PM av Roger Ellmin. Sammanställt för deltagarna i konferensen: Kvalitetsarbete i klassrummet samlade erfarenheter av kunskapsbedömning för år 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PM av Roger Ellmin. Sammanställt för deltagarna i konferensen: Kvalitetsarbete i klassrummet samlade erfarenheter av kunskapsbedömning för år 1"

Transkript

1 1 PM av Roger Ellmin. Sammanställt för deltagarna i konferensen: Kvalitetsarbete i klassrummet samlade erfarenheter av kunskapsbedömning för år 1-3. Umeå universitet, 31 oktober, Den lärande individen Den lärande individen är skolsystemets minsta och viktigaste byggsten. Hur lär vi då? Hur ser de strukturer och processer ut som leder till lärande? Frågor kring synen på lärande, hur lärandet går till och vilken lärande vi vill ha är därför viktiga. Här tas utgångspunkt i det som de lärande individerna - eleverna - ges möjlighet att lära, vilka förmågor, förhållningssätt, värden etc. som de ges möjlighet att utveckla. Lärandet Vad som kännetecknar ett gott lärande har fängslat människor i alla tider. Skolan har alltid handlat om lärande, att lära eleverna något som anses viktigt att kunna. Elever har också i alla tider försökt lära sig det som ansågs vara rätt, det som uppmuntrades och belönades och de har försökt lära de kunskaper som ansetts användbara i samhället de skulle verka i. Men lärandet har benämnts olika, tagit sig olika uttryck och bemöts på olika sätt, beroende på olika samhällsvärderingar. Uttrycken lära sig veta hut, all lära guds bud, lära sin läxa, lära sig utantill att lära för provet att lära för livet, lust att lära, att lära att lära, samlärande och lärmiljö speglar olika tidsepoker från de första tidiga skolorna med uppgift att med om så krävdes hårdhänta bestraffningar disciplinera barn och tukta dem till elever till dagens skolor med andra syften med lärandet. Om lärandet förr var mycket tyngdpunkt på struktur vad som skulle läras ut - är det idag också fokus på process dvs. hur själva lärandet går till. I dag har vi ambitionen att ta reda på inte bara vad eleven lär utan också hur eleverna lär för att bättre kunna förstå och stödja deras lärande och lägga grunden för ett med livslång och hållbart lärande.. Tidigt var lärande det samma som det som skolan lärde ut. Idag ser lärandet som mer spännande och komplext. Beprövade erfarenheter och forskning kan också ge en del svar kring ett lärande som består. I dag har vi mer kunskap om lärandeprocesser utifrån den lärande individens perspektiv. Ett lärande som är kopplat till hela individen, fysiskt, psykiskt och socialt. Både kropp och hjärna.

2 2 Det kompetenta barnet jag kan Det är konstigt med mig. Jag kan så mycket. säger Astrid Lindgens Lotta på Bråkmakargatan, och tillägger men jag kan inte åka slalom. Det handlar om att duga utan att man fixar allt. Samma tankegång illustrerar begreppet det kompetenta barnet. Med det "kompetenta barnet" menas att ge uppmärksamhet åt det barnet kan och den kunskap barnet förvärvar när barnet upptäcker och utforskar. Begreppet lyfter fram nyare teorier om barns lärande, även om begreppet i sig inte är helt nytt. Begreppet har många bottnar men visar på hur barn har kompetenser och förmågor på mycket tidigare åldersnivåer än man tidigare trott. I dag betonas barns kompetens mer än någonsin. Barn kan t.ex. lära sig läsa i tvåårsåldern genom att konfronteras med ord på rätt sätt. Barn kan om bara föräldrar/vårdnadshavare, förskola och skola ser till att de får möjlighet att lära. Pramling (1986) menar att små barn först uppfattar att de lär sig genom att göra något. Sedan uppfattar de att den kan lära sig att veta något och sist uppfattar de att lärande kan vara att förstå något. Ett lärande blir till när kunskap konstrueras av barnet i interaktion med den omgivande miljön. Kunskap är inte något människor har el. inte har kunskap är något som skapas tillsammans först genom samhandling och därefter genom bearbetning av den enskilde till personlig mening. Förutsättningarna för lärande ligger både hos individen själv och också i den sociala miljön han/hon ingår i. Det är interaktionen person situation (miljö) som är det avgörande. Lärandets mänskliga aspekter I skolans värld levde vi länge i förenklade system där elever betraktades som skolomogna eller skolomogna begåvade eller obegåvade, motiverade eller omotiverade, aktiva eller lata sådana som har det och de som inte har det, dvs. förenklingar på individnivå. Det var först under talet som forskare började utveckla interaktionistiska och dynamiska modeller för att öka förståelsen av hur man på ett nyanserat sätt skulle kunna hitta rätt i lärandets ofta komplicerade samspel mellan individ och miljö. Men än i dag så finner vi det svårt att på ett nyanserat sätt finna vägen in i både individens och miljöns samlade betydelse när vi ska försöka förstå och förklara elevers lärande. Vi har fortfarande svårt att utifrån praktiska erfarenheter med människor i verkliga situationer utveckla synsätt och arbetsmetoder som förbinder en biologisk, psykologisk och social nivå

3 3 med en organisatorisk och samhällelig nivå. Det finns ofta en obalans mellan de olika nivåerna. Två aktuella studier för illustrera detta fenomen. I avhandlingen Att inte vilja vara problem social organisering och utvärdering av elever i särskild undervisningsgrupp (Karlsson, 2008) redovisas att fokus på barnens problem ofta uttryck som sociala brister men barnen själva gör starkt motstånd mot att definieras som problem. De vill prata om det som går bra vilket visar på just deras sociala förmåga. Hjörne & Säljö (2008) som följt ett elevhälsoteams arbete i fem år beskriver i boken En plats fört alla Elevhälsa och förhandling om normalitet i den svenska skolan hur elevers problem individualiseras och förläggs till den enskilde individen oftast som diffusa problem och som någon form av avvikelse hos den enskilda eleven. När barnen inte passade in vad det barnet som patologiserades. Bägge exemplen visar på hur person skiljs från situation (miljön). Elevers lärande måste förstås utifrån en helhetssyn: - som en helhet tanke, känsla och handling - som en unik individ med generella och speciella behöv - mot sin etniska, sociala och kulturella bakgrund - utifrån sin tidigare livserfarenhet Elever som hanterar skolsituationen dåligt kategoriseras ofta som svaga elever. Men det kan vara så att de misslyckas eller är svaga i en alltför traditionell eller moderna undervisningssituation. Men det betyder nödvändigtvis inte att de är dåliga på att lära. Problem med att lära något kan vara olika. Eleverna kan ha andra sätt att lära på än de skolan erbjuder (teorier om lärstilar). Eleverna kan ha olika dysfunktioner ( t.ex. dyslexi). Uttalande som Eleven är omotiverad att lära matte är mindre konstruktiv än Eleven är ointresserad av matte på mina lektioner och mest konstruktivt är frågan Kanske eleven inte lär bäst på det sätt jag organiserar undervisningen. Lärande består alltid av två delar: - Först mötet med ny information eller nya erfarenheter. - Sedan upptäckten av en personlig, individuella mening. Lärande underlättas om det kan förankras i verkligheten verkliga människor i verkliga situationer dvs. både det elevens har med sig av tidigare av kunskaper, erfarenheter, attityder och hur själva situationssidan (lärmiljön) se ut. Det är i interaktionen person situation som utvecklingen sker. Utifrån det utvecklingsteoretiska perspektiv som redovisats ovan och som sammanfattas i figuren nedan utvecklas och fungerar individen som en hel, integrerad varelse i samspel med

4 4 miljön. Med integrerad avses att tanke känsla handling hänger ihop och ses som en helhet. Man kan inte se elever som enbart tänkande, kännande eller handlande (görande) människor. Som verklig människa i verkliga situationer är man allt på en gång och det ena styr och påverkar det andra. Idag vet vi t.ex. betydelsen av att inte bara stödja elevers intellektuella utveckling utan också skapa ett gott emotionellt klimat i skolan, därför att vår förmåga att lära starkt påverkas av våra känslor. Kunskapen konstrueras utifrån ett förståelseperspektiv där ny kunskap bygger på individens förståelse och gjorda erfarenheter. Hela människan hela tiden Individen tar hela tiden till sig det hon möter i samspelet med omgivningen, bearbetar det, värderar det, försöker förstå det och agera utifrån vad man redan kan och vet, men försöker också ändra sitt tänkande och handlande så att det stämmer överens med situationens krav. Både person och situation är föränderliga. Såväl människor som skolor är komplexa, dynamiska och föränderliga. Lärande är meningsskapande, ett situationsbundet lärande från situation till situation. Det finns inga situationer där vi inte lär, men vi kan lära olika saker. Detta kan illustreras utifrån begreppen framgångscykeln och de positiva eller salutogena förhållningssättet. Det positiva förhållningssättet. Om en salutogen utgångspunkt för lärandet har jag skrivit tidigare (Ellmin, 1995, Ellmin & Ellmin, 2003, Ellmin, 2006 ). Här ska bara konstateras att det betyder att den söker det positiva. Det salutogena perspektivet ser till vilka faktorer som är skyddande och kompensatoriska. Fokus på vad barnet/eleven kan och hur eleven har utvecklats som medel för att nå fortsatt utveckling. Nästa steg i utvecklingen formuleras som ett mål, inte i termer av brister hos eleven. Man lägger tonvikten vid vad eleven klarar av och inte motsatsen. Man tar fasta på de olika faktorer som främjar elevens utveckling och vad som kan bli en resurs i lärandet. Det är vad eleven gjort bra och inget annat som skall vara i fokus. Det finns alltid något positivt att säga om elevens bidrag. Områden som behöver förbättras beskrivs i termer av nästa mål och inte som brister hos eleven (Taube, 1997, Ellmin , Ellmin & Ellmin, 2001, Af Petersen,2002.) Steg för steg kan detta beskriva på följande sätt: Planering av uppgifter/lärandet

5 5 - egna mål och uppgiftens mål Organisation av uppgifter/lärandet - val av lärmiljö, sätt att lära, stöd Dokumentation av gjorda uppgifter - strukturera och samla information Reflektion och värdering av lärandet - värdering av måluppfyllelsen Planering av nya uppgifter/lärandet - nya mål Vi kan inte hindra människor från att lära, men hur samspelt människa - miljö ser ut, hur passformer fungerar mellan individen behov och förutsättningar och miljöns krav och möjligheter är av avgörande betydelse. Det handlar om att möta människor där de befinner sig både fysiskt och i tanke, känsla och handling. I varje enskild inlärningssituation har den enskilde eleven med sig ett förbagage i form av biologisk utrustning, tidigare erfarenheter, minnesbilder, känslor, föreställningar, kulturella mönster och värden som omger och påverkar henne. Det gäller att ta tillvara de starka sidorna i stället för att fokusera och låsa sig i de svaga sidorna för mycket. Lärandeprocessens tre dimensioner Skola handlar om undervisning och elevens lärande i vid mening, kunskapsmässigt och socialt. Vad eleven lär, och hur eleven bäst lär, är kärnfrågor i ett utvecklingssamtal. Men lärandet sker inte isolerat utan måste sättas in i sitt fysiska och sociala sammanhang. En skolas fysiska och psykologiska miljö har utomordentligt stor betydelse för resultaten av det arbete som ska uppnås. Det handlar om att ordna förutsättningar för goda möten - de möten mellan elever, lärare och andra vuxna där själva lärandet uppstår. Lärandet handlar inte bara om det organiserade lärandet i skolan utan också om det lärande som sker på elevens tid utanför skolan mer än halva året i dagar räknat. Lärandet är således en process om kan beskrivas i tre dimensioner:

6 6 - En kognitiv dimension. Lärande handlar alltid om att något nytt förbinds med det som redan finns dvs. kopplingen mellan ny information och befintlig kunskap. All ny kunskap måste bygga på befintlig kunskap för ett bestående lärande. - En psykologisk dimension. En inre psykodynamisk process förmedlad via känslor, attityder och motivationer som styr och påverkar lärandet. - En social dimension. Det handlar om interaktionen mellan den lärande individen och själva lärmiljön, dvs. personen-i-situationen. En social mellanmänsklig samspelsnivå inom skolan och i sista hand en bakomliggande samhällelig nivå som definierar såväl skolans institutionella ramar som attityder och värderingar av skolan som institution. Synen på lärandet är att detta är något som skapas (konstruktivism) i en social process (social konstruktivism) Inget lärande sker i ett socialt vakuum. Person och situation (människa-miljö) är en oskiljbar enhet - personen-i-situationen som förhåller sig till andra människor, ingår i relationer och deltar i interaktioner (samspel). Med ett sådant synsätt på lärande är inte bara vad eleven lär det viktiga, utan också hur han eller hon gör det. Detta är alltså en mer dynamisk än statisk syn på lärandet. Bruner (1997) betonar interaktionismen i lärandet, när han säger att lärandet är en interaktiv process där man lär av varandra och inte bara genom att bli talad till eller visad på. En interaktionistisk eller socialkonstruktivistisk syn på lärandet i skolan är att föredra av främst två skäl. Teoretiskt, bl.a. därför att det ger en allsidig bild av människan (så väl vuxna och barn) i skolmiljön. Helhetssynen innebär att man väger in såväl faktorer inom individen som i den yttra miljön. Praktiskt, därför att synen på människan som aktiv och i samspel med omgivningen får konsekvenser för t ex skolans arbetsinnehåll, arbetsorganisation och arbetsformer. Det tvingar fram ett hänsynstagande till individen och individens förutsättningar och behov när man utformar skolmiljön för elever, lärare och andra vuxna. Risken minskar då att elevers möjligheter och problem med lärandet enbart personifieras och tillskrivs enskilda individer utan koppling till själva lärmiljön i skolan. Lärande handlar ju, som vi påpekats ovan, att eleven kopplar något nytt (ny information) till den kunskap som redan finns. Men det som redan finns är inte detsamma för alla elever. Det handlar om vad den lärande individen tar

7 7 med sig i den nya lärsituationen. För både den enskilda eleven och läraren kan det därför vara svårt att hantera elevers olikheter och motstånd på ett konstruktivt och utvecklande sätt. Såväl individen själv som de institutionella ramarna sätter gränser. Men det finns alltid situationer där elevers olikheter och motstånd kan hanteras mer eller mindre konstruktivt. För att få någon systematik i analysen av vilka samverkande faktorer som stödjer lärandet kan man dela upp orsakerna med hänsyn till deras påverkan. Det är naturligtvis ingen helt klockren avgränsning då lärandet påverkas av faktorer på flera olika nivåer samtidigt. Sammanställningen nedan ökar dock möjligheterna till en mer nyanserad och vägvisande ansats för att stödja det goda lärandet för alla elever. Huvudfaktorer som påverkar lärandet och lärandeprocesserna i skolan Individen själv individuella faktorer - fysisk, intellektuell, känslomässig och social mognad och utveckling - nyfikenhet, lust och energi för lärande - själtillit, självförtroende, självtillit och självkänsla Individens relationer till omgivningen - närhet och trygghet i samspel med andra - samspels- och kommunikationsmönster - samlärande Skolarbetet som sådant arbetsinnehåll - uppgifter som leder till engagemang och arbetstillfredsställelse - skolarbetet tillräckligt utmanande - upplevd känsla av sammanhang (KASAM) Skolorganisationen arbetssätt och arbetsformer - eget inflytande - hänsyn taget till olika lärstilar och lärstrategier - balans krav kontroll - stöd - lära-att-lära aktiviteter - samlärande - närsamhällets resurser utnyttjas i lärandet och lärade i autentiska miljöer Ledningsformer hur elevernas lärande leds och styrs - det individuella bemötandet, individualisering - att bli sedd hör, bekräftad och delaktig - jag ser dig, tror på dig och ger dig plats

8 8 Den inre och yttre fysiska skolmiljön - miljö för trygghet, avkoppling och estetiska upplevelser - vackra, välskötte och fysiskt genomtänkt lokaler tillräckligt vuxenstöd Förhållanden utanför skolan familjen och samhället i stort kedjan hem skola fritid samhälle hålls samman samband formellt (i skolan) och informellt lärande (utanför skolan) hänsyn tagen till den personliga lärmiljön (PLM) och dess betydelse Figur 1. Faktorer som påverkar lärandet och lärandeprocesserna i skolan. Att lärandet är en flerdimensionell process står klart och låt oss se på de olika huvudfaktorerna var för sig. Individen själv individuella faktorer Individuella faktorer, som fysik, intellektuell, känslomässig och social mognad spelar naturligtvis en väsentlig roll i lärandet. Detsamma gäller naturligtvis nyfikenhet, lust och energi för lärande. Tänk bara på alla ord som börjar med själv, hur de hänger samman och hur barns påverkas av hur de ser på sig själva och hur de blir sedda av andra. Det är viktigt att bejaka sig själv och sin individualitet (identitet) på fler områden: Självinsikt att veta vem man är, ha en identitet. Jag är jag Självförtroende jag i relation till min förmåga. Jag kan. Självtillit jag kan lära nya saker och utvecklas. Jag vågar försöka utan rädsla för att misslyckas. Självkänsla jag som jag värderar och ser på mig själv som lärande individ. Jag accepterar mig själv som jag är, men både starka och svaga sidor Resultaten av samspelet mellan de olika delarna i självet bygger upp den viktiga självkänslan: Självinsikt x självförtroende x självtillit = självkänsla

9 9 Det handlar inte om att plussa ihop/lägga ihop de olika delarna utan det handlar om det interaktiva sambandet dem emellan. Alla dessa aspekter av självet blir så påtagliga när barn börjar skolan och ska prestera, värderas, bedömas och betygsättas på olika sätt. Visst kan man lära av sina misstag, men först när självförtroende och tilliten till sig själv och vuxna är tillräckligt stark. Relationer och det sociala samspelet Lärandet går också att förstå och förklara utifrån individens relation med omgivningen. Det är i mötet som utveckling sker och närhet och trygghet i samspelet med andra blir två nyckelbegrepp. Ett systematiskt arbete med att träna sociala färdigheter ger inte bara en bättre skolmiljö utan bidrar också till ett bättre och större utbyte av lärandet. I grupper/klasser är man varandras arbets- och utvecklingsmiljö och med ett stödjande klimat i samspel och kommunikation har eleverna förmågan att lyssna på varandra och läraren. Man känner varandra, talat väl om varandra och har behov av varandra stöd. Det finns flera skäl till varför samarbetsprocesser leder till konstruktivt lärande. Samarbetsprocesser leder vidare och ökar möjligheterna till en tydlig och ärlig kommunikation mellan de inblandade. De berörda får möjlighet att bli tydliga inför sig själv och andra i frågor kring vad man står, vad man tycker och tänker. Om man vågar tala mer rakt på sak och visa lite mer öppet vad man tycker och tänker och inte blir ifrågasatt i detta. Man blir medveten om vad som är och vad som kan bli. Möjligheterna att kunna uttrycka båda fakta och känslor gör det möjligt att såväl vidga perspektiven som att skapa en gemenskap. Det är i och för sig inte anmärkningsvärt att irritation och konflikter uppkommer när så många individer samlas på ett ställe och dagligen konfronteras med varandra. Med det är inte acceptabelt när samspelet urartar till trakasserier, mobbning eller fysiskt våld. Det står inget uttryckligt om handlingsregler för konflikthantering i läroplanen men det beskrivs hur eleverna ska vara med och bete sig mot andra människor. De ska lära sig samarbeta, kunna leva sig in i andras situation och samtidigt ta avstånd från kränkande behandling och förtryck. Läraren ska diskutera värderingar, uppfattningar och problem med eleverna. I läroplanen talas om att alla människor har samma värde och om solidaritet mot svaga och utsatta. Lärare (och annan skolpersonal) ska ingripa när någon blir utsatt för kränkningar, mobbning och rasism.

10 10 Jag har tidigare påpekat (Ellmin, 1985, 2008) att gruppens (klassens)storlek kan ha avgörande betydelse för om relationer och kommunikationsmönster ska bli bra eller dåliga, harmoniska eller alltför konfliktfyllda. Alltför stora grupper kan medföra risker för anonymitet, dold kommunikation, myter och intriger. I stora grupper är risken större för att enskilda individer ska hamna utanför, med oro och kroppsliga spänningar som följd. Att vara utanför, att inte ingå i gemenskapen, leder förr eller senare till konflikter, öppna eller dolda. Att ställas utanför, att kränkas eller hånas innebär för somlig att försöka hävda sig, slå sig in genom att vara påträngande, aggressiva eller bråkiga. Andra kan istället dra sig undan, bli rädda skygga eller isolerade. Skolarbetet som sådant skolarbetets innehåll Den övergripande frågan blir vad gäller arbetsinnehållet i skolan blir: Hur kan vi kunna underlätta varje enskild elevs lärande genom att ta hänsyn till förkunskaper, mognad och lärstil. Det är centralt för elevers lärande att arbetsinnehållet i skolan leder till engagemang och arbetstillfredsställelse och att eleven för möjlighet att lära på sitt bästa sätt att lära, allt för att förebygga negativ stress, motstridiga krav, över- och understimulering samt sänkt självkänsla och självförtroende. Generella krav på skolarbetets innehåll, dvs. de eleverna förväntas lära sig, kan sammanfattas på följande sätt: Det ska vara anpassat efter mina förutsättningar Det ska vara utformat så jag förstår vad jag förväntas göra, vad jag faktisk gör och har överblick över min insats Det ska ge mig trygghet och möjlighet att utvecklas vidare Jag ska kunna påverka uppläggningen Et arbetsinnehåll som leder till överstimulering (för mycket, för svårt) eller understimulering (för lite, för lätt) har sin grund i dålig passform mellan individens förutsättningar och undervisningens innehåll. Konsekvenserna för lärandet är uppenbara: bristande engagemang, dålig arbetstillfredsställelse och över- eller understimulering. När eleven slutar engagera sig i sitt lärande, när lärandet uteblir eller går mycket långsamt, när eleven öppet revolterar och bjuder motstånd och använder sin energi till andra och kanske mer destruktiva aktiviteter finns några viktiga frågor att ställa: Är målen realistiskt satta för att engagera, stimulera och utmana eleven att komma vidare i Sitt lärande?

11 11 Hur ser elevens befintliga kunskaper ut för de uppgifter som ska göras? Behöver målen formuleras om i större steg (understimulering) eller mindre steg (överstimulering)? Används rätt stöd- och resursmaterial (behövs andra stödformer och/eller och nya hjälpmedel)? - Kan elevens ätt att lära på (lärstil och lärstrategier) förbättras eller förändras? Lev Vygotsty s begrepp den proximala utvecklingszonen eller zon för möjlig utveckling, som det mer heter till vardags är begrepp som slagit an. Zonen för proximal utveckling säger professor Hundeien vid Oslo universitet i boken Vägledande samspel, representerar ett positivt alternativ till en tämligen statisk diagnostik och kultur fört den huvudsakliga avsikten att finna defekter som kan förklara barnets brister (s. 34 ff.). Begreppet zonen för möjlig utveckling är ett exempel på det förändrad pedagogiska synsättet från förmedlad inlärning till utgångspunkten i barnets/elevens egen aktivitet och kvalitén på samspelet och samvaron med andra. Gapet mellan den faktisk och den möjliga utvecklingszonen, dvs. eleven kan göra själv och vad den kan göra med hjälp av andra som kan mer kommer alltid att finns kvar. Elever kan ii sitt lärande vara på gränsen till förståelse till ny kunskap men klarar det inte själv. För att barnet ska kunna utvecklas optimalt inom den möjliga utvecklingszonen är den egna aktivitet nödvändig men inte tillräcklig. Det krävs lyhördhet och stöd från andra. Eleverna behöver därför individuell vägledning och handledning för att koma vidare i sitt lärande och bli mer självständiga och framgångsrika i sitt lärande. Skolorganisationen sätter att organisera lärandet Enskilda elevers engagemang och motivation för lärande kan inte ses som en inre egenskap med generell giltighet, utan måste ses i relation till arbetets organisation. Det handlar om vikten av att uppleva skolan som begriplig, hanterbar och meningsfull och i det sammanhanget utnyttja skolan som organisation för elevens lärande. Det handlar också här om passformen mellan individens behov och skolorganisationen och att våga byta och bryta gamla mönster. I boken Schools that learns skriver Peter Senge och hans medförfattare (2000) att allt sedan den tidiga industrins början på 1850-talet har skolor organiserat sin verksamhet som industrin organiserade sin massproduktion enligt en löpande band princip.

12 12 Eleverna skulle lära i ett uniformt tempo, med skolklocka och med bestämda scheman, kursoch läroplaner och man behövde en stark yttre disciplin menade man. Bedömning skedde enbart genom godkännande av läraren. Eleverna drillade satt avlägga tester och prov, Det fanns begåvade och obegåvade och bara de begåvande kunde följa det löpande bandet. Eleverna blir i slutet av läsåret en färdig produkt av skolan som kunde betygsättas. Skolan blev jämförd med maskiner och fabriker. I massundervisningens barndom, skriver Vaizey (1967) i boken Undervisning i det moderna samhället : var upprepningen ett pedagogisk medel och det gällde att på ett ekonomiskt sätt utnyttja ett mycket litet antal lärare (s. 58). Men samhället har ändrat sig totalt och idag finns en strävan att organisera skolarbeter mera efter elevernas behov. Man kan imponeras över hur både friskolor och kommunals skolor söker finna nya former för att med själva skolorganisationen stödja elevens lärande. Vad man främst söker förhindra är sönderdelning / fragmentering. En del av skolans hinder för elevers lärande, och då främst i de högre årskurserna, är just ämnenas splittrig och fragmentering. Fragmenteringens synbara orsaker ligger främst i att skoldagen helhet för hårt delas upp i ämnen, scheman, lektioner, åtskillnad mellan teori och praktik, arbete och raster, så kallade baskunskaper och andar kunskapar. Men det handlar också om obearbetade känslor och relationer i till kamrater och vuxna, som elever ska försöka samspela och samarbeta med i korta arbetspass, där emotionella, sociala och kognitiva processer inte kan integreras till en helhet. Mycket görs idag för att eleverna ska kunna utveckla konstruktiva lärstrategier som innebär att de kan gripa sig an de möjligheter som ges att lära på ett mer helhetsbetonat sätt, att lyckas skapa en känsla av sammanhang, samarbete och inflytande. - Begriplighet : att vi helt enkelt kan förstå varför vi gör det vi gör. Klara syften och mål. - Hanterbarhet : att du kan se det du sysslar med i ett större sammanhang som ändå är överkomligt. Balans mellan krav och egna resurser. - Meningsfullhet : det vi gör skall ha en personlig mening. Det är idé att engagera sig. Utmaningen ligger i att organiseras för ett lärande så att den enskilde eleven så långt möjligt kan använda flexibla lärstrategier, lära i överens stämmelse med egen lärstil och själv kunna påverka lärtempot. Lärmiljön ska rymma möjligheter för eleverna att lära genom att lyssna, att iaktta, att göra (och göra på olika sätt), att läsa, att tänka och att tala, dvs. att utveckla sin lärrepertoar och bli mer självstyrande i förhållande till lärprocessen. För att detta ska vara

13 13 möjligt krävs inte bara lärarens insats utan också att eleverna kan vara en resurs för varandra i lärandet. Elever är olika och lär olika Det faktum att elever upplever skolvardagen olika, att de är olika och lär på olika sätt, men att skolan traditionellt har bemött olika elever med alltför likriktade arbetssätt och arbetsformer, lika för alla. Men här är har förändringar skett och stora förändringar på gång. Några av de utvecklingslinjer som starkt stimulerat och influerat synen på lärandet kan sammanfattas i akronymen MILL, som står för begreppen Mångsidig Intelligens, Lärstilar och Lärstrategier. Mångsidig intelligens. Att vara intelligent har länge haft hög status i vår kultur. Men vad är intelligens och vem är intelligent? Svaren har varierat över tid och styrt vår vardagliga tänkande och handlande ( Madsen, 2001). Länge var den intelligent som fick höga poäng på traditionella intelligenstest och traditionellt har skolan lagt stor vikt vid elevernas verbal och matematisk. Men forskning från talet och framåt visar att den mänskliga intelligensen är mer mångsidig och formbar än vi hittills trott. Howard Gardners (1983) teori om mångsidig intelligens framhåller mångfald och olikheter. När Gardner talar om intelligens menar han inte IQ-test i den gamla akademiska traditionen. Han menar snarare talang eller fallenhet. Gardner har i sitt arbete hittills identifierat och klassificerat åtta olika intelligenser: språklig/lingvistisk intelligens, logisk/matematisk intelligens, kroppslig/kinestetisk intelligens, musikalisk intelligens, interpersonell intelligens, intrapersonell intelligens och natur intelligens. Om detta har det skrivits mycket bra litteratur och här ska bara några saker poängteras. Gardners budskap har varit att vi alltför ensidigt använder bara en eller två av de möjliga intelligenserna när vi planerar och utvärderar skolarbetet. Han betonar vikten av att skolan inte är alltför ensidig utan i stället beaktar alla möjligheter till lärande. Man kan uttrycka det så att det verkliga livet består av mer än språk och matematik (hur viktigt detta ändå är) och även innefattar förmågan att samverka, lösa konflikter, utöva skapande verksamhet i slöjd, bild, musik etc. Teorin om mångsidig intelligens har fått stor genomslagskraft, därför att den bekräftar vad alla lärare redan vet, att barn är olika begåvade har olika fallenhet - inom olika områden.

14 14 Tanken att begåvning handlar om olika slags intelligens och inte enbart om ett slags, öppnar för nya tankesätt och handlingsmönster. Jag tänker inte längre på hur begåvad denna elev är, utan hur eleven är begåvad, som en lärare sa till oss i en intervju. Gardner visar hur man genom medvetet bruk av tankarna om mångsidig intelligens kan vidga inkörsporten till lärandet. Gardner menar att fler elever skulle få mer utbyte av skolarbetet om man såg till vilken relativ styrka och vilka utvecklingsmöjligheter eleven har tvärs över de olika intelligenserna, och om skolarbetet utformades så att eleverna kunde ta element från flera olika begåvningsområden i bruk. Idag betonar skolan också vikten av att man ser varje barn som kompetent, aktivt lärande och skapande. Barnets resurser ska sättas i fokus, det är en pedagogisk uppgift att lyfta fram och synliggöra barnets starka sidor och bekräfta dessa i ord och handling i den vardagliga undervisningssituationen. En skola med kvalitet ger utrymme för mångsidig intelligens och skapa ett flerstämmigt klassrum. Utmaningen ligger i läraktiviteter som erkänner individuella skillnader och utvecklar eleven inom alla intelligensområden. Att identifiera elevens relativa starka sidor inom olika områden är startpunkten för ett bättre lärande. Lärstilar. Howard Gardners teori om mångsidig intelligens har stimulerat både forskning kring lärstilar och praktisk tillämpning kring dem. Gardner menar att om man får använda sina bästa sätt att lära, lära i en miljö där man trivs och kan lösa uppgifter som passar en bäst, så har man de bästa förutsättningar att lära. Forskningen om lärstilar är trots mycket omfattande och djupgående och det råder stor enighet bland forskare om att det är viktigt att ta hänsyn till elevens individuella lärstil. Om detta har jag skrivit förut i boken Rätt DoS för lärande (2006), men framför allt finns en mäng annan god litteratur på området. Barbara Prasehing (1995, 1998)och Lena Boström (1997, 2004), ledande forskare på lärstilar, menar att vi alla har en inlärningsstil som vi föredrar (primär lärstil) En vanlig definition (debello, 1990) är att lärstil avser det sätt på vilket vi människor koncentrerar oss på, tar till oss, bearbetar och behåller ny och svår information. Här ska bara några viktiga utgångspunkter för lärandet konstateras. Hur ska vi kunna stödja elevers lärande om vi inte vet hur de bäst lär? Lärstilar kan sägas speglar vårt invanda och specifika sätt att ta till oss kunskap, men tankar om lärstilar får låsa in elever i olika kategorier. Det kan snarare bli en självuppfyllande profetia än en meningsfull hjälp att hitta sina sätt att lära bäst på.

EXAMENSARBETE. En god lärandemiljö

EXAMENSARBETE. En god lärandemiljö EXAMENSARBETE 2009:006 En god lärandemiljö - vad innebär det och hur skapas en sådan? Tove Åström Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde C-nivå Institutionen för Pedagogik

Läs mer

Hur skapar man en god lärmiljö i en skola för alla?

Hur skapar man en god lärmiljö i en skola för alla? Högskolan Kristianstad Lärarutbildningen Examensarbete HT 2004 Hur skapar man en god lärmiljö i en skola för alla? Författare: Johanna Ifwarsson Helena Wendel Handledare Siv Wilborgsson Hur skapar man

Läs mer

Bedömning för lärande?

Bedömning för lärande? Bedömning för lärande? En kvalitativ studie om lärares användning av formativ bedömning i ämnet idrott och hälsa. Emma Erks GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN Självständigt arbete avancerad nivå 7:2014 Idrott,

Läs mer

EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING

EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING Högskolan Dalarna Institutionen för hälsa och samhälle Pedagogik 10 poäng vt 2007 C - uppsats EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING En fallstudie

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Den pedagogiska grundsynen i fokus

Den pedagogiska grundsynen i fokus Lärarhögskolan i Stockholm Särskild lärarutbildning Den pedagogiska grundsynen i fokus En undersökning om vilken pedagogisk grundsyn fyra lärare har och hur detta påverkar arbetsformen eget arbete i klassrummet.

Läs mer

EXAMENSARBETE. Tala är silver, tiga är guld...eller? Sara A. Andersson Charlotta Wallstén. Luleå tekniska universitet

EXAMENSARBETE. Tala är silver, tiga är guld...eller? Sara A. Andersson Charlotta Wallstén. Luleå tekniska universitet EXAMENSARBETE 2006:111 Tala är silver, tiga är guld...eller? Sara A. Andersson Charlotta Wallstén Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde C-nivå Institutionen för Utbildningsvetenskap

Läs mer

Nu kanske det blir häxor -en studie om hur pedagoger kan inspirera barn i skapande bildaktiviteter

Nu kanske det blir häxor -en studie om hur pedagoger kan inspirera barn i skapande bildaktiviteter EXAMENSARBETE I LÄRARPROGRAMMET UTBILDNINGSVETENSKAP VID INSTITUTIONEN FÖR PEDAGOGIK 2007:49 Nu kanske det blir häxor -en studie om hur pedagoger kan inspirera barn i skapande bildaktiviteter Linda Nilsson

Läs mer

Formell kompetens en förutsättning för god kvalitet i förskolan?

Formell kompetens en förutsättning för god kvalitet i förskolan? Formell kompetens en förutsättning för god kvalitet i förskolan? En kvalitativ studie av hur förskolechefer i Östergötlands län uppfattar betydelsen av formell kompetens i förskolan Författare: Carolina

Läs mer

EXAMENSARBETE. Vägen till tvåspråkighet hos finskspråkiga elever

EXAMENSARBETE. Vägen till tvåspråkighet hos finskspråkiga elever EXAMENSARBETE 2007:043 Vägen till tvåspråkighet hos finskspråkiga elever Elevers uppfattningar om faktorer som påverkar deras tvåspråkighetsutveckling Riitta Lewenros Luleå tekniska universitet Lärarutbildning

Läs mer

Jag och Du. Ett arbetsmaterial om mänskliga rättigheter

Jag och Du. Ett arbetsmaterial om mänskliga rättigheter Jag och Du Ett arbetsmaterial om mänskliga rättigheter Författare Översättningav ett material från WAGGGS (World Association of Girl Guides and Girl Scouts) Our Rights Our Responsibilities Översättning

Läs mer

Upplever lärare att de har tillräcklig ledarkompetens för att bedriva god undervisning?

Upplever lärare att de har tillräcklig ledarkompetens för att bedriva god undervisning? LÄRARUTBILDNINGEN Skolutveckling och ledarskap Examensarbete, 10 poäng Upplever lärare att de har tillräcklig ledarkompetens för att bedriva god undervisning? Do teachers have enough management qualification

Läs mer

Samarbete i grupp. En studie i hur lärare i idrott och hälsa arbetar med gruppens samarbete. Holm, Johan Kjellqvist, Marc. Handledare: Britt Hallerdt

Samarbete i grupp. En studie i hur lärare i idrott och hälsa arbetar med gruppens samarbete. Holm, Johan Kjellqvist, Marc. Handledare: Britt Hallerdt Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Självständigt arbete i didaktik relaterat till Idrott och hälsa 15 hp Samarbete i grupp En studie i hur lärare i idrott och hälsa arbetar med

Läs mer

EXAMENSARBETE. Fadderverksamhet. En studie om barns trygghet och sociala relationer. Angie Lundström Maria Willberg

EXAMENSARBETE. Fadderverksamhet. En studie om barns trygghet och sociala relationer. Angie Lundström Maria Willberg EXAMENSARBETE Fadderverksamhet En studie om barns trygghet och sociala relationer Angie Lundström Maria Willberg Lärarexamen, grundnivå Lärarexamen, 210 hp Luleå tekniska universitet Institutionen för

Läs mer

Fyra tassar och en svans blir fem

Fyra tassar och en svans blir fem Nina Borgström Fyra tassar och en svans blir fem En studie i hur hundassisterad pedagogik som metod kan främja barns inlärning i matematik Kandidatarbete Enheten för barnpedagogik vid Åbo Akademi Helsingfors

Läs mer

Eva Leffler och Åsa Falk-Lundqvist DRIVKRAFT SÖDERHAMN. Resultat och reflektion ur ett vetenskapligt perspektiv

Eva Leffler och Åsa Falk-Lundqvist DRIVKRAFT SÖDERHAMN. Resultat och reflektion ur ett vetenskapligt perspektiv Eva Leffler och Åsa Falk-Lundqvist DRIVKRAFT SÖDERHAMN Resultat och reflektion ur ett vetenskapligt perspektiv Oktober 2014 Innehåll Inledning... 2 Kort om bakgrund och syfte... 2 Entreprenöriellt lärande,

Läs mer

EXAMENSARBETE. Elevers uppfattningar om begreppet kunskap

EXAMENSARBETE. Elevers uppfattningar om begreppet kunskap EXAMENSARBETE 2008:009 Elevers uppfattningar om begreppet kunskap Daniel Sandberg Helena Zetterström Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde C-nivå Institutionen för Pedagogik

Läs mer

HELA SKOLAN. - guide till hälsofrämjande skolutveckling. BoU-FÖRVALTNING ELEVER LÄRARE YRKESVÄGLEDARE RESTAURANG VAKTMÄSTARE FÖRÄLDRAR REKTOR

HELA SKOLAN. - guide till hälsofrämjande skolutveckling. BoU-FÖRVALTNING ELEVER LÄRARE YRKESVÄGLEDARE RESTAURANG VAKTMÄSTARE FÖRÄLDRAR REKTOR HELA SKOLAN ELEVER LÄRARE VAKTMÄSTARE BoU-FÖRVALTNING YRKESVÄGLEDARE RESTAURANG ELEVHÄLSA FÖRÄLDRAR REKTOR - guide till hälsofrämjande skolutveckling Ett material framtaget av Folkhälsocentrum Landstinget

Läs mer

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen. Sektionen för lärande och miljö Specialpedagogprogrammet Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Läs mer

Inre bilder Kan de påverkas av text- och bildsamtal? Agneta Erså

Inre bilder Kan de påverkas av text- och bildsamtal? Agneta Erså Inre bilder Kan de påverkas av text- och bildsamtal? Agneta Erså Examensarbete: 15 hp Program och/eller kurs: Speciallärarprogrammet/SLP600 Nivå: Avancerad nivå Termin/år: Vt 2011 Handledare: Bertil Gustafsson

Läs mer

Experter och coachande chefer

Experter och coachande chefer Insightguide Series Coachande ledarskap MODUL Experter och coachande chefer Det coachande ledarskapet växer fram i gränslandet mellan professionell coaching och modernt ledarskap. I arbetet med denna guide

Läs mer

EXAMENSARBETE. Hur kan individuell inlärning underlättas? Att främja individuell inlärning genom att öka medvetenheten om olika intelligenser

EXAMENSARBETE. Hur kan individuell inlärning underlättas? Att främja individuell inlärning genom att öka medvetenheten om olika intelligenser EXAMENSARBETE 2004:07 PED Hur kan individuell inlärning underlättas? Att främja individuell inlärning genom att öka medvetenheten om olika intelligenser Teresa Pettersson Maria Sundbom Luleå tekniska universitet

Läs mer

EXAMENSARBETE. Lärarens ledarskap i klassrummet för elevers lärandeprocess? med fokus på elevernas självförtroende. Andreas Aldrin Jonas Carlberg

EXAMENSARBETE. Lärarens ledarskap i klassrummet för elevers lärandeprocess? med fokus på elevernas självförtroende. Andreas Aldrin Jonas Carlberg EXAMENSARBETE 2010:018 Lärarens ledarskap i klassrummet för elevers lärandeprocess? med fokus på elevernas självförtroende Andreas Aldrin Jonas Carlberg Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt

Läs mer

IDAG HAR VI BARA LEKT. All lek har en mening och bidrar till lärande. Examensarbete i Lärarprogrammet vid Institutionen för pedagogik - 2008

IDAG HAR VI BARA LEKT. All lek har en mening och bidrar till lärande. Examensarbete i Lärarprogrammet vid Institutionen för pedagogik - 2008 Examensarbete i Lärarprogrammet vid Institutionen för pedagogik - 2008 IDAG HAR VI BARA LEKT All lek har en mening och bidrar till lärande Camilla Eriksson och Sandra Svensson Sammanfattning Arbetets art:

Läs mer

Hur är en bra lärare?

Hur är en bra lärare? Hur är en bra lärare? Ur ett elevperspektiv Linda Hellfon och Annie Skoog Lärarhögskolan i Stockholm Institutionen för Samhälle, Kultur och Lärande Examensarbete 10 p Lärarprofession ur elevperspektiv

Läs mer

Forskning för klassrummet Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i praktiken

Forskning för klassrummet Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i praktiken Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Men vad betyder det och hur kan man göra? I den här kunskapsöversikten har Skolverket samlat klassrumsnära rön som diskuterats flitigt

Läs mer

Hur möter grundskolan elever som lätt når skolans kunskapskrav eller har särskilda talanger?

Hur möter grundskolan elever som lätt når skolans kunskapskrav eller har särskilda talanger? Hur möter grundskolan elever som lätt når skolans kunskapskrav eller har särskilda talanger? Barn- och utbildningsförvaltningen i Luleå Kristina Wahlberg 2012-08-27 1. Inledning Många duktiga och talangfulla

Läs mer

Sex förskollärares syn på fostran och lärande i förskolan

Sex förskollärares syn på fostran och lärande i förskolan Akademin för utbildning och ekonomi Sex förskollärares syn på fostran och lärande i förskolan Benita Axelsson Maj 2010 Examensarbete, 15 hp Pedagogik Lärarprogrammet Handledare: Elisabeth Hedlund Examinator:

Läs mer

Bild som samtal EXAMENSARBETE. Hösten 2006 Lärarutbildningen. www.hkr.se. bildarbete i undervisningen för konstruktiv konflikthantering

Bild som samtal EXAMENSARBETE. Hösten 2006 Lärarutbildningen. www.hkr.se. bildarbete i undervisningen för konstruktiv konflikthantering EXAMENSARBETE Hösten 2006 Lärarutbildningen Bild som samtal bildarbete i undervisningen för konstruktiv konflikthantering Författare Lisa Carlsson Christina Lantz Handledare Elisabet Malmström Ewa Gislèn

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer