KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN"

Transkript

1 KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 28 maj 2014

2 Kallelse Föredragningslista 1(4) Sammanträde Kommunstyrelsen Plats och lid Bäve, kl. Il :00 onsdagen den 28 maj 2014 Ordförande sekreterare Henrik Sundström Mariens I-Iurtig Föredragningslista Föredragande l. Upprop och val av justerande samt bestämmande av lid för justering 2. Information om kommunens delårsrapport 3. Information om förslag till nya bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda 4. Information om ungdomspolitiskt handlingsprogram (UPHP) 5. Medborgarförslag från Louise Åsenfors angående anpassad möteslokal för kommunfullmäktige Dur KS 2014/ Medborgarförslag från Monica Escher-Nilsson om att Inför rekrytering först utreda möjligheterna till köp av tjänst istället DnrKS 2014/00039 Kenneth Erlandsson ki.ii:00-11:30 Carin Raruneskär (M) kl. Il :30-11 :45 Valentina Velasquez kl. 11:45-12:00 Kl. 13:00 Kl. 13:00 7. Ny förbundsordning för samordningsförbundet Väst samt äskande om utökal bidrag Dur KS 2014/ Räddningsförbundet Mill Bohuslän Dur KS 2014/ Kommunens delårsrapport april2014 Dur KS 2014/00200 Delårsrapporten skickas ut senare 10. Införande av avgifter för gatuarbeten på allmän plats Inom Uddevalla kommun Dur KS 2014/00221

3 Kallelse Föredragningslista 2(4) Föredragningslista Föredragande 11. Förslag till nya bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda Dnr KS 2014/ Nytt badhus/simhall i Uddevalla Dnr KS 2014/ Flerårsplan Dnr KS 2014/ Funktion äldreombudsman (uppdrag från strategisk plan) Dnr KS 2009/ Införande av ett symbolträd l Uddevalla kommun (naturminne} D nr KS 2014/ Begäran från kultur och fritidsnämnden att uppdraget att bedriva integrerad folk och skolbiblioteksverksamhet på Norgårdenskolan upphör och att ansvaret återförs till barn och utbildningsnämnden Dnr KS 20 14/ Årsredovisning och förvaltningsberättelse 2013 HSB Norra Bohusläns stiftelse Jakobsberg l Uddevalla Dnr KS 2014/ Tolkförmedling Väst- Årsredovisning och revisionsberättelse för år 2013 D nr KS 20 14/ Årsredovisning och revisionsberättelse 2013 för stiftelsen Barnhemmets Vänner Dnr KS 2014/ Remiss av överenskommelse mellan social ekonomi och Västra Götalandsregionen Dnr KS 2014/ Samråd Vindbruksplan - tillägg till översiktaplan 2009 Orust kommun Dnr KS 2014/ Fördjupad översiktsplan Slussen, Orust kommun Dnr KS 2014/00157 Samtliga handlingar finns på kommunledningskontoret och på www. uddevalla.se/ks Samtliga handlingar finns på kommunledningskontoret och på

4 Kallelse Föredragningslista 3(4) Föredragningslista Föredragande 23. Räddningstjänstens delårsrapport april 2014 Dnr KS 2014/ Kommunledningskontorets delårsrapport april 2014 D nr KS 20 14/ Förslag till nya beslut om utvidgat strandskydd l Uddevalla kommun (remiss) Dnr KS 2014/00047 Samtliga handlingar finns på kommunledningskontoret och på slutrapport från kommunstyrelsens beredning för utredande av kommunens nämndorganisation D nr KS 2014/ Slulrapport från beredningen för besöksnäringsutveckling D nr KS 2014/ Justering av kommunbidrag för löner mm 2014 Dnr KS 2718/ Ledamotsinitiativ från Stefan Skoglund (S) angående rutiner för funklionshindrades hjälpmedel när de går sönder efter jo urtiden. Dnr KS 2013/ Bidrag till BMK Uddevalla för iordningsställande av mark inför Uddevalla Grand Prix of Sweden 2014 Dnr KS 20 14/ satsning på unga funklionshindrade Dnr KS 2014/ Val av ledamot och tillika ordförande i beredningen för integrallon och demokratifrågor, ledamot i Destination Uddevalla, ledamol i Kompetensforum-arbelsgivarring, ledamot och tillika ordförande i närings och arbetsmarknadsutskottet, och ledamot i personalutskottet efter Ess am El- Naggar (FP) Dnr KS 2014/ Information från kommundirektören Dnr KS 2014/ Information från räddningschefen Dnr KS 2014/ Information från kommunstyrelsens ordförande samt från Fyrbodal Dnr KS 2014/00006

5 Kallelse Föredragningslista 4(4) Föredragningslista Föredragande 36. Redovisning av delegationsbeslut Dnr KS 2014/ Anmälningsärenden Dnr KS 2014/00098 Ledamot och ersättare som är hindrad att delta i sammanträdet ska anmäla detta till resp gruppledare.

6 "\',V<'\< ~ <'!:J.,. + -<>8 ~ o 111 t<\~ Tjänsteskrivelse Kommunledningskontoret (2) D nr KS 2014/00069 Handläggare Förvaltningssekreterare Annica Åberg Telefon Medborgarförslag från Louise Åsenfors angående anpassad möteslokal för kommunfullmäktige Sammanfattning Louise Asenfors föreslår i sitt medborgarförslag att Uddevalla kommun vid nästa upphandling av möteslokal för fullmäktigesammanträden har som krav att salen ska rymma 80 åhörare utöver kommunfullmäktiges 61 ledamöter och 31 ersättare. Kommunfullmäktige beslutade att överlåta till kommunstyrelsen att besluta i ärendet efter yttrande från kommunfullmäktiges presidium. Förslagsställaren hänvisar till kommunfullmäktiges sammanträde den 12 februari, då kommunfullmäktige besöktes av närmare 80 personer. Sammanträdet den 12 februari var ovanligt välbesökt. Länsstyrelsens remisser om uppförande av vindkraftverk i Forshälla och Ljungskileområdet skulle avgöras och det var ett ärende många personer var intresserade av. Dessutom var tre skolklasser på studiebesök. I avtalet med Bohusläns museum står det att det ska finnas plats för ersättare och åhörare och Bohusläns museum brukar möblera för ca 50 åhörare. Extra åhörarplatser hade satts in vid sammanträdet den 12 februari, men alla åhörare fick, trots det, inte plats. Kommunfullmäktiges presidium anser att antalet platser för åhörare i vanliga fall är fullt tillräckligt. Nuvarande avtal tecknas per år med möjlighet till årsvis förlängning under mandatperioden. Om kommunfullmäktiges sammanträden skulle visas sig bli allt mer välbesökta anser kommunfullmäktiges presidium att frågan får tas upp inför en eventuell förlängning, men i dagsläget anses det inte behövas något krav på 80 åhörarplatser vid kommunfullmäktiges sammanträden. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Kommunfullmäktiges protokoll Medborgarförslag inkommit Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att med ovan anse medborgarförslaget besvarat.

7 Tjänsteskrivelse Kommunledningskontoret (2) D nr KS 20 14/00069 '~ Peter Larsson Förvaltningschef (1,v.~ ~~;;,ä?l) Förvaltningssekreterare Expediera till

8 MEDBORGARFÖRsLAG Anpassa möteslokal för KF Onsdagen den 12 februari besökte jag Uddevalla kommunfullmäktige. Jag var inte ensam om att besöka denna tillställning. Tvärtom besöktes kommunfullmäktige av närmare 80 åhörare. Uddevalla kommunfullmäktige består av 611edamöter samt 31 ersättare. För dessa deltagare är hörsalen på Bohusläns museum fullt tillräcklig. Men Önskar Uddevalla kommun göra kommunfullmäktige mer lättillgänglig och välbesökt, då måste också det ges fysiska möjligheter att besöka kommunfullmäktige i Uddevalla. Uddevalla kommun har länge arbetat för att öka intresset för demokrati. Kommunen har tillsatt en beredning för demokrati och sökteu-pengar vid ett flertal tillfällen för att utveckla sitt demokratimål Men när besökarna inte fick sittplatser, när syrebristen var påtaglig efter en kvart och när man inte kunde förflytta sig i salen, då måste det göras något åt lokalen. Därför yrkar jag: Att Vid nästa upphandling av fullmäktigelokal i Uddevalla kommun ser till att det kommer erbjudas sittplatser för 611edamöter, 31 ersättare samt 80 åhörarplatser. Louise Åsenfors Uddevalla

9 Protokoll Kommunfullmäkfige KS Dnr 2014/00069 Medborgarförslag från Louise Asenfors angående anpassad möteslokal för kommunfullmäktige Beslut Kommunfullmäktige beslutar att överlåta till kommunstyrelsen att besluta i ärendet efter yttrande från kommunfullmäktiges presidium. Vid protokollet Annica Åberg Justerat Ralph Steen, Anita Olsson, Kjell Grönlund Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan intygar Annica Åberg Expedierat 20 I I 4 Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

10 Protokollsutdrag Personalutskott KS Dnr 2014/00039 Medborgarförslag från Monica Escher-Nilssan om att inför rekrytering först utreda möjligheterna till köp av tjänst istället Sammanfattning Medborgarförslag från Monica Escher-Nilssonhar inkommit gällande att kommunen inför varje rekrytering utreder för- och nackdelar med att köpa iniutlokalisera de tjänster som kommunen har behov av att rekrytera. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Protokollsutdrag kommunfullmäktige , 32 Medborgarförslag från Monica Escher-Nilsson Beslut Personalutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att avslå medborgarförslaget Vid protokollet Elisabetl1 J ollansson Justerat Ingemar Samuelsson Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan intygar Elisabeth Johansson Expedierat KS Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

11 Tjänsteskrivelse Kommunledningskontoret l(!) Dnr KS 2014/00039 Handläggare Personalchef Asa Andersson Teleton Medborgarförslag från Monica Escher-Nilsson om att inför rekrytering först utreda möjligheterna till köp av tjänst istället Sammanfattning Medborgarförslag från Monica Escher-Nilssonhar inkommit gällande att kommunen infor vmje rekrytering utreder för- och nackdelar med att köpa iniutlokalisera de tjänster som kommunen har behov av att rekrytera. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Protokollsutdrag; kommunfullmäktige , 32 Medborgarförslag; Monica Escher-N ilsson Förslag till beslut Personalutskottet föreslår Kommunstyrelsen besluta att avslå medborgarförslaget. Ärendebeskrivning Då kommunen årligen hanterar c a 2000 nya anställningsbeslut, vilket även inkluderar förlängningar av tidsbegränsade uppdrag, kräver ett bifall av medborgarförslaget en utökning av administrativa resurser inom respektive förvaltning. Peter Larsson Förvaltningschef Asa Andersson Personalchef Expediera till

12 Protokollsutdrag Kommunfullmäktige KS Dnr 2014/00039 Medborgarförslag från Monica Escher-Nilsson om att inför rekrytering först utreda möjligheterna till köp av tjänst istället Beslut Kommunfullmäktige beslutar att överlåta till kommunstyrelsen att besluta i ärendet efter remiss till personal utskottet. Vid protokollet Annica Åberg Justerat Ralph Steen, Slaffan Cronholm, Simone Olofsson Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan intygar Annica Åberg Expedierat Samtliga nämnder i Uddevalla kommun Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

13 Monica Escher-N ilsson Börsås UDDE V ALLA Uclclevalla kommun UDDEVALLA Medborgarförslag.lag har nyligen sett att Uclclevalla kommun söker en staclsträclgårclsmästare, och ifrågasätter om det inte vore bättre att hyra in denna kompetens, med avseende på att detta område förmodligen inte tillhör kommunens kärn verksamhet. Vi medborgare hör hela ticlen att kommunen har ont om resurser, varför jag finner det angeläget att man hela ticlen utvärderar om det är motiverat att det aktuella uppdraget måste utföras av egen personal eller om det finns övervägande fördelar med att köpa in tjänsten. Alt hyra in personal torde medföra minskade personal omkostnader, minskade kostnader för utbildning, ökad flexibilitet samt tillgång till personal som är specialister inom det aktuella området. Ett bra verktyg är också att genom så kallad "benchmarking" ta del av de erfarenheter som andra kommuner gjort. Planering och skötsel av grönytor bara är ett exempel där det torde finnas externa företag som kan tillhandahålla tjänsten i enlighelmed föreskriven kravspecifikation..lag yrkar därför att kommunen nu och framledes inför vmje rekrytering utreder för- och nackdelar m~d att köpa in/ut]ok<llisp~ de tjänster_~om det finns behov av. l / l/ ') ~ l M6nillL~;fNhsL () l '.: --~~/

14 Tjänsteskrivelse Kommunledningskontoret (2) D nr KS 2014/00106 Handläggare Utredare Markus Hurtig Telefon Ny förbundsordning för samordningsförbundet Väst samt äskande om utökat bidrag Sammanfattning Samordningsförbundet har inkommit med förlag om sammanslagning av Samordningsförbundet Norra Bohuslän (SOFNB) och Samordningsförbundet Uddevalla, Orust och Färgelanda (SOFUOF) och bilda Samordningsförbundet Väst. Förslag till förbundsordning för det sammanslagna förbundet har tagits fi am för antagande av medlemskommunerna. Innan beslut om sammanslagning krävs revidering av nu gällande förbundsordningar. Förslaget om sammanslagning remissbehandlades av kommunstyrelsen med tillstyrkan av förslaget ( ) Den nya förbundsordningen innebär en ökad kostnad för Uddevalla kommun, vilken redovisats i budgetdialog Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Socialnämndens protokoll Socialtjänstens tjänsteskrivelse Äskande till ägarna till det blivande Samordningsforbundet Väst om bidrag Fördelning av bidrag till Sof Väst Förbundsordning SofUOF reviderat Förbundsordning för Samordningsforbundet Väst. Missiv till ny förbundsordning Samordningsförbunden Uddevalla, Orust, Färgelanda och Norra Bohuslän. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa ändring i idag gällande förbundsordning Samordningsförbundet Uddevalla, Orust och Färgelanda avseende 15 där villkoren for överföring av eget kapital och egendom till det nya Samordningsforbundet Väst regleras, att godkänna att Samordningsförbundet Norra Bohuslän utvidgas med kommunerna Uddevalla, Orust och Färgelanda och samtidigt byter namn till Samordningsförbundet Väst, att godkänna att Samordningsförbundet Uddevalla, Orust och Färgelanda upphör som eget förbund och går in i Samordningsförbundet Väst,

15 Tjänsteskrivelse Kommunledningskontoret (2) D nr KS 2014/00 l 06 att fastställa den nya förbundsordningen för Samordningsförbundet Väst. Ärendebeskrivning Samordningsförbundet har inkommit med förlag om sammanslagning av SamordningsfOrbundet Norra Bohuslän (SOFNB) och Samordningsförbundet Uddevalla, Orust och Färgelanda (SOFUOF) och bilda Samordningsförbundet Väst. Samarbetet mellan förbunden började 2010 och har ökat för vm:je år. SWOT-analys genomfördes 2012 om för- och nackdelar med en sammanslagning och fordelarna var klart övervägande. En remiss om sammanslagningen har varit hos alla ägarna under 2013 och samtliga har ställt sig positiva till sammanslagningen. Samordningsförbundet Norra Bohuslän kommer att kvarstå men byta namn till Samordningsförbundet Väst (SofVäst) medan Samordningsförbundet Uddevalla, Orust och F är gelanda kommer att upphöra som eget förbund och gå in i Sof Väst. Samordningsförbundens styrelse har tagit fram bifogad förbundsordning för samordningsförbundet Väst. Alla ägarrepresentanter har haft möjlighet att komma med synpunkter. Den nya förbundsordningen följer praxis för samordningsförbund. Kostnaderna för Uddevallas kommun med den nya förbundsordningen kommer att öka ellersom beräkningsmodellen har förändrats. Kommunerna betalar utifrån antal personer mellan år. Uddevallas andel i det nya förbundet blir större än tidigare och kostnaderna ökar med 53 tkr. Denna kostnad delas mellan socialnämnden och kommunstyrelsen så det blir 27 tkr vardera. Ett äskande till ägarna om ökat anslag föreligger också utifrån att man söker utökad statlig finansiering. Om förbundet beviljas mer statliga medel ska ägarna bidra med samma summa. Om förbundet får ansökt summa kommer kostnaden för Uddevalla att öka med ytterligare l 02 tkr som fördelas mellan socialnämnden och kommunstyrelsen. ~/ -- Pe~-iJlrsson Förvaltningschef Expediera till Samordningsförbundet Uddevalla Orust Fårgelanda

16 Protokoll Socialnämnden SN Dnr2014/00083 Remiss - Ny förbundsordning för samordningsförbundet Väst Sammanfattning Samordningsförbundet Norra Bohuslän (SofNB) och Samordningsförbundet Uddevalla, Orust och Fårgelanda (SofUOF) förväntas slås ihop till Samordningsförbundet Väst. En ny förbundsordning som följer praxis för samordningsförbund har tagits fram. Den nya förbundsordningen innebär ökad kostnad för Uddevalla. Kommunstyrelsen har skickat "Ny förbundsordning för samordningsförbundet Väst samt äskande om utökat bidrag" på remiss till socialnämnden. Beslutsunderlag Arbetsutskottets protokoll , 22. Socialtjänstens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens ordförandes delegationsbeslut Äskande till ägarna till det blivande samordningsförbundet Väst om bidrag Fördelningen av bidrag till SofVäst. Förbundsordning SofNorra Bohuslän, reviderad. Förbundsordning SofUOF, reviderad Förbundsordning för Samordningsförbundet Väst. Missiv till ny förbundsordning Samordningsförbunden Uddevalla, Orust, Färgelanda och Norra Bohuslän, daterat Beslut Socialnämnden beslutar att godkänna förslag till ny förbundsordning, samt att godkänna socialnämndens del av de ökade kostnader ny förbundsordning medför för Uddevalla kommun. Vid protokollet Florence Johansson Justerat Elving Andersson Camilla Josefsson Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan intygar Florcncc Johansson Expedierat Kommunstyrelsen Avdelningschef Maria Kullander Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

17 Tjänsteskrivelse Socialtjänsten (2) D nr SN 2014/00083 Handläggare Avdelningschef Maria Kullander Telefon Remiss - Ny förbundsordning för samordningsförbundet Väst Sammanfattning Samordningsförbundet Norra Bohuslän (SOFNB) och Samordningsförbundet Uddevalla, Orust och Färgelanda (SOFUOF) förväntas slås ihop till Samordningsförbundet Väst. En ny förbundsordning som följer praxis för samordningsförbund har tagits fram. Den nya förbundsordningen innebär ökad kostnad för Uddevalla. Beslutsunderlag Socialtjänstens tjänsteskrivelse Remiss från Kommunstyrelsen angående ny förbundsordning Delegationsbeslut Kommunstyrelsens ordförande Äskande till ägarna till det blivande samordningsförbundet Väst om bidrag Fördelningen av bidrag till Sof Väst. Förbundsordning SofNorra Bohuslän, reviderad. Förbundsordning SofUOF reviderat Förbundsordning för Samordningsförbundet Väst. Missiv till ny förbundsordning Samordningsförbunden Uddevalla, Orust, Fårgelanda och Norra Bohuslän. Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att godkänna förslag till ny förbundsordning samt att godkänna socialnämndens del av de ökade kostnader ny förbundsordning medför för Uddevalla kommun. Ärendebeskrivning Samordningsförbundet Norra Bohuslän (SofNB) och Samordningsförbundet Uddevalla, Orust och Fårgelanda (SofUOF) förväntas slås ihop till Samordningsförbundet Väst. Samarbetet mellan förbunden började 2010 och har ökat för varje år. SWOT-analys genomfördes 2012 om för- och nackdelar med en sammanslagning och fördelarna var klart övervägande. En remiss om sammanslagningen har varit hos alla ägarna under 2013 och alla har ställt sig positiva till sammanslagningen. SofNB kommer att kvarstå men byta namn till SOF Väst medan Sof UOF kommer att upphöra som eget förbund och gå in i SofVäst. Samordningsförbundens styrelse har tagit fram bifogad förbundsordning för samordningsförbundet Väst. Alla ägarrepresentanter har

18 ~\',V4( <;l (!;;)? ~~ ~ o 1\f M.~ Tjänsteskrivelse Socialtjänsten (2) D nr SN 2014/00083 haft möjlighet att komma med synpunkter. Den nya förbundsordningen följer praxis för samordningsförbund. Kostnaderna för Uddevallas kommun med den nya förbundsordningen kommer att öka eftersom beräkningsmodellen har förändrats. Kommunerna betalar utifrån antal personer mellan år. Uddevallas andel i det nya förbundet blir större än tidigare och kostnaderna ökar med 53 tkr. Denna kostnad delas mellan socialnämnden och kommunstyrelsen så det blir 27 tkr vardera. Äskande till ägarna om ökat anslag föreligger också utifrån att man söker mer statlig finansiering. Om förbundet får mer statliga medel ska ägarna bidra med samma summa. Om förbundet får ansökt summa kommer kostnaden för Uddevalla att öka med ytterligare l 02 tkr, varav socialnämndens del blir 51 tkr, totalt 78 tkr i ökad kostnad. Bo Lundgren Socialchef Maria Kullander Avdelningschef Expediera till Kommunstyrelsen Maria Kullander, avdelningschef

19 Samordningsförbunden Uddevalla, Orust Pärgelanda och Norra Bohuslän At bctsf(h mcdlingcn - FUrsälcl'ingslmssan ~ Väsb a Götnlnndsrcg ioncn Kommuncrnn Uddevalla, O ust, Färgclanda, Lyscldl, 1\hmhednl, Sotcnits, Strömstad och Tanum Äskande till ägarna till det blivande Samordningsförbundet Väst, tillika nuvarande ägare till: Samordningsförbundet Norra Bohuslän (SofNB) och Samordningsförbundet Uddevalla, Orust och Färgelanda (SofUOF) Med all sannolikhet blir Sof NB och Sof UO F ett Samordningsförbund nästa år Samordningsförbundet Väst. Utgångspunkten är att bidraget från ägarna till det nya samordningsförbundet blir det samma som sammanlagda bidraget 2014 till Sof NB 3640 tkr och Sof UOF 4440 tkr eller totalt 8080 tkr. En av vinsterna med sammanslagning av förbunden är att frigör resurser från administration till insatser för de individer vi är till för. Men det räcker inte, det finns mycket mera som samordningsförbundet kan göra och alla vet att de insatser som Samordningsförbunden finansierar är mycket samhällsekonomiskt lönsamma. En socio-ekonomisk analys av Finsamteamet Sof NB kommer att genomföras nu under våren. Vid de senaste ägarsamråd har diskuterats om utökat bidrag från ägarna. Ägarna har sagt att om det ska vara möjligt måste äskande komma tidigt på året (gäller först och främst kommunerna). Vid ägarsamrådet den14 februari i år framfördes även önskemål om att det måste framgå vad det utökade bidraget ska användas till. Samtliga av ägarna poängterar vikten av att samordningsförbunden arbetar med unga personer i utanförskap. Presidierna för Sof NB och Sof UOF ställer sig bakom det och skulle gärna se inom vårt område verksamhet specifikt med den inriktningen, liknande Trampolinen i Trollhättan. Trampolinen har måluppfyllelse på 55 % och numera finansierar Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Trollhättans stad var sin tjänst i insatsen och Samordningsförbundet står för lokalkostnaden. Den 8 maj kommer SofNB och SofUOF att ha gemensam Dag med båda styrelserna, beredningsgrupperna och Finsamteam en, med temat insatser 2015 och efter det kan vi inkomma med mera detaljerad beskrivning/önskemål om vilka insatser Samordningsförbundet Väst kan tänkas prioritera Önskemål från presidierna för Sof NB och Sof UOF är att bidraget från ägarna utökas med 1miljon, det innebär utökning med 250 tkr per part eller närmare: Utökat bidrag från Staten (Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen) med 500 tlu. Utökat bidrag från VG regionen med 250 tio- Utökat bidrag från Kommunerna med sammanlagt 250 tlu som skulle fördelas enligt den nya fördelningsmodellen i den nya förbundsordningen som ägarsamrådet godkände (antal invånare per kommun mellan 16 och 64 år). Se bilaga till kommunerna med kommunernas fördelning av bidraget utifrån den nya fördelningsmodellen både med utgångspunkt för nuvarande kommunandel på 2020 tkr och med utökning på 250 tkr till kommunandel på 2!]:70 tk~ r tjänsten /.--;z -'/ / /_;_J.;_/ t22..k jl;yq 1.;; ~r tlftf ~ Gudrun Emilsdottir, förbundschef Samordningsförbunden Uddevalla, Orust, Fårgelanda och Non a Bohuslän ej o Gudrun Emilsdottir, Försäkrjngskassan, Uddevalla Tel:

20 Sainordniugsforbunden Uddevalla, Orust Pärgelanda ochnorra Bohuslän Arbet:sf'Ormedlingen - Försäkringskassan - V"astra Götalandsregionen Kommunerna Uddevalla, Oru.st, Färgelanda, Lysekil, Munkedal, Sotenäs, Strömstad och Tanum Anta år Antal16-64 år 13-nov ca Bidrag 2015 Bidrag2014 Anta år ca Bidrag 2015 Orust ,00% 222 tkr 233 tkr 250 tkr Sotenäs ,44% 130tkr 182 tkr 146 tkr Munkedal ,56% 153 tkr 182 tkr 172 tkr Tanum ,08% 183 tkr 182 tkr 206 tkr Pärgelanda ,89% 99tkr 103 tkr 111 tkr Lysekil ,48% 212 tkr 182 tkr 238 tkr Uddevalla ,93% 827tkr 774 tkr 929 tkr Strömstad ,62% 194 tkr 182 tkr 218 tkr Totalt ,00% 2020tkr 2020tkr 2270tkr Budget ex SofUOF SofNB Kommundel l/ 4 Totalt 8o8otkr 2020 tkr Samordningsförbunden Uddevalla, Orust, Fargelanda och Korra Bohuslän c/o Gudrun Emilsdottir, Försä.!a:ingskassml, Uddevalla Tel: )<_:;, o --C

21 'l r (el ) J."'u uo Förbundsordning för Samordningsförbundet Uddevalla, Orust och Pärgelanda Samordningsförbundet har inrättats med stöd av lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1 Förbundets namn Förbundets namn är Samordningsförbundet Uddevalla, Orust och Färgelanda. 2 Förbundets säte Förbundets säte är Uddevalla kommun. 3 Förbundets medlemmar Förbundets medlemmar är Västra Götalandsregionen (VG-regionen), Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Uddevalla kommun, Orust kommun och Pärgelanda kommun. 4 Förbundets ändamål Förbundets ändamål är att inom kommunerna Uddevalla, Pärgelanda och Orust geografiska område svara för finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, VG-regionen och berörda kommuner i syfte att underlätta och uppnå effektiv resursanvändning. De samordnade resurserna skall användas för samordnade bedömningar och insatser i syfte att den enskilde skall uppnå eller förbättra sin förmåga att utföra förvärvsarbete. 5 styrelsen Samordningsförbundet skallledas av en styrelse. Styrelsen skall bestå av fyra ledamöter. Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, och VG-regionen utser vardera en ledamot och en ersättare. Uddevalla kommun utser en ledamot. Ornst och Pärgelanda kommuner ntser vardera en ersättare för ledamoten ifrån Uddevalla. Om styrelseledamoten ifrån Uddevalla inte kan närvara träder ersättaren ifrån Orust in och därefter ersättaren ifrån Färgelanda. Ersättare har närvaro- och yttranderätt. Styrelsen utser inom sig en ordförande och en vice ordförande för den tid som styrelsen bestämmer. Ledamöter och ersättare väljs för fyra år räknat från och med den 1 januari året efter att val av fullmäktige i regionen och kommunerna ägt rum. 6 Uppgifter och beslutanderätt styrelsen är beslutför när samtliga parter är närvarande. Ordförande har utslagsröst vid lika röstetal. Förbundet har till uppgift att besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen stödja samverkan mellan parterna besluta på vilket sätt medel som står till förfogande för finansiell samordning skall användas finansiera insatser som avser personer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser vilka syftar till att individen uppnår eller förbättrar sin

22 förmåga att utföra förvärvsarbete och som ligger inom de samverkande parternas samlade ansvarsområde - svara för uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatserna - upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen Samordningsförbundet får inte besluta i frågor om förmåner eller rättigheter för enskilda eller vidta åtgärder i övrigt som innefattar myndighetsutövning eller som avser tillhandahållande av tjänster avsedda för enskilda. Samordningsförbundet skall inte svara för offentlig upphandling av insatser som riktar sig till enskilda personer. 7 Personal och beredning Förbundsstyrelsen ska utse en tjänsteman, som har att leda arbetet inom förbundet enligt styrelsens anvisningar samt ansvara för att ärenden är beredda inför styrelsebeslut. Beredning av ärenden skall ske genom den lokala ledningsgruppen (LLG/LSG) Uddevalla, Orust och Färgelanda, som består av chefer för de samverkande parterna. Förbundsstyrelsen kan dessutom anlita personal för administrativa uppgifter. 8 Initiativrätt Medlem i förbundet har rätt att väcka ett ärende i förbundsstyrelsen. 9 Samråd Styrelsen skall se till att medlemmarna får ta ställning innan sådana beslut fattas som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. 10 Kungörelser Förbundets kungörelser, protokoll och andra tillkännagivanden skall anslås på den officiella anslagstavlan i medlemskommunerna samt i Västra Götalandsregionen. 11 Andelar i tillgångar och skulder samt fördelning av kostnader Medlemmar har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i förhållande till vad man tillskjutit för att täcka kostnaderna. Medlemmarna skall täcka de kostnader för förbundets verksamhet som inte täcks på annat sätt. Fördelningen mellan huvudmännen skall vara sådan att Försäkringskassan bidrar med hälften av medlen, VG-regionen med en fjärdedel och kommunerna med en fjärdedel, enligt lagen om finansiell samordning (2003:1210). Kommunernas interna fördelning regleras i särskilt avtal. 12 Budget, styrning och insyn Styrelsen skall fastställa förbundets budget och mål för verksamheten senast den 30 november varje år, året före budgetåret. Över- respektive underkott överförs till nästa verksamhetsår. Budgeten skall översiktligt göras för tre år och för det första året skall den vara preciserad. Styrelsen skall dessförinnan samråda med förbundsmedlemmarna om budgeten. styrelsen skall upprätta delårsrapport med helårsprognos för verksamheten och ekonomin som tillsätts medlemmarna. Förbundsstyrelsen skall också årligen till medlemmarna i samband med bokslutet redovisa verksamhetens utfall. Förbundet får inte ingå borgen. Förbundet får inte heller sätta sig i skuld utöver det som gäller sedvanliga krediter för verksamheten.

23 13 Revision Förbundets räkenskaper och årsredovisning samt styrelsens förvaltning skall granskas av en revisor för varje förbundsmedlems räkning. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen skall Försäkringskassan utse en gemensam revisor. Revisorer utses i övrigt i enlighet med bestämmelserna i 25 Lagen om finansiell samordning (2003:1210). VG-regionen och kommunerna kan i samråd utse en gemensam revisor. Om detta inte är möjligt utser VG-regionen sin revisor och Pärgelanda en revisor för kommunerna. Mandattiden för de förtroendevalda revisorerna är den samma som för styrelseledamöter enligt 5 i denna förbundsordning. För revisor som Försäkringskassan utser finns inte någon fastställd mandattid. Vid revision tillämpas bestämmelserna i 26 Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser ( 2003:1210). 14 Utträde En förbundsmedlem har rätt att efter uppsägning utträda ur förbundet. Uppsägningstiden är därvid tre år. Vid utträde upplöses förbundet och medlemmarnas ekonomiska mellanhavanden regleras i enlighet med 11 och 16 i denna förbundsordning. 15 Likvidation och upplösning Förbundet kan inträda i likvidation om medlemmarna är överens därom eller om någon huvudman utträder ur förbundet. När förbundet trätt i likvidation skall skulderna betalas och egendomen avyttras. Härefter skall kvarvarande tillgångar fördelas enligt principerna i n i denna förordning. Vid sammanslagning till ett större och utvidgat förbund mellan Samordningsförbundet Norra Bohuslän och Samordningsforbundet Uddevalla, Orust och Pärgelanda överförs återstående medel och egendom till det nya gemensamma förbundet Samordningsförbundet Väst. Förbundsstyrelsen svarar för likvidationen. När styrelsen fullgjort sitt uppdrag skall den avge en slutredovisning för sin förvaltning. Detta sker genom framläggand et av förvaltningsberättelse över likvidationen i sin helhet med redovisning av betalningen för skulder, försäljning av egendom och skiftet av därefter resterande tillgångar. Till berättelsen skall fogas redovisningshandlingar för hela likvidationen. När förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna delgivits medlemmarna är förbundet upplöst. 16 Tvister Tvister mellan förbundet och dess medlemmar skall avgöras vid allmän svensk domstol. 17 Ersättning till ledamöter, ersättare, revisorer Arvoden och ersättningar till ordförande, vice ordförande, övriga styrelseledamöter, ersättare och revisorer ska i tillämpliga fall följa Västra Götalandsregionens principer.

Förbundsordning för Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Förbundsordning för Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Förbundsordning för Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Samordningsförbundet har inrättats med stöd av lagen (2003:1 210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1 Förbundets

Läs mer

Förbundsordning Samordningsförbundet Väst

Förbundsordning Samordningsförbundet Väst STRÖMSTADS KOMMUN Kallelse/ärendelista Sida 13 (18) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-06-12 Kf 54 Ks 66 Au 67 Ks/2014-0144 Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige fastställa att ändring i idag

Läs mer

Förbundets namn är Samordningsförbundet Falköping/Tidaholm.

Förbundets namn är Samordningsförbundet Falköping/Tidaholm. Förbundsordning för Falköping/Tidaholm Förbundsordning för i kommunerna Falköping/Tidaholm. har inrättats med stöd av lagen (2003:1 210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1 Förbundets

Läs mer

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-04-09

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-04-09 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-04-09 31 (40) 63 BILDANDE AV SAMORDNINGSFÖRBUNDET VÄST SAMT REVIDERING AV FÖRBUNDSORDNINGEN FÖR SAMORDNINGSFÖRBUNDET NORRA BOHUSLÄN Dnr: LKS 2014-105-106

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp

Förbundsordning för Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp Förbundsordning för Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp Samordningsförbundet har inrättats med stöd av lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1 Förbundets

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Samspelet

Förbundsordning för Samordningsförbundet Samspelet KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2009-05-14 Ersätter: 2007-09-13 Gäller fr o m: 2009-05-14 Förbundsordning för Samordningsförbundet Samspelet Samordningsförbundet

Läs mer

2014-11-20 FÖRBUNDSORDNING. Förbund för finansiell samordning (FINSAM) inom rehabiliteringsområdet. Giltig från 2015-01-01

2014-11-20 FÖRBUNDSORDNING. Förbund för finansiell samordning (FINSAM) inom rehabiliteringsområdet. Giltig från 2015-01-01 2014-11-20 FÖRBUNDSORDNING Förbund för finansiell samordning (FINSAM) inom rehabiliteringsområdet Giltig från 2015-01-01 1 Förbundsordning för Samordningsförbund Värend Samordningsförbundet Värend har

Läs mer

Förbundsordning för Fryksdalens samordningsförbund

Förbundsordning för Fryksdalens samordningsförbund Utskriftsdatum Sid(or) 2013-09-19 1(5) Förbundsordning för Fryksdalens samordningsförbund 1 Samordningsförbundets bildande Förbundet är ett samordningsförbund enligt Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser,

Läs mer

Förbundsordning för Fryksdalens samordningsförbund

Förbundsordning för Fryksdalens samordningsförbund Förbundsordning Förbundsordning för Fryksdalens samordningsförbund Samordningsförbundet har inrättats med stöd av lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1 Förbundets namn

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling 5.10

Laholms kommuns författningssamling 5.10 Laholms kommuns författningssamling 5.10 Förbundsordning för Samordningsförbundet i Halland antaget av kommunfullmäktige den 24 april 2012, 65 Samordningsförbundet har inrättats med stöd av lagen (2003:1210)

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Burlöv- Staffanstorp

Förbundsordning för Samordningsförbundet Burlöv- Staffanstorp FÖRFATTNING 1.7 1(5) Antagen av kommunstyrelsen 11/12 Reviderad av kommunfullmäktige 183/14 2014-KS-486 Förbundsordning för Samordningsförbundet Burlöv- Staffanstorp Samordningsförbundet Burlöv-Staffanstorp

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Förbundsordning för samordningsförbundet Finsam Kävlinge-Lomma Dokumenttyp Beslutande organ Förbundsordning Kommunstyrelsen Förvaltningsdel Antagen 2013-06-10, Kf 51/2013 Ansvar

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Västra Östergötland

Förbundsordning för Samordningsförbundet Västra Östergötland Förbundsordning för Samordningsförbundet Västra Östergötland Samordningsförbundet Västra Östergötland har inrättats med stöd av lagen (2003: 1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1

Läs mer

Förbundsordning för Växjö samordningsförbund (FINSAM)

Förbundsordning för Växjö samordningsförbund (FINSAM) Styrande dokument Senast ändrad 2013-03-19 Förbundsordning för Växjö samordningsförbund (FINSAM) Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Växjö samordningsförbund (FINSAM) Dokumentnamn Förbundsordning

Läs mer

Förbundsordning för Södra Dalarnas Samordningsförbund

Förbundsordning för Södra Dalarnas Samordningsförbund I ~ Landstinget - DALARNA Central förvaltning Ekonomienhet seslursun ~ilj, Lo 8 6 ff Landstingsstyrelsen Datum 2015-02-16 Sida 1 (2) Dnr LD15/00213 Uppdnr 989 2015-02-02 Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Gävleborg

Förbundsordning för Samordningsförbundet Gävleborg Sid 1 (5) Författningssamling Förbundsordning för Samordningsförbundet Gävleborg Beslutad av Kommunfullmäktige i Gävle kommun 151214 12 Beslutad av övriga förbundsmedlemmar: Arbetsförmedling, 160427, Försäkringskassan,

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Centrala Östergötland

Förbundsordning för Samordningsförbundet Centrala Östergötland Förbundsordning för Samordningsförbundet Centrala Östergötland Samordningsförbundet Centrala Östergötland har inrättats med stöd av lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Samspelet

Förbundsordning för Samordningsförbundet Samspelet Samordningsförbundet Förbundsordning för Samordningsförbundet Samspelet Samordningsförbundet har inrättats med stöd av lagen (SFS nr: 2003: 1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Örnsköldsvik 222000-2063

Förbundsordning för Samordningsförbundet Örnsköldsvik 222000-2063 1(5) Förbundsordning för Samordningsförbundet Örnsköldsvik 222000-2063 Detta Samordningsförbund har inrättats med stöd av lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1 Förbundets

Läs mer

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling Sid 1 (6) FÖRBUNDSORDNING FÖR SAMORDNINGSFÖRBUNDET BOTKYRKA, HUDDINGE OCH SALEM Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem (nedan kallat Förbundet) i Stockholms län har inrättats med stöd av Lag

Läs mer

Samordningsförbundet Degerfors/Karlskoga

Samordningsförbundet Degerfors/Karlskoga Förbundsordning för Samordningsförbundet i Degerfors/Karlskoga i Örebro län Samordningsförbundet i Degerfors/Karlskoga i Örebro län (nedan kallat Förbundet) har inrättats med stöd av Lag om finansiell

Läs mer

Förbundsordning för FINSAM Lekeberg och Örebro

Förbundsordning för FINSAM Lekeberg och Örebro för Samordningsförbundet Finsam i Örebro har vid medlemmarnas fastställande av förbundsordning, utökats med Lekebergs kommun och förbundets namn ändrats till (nedan kallat förbundet). Förbundet har inrättats

Läs mer

PROTOKOLL Svar på remiss: Revidering förbundsordning Samordningsförbundet Uppsala län KS-2016/427

PROTOKOLL Svar på remiss: Revidering förbundsordning Samordningsförbundet Uppsala län KS-2016/427 Kommunstyrelsen Utdrag ur PROTOKOLL 2016-08-29 157 Svar på remiss: Revidering förbundsordning Samordningsförbundet Uppsala län KS-2016/427 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ställa sig

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta Tjänsteutlåtande 0 Öster? Kommu n kansliet Till Kommunstyrelsen Datum 2015-04-21 Dnr KS 2015/0172 Revidering av förbundsordning under paragraf 19- Samordningsförbundet Södra Roslagen Sammanfattning Samordnings

Läs mer

Förslag till revidering av förbundsordning för Samordningsförbundet Södra Roslagen

Förslag till revidering av förbundsordning för Samordningsförbundet Södra Roslagen Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-03-12 1 (2) HSN 1412-1673 Handläggare: Barbro Hansson Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015-04-28, p 7 Förslag till revidering av förbundsordning för

Läs mer

Förbundsordning för samordningsförbund BIL 1

Förbundsordning för samordningsförbund BIL 1 1 Förbundsordning för samordningsförbund BIL 1. Samordningsförbundet har inrättats med stöd av lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1 Förbundets namn Förbundets namn är

Läs mer

Utvidgning av Samordningsförbundet i Värmdö med Nacka kommun och namnändring till Samordningsförbundet VärNa

Utvidgning av Samordningsförbundet i Värmdö med Nacka kommun och namnändring till Samordningsförbundet VärNa 1 (3) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-10-26 HSN 1510-1203 Handläggare: Barbro Hansson Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-01-26, P 5 Utvidgning av Samordningsförbundet i Värmdö med

Läs mer

~~'~, LS G133. DNR /flji.la{)'"f!.~& " ;7. Uj Försäkringskassan ---------- PROTOKOLL ~ Boslutsdatum 2010-12-30. Lokala Försäkringscentra

~~'~, LS G133. DNR /flji.la{)'f!.~&  ;7. Uj Försäkringskassan ---------- PROTOKOLL ~ Boslutsdatum 2010-12-30. Lokala Försäkringscentra Uj Försäkringskassan Lokala Försäkringscentra Besl utsfattare Svante Borg Övriga närvarande Ale Friberg, föredragande 1:>'IlAGA LS G133 PROTOKOLL ~ Boslutsdatum 2010-12-30 Dlarlenr 5001-2010 ----------

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser mellan allmän försäkringskassa, länsarbetsnämnd, kommun och landsting; SFS 2003:1210 Utkom från trycket den 30 december

Läs mer

SFS Författningstexter

SFS Författningstexter Sida 1 av 7 Post 1 av 1 i SFST Länk till register o förarbeten Observera: att det kan förekomma fel i författningstexterna. I de flesta fall finns bilagorna med. Bilagor som består av bilder, kartor, uppställningar

Läs mer

Förbundsordning för Fyrbodals kommunalförbund

Förbundsordning för Fyrbodals kommunalförbund Förbundsordning för Fyrbodals kommunalförbund Innehållande 23 paragrafer Namn och säte 1 Kommunalförbundets namn är Fyrbodals Kommunalförbund. Förbundet har sitt säte i Uddevalla. Medlemmar 2 Medlemmar

Läs mer

Anslutning till Samordningsförbundet Södra Roslagen 8 KS

Anslutning till Samordningsförbundet Södra Roslagen 8 KS Anslutning till Samordningsförbundet Södra Roslagen 8 KS 2016.393 3 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-18 157 Anslutning till Samordningsförbundet Södra Roslagen

Läs mer

Bildande av Samordningsförbundet Västra Östergötland

Bildande av Samordningsförbundet Västra Östergötland BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Christoffer Martinelle 2014-05-19 LiÖ 2014-547 Landstingsstyrelsen Bildande av Samordningsförbundet Västra Östergötland Finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet

Läs mer

Förbundsordning för Norra Västmanlands Samordningsförbund att gälla from den 1 januari 2015

Förbundsordning för Norra Västmanlands Samordningsförbund att gälla from den 1 januari 2015 1 (6) Förbundsordning för Norra Västmanlands Samordningsförbund att gälla from den 1 januari 2015 Antagen av landstingsfullmäktige (LF) i Landstinget Västmanland, 2014-11-19, kommunfullmäktige (KF) i Fagersta

Läs mer

Förbundsordningen för Samordningsförbundet Östra Södertörn

Förbundsordningen för Samordningsförbundet Östra Södertörn 21 augusti 2012 Förbundsordningen för Samordningsförbundet Östra Södertörn Samordningsförbundet Östra Södertörn (nedan kallat förbundet) har inrättats med stöd av lagen (2003:1210) om finansiell samordning

Läs mer

Förslag till ombildning av Samordningsförbundet Haninge för rehabilitering till Samordningsförbundet Östra Södertörn

Förslag till ombildning av Samordningsförbundet Haninge för rehabilitering till Samordningsförbundet Östra Södertörn HSN 2010-01-26 P 7 1 (4) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE 2009-12-04 HSN 0912-1573 Handläggare: Barbro Hansson Förslag till ombildning av Samordningsförbundet Haninge för rehabilitering

Läs mer

Förbundsordning för Höglandets Kommunalförbund

Förbundsordning för Höglandets Kommunalförbund Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige:2001-10-25 161 Reviderad: KF 2003-05-22 97 KF 2006-11-30 12 Förbundsordning för Höglandets Kommunalförbund Namn, säte och varaktighet 1 Kommunalförbundets

Läs mer

Förbundsordning för Räddningstjänstförbundet Storgöteborg

Förbundsordning för Räddningstjänstförbundet Storgöteborg Antagen i respektive medlemskommuns fullmäktige under hösten 2006. 3 reviderad 2013-03-12 Ff 6 6 Förbundsordning för Räddningstjänstförbundet Storgöteborg 1 Namn och säte Kommunalförbundets namn är Räddningstjänstförbundet

Läs mer

Ändringar av Förbundsordningen för Fyrbodals kommunalförbund

Ändringar av Förbundsordningen för Fyrbodals kommunalförbund Kommunerna i Fyrbodal Ändringar av Förbundsordningen för Fyrbodals kommunalförbund Fyrbodals kommunalförbunds direktion föreslår ändringar av förbundsordningen. Detta för att uppdatera dokumentet samt

Läs mer

Förbundsordning för Kommunalförbundet Kalmarsundsregionens Renhållare KSRR Fastställd på KSRR Förbundsfullmäktiges möte 2010-11-26

Förbundsordning för Kommunalförbundet Kalmarsundsregionens Renhållare KSRR Fastställd på KSRR Förbundsfullmäktiges möte 2010-11-26 1 Medlemmar Kalmarsundsregionens Renhållare är ett kommunalförbund enligt kommunallagen (1991:900), (KL). Medlemmar i kommunalförbundet är de fyra kommunerna Kalmar, Mörbylånga, Nybro och Torsås. Kommunalförbundet

Läs mer

Katrineholms kommuns författningssamling. Förbundsordning för Västra Sörmlands Räddningstjänstförbund

Katrineholms kommuns författningssamling. Förbundsordning för Västra Sörmlands Räddningstjänstförbund Katrineholms kommuns författningssamling Nr 5.03 Förbundsordning för Västra Sörmlands Räddningstjänstförbund Ändrad av kommunfullmäktige 2003-06-16, 164, 2004-10-18, 149, 2006-12-18, 33, 2009-05-18, 84

Läs mer

FÖRBUNDSORDNING FÖR HÖGLANDETS KOMMUNALFÖRBUND

FÖRBUNDSORDNING FÖR HÖGLANDETS KOMMUNALFÖRBUND Dnr 51/2012 Antagen av direktionen 2012-11-30 46 FÖRBUNDSORDNING FÖR HÖGLANDETS KOMMUNALFÖRBUND 1 Namn, säte och varaktighet Kommunalförbundets namn är Höglandets kommunalförbund. Förbundet har sitt säte

Läs mer

Förbundsordning för Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet

Förbundsordning för Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet Förbundsordning för Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet 1 Förbundets namn Förbundets namn är Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet. 2 Förbundets säte Förbundet har sitt

Läs mer

FÖRBUNDSORDNING för Räddningstjänsten Enköping Håbo

FÖRBUNDSORDNING för Räddningstjänsten Enköping Håbo FÖRBUNDSORDNING för Räddningstjänsten 1 Benämning och säte Förbundet benämns Räddningstjänsten och har sitt säte i s kommun. 2 Medlemmar Medlemmar i förbundet är s kommun och kommun. 3 Ändamål Förbundet

Läs mer

Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg. Förbundet har sitt säte i Umeå.

Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg. Förbundet har sitt säte i Umeå. UTKAST 2014-06-25 Förbundsordning för Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg 1 Namn och säte Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg. Förbundet har sitt säte i Umeå. 2 Medlemmar

Läs mer

Godkännande av ny förbundsordning Fyrbodals kommunalförbund

Godkännande av ny förbundsordning Fyrbodals kommunalförbund STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 10 (22) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-09-10 Kf 91 Ks 130 Au 145 KS/2015-0052 Godkännande av ny förbundsordning Fyrbodals kommunalförbund Kommunstyrelsens

Läs mer

Förslag till inrättande av Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem samt förtida upphörande av Botkyrka och Huddinge samordningsförbund

Förslag till inrättande av Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem samt förtida upphörande av Botkyrka och Huddinge samordningsförbund Hälso- och sjukvårdsförvaltningen HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2012-08-28 p 3 1 (4) TJÄNSTEUTLÅTANDE 2012-07-19 HSN 1205-0585 Handläggare: Barbro Hansson Förslag till inrättande av Samordningsförbundet

Läs mer

Förslag till inrättande av Samordningsförbundet Södra Roslagen

Förslag till inrättande av Samordningsförbundet Södra Roslagen Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-12-13 1 (4) HSN 1311-1278 Handläggare: Barbro Hansson Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-02-13, p 4 Förslag till inrättande av Samordningsförbundet

Läs mer

Förbundsordning för Kommunalförbundet Kalmarsundsregionens Renhållare KSRR

Förbundsordning för Kommunalförbundet Kalmarsundsregionens Renhållare KSRR 1 Medlemmar Kalmarsundsregionens Renhållare är ett kommunalförbund enligt kommunallagen (1991:900), (KL). Medlemmar i kommunalförbundet är kommunerna Kalmar, Mörbylånga, Nybro, Oskarshamn och Torsås. Kommunalförbundet

Läs mer

FÖRBUNDSORDNING FÖR KOMMUNALFÖRBUNDET FJÄRDE STORSTADSREGIONEN.

FÖRBUNDSORDNING FÖR KOMMUNALFÖRBUNDET FJÄRDE STORSTADSREGIONEN. Bilaga 3 2012-11-22 2010-11-30 FÖRBUNDSORDNING FÖR KOMMUNALFÖRBUNDET FJÄRDE STORSTADSREGIONEN. 1 Namn och säte Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet Fjärde storstadsregionen, nedan benämnt förbundet.

Läs mer

2009-10-28. Medlemmar i kommunalförbundet är Sundsvalls, Timrå och Ånge kommuner.

2009-10-28. Medlemmar i kommunalförbundet är Sundsvalls, Timrå och Ånge kommuner. KOMMUNALFÖRBUNDSORDNING FÖR MEDELPADS RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND Denna kommunalförbundsordning har fastställts av kommunfullmäktige i Sundsvalls kommun 2009-12-14 665, kommunfullmäktige i Timrå kommun 2009-11-30

Läs mer

Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg. Förbundet har sitt säte i Umeå.

Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg. Förbundet har sitt säte i Umeå. Förbundsordning för Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg 1 Namn och säte Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg. Förbundet har sitt säte i Umeå. 2 Medlemmar Medlemmar i kommunalförbundet

Läs mer

Förbundsordning för Kommunalförbundet Gästrikeregionens Återvinnare

Förbundsordning för Kommunalförbundet Gästrikeregionens Återvinnare Förbundsordning för Kommunalförbundet Gästrikeregionens Återvinnare Förslag från Gästrike Återvinnare Godkänt av kommunfullmäktige den 25 april 2005. Dnr KS2006/476 Kommunkansliet gak_05.doc Innehållsförteckning

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige i Norrköpings kommun 2012-12-17 209 och Linköpings kommun 2012-12-11 222.

Antaget av kommunfullmäktige i Norrköpings kommun 2012-12-17 209 och Linköpings kommun 2012-12-11 222. Förbundsordning 2012-12-17 Förbundsordning för kommunalförbundet fjärde storstadsregionen KS-833/2012 Antaget av kommunfullmäktige i Norrköpings kommun 2012-12-17 209 och Linköpings kommun 2012-12-11 222.

Läs mer

Förbundsordning för kommunalförbundet Konstmuseet i Norr

Förbundsordning för kommunalförbundet Konstmuseet i Norr Förbundsordning för kommunalförbundet Konstmuseet i Norr 1 Namn och säte Kommunalförbundets namn är Konstmuseet i Norr och har sitt säte i Kiruna kommun i Norrbottens län. 2 Medlemmar Medlemmar i kommunalförbundet

Läs mer

Medlemmar, säte och ändamål

Medlemmar, säte och ändamål Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller fr. o m. 2007-03-02 Godkänd av: NYA KF 68, 2006-12-11 Medlemmar, säte och ändamål 1 Kommunalförbundets namn är (VfB) som har sitt säte i Karlshamn. s

Läs mer

Dnr RD 2005/176. Förbundsordning för Region Dalarna

Dnr RD 2005/176. Förbundsordning för Region Dalarna Dnr RD 2005/176 Förbundsordning för Region Dalarna 1 Förbundets ändamål Kommunalförbundets ändamål är att vara ett samverkansorgan för kommunerna och landstinget i Dalarnas län för att tillvarata länets

Läs mer

Förbundsordning för Sjuhärads kommunalförbund

Förbundsordning för Sjuhärads kommunalförbund Förbundsordning för Sjuhärads kommunalförbund Godkänd av Kommunfullmäktige, Bollebygds kommun 2013-01-31 Borås Stad 2013-02-21 Herrljunga kommun 2013-02-19 Marks kommun 2013-02-21 Svenljunga kommun 2013-02-11

Läs mer

Förbundsordning 2011-01-01

Förbundsordning 2011-01-01 1 Förbundsordning 2011-01-01 2 FÖRBUNDSORDNING för Regionförbundet Uppsala län Fr.o.m. 2003-01-01 Reviderad 2004-07-01; 2005-07-01; 2007-01-01; 2011-01-01 Förbundet är ett Kommunalförbund enligt Kommunallagen

Läs mer

Inrättande av samordningsförbund för Sollentuna och Upplands-Väsby kommuner

Inrättande av samordningsförbund för Sollentuna och Upplands-Väsby kommuner Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-08-26 1 (5) HSN 2016-4033 Handläggare: Lena Franzén Byttner Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-10-25, p 10 Inrättande av samordningsförbund för Sollentuna

Läs mer

Förbundsordning. Förbundsordning för Miljösamverkan östra Skaraborg. Kommunerna Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde och Tibro

Förbundsordning. Förbundsordning för Miljösamverkan östra Skaraborg. Kommunerna Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde och Tibro Förbundsordning Förbundsordning för Miljösamverkan östra Skaraborg Kommunerna Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde och Tibro BESÖKSADRESS Hertig Johans torg 2 Skövde TELEFON 0500-49 36 30 FAX 0500-41 83 87

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta Enligt arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta Enligt arbetsutskottets förslag STRÖMSTADS KOMMUN Ärenden Sida 24 (38) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-10-24 KS/2013 0159 KS 116 Årsredovisning med verksamhetsberättelse för Samordningsförbundet Norra Bohuslän Kommunstyrelsen

Läs mer

Förbundsordning för Regionförbundet i Kalmar län 2015-2018

Förbundsordning för Regionförbundet i Kalmar län 2015-2018 Förbundsordning för Regionförbundet i Kalmar län 2015-2018 (Godkänd av styrelsen den 2015-01-01, 8) Regionförbundet skall vara ett kommunalförbund enligt kommunallagen och bildas för obestämd tid. 1 Förbundets

Läs mer

Förslag till SAMORDNINGSFÖRBUND FÖR REHABILITERING I SÖDERTÄLJE OCH NYKVARN

Förslag till SAMORDNINGSFÖRBUND FÖR REHABILITERING I SÖDERTÄLJE OCH NYKVARN Arbetsmarknadsnämnden 2005-05-25 i Södertälje och Nykvarn Förslag till SAMORDNINGSFÖRBUND FÖR REHABILITERING I SÖDERTÄLJE OCH NYKVARN Innehåll Samordningsförbundets uppgifter Finansiellt samordnad rehabilitering

Läs mer

FÖRBUNDSORDNING för Södertörns brandförsvarsförbund

FÖRBUNDSORDNING för Södertörns brandförsvarsförbund FÖRBUNDSORDNING för Södertörns brandförsvarsförbund 1 Benämning och säte Kommunalförbundet benämns Södertörns brandförsvarsförbund och har sitt säte i Haninge kommun, Stockholms län. 2 Medlemmar Medlemmar

Läs mer

Förbundets ändamål. Förbundets uppgifter

Förbundets ändamål. Förbundets uppgifter Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller fr. o m: Lagakraftvunnet beslut Beslut: KF 111, 2010-09-06, Reviderad: KF 118, 2011-09-05, KF 86 2012-06-18 Förbundsordning för Region Blekinge Region

Läs mer

2 Medlemmar Medlemmar i kommunalförbundet är Stockholms läns landsting och Norrtälje kommun.

2 Medlemmar Medlemmar i kommunalförbundet är Stockholms läns landsting och Norrtälje kommun. Förbundsordning för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje antagen av Stockholms läns landsting 2015-12-15 197 Norrtälje kommun 2015-12-14 242 1 Benämning och säte Kommunalförbundet benämns

Läs mer

Förbundsordning för Räddningstjänsten Väst

Förbundsordning för Räddningstjänsten Väst Johan Hermelin, Strategihuset AB Version 1.5 2012-03-16 Förbundsordning för Räddningstjänsten Väst 1. Medlemmar, namn och säte Förbundets namn är Räddningstjänsten Väst och förbundet har sitt säte i Varberg.

Läs mer

Regionförbundet Örebro län

Regionförbundet Örebro län Regionförbundet Örebro län för Regionförbundet Örebro län Innehållsförteckning Förbundets namn... 1 Förbundets säte... 1 Förbundets medlemmar...1 Förbundets ändamål... 1 Förbundets uppgifter... 1 Förbundsfullmäktige...

Läs mer

Förbundsordning för Kommunalförbundet Gästrikeregionens Återvinnare Beslutad av respektive Kommunfullmäktige i april o maj 2005.

Förbundsordning för Kommunalförbundet Gästrikeregionens Återvinnare Beslutad av respektive Kommunfullmäktige i april o maj 2005. 2005-08-18 Förbundsordning för Kommunalförbundet Gästrikeregionens Återvinnare Beslutad av respektive Kommunfullmäktige i april o maj 2005. 1. Medlemmar Medlemmar i kommunalförbundet är Gävle, Hofors,

Läs mer

Förbundsordning för kommunalförbundet Norra Västmanlands Utbildningsförbund gällande fr.o.m. 2011-10-01

Förbundsordning för kommunalförbundet Norra Västmanlands Utbildningsförbund gällande fr.o.m. 2011-10-01 Förbundsordning för kommunalförbundet Norra Västmanlands Utbildningsförbund gällande fr.o.m. 2011-10-01 Antagen av kommunfullmäktige i Fagersta 2011-2011-06-28, 74 Antagen av kommunfullmäktige i Norberg

Läs mer

Förbundsordning för Östra Smålands Kommunalteknikförbund

Förbundsordning för Östra Smålands Kommunalteknikförbund 1 1 (7) Förbundsordning för Östra Smålands Kommunalteknikförbund Antagen av kommunfullmäktige i Hultsfreds kommun 126/2014-10-27. Antagen av kommunfullmäktige i Högsby kommun 148/2014-10-06. 1 Namn och

Läs mer

Förbundsordning för Vårdförbundet Sörmland

Förbundsordning för Vårdförbundet Sörmland Förbundsordning för Vårdförbundet Sörmland Medlemmar 1 Medlemmar i kommunalförbundet är Eskilstuna, Flens, Gnesta, Katrineholms, Nyköpings, Oxelösunds, Strängnäs, Trosa och Vingåkers kommuner (förbundsmed1emmar).

Läs mer

Förbundsordning för Nerikes Brandkår

Förbundsordning för Nerikes Brandkår Förbundsordning för Nerikes Brandkår Antagen av kommunfullmäktige den 9 juni 1997, 54. Ändrad av kommunfullmäktige den 21 september 1998, 45. Ändrad av kommunfullmäktige den 18 september 2000, 73 Ändrad

Läs mer

Förbundsordning för Region Värmland

Förbundsordning för Region Värmland KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2006-12-14 Ersätter: 2000-11-23 Gäller fr o m: 2006-12-14 Förbundsordning för Region Värmland Region Värmland -

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott Yttrande, remiss om anslutning till Samordningsförbundet Södra Roslagen

Socialnämndens arbetsutskott Yttrande, remiss om anslutning till Samordningsförbundet Södra Roslagen Sammanträdesprotokoll Socialnämndens arbetsutskott 2016-11-29 182 Yttrande, remiss om anslutning till Samordningsförbundet Södra Roslagen (SN 2016.182) Beslut Arbetsutskottet beslutar att föreslå att:

Läs mer

Förbundsordning för Nyköping - Oxelösunds Vattenverksförbund av år 1960

Förbundsordning för Nyköping - Oxelösunds Vattenverksförbund av år 1960 OXELÖSUNDS KOMMUNS Vattenverksförbund 1 (6) Förbundsordning för Nyköping - Oxelösunds Vattenverksförbund av år 1960 Antagen av Kommunfullmäktige Oxelösund 2004 10 27 / 2008-10-15 Kommunfullmäktige Nyköping

Läs mer

FÖRBUNDSORDNING FÖR V ASTRA SÖRMLANDS RÄDDNINGST JANST

FÖRBUNDSORDNING FÖR V ASTRA SÖRMLANDS RÄDDNINGST JANST Kommunstyrelsens handling nr 5/2009 FÖRBUNDSORDNING FÖR V ASTRA SÖRMLANDS RÄDDNINGST JANST Färbundsordningen gäller jr.o.m. 2008-xx-xx tils ny färbundsordningfastställs och ersätter samtidigt tidigare

Läs mer

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Antagen av styrelsen 2015-03-06 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1 Ansökan om medel... 2 2 Genomförande av aktivitet... 2 3 Redovisning av medel beviljade av styrelsen...

Läs mer

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14 Revisionen i finansiella samordningsförbund seminarium 2014 01 14 Så här är det tänkt Varje förbundsmedlem ska utse en revisor. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen utser Försäkringskassan en gemensam

Läs mer

Förbundsordning för Räddningstjänstförbundet MITT BOHUSLÄN

Förbundsordning för Räddningstjänstförbundet MITT BOHUSLÄN RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUNDET MITT BOHUSLÄN 2014-05-15 RMB 2014-07 Förbundsordning för Räddningstjänstförbundet MITT BOHUSLÄN Innehåll 1 Bakgrund 2 Medlemmar 3 Namn och säte 4 Uppdrag och ändamål 5 Organisation

Läs mer

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. (AU 152) KS 2014-228

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. (AU 152) KS 2014-228 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-06-03 139 Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering.

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr G.09

Kungsörs kommuns författningssamling Nr G.09 Förbundsordning för Västra Mälardalens Myndighetsförbund Antagna av kommunfullmäktige i Arboga 2010-11-25, 7 Antagna av kommunfullmäktige i Kungsör 2010-11-22, 24 1 Namn och säte Kommunalförbundet benämns

Läs mer

Samverkansavtal gällande överförmyndar-verksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. KS 2014-228

Samverkansavtal gällande överförmyndar-verksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. KS 2014-228 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-05-13 152 Samverkansavtal gällande överförmyndar-verksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering.

Läs mer

Förslag till förbundsordning för kommunalförbundet Gästrike återvinnare

Förslag till förbundsordning för kommunalförbundet Gästrike återvinnare Förslag till förbundsordning för kommunalförbundet Gästrike återvinnare För beslut i medlemskommunerna hösten 2015. Reviderad förbundsordning träder i kraft 2016-01-01 1. Medlemmar Medlemmar i kommunalförbundet

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 1 (7) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 STADGAR FÖR STIFTELSEN VÄSTERVIKS MUSEUM Fastställda av kommunfullmäktige 1994-02-24, 25 med ändringar 1997-05-29, 41, 1998-06-25, 75 och 2012-12-17 242

Läs mer

3 Styrelse Föreningens styrelse har sitt säte i Stockholm.

3 Styrelse Föreningens styrelse har sitt säte i Stockholm. 1 STADGAR för PATIENTFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN fastställda av regeringen den 19 december 1996 med ändringar fastställda av regeringen den 30 maj 2002, 8 september 2011, den 25 april 2013. 1 Namn och ändamål

Läs mer

BESLUTSUNDERLAG. Kommunfullmäktige. Ärende. Dnr Västra Skaraborg Dnr Lidköping, Skara och Vara kommuner.

BESLUTSUNDERLAG. Kommunfullmäktige. Ärende. Dnr Västra Skaraborg Dnr Lidköping, Skara och Vara kommuner. BESLUTSUNDERLAG Datum 2016-02-12 Sida 1(1) Kommunfullmäktige Ärende 2 Detaljplan del av fastigheten Fåglum 1:56 Dnr 2015-000244 Beslutsunderlag - Protokollsutdrag - Utlåtande - Utställningshandlingar 4

Läs mer

Stadgar för Kommunförbundet Norrbotten

Stadgar för Kommunförbundet Norrbotten Stadgar för Kommunförbundet Norrbotten Ändamål, medlemskap 1 Kommunförbundet Norrbotten är en intresseorganisation för kommunerna i Norrbottens län. Juridiskt är förbundet en ideell förening. Förbundet

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR STOCKHOLM Utgiven av KF/KS kansli 2003:14 Stadgar för Mälardalsrådet Beslutade på Mälardalsrådets möte den 15 maj 2003 (Ersätter Kfs 1993:4) Inledande bestämmelser 1 Föreningens

Läs mer

Förbundsordning för Karlstadsregionens räddningstjänstförbund

Förbundsordning för Karlstadsregionens räddningstjänstförbund Dnr 50.2013.00009 sid 1 (5) RÄDDNINGSTJÄNSTEN KARLSTADSREGIONEN 2014-03-14 Förbundsordning för Karlstadsregionens räddningstjänstförbund 1 Namn och säte Karlstadsregionens räddningstjänstförbund är ett

Läs mer

Reglemente. socialnämnden. för. Fastställt: Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen

Reglemente. socialnämnden. för. Fastställt: Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen Reglemente för socialnämnden Fastställt av: Kommunfullmäktige Fastställt: 2016-11-24 323 Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen Giltighetstid: från 1 januari 2017 tills vidare A: Socialnämndens

Läs mer

Bilaga 1 Stadsledningskontorets förslag till stadgar för Tyresåns vattenvårdsförbund

Bilaga 1 Stadsledningskontorets förslag till stadgar för Tyresåns vattenvårdsförbund Bilaga 1 Stadsledningskontorets förslag till stadgar för Tyresåns vattenvårdsförbund STADGAR FÖR TYRESÅNS VATTENVÅRDSFÖRBUND Förslag till stadgar att godkänna på förbundsmötetoret förordar Förslag med

Läs mer

Stadgar för Kommunförbundet Stockholms Län (KSL)

Stadgar för Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) Stadgar för Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) Antagna av förbundsmötet den 21 april 2015 Ändamål och medlemskap 1 Kommunförbundet Stockholms län (KSL) är en sammanslutning av länets kommuner. Förbundets

Läs mer

Förbundsdirektionen är kommunalförbundet Kunskapsförbundet Västs beslutande, förvaltande och verkställande organ.

Förbundsdirektionen är kommunalförbundet Kunskapsförbundet Västs beslutande, förvaltande och verkställande organ. Förbundsdirektionens verksamhetsområde 1 Förbundsdirektionen är kommunalförbundet Kunskapsförbundet Västs beslutande, förvaltande och verkställande organ. Direktionen fullgör de uppgifter som ankommer

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2017 Samordningsförbund Ånge

Verksamhetsplan och budget 2017 Samordningsförbund Ånge Verksamhetsplan och budget 2017 Samordningsförbund Ånge SAMORDNINGSFÖRBUNDET ÅNGE Beslutat av förbundsstyrelsen 2016-11-25 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Uppgifter... 3 Organisation...

Läs mer

Stadgar för Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund

Stadgar för Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund Stadgar för Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund 1 Namn Detta förbund, vars firma är Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund kallas i det följande för SKKF. SKKF bildades 1957 och förbundets stadgar

Läs mer

Förbundsordning för Östra Smålands Kommunalteknikförbund

Förbundsordning för Östra Smålands Kommunalteknikförbund 1 (7) Förbundsordning för Östra Smålands Kommunalteknikförbund Antagen av kommunfullmäktige i Högsby 2010-12-06, 195 Antagen av kommunfullmäktige i Hultsfred 2010-11-29, 115 1 Namn och säte Kommunalförbundets

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser

Stadgar för den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser Stadgar för den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser Reviderade 2011-04-26 ÄNDAMÅL 1 Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) är en ideell förening. Föreningen ska tillhandahålla

Läs mer