Årsredovisning SAMMANFATTNING. Sida 1(26) Hälsan & Arbetslivet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2010 1. SAMMANFATTNING. Sida 1(26) Hälsan & Arbetslivet"

Transkript

1 Sida 1(26) Årsredovisning 2010 Hälsan & Arbetslivet 1. SAMMANFATTNING Hälsan & Arbetslivet är Västra Götalandsregionens interna företagshälsovård som riktar sig till förvaltningar och bolag, och ska stödja regionens verksamheter i deras arbete med att uppnå arbetsmiljömålen samt personalpolitiska visioner. I Västra Götalands budget 2010 står det att Alla medarbetare i Västra Götalandsregionen ska ha tillgång till företagshälsovård. Det är ett ansvar för respektive förvaltning att tillgodose behovet av företagshälsovård med det fastställda basutbudet som miniminivå. Basutbudet ska beställas hos Hälsan & Arbetslivet. Hälsan & Arbetslivet har förberett och anpassat sin verksamhet och tjänsteupplägg utifrån att verksamheterna skulle teckna avtal utifrån riktlinjer, basutbud och de politiska beslut som tagits. I förberedelsearbetet har ingått att effektivisera verksamheten och öka tillgängligheten för kunderna. Förutsättningen för att lyckas med detta arbete var enhetliga abonnemangsavtal eller anslag. Abonnemangsavtal om enhetlig bastjänst med tillgänglighet har tecknats av 34 förvaltningar av 40, samt av 3 av Västra Götalandsregionens bolag. Regionstyrelsen tog beslut , 103, avseende avtal mellan förvaltningarna och Hälsan & Arbetslivet om basutbud för företagshälsovård: "Regionstyrelsen fastslår att basutbudet och miniminivån på tjänster är 1100kr/anställd för Regiondirektören får i uppdrag att ge kundrådet ett tydligt uppdrag att följa upp respektive förvaltnings företagshälsovårdsavtal, där möjligheter ska finnas att lyfta in övriga insatser som förvaltningarna erbjuder sina anställda. Regionstyrelsen uppmanar nämnder och styrelser att förbereda 2011 års avtalsomgång om företagshälsovårdstjänster i god tid och därvid komma överens om avtal som både beaktar basutbudets grundläggande krav men också tar hänsyn till bredd som regionens verksamheter har." Medborgarperspektivet (kundperspektivet) Hälsan & Arbetslivets strategiska mål är ha ett samspel med regionens chefer som bygger på tydliga uppdrag och gemensam målformulering, med hänsyn tagen till kvinnors och mäns förutsättningar och villkor. Jämställdhet beaktas även genom att budget, verksamhetsplaner och balanserade styrkort är framtagna med hänsyn till kvinnor och mäns olika förutsättningar och behov. Genomgång och beskrivning av tillgängligheten till våra lokaler är klar och finns på Hälsan & Arbetslivets webbsida. I samband med rekrytering och tillsättande av interna projekt- och arbetsgrupper har vi aktivt arbetat med att skapa en bred sammansättning ur ett mångfaldsperspektiv. Verksamhetsperspektivet Hälsan & Arbetslivet har arbetat för att nå regionfullmäktiges mål för 2010 avseende

2 Sida 2(26) folkhälsa, forskning, miljö och vård- och verksamhetskvalitet inom ramen för företagshälsovårdens uppdrag. Hälsan & Arbetslivets verksamhetsmål har fokus på att ha effektiv verksamhet med ett fortlöpande utvecklingsarbete för att ligga i framkant och öka hälsan i arbetslivet. Vi arbetar för att minska den negativa miljöpåverkan, som vår verksamhet kan orsaka, främst när det gäller transporter. Medarbetarperspektivet Hälsan & Arbetslivet har arbetat med de av regionfullmäktige uppsatta målen för 2010 avseende sänkt sjukfrånvaro, kompetensutveckling, genusperspektiv på löner samt anställningsförhållanden. Hälsan & Arbetslivet mål för medarbetarperspektivet är att ha en arbetsmiljö som bidrar till en god hälsa och ett hållbart arbetsliv för både kvinnor och män. Kompetensutvecklingsinsatser har genomförts för att möta framtiden kopplat till ägarstödet för att möta behovet av personalutveckling, kompetensförsörjning, utbildning och personalomställning under Ekonomiperspektivet Hälsan & Arbetslivet har uppnått målet ekonomi i balans och redovisar ett resultat på + 3,7 mnkr. Det positiva resultatet avser ökade intäkter med 1,9 % samt en låg kostnadsutveckling på 1,5 %. Ökade intäkter avser till största delen statliga bidrag för Företagshälsovård med 3,0 mnkr, ägarstöd med 0.3 mnkr. Den lägre kostnadsutvecklingen avser lägre personalkostnadsökning med minskade sociala avgifter med 0,6 mnkr. Projekt och volymökning som avser företagshälsovårdsverksamheten har mötts upp av ökade intäkter. Avvikelse mot budget avser en lägre verksamhetsvolym gällande projekt samt bemanning för ökad tillgänglighet. Vid jämförelse av budget och utfall har intäkterna har minskat med 22,7 mnkr och kostnader har minskat med 26,7 mnkr. 1.1 Sammanfattning medborgarperspektivet OK Kunder Vi ska ha ett samspel med regionens chefer som bygger på tydliga uppdrag och gemensam målformulering, med hänsyn tagen till kvinnors och mäns förutsättningar och villkor. Jämställdhet Budget, verksamhetsplaner och balanserade styrkort är framtagna med hänsyn till kvinnor och mäns olika förutsättningar och behov. Kommunikation Hälsan & Arbetslivet har gett ut ArbetsLust, en tidskrift med inriktning på människa, hälsa och arbetsliv i Västra Götalandsregionen, tillsammans med Arbetsmiljödelegationen, Centrum för Verksamhetsutveckling och Institutet för stressmedicin. Vi har under året fortsatt utvecklat våra webbsidor för att kunna erbjuda mer information för regionens chefer och medarbetare.

3 Sida 3(26) Funktionshinder Genomgång och beskrivning av tillgängligheten till våra lokaler är klar och finns på Hälsan & Arbetslivets webbsida. Mångfald I samband med rekrytering och tillsättande av interna projekt- och arbetsgrupper har vi aktivt arbetat med att skapa en bred sammansättning ur ett mångfaldsperspektiv. 1.2 Sammanfattning verksamhetsperspektivet Hälsan & Arbetslivet har arbetat för att nå målen för 2010 avseende folkhälsa, forskning, miljö och vård- och verksamhetskvalitet inom ramen för företagshälsovårdens uppdrag. Hälsan & Arbetslivet stödjer och påverkar medborgare genom att våra medarbetare möter de anställda som i sin tur möter medborgare, barn och äldre i sina familjer etc. Detta är mest tydligt i folkhälsoarbetet där vi har stora möjligheter att påverka såväl direkt som indirekt. Verksamhetens egna mål har haft fokus på att ha en effektiv verksamhet med ett fortlöpande utvecklingsarbete för att ligga i framkant och öka hälsan i arbetslivet. Några resultat: Under året har två kundprocesser kartlagts (bedömning av arbetsförmåga och hälsoprofilbedömning). För att kunna följa upp vård på lika villkor har systemutveckling genomförts. Pågår enligt plan. Certifieringsrevision av kvalitet, arbetsmiljö och miljö genomfördes i slutet av maj med godkänt resultat. Vi arbetar för att minska den negativa miljöpåverkan, som vår verksamhet kan orsaka, främst när det gäller transporter. 1.3 Sammanfattning medarbetarperspektivet Hälsan & Arbetslivet har arbetat för en arbetsmiljö som bidrar till en god hälsa och ett hållbart arbetsliv. Vi ska ha en arbetsmiljö, som är hälsosam och stimulerande för både kvinnor och män. Hälsan & Arbetslivet har arbetat med de av regionfullmäktige uppsatta målen för 2010 avseende sänkt sjukfrånvaro, kompetensutveckling, genusperspektiv på löner samt anställningsförhållanden. Resultat för 2010 Den totala sjukfrånvaron inom Hälsan & Arbetslivet fortsätter att

4 Sida 4(26) minska. Sjukfrånvaron för perioden ligger på 2,80% jämfört med 3,64 % för samma period Kvinnornas sjukfrånvaro är 3,47 % och männens sjukfrånvaro är 1,22 %. Andelen långtidsfriska är för kvinnor 73 % (69 % 2009) och för män 85 % (88 % 2009). Som långtidsfrisk räknas den som haft max 5 sjukfrånvarodagar vid max 2 tillfällen under året. Individuella kompetensutvecklingsplaner har tagits fram i samband med utvecklingssamtal för 100 % av medarbetarna Kompetensutvecklingsinsatser har genomförts för att möta framtiden kopplat till ägarstödet för att möta behovet av personalutveckling, kompetensförsörjning, utbildning och personalomställning under Sammanfattning ekonomiperspektivet Hälsan & Arbetslivet har uppnått målet ekonomi i balans och redovisar ett resultat på + 3,7 mnkr. Det positiva resultatet avser ökade intäkter med 1,9 % samt en låg kostnadsutveckling på 1,5 %. Ökade intäkter avser till största delen statliga bidrag för företagshälsovård med 3,0 mnkr, ägarstöd med 0.3 mnkr. Projekt och volymökning som avser företagshälsovårdsverksamheten har mötts upp av ökade intäkter. Avvikelse mot budget avser en lägre verksamhetsvolym gällande projekt samt bemanning för ökad tillgänglighet. Ökade intäkter avser till största delen statliga bidrag för företagshälsovård med 3,0 mnkr, ägarstöd med 0.3 mnkr. Den lägre kostnadsutvecklingen avser minskning av personalkostnader delvis pga minskade sociala avgifter med 0,6 mnkr. I budget 2010 finns utrymme för flera projekt, ett stort projekt Åter i arbete pågår men till mycket lägre omfattning än som planerats. Avvikelse mot budget avser en lägre verksamhetsvolym gällande projekt samt bemanning för ökad tillgänglighet. Intäkterna har minskat med 22,7 mnkr och kostnader har minskat med 26,7 mnkr mot budget. 2. MEDBORGARPERSPEKTIVET Hälsan & Arbetslivets verksamhet vänder sig inte direkt för medborgarna. Uppdraget att leverera företagshälsovård till Västra Götalandsregionens verksamheter innebär att vi främjar hälsa och arbetsmiljö för anställda, som huvudsakligen är medborgare i länet. Hälsan & Arbetslivet arbetar för målen inom medborgarperspektivet inom ramen för företagshälsovårdens uppdrag. God arbetsmiljö och friska medarbetare i Västra Götalandsregionen bidrar till att kvalitet höjs på vård och andra tjänster för alla medborgare. Arbetsmiljödelegationen utökas ett par ggr per år med representanter från Hälsan & Arbetslivet och bildar därmed ett företagshälsovårdsråd med mandat att utarbeta tillägg till

5 Sida 5(26) riktlinjer avseende företagshälsovård. Tilläggen fastställs av Personalutskottet. Arbetsmiljödelegationen har haft två sådana möten under perioden. Inga nya tillägg har föreslagits. Kundrådet som ska följa upp kvalitet och leverans har haft tre möten under perioden. Vid ett möte diskuterades kundrådets utökade uppdrag. Kundrådet har under hösten tillsatt en arbetsgrupp, som tagit fram underlag för abonnemangsdiskussion utifrån förvaltningarnas behov av företagshälsovård. Vid årets sista möte tillsattes arbetsgrupp för att se över och vidareutveckla uppföljningar och rapporter från företagshälsovården. 2.2 Verksamheternas mål i medborgarperspektivet Hälsan & Arbetslivet ska ha ett samspel med regionens chefer som bygger på tydliga uppdrag och gemensam målformulering, med hänsyn tagen till kvinnors och mäns förutsättningar och villkor. Framgångsfaktor Styrtal Måltal Aktivitet Resultat Långsiktig planering tillsammans med kunderna Säkra att vi och kunden är överens om syfte och mål i uppdrag Att ha metoder som kan säkra att kunder är nöjda med resultat av utförda insatser Alla anställda inom VGR har möjlighet att besöka våra enheter Andel kunder med klar planering för 2011 under 2010 Andel skriftliga uppdragsbekräftelser med tydligt syfte och mål Svarsfrekvens och resultat enligt enkät Dokumenterad beskrivning av tillgänglighet till enheter inom Hälsan & Arbetslivet 30 % 100 % Resultat 2010 bättre än % Utveckla former för långsiktig planering med kunderna Tydligt ange syfte och mål i uppdrag tillsammans med beställaren Använda och vidareutveckla enkät för uppföljning av utförda insatser och samarbete med kund Översyn av tillgänglighet, beskrivning hur man tar sig till våra lokaler ca 20 %, målet ej fullt uppnått Målet uppnått Målet uppnått Nöjdkund index NKI 2010 utfall utfall 70 Målet uppnått 2.3 Jämställdhetsintegrering Uppföljning av abonnemangsavtalen redovisas på övergripande nivåer med utförda insatser fördelat på kvinnor och män. Av sekretess- och integritetsskäl redovisas inte sådan statistik på lägre organisationsnivåer. Ledningsgruppen har beslutat att fortsättningsvis följa upp insatser för kvinnor och män, t ex

6 Sida 6(26) medicinska diagnoser och åtgärder för att bättre utveckla och anpassa tjänster utifrån behov. Budget, verksamhetsplaner och balanserade styrkort tas fram med hänsyn till kvinnor och mäns olika förutsättningar och behov. I ledningsgruppens handlingsplan tas för varje punkt särskilt upp om jämställdhetsaspekter ska/har beaktats. 2.4 Kommunikation och bemötande Hälsan & Arbetslivet ger ut ArbetsLust 4 ggr/år tillsammans med Arbetsmiljödelegationen, Centrum för Verksamhetsutveckling och Institutet för stressmedicin. ArbetsLust är en tidskrift med inriktning på människa, hälsa och arbetsliv i Västra Götalandsregionen. Målgrupp för tidskriften är politiker, chefer och medarbetare i Västra Götalandsregionen, samt samarbetspartners. Vi har under året fortsatt utvecklat våra webbsidor för att kunna erbjuda mer information för regionens chefer och medarbetare. En tjänst som erbjuds är att alla arbetsmiljöregler, som gäller Västra Götalansregionens verksamheter, sammanfattats och publicerats på webbsidan med länkar till lagar och föreskrifter i fulltext. Beskrivning av Hälsan & Arbetslivets tjänster har under 2010 tagits fram och publiceras på webben vid årsskiftet 2010/ Funktionshinder Översyn av tillgänglighet och beskrivning av hur man tar sig till Hälsan & Arbetslivets lokaler har genomförts. Beskrivningen finns i tillgänglighetsdatabasen med länk från Hälsan & Arbetslivets webbsidor. Lokaler har setts över och i något fall har förändringar genomförts för ökad tillgänglighet för funktionshindrade. För ett projekt har en projektanställning erbjudits högskoleutbildad funktionshindrad person via arbetsmarknadsnoderna, men den har inte blivit tillsatt pga att ingen med erforderlig kompetens fanns tillgänglig. 2.6 Mångfald I samband med rekrytering har vi aktivt försökt att bredda arbetsgrupper ur ett mångfaldsperspektiv. Eftersom företagshälsovårdens verksamhet kräver specialistkompetenser, så är det få unga och personer med annan etnisk bakgrund som söker. Med tanke på att det i flera kundförvaltningar finns en stor mångfald, vore det önskvärt att Hälsan & Arbetslivet kunde bredda sin mångfald. 2.7 Övrigt

7 Sida 7(26) 3. VERKSAMHETSPERSPEKTIVET Hälsan & Arbetslivets verksamhetsmål har fokus på att ha effektiv verksamhet med ett fortlöpande utvecklingsarbete för att ligga i framkant och öka hälsan i arbetslivet. Ett internt FoU-råd bildades under hösten inom Hälsan & Arbetslivet för att bättre samordna och styra upp fortsatt arbete med forskning och utveckling. Under 2010 har en vetenskaplig artikel angående rehabilitering publicerats samt ett antal presentationer och posters som presenterats på Läkarstämman, Västsvenska Arbetsmiljödagarna samt konferens med Nordiska ergonomisällskapet i Stavanger. Flera kundprocesser har kartlagts inom ramen för den metodutveckling som ständigt pågår, för att effektivisera och öka kvalitet. En del av metodutvecklingen sker inom ramen för projekt, t ex Riskbruksprojektet, Dialogprojektet och Åter i arbete. Arbete pågår med att ta fram system för att kunna följa upp vård på lika villkor. Omcertifiering har genomförts med godkänt resultat av Hälsan & Arbetslivets ledningssystem för kvalitet, miljö samt arbetsmiljö, hälsa och säkerhet enligt ISO 9001:2008 (kvalitet), 14001:2004 (miljö), OHSAS 18000:2007 (arbetsmiljö, hälsa och säkerhet) samt AFS 2001:1 (Arbetsmiljö, systematiskt arbetsmiljöarbete). Hälsan & Arbetslivet medverkar som experter för att beakta arbetsmiljöaspekter i olika regiongemensamma upphandlingsgrupper, 5 personer med totalt ca 500 timmar. Inga anslag eller andra ersättningar utgår för detta regiongemensamma arbete. 3.1 Regionfullmäktiges prioriterade mål i verksamhetsperspektivet Hälsan & Arbetslivet har arbetat för att nå målen för 2010 avseende folkhälsa, forskning, miljö och vård- och verksamhetskvalitet inom ramen för företagshälsovårdens uppdrag. Hälsan & Arbetslivet stödjer och påverkar medborgare genom att våra medarbetare möter de anställda som i sin tur möter medborgare, barn och äldre i sina familjer etc. Detta är mest tydligt i folkhälsoarbetet där vi har stora möjligheter att påverka såväl direkt som indirekt Ungas användning av alkohol, tobak och andra droger ska minska Ingen status Vi arbetar med förebyggande aktiviteter kring riskbruk, bl.a vid hälsoprofilbedömningar, utbildningar samt tillhandahåller informationsmaterial för anställda inom Västra Götalandsregionen. Detta kan indirekt påverka unga genom de kontakter anställda har med ungdomar i sin roll som vårdpersonal, föräldrar etc. Målet är inte mätbart i Hälsan & Arbetslivets verksamhet.

8 Sida 8(26) Förekomsten av sexuellt överförbara sjukdomar bland unga ska minska Ingen status Denna typ av aktivitet ingår inte primärt i företagshälsovårdens uppdrag, men informationsmaterial finns tillgängligt i väntrummen. Hälsan & Arbetslivet har en beredskap att stödja individer om HIV-smitta upptäcks vid provtagning, främst vid stick- och skärskador. Målet är inte mätbart i Hälsan & Arbetslivets verksamhet Antalet självskador och självmordsförsök ska minska Ingen status Vi arbetar förebyggande med psykosociala insatser för regionens medarbetare och verksamheter. I Hälsan & Arbetslivets verksamhet ingår ofta uppdrag att stödja chefer, medarbetare och arbetsplatser, samt att ge krisstöd. Rutin finns framtagen och används för bedömning av självmordbenägenhet vid kontakter med individer där detta kan vara aktuellt. Målet är inte mätbart inom Hälsan & Arbetslivets verksamhet Andelen överviktiga och feta barn ska vara lägst i Sverige Hälsan & Arbetslivet arbetar med hälsa, livsstil och kostråd för anställda hos våra kunder, vilket indirekt kan påverka barn. Ingen status Målet är inte mätbart inom Hälsan & Arbetslivets verksamhet Alla verksamheter ska uppnå minst riksgenomsnittet i nationella jämförelser av vårdens kvalitet Nationella jämförelser för företagshälsovård finns ännu inte. OK Under året har Hälsan & Arbetslivet påbörjat ett arbete tillsammans med annan kommun- och landstingsdriven företagshälsovård samt SKL för att ta fram modell för jämförelse inom branschen Förekomsten av vårdskador och vårdrelaterade infektioner ska halveras Förebyggande rutiner finns i Hälsan & Arbetslivets ledningssystem för kvalitet, miljö, hälsa och säkerhet. Inga avvikelser avseende vårdskador och vårdrelaterade infektioner har registrerats Alla patienter ska erbjudas vård inom de fastställda garantitiderna Garantitider för företagshälsovårdens verksamhet finns inte fastställda. Väntetiderna inom Hälsan & Arbetslivet har under 2010 varit i genomsnitt 1-2 veckor.

9 Sida 9(26) Bemötandet av patienter i vården ska förbättras Bemötande har tagits upp och diskuterats vid arbetsplatsträffar. Eventuella avvikelser och förbättringsförslag avseende bemötande har tagits upp och dokumenterats i handlingsplaner för respektive enhet inom Hälsan & Arbetslivet. I årets besöksenkät ligger resultatet för frågor om bemötande på samma höga nivå som tidigare år Fördelningen av resurser ska främja vård på lika villkor Under 2010 har system för uppföljning av vård på lika villkor utvecklats inom ramen för Hälsan & Arbetslivets verksamhetsstödsystem. OK Planering för att alla anställda inom Västra Götalandsregionen ska få samma tillgänglighet till företagshälsovårdens tjänster har beaktats i arbetet med abonnemangsavtal enligt riktlinjer för Västra Götalandsregionens företagshälsovård Invånarnas psykiska välbefinnande ska öka Ingen status Det psykiska välbefinnandet ingår som en viktig del i företagshälsovårdens främjande, förebyggande och rehabiliterande arbete för anställda och verksamheter inom Västra Götalandsregionen. Målet är inte mätbart inom Hälsan & Arbetslivets verksamhet Tillgängligheten till lokaler och miljöer där regionen bedriver verksamheter ska öka Översyn av tillgänglighet och beskrivning av hur man kommer till Hälsan & Arbetslivets lokaler har genomförts våren Dokumentation finns i tillgänglighetsdatabasen, som kan nås enkelt från våra webbsidor för respektive enhet Andelen ekologiska livsmedel ska öka och uppgå till mer än 20 procent i Västra Götalandsregionen som helhet Ekologiska livsmedel har alltid valts, när så varit möjligt. Ingen status Målet är inte mätbart inom Hälsan & Arbetslivets verksamhet Energiförbrukningen i regionens verksamheter ska minska Inom Hälsan & Arbetslivet finns en medvetenhet och kunskap om miljömålen. All uppmanas sträva efter energisnåla val och vid inköp har så

10 Sida 10(26) Ingen status långt möjligt energisnåla produkter valts. Verksamheten hyr lokaler, varför påverkansmöjligheten på uppvärmning är begränsad. Målet är inte mätbart inom Hälsan & Arbetslivets verksamhet Andelen som reser kollektivt istället för att åka bil ska öka Samtliga Hälsan & Arbetslivets lokaler finns geografiskt placerade så att de enkelt ska kunna nås med kollektivtrafik, både av besökande och anställda. Möten mm har planerats för att det så långt det går ska möjliggöra resor med kollektivtrafik. Uppdrag för förvaltningar och bolag har planerats tillsammans med kunderna så att den totala mängden resor kunnat minimeras för Västra Götalandsregionen som helhet. Resor med egen bil har minskat med 25 % jämfört med 2009 (måltal 5%) Resandet med den regionala kollektivtrafiken ska öka både för kvinnor och män Vi har anpassat arbetstider och mötestider för att möjliggöra kollektivt resande. Ingen status Målet är inte mätbart i Hälsan & Arbetslivets verksamhet Minska användningen av fossil energi i Västra Götalandsregionen Ingen status Under 2010 har vi strävat efter minskat resande med bil. Så långt möjligt har alla valt miljöbil, även hyrbilar när inte leasingbil funnits att tillgå. Målet är inte mätbart inom Hälsan & Arbetslivets verksamhet Antalet resta mil i tjänsten ska minska I företagshälsovårdens verksamhet ingår naturligt att besöka kundförvaltningarnas arbetsplatser. Detta innebär att ett visst resande alltid måste ingå. Resor med bil kan bli nödvändigt om skrymmande utrustning ska medföras eller om inte kollektivtrafik kan nyttjas av olika skäl. Planering av möten har gjorts så att resande med kollektivtrafik förenklats. Uppdrag för förvaltningar och bolag har planerats så att den totala mängden resor kunnat minimeras för Västra Götalandsregionen som helhet. Resor med egen bil har minskat med 25 % jämfört med 2009 (måltal 5%)

11 Sida 11(26) Användningen av miljö- och hälsofarliga kemikalier i den egna verksamheten ska fasas ut Hälsan & Arbetslivet har ansvar för kemikaliehanteringssystemet Klara för hela VGR. I den egna verksamheten har inventering av kemikalier gjorts. Inga utfasningskemikalier, enligt kemikaliestrategin, finns inom Hälsan & Arbetslivet. 3.2 Verksamheternas mål i verksamhetsperspektivet Hälsan & Arbetslivet ska ha en effektiv verksamhet med ett fortlöpande utvecklingsarbete för att ligga i framkant och öka hälsan i arbetslivet. Framgångsfaktor Styrtal Måltal Aktivitet Resultat God logistik och optimerat arbete för kund, med hänsyn tagen till kvinnors och mäns förutsättningar och villkor Tydlighet i beslut, genomförande och uppföljning i vårt interna arbete Nöjda kunder, besökare God och säker vård på lika villkor Antal kartlagda kundprocesser Dokumenterade förbättringsförslag Rutin framtagen och implementerad Avvikelser från rutinen Poäng i kvalitetsuppföljning Uppföljningssystem framtaget processer 3 förslag per enhet Rutin klar Max 3 avvikelser Bibehållen nivå (3,75 av 4 poäng) Klart 2010 Fokusområde 2010: Översyn av logistik, optimering av arbete för kund, från planering till fakturering, utifrån kvinnors och mäns förutsättningar och villkor Utveckla rutin för ökad tydlighet i beslut, genomförande och uppföljning av vårt interna arbete Ta upp bemötande vid APT, diskutera/ hantera avvikelser, förbättringsförslag kring bemötande Skapa system för uppföljning av vård på lika villkor 2 kundprocesser har kartlagts Arbetet försenat, klart våren 2011 Enkät genomförd, resultat 3,8 dvs målet är uppnått Målet uppnått 3.3 Prestationer Prestationer, relevanta för verksamheten

12 Sida 12(26) Typ av insatser Återskapande 62 % 63 % Förebyggande 30 % 27 % Hälsofrämjande 7 % 10 % Insatser för olika nivåer i kundorganisationen Individ 71 % 72 % Arbetsplats/grupp 9 % 12 % Organisation 20 % 16 % Individkontakter Antal 2010 Antal 2009 Antal personer som haft individuell kontakt Kvinnor Män Antal individkontakter totalt Individkontakter 2010, kontaktorsaker Förebyggande kontakt 24 % Konflikt, organisation 3 % Livsstilsorsakade problem 2 % Ländrygg, höft, knä, fot 9 % Mag-tarminfektion 3 % Nacke, bröstrygg, axel/arm, hand 12 % Psykiatri 2 % Psykisk belastning 20 % Övre luftvägsinfektion 10 % Övrig somatik 15 % Utfall prestationer jämfört med föregående år Det är inga stora förändringar jämfört med 2009 när det gäller vilken typ av tjänster och insatser som har utförts, inte heller när det gäller vilken nivå i kundorganisationen de är riktade till. Antalet individkontakter för 2010 har ökat jämfört med och tidigare. Däremot är det färre individkontakter än 2009, beroende på att ca personer vaccinerades under pandemin. Detta har inte medfört någon förändring mellan åren när det gäller fördelningen av

13 Sida 13(26) kontakter för kvinnor (84 %) och män (16 %). När det gäller individkontakter 2010 skiljer sig kontaktorsaken en del från Detta beror på att alla medarbetare inom NU-sjukvården och Regionservice har sjukanmält sig till ett system för sjukfrånvarohantering (Sickan) inom ramen för projektet Åter i arbete. Därefter har företagssköterska ringt upp medarbetaren för ett rådgivningssamtal, vilket journalförts. Eftersom mycket av den vanliga sjukfrånvaron orsakas av infektionssjukdomar och i viss mån övriga somatiska sjukdomar har dessa kontaktorsakers andel ökat i statistiken Utfall prestationer jämfört med budget Hälsan & Arbetslivet har under året haft en minskad sjukfrånvaro, som lett till att produktionskapaciteten har ökat. Projektet Åter i arbete byggde på en förstudie och analys av extern konsult. För att kunna genomföra det omfattande uppdraget enligt den volym förstudien angav, gjordes bedömningen att upphandling av underleverantörer krävdes. Det visade sig att den beräknade volymen av arbetsförmågebedömningar kraftigt överskattats i analysen. Behovet av arbetsförmågebedömningar var betydligt lägre. Arbetet har till stor del kunnat genomföras av Hälsan & Arbetslivets egen personal, vilket inneburit att de upphandlade underleverantörerna inte har behövt anlitas i någon större omfattning. 3.5 Jämställdhet Uppföljning av abonnemangsavtalen redovisas på övergripande nivåer med utförda insatser fördelat på kvinnor och män. Av sekretess- och integritetsskäl redovisas inte sådan statistik på lägre organisationsnivåer. Ledningsgruppen har beslutat om att göra uppföljning av t ex medicinska diagnoser och åtgärder för kvinnor och män. Målet är att fortlöpande följa upp insatser för kvinnor och män för att bättre utveckla och anpassa tjänster utifrån behov. Budget, verksamhetsplaner och balanserade styrkort tas fram med hänsyn till kvinnor och mäns olika förutsättningar och behov. I ledningsgruppens handlingsplan tas för varje punkt särskilt upp om jämställdhetsaspekter ska/har beaktats. 3.6 Miljö Hälsan & Arbetslivets mål är att minska den negativa miljöpåverkan, som vår verksamhet kan orsaka. Samtliga Hälsan & Arbetslivets lokaler finns geografiskt placerade så att de enkelt ska kunna

14 Sida 14(26) nås med kollektivtrafik, både av besökande och anställda. Möten mm har planerats för att det så långt det går ska möjliggöra resor med kollektivtrafik. Uppdrag för förvaltningar, bolag m fl har planerats tillsammans med kunderna så att den totala mängden resor kunnat minimeras för Västra Götalandsregionen som helhet. Det kan innebära att våra medarbetare reser till kunden istället för att många personer från kundförvaltningen reser till Hälsan & Arbetslivet. Hälsan & Arbetslivet har ett certifierat ledningssystem för kvalitet, miljö samt arbetsmiljö, hälsa och säkerhet enligt ISO 9001:2008 (kvalitet), 14001:2004 (miljö), OHSAS 18000:2007 (arbetsmiljö, hälsa och säkerhet) samt AFS 2001:1 (Arbetsmiljö, systematiskt arbetsmiljöarbete). Under 2010 har omcertifiering av samtliga delar av ledningssystemet genomförts med godkänt resultat. Hälsan & Arbetslivets mål för miljöperspektivet presenteras under punkten 3.7 Övrigt Miljöledningssystem ska införas i samtliga förvaltningar och bolag Utmärkt Hälsan & Arbetslivet har ett certifierat ledningssystem för kvalitet, miljö samt arbetsmiljö, hälsa och säkerhet enligt ISO 9001:2008 (kvalitet), 14001:2004 (miljö), OHSAS 18000:2007 (arbetsmiljö, hälsa och säkerhet) samt AFS 2001:1 (Arbetsmiljö, systematiskt arbetsmiljöarbete). Under 2010 har omcertifiering av samtliga delar av ledningssystemet genomförts med godkänt resultat Miljöhänsyn ska tas i planering, upphandling och beslut Medarbetare från Hälsan & Arbetslivet har aktivt medverkat i arbetet med planering och upphandling av kemikalieprodukter Samtliga anställda och förtroendevalda ska få utbildning i miljökunskap OK Hälsan & Arbetslivet har under året planerat för miljöutbildningar för de medarbetare som inte tidigare har deltagit i sådan. Nuläget är att 98 % av medarbetarna har genomgått miljöutbildning Den negativa miljöpåverkan från transporter och resor ska minska Samtliga Hälsan & Arbetslivets lokaler finns geografiskt placerade så att de enkelt ska kunna nås med kollektivtrafik, både av besökande och anställda. Möten mm har planerats för att det så långt det går ska möjliggöra resor med kollektivtrafik.

15 Sida 15(26) Uppdrag för förvaltningar, bolag m fl har planerats tillsammans med kunderna så att den totala mängden resor kunnat minimeras för Västra Götalandsregionen som helhet. Det kan innebära att våra medarbetare reser till kunden istället för att många personer från kundförvaltningen reser till Hälsan & Arbetslivet Den negativa miljöpåverkan från avfall ska minska OK Allt avfall källsorteras på Hälsan & Arbetslivets arbetsplatser, där så är möjligt. Detta är beroende av fastighetsägaren och kommunal avfallshantering. 3.7 Övrigt Miljöperspektivet Hälsan & Arbetslivet arbetar för att minska den negativa miljöpåverkan, som vår verksamhet kan orsaka. Framgångsfaktor Mätetal Måltal Aktivitet Resultat Kunskap hos medarbetare om transporters miljöpåverkan Tjänster med ITstöd för "hjälp till självhjälp" för att minska resande Kunskap hos medarbetare om kemikaliers hälsooch miljöpåverkan Km med egen bil i tjänsten Antal möten ersatta med ITlösning Framtagna tjänster på vår webbsida Minska 5% jfrt 2009 Klart 2010 Ökat antal besök på webb jfrt 2009 Andel utbytta kemikalier inom 100 % H&A av de som ska fasas ut Planering för ökat resande med kollektivtrafik. Välja miljöbilar, när bil används. Uppdrag planeras så att resor minimeras för VGR. Utveckla IT-lösning Utveckla alternativa tjänster med IT-stöd via webb, telefon etc Inventering och vid behov utbyte av kemikalier. Fortsatt ansvar för VGR:s kemikaliehanteringssystem Målet uppnått Resor minskat med 25 % Telefonmöten har ersatt ett flertal möten, framför allt inom två projekt Arbetsmiljöregler beskrivna på webben Inventering klar, utbyetsbehov hanterat

16 Sida 16(26) 4. MEDARBETARPERSPEKTIVET 4.1 Personalförhållanden Personaldata Utfall 1012 Utfall 0912 Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Antal anställda Årsarbetare 59,8 24,6 84,4 58,3 24,6 82,9 Sjukfrånvaro % 3,47 % 1,22 % 2,80 % 4,75 % 0,99 % 3,64 % Medellön Personalomsättning 6,35 % 0 % 4,55 % 4,92 % 8 % 5,81 varav ålderspension 4,76 % 0 % 3.41 % 1,64 % 4 % 4 % Bemanningsföretagskostnad 3,4 mnkr 3,3 mnkr 4.2 Regionfullmäktiges prioriterade mål i medarbetarperspektivet Sjukfrånvaron ska fortsätta att minska Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid 2010 är 2,80 %. Det är en minskning från 3,62 % årsskiftet 2009/2010. Kvinnornas sjukfrånvaro ligger på 3,47 % (4,75 % 2009) och männens sjukfrånvaro ligger på 1,22 % (0,99 % 2009). Sjukfrånvaron beror till största delen på långtidssjukfrånvaro. Hälsan & Arbetslivet arbetar aktivt med såväl individuella som förebyggande åtgärder för att fortsätta sänka sjukfrånvaron. Vidare arbetar Hälsan & Arbetslivet kontinuerligt med arbetsmiljöfrågor för att främja medarbetarnas hälsa Alla anställda ska ha tillgång till kompetensutveckling och en individuell utvecklingsplan Hälsan & Arbetslivet har genomfört kompetensutvecklingsinsatser för att möta framtiden kopplat till ägarstödet för att möta behovet av personalutveckling, kompetensförsörjning, utbildning och

17 Sida 17(26) personalomställning under I samband med utvecklingssamtalen har individuell kompetensutvecklingsplan gjorts för alla medarbetare Löneskillnaderna mellan män och kvinnor ska fortsätta minska Löneöversynsarbetet vid Hälsan & Arbetslivet för 2010 är klart. Det som återstår är att på förvaltningsnivå följa upp och utvärdera årets löneprocess. OK Även i årets löneöversyn har jämställdhetsaspekter beaktats och 0,2 % av löneöversynsutrymmet avsatts för att åtgärda osakliga löneskillnader. Medellön för kvinnor jämfört med medellön för män är nu 86,57 % (87,1 % 2009) Andelen anställda med ofrivilliga deltidsanställningar ska minska Hälsan & Arbetslivet har som tidigare inga medarbetare med ofrivillig deltidsanställning. Vi ser heltidsanställning som norm, med deltidsanställning som en möjlighet Andelen anställda med tillfälliga anställningar ska minska Tillfälliga anställningar har endast använts i begränsad omfattning (5,38 %), anpassat efter verksamhetens behov. OK Kostnaderna för bemanningsföretag ska minska OK Enskilda konsulter, företrädesvis läkarkonsulter har använts i begränsad omfattning, anpassat efter verksamhetens behov. Utfall 2010 är 3,4 mnkr jämfört med 2009 som var 3,3 mnkr. 4.3 Verksamheternas mål i medarbetarperspektivet Hälsan & Arbetslivets strategiska mål är att öka hälsan i arbetslivet för ett hållbart arbetsliv. Framgångsfaktor Styrtal Måltal Aktiviteter Resultat Vi ska ha en arbetsmiljö som är hälsosam och stimulerande Sjukfrånvaro Långtidsfriska 4 % Positiv förändring jämfört m Fungerande SAM. hälsofrämjande och förebyggande aktiviteter Sjukfrv: 2,80 % dec 2010, 3,64 % dec 2009 Långt.friska: kvinnor 73 % (69

18 Sida 18(26) Kompetens utifrån verksamhetens behov Väl fungerande kommunikation Medarbetare med olika bakgrund och erfarenhet är en tillgång 4.4 Jämställdhet Kompetensutveckling inom och utöver plan Praktisk användning av ny kunskap, intern enkät Implementerad kommunikationsplan Besökssiffror på webben, H&A:s s.k. Insida Resultat av genomförda rekryteringar 2009 % 2009) män 85 % (88 % 2009) 80 % inom plan 80 % har nytta av kunskap inom 1 år Plan klar 2010 Ökning jfr % Kompetensutveckling tas upp i utvecklingssamtal. Uppdatera kompetensplan årligen Ta fram kommunikationsplan Fortsatt utveckling av webbsidor Vid rekrytering aktivt verka för ökad mångfald avseende kön, ålder etnisk bakgrund mm Målet i stort sett uppnått m 80 % inom plan Målet gott och väl uppfyllt m 80 % nytta inom ett år Kommunikationsplan ej helt klar Besök på H&A:s Insida har mer än fördubblats jfrt 2009 Har beaktats men få sökande med utländsk bakgrund JÄMIX Uppgifter för JÄMIX 2010 erhålls först i april 2011, därför redovisas resultat för års värde för JÄMIX var 137 poäng, vilket ligger över medianvärde (114). Resultatet är bättre än 2008 då det var 130 poäng. Inom flera av yrkesgrupperna i verksamheten är det nästan uteslutande kvinnor. De få långtidssjukskrivna som finns, är kvinnor. Dessa faktorer påverkar resultatet negativt Jämställdhetsintegration Efter Västra Götalandsregionens jämställdhetsutbildning för ledningsgrupper under 2010 har samtliga chefer och personer i stab som ingår i Hälsan & Arbetslivets ledningsgrupp nu deltagit. Samtliga chefer har jämställdhet med som en stående punkt vid arbetsplatsträffar inom sina

19 Sida 19(26) respektive enheter. Utifrån årets utbildning har ledningsgruppen beslutat om att göra uppföljning av t ex medicinska diagnoser och åtgärder för kvinnor och män. Målet är att fortlöpande ta fram beskrivningar av insatser fördelat på kvinnor och män för jämställdhetsdiskussion och lärande i respektive yrkesgrupp. I ledningsgruppens handlingsplan tas för varje punkt särskilt upp om jämställdhetsaspekter ska/har beaktats. I budget, verksamhetsplaner och balanserade styrkort tas hänsyn till kvinnor och mäns olika förutsättningar och behov. När det gäller föräldraskap har tolv personer tagit ut föräldraledighet under 2010, 8 kvinnor (999 dagar) och 4 män (139 dagar). 4.5 Övrigt 5. EVENTUELLA ÖVRIGA PERSPEKTIV 5.1 Verksamheternas mål i övriga perspektiv 6. EKONOMIPERSPEKTIVET 6.1 Regionfullmäktiges prioriterade mål i ekonomiperspektivet Alla verksamheter ska redovisa ekonomisk balans exklusive beviljad användning av eget kapital Hälsan & Arbetslivet har uppnått målet ekonomi i balans och redovisar ett resultat på + 3,7 mnkr. Det positiva resultatet avser ökade intäkter med 1,9 % samt en låg kostnadsutveckling på 1,5 %. Ökade intäkter avser till största delen statliga bidrag för Företagshälsovård med 3,0 mnkr, ägarstöd med 0.3 mnkr. Den lägre kostnadsutvecklingen avser lägre personalkostnadsökning med minskade sociala avgifter med 0,6 mnkr. Projekt och volymökning som avser företagshälsovårdsverksamheten har mötts upp av ökade intäkter. Avvikelse mot budget avser en lägre verksamhetsvolym gällande projekt samt bemanning för ökad tillgänglighet.

20 Sida 20(26) Alla verksamheter ska öka sin produktivitet OK Produktion har ökat under 2010 med 4,2 % jämfört med Produktionen har i jämförelse med tidigare år varit jämnare under året. Historiskt har verksamheten haft en låg nivå under årets första månader för att under årets sista månader ökat kraftigt. Abonnemangsavtalen har givit en jämnare beläggning under året. 6.2 Verksamheternas mål i ekonomiperspektivet Hälsan & Arbetslivet har en ekonomi i balans genom att hushålla med resurser, såväl mänskliga som ekonomiska och leverera prisvärda tjänster. Framgångsfaktor Mätetal Måltal Aktiviteter Resultat Intäkts- och kostnadskontroll Redovisat resultat Kostnadssänkning i handlingsplan för enheterna Nollresultat Kostnadssänkning 1% Överenskommelser m långsiktig finansiering som grund för planering av bemanning kommande år Enheterna tar fram handlingsplaner för sänkta kostnader +3,7 mnkr Långsiktig finansiering genom avtal har delvis uppfyllts genom abonnemangsavtal om enhetlig bastjänst med tillgänglighet, som har tecknats av 34 förvaltningar av 40 för 2010 samt tre av Västra Götalandsregionens bolag. -1,5% Det statliga bidrag som tilldelas företagshälsovården bidrar till en stabilare ekonomi för Bidraget kommer som det ser ut i dagsläget att fortsätta för Kostnadssänkning 2010 jämfört med 2009 har inte kunnat uppnås pga att beställningar av uppdrag utöver abonnemang varit högre. 6.3 Ekonomiskt resultat Hälsan & Arbetslivet har inför 2010 bemannat för att garantera tillgänglighet för alla anställda i Västra Götalandsregionen. Abonnemangsavtal om enhetlig bastjänst med tillgänglighet har tecknats av 34 förvaltningar av 40 för 2010 samt tre av Västra Götalandsregionens bolag. Utfall 2010 är +3,7 mnkr. Det positiva resultatet avser ökade intäkter med 1,9 % samt en låg ökning av kostnadsutveckling på 1,5 %. Ökade intäkter avser till största delen statliga bidrag för Företagshälsovård med 3,0 mnkr och ägarstöd med 0.3 mnkr. En kostnadsutvecklingen i relation till uppdragen inom den ökade intäktsvolymen avser minskning av personalkostnader bl a pga minskade sociala avgifter med 0,6 mnkr. Jämfört

Verksamhetsplan och detaljbudget 2011 för Hälsan & Arbetslivet

Verksamhetsplan och detaljbudget 2011 för Hälsan & Arbetslivet Sida 1(1) Tjänsteutlåtande Datum 2010-11-16 Diarienummer SN 10-2010 Ledningskansliet Handläggare Elisabeth Thorberntsson Telefon 031-778 65 53 E-post elisabeth.thorberntsson@vgregion.se Servicenämnden

Läs mer

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Bokslutsdokument RR KF BR Västtrafik AB 2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Verksamhetens intäkter 7 596 854 7 071 871 Verksamhetens kostnader -7 207 998-6 905 657 Avskrivningar

Läs mer

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall 38111 Specialdestinerade statsbidrag, externt 31201 Såld vård, sjukhusvård övrigt, externt 38933

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum Dnr2014-00048 2014-11-25 Bild Innehållsförteckning Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 2 Bilaga 1: Helårsbedömning

Läs mer

Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/11-2014

Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/11-2014 Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/11-2014 Vi i Sverigedemokraterna i Västra Götalandsregionen ser med

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Redovisningsprinciper 2 Aktien 2 Granskning

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud. Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud. Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006 Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006 Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006 1 Förvaltningsberättelse 1.1 Uppstart och bildande

Läs mer

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602 resultaträkning Januari december, MSEK Not 2006 2005 2004 Fakturering m2 562 1 096 2 598 Kostnader för fakturerade varor och tjänster 285 621 2 238 Bruttomarginal 277 475 360 Försäljningskostnader 1) 206

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Kassaflödesanalys. SSABs kassaflödesanalys. Kap 24 Kassaflödesanalys Kap 25 Utvidgad finansiell analys. Koncernen. ME1001 Industriell ekonomi GK

Kassaflödesanalys. SSABs kassaflödesanalys. Kap 24 Kassaflödesanalys Kap 25 Utvidgad finansiell analys. Koncernen. ME1001 Industriell ekonomi GK Kassaflödesanalys Kap 24 Kassaflödesanalys Kap 25 Utvidgad finansiell analys ME1001 Industriell ekonomi GK 1 2011 Vt period 4 Tomas Sörensson 1 SSABs kassaflödesanalys Koncernen Koncernens kassaflödesanalys

Läs mer

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum 2009-11-27 sidan 2 av 3 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Bilagor HELÅRSBEDÖMNING RESULTATRÄKNING MM 2 2009-11-27 sidan 3 av 3 Till Landstingsstyrelsen

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Bilaga 1 571 Pensionsförvaltningen Resultaträkning (tkr) Bokslut 2014 Budget 2014 Bokslut 2013 Not Personalkostnader Arbetsgivaravgifter 441 847 464 212 390 752 Övriga personalkostnader -518 163-502 216-484

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande 2

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Arlandabanan Infrastructure AB. Delårsrapport januari - juni 2012

Arlandabanan Infrastructure AB. Delårsrapport januari - juni 2012 Arlandabanan Infrastructure AB Delårsrapport januari - juni Arlandabanan Infrastructure AB 2(7) FÖRETAGET OCH VERKSAMHETEN Arlandabanan Infrastructure AB (AIAB) är ett statligt ägt aktiebolag, vars aktier

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69 Finansiella rapporter 2003 Resultaträkning 66 Balansräkning 67 Förändring av eget 68 Kassaflödesanalys 69 Redovisningsprinciper och noter 70 65 Resultaträkning Mkr 2003 2002 2003 2002 Hyresintäkter Not

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008 Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008 Allmänt om verksamheten I år har vi lanserat en riktigt bra tjänst som heter Fondguide Premiepension. Tjänsten vänder sig till alla som vill bli

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011.

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. STOCKHOLM 2011-04-21 DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. Viktiga händelser under första kvartalet Omsättningen

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763 RESULTATRÄKNING 1 JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyror Not 1 6 844 970 6 570 505 Övriga rörelseintäkter 7 153 118 161 6 852 123 6 688 666 RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetsskötsel

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Assessorerna Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01--2010-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Förvaltningsberättelse 2 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst Årsredovisning 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Byggillet i Stockholm AB, 556629-8450 får härmed avge årsredovisning för 2011-07-01-2012-12-31. Allmänt om verksamheten

Läs mer

Resultatet per aktie för perioden uppgår till - 0,01 SEK (-0,02 SEK) /138 milj aktier (69 milj aktier).

Resultatet per aktie för perioden uppgår till - 0,01 SEK (-0,02 SEK) /138 milj aktier (69 milj aktier). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 31/3 2011 Faktureringen under perioden uppgick till 2,0 MSEK (1,7 MSEK), vilket är en förbättring med 0,3 MSEK (17,6 %) jämfört med motsvarande

Läs mer

Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007

Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007 Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007 Omsättningen för perioden uppgick till 214 Tkr (125) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 733 Tkr (-1 759) Resultatet per aktie uppgick till

Läs mer

BRF S:t Michael 25 i Visby

BRF S:t Michael 25 i Visby Årsredovisning för BRF S:t Michael 25 i Visby Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i BRF S:t Michael 25 i Visby intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen

Läs mer

Delårsrapport, Januari-Juni 2008

Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Delårsrapport 2008 1 Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Tjustbygdens Sparbank AB, organisationsnummer 516401-0224, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2008-01-01 till 2008-06-30. Allmänt

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

DELÅRSBOKSLUT Januari oktober 2004

DELÅRSBOKSLUT Januari oktober 2004 DELÅRSBOKSLUT Januari oktober 2004 SAMMANFATTNING...3 UPPDRAG, VISION OCH MÅL...4 VISION...4 VERKSAMHETSIDE...4 VERKSAMHETENS MÅL OCH MÅLUPPFYLLELSE...5 KUNDPERSPEKTIV...5 FINANSIELLT PERSPEKTIV...5 Resultat

Läs mer

2. VERKSAMHETENS ÖVERGRIPANDE UPPDRAG

2. VERKSAMHETENS ÖVERGRIPANDE UPPDRAG Sida 1(16) Detaljbudget 2011 Vara folkhögskola 1. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS Genom vårt sätt att arbeta stärker vi på folkhögskolan människors utveckling. Vi försöker att fostra våra studerande till att

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814 Innehållsförteckning Sida RESULTATRÄKNING 2 BALANSRÄKNING 3 BALANSRÄKNING 4 KASSAFLÖDESANALYS 5 NYCKELTAL OCH EGET KAPITAL 6 BYTE

Läs mer

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Innehållsförteckning Inledning... 2 Mål och åtgärder 2015-2017... 4 Arbetsförhållanden...4 Underlätta förvärvsarbete och föräldraskap...5 Trakasserier och sexuella

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013. European Spallation Source ESS AB

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013. European Spallation Source ESS AB European Spallation Source ESS AB Uttalande från VD ESS AB fortsätter med förberedelserna inför forskningsanläggningens planerade byggstart sommaren 2014 samt med att ge stöd åt värdnationerna, Sverige

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2010 PrioriteringsCentrum

Delårsrapport januari-mars 2010 PrioriteringsCentrum Delårsrapport januari-mars 2010 PrioriteringsCentrum 2010-04-19 sidan 2 av 13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 4

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 Rörelseresultat 18,8 miljoner euro (17,5 milj. euro föregående år) Omsättning 214,1 miljoner euro (220,8 milj. euro) Affärsverksamheten genererade ett kassaflöde

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större Månadsrapport Januari 2015 Månadsrapport Juli 2015 Månadsrapport Februari 2015 Månadsrapport Augusti 2015 Månadsrapport Mars 2015 Månadsrapport September 2015 Månadsrapport April 2015 Månadsrapport Oktober

Läs mer

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport Q1 2012 Happy minds make happy people Väsentliga händelser under första kvartalet 2012 Under det första kvartalet har H1 startat sitt utökade samarbete med Homeenter

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet.

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet. Delårsrapport H1-2015 SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 SWEMET H1 2015 FÖRSTA HALVÅRET 2015 Intäkterna uppgick till 6,3 MSEK (6,1) Resultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: 2010-08-23 Skrivtid: 3 timmar

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: 2010-08-23 Skrivtid: 3 timmar MITTUNIVERSITETET Institutionen för samhällsvetenskap Företagsekonomiska ämnesenheten i Sundsvall Ola Uhlin Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp Datum: 2010-08-23 Skrivtid:

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Katastrofmedicinskt Centrum

Katastrofmedicinskt Centrum Katastrofmedicinskt Centrum Kommentarer till helårsbedömningen period 10, år 2005. Ekonomi Trots minskat bidrag från landstinget med 600 tkr beräknas resultatet till minus 31 kr. Detta förklaras främst

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006-01-01-2006-08-31

Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006-01-01-2006-08-31 Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006 Hyresbostäders hemsida har vunnit priset Guldvivan för bästa webbplats 2005. (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger verkställande

Läs mer

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Untitled Document Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Den positiva utvecklingen för den svenska delen av The Empire fortsätter. Kraftfulla åtgärder har satts in för att få det finska

Läs mer

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan Mar 2008 jämfört med Jan Mar 2007 Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 15,6 MSEK (27,0) Rörelseresultatet

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Personalnämnden Ann-Sofi Bennheden HR-direktör Ann-Sofi.Bennheden@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-09-15 Dnr 1502570 1 (5) Personalnämnden Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Ordförandens

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Handlingar till personalutskottets sammanträde i Vänersborg den 15 januari 2013

Handlingar till personalutskottets sammanträde i Vänersborg den 15 januari 2013 Handlingar till personalutskottets sammanträde i Vänersborg den 15 januari 2013 FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträde med personalutskottet 15 januari 2013 Plats: Blå salongen, residenset, Vänersborg Tid: Kl.

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret sid 1 (7) Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret Postadress: Kommunledningskontoret, 651 84 Karlstad Besöksadress: Tage Erlanderg 8 www.karlstad.se Tel: 054-540 00 00 Fax:

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Yvonne Lundin Räddningstjänsten Östra Blekinge Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 1 2.1 Bakgrund 1 2.2 Revisionsfråga och metod

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2010 Informationscentrum

Delårsrapport jan-mars 2010 Informationscentrum Delårsrapport jan-mars 2010 Informationscentrum 2010-04-21 sidan 2 av 12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 5 MEDBORGAR-/

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSREDOVISNING 2014/2015 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter & ansvarsförbindelser Tilläggsupplysningar Upplysningar resultaträkning Upplysningar

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: 2010-05-08 Skrivtid: 3 timmar

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: 2010-05-08 Skrivtid: 3 timmar MITTUNIVERSITETET Institutionen för samhällsvetenskap Företagsekonomiska ämnesenheten i Sundsvall Ola Uhlin Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp Datum: 2010-05-08 Skrivtid:

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

Hälsan & Arbetslivet

Hälsan & Arbetslivet Hälsan & Arbetslivet Lust i arbetet Arbetslust är en kraft som stimulerar till effektivitet, utveckling och lönsamhet. Den genererar mervärde för organisationen och bidrar till hälsa för individen. Det

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer