande komma tidigt på året (gäller först och främst kommunerna). Vid ägarsamrådet den14 februari i år framfördes även önskemål om att det måste framgå vad det utökade bidraget ska användas till. Samtliga av ägarna poängterar vikten av att samordningsförbunden arbetar med unga personer i utanförskap. Presidierna för Sof NB och Sof UOF ställer sig bakom det och skulle gärna se inom vårt område verksamhet specifikt med den inriktningen, liknande Trampolinen i Trollhättan. Trampolinen har måluppfyllelse på 55 % och numera finansierar Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Trollhättans stad var sin tjänst i insatsen och Samordningsförbundet står för lokalkostnaden. Den 8 maj kommer SofNB och SofUOF att ha gemensam Dag med båda styrelserna, beredningsgrupperna och Finsamteam en, med temat insatser 2015 och efter det kan vi inkomma med mera detaljerad beskrivning/önskemål om vilka insatser Samordningsförbundet Väst kan tänkas prioritera Önskemål från presidierna för Sof NB och Sof UOF är att bidraget från ägarna utökas med 1miljon, det innebär utökning med 250 tkr per part eller närmare: Utökat bidrag från Staten (Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen) med 500 tlu. Utökat bidrag från VG regionen med 250 tio- Utökat bidrag från Kommunerna med sammanlagt 250 tlu som skulle fördelas enligt den nya fördelningsmodellen i den nya förbundsordningen som ägarsamrådet godkände (antal invånare per kommun mellan 16 och 64 år). Se bilaga till kommunerna med kommunernas fördelning av bidraget utifrån den nya fördelningsmodellen både med utgångspunkt för nuvarande kommunandel på 2020 tkr och med utökning på 250 tkr till kommunandel på 2!]:70 tk~ r tjänsten /.--;z -'/ / /_;_J.;_/ t22..k jl;yq 1.;; ~r tlftf ~ Gudrun Emilsdottir, förbundschef Samordningsförbunden Uddevalla, Orust, Fårgelanda och Non a Bohuslän ej o Gudrun Emilsdottir, Försäkrjngskassan, Uddevalla Tel:

20 Sainordniugsforbunden Uddevalla, Orust Pärgelanda ochnorra Bohuslän Arbet:sf'Ormedlingen - Försäkringskassan - V"astra Götalandsregionen Kommunerna Uddevalla, Oru.st, Färgelanda, Lysekil, Munkedal, Sotenäs, Strömstad och Tanum Anta år Antal16-64 år 13-nov ca Bidrag 2015 Bidrag2014 Anta år ca Bidrag 2015 Orust ,00% 222 tkr 233 tkr 250 tkr Sotenäs ,44% 130tkr 182 tkr 146 tkr Munkedal ,56% 153 tkr 182 tkr 172 tkr Tanum ,08% 183 tkr 182 tkr 206 tkr Pärgelanda ,89% 99tkr 103 tkr 111 tkr Lysekil ,48% 212 tkr 182 tkr 238 tkr Uddevalla ,93% 827tkr 774 tkr 929 tkr Strömstad ,62% 194 tkr 182 tkr 218 tkr Totalt ,00% 2020tkr 2020tkr 2270tkr Budget ex SofUOF SofNB Kommundel l/ 4 Totalt 8o8otkr 2020 tkr Samordningsförbunden Uddevalla, Orust, Fargelanda och Korra Bohuslän c/o Gudrun Emilsdottir, Försä.!a:ingskassml, Uddevalla Tel: )<_:;, o --C

21 'l r (el ) J."'u uo Förbundsordning för Samordningsförbundet Uddevalla, Orust och Pärgelanda Samordningsförbundet har inrättats med stöd av lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1 Förbundets namn Förbundets namn är Samordningsförbundet Uddevalla, Orust och Färgelanda. 2 Förbundets säte Förbundets säte är Uddevalla kommun. 3 Förbundets medlemmar Förbundets medlemmar är Västra Götalandsregionen (VG-regionen), Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Uddevalla kommun, Orust kommun och Pärgelanda kommun. 4 Förbundets ändamål Förbundets ändamål är att inom kommunerna Uddevalla, Pärgelanda och Orust geografiska område svara för finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, VG-regionen och berörda kommuner i syfte att underlätta och uppnå effektiv resursanvändning. De samordnade resurserna skall användas för samordnade bedömningar och insatser i syfte att den enskilde skall uppnå eller förbättra sin förmåga att utföra förvärvsarbete. 5 styrelsen Samordningsförbundet skallledas av en styrelse. Styrelsen skall bestå av fyra ledamöter. Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, och VG-regionen utser vardera en ledamot och en ersättare. Uddevalla kommun utser en ledamot. Ornst och Pärgelanda kommuner ntser vardera en ersättare för ledamoten ifrån Uddevalla. Om styrelseledamoten ifrån Uddevalla inte kan närvara träder ersättaren ifrån Orust in och därefter ersättaren ifrån Färgelanda. Ersättare har närvaro- och yttranderätt. Styrelsen utser inom sig en ordförande och en vice ordförande för den tid som styrelsen bestämmer. Ledamöter och ersättare väljs för fyra år räknat från och med den 1 januari året efter att val av fullmäktige i regionen och kommunerna ägt rum. 6 Uppgifter och beslutanderätt styrelsen är beslutför när samtliga parter är närvarande. Ordförande har utslagsröst vid lika röstetal. Förbundet har till uppgift att besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen stödja samverkan mellan parterna besluta på vilket sätt medel som står till förfogande för finansiell samordning skall användas finansiera insatser som avser personer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser vilka syftar till att individen uppnår eller förbättrar sin

22 förmåga att utföra förvärvsarbete och som ligger inom de samverkande parternas samlade ansvarsområde - svara för uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatserna - upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen Samordningsförbundet får inte besluta i frågor om förmåner eller rättigheter för enskilda eller vidta åtgärder i övrigt som innefattar myndighetsutövning eller som avser tillhandahållande av tjänster avsedda för enskilda. Samordningsförbundet skall inte svara för offentlig upphandling av insatser som riktar sig till enskilda personer. 7 Personal och beredning Förbundsstyrelsen ska utse en tjänsteman, som har att leda arbetet inom förbundet enligt styrelsens anvisningar samt ansvara för att ärenden är beredda inför styrelsebeslut. Beredning av ärenden skall ske genom den lokala ledningsgruppen (LLG/LSG) Uddevalla, Orust och Färgelanda, som består av chefer för de samverkande parterna. Förbundsstyrelsen kan dessutom anlita personal för administrativa uppgifter. 8 Initiativrätt Medlem i förbundet har rätt att väcka ett ärende i förbundsstyrelsen. 9 Samråd Styrelsen skall se till att medlemmarna får ta ställning innan sådana beslut fattas som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. 10 Kungörelser Förbundets kungörelser, protokoll och andra tillkännagivanden skall anslås på den officiella anslagstavlan i medlemskommunerna samt i Västra Götalandsregionen. 11 Andelar i tillgångar och skulder samt fördelning av kostnader Medlemmar har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i förhållande till vad man tillskjutit för att täcka kostnaderna. Medlemmarna skall täcka de kostnader för förbundets verksamhet som inte täcks på annat sätt. Fördelningen mellan huvudmännen skall vara sådan att Försäkringskassan bidrar med hälften av medlen, VG-regionen med en fjärdedel och kommunerna med en fjärdedel, enligt lagen om finansiell samordning (2003:1210). Kommunernas interna fördelning regleras i särskilt avtal. 12 Budget, styrning och insyn Styrelsen skall fastställa förbundets budget och mål för verksamheten senast den 30 november varje år, året före budgetåret. Över- respektive underkott överförs till nästa verksamhetsår. Budgeten skall översiktligt göras för tre år och för det första året skall den vara preciserad. Styrelsen skall dessförinnan samråda med förbundsmedlemmarna om budgeten. styrelsen skall upprätta delårsrapport med helårsprognos för verksamheten och ekonomin som tillsätts medlemmarna. Förbundsstyrelsen skall också årligen till medlemmarna i samband med bokslutet redovisa verksamhetens utfall. Förbundet får inte ingå borgen. Förbundet får inte heller sätta sig i skuld utöver det som gäller sedvanliga krediter för verksamheten.

23 13 Revision Förbundets räkenskaper och årsredovisning samt styrelsens förvaltning skall granskas av en revisor för varje förbundsmedlems räkning. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen skall Försäkringskassan utse en gemensam revisor. Revisorer utses i övrigt i enlighet med bestämmelserna i 25 Lagen om finansiell samordning (2003:1210). VG-regionen och kommunerna kan i samråd utse en gemensam revisor. Om detta inte är möjligt utser VG-regionen sin revisor och Pärgelanda en revisor för kommunerna. Mandattiden för de förtroendevalda revisorerna är den samma som för styrelseledamöter enligt 5 i denna förbundsordning. För revisor som Försäkringskassan utser finns inte någon fastställd mandattid. Vid revision tillämpas bestämmelserna i 26 Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser ( 2003:1210). 14 Utträde En förbundsmedlem har rätt att efter uppsägning utträda ur förbundet. Uppsägningstiden är därvid tre år. Vid utträde upplöses förbundet och medlemmarnas ekonomiska mellanhavanden regleras i enlighet med 11 och 16 i denna förbundsordning. 15 Likvidation och upplösning Förbundet kan inträda i likvidation om medlemmarna är överens därom eller om någon huvudman utträder ur förbundet. När förbundet trätt i likvidation skall skulderna betalas och egendomen avyttras. Härefter skall kvarvarande tillgångar fördelas enligt principerna i n i denna förordning. Vid sammanslagning till ett större och utvidgat förbund mellan Samordningsförbundet Norra Bohuslän och Samordningsforbundet Uddevalla, Orust och Pärgelanda överförs återstående medel och egendom till det nya gemensamma förbundet Samordningsförbundet Väst. Förbundsstyrelsen svarar för likvidationen. När styrelsen fullgjort sitt uppdrag skall den avge en slutredovisning för sin förvaltning. Detta sker genom framläggand et av förvaltningsberättelse över likvidationen i sin helhet med redovisning av betalningen för skulder, försäljning av egendom och skiftet av därefter resterande tillgångar. Till berättelsen skall fogas redovisningshandlingar för hela likvidationen. När förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna delgivits medlemmarna är förbundet upplöst. 16 Tvister Tvister mellan förbundet och dess medlemmar skall avgöras vid allmän svensk domstol. 17 Ersättning till ledamöter, ersättare, revisorer Arvoden och ersättningar till ordförande, vice ordförande, övriga styrelseledamöter, ersättare och revisorer ska i tillämpliga fall följa Västra Götalandsregionens principer.

Laholms kommuns författningssamling 5.10

Laholms kommuns författningssamling 5.10 Laholms kommuns författningssamling 5.10 Förbundsordning för Samordningsförbundet i Halland antaget av kommunfullmäktige den 24 april 2012, 65 Samordningsförbundet har inrättats med stöd av lagen (2003:1210)

Läs mer

Förbundsordning för Växjö samordningsförbund (FINSAM)

Förbundsordning för Växjö samordningsförbund (FINSAM) Styrande dokument Senast ändrad 2013-03-19 Förbundsordning för Växjö samordningsförbund (FINSAM) Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Växjö samordningsförbund (FINSAM) Dokumentnamn Förbundsordning

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Centrala Östergötland

Förbundsordning för Samordningsförbundet Centrala Östergötland Förbundsordning för Samordningsförbundet Centrala Östergötland Samordningsförbundet Centrala Östergötland har inrättats med stöd av lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.

Läs mer

Förslag till revidering av förbundsordning för Samordningsförbundet Södra Roslagen

Förslag till revidering av förbundsordning för Samordningsförbundet Södra Roslagen Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-03-12 1 (2) HSN 1412-1673 Handläggare: Barbro Hansson Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015-04-28, p 7 Förslag till revidering av förbundsordning för

Läs mer

Samordningsförbundet Degerfors/Karlskoga

Samordningsförbundet Degerfors/Karlskoga Förbundsordning för Samordningsförbundet i Degerfors/Karlskoga i Örebro län Samordningsförbundet i Degerfors/Karlskoga i Örebro län (nedan kallat Förbundet) har inrättats med stöd av Lag om finansiell

Läs mer

Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman

Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT KALLELSE/ UNDERRÄTTELSE Tid: Måndagen den 10 augusti 2015, kl. 08.30 Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Åsnen, Torggatan 12, Tingsryd Ledamöter kallas Ersättare underrättas

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-11-12. Förslag till beslut om att ombilda Vafab Miljö AB till kommunalförbundet VafabMiljö

Sammanträdesdatum 2013-11-12. Förslag till beslut om att ombilda Vafab Miljö AB till kommunalförbundet VafabMiljö ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-11-12 Blad 21 Ks 142 Dnr 122/2011-106 Förslag till beslut om att ombilda Vafab Miljö AB till kommunalförbundet VafabMiljö Från

Läs mer

1.1. Kommunalförbundets namn är Räddningstjänsten Syd. 2.1. Medlemmar i kommunalförbundet är Burlövs, Eslövs, Kävlinge, Lunds och Malmö kommuner.

1.1. Kommunalförbundets namn är Räddningstjänsten Syd. 2.1. Medlemmar i kommunalförbundet är Burlövs, Eslövs, Kävlinge, Lunds och Malmö kommuner. FÖRBUNDSORDNING FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTEN SYD 1 Namn och säte 1.1. Kommunalförbundets namn är Räddningstjänsten Syd. 1.2 Förbundet har sitt säte i Malmö. 2 Medlemmar 2.1. Medlemmar i kommunalförbundet är Burlövs,

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 14 januari 2015 Information Kan du inte närvara? Både ledamöter och ersättare ska meddela om man inte kan närvara vid sammanträdet. Anmälan sker till kommunledningskontoret@uddevalla.se

Läs mer

Bildande av Norra Dalarnas Samordningsförbund, Finsam för Mora, Orsa och Älvdalen

Bildande av Norra Dalarnas Samordningsförbund, Finsam för Mora, Orsa och Älvdalen I II ~ Landstinget DALARNA Central förvaltning Ekonomienhet AU ~ rn A ~ILAGA BESLUTSUNDE~LÄG Landstingsstyrelsens arbetsutskott Datum 2013-01-14 Sida 1 (3) Dnr LD12/01953 Uppdnr 325 2013-01-14 Landstingsstyrelsens

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige i Norrköpings kommun 2012-12-17 209 och Linköpings kommun 2012-12-11 222.

Antaget av kommunfullmäktige i Norrköpings kommun 2012-12-17 209 och Linköpings kommun 2012-12-11 222. Förbundsordning 2012-12-17 Förbundsordning för kommunalförbundet fjärde storstadsregionen KS-833/2012 Antaget av kommunfullmäktige i Norrköpings kommun 2012-12-17 209 och Linköpings kommun 2012-12-11 222.

Läs mer

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 10 december 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08.

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 10 december 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08. 2014-11-28 Regionstyrelsens ledamöter Ersättare för kännedom Kallelse På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen Tid Onsdagen den 10 december 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från

Läs mer

Sammanträdande organ. Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats. Kommunstyrelsen. KTS-salen, Vita Huset

Sammanträdande organ. Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats. Kommunstyrelsen. KTS-salen, Vita Huset 1 KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2015-04-23 Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats Nr Information 1 Kommunstyrelsens ansvarsområde KTS-salen, Vita

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 14 maj 2014 Information Kan du inte närvara? Både ledamöter och ersättare ska meddela om man inte kan närvara vid sammanträdet. Anmälan sker till Annika Thorström, e-post annika.thorstrom@uddevalla.se

Läs mer

Förbundsordning för Kommunalförbundet Gästrikeregionens Återvinnare

Förbundsordning för Kommunalförbundet Gästrikeregionens Återvinnare Förbundsordning för Kommunalförbundet Gästrikeregionens Återvinnare Förslag från Gästrike Återvinnare Godkänt av kommunfullmäktige den 25 april 2005. Dnr KS2006/476 Kommunkansliet gak_05.doc Innehållsförteckning

Läs mer

BESLUTSUNDERLAG. Ärende. Motion om utomhusgym Dnr 2014-000243. Medborgarförslag om utomhusgym i Jonslund Dnr 2014-000163

BESLUTSUNDERLAG. Ärende. Motion om utomhusgym Dnr 2014-000243. Medborgarförslag om utomhusgym i Jonslund Dnr 2014-000163 BESLUTSUNDERLAG Datum 2015-03-16 Sida 1(2) Kommunstyrelsen Ärende Motion om utomhusgym Dnr 2014-000243 Medborgarförslag om utomhusgym i Jonslund Dnr 2014-000163 Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning

Läs mer

2015-08-13 1 (40) Datum och tid 2015-08-18 Kl. 08:15-12:00 sammanträde Kl. 13:00-15:00 utbildning, finskt förvaltningsområde

2015-08-13 1 (40) Datum och tid 2015-08-18 Kl. 08:15-12:00 sammanträde Kl. 13:00-15:00 utbildning, finskt förvaltningsområde Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum 2015-08-13 1 (40) Sid KALLELSE Nämnd Kommunstyrelsen Datum och tid 2015-08-18 Kl. 08:15-12:00 sammanträde Kl. 13:00-15:00 utbildning, finskt förvaltningsområde

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-09

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-09 1(43) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Mona Kanaan (S)

Läs mer

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande KALLELSE Föredragningslista 1 (3) 2012-11-22 BARN OCH UTBILDNINGSNÄMND SAMMANTRÄDE PLATS OCH TID ORDFÖRANDE SEKRETERARE Barn och utbildningsnämnd Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden

Läs mer

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2012-12-05

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2012-12-05 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2012-12-05 4 (22) 218 BILDANDE AV EN GEMENSAM IT-ORGANISATION FÖR LYSEKILS- MUNKEDALS- OCH SOTENÄS KOMMUN Dnr: LKS 11-362-106 För att kunna möta framtida

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

INFORMATION INFÖR BESLUT VID DAGENS SAMMANTRÄDE

INFORMATION INFÖR BESLUT VID DAGENS SAMMANTRÄDE Regionstyrelsen Föredragningslista för regionstyrelsen tisdagen den 3 mars 2015 Plats: Sessionssalen, Regionhuset i Linköping. 08.30-12.00 Informationer 12.00-13.00. Lunchpaus 13.00-14.00 Forts informationer

Läs mer

Datum _. Gemensamt kommunalförbund för flygambulansverksamhet i Sverige

Datum _. Gemensamt kommunalförbund för flygambulansverksamhet i Sverige I llj ~. Landstinget DALARNA BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige Central förvaltning 2015-06-15- Datum _ 16 Sida 1 (7) Ekonomienhet 000122 Dnr LD15/01538 Uppdnr 1079 2015-05-18 Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-11-29 1 Plats och tid Vara konserthus kl. 17.05-20.30 (ajournering kl. 17.30-17.35, 17.50-17.55, 18.00-18.30,* Beslutande Se bifogat

Läs mer

KALLELSE Kommunfullmäktige 2014-10-21. Tisdagen den 21 oktober 2014 klockan 14.00

KALLELSE Kommunfullmäktige 2014-10-21. Tisdagen den 21 oktober 2014 klockan 14.00 KALLELSE Kommunfullmäktige 2014-10-21 Kommunfullmäktige kallas till sammanträde i Atriumsalen, Utvandrarnas hus, Växjö Tisdagen den 21 oktober 2014 klockan 14.00 Ledamöter Adersjö Tobias, MP Agiulera Patricia,

Läs mer

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 1(2) 2013-10-09 Sammanträde Socialnämnden Plats och tid Stadshuset, lokal Bäve, 2013-10-16 kl. 8:30 Ordförande Sekreterare Elving Andersson Florence Johansson

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (75) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 227 Val av justerare samt tid och plats för justering 228 Anställning av förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen 229 Justerad organisation

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 27 november 2013 Kallelse Föredragningslista Kommunstyrelsen 1(3) 2013-11-19 Sammanträde Kommunstyrelsen Plats och tid Bäve, 2013-11-27 kl. Il :00 Ordförande sekreterare Henrik

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 29 oktober 2014 Kallelse Föredragningslista 1(3) 2014-10-20 Sammanträde Plats och tid Ordförande sekreterare Kommunstyrelsen Bä ve, kl. Il :00 onsdagen den 29 oktober 2014 Henrik

Läs mer