Regionservice Verksamhetsutvecklingsavdelningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Regionservice Verksamhetsutvecklingsavdelningen"

Transkript

1 Verksamhetsutvecklingsavdelningen Liselotte Jonsson Säkerhetsstrateg , SMS Datum (32) Riktlinjer för byggnadstekniskt brandskydd H:\PTS-Brand (2).doc Postadress: Malmö Organisationsnummer: Besöksadress: Dockplatsen 26 Telefon (växel): Internet:

2 Datum (32) 1 Allmänt Inledning Syfte Omfattning Tillämpningsanvisningar Planering och samordning Miljömål Regelverk och kravnivåer Lagar, föreskrifter, rekommendationer samt egen ambition Nuvarande status och retroaktivitet Avvikelser, alternativ utformning samt tekniska byten Byggnadsinformation Brandteknisk byggnadsklass Byggnads- och lokalkategorier Särskilda verksamheter och byggnader Kommentarer till byggnads- och lokalkategorier Personers förmåga att själva kunna påverka sin utrymningssituation Lokala föreskrifter inom kommun samt hos nyttjare Dimensionerande brandbelastning Räddningstjänstens insatsmöjlighet Insatsstyrkans förutsättningar Insatstid Tillträde Släckvatten Insatsplaner, orienteringsritningar och varselmärkning Tillämpning av insatsplaner Utförande av insatsplaner Brandtekniska installationer Larmsystem Automatiskt brandlarm Utformning och aktivering Utrymningslarm Utformning och aktivering Brandgasventilation Brandgasventilation vid alternativ utformning Utformning, övrigt Fasta släcksystem, sprinkler Tillämpning Utformning Brandsläckningsutrustning för personer på plats Utrustning Utrymning Anpassning till personer med funktionshinder Fönster för utrymning Utrymning till säker flyktplats... 21

3 Datum (32) 6.4 Utformning av dörrar/passager till och i utrymningsväg Dimensionering Låsning av utrymningsväg Utrymningsskyltning, vägledande markering Nödbelysning, reservkraft Utformning Utrymningsplaner Skydd mot brandspridning inom brandcell Skydd mot brandgasspridning inom vårdavdelning Brandspridning mellan brandceller Brandcellsindelning, tillämpning Brandteknisk klass, kravnivåer på avskiljning Lokaler som särskilt ska beaktas Vindar och installationsutrymmen Känsliga utrymmen Drifttekniska system Medicinteknisk utrustning Bärförmåga Generella krav Drifttekniska system Ventilationssystem Uppvärmningssystem Särskilda områden, brands uppkomst Hantering av brandfarlig vara Explosionsfarlig miljö Tryckkärl, gasflaskor och centralgas Elektriska installationer Upplag mm på utvändiga markytor Anlagd brand Mediaförsörjning Projektering av brandskydd vid nybyggnad och byggnadsändring Projektering av brandskydd Rekommenderad projekteringsgång för brandskydd Övergång till driftsskede Avsteg Alternativ utformning, verifiering Lång insatstid för räddningstjänsten Brandskydd vid byggnation, installation och reparation... 32

4 Datum (32) Förord Riktlinjer för byggnadstekniskt brandskydd är framtagen av. Syftet är att åstadkomma ett beslutsdokument som dels lägger ribban för vissa strategiska beslut i brandskyddsfrågor, dels kommunicerar brandskyddsfrågor med verksamheter. Riktlinjerna begränsar sig till funktioner och behandlar inte hur dessa skall åstadkommas. Riktlinjer upprättas för varje väsentlig aspekt definierad för PTS Dessa fastställes av ledningsgruppen efter samråd med berörda verksamhetsansvariga och bestämmer den kravnivå som uttrycks i PTS med mer preciserade krav och förslag till tekniska lösningar. Syftet med dessa riktlinjer är att brandskyddsaspekter skall tillvaratas vid lokalplanering, projektering och genomförande av byggprojekt. Lika viktigt är att dessa aspekter beaktas vid ombyggnader och vid underhåll. Som lägsta myndighetskrav gäller Plan och bygglag med gällande föreskrifter, Räddningsverkets och Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Utöver de funktions- och detaljkrav som redovisas i gällande föreskrifter anges i detta dokument egen ambition avseende brandskyddet, som i vissa avseenden ligger över de lägsta krav på brandskydd som samhället ställer.

5 Datum (32) 1 Allmänt 1.1 Inledning Dessa riktlinjer för byggnadstekniskt brandskydd är upprättade av. Riktlinjerna ska tillämpas i kombination med gällande regelverk och rekommendationer samt övriga riktlinjer och objektsknuten byggnadsinformation som upprättas av. Riktlinjerna ska tjäna som stöd vid systematiskt brandskyddsarbete, planering och genomförande av brandskyddsåtgärder samt vid projektering av byggnader och tekniska system inom s fastighetsbestånd. Arbetet med både den organisatoriska och tekniska brandsäkerheten ska bedrivas i ett långsiktigt perspektiv med syftet att vara uthålligt. Det tekniska brandskyddet i fastigheterna ska präglas av enhetlighet och kontinuitet samt vara både robust och flexibelt. Projektering av tekniskt brandskydd ska ske integrerat med övriga discipliner och enligt s interna anvisningar angående verksamhetssystem, samt enligt vedertagen branchpraxis. 1.2 Syfte Riktlinjerna för byggnadstekniskt skydd avser att säkerställa en ändamålsenlig och enhetlig brandskyddsnivå inom de byggnader som förvaltas av. Vidare utgör de en bas så att brandskyddsarbete i samband med projektering, inventering, egenkontroll, utbildningar och tillsyner kan utföras på ett effektivt sätt. Riktlinjerna är avsedda att utgöra en vägledning och vara ett stöd för alla som arbetar med brandsäkerhet inom s fastigheter. De direktiv som anges avser i huvudsak att vara funktions- och kvalitetsorienterade utifrån gällande myndighetskrav och utifrån s egna ambitioner för ett bra brandskydd. Den tjänsteman eller konsult som utsetts att projektera, organisera eller utbilda svarar således fullt ut för sin produkt, dess funktion och kvalitet. 1.3 Omfattning Riktlinjerna omfattar generellt de byggnader som ägs av och förvaltas av. Externt inhyrda lokaler från annan ägare omfattas inte formellt av dessa riktlinjer. I dessa fall regleras brandskyddsåtagandet genom avtal.

6 Datum (32) Informationen i riktlinjerna kan dock i tillämpliga delar nyttjas som underlag vid brandtekniska frågor. 1.4 Tillämpningsanvisningar Som lägsta myndighetskrav gäller Boverkets byggregler samt Räddningsverkets och Arbetsmiljöverkets föreskrifter. I Riktlinjerna redovisas kompletterande funktioner och tolkningar som i vissa avseenden ligger över de lägsta krav på brandskydd som samhället ställer. Riktlinjerna ska tillämpas där det är lämpligt och möjligt i det enskilda fallet, varvid den för projektet eller delprojektet aktuella fackmannen ansvarar för den slutliga tekniska lösningen. Hänsyn ska även tas till andra regelverk och standarder som erfordras för det enskilda ärendet eller projektet. För detta svarar den som är satt att handlägga ett ärende eller ett projekt. 1.5 Planering och samordning För att brandskyddet i en fastighet ska få avsedd effekt erfordras att funktionslösningar och tekniska åtgärder förstås och accepteras av de personer som vistas i den berörda byggnaden. Det är därför viktigt att projektering av byggnads- och installationstekniska system, utrymningsstrategi etc planeras i samråd med hyresgäster, verksamheter, upphandlad driftentreprenör och berörda myndigheter så att utformningen och funktionen blir ändamålsenlig. Se även avsnitt Projektering av brandskydd. 1.6 Miljömål har en miljöpolicy. De miljömål och miljökrav som formuleras med utgångspunkt från miljöpolicyn ska uppfyllas i tillämpliga delar. Vid val av brandteknisk funktionslösning samt vid materialval ska dess påverkan på miljön värderas och sammanvägas med andra faktorer såsom ekonomi och driftsäkerhet. Avstämning ska alltid ske mot s miljömål och miljökrav. 2 Regelverk och kravnivåer 2.1 Lagar, föreskrifter, rekommendationer samt egen ambition Det finns ett stort antal krav som påverkar utformningen av det byggnadstekniska brandskyddet, både vid nybyggnation samt vid drift och underhåll av befintliga anläggningar. Ägare och/eller innehavare kan även välja att ha en egen ambition om en högre skyddsnivå än myndighetskraven. I detta fall avser egen ambition de

7 Datum (32) åtgärder som vidtar. Tillkommande kravnivåer genom eventuella lokala krav inom olika kommuner eller hos olika nyttjare behandlas inte i dessa riktlinjer. Riktlinjer för byggnadstekniskt brandskydd utgår från Boverkets byggregler (BBR) samt Europeiska konstruktionsstandarderna (EKS). I de fall andra kravområden tillämpas anges detta i riktlinjerna med hänvisning till aktuell föreskrift eller rekommendation. 2.2 Nuvarande status och retroaktivitet Fastigheter som förvaltas av har i många fall genomgått nybyggnad och om- och tillbyggnader under olika lagstiftningar och reglerverk. Med det följer att nivån på det byggnadstekniska brandskyddet varierar. Krav på att retroaktivt åtgärda höjda krav sedan byggnationen, föreligger inte så länge byggnaden eller byggnadsdelen upprätthåller funktionen enligt det ursprungliga kravet, samt om byggnadsdelen inte påverkas av en ändring där dagens kravnivå blir aktuell. strävar dock efter att svaga länkar i brandskyddet successivt ska bytas ut för att erhålla en enhetligt skyddsnivå med högsta prioritet i de fall då personsäkerheten direkt påverkas. Motsvarande gäller för ägarens egen ambition vilken är att betrakta som en målbeskrivning där de utökade kraven ska utredas i varje enskilt fall och successivt åtgärdas vid behov. 2.3 Avvikelser, alternativ utformning samt tekniska byten Frågor som rör avvikelser från gällande regelverk och alternativ utformning samt verifiering behandlas under avsnitt Projektering av brandskydd. 3 Byggnadsinformation 3.1 Brandteknisk byggnadsklass Brandteknisk byggnadsklass styrs främst av byggnadens våningsantal, area samt av vilken verksamhet som finns i byggnaden. Byggnadsklasserna är Br1, Br2, Br3 där Br1 utgör den högsta kravnivån. 3.2 Byggnads- och lokalkategorier Aktuell verksamhet inom lokalerna påverkar främst den brandtekniska byggnadsklassen, samt i vissa fall direkta detaljkrav som berör brand- och utrymningssäkerheten. Ur brandskyddssynpunkt delas s byggnader in i följande byggnads- och lokalkategorier: 1 - Kontor och motsvarande lokaler Avser lokaler där personer stadigvarande vistas. Normalt en fast arbetsplats där personer har god lokalkännedom.

8 Datum (32) 2 - Allmänna lokaler som ej utgör samlingslokal Här avses exempelvis undervisningslokaler, mindre butiker (t ex apotek) samt mottagningslokaler för tillfälliga undersökningar och behandlingar (t ex vårdcentraler, folktandvårdsmottagning). 3 - Allmänna lokaler som utgör samlingslokal Här avses till exempel de lokaler som omfattas av aulor, restauranger, hörsalar och större butiker med en personbelastning som överstiger 150 personer. 4 - Hotell, vandrarhem Här avses byggnader eller delar av byggnader som är avsedda för tillfälligt boende med sovande, ej vårdtagare, som inte kan förväntas ha god lokalkännedom. Patienthotell behandlas generellt under denna kategori. 5 - Bostäder, eget boende Här avses byggnader eller delar av byggnader som är avsedda för fast boende med sovande som kan förväntas ha god lokalkännedom. Familjedaghem, servicehus samt gästlägenheter (jmf studentboende) behandlas generellt under denna kategori. Servicehus kan behandlas inom denna kategori under förutsättning av de boende ej är i behov av kontinuerligt stöd eller vård av personal. Småhus och motsvarande behandlas ej i riktlinjerna. 6 - Särskilt boende för personer med vårdbehov Grunden är att boendeformen betraktas som normalt boende, kompletterat med vissa personsäkerhetshöjande åtgärder. Exempelvis är hem för vård och boende, gruppbostäder för utvecklingsstörda, psykiskt sjuka eller åldersdementa samt liknande anläggningar. Servicehus behandlas generellt under denna kategori då de boende i flera fall är i behov av kontinuerligt stöd eller vård av personal. 7 - Vårdanläggning Här avses lokaler för sjuk- och socialvård samt omsorg om personer med funktionshinder som medför sängliggande eller rörelsehinder. Som vårdanläggning betraktas exempelvis sjukhus och sjukhem. 8 - Tekniska utrymmen där allmänheten ej har tillträde Här avses bland annat fläktutrymmen, ställverk, elcentraler, tele- och datacentraler, hissmaskinrum, kompressorrum, värmecentraler, och motsvarande där personal kan förväntas vistas tillfälligt för tillsyn och underhåll. Fasta arbetsplatser förutsätts ej finnas inom dessa lokaler. 9 - Lokaler där verksamheten direkt tillför en risk i form av ökad brandfara eller alstrande av giftiga avgaser Följande underkategorier behandlas:

9 Datum (32) 9.1 Lokaler med hantering av brandfarlig vara som inte är att betrakta som ringa samt lokaler i övrigt som utgör brandfarligt utrymme enligt SVFS 2004:7. Laboratorier där brandfarlig vara hanteras ingår generellt här. 9.2 Garage eller motsvarade lokaler där risk finns för att brandfarliga eller giftiga gaser alstras. 9.3 Storkök 9.4 Lokal med eldstad 3.3 Särskilda verksamheter och byggnader Helikopterlandningsplats, plattform Inom fastighetsbestånd finns helikopterlandningsplats. Särskilda byggnadstekniska krav för plattform behandlas ej närmre i dessa riktlinjer utan krav enligt Luftfartslagen, Luftfartsverkets regelverk förutsätts vara uppfyllda. Flygplatser som har godkänts enligt 6 kap 9 första stycket Luftfartslagen (1957:297) omfattas även av skyldigheterna vid farlig verksamhet eftersom de utpekas särskilt i 2 kap. 41 Lagen om skydd mot olyckor, se även SRVFS 2004: Kommentarer till byggnads- och lokalkategorier Redovisade byggnads- och lokalkategorier är en direkt anpassning till den verksamhets- och byggnadsindelning som görs i BBR. Gränsdragningen mellan de olika kategorierna kommer inte alltid att vara helt självklar. Ansvariga projektörer ska i ett tidigt skede utreda vilken verksamhet som kommer att vara aktuell för byggnaden eller lokalerna Personers förmåga att själva kunna påverka sin utrymningssituation Problematiken är främst aktuell för kategori 7 (vårdanläggningar) kategori 6 (särskilt boende för personer med vårdbehov) samt till viss del för kategori 5 (eget boende) utifrån om de boende/vårdtagarna är att betrakta som rörelsehindrade eller sängliggande. De grundförutsättningar som ska beaktas avseende val av kategori, både vid nybyggnation samt för befintliga byggnader är hur stor möjlighet de boende/vårdtagarna själva har att kunna påverka sin egen utrymningssituation. Förändringar över tiden avseende försämrad rörelseoch förflyttningsförmåga ska beaktas. Detta visar direkt hur personalberoende och personalkrävande en utrymningssituation kan bli samt vilka stödjande brand- och utrymningstekniska system som ska finnas Lokala föreskrifter inom kommun samt hos nyttjare Inom vissa kommuner samt hos nyttjare kan lokala föreskrifter ha utarbetats för att tydliggöra kommunens eller nyttjarens egen ambition avseende brandskydd inom vissa verksamheter. Eventuellt tillkommande krav

10 Datum (32) behandlas ej i dessa riktlinjer, se vidare 1.5 Planering och samordning och 12.1 Projektering av brandskydd, angående brandskyddsprojektering och samordning inom dessa frågor. 3.5 Dimensionerande brandbelastning Inom aktuella byggnader för är generellt dimensionerande brandbelastning 200 MJ/m² avseende bostäder, kontors-, vård och undervisningslokaler samt teknikutrymmen. Större lokaler såsom höglager med förvaring av stora mängder brännbart material (papper, trä, plaster mm) ska dock beaktas i hänseende av högre brandbelastning. Förvaring av brandfarlig vätska och gas i tillståndspliktig mängd medför generellt en förhöjd brandbelastning. Ökade brandskyddskrav enligt kategori 9.1 ska i dessa fall generellt beaktas. Genom SRV:s föreskrifter för hantering av brandfarlig vara kan högre krav än de som anges i BBR ställas på brandtekniska funktioner. Kraven från SRV ska då gälla. 4 Räddningstjänstens insatsmöjlighet 4.1 Insatsstyrkans förutsättningar Insatstid Riktlinjerna förutsätter generellt att insatstider till aktuella byggnader är upp till 10 min motsvarande Grupp I-bebyggelse enligt SRV:s allmänna råd varvid ingen ökad skyddsnivå med hänsyn till räddningstjänstens insatstid har beaktats i de krav som anges. Överskrider insatstiden till objektet 10 min ska dessa förhållandens särkskilt beaktas vid brandskyddsprojekteringen, se vidare 12.3 Lång insatstid för Räddningstjänsten Tillträde För byggnader som är försedda med ett automatiskt brandlarm kopplat till räddningstjänsten ska det generellt finnas en insatsnyckel som är tillgänglig för insatsstyrkan och medger tillträde till larmade lokaler inom byggnaden. Vid förändringar av låssystem ska dörrar som behöver passeras av räddningstjänsten beaktas, både dörrar i fasad samt invändiga dörrar Släckvatten Kommunalt och eget släckvatten Utöver det släckvatten som medtas av räddningstjänsten förutsätts att det finns tillgång till uttag av släckvatten genom de vägg- och markbrandposter som tillhör det kommunala eller egna vattenledningsnätet. Förändringar, både tillfälliga och permanenta, som påverkar brandposternas funktion och

11 Datum (32) placering ska alltid meddelas till räddningstjänsten och eventuella insatsplaner ska uppdateras. Vid nybyggnad ska tillgång till brandposter för räddningstjänstens släckvattenuttag beaktas. I vissa fall kan anpassning av vattenledningsnätet krävas med förbikopplingar av mätare t ex där högt vattenuttag kan bli aktuellt. Skylt som anger brandpost ska finnas i anslutning till väggbrandposter. Markbrandposter ska kunna identifieras genom riktningsskylt med avståndsangivelse. Stigarledningar Anslutningspunkter och styrdon för extern vattenmatning ska vara tydligt markerade genom varselmärkning och vara försedda med instruktion som anger handhavande samt verkningsområde. Skylt som anger stigarledning ska finnas i anslutning till stigarledningar. 4.2 Insatsplaner, orienteringsritningar och varselmärkning Se vidare avsnitt Larmsystem. Varselmärkning på plats för räddningstjänstens information ska beaktas så att brandtekniska funktioner framgår. Skyltning redovisas närmare under respektive avsnitt i riktlinjerna Tillämpning av insatsplaner Normalt föreligger krav på insatsplaner för farlig verksamhet enligt SRVFS 2004:8. Genom egen ambition ska det i samband med projektering och brandskyddsöversyn av byggnader inom sjukhusområden. Ritningar, A- modeller anpassas i dessa fall för att utgöra underlag till insatsplaner Utförande av insatsplaner Insatsplaner upprättas av efter underlag enligt Tillämpningsansvisningar 2011:FFI. 5 Brandtekniska installationer 5.1 Larmsystem Larmsystem för brandskydd installeras med avsikt att: Erhålla en tidig upptäckt av brand. I detta fall avses ett automatiskt brandlarm kopplat till bemannad plats. Avseende bemannad plats kan en larmorganisation med personal på plats utnyttjas. Vanligtvis sker dock larmöverföring direkt till räddningstjänsten eller via larmförmedlare. Erhålla en tidig upptäckt av brand i samband med alternativ utformning och därmed skapa möjligheter till en snabb utlarmning av räddningstjänsten och förbättrade insatsförutsättningar. I detta fall

12 Datum (32) avses ett automatiskt brandlarm kopplat till räddningstjänsten. Automatiken ska generellt bygga på rökdetektorövervakning. Larmorganisation med bemannad plats och larmlagring innan larmöverföring till räddningstjänsten sker kan i vissa fall nyttjas. Erhålla en tidig varseblivning för en säkrare utrymning. Här avses ett utrymningslarm som normalt aktiveras automatiskt genom rökdetektorstyrt brandlarm med möjlighet till manuell aktivering genom larmtryckknappar. Manuell aktivering av utrymningslarmet från bemannad plats vid indikerad brand kan i vissa fall förekomma. Även aktivering enbart genom larmtryckknappar inom lokalerna kan förekomma Automatiskt brandlarm Generellt installeras automatiskt brandlarm inom samtliga kategorier genom hel- eller delskydd. Brandlarmet nyttjas även som utrymningslarm, se avsnitt Utrymningslarm Utformning och aktivering Med helskydd avses fullständig övervakning enligt SBF 110:6. Inom lokaler som är skyddade med automatisk vattensprinkler kan brandlarmets värmedetektorer undantas. Med delskydd avses övervakning enligt SBF 110:6 med följande omfattning: Utrymningsvägar Korridorer Samlingslokaler för mer än 150 personer Hotellrum, jourrum Teknikutrymmen Lokaler med hög brandbelastning Lokaler med ökad risk för uppkomst av brand Inom lokaler som är skyddade med automatisk vattensprinkler kan brandlarmets värmedetektorer undantas. För kategori 6 (särskilt boende för personer med vårdbehov) och kategori 7 (vårdanläggning) tillämpas helskydd. Inom övriga kategorier tillämpas delskydd. I de fall omkringliggande verksamheter och lokaler påverkar kategori 6 och 7 ska helskydd tillämpas. Det automatiska brandlarmet ska så långt som möjligt vara baserat på rökdetektorer. Val av annan typ av övervakning, exempelvis värmedetektering eller aktivering genom sprinklersystem, ska speciellt utredas i varje enskilt fall. Utförande ska generellt ske enligt Regler för automatiskt brandlarmanläggning SBF 110:6, med komponenter i enlighet med SS-EN 54. Avsteg från reglerna, exempelvis avseende övervakade lokaler med

13 Datum (32) detektorer, kan i vissa fall godtas men ska utredas och dokumenteras i varje enskilt fall, se även nedanstående avseende anpassad utformning för vissa kategorier. Service och orienteringsritningar ska följa s Tillämpningsanvisningar 2011:FFI. Symboler ska följa SBF 110:6. Larmöverföring Det automatiska brandlarmet ska överföras till bemannad plats vilket normalt utgörs av räddningstjänsten där inte annat anges enligt nedanstående. Överföring kan ske antingen direkt eller via larmförmedlare. Placering av brandlarmstablå ska ske i samråd med räddningstjänsten. Orienteringsritningar för brandlarmet ska finnas och samordnas lämpligen med insatsplanerna. Byggnader som är försedda med automatiskt brandlarm ska ha skyltar vid huvudentrén som upplyser om detta. Se även nedanstående avseende anpassad utformning för vissa kategorier. För kategori 6 (särskilt boende för personer med vårdbehov) och 7 (vårdanläggning) kan larmorganisation med överföring till bemannad plats, larmcentral, inom byggnaden nyttjas. Larmorganisationer medför krav på den bemannade platsens placering och utformning samt på tillgänglighet, rutiner och utbildning hos personalen. Larmorganisationens utformning ska utredas och dokumenteras i varje enskilt fall. Följande grundlösningar kan tillämpas: Vid verksamhet motsvarande kategori 6 sker larmning till personal på plats. Personalen larmar själva räddningstjänsten vid brand. Finns ej personal på plats hela dygnet ska larmöverföring ske till räddningstjänsten. Vid verksamhet motsvarade kategori 7 sker normalt larmöverföring till räddningstjänsten. Personal underrättas om aktiverat brandlarm genom överföring till bemannad plats (om sådan finns) samt genom utrymningslarm. Larmlagring kan i vissa fall godtas men ska utredas i varje enskilt fall avseende larmorganisation med personal på plats samt nivå på kvittens- och undersökningstider. Larmlagring nyttjas där särskild risk för onödiga larm föreligger. Demontering och utbyte I de fall joniserande detektorer demonteras eller byts ut ska omhändertagande särskilt beaktas så att hanteringen uppfyller gällande krav enligt Strålskyddslagen 1988:220.

14 Datum (32) Utrymningslarm Genom egen ambition anordnas ett utrymningslarm där ett automatiskt brandlarm installeras vilket uppfyller de formella kraven enligt BBR Utformning och aktivering Utrymningslarm ska följa Svenska brandskyddsföreningens rekommendationer för utrymningslarm Kravspecifikation för utformning av utrymningslarmet ska fyllas i innan projektering. Vid leveransbesiktning ska entreprenör överlämna utförandespecifikation enligt samma rekommendation. För kategori 6 och 7 ska det finnas en snabb möjlighet till att underrätta all personal vid en nödlägessituation. Om vårdformen medför att tyst larmsignal till bemannad plats måste nyttjas ska detta utredas och länkas in i en fastställd utrymningsorganisation. Larmsignal Larmdon ska placeras så att larmsignal tydligt hörs i samtliga berörda lokaler, placering direkt i berörd lokal ska eftersträvas. Larmsignal behöver för samtliga kategorier generellt inte utgöras av talat meddelande undantaget kategori 3 där en bedömning ska ske i varje enskild fall om ett talat meddelande krävs. I lokaler där hög bakgrundsljud föreligger samt i större lokaler ska larmsignalen anpassas och kompletteras med visuell larmsignal. Akustiska och optiska signaler ska ansluta till svensk standard. Lämpliga signaltyper framgår av SS (2). Talat utrymningslarm ska beaktas vid större ombyggnader eller utbyte av brand-, utrymningslarm som berör hela byggnaden. För kategori 7 där vårdpersonal ansvarar för utrymning av patienter och besökare på vårdavdelning, ska utrymningslarmet ha en hörbarhet av minst 65 db(a). Vid hög bakgrundsljudnivå ska hörbarheten vara minst 10 db(a) högre. Hörbarhetskravet ska vara uppfyllt i de utrymmen där vårdpersonalen vistas för att möjliggöra en tidig varseblivning och möjlighet till utrymningsinsats av vårdpersonalen. För kategori 7 ska brandlarmet skicka signal till patientsignalsystemet för att möjliggöra en tidig varseblivning och möjlighet till insats av vårdpersonal Patientsignalsystemet ska presentera hyresgästens egna benämningar på rum och lokaler för att underlätta lokalisering och insats. Larmöverföring Enligt egen ambition sker överföring av utrymningslarmet till räddningstjänsten.

15 Datum (32) Skyltar och varselmärkning Skyltar för utrymningslarm ska följa Svenska Brandskyddsföreningens rekommendationer för utrymningslarm Driftsäkerhet, samnyttjande Larmsystem ska kunna upprätthålla sin funktion i minst 60 minuter samt förses med automatisk och selektiv övervakning av funktionssäkerheten. Vid felindikation ska larm avges till driftövervakningssystem. Utrymningslarmet kan för kategori 1, kategori 8 och kategori 9 normalt även nyttjas för annan larmning som direkt har med utrymningssäkerheten att göra såsom gaslarm eller liknande (jmf gasol i värme/kyl-anläggningar etc). Vid samnyttjande med annan utrymningslarmning ska samtliga berörda inom personalen ha kännedom om rådande förutsättningar. Personal ska lätt kunna känna igen signalen för utrymningslarmet om flera olika larmsignaler är aktuella inom byggnaden. 5.2 Brandgasventilation Brandgasventilation av lokaler tillämpas vanligtvis: För att skapa säkrare utrymningsförhållande avseende tid innan kritiska förhållanden uppstår. För att begränsa temperaturuppbyggnad i brandgaslagret samt styra brandgasnivån i samband med dimensionering av brandcellsavskiljande konstruktioner. För att underlätta för räddningstjänstens insatsstyrka avseende både släckinsats och restvärdesräddning Brandgasventilation vid alternativ utformning Brandgasventilationens omfattning och utförande ska då den utgör alternativ utformning, speciellt utredas och dokumenteras i varje enskilt fall. Dimensionerande brandförlopp för aktuell lokal baserat på brandbelastning och brandtillväxt samt förutsättningar i övrigt avseende lokalvolymer, uppställningar av inredning, tillgänglig tilluft, släcksystem, räddningstjänstens insatstid mm ska beaktas. Följande två fall är exempel på där brandgasventilation ingår som alternativ utformning: Brandgasventilationen utgör eller är en del av alternativ utformning för att underlätta räddningstjänstens släckinsats vid nyttjande av stora brandceller. Brandgasventilation genom luckor i tak, fönster, brandfläktar ska generellt kunna fjärrstyras från styrdon i anslutning till brandförsvarstablån om sådan finnas eller från annan för räddningstjänsten lämplig plats. I vissa fall kan en kombination med automatisk aktivering av brandgasventilationen vara aktuell. Detta är främst kopplat till räddningstjänstens insatstid och risk för snabba brandförlopp.

16 Datum (32) Brandgasventilationen ingår som en del i en alternativ utformning för styrning av brandgastemperatur och brandgasnivå i samband med en analytisk dimensionering. Brandgasventilationen ska i detta fall generellt aktiveras automatiskt genom indikation från rökdetektorer Utformning, övrigt I de fall mekanisk brandgasventilation nyttjas skall som ett riktvärde den fjärrstyrning och strömförsörjning som krävs för aktivering och drift av fläktar utformas så att de fyller sin funktion under avsedd tid enligt gällande brandavskiljnings- och temperaturkrav om inte annat visas vid utredning. Aktuella brandgastemperaturer skall verifieras genom beräkning. Automatiskt öppnande luckor och fönster ska normalt ställas i öppet läge vid strömbortfall. Luckor och fönster som enbart öppnas genom fjärrstyrning (ej krav på automatik) förläggs lämpligen på tillhållning med batteribackup för att undvika felaktig öppning vid oplanerade strömavbrott. Kombination med komfortventilation kan generellt ske men ska utredas i varje enskilt fall angående öppningsfunktioner vid normal drift (ev motorstyrd öppning) samt funktion som brandgasventilation. Tillträde Tilltädesskydd i form av normalt inbrottsgaller kan generellt godtas. Nyckellåsning av luckor tillgängliga från markplanet kan normalt nyttjas i de fall då räddningstjänsten genom ett automatiskt brandlarm har tillgång till insatsnyckel som fungerar för aktuellt lås. Lös isolering kan nyttjas för att förhindra köldbryggor under förutsättning att den lätt kan avlägsnas av räddningstjänsten från markplanet. Varselmärkning Varselmärkning kopplat till brandgasventilationen ska beaktas enligt följande: Röklucka från källare som öppnas manuellt av räddningstjänsten ska tydligt framgå av utvändig fasadskylt som anger motsvarande Röklucka. Vid risk för blockering ska komplettering ske med tilläggsskylt med röd botten och vit text som anger Får ej blockeras. Reglage för öppning av rökluckor/fönster ska förses med varselmärkning motsvarande Öppning av rökluckor Reglage för styrning av mekanisk brandgasventilation ska förses med varselmärkning som anger motsvarande Styrning av mekanisk brandgasventilation Aktuella brandgasventilerade byggnadsdelar och eventuella sektorindelningar ska tydligt framgå.

17 Datum (32) 5.3 Fasta släcksystem, sprinkler Genom sprinklerinstallation erhålls en tidig, automatisk släckinsats som släcker eller kraftigt begränsar brandens utveckling och spridning. Fasta släcksystem kan exempelvis utgöras av: Traditionell vattensprinkler Förenklad vattensprinklersystem motsvarande boendesprinkler Högtrycksvattendimma Gassläcksystem Skumsläcksystem Pulversläcksystem Tillämpning Automatisk vattensprinklerskydd vid alternativ utformning I samtliga projekt ska en kostnad/nyttoanalys genomföras som underlag för beslut om sprinklerskydd. Automatiskt sprinklerskydd kan exempelvis tillämpas, helt eller delvis som alternativ utformning vid: Utökade tillåtna gångavstånd för utrymning där normalt tillägg med 1/3 kan tillämpas. Byggnadstekniska avsteg avseende brandskydd på bärverk, avskiljningar och ytskikt. Stora brandceller och flera plan (fler än 2 plan) i öppen förbindelse. Minskat behov av brandgasventilation från exempelvis källare. Avsteg med hänsyn till sprinklerskydd ska speciellt dokumenteras, se vidare avsnitt Projektering av brandskydd. Verifiering vid avsteg av utrymningstekniska krav genom nyttjande av sprinklerskydd ska speciellt beakta utrymningsstrategins redundans avseende bortfall av sprinklerfunktionen. Fasta släcksystem för ökat egendomsskydd För vissa lokaler med känslig eller speciellt skyddsvärd utrustning kan det enligt egen ambition, vara lämpligt att installera fast släcksystem. I de fall då ökat egendomsskydd är aktuellt för nyttjare ska samråd hållas mellan ägare och nyttjare. Behov utreds i varje enskilt fall med utgångspunkt från den totala riskbilden Utformning Utförande av vattensprinklersystem Om sprinkler installeras ska tekniskt utförande generellt ske i enlighet med kraven i SS-EN 12845, inklusive de normativa bilagorna samt de kompletterande anvisningarna i SBF 120:6 Regler för automatisk vattensprinkleranläggning. Verksamhet samt brandbelastning inom aktuell

18 Datum (32) byggnad eller lokal som sprinklerskyddas ska i ett tidigt skede klarläggas för att kunna fastställa rätt riskklass. Ledningssystem för sprinklervatten fram till sprinklerventilen samt vertikala stammar ska dock enligt egen ambition vara dimensionerat för riskklass OH3 om inte högre klassning föreligger. Avsteg från denna egna ambition ska dokumenteras och motiveras. Sprinkler ska vara av typ quick response där detta är tillämpligt. Avstängningsventiler ska vara låsbara i såväl öppet som stängt läge. Avstängningsventiler ska enligt egen ambition vara sektionerade för varje större brandcell samt vara försedd med flödesvakt. Larmsignal ska överföras till bemannad plats (driftcentral) vid fall att en ventil ställs i ett onormalt läge. Utlöst sprinkler ska normalt ge signal till räddningstjänsten. Orienteringsritningar för sprinklersystemet ska finnas tillgängliga och följa Tillämpningsanvisningar 2011:FFI samt SBF 120:6. Vid samtliga ändringar av befintligt vattensprinklersystem ska nytt anläggarintyg, service och orienteringsritningar upprättas samt kapacitetsprov utföras. Larmfunktioner Larmfunktioner skall beaktas enligt nedanstående: Pressostat ansluts till brandlarmet via adressenhet och larmar alltid brand i brandlarmcentralen men inte brandförsvaret. Inga övriga styrfunktioner påverkas. Flödesvakt ansluts till brandlarmet via adressenhet och larmar alltid brand i brandlarmcentralen men inte brandförsvaret. Inga övriga styrfunktioner påverkas Utlöst flödesvakt och pressostat ansluts till brandlarmet via adressenhet och larmar alltid brand i brandlarmcentralen samt brandförsvaret. Styrfunktioner aktiveras motsvarnde larm från en brandlarmsdetektor. Utlöst pressostat eller flödesvakt ger driftlarm via brandlarmcentralens styrutgångar till DUC. Larmtablå för sprinkler i sprinklercentral ger driftlarm till DUC. Zoncheck manövreras från sprinklercentral och/eller driftdator och flödesfunktion indikeras via brandlarmcentralens styrutgångar till DUC. Utförande av övriga fasta släcksystem Utförande av de övriga olika släcksystemen redovisas ej närmre i dessa riktlinjer. Val av släcksystem och släckmedel ska utredas och dokumenteras i varje enskilt fall med hänsyn till verksamhet, lokalutformning, personsäkerhet mm. Leverantörens anvisningar ska efterföljas för installerade släcksystem.

19 Datum (32) 5.4 Brandsläckningsutrustning för personer på plats För samtliga kategorier gäller att lokaler inom byggnaderna ska ha tillgång till brandsläckningsutrustning för att möjliggöra en tidig släckinsats genom personer på plats Utrustning Släckredskap skall, om inte särskild anpassning krävs för verksamheten, utgöras av antingen handbrandsläckare i klass EN-3 med skumsläckningsmedel eller inomhusbrandpost med formstyv slang på centrumslangrulle. Utförandet ska ske enligt SS-EN 671 (2). Ett riktvärde är att slanglängden bör vara minst 25 m dock maximalt 30 m och slangdimensionen får inte understiga 19 mm. Det vattentryck som erhålls genom befintliga vattenledningssystem inom byggnaderna och rätt anpassade ledningar till brandposten, är generellt godtagbart. Vid problem med för låga tryck för inomhusbrandposten, där ett riktvärde är att inkommande tryck inte bör understiga 3 bar vid ventilen, ska komplettering eller ersättning med handbrandsläckare beaktas. I de fall där inomhusbrandposter inte är tillgängliga eller verksamheten kräver komplettering med annat släckmedel, exempelvis för kategori 9.3 (storkök) enligt AFS 1993:39, kan handbrandsläckare tillämpas. Handbrandsläckarna ska monteras i hållare på vägg och placeras så att avstånd till närmaste släckredskap inte överstiger 25 m. Om vårdformen kräver inlåsning av släckredskap ska öppning kunna ske genom en nyckel som bärs av samtligt personal inom avdelningen. Lämplig typ av handbrandsläckare framgår nedan. Miljö Släckmedel Storlek Rek EN-3 klass Vårdlokaler, kontor, Pulver 1 9 l 21A183B undervisningslokaler, hotell eller motsvarande Ej känsliga Pulver 6 kg 43A233BC tekniklokaler, verkstad 2 Elektronik, känsliga laboratorier etc Koldioxid + Skum 5 kg resp 9 l 89B resp 21A233BC Hantering av Pulver 1 6 kg 43A233BC brandfarlig vara 2 Storkök motsv kategori Koldioxid 5 kg 89B 1) Skum är även tillämplig i lokaler där nedsmutsning vid felaktigt nyttjande bör beaktas, eller vid hantering av brandfarlig vara i känsliga miljöer såsom laboratorier 2) Komplettering ska ske med brandfilt där öppen låga eller brandfarlig vara hanteras.

20 Datum (32) Skyltning Släckredskap ska vara försedda med skyltning enligt AFS 1997:11. I långa korridorer eller platser där planskyltar är svåra att upptäcka ska komplettering ske med flaggskyltar. 6 Utrymning Samtliga lokaler ska kunna utrymmas på ett tillfredställande och säkert sätt. 6.1 Anpassning till personer med funktionshinder Boverkets Byggregler anger inte direkta krav med hänsyn till personer med funktionshinder. Dock anges funktionskravet att förhållandena i byggnaden inte får bli sådana att gränsvärden för kritiska förhållanden överskrids i byggnader under den tid som behövs för utrymning. Vid nyprojektering eller vid senare anpassning och ombyggnation ska frågan och behovet av anpassning belysas tidigt i samråd med brandskyddsprojektören. Åtgärder kopplat till det brand- och utrymningstekniska skyddet kan exempelvis vara: Anpassning av utrymningslarmsignal i form av anpassad ljudstyrka, vibrationslarm samt visuell larmning. Larmknappar för aktivering av brand- och utrymningslarm placeras inom räckhåll för rullstolsburna personer. Anpassning av utrymningsvägar och passager till dessa avseende framkomlighet (inga höga trösklar, öppningsanordningar anpassas etc.) samt möjlighet att söka tillfälligt skydd inom brandtekniskt avskilda trapphus. Tillfälligt skydd avser främst utrymning från våningsplan ovan markplan med avsikt att skapa tid för vidare förflyttning eller för att invänta assistans. Motorstyrd dörröppning, ökad yta på vilplan inom trapphus och förstärkt konstruktion exempelvis från E-partier till EIpartier kan vara aktuellt. Utförande av hiss motsvarande krav för brandhiss. Speciell utredning krävs för detta och samråd ska ske tidigt mellan el-/hissprojektör och brandskyddsprojektören. Tillskapande av utökade lokalytor och bredare passager i de fall där ett flertal rullstolar etc kan förväntas ge hög belastning på en korridor eller trapphus. 6.2 Fönster för utrymning Enligt egen ambition bör utrymning via fönster med hjälp av räddningstjänstens stegutrustning så långt som möjligt undvikas vid nyprojektering för: För mindre kontor och motsvarande lokaler mindre än 200 m² och med färre än 15 personer inom lokalerna (jmf kontorslägenheter) och Eget boende i motsvarande servicehus som inte omfattas av kategori 6 (särskilt boende för personer med vårdbehov).

Tekniska riktlinjer. SRF Br008:2 Automatiska brandlarmanläggningar och släcksystem 2015-01-01

Tekniska riktlinjer. SRF Br008:2 Automatiska brandlarmanläggningar och släcksystem 2015-01-01 Tekniska riktlinjer SRF Br008:2 Automatiska brandlarmanläggningar och släcksystem 2015-01-01 Innehåll 1. Allmänt...2 1.1 Inledning...2 1.2 Syfte...2 1.3 Omfattning och ansvar...2 1.4 Giltighetstid...2

Läs mer

AKADEMISKA-HUS ELEKTRO OCH DATATEKNIK 07:18 GÖTEBORGS KOMMUN

AKADEMISKA-HUS ELEKTRO OCH DATATEKNIK 07:18 GÖTEBORGS KOMMUN INVENTERING BEFINTLIGT Antal sidor: 14 : Roman Marciniak Göteborg 2004-05-18 BENGT DAHLGREN AB GÖTEBORG LINKÖPING MALMÖ STOCKHOLM BENGT DAHLGREN AB BENGT DAHLGREN LINKÖPING AB BENGT DAHLGREN MALMÖ AB BENGT

Läs mer

Regelsamling för Boverkets byggregler, BBR. 5 Brandskydd Allmänna förutsättningar. Betydelse av räddningstjänstens insats

Regelsamling för Boverkets byggregler, BBR. 5 Brandskydd Allmänna förutsättningar. Betydelse av räddningstjänstens insats Regelsamling för Boverkets byggregler, BBR 5 Brandskydd Allmänna förutsättningar Byggnader ska utformas med sådant brandskydd att brandsäkerheten blir tillfredsställande. Utformningen av brandskyddet ska

Läs mer

Upprättad av 2012-08-20. Om du planerar en övernattning i en lokal som inte är avsedd för det ska du informera räddningstjänsten.

Upprättad av 2012-08-20. Om du planerar en övernattning i en lokal som inte är avsedd för det ska du informera räddningstjänsten. 1 (5) Brandskydd vid tillfälliga övernattningar Om du planerar en övernattning i en lokal som inte är avsedd för det ska du informera räddningstjänsten. Inledning Det är vanligt att personer övernattar

Läs mer

INVENTERING BRANDSKYDD

INVENTERING BRANDSKYDD IRM CONTRACTING I KRISTINEHAMN AB INVENTERING SOMMARVIK AB SOMMARVIK- ÅRJÄNG CAMPING & STUGOR INFORMATIONSHANDLING PATRIK ROSLUND SÄSONGSPLATSER HUSVAGN Antal sidor: 15 Kristinehamn Uppdragsnr: PR 16052

Läs mer

VÄNDSKIVAN 5, LULEÅ OMBYGGNAD FÖR BUTIK OCH LAGER BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Utgåva 2, projekteringsskede

VÄNDSKIVAN 5, LULEÅ OMBYGGNAD FÖR BUTIK OCH LAGER BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Utgåva 2, projekteringsskede H:\LULEÅ\NOTVIKEN\VÄNDSKIVAN\VÄNDSKIVAN 5 2014\BD2\bdf2.docx Mall: Allmän - Stående - 2003.dot ver 1.0 Luleå 2014-02-14 WSP Byggprojektering Håkan Lantz WSP Byggprojektering Box 918 971 27 Luleå Besök:

Läs mer

Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen. Tillsyn av vårdboenden i Kramfors

Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen. Tillsyn av vårdboenden i Kramfors Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen Tillsyn av vårdboenden i Kramfors Information angående tillsynsbesöken Under 2012 har 26 vårdboenden i Kramfors besökts av räddningstjänsten. Anledningen till valet

Läs mer

Brandtekniska projekteringsanvisningar. Galären i Luleå AB Tillbyggnad galären kontor Kv Vargen 2 Luleå. Preliminärt beslutsunderlag

Brandtekniska projekteringsanvisningar. Galären i Luleå AB Tillbyggnad galären kontor Kv Vargen 2 Luleå. Preliminärt beslutsunderlag Brandtekniska projekteringsanvisningar Galären i Luleå AB Tillbyggnad galären kontor Kv Vargen 2 Luleå Preliminärt beslutsunderlag Datum 2012-04-10 Rev. datum Upprättad av Granskad av Godkänd av Niclas

Läs mer

Riktlinje Byggnadstekniskt brandskydd samt projektering

Riktlinje Byggnadstekniskt brandskydd samt projektering Riktlinje Byggnadstekniskt brandskydd Skapad: 2005-01-20 Senast ändrad: 2013-12-12 R 7.1 Saija Thacker David Widlund Karin Sjöndin 2005-01-20 2013-12-12 2013-12-12 2 (11) INNEHÅLL 1 Allmänt... 3 1.1 Inledning...

Läs mer

BRANDSKYDDSDOKUMENTATION

BRANDSKYDDSDOKUMENTATION LEXUS BRANDSKYDDSDOKUMENTATION BD 1/9 LEXUS Kv. Hjulet / Olaus Petri 3:84 BETTORP, ÖREBRO BRANDSKYDDSDOKUMENTATION 2009-08-06 Rev 2010-11-29 W2009-215 LEXUS BRANDSKYDDSDOKUMENTATION BD 2/9 Innehållsförteckning

Läs mer

Checklista för kontrollrond

Checklista för kontrollrond Checklista för kontrollrond Dessa listor är allmänt framtagna Komplettera dessa listor med flera kontrollpunkter och överlämna till handläggaren för uppdatering Notera vilka av uppgifterna som ej är relevanta

Läs mer

CHALMERSFASTIGHETER TANDVÅRDSKLINIK, GIBRALTARGATAN 1C JOHANNEBERG 31:10 GÖTEBORG

CHALMERSFASTIGHETER TANDVÅRDSKLINIK, GIBRALTARGATAN 1C JOHANNEBERG 31:10 GÖTEBORG CHALMERSFASTIGHETER TANDVÅRDSKLINIK, GIBRALTARGATAN 1C JOHANNEBERG 31:10 GÖTEBORG BRANDSKYDDSDOKUMENTATION RELATIONSHANDLING Antal sidor: 7 Projektnr: 845 24-01 Thomas Natanaelsson Göteborg 2004-11-15

Läs mer

Ombyggnad av föreningslokal, Umeå 7:4

Ombyggnad av föreningslokal, Umeå 7:4 1 (6) Mobil: 070-694 75 72 E-post: jlm@sakerhetspartner.se Org nr: 556419-4057 Web: www.sakerhetspartner.se Brandskyddsbeskrivning Tobias Westerlund Umeå kulturhus Skickas per e-post Ombyggnad av föreningslokal,

Läs mer

Carl-Mikael Siljedahl, AlbaCon AB, på uppdrag av byggherren. Objekt: 9185

Carl-Mikael Siljedahl, AlbaCon AB, på uppdrag av byggherren. Objekt: 9185 1(7) Av Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering certifierat besiktningsföretag Konsulterande ingenjörer och certifierade besiktningsmän inom förebyggande brandskydd BRANDSKYDDSDOKUMENTATION - 2006 Objekt:

Läs mer

Datum 2015-02-04. Denna brandskyddsbeskrivning, förhandskopia, upprättas i enlighet med kapitel 5:12 i BBR21.

Datum 2015-02-04. Denna brandskyddsbeskrivning, förhandskopia, upprättas i enlighet med kapitel 5:12 i BBR21. Carl Johan Herbst Brandingenjör LTH/Civilingenjör riskhantering ÅF-Infrastructure AB Brand och Risk Tel: 010-505 38 89 carljohan.herbst@afconsult.com Internkontroll: Tobias Karlsson Brandingenjör LTU Brandskyddsbeskrivning

Läs mer

Vetab kontor Upplandavägen 16 Tillbyggnad av kontor

Vetab kontor Upplandavägen 16 Tillbyggnad av kontor Handling 07.2 Sidantal 7 07.2 Brandskyddsbeskrivning Upprättad av Mikael Nimmersjö Byggnadsbyrån AB BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM INNEHÅLLFÖRTECKNING INNEHÅLLFÖRTECKNING 2 0 Inledning 3 1 Byggnadsbeskrivning

Läs mer

Brandskydd vid användning av skolor, daghem eller andra lokaler för övernattning

Brandskydd vid användning av skolor, daghem eller andra lokaler för övernattning PM RÄDDNINGSTJÄNSTERNA I KALMAR LÄN AG Förebyggande F 2 Beslutad 2001-12-12, Bilaga 1 och 2 reviderade 2004-08-19 Sid 1(6) Brandskydd vid användning av skolor, daghem eller andra lokaler för övernattning

Läs mer

Brandskyddsbeskrivning. Gruppbostad Kv. Folkskolan 1, Nässjö kommun

Brandskyddsbeskrivning. Gruppbostad Kv. Folkskolan 1, Nässjö kommun BRANDSKYDDSDOKUMENTATION sid 1 HANDLÄGGARE DIREKTTELEFON 0380-51 8192 MOBIL 070-8828499 E-postadress lars.rosander@nassjo.se Brandskyddsbeskrivning Kv. Kompletterad 2014-10-20 Upprättat av: Beställare:

Läs mer

Tillfällig förläggning

Tillfällig förläggning Riktlinjer utfärdade av 2010-10-19 Tillfällig förläggning Detta dokument är framtaget av och innehåller de riktlinjer om skäligt brandskydd som ska följas vid tillfällig förläggning inom skol-, fritids-

Läs mer

Bilaga 5 till Teknisk anvisning BRAND

Bilaga 5 till Teknisk anvisning BRAND Sidantal 5 Bilaga 5 till Teknisk anvisning BRAND Version 2 iderat datum 2013-01-25 Landstingsservice i Uppsala Län 751 35 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 2(5).dat er Enligt BBR (Boverkets byggregler)

Läs mer

Kunskap inom organisationen

Kunskap inom organisationen Håkan Iseklint Kunskap inom organisationen Vad innebär en brand för verksamheten? Avbrott en dag, en vecka... Hur påverkas personalen och elever? Var vi förberedda? Varför viktigt med kunskap om brandskydd

Läs mer

Bilaga 1 till Teknisk anvisning BRAND

Bilaga 1 till Teknisk anvisning BRAND Sidantal 7 Bilaga 1 till Teknisk anvisning BRAND Beskrivning brandtekniska system och utrymningsstrategi Version 2 Datum 2015-10-01 Landstingsservice i Uppsala Län Bakgrund Detta dokument syftar till att

Läs mer

ANMÄLAN OM TILLFÄLLIG ÖVERNATTNING

ANMÄLAN OM TILLFÄLLIG ÖVERNATTNING ANMÄLAN OM TILLFÄLLIG ÖVERNATTNING Skriv ut och fyll i under vilken tidsperiod den tillfälliga övernattningen kommer ske. Datum från Datum till Var: Adress: (Exempelvis skolans namn.) Antal person som

Läs mer

Brandskyddsregler. Innehållsförteckning

Brandskyddsregler. Innehållsförteckning Malmö högskola / Gemensam förvaltning Plan- och lokalavdelningen Leif Wulff Säkerhetssamordnare 2009-01-05 Reviderad 2009-01-28 Reviderad 2012-11-01 Reviderad 2013-12-04 1(7) Brandskyddsregler Innehållsförteckning

Läs mer

Regler för tillfällig förläggning

Regler för tillfällig förläggning Sidan 1 av 5 2010-03-02 Regler för tillfällig förläggning Inom Borlänge, Falun, Gagnef och Säters kommuner 1. Bakgrund och syfte Sedan slutet av 1970-talet har skolor och liknande lokaler, barnstugor,

Läs mer

Reviderad: 2012-04-05 /AP

Reviderad: 2012-04-05 /AP Internt nr: 04 Upprättad: 2011-05-18 / AR, EN Antagen: 2012-02-01 Reviderad: 2012-04-05 /AP Version 1.0 Externt PM Skäligt brandskydd vid tillfällig övernattning Dokument giltigt t.o.m. 2013-12-31 Detta

Läs mer

CHALMERSFASTIGHETER KONTOR/UTBILDNINGSLOKAL (DEL AV PLAN 5) GIBRALTARGATAN 1C JOHANNEBERG 31:10 GÖTEBORG

CHALMERSFASTIGHETER KONTOR/UTBILDNINGSLOKAL (DEL AV PLAN 5) GIBRALTARGATAN 1C JOHANNEBERG 31:10 GÖTEBORG CHALMERSFASTIGHETER KONTOR/UTBILDNINGSLOKAL (DEL AV PLAN 5) GIBRALTARGATAN 1C JOHANNEBERG 31:10 GÖTEBORG KORTFATTADE BRANDTEKNISKA PROJEKTERINGSANVISNINGAR Antal sidor: 7 Projektnr: 845 24 02 Författare:

Läs mer

Räddningstjänsten informerar 2008-02-04

Räddningstjänsten informerar 2008-02-04 Information angående regler för tillfällig övernattning Räddningstjänsten får ofta frågor om det finns möjlighet att övernatta (tillfällig förläggning) i kommunens lokaler, skolor, idrottshallar, samlingslokaler,

Läs mer

Håkan Iseklint. Miljö- och säkerhetsgruppen. Brandförlopp & utrymning. Brandförlopp & utrymning. Brandförlopp & utrymning. Brandförlopp & utrymning

Håkan Iseklint. Miljö- och säkerhetsgruppen. Brandförlopp & utrymning. Brandförlopp & utrymning. Brandförlopp & utrymning. Brandförlopp & utrymning Miljö- och säkerhetsgruppen Håkan Iseklint Hus för samverkan Förvaltningshuset Tornet Eva-Lena Fjällström Miljö- och säkerhetschef Tel: 7869572, 070-7405333 eva-lena.fjallstrom@adm.umu.se Marie Adsten

Läs mer

UTRYMNING BROMMASALEN

UTRYMNING BROMMASALEN Projekt Projektnummer Kv. Biografen 2 Medborgarhuset, Alvik 105654 Handläggare Datum Johan Andersson 2012-09-03 Internkontroll Datum Björn Andersson 2012-09-10 UTRYMNING BROMMASALEN 1 INLEDNING Brandskyddslaget

Läs mer

Uppdragsansvarig Daniel Rydholm Kontaktperson hos beställare Jenny Skagstedt

Uppdragsansvarig Daniel Rydholm Kontaktperson hos beställare Jenny Skagstedt Bilaga 1: Analytisk dimensionering av tillfredsställande brandskydd Denna bilaga redovisar den analytiska dimensioneringen som gjorts för att verifiera tillfredsställande brandskydd i Ör förskola. Verifieringen

Läs mer

RÄDDNINGSTJÄNSTEN SÖDERÅSEN

RÄDDNINGSTJÄNSTEN SÖDERÅSEN SID 1(9) Anvisning för tillfällig övernattning Avsnitt 1-7 i detta dokument utgör anvisningar för tillfällig övernattning. Därefter följer bilagorna som utgör stöd till berörda parter vid en tillfällig

Läs mer

KV HÄGERN 11, LULEÅ OMBYGGNAD AV KONTORSLOKALER 2012. BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Utgåva 1, förfrågningsskede. Luleå 2012-02-15. WSP Byggprojektering

KV HÄGERN 11, LULEÅ OMBYGGNAD AV KONTORSLOKALER 2012. BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Utgåva 1, förfrågningsskede. Luleå 2012-02-15. WSP Byggprojektering Utgåva 1, förfrågningsskede H:\LULEÅ\CENTRUM\HÄGERN\HÄGERN 2012\BD1\Hägern 2012 bdf1doc.doc Mall: Allmän - Stående - 2003.dot ver 1.0 Luleå 2012-02-15 WSP Byggprojektering Håkan Lantz WSP Byggprojektering

Läs mer

ANSVAR OCH ORGANISATION

ANSVAR OCH ORGANISATION ANSVAR OCH ORGANISATION Ansvar Ansvaret för brandskydd i byggnader och anläggningar vilar på ägare av byggnad samt nyttjanderättshavare. Om ägare och nyttjanderättshavare inte är densamme är det viktigt

Läs mer

SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE HAPARANDA STAD

SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE HAPARANDA STAD 1(7) 1. ANLÄGGNING Objektnamn: Adress: Ort: Fastighetsbeteckning: Byggår: Ägare: Nyttjanderättshavare: Dokumentationen upprättad av: Ägare Nyttjanderättshavare Datum: 2.BYGGNADEN Brandtekninsk byggnadsklass:

Läs mer

SAMHÄLLSSKYDD. 4.3.13.1 PM Tillfällig övernattning. Andreas Högemark. Andreas Högemark. PM Tillfällig övernattning

SAMHÄLLSSKYDD. 4.3.13.1 PM Tillfällig övernattning. Andreas Högemark. Andreas Högemark. PM Tillfällig övernattning PM Tillfällig övernattning 1/8 Syfte: Ett PM har som syfte att sammanställa och underlätta tolkning från lagstiftning och regelverk, samt även förtydliga räddningstjänstens syn i inom specifika områden.

Läs mer

Anvisning för tillfällig övernattning

Anvisning för tillfällig övernattning Sida 1 av 9 Anvisning för tillfällig övernattning 1. Inledning Det är vanligt att grupper tillfälligt övernattar i lokaler som inte är avsedda för övernattning, exempelvis skolsalar och idrottshallar.

Läs mer

Nybyggnad. Bygglovshandling 2014-08-22. Brandkonsulten Kjell Fallqvist AB Gävlegatan 12 B 113 30 Stockholm

Nybyggnad. Bygglovshandling 2014-08-22. Brandkonsulten Kjell Fallqvist AB Gävlegatan 12 B 113 30 Stockholm Barents Center Nybyggnad Övergripande brandskyddsbeskrivning Bygglovshandling Magnus Lindström Brandingenjör Handläggare Kjell Fallqvist Brandingenjör Internkontrollerande Brandkonsulten Kjell Fallqvist

Läs mer

BBR 19 frågor och svar? Anders Johansson

BBR 19 frågor och svar? Anders Johansson BBR 19 frågor och svar? Anders Johansson Hur vet man vad Boverket har svarat på för frågor? Finns webdiarium http://www.boverket.se/om-boverket/diarium/ Nackdel måste beställa ärenden på grund av PUL Finns

Läs mer

RÄDDNINGSTJÄNSTEN STRÖMSTAD

RÄDDNINGSTJÄNSTEN STRÖMSTAD RÄDDNINGSTJÄNSTEN STRÖMSTAD Upprättad av: BE Datum: 2002-04-26 Rev 2008-05-28 Godkänd av: BE 1. Bakgrund 2. Ansvarsförhållanden PM: 7 Lokalers personkapacitet Det finns många aktörer som behöver veta vilket

Läs mer

Förfrågningsunderlag 2010-05-04

Förfrågningsunderlag 2010-05-04 BRANDSKYDDSBESKRIVNING Snyggatorpsskolan, Klippans Kommun Ombyggnad Snyggatorpsskolan Förfrågningsunderlag 2010-05-04 www.lenningkonsult.se Östraby 2760, 268 90 Svalöv, telefon 0418-45 78 58 2010-05-04

Läs mer

RÄDDNINGS VERKET 2001 : 2

RÄDDNINGS VERKET 2001 : 2 MEDDELANDE FRÅN RÄDDNINGS VERKET 2001 : 2 SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE Allmänna råd och kommentarer Allmänna råd och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete beslutade den 20 december 2001. Enligt

Läs mer

Gränsdragningslista. Mall för hur en gränsdragningslista kan se ut [2011-10-21] Södertörns brandförsvarsförbund

Gränsdragningslista. Mall för hur en gränsdragningslista kan se ut [2011-10-21] Södertörns brandförsvarsförbund Gränsdragningslista Mall hur en gränsdragningslista kan se ut [2011-10-21] Södertörns brandsvarsbund Gränsdragningslista ansvar, skötsel och underhåll fastighetens brandskydd Detta dokument är upprättat

Läs mer

Ombyggnad av vindsutrymmen till boendemiljö

Ombyggnad av vindsutrymmen till boendemiljö Upprättad av Miranda Larsson Beslutad Bo Carlsson Giltig t.o.m. 2016-06-30 Revideringsdatum 2014-12-22 Råd och anvisning nr: 115 Ombyggnad av vindsutrymmen till boendemiljö Räddningstjänsten Storgöteborgs

Läs mer

PM Tillfällig förläggning

PM Tillfällig förläggning Södertörns brandförsvarsförbund PM Tillfällig förläggning Nr: 606 Upprättad Datum: 2006-12-07 Bakgrund och syfte Vid större idrottsarrangemang eller liknande finns det ett behov av tillfällig förläggning

Läs mer

Räddningstjänstens syn på lämplig brandskyddsnivå för hotell utifrån skälighetsprincipen. Bakgrund:

Räddningstjänstens syn på lämplig brandskyddsnivå för hotell utifrån skälighetsprincipen. Bakgrund: Räddningstjänstens syn på lämplig brandskyddsnivå för hotell utifrån skälighetsprincipen. Bakgrund: På Öland finns 52 (kända) hotell/pensionat/vandrarhem med mer än 4 rum eller fler än 8 bäddar för korttidsuthyrning.

Läs mer

Redogörelse Brandskydd

Redogörelse Brandskydd Redogörelse Brandskydd Fastighet: Fastighetsägare: Kv Hackspetten i Luleå NBF Fastighets AB Organisationsnummer: 556580 6543 Adress: Storgatan 9 972 38 Luleå Huvudansvarig: Brandskyddsansvarig: Hyresgäster:

Läs mer

Kv Oxeln 7, Vänersborg Norra Skolan. Skolpaviljong. Brandskyddsbeskrivning. Förfrågningsunderlag

Kv Oxeln 7, Vänersborg Norra Skolan. Skolpaviljong. Brandskyddsbeskrivning. Förfrågningsunderlag Kv Oxeln 7, Vänersborg Norra Skolan Skolpaviljong Objektnr: 2306 Projektnr: 17316 Dnr: SBN 2014/78 Brandskyddsbeskrivning Förfrågningsunderlag 2(11) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 0 Inledning... 4 0.1 Regelverk...

Läs mer

BRANDSKYDDSBESKRIVNING Båten, fd Dagcentral Heden, Gagnef Behovsprövat boende för barn med funktionshinder

BRANDSKYDDSBESKRIVNING Båten, fd Dagcentral Heden, Gagnef Behovsprövat boende för barn med funktionshinder Dokumenttyp Uppdragsnamn BRANDSKYDDSBESKRIVNING Båten, fd Dagcentral Heden, Gagnef Behovsprövat boende för barn med funktionshinder Datum 2014-11-11 Status SYSTEMHANDLING Handläggare Kamilla Lundgren Tel:

Läs mer

BENGT DAHLGREN AB VVS, ENERGITEKNIK, BRANDSKYDD, DRIFT & UNDERHÅLL

BENGT DAHLGREN AB VVS, ENERGITEKNIK, BRANDSKYDD, DRIFT & UNDERHÅLL VVS, ENERGITEKNIK, BRANDSKYDD, DRIFT & UNDERHÅLL ELKRAFT, AKADEMISKA HUS I GÖTEBORG AB CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA, BYGGNAD O7:12 JOHANNEBERG 31:5, GÖTEBORG ÄNDRING (OM- & TILLBYGGNAD) BRANDSKYDDSDOKUMENTATION

Läs mer

Det är också viktigt att tydliggöra ansvar mellan ägare och nyttjanderättshavare.

Det är också viktigt att tydliggöra ansvar mellan ägare och nyttjanderättshavare. Avser Ingående delar i systematiskt brandskyddsarbete Framtaget av Mats Balder Fastställt av Anders Finn Nr F/02 B Avdelning Förebyggande Datum 13.07.01 Ersätter nr Datum 13.01.10 Gäller fr.o.m. 15.01.01

Läs mer

BENGT DAHLGREN AB VVS, ENERGITEKNIK, BRANDSKYDD, DRIFT & UNDERHÅLL

BENGT DAHLGREN AB VVS, ENERGITEKNIK, BRANDSKYDD, DRIFT & UNDERHÅLL VVS, ENERGITEKNIK, BRANDSKYDD, DRIFT & UNDERHÅLL Akademiska Hus i Göteborg AB CTH, SEKTIONERNA FÖR E, D OCH IT Byggnader O7:10, O7:11, O7:11B, O7:20 OCH O7:24 Kv Johanneberg 31:5 Göteborgs kommun BRANDSKYDDSDOKUMENTATION

Läs mer

Ordningsregler vid tillfällig övernattning

Ordningsregler vid tillfällig övernattning Ordningsregler vid tillfällig övernattning Olika grupper övernattar ibland i lokaler som inte är avsedda för detta. Det kan vara skolsalar, idrottshallar eller liknande. Det byggnadstekniska brandskyddet

Läs mer

1 Inledning. 2 Ansvar och skyldigheter RÄDDNINGSTJÄNSTEN ÖSTRA SKARABORG. 1.1 Bakgrund och syfte. 1.2 Avgränsningar

1 Inledning. 2 Ansvar och skyldigheter RÄDDNINGSTJÄNSTEN ÖSTRA SKARABORG. 1.1 Bakgrund och syfte. 1.2 Avgränsningar RÄDDNINGSTJÄNSTEN ÖSTRA SKARABORG PM01 Brandskydd vid tillfällig övernattning 1 (9) Skapad av Fastställd av Reviderad av CN CN - Skapad datum Fastställd datum Reviderad datum 2015-10-16 2015-10-16-1 Inledning

Läs mer

Datum: Version: 2. Dokumentslag: Styrande dokument. Ansvar och uppföljning SBA Regionservice och hyresgäst

Datum: Version: 2. Dokumentslag: Styrande dokument. Ansvar och uppföljning SBA Regionservice och hyresgäst Ansvar och uppföljning SBA Regionservice och hyresgäst Ansvar Krav på systematiskt brandskyddsarbete och egenkontroll av brand- och utrymningsskyddet är aktuellt både för den egna verksamheten som Regionservice

Läs mer

TIMOTEJEN 19 OCH 28, STOCKHOLM Underlag för genomförandebeskrivning avseende brandsäkerhet

TIMOTEJEN 19 OCH 28, STOCKHOLM Underlag för genomförandebeskrivning avseende brandsäkerhet Curt Ahnström Emeli Ljunghusen Tellusborgsvägen 73-78 Holding AB 2014-09-30 TIMOTEJEN 19 OCH 28, STOCKHOLM Underlag för genomförandebeskrivning avseende brandsäkerhet Detta utlåtande redovisar den övergripande

Läs mer

Teknisk anvisning BRAND

Teknisk anvisning BRAND Sidantal 11 Version 1 Landstingsservice i Uppsala Län 751 35 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 2(11).dat 1 FÖRORD 1.1 Syfte Anvisningen utgör tillsammans med övriga tekniska anvisningar funktions-

Läs mer

Tillfällig förläggning Riktlinjer utfärdade av Nerikes Brandkår 2010-10-19

Tillfällig förläggning Riktlinjer utfärdade av Nerikes Brandkår 2010-10-19 Sida 1 av 8 Riktlinjer gällande tillfällig förläggning inom skol-, fritids- och liknande anläggningar. Detta dokument är framtaget av Nerikes Brandkår och innehåller de riktlinjer om skäligt brandskydd

Läs mer

VFA 5.2: Gångavstånd i utrymningsväg

VFA 5.2: Gångavstånd i utrymningsväg VFA 5.2: Gångavstånd i utrymningsväg VFA 5.2: GÅNGAVSTÅND I UTRYMNINGSVÄG Syfte: Att uppfylla BBR 5:332 föreskrift trots att längre gångavstånd än de angivna i BBR tabell 5.332 finns för Vk 4 (hotell).

Läs mer

Riktlinjer för hantering av brandfarlig vara

Riktlinjer för hantering av brandfarlig vara Riktlinjer för hantering av brandfarlig vara Skapad: 2008-10-15 Senast ändrad: 2010-09-15 R.7.4 Riktlinjer för Lars Eliasson/Thomas Thid Karin Sjöndin Lars Eliasson 2010-09-15 2(7) Innehållsförteckning

Läs mer

Herrhagen 1:1, Karlstad BRANDSKYDDSBESKRIVNING 2007-05-09. Nybyggnad av båtskjul. www.brandskyddslaget.se

Herrhagen 1:1, Karlstad BRANDSKYDDSBESKRIVNING 2007-05-09. Nybyggnad av båtskjul. www.brandskyddslaget.se Herrhagen 1:1, Karlstad Nybyggnad av båtskjul BRANDSKYDDSBESKRIVNING 2007-05-09 www.brandskyddslaget.se Stockholm Box 9196 102 73 Stockholm Tel: 08 588 188 00 Fax: 08 442 42 62 Karlstad Box 187 651 05

Läs mer

JAKOBSBERG 2:1992 M.FL., JÄRFÄLLA

JAKOBSBERG 2:1992 M.FL., JÄRFÄLLA Sven-Åke Persson Diligentia Sven-ake.persson@diligentia.se 2015-01-29 JAKOBSBERG 2:1992 M.FL., JÄRFÄLLA Brandskyddstekniskt utlåtande nybyggnad bostäder Underlag detaljplan Syfte Detta utlåtande redovisar

Läs mer

svenskbyggtjänst AB Svensk Byggtjänst, 113 87 Stockholm. Besöksadress S:t Eriksgatan 117, 9 tr. Tel 08-457 10 00, fax 08-457 11 99. www.byggtjanst.

svenskbyggtjänst AB Svensk Byggtjänst, 113 87 Stockholm. Besöksadress S:t Eriksgatan 117, 9 tr. Tel 08-457 10 00, fax 08-457 11 99. www.byggtjanst. Stockholm 2014-01-28 Kompletteringar av Brandskydd Byggvägledning 6 (ISBN 978-91-7333-552-2) till följd av BBR 20 (BFS 2013:14) Bakgrund Utgåva 5 av Brandskydd. En handbok i anslutning till Boverkets byggregler.

Läs mer

Boverkets författningssamling Utgivare: Förnamn Efternamn

Boverkets författningssamling Utgivare: Förnamn Efternamn Boverkets författningssamling Utgivare: Förnamn Efternamn Boverkets föreskrifter och allmänna råd om anpassningar och avsteg för tillfälliga anläggningsboenden; BFS 2016:xx Utkom från trycket den 0 månad

Läs mer

VÄGLEDANDE MARKERING, ALLMÄN- OCH NÖDBELYSNING

VÄGLEDANDE MARKERING, ALLMÄN- OCH NÖDBELYSNING BRANDSKYDDSMEDDELANDE Upprättat Reviderat Sida 060725 1(5) Ämne Vägledande markering, allmänoch nödbelysning VÄGLEDANDE MARKERING, ALLMÄN- OCH NÖDBELYSNING Enligt Lag om skydd mot olyckor (SFS 2003:778)

Läs mer

VFA 5.3: Bakkantsutrymmning i köpcentra

VFA 5.3: Bakkantsutrymmning i köpcentra VFA 5.3: Bakkantsutrymmning i köpcentra VFA 5.3: BAKKANTSUTRYMNING I KÖPCENTRA Syfte: Indata: Resultat: Att uppfylla BBR 5:332 föreskrift trots att längre gångavstånd än de angivna i BBR tabell 5:332 i

Läs mer

13.01.10 Gäller fr.o.m. 15.01.01 13.07.01. Innehåll i SBA. Bohus Räddningstjänstförbund

13.01.10 Gäller fr.o.m. 15.01.01 13.07.01. Innehåll i SBA. Bohus Räddningstjänstförbund Avser Ingående delar i systematiskt brandskyddsarbete Framtaget av Mats Balder Fastställt av Anders Finn Nr F/02 A Avdelning Förebyggande Datum 13.07.01 Ersätter nr Datum 13.01.10 Gäller fr.o.m. 15.01.01

Läs mer

Brandteknisk dimensionering av Br0-byggnader FÖRSLAG TILL STÖD FÖR TILLÄMPNING

Brandteknisk dimensionering av Br0-byggnader FÖRSLAG TILL STÖD FÖR TILLÄMPNING Brandteknisk dimensionering av Br0-byggnader FÖRSLAG TILL STÖD FÖR TILLÄMPNING Arbetsgrupp Br0 Peter Arnevall, Uppsala brandförsvar Dan Cornelius, Prevecon AB Torkel Danielsson, Brandskyddslaget AB Andreas

Läs mer

Brandskydd vid tillfällig övernattning i skolor och fritidsanläggningar eller liknande

Brandskydd vid tillfällig övernattning i skolor och fritidsanläggningar eller liknande sida 1 (5) RÄDDNINGSTJÄNSTEN KARLSTADSREGIONEN Henrik Kindberg, Brandinspektör 054-5402818 henrik.kindberg@karlstad.se Datum Diarienr Händelseid Ert datum Er referens 2012-04-10 160.2012.00264 21607 I

Läs mer

Verifiering av utrymning Analys eller förenklad? Norge 2009 Tomas Rantatalo www.fsd.se

Verifiering av utrymning Analys eller förenklad? Norge 2009 Tomas Rantatalo www.fsd.se Verifiering av utrymning Analys eller förenklad? Norge 2009 Tomas Rantatalo www.fsd.se Kontorshus med kantine för 100 personer Tre etager 75-100 kontorsplatser / etage Konferensrum för 75 personer i 1

Läs mer

VÄNDSKIVAN 5, LULEÅ OMBYGGNAD FÖR IMTECH BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Utgåva 1, förfrågningsskede

VÄNDSKIVAN 5, LULEÅ OMBYGGNAD FÖR IMTECH BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Utgåva 1, förfrågningsskede Utgåva 1, förfrågningsskede H:\LULEÅ\NOTVIKEN\VÄNDSKIVAN\VÄNDSKIVAN IMTECH 2014\BD1\bdf1.docx Mall: Allmän - Stående - 2003.dot ver 1.0 Luleå 2014-03-26 WSP Byggprojektering Håkan Lantz WSP Byggprojektering

Läs mer

Boverkets byggregler, BBR 19

Boverkets byggregler, BBR 19 Boverkets byggregler, BBR 19 Räddningstjänsten Östra Skaraborg Daniele Coen Chef förebyggandeavdelningen Introduktion Brandskydd regleras i: Lag och om skydd mot olyckor Plan och bygglagen Boverket ger

Läs mer

5:11 Dimensionering Byggnaders brandskydd ska projekteras, utformas och verifieras genom förenklad eller analytisk dimensionering. (BFS 2011:26).

5:11 Dimensionering Byggnaders brandskydd ska projekteras, utformas och verifieras genom förenklad eller analytisk dimensionering. (BFS 2011:26). 5 Brandskydd Detta avsnitt innehåller föreskrifter och allmänna råd till 8 kap. 9, PBL och 3 kap. 8, PBF. Avsnittet innehåller även allmänna råd till 10 kap. 6 PBL. Avsnitt 5:8 innehåller också föreskrifter

Läs mer

Brandskyddsdokumentation studio kv Skebo 2 Fagerstagatan 21 Lunda industriområde Stockholm.

Brandskyddsdokumentation studio kv Skebo 2 Fagerstagatan 21 Lunda industriområde Stockholm. Stadsbyggnadskontoret inkom 2OM 2 2 Keg. Dk:- 0 5 4 1 8 5 7 5 Henrikssons brandkonsult Henrikssons brandkonsult do Karl Henriksson Smedstabergsvägen 9 141 45 Huddinge tel 08-711 00 22 070-172 70 39 epost

Läs mer

VFA 7.1: Byte av EI-glas mot E-glas

VFA 7.1: Byte av EI-glas mot E-glas VFA 7.1: Byte av EI-glas mot E-glas VFA 7.1: BYTE AV EI-GLAS MOT E-GLAS Syfte: Indata: Resultat: Att möjliggöra byte av EI-klassat glas mot E-glas i brandcellsgräns mot utrymningsväg. Presentera beräkningsmetodik

Läs mer

AKADEMISKA HUS VÄST AB OMBYGGNATION CHALMERS M6 DEL AV JOHANNEBERG 31:9 GÖTEBORGS KOMMUN

AKADEMISKA HUS VÄST AB OMBYGGNATION CHALMERS M6 DEL AV JOHANNEBERG 31:9 GÖTEBORGS KOMMUN AKADEMISKA HUS VÄST AB OMBYGGNATION CHALMERS M6 DEL AV JOHANNEBERG 31:9 GÖTEBORGS KOMMUN BRANDSKYDDSBESKRIVNING Antal sidor: 7 + 2 skisser Projektnr: 824 24 Martin Möller: Göteborg 2006-12-06 BENGT DAHLGREN

Läs mer

Brandskydd vid tillfälliga övernattningar

Brandskydd vid tillfälliga övernattningar Upprättad av 2005 01 07/Rt, Sea Beslutad 2014 06 23 BoC Giltig t.o.m. 2016 12 31 Revideringsdatum 2014 06 16, Sea, Aln Råd och anvisning nr: 106 Brandskydd vid tillfälliga övernattningar Räddningstjänsten

Läs mer

Boverket Kävlinge 2013-09-26 Att: Anders Johansson

Boverket Kävlinge 2013-09-26 Att: Anders Johansson Boverket Kävlinge 2013-09-26 Att: Anders Johansson Underlag till konsekvensutredning för Vk3B gemensamhetsboende Wuz risk consultancy AB har på uppdrag av Boverket tagit fram en konsekvensutredning för

Läs mer

Syfte Via utrymningsväg skall snabb och säker utrymning kunna ske vid brand eller annan fara.

Syfte Via utrymningsväg skall snabb och säker utrymning kunna ske vid brand eller annan fara. Utrymningsväg Via utrymningsväg skall snabb och säker utrymning kunna ske vid brand eller annan fara. Det ej finns lösa belamrande föremål som blockerar utrymningsvägen t ex möbler, skåp eller annan utrustning.

Läs mer

FCSI NORDIC

FCSI NORDIC FCSI NORDIC 2015-02-19 Brandskyddsaspekter för restauranglokaler Staffan Bengtsson Brandskyddslaget Innehåll Olika skeden Statistik Regler: BBR, AFS Till-/frångänglighet Begrepp, Vk Utrymning med personantal

Läs mer

Säkerhetsbilaga Tillfällig övernattning i Halmstads kommuns skollokaler

Säkerhetsbilaga Tillfällig övernattning i Halmstads kommuns skollokaler Säkerhetsbilaga Tillfällig övernattning i Halmstads kommuns skollokaler TEKNIK- & FRITIDSFÖRVALTNINGEN Bakgrund och syfte Vid övernattning i lokaler som i normalfallet används för annan verksamhet kallas

Läs mer

Akademiska Hus i Göteborg AB, Box 476, 401 27 Göteborg

Akademiska Hus i Göteborg AB, Box 476, 401 27 Göteborg 1(10) Förhandskopia 3 Projekt nr: 27 31 60 BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Objekt: Byggherre: Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg Fysik, Forskarhuset, Byggnad 07:29 Akademiska Hus i Göteborg AB, Box 476, 401

Läs mer

Årsta Torg Grundläggande förutsättningar brandskydd i detaljplaneskedet

Årsta Torg Grundläggande förutsättningar brandskydd i detaljplaneskedet Uppdragsnamn Årsta Torg, Östra Sala backe Etapp Uppdragsnummer 108645 2b, Uppsala Handläggare Lisa Smas Internkontroll Simon Israelsson Uppdragsgivare Midroc Datum 2016-01-27 Årsta Torg Grundläggande förutsättningar

Läs mer

Tillsyn LSO Checklista

Tillsyn LSO Checklista Anläggning: Objektsnummer Anläggningens namn Fastighetsbeteckning Före tillsynsbesök: Granskade dokument Objektsregister Alarmos Skriftlig redogörelse för brandskyddet Brandskyddsdokumentation Brandskyddsritningar

Läs mer

Förslag till Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om brandskydd i hotell, pensionat, vandrarhem och liknande

Förslag till Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om brandskydd i hotell, pensionat, vandrarhem och liknande Förslag till Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om brandskydd i hotell, pensionat, vandrarhem och liknande Dessa allmänna råd och kommentarer behandlar de krav på brandskydd i byggnader

Läs mer

Gränsdragningslista. Mall för hur en gränsdragningslista kan se ut [2011-10-21] Kiruna räddningstjänst

Gränsdragningslista. Mall för hur en gränsdragningslista kan se ut [2011-10-21] Kiruna räddningstjänst Gränsdragningslista Mall för hur en gränsdragningslista kan se ut [2011-10-21] Kiruna räddningstjänst Gränsdragningslista för ansvar, skötsel och underhåll av fastighetens brandskydd Detta dokument är

Läs mer

Checklista för nanoltekniklaboratoriet mc2.doc 24 januari, 06

Checklista för nanoltekniklaboratoriet mc2.doc 24 januari, 06 Syftet med checklistan. Bakgrund. Anläggningen är Nanotekniklaboratoriet på institutionen för Mikroteknologi och Nanovetenskap med ett renrum där brand, explosion och utsläpp av ämnen kan orsaka skada

Läs mer

Råd och anvisningar angående Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)

Råd och anvisningar angående Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) Råd och anvisningar angående Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) Enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO), har ägare och nyttjanderättshavare av byggnader eller andra anläggningar det fulla ansvaret för

Läs mer

Välkommen. 18.30 Inledning bakgrund 18.35 Hur ansöka 2014? 18.40 SBA krav, tips och råd 19.30 Fika 19.45 Dialog. 20.15 Sammanfattning 20.

Välkommen. 18.30 Inledning bakgrund 18.35 Hur ansöka 2014? 18.40 SBA krav, tips och råd 19.30 Fika 19.45 Dialog. 20.15 Sammanfattning 20. Välkommen 18.30 Inledning bakgrund 18.35 Hur ansöka 2014? 18.40 SBA krav, tips och råd 19.30 Fika 19.45 Dialog» Hur arbetar vår förening med SBA?» Tips och lärdomar för att skapa en säker och trygg anläggning

Läs mer

BRAND 2010 Mai Almén

BRAND 2010 Mai Almén Mångfald och Jämställdhet i Byggprocessen Både tillgängligheten och frångängligheten för personer med funktionsnedsättningar skall garanteras enligt Boverkets Byggregler Funktionshinder PBL 2 kap 4, 3

Läs mer

Brandtekniskt utlåtande vid ombyggnation av storkök

Brandtekniskt utlåtande vid ombyggnation av storkök P&B Brandtekniskt utlåtande Brandtekniskt utlåtande vid ombyggnation av storkök Objekt: Borgvalla Vårdboende, Storkök Kv Borgvalla 1 Handlingsnr: 13.2 Brandskyddsbeskrivning Projektnr: 93559 Projektet

Läs mer

Vägledning Tillfällig förläggning

Vägledning Tillfällig förläggning Vägledning Tillfällig förläggning Nr: BA N3-3 Upprättat av: Bjarke Rosenberg Datum: 2012-05-14 Godkänt av: Bjarke Rosenberg 1. Bakgrund och syfte Vid större idrottsarrangemang och liknande finns det ett

Läs mer

Råd för att arbeta systematiskt med ditt brandskydd. Österåkers Kommun

Råd för att arbeta systematiskt med ditt brandskydd. Österåkers Kommun Råd för att arbeta systematiskt med ditt brandskydd Österåkers Kommun 2016-05-25 Systematiskt brandskyddsarbete innebär att man på ett organiserat sätt planerar, utbildar, övar, dokumenterar, kontrollerar

Läs mer

Brandsäkerhet i flerbostadshus

Brandsäkerhet i flerbostadshus Brandsäkerhet i flerbostadshus Lite om regler Vid ny- och ombyggnation är det plan och bygglagen och lagen om tekniska egenskaper som reglerar hur brandskyddet skall vara utformat. När byggnaden tas i

Läs mer

Utredning brandsäkerhet

Utredning brandsäkerhet Uppdragsgivare: Mathias Lund, Brandsäkra Objekt: Brf Sobeln 1, Källängsvägen 7,9 & 11 Uppdrag: Brandskyddsrådgivning Datum: 2016-01-08 Upprättad av: Joakim Ohldén, Presto brandsäkerhet Funktion: Brandskyddskonsult

Läs mer

KV RADIOMASTEN, LULEÅ NYTT RADHUSOMRÅDE FÖRUTSÄTTNINGAR BRANDSKYDD

KV RADIOMASTEN, LULEÅ NYTT RADHUSOMRÅDE FÖRUTSÄTTNINGAR BRANDSKYDD 1 (6) KV RADIOMASTEN, LULEÅ NYTT RADHUSOMRÅDE FÖRUTSÄTTNINGAR BRANDSKYDD 0. INLEDNING I kv Radiomasten i Luleå planeras ett större radhusområde. I detta dokument redovisas översiktligt förutsättningar

Läs mer

Brandskyddsregler vid tillfällig förläggning

Brandskyddsregler vid tillfällig förläggning Brandskyddsregler vid tillfällig förläggning Datum senast reviderat: 2011-12-01 Bakgrund och syfte Det blir allt vanligare att skolor, idrottshallar, daghem och liknande objekt används vid tillfällig övernattning.

Läs mer

Öppen eld. När skall det vara klart? Vad behöver göras? Behövs hjälp? Vem ansvarar för att det blir gjort?

Öppen eld. När skall det vara klart? Vad behöver göras? Behövs hjälp? Vem ansvarar för att det blir gjort? CHECKLISTA BRAND ORGANISATION (BBR 5:12, BFS 1995:17, 1993:57) BBR, AFS, SÄIF, SBF - REKOMMENDATIONER Finns brandskyddsdokumentation? Finns drift- och underhållsinstruktioner anpassade till den egna verksamheten?

Läs mer

Statens räddningsverks författningssamling

Statens räddningsverks författningssamling Statens räddningsverks författningssamling Utgivare: Key Hedström, Statens räddningsverk ISSN 0283-6165 Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete Räddningstjänst

Läs mer

Interna riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete-tolkning 2

Interna riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete-tolkning 2 Version 2 041203/ELO 1 Interna riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete-tolkning 2 Systematiskt brandskyddsarbete Systematiskt brandskyddsarbete innebär ett organiserat arbetssätt för att planera,

Läs mer