Årsredovisning SAMMANFATTNING. Sida 1(26) Hälsan & Arbetslivet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2010 1. SAMMANFATTNING. Sida 1(26) Hälsan & Arbetslivet"

Transkript

1 Sida 1(26) Årsredovisning 2010 Hälsan & Arbetslivet 1. SAMMANFATTNING Hälsan & Arbetslivet är Västra Götalandsregionens interna företagshälsovård som riktar sig till förvaltningar och bolag, och ska stödja regionens verksamheter i deras arbete med att uppnå arbetsmiljömålen samt personalpolitiska visioner. I Västra Götalands budget 2010 står det att Alla medarbetare i Västra Götalandsregionen ska ha tillgång till företagshälsovård. Det är ett ansvar för respektive förvaltning att tillgodose behovet av företagshälsovård med det fastställda basutbudet som miniminivå. Basutbudet ska beställas hos Hälsan & Arbetslivet. Hälsan & Arbetslivet har förberett och anpassat sin verksamhet och tjänsteupplägg utifrån att verksamheterna skulle teckna avtal utifrån riktlinjer, basutbud och de politiska beslut som tagits. I förberedelsearbetet har ingått att effektivisera verksamheten och öka tillgängligheten för kunderna. Förutsättningen för att lyckas med detta arbete var enhetliga abonnemangsavtal eller anslag. Abonnemangsavtal om enhetlig bastjänst med tillgänglighet har tecknats av 34 förvaltningar av 40, samt av 3 av Västra Götalandsregionens bolag. Regionstyrelsen tog beslut , 103, avseende avtal mellan förvaltningarna och Hälsan & Arbetslivet om basutbud för företagshälsovård: "Regionstyrelsen fastslår att basutbudet och miniminivån på tjänster är 1100kr/anställd för Regiondirektören får i uppdrag att ge kundrådet ett tydligt uppdrag att följa upp respektive förvaltnings företagshälsovårdsavtal, där möjligheter ska finnas att lyfta in övriga insatser som förvaltningarna erbjuder sina anställda. Regionstyrelsen uppmanar nämnder och styrelser att förbereda 2011 års avtalsomgång om företagshälsovårdstjänster i god tid och därvid komma överens om avtal som både beaktar basutbudets grundläggande krav men också tar hänsyn till bredd som regionens verksamheter har." Medborgarperspektivet (kundperspektivet) Hälsan & Arbetslivets strategiska mål är ha ett samspel med regionens chefer som bygger på tydliga uppdrag och gemensam målformulering, med hänsyn tagen till kvinnors och mäns förutsättningar och villkor. Jämställdhet beaktas även genom att budget, verksamhetsplaner och balanserade styrkort är framtagna med hänsyn till kvinnor och mäns olika förutsättningar och behov. Genomgång och beskrivning av tillgängligheten till våra lokaler är klar och finns på Hälsan & Arbetslivets webbsida. I samband med rekrytering och tillsättande av interna projekt- och arbetsgrupper har vi aktivt arbetat med att skapa en bred sammansättning ur ett mångfaldsperspektiv. Verksamhetsperspektivet Hälsan & Arbetslivet har arbetat för att nå regionfullmäktiges mål för 2010 avseende

2 Sida 2(26) folkhälsa, forskning, miljö och vård- och verksamhetskvalitet inom ramen för företagshälsovårdens uppdrag. Hälsan & Arbetslivets verksamhetsmål har fokus på att ha effektiv verksamhet med ett fortlöpande utvecklingsarbete för att ligga i framkant och öka hälsan i arbetslivet. Vi arbetar för att minska den negativa miljöpåverkan, som vår verksamhet kan orsaka, främst när det gäller transporter. Medarbetarperspektivet Hälsan & Arbetslivet har arbetat med de av regionfullmäktige uppsatta målen för 2010 avseende sänkt sjukfrånvaro, kompetensutveckling, genusperspektiv på löner samt anställningsförhållanden. Hälsan & Arbetslivet mål för medarbetarperspektivet är att ha en arbetsmiljö som bidrar till en god hälsa och ett hållbart arbetsliv för både kvinnor och män. Kompetensutvecklingsinsatser har genomförts för att möta framtiden kopplat till ägarstödet för att möta behovet av personalutveckling, kompetensförsörjning, utbildning och personalomställning under Ekonomiperspektivet Hälsan & Arbetslivet har uppnått målet ekonomi i balans och redovisar ett resultat på + 3,7 mnkr. Det positiva resultatet avser ökade intäkter med 1,9 % samt en låg kostnadsutveckling på 1,5 %. Ökade intäkter avser till största delen statliga bidrag för Företagshälsovård med 3,0 mnkr, ägarstöd med 0.3 mnkr. Den lägre kostnadsutvecklingen avser lägre personalkostnadsökning med minskade sociala avgifter med 0,6 mnkr. Projekt och volymökning som avser företagshälsovårdsverksamheten har mötts upp av ökade intäkter. Avvikelse mot budget avser en lägre verksamhetsvolym gällande projekt samt bemanning för ökad tillgänglighet. Vid jämförelse av budget och utfall har intäkterna har minskat med 22,7 mnkr och kostnader har minskat med 26,7 mnkr. 1.1 Sammanfattning medborgarperspektivet OK Kunder Vi ska ha ett samspel med regionens chefer som bygger på tydliga uppdrag och gemensam målformulering, med hänsyn tagen till kvinnors och mäns förutsättningar och villkor. Jämställdhet Budget, verksamhetsplaner och balanserade styrkort är framtagna med hänsyn till kvinnor och mäns olika förutsättningar och behov. Kommunikation Hälsan & Arbetslivet har gett ut ArbetsLust, en tidskrift med inriktning på människa, hälsa och arbetsliv i Västra Götalandsregionen, tillsammans med Arbetsmiljödelegationen, Centrum för Verksamhetsutveckling och Institutet för stressmedicin. Vi har under året fortsatt utvecklat våra webbsidor för att kunna erbjuda mer information för regionens chefer och medarbetare.

3 Sida 3(26) Funktionshinder Genomgång och beskrivning av tillgängligheten till våra lokaler är klar och finns på Hälsan & Arbetslivets webbsida. Mångfald I samband med rekrytering och tillsättande av interna projekt- och arbetsgrupper har vi aktivt arbetat med att skapa en bred sammansättning ur ett mångfaldsperspektiv. 1.2 Sammanfattning verksamhetsperspektivet Hälsan & Arbetslivet har arbetat för att nå målen för 2010 avseende folkhälsa, forskning, miljö och vård- och verksamhetskvalitet inom ramen för företagshälsovårdens uppdrag. Hälsan & Arbetslivet stödjer och påverkar medborgare genom att våra medarbetare möter de anställda som i sin tur möter medborgare, barn och äldre i sina familjer etc. Detta är mest tydligt i folkhälsoarbetet där vi har stora möjligheter att påverka såväl direkt som indirekt. Verksamhetens egna mål har haft fokus på att ha en effektiv verksamhet med ett fortlöpande utvecklingsarbete för att ligga i framkant och öka hälsan i arbetslivet. Några resultat: Under året har två kundprocesser kartlagts (bedömning av arbetsförmåga och hälsoprofilbedömning). För att kunna följa upp vård på lika villkor har systemutveckling genomförts. Pågår enligt plan. Certifieringsrevision av kvalitet, arbetsmiljö och miljö genomfördes i slutet av maj med godkänt resultat. Vi arbetar för att minska den negativa miljöpåverkan, som vår verksamhet kan orsaka, främst när det gäller transporter. 1.3 Sammanfattning medarbetarperspektivet Hälsan & Arbetslivet har arbetat för en arbetsmiljö som bidrar till en god hälsa och ett hållbart arbetsliv. Vi ska ha en arbetsmiljö, som är hälsosam och stimulerande för både kvinnor och män. Hälsan & Arbetslivet har arbetat med de av regionfullmäktige uppsatta målen för 2010 avseende sänkt sjukfrånvaro, kompetensutveckling, genusperspektiv på löner samt anställningsförhållanden. Resultat för 2010 Den totala sjukfrånvaron inom Hälsan & Arbetslivet fortsätter att

4 Sida 4(26) minska. Sjukfrånvaron för perioden ligger på 2,80% jämfört med 3,64 % för samma period Kvinnornas sjukfrånvaro är 3,47 % och männens sjukfrånvaro är 1,22 %. Andelen långtidsfriska är för kvinnor 73 % (69 % 2009) och för män 85 % (88 % 2009). Som långtidsfrisk räknas den som haft max 5 sjukfrånvarodagar vid max 2 tillfällen under året. Individuella kompetensutvecklingsplaner har tagits fram i samband med utvecklingssamtal för 100 % av medarbetarna Kompetensutvecklingsinsatser har genomförts för att möta framtiden kopplat till ägarstödet för att möta behovet av personalutveckling, kompetensförsörjning, utbildning och personalomställning under Sammanfattning ekonomiperspektivet Hälsan & Arbetslivet har uppnått målet ekonomi i balans och redovisar ett resultat på + 3,7 mnkr. Det positiva resultatet avser ökade intäkter med 1,9 % samt en låg kostnadsutveckling på 1,5 %. Ökade intäkter avser till största delen statliga bidrag för företagshälsovård med 3,0 mnkr, ägarstöd med 0.3 mnkr. Projekt och volymökning som avser företagshälsovårdsverksamheten har mötts upp av ökade intäkter. Avvikelse mot budget avser en lägre verksamhetsvolym gällande projekt samt bemanning för ökad tillgänglighet. Ökade intäkter avser till största delen statliga bidrag för företagshälsovård med 3,0 mnkr, ägarstöd med 0.3 mnkr. Den lägre kostnadsutvecklingen avser minskning av personalkostnader delvis pga minskade sociala avgifter med 0,6 mnkr. I budget 2010 finns utrymme för flera projekt, ett stort projekt Åter i arbete pågår men till mycket lägre omfattning än som planerats. Avvikelse mot budget avser en lägre verksamhetsvolym gällande projekt samt bemanning för ökad tillgänglighet. Intäkterna har minskat med 22,7 mnkr och kostnader har minskat med 26,7 mnkr mot budget. 2. MEDBORGARPERSPEKTIVET Hälsan & Arbetslivets verksamhet vänder sig inte direkt för medborgarna. Uppdraget att leverera företagshälsovård till Västra Götalandsregionens verksamheter innebär att vi främjar hälsa och arbetsmiljö för anställda, som huvudsakligen är medborgare i länet. Hälsan & Arbetslivet arbetar för målen inom medborgarperspektivet inom ramen för företagshälsovårdens uppdrag. God arbetsmiljö och friska medarbetare i Västra Götalandsregionen bidrar till att kvalitet höjs på vård och andra tjänster för alla medborgare. Arbetsmiljödelegationen utökas ett par ggr per år med representanter från Hälsan & Arbetslivet och bildar därmed ett företagshälsovårdsråd med mandat att utarbeta tillägg till

5 Sida 5(26) riktlinjer avseende företagshälsovård. Tilläggen fastställs av Personalutskottet. Arbetsmiljödelegationen har haft två sådana möten under perioden. Inga nya tillägg har föreslagits. Kundrådet som ska följa upp kvalitet och leverans har haft tre möten under perioden. Vid ett möte diskuterades kundrådets utökade uppdrag. Kundrådet har under hösten tillsatt en arbetsgrupp, som tagit fram underlag för abonnemangsdiskussion utifrån förvaltningarnas behov av företagshälsovård. Vid årets sista möte tillsattes arbetsgrupp för att se över och vidareutveckla uppföljningar och rapporter från företagshälsovården. 2.2 Verksamheternas mål i medborgarperspektivet Hälsan & Arbetslivet ska ha ett samspel med regionens chefer som bygger på tydliga uppdrag och gemensam målformulering, med hänsyn tagen till kvinnors och mäns förutsättningar och villkor. Framgångsfaktor Styrtal Måltal Aktivitet Resultat Långsiktig planering tillsammans med kunderna Säkra att vi och kunden är överens om syfte och mål i uppdrag Att ha metoder som kan säkra att kunder är nöjda med resultat av utförda insatser Alla anställda inom VGR har möjlighet att besöka våra enheter Andel kunder med klar planering för 2011 under 2010 Andel skriftliga uppdragsbekräftelser med tydligt syfte och mål Svarsfrekvens och resultat enligt enkät Dokumenterad beskrivning av tillgänglighet till enheter inom Hälsan & Arbetslivet 30 % 100 % Resultat 2010 bättre än % Utveckla former för långsiktig planering med kunderna Tydligt ange syfte och mål i uppdrag tillsammans med beställaren Använda och vidareutveckla enkät för uppföljning av utförda insatser och samarbete med kund Översyn av tillgänglighet, beskrivning hur man tar sig till våra lokaler ca 20 %, målet ej fullt uppnått Målet uppnått Målet uppnått Nöjdkund index NKI 2010 utfall utfall 70 Målet uppnått 2.3 Jämställdhetsintegrering Uppföljning av abonnemangsavtalen redovisas på övergripande nivåer med utförda insatser fördelat på kvinnor och män. Av sekretess- och integritetsskäl redovisas inte sådan statistik på lägre organisationsnivåer. Ledningsgruppen har beslutat att fortsättningsvis följa upp insatser för kvinnor och män, t ex

6 Sida 6(26) medicinska diagnoser och åtgärder för att bättre utveckla och anpassa tjänster utifrån behov. Budget, verksamhetsplaner och balanserade styrkort tas fram med hänsyn till kvinnor och mäns olika förutsättningar och behov. I ledningsgruppens handlingsplan tas för varje punkt särskilt upp om jämställdhetsaspekter ska/har beaktats. 2.4 Kommunikation och bemötande Hälsan & Arbetslivet ger ut ArbetsLust 4 ggr/år tillsammans med Arbetsmiljödelegationen, Centrum för Verksamhetsutveckling och Institutet för stressmedicin. ArbetsLust är en tidskrift med inriktning på människa, hälsa och arbetsliv i Västra Götalandsregionen. Målgrupp för tidskriften är politiker, chefer och medarbetare i Västra Götalandsregionen, samt samarbetspartners. Vi har under året fortsatt utvecklat våra webbsidor för att kunna erbjuda mer information för regionens chefer och medarbetare. En tjänst som erbjuds är att alla arbetsmiljöregler, som gäller Västra Götalansregionens verksamheter, sammanfattats och publicerats på webbsidan med länkar till lagar och föreskrifter i fulltext. Beskrivning av Hälsan & Arbetslivets tjänster har under 2010 tagits fram och publiceras på webben vid årsskiftet 2010/ Funktionshinder Översyn av tillgänglighet och beskrivning av hur man tar sig till Hälsan & Arbetslivets lokaler har genomförts. Beskrivningen finns i tillgänglighetsdatabasen med länk från Hälsan & Arbetslivets webbsidor. Lokaler har setts över och i något fall har förändringar genomförts för ökad tillgänglighet för funktionshindrade. För ett projekt har en projektanställning erbjudits högskoleutbildad funktionshindrad person via arbetsmarknadsnoderna, men den har inte blivit tillsatt pga att ingen med erforderlig kompetens fanns tillgänglig. 2.6 Mångfald I samband med rekrytering har vi aktivt försökt att bredda arbetsgrupper ur ett mångfaldsperspektiv. Eftersom företagshälsovårdens verksamhet kräver specialistkompetenser, så är det få unga och personer med annan etnisk bakgrund som söker. Med tanke på att det i flera kundförvaltningar finns en stor mångfald, vore det önskvärt att Hälsan & Arbetslivet kunde bredda sin mångfald. 2.7 Övrigt

7 Sida 7(26) 3. VERKSAMHETSPERSPEKTIVET Hälsan & Arbetslivets verksamhetsmål har fokus på att ha effektiv verksamhet med ett fortlöpande utvecklingsarbete för att ligga i framkant och öka hälsan i arbetslivet. Ett internt FoU-råd bildades under hösten inom Hälsan & Arbetslivet för att bättre samordna och styra upp fortsatt arbete med forskning och utveckling. Under 2010 har en vetenskaplig artikel angående rehabilitering publicerats samt ett antal presentationer och posters som presenterats på Läkarstämman, Västsvenska Arbetsmiljödagarna samt konferens med Nordiska ergonomisällskapet i Stavanger. Flera kundprocesser har kartlagts inom ramen för den metodutveckling som ständigt pågår, för att effektivisera och öka kvalitet. En del av metodutvecklingen sker inom ramen för projekt, t ex Riskbruksprojektet, Dialogprojektet och Åter i arbete. Arbete pågår med att ta fram system för att kunna följa upp vård på lika villkor. Omcertifiering har genomförts med godkänt resultat av Hälsan & Arbetslivets ledningssystem för kvalitet, miljö samt arbetsmiljö, hälsa och säkerhet enligt ISO 9001:2008 (kvalitet), 14001:2004 (miljö), OHSAS 18000:2007 (arbetsmiljö, hälsa och säkerhet) samt AFS 2001:1 (Arbetsmiljö, systematiskt arbetsmiljöarbete). Hälsan & Arbetslivet medverkar som experter för att beakta arbetsmiljöaspekter i olika regiongemensamma upphandlingsgrupper, 5 personer med totalt ca 500 timmar. Inga anslag eller andra ersättningar utgår för detta regiongemensamma arbete. 3.1 Regionfullmäktiges prioriterade mål i verksamhetsperspektivet Hälsan & Arbetslivet har arbetat för att nå målen för 2010 avseende folkhälsa, forskning, miljö och vård- och verksamhetskvalitet inom ramen för företagshälsovårdens uppdrag. Hälsan & Arbetslivet stödjer och påverkar medborgare genom att våra medarbetare möter de anställda som i sin tur möter medborgare, barn och äldre i sina familjer etc. Detta är mest tydligt i folkhälsoarbetet där vi har stora möjligheter att påverka såväl direkt som indirekt Ungas användning av alkohol, tobak och andra droger ska minska Ingen status Vi arbetar med förebyggande aktiviteter kring riskbruk, bl.a vid hälsoprofilbedömningar, utbildningar samt tillhandahåller informationsmaterial för anställda inom Västra Götalandsregionen. Detta kan indirekt påverka unga genom de kontakter anställda har med ungdomar i sin roll som vårdpersonal, föräldrar etc. Målet är inte mätbart i Hälsan & Arbetslivets verksamhet.

8 Sida 8(26) Förekomsten av sexuellt överförbara sjukdomar bland unga ska minska Ingen status Denna typ av aktivitet ingår inte primärt i företagshälsovårdens uppdrag, men informationsmaterial finns tillgängligt i väntrummen. Hälsan & Arbetslivet har en beredskap att stödja individer om HIV-smitta upptäcks vid provtagning, främst vid stick- och skärskador. Målet är inte mätbart i Hälsan & Arbetslivets verksamhet Antalet självskador och självmordsförsök ska minska Ingen status Vi arbetar förebyggande med psykosociala insatser för regionens medarbetare och verksamheter. I Hälsan & Arbetslivets verksamhet ingår ofta uppdrag att stödja chefer, medarbetare och arbetsplatser, samt att ge krisstöd. Rutin finns framtagen och används för bedömning av självmordbenägenhet vid kontakter med individer där detta kan vara aktuellt. Målet är inte mätbart inom Hälsan & Arbetslivets verksamhet Andelen överviktiga och feta barn ska vara lägst i Sverige Hälsan & Arbetslivet arbetar med hälsa, livsstil och kostråd för anställda hos våra kunder, vilket indirekt kan påverka barn. Ingen status Målet är inte mätbart inom Hälsan & Arbetslivets verksamhet Alla verksamheter ska uppnå minst riksgenomsnittet i nationella jämförelser av vårdens kvalitet Nationella jämförelser för företagshälsovård finns ännu inte. OK Under året har Hälsan & Arbetslivet påbörjat ett arbete tillsammans med annan kommun- och landstingsdriven företagshälsovård samt SKL för att ta fram modell för jämförelse inom branschen Förekomsten av vårdskador och vårdrelaterade infektioner ska halveras Förebyggande rutiner finns i Hälsan & Arbetslivets ledningssystem för kvalitet, miljö, hälsa och säkerhet. Inga avvikelser avseende vårdskador och vårdrelaterade infektioner har registrerats Alla patienter ska erbjudas vård inom de fastställda garantitiderna Garantitider för företagshälsovårdens verksamhet finns inte fastställda. Väntetiderna inom Hälsan & Arbetslivet har under 2010 varit i genomsnitt 1-2 veckor.

9 Sida 9(26) Bemötandet av patienter i vården ska förbättras Bemötande har tagits upp och diskuterats vid arbetsplatsträffar. Eventuella avvikelser och förbättringsförslag avseende bemötande har tagits upp och dokumenterats i handlingsplaner för respektive enhet inom Hälsan & Arbetslivet. I årets besöksenkät ligger resultatet för frågor om bemötande på samma höga nivå som tidigare år Fördelningen av resurser ska främja vård på lika villkor Under 2010 har system för uppföljning av vård på lika villkor utvecklats inom ramen för Hälsan & Arbetslivets verksamhetsstödsystem. OK Planering för att alla anställda inom Västra Götalandsregionen ska få samma tillgänglighet till företagshälsovårdens tjänster har beaktats i arbetet med abonnemangsavtal enligt riktlinjer för Västra Götalandsregionens företagshälsovård Invånarnas psykiska välbefinnande ska öka Ingen status Det psykiska välbefinnandet ingår som en viktig del i företagshälsovårdens främjande, förebyggande och rehabiliterande arbete för anställda och verksamheter inom Västra Götalandsregionen. Målet är inte mätbart inom Hälsan & Arbetslivets verksamhet Tillgängligheten till lokaler och miljöer där regionen bedriver verksamheter ska öka Översyn av tillgänglighet och beskrivning av hur man kommer till Hälsan & Arbetslivets lokaler har genomförts våren Dokumentation finns i tillgänglighetsdatabasen, som kan nås enkelt från våra webbsidor för respektive enhet Andelen ekologiska livsmedel ska öka och uppgå till mer än 20 procent i Västra Götalandsregionen som helhet Ekologiska livsmedel har alltid valts, när så varit möjligt. Ingen status Målet är inte mätbart inom Hälsan & Arbetslivets verksamhet Energiförbrukningen i regionens verksamheter ska minska Inom Hälsan & Arbetslivet finns en medvetenhet och kunskap om miljömålen. All uppmanas sträva efter energisnåla val och vid inköp har så

10 Sida 10(26) Ingen status långt möjligt energisnåla produkter valts. Verksamheten hyr lokaler, varför påverkansmöjligheten på uppvärmning är begränsad. Målet är inte mätbart inom Hälsan & Arbetslivets verksamhet Andelen som reser kollektivt istället för att åka bil ska öka Samtliga Hälsan & Arbetslivets lokaler finns geografiskt placerade så att de enkelt ska kunna nås med kollektivtrafik, både av besökande och anställda. Möten mm har planerats för att det så långt det går ska möjliggöra resor med kollektivtrafik. Uppdrag för förvaltningar och bolag har planerats tillsammans med kunderna så att den totala mängden resor kunnat minimeras för Västra Götalandsregionen som helhet. Resor med egen bil har minskat med 25 % jämfört med 2009 (måltal 5%) Resandet med den regionala kollektivtrafiken ska öka både för kvinnor och män Vi har anpassat arbetstider och mötestider för att möjliggöra kollektivt resande. Ingen status Målet är inte mätbart i Hälsan & Arbetslivets verksamhet Minska användningen av fossil energi i Västra Götalandsregionen Ingen status Under 2010 har vi strävat efter minskat resande med bil. Så långt möjligt har alla valt miljöbil, även hyrbilar när inte leasingbil funnits att tillgå. Målet är inte mätbart inom Hälsan & Arbetslivets verksamhet Antalet resta mil i tjänsten ska minska I företagshälsovårdens verksamhet ingår naturligt att besöka kundförvaltningarnas arbetsplatser. Detta innebär att ett visst resande alltid måste ingå. Resor med bil kan bli nödvändigt om skrymmande utrustning ska medföras eller om inte kollektivtrafik kan nyttjas av olika skäl. Planering av möten har gjorts så att resande med kollektivtrafik förenklats. Uppdrag för förvaltningar och bolag har planerats så att den totala mängden resor kunnat minimeras för Västra Götalandsregionen som helhet. Resor med egen bil har minskat med 25 % jämfört med 2009 (måltal 5%)

11 Sida 11(26) Användningen av miljö- och hälsofarliga kemikalier i den egna verksamheten ska fasas ut Hälsan & Arbetslivet har ansvar för kemikaliehanteringssystemet Klara för hela VGR. I den egna verksamheten har inventering av kemikalier gjorts. Inga utfasningskemikalier, enligt kemikaliestrategin, finns inom Hälsan & Arbetslivet. 3.2 Verksamheternas mål i verksamhetsperspektivet Hälsan & Arbetslivet ska ha en effektiv verksamhet med ett fortlöpande utvecklingsarbete för att ligga i framkant och öka hälsan i arbetslivet. Framgångsfaktor Styrtal Måltal Aktivitet Resultat God logistik och optimerat arbete för kund, med hänsyn tagen till kvinnors och mäns förutsättningar och villkor Tydlighet i beslut, genomförande och uppföljning i vårt interna arbete Nöjda kunder, besökare God och säker vård på lika villkor Antal kartlagda kundprocesser Dokumenterade förbättringsförslag Rutin framtagen och implementerad Avvikelser från rutinen Poäng i kvalitetsuppföljning Uppföljningssystem framtaget processer 3 förslag per enhet Rutin klar Max 3 avvikelser Bibehållen nivå (3,75 av 4 poäng) Klart 2010 Fokusområde 2010: Översyn av logistik, optimering av arbete för kund, från planering till fakturering, utifrån kvinnors och mäns förutsättningar och villkor Utveckla rutin för ökad tydlighet i beslut, genomförande och uppföljning av vårt interna arbete Ta upp bemötande vid APT, diskutera/ hantera avvikelser, förbättringsförslag kring bemötande Skapa system för uppföljning av vård på lika villkor 2 kundprocesser har kartlagts Arbetet försenat, klart våren 2011 Enkät genomförd, resultat 3,8 dvs målet är uppnått Målet uppnått 3.3 Prestationer Prestationer, relevanta för verksamheten

12 Sida 12(26) Typ av insatser Återskapande 62 % 63 % Förebyggande 30 % 27 % Hälsofrämjande 7 % 10 % Insatser för olika nivåer i kundorganisationen Individ 71 % 72 % Arbetsplats/grupp 9 % 12 % Organisation 20 % 16 % Individkontakter Antal 2010 Antal 2009 Antal personer som haft individuell kontakt Kvinnor Män Antal individkontakter totalt Individkontakter 2010, kontaktorsaker Förebyggande kontakt 24 % Konflikt, organisation 3 % Livsstilsorsakade problem 2 % Ländrygg, höft, knä, fot 9 % Mag-tarminfektion 3 % Nacke, bröstrygg, axel/arm, hand 12 % Psykiatri 2 % Psykisk belastning 20 % Övre luftvägsinfektion 10 % Övrig somatik 15 % Utfall prestationer jämfört med föregående år Det är inga stora förändringar jämfört med 2009 när det gäller vilken typ av tjänster och insatser som har utförts, inte heller när det gäller vilken nivå i kundorganisationen de är riktade till. Antalet individkontakter för 2010 har ökat jämfört med och tidigare. Däremot är det färre individkontakter än 2009, beroende på att ca personer vaccinerades under pandemin. Detta har inte medfört någon förändring mellan åren när det gäller fördelningen av

13 Sida 13(26) kontakter för kvinnor (84 %) och män (16 %). När det gäller individkontakter 2010 skiljer sig kontaktorsaken en del från Detta beror på att alla medarbetare inom NU-sjukvården och Regionservice har sjukanmält sig till ett system för sjukfrånvarohantering (Sickan) inom ramen för projektet Åter i arbete. Därefter har företagssköterska ringt upp medarbetaren för ett rådgivningssamtal, vilket journalförts. Eftersom mycket av den vanliga sjukfrånvaron orsakas av infektionssjukdomar och i viss mån övriga somatiska sjukdomar har dessa kontaktorsakers andel ökat i statistiken Utfall prestationer jämfört med budget Hälsan & Arbetslivet har under året haft en minskad sjukfrånvaro, som lett till att produktionskapaciteten har ökat. Projektet Åter i arbete byggde på en förstudie och analys av extern konsult. För att kunna genomföra det omfattande uppdraget enligt den volym förstudien angav, gjordes bedömningen att upphandling av underleverantörer krävdes. Det visade sig att den beräknade volymen av arbetsförmågebedömningar kraftigt överskattats i analysen. Behovet av arbetsförmågebedömningar var betydligt lägre. Arbetet har till stor del kunnat genomföras av Hälsan & Arbetslivets egen personal, vilket inneburit att de upphandlade underleverantörerna inte har behövt anlitas i någon större omfattning. 3.5 Jämställdhet Uppföljning av abonnemangsavtalen redovisas på övergripande nivåer med utförda insatser fördelat på kvinnor och män. Av sekretess- och integritetsskäl redovisas inte sådan statistik på lägre organisationsnivåer. Ledningsgruppen har beslutat om att göra uppföljning av t ex medicinska diagnoser och åtgärder för kvinnor och män. Målet är att fortlöpande följa upp insatser för kvinnor och män för att bättre utveckla och anpassa tjänster utifrån behov. Budget, verksamhetsplaner och balanserade styrkort tas fram med hänsyn till kvinnor och mäns olika förutsättningar och behov. I ledningsgruppens handlingsplan tas för varje punkt särskilt upp om jämställdhetsaspekter ska/har beaktats. 3.6 Miljö Hälsan & Arbetslivets mål är att minska den negativa miljöpåverkan, som vår verksamhet kan orsaka. Samtliga Hälsan & Arbetslivets lokaler finns geografiskt placerade så att de enkelt ska kunna

14 Sida 14(26) nås med kollektivtrafik, både av besökande och anställda. Möten mm har planerats för att det så långt det går ska möjliggöra resor med kollektivtrafik. Uppdrag för förvaltningar, bolag m fl har planerats tillsammans med kunderna så att den totala mängden resor kunnat minimeras för Västra Götalandsregionen som helhet. Det kan innebära att våra medarbetare reser till kunden istället för att många personer från kundförvaltningen reser till Hälsan & Arbetslivet. Hälsan & Arbetslivet har ett certifierat ledningssystem för kvalitet, miljö samt arbetsmiljö, hälsa och säkerhet enligt ISO 9001:2008 (kvalitet), 14001:2004 (miljö), OHSAS 18000:2007 (arbetsmiljö, hälsa och säkerhet) samt AFS 2001:1 (Arbetsmiljö, systematiskt arbetsmiljöarbete). Under 2010 har omcertifiering av samtliga delar av ledningssystemet genomförts med godkänt resultat. Hälsan & Arbetslivets mål för miljöperspektivet presenteras under punkten 3.7 Övrigt Miljöledningssystem ska införas i samtliga förvaltningar och bolag Utmärkt Hälsan & Arbetslivet har ett certifierat ledningssystem för kvalitet, miljö samt arbetsmiljö, hälsa och säkerhet enligt ISO 9001:2008 (kvalitet), 14001:2004 (miljö), OHSAS 18000:2007 (arbetsmiljö, hälsa och säkerhet) samt AFS 2001:1 (Arbetsmiljö, systematiskt arbetsmiljöarbete). Under 2010 har omcertifiering av samtliga delar av ledningssystemet genomförts med godkänt resultat Miljöhänsyn ska tas i planering, upphandling och beslut Medarbetare från Hälsan & Arbetslivet har aktivt medverkat i arbetet med planering och upphandling av kemikalieprodukter Samtliga anställda och förtroendevalda ska få utbildning i miljökunskap OK Hälsan & Arbetslivet har under året planerat för miljöutbildningar för de medarbetare som inte tidigare har deltagit i sådan. Nuläget är att 98 % av medarbetarna har genomgått miljöutbildning Den negativa miljöpåverkan från transporter och resor ska minska Samtliga Hälsan & Arbetslivets lokaler finns geografiskt placerade så att de enkelt ska kunna nås med kollektivtrafik, både av besökande och anställda. Möten mm har planerats för att det så långt det går ska möjliggöra resor med kollektivtrafik.

15 Sida 15(26) Uppdrag för förvaltningar, bolag m fl har planerats tillsammans med kunderna så att den totala mängden resor kunnat minimeras för Västra Götalandsregionen som helhet. Det kan innebära att våra medarbetare reser till kunden istället för att många personer från kundförvaltningen reser till Hälsan & Arbetslivet Den negativa miljöpåverkan från avfall ska minska OK Allt avfall källsorteras på Hälsan & Arbetslivets arbetsplatser, där så är möjligt. Detta är beroende av fastighetsägaren och kommunal avfallshantering. 3.7 Övrigt Miljöperspektivet Hälsan & Arbetslivet arbetar för att minska den negativa miljöpåverkan, som vår verksamhet kan orsaka. Framgångsfaktor Mätetal Måltal Aktivitet Resultat Kunskap hos medarbetare om transporters miljöpåverkan Tjänster med ITstöd för "hjälp till självhjälp" för att minska resande Kunskap hos medarbetare om kemikaliers hälsooch miljöpåverkan Km med egen bil i tjänsten Antal möten ersatta med ITlösning Framtagna tjänster på vår webbsida Minska 5% jfrt 2009 Klart 2010 Ökat antal besök på webb jfrt 2009 Andel utbytta kemikalier inom 100 % H&A av de som ska fasas ut Planering för ökat resande med kollektivtrafik. Välja miljöbilar, när bil används. Uppdrag planeras så att resor minimeras för VGR. Utveckla IT-lösning Utveckla alternativa tjänster med IT-stöd via webb, telefon etc Inventering och vid behov utbyte av kemikalier. Fortsatt ansvar för VGR:s kemikaliehanteringssystem Målet uppnått Resor minskat med 25 % Telefonmöten har ersatt ett flertal möten, framför allt inom två projekt Arbetsmiljöregler beskrivna på webben Inventering klar, utbyetsbehov hanterat

16 Sida 16(26) 4. MEDARBETARPERSPEKTIVET 4.1 Personalförhållanden Personaldata Utfall 1012 Utfall 0912 Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Antal anställda Årsarbetare 59,8 24,6 84,4 58,3 24,6 82,9 Sjukfrånvaro % 3,47 % 1,22 % 2,80 % 4,75 % 0,99 % 3,64 % Medellön Personalomsättning 6,35 % 0 % 4,55 % 4,92 % 8 % 5,81 varav ålderspension 4,76 % 0 % 3.41 % 1,64 % 4 % 4 % Bemanningsföretagskostnad 3,4 mnkr 3,3 mnkr 4.2 Regionfullmäktiges prioriterade mål i medarbetarperspektivet Sjukfrånvaron ska fortsätta att minska Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid 2010 är 2,80 %. Det är en minskning från 3,62 % årsskiftet 2009/2010. Kvinnornas sjukfrånvaro ligger på 3,47 % (4,75 % 2009) och männens sjukfrånvaro ligger på 1,22 % (0,99 % 2009). Sjukfrånvaron beror till största delen på långtidssjukfrånvaro. Hälsan & Arbetslivet arbetar aktivt med såväl individuella som förebyggande åtgärder för att fortsätta sänka sjukfrånvaron. Vidare arbetar Hälsan & Arbetslivet kontinuerligt med arbetsmiljöfrågor för att främja medarbetarnas hälsa Alla anställda ska ha tillgång till kompetensutveckling och en individuell utvecklingsplan Hälsan & Arbetslivet har genomfört kompetensutvecklingsinsatser för att möta framtiden kopplat till ägarstödet för att möta behovet av personalutveckling, kompetensförsörjning, utbildning och

17 Sida 17(26) personalomställning under I samband med utvecklingssamtalen har individuell kompetensutvecklingsplan gjorts för alla medarbetare Löneskillnaderna mellan män och kvinnor ska fortsätta minska Löneöversynsarbetet vid Hälsan & Arbetslivet för 2010 är klart. Det som återstår är att på förvaltningsnivå följa upp och utvärdera årets löneprocess. OK Även i årets löneöversyn har jämställdhetsaspekter beaktats och 0,2 % av löneöversynsutrymmet avsatts för att åtgärda osakliga löneskillnader. Medellön för kvinnor jämfört med medellön för män är nu 86,57 % (87,1 % 2009) Andelen anställda med ofrivilliga deltidsanställningar ska minska Hälsan & Arbetslivet har som tidigare inga medarbetare med ofrivillig deltidsanställning. Vi ser heltidsanställning som norm, med deltidsanställning som en möjlighet Andelen anställda med tillfälliga anställningar ska minska Tillfälliga anställningar har endast använts i begränsad omfattning (5,38 %), anpassat efter verksamhetens behov. OK Kostnaderna för bemanningsföretag ska minska OK Enskilda konsulter, företrädesvis läkarkonsulter har använts i begränsad omfattning, anpassat efter verksamhetens behov. Utfall 2010 är 3,4 mnkr jämfört med 2009 som var 3,3 mnkr. 4.3 Verksamheternas mål i medarbetarperspektivet Hälsan & Arbetslivets strategiska mål är att öka hälsan i arbetslivet för ett hållbart arbetsliv. Framgångsfaktor Styrtal Måltal Aktiviteter Resultat Vi ska ha en arbetsmiljö som är hälsosam och stimulerande Sjukfrånvaro Långtidsfriska 4 % Positiv förändring jämfört m Fungerande SAM. hälsofrämjande och förebyggande aktiviteter Sjukfrv: 2,80 % dec 2010, 3,64 % dec 2009 Långt.friska: kvinnor 73 % (69

18 Sida 18(26) Kompetens utifrån verksamhetens behov Väl fungerande kommunikation Medarbetare med olika bakgrund och erfarenhet är en tillgång 4.4 Jämställdhet Kompetensutveckling inom och utöver plan Praktisk användning av ny kunskap, intern enkät Implementerad kommunikationsplan Besökssiffror på webben, H&A:s s.k. Insida Resultat av genomförda rekryteringar 2009 % 2009) män 85 % (88 % 2009) 80 % inom plan 80 % har nytta av kunskap inom 1 år Plan klar 2010 Ökning jfr % Kompetensutveckling tas upp i utvecklingssamtal. Uppdatera kompetensplan årligen Ta fram kommunikationsplan Fortsatt utveckling av webbsidor Vid rekrytering aktivt verka för ökad mångfald avseende kön, ålder etnisk bakgrund mm Målet i stort sett uppnått m 80 % inom plan Målet gott och väl uppfyllt m 80 % nytta inom ett år Kommunikationsplan ej helt klar Besök på H&A:s Insida har mer än fördubblats jfrt 2009 Har beaktats men få sökande med utländsk bakgrund JÄMIX Uppgifter för JÄMIX 2010 erhålls först i april 2011, därför redovisas resultat för års värde för JÄMIX var 137 poäng, vilket ligger över medianvärde (114). Resultatet är bättre än 2008 då det var 130 poäng. Inom flera av yrkesgrupperna i verksamheten är det nästan uteslutande kvinnor. De få långtidssjukskrivna som finns, är kvinnor. Dessa faktorer påverkar resultatet negativt Jämställdhetsintegration Efter Västra Götalandsregionens jämställdhetsutbildning för ledningsgrupper under 2010 har samtliga chefer och personer i stab som ingår i Hälsan & Arbetslivets ledningsgrupp nu deltagit. Samtliga chefer har jämställdhet med som en stående punkt vid arbetsplatsträffar inom sina

19 Sida 19(26) respektive enheter. Utifrån årets utbildning har ledningsgruppen beslutat om att göra uppföljning av t ex medicinska diagnoser och åtgärder för kvinnor och män. Målet är att fortlöpande ta fram beskrivningar av insatser fördelat på kvinnor och män för jämställdhetsdiskussion och lärande i respektive yrkesgrupp. I ledningsgruppens handlingsplan tas för varje punkt särskilt upp om jämställdhetsaspekter ska/har beaktats. I budget, verksamhetsplaner och balanserade styrkort tas hänsyn till kvinnor och mäns olika förutsättningar och behov. När det gäller föräldraskap har tolv personer tagit ut föräldraledighet under 2010, 8 kvinnor (999 dagar) och 4 män (139 dagar). 4.5 Övrigt 5. EVENTUELLA ÖVRIGA PERSPEKTIV 5.1 Verksamheternas mål i övriga perspektiv 6. EKONOMIPERSPEKTIVET 6.1 Regionfullmäktiges prioriterade mål i ekonomiperspektivet Alla verksamheter ska redovisa ekonomisk balans exklusive beviljad användning av eget kapital Hälsan & Arbetslivet har uppnått målet ekonomi i balans och redovisar ett resultat på + 3,7 mnkr. Det positiva resultatet avser ökade intäkter med 1,9 % samt en låg kostnadsutveckling på 1,5 %. Ökade intäkter avser till största delen statliga bidrag för Företagshälsovård med 3,0 mnkr, ägarstöd med 0.3 mnkr. Den lägre kostnadsutvecklingen avser lägre personalkostnadsökning med minskade sociala avgifter med 0,6 mnkr. Projekt och volymökning som avser företagshälsovårdsverksamheten har mötts upp av ökade intäkter. Avvikelse mot budget avser en lägre verksamhetsvolym gällande projekt samt bemanning för ökad tillgänglighet.

20 Sida 20(26) Alla verksamheter ska öka sin produktivitet OK Produktion har ökat under 2010 med 4,2 % jämfört med Produktionen har i jämförelse med tidigare år varit jämnare under året. Historiskt har verksamheten haft en låg nivå under årets första månader för att under årets sista månader ökat kraftigt. Abonnemangsavtalen har givit en jämnare beläggning under året. 6.2 Verksamheternas mål i ekonomiperspektivet Hälsan & Arbetslivet har en ekonomi i balans genom att hushålla med resurser, såväl mänskliga som ekonomiska och leverera prisvärda tjänster. Framgångsfaktor Mätetal Måltal Aktiviteter Resultat Intäkts- och kostnadskontroll Redovisat resultat Kostnadssänkning i handlingsplan för enheterna Nollresultat Kostnadssänkning 1% Överenskommelser m långsiktig finansiering som grund för planering av bemanning kommande år Enheterna tar fram handlingsplaner för sänkta kostnader +3,7 mnkr Långsiktig finansiering genom avtal har delvis uppfyllts genom abonnemangsavtal om enhetlig bastjänst med tillgänglighet, som har tecknats av 34 förvaltningar av 40 för 2010 samt tre av Västra Götalandsregionens bolag. -1,5% Det statliga bidrag som tilldelas företagshälsovården bidrar till en stabilare ekonomi för Bidraget kommer som det ser ut i dagsläget att fortsätta för Kostnadssänkning 2010 jämfört med 2009 har inte kunnat uppnås pga att beställningar av uppdrag utöver abonnemang varit högre. 6.3 Ekonomiskt resultat Hälsan & Arbetslivet har inför 2010 bemannat för att garantera tillgänglighet för alla anställda i Västra Götalandsregionen. Abonnemangsavtal om enhetlig bastjänst med tillgänglighet har tecknats av 34 förvaltningar av 40 för 2010 samt tre av Västra Götalandsregionens bolag. Utfall 2010 är +3,7 mnkr. Det positiva resultatet avser ökade intäkter med 1,9 % samt en låg ökning av kostnadsutveckling på 1,5 %. Ökade intäkter avser till största delen statliga bidrag för Företagshälsovård med 3,0 mnkr och ägarstöd med 0.3 mnkr. En kostnadsutvecklingen i relation till uppdragen inom den ökade intäktsvolymen avser minskning av personalkostnader bl a pga minskade sociala avgifter med 0,6 mnkr. Jämfört

Årsredovisning 2012 Fristads folkhögskola. 1. Sammanfattning och slutsats. Sida 1(27)

Årsredovisning 2012 Fristads folkhögskola. 1. Sammanfattning och slutsats. Sida 1(27) Sida 1(27) Årsredovisning 2012 Fristads folkhögskola 1. Sammanfattning och slutsats Under året har regionen bestämt att de regionägda folkhögskolorna ska bilda en gemensam organisation. Förarbetet och

Läs mer

Årsredovisning 2012 Agnesbergs folkhögskola

Årsredovisning 2012 Agnesbergs folkhögskola Sida 1(23) Årsredovisning 2012 Agnesbergs folkhögskola 1. Sammanfattning och slutsats Agnesbergs folkhögskola, Nordens första folkhögskola, som grundats och drivs av och med romer startade som en försöksverksamhet

Läs mer

Sedan 1 januari 2012 är Västtrafik ett helägt bolag inom Västra Götalandsregionen.

Sedan 1 januari 2012 är Västtrafik ett helägt bolag inom Västra Götalandsregionen. Sida 1(21) Årsredovisning 2013 Västtrafik AB 1. Sammanfattning och slutsats I samband med genomförandet av trafikomläggningarna och satsningarna i Göteborgsområdet som är kopplat till Västsvenska paketet

Läs mer

Årsredovisning 2005. Hjälpmedelsförvaltningen

Årsredovisning 2005. Hjälpmedelsförvaltningen Hjälpmedelsförvaltningen, Årsredovisning 2005 1 ( 28 ) Årsredovisning 2005 Hjälpmedelsförvaltningen Beslutad av Servicenämnden 2006... Hjälpmedelsförvaltningen, Årsredovisning 2005 2 ( 28 ) KUND av Hjälpmedelsförvaltningens

Läs mer

Årsredovisning 2014 Västarvet. 1. Sammanfattning. 2. Verksamheten. Sida 1(26)

Årsredovisning 2014 Västarvet. 1. Sammanfattning. 2. Verksamheten. Sida 1(26) Sida 1(26) Årsredovisning 2014 Västarvet 1. Sammanfattning Västarvets verksamhetsidé är att göra historien synlig och berika vår livsmiljö för människors framtid och en hållbar samhällsutveckling. Vår

Läs mer

Delårsrapport augusti 2013 Habilitering & Hälsa

Delårsrapport augusti 2013 Habilitering & Hälsa Sida 1(22) Delårsrapport augusti 2013 Habilitering & Hälsa 1. Sammanfattning och slutsats Allmänt Tillgänglighetsmålen har uppfyllt inom hörselverksamheten och i de redovisningar som gjorts kring BUP-miljonen.

Läs mer

Årsredovisning 2013 NU-sjukvården. 1. Sammanfattning och slutsats. Sida 1(55)

Årsredovisning 2013 NU-sjukvården. 1. Sammanfattning och slutsats. Sida 1(55) Sida 1(55) Årsredovisning 2013 NU-sjukvården 1. Sammanfattning och slutsats NU-sjukvården arbetar utifrån begreppet God Vård, d v s säker, patientfokuserad, kunskapsbaserad, jämlik och effektiv vård samt

Läs mer

1 (22) Årsredovisning 2010. Västsvenska Turistrådet AB. Beslutad i nämnd/styrelse 2011-02-11

1 (22) Årsredovisning 2010. Västsvenska Turistrådet AB. Beslutad i nämnd/styrelse 2011-02-11 1 (22) Årsredovisning 2010 Västsvenska Turistrådet AB Beslutad i nämnd/styrelse 2011-02-11 2 (22) Årsredovisning 2010 för Västsvenska Turistrådet AB Medborgarperspektivet OK Kommentar: För boende i Västra

Läs mer

Regionstyrelsen och dess utskott ska initiera, bereda, besluta och följa upp ärenden och frågor som faller inom deras respektive område.

Regionstyrelsen och dess utskott ska initiera, bereda, besluta och följa upp ärenden och frågor som faller inom deras respektive område. Sida 1(32) Detaljbudget 2014 Regionstyrelsen 1. Sammanfattning Detaljbudget 2014 för regionfullmäktige, regionstyrelsen och regionkansliet 1. Inledning Regionfullmäktiges budget inför 2014 har ett förändrat

Läs mer

Detaljbudget 2015 NU-sjukvården. 1. Sammanfattning. Sida 1(20)

Detaljbudget 2015 NU-sjukvården. 1. Sammanfattning. Sida 1(20) Sida 1(20) Detaljbudget 2015 NU-sjukvården 1. Sammanfattning NU-sjukvårdens Verksamhetsplan med Förändringsagenda 2015 baseras på regionfullmäktiges budget för 2015 och den vårdöverenskommelse som NU-sjukvården

Läs mer

Delårsrapport 2 år 2014

Delårsrapport 2 år 2014 Delårsrapport 2 år 2014 Delårsbokslut 2014-08-31 218 mkr Resultaten från Liv och Hälsa Ung 2014 visar att de flesta skolungdomar i Västmanland mår bra och är nöjda med sin livssituation. En försämring

Läs mer

FC 2011-46 ÅRSREDOVISNING 2010 FM CENTRUM

FC 2011-46 ÅRSREDOVISNING 2010 FM CENTRUM FC 2011-46 ÅRSREDOVISNING 2010 FM CENTRUM 2011-02-28 Årsredovisning 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE PRODUKTIONSENHETSCHEFENS REFLEKTION...3 PRESENTATION AV PRODUKTIONSENHETEN...5 VERKSAMHETER...6

Läs mer

Budget 2011 med flerårsplan 2012-2013 PD 2010-11-02

Budget 2011 med flerårsplan 2012-2013 PD 2010-11-02 LK10-0037 Budget 2011 med flerårsplan 2012-2013 PD 2010-11-02 Grundläggande värderingar (Pärmens insida) Kundorientering En organisations långsiktiga framgång beror på dess förmåga att skapa värde för

Läs mer

Delårsrapport augusti 2013 Västtrafik AB. 1. Sammanfattning och slutsats. 3. Medborgar-/Patient-/Kundperspektivet. Sida 1(18)

Delårsrapport augusti 2013 Västtrafik AB. 1. Sammanfattning och slutsats. 3. Medborgar-/Patient-/Kundperspektivet. Sida 1(18) Sida 1(18) Delårsrapport augusti 2013 Västtrafik AB 1. Sammanfattning och slutsats I samband med genomförandet av trafikomläggningarna och satsningarna i Göteborgsområdet som är kopplat till Västsvenska

Läs mer

Detaljbudget 2015 Frölunda Specialistsjukhus. 1. Sammanfattning. Sida 1(28)

Detaljbudget 2015 Frölunda Specialistsjukhus. 1. Sammanfattning. Sida 1(28) Sida 1(28) Detaljbudget 2015 Frölunda Specialistsjukhus 1. Sammanfattning Denna verksamhetsplan visar hur sjukhuset vill utveckla verksamheten under året, genom att vi fokuserar på vårt uppdrag och våra

Läs mer

Fem år i sammandrag. Delårsrapport 2012

Fem år i sammandrag. Delårsrapport 2012 Fem år i sammandrag 2008 2009 2010 2011 2012 Nettokostnader (mnkr) 560,5 580,8 585,1 617,7 574,5 därav avskrivningar (mnkr) 27,8 28,7 29,2 29,6 30,4 därav pensionskostnad (mnkr) 29,3 34,3 30,5 35,1 31,4

Läs mer

Ordförande har ordet. Elisabet Lassen Kommunstyrelsens ordförande

Ordförande har ordet. Elisabet Lassen Kommunstyrelsens ordförande Ordförande har ordet Årsredovisning 2014 ska läggas till handlingarna. Supervalåret är avslutat. Som alltid händer det mycket i en kommun under ett år, oavsett om det är ett valår. I Sollefteå upplever

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014. Landstingsservice

Verksamhetsberättelse 2014. Landstingsservice Verksamhetsberättelse 2014 Landstingsservice Januari 2015 1 2 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 5 2 Målområde - En god hälso- och sjukvård samt insatser för en bättre folkhälsa... 7 2.1 Jämlik hälso-

Läs mer

Nämndens delårsrapport 1 2012

Nämndens delårsrapport 1 2012 Nämndens delårsrapport 1 2012 Gemensam nämnd för vård, omsorg och hjälpmedel Hjälpmedelscentralen Dnr HH-HOH 12-077 VOHJS 12-016 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Perspektiv... 4 2.1 Medborgare (patient,

Läs mer

47 Årsredovisning 2010. Arbetsutskottets förslag till beslut. 1. Årsredovisning 2010 godkänns. 2. Upprättad balanskravsutredning godkänns.

47 Årsredovisning 2010. Arbetsutskottets förslag till beslut. 1. Årsredovisning 2010 godkänns. 2. Upprättad balanskravsutredning godkänns. Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2011-03-22 LS-LED11-173 47 Årsredovisning 2010 Arbetsutskottets förslag till beslut Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige 1.

Läs mer

Tertialrapport 2 Januari - augusti 2011 Kungälvs kommun

Tertialrapport 2 Januari - augusti 2011 Kungälvs kommun Tertialrapport 2 Januari - augusti 2011 Kungälvs kommun 2(39) Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Uppföljning av KS Resultatmål...4 2.1 Strategiska förutsättningar... 4 2.2 God livsmiljö... 8 2.3 Hållbar

Läs mer

Förslag till Budget 2012 med flerårsplan 2013 2014

Förslag till Budget 2012 med flerårsplan 2013 2014 Förslag till Budget 2012 med flerårsplan 2013 2014 Landstingsfullmäktige 22 23 november 2011 Grundläggande värderingar Kundorientering En organisations långsiktiga framgång beror på dess förmåga att skapa

Läs mer

Årsredovisning 2011 1. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS. 1.1 Sammanfattning medborgarperspektivet. Sida 1(38) Västarvet

Årsredovisning 2011 1. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS. 1.1 Sammanfattning medborgarperspektivet. Sida 1(38) Västarvet Sida 1(38) Årsredovisning 2011 Västarvet 1. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS Västarvet är regionens natur- och kulturarvsförvaltning och har till uppgift att samordna verksamheten inom området. Förvaltningen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014 2 Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 Innehåll Sida Viktiga händelser 2014 4 Fem år i sammandrag 5 Vart gick skattepengarna? 6 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport 1 Jan - apr 2015

Delårsrapport 1 Jan - apr 2015 Delårsrapport 1 Jan - apr 2015 Lulebo AB Bioenergi i Luleå AB 91% Luleå Energi Elnät AB 100% Lulekraft AB 50 % Luleå kommun koncernorganisation Kommunrevision Kommunfullmäktige E-nämnden 2015-01-01 Kommunledningsförvaltning

Läs mer

på väg mot Halland bästa livsplatsen

på väg mot Halland bästa livsplatsen på väg mot Halland bästa livsplatsen årsredovisning 2013 innehåll För morgondagens välfärd...5 Viktiga politiska beslut med invånarna i fokus...6 Händelser...13 Sammanfattning...14 Sammanfattning av måluppfyllelse...16

Läs mer

Centrum för medicinsk teknik och IT Delårsrapport 04 2015

Centrum för medicinsk teknik och IT Delårsrapport 04 2015 Centrum för medicinsk teknik och IT Delårsrapport 04 Januari april Datum: -04-28 Diarienummer: [Fyll i] www.regionostergotland.se Delårsrapport januari april Innehållsförteckning Medborgar-/kundperspektivet...

Läs mer

Delårsbokslut 2011. Kommunfullmäktige 1(113) 2011-09-26 KS2011/159 nr 2011.2280

Delårsbokslut 2011. Kommunfullmäktige 1(113) 2011-09-26 KS2011/159 nr 2011.2280 1(113) Datum Vår beteckning 2011-09-26 KS2011/159 nr 2011.2280 Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens stab Vipul Vithlani, Ekonomichef 0171-527 16 vipul.vithlani@habo.se Delårsbokslut 2011 Kommunfullmäktige

Läs mer

Delårsbokslut/årsprognos 2014

Delårsbokslut/årsprognos 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2014-09-02 Ks/2014:109 042 Bokslut/ekonomiuppföljning Delårsbokslut/årsprognos 2014

Läs mer

Kallelse till styrelsemöte för Angereds Närsjukhus

Kallelse till styrelsemöte för Angereds Närsjukhus Styrelsen för Angereds Närsjukhus Datum 2014-09-22--23 Kallelse till styrelsemöte för Angereds Närsjukhus PLATS Vann Spa/hotell/konferens, Lingådde, 454 80 Brastad DATUM OCH TID måndag 22 och tisdag 23

Läs mer