SAMRÅDSREDOGÖRELSE Upprättad av samhällsbyggnadskontoret mars 2015 GRANSKNINGSHANDLING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMRÅDSREDOGÖRELSE Upprättad av samhällsbyggnadskontoret mars 2015 GRANSKNINGSHANDLING"

Transkript

1 Upprättad av samhällsbyggnadskontoret mars 2015 GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Oskarshamn 3:1 m.fl. fastigheter, Kulturhusets entréområde Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret oktober 2014, reviderad mars 2015 Dnr SBN 2014/128 Uppdragsbeslut Samrådsbeslut Granskningsbeslut Inledning I samrådsredogörelsen sammanställs inkomna synpunkter från samrådstiden tillsammans med kommunens svar på hur synpunkterna beaktas i den fortsatta hanteringen av planärendet. Här redovisas även de ändringar av planhandlingarna som har gjorts inför granskningsskedet och vilka synpunkter som inte har tillgodosetts. Samrådsskedet Detaljplanen har varit föremål för samråd enligt reglerna för enkelt planförfarande under tiden 18 november till 16 december Berörda sakägare, myndigheter och kommunala förvaltningar hade då tillfälle att lämna synpunkter gällande detaljplanen. Samrådet kungjordes på kommunens anslagstavla, på kommunens hemsida (www.oskarshamn.se/detaljplaner), genom annons i kommuntäckande dagstidningar och genom direktutskick till berörda sakägare. Under samrådstiden fanns handlingarna tillgängliga på hemsidan och i entréerna i Stadshuset, Kulturhuset och på Oscarsgymnasiet. Ett samrådsmöte hölls den 4 december 2014 i Oskarshamnssalen, Stadshuset. Mötet besöktes av fem personer. Byte av planförfarande Med anledning av inkomna yttranden kommer detaljplanen fortsättningsvis att handläggas med normalt planförfarande. Anledningen är att det inom planområdet finns en biotopskyddad allé längs med Hantverksgatan. Länsstyrelsen skriver i sitt samrådsyttrande att de saknar en redovisning av det allmänna intresset avseende biotopskyddet. De anser inte att planen är av begränsad betydelse och saknar intresse för allmänheten och att planen därför bör övergå till normalt planförfarande. 1 (10)

2 Sammanfattning av ändringar Nedan sammanfattas de ändringar som har gjorts i planhandlingarna efter samrådet. Plankarta - Planområdesgränsen har justerats i väster och utökats till vägglivet på Kulturhuset. - En byggrätt om cirka 120 m² med användningen CR Centrum och besöksanläggningar har lagts in i direkt anslutning till Kulturhusets entré. - Egenskapsgränsen för parkeringsytan har justerats. - En illustrationslinje som förtydligar sträckningen av gång- och cykelvägen har ritats in. - Ny planbestämmelse; n₁ - markytan skall möjliggöra infiltration av dagvatten har förts in på ytorna för parkering. - Ny planbestämmelse; n₂ - minst 30% av markytan ska möjliggöra infiltration av dagvatten har förts in på torgytan vid Kulturhusets entré. - Gårdsgata ersätter Huvudgata som användning för den nya sträckningen av Hantverksgatan. Planbeskrivning - Planbeskrivningen har kompletterats med information om detaljplaneprocessen för normalt planförfarande på sid 5. - Planbeskrivningen har uppdaterats med ett tydligare syfte på sid 6. - Planbeskrivningen har kompletterats med ny information om markägoförhållanden på sid 6. - Planbeskrivningen har uppdaterats med information om den biotopskyddade allén på sid Planbeskrivningen har uppdaterats med en text om dagvattenhantering på sid 9. - Planbeskrivningen har uppdaterats med en text om den nya sträckningen av Hantverksgatan på sid 10, 13 och Planbeskrivningen har uppdaterats med information om gång- och cykelvägen och cykelparkeringar på sid 10 och Planbeskrivningen har kompletterats med information om de gällande detaljplanerna för kvarteret Storken på sid Planbeskrivningen har uppdaterats med information om den föreslagna byggrätten i direkt anslutning till Kulturhusets entré på sid Planbeskrivningen har uppdaterats med en text om Kulturhusets byggnadskultur och gestaltning på sid Planbeskrivningen har uppdaterats med information om att den som initierar en eventuell flytt av kablar ska bekosta den på sid 15 och Planbeskrivningen har kompletterats med ny information om tidplanen på sid Planbeskrivningen har kompletterats med information om att planen möjliggör en avstyckning för dels handelsändamål i planområdets södra del och dels centrumändamål och besöksanläggningar i planområdets västra del på sid Planbeskrivningen har kompletterats med information om konsekvenser av planens genomförande på sid 19. Behovsbedömning - Behovsbedömningen har uppdaterats med det nya syftet. - Behovsbedömningen har uppdaterats med information om den biotopskyddade allén. - Behovsbedömningen har kompletterats med information om vilken påverkan på stadsbilden i området som förändringarna leder till. - Behovsbedömningen har uppdaterats med information om hur möjligheterna till rekreation i området påverkas av utvecklingen. 2 (10)

3 - Behovsbedömningen har uppdaterats med information om hur utvecklingen påverkar miljön och dagvattenhanteringen i området. - Behovsbedömningen har kompletterats med en text som avser den samlade bedömningen. Barnchecklista - Barnchecklistan har uppdaterats med det nya syftet. Utöver ovan nämnda justeringar har endast redaktionella ändringar av planhandlingarna gjorts. Inkomna synpunkter Under samrådstiden inkom 12 skriftliga yttranden. Yttrandena finns tillgängliga på samhällsbyggnadskontorets planavdelning. Yttrande från Ankomstdatum Kommentar 1. Länsstyrelsen Bilaga 1 2. Tekniska nämnden Räddningstjänsten Inget att erinra 4. Trafikverket Inget att erinra 5. Kalmar läns museum Biologiska sällskapet Lantmäteriet Skanova Oskarshamn energi AB Maggans Gatukök Bildningsnämnden Försent inkommet 12. Oskarshamns Handikappkommitté Försent inkommet På följande sidor redovisas de inkomna synpunkterna följt av kommunens svar på hur synpunkterna beaktas i den fortsatta hanteringen av planärendet. 3 (10)

4 1. Länsstyrelsen Enligt Länsstyrelsens bedömning omfattas trädraden med oxlar utmed Hantverksgatan av biotopskydd. Enligt bilaga 1 till förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. omfattas alléer av biotopskydd. Bestämmelsen innebär att lövträd planterade i en enkel eller dubbel rad och som består av minst fem träd längs en väg eller i ett i övrigt öppet landskap omfattas av biotopskydd. Träden ska till övervägande del utgöras av vuxna träd som mäter minst 20 cm i diameter i brösthöjd eller har uppnått en ålder av 30 år (det som först uppnås). Dispens från biotopskyddet krävs om träden ska tas ner. Länsstyrelsen får medge dispens om det finns särskilda skäl. Upprättande av detaljplan kan inte ensamt ses som ett särskilt skäl. Länsstyrelsen förordar att normalt planförfarande ska tillämpas i detta fall, och att ett enkelt planförfarande inte är tillämpligt. Länsstyrelsen anser inte att planen är av begränsad betydelse och saknar intresse för allmänheten. I detaljplanen har inte det allmänna intresset avseende biotopskyddet redovisats. Kommunekologen har inventerat oxlarna längs med Hantverksgatan och funnit att de är av varierande skick. De har en diameter på mellan 13 till 27 cm. För att kunna genomföra detaljplanen krävs att trädet längst i söder flyttas eller tas bort eftersom det påverkas av den nya vägdragningen. Övriga träd skulle kunna stå kvar i nuvarande läge om parkeringsplatsen anpassas efter dem. Dock skulle träden må bra av att sänkas ner något i marken för att bättre kunna samla upp dagvatten. Sänkning eller flytt av träden kräver också dispens från biotopskyddet. På plankartan har egenskapsgränsen för parkeringsplatsen justerats så att detaljplanen blir mer flexibel gällande parkeringens placering. Planbeskrivningen och behovsbedömningen har uppdaterats med information om den biotopskyddade allén. Planen övergår till normalt planförfarande. 2. Tekniska nämnden Tekniska nämnden har inget att erinra mot det detaljplaneförslag över del av Oskarshamn 3:1 m.fl. som samhällsbyggnadskontoret upprättat. Nämnden förutsätter att eventuell byggnation som åläggs tekniska nämnden finansieras via särskilda anslag. 4 (10)

5 3. Räddningstjänsten Räddningstjänsten har inget att erinra under förutsättning att framkomligheten inte begränsas. 4. Trafikverket Planområdet ligger centralt i Oskarshamns tätort och omges av kommunala gator. Inga statliga vägar, järnvägar eller andra anläggningar berörs av planförslaget och Trafikverket har därmed inget att erinra. 5. Kalmar läns museum Gatustrukturen i de centrala delarna av Oskarshamns stad har sitt ursprung i 1845 års stadsplanering. Det var första gången som man aktivt försökte planera den dåvarande köpingens vidare bebyggelseutveckling. Planen över de nya i anspråkstagna områdena följde tidens ideal om rutnätsstaden där kvarter och gator utlades efter ett rätvinkligt mönster. Hantverksgatans norra del var en av de första gatusträckningarna som anlades och som så småningom förlängts söderut i takt med stadens nya årsringar. Hantverksgatan utgör därmed en viktig gatusträckning för förståelsen av stadens framväxt. Hantverksgatan och Södra Långgatan kom att bli viktiga kommunikationsleder i den framväxande staden. Trots den centrumomvandling som, genom omfattande rivningar och nybyggnationer, inleddes i början av 1950-talet och som kom att påverka området, är rutnätsstrukturen ännu utläsbar och Hantverksgatan har ännu samma sträckning som när den anlades. I planbeskrivningen beaktas detaljplanens konsekvenser ur flera olika aspekter. Kulturmiljöaspekten har dock förbisetts, vilket är en brist. Planen saknar redogörelse för områdets kulturmiljövärden och saknar helt analys av vilken påverkan planen skulle få på kulturmiljön. Områdets kulturmiljövärden är tydligt kopplade till den kvarvarande planstrukturen, vilket bland annat beskrivs i den kulturhistoriska utredning som Kalmar läns museum tog fram 2011 över det närliggande Resecentrum-området. I denna påtalas särskilt vikten av att de ännu återstående delarna av den rätvinkliga planstrukturen och gatunätet värnas och beaktas i den framtida planeringen av området. Länsmuseet förstår kommunens intension att skapa en mer välkomnande plats framför Kulturhusets entré och samtidigt se över trafikmiljön, men ställer sig tveksam till att ytterligare förändra den redan starkt påverkade stadsplanestrukturen. Ur kulturhistorisk synpunkt vore det värdefullt om Hantverksgatan och korsningen Södra Långgatan blev kvar i sin nuvarande, ursprungliga sträckning, eftersom just fyrvägskorsningar är kännetecknande för rutnätsstrukturen. Även om en del av Hantverksgatan kommer att ges en ny sträckning så medger inte detaljplanen att det ursprungliga läget byggs över med någon byggnad. Siktlinjen längs Hantverksgatan kommer inte att förändras nämnvärt vid genomförandet av aktuell detaljplan och intentionerna i 1845 års stadsplan kommer även fortsättningsvis att kunna urskiljas. Hantverksgatans gamla sträckning kommer att bli en del av det nya 5 (10)

6 torget och kan användas som ett stråk för gående och cyklister. På torgytan kan olika typer av markbeläggning användas för att förtydliga och markera Hantverksgatans gamla sträckning. 6. Biologiska sällskapet Biologiska sällskapet anser att detaljplanen leder till en klar förbättring av miljön kring Kulturhusets entré och i förlängningen även möjliggör att de tröstlösa omgivningarna till Resecentrum kan göras mer tilltalande. Den nya huvudgatan öster om Kulturhuset kommer att gå alldeles intill kyrkogården. Stor hänsyn bör tas till att bevara kyrkogårdens rofyllda miljö, till exempel genom lämplig avskärmning och plantering. Om möjligt borde huvudgatan förläggas på något längre avstånd från kyrkogården. Att Hantverksgatans nya sträckning hamnar så nära kyrkogården beror på att den nya busshållplatsen måste få plats mellan den gamla och den nya korsningen med Södra Långgatan. Ur säkerhetssynpunkt måste det också vara ett visst avstånd mellan de två korsningarna. Längs med kyrkogården finns idag en häck och ett antal träd som skärmar av kyrkogården från Hantverksgatan. Kyrkogården ligger på en nivå cirka 2-3 meter under Hantverksgatan, vilket kommer minska upplevelsen av Hantverksgatan och därmed bevara kyrkogårdens rofyllda miljö. Om det uppstår behov av ytterligare avskärmning så är det möjligt att ordna det genom till exempel ytterligare plantering. Det är dock inget som behöver regleras i detaljplanen. Den nya sträckningen för Hantverksgatan föreslås bli en gårdsgata, vilket innebär trafik på fotgängarnas villkor. Intentionen med detta är bland annat att sänka hastigheterna och bullernivåerna utmed Hantverksgatan vilket kan bidra till att bevara den rofyllda miljön på kyrkogården. 7. Lantmäteriet Planbeskrivning, genomförande: Under fastighetsplan anges att ingen sådan berörs av planområdet. Inom kvarteret Pluto och Storken finns det enligt fastighetsregistret två gällande tomtindelningar. Kontroll bör göras. Under fastighetsbildning anges att nödvändig fastighetsbildning är utförd. Planförslaget möjliggör fortfarande en avstyckning för handelsändamål i planens södra del. Konsekvensbeskrivning: det bör förtydligas att Oskarshamn 3:32 förlorar all byggrätt samt att detta skulle kunna anses vara planskada, vilket fastighetsägaren har möjlighet att få prövat enligt 14 kap PBL. Det kan även nämnas att handelsområdet i södra delen blir mindre till ytan jämför med den nu gällande planen. Plankarta: inga erinringar 6 (10)

7 Kontroll är genomförd och det stämmer att det finns gällande tomtindelningar inom kvarteren Pluto och Storken. Planbeskrivningen har kompletterats med information om att planen möjliggör en avstyckning för handelsändamål i planens södra del. Byggnaden på fastigheten Oskarshamn 3:32 innehåller idag pizzeria och taxi och ägs av Oskarshamns kommun. Eftersom Oskarshamns kommun initierat planarbetet och är medvetna om att byggrätten på fastigheten försvinner, kommer ingen skadeersättning enligt 14 kap PBL att krävas. Området för handelsändamål i planens södra del blir större i aktuell detaljplan jämfört med den nu gällande planen. Områdets ena hörn har kapats något, men istället har området gjorts större i öster. Området för handelsändamål har ökat med cirka 10 m Skanova Skanova har flera markförlagda teleanläggningar inom detaljplaneområdet, se bifogad karta på nästa sida. Bland annat finns kabelstråket som går från norr till söder över hela parkeringsområdet vilket innehåller en stor mängd viktiga kablar. Kabelbrunnar innehållandes teleanläggningar finns också inom planområdet vilka är placerade i marknivå. Skanova önskar att så långt möjligt behålla befintliga teleanläggningar i nuvarande läge för att undvika olägenheter och kostnader som uppkommer i samband med flyttning. Denna ståndpunkt skall noteras i planhandlingarna. Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att möjliggöra exploatering förutsätter Skanova att den part som initierar åtgärden även bekostar den. Planbeskrivningen uppdateras med information om att den som initierar en eventuell flytt av kablar ska bekosta den. 9. Oskarshamn energi AB Vid höjdsättning måste hänsyn tas till befintliga ledningar. I övrigt har vi inget att erinra mot förslaget. 10. Maggans Gatukök Här kommer lite önskemål angående den nya detaljplanen för Oskarshamn 3:1 m.fl. fastigheter. - Att hastigheten för biltrafik på huvudgatan sänks till lämplig nivå. 7 (10)

8 - Att ett övergångsställe på huvudgata likt det som finns mellan Lidl och Åsaområdet med varningsskyltar anläggs mellan parkering och Maggans gatukök. Önskemålen grundar sig förstås i att det skall bli så säkert som möjligt för både barn och vuxna att röra sig mellan torg/parkering och Maggans gatukök. Projektet Rätt Fart i Staden kommer att genomföras 2016 och innebär att hastigheten ska anpassas till gatans karaktär och funktion och inte tvärt om. Hantverksgatan är en huvudled men sträckan vid Kulturhusets entré får inte inbjuda till några höga hastigheter eftersom det kommer röra sig mycket människor där. Övergångsställen kommer att placeras på strategiska platser inom planområdet. Exakt läge avgörs i projekteringsskedet efter att detaljplanen vunnit laga kraft. Den nya sträckningen för Hantverksgatan föreslås bli en gårdsgata, vilket innebär trafik på fotgängarnas villkor. Intentionen med detta är bland annat att sänka hastigheterna utmed Hantverksgatan och bidra till att skapa en säker trafikmiljö i området för barn och vuxna. 11. Bildningsnämnden Bildningsnämnden ser positivt på detaljplaneförslaget och särskilt vad avser fokuset på tillgängligheten. Att planen grundas i en säkerhetsaspekt är av hög betydelse och att det också skapas en större möjlighet för cyklister att ta sig till Kulturhuset är av vikt ur såväl hälso- som miljösynpunkt. Planen bör ge utrymme för cykelparkering. Förvaltningen ser också positivt på att det skapas ett torg utanför husets entré och vill understryka vikten av att detta hålls bilfritt och tillgängligt för aktiviteter, möten och uttrycksformer av ett brett spektrum. Att ytan blir flexibel är viktigt, men för att den ska fungera som mötesplats, bör det framgå tydligare hur detta ska ske i form av ytor att sitta på och liknande. Det finns en risk att området blir kalt utan planteringar, varmare material som trä etcetera. I detaljplanen möjliggörs det för en placering av cykelparkeringar i nära anslutning till Kulturhusets entré. Aktuell detaljplanen reglerar inte materialval eller var sittmöjligheter, plantering och cykelställ ska finnas. Torgets exakta utformning och gestaltning kommer att bestämmas i ett senare skede. 12. Oskarshamns handikappkommitté Bra att det finns upptaget en del av vad som ingår i tillgänglighet. Vi gör en del förtydligande enligt konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. I otroligt många år har handikapprörelsen begärt på tydligt separerade gång- och cykelvägar. En rabatt med upphöjd kant och öppning för passage till entré är bra. Viktigt med tanke på den snabba och 8 (10)

9 snabbt ökade cykeltrafiken. Gångväg ska vara 2 m bred för att man ska kunna mötas med två utomhusrullstolar. Inga gatstenar på gångvägar, gångytor, torg eller intill ledstråk, utan släta ytor. Gång- och cykelvägar samt gångytor ska vara jämna och hårdgjorda utan hinder, snöröjas och sandas i god tid för att förebygga olyckor. På gångvägar, trottoarer samt öppna ytor ska ledstråk ha kontraster i ljushet, färg och struktur. Använd sinusplattor i två rader och släta plattor vid val av riktning. Buskage/planteringar måste vara låga för det kan innebära fara för personer med nedsatt syn. Övergångsställen ska vara anpassade för personer med nedsatt rörelseförmåga, nedsatt syn och nedsatt hörsel. Taxi ska kunna stanna på särskild plats nära entré utan att den funktionshindrade ska korsa gatan. Det får inte vara någon nivåskillnad som försvårar tillgängligheten, när taxi kommer och lämnar och hämtar. Väl uppmarkerade platser som är anpassade för synsvaga ska finnas. Handikapparkeringar i området placeras nära ingång ca 10 m från kulturhusets entré. Handikapparkeringsplatserna ska ha hårdgjord, jämn och halkfri yta med lutning 1:50, fria från kanter, 5 m breda samt inga nivåskillnader och hinder från handikapparkeringen och in till entré. Markerade cykelställ och anpassad cykelparkering för trehjuliga cyklar bör finnas nära entré. Cyklar får inte stå på gångvägar och gångyta. Information ska kunna läsas av alla. Det innebär att skyltar placeras så att stående och sittande personer kan läsa dem. Skyltar ska kontrastera i ljushet mot själva skyltarna. Använd symboler och stor upphöjd text med jämt, fyllda bokstäver utan krusiduller t.ex. Arial, så kan flera personer läsa. Komplettera med punktskrift för blinda, tillhandahåll teknik, så att personer med synskada ges möjlighet att läsa. Sittplatser bör ordnas med jämna mellanrum och som kan användas av personer med funktionsnedsättning. Sittplats ska ha armstöd och ryggstöd, sitthöjd 0,45 0,5 m och armstöden 0,70 m över mark samt ha armstöd som går att greppa om. Armstöden ska nå förbi sittytans framkant. Sittmöbler med plats för rullstol på ena sidan ska placeras vid sidan av gångytan. Belysning ska vara god, jämn och bländfri. Viktigt att ha målpunkter så personer med nedsatt rörelseoch orienteringsförmåga kan orientera sig. Se marken, läsa skyltar, hörselskadade kunna läsa på läpparna. Markytan ska vara jämt belyst. Fast belysningen ska inte vara bländande. Elektriska installationer och utrustning ger upphov till elektriska och magnetiska fält. Elektriska och magnetiska fält begränsas enligt försiktighetsprincipen, som de fem myndigheterna: Arbetsmiljöverket, Boverket, Elsäkerhetsverket, Socialstyrelsen och Statens strålsäkerhetsinstitut (nuvarande Strålsäkerhetsmyndigheten) har ställt sig bakom. Installera 5-ledasrsystem. De elektriska och magnetiska fälten kan också begränsas, genom skärmade kablar, dosor och apparater samt genom att elcentral och undercentral placeras utanför huset eller avskärmas. Fälten begränsas inte av väggar eller bjälklag. Med tanke på ökad trafik är buller viktigt att ta hänsyn till för hörselskadades hälsa. Använd material och växter som är vänliga för personer med allergi och doftöverkänslighet. Oskarshamns handikappkommitté använder Bygg i Kapp och BBR vid ritgranskning och emotser att våra synpunkter beaktas. Mera utförlig information om genomförande av BBR:s regler finns i Bygg i kapp. 9 (10)

10 De synpunkter som Oskarshamns handikappkommitté framför är viktiga i det framtida arbetet men regleras inte i detaljplanen. De aktualiseras först i genomförande- och byggskedet, exempelvis vid bygglov. Ej tillgodosedda synpunkter Följande har inte fått sina synpunkter tillgodosedda efter samrådet: - Kalmar Läns museum Ej sakägare Samtliga inkomna synpunkter gällande detaljplanens utformning anses vara tillgodosedda för sakägarkretsen. Samhällsbyggnadskontoret Planavdelningen Pär Hansson Planchef Oskar Roussakis Planarkitekt 10 (10)

11

12

GRANSKNINGSUTLÅTANDE Upprättat av samhällsbyggnadskontoret mars 2017

GRANSKNINGSUTLÅTANDE Upprättat av samhällsbyggnadskontoret mars 2017 DA 103 GRANSKNINGSUTLÅTANDE Upprättat av samhällsbyggnadskontoret mars 2017 Ändring av detaljplan, genom tillägg, för Sörvik 2:42 m.fl Oskarshamns kommun Dnr SBN 2016/115 Uppdragsbeslut 2016-09-12 Samrådsbeslut

Läs mer

Upprättad januari 2014 av samhällsbyggnadskontoret Oskarshamns kommun. Planbeskrivningen

Upprättad januari 2014 av samhällsbyggnadskontoret Oskarshamns kommun. Planbeskrivningen Uppdragsbeslut 2012-12-11 Samrådsbeslut 2012-12-11 Detaljplan för del av Oskarshamn 3:3 m.fl. fastigheter Gyllings väg Centralorten, Oskarshamns kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE Upprättad januari 2014 av samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

P L A N B E S K R I V N I N G G E N O M F ÖR A N D E B E S K R I V N I N G

P L A N B E S K R I V N I N G G E N O M F ÖR A N D E B E S K R I V N I N G DP 453 Dnr MSN 2007/30 214 (tidigare ONS 2003/88 214) P L A N B E S K R I V N I N G G E N O M F ÖR A N D E B E S K R I V N I N G Detaljplan för del av Sicklaön 118:2, vid Nysätravägen på Sicklaön, Nacka

Läs mer

UTLÅTANDE. DETALJPLAN FÖR DEL AV REPISVAARA SÖDRA ETAPP Del av fastigheten Gällivare 6:5 m fl

UTLÅTANDE. DETALJPLAN FÖR DEL AV REPISVAARA SÖDRA ETAPP Del av fastigheten Gällivare 6:5 m fl ANTAGANDEHANDLING UTLÅTANDE DETALJPLAN FÖR DEL AV REPISVAARA SÖDRA ETAPP Del av fastigheten Gällivare 6:5 m fl Samhällsbyggnadsförvaltningen Gällivare kommun Norrbottens län GRANSKNINGSUTLÅTANDE Rubricerad

Läs mer

Detaljplanen upprättad jan 2008 av samhällsbyggnadskontoret Oskarshamns kommun. Detaljplan för del av Figeholm 3:1 Högskulla gård

Detaljplanen upprättad jan 2008 av samhällsbyggnadskontoret Oskarshamns kommun. Detaljplan för del av Figeholm 3:1 Högskulla gård Uppdragsbeslut 2007-12-12 Samrådsbeslut 1 2008-03-11 Samrådsbeslut 2 2008-08-15 Figeholm, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret jan 2008 SAMRÅDSREDOGÖRELSE samråd 2 Detaljplanen upprättad

Läs mer

DETALJPLAN FÖR UTÖKNING AV DEL AV KVARTEREN SÅGEN OCH STENBOCKEN I VÄNNÄSBY

DETALJPLAN FÖR UTÖKNING AV DEL AV KVARTEREN SÅGEN OCH STENBOCKEN I VÄNNÄSBY Dnr: POM 2011-383 DETALJPLAN FÖR UTÖKNING AV DEL AV KVARTEREN SÅGEN OCH STENBOCKEN I VÄNNÄSBY Hur samrådet har bedrivits Detaljplaneprövningen handläggs med normalt planförfarande. Förslag till detaljplan

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE Upprättad av samhällsbyggnadskontoret i augusti 2016 GRANSKNINGSHANDLING

SAMRÅDSREDOGÖRELSE Upprättad av samhällsbyggnadskontoret i augusti 2016 GRANSKNINGSHANDLING Upprättad av samhällsbyggnadskontoret i augusti 2016 GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Emmekalv 4:298 och del av Emmekalv 4:169, Förskolan Påskallavik, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

DEL AV GULDFISKEN 1 MED FLERA

DEL AV GULDFISKEN 1 MED FLERA KS/2014/497 GRANSKNINGSUTLÅTANDE DETALJPLAN FÖR DEL AV GULDFISKEN 1 MED FLERA HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN Aktuellt detaljplanområde markerat med heldragen röd linje. ANTAGANDEHANDLING 2015-01-30 BAKGRUND

Läs mer

Datum Dnr 2014/320

Datum Dnr 2014/320 1(6) Detaljplan för TALLEN 1 Sölvesborg, Sölvesborgs kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET BEDRIVITS Ärendet handläggs med enkelt planförfarande enligt plan- och bygglagens 5 kap 6. Tillfälle att ta del

Läs mer

Samrådsredogörelse. TYRESÖ 1:505 Tyresö Strand, Tyresö kommun, Stockholms län. Antagandehandling juli, 2015 Dnr 2015 KSM 0067

Samrådsredogörelse. TYRESÖ 1:505 Tyresö Strand, Tyresö kommun, Stockholms län. Antagandehandling juli, 2015 Dnr 2015 KSM 0067 Samhällsbyggnadsförvaltningen Amanda Hammer, planenheten Antagandehandling juli, 2015 Dnr 2015 KSM 0067 Detaljplan för TYRESÖ 1:505 Tyresö Strand, Tyresö kommun, Stockholms län Samrådsredogörelse Karta

Läs mer

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 405, avseende Höstsådden 1, 11, 12 och 13, Helenelund

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 405, avseende Höstsådden 1, 11, 12 och 13, Helenelund Kommunledningskontoret Samrådsredogörelse Michaela Lundqvist Sidan 1 av 5 Planarkitekt 08-579 221 31 UNDERRÄTTELSEHANDLING Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 405, avseende Höstsådden 1, 11, 12 och

Läs mer

detaljplan för Pentagonen 1 m.fl.

detaljplan för Pentagonen 1 m.fl. MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011-109 Antagandehandling Tillägg till plankarta med bestämmelser Tillägg till planbeskrivning Särskilt utlåtande efter samråd och granskning Ändring av

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING DETALJPLAN FÖR DEL AV STRÖVELSTORP 6:27, STRÖVELSTORP, ÄNGELHOLMS KOMMUN SAMRÅDSREDOGÖRELSE

GRANSKNINGSHANDLING DETALJPLAN FÖR DEL AV STRÖVELSTORP 6:27, STRÖVELSTORP, ÄNGELHOLMS KOMMUN SAMRÅDSREDOGÖRELSE GRANSKNINGSHANDLING DETALJPLAN FÖR DEL AV STRÖVELSTORP 6:27, STRÖVELSTORP, ÄNGELHOLMS KOMMUN SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS Sakägare enligt fastighetsförteckningen samt berörda förvaltningar

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. tillhörande detaljplan för kvarteret Staren 1 med flera Nya Marnässkolan i Ludvika Redogörelsen upprättad i november 2015

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. tillhörande detaljplan för kvarteret Staren 1 med flera Nya Marnässkolan i Ludvika Redogörelsen upprättad i november 2015 GRANSKNINGSHANDLING tillhörande detaljplan för kvarteret Staren 1 med flera Nya Marnässkolan i Ludvika Redogörelsen upprättad i november 2015 Bild: Sweco Architects AB Postadress Besöksadress Telefon Telefax

Läs mer

Detaljplan Fjugesta 1:2 del av (Ändring av detaljplan 18 FJU-93) Knista församling i Lekebergs kommun

Detaljplan Fjugesta 1:2 del av (Ändring av detaljplan 18 FJU-93) Knista församling i Lekebergs kommun Lekebergs kommun Kommunstyrelsen Detaljplan Fjugesta 1:2 del av (Ändring av detaljplan 18 FJU-93) Knista församling i Lekebergs kommun 1814-P23 18-FJU-93 18-FJU-123 Planområde 18-FJU-231 P 35 m Samråd:

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Dnr: SBN Detaljplan för. Hyvlaren 14. inom Östertälje i Södertälje. Upprättad

Samhällsbyggnadskontoret SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Dnr: SBN Detaljplan för. Hyvlaren 14. inom Östertälje i Södertälje. Upprättad Samhällsbyggnadskontoret SAMRÅDSREDOGÖRELSE Dnr: SBN-2015-02847 Detaljplan för Hyvlaren 14 inom Östertälje i Södertälje Upprättad 2016-11-21 Tidigare Beslut i ärendet Nämnd Beslut Beslutsdatum Stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret september 2012, reviderad januari 2013

Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret september 2012, reviderad januari 2013 Uppdragsbeslut 2012-03-14 Samrådsbeslut 2012-10-17 Granskningsbeslut 2013-02-12 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret september 2012, reviderad januari 2013 SAMRÅDSREDOGÖRELSE

Läs mer

Detaljplan för Fjugesta 4:61 m.fl, Lekebergs kommun, Örebro län.

Detaljplan för Fjugesta 4:61 m.fl, Lekebergs kommun, Örebro län. Detaljplan för Fjugesta 4:61 m.fl, Lekebergs kommun, Örebro län. Sammanfattning av planförslaget Syftet med detaljplanen är att säkerställa befintliga användningsområden och möjliggöra ett samlat industri/verksamhetsområde

Läs mer

Detaljplan för Fjugesta 5:2 m.fl, Lekebergs kommun, Örebro län.

Detaljplan för Fjugesta 5:2 m.fl, Lekebergs kommun, Örebro län. Detaljplan för Fjugesta 5:2 m.fl, Lekebergs kommun, Örebro län. Sammanfattning av planförslaget Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för nybyggnation i de södra delarna av Fjugesta. Planen ger förutsättningar

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN. för. del av Rensbo 1:30. Hedemora kommun, Dalarnas län

ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN. för. del av Rensbo 1:30. Hedemora kommun, Dalarnas län ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN för del av Rensbo 1:30 Hedemora kommun, Dalarnas län GRANSKNINGSUTLÅTANDE Upprättad 7 juli 2017 HANDLINGAR Detaljplanen består av: Plankarta Planbeskrivning Genomförandebeskrivning

Läs mer

Underrättelse om ändring genom tillägg, till byggnadsplan för Tuolluvaara gruvsamhälle, för del av Snorre 1

Underrättelse om ändring genom tillägg, till byggnadsplan för Tuolluvaara gruvsamhälle, för del av Snorre 1 SÄRSKILT UTLÅTANDE Sara Aspvik Thelin, 2014-06-24 Vårt Dnr: P2012-000018 Underrättelse om ändring genom tillägg, till byggnadsplan för Tuolluvaara gruvsamhälle, för del av Snorre 1 Planen hanteras med

Läs mer

SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR

SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR Datum: 2014-03-10 Diarienummer 0122/13 Sida 1/7 SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV HÖNÖ OMFATTANDE HÖNÖ 2:272, ÖCKERÖ KOMMUN Datum: 2014-03-10 Diarienummer 0122/13 Sida

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för Rosendalskorsningen - Bofors 1:25 m fl, Karlskoga Karlskoga kommun Örebro län

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för Rosendalskorsningen - Bofors 1:25 m fl, Karlskoga Karlskoga kommun Örebro län SBN 2013.0111 Detaljplan för Rosendalskorsningen - Bofors 1:25 m fl, Karlskoga Karlskoga kommun Örebro län Upprättad 2014-06-10 av Samhällsbyggnadsförvaltningen i Karlskoga Normalt planförfarande, enligt

Läs mer

Detaljplan för Pantbanken 2,3 och 4 Utökad handel, bostäder och kontor Östersunds kommun

Detaljplan för Pantbanken 2,3 och 4 Utökad handel, bostäder och kontor Östersunds kommun Detaljplan för Pantbanken 2,3 och 4 Utökad handel, bostäder och kontor Östersunds kommun 1 Dnr Ädh 303/2015 Dnr ByggR: P 2015-07 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Plansamråd Detaljplanen har varit utsänd för samråd under

Läs mer

Byggnadsnämnden beslutade den 9 februari 2016, BN 2, att genomföra ett samråd i enlighet med 5 kap. 11 i Plan- och bygglagen.

Byggnadsnämnden beslutade den 9 februari 2016, BN 2, att genomföra ett samråd i enlighet med 5 kap. 11 i Plan- och bygglagen. Samrådsredogörelse 2016-04-08 P 2015-2 Byggnadsnämnden SAMRÅDSREDOGÖRELSE DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER PÅ GETEN 2 M.FL., FALKÖPING HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS Byggnadsnämnden beslutade den 9 februari 2016, BN

Läs mer

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 Dnr MN/2002-0967 Detaljplan för Del av NYCKLEBY 1:33 Strömstads kommun UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 HUR UTSTÄLLNINGEN HAR BEDRIVITS Miljö- och byggnämnden beslutade 2011-02-03 26 att genomföra en andra

Läs mer

Detaljplan för Manhem 2 m.fl. fastigheter Norra skolan. SAMMANSTÄLLNING SAMRÅDSYTTRANDEN Upprättad OSKARSHAMN KOMMUN, KALMAR LÄN

Detaljplan för Manhem 2 m.fl. fastigheter Norra skolan. SAMMANSTÄLLNING SAMRÅDSYTTRANDEN Upprättad OSKARSHAMN KOMMUN, KALMAR LÄN Detaljplan för Manhem 2 m.fl. fastigheter Norra skolan OSKARSHAMN KOMMUN, KALMAR LÄN SAMMANSTÄLLNING SAMRÅDSYTTRANDEN Upprättad 2016-11-14 Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2016-01-27 att ge samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

Inkomna synpunkter. Dnr KS/2015:180. Hur samrådet har bedrivits Plansamrådet har pågått under tiden

Inkomna synpunkter. Dnr KS/2015:180. Hur samrådet har bedrivits Plansamrådet har pågått under tiden Dnr KS/2015:180 Hur samrådet har bedrivits Plansamrådet har pågått under tiden 2016-06-17 2016-07-15. Nedan följer en sammanfattning av inkomna synpunkter under plansamrådet med s kommentarer. Inför granskningsskedet

Läs mer

Ändring av detaljplan för Skeppsgossen 3 och 7

Ändring av detaljplan för Skeppsgossen 3 och 7 Stadsbyggnadsnämnden 2016-08-04 Planavdelning SBN/2015:328 Inga Krekola 016-710 11 19 1 (1) Stadsbyggnadsnämnden Ändring av detaljplan för Skeppsgossen 3 och 7 Förslag till beslut Förslag till ändring

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Plankontoret

Samhällsbyggnadsförvaltningen Plankontoret Samhällsbyggnadsförvaltningen Plankontoret dnr: 2015/260 2016-08-23 1(6) GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Hyllinge 5:109 i Hyllinge samhälle och Åstorps kommun, Skåne län. SAMRÅDSREDOGÖRELSE Hur samrådet

Läs mer

Del av Brunnsäng 1:1 (Bovieran)

Del av Brunnsäng 1:1 (Bovieran) Samhällsbyggnadskontoret Granskningsutlåtande Dnr 2015-00397-214 Detaljplan för Del av Brunnsäng 1:1 (Bovieran) inom Brunnsäng i Södertälje Upprättad 2017-05-15 Beslut Stadsbyggnadsnämnden beslöt 2015-03-24

Läs mer

Detaljplan för del av fastigheterna Hissmon 1:226, 1:278 och 1:231, Krokom, Krokoms kommun PLANBESKRIVNING. Granskningshandling

Detaljplan för del av fastigheterna Hissmon 1:226, 1:278 och 1:231, Krokom, Krokoms kommun PLANBESKRIVNING. Granskningshandling Datum 2013-10-14 1 (7) Detaljplan för del av fastigheterna Hissmon 1:226, 1:278 och 1:231, Krokom, Krokoms kommun PLANBESKRIVNING KROKOM1000, v1.0, 2012-10-09 Granskningshandling Krokoms kommun Postadress

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Utställningshandling. Detaljplan för ARVIDSJAUR 6:1, del av Kv Hinden. Arvidsjaurs kommun Norrbottens län.

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Utställningshandling. Detaljplan för ARVIDSJAUR 6:1, del av Kv Hinden. Arvidsjaurs kommun Norrbottens län. SAMRÅDSREDOGÖRELSE Utställningshandling Detaljplan för ARVIDSJAUR 6:1, del av Kv Hinden Arvidsjaurs kommun Norrbottens län. DETALJPLAN Upprättat av Britta Lundgren den 2012-02-20 -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN

HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN KS/2006/468 SAMRÅDSREDOGÖRELSE DETALJPLAN FÖR UTKIKEN 12 OCH 13 I VIKEN HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN 2016-08-12 BAKGRUND OCH SYFTE BAKGRUND Fastighetsägaren inkom 2014-06-17 med en ansökan om detaljplaneändring

Läs mer

Dnr: Samrådsredogörelse. Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp 4:211 m.fl.

Dnr: Samrådsredogörelse. Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp 4:211 m.fl. 2014-10-06 Dnr: 2013-0578-208 Samrådsredogörelse Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp 4:211 m.fl. 1(5) Planhandlingen består av -Fastighetsföteckning -Plankarta -Plan- och

Läs mer

Planärendet har handlagts som enkelt planförfarande.

Planärendet har handlagts som enkelt planförfarande. Detaljplan för Söder 1:16 CENTRALSTATIONEN Östersunds kommun 1 Dnr Ädh 1692/2014 Dnr planmodul: P 2014/40 GRANSKNINGSUTLÅTANDE Planärendet har handlagts som enkelt planförfarande. Detaljplanen har varit

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING SAMRÅDSREDOGÖRELSE DETALJPLAN FÖR SOUTUJÄRVI 17:5. Samhällsbyggnadsförvaltningen Gällivare kommun Norrbottens län

GRANSKNINGSHANDLING SAMRÅDSREDOGÖRELSE DETALJPLAN FÖR SOUTUJÄRVI 17:5. Samhällsbyggnadsförvaltningen Gällivare kommun Norrbottens län GRANSKNINGSHANDLING SAMRÅDSREDOGÖRELSE DETALJPLAN FÖR SOUTUJÄRVI 17:5 Samhällsbyggnadsförvaltningen Gällivare kommun Norrbottens län HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS Detaljplaneförslaget daterat 2016-04-04 har

Läs mer

Teglagärdet m.fl. B404. Särskilt utlåtande Upprättad 2014-03-03. Dnr. 2013-1686. Ändring av detaljplan för. Skara kommun, Västra Götalands län

Teglagärdet m.fl. B404. Särskilt utlåtande Upprättad 2014-03-03. Dnr. 2013-1686. Ändring av detaljplan för. Skara kommun, Västra Götalands län B404 Dnr. 2013-1686 Ändring av detaljplan för Teglagärdet m.fl. Skara kommun, Västra Götalands län Särskilt utlåtande Upprättad 2014-03-03 SKARA KOMMUN SKARA KOMMUN SKARA KOMMUN SKARA KOMMUN SKARA KOMMUN

Läs mer

GRANSKNINGSUTLÅTANDE

GRANSKNINGSUTLÅTANDE NORMALT PLANFÖRFARANDE DNR KS 2011/416 PLAN NR S158 2014-04-29 GRANSKNINGSUTLÅTANDE Detaljplan för Del av Kv. Svärdet Tomelilla kommun, Skåne län GRANSKNING Detaljplanen har varit utställd för granskning

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av Bredgård m.m. Strömsund, Strömsunds kommun Granskningshandling

Ändring av detaljplan för del av Bredgård m.m. Strömsund, Strömsunds kommun Granskningshandling Ändring av detaljplan för del av Bredgård m.m. Strömsund, Strömsunds kommun Granskningshandling Upprättad av miljö- och byggavdelningen Strömsunds kommun 2016-02-25 Reviderad 2016-04-22 2 tillägg till

Läs mer

Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län

Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län 1(9) Samrådshandling PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län 1 (9) 2(9) ALLMÄNT Detaljplanens syfte Planens syfte är

Läs mer

GRANSKNINGSUTLÅTANDE. Loviselund Skolgärdet del av Bofors 1:19 m.fl. Granskningsutlåtande upprättat

GRANSKNINGSUTLÅTANDE. Loviselund Skolgärdet del av Bofors 1:19 m.fl. Granskningsutlåtande upprättat GRANSKNINGSUTLÅTANDE STANDARDFÖRFARANDE Planförslag upprättat/påbörjat 2016-03-11 SBN 2016.0044 Loviselund Skolgärdet del av Bofors 1:19 m.fl. Granskningsutlåtande upprättat 2016-10-03 BAKGRUND OCH SYFTE

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av Perstorp 23:4 m.fl., ICAs parkering, Perstorps kommun, Skåne län

Ändring av detaljplan för del av Perstorp 23:4 m.fl., ICAs parkering, Perstorps kommun, Skåne län 1(7) Datum: Diarienummer: 2013-08-13 2013/124 Ändring av detaljplan för del av Perstorp 23:4 m.fl., ICAs parkering, Perstorps kommun, Skåne län SAMRÅDSHANDLING Detaljplanen har Upprättas: 2013-08-13 Antagits

Läs mer

Tillägg till byggnadsplan för del av Rävsnäs by, del av Rävsnäs 1:9 m.fl. fastigheter Dnr 14-2753.214 Ks 14-2586.214

Tillägg till byggnadsplan för del av Rävsnäs by, del av Rävsnäs 1:9 m.fl. fastigheter Dnr 14-2753.214 Ks 14-2586.214 SÄRSKILT UTLÅTANDE 2015-09-04 Tillägg till byggnadsplan för del av Rävsnäs by, del av Rävsnäs 1:9 m.fl. fastigheter Dnr 14-2753.214 Ks 14-2586.214 SAMRÅDSFÖRFARANDE Planförslaget som upprättats av Kommunstyrelsekontoret,

Läs mer

Detaljplan för Rännilen 1 och del av Norrby 3:1 Vetlanda, Vetlanda kommun Samrådsredogörelse

Detaljplan för Rännilen 1 och del av Norrby 3:1 Vetlanda, Vetlanda kommun Samrådsredogörelse 2017-01-06 Dnr 2016/TK094-56 Detaljplan för Rännilen 1 och del av Norrby 3:1 Vetlanda, Vetlanda kommun Samrådsredogörelse Bakgrund, ärendebeskrivning Fastighetsägaren har inkommit med önskemål att ändra

Läs mer

Planeringsverktyg vid om- och nybyggnation för ökad tillgänglighet avseende personer med funktionsnedsättningar

Planeringsverktyg vid om- och nybyggnation för ökad tillgänglighet avseende personer med funktionsnedsättningar 1 (6) Planeringsverktyg vid om- och nybyggnation för ökad tillgänglighet avseende personer med funktionsnedsättningar Inledning För att få med tillgänglighet avseende personer med funktionsnedsättningar

Läs mer

Antagande av förslag till detaljplan för fastigheterna Kämpinge 1 och Neglinge 1 i stadsdelen Tensta

Antagande av förslag till detaljplan för fastigheterna Kämpinge 1 och Neglinge 1 i stadsdelen Tensta Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Planavdelningen Sida 1 (6) 2014-05-19 Handläggare Torbjörn Johansson Telefon 08-508 27 352 Till Stadsbyggnadsnämnden Antagande av förslag till detaljplan för fastigheterna

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO. Laga kraft Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635

DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO. Laga kraft Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635 DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO Laga kraft 2013-11-19 Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

UTLÅTANDE Efter granskningsskedet

UTLÅTANDE Efter granskningsskedet Detaljplan för Del av Mörmon 5:33, Djupängen Hammarö kommun Värmlands län UTLÅTANDE Efter granskningsskedet PLANENS SYFTE Syftet med planen är att möjliggöra för ett nytt särskilt boende i området med

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 1 Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 Valdemarsviks kommun, Östergötlands län. PLANBESKRIVNING 2 Innehållsförteckning 1 HANDLINGAR 3 2 PLANPROCESSEN- EN ÖVERSIKT AV NORMALT

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

Detaljplan för fastigheterna Förrådet 1 och 2 med flera i Norrtälje stad Dnr 14-277.214 Ks 14-269.214

Detaljplan för fastigheterna Förrådet 1 och 2 med flera i Norrtälje stad Dnr 14-277.214 Ks 14-269.214 SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2014-10-16 Detaljplan för fastigheterna Förrådet 1 och 2 med flera i Norrtälje stad Dnr 14-277.214 Ks 14-269.214 SAMMANFATTNING Syftet med planen är att möjliggöra uppförande av drygt

Läs mer

DP/ä 35/352 Morgongåva, norra delen Morgongåva tätort. Samrådsredogörelse

DP/ä 35/352 Morgongåva, norra delen Morgongåva tätort. Samrådsredogörelse SAMRÅDSREDOGÖRELSE 1 (6) Förslag till detaljplan för Morgongåva, norra delen Morgongåva tätort Heby kommun, Uppsala län Samrådsredogörelse Samrådet Samrådstiden har varit mellan 2015-08-03 2015-08-28.

Läs mer

Samrådsredogörelse. Detaljplan för Göken 9 Kristinehamns kommun, Värmlands län. Antagandehandling

Samrådsredogörelse. Detaljplan för Göken 9 Kristinehamns kommun, Värmlands län. Antagandehandling Antagandehandling Samrådsredogörelse Detaljplan för Göken 9 Kristinehamns kommun, Värmlands län Hur processen har bedrivits Detaljplanen har varit på samråd under tiden 2015-02-17 till 2015-03-24 Kungörelse

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR HILLERSTORP 21:1, TRAFIKSÄKERHETSHÖJANDE ÅTGÄRDER VID HILLERSTORPSSKOLAN I HILLERSTORP, GNOSJÖ KOMMUN SAMRÅDSHANDLING

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR HILLERSTORP 21:1, TRAFIKSÄKERHETSHÖJANDE ÅTGÄRDER VID HILLERSTORPSSKOLAN I HILLERSTORP, GNOSJÖ KOMMUN SAMRÅDSHANDLING PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR HILLERSTORP 21:1, TRAFIKSÄKERHETSHÖJANDE ÅTGÄRDER VID HILLERSTORPSSKOLAN I HILLERSTORP, GNOSJÖ KOMMUN SAMRÅDSHANDLING HANDLINGAR Planbeskrivning Behovsbedömning Genomförandebeskrivning

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. tillhörande detaljplan för Säfsen 1:5 m fl Östanvik i Säfsbyn Ludvika kommun Redogörelsen upprättad i augusti 2010

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. tillhörande detaljplan för Säfsen 1:5 m fl Östanvik i Säfsbyn Ludvika kommun Redogörelsen upprättad i augusti 2010 UTSTÄLLNINGSHANDLING tillhörande detaljplan för Säfsen 1:5 m fl Östanvik i Säfsbyn Ludvika kommun Redogörelsen upprättad i augusti 2010 Östanvik sett från Säfsbyn Postadress Besöksadress Telefon Telefax

Läs mer

PLANBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING II DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHET KULLTORP 2:2 (KLOCKAREGÅRDEN) I GNOSJÖ KOMMUN

PLANBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING II DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHET KULLTORP 2:2 (KLOCKAREGÅRDEN) I GNOSJÖ KOMMUN PLANBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING II DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHET KULLTORP 2:2 (KLOCKAREGÅRDEN) I GNOSJÖ KOMMUN HANDLINGAR Planbeskrivning Behovsbedömning Plankarta med bestämmelser Fastighetsförteckning

Läs mer

Granskningshandling April Ändring av detaljplan för del av Fjugesta 2:34, 3:139, del av Fjugesta 3:144 m.fl. (Fjugesta centrum) PLANBESKRIVNING

Granskningshandling April Ändring av detaljplan för del av Fjugesta 2:34, 3:139, del av Fjugesta 3:144 m.fl. (Fjugesta centrum) PLANBESKRIVNING Granskningshandling April 2017 Ändring av detaljplan för del av Fjugesta 2:34, 3:139, del av Fjugesta 3:144 m.fl. (Fjugesta centrum) PLANBESKRIVNING VAD ÄR EN DETALJPLAN? En detaljplan (DP) är ett juridiskt

Läs mer

Genomförandebeskrivning Detaljplan för fastigheten Tobaksmonopolet 3 i stadsdelen Södermalm i Stockholm, S-Dp

Genomförandebeskrivning Detaljplan för fastigheten Tobaksmonopolet 3 i stadsdelen Södermalm i Stockholm, S-Dp STADSBYGGNADSKONTORET SAMRÅDSHANDLING PLANAVDELNINGEN Nils Sylwan 2014-06-30 Tfn 08-508 27 253 1(5) Genomförandebeskrivning Detaljplan för fastigheten Tobaksmonopolet 3 i stadsdelen Södermalm i Stockholm,

Läs mer

Danderyd 3:177, Ventilationsschakt

Danderyd 3:177, Ventilationsschakt Karin Hallman Samrådsredogörelse 2015-08-11 Dnr 2014-0549 1(10) Samrådsredogörelse Detaljplan för del av Danderyd 3:177, Ventilationsschakt i Danderyd, Danderyds kommun Kommunstyrelsen har i beslut 2014-06-09

Läs mer

Björkskatan1:764 och del av 1:3

Björkskatan1:764 och del av 1:3 Dnr: SBF 2015/125 Stadsbyggnadsförvaltningen SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för del av Björkskatan, Björkskatan1:764 och del av 1:3 Luleå kommun Norrbottens län Bakgrund Stadsbyggnadsnämnden beslutade 2015-04-29

Läs mer

Ändring av detaljplan för kvarteret Segelmakaren (Upphävande av tomtindelning)

Ändring av detaljplan för kvarteret Segelmakaren (Upphävande av tomtindelning) 1 (3) TJÄNSTESKRIVELSE 2016-01-07 Samhällsbyggnadskontoret Stadsbyggnadsnämnden Ändring av detaljplan för kvarteret Segelmakaren (Upphävande av tomtindelning) Dnr: 2015-02488-214 Sammanfattning av ärendet

Läs mer

INKOMNA YTTRANDEN Skriftliga yttranden har under samrådstiden inkommit enligt nedan. Yttrande utan erinran

INKOMNA YTTRANDEN Skriftliga yttranden har under samrådstiden inkommit enligt nedan. Yttrande utan erinran Detaljplan för Centralskolan omfattande del av fastigheten Märsta 1:223, i Märsta, Sigtuna kommun, Stockholms län Samrådshandling SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplanen har varit utsänd för samråd från den 25

Läs mer

Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (6) Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län ANTAGANDEHANDLING PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (6) PLANBESKRIVNING

Läs mer

Björkskatan1:764 och del av 1:3

Björkskatan1:764 och del av 1:3 Dnr: SBF 2015/125 Stadsbyggnadsförvaltningen GRANSKNINGSUTLÅTANDE Detaljplan för del av Björkskatan, Björkskatan1:764 och del av 1:3 Luleå kommun Norrbottens län Bakgrund Stadsbyggnadsnämnden beslutade

Läs mer

Simlångsdalen, HALMSTADS KOMMUN Plan 1100 K. Standardförfarande, KS 2014/0579 Samhällsbyggnadskontoret

Simlångsdalen, HALMSTADS KOMMUN Plan 1100 K. Standardförfarande, KS 2014/0579 Samhällsbyggnadskontoret TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING Antagandehandling Tillhörande ändr ing av byggnadsplan för del av Sim långsdalens sam hälle (Breared 1:105, 1:191 och 1:194), Plan 473 Simlångsdalen, HALMSTADS KOMMUN Plan

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande Dnr Plan.2014.1 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun SAMRÅDSSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2014-02-06

Läs mer

Särskilt utlåtande. Samtliga synpunkter som inkommit finns redovisade i detta särskilda utlåtande med kommentarer från Miljö och bygg, Säffle kommun.

Särskilt utlåtande. Samtliga synpunkter som inkommit finns redovisade i detta särskilda utlåtande med kommentarer från Miljö och bygg, Säffle kommun. Särskilt utlåtande Ett detaljplaneförslag för Slussvaktarbostaden har upprättats med begränsat planförfarande. Planen omfattar del av fastigheten Säffle 6:9 i Säffle kommun. Syftet med planen är att pröva

Läs mer

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun DATUM DIARIENR 2015-04-10 1 (6) Tillägg till planbeskrivning-antagandehandling Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Tillägg till plankarta med bestämmelser Fastigheten Lodjuret

Läs mer

Förslag till detaljplan för Tingstorget, Alby Botkyrka kommun

Förslag till detaljplan för Tingstorget, Alby Botkyrka kommun 1 [8] Planenheten 2016-05-17 2014:555 Referens Christoffer Jusélius Granskningsutlåtande Förslag till detaljplan för Tingstorget, Alby Botkyrka kommun Beskrivning av granskningsförfarandet Kommunstyrelsen

Läs mer

SOLNA STAD 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen P07/0425 Ludvig Lundgren SBN/2006:186. Detaljplan för del av kv Farao m m

SOLNA STAD 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen P07/0425 Ludvig Lundgren SBN/2006:186. Detaljplan för del av kv Farao m m SOLNA STAD 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen P07/025 Ludvig Lundgren 2007-0-18 SBN/2006:186 Laga kraft 2007-05-2 Planbeskrivning Detaljplan för del av kv Farao m m inom stadsdelen Råsunda, upprättad i april

Läs mer

Samrådsredogörelse. Detaljplan för Solrosen Kristinehamns kommun, Värmlands län ANTAGANDEHANDLING

Samrådsredogörelse. Detaljplan för Solrosen Kristinehamns kommun, Värmlands län ANTAGANDEHANDLING Handläggare Petra Okanovic 0550-88190, petra.okanovic@kristinehamn.se ANTAGANDEHANDLING Datum 2016-01-19 Diarienummer Ks/2015:181 Sida 1(2) Samrådsredogörelse Detaljplan för Solrosen Kristinehamns kommun,

Läs mer

T I L L Ä G G T I L L P L A N B E S K R I V N I N G AR

T I L L Ä G G T I L L P L A N B E S K R I V N I N G AR ANTAGANDEHANDLING 2015-06-02 Tillägg till Stadsplan för fastigheten Holje 2:19 m.fl. Detaljplan för Holje 204:1 m.fl. Ändring av detaljplan för Holje 204:1 m.fl. T I L L Ä G G T I L L P L A N B E S K R

Läs mer

DETALJPLAN för Drottningen S:1 i Eslöv, Skåne län flerbostadshus på Sallerupsområdet

DETALJPLAN för Drottningen S:1 i Eslöv, Skåne län flerbostadshus på Sallerupsområdet Hanna Bäckgren 0413-620 18 Dnr 1120/2009 2010-01-04 DETALJPLAN för Drottningen S:1 i Eslöv, Skåne län flerbostadshus på Sallerupsområdet SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplanen har sänts ut för samråd under tiden

Läs mer

Detaljplan för Fritzhem 9 GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun

Detaljplan för Fritzhem 9 GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun Antagandehandling 1 Detaljplan för Fritzhem 9 Dnr Ädh Dnr planmodul: GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 5 november

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Ändring av detaljplan för Sydöstra delen av Gertrudsviks Sjöstad (C309) Västerviks kommun Kalmar län KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Enheten för samhällsbyggnad 2014-04-17 Antagen: 2014-04-28 Laga Kraft:

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 2015-09-08 Dnr: 2015-000172 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 1(7) PLAN-

Läs mer

Detaljplan för del av kv Smultronet

Detaljplan för del av kv Smultronet Detaljplan för del av kv Smultronet i Salems kommun, Stockholms län Plan nr 82-82, dnr 2016/42 Standardförfarande enligt Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) i dess lydelse fr o m den 2 januari 2015. Granskningshandling

Läs mer

Granskningsutlåtande. Gruvstugan 1:9 ANTAGANDEHANDLING. Fastighet 0:0 1(8) SPN 2014/ tillhörande detaljplan för del av fastigheten

Granskningsutlåtande. Gruvstugan 1:9 ANTAGANDEHANDLING. Fastighet 0:0 1(8) SPN 2014/ tillhörande detaljplan för del av fastigheten Granskningsutlåtande 1(8) 214 214 tillhörande detaljplan för del av fastigheten Gruvstugan 1:9 med närområde inom Kolmården i Norrköpings kommun den 18 november 2015 tillhörande detaljplan för del av fastigheten

Läs mer

Detaljplan för delar av Ubbarp 8:16 och Hester 5:3, Hesters Industriområde, Ulricehamns kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för delar av Ubbarp 8:16 och Hester 5:3, Hesters Industriområde, Ulricehamns kommun, Västra Götalands län 1 2008-09-25 Antagandehandling Dnr: KS 2006.0650 MSB 2006.1136 Detaljplan för delar av Ubbarp 8:16 och Hester 5:3, Hesters Industriområde, Ulricehamns kommun, Västra Götalands län Genomförandebeskrivning

Läs mer

DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN HILLERSTORP 7:2 M.FL. (HILLERSTORPS HAMN) I GNOSJÖ KOMMUN

DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN HILLERSTORP 7:2 M.FL. (HILLERSTORPS HAMN) I GNOSJÖ KOMMUN 2014-08-04 DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN HILLERSTORP 7:2 M.FL. (HILLERSTORPS HAMN) I GNOSJÖ KOMMUN GRANSKNINGSUTLÅTANDE ÄRENDEHANTERING Kommunstyrelsen beslutade 2011-11-08 226 att uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden

Läs mer

Ändring genom tillägg till planbestämmelser avseende Stadsplan för kvarteret BALDER inom Centrumfyrkanten, i Umeå kommun

Ändring genom tillägg till planbestämmelser avseende Stadsplan för kvarteret BALDER inom Centrumfyrkanten, i Umeå kommun Planbeskrivning Antagandehandling Handläggare: 1 (6) Johan Sjöström Ändring genom tillägg till planbestämmelser avseende Stadsplan för kvarteret BALDER inom Centrumfyrkanten, i Umeå kommun HANDLINGAR -

Läs mer

UTSTÄLLNINGSHANDLING DETALJPLAN. för. DEL AV KV. NORSEN Norsen 9 och Hedemora 6:1 (intill riksväg 70 i centrala Hedemora)

UTSTÄLLNINGSHANDLING DETALJPLAN. för. DEL AV KV. NORSEN Norsen 9 och Hedemora 6:1 (intill riksväg 70 i centrala Hedemora) UTSTÄLLNINGSHANDLING DETALJPLAN för DEL AV KV. NORSEN Norsen 9 och Hedemora 6:1 (intill riksväg 70 i centrala Hedemora) i Hedemora stad, Dalarnas län SAMRÅDSREDOGÖRELSE Upprättad 24 april 2015 SAMRÅDET

Läs mer

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planen är ute på samråd under tiden 2014-08-08 t.o.m. 2014-09-29. Synpunkter på detaljplanen

Läs mer

Detaljplan för Läderlappen 5 m.fl. i Eslöv, Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Läderlappen 5 m.fl. i Eslöv, Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING 1 (5) Detaljplan för Läderlappen 5 m.fl. i Eslöv, Eslövs kommun, Skåne län Rektangel markerar planområdets läge PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande detaljplan för fastigheten Odlingslotten 2, Tyresö kommun.

SAMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande detaljplan för fastigheten Odlingslotten 2, Tyresö kommun. Samhällsbyggnadsförvaltningen Februari 2013 Hanna Fürstenberg Danielson, planarkitekt Dnr: 2012 KSM 0519 SAMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande detaljplan för fastigheten Odlingslotten 2, Tyresö kommun. Tyresö

Läs mer

S 381 Lasarettet Laga kraft

S 381 Lasarettet Laga kraft Ändring av detaljplan för LASARETTET Karlskrona kommun. Blekinge län. Dnr: PLAN.2014.1457 Tillägg till PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget hör följande handlingar: Planhandlingar fastställda

Läs mer

Upprättad januari 2014 av samhällsbyggnadskontoret Oskarshamns kommun. samt på kommunens hemsida: http://www.oskarshamn.

Upprättad januari 2014 av samhällsbyggnadskontoret Oskarshamns kommun. samt på kommunens hemsida: http://www.oskarshamn. Uppdragsbeslut 2010-11-24 Samrådsbeslut 2013-05-14 Utställningsbeslut 2013-10-08 Detaljplan för Kristineberg 1:39 och del av Kristineberg 1:1, Gunnarsö Semesterby Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad

Läs mer

Myndigheter, organisationer, föreningar, kommunala nämnder med flera

Myndigheter, organisationer, föreningar, kommunala nämnder med flera 2015-11-03 Dnr PLAN 2014.25 Detaljplan för del av Söderby 1:751 m.fl., Biltema Handen SAMRÅDSREDOGÖRELSE BAKGRUND Kommunstyrelsen beslutade 2014-05-26, 130 att ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta

Läs mer

Inkomna yttranden Under samrådet inkom tre skriftliga yttranden. Yttranden redovisas sammanfattade eller i sin helhet och kommenteras.

Inkomna yttranden Under samrådet inkom tre skriftliga yttranden. Yttranden redovisas sammanfattade eller i sin helhet och kommenteras. 2013-10-03 DETALJPLAN FÖR KORPILOMBOLO 8:22, Samrådsredogörelse Hur samrådet har bedrivits Förslag till detaljplan har varit på samråd 2013-09-11 t.o.m. 2013-10-03. Detaljplaneförslaget handläggs med normalt

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Granskningshandling Dnr: DETALJPLAN HÖGLANDSSJUKHUSET FASTIGHETEN Västanå 4 m.fl. HANDLINGAR PLANFÖRFARANDE

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Granskningshandling Dnr: DETALJPLAN HÖGLANDSSJUKHUSET FASTIGHETEN Västanå 4 m.fl. HANDLINGAR PLANFÖRFARANDE Granskningshandling 2015-12-01 Dnr: 2014-0331 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Här redovisas yttranden inkomna under samrådstiden. DETALJPLAN HÖGLANDSSJUKHUSET FASTIGHETEN Västanå 4 m.fl. HANDLINGAR Till detaljplanen

Läs mer

Detaljplan för del av Skutviken, del av Skutviken 16:5, Pumpstation GRANSKNINGSUTLÅTANDE

Detaljplan för del av Skutviken, del av Skutviken 16:5, Pumpstation GRANSKNINGSUTLÅTANDE Dnr: SBF 2015/27 Stadsbyggnadsförvaltningen Detaljplan för del av Skutviken, del av Skutviken 16:5, Pumpstation Luleå kommun Norrbottens län GRANSKNINGSUTLÅTANDE 2015-12-18 Bakgrund (ev.) Stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

GRANSNINGSHANDLING SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för del av fastigheten Edfastmark 7:34 mfl. Robertsfors kommun Västerbottens län

GRANSNINGSHANDLING SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för del av fastigheten Edfastmark 7:34 mfl. Robertsfors kommun Västerbottens län GRANSNINGSHANDLING 2016-10-10 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för del av fastigheten Edfastmark 7:34 mfl Robertsfors kommun Västerbottens län HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS Rubricerad detaljplan med tillhörande

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Inre Sållaren Samrådsredogörelse 1

ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Inre Sållaren Samrådsredogörelse 1 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Inre Sållaren Samrådsredogörelse 1 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Inledning Detaljplanen för Inre Sållaren upprättas med enkelt planförfarande, vilket innebär att planen kommer att

Läs mer

GENOMFÖRANDE SAMRÅDSSKEDE

GENOMFÖRANDE SAMRÅDSSKEDE Detaljplan för Del av Sunnanå 2:7 m fl Melleruds kommun Västra Götalands län SAMRÅDSREDOGÖRELSE GENOMFÖRANDE SAMRÅDSSKEDE Samrådshandling daterad 2008-11-27 godkändes för samråd, 246 av Byggnadsnämnden

Läs mer

S INDUSTRIOMR S RINGVÄGEN i Älmhult, Älmhults kommun, Kronobergs län

S INDUSTRIOMR S RINGVÄGEN i Älmhult, Älmhults kommun, Kronobergs län S INDUSTRIOMR S RINGVÄGEN PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget hör denna beskrivning, karta i ett blad innehållande detaljplan samt genomförandebeskrivning. PLANENS SYFTE På den för industriändamål

Läs mer

GESTALTNINGSFÖRSLAG Norra och södra torget, Kristinehamn 4 oktober 2016, Marie Janäng

GESTALTNINGSFÖRSLAG Norra och södra torget, Kristinehamn 4 oktober 2016, Marie Janäng GESTALTNINGSFÖRSLAG Norra och södra torget, Kristinehamn 4 oktober 2016, Marie Janäng PLATSEN Ett torg på vattnet Det som är unikt för Kristinehamns torg är att det är ett torg runt ett vattendrag. Varnan

Läs mer

A 376. Detaljplan för Stensötan 4, Syrenen 16 och del av Karlshamn 4:1, Karlshamn, Karlshamns kommun, Blekinge län

A 376. Detaljplan för Stensötan 4, Syrenen 16 och del av Karlshamn 4:1, Karlshamn, Karlshamns kommun, Blekinge län Sida 1 (1) Dnr:2014/3511 20151022 Granskningshandling A 376 Detaljplan för Stensötan 4, Syrenen 16 och del av 4:1,, s kommun, Blekinge län GRANSKNINGSUTLÅTANDE Samrådsförfarandet Samråd för detaljplaneförslaget

Läs mer