Intelligenta transport system - ITS Stöd för effektiv godstrafik på Göta Älv

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Intelligenta transport system - ITS Stöd för effektiv godstrafik på Göta Älv"

Transkript

1 En studie om Intelligenta transport system - ITS Stöd för effektiv godstrafik på Göta Älv Göteborg rev 1_1, Per Åke Olsson VD, Viktoriainstitutet

2 Innehåll Syfte... 3 Problemet, dess bakgrund och avgränsning... 3 Idéer, hypoteser, förslag till lösningar... 4 Tids och resursplan (med ev etappindelning)... 5 Rapportering och information... 6 Medverkande organisationer... 7 Viktoriainstitutet... 7 Övriga organisationer... 7 Demonstratorverksamhet (FAS2)... 7

3 Syfte Projektet är en förstudie och avser att studera hur ITS 1 lösningar kan stödja ett varaktigt transportsystem på Göta Älv / Vänern i enlighet med utredningen Förstudie angående mer godstrafik på Göta Älv (Arvidsson, 2008) som genomfördes på uppdrag av VGR. Projektet avser att identifiera de viktigaste områdena där ITS lösningar kan a) undanröja eller minimera hinder för en Älvpendeltrafik eller b) ge förbättrade möjligheter för Älvpendeltrafik c) utgör legala eller verksamhetsmässiga förutsättningar för en Älvpendeltrafik. Projektet skall också identifiera och involvera aktörer som kan ha en roll avseende ITS lösningar i ett Göta Älv system. Vilka roller och ansvar dessa skulle ha i en implementering av ett Göta Älv River Information System (RIS) kommer också att beskrivas. Projektet avser också att identifiera ett antal förslag till demonstratorer som i en andra fas skulle kunna genomföras för att visa på effekter och nytta med ITS lösningar i ett älv pendel system. Målsättningen är att dessa skall kunna realiseras i en fas två av detta projekt, med inriktning på demonstratorer och aktionsforskning inom dessa områden. Problemet, dess bakgrund och avgränsning Den förstudie som på uppdrag av Västra Götalandsregionen gjordes av BACAB 2 under 2008 avseende älvpendel på Göta Älv, visade på betydliga miljövinster för det totala transportperspektivet i regionen, med en ökad älvtransport och därigenom förflyttning av transportarbete från väg till vattenväg. Även trängsel och trafiksäkerhet skulle påverkas positivt med en sådan lösning. I studien berördes särskilt initiativ för flispendel som skulle kunna transportera de ansenliga mängder träflis för att säkerställa produktionen av biogas i Göteborg Energis kommande satsning på detta område i Göteborg. Det har identifierats ett antal hinder och möjligheter för en sådan utveckling, där vår uppfattning är att båda dessa aspekter är kopplade till ITS stöd, ur ett transportsystemperspektiv. EU direktiv (European comission, 2005) för inlandsvattentrafik förstärker denna uppfattning där just ett samordnat River Information Services 3 anges som en förutsättning för sådan trafik och där EU definierat ett ramverk för att försäkra om Europeisk transparens och interoperabilitet. Då projekt dessutom är ett exempel på ett avgränsat slutet transportsystem, finns större möjligheter att definiera och genomföra co modal informationsintegration. Antal aktörer är ändliga och identifierbara, men innehåller ändå inslag från åtminstone tre trafikslag. 1 ITS Intelligenta Transport System. 2 Bertil Arvidsson Förstudie angående mer godstrafik på Göta Älv 3 RIS EU ramverk med definitioner på krav för ITS stöd för ett Inland waterway inom EU.

4 Idéer, hypoteser, förslag till lösningar Projektet avser att genomlysa nedanstående identifierade problemområden, och tillsammans med referensgrupp och andra relevanta parter prioritera vilka ITS områden som kan ge störst effekt på en Älv pendeltrafik. I en sådan inventering/prioritering kan nya områden identifieras, och andra nedprioriteras. Inom följande områden tror vi att ITS lösningar kan bidra till effektivitet, bättre samordning eller miljövinster: Problemområde ITS område Applikationsexempel Demonstrator Just in time anlöp för älvpendel i förhållande till anlöp av huvudtransport till Göteborgs Hamn. Hantering av störningar av järnvägstrafik / vägtrafik pga Broöppning Synkronisering av broöppningar, med avisering till bropersonal samt berörda trafikanter, avisering till hamn/lastningspersonal, Järnvägsoperatörer. Transportoptimering. AIS 4 baserad Broöppningsoptimering mht s amhällsekonomi, Bränsleoptimeringsfunkti on för fartyg mht, anlöp,last och lossning. Position och ETA (Estimated Time Of Arrival) demonstrator för olika aktörer (Bropersonal, vägtrafikanten, järnvägsoperatörer, fartygsbefäl). Co modal anlöpsintegration (Fartyg, Jvg, Distributionsbil) Trafikstörningar, negativ inverkan på trafikflöde i regionen Dokumentflöde, effektivisering af frakthandlingar, klarering etc Miljöbelastning godstrafik Störningsoptimering, Integration med Trafikinformationsinfrastruk tur i Göteborgsregionen (DART ISET projektet) 5 och därigenom till tjänsteleverantörer och navigationssystem. e freight 6, Integration myndighetssystem (tull, sjfv) Transport information framework (e.g Freightwise 7, shortsea XML) Ekoeffektivitetsanalys, ekoeffektivitetsverktyg. Broöppningsavisering i GPS och andra trafikrelaterade digitala tjänster (trafiken.nu mfl) Integrationshub för fraktdokument för detta transportsystem Ekoeffektivitetsberäkning för transportköpare, realtidsmätning av miljövinster/förluster Implementering i samarbete med någon GPS leverantör. Demonstrator integrering av exempel dokumentflöde genom aktörskedja. Ekoeffektivitetsdatabas för giltiga transportrelationer i transportsystemet 4 AIS Automatic Identification System. Globalt positionerings och identifikationssystem inom sjöfarten omfattande alla fartyg över 300 brt. 5 DART ISET; Forskningsprogram i Göteborgsregionen avseende informationsinfrastruktur och digitala tjänster för trafikrelaterad information (Viktoriainstitutet) 6 E freight Samlingsnamn, och tillika EU projekt baserat på Europeisk strategi att transporter inom EU skall vara papperslösa Freightwise Förprojekt till e Freight, där ramverk och standards för meddelandeehantering inom transporter definierats.

5 Upprättande av et RIS (River Information Services) Myndighetsansvar, EU ramverk för RIS, Implementeringsförutsättni ngar med älvpendeln. River Information Services i enlighet med EU ramverk. Exemplifiering av funktioner ingående i RIS genom demonstratorer. Grundläggande frågeställningar som kommer att adresseras i förstudien baserat på ovanstående tillämpningsområden är: Att visa på hur man, genom att tillgängliggöra berörda aktörers informationsflöden, genom innovation skapar nya digitala tjänster (ITS) som förbättrar transportflöden och förutsättningar för samexistens av transportslag. Att visa på hur man, genom aktörssamverkan i ett avgränsat transportsystem, kan skapa processförbättringar i transportsystemet av gods. Att visa på hur, digitala tjänster, kan bidra till miljömässig, affärsmässig och social hållbarhet. Tids och resursplan (med ev etappindelning) Aktivitet Majl 10 juni 10 juli 10 Augusti 10 Sept 10 Okt 10 Nov 10 Projektfinansiering xxx Projektinitiering xx Aktörsidentifiering/ probleminventering xxxx Intervjuer xxx xxx xx Workshop x x x Studiebesök x Analys xxxx xx Slutrapport x Projektet kommer att organiseras i form av en projektgrupp bestående av resurser från Viktoriainstitutet och TFTS 8. Till projektet referensgrupp knyts en mängd aktörer och intressenter, som kommer att delta i form av Intervjuer och workshops. I denna referensgrupp kommer representanter från följande typer av organisationer att knytas: Hamnar Offentliga myndigheter och organisationer inom Västra Götaland och Värmland Transportoperatörer 8 TFTS Konsultorganisation med kompetens inom infrastruktur och trafikstyrning.

6 Rederier Järnvägsoperatörer / infrastrukturhållare Vi har idag en bekräftad medfinansiering i form av In kindinsatser på 450 timmar från de 11 industriparter som är knutna till projektet Rapportering och information Projektet kommer vid projektslut leverera en projektrapport med följande struktur: Inventering och definition av grundläggande kriterier för ITS stödsystem för älvpendel Identifiering av nödvändiga komponenter och designvision för ITS applikation för co modal synkronisering vid brounderfarter för Sjöfarten Genomgång av RIS (River Information Services) och förutsättningar för ett RIS i Göta Älv Väner korridoren. o Aktörer o Ansvarsfördelning myndigheter/aktörer o Studie av befintliga RIS och erfarenheter från dessa. Samverkan med RISING projektet (7FP 9 ). o Identifiering av nödvändiga aktiviteter för ett RIS projekt för Göta Älv Väner korridoren. Identifiering av möjliga demonstratorer och pilotapplikationer under en fas 2, Demonstratorfas. Inventering av infrastrukturförutsättningar i området samt hos befintliga aktörer (fartyg, terminaler, infrastrukturhållare) Identifiering av relaterade projekt och initiativ som har relevans ITS stöd Godstrafik på Göta Älv. Identifiering av möjliga frågeställningar och kunskapsgap som kan ligga till grund för framtida forskningsprojekt relaterade till co modala transportlösningar och innovation inom området digitala tjänster för transportsamverkan. 9 7FP EU s 7:e ramprogram för forskning, utveckling och demonstration.

7 Medverkande organisationer Viktoriainstitutet Viktoriainstitutet är ett icke vinstdrivande IT forskningsinstitut med huvudsaklig verksamhet inom fordons och transportindustrin. Viktoria ingår i Swedish ICT koncernen, och har sitt säte i Göteborg. Institutet sysselsätter ca 25 forskare idag. Viktoriainstitutet bedriver forskning och utveckling inom tillämpad informations och kommunikations teknik i samarbete med näringsliv, offentlig sektor och universitet. Målet är att stödja den svenska fordons och transportindustrin för att uppnå hållbar utveckling och tillväxt. Vidare koordinerar Viktoriainstitutet fordon och transportprojekt inom för hela Swedish ICT koncernen. Hållbara transporter är ett av Viktoriainstitutets utpekade fokusområden och projekt bedrivs bl.a. inom omvärldsbevakning, tjänsteutveckling, klustersamverkan och analyser avseende flertalet transport (gods persontransport) och trafikslag (väg, järnväg, sjöfart) I projektet fungerar Viktoriainstitutet som huvudsaklig resurs samt koordinator. Övriga organisationer TFTS Konsultresurs med fokus på trafikstyrning, brooptimering etc. BACAB Konsultföretag med erfarenhet från utredningsarbetet kring inlandssjöfart på Göta Älv. Göteborgs Hamn Göteborg Energi Kristinehamns kommun Göteborgsregionens kommunalförbund Göteborgs Stad Ahlmarks Rederi Thunbolaget Sjöfartsverket Lighthouse Demonstratorverksamhet (FAS2) En del av förstudien syftar till att identifiera ett antal demonstrator projekt, som skall visa (i befintlig kontext) hur ITS lösningar i ett RIS kan stödja en varaktig gods pendel trafik på Göta Älv. Dessa demonstrator projekt kan komma att omfatta fartyg, hamnar, myndigheter och samhällsfunktioner som har inverkan på en sådan trafik. Förstudien kommer därför också omfatta förankringsarbete med dessa aktörer om deltagande i sådan demonstratorverksamhet.

8 En fas 2 av projektet skulle kunna påbörjas i November Finansiering av denna fas kommer att beredas under detta projekt.

ITS- rådet N2010:06 ITS-rådets rapport 2012

ITS- rådet N2010:06 ITS-rådets rapport 2012 ITS- rådet N2010:06 ITS-rådets rapport 2012 Förord I juni 2010 tillsatte regeringen ett råd för intelligenta transportsystem, ITS-rådet, för att bättre ta tillvara möjligheterna att använda informations-

Läs mer

Öppen plattform för tjänster i intelligent infrastruktur för elfordon

Öppen plattform för tjänster i intelligent infrastruktur för elfordon Ansökan om medel för konceptutveckling av Öppen plattform för tjänster i intelligent infrastruktur för elfordon Göteborg, 2010-11-02 ------------------------------------------------------------- Per-Åke

Läs mer

Förutsättningar för samordnad godstrafik inom Norra Djurgårdsstaden i Stockholm

Förutsättningar för samordnad godstrafik inom Norra Djurgårdsstaden i Stockholm TransOpt förstudie Förutsättningar för samordnad godstrafik inom Norra Djurgårdsstaden i Stockholm Författare: Mona Pettersson, WSP Björn Eklund, Logica Jan Kristoffersson, Sust Utgiven i juni 2010 av

Läs mer

Behov av utveckling för ökad samverkan om skydd av samhällsviktig verksamhet

Behov av utveckling för ökad samverkan om skydd av samhällsviktig verksamhet samhällsskydd och beredskap 1 (16) ROS-SSV SKYDD AV SAMHÄLLSVIKTIG VERKSAMHET Behov av utveckling för ökad samverkan om skydd av samhällsviktig verksamhet Ett delprojekt inom ramen för genomförande av

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Joint Industry Project: IWW?

Joint Industry Project: IWW? PRESENTATION Joint Industry Project: IWW? INLANDSJÖFART TILL NYTTA FÖR INDUSTRI, NÄRINGSLIV OCH MILJÖ? D&D Plats Representanter Projektdeltagare Förslag till utökat område Fredag, 24 februari Näringsdepartementet,

Läs mer

Digital agenda för Åland

Digital agenda för Åland Innehåll 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning... 1 2.1 Varför digital agenda?... 1 2.2 En vision för det åländska e-samhället... 2 2.3 Omvärlden... 3 2.3.1 Finlands digitala agenda... 3 2.3.2 Sveriges digitala

Läs mer

Inför åtgärdsplaneringen 2010-2020 www.banverket.se/banportalen/ap

Inför åtgärdsplaneringen 2010-2020 www.banverket.se/banportalen/ap Redovisning av uppdrag Inför åtgärdsplaneringen 2010-2020 www.banverket.se/banportalen/ap Titel: Inför åtgärdsplaneringen 2010-2020 Publikation: 2008:115 Projektledare: Peo Nordlöf, Vägverket, Rolf Haraldsson,

Läs mer

INTERREG SVERIGE-NORGE 2014-2020 ---------------------------------------------------------------------------------------------- Ett gränsregionalt

INTERREG SVERIGE-NORGE 2014-2020 ---------------------------------------------------------------------------------------------- Ett gränsregionalt INTERREG SVERIGE-NORGE 2014-2020 ---------------------------------------------------------------------------------------------- Ett gränsregionalt samarbetsprogram - för en ekonomiskt stark region med

Läs mer

Åtgärder för en effektiv europeisk transportpolitik. Rapport 2010:2

Åtgärder för en effektiv europeisk transportpolitik. Rapport 2010:2 Åtgärder för en effektiv europeisk transportpolitik Rapport 2010:2 Åtgärder för en effektiv europeisk transportpolitik Rapport 2010:2 Trafikanalys Adress: Sveavägen 90 113 59 Stockholm Telefon: 010 414

Läs mer

KuNsKap Och INNOVatION

KuNsKap Och INNOVatION KuNsKap Och INNOVatION - förutsättningar för en hållbar tillväxt Satsning, styrning och samverkan för optimal utväxling N OV E M B E R 2 012 Högt på agendan i Sverige, Europa och i resten av världen står

Läs mer

SCANNING AV FONDER OCH PROGRAM FÖR PROJEKTUTVECKLING KSK

SCANNING AV FONDER OCH PROGRAM FÖR PROJEKTUTVECKLING KSK SCANNING AV FONDER OCH PROGRAM FÖR PROJEKTUTVECKLING KSK 2015-01-29 1 Innehåll Utlysningar... 3 Vinnova... 3 1 Transport- och miljöinnovationer 2015... 3 2 Innovationsprojekt i företag... 3 3 Testbäddar

Läs mer

Effektiva & integrerade transportprocesser

Effektiva & integrerade transportprocesser Projektrapport från EIT-projektet Effektiva & integrerade transportprocesser : : 2 (53) Sammanfattning Denna rapport sammanfattar slutresultatet från FFI-projektet, EIT Effektiva och integrerade transportprocesser.

Läs mer

Produktion: Region Västerbotten Omslagsfoto: Norrlandia bildbyrå

Produktion: Region Västerbotten Omslagsfoto: Norrlandia bildbyrå Västerbottens läns tillväxtprogram 2008 Produktion: Region Västerbotten Omslagsfoto: Norrlandia bildbyrå 1. INLEDNING Västerbottens ekonomi utvecklas väl och utgör ett positivt bidrag till den nationella

Läs mer

Utvecklingsmyndighet Bolagsverket

Utvecklingsmyndighet Bolagsverket AD 340/2011 Utvecklingsmyndighet Bolagsverket N 2011/1368/ITP Företag och Företagande Rapport nr.1 Datum: 2011-09-14 Version: 1.0 Upprättad av: Monica Grahn AD 340/2011 Innehållsförteckning 1 Utvecklingsmyndigheternas

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

m.fl. Uppdrag om att ta fram inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för perioden 2018 2029

m.fl. Uppdrag om att ta fram inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för perioden 2018 2029 Regeringsbeslut II 4 2015-05-21 N2015/4305/TIF Näringsdepartementet Trafikverket 781 89 Borlänge m.fl. Uppdrag om att ta fram inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för perioden 2018

Läs mer

Kommittédirektiv. Digitaliseringskommissionen en kommission för den digitala agendan. Dir. 2012:61. Beslut vid regeringssammanträde den 7 juni 2012

Kommittédirektiv. Digitaliseringskommissionen en kommission för den digitala agendan. Dir. 2012:61. Beslut vid regeringssammanträde den 7 juni 2012 Kommittédirektiv Digitaliseringskommissionen en kommission för den digitala agendan Dir. 2012:61 Beslut vid regeringssammanträde den 7 juni 2012 Sammanfattning Regeringen har beslutat om en bred och sammanhållen

Läs mer

Samordnare för internationella ungdomsfrågor Västra Götaland år 2 av 3

Samordnare för internationella ungdomsfrågor Västra Götaland år 2 av 3 Samordnare för internationella ungdomsfrågor Västra Götaland år 2 av 3 Inledning är en regional ideell förening, som arbetar för att stödja ungas eget skapande, kulturutövande och arrangemang i hela Västra

Läs mer

Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 2025

Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 2025 Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 2025 Remissversion 2013-06-14 Titel: Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 2025. Remissversion 2013-06-14 Ärendenummer: TRV 2012/38626

Läs mer

Samverkan kring hållbar stadsutveckling inom Mistra Urban Futures. Göteborgsregionens kommunalförbund 2014. Bild: Mostphotos.

Samverkan kring hållbar stadsutveckling inom Mistra Urban Futures. Göteborgsregionens kommunalförbund 2014. Bild: Mostphotos. Samverkan kring hållbar stadsutveckling inom Mistra Urban Futures Göteborgsregionens kommunalförbund 2014 1 Bild: Mostphotos. Förord Göteborgsregionens kommunalförbund, GR, är en av sju parter i det internationella

Läs mer

Behov av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer VINNOVA

Behov av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer VINNOVA Behov av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer av VINNOVA Förord VINNOVA har i regleringsbrevet för budgetåret 2011 fått i uppdrag att analysera behoven av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer

Läs mer

KREATIVA EUROPA EN ANALYS AV DE MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR EU:S KULTURPROGRAM 2014-2020 RYMMER FÖR SVENSK UTSTÄLLNINGSSEKTOR !!! R13-17 !!!!!!

KREATIVA EUROPA EN ANALYS AV DE MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR EU:S KULTURPROGRAM 2014-2020 RYMMER FÖR SVENSK UTSTÄLLNINGSSEKTOR !!! R13-17 !!!!!! R13-17 KREATIVA EUROPA EN ANALYS AV DE MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR EU:S KULTURPROGRAM 2014-2020 RYMMER FÖR SVENSK UTSTÄLLNINGSSEKTOR Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Sammanfattning och förslag

Läs mer

Projektet Strängnäs Växer

Projektet Strängnäs Växer Utvärderingsrapport av : Projektet Strängnäs Växer European Minds Utvärderare: John Gunnarsson www.europeanminds.se INNEHÅLL KAP 1. Sammanfattning 3 KAP 2. Bakgrund till projektet 4 KAP 3. Utvärderarens

Läs mer

Svallvåg 2013. Svensk maritim forsknings- och innovationsagenda

Svallvåg 2013. Svensk maritim forsknings- och innovationsagenda Svallvåg 2013 Svensk maritim forsknings- och innovationsagenda Svallvåg är en strategisk innovationsagenda för det maritima klustret i Sverige. Den har tagits fram av klustrets intressenter i samverkan,

Läs mer

Handlingsplan Nationell satsning citylogistik 2012-2013

Handlingsplan Nationell satsning citylogistik 2012-2013 Handlingsplan Nationell satsning citylogistik 2012-2013 Bakgrund Ett nationellt nätverk för citylogistik har bildats med representanter för storstadsregionerna, Trafikverkets region Syd, Väst och Stockholm

Läs mer

Hela resan hela året! En uppföljning av transportsystemets tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Hela resan hela året! En uppföljning av transportsystemets tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning Hela resan hela året! En uppföljning av transportsystemets tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning ISSN 1653-0942 978-91-86673-65-9 Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2013 Förord År 2009 beslutade

Läs mer

Initiativ Landskrona. Projektbeskrivning. 8.1 Bakgrundsbeskrivning, skäl för projektet. 8.2 Sammanfattande projektbeskrivning

Initiativ Landskrona. Projektbeskrivning. 8.1 Bakgrundsbeskrivning, skäl för projektet. 8.2 Sammanfattande projektbeskrivning Initiativ Landskrona Projektbeskrivning 8.1 Bakgrundsbeskrivning, skäl för projektet INITIATIV LANDSKRONA är ett samlingsprojekt som avser att kombinera flera olika delprojekt för att förstärka verkan

Läs mer

Energieffektiva fordon

Energieffektiva fordon Diarienr 2015-003402 Programbeskrivning för programmet Energieffektiva fordon 2015-2019 Beslutsdatum 2015-06-10 2 (19) Innehåll T 1 Sammanfattning 3 2 Programmets inriktning 4 2.1 Vision... 4 2.2 Syfte...

Läs mer

Introduktion till portföljstyrning. version 1.0. Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering

Introduktion till portföljstyrning. version 1.0. Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering Introduktion till portföljstyrning version 1.0 Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/17/traffic_light_tree.jpg/1280px-traffic_light_tree.jpg

Läs mer