Facebook-användares kännedom och attityd rörande Facebooks användaravtal i förhållande till användarnas beteende.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Facebook-användares kännedom och attityd rörande Facebooks användaravtal i förhållande till användarnas beteende."

Transkript

1 Examensarbete 15 högskolepoäng, grundnivå Facebook-användares kännedom och attityd rörande Facebooks användaravtal i förhållande Facebook users knowledge and attitude towards Facebooks Terms of Service in relation to the users behaviour. Carin Harrysson Examen: Kandidatexamen 180 hp Huvudområde: Medieteknik Datum för slutseminarium: Examinator: Sara Leckner Handledare: Maria Engberg

2 Sammanfattning Denna studie behandlar det sociala nätverket Facebooks mest aktiva användare, personer mellan 16 och 25 år. Studien studerar skälen bakom varför många väljer att inte sätta sig in i detalj i Facebooks användarvillkor och policy för dataanvändning, samt vilken attityd dessa användare har i frågan om avtalen i förhållande till användarnas beteende på Facebook. Syftet med studien är att kartlägga Facebooks mest aktiva användares kännedom om Facebooks elektroniska avtal som användarna ingår med Facebook vid registrering för att ta del av Facebook. Studien är sammanställd genom en kvantitativ, webbaserad enkätundersökning som genererade 136 svar, varav 98 svar från respondenter inom den undersökta målgruppen, samt två kvalitativa, fokusgruppsdiskussioner med semistrukturerade frågor varav sammanlagt sex respondenter medverkade. Studien visade att de mest aktiva användarna på Facebook visar en likgiltighet gentemot avtalen där användarvillkoren och datapolicyn sällan läses. Detta grundar sig i att användarna finner dem komplexa och för långa för att vilja ta del av dem. Användarna visar på en oro för den lagring som sker av deras information, men som samtidigt motsäger den frivilliga delning av information som användarna genererar. Studien visar på en attitydförändring sedan 2006 och att vi i dag befinner oss i ett samhälle som anpassat sig till och accepterat den informationsdelning som Facebook medför och där total anonymitet i dag är svårt att uppnå. Nyckelord Sociala medier, sociala nätverk, Facebook, användarvillkor, onlinebeteende, personlig information, attityd.

3 Abstract A study about Facebook users knowledge and attitude towards Facebooks Terms of use in relation to their behaviour. This study deals with the social network Facebook's most active users; people aged 16 to 25 years. The study examining the reasons behind why many users choose not to understand the detail of the terms of use and policy, as well as the attitude the users have towards these agreements, and in relation to the behavior Facebook users have on the social network. The purpose of this study is to identify Facebooks most active users awareness of Facebook's electronic contracts which users are included with when registering on Facebook. The study was compiled by a quantitative, web-based survey that generated 136 responses, of which 98 responses from respondents in the surveyed audience, as well as two qualitative focus group discussions with semi-structured questions, which a total of six respondents participated in. The study showed that the most active users on Facebook show an indifference to agreements where the terms of service and data policy is rarely read. This is based on the fact that users find them complex and that they are too long for wanting to take part of. Users, however, show a concern for the storage of their information, but which also contradicts with the voluntary sharing of information that the users generate. The study shows a change in attitude since 2006 and that we today find ourselves in a society adapted to and accepted the information sharing which Facebook entails and where total anonymity is now difficult to achieve. Keywords Social media, social network, Facebook, terms of use, online behaviour, personal information, attitude.

4 Innehållsförteckning 1 Inledning Bakgrund Facebook och sociala nätverk Information och Facebook Problematisering Syfte och mål Frågeställningar Avgränsningar Målgrupp Disposition Metod Forskningsansats Forskningsstrategi Urval av respondenter Datainsamling Kvantitativ webbaserad enkätundersökning Fokusgrupp Bortfall Etiska övervägande Analysmetoder Metoddiskussion och kritik Teorianknytning Avtalsrätt Elektroniska avtal Terms of service/användarvillkor Sociala medier och sociala nätverk Facebook Facebooks terms of service, datapolicy och cookies Sekretessinställningar Ungdomars beteende på sociala medier Resultat Användaravtalen Beteenden... 32

5 4.3 Sekretessinställningar Diskussion och analys Ungdomars kännedom och attityd till användaravtalen Attityd i förhållande till beteende Slutsats Förslag till vidare forskning Referenser Bilaga 1 Facebooks Datapolicy... Bilaga 2 - Facebooks Användarvillkor... Bilaga 3 Policy om cookie användning... Bilaga 4 - Enkätundersökning... Bilaga 5 Fokusgrupp, frågor... Bilaga 6 Enkätundersökning, resultatdiagram...

6 Figurförteckning Figur 1. Läste du Facebooks användarvillkor innan du registrerade dig på Facebook? Figur 2. Läste du Facebooks datapolicy innan du registrerade dig på Facebook? Figur 3. Är du medveten om att Facebook lagrar information om dig? Figur 4. Om ett villkor var att Facebook får sälja din information och användardata till andra företag, skulle du godkänna detta då? Figur 5. Är du aktiv på Facebook? (Skala 0 till 4) Figur 6. Har du gjort några sekretessinställningar?... 34

7 Förord Denna rapport är en kandidatuppsats vid Teknik och samhälle på Malmö högskola. Rapporten är en kartläggning av Facebookanvändares kännedom och attityd rörande Facebooks användarvillkor och policy för dataanvändning, samt en analys av användarnas beteende som yttrar sig på det sociala nätverket. Jag vill börja med att tacka min handledare Maria Engberg, universitetslektor på Malmö högskola, för värdefull handledning och feedback under uppsatsskrivandet. Jag vill även tacka samtliga medverkande i enkätundersökningen och ett extra tack till de som valde att ställa upp i fokusgrupperna i samband med författandet av kandidatuppsatsen. Jag vill även bringa ett stort tack till mina kära kurskamrater som stöttat mig under resans gång. Carin Harrysson,

8 Begreppsdefinition Det är av stor vikt att klargöra innebörden av de ord och uttryck som används. I annat fall finns det en risk för missförstånd. (Thurén, 2013, s. 13) Användaravtal: Benämns i uppsatsen som samtliga avtal på nätverkssajten i fråga, användarvillkor, datapolicy och dylikt. Användardata: Alverén (2012, s. 24) förklarar användardata som all sorts information som avslöjar något om användaren eller dess användande av en produkt eller tjänst. Allt från kontaktuppgifter och den information som användaren lämnar till personens klick, surfmönster och vad andra publicerar om användaren. (Alverén, 2012, s. 24) Attityd: Attityd är en varaktig inställning som byggts upp från erfarenheter, en inställning för företeelser eller ett förhållningssätt (Nationalencyklopedin, 2015a). Integritet: Integritet innebär rätten att få sin personliga individualitet och sfär respekterad och inte utsättas för personligen störande ingrepp. Den enskilda människans frihet och värdighet. Överträdelse av den personliga integriteten kan ske både fysiskt eller psykisk. (Nationalencyklopedin, 2015c) Personlig information/personuppgifter: Personuppgifter och personlig information likställs i denna uppsats. Nationalencyklopedin (2015b) menar att personuppgifter är all information som direkt eller indirekt kan hänföras till en person. Tredje part: Tredje part i studien avser samarbetspartners, annonsörer och andra företag som samarbetar. Tredje part är en person eller organ som erkänns vara oberoende av inblandade parter (Nationalencyklopedin, 2015d).

9 1 Inledning Det inledande kapitlet ger en bakgrund av studiens ämne och problematisering, sedan presenteras studiens syfte och frågeställning och avslutningsvis presenteras uppsatsens disposition. 1.1 Bakgrund I den i dag elektroniska världen har sociala nätverk blivit en daglig aktivitet för många svenska internetanvändare. 68 procent av den svenska befolkningen använder i dag Facebook. (Findahl, 2014, s. 27) Det betyder att mer än varannan svensk besöker Facebook och mer än varannan svensk har godkänt Facebooks användarvillkor och policyn för dataanvändning. Användaravtalen för sociala nätverkssajter lockar alltmer uppmärksamhet och det hävdas att dessa avtal sällan läses av användarna (Wauters, Lievens & Valcke, 2014, s ). Som användare av sociala medier är våra rättigheter etablerade som icke-förhandlingsbara användarvillkor vilka är utarbetade av och för företag (Wauters et al., 2014, s. 258). Det faktum att sociala nätverksleverantörer många gånger erbjuder sina tjänster gratis, i den meningen att användarna inte behöver betala en faktisk avgift har att göra med att de istället betalar med andra medel, deras personuppgifter (se begreppsdefinition) (Wauters et al., 2014, s. 294). En studie av Pitkänen och Tuunainen (2012, s. 19) visar att unga vuxna användare av Facebook avslöjar en stor mängd information om sig själva till en stor publik. Information och användardata (se begreppsdefinition) som genereras av användaren kan sociala nätverkssajter samla in, lagra och bearbeta (Krasnova, Spiekermann, Koroleva & Hildebrand, 2010, s. 109). Det finns en skarp konflikt mellan den oro människor uttrycker och deras vilja att lämna ut personlig information (se begreppsdefinition) (Leigh Young & Quan-Haase, 2013, s. 480). Mest aktiva på Facebook är personer i åldrarna mellan 16 och 25 år där 81 procent dagligen besöker Facebook (Findahl, 2014, s. 29). Denna uppsats därav att studera och belysa Facebooks mest aktiva användare, personer mellan 16 och 25 år. Det som kommer studeras är skälen bakom varför många väljer att inte sätta sig in i detalj i Facebooks användaravtal, användarvillkoren och datapolicyn, samt vilken attityd (se begreppsdefinition) de unga, mest aktiva användarna har i frågan om Facebooks användaravtal i förhållande till privatlivets helgd. Läser användarna dessa elektroniska avtal? Vad godkänner användarna vid denna typ av avtal? Vad vet användarna egentligen om dessa avtal? Vilka är villkoren för att få delta i det sociala 1

10 nätverket, Facebook? Vad säger och vet användarna mellan 16 och 25 år om dessa avtal och vilken attityd har de till avtalen i förhållande till deras beteende på Facebook? Facebook och sociala nätverk Tidigare Harvard-studenten, Mark Zuckerberg, från USA, grundade Facebook Vid start var det endast menat för studenter, men var snart öppnat för samtliga med en giltig e-postadress. Den framgång och tillväxt som Facebook haft har varit otrolig. Efter det första året hade Facebook redan en miljon användare (Pitkänen & Tuunainen, 2012, s. 4) och december 2014 fanns det 890 miljoner aktiva användare (Facebook, 2015a). Mars 2010 passerade Facebook Google i att vara den mest besökta webbplatsen i USA och stod för 7,07 procent av all amerikansk webbtrafik. Facebooks dominans sträcker sig långt utanför USA, med över 80 procent av användarna bosatta utanför landet. (Wilson, Gosling och Graham, 2012, s. 203) Under de senaste åren har de sociala mediernas utveckling och användning exploderat till institutionella, samhälleliga och sociala nivåer (Coleman, Chandler & Gu, 2013, s. 73). Från 2008 och fram till 2011 ökade antalet svenska användare av Facebook med omkring tio procentenheter varje år (Findahl, 2013, s. 32). Internetbaserade kommunikationsmedier har ökat drastiskt (Abuhashesh, 2014, s. 202). Findahl (2013, s. 33) visar att antalet besökare och tiden som tillbringas på de sociala nätverken ökat i nästan samtliga åldersgrupper Information och Facebook För att ta del av sociala nätverkssajter som Facebook inleds registreringen med ett godkännande av Facebooks elektroniskt avtal, vilka utgörs av det som kallas End User License Agreement eller Terms of service/användarvillkor. Dessa antas på digitala plattformar av alla slag, allt från internetuppkoppling och mobila tjänsteleverantörer till sociala medier leverantörer. (Werbin, 2012, s. 246) Vid registrering på Facebook behöver användaren fylla i sitt för- och efternamn, en giltig e- postadress, lösenord, födelsedata och kön. För att slutföra registreringen måste användaren klicka på knappen gå med, i och med att användaren klickar att denne går med på Facebook, godkänner personen också Facebooks användarvillkor, datapolicy och användning av cookies. Användarvillkoren, datapolicyn och användning av cookies finns att tillgå på samma sida som användaren registrerar sig. För att se dessa måste personen som registrerar sig klicka på Användarvillkor, Policy för dataanvändning och Användning av cookies. (Facebook, 2015c) I 2

11 användarvillkoren finns det generella regler som måste följas för att få registrera sig. Bland annat krävs det att användaren ej registrerar falska personuppgifter och uppger sitt riktiga namn. För att registrera sig måste användaren vara 13 år och uppgifter som registreras skall vara aktuella och korrekta. (Facebook, 2015b) Policy för dataanvändning tar upp frågor som: Vilken information Facebook samlar in Hur de använder denna information Hur den delas Hur användaren kan hantera eller radera information Hur Facebook besvarar juridiska frågor och förebygger skada Hur deras globala tjänster fungerar Hur de meddelar vid ändring i policyn Hur användaren kan kontakta Facebook med frågor Facebooks annonskontroller Sekretessgrunder Cookiespolicy och villkor (Facebook, 2015d) 1.2 Problematisering Avtalen av sociala nätverkssajter får allt mer uppmärksamhet från beslutsfattare och det civila samhället. Det hävdas att dessa avtal sällan läses av användarna och att användarna inte korrekt kan bedöma påföljderna som dessa avtal kan medföra. (Wauters et al., 2014, s. 254) Att avtalen ofta inte eller inte helt läses eller inte förstås grundar sig i beteendet hos människor när de konfronteras med avtal. Sociala nätverkssajter kan förstärka känslan av att användarvillkoren endast är en del av registreringen. Avtalsrätt utgår i från principen om frihet att ingå avtal, vilket innebär att parterna är fria att förhandla om de rättigheter och skyldigheter för deras avtal. (Wauters et al., 2014, s. 293) Det faktum att sociala nätverks leverantörer ofta erbjuder sina tjänster gratis, i den meningen att användarna inte behöver betala en faktisk avgift har att göra med att de istället betalar med andra medel, personlig information. (Wauters et al., 2014, s. 294) Detta kan handla om användardata och information om användaren i form av intressen, åsikter, var användaren befinner sig geografiskt och användarens kontaktuppgifter. (Alverén, 2012, s. 19) Det råder onekligen en debatt i frågan om Facebook och integriteten (se begreppsdefinition). 3

12 Populärpress har betonat potentiella integritetsfrågor gällande sociala nätverkssajter främst när det gäller säkerheten för yngre användare. I en debattartikel i Nyteknik (2013) diskuteras det om hur det framtida hotet heter Google och Facebook, som i detalj kartlägger allt vi gör på internet. Detta menar Jens Holm i artikeln är oacceptabla integritetskränkningar (Nyteknik, 2013). I en annan artikel i Nyteknik av Kleja (2014) beskrivs det hur Facebook planerar att samla in mer information om användarnas onlinebeteenden än vad som är tillåtet och görs i dag, trots den i dag redan stora insamlingen av information. Trots debatterna över hur Facebook agerar på ett integritetskränkande vis fortsätter antalet användare att öka. I och med den ökade användningen av sociala medier och Facebook blir det i dag intressant att undersöka skälen bakom varför många inte väljer att sätta sig in i detalj i dessa avtal. Facebooks policy för dataanvändning går att finna i bilaga 1, användarvillkor/terms of service att finna i bilaga 2 och policy om cookieanvändning går att finna i bilaga Syfte och mål Syftet med studien är att kartlägga Facebooks mest aktiva användares kännedom om Facebooks elektroniska avtal som användarna ingår med Facebook vid registrering. Studien skall undersöka skälen bakom att många inte sätter sig in i detalj i dessa avtal, samt vilken attityd användarna har i frågan om Facebooks användaravtal i förhållande till deras beteende på Facebook. De mest aktiva användarna innefattas i målpopulationen 16 och 25 år. Målet är att studien skall öka kunskapen i frågan om Facebooks avtal och de mest aktiva användarnas attityd till Facebooks användaravtal i förhållande till beteendet, samt de bakomliggande skälen till varför användarna väljer att inte sätta sig in i detalj i dessa avtal Frågeställningar 1. Vilken attityd och kännedom har de mest aktiva användarna av Facebook i frågan om Facebooks användaravtal? 2. Hur ser förhållandet ut mellan den attityd användarna hävdar sig ha till Facebooks användaravtal och användarnas beteende på Facebook? 1.4 Avgränsningar Studien är direkt kopplad till den sociala nätverkssajten Facebook och kommer därav i 4

13 huvudsak att koncentrera sig på Facebook och dess elektroniska avtalsförhållanden. Dock kommer inte andra sociala medier och sociala nätverkssajter helt att uteslutas utan studien kommer i teorikapitlet även behandla sociala medier i allmänhet. Denna uppsats avser förövrigt inte på något vis att vara en juridisk uppsats då den ej utgörs av en kritisk avtalsgranskning. Fokus kommer att ligga på de bakomliggande skälen till att de mest aktiva användarna av Facebook inte väljer att i detalj läsa de elektroniska avtalen och attityden till privatlivet och avtalen. Fokusgrupperna kommer ej att genomföras i samtliga av Sveriges städer och kommer därför inte kunna likställas med samtliga av Sveriges Facebookanvändare. Studien kommer fokusera på Facebooks mest aktiva användargrupp, personer mellan 16 och 25 års kännedom rörande Facebooks avtal, samt vilken attityd användarna har i frågan om dessa och deras beteende på det sociala mediet. Anledning till att resterande åldersgrupper uteslöts är på grund av att det är personer mellan 16 och 25 år är mest aktiva på Facebook och det blir där av mest intressant att studera. Hade mindre aktiva användare studerats hade dessa personer eventuellt ej haft intresset för Facebook som studien kräver. Studien kommer att fokusera på avtalen, Terms of service, detta på grund av att nätverkssajten Facebook använder det. Ett närbesläktat avtal inom denna mediavärld heter End User License Agreement, EULA, men kommer ej att studeras ytterligare då Facebook själva beskriver sina avtal som Terms of service. Gilbert (2009, s. 241) beskriver EULA som avtal mellan företaget och användare. EULA talar om vad användarna kan och inte kan göra i den tjänst eller produkt som erbjuds (Gilbert, 2009, s. 241). EULA har blivit allt mer vanligt och ställer allt mer begränsade villkor för konsumenterna (Langenderfer, 2009, s. 202). 1.5 Målgrupp Denna studie riktas till Facebooks användare, och mer specifikt till de mest aktiva användarna, personer mellan 16 och 25 år. Studien riktas även till personer som vill förstå innebörden av delning av information och de användarvillkor som användaren accepterar när personen väljer att delta på det sociala nätverket. Även forskare inom medieteknik som vill forska vidare kan dra nytta av studien som är ett bidrag till forskning inom sociala medier och sociala nätverk. 1.6 Disposition Strukturen i rapporten utgörs av olika huvudrubriker: inledning, metod, teori, resultat, diskussion och slutsats. Rapporten kommer vidare presentera metodkapitlet som framför 5

14 tillvägagångssätt och källkritik. Teorikapitlet behandlar enbart information från teoretiska och vetenskapliga källor. Resultatkapitlet presenterar utförd enkätundersökning fokusgruppsdiskussioner. Diskussionen diskuterar respondenternas kännedom och attityd rörande Facebooks policy för dataanvändning med fokus på personuppgifter och användardata och slutsatsen presenterar de slutsatser som kunnat dras efter genomförd studie. 6

15 2 Metod Nedan presenteras det val av metod för att kunna besvara frågeställningen och skapa större förståelse för hur undersökningen genomfördes. Uppsatsen är baserad på en webbaserad enkätundersökning, samt två fokusgrupper besående av tre respondenter i varje grupp. 2.1 Forskningsansats Det finns två huvudspår att lägga uppe en undersökning på inom forskningsansatsen, det deduktiva tillvägagångssättet och det induktiva tillvägagångssättet (Bryman, 2012, s. 26). Det deduktiva avser vanligen att utgå från det generella till det specifika. Det finns en teoretisk utgångspunkt och från den genereras specifika antaganden om verkligheten som sedan testas. (Trost, 2010, s. 37) Det deduktiva tillvägagångssätt visar på de teoretiska överväganden som rör forskningsområdet och sedan härleder till en eller flera hypoteser som sedan skall bekräftas eller förkastas med en empirisk granskning. Det deduktiva angreppssättet kan enkelt förklaras som att teorin kommer först och sedan styr datainsamlingsprocessen. (Bryman, 2012, s. 26) Det induktiva tillvägagångssättet tillskillnad från det deduktiva att det utgår från det specifika till det allmänna (Trost, 2010, s. 36). Det induktiva tillvägagångssättet innebär således att studien utgår ifrån konsekvenserna av resultaten, i detta angreppssätt ligger fokus att i första hand undersöka praktiska fall för att sedan gå över och analysera teorin. (Bryman, 2012, s. 26, 28) Denna studie har utgått ifrån det deduktiva angreppssättet varav studien leds av tidigare forskning för att sedan undersöka praktiska fall. Detta angreppssätt grundas i att studien utgår ifrån en teoretisk uppfattning innan empirisk data samlades in. Detta för att skapa en förståelse för ämnet innan det empiriska arbetet påbörjas Forskningsstrategi Forskningen kan delas upp i två olika metoder, kvalitativ respektive kvantitativ metod. Kvantitativ metod kan betraktas som en forskningsstrategi som lägger tonvikt på kvantifiering vad gäller insamling och analys av data. (Bryman, 2012, s. 40) Kvantitativa metoder kan bestå av analys av data som kan benämnas med siffror. Denna metod betecknar olika sätt att samla in kvantitativa data, varav enkätundersökning är en av de vanligaste. Kvantitativ metod fungerar när det är viktigt att kunna sätta siffror på undersökningsmaterialet. (Eliasson, 2013, s ) Metoden definierar vilka förhållanden som är av särskilt intresse utifrån frågeställningen 7

16 (Holme och Solvang, 1997, s. 14). Kvalitativ metod är en forskningsstrategi som vanligtvis lägger vikt vid ord och inte kvantifiering vid insamling och analys av data (Bryman, 2012, s. 40). Kvalitativa metoder är lämpliga då studien vill gå på djupet, när det inte är viktigt att kunna generalisera vidare utanför en viss grupp, miljö eller annat sammanhang. En av de vanligaste kvalitativa metoderna är intervjuer som kan vara mer eller mindre strukturerade. (Eliasson, 2013, s ) Metoden karakteriseras av närhet till den källa där data inhämtas (Holme & Solvang, 1997, s. 14). Kvalitativa metoder är effektivt för att undersöka fenomen som kvantitativa metoder inte kommer åt, fenomen som är svåra eller inte möjliga att uttrycka i kvantitet. (Eliasson, 2013, s. 27) Denna studie har utgått ifrån en kvantitativ, webbaserad enkätundersökning med strukturerade frågor med svarsalternativ, se bilaga 4. Respondenterna fick svara på kvantitativa frågor i frågan om de har eller inte har läst Facebooks användaravtal och attityden rörande lagring av information. Detta för att skapa en överblick över deltagarnas kännedom rörande avtalen och dess innebörd. Den kvantitativa undersökningen som gav statistiska resultat har sedan övergått till en kvalitativ metod med två fokusgrupper, varav det är tre respondenter i varje grupp. Mer om urvalet går att finna i Anledning till fokusgrupper är för att skapa en djupare förståelse för attityder och anledning till varför användarna väljer eller inte väljer att sätta sig in i detalj i dessa avtal. Fokusgruppsdiskussionerna har skett i form av semistrukturerade intervjuer. Frågor vid semistrukturerade intervjuer är allmänt formulerade (Bryman, 2008, s. 415). Intervjuaren har en uppsättning frågor utifrån olika ämnesområden som skall täckas, men där frågornas ordningsföljd kan variera och frågor kan tillkomma. Detta för att respondenterna inte skulle känna sig styrda och ha stor frihet att utveckla sina svar. (Bryman, 2008, s. 415) Urval av respondenter Det finns två typer av urval, sannolikhetsurval och icke-sannolikhetsurval. Sannolikhetsurval innebär att varje respondent eller enhet väljs slumpmässigt och har en känd chans att komma med i urvalet. Ett icke-sannolikhetsurval innebär att chansen att respondenterna blir utvalda inte kan förutses, samt att de inte väljs slumpmässigt. (Christensen, Engdahl, Grääs & Haglund, 2010, s. 110) Icke-sannolikhetsurvalet innebär att samtliga enheter i populationen inte har en känd chans att komma med i urvalet. Det finns risk för att få ett snedvridet resultat då det kan finnas en hög andel över- och underrepresenterade från målpopulationen. Det finns dock ändå anledning till att ibland använda den här typen av urval, framförallt i kvalitativa undersökningar där det i vissa fall är mer av vikt att erhålla respondenter som har insikt och kunskap om det 8

17 som skall studeras än ett statistiskt representativt bidrag. (Christensen, Andersson, Engdahl & Haglund, 2001, s. 128) Sannolikhetsurvalet innefattar obundet slumpmässigt urval, systematiskt urval, stratifierat urval, klusterurval, flerstegsurval. Icke-sannolikhetsurval innefattar strategiskt urval, bekvämlighetsurval, kvoturval, uppsökande urval/snöbollsurval, självurval och påstana urval. (Christensen et al., 2010, s. 114) Studiens fokusgrupper har i första hand utgått ifrån ett icke-sannolikhetsurvalets strategiska urval, även kallat målinriktat urval. Bryman (2012, s. 392) talar om ett målstyrt urval som ett sätt att välja ut deltagare på ett strategiskt vis där deltagarna är relevanta för forskningsfrågorna. Vid ett målinriktat urval väljer forskaren ut de personerna efter relevans för förståelse av en social företeelse (Bryman, 2012, s. 392). Deltagarna väljs ut i enlighet med projektets mål, vilket kan vara att få större förståelse genom att gå på djupet kring ett ämne (Wibeck, 2000, s. 66). Christensen et al. (2001, s. 129) talar om det strategiska urvalet där forskaren själv bedömer vilka personer i målpopulationen som skall ingå i urvalet. Denna typ av urval är vanlig vid kvalitativa undersökningar där kvantitet eller mängd inte är av intresse, utan snarare att erhålla en djupare förståelse för olika företeelser. (Christensen et al., 2001, s. 129) Studiens mål var som tidigare nämnts att undersöka attityder hos personer mellan 16 och 25 år som är Facebookanvändare. Det strategiska urvalet speglas i denna studie av att forskaren väljer ut deltagarna efter variabler som är relevanta för studien, i detta fall att deltagarna är mellan 16 och 25 år och Facebook-användare vilka valts utifrån att det är detta åldersspann som är mest aktiva på Facebook och där av blir mest intressant att studera. Respondenterna som medverkade är 17 och 18 år gamla vilka valdes ut då de innefattas i den målgrupp som studien ämnar nå. På så vis har det strategiska urvalet varit ett passande alternativ att gå till väga då författaren till större del kunnat välja respondenter som passar för studiens syfte. Utifrån dessa strategiska variabler har det i en senare del av processen skett ett snöbollsurval. Stagneliusskolans gymnasielärare i Kalmar kontaktades och hjälpte till att forma fokusgrupperna. Gymnasieläraren var tidigare känd av författaren, som utifrån de strategiska variabler om ålder och Facebook-användning även var en del av urvalet då hon valde de klasser där elever fanns att tillgå och som kunde ställa upp i fokusgrupperna. Där av blev det även ett snöbollsurval. Ett snöbollsurval innebär att forskaren tar kontakt med personer som är relevanta för undersökningens tema och därefter använder denna eller dessa personer för att få kontakt med ytterligare respondenter (Bryman, 2012, s. 196). Gymnasieläraren själv var ej med i någon av fokusgrupperna, men hon hjälpte till att få kontakt med respondenter inom den målpopulation som studien ämnade studera. Denna urvalsprocess bidrog även till att studien fick tillgång till personer som var relevanta för studiens syfte. På grund av utlovad anonymitet har intervjuobjektens namn i uppsatsen 9

18 redogjorts som Respondent (1), Respondent (2), Respondent (3) och så vidare. Etiska överväganden förklaras ytterligare i 2.3. En förutsättning har varit att respondenterna är främlingar till intervjuaren trots det strategiska urvalet och snöbollsurvalet. Anledningen är som Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud (2012, s. 259) menar, att valet att genomföra intervjuer med främlingar har att göra med svårigheter att upprätthålla vetenskaplig distans till personer som är kända för intervjuaren. Intervju med vänner riskerar att bli sämre i den mening att intervjuaren tar mycket för givet i en vänskaplig relation och där detaljerade frågor försummas. En okänd person har lättare att öppna sig för en intervjuare vilken respondenten ej skall fortsätta umgås med. (Esiasson et al., 2012, s. 259) Enkätundersökningen har även skett i form av det icke-slumpmässiga urvalets bekvämlighetsurval. Det innebär de personer som har möjlighet att delta och graden av tillgänglighet bestämmer vilka som ingår i urvalet (Christensen et al., 2010, s. 132). Enkätundersökningen har skickats ut via mail till personer på programmet Produktionsledare inom media på Malmö högskola. Detta i och med att en stor del av målgruppen för studien rör sig på Malmö högskola, personer mellan 19 och 25 år. För att få största möjliga svarsfrekvens har enkätundersökningen även spridits via författarens vänner på Facebook som finns inom hela åldersspannet mellan 16 och 25 år, där deltagarna via en länk kan klicka sig vidare för att komma till enkätundersökningen. Anledning till att enkätundersökningen placerats på Facebook är på grund av att stor del av de personer som studien ämnar undersöka befinner sig på Facebook. För att få tag i deltagare i åldersgruppen från 16 till 18 år som också ingår bland de mest aktiva av Facebooks användare har Stagneliusskolans gymnasielärare från Kalmar kontaktas för att även därigenom sprida den webbaserade enkätundersökning. 2.2 Datainsamling Nedan presenteras hur studien med hjälp av en kvantitativ, webbaserad enkätundersökning och fokusgrupper, gått tillväga för att samla in det empiriska material som presenteras i uppsatsen Kvantitativ webbaserad enkätundersökning Internet har gjort det vanligare att respondenten hämtar ett frågeformulär på en angiven webbadress och besvarar det på datorskärmen (Dahmström, 2011, s. 88). Denscomber (2009, s. 28) menar att frågeformulär via internet inte har någon förvrängande effekt på den information som tillhandahålls av respondenten. En förutsättning för att en webbaserad enkät skall kunna 10

19 genomföras är att respondenterna har tillgång till en dator med internetuppkoppling (Trost, 2012, s. 136). I och med undersökningens syfte är internetuppkoppling en förutsättning för den målgrupp undersökningen ämnar sig för att nå. Sammanfattat skall enkelhet i frågorna eftersträvas där frågorna inte skall innehålla svåra och tvetydiga ord, det skall inte förekomma ledande frågor, inte för långa frågor och frågorna skall ställas i en logisk ordning. (Christensen et al., 2010, s ) Den webbaserade plattform som använts heter Typeform och vid utveckling av enkäten användes enkel svenska. För att säkerställa att frågorna som ställdes uppfattades rätt av respondenten testades enkäten på fem personer som sedan fick ge återkoppling på sådant som kunde anses oklart. Enkätundersökningen innefattar frågor gällande ålder, huruvida de läst eller inte läst Facebooks användaravtal, huruvida de är medvetna om avtalens villkor, främst vad gäller lagring av information, samt om de är oroliga över hur deras information lagras och används. Sammanlagt svarade 136 personer på enkätundersökningen, varav 98 av dessa valdes att analyseras. De 98 personer som valdes att studeras var personer mellan 16 och 25 år vilket studien ämnar studera. Bortfallet som blev går att finna i kapitel Fokusgrupp Studien genomfördes i form av fokusgrupper. Fokusgruppsdiskussion är ett gruppsamtal, ett samtal med fler än två deltagare (Wibeck, 2000, s. 34). Som Wilkinson (1998; återgiven i Wibeck, 2000, s. 24) menar används fokusgrupper ofta för att undersöka hur åsikter, attityder och idéer uttrycks i en grupp. Fokusgrupper är en teknik där data samlas in i form av gruppinteraktion runt ett ämne (Wibeck, 2000, s. 25). Fokusgrupper ger det djup och den kontext som forskaren behöver för att fördjupa sin förståelse av vad som ligger bakom människors tankar och erfarenheter. Den ger också upphov till tolkning och därigenom till förståelse av varför saker är som de är. (Wibeck, 2000, s. 149) En fokusgruppsdiskussion kan vara givande för att undersöka på vilket sätt människor handlar och vilka motiv de anger för detta handlande (Wibeck, 2000, s. 52). Respondenter till fokusgrupperna söktes i det åldersspannet som studiens syfte lämpade sig till. Genom kontakt med Stagneliusskolans gymnasielärare gav det möjlighet till att arbeta med två klasser. Den gymnasieklass jag träffade 4 mars, 2015, bestod av 20 elever. Gymnasieklassen jag träffade 5 mars, 2015, bestod av 19 personer. Fokusgrupperna bestod av sex respondenter, tre respondenter i varje fokusgrupp. Antalet respondenter berodde på klassens storlek, tidsaspekter vad gällde tillgång till eleverna, samt att det slutgiltiga antalet berodde på vilka som frivilligt 11

20 valde att medverka efter det att de informerats om studiens syfte. Det var begränsat till att besöka Stagneliusskolan två gånger och med 30 minuter tillgodo för varje fokusgruppsdiskussion. Mer om bortfallet nämns i Fokusgrupperna resulterade i 19 frågor, se bilaga 5, och fortgick i cirka 30 minuter. Dessa intervjuer har även spelats in i samtycke från respondenten, detta för att lättare kunna koncentrera sig på respondenterna. Fokusgrupperna möjliggjorde att gå på djupet kring frågan om de mest aktiva användarnas kännedom och attityd rörande dem användarvillkoren och datapolicyn. Det hjälpte även till att ta reda på varför eller varför inte de väljer att läsa de elektroniska avtalen som godkänns innan användning av Facebooks tjänst, samt hur de beter sig på det sociala mediet Bortfall Totalt öppnades enkäten 239 gånger varav 197 av dessa var unika besökare. Av de 197 unika besökarna slutförde 136 respondenter på den webbaserade enkätundersökningen, vilket resulterade i ett bortfall på 31 procent. 98 av dessa 136 personer som slutförde enkätundersökningen föll inom målgruppen, 16 till 25 år som skulle studeras, där av blev bortfallet 50,3 procent. Orsaken till att respondenter som öppnade enkäten valde att inte fullfölja enkätundersökningen kan berott på att det tar tid att fullfölja en enkät. En annan anledning till bortfallet kan även berott på att de inte förstod frågorna och de svarsalternativ som angavs. Den genomsnittliga utförandetiden för enkäten låg på tre minuter och fyrtiotre sekunder. Hade annat sätt att distribuera hade det eventuellt resulterat i större svarsfrekvens. Större svarsfrekvens hade kunnat öka den statistiska validiteten i studien. Sex personer av sammanlagt 39 elever valde att medverka i fokusgrupperna, alltså ett bortfall på 84,6 procent. Hade fler valt att medverka i fokusgrupperna eller funnits tillfälle för fler fokusgrupper hade eventuellt även andra åsikter och attityder kunnat komma fram. 2.3 Etiska övervägande Etiska aspekter måste tas hänsyn till i samtliga situationer där individer eller grupper av individer kan ta fysisk, psykisk eller ekonomisk skada. De individer som främst påverkas av en undersökning är undersökningens respondenter. (Christensen et al., 2010, s. 38) Humanistisktsamhällsvetenskapliga forskningsrådet, HSFR diskuterar etiska krav för forskning. Dessa riktlinjer är till för att skydda fokusgruppsdeltagarnas integritet. Individskyddskravet innefattar fyra allmänna krav: informationskravet som innebär att forskare på förhand måste informera respondenterna om undersökningssyftet. Samtyckeskravet, deltagarna har själva rätt att 12

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå En rapport i psykologi är det enklaste formatet för att rapportera en vetenskaplig undersökning inom psykologins forskningsfält. Något som kännetecknar

Läs mer

Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE

Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE Innehåll Vad är en bra uppsats? Söka, använda och refera till litteratur Insamling

Läs mer

Nadia Bednarek 2013-03-06 Politices Kandidat programmet 19920118-9280 LIU. Metod PM

Nadia Bednarek 2013-03-06 Politices Kandidat programmet 19920118-9280 LIU. Metod PM Metod PM Problem Om man tittar historiskt sätt så kan man se att Socialdemokraterna varit väldigt stora i Sverige under 1900 talet. På senare år har partiet fått minskade antal röster och det Moderata

Läs mer

Business research methods, Bryman & Bell 2007

Business research methods, Bryman & Bell 2007 Business research methods, Bryman & Bell 2007 Introduktion Kapitlet behandlar analys av kvalitativ data och analysen beskrivs som komplex då kvalitativ data ofta består av en stor mängd ostrukturerad data

Läs mer

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Lärarutbildningen Fakulteten för lärande och samhälle Individ och samhälle Uppsats 7,5 högskolepoäng Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Increased personal involvement A

Läs mer

Sociala medier och säkerhet

Sociala medier och säkerhet Sociala medier och säkerhet Vem bryr sig? FREDRIK ANDERSSON 2013-10-24 @awaze Gränslös Snowden-effekten Digitaljournal.com De uppenbara Skadliga applikationer Phishing nätfiske av uppgifter Clickjacking

Läs mer

Urval och insamling av kvantitativa data. SOGA50 16nov2016

Urval och insamling av kvantitativa data. SOGA50 16nov2016 Urval och insamling av kvantitativa data SOGA50 16nov2016 Enkät som datainsamlingsmetod Vad skiljer enkäten från intervjun? Erfarenheter från att besvara enkäter? Vad är typiskt för en enkät? Olika distributionssätt

Läs mer

Kvalitativ metodik. Varför. Vad är det? Vad är det? Varför och när använda? Hur gör man? För- och nackdelar?

Kvalitativ metodik. Varför. Vad är det? Vad är det? Varför och när använda? Hur gör man? För- och nackdelar? Kvalitativ metodik Vad är det? Varför och när använda? Hur gör man? För- och nackdelar? Mats Foldevi 2009 Varför Komplement ej konkurrent Överbrygga klyftan mellan vetenskaplig upptäckt och realiserande

Läs mer

WEBBPLATSENS TILLGÄNGLIGHET

WEBBPLATSENS TILLGÄNGLIGHET Friskrivningsklausul: WEBBPLATSENS TILLGÄNGLIGHET Under tiden som webbplatsen förbereds kan vissa tekniska problem uppstå som ligger utanför vår kontroll och vi kan därför inte garantera att du vid alla

Läs mer

En kort vägledning för vuxna. 2015 ConnectSafely.org

En kort vägledning för vuxna. 2015 ConnectSafely.org En kort vägledning för vuxna Ta del av mer råd och tips kring ungas användning av nätet på www.surfalugnt.se 2015 ConnectSafely.org Fem vanliga frågor från vuxna om Instagram 1. Varför gillar tonåringar

Läs mer

Metoduppgift 4: Metod-PM

Metoduppgift 4: Metod-PM Metoduppgift 4: Metod-PM I dagens samhälle, är det av allt större vikt i vilken familj man föds i? Introduktion: Den 1 januari 2013 infördes en reform som innebar att det numera är tillåtet för vårdnadshavare

Läs mer

Experimentell design. Kvasiexperimentell design. Sambandsstudier

Experimentell design. Kvasiexperimentell design. Sambandsstudier Experimentell design Definieras som en undersökning: där man mäter de studerade variablerna orsaksvariabeln och effektvariablerna i en bestämd tidsordning där andra variabler hålls under kontroll kunskapen

Läs mer

Läs denna sekretesspolicy innan du använder AbbVies webbplatser, eller skickar personlig information till oss.

Läs denna sekretesspolicy innan du använder AbbVies webbplatser, eller skickar personlig information till oss. SEKRETESSPOLICY Ikraftträdandedag: 16.10.2014 Denna sekretesspolicy förklarar hur vi hanterar den personliga information du förser oss med på webbplatser som kontrolleras av AbbVie (inklusive dess dotterbolag

Läs mer

Bakgrund. Frågeställning

Bakgrund. Frågeställning Bakgrund Svenska kyrkan har under en längre tid förlorat fler och fler av sina medlemmar. Bara under förra året så gick 54 483 personer ur Svenska kyrkan. Samtidigt som antalet som aktivt väljer att gå

Läs mer

Sekretesspolicy. för MyLyconet Website

Sekretesspolicy. för MyLyconet Website Sekretesspolicy för MyLyconet Website Lyoness och ägaren ( ägare ) till denna MyLyconet website ( Website ) [namn på ägaren] tror starkt på skyddet av dina personuppgifter. Följande information förklarar

Läs mer

Om integritet och sekretess på nätet. Stefan Ternvald, SeniorNet Lidingö,

Om integritet och sekretess på nätet. Stefan Ternvald, SeniorNet Lidingö, Om integritet och sekretess på nätet Stefan Ternvald, SeniorNet Lidingö, 2017-10-09 Påståenden kopplade till integritet: Rätten till Internet är en mänsklig rättighet. Jag har inga hemligheter. Jag har

Läs mer

Examensarbete, Högskoleingenjör energiteknik, 15 hp Grundnivå

Examensarbete, Högskoleingenjör energiteknik, 15 hp Grundnivå Examensarbete, Högskoleingenjör energiteknik, 15 hp Grundnivå Studenten ska tillämpa kunskaper och färdigheter förvärvade inom utbildningsprogrammet genom att på ett självständigt och vetenskapligt sätt

Läs mer

Kursens syfte. En introduktion till uppsatsskrivande och forskningsmetodik. Metodkurs. Egen uppsats. Seminariebehandling

Kursens syfte. En introduktion till uppsatsskrivande och forskningsmetodik. Metodkurs. Egen uppsats. Seminariebehandling Kursens syfte En introduktion till uppsatsskrivande och forskningsmetodik Metodkurs kurslitteratur, granska tidigare uppsatser Egen uppsats samla in, bearbeta och analysera litteratur och eget empiriskt

Läs mer

för att komma fram till resultat och slutsatser

för att komma fram till resultat och slutsatser för att komma fram till resultat och slutsatser Bearbetning & kvalitetssäkring 6:1 E. Bearbetning av materialet Analys och tolkning inleds med sortering och kodning av materialet 1) Kvalitativ hermeneutisk

Läs mer

Skriv uppsatsens titel här

Skriv uppsatsens titel här Examensarbete i Datavetenskap (Ange vilken nivå av uppsats det gäller) Skriv uppsatsens titel här Skriv uppsatsen undertitel här Författare: Namn Namnsson Handledare: Namn Namnsson Termin: HT99 Kurskod:

Läs mer

Kvalitativ design. Jenny Ericson Doktorand och barnsjuksköterska Uppsala universitet Centrum för klinisk forskning Dalarna

Kvalitativ design. Jenny Ericson Doktorand och barnsjuksköterska Uppsala universitet Centrum för klinisk forskning Dalarna Kvalitativ design Jenny Ericson Doktorand och barnsjuksköterska Uppsala universitet Centrum för klinisk forskning Dalarna Skillnad mellan kvalitativ och kvantitativ design Kvalitativ metod Ord, texter

Läs mer

Metoduppgift 4- PM. Inledning: Syfte och frågeställningar:

Metoduppgift 4- PM. Inledning: Syfte och frågeställningar: Gabriel Forsberg 5 mars 2013 Statsvetenskap 2 Statsvetenskapliga metoder Metoduppgift 4- PM Inledning: Anledningen till att jag har bestämt mig för att skriva en uppsats om hur HBTQ personer upplever sig

Läs mer

PALAVER INTEGRITETSPOLICY

PALAVER INTEGRITETSPOLICY PALAVER INTEGRITETSPOLICY 1. ALLMÄNT Denna integritetspolicy gäller när Palaver Place AB, org.nr 559062-9902, Aroseniusvägen 26, 168 50 Bromma (nedan Palaver Place, vi, oss eller vår ) tillhandahåller

Läs mer

Denna Sekretesspolicy gäller endast för webbsidor som direkt länkar till denna policy när du klickar på "Sekretesspolicy" längst ner på webbsidorna.

Denna Sekretesspolicy gäller endast för webbsidor som direkt länkar till denna policy när du klickar på Sekretesspolicy längst ner på webbsidorna. Sekretesspolicy Elanco, en division inom Eli Lilly and Company (Lilly), (härefter "Elanco" eller "Lilly" i denna Sekretesspolicy) respekterar integriteten hos dem som besöker våra webbsidor och det är

Läs mer

Checklista för systematiska litteraturstudier 3

Checklista för systematiska litteraturstudier 3 Bilaga 1 Checklista för systematiska litteraturstudier 3 A. Syftet med studien? B. Litteraturval I vilka databaser har sökningen genomförts? Vilka sökord har använts? Har författaren gjort en heltäckande

Läs mer

Rutiner för opposition

Rutiner för opposition Rutiner för opposition Utdrag ur Rutiner för utförande av examensarbete vid Avdelningen för kvalitetsteknik och statistik, Luleå tekniska universitet Fjärde upplagan, gäller examensarbeten påbörjade efter

Läs mer

Patientutbildning om diabetes En systematisk litteraturstudie

Patientutbildning om diabetes En systematisk litteraturstudie Institutionen Hälsa och samhälle Sjuksköterskeprogrammet 120 p Vårdvetenskap C 51-60 p Ht 2005 Patientutbildning om diabetes En systematisk litteraturstudie Författare: Jenny Berglund Laila Janérs Handledare:

Läs mer

Metoduppgift 4 - PM. Barnfattigdom i Linköpings kommun. 2013-03-01 Pernilla Asp, 910119-3184 Statsvetenskapliga metoder: 733G02 Linköpings universitet

Metoduppgift 4 - PM. Barnfattigdom i Linköpings kommun. 2013-03-01 Pernilla Asp, 910119-3184 Statsvetenskapliga metoder: 733G02 Linköpings universitet Metoduppgift 4 - PM Barnfattigdom i Linköpings kommun 2013-03-01 Pernilla Asp, 910119-3184 Statsvetenskapliga metoder: 733G02 Linköpings universitet Problem Barnfattigdom är ett allvarligt socialt problem

Läs mer

Exempel på gymnasiearbete inom humanistiska programmet språk

Exempel på gymnasiearbete inom humanistiska programmet språk Exempel på gymnasiearbete september 2012 Exempel på gymnasiearbete inom humanistiska programmet språk Ungdomsspråk i spanska bloggar Elevens idé Calle är genuint språkintresserad. Han har studerat spanska,

Läs mer

14 Utvärdering och kvalitetsarbete

14 Utvärdering och kvalitetsarbete 14 Utvärdering och kvalitetsarbete Vad är en utvärdering och vilken nytta har du som distanslärare av en sådan? I Högskoleförordningen 1 kap 14 finns följande text angående kursutvärderingar: 14 Högskolan

Läs mer

KVANTITATIV FORSKNING

KVANTITATIV FORSKNING KVANTITATIV FORSKNING Teorier innehåller begrepp som byggstenar. Ofta är kvantitativa forskare intresserade av att mäta företeelser i verkligheten och att koppla denna kvantitativa information till begrepp

Läs mer

Källkritik. - om att kritiskt granska och värdera information. Ted Gunnarsson 2014-04-10

Källkritik. - om att kritiskt granska och värdera information. Ted Gunnarsson 2014-04-10 Källkritik - om att kritiskt granska och värdera information Ted Gunnarsson 2014-04-10 Källkritik - Innehåll Vad är källkritik? Varför källkritik? De källkritiska kriterierna Exempel på källkritiska frågor

Läs mer

TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben!

TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben! Användarvillkor 1. GODKÄNNANDE AV VILLKOR Välkommen! TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben! TaxiPro24.se erbjuder dig som åkare en

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier vid Försvarshögskolan

Riktlinjer för sociala medier vid Försvarshögskolan Riktlinjer 1 (7) 2011-09-21 Riktlinjer för sociala medier vid Försvarshögskolan 1 Riktlinjer i korthet 1.1 Riktlinjer för medarbetare vid Försvarshögskolan i allmänhet Medarbetare vid Försvarshögskolan

Läs mer

Praktikplats, examensarbetsplats och arbetsplatsstudier

Praktikplats, examensarbetsplats och arbetsplatsstudier Praktikplats, examensarbetsplats och arbetsplatsstudier - under kursen Examensarbetet på juristprogrammet Information till studenter och arbetsplatser Så här fungerar det! Tre former för arbetsplatsanknytning

Läs mer

Skriva uppsats på uppdrag?

Skriva uppsats på uppdrag? 2014-01-07 Sid 1 (6) Skriva uppsats på uppdrag? Information för uppdragsgivare samt för dig som skriver uppsats i företagsekonomi vid Handelshögskolan vid Umeå universitet 2014-01-07 Sid 2 (6) Skriva uppsats

Läs mer

Oppositionsprotokoll-DD143x

Oppositionsprotokoll-DD143x Oppositionsprotokoll-DD143x Datum: 2011-04-26 Rapportförfattare Sara Sjödin Rapportens titel En jämförelse av två webbsidor ur ett MDI perspektiv Opponent Sebastian Remnerud Var det lätt att förstå vad

Läs mer

Att göra examensarbete

Att göra examensarbete Att göra examensarbete För att ta ut en masterexamen måste du ha genomfört ett examensarbete. Under examensarbetet förväntas du bland annat visa fördjupade teoretiska kunskaper inom någon del av det biologiska

Läs mer

Sekretesspolicy Salestack

Sekretesspolicy Salestack Sekretesspolicy Salestack Denna sekretesspolicy (Sekretesspolicy) anger hur vi, Wisefully AB, behandlar personuppgifter lämnade till och insamlade av oss genom registrering av konto (Konto) på salestack.se

Läs mer

Föreläsning 2: Datainsamling - Observation, enkät, intervju. Att läsa: Kapitel 7 i Rogers et al.: Interaction design

Föreläsning 2: Datainsamling - Observation, enkät, intervju. Att läsa: Kapitel 7 i Rogers et al.: Interaction design Föreläsning 2: Datainsamling - Observation, enkät, intervju Att läsa: Kapitel 7 i Rogers et al.: Interaction design Stjärnmodellen Analys Utvärdering Implementation Prototyper Krav Design 100326 Datainsamling

Läs mer

Blogg.se användarvillkor

Blogg.se användarvillkor Blogg.se användarvillkor 1. Godkännande av Användarvillkoren 1. Företaget Blogg Esse AB (nedan "Blogg Esse") tillhandahåller tjänster avseende skapande och upprätthållande av s.k. bloggar (nedan "Blogg-tjänsterna").

Läs mer

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten Fastställda av Styrelsen för utbildning 2010-09-10 Dnr: 4603/10-300 Senast reviderade 2012-08-17 Riktlinjer för bedömning av Sedan 1 juli 2007 ska enligt högskoleförordningen samtliga yrkesutbildningar

Läs mer

Bilaga 2 Enkät till lärare

Bilaga 2 Enkät till lärare riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Bilaga 2 Enkät till lärare I denna bilaga presenteras genomförandet av Riksrevisionens enkät till lärare samt svarsfrekvens och analys av bortfall.

Läs mer

Plus500UK Limited. Sekretesspolicy

Plus500UK Limited. Sekretesspolicy Plus500UK Limited Sekretesspolicy Sekretesspolicy Sekretesspolicy hos Plus500 Vår högsta prioritet är att skydda våra kunders och våra webbplatsbesökares personliga och ekonomiska information. I följande

Läs mer

Bedömning av Examensarbete (30 hp) vid Logopedprogrammet Fylls i av examinerande lärare och lämnas i signerad slutversion till examinator

Bedömning av Examensarbete (30 hp) vid Logopedprogrammet Fylls i av examinerande lärare och lämnas i signerad slutversion till examinator version 2014-09-10 Bedömning av Examensarbete (30 hp) vid Logopedprogrammet Fylls i av examinerande lärare och lämnas i signerad slutversion till examinator Studentens namn Handledares namn Examinerande

Läs mer

En kvalitativ studie om varför Facebook används, hur man skyddar sin personliga information samt interagerar med andra Facebookanvändare.

En kvalitativ studie om varför Facebook används, hur man skyddar sin personliga information samt interagerar med andra Facebookanvändare. Örebro Universitet Handelshögskolan Informatik C Handledare: Hannu Larsson Examinator: Ann-Sofie Hellberg HT 11 En kvalitativ studie om varför Facebook används, hur man skyddar sin personliga information

Läs mer

Målgruppsutvärdering Colour of love

Målgruppsutvärdering Colour of love Målgruppsutvärdering Colour of love 2010 Inledning Under sommaren 2010 gjordes en målgruppsutvärdering av Colour of love. Syftet med utvärderingen var att ta reda på hur personer i Colour of loves målgrupp

Läs mer

ANVÄNDARAVTAL PARTER AVTALSTID ANVÄNDARENS ÅTAGANDEN

ANVÄNDARAVTAL PARTER AVTALSTID ANVÄNDARENS ÅTAGANDEN ANVÄNDARAVTAL PARTER I avtalstexten nedan kallas Du/Ditt företag för Användaren och Apptech 24 AB, 556870-0230, Sjötullsgatan 16, 82450 Hudiksvall, för Apptech. De tjänster som Du faktureras för kallas

Läs mer

Mångdubbla din försäljning med målsökande marknadsföring

Mångdubbla din försäljning med målsökande marknadsföring Mångdubbla din försäljning med målsökande marknadsföring Av alla besökare i en webbutik är det statistiskt sett bara en liten andel som handlar något. Tänk om du kunde återengagera den stora andelen potentiella

Läs mer

Väl godkänt (VG) Godkänt (G) Icke Godkänt (IG) Betyg

Väl godkänt (VG) Godkänt (G) Icke Godkänt (IG) Betyg Betygskriterier Examensuppsats 30 hp. Betygskriterier Tregradig betygsskala används med betygen icke godkänd (IG), godkänd (G) och väl godkänd (VG). VG - Lärandemål har uppfyllts i mycket hög utsträckning

Läs mer

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar Utbildningsplan 1 (6) Benämning Magisterprogrammet i politik och krig Benämning på engelska Masters Programme in Politics and War Poäng: 60 hp Programkod: 2PK15 Gäller från: Höstterminen 2015 Fastställd:

Läs mer

GROUPON SVERIGE SEKRETESSPOLICY

GROUPON SVERIGE SEKRETESSPOLICY GROUPON SVERIGE SEKRETESSPOLICY Datum för ikraftträdande: 2014-06-13 Denna sekretesspolicy ( Sekretesspolicy ) förklarar hur Groupon AB, Hälsingegatan 49, 113 31 Stockholm ( Groupon Sverige, oss, vår och

Läs mer

Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2013

Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2013 Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2013 Varje år gör vi undersökningar om hur våra kunder upplever de tjänster, den service och den information som vi ger om den statliga

Läs mer

Slutprojekt 2010 Medieinstitutet. Förstudie Hur Icakuriren ska utveckla sin närvaro i sociala medier för att marknadsföra sig på webben

Slutprojekt 2010 Medieinstitutet. Förstudie Hur Icakuriren ska utveckla sin närvaro i sociala medier för att marknadsföra sig på webben Slutprojekt 2010 Medieinstitutet Förstudie Hur Icakuriren ska utveckla sin närvaro i sociala medier för att marknadsföra sig på webben http://www.youtube.com/watch?v=sifypqjyhv8 Problem, syfte och mål

Läs mer

Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats

Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats Josefine Möller och Meta Bergman 2014 Nu på gymnasiet ställs högra krav på dig när du ska skriva en rapport eller uppsats. För att du bättre ska vara förberedd

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap Catrin

Läs mer

Den gröna påsen i Linköpings kommun

Den gröna påsen i Linköpings kommun Den gröna påsen i Linköpings kommun Metod- PM 4 Thea Eriksson Almgren Problem I Linköping idag används biogas för att driva stadsbussarna. 1 Biogas är ett miljövänligt alternativ till bensin och diesel

Läs mer

2.3 För att ditt medlemskap skall beviljas måste du vara över 18 år och vara registrerad kund på Webbplatsen

2.3 För att ditt medlemskap skall beviljas måste du vara över 18 år och vara registrerad kund på Webbplatsen ALLMÄNNA VILLKOR FÖR SVENSKA SPELS MEDLEMSTJÄNSTER 1. ALLMÄNT 1.1 Detta avtal fastställer villkoren ( Allmänna Villkor ) för AB Svenska Spels ( Svenska Spel ) tillhandahållande av interaktiva tjänster

Läs mer

Policy för IKT och digital kompetens i undervisningen på Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

Policy för IKT och digital kompetens i undervisningen på Institutionen för pedagogik och specialpedagogik Policy för IKT och digital kompetens i undervisningen på Institutionen för pedagogik och specialpedagogik 1 Antagen av prefekt och institutionsstyrelse 2012-03-26. Författad av Viktor Aldrin. Grafisk form:

Läs mer

Det är skillnaden som gör skillnaden

Det är skillnaden som gör skillnaden GÖTEBORGS UNIVERSITET INSTITUTIONEN FÖR SOCIALT ARBETE Det är skillnaden som gör skillnaden En kvalitativ studie om motivationen bakom det frivilliga arbetet på BRIS SQ1562, Vetenskapligt arbete i socialt

Läs mer

Meetings by Formpipe Integritetspolicy

Meetings by Formpipe Integritetspolicy Meetings by Formpipe Integritetspolicy Revisionsnummer: 2 ID-nummer: Meetings by Formpipe Integritetspolicy Datum: 2014-10-14 Formpipe Software AB. Alla rättigheter förbehållna. 2 (7) Innehållsförteckning

Läs mer

Kunskap = sann, berättigad tro (Platon) Om en person P s har en bit kunskap K så måste alltså: Lite kunskaps- och vetenskapsteori

Kunskap = sann, berättigad tro (Platon) Om en person P s har en bit kunskap K så måste alltså: Lite kunskaps- och vetenskapsteori Lite kunskaps- och vetenskapsteori Empiriska metoder: kvalitativa och kvantitativa Experiment och fältstudier Människor och etik 1 Kunskap = sann, berättigad tro (Platon) Om en person P s har en bit kunskap

Läs mer

Angreppssätt. Vilka är våra studieobjekt? Population och stickprov

Angreppssätt. Vilka är våra studieobjekt? Population och stickprov Angreppssätt Vilka är våra studieobjekt? 4:1 Population och stickprov Population = en mängd enheter som vi vill studera egenskaper & attityder för Ram = register eller annan förteckning över populationens

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN Välkommen till Illusionen! Tack för att du använder Illusionen som tillhandahålls av Fotboll 2000. Detta är villkoren för användning av denna webbplats och programvara, bilder,

Läs mer

Att skriva uppsats. Magnus Nilsson Karlstad universitet

Att skriva uppsats. Magnus Nilsson Karlstad universitet Att skriva uppsats Magnus Nilsson Karlstad universitet Vad är en uppsats? Uppsatsen är en undersökning av något och baseras på någon form av empiriskt material. Uppsatsen ska visa på: Tillämpning av vetenskaplig

Läs mer

Riktlinjer för brukarundersökningar inom Umeå kommun

Riktlinjer för brukarundersökningar inom Umeå kommun Riktlinjer för brukarundersökningar inom Umeå kommun Dokumenttyp Riktlinjer Dokumentnamn Riktlinjer för brukarundersökningar inom Umeå kommun Fastställd/upprättad 2010-11-25 Dokumentägare Johan Gammelgård

Läs mer

Exempel på gymnasiearbete inom ekonomiprogrammet juridik

Exempel på gymnasiearbete inom ekonomiprogrammet juridik Exempel på gymnasiearbete september 2012 Exempel på gymnasiearbete inom ekonomiprogrammet juridik Barnets ställning i vårdnadstvister Elevens idé Martin har en idé om att göra sitt gymnasiearbete om barn

Läs mer

DELAKTIGHET OCH LÄRANDE

DELAKTIGHET OCH LÄRANDE HÖGSKOLAN I HALMSTAD Sektionen för hälsa och samhälle Pedagogik 61-80p VT 2006 DELAKTIGHET OCH LÄRANDE - en studie om delaktighet och lärande bland vårdpersonal inom kommunal äldreomsorg Handledare: Mattias

Läs mer

Socionomen i sitt sammanhang. Praktikens mål påverkas av: Socialt arbete. Institutionella sammanhanget

Socionomen i sitt sammanhang. Praktikens mål påverkas av: Socialt arbete. Institutionella sammanhanget Socionomen i sitt skilda förutsättningar och varierande Förstå och känna igen förutsättningar, underbyggande idéer och dess påverkan på yrkesutövandet. Att förstå förutsättningarna, möjliggör att arbeta

Läs mer

Målgruppsutvärdering

Målgruppsutvärdering Målgruppsutvärdering Colour of Love 2011 Inledning Under sommaren 2011 genomfördes en andra målgruppsutvärdering av Colour of Love. Syftet med utvärderingen var att ta reda på hur personer i Colour of

Läs mer

Betygskriterier för bedömning av uppsatser på termin 6, ht14

Betygskriterier för bedömning av uppsatser på termin 6, ht14 Betygskriterier för bedömning av uppsatser på termin 6, ht14 Till studenter Allmänna krav som ska uppfyllas men som inte påverkar poängen: Etik. Uppsatsen ska genomgående uppvisa ett försvarbart etiskt

Läs mer

Lägga pussel och se helhetsbilden - Ambulanspersonals upplevelser och hantering efter en påfrestande situation

Lägga pussel och se helhetsbilden - Ambulanspersonals upplevelser och hantering efter en påfrestande situation Lägga pussel och se helhetsbilden - Ambulanspersonals upplevelser och hantering efter en påfrestande situation Camilla Engrup & Sandra Eskilsson Examensarbete på magisternivå i vårdvetenskap vid institutionen

Läs mer

733G02: Statsvetenskaplig Metod Therése Olofsson Metod-PM - Gymnasiereformens påverkan på utbildningen

733G02: Statsvetenskaplig Metod Therése Olofsson Metod-PM - Gymnasiereformens påverkan på utbildningen 733G02: Statsvetenskaplig Metod Therése Olofsson 2013-03-05 911224-0222 - Gymnasiereformens påverkan på utbildningen Syfte Syftet med uppsatsen är ta reda på hur den gymnasiereform som infördes läsåret

Läs mer

Metodologier Forskningsdesign

Metodologier Forskningsdesign Metodologier Forskningsdesign 1 Vetenskapsideal Paradigm Ansats Forskningsperspek6v Metodologi Metodik, även metod används Creswell Worldviews Postposi'vist Construc'vist Transforma've Pragma'c Research

Läs mer

Vad är kännetecknande för en kvalitativ respektive kvantitativ forskningsansats? Para ihop rätt siffra med rätt ansats (17p)

Vad är kännetecknande för en kvalitativ respektive kvantitativ forskningsansats? Para ihop rätt siffra med rätt ansats (17p) Tentamen i forskningsmetodik, arbetsterapi, 2011-09-19 Vad är kännetecknande för en kvalitativ respektive kvantitativ forskningsansats? Para ihop rätt siffra med rätt ansats (17p) 1. Syftar till att uppnå

Läs mer

Probleminventering problemformulering - forskningsprocess Forskningsdesign. Eva-Carin Lindgren, docent i idrottsvetenskap

Probleminventering problemformulering - forskningsprocess Forskningsdesign. Eva-Carin Lindgren, docent i idrottsvetenskap Probleminventering problemformulering - forskningsprocess Forskningsdesign Eva-Carin Lindgren, docent i idrottsvetenskap Syfte med föreläsningen Problemformulering Forskningsdesign Forskningsprocessen

Läs mer

Rehabiliteringsvetenskap AV, Forskningsmetodik, 7,5 hp

Rehabiliteringsvetenskap AV, Forskningsmetodik, 7,5 hp 1 (5) Kursplan för: Rehabiliteringsvetenskap AV, Forskningsmetodik, 7,5 hp Rehabilitation Science Adv, Research Methods 7,5 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Inriktning (namn)

Läs mer

Vill du bli medlem? En studie av kundklubbar som konkurrensverktyg inom konfektionsbranschen

Vill du bli medlem? En studie av kundklubbar som konkurrensverktyg inom konfektionsbranschen Högskoleexamen med inriktning företagsekonomi textil detaljhandel Institutionen Textilhögskolan Handledare: Vigo Peterzon 2011-05-25 Rapportnr: 2011.11.13 Vill du bli medlem? Matilda Danielsson och Linda

Läs mer

3/30/12. Föreläsning 2: Datainsamling - Observation, enkät, intervju. Stjärnmodellen. Översikt. Analys. Prototyper Krav. Design

3/30/12. Föreläsning 2: Datainsamling - Observation, enkät, intervju. Stjärnmodellen. Översikt. Analys. Prototyper Krav. Design Föreläsning 2: Datainsamling - Observation, enkät, intervju Att läsa: Kapitel 7 i Rogers et al.: Interaction design Stjärnmodellen Analys Utvärdering Implementation Prototyper Krav Design 100326 Datainsamling

Läs mer

Eget arbete 15 Poäng. Rubrik Underrubrik

Eget arbete 15 Poäng. Rubrik Underrubrik Säbyholms montessoriskola Årskurs 6 Plats för bild som har med arbetet att göra Eget arbete 15 Poäng Rubrik Underrubrik Förnamn Efternamn Examinator: Förnamn Efternamn Handledare: Förnamn Efternamn 1 Sammanfattning

Läs mer

Masterprogram i psykologi med inriktning mot samhällspsykologi

Masterprogram i psykologi med inriktning mot samhällspsykologi Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden Psykologisk institutionen Utbildningsplan för Masterprogram i psykologi med inriktning mot samhällspsykologi S2PSA 120 högskolepoäng Avancerad nivå Master Programme

Läs mer

Behandling av personuppgifter innefattar all hantering av personuppgifter såsom insamling, registrering och lagring.

Behandling av personuppgifter innefattar all hantering av personuppgifter såsom insamling, registrering och lagring. EMG EDUCATIONS MEDIA GROUPS INTEGRITETSPOLICY Avseende Happy Students Senast uppdaterad: 2017-[10]-[06] EMG Educations Media Group AB, org.nr 556652-1653, ( EMG, Vi eller Oss ), är ansvarig för behandlingen

Läs mer

Att designa en vetenskaplig studie

Att designa en vetenskaplig studie Att designa en vetenskaplig studie B-uppsats i hållbar utveckling Jakob Grandin våren 2015 @ CEMUS www.cemusstudent.se Vetenskap (lågtyska wetenskap, egentligen kännedom, kunskap ), organiserad kunskap;

Läs mer

Kvalitativa metoder II

Kvalitativa metoder II Kvalitativa metoder II Tillförlitlighet, trovärdighet, generalisering och etik Gunilla Eklund Rum F 625, e-mail: geklund@abo.fi/tel. 3247354 http://www.vasa.abo.fi/users/geklund Disposition för ett vetenskapligt

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy för Hällefors kommun

Informations- och kommunikationspolicy för Hällefors kommun Informations- och kommunikationspolicy för Hällefors kommun 2(8) Innehåll 1 Syfte... 3 2 Målsättning... 3 3 Informations- och kommunikationsansvar... 4 3.1 Ledningsansvar... 4 3.2 Individens ansvar...

Läs mer

1IK430 Brukarorienterad design

1IK430 Brukarorienterad design 1IK430 Brukarorienterad design Projektarbete i 1IK430 Följande text är en förklaring av projektarbetet som ingår i kursen 1IK430 Brukarorienterad design, 15 högskolepoäng Enligt kursplanen, ska studenten,

Läs mer

ETISKA RIKTLINJER

ETISKA RIKTLINJER ET ETISKA RIKTLINJER Etiska riktlinjer Inledning ICF har förbundit sig att upprätthålla och främja kompetensen inom coaching. Därför förväntar sig ICF att alla medlemmar och certifierade coacher, mentorcoacher,

Läs mer

Individuellt PM3 Metod del I

Individuellt PM3 Metod del I Individuellt PM3 Metod del I Företagsekonomiska Institutionen Stefan Loå A. Utifrån kurslitteraturen diskutera de två grundläggande ontologiska synsätten och deras kopplingar till epistemologi och metod.

Läs mer

LOKAL EXAMENSBESKRIVNING. Medicine masterexamen med huvudområdet fysioterapi

LOKAL EXAMENSBESKRIVNING. Medicine masterexamen med huvudområdet fysioterapi Sahlgrenska akademin Dnr G 2012/523 LOKAL EXAMENSBESKRIVNING Medicine masterexamen med huvudområdet fysioterapi Degree of Master of Medical Science (Two Years) with a major in Physiotherapy 1. Fastställande

Läs mer

Checklista för systematiska litteraturstudier*

Checklista för systematiska litteraturstudier* Bilaga 1 Checklista för systematiska litteraturstudier* A. Syftet med studien? B. Litteraturval I vilka databaser har sökningen genomförts? Vilka sökord har använts? Har författaren gjort en heltäckande

Läs mer

Bedömning av Examensarbete (30 hp) vid Logopedprogrammet Fylls i av examinerande lärare och lämnas till examinator

Bedömning av Examensarbete (30 hp) vid Logopedprogrammet Fylls i av examinerande lärare och lämnas till examinator version 2017-08-21 Bedömning av Examensarbete (30 hp) vid Logopedprogrammet Fylls i av examinerande lärare och lämnas till examinator Studentens namn Handledares namn Examinerande lärare Uppsatsens titel

Läs mer

Risk, security, and legal analysis for migration to cloud. PART 3: Privacy and security management

Risk, security, and legal analysis for migration to cloud. PART 3: Privacy and security management Risk, security, and legal analysis for migration to cloud PART 3: Privacy and security management Cloud Computing Cloud computing har visat sig vara en framgångsrik paradigm som till stor del förenklar

Läs mer

Bilaga 3. Metodbilaga. Statskontorets rapport 2016:22

Bilaga 3. Metodbilaga. Statskontorets rapport 2016:22 Bilaga 3 Metodbilaga Statskontorets rapport 2016:22 PM 1 (6) Metodbilaga Vårt material har vi huvudsakligen samlat in genom intervjuer, skriftlig dokumentation från Polismyndigheten samt genom en medborgarundersökning

Läs mer

Särskilda avtalsvillkor för tjänsten Elisa Kirja

Särskilda avtalsvillkor för tjänsten Elisa Kirja 22.7.2013 Särskilda avtalsvillkor för tjänsten Elisa Kirja Särskilda avtalsvillkor för tjänsten Elisa Kirja 1. Allmänt Tjänsten Elisa Kirja (nedan Innehållstjänsten) är avsedd för konsumentkunder. Dessa

Läs mer

Fototävlingen Vad innebär vetenskap för dig? tävlingsvillkor

Fototävlingen Vad innebär vetenskap för dig? tävlingsvillkor Fototävlingen Vad innebär vetenskap för dig? tävlingsvillkor 1. MÅL I fototävlingen Vad innebär vetenskap för dig? kan lag med ungdomar från EU svara på frågan Vad innebär vetenskap för dig? i bildformat.

Läs mer

GYMNASIEARBETET - ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT

GYMNASIEARBETET - ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT GYMNASIEARBETET - ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT Ditt gymnasiearbete ska bygga kring den frågeställning du kommit fram till i slutet av vårterminen i årskurs 2 och du ska i ditt arbete besvara din frågeställning

Läs mer

Utbildningsplan. Systemvetenskapliga programmet. 180 högskolepoäng. System Science Program. 180 Higher Education Credits *)

Utbildningsplan. Systemvetenskapliga programmet. 180 högskolepoäng. System Science Program. 180 Higher Education Credits *) Utbildningsplan Systemvetenskapliga programmet 180 högskolepoäng System Science Program 180 Higher Education Credits *) Fastställd i Utbildnings- och Forskningsnämnden 2012-11-14 Gäller fr.o.m. 2013-07-01

Läs mer

Användaravtal och samtycke till behandling av personuppgifter

Användaravtal och samtycke till behandling av personuppgifter Användaravtal och samtycke till behandling av personuppgifter Nedanstående villkor reglerar deltagande i internet panelen ( Panelen ) för vilken TV4 AB, 556289-4237, 115 79 Stockholm, Stockholms län, är

Läs mer