SAMRÅDSREDOGÖRELSE Upprättad av samhällsbyggnadskontoret mars 2015 GRANSKNINGSHANDLING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMRÅDSREDOGÖRELSE Upprättad av samhällsbyggnadskontoret mars 2015 GRANSKNINGSHANDLING"

Transkript

1 Upprättad av samhällsbyggnadskontoret mars 2015 GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Oskarshamn 3:1 m.fl. fastigheter, Kulturhusets entréområde Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret oktober 2014, reviderad mars 2015 Dnr SBN 2014/128 Uppdragsbeslut Samrådsbeslut Granskningsbeslut Inledning I samrådsredogörelsen sammanställs inkomna synpunkter från samrådstiden tillsammans med kommunens svar på hur synpunkterna beaktas i den fortsatta hanteringen av planärendet. Här redovisas även de ändringar av planhandlingarna som har gjorts inför granskningsskedet och vilka synpunkter som inte har tillgodosetts. Samrådsskedet Detaljplanen har varit föremål för samråd enligt reglerna för enkelt planförfarande under tiden 18 november till 16 december Berörda sakägare, myndigheter och kommunala förvaltningar hade då tillfälle att lämna synpunkter gällande detaljplanen. Samrådet kungjordes på kommunens anslagstavla, på kommunens hemsida (www.oskarshamn.se/detaljplaner), genom annons i kommuntäckande dagstidningar och genom direktutskick till berörda sakägare. Under samrådstiden fanns handlingarna tillgängliga på hemsidan och i entréerna i Stadshuset, Kulturhuset och på Oscarsgymnasiet. Ett samrådsmöte hölls den 4 december 2014 i Oskarshamnssalen, Stadshuset. Mötet besöktes av fem personer. Byte av planförfarande Med anledning av inkomna yttranden kommer detaljplanen fortsättningsvis att handläggas med normalt planförfarande. Anledningen är att det inom planområdet finns en biotopskyddad allé längs med Hantverksgatan. Länsstyrelsen skriver i sitt samrådsyttrande att de saknar en redovisning av det allmänna intresset avseende biotopskyddet. De anser inte att planen är av begränsad betydelse och saknar intresse för allmänheten och att planen därför bör övergå till normalt planförfarande. 1 (10)

2 Sammanfattning av ändringar Nedan sammanfattas de ändringar som har gjorts i planhandlingarna efter samrådet. Plankarta - Planområdesgränsen har justerats i väster och utökats till vägglivet på Kulturhuset. - En byggrätt om cirka 120 m² med användningen CR Centrum och besöksanläggningar har lagts in i direkt anslutning till Kulturhusets entré. - Egenskapsgränsen för parkeringsytan har justerats. - En illustrationslinje som förtydligar sträckningen av gång- och cykelvägen har ritats in. - Ny planbestämmelse; n₁ - markytan skall möjliggöra infiltration av dagvatten har förts in på ytorna för parkering. - Ny planbestämmelse; n₂ - minst 30% av markytan ska möjliggöra infiltration av dagvatten har förts in på torgytan vid Kulturhusets entré. - Gårdsgata ersätter Huvudgata som användning för den nya sträckningen av Hantverksgatan. Planbeskrivning - Planbeskrivningen har kompletterats med information om detaljplaneprocessen för normalt planförfarande på sid 5. - Planbeskrivningen har uppdaterats med ett tydligare syfte på sid 6. - Planbeskrivningen har kompletterats med ny information om markägoförhållanden på sid 6. - Planbeskrivningen har uppdaterats med information om den biotopskyddade allén på sid Planbeskrivningen har uppdaterats med en text om dagvattenhantering på sid 9. - Planbeskrivningen har uppdaterats med en text om den nya sträckningen av Hantverksgatan på sid 10, 13 och Planbeskrivningen har uppdaterats med information om gång- och cykelvägen och cykelparkeringar på sid 10 och Planbeskrivningen har kompletterats med information om de gällande detaljplanerna för kvarteret Storken på sid Planbeskrivningen har uppdaterats med information om den föreslagna byggrätten i direkt anslutning till Kulturhusets entré på sid Planbeskrivningen har uppdaterats med en text om Kulturhusets byggnadskultur och gestaltning på sid Planbeskrivningen har uppdaterats med information om att den som initierar en eventuell flytt av kablar ska bekosta den på sid 15 och Planbeskrivningen har kompletterats med ny information om tidplanen på sid Planbeskrivningen har kompletterats med information om att planen möjliggör en avstyckning för dels handelsändamål i planområdets södra del och dels centrumändamål och besöksanläggningar i planområdets västra del på sid Planbeskrivningen har kompletterats med information om konsekvenser av planens genomförande på sid 19. Behovsbedömning - Behovsbedömningen har uppdaterats med det nya syftet. - Behovsbedömningen har uppdaterats med information om den biotopskyddade allén. - Behovsbedömningen har kompletterats med information om vilken påverkan på stadsbilden i området som förändringarna leder till. - Behovsbedömningen har uppdaterats med information om hur möjligheterna till rekreation i området påverkas av utvecklingen. 2 (10)

3 - Behovsbedömningen har uppdaterats med information om hur utvecklingen påverkar miljön och dagvattenhanteringen i området. - Behovsbedömningen har kompletterats med en text som avser den samlade bedömningen. Barnchecklista - Barnchecklistan har uppdaterats med det nya syftet. Utöver ovan nämnda justeringar har endast redaktionella ändringar av planhandlingarna gjorts. Inkomna synpunkter Under samrådstiden inkom 12 skriftliga yttranden. Yttrandena finns tillgängliga på samhällsbyggnadskontorets planavdelning. Yttrande från Ankomstdatum Kommentar 1. Länsstyrelsen Bilaga 1 2. Tekniska nämnden Räddningstjänsten Inget att erinra 4. Trafikverket Inget att erinra 5. Kalmar läns museum Biologiska sällskapet Lantmäteriet Skanova Oskarshamn energi AB Maggans Gatukök Bildningsnämnden Försent inkommet 12. Oskarshamns Handikappkommitté Försent inkommet På följande sidor redovisas de inkomna synpunkterna följt av kommunens svar på hur synpunkterna beaktas i den fortsatta hanteringen av planärendet. 3 (10)

4 1. Länsstyrelsen Enligt Länsstyrelsens bedömning omfattas trädraden med oxlar utmed Hantverksgatan av biotopskydd. Enligt bilaga 1 till förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. omfattas alléer av biotopskydd. Bestämmelsen innebär att lövträd planterade i en enkel eller dubbel rad och som består av minst fem träd längs en väg eller i ett i övrigt öppet landskap omfattas av biotopskydd. Träden ska till övervägande del utgöras av vuxna träd som mäter minst 20 cm i diameter i brösthöjd eller har uppnått en ålder av 30 år (det som först uppnås). Dispens från biotopskyddet krävs om träden ska tas ner. Länsstyrelsen får medge dispens om det finns särskilda skäl. Upprättande av detaljplan kan inte ensamt ses som ett särskilt skäl. Länsstyrelsen förordar att normalt planförfarande ska tillämpas i detta fall, och att ett enkelt planförfarande inte är tillämpligt. Länsstyrelsen anser inte att planen är av begränsad betydelse och saknar intresse för allmänheten. I detaljplanen har inte det allmänna intresset avseende biotopskyddet redovisats. Kommunekologen har inventerat oxlarna längs med Hantverksgatan och funnit att de är av varierande skick. De har en diameter på mellan 13 till 27 cm. För att kunna genomföra detaljplanen krävs att trädet längst i söder flyttas eller tas bort eftersom det påverkas av den nya vägdragningen. Övriga träd skulle kunna stå kvar i nuvarande läge om parkeringsplatsen anpassas efter dem. Dock skulle träden må bra av att sänkas ner något i marken för att bättre kunna samla upp dagvatten. Sänkning eller flytt av träden kräver också dispens från biotopskyddet. På plankartan har egenskapsgränsen för parkeringsplatsen justerats så att detaljplanen blir mer flexibel gällande parkeringens placering. Planbeskrivningen och behovsbedömningen har uppdaterats med information om den biotopskyddade allén. Planen övergår till normalt planförfarande. 2. Tekniska nämnden Tekniska nämnden har inget att erinra mot det detaljplaneförslag över del av Oskarshamn 3:1 m.fl. som samhällsbyggnadskontoret upprättat. Nämnden förutsätter att eventuell byggnation som åläggs tekniska nämnden finansieras via särskilda anslag. 4 (10)

5 3. Räddningstjänsten Räddningstjänsten har inget att erinra under förutsättning att framkomligheten inte begränsas. 4. Trafikverket Planområdet ligger centralt i Oskarshamns tätort och omges av kommunala gator. Inga statliga vägar, järnvägar eller andra anläggningar berörs av planförslaget och Trafikverket har därmed inget att erinra. 5. Kalmar läns museum Gatustrukturen i de centrala delarna av Oskarshamns stad har sitt ursprung i 1845 års stadsplanering. Det var första gången som man aktivt försökte planera den dåvarande köpingens vidare bebyggelseutveckling. Planen över de nya i anspråkstagna områdena följde tidens ideal om rutnätsstaden där kvarter och gator utlades efter ett rätvinkligt mönster. Hantverksgatans norra del var en av de första gatusträckningarna som anlades och som så småningom förlängts söderut i takt med stadens nya årsringar. Hantverksgatan utgör därmed en viktig gatusträckning för förståelsen av stadens framväxt. Hantverksgatan och Södra Långgatan kom att bli viktiga kommunikationsleder i den framväxande staden. Trots den centrumomvandling som, genom omfattande rivningar och nybyggnationer, inleddes i början av 1950-talet och som kom att påverka området, är rutnätsstrukturen ännu utläsbar och Hantverksgatan har ännu samma sträckning som när den anlades. I planbeskrivningen beaktas detaljplanens konsekvenser ur flera olika aspekter. Kulturmiljöaspekten har dock förbisetts, vilket är en brist. Planen saknar redogörelse för områdets kulturmiljövärden och saknar helt analys av vilken påverkan planen skulle få på kulturmiljön. Områdets kulturmiljövärden är tydligt kopplade till den kvarvarande planstrukturen, vilket bland annat beskrivs i den kulturhistoriska utredning som Kalmar läns museum tog fram 2011 över det närliggande Resecentrum-området. I denna påtalas särskilt vikten av att de ännu återstående delarna av den rätvinkliga planstrukturen och gatunätet värnas och beaktas i den framtida planeringen av området. Länsmuseet förstår kommunens intension att skapa en mer välkomnande plats framför Kulturhusets entré och samtidigt se över trafikmiljön, men ställer sig tveksam till att ytterligare förändra den redan starkt påverkade stadsplanestrukturen. Ur kulturhistorisk synpunkt vore det värdefullt om Hantverksgatan och korsningen Södra Långgatan blev kvar i sin nuvarande, ursprungliga sträckning, eftersom just fyrvägskorsningar är kännetecknande för rutnätsstrukturen. Även om en del av Hantverksgatan kommer att ges en ny sträckning så medger inte detaljplanen att det ursprungliga läget byggs över med någon byggnad. Siktlinjen längs Hantverksgatan kommer inte att förändras nämnvärt vid genomförandet av aktuell detaljplan och intentionerna i 1845 års stadsplan kommer även fortsättningsvis att kunna urskiljas. Hantverksgatans gamla sträckning kommer att bli en del av det nya 5 (10)

6 torget och kan användas som ett stråk för gående och cyklister. På torgytan kan olika typer av markbeläggning användas för att förtydliga och markera Hantverksgatans gamla sträckning. 6. Biologiska sällskapet Biologiska sällskapet anser att detaljplanen leder till en klar förbättring av miljön kring Kulturhusets entré och i förlängningen även möjliggör att de tröstlösa omgivningarna till Resecentrum kan göras mer tilltalande. Den nya huvudgatan öster om Kulturhuset kommer att gå alldeles intill kyrkogården. Stor hänsyn bör tas till att bevara kyrkogårdens rofyllda miljö, till exempel genom lämplig avskärmning och plantering. Om möjligt borde huvudgatan förläggas på något längre avstånd från kyrkogården. Att Hantverksgatans nya sträckning hamnar så nära kyrkogården beror på att den nya busshållplatsen måste få plats mellan den gamla och den nya korsningen med Södra Långgatan. Ur säkerhetssynpunkt måste det också vara ett visst avstånd mellan de två korsningarna. Längs med kyrkogården finns idag en häck och ett antal träd som skärmar av kyrkogården från Hantverksgatan. Kyrkogården ligger på en nivå cirka 2-3 meter under Hantverksgatan, vilket kommer minska upplevelsen av Hantverksgatan och därmed bevara kyrkogårdens rofyllda miljö. Om det uppstår behov av ytterligare avskärmning så är det möjligt att ordna det genom till exempel ytterligare plantering. Det är dock inget som behöver regleras i detaljplanen. Den nya sträckningen för Hantverksgatan föreslås bli en gårdsgata, vilket innebär trafik på fotgängarnas villkor. Intentionen med detta är bland annat att sänka hastigheterna och bullernivåerna utmed Hantverksgatan vilket kan bidra till att bevara den rofyllda miljön på kyrkogården. 7. Lantmäteriet Planbeskrivning, genomförande: Under fastighetsplan anges att ingen sådan berörs av planområdet. Inom kvarteret Pluto och Storken finns det enligt fastighetsregistret två gällande tomtindelningar. Kontroll bör göras. Under fastighetsbildning anges att nödvändig fastighetsbildning är utförd. Planförslaget möjliggör fortfarande en avstyckning för handelsändamål i planens södra del. Konsekvensbeskrivning: det bör förtydligas att Oskarshamn 3:32 förlorar all byggrätt samt att detta skulle kunna anses vara planskada, vilket fastighetsägaren har möjlighet att få prövat enligt 14 kap PBL. Det kan även nämnas att handelsområdet i södra delen blir mindre till ytan jämför med den nu gällande planen. Plankarta: inga erinringar 6 (10)

7 Kontroll är genomförd och det stämmer att det finns gällande tomtindelningar inom kvarteren Pluto och Storken. Planbeskrivningen har kompletterats med information om att planen möjliggör en avstyckning för handelsändamål i planens södra del. Byggnaden på fastigheten Oskarshamn 3:32 innehåller idag pizzeria och taxi och ägs av Oskarshamns kommun. Eftersom Oskarshamns kommun initierat planarbetet och är medvetna om att byggrätten på fastigheten försvinner, kommer ingen skadeersättning enligt 14 kap PBL att krävas. Området för handelsändamål i planens södra del blir större i aktuell detaljplan jämfört med den nu gällande planen. Områdets ena hörn har kapats något, men istället har området gjorts större i öster. Området för handelsändamål har ökat med cirka 10 m Skanova Skanova har flera markförlagda teleanläggningar inom detaljplaneområdet, se bifogad karta på nästa sida. Bland annat finns kabelstråket som går från norr till söder över hela parkeringsområdet vilket innehåller en stor mängd viktiga kablar. Kabelbrunnar innehållandes teleanläggningar finns också inom planområdet vilka är placerade i marknivå. Skanova önskar att så långt möjligt behålla befintliga teleanläggningar i nuvarande läge för att undvika olägenheter och kostnader som uppkommer i samband med flyttning. Denna ståndpunkt skall noteras i planhandlingarna. Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att möjliggöra exploatering förutsätter Skanova att den part som initierar åtgärden även bekostar den. Planbeskrivningen uppdateras med information om att den som initierar en eventuell flytt av kablar ska bekosta den. 9. Oskarshamn energi AB Vid höjdsättning måste hänsyn tas till befintliga ledningar. I övrigt har vi inget att erinra mot förslaget. 10. Maggans Gatukök Här kommer lite önskemål angående den nya detaljplanen för Oskarshamn 3:1 m.fl. fastigheter. - Att hastigheten för biltrafik på huvudgatan sänks till lämplig nivå. 7 (10)

8 - Att ett övergångsställe på huvudgata likt det som finns mellan Lidl och Åsaområdet med varningsskyltar anläggs mellan parkering och Maggans gatukök. Önskemålen grundar sig förstås i att det skall bli så säkert som möjligt för både barn och vuxna att röra sig mellan torg/parkering och Maggans gatukök. Projektet Rätt Fart i Staden kommer att genomföras 2016 och innebär att hastigheten ska anpassas till gatans karaktär och funktion och inte tvärt om. Hantverksgatan är en huvudled men sträckan vid Kulturhusets entré får inte inbjuda till några höga hastigheter eftersom det kommer röra sig mycket människor där. Övergångsställen kommer att placeras på strategiska platser inom planområdet. Exakt läge avgörs i projekteringsskedet efter att detaljplanen vunnit laga kraft. Den nya sträckningen för Hantverksgatan föreslås bli en gårdsgata, vilket innebär trafik på fotgängarnas villkor. Intentionen med detta är bland annat att sänka hastigheterna utmed Hantverksgatan och bidra till att skapa en säker trafikmiljö i området för barn och vuxna. 11. Bildningsnämnden Bildningsnämnden ser positivt på detaljplaneförslaget och särskilt vad avser fokuset på tillgängligheten. Att planen grundas i en säkerhetsaspekt är av hög betydelse och att det också skapas en större möjlighet för cyklister att ta sig till Kulturhuset är av vikt ur såväl hälso- som miljösynpunkt. Planen bör ge utrymme för cykelparkering. Förvaltningen ser också positivt på att det skapas ett torg utanför husets entré och vill understryka vikten av att detta hålls bilfritt och tillgängligt för aktiviteter, möten och uttrycksformer av ett brett spektrum. Att ytan blir flexibel är viktigt, men för att den ska fungera som mötesplats, bör det framgå tydligare hur detta ska ske i form av ytor att sitta på och liknande. Det finns en risk att området blir kalt utan planteringar, varmare material som trä etcetera. I detaljplanen möjliggörs det för en placering av cykelparkeringar i nära anslutning till Kulturhusets entré. Aktuell detaljplanen reglerar inte materialval eller var sittmöjligheter, plantering och cykelställ ska finnas. Torgets exakta utformning och gestaltning kommer att bestämmas i ett senare skede. 12. Oskarshamns handikappkommitté Bra att det finns upptaget en del av vad som ingår i tillgänglighet. Vi gör en del förtydligande enligt konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. I otroligt många år har handikapprörelsen begärt på tydligt separerade gång- och cykelvägar. En rabatt med upphöjd kant och öppning för passage till entré är bra. Viktigt med tanke på den snabba och 8 (10)

9 snabbt ökade cykeltrafiken. Gångväg ska vara 2 m bred för att man ska kunna mötas med två utomhusrullstolar. Inga gatstenar på gångvägar, gångytor, torg eller intill ledstråk, utan släta ytor. Gång- och cykelvägar samt gångytor ska vara jämna och hårdgjorda utan hinder, snöröjas och sandas i god tid för att förebygga olyckor. På gångvägar, trottoarer samt öppna ytor ska ledstråk ha kontraster i ljushet, färg och struktur. Använd sinusplattor i två rader och släta plattor vid val av riktning. Buskage/planteringar måste vara låga för det kan innebära fara för personer med nedsatt syn. Övergångsställen ska vara anpassade för personer med nedsatt rörelseförmåga, nedsatt syn och nedsatt hörsel. Taxi ska kunna stanna på särskild plats nära entré utan att den funktionshindrade ska korsa gatan. Det får inte vara någon nivåskillnad som försvårar tillgängligheten, när taxi kommer och lämnar och hämtar. Väl uppmarkerade platser som är anpassade för synsvaga ska finnas. Handikapparkeringar i området placeras nära ingång ca 10 m från kulturhusets entré. Handikapparkeringsplatserna ska ha hårdgjord, jämn och halkfri yta med lutning 1:50, fria från kanter, 5 m breda samt inga nivåskillnader och hinder från handikapparkeringen och in till entré. Markerade cykelställ och anpassad cykelparkering för trehjuliga cyklar bör finnas nära entré. Cyklar får inte stå på gångvägar och gångyta. Information ska kunna läsas av alla. Det innebär att skyltar placeras så att stående och sittande personer kan läsa dem. Skyltar ska kontrastera i ljushet mot själva skyltarna. Använd symboler och stor upphöjd text med jämt, fyllda bokstäver utan krusiduller t.ex. Arial, så kan flera personer läsa. Komplettera med punktskrift för blinda, tillhandahåll teknik, så att personer med synskada ges möjlighet att läsa. Sittplatser bör ordnas med jämna mellanrum och som kan användas av personer med funktionsnedsättning. Sittplats ska ha armstöd och ryggstöd, sitthöjd 0,45 0,5 m och armstöden 0,70 m över mark samt ha armstöd som går att greppa om. Armstöden ska nå förbi sittytans framkant. Sittmöbler med plats för rullstol på ena sidan ska placeras vid sidan av gångytan. Belysning ska vara god, jämn och bländfri. Viktigt att ha målpunkter så personer med nedsatt rörelseoch orienteringsförmåga kan orientera sig. Se marken, läsa skyltar, hörselskadade kunna läsa på läpparna. Markytan ska vara jämt belyst. Fast belysningen ska inte vara bländande. Elektriska installationer och utrustning ger upphov till elektriska och magnetiska fält. Elektriska och magnetiska fält begränsas enligt försiktighetsprincipen, som de fem myndigheterna: Arbetsmiljöverket, Boverket, Elsäkerhetsverket, Socialstyrelsen och Statens strålsäkerhetsinstitut (nuvarande Strålsäkerhetsmyndigheten) har ställt sig bakom. Installera 5-ledasrsystem. De elektriska och magnetiska fälten kan också begränsas, genom skärmade kablar, dosor och apparater samt genom att elcentral och undercentral placeras utanför huset eller avskärmas. Fälten begränsas inte av väggar eller bjälklag. Med tanke på ökad trafik är buller viktigt att ta hänsyn till för hörselskadades hälsa. Använd material och växter som är vänliga för personer med allergi och doftöverkänslighet. Oskarshamns handikappkommitté använder Bygg i Kapp och BBR vid ritgranskning och emotser att våra synpunkter beaktas. Mera utförlig information om genomförande av BBR:s regler finns i Bygg i kapp. 9 (10)

10 De synpunkter som Oskarshamns handikappkommitté framför är viktiga i det framtida arbetet men regleras inte i detaljplanen. De aktualiseras först i genomförande- och byggskedet, exempelvis vid bygglov. Ej tillgodosedda synpunkter Följande har inte fått sina synpunkter tillgodosedda efter samrådet: - Kalmar Läns museum Ej sakägare Samtliga inkomna synpunkter gällande detaljplanens utformning anses vara tillgodosedda för sakägarkretsen. Samhällsbyggnadskontoret Planavdelningen Pär Hansson Planchef Oskar Roussakis Planarkitekt 10 (10)

11

12

Ytterjärna-Nibble (konferenscenter)

Ytterjärna-Nibble (konferenscenter) Samhällsbyggnadskontoret Samrådsredogörelse Dnr 2011-00312 -214 Detaljplan för Ytterjärna-Nibble (konferenscenter) inom Järna kommundel, i Södertälje Upprättad 2015-02-16 Innehåll Beslut... 3 Hur samrådet

Läs mer

Detaljplan för Stubbarp 40:2 m fl i Viken Höganäs kommun, Skåne län

Detaljplan för Stubbarp 40:2 m fl i Viken Höganäs kommun, Skåne län BILAGA TILL UTLÅTANDE HÖGANÄS KOMMUN Kommunledningskontoret Planavdelningen SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för Stubbarp 40:2 m fl i Viken Höganäs kommun, Skåne län HANDLINGAR Program Plankarta, skala 1:1000

Läs mer

1262-DP 07/01 BESLUT OM DETALJPLAN. Antagen av Kommunfullmäktige 2006-12-07 188. Betygar: Laga kraft 2007-02-26

1262-DP 07/01 BESLUT OM DETALJPLAN. Antagen av Kommunfullmäktige 2006-12-07 188. Betygar: Laga kraft 2007-02-26 1262-DP 07/01 BESLUT OM DETALJPLAN Antagen av Kommunfullmäktige 2006-12-07 188 Betygar: Claes Hedlund Laga kraft 2007-02-26 Detaljplan för Lomma 29:23 m fl, Hamntorget Lomma, Lomma kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING

Läs mer

KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med beredande kommunstyrelsen, tisdagen den 28 april 2015 efter beslutande kommunstyrelsen i Nya näset, kommunhuset Ledamot

Läs mer

Teglagärdet m.fl. B404. Särskilt utlåtande Upprättad 2014-03-03. Dnr. 2013-1686. Ändring av detaljplan för. Skara kommun, Västra Götalands län

Teglagärdet m.fl. B404. Särskilt utlåtande Upprättad 2014-03-03. Dnr. 2013-1686. Ändring av detaljplan för. Skara kommun, Västra Götalands län B404 Dnr. 2013-1686 Ändring av detaljplan för Teglagärdet m.fl. Skara kommun, Västra Götalands län Särskilt utlåtande Upprättad 2014-03-03 SKARA KOMMUN SKARA KOMMUN SKARA KOMMUN SKARA KOMMUN SKARA KOMMUN

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Kv. Förrådet 1 m.fl. Fågelbo. Detaljplan för. Nyköpings kommun, Sörmlands län. SHB 12-202 Projnr: 111 374

PLANBESKRIVNING. Kv. Förrådet 1 m.fl. Fågelbo. Detaljplan för. Nyköpings kommun, Sörmlands län. SHB 12-202 Projnr: 111 374 PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kv. Förrådet 1 m.fl. Fågelbo Nyköpings kommun, Sörmlands län SHB 12-202 Projnr: 111 374 ANTAGANDEHANDLING Upprättad i september 2011, reviderad augusti och november 2012

Läs mer

Bolinder strand II Del av fastigheten Kallhäll 1:22 m.fl. Järfälla kommun

Bolinder strand II Del av fastigheten Kallhäll 1:22 m.fl. Järfälla kommun 2013-11-20 1 (42) Dnr Kst 2011/263 GRANSKNINGSHANDLING Förslag till detaljplan för Bolinder strand II Del av fastigheten Kallhäll 1:22 m.fl. Järfälla kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE Planförslaget har varit utsänt

Läs mer

KALLELSE Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-12-11

KALLELSE Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-12-11 KALLELSE Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-12-11 Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 19. Tid 2013-12-17, kl. 10.00 Plats

Läs mer

Detaljplan för bostadsbebyggelse vid Rissne gård Sadelmakaren 1 mfl, vid Rissneleden i Rissne, Sundbyberg

Detaljplan för bostadsbebyggelse vid Rissne gård Sadelmakaren 1 mfl, vid Rissneleden i Rissne, Sundbyberg STADSLEDNINGSKONTORET 2015-04-30 Henrik Nordström DNR KS-0042/2015 SAMRÅDSREDOGÖRELSE PLANSAMRÅD Detaljplan för bostadsbebyggelse vid Rissne gård Sadelmakaren 1 mfl, vid Rissneleden i Rissne, Sundbyberg

Läs mer

Samrådsredogörelse Detaljplan för Kungsängens-Tibble m.fl. 1:331, (Norrboda-Brunna handels-och verksamhetsområde) nr 1301

Samrådsredogörelse Detaljplan för Kungsängens-Tibble m.fl. 1:331, (Norrboda-Brunna handels-och verksamhetsområde) nr 1301 1 (15) Tillväxtkontoret Datum 2014-02-21 Vår beteckning 2010-000133 Detaljplan för Kungsängens-Tibble m.fl. 1:331, (Norrboda-Brunna handels-och verksamhetsområde) nr 1301 Kungsängen Upplands-Bro kommun

Läs mer

OBS SAMMANTRÄDESRUMMET I VITA KOMMUNHUSET!!

OBS SAMMANTRÄDESRUMMET I VITA KOMMUNHUSET!! SBN 2015 04 21 Kallelse till sammanträde med Samhällsbyggnadsnämnden Tid: Tisdagen den 21 april 2015, kl 14:00 Plats: OBS SAMMANTRÄDESRUMMET I VITA KOMMUNHUSET!! Dnr Information: 1. Byggenheten informerar

Läs mer

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) 2015-05-26 47T47TTeknik- och samhällsbyggnadskontoret Dnr SBN 2013-385 Jonas Sjöholm Samhällsbyggnadsnämnden Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut 47T47TTEKNIK-

Läs mer

Förslag till Planprogram Väsby Entré/Stationsområdet

Förslag till Planprogram Väsby Entré/Stationsområdet Samrådsredogörelse Kontoret för samhällsbyggnad 2015-02-05 Anne-Sophie Arbegard 08 590 976 29 Dnr Fax 08 590 733 37 KS/2011:239 Anne-sophie.arbegard@upplandsvasby.se Förslag till Planprogram Väsby Entré/Stationsområdet

Läs mer

Detaljplan för Ubbarp 8:20 m fl

Detaljplan för Ubbarp 8:20 m fl 1(14) 2015-03-04 Dnr KS: 2012.0600 Detaljplan för Ubbarp 8:20 m fl Ulricehamns kommun Västra Götalands län SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET HAR GENOMFÖRTS Detaljplaneförslaget har varit föremål för samråd

Läs mer

DP 1773 K. rås. 18 mars SAMRÅDSTID:

DP 1773 K. rås. 18 mars SAMRÅDSTID: DP 1773 K Detaljplan för Gasklockan 10, Munkängen, Väste rås SAMRÅDSTID: 18 mars 19 april 2013 Samrådshandling, 2013 03 12, dnr: : 2010/155 BN 213 Stadsbyggnadskontoret, Västerås stad PLANPROCESSEN I detaljplanen

Läs mer

Slagsta 1:1 m.m. ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för. 3.11 Vår beteckning 2005-10253. Slagsta Eskilstuna Kommun

Slagsta 1:1 m.m. ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för. 3.11 Vår beteckning 2005-10253. Slagsta Eskilstuna Kommun 3.11 Vår beteckning 2005-10253 STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Planavdelningen Plannummer 1353 Detaljplan för Slagsta 1:1 m.m. Slagsta Eskilstuna Kommun ANTAGANDEHANDLING Löths gamla tomt Ödekyrkogård Löths

Läs mer

Tillgänglighetsprogram för Malmö Krav och riktlinjer för god tillgänglighet för funktionshindrade vid ny- och ombyggnad av allmän plats

Tillgänglighetsprogram för Malmö Krav och riktlinjer för god tillgänglighet för funktionshindrade vid ny- och ombyggnad av allmän plats Tillgänglighetsprogram för Malmö Krav och riktlinjer för god tillgänglighet för funktionshindrade vid ny- och ombyggnad av allmän plats juni 2008 1 Tillgänglighetsprogram för Malmö. Krav och riktlinjer

Läs mer

Redogörelse efter samråd Detaljplan för del av Hjärup 4:159 m fl, SPÅROMRÅDET Staffanstorps kommun

Redogörelse efter samråd Detaljplan för del av Hjärup 4:159 m fl, SPÅROMRÅDET Staffanstorps kommun Redogörelse efter samråd Detaljplan för del av Hjärup 4:159 m fl, SPÅROMRÅDET Staffanstorps kommun Detaljplanen har varit föremål för samråd under tiden 2014-06-16-2014-09-14. Handlingarna har funnits

Läs mer

Detaljplan för Kv Gäddan 14 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län

Detaljplan för Kv Gäddan 14 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län Detaljplan för Kv Gäddan 14 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län Samrådshandling 2015-04-24 Stadsbyggnadsförvaltningen Dnr SBN 2013-174 Detaljplan för kv Gäddan 14 Planbeskrivning 2 Planprocessen

Läs mer

imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27

imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27 imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27 79/2015 Dnr 2009-574 214 Detaljplan för del av Öxabäcks Stom 1:42, Öxabäck Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Detaljplan

Läs mer

Samrådsredogörelse för program

Samrådsredogörelse för program Samrådsredogörelse Datum: 2010-01-11 Diarienummer: 0830/07 Rune Elofsson Telefon: 031-368 17 26 E-post: rune.elofsson@sbk.goteborg.se Program för detaljplan del av Södra Gårda inom stadsdelen Gårda i Göteborg

Läs mer

Samrådsredogörelse. Detaljplan för kv Concordia mm inom stadsdelen Ursviken, Skellefteå kommun, Västerbottens län. Hur samrådet har gått till

Samrådsredogörelse. Detaljplan för kv Concordia mm inom stadsdelen Ursviken, Skellefteå kommun, Västerbottens län. Hur samrådet har gått till Dokumentation 2015-04-28 Referens: 2014-2218 Samrådsredogörelse Detaljplan för kv Concordia mm inom stadsdelen Ursviken, Skellefteå kommun, Västerbottens län Synpunkter som kommit in under samrådet redovisas

Läs mer

Detaljplan för Åbrinken, Etapp 1 (del av fastigheten Strömsnäs 1:1)

Detaljplan för Åbrinken, Etapp 1 (del av fastigheten Strömsnäs 1:1) TEKNISKA FÖRVALTNINGEN Planavdelningen Upprättad 2013-02-18 ArkivNr: DNR TN 51/2012-214 Detaljplan för Åbrinken, Etapp 1 (del av fastigheten Strömsnäs 1:1) ARBOGA KOMMUN VÄSTMANLANDS LÄN Planområde PLANBESKRIVNING

Läs mer

Ökad tillgänglighet. i centrala Piteå. Ett arbete med stöd av idéskriften Tillgänglig stad. Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11 8

Ökad tillgänglighet. i centrala Piteå. Ett arbete med stöd av idéskriften Tillgänglig stad. Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11 8 Ökad tillgänglighet i centrala Ett arbete med stöd av idéskriften Tillgänglig stad Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11 8 Projektorganisation Projektledare Per Lidström kommun Miljö- och byggkontoret

Läs mer

aéí~äàéä~å=ñ êi=kóü~ãå=n=ã=ñäi= g åë~éä~åi=i~åçëâêçå~=ëí~ç=

aéí~äàéä~å=ñ êi=kóü~ãå=n=ã=ñäi= g åë~éä~åi=i~åçëâêçå~=ëí~ç= Diarienummer PLAN15/1 aéí~äàéä~å=ñ êi=kóü~ãå=n=ã=ñäi= g åë~éä~åi=i~åçëâêçå~=ëí~ç= m=i=^=k=ó==l=`=e===d=b=k=l=j=c= =o=^=k=a=b=_=b=p=h=o=f=s=k=f=k=d= OMNRJMSJNM= = p^joüape^kaifkd= Stadsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Detaljplan för DEL AV FAMILJEPARKEN, 24-04 Hågelby, Botkyrka kommun

Detaljplan för DEL AV FAMILJEPARKEN, 24-04 Hågelby, Botkyrka kommun ANTAGANDEHANDLING 1 [56], reviderad 2011-02-23 Referens Jenny Borheim Ulla Ryk Detaljplan för DEL AV FAMILJEPARKEN, 24-04 Hågelby, Botkyrka kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE Bakgrund Samhällsbyggnadsnämnden beslutade

Läs mer

godkänna föreliggande dagordning. Information om aktuella ärenden, pågående planer och projekt, personalsituation m.m. inom förvaltningen.

godkänna föreliggande dagordning. Information om aktuella ärenden, pågående planer och projekt, personalsituation m.m. inom förvaltningen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (29) 135 Godkännande av dagordning Beslut godkänna föreliggande dagordning. 136 Information från förvaltningen Information om aktuella ärenden, pågående planer och projekt,

Läs mer

Förslag till detaljplan för Luspen 1:158, Entré Storuman, handelsområde i Storuman, Västerbottens län, upprättad januari 2014

Förslag till detaljplan för Luspen 1:158, Entré Storuman, handelsområde i Storuman, Västerbottens län, upprättad januari 2014 Förslag till detaljplan för Luspen 1:158, Entré Storuman, handelsområde i Storuman, Västerbottens län, upprättad januari 2014 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Rubricerat detaljplaneförslag har varit utsänd för samråd

Läs mer

Skarpö etapp 3, Skarpö 1:13 m. fl. Dp 403

Skarpö etapp 3, Skarpö 1:13 m. fl. Dp 403 Sida 1 av 35 Detaljplan Skarpö etapp 3, Skarpö 1:13 m. fl. Dp 403 Vaxholms stad Samrådsredogörelse Detaljplanen baseras på ett planprogram som har varit föremål för samråd under tiden 19 juni 3 september

Läs mer

STADSKÄRNAN 1:172 MFL PLANBESKRIVNING. Antagandehandling. Uddevalla, Uddevalla kommun. Detaljplan för. Upprättad 2012-02-16

STADSKÄRNAN 1:172 MFL PLANBESKRIVNING. Antagandehandling. Uddevalla, Uddevalla kommun. Detaljplan för. Upprättad 2012-02-16 Arkivnr: 1131 Antagen av MSN: 2012-02-16 Laga kraft: 2012-11-07 Detaljplan för STADSKÄRNAN 1:172 MFL Uddevalla, Uddevalla kommun ARB 553 Antagandehandling Upprättad 2012-02-16 PLANBESKRIVNING Till detaljplanen

Läs mer