utbildningar våren verksamhetsutveckling Kvalitet Miljö Arbetsmiljö Informationssäkerhet Kompetensförsörjning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "utbildningar våren verksamhetsutveckling Kvalitet Miljö Arbetsmiljö Informationssäkerhet Kompetensförsörjning"

Transkript

1 utbildningar verksamhetsutveckling 2004 våren Kvalitet Miljö Arbetsmiljö Informationssäkerhet Kompetensförsörjning

2 Svenska chefer måste bli bättre ledare I vår senaste utbildningskatalog tog jag upp en svensk undersökning som SIS och ett antal kvalitetsorganisationer bakom projektet Framgång för Sverige genomförde för en tid sedan. Vi ville ta reda på hur ledningsgrupper i olika organisationer ser på de åtta ledningsprinciperna som ISO 9000:2000 bygger på, samt hur väl de efterlevs. Undersökningen visade att framförallt inom ledarskap och medarbetarengagemang fanns stora gap mellan vad ledare tycker är viktigt och vad man sedan gör i organisationerna. Undersökningen visade också att ju mer konsekvent ledningen arbetade efter ledningsprinciperna och genomförde dem, desto lönsammare var företaget. Därför vill jag gärna återkomma till ämnet. Fakta visar att dåligt ledarskap påverkar både lönsamhet och sjukfrånvaro negativt. En färsk internationell undersökning (gjord i 20 länder i Europa) understryker ovanstående och visar dessutom på att problematiken är större i Sverige än i många andra länder. Svenska chefer är dåliga på att skapa engagemang bland sina medarbetare och tvekar själva om sitt ledarskap. I undersökningen rangordnas Sverige efter samtliga Skandinaviska länder samt länder som Turkiet, Grekland och Portugal. Engagemang och delaktighet är de enskilt viktigaste drivkrafterna för ökad lönsamhet. Det är alltså hög tid för svenska chefer att gå från ord som personalen är vår viktigaste tillgång till handling. Svenska chefer måste bli bättre på att leda, kommunicera och tro på sig själva. Ett bra verktyg för ledningen och organisationen att ta hjälp av för att initiera en förändring är de åtta ledningsprinciperna. Dessa utgör själva ryggraden i verksamhetsutveckling. På SIS Forum har vi tagit fasta på dessa när vi har vidareutvecklat våra utbildningar. Låt oss vara en del i din egen och din verksamhets utveckling. Välkommen Britt Lindner Norberg, Utbildningsansvarig SIS Forum AB Välj utbildning utifrån utvecklingsfas och den ledningsprincip du vill fokusera på DE ÅTTA LEDNINGSPRICIPERNA UTVECKLINGSFASER Kundfokus Organisationen är beroende av sina kunder och bör därför förstå aktuella och framtida kundbehov, bör uppfylla kundkrav och bör sträva efter att överträffa kunders förväntningar. Ledarskap I ledningens roll ligger bl a krav på att ge de anställda en tydlig bild av förutsättningar och utvecklingsinriktning för företaget. Medarbetarnas engagemang Medarbetare på alla nivåer är organisationens främsta tillgång. Deras fulla engagemang medför att deras förmåga kan användas för organisationens bästa. Processinriktning Ett önskat resultat uppnås mer effektivt när aktiviteter och tillhörande resurser hanteras som en process. Systemangreppssätt för ledning Att fastlägga, förstå och hantera samverkande processer som ett system medverkar till att organisationen blir effektiv i att uppnå sina mål. Ständig förbättring Ständig förbättring av organisationens funktion och resultat bör vara ett beständigt mål. Faktabaserade beslut Verkningsfulla strategier och beslut baseras på fakta. Ömsesidigt fördelaktiga relationer till leverantörer En organisation och dess leverantörer är beroende av varandra, och ömsesidigt fördelaktiga relationer. 2

3 Allmänt för ledningssystem Integrera ledningssystem 8 Processledning i verksamheten 6 Förbättra styrningen av processerna 6 Effektiva dokument 11 Effektiv dokumentstyrning 11 Ledningens genomgång 11 Mål och indikatorer som drivkraft 8 Kundfokusera ditt ledningssystem (företagsintern) 9 Ständig förbättring 10 Rollen som kvalitets- och/eller miljösamordnare 9 Intern revision Intern revision 12 Intern revision - med miljö 12 Offensiv revision 13 Intern revision (företagsintern) 13 Vidareutveckling av interna revisorer (företagsintern) 13 Kvalitetsledning Grunderna i kvalitetsledning 5 Skapa ett kvalitetsledningssystem 5 Vidareutveckla ledningssystemet 5 ISO 9001 för kravställare 10 Projektledning med kvalitet 10 Miljöledning Grunderna i miljöledning 4 Skapa ett miljöledningssystem 4 Nytt om ISO Övriga ledningssystem Informationssäkerhet med kvalitet 7 Arbetsmiljö ett ledningssystem 7 Kompetensförsörjning 7 Konsulttjänster och verktyg 14 Våra utbildningsledare och konsulter 15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Grunderna i kvalitetsledning Grunderna i miljöledning Skapa ett kvalitetsledningssystem Skapa ett miljöledningssystem Tidskriften Nytt om 9000 & Webbtjänsten ISO 9000 på rätt sätt Integrera ledningssystem Nytt om ISO Vidareutveckla ledningssystemet Informationssäkerhet med kvalitet Arbetsmiljö ett ledningssystem INLEDNING/GRUNDERNA UPPBYGGNAD/INFÖRANDE VIDAREUTVECKLING Kundfokusera ditt ledningssystem (företagsintern) Ledningens genomgång Kompetensförsörjning Effektiva dokument Rollen som kvalitetsoch/eller miljösamordnare Processledning i verksamheten Förbättra styrningen av processerna Projektledning med kvalitet Effektiv dokumentstyrning Ständig förbättring Intern revision Intern revision - med miljö Intern revision (företagsintern) Offensiv revision Vidareutveckling av interna revisorer (företagsintern) Mål och indikatorer som drivkraft ISO 9001 för kravställare 3

4 Tyckte att kursledarna diskuterade med kursdeltagarna på ett pedagogiskt bra sätt. Lättfattligt material med bra tips på fördjupningar inom området. Jan-Erik Persson, Danisco Sugar Grunderna i miljöledning, kurs 1 dag - börja systematisera miljöarbetet Kursen ger en god allmänbildning i miljöledning och nyttan med att införa ett miljöledningssystem. Drivkrafterna bakom och vinsterna med att införa ett miljöledningssystem tas upp. Du får en orientering i ISO samt informeras om övriga standarder du kan ha nytta av i ISO serien. Det som är gemensamt för alla typer av ledningssystem behandlas. De förändringar i ISO som är aviserade berörs. Efter kursen ska deltagarna känna till huvuddragen i ett miljöledningssystem och i arbetet att införa det. Kursen vänder sig till alla som behöver en allmän kunskap i miljöledning och ledningssystem generellt. Deltagare bör ha en viss allmän miljökunskap. Vad är miljöledningssystem? Miljöledning enligt ISO Vad är miljöaspekter? ISO serien som verktyg för systematiskt miljöarbete Utmärkande drag för ledningssystem och vad integrering innebär Vad ska vi uppnå med miljöledningsarbetet? Datum: 16 mar och 12 okt Kursavgift: kr (Standarden ISO ingår i avgiften) Skapa ett miljöledningssystem, kurs 2 dagar - utveckla ett system för miljöarbetet Jag valde att skicka alla KS miljösamordnare, 9 st, till SIS Forum, för att de skulle få en gemensam grund baserat på en väl utvecklad metod av kursföreläsare med egen yrkeserfarenhet. Anna Vesterberg, Karolinska Sjukhuset Kursen ger fördjupad kunskap i miljöledning och komponenterna i ett miljöledningssystem, som uppfyller kraven i ISO En genomgång görs av riktlinjer och krav i ISO Ett stort inslag i kursen är träning i de områden som krävs för att skapa ett miljöledningssystem. Deltagarna får en grund att kunna skapa ett miljöledningssystem i den egna verksamheten och får även kunskap i hur kopplingen till andra ledningssystem kan se ut. De förändringar i ISO som är aviserade berörs. Kursen ger ett kunnande i processen/projektet för att utveckla ledningssystemet. Kursen vänder sig till dig som behöver en god förståelse för komponenterna i miljöledning. Deltagare bör ha viss miljökunskap och rekommenderas att delta i kursen Grunderna i miljöledning före denna kurs. Miljöledningssystemet vad det ska uppnå Ledningssystem och integrering Miljöutredning miljöaspekter, miljölagstiftning Miljöpolicy, miljömål och miljöprogram Införande, övervakning, utvärdering och förbättring Verktyg för ständig förbättring Aktiviteter för arbetet att skapa miljöledningssystemet Datum: apr och nov Kursavgift: kr (Boken Ständig förbättring med ISO ingår i avgiften. Standarden ISO/DIS erbjuds om så önskas, men ingår ej i avgiften) Mycket bra med lärare som har praktisk erfarenhet från företag. Jag fick med mig många bra uppslag till problemlösning både från lärarna och andra deltagare. Birgitta Thursson, Tielmans Plastindustri AB Nytt om ISO 14000, seminarium 1 dag - ISO/DIS och ISO/DIS Seminariet tar upp nyheter och förändringar som kommit till i kravstandarden och vägledningen för miljöledningssystem. Standarderna fastställdes 1996 och har sedan år 2000 resp varit under omarbetning. Syftet med omarbetningen är dels att klargöra och förtydliga nuvarande utgåvor och dels att harmonisera dem så långt möjligt med ISO 9000:2000. Vi har nu tillgång till dessa standarder i draft-version (DIS), vilka även ingår i kursdokumentationen. Standarderna planeras att bli helt klara i sina ISO-versioner efter sommaren Seminariet vänder sig till dig som vill få en insikt i vad förändringarna kommer att innebära och hur de kan komma att påverka ditt miljöledningssystem. Deltagarna bör ha viss kunskap om miljöledning och ISO Syftet och målet med förändringarna Vad har förändrats? Speciellt viktiga områden Förändringar kring kraven på dokumentation Kompetenskrav Förutsättningarna för integrering Hur kan verksamheten möta förändringarna? Datum: 11 mar och 5 okt i Malmö 25 maj och 30 nov i Stockholm Plats: Malmö resp. Stockholm Seminarieavgift: kr (ISO/DIS och ISO/DIS ingår i avgiften) 4

5 Grunderna i kvalitetsledning, kurs 2 dagar - effektivisera arbetet i verksamheten Kursen ger god allmänbildning i kvalitetsledning och nyttan med att införa ett kvalitetsledningssystem. Speciellt behandlas de generella grundtankarna för ledningssystem och vad som gör kvalitetsledning till mer än bara ordning och reda. Kursen ger en orientering i ISO 9000 serien vilka är världens mest använda hjälpmedel för framgångsrik verksamhetsutveckling. Integrering av kvalitet med t ex miljö och arbetsmiljö berörs. Efter kursen ska deltagarna känna till huvuddragen i ett kvalitetsledningssystem och i arbetet att införa det. Kursen vänder sig till alla som behöver en allmän kunskap i kvalitetsledning och ledningssystem generellt. Inga förkunskaper krävs. Vad är ett kvalitetsledningssystem? Vad vill vi uppnå med det? Vilken nytta ger och vad tillför ISO 9000? Huvudpunkter i ett kvalitetsledningssystem Ledningssystem och integrering Tips inför uppbyggnaden Datum: feb och 8-9 sep i Malmö apr och 2-3 nov i Stockholm Plats: Malmö resp. Stockholm Kursavgift: kr (Standarden ISO 9001:2000 och publikationen Lätt med ISO 9001 en introduktion ingår i avgiften) Vi var flera på företaget som behövde få en bättre inblick i vad kvalitetsarbetet egentligen innebar. Kursen gav oss en bra totalbild. Det är klart enklare än vi trodde och nya ISO 9000 verkar mer anpassat till företag som är snabba i vändningarna. Lars Granbom, Viking Microwave AB Skapa ett kvalitetsledningssystem, kurs 3 dagar - utveckla ett verksamhetssystem Kursen skapar förståelse och fördjupad kunskap om tanken med ledningssystem och fundamentala komponenter i kvalitetsledningssystem. Ett centralt inslag är träning - utifrån olika praktikfall - att tolka kraven i nya ISO 9001, där vi använder oss av nya ISO Deltagarna ges en god grund för att kunna skapa ett kvalitetsledningssystem i den egna verksamheten och får även kunskap i hur kopplingen till andra ledningssystem kan se ut. Kursen ger ett kunnande i processen/projektet att utveckla ledningssystemet. Kursen vänder sig till dig som behöver god förståelse för kvalitetsledning och ISO Deltagarna bör ha viss kunskap om kvalitetsledning och du rekommenderas att delta i kursen Grunderna i kvalitetsledning före denna kurs. Vad är ett ledningssystem för kvalitet, miljö, säkerhet etc. det gemensamma Omvärldsanalys och kartläggning av verksamheten Att bygga upp ett kvalitetsledningssystem Genomgångar av standardens krav, baserade på praktikfall Metoder och verktyg för förbättringsarbete Aktiviteter för arbetet att skapa kvalitetsledningssystemet Datum: mar och sep i Malmö maj och nov i Stockholm Plats: Malmö resp. Stockholm Kursavgift: kr (Standarden ISO 9004:2000 ingår i avgiften, plus ett års prenumeration på den webbaserade tjänsten ISO 9000 på rätt sätt ) På utbildningen fick jag verifierat att min syn var riktig och en del frågetecken rätades ut. Bra kursledare. Jon Widefjäll, Teleca AU-System Vidareutveckla ledningssystemet, workshop 1 dag - öka nyttan av ledningssystemet Workshopen behandlar hur ledningssystemet kan fokusera och förbättra viktiga delar av verksamheten för att uppnå ökad kundnytta, stärkt marknadsposition, effektivisering och större engagemang. Du får kunskap om och uppslag till förnyelse som kan behövas i det egna företaget. Exempel ges på prioriteringar och arbetsgång för att starta och driva förändringarna och uppnå effekter kontinuerligt för verksamheten. Grupparbeten under handledning leder till konkreta planer och dokumentation för praktisk användning. Deltagarna får möjlighet att testa egna förbättringsmöjligheter. Workshopen vänder sig till dig som har behov av att driva på vidareutvecklingen av verksamhetens kvalitetsledningssystem. Deltagarna behöver ha kunskap om ledningssystem för kvalitet. Prioritera var ledningssystemet främst bör vidareutvecklas Driva förbättringsinsatser öka nyttan Utvidga ledarskapets möjligheter till förbättringsinitiativ Stärka sambanden mellan processerna Klarlägga affärskritiska delprocesser Precisera rapporteringen Identifiera och reducera onödiga kostnader, Datum: 11 mar och 9 nov Workshopavgift: kr (Ett års prenumeration på den webbaserade tjänsten ISO på rätt sätt ingår i avgiften. Standarden ISO 9004:2000 erbjuds om så önskas, men ingår ej i avgiften) Kursen innehöll inte korvstoppning utan mera av dialog - som gav mycket! Åke Magnusson, Scania Sverige AB Förnya lednings- systemet med ISO 9000:2000 5

6 Processledning i verksamheten, kurs 2 dagar - utveckla effektiva processer Kursen var bra, tillämpad, och gav mycket användbara kunskaper. Bra balans mellan teori och praktik. Göran Pilenvik, Siemens Elema AB Kursen ger kunskap i processledning som effektivt styrmedel och utvecklingsverktyg i en organisation. Deltagarna får en grund till arbetet med processledning och kursen förklarar kopplingar mellan kvalitetsledning, processynen i ISO 9000 och ständig förbättring. Kursen ger förutsättningar för deltagarna att själva kunna kartlägga och värdera processer i den egna verksamheten. Kursen tar även upp hur processinriktning kan tillämpas i ledningssystem för kvalitet, miljö, arbetsmiljö m fl. Kursen vänder sig till alla som vill förstå, kunna använda och införa processledning i den egna organisationen enligt föresatserna i ISO En viss kännedom om kvalitetsledning och ISO 9000:2000 behövs. Syfte med processledning Hur identifiera processer? Metoder att beskriva, mäta och värdera Metoder och kriterier för att leda/styra processer Att organisera sig för processledning: om roller och ansvar Processledning och ISO 9000:2000 Datum: mar, maj, okt och 1-2 dec Kursavgift: kr (Boken Processinriktat ledningssystem för kvalitet ingår i avgiften) Förbättra styrningen av processerna, kurs 1 dag - praktiskt stöd för effektivisering Kursen tar upp det kanske viktigaste bitarna i arbetet med ledningssystem, mål och ständig förbättring. Teori och praktiska tips från en kursledare som inger förtroende. Klas Persson, H L Display Falun AB, Mål, mått och ständig förbättring Kursen ger förutsättningar för hur beskrivning och styrning av verksamhetens processer kontinuerligt kan förbättras. Vidareutveckling och förbättring av processerna och deras styrning behöver löpande uppmärksammas. Styrning, effektivisering och rapportering måste drivas så att processmål uppnås, krav säkerställs samt att medarbetarnas kompetens och engagemang utvecklas. Exempel och praktiska hjälpmedel gör att det fortsatta arbetet på hemmaplan med egna processer direkt kan ta vid. Kursen vänder sig till dig som har ansvar för att driva och utveckla företagets ledningssystem och/eller processer. Deltagarna behöver ha viss praktisk erfarenhet av ledningssystem, verksamhetsutveckling och processledning. Ledningssystemet och processamverkan Statusbedömning och resultatanalys Processbeskrivning - mall och metod Processtyrning ansvar, villkor, rapportering Goda exempel och hjälpmedel Ständig förbättring ledarskap och kommunikation Datum: 20 apr och 2 nov Kursavgift: kr (Ett halvårs prenumeration på tidskriften Nytt om 9000 & ingår i avgiften) 6

7 Informationssäkerhet med kvalitet, kurs 2 dagar - säkra och styr informationskapitalet Kursen ger en god grund att stå på vid införandet av ett ledningssystem för informationssäkerhet, i första hand integrerat/samordnat med ett befintligt eller blivande ledningssystem för kvalitet (verksamhetssystem). Medvetenheten kring behovet att säkra informationen i verksamheten har ökat. Deltagarna får en introduktion i vad standarden tillför och hur informationssäkerhet kan fokuseras vid utformningen av ett ledningssystem. Målgrupper och förkunskaper Kursen vänder sig till dig som vill integrera/ samordna informationssäkerhet i ett befintligt/blivande ledningssystem eller som vill skapa ett ledningssystem för informationssäkerhet. Deltagarna bör ha ett visst kunnande i kvalitetsledning och riskanalys. Informationssäkerhet och kvalitetsledningssystem Introduktion till SS-ISO/IEC och SS Inventering av informationstillgångar GAP-analys. Riskanalys och kontinuitetsplanering Kritiska framgångsfaktorer Företagsexempel Datum: 9-10 mar och sep i Malmö 4-5 maj och nov i Stockholm Plats: Malmö resp. Stockholm Kursavgift: kr (Standarderna SS-ISO/IEC och SS ingår i avgiften) Det var en hel del matnyttig information man fick ta del av på kursen. Jag har fått bättre insikt i standarden och även bättre förståelse för hur man får användning för den. Det var även till hjälp att få utbytt lite information med de andra deltagarna. Bra kurs, tack! Andrea Vonsza, Ferring Pharmaceuticals A/S Arbetsmiljö ett ledningssystem, kurs 2 dagar - systematisera arbetsmiljöarbetet Kursen ger kunskap i ledningssystem för arbetsmiljö, som uppfyller kraven i AFS 2001:1 och OHSAS En genomgång görs av krav och riktlinjer relaterade till ledningssystemet. Ett stort inslag i kursen är träning i de områden som krävs för att skapa ledningssystemet. Deltagarna får en god grund för att kunna skapa ett ledningssystem för arbetsmiljö i den egna verksamheten och får även kunskap i hur integrering av andra ledningssystem kan se ut. Kursen ger ett kunnande i processen/projektet att utveckla ledningssystemet. Kursen vänder sig till dig som behöver en god förståelse för komponenterna i ledningssystem för arbetsmiljö. Deltagare bör ha viss kunskap om arbetsmiljö. Ledningssystem för arbetsmiljö vad ska det uppnå? Arbetsmiljöfaror Arbetsmiljöpolicy, mål och program Projekt att skapa ett effektivt ledningssystem Utveckling av ett ledningssystem för arbetsmiljö Verktyg för ständig förbättring Integrering av ledningssystem Datum: mar och okt Kursavgift: kr ( OHSAS och AFS 2002:1 ingår i avgiften) Kompetensförsörjning, seminarium 1 dag - rätt kompetens en del av strategin Seminariet ger en god inblick i området för kompetensförsörjning och hur ett ledningssystem för området kan utvecklas. Den svenska standarden på området, SS behandlas. Värdet av att skapa ett ledningssystem för kompetensförsörjning i sig själv eller integrerat med andra områden är en viktig del i seminariet. Standarden är ett bra komplement till ISO 9001, för att uppfylla kraven kring kompetensutveckling och säkerställandet av rätt kompetens på rätt plats. Efter kursen ska deltagarna känna till huvuddragen i ett ledningssystem för kompetensförsörjning och i arbetet att införa det. Seminariet vänder sig till alla som behöver en allmän kunskap i ledningssystem för kompetensförsörjning. Deltagare bör ha en viss kunskap i kvalitetsledning. Vad är ett ledningssystem för kompetensförsörjning? Vad vill vi uppnå med det? Processinriktad syn på kompetensförsörjning Huvudpunkter i kompetensförsörjning Koppling till ISO 9001 och integrerade ledningssystem Tips inför uppbyggnaden av ett ledningssystem för kompetensförsörjning Datum: 1 apr och 4 nov Seminarieavgift: kr (Standarden SS ingår i avgiften) Jag arbetar med ledningssystem på företag, främst miljö. Blev nyfiken på SIS Forums utbildning om det nya svenska ledningssystemet för kompetensförsörjning. Kursen gav en bra bild över kompetensförsörjningsprocessen och hur den är kopplad till befintliga ledningssystem. Kunnig föreläsare. Ingalill Nyberg, Miljökonsult AB 7

8 En praktisk och tilllämpbar utbildning, förmedlad av en kunnig lärare. Sture Nääslund, Örnsköldsviks Företagshälsovård AB Integrera ledningssystem, kurs 2 dagar - ett ledningssystem med flera fokusområden Kursen ger förmåga att skapa ett ledningssystem som täcker områdena kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Samordningsfördelar och möjliga konflikter mellan dessa områden belyses. Vad som är viktigt att fokusera på behandlas. Deltagarna får lära sig en arbetsmetodik som kan tillämpas för att integrera även andra områden såsom informationssäkerhet. Kursen genomsyras av ett processorienterat synsätt på verksamheten och innehåller mycket övningar och praktiska tillämpningar. Kursen vänder sig till dig som planerar, står inför, eller är mitt uppe i genomförandet av att integrera ledningssystem. Deltagarna bör ha kunskap om ledningssystem för kvalitet, miljö och/eller arbetsmiljö. Syften med olika ledningssystem Struktur på ledningssystem, det gemensamma Samordning med ekonomiska årscykeln Modell för integrering Angreppssätt inför integrering Integrering av olika komponenter Erfarenheter av genomförda integreringsprojekt Datum: mar, 5-6 maj, sep och nov Kursavgift: kr Utbildningen var konkret och målinriktad inom det svåra mått/ mätningsområdet, vilket är en nyckelfråga för att lyckas med alla former av lednings-/uppföljningsoch förbättringsarbete. Stig Lindqvist, Linköpings kommun Mål, mått och ständig förbättring Mål och indikatorer som drivkraft, kurs 1 dag - driv verksamhetsutvecklingen framåt Mål ger drivkraften i förbättringsarbetet inom både kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbete. Att kunna formulera mål, förstå vilka indikatorer som är de viktigaste och kunna koppla det till ledningssystemet och verksamhetens processer kräver god kunskap och förståelse. Arbetet med att utveckla och följa upp mål är än mer viktigt i samband med ISO 9000: Inom miljöledning kan man även ta hjälp av standarden för miljöprestanda, ISO Kursen tar fasta på det gemensamma i arbetet med att sätta upp mål för verksamheten med koppling till olika ledningssystem. Kursen vänder sig till alla som är i fasen att utveckla mål under vidareutveckling eller uppbyggnad av ledningssystem för kvalitet, miljö och/eller arbetsmiljö. Deltagarna bör ha kunskap om ledningssystem för kvalitet, miljö och/eller arbetsmiljö. Målens roll i ledningssystem Mål i ett integrerat ledningssystem, verksamhetens processer Att formulera relevanta mål, hårda och mjuka Indikatorer och mål i processerna Mål som drivkraft för att utveckla och effektivisera verksamheten Ständig förbättring och faktabaserade beslut Datum: 4 mar och 19 okt i Malmö 4 maj och 30 nov i Stockholm Plats: Malmö resp. Stockholm Kursavgift: kr 8

9 Kundfokusera ditt ledningssystem, företagsintern kurs - metoder för kundfokusering För ett framgångsrikt kundfokuserat arbete krävs att hela organisationen engagerar sig, vilket blir möjligt först när vi tillhandahåller metoder och modeller som är enkla att arbeta med och som ger snabba och konkreta effekter. Dessa metoder ska givetvis ingå i företagets ledningssystem för att ge arbetet uthållighet inom ramen för en genomtänkt strategi. Denna kurs ger handfasta tips och råd kring hur du enkelt och effektivt redan imorgon kan driva ett kundfokuserat förbättringsarbete. Teori, metoder och modeller varvas med övningar i hur du praktiskt kan använda olika metoder för kundfokusering i ditt eget förbättringsarbete. Kursen vänder sig till dig som vill dra maximal nytta av kopplingen mellan kundfokus och ledningssystem. Du bör ha viss erfarenhet av att arbeta med kvalitetsledningssystem t ex enligt ISO Nyttan med att arbeta kundfokuserat Koppling till ledningssystemet Enkla och effektiva metoder/modeller för att fånga upp kunders krav och önskemål Hur implementerar vi kundernas krav och önskemål i ledningssystemet? Hur ska/kan medarbetare och chefer engageras i arbetet? Praktiska övningar som belyser möjligheter, problem och lösningar. Datum: Planeras i samarbete med dig Plats: Efter önskemål Kursavgift: Enligt offert Utbildningen gav oss en bra plattform att stå på i vårt arbete med att ta fram ett ledningssystem för vårt företag med fokus på våra kunder. Efter utbildningen ändrade vi inriktning gällande mätvärden så att vi fokuserar mer på kundens perspektiv samt möjligheten för oss att följa upp våra leveranser mot kundens krav. Anna Bernhoff, Skanska IT Solution Rollen som kvalitets- och/eller miljösamordnare, kurs 1 dag - samordnarens möjligheter Vad förväntas av en kvalitets och/eller miljösamordnare när ledningssystemet är i funktion? Ditt arbete påverkas av om verksamheten har infört kvalitets- och/eller miljöledningssystem/integrerat ledningssystem och vilka ambitioner ni har i arbetet. Det finns mycket som är gemensamt i funktionen som samordnare oberoende av var ni står som verksamhet. Kursen tar upp erfarenheter och vanliga svårigheter och hur samordnaren kan bidra till ständig förbättring. Viktiga faktorer är hur du engagerar dina medarbetare i arbetet och vilka hjälpmedel du kan utnyttja för kommunikation. Kursen vänder sig till kvalitets- och/eller miljösamordnare inom verksamheter med ett fungerande eller nästan helt utvecklat ledningssystem. Deltagarna bör ha förståelse för och erfarenhet av kvalitetsoch/eller miljöledningssystem. Att driva arbetet/ledningssystemet framåt Olika roller för samordnaren Din roll beror av vad verksamheten vill med arbetet i ledningssystemet Positiva erfarenheter och sätt att hantera vanliga svårigheter Samordnarens roll i ledningssystemets effektivitet och ständig förbättring Kommunikation - a och o för en samordnare Samordnarens roll i att engagera medarbetare Datum: 1 apr och 21 okt Kursavgift: kr (Ett halvårs prenumeration på tidskriften Nytt om 9000 och ingår i avgiften) Era kurser har varit till stor hjälp och framförallt en inspirationskälla till att springa tillbaka till kontoret och börja förbättra sina egna rutiner och sitt kvalitetssystem. Rebecca Lindén Landh, Saniflex AB Rollen som kvalitetssamordnare Kursen gav mig ytterligare engagemang i miljöarbetet, då den visade att vi är på rätt väg, samtidigt som den gav nya tips om hur vi kan förbättra och vidareutveckla oss. Joakim Lundberg, ProTang Rollen som miljösamordnare 9

10 Ständig förbättring, kurs 1 dag - organisera förbättringsarbetet Att ständigt förbättras är bland det mest centrala i att öka lönsamheten. Alla standarder för ledningssystem betonar ständig förbättring. Begreppet är inget nytt alla verksamheter arbetar med att ständigt bli bättre men det som ofta är nytt är hur förbättringsarbete kan systematiseras, säkerställas och drivas på. Det finns olika metoder för att identifiera förbättringsförslag och utveckla förbättringsarbetet. Kursen tar upp strategiska och praktiska arbetssätt och metoder och hur förändringar kan organiseras. Kursen vänder sig till dig med praktisk erfarenhet av ledningssystem för kvalitet och/eller miljö och som vill driva på förbättringsinsatserna. Ledningssystemet bör inte vara i inledningsskedet. Vad innebär Ständig förbättring Bedöm potentialen Metoder och modeller Ledningens ansvar Medarbetarnas engagemang Kommunikation Att styra ständig förbättring Datum: 22 apr och 14 okt Kursavgift: kr Projektledning med kvalitet, kurs 1 dag - effektivisera styrningen av projekten Kursen ger en god orientering i nya ISO (Vägledning för kvalitetsledning i projekt), vilken är ett mycket användbart hjälpmedel för effektiv ledning och styrning av projekt. De generella processerna i ledningssystem för projekt behandlas tillsammans med hur kopplingen till en av verksamheten använd projektmodell kan se ut. Integrering av kvalitet med t ex miljö och arbetsmiljö i projektledningssystemet berörs. Efter kursen ska deltagarna känna till huvuddragen i och nyttan med projektledningssystem. Kursen vänder sig till dig som behöver en allmän kunskap i projektledningssystem enligt ISO och i projektledning generellt. Deltagarna bör ha viss erfarenhet av arbete i projekt. Vad vill vi uppnå med ett ledningssystem för projekt? Vad innebär det att införa ett ledningssystem för projekt? Vilken nytta ger och vad tillför nya ISO Huvudpunkter i ett projektledningssystem Tips inför uppbyggnaden Datum: 4 mar och 7 okt i Stockholm 13 maj och 1 dec i Malmö resp. Malmö Kursavgift: kr (Standarden ISO ingår i avgiften) Tycker att jag fick en bra överblick av vad nya ISO 9000 innebär. Förändringarna belystes väldigt bra och utbildningen var klar och tydlig. Agneta Björling, Actica omsorg Nyheterna i ISO 9000:2000 ISO 9001 för kravställare, seminarium 1 dag - krav på leverantörernas verksamhetsutveckling Seminariet ger information om och fokuserar betydelsefulla delar i ISO 9001:2000. Struktur och principer tas upp samt vilka delar som har speciell betydelse för verksamheters utveckling. Kraven i ISO 9001:2000 gås övergripande igenom. Seminariet betonar områdena för ömsesidigt fördelaktiga relationer till leverantörerna, systematik, processinriktning och effektivisering. Du får stöd för hur kundåtaganden och fastställda krav på kvalitet kan säkerställas i hela kedjan. Exempel ges på framgångsrik tillämpning av standarden. Kursen vänder sig till dig som behöver veta vad ISO 9001:2000 är och hur den tillämpas som krav på leverantörer. ISO 9000 kraven, rekommendationerna Nyttoeffekter att förvänta. Certifiering Ledningens ansvar, prioritera Processmodellen Framgångsfaktorer, erfarenheter, rapportering Exempel att svara upp mot krav Ständig förbättring kultur, ledarskap, kommunikation Datum: 12 feb och 23 sep i Malmö 27 apr och 18 nov i Stockholm Plats: Malmö resp. Stockholm Seminarieavgift: kr (Publikationen Lätt med ISO 9001 en introduktion ingår i avgiften. Standarden ISO 9001 erbjuds om så önskas, men ingår ej) 10

11 Ledningens genomgång, workshop 1 dag - avgörande för verksamhetsutveckling Denna workshop vänder sig till dig som vill få ledningens genomgång att verkligen bli ett effektivt instrument för verksamhetens utveckling. Ledningens genomgång skall genom att sammanfatta bilden i backspegeln kunna staka ut vägen för ett effektivt ledningssystem som kan utvecklas med verksamheten. Vad krävs för att ledningens genomgång ska kunna bli denna motor i ledningssystemet? Metodik och tillvägagångssätt diskuteras. Deltagarna aktiveras i diskussioner och grupparbeten. Workshopen vänder sig till dig som arbetat med ett ledningssystem för kvalitet och/eller miljö under en period och känner att ledningens genomgång behöver utvecklas. Ledningssystemet bör inte vara i inledningsskedet. Vad är relevant för ledningen? Ledningens ansvar och beslut Engagera ledningen Bedöma effektiviteten i ledningssystemet Återkoppling till organisationen Kommunikation och ledarskap Att styra ständiga förbättringar Datum: 25 mar och 13 okt Avgift workshop: kr (Ett halvårs prenumeration på tidskriften Nytt om 9000 & ingår i avgiften) En utbildning för dig som vill få konkreta tips om vad som förbättrar Ledningens genomgång på ditt företag. Men också för dig som gärna vaskar fram guldkorn i en givande diskussion med yrkeskollegor från andra företag. Rekommenderas! Petra Kahn, Volvo IT Mälardalen Effektiva dokument, kurs 1 dag - skapa dokument lätta att förstå Dokumentationen i ett ledningssystem är central för förståelsen av verksamhetssystemet. Dokument lätta att förstå är en förutsättning för en lyckad implementering och fortsatt användning av ledningssystemet. Värdeskapande dokument i ledningssystemet är utgångspunkten i denna kurs där deltagarna sätter sig in i vilket värde dokumentationen av verksamheten ska tillföra organisationen. I kursen får man hjälp att åstadkomma dokument som är lätta att förstå och tolka. Kursen vänder sig till dig som behöver förenkla/ förnya/utforma dokument i ett ledningssystem. Deltagarna bör ha kännedom om ledningssystem för kvalitet, miljö, arbetsmiljö eller liknande. Att dokumentera - varför och för vem? Principer för effektiv dokumentation Olika typer av dokument Effektiv beskrivningsteknik Kraven i ISO 9001/14001 kring dokumentation Alternativa sätt att styra verksamheten Datum: 11 feb, 28 apr, 15 sep och 16 nov Kursavgift: kr* (Publikationen Dokumentera med kvalitet ingår i avgiften) * Paketpris med Effektiv dokumentstyrning kr. Effektiv dokumentstyrning, kurs 1 dag - skapa system för att hitta lätt Systemet för att nå rätt dokument är centralt för användaren. Dokumentstyrningen måste vara sådan att hanteringen av och sökvägarna till dokumenten är lätta. Lättillgänglig dokumentation i ledningssystemet är utgångspunkten i denna kurs, som ger grunderna i dokumentstyrning och hur du praktiskt kan bygga upp en datorstyrd dokumenthantering av ett ledningssystem. Deltagarna får inblick i hur olika dokumenthanteringssystem fungerar. Kursen vänder sig till dig som behöver kunskap i dokumentstyrning och hur detta kan göras användarvänligt. Deltagarna bör ha kännedom om ledningssystem för kvalitet, miljö, arbetsmiljö eller liknande. Effektiv dokumentstyrning Lättillgängliga dokument användarvänligt Kraven i ISO 9001/14001 kring dokumentstyrning Datorbaserad dokumenthantering Demonstration av dokumenthanteringssystem Datum: 12 feb, 29 apr, 16 sep och 17 nov Kursavgift: kr* (Standarden SS-ISO Records management ingår i avgiften) * Paketpris med Effektiva dokument kr. 11

12 Kursen var väldigt lärorik, inspirerande och nyttig för min roll som intern revisor. Jag var lite negativ mot hela internrevisionsrollen men efter denna kurs så har jag bara haft positiva erfarenheter. Maria Andersson Uppsala Asfaltsanläggningar AB Intern revision, kurs 2 dagar - motorn i framgångsrikt förbättringsarbete Kursen ger god kunskap och färdighet i intern revision av ledningssystem för kvalitet och/eller miljö. Hur väl den interna revisionen fungerar är en av de avgörande faktorerna för att företaget skall nå framgång med sitt ledningssystem. Kursen tar upp intern revision som förbättringsverktyg och du lär dig den grundläggande metodiken i intern revision. Teori varvas med mycket övningar och rollspel under kursens gång. Kursen avslutas med ett kunskapsprov. Kursen vänder sig till blivande interna revisorer samt ansvariga för interna revisioner, med viss kunskap och erfarenhet av kvalitets- och/eller miljöledningssystem. Ledningssystemet bör inte vara i inledningsskedet. Interna revisorer med inriktning på miljöledning, men som saknar miljökompetens, rekommenderas att även gå kursen Intern revision med miljö. Den interna revisionen i organisationens arbete med ständig förbättring Olika typer av revision Organisera och initiera revisioner Förbereda och genomföra Rapportera och följa upp Avvikelser och korrigerande åtgärder Datum: 4-5 feb, 9-10 mar, apr maj, 7-8 sep. 6-7 okt, nov och 1-2 dec i Stockholm mar och okt i Malmö resp. Malmö Kursavgift: kr *Paketpris med kursen Intern revision - med miljö, kr. Jag var mycket nöjd med kursens upplägg och arrangemang. Kursen låg på en bra nivå där läraren tog upp viktiga detaljer som man har nytta av när man gör en miljörevision. Christer Zetterkvist, SMHI Intern revision med miljö, kurs 1 dag - miljökunskap vid revision Om du har rollen som intern revisor av ett miljöledningssystem krävs det att du har vissa miljökunskaper och viss insikt i miljölagstiftningen. Du får här en allmänbildning i miljökunskap, miljöaspekter och en inblick i miljölagstiftningen. Kursen vänder sig till blivande interna revisorer med inriktning på miljöledning, med avsikt att gå kursen Intern revision. Deltagare kan även vara interna revisorer med erfarenhet från kvalitetsledning. Miljöaspekter Hållbar utveckling Miljölagstiftning och efterlevnad Miljöbalken, kemikalie- och avfallslagar Datum: 27 apr och 9 nov Kursavgift: kr *Paketpris med kursen Intern revision, kr Kommande kurser: Följ vårt utbud av kurser på så får du tillgång till den färskaste informationen. Nya kurser dyker upp löpande. 12

13 Offensiv revision, kurs 2 dagar - vidareutvecklas som intern revisor Kursen vänder sig till dig som vill utvecklas vidare i din roll som intern revisor. Olika aspekter tas upp som kan ge inspiration och nya infallsvinklar för en offensiv intern revision med tydliga förbättringseffekter i verksamheten. Perspektivet i kursen är allt från revision av leverantörer, till revision av verksamhetssystem, till revision av affärsverksamheten. Revision av verksamhetssystem berör ledningssystem för kvalitet och/eller miljö. Du aktiveras under kursen i diskussioner och grupparbeten. Kursen vänder sig till verksamma interna revisorer för kvalitets- och/eller miljöledning och till ansvariga för verksamhetens interna revisioner, som tycker att revisionerna behöver förnyelse. Ständiga förbättringar med intern revision Positiva och negativa erfarenheter Ledningssystem med flera fokusområden Ekonomiska effekter av interna revisioner Revision av leverantörer Affärsrevision Nya förhållningssätt och effektiva metoder Datum: mar och 3-4 nov Kursavgift: kr (Standarden ISO ingår i avgiften) Det mest givande med utbildningen var att träffa kollegor som arbetar med kvalitet och ISO Jag arbetar ensam som kvalitetssamordnare på vårt företag, då är utbyte med kollegor mycket värdefullt. Jag fick mycket bra tips både från andra kursdeltagare och från kursledaren och sedan är det alltid glädjande att märka att jag har gjort rätt i mitt eget arbete Anna Hekkala, Bite Teleperformance AB Intern revision, företagsintern kurs revisionsträning Utbildning för blivande interna revisorer samt ansvariga för de interna revisionerna. En praktiskt inriktad utbildning där deltagarna får träna revisionsförfarande i sin egen miljö på sitt eget verksamhetssystem. Efter utbildningen ska deltagarna kunna: Förstå den interna revisorns roll Självständigt planera, genomföra och följa upp Fungera som ambassadörer för ledningssystemet Datum: Planeras i samarbete med dig Plats: Efter önskemål Kursavgift: Enligt offert Vidareutveckling av interna revisorer - öka effekterna av revisionen Utbildning för verksamma interna revisorer med en tids erfarenhet som behöver inspiration och nya infallsvinklar. När ledningssystemet mognar behöver även den interna revisionen utvecklas. En mer offensiv revision ger tydliga förbättringseffekter. Efter utbildningen ska deltagarna kunna: Identifiera delar i organisationen med störst utvecklingsbehov Utifrån situation och behov välja lämpligt angreppsätt Genomföra revisioner som ger mätbara förbättringsmöjligheter Datum: Planeras i samarbete med dig Plats: Efter önskemål Kursavgift: Enligt offert Det jag blev mest inspirerad av under kursens gång var i rollspelet där vi gick igenom ett praktikfall och fick lära oss intervjutekniken Anna-Karin Ekberg, Casco Surfaces AB Intern revision Utbildningen gav oss råg i ryggen och självförtroende att genomföra revisionerna på ett effektivare sätt. Åke Magnusson, Scania Sverige AB 13

14 Övriga tjänster inom verksamhetsutveckling Kunskap och färdighet genom utbildning är oerhört viktigt för att du framgångsrikt ska kunna utveckla din verksamhet. Den erfarenhet vi har kan du få tillgång till även genom våra konsulter eller något av våra verktyg nedan. KONSULTSTÖD Exempel på konsultstöd som vi erbjuder: Workshop med ledningsgrupp och/eller styrelse där vi utför en gapanalys gentemot, t.ex. kraven i ISO 9001 utformar strategi och planer för att t.ex. uppfylla kraven i ISO Utbildning av och expertstöd åt processansvariga rörande kartläggning av processer med inriktning på kvalitet utveckling av nyckeltal och indikatorer kopplade till processer Träning och utbildning av interna revisorer, exempelvis grundutbildning i revisionsteknik (både kvalitet och miljö samtidigt) vidareutbildning för att bättre kunna bidra till det som är viktigt för affären De kurser som beskrivs i den här katalogen visar en del av den bredd och det djup vi har. Alla våra öppna utbildningar kan också genomföras företagsinternt. Välkommen att kontakta konsultansvarig, Lennart Gidlöf, för offert och förslag på upplägg. E-post: Tel: TIDSKRIFT Nytt om 9000 & ett lönsamt verktyg för alla som arbetar med kvalitets- och miljöledningssystem Nytt om 9000 & är Sveriges ledande tidskrift inom verksamhetsutveckling. Med den håller du dig a jour med vad som händer inom ISO 9000 ISO ledningssystem för säkerhet och arbetmiljö integrering av ledningssystem Du får raka råd, smarta lösningar och goda exempel på tillämpning inom olika områden för ditt ledningssystem. Du får praktisk hjälp med metoder och matriser. Under 2004 planeras en stor genomgång av ändringarna ISO och ISO som kommer i ny utgåva under Pris helårsprenumeration, kr exkl moms. Kontakta Alexis Acuña för beställning eller mer information E-post: Tel: NY WEBBTJÄNST ISO 9000 på rätt sätt - expertstöd och uppslagsverk i ett ISO 9000 på rätt sätt är en webbaserad tjänst med all kunskap om ISO 9001:2000 samlad på ett ställe. En perfekt tjänst att ta hjälp av för att gå igenom, komplettera och utveckla ledningssystemet med. Tjänsten innehåller: alla kraven i ISO 9001 förklaringar och tips om effektiv tillämpning företagsexempel fakta från certifieringsorganisationer ett effektivt sökverktyg en definitionsdatabas ISO 9000 på rätt sätt är för dig som är kvalitetschef/kvalitetssamordnare intern revisor med ambitioner konsult och utbildare certifieringsrevisor Årsavgift, en användare, kr exkl. moms Kontakta Alexis Acuña för beställning eller mer information E-post: Tel: På kan du också göra din beställning av tidskriften och webbtjänsten. 14

15 Våra utbildningsledare och konsulter Lars Bengtsson är i botten geolog med mycket goda kunskaper om miljöproblematik. Arbetar numera brett inom området ledningssystem och verksamhetsutveckling. Arbetar även som certifieringsrevisor för kvalitet och miljö Elisabeth Ernehag har stor erfarenhet av kvalitetsledning och har arbetat med säkerhetsfrågor och incidentberedskap inom flygindustri. Är Quality Auditor för ledningssystem täckande områdena kvalitet, hälsa, miljö och säkerhet. Lennart Gidlöf är ansvarig för SIS Forums konsultverksamhet och verksam som konsult och utbildare inom verksamhetsutveckling. Arbetar mycket med att integrera ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Curt Henricson är Vice President Sustainability Affairs inom ABB. Curt är även ordförande i SIS tekniska kommitté för miljöledningssystem och är svensk representant i det internationella arbetet med ISO och ISO Folke Hermanson Snickars är ansvarig för SIS Forums internationella verksamhet. Leder internationella projekt i och för utvecklingsländer. Ofta anlitad som facilitator för internationell utbildning. Staffan Hugemark arbetar som projektledare på ett företag som levererar lösningar kring dokumenthantering och dokumentstyrning. Tommie Johansson har stor erfarenhet inom områdena ledningssystem, affärsutveckling, kompetensförsörjning och projektledning och arbetar sedan länge med dessa frågor även internationellt. Elisabeth Lindqvist har mångårig vana från chefs- och ledningsarbete med fokus på verksamhetsutveckling och förändringsarbete utifrån ett kundorienterat synsätt. Elisabeth har också erfarenhet av strategisk ledning av projekt och projektportföljer. Bosse Lundgren är organisationskonsult med fokus på ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Har lång erfarenhet inom den grafiska branschen och inom vårdföretag. Per Lundmark är grundare av ifacts AB som utvecklar webb-applikationer inom risk management, kvalitet och informationssäkerhet. Ulf Nilsson är chefredaktör för tidskriften Nytt om 9000 & och har en gedigen erfarenhet inom verksamhetsutveckling. Cecilia Påhlsson arbetar med projektledning och kreativitet i kombination. Har som specialitet att hjälpa verksamheter att utveckla, fokusera och förverkliga sina tankar och idéer. Bo Rydnert har gedigen erfarenhet av att vidareutveckla verksamhetsstyrning och ledningssystem i syfte att stärka effektivitet, kvalitetsstyrning, konkurrenskraft och marknadsposition. Lars Sahlström arbetar med verksamhetsutveckling med fokus på kvalitetsledning och regulatoriska frågor inom medicinsk teknik. Har drygt 30 års erfarenhet från medicinteknisk industri. Olle Unger arbetar som certifieringsrevisor för DNV Certifiering och har lång erfarenhet inom miljöledning och kvalitetsledning. Elisabet Wahlman är konsult och utbildningsledare inom verksamhetsutveckling, med lång erfarenhet av framförallt kvalitetsledning. 15

16 Utbildningar inom verksamhetsutveckling 2004 KURSER & SEMINARIER SID FEB MAR APR MAJ SEP OKT NOV DEC Allmänt för ledningssystem Integrera ledningssystem Processledning i verksamheten Förbättra styrningen av processerna Effektiva dokument Effektiv dokumentstyrning Ledningens genomgång Mål och indikatorer som drivkraft 8 4* 4 19* 30 Kundfokusera ditt ledningssystem (företagsintern) 9 Ständig förbättring Rollen som kvalitets- och/eller miljösamordnare Intern revision Intern revision * * Intern revision - med miljö Offensiv revision Revisionsträning (företagsintern) 13 Vidareutveckling av interna revisorer (företagsintern) 13 Kvalitetsledning Grunderna i kvalitetsledning * * 2-3 Skapa ett kvalitetsledningssystem * * Vidareutveckla ledningssystemet ISO 9001 för kravställare 10 12* 27 23* Projektledning med kvalitet * 7 1* Miljöledning Grunderna i miljöledning Skapa ett miljöledningssystem Nytt om ISO * 25 5* 30 Övriga ledningssystem Informationssäkerhet med kvalitet * * Arbetsmiljö ett ledningssystem Kompetensförsörjning * utbildningarna hålls i Malmö, övriga i Stockholm Anmäl dig direkt på eller ring Anmälan Anmälan till våra kurser kan göras direkt på vår webbplats via e-post: per telefon eller telefax Priser I samtliga kurser ingår lunch, dokumentation och förfriskningar. Alla priser är exklusive moms. Vi reserverar oss för prisändringar. Öppet köp och bytesrätt Avbokning kan göras upp till två veckor (14 dagar) före kursstart utan avgift. Vid avbokning efter detta datum debiteras full kursavgift. Du kan dock begära bytesrätt och delta vid något annat tillfälle inom ett år, till motsvarande värde, eller ge din plats till en kollega. Om du avbokar senare än 48 timmar (endast arbetsdagar) innan utbildningen startar förfaller din bytesrätt. All av- och ombokning skall ske skriftligt. Under speciella omständigheter kan vi tvingas ställa in enstaka kurser. KURSINFORMATION Betalningsvillkor Kurserna faktureras normalt cirka 1 vecka innan kursstart om inget annat uppges. Vid särskilda erbjudanden kan fakturering ske i samband med att anmälningsbekräftelsen går ut. Betalningsvillkor 30 dagar netto. Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta med 24 % samt påminnelseavgift om 45 kronor. Lokaler Kurserna i Stockholm hålls i våra egna konferenslokaler på Sankt Paulsgatan 6, om inget annat uppges. I Malmö meddelas lokalen i kursbekräftelsen. Tider Tiden för kurser/seminarier/workshops är , vilket även framgår av bekräftelsen Stockholm Besök: Sankt Paulsgatan 6 Tfn Fax E-post

Intern revision av ledningssystem

Intern revision av ledningssystem Intern revision av ledningssystem Intern revision av ledningssystem - en introduktion... en introduktion ISO 9000, ISO 14000, ISO 27000, OHSAS 18000 Behöver du en introduktion? Detta häfte är i första

Läs mer

Använd ledningssystemet som ett dynamiskt stöd Sid 4

Använd ledningssystemet som ett dynamiskt stöd Sid 4 Tips och intervjuer om verksamhetsutveckling och kvalitet Använd ledningssystemet som ett dynamiskt stöd Januari 2012 Sid 4 Satsa på ett lönsamt kunskapslyft 2012 UTBILDNINGSPROGRAM Black Belt-utbildning

Läs mer

Den mest använda standarden någonsin

Den mest använda standarden någonsin Nr 157 oktober 2007 årgång 19 INNEHÅLL Aktuellt 2 ISO 9000 20 år 4 Förmåga att förbättra och bredda organisationens kompetens 6 Fokus på företag: Teknotrans AB 8 Ledningssystem och Ledarskapet 12 Korta

Läs mer

Kvalitetschefens roll och kompetens

Kvalitetschefens roll och kompetens Kvalitetschefens roll och kompetens Kvalitetschefens roll sid 4 5 Kvalitetschefens kompetens sid 6 7 Så säger kvalitetsledare om rollen och framgångsfaktorerna sid 8 22 Läs om Kvalitetschefskursen på baksidan

Läs mer

Siqs Modell för Kundorienterad Verksamhetsutveckling

Siqs Modell för Kundorienterad Verksamhetsutveckling Siqs Modell för Kundorienterad Verksamhetsutveckling 2010 1 Innehåll Välkommen att utveckla din verksamhet... 3 SIQs Modell för Kundorienterad Verksamhetsutveckling...4 5 Verksamhetsutveckling steg för

Läs mer

Kurskatalog. NFI Utbildning. Våren 2015. www.nfi.se

Kurskatalog. NFI Utbildning. Våren 2015. www.nfi.se Kurskatalog NFI Utbildning Våren 2015 www.nfi.se Välkommen till en ny termin! Välkommen till kompetensutveckling med NFI! Vi har sedan 1985 förmedlat kompetens mellan de som har den och de som behöver

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet

Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet är tänkt att inspirera ungdomsarbetare, strateger och beslutsfattare i kommuner att påbörja och utveckla det systematiska kvalitetsarbetet inom den

Läs mer

PPS Praktisk ProjektStyrning

PPS Praktisk ProjektStyrning 2014 PPS Praktisk ProjektStyrning för framgångsrik projektverksamhet 1 Innehåll Helhetstänk skapar framgång! 3 PPS det kompletta projektstödet 4 Därför PPS, det naturliga valet 5 PPS-modellen Praktisk

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

FR2000 Implementering av ledningssystemet FR2000 kvalitét- och miljöledning.

FR2000 Implementering av ledningssystemet FR2000 kvalitét- och miljöledning. FR2000 Implementering av ledningssystemet FR2000 kvalitét- och miljöledning. FR2000 Implementation of the management system FR2000 quality and environmental management Examensarbete för maskiningenjörsprogrammet

Läs mer

UTBILDNING: Integrerad Internrevision

UTBILDNING: Integrerad Internrevision UTBILDNING: Integrerad Internrevision Introduktion För att få full nytta av sitt verksamhetsledningssystem och förenkla administrationen blir det allt vanligare att man integrerar det till att innefatta

Läs mer

En rapport från projektet Framgång för Sverige

En rapport från projektet Framgång för Sverige Så skapar chefer framgång En rapport från projektet Framgång för Sverige Analys och rapport har tagits fram av Bo Bäckman, relevant information ab och Ulf Nilsson, Best Quality tillsammans med SIS, SFK

Läs mer

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting På den säkra sidan Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se,

Läs mer

Utbildningar som fungerar. Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation

Utbildningar som fungerar. Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation Utbildningar som fungerar Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation Mindset Vår vision 2 Det här är Mindset bra på 3 Kunder 3 Öppen utbildning 4 Företagsintern utbildning

Läs mer

Ledarutbildning i bl a Jönköpings Län 2014 (öppen utbildning) FRAMSIDA FRÅN SEPARAT PDF

Ledarutbildning i bl a Jönköpings Län 2014 (öppen utbildning) FRAMSIDA FRÅN SEPARAT PDF Ledarutbildning i bl a Jönköpings Län 2014 (öppen utbildning) FRAMSIDA FRÅN SEPARAT PDF 2 Innehållsförteckning Utbildning Sid nr. Kommunikativt Ledarskap U636 C 4 Kommunikativt Ledarskap U636 D 4 Personlig

Läs mer

Vägledning till webbutbildning. De sex värdegrundsprinciperna

Vägledning till webbutbildning. De sex värdegrundsprinciperna Vägledning till webbutbildning De sex värdegrundsprinciperna Version 2, oktober 2012 Innehåll 1. Inledning 3 Presentation av vägledningen 3 Webbaserad utbildning för chefer 3 Mål med utbildningen 4 Vilka

Läs mer

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx utveckling Vägledning från E-delegationen xxxxxxxxxx Version xxxxxxxxx 1.0 INNEHÅLL Innehåll 1. Om vägledningen... 4 1.1 Syfte...

Läs mer

Gör det! Utbildningar 2012

Gör det! Utbildningar 2012 Gör det! Utbildningar 2012 Mindset Vår vision 2 Vår pedagogik 2 Det här är Mindset bra på 3 Våra kunder 3 Öppen utbildning 4 Företagsintern utbildning 5 Företagsanpassad utbildning 5 Mindset Referens 6

Läs mer

En Studie av SIQ-modellen Teori och Fallstudie

En Studie av SIQ-modellen Teori och Fallstudie Verksamhetsutveckling och kvalitet SIQ-modellen v2.0 1(28) En Studie av SIQ-modellen Teori och Fallstudie av Berkan Kapkac, berkank@kth.se Branosh Abravesh, branosh@kth.se Mattias Mårtensson, u14fj5u7@kth.se

Läs mer

Kommunens informationssäkerhet

Kommunens informationssäkerhet Kommunens informationssäkerhet en vägledning FÖRBEREDA ANALYSERA UTFORMA INFÖRA FÖLJA UPP FÖRBÄTTRA Introduktion Verksamhet Åtgärder Planera genomförande Övervaka Utveckla LIS och skyddet Ledningens engagemang

Läs mer

Fånga morgondagens möjligheter

Fånga morgondagens möjligheter PwC Academy Fånga morgondagens möjligheter Utbildningar våren 2010 Kommuner Landsting Kommunala bolag Svenska kyrkan Ideell sektor pwc.com/se/pwcacademy Det finns ett antal omvärldsfaktorer som kommuner

Läs mer

PPS Praktisk ProjektStyrning

PPS Praktisk ProjektStyrning PPS Praktisk ProjektStyrning för framgångsrik projektverksamhet 1 Innehåll Framgångsrika projekt skapar nytta! 3 PPS det kompletta projektstödet 4 Därför PPS, det naturliga valet 5 PPS-modellen Praktisk

Läs mer

9000 & 14000 NYTT OM. Ett panorama för helhet och delar. synvinkel rymd överblick utsikter SIS FORUM. Nr 142 februari 2006 årgång 18 INNEHÅLL

9000 & 14000 NYTT OM. Ett panorama för helhet och delar. synvinkel rymd överblick utsikter SIS FORUM. Nr 142 februari 2006 årgång 18 INNEHÅLL NYTT OM 9000 & 14000 Nr 142 februari 2006 årgång 18 INNEHÅLL Aktuellt 2 Den interna revisionen ger bränslet till ständig förbättring 4 Fokus på företag: Atlas Copco Secoroc AB 8 Nyckeltal och prestandaindikatorer

Läs mer

Landstingsservice sänkte kostnaderna med 22 procent sidan 6

Landstingsservice sänkte kostnaderna med 22 procent sidan 6 Ett nyhetsbrev om verksamhetsutveckling och kvalitet JANUARI 2007 Landstingsservice sänkte kostnaderna med 22 procent sidan 6 Kurser och seminarier 2 Kvalitetschefens roll och kompetens 4 Förbättringsprojekt

Läs mer

LEAN VERKSAMHETSUTVECKLING. Joseph Grenny: Bästsäljande experten om hur man 10-faldigar chanserna att lyckas med lean.

LEAN VERKSAMHETSUTVECKLING. Joseph Grenny: Bästsäljande experten om hur man 10-faldigar chanserna att lyckas med lean. ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Mars 2012 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus LEAN VERKSAMHETSUTVECKLING Nr. 8 3 TIPS FÖRBÄTTRA OCH SKAPA DELAKTIGHET

Läs mer

Kunskapskatalogen. Utbildningar & böcker om arbetsmiljö. Företagsanpassad. utbildning gav Svenska. Kyrkan i Falköping inspiration

Kunskapskatalogen. Utbildningar & böcker om arbetsmiljö. Företagsanpassad. utbildning gav Svenska. Kyrkan i Falköping inspiration 2015 Kunskapskatalogen Utbildningar & böcker om arbetsmiljö Reportage: Ett säkert jobb Möt Erik, utbildare på i frågor som rör hot och våld i arbetsmiljön. sid. 6 9 Utbildning och böcker: BAM den största

Läs mer

ISO 14001 certifiering av Wäst-Bygg AB?

ISO 14001 certifiering av Wäst-Bygg AB? ISO 14001 certifiering av Wäst-Bygg AB? Christina Andersson Uppsats för avläggande av kandidatexamen i naturvetenskap 15 hp Institutionen för biologi och miljövetenskap Göteborgs universitet Sammanfattning

Läs mer

Kommunal Projekt förmåga 2013

Kommunal Projekt förmåga 2013 Kommunal Projekt förmåga 2013 Intern styrning 4,00 3,00 2,43 Resurshantering Nyttorealisering 2,61 2,00 2,21 Strategisk styrning 2,64 1,00 0,00 3,06 Ekonomisk styrning Riskhantering 2,37 2,44 Intressenthantering

Läs mer

Logistik Lean Six sigma

Logistik Lean Six sigma Logistik Lean Six sigma kursprogram 2012 kompetens är nyckeln till flexibilitet och förutsägbarhet Goda skäl att använda Plan Utbildning Direkt affärsnytta Våra utbildningar ger mer än inspiration och

Läs mer