Årsredovisning SAMMANFATTNING. Sida 1(26) Hälsan & Arbetslivet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2010 1. SAMMANFATTNING. Sida 1(26) Hälsan & Arbetslivet"

Transkript

1 Sida 1(26) Årsredovisning 2010 Hälsan & Arbetslivet 1. SAMMANFATTNING Hälsan & Arbetslivet är Västra Götalandsregionens interna företagshälsovård som riktar sig till förvaltningar och bolag, och ska stödja regionens verksamheter i deras arbete med att uppnå arbetsmiljömålen samt personalpolitiska visioner. I Västra Götalands budget 2010 står det att Alla medarbetare i Västra Götalandsregionen ska ha tillgång till företagshälsovård. Det är ett ansvar för respektive förvaltning att tillgodose behovet av företagshälsovård med det fastställda basutbudet som miniminivå. Basutbudet ska beställas hos Hälsan & Arbetslivet. Hälsan & Arbetslivet har förberett och anpassat sin verksamhet och tjänsteupplägg utifrån att verksamheterna skulle teckna avtal utifrån riktlinjer, basutbud och de politiska beslut som tagits. I förberedelsearbetet har ingått att effektivisera verksamheten och öka tillgängligheten för kunderna. Förutsättningen för att lyckas med detta arbete var enhetliga abonnemangsavtal eller anslag. Abonnemangsavtal om enhetlig bastjänst med tillgänglighet har tecknats av 34 förvaltningar av 40, samt av 3 av Västra Götalandsregionens bolag. Regionstyrelsen tog beslut , 103, avseende avtal mellan förvaltningarna och Hälsan & Arbetslivet om basutbud för företagshälsovård: "Regionstyrelsen fastslår att basutbudet och miniminivån på tjänster är 1100kr/anställd för Regiondirektören får i uppdrag att ge kundrådet ett tydligt uppdrag att följa upp respektive förvaltnings företagshälsovårdsavtal, där möjligheter ska finnas att lyfta in övriga insatser som förvaltningarna erbjuder sina anställda. Regionstyrelsen uppmanar nämnder och styrelser att förbereda 2011 års avtalsomgång om företagshälsovårdstjänster i god tid och därvid komma överens om avtal som både beaktar basutbudets grundläggande krav men också tar hänsyn till bredd som regionens verksamheter har." Medborgarperspektivet (kundperspektivet) Hälsan & Arbetslivets strategiska mål är ha ett samspel med regionens chefer som bygger på tydliga uppdrag och gemensam målformulering, med hänsyn tagen till kvinnors och mäns förutsättningar och villkor. Jämställdhet beaktas även genom att budget, verksamhetsplaner och balanserade styrkort är framtagna med hänsyn till kvinnor och mäns olika förutsättningar och behov. Genomgång och beskrivning av tillgängligheten till våra lokaler är klar och finns på Hälsan & Arbetslivets webbsida. I samband med rekrytering och tillsättande av interna projekt- och arbetsgrupper har vi aktivt arbetat med att skapa en bred sammansättning ur ett mångfaldsperspektiv. Verksamhetsperspektivet Hälsan & Arbetslivet har arbetat för att nå regionfullmäktiges mål för 2010 avseende

2 Sida 2(26) folkhälsa, forskning, miljö och vård- och verksamhetskvalitet inom ramen för företagshälsovårdens uppdrag. Hälsan & Arbetslivets verksamhetsmål har fokus på att ha effektiv verksamhet med ett fortlöpande utvecklingsarbete för att ligga i framkant och öka hälsan i arbetslivet. Vi arbetar för att minska den negativa miljöpåverkan, som vår verksamhet kan orsaka, främst när det gäller transporter. Medarbetarperspektivet Hälsan & Arbetslivet har arbetat med de av regionfullmäktige uppsatta målen för 2010 avseende sänkt sjukfrånvaro, kompetensutveckling, genusperspektiv på löner samt anställningsförhållanden. Hälsan & Arbetslivet mål för medarbetarperspektivet är att ha en arbetsmiljö som bidrar till en god hälsa och ett hållbart arbetsliv för både kvinnor och män. Kompetensutvecklingsinsatser har genomförts för att möta framtiden kopplat till ägarstödet för att möta behovet av personalutveckling, kompetensförsörjning, utbildning och personalomställning under Ekonomiperspektivet Hälsan & Arbetslivet har uppnått målet ekonomi i balans och redovisar ett resultat på + 3,7 mnkr. Det positiva resultatet avser ökade intäkter med 1,9 % samt en låg kostnadsutveckling på 1,5 %. Ökade intäkter avser till största delen statliga bidrag för Företagshälsovård med 3,0 mnkr, ägarstöd med 0.3 mnkr. Den lägre kostnadsutvecklingen avser lägre personalkostnadsökning med minskade sociala avgifter med 0,6 mnkr. Projekt och volymökning som avser företagshälsovårdsverksamheten har mötts upp av ökade intäkter. Avvikelse mot budget avser en lägre verksamhetsvolym gällande projekt samt bemanning för ökad tillgänglighet. Vid jämförelse av budget och utfall har intäkterna har minskat med 22,7 mnkr och kostnader har minskat med 26,7 mnkr. 1.1 Sammanfattning medborgarperspektivet OK Kunder Vi ska ha ett samspel med regionens chefer som bygger på tydliga uppdrag och gemensam målformulering, med hänsyn tagen till kvinnors och mäns förutsättningar och villkor. Jämställdhet Budget, verksamhetsplaner och balanserade styrkort är framtagna med hänsyn till kvinnor och mäns olika förutsättningar och behov. Kommunikation Hälsan & Arbetslivet har gett ut ArbetsLust, en tidskrift med inriktning på människa, hälsa och arbetsliv i Västra Götalandsregionen, tillsammans med Arbetsmiljödelegationen, Centrum för Verksamhetsutveckling och Institutet för stressmedicin. Vi har under året fortsatt utvecklat våra webbsidor för att kunna erbjuda mer information för regionens chefer och medarbetare.

3 Sida 3(26) Funktionshinder Genomgång och beskrivning av tillgängligheten till våra lokaler är klar och finns på Hälsan & Arbetslivets webbsida. Mångfald I samband med rekrytering och tillsättande av interna projekt- och arbetsgrupper har vi aktivt arbetat med att skapa en bred sammansättning ur ett mångfaldsperspektiv. 1.2 Sammanfattning verksamhetsperspektivet Hälsan & Arbetslivet har arbetat för att nå målen för 2010 avseende folkhälsa, forskning, miljö och vård- och verksamhetskvalitet inom ramen för företagshälsovårdens uppdrag. Hälsan & Arbetslivet stödjer och påverkar medborgare genom att våra medarbetare möter de anställda som i sin tur möter medborgare, barn och äldre i sina familjer etc. Detta är mest tydligt i folkhälsoarbetet där vi har stora möjligheter att påverka såväl direkt som indirekt. Verksamhetens egna mål har haft fokus på att ha en effektiv verksamhet med ett fortlöpande utvecklingsarbete för att ligga i framkant och öka hälsan i arbetslivet. Några resultat: Under året har två kundprocesser kartlagts (bedömning av arbetsförmåga och hälsoprofilbedömning). För att kunna följa upp vård på lika villkor har systemutveckling genomförts. Pågår enligt plan. Certifieringsrevision av kvalitet, arbetsmiljö och miljö genomfördes i slutet av maj med godkänt resultat. Vi arbetar för att minska den negativa miljöpåverkan, som vår verksamhet kan orsaka, främst när det gäller transporter. 1.3 Sammanfattning medarbetarperspektivet Hälsan & Arbetslivet har arbetat för en arbetsmiljö som bidrar till en god hälsa och ett hållbart arbetsliv. Vi ska ha en arbetsmiljö, som är hälsosam och stimulerande för både kvinnor och män. Hälsan & Arbetslivet har arbetat med de av regionfullmäktige uppsatta målen för 2010 avseende sänkt sjukfrånvaro, kompetensutveckling, genusperspektiv på löner samt anställningsförhållanden. Resultat för 2010 Den totala sjukfrånvaron inom Hälsan & Arbetslivet fortsätter att

4 Sida 4(26) minska. Sjukfrånvaron för perioden ligger på 2,80% jämfört med 3,64 % för samma period Kvinnornas sjukfrånvaro är 3,47 % och männens sjukfrånvaro är 1,22 %. Andelen långtidsfriska är för kvinnor 73 % (69 % 2009) och för män 85 % (88 % 2009). Som långtidsfrisk räknas den som haft max 5 sjukfrånvarodagar vid max 2 tillfällen under året. Individuella kompetensutvecklingsplaner har tagits fram i samband med utvecklingssamtal för 100 % av medarbetarna Kompetensutvecklingsinsatser har genomförts för att möta framtiden kopplat till ägarstödet för att möta behovet av personalutveckling, kompetensförsörjning, utbildning och personalomställning under Sammanfattning ekonomiperspektivet Hälsan & Arbetslivet har uppnått målet ekonomi i balans och redovisar ett resultat på + 3,7 mnkr. Det positiva resultatet avser ökade intäkter med 1,9 % samt en låg kostnadsutveckling på 1,5 %. Ökade intäkter avser till största delen statliga bidrag för företagshälsovård med 3,0 mnkr, ägarstöd med 0.3 mnkr. Projekt och volymökning som avser företagshälsovårdsverksamheten har mötts upp av ökade intäkter. Avvikelse mot budget avser en lägre verksamhetsvolym gällande projekt samt bemanning för ökad tillgänglighet. Ökade intäkter avser till största delen statliga bidrag för företagshälsovård med 3,0 mnkr, ägarstöd med 0.3 mnkr. Den lägre kostnadsutvecklingen avser minskning av personalkostnader delvis pga minskade sociala avgifter med 0,6 mnkr. I budget 2010 finns utrymme för flera projekt, ett stort projekt Åter i arbete pågår men till mycket lägre omfattning än som planerats. Avvikelse mot budget avser en lägre verksamhetsvolym gällande projekt samt bemanning för ökad tillgänglighet. Intäkterna har minskat med 22,7 mnkr och kostnader har minskat med 26,7 mnkr mot budget. 2. MEDBORGARPERSPEKTIVET Hälsan & Arbetslivets verksamhet vänder sig inte direkt för medborgarna. Uppdraget att leverera företagshälsovård till Västra Götalandsregionens verksamheter innebär att vi främjar hälsa och arbetsmiljö för anställda, som huvudsakligen är medborgare i länet. Hälsan & Arbetslivet arbetar för målen inom medborgarperspektivet inom ramen för företagshälsovårdens uppdrag. God arbetsmiljö och friska medarbetare i Västra Götalandsregionen bidrar till att kvalitet höjs på vård och andra tjänster för alla medborgare. Arbetsmiljödelegationen utökas ett par ggr per år med representanter från Hälsan & Arbetslivet och bildar därmed ett företagshälsovårdsråd med mandat att utarbeta tillägg till

5 Sida 5(26) riktlinjer avseende företagshälsovård. Tilläggen fastställs av Personalutskottet. Arbetsmiljödelegationen har haft två sådana möten under perioden. Inga nya tillägg har föreslagits. Kundrådet som ska följa upp kvalitet och leverans har haft tre möten under perioden. Vid ett möte diskuterades kundrådets utökade uppdrag. Kundrådet har under hösten tillsatt en arbetsgrupp, som tagit fram underlag för abonnemangsdiskussion utifrån förvaltningarnas behov av företagshälsovård. Vid årets sista möte tillsattes arbetsgrupp för att se över och vidareutveckla uppföljningar och rapporter från företagshälsovården. 2.2 Verksamheternas mål i medborgarperspektivet Hälsan & Arbetslivet ska ha ett samspel med regionens chefer som bygger på tydliga uppdrag och gemensam målformulering, med hänsyn tagen till kvinnors och mäns förutsättningar och villkor. Framgångsfaktor Styrtal Måltal Aktivitet Resultat Långsiktig planering tillsammans med kunderna Säkra att vi och kunden är överens om syfte och mål i uppdrag Att ha metoder som kan säkra att kunder är nöjda med resultat av utförda insatser Alla anställda inom VGR har möjlighet att besöka våra enheter Andel kunder med klar planering för 2011 under 2010 Andel skriftliga uppdragsbekräftelser med tydligt syfte och mål Svarsfrekvens och resultat enligt enkät Dokumenterad beskrivning av tillgänglighet till enheter inom Hälsan & Arbetslivet 30 % 100 % Resultat 2010 bättre än % Utveckla former för långsiktig planering med kunderna Tydligt ange syfte och mål i uppdrag tillsammans med beställaren Använda och vidareutveckla enkät för uppföljning av utförda insatser och samarbete med kund Översyn av tillgänglighet, beskrivning hur man tar sig till våra lokaler ca 20 %, målet ej fullt uppnått Målet uppnått Målet uppnått Nöjdkund index NKI 2010 utfall utfall 70 Målet uppnått 2.3 Jämställdhetsintegrering Uppföljning av abonnemangsavtalen redovisas på övergripande nivåer med utförda insatser fördelat på kvinnor och män. Av sekretess- och integritetsskäl redovisas inte sådan statistik på lägre organisationsnivåer. Ledningsgruppen har beslutat att fortsättningsvis följa upp insatser för kvinnor och män, t ex

6 Sida 6(26) medicinska diagnoser och åtgärder för att bättre utveckla och anpassa tjänster utifrån behov. Budget, verksamhetsplaner och balanserade styrkort tas fram med hänsyn till kvinnor och mäns olika förutsättningar och behov. I ledningsgruppens handlingsplan tas för varje punkt särskilt upp om jämställdhetsaspekter ska/har beaktats. 2.4 Kommunikation och bemötande Hälsan & Arbetslivet ger ut ArbetsLust 4 ggr/år tillsammans med Arbetsmiljödelegationen, Centrum för Verksamhetsutveckling och Institutet för stressmedicin. ArbetsLust är en tidskrift med inriktning på människa, hälsa och arbetsliv i Västra Götalandsregionen. Målgrupp för tidskriften är politiker, chefer och medarbetare i Västra Götalandsregionen, samt samarbetspartners. Vi har under året fortsatt utvecklat våra webbsidor för att kunna erbjuda mer information för regionens chefer och medarbetare. En tjänst som erbjuds är att alla arbetsmiljöregler, som gäller Västra Götalansregionens verksamheter, sammanfattats och publicerats på webbsidan med länkar till lagar och föreskrifter i fulltext. Beskrivning av Hälsan & Arbetslivets tjänster har under 2010 tagits fram och publiceras på webben vid årsskiftet 2010/ Funktionshinder Översyn av tillgänglighet och beskrivning av hur man tar sig till Hälsan & Arbetslivets lokaler har genomförts. Beskrivningen finns i tillgänglighetsdatabasen med länk från Hälsan & Arbetslivets webbsidor. Lokaler har setts över och i något fall har förändringar genomförts för ökad tillgänglighet för funktionshindrade. För ett projekt har en projektanställning erbjudits högskoleutbildad funktionshindrad person via arbetsmarknadsnoderna, men den har inte blivit tillsatt pga att ingen med erforderlig kompetens fanns tillgänglig. 2.6 Mångfald I samband med rekrytering har vi aktivt försökt att bredda arbetsgrupper ur ett mångfaldsperspektiv. Eftersom företagshälsovårdens verksamhet kräver specialistkompetenser, så är det få unga och personer med annan etnisk bakgrund som söker. Med tanke på att det i flera kundförvaltningar finns en stor mångfald, vore det önskvärt att Hälsan & Arbetslivet kunde bredda sin mångfald. 2.7 Övrigt

7 Sida 7(26) 3. VERKSAMHETSPERSPEKTIVET Hälsan & Arbetslivets verksamhetsmål har fokus på att ha effektiv verksamhet med ett fortlöpande utvecklingsarbete för att ligga i framkant och öka hälsan i arbetslivet. Ett internt FoU-råd bildades under hösten inom Hälsan & Arbetslivet för att bättre samordna och styra upp fortsatt arbete med forskning och utveckling. Under 2010 har en vetenskaplig artikel angående rehabilitering publicerats samt ett antal presentationer och posters som presenterats på Läkarstämman, Västsvenska Arbetsmiljödagarna samt konferens med Nordiska ergonomisällskapet i Stavanger. Flera kundprocesser har kartlagts inom ramen för den metodutveckling som ständigt pågår, för att effektivisera och öka kvalitet. En del av metodutvecklingen sker inom ramen för projekt, t ex Riskbruksprojektet, Dialogprojektet och Åter i arbete. Arbete pågår med att ta fram system för att kunna följa upp vård på lika villkor. Omcertifiering har genomförts med godkänt resultat av Hälsan & Arbetslivets ledningssystem för kvalitet, miljö samt arbetsmiljö, hälsa och säkerhet enligt ISO 9001:2008 (kvalitet), 14001:2004 (miljö), OHSAS 18000:2007 (arbetsmiljö, hälsa och säkerhet) samt AFS 2001:1 (Arbetsmiljö, systematiskt arbetsmiljöarbete). Hälsan & Arbetslivet medverkar som experter för att beakta arbetsmiljöaspekter i olika regiongemensamma upphandlingsgrupper, 5 personer med totalt ca 500 timmar. Inga anslag eller andra ersättningar utgår för detta regiongemensamma arbete. 3.1 Regionfullmäktiges prioriterade mål i verksamhetsperspektivet Hälsan & Arbetslivet har arbetat för att nå målen för 2010 avseende folkhälsa, forskning, miljö och vård- och verksamhetskvalitet inom ramen för företagshälsovårdens uppdrag. Hälsan & Arbetslivet stödjer och påverkar medborgare genom att våra medarbetare möter de anställda som i sin tur möter medborgare, barn och äldre i sina familjer etc. Detta är mest tydligt i folkhälsoarbetet där vi har stora möjligheter att påverka såväl direkt som indirekt Ungas användning av alkohol, tobak och andra droger ska minska Ingen status Vi arbetar med förebyggande aktiviteter kring riskbruk, bl.a vid hälsoprofilbedömningar, utbildningar samt tillhandahåller informationsmaterial för anställda inom Västra Götalandsregionen. Detta kan indirekt påverka unga genom de kontakter anställda har med ungdomar i sin roll som vårdpersonal, föräldrar etc. Målet är inte mätbart i Hälsan & Arbetslivets verksamhet.

8 Sida 8(26) Förekomsten av sexuellt överförbara sjukdomar bland unga ska minska Ingen status Denna typ av aktivitet ingår inte primärt i företagshälsovårdens uppdrag, men informationsmaterial finns tillgängligt i väntrummen. Hälsan & Arbetslivet har en beredskap att stödja individer om HIV-smitta upptäcks vid provtagning, främst vid stick- och skärskador. Målet är inte mätbart i Hälsan & Arbetslivets verksamhet Antalet självskador och självmordsförsök ska minska Ingen status Vi arbetar förebyggande med psykosociala insatser för regionens medarbetare och verksamheter. I Hälsan & Arbetslivets verksamhet ingår ofta uppdrag att stödja chefer, medarbetare och arbetsplatser, samt att ge krisstöd. Rutin finns framtagen och används för bedömning av självmordbenägenhet vid kontakter med individer där detta kan vara aktuellt. Målet är inte mätbart inom Hälsan & Arbetslivets verksamhet Andelen överviktiga och feta barn ska vara lägst i Sverige Hälsan & Arbetslivet arbetar med hälsa, livsstil och kostråd för anställda hos våra kunder, vilket indirekt kan påverka barn. Ingen status Målet är inte mätbart inom Hälsan & Arbetslivets verksamhet Alla verksamheter ska uppnå minst riksgenomsnittet i nationella jämförelser av vårdens kvalitet Nationella jämförelser för företagshälsovård finns ännu inte. OK Under året har Hälsan & Arbetslivet påbörjat ett arbete tillsammans med annan kommun- och landstingsdriven företagshälsovård samt SKL för att ta fram modell för jämförelse inom branschen Förekomsten av vårdskador och vårdrelaterade infektioner ska halveras Förebyggande rutiner finns i Hälsan & Arbetslivets ledningssystem för kvalitet, miljö, hälsa och säkerhet. Inga avvikelser avseende vårdskador och vårdrelaterade infektioner har registrerats Alla patienter ska erbjudas vård inom de fastställda garantitiderna Garantitider för företagshälsovårdens verksamhet finns inte fastställda. Väntetiderna inom Hälsan & Arbetslivet har under 2010 varit i genomsnitt 1-2 veckor.

9 Sida 9(26) Bemötandet av patienter i vården ska förbättras Bemötande har tagits upp och diskuterats vid arbetsplatsträffar. Eventuella avvikelser och förbättringsförslag avseende bemötande har tagits upp och dokumenterats i handlingsplaner för respektive enhet inom Hälsan & Arbetslivet. I årets besöksenkät ligger resultatet för frågor om bemötande på samma höga nivå som tidigare år Fördelningen av resurser ska främja vård på lika villkor Under 2010 har system för uppföljning av vård på lika villkor utvecklats inom ramen för Hälsan & Arbetslivets verksamhetsstödsystem. OK Planering för att alla anställda inom Västra Götalandsregionen ska få samma tillgänglighet till företagshälsovårdens tjänster har beaktats i arbetet med abonnemangsavtal enligt riktlinjer för Västra Götalandsregionens företagshälsovård Invånarnas psykiska välbefinnande ska öka Ingen status Det psykiska välbefinnandet ingår som en viktig del i företagshälsovårdens främjande, förebyggande och rehabiliterande arbete för anställda och verksamheter inom Västra Götalandsregionen. Målet är inte mätbart inom Hälsan & Arbetslivets verksamhet Tillgängligheten till lokaler och miljöer där regionen bedriver verksamheter ska öka Översyn av tillgänglighet och beskrivning av hur man kommer till Hälsan & Arbetslivets lokaler har genomförts våren Dokumentation finns i tillgänglighetsdatabasen, som kan nås enkelt från våra webbsidor för respektive enhet Andelen ekologiska livsmedel ska öka och uppgå till mer än 20 procent i Västra Götalandsregionen som helhet Ekologiska livsmedel har alltid valts, när så varit möjligt. Ingen status Målet är inte mätbart inom Hälsan & Arbetslivets verksamhet Energiförbrukningen i regionens verksamheter ska minska Inom Hälsan & Arbetslivet finns en medvetenhet och kunskap om miljömålen. All uppmanas sträva efter energisnåla val och vid inköp har så

10 Sida 10(26) Ingen status långt möjligt energisnåla produkter valts. Verksamheten hyr lokaler, varför påverkansmöjligheten på uppvärmning är begränsad. Målet är inte mätbart inom Hälsan & Arbetslivets verksamhet Andelen som reser kollektivt istället för att åka bil ska öka Samtliga Hälsan & Arbetslivets lokaler finns geografiskt placerade så att de enkelt ska kunna nås med kollektivtrafik, både av besökande och anställda. Möten mm har planerats för att det så långt det går ska möjliggöra resor med kollektivtrafik. Uppdrag för förvaltningar och bolag har planerats tillsammans med kunderna så att den totala mängden resor kunnat minimeras för Västra Götalandsregionen som helhet. Resor med egen bil har minskat med 25 % jämfört med 2009 (måltal 5%) Resandet med den regionala kollektivtrafiken ska öka både för kvinnor och män Vi har anpassat arbetstider och mötestider för att möjliggöra kollektivt resande. Ingen status Målet är inte mätbart i Hälsan & Arbetslivets verksamhet Minska användningen av fossil energi i Västra Götalandsregionen Ingen status Under 2010 har vi strävat efter minskat resande med bil. Så långt möjligt har alla valt miljöbil, även hyrbilar när inte leasingbil funnits att tillgå. Målet är inte mätbart inom Hälsan & Arbetslivets verksamhet Antalet resta mil i tjänsten ska minska I företagshälsovårdens verksamhet ingår naturligt att besöka kundförvaltningarnas arbetsplatser. Detta innebär att ett visst resande alltid måste ingå. Resor med bil kan bli nödvändigt om skrymmande utrustning ska medföras eller om inte kollektivtrafik kan nyttjas av olika skäl. Planering av möten har gjorts så att resande med kollektivtrafik förenklats. Uppdrag för förvaltningar och bolag har planerats så att den totala mängden resor kunnat minimeras för Västra Götalandsregionen som helhet. Resor med egen bil har minskat med 25 % jämfört med 2009 (måltal 5%)

11 Sida 11(26) Användningen av miljö- och hälsofarliga kemikalier i den egna verksamheten ska fasas ut Hälsan & Arbetslivet har ansvar för kemikaliehanteringssystemet Klara för hela VGR. I den egna verksamheten har inventering av kemikalier gjorts. Inga utfasningskemikalier, enligt kemikaliestrategin, finns inom Hälsan & Arbetslivet. 3.2 Verksamheternas mål i verksamhetsperspektivet Hälsan & Arbetslivet ska ha en effektiv verksamhet med ett fortlöpande utvecklingsarbete för att ligga i framkant och öka hälsan i arbetslivet. Framgångsfaktor Styrtal Måltal Aktivitet Resultat God logistik och optimerat arbete för kund, med hänsyn tagen till kvinnors och mäns förutsättningar och villkor Tydlighet i beslut, genomförande och uppföljning i vårt interna arbete Nöjda kunder, besökare God och säker vård på lika villkor Antal kartlagda kundprocesser Dokumenterade förbättringsförslag Rutin framtagen och implementerad Avvikelser från rutinen Poäng i kvalitetsuppföljning Uppföljningssystem framtaget processer 3 förslag per enhet Rutin klar Max 3 avvikelser Bibehållen nivå (3,75 av 4 poäng) Klart 2010 Fokusområde 2010: Översyn av logistik, optimering av arbete för kund, från planering till fakturering, utifrån kvinnors och mäns förutsättningar och villkor Utveckla rutin för ökad tydlighet i beslut, genomförande och uppföljning av vårt interna arbete Ta upp bemötande vid APT, diskutera/ hantera avvikelser, förbättringsförslag kring bemötande Skapa system för uppföljning av vård på lika villkor 2 kundprocesser har kartlagts Arbetet försenat, klart våren 2011 Enkät genomförd, resultat 3,8 dvs målet är uppnått Målet uppnått 3.3 Prestationer Prestationer, relevanta för verksamheten

12 Sida 12(26) Typ av insatser Återskapande 62 % 63 % Förebyggande 30 % 27 % Hälsofrämjande 7 % 10 % Insatser för olika nivåer i kundorganisationen Individ 71 % 72 % Arbetsplats/grupp 9 % 12 % Organisation 20 % 16 % Individkontakter Antal 2010 Antal 2009 Antal personer som haft individuell kontakt Kvinnor Män Antal individkontakter totalt Individkontakter 2010, kontaktorsaker Förebyggande kontakt 24 % Konflikt, organisation 3 % Livsstilsorsakade problem 2 % Ländrygg, höft, knä, fot 9 % Mag-tarminfektion 3 % Nacke, bröstrygg, axel/arm, hand 12 % Psykiatri 2 % Psykisk belastning 20 % Övre luftvägsinfektion 10 % Övrig somatik 15 % Utfall prestationer jämfört med föregående år Det är inga stora förändringar jämfört med 2009 när det gäller vilken typ av tjänster och insatser som har utförts, inte heller när det gäller vilken nivå i kundorganisationen de är riktade till. Antalet individkontakter för 2010 har ökat jämfört med och tidigare. Däremot är det färre individkontakter än 2009, beroende på att ca personer vaccinerades under pandemin. Detta har inte medfört någon förändring mellan åren när det gäller fördelningen av

13 Sida 13(26) kontakter för kvinnor (84 %) och män (16 %). När det gäller individkontakter 2010 skiljer sig kontaktorsaken en del från Detta beror på att alla medarbetare inom NU-sjukvården och Regionservice har sjukanmält sig till ett system för sjukfrånvarohantering (Sickan) inom ramen för projektet Åter i arbete. Därefter har företagssköterska ringt upp medarbetaren för ett rådgivningssamtal, vilket journalförts. Eftersom mycket av den vanliga sjukfrånvaron orsakas av infektionssjukdomar och i viss mån övriga somatiska sjukdomar har dessa kontaktorsakers andel ökat i statistiken Utfall prestationer jämfört med budget Hälsan & Arbetslivet har under året haft en minskad sjukfrånvaro, som lett till att produktionskapaciteten har ökat. Projektet Åter i arbete byggde på en förstudie och analys av extern konsult. För att kunna genomföra det omfattande uppdraget enligt den volym förstudien angav, gjordes bedömningen att upphandling av underleverantörer krävdes. Det visade sig att den beräknade volymen av arbetsförmågebedömningar kraftigt överskattats i analysen. Behovet av arbetsförmågebedömningar var betydligt lägre. Arbetet har till stor del kunnat genomföras av Hälsan & Arbetslivets egen personal, vilket inneburit att de upphandlade underleverantörerna inte har behövt anlitas i någon större omfattning. 3.5 Jämställdhet Uppföljning av abonnemangsavtalen redovisas på övergripande nivåer med utförda insatser fördelat på kvinnor och män. Av sekretess- och integritetsskäl redovisas inte sådan statistik på lägre organisationsnivåer. Ledningsgruppen har beslutat om att göra uppföljning av t ex medicinska diagnoser och åtgärder för kvinnor och män. Målet är att fortlöpande följa upp insatser för kvinnor och män för att bättre utveckla och anpassa tjänster utifrån behov. Budget, verksamhetsplaner och balanserade styrkort tas fram med hänsyn till kvinnor och mäns olika förutsättningar och behov. I ledningsgruppens handlingsplan tas för varje punkt särskilt upp om jämställdhetsaspekter ska/har beaktats. 3.6 Miljö Hälsan & Arbetslivets mål är att minska den negativa miljöpåverkan, som vår verksamhet kan orsaka. Samtliga Hälsan & Arbetslivets lokaler finns geografiskt placerade så att de enkelt ska kunna

14 Sida 14(26) nås med kollektivtrafik, både av besökande och anställda. Möten mm har planerats för att det så långt det går ska möjliggöra resor med kollektivtrafik. Uppdrag för förvaltningar, bolag m fl har planerats tillsammans med kunderna så att den totala mängden resor kunnat minimeras för Västra Götalandsregionen som helhet. Det kan innebära att våra medarbetare reser till kunden istället för att många personer från kundförvaltningen reser till Hälsan & Arbetslivet. Hälsan & Arbetslivet har ett certifierat ledningssystem för kvalitet, miljö samt arbetsmiljö, hälsa och säkerhet enligt ISO 9001:2008 (kvalitet), 14001:2004 (miljö), OHSAS 18000:2007 (arbetsmiljö, hälsa och säkerhet) samt AFS 2001:1 (Arbetsmiljö, systematiskt arbetsmiljöarbete). Under 2010 har omcertifiering av samtliga delar av ledningssystemet genomförts med godkänt resultat. Hälsan & Arbetslivets mål för miljöperspektivet presenteras under punkten 3.7 Övrigt Miljöledningssystem ska införas i samtliga förvaltningar och bolag Utmärkt Hälsan & Arbetslivet har ett certifierat ledningssystem för kvalitet, miljö samt arbetsmiljö, hälsa och säkerhet enligt ISO 9001:2008 (kvalitet), 14001:2004 (miljö), OHSAS 18000:2007 (arbetsmiljö, hälsa och säkerhet) samt AFS 2001:1 (Arbetsmiljö, systematiskt arbetsmiljöarbete). Under 2010 har omcertifiering av samtliga delar av ledningssystemet genomförts med godkänt resultat Miljöhänsyn ska tas i planering, upphandling och beslut Medarbetare från Hälsan & Arbetslivet har aktivt medverkat i arbetet med planering och upphandling av kemikalieprodukter Samtliga anställda och förtroendevalda ska få utbildning i miljökunskap OK Hälsan & Arbetslivet har under året planerat för miljöutbildningar för de medarbetare som inte tidigare har deltagit i sådan. Nuläget är att 98 % av medarbetarna har genomgått miljöutbildning Den negativa miljöpåverkan från transporter och resor ska minska Samtliga Hälsan & Arbetslivets lokaler finns geografiskt placerade så att de enkelt ska kunna nås med kollektivtrafik, både av besökande och anställda. Möten mm har planerats för att det så långt det går ska möjliggöra resor med kollektivtrafik.

15 Sida 15(26) Uppdrag för förvaltningar, bolag m fl har planerats tillsammans med kunderna så att den totala mängden resor kunnat minimeras för Västra Götalandsregionen som helhet. Det kan innebära att våra medarbetare reser till kunden istället för att många personer från kundförvaltningen reser till Hälsan & Arbetslivet Den negativa miljöpåverkan från avfall ska minska OK Allt avfall källsorteras på Hälsan & Arbetslivets arbetsplatser, där så är möjligt. Detta är beroende av fastighetsägaren och kommunal avfallshantering. 3.7 Övrigt Miljöperspektivet Hälsan & Arbetslivet arbetar för att minska den negativa miljöpåverkan, som vår verksamhet kan orsaka. Framgångsfaktor Mätetal Måltal Aktivitet Resultat Kunskap hos medarbetare om transporters miljöpåverkan Tjänster med ITstöd för "hjälp till självhjälp" för att minska resande Kunskap hos medarbetare om kemikaliers hälsooch miljöpåverkan Km med egen bil i tjänsten Antal möten ersatta med ITlösning Framtagna tjänster på vår webbsida Minska 5% jfrt 2009 Klart 2010 Ökat antal besök på webb jfrt 2009 Andel utbytta kemikalier inom 100 % H&A av de som ska fasas ut Planering för ökat resande med kollektivtrafik. Välja miljöbilar, när bil används. Uppdrag planeras så att resor minimeras för VGR. Utveckla IT-lösning Utveckla alternativa tjänster med IT-stöd via webb, telefon etc Inventering och vid behov utbyte av kemikalier. Fortsatt ansvar för VGR:s kemikaliehanteringssystem Målet uppnått Resor minskat med 25 % Telefonmöten har ersatt ett flertal möten, framför allt inom två projekt Arbetsmiljöregler beskrivna på webben Inventering klar, utbyetsbehov hanterat

16 Sida 16(26) 4. MEDARBETARPERSPEKTIVET 4.1 Personalförhållanden Personaldata Utfall 1012 Utfall 0912 Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Antal anställda Årsarbetare 59,8 24,6 84,4 58,3 24,6 82,9 Sjukfrånvaro % 3,47 % 1,22 % 2,80 % 4,75 % 0,99 % 3,64 % Medellön Personalomsättning 6,35 % 0 % 4,55 % 4,92 % 8 % 5,81 varav ålderspension 4,76 % 0 % 3.41 % 1,64 % 4 % 4 % Bemanningsföretagskostnad 3,4 mnkr 3,3 mnkr 4.2 Regionfullmäktiges prioriterade mål i medarbetarperspektivet Sjukfrånvaron ska fortsätta att minska Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid 2010 är 2,80 %. Det är en minskning från 3,62 % årsskiftet 2009/2010. Kvinnornas sjukfrånvaro ligger på 3,47 % (4,75 % 2009) och männens sjukfrånvaro ligger på 1,22 % (0,99 % 2009). Sjukfrånvaron beror till största delen på långtidssjukfrånvaro. Hälsan & Arbetslivet arbetar aktivt med såväl individuella som förebyggande åtgärder för att fortsätta sänka sjukfrånvaron. Vidare arbetar Hälsan & Arbetslivet kontinuerligt med arbetsmiljöfrågor för att främja medarbetarnas hälsa Alla anställda ska ha tillgång till kompetensutveckling och en individuell utvecklingsplan Hälsan & Arbetslivet har genomfört kompetensutvecklingsinsatser för att möta framtiden kopplat till ägarstödet för att möta behovet av personalutveckling, kompetensförsörjning, utbildning och

17 Sida 17(26) personalomställning under I samband med utvecklingssamtalen har individuell kompetensutvecklingsplan gjorts för alla medarbetare Löneskillnaderna mellan män och kvinnor ska fortsätta minska Löneöversynsarbetet vid Hälsan & Arbetslivet för 2010 är klart. Det som återstår är att på förvaltningsnivå följa upp och utvärdera årets löneprocess. OK Även i årets löneöversyn har jämställdhetsaspekter beaktats och 0,2 % av löneöversynsutrymmet avsatts för att åtgärda osakliga löneskillnader. Medellön för kvinnor jämfört med medellön för män är nu 86,57 % (87,1 % 2009) Andelen anställda med ofrivilliga deltidsanställningar ska minska Hälsan & Arbetslivet har som tidigare inga medarbetare med ofrivillig deltidsanställning. Vi ser heltidsanställning som norm, med deltidsanställning som en möjlighet Andelen anställda med tillfälliga anställningar ska minska Tillfälliga anställningar har endast använts i begränsad omfattning (5,38 %), anpassat efter verksamhetens behov. OK Kostnaderna för bemanningsföretag ska minska OK Enskilda konsulter, företrädesvis läkarkonsulter har använts i begränsad omfattning, anpassat efter verksamhetens behov. Utfall 2010 är 3,4 mnkr jämfört med 2009 som var 3,3 mnkr. 4.3 Verksamheternas mål i medarbetarperspektivet Hälsan & Arbetslivets strategiska mål är att öka hälsan i arbetslivet för ett hållbart arbetsliv. Framgångsfaktor Styrtal Måltal Aktiviteter Resultat Vi ska ha en arbetsmiljö som är hälsosam och stimulerande Sjukfrånvaro Långtidsfriska 4 % Positiv förändring jämfört m Fungerande SAM. hälsofrämjande och förebyggande aktiviteter Sjukfrv: 2,80 % dec 2010, 3,64 % dec 2009 Långt.friska: kvinnor 73 % (69

18 Sida 18(26) Kompetens utifrån verksamhetens behov Väl fungerande kommunikation Medarbetare med olika bakgrund och erfarenhet är en tillgång 4.4 Jämställdhet Kompetensutveckling inom och utöver plan Praktisk användning av ny kunskap, intern enkät Implementerad kommunikationsplan Besökssiffror på webben, H&A:s s.k. Insida Resultat av genomförda rekryteringar 2009 % 2009) män 85 % (88 % 2009) 80 % inom plan 80 % har nytta av kunskap inom 1 år Plan klar 2010 Ökning jfr % Kompetensutveckling tas upp i utvecklingssamtal. Uppdatera kompetensplan årligen Ta fram kommunikationsplan Fortsatt utveckling av webbsidor Vid rekrytering aktivt verka för ökad mångfald avseende kön, ålder etnisk bakgrund mm Målet i stort sett uppnått m 80 % inom plan Målet gott och väl uppfyllt m 80 % nytta inom ett år Kommunikationsplan ej helt klar Besök på H&A:s Insida har mer än fördubblats jfrt 2009 Har beaktats men få sökande med utländsk bakgrund JÄMIX Uppgifter för JÄMIX 2010 erhålls först i april 2011, därför redovisas resultat för års värde för JÄMIX var 137 poäng, vilket ligger över medianvärde (114). Resultatet är bättre än 2008 då det var 130 poäng. Inom flera av yrkesgrupperna i verksamheten är det nästan uteslutande kvinnor. De få långtidssjukskrivna som finns, är kvinnor. Dessa faktorer påverkar resultatet negativt Jämställdhetsintegration Efter Västra Götalandsregionens jämställdhetsutbildning för ledningsgrupper under 2010 har samtliga chefer och personer i stab som ingår i Hälsan & Arbetslivets ledningsgrupp nu deltagit. Samtliga chefer har jämställdhet med som en stående punkt vid arbetsplatsträffar inom sina

19 Sida 19(26) respektive enheter. Utifrån årets utbildning har ledningsgruppen beslutat om att göra uppföljning av t ex medicinska diagnoser och åtgärder för kvinnor och män. Målet är att fortlöpande ta fram beskrivningar av insatser fördelat på kvinnor och män för jämställdhetsdiskussion och lärande i respektive yrkesgrupp. I ledningsgruppens handlingsplan tas för varje punkt särskilt upp om jämställdhetsaspekter ska/har beaktats. I budget, verksamhetsplaner och balanserade styrkort tas hänsyn till kvinnor och mäns olika förutsättningar och behov. När det gäller föräldraskap har tolv personer tagit ut föräldraledighet under 2010, 8 kvinnor (999 dagar) och 4 män (139 dagar). 4.5 Övrigt 5. EVENTUELLA ÖVRIGA PERSPEKTIV 5.1 Verksamheternas mål i övriga perspektiv 6. EKONOMIPERSPEKTIVET 6.1 Regionfullmäktiges prioriterade mål i ekonomiperspektivet Alla verksamheter ska redovisa ekonomisk balans exklusive beviljad användning av eget kapital Hälsan & Arbetslivet har uppnått målet ekonomi i balans och redovisar ett resultat på + 3,7 mnkr. Det positiva resultatet avser ökade intäkter med 1,9 % samt en låg kostnadsutveckling på 1,5 %. Ökade intäkter avser till största delen statliga bidrag för Företagshälsovård med 3,0 mnkr, ägarstöd med 0.3 mnkr. Den lägre kostnadsutvecklingen avser lägre personalkostnadsökning med minskade sociala avgifter med 0,6 mnkr. Projekt och volymökning som avser företagshälsovårdsverksamheten har mötts upp av ökade intäkter. Avvikelse mot budget avser en lägre verksamhetsvolym gällande projekt samt bemanning för ökad tillgänglighet.

20 Sida 20(26) Alla verksamheter ska öka sin produktivitet OK Produktion har ökat under 2010 med 4,2 % jämfört med Produktionen har i jämförelse med tidigare år varit jämnare under året. Historiskt har verksamheten haft en låg nivå under årets första månader för att under årets sista månader ökat kraftigt. Abonnemangsavtalen har givit en jämnare beläggning under året. 6.2 Verksamheternas mål i ekonomiperspektivet Hälsan & Arbetslivet har en ekonomi i balans genom att hushålla med resurser, såväl mänskliga som ekonomiska och leverera prisvärda tjänster. Framgångsfaktor Mätetal Måltal Aktiviteter Resultat Intäkts- och kostnadskontroll Redovisat resultat Kostnadssänkning i handlingsplan för enheterna Nollresultat Kostnadssänkning 1% Överenskommelser m långsiktig finansiering som grund för planering av bemanning kommande år Enheterna tar fram handlingsplaner för sänkta kostnader +3,7 mnkr Långsiktig finansiering genom avtal har delvis uppfyllts genom abonnemangsavtal om enhetlig bastjänst med tillgänglighet, som har tecknats av 34 förvaltningar av 40 för 2010 samt tre av Västra Götalandsregionens bolag. -1,5% Det statliga bidrag som tilldelas företagshälsovården bidrar till en stabilare ekonomi för Bidraget kommer som det ser ut i dagsläget att fortsätta för Kostnadssänkning 2010 jämfört med 2009 har inte kunnat uppnås pga att beställningar av uppdrag utöver abonnemang varit högre. 6.3 Ekonomiskt resultat Hälsan & Arbetslivet har inför 2010 bemannat för att garantera tillgänglighet för alla anställda i Västra Götalandsregionen. Abonnemangsavtal om enhetlig bastjänst med tillgänglighet har tecknats av 34 förvaltningar av 40 för 2010 samt tre av Västra Götalandsregionens bolag. Utfall 2010 är +3,7 mnkr. Det positiva resultatet avser ökade intäkter med 1,9 % samt en låg ökning av kostnadsutveckling på 1,5 %. Ökade intäkter avser till största delen statliga bidrag för Företagshälsovård med 3,0 mnkr och ägarstöd med 0.3 mnkr. En kostnadsutvecklingen i relation till uppdragen inom den ökade intäktsvolymen avser minskning av personalkostnader bl a pga minskade sociala avgifter med 0,6 mnkr. Jämfört

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:16 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 1 784 2 441 Verksamhetens kostnader 2-27 220-22 569 Avskrivningar och nedskrivningar 0 0

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 298 33 562 Verksamhetens kostnader 2-2 624 004-2 462 301 Avskrivningar och nedskrivningar

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Frölunda Specialistsjukhus Resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys Belopp i tkr Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 143 002 139 275 Verksamhetens kostnader 2,3-138

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Folkhälsokommittén

Bokslutsdokument RR KF BR. Folkhälsokommittén Bokslutsdokument RR KF BR 2016-04-14 13:35 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1603 1503 Verksamhetens intäkter 1 0 258 Verksamhetens kostnader 2,3-7 874-8 305 Avskrivningar och nedskrivningar 4-1 -1 Verksamhetens

Läs mer

- genomför samgranskningar med Göteborgs stad och Borås stads revision

- genomför samgranskningar med Göteborgs stad och Borås stads revision Sida 1(6) Delårsrapport augusti Revision 1. Sammanfattning Revisionen bedriver ett kontinuerligt granskningsarbete i syfte att kunna bedöma om regionens verksamheter har skötts på ett sådant sätt, att

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Bokslutsdokument RR KF BR Närhälsan vårdvalsverksamhet Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 2 827 724 2 546 597 Verksamhetens kostnader 2-2 753 537-2 514 775 Avskrivningar

Läs mer

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Bokslutsdokument RR KF BR Västtrafik AB 2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Verksamhetens intäkter 7 596 854 7 071 871 Verksamhetens kostnader -7 207 998-6 905 657 Avskrivningar

Läs mer

Verksamhetsplan och detaljbudget 2011 för Hälsan & Arbetslivet

Verksamhetsplan och detaljbudget 2011 för Hälsan & Arbetslivet Sida 1(1) Tjänsteutlåtande Datum 2010-11-16 Diarienummer SN 10-2010 Ledningskansliet Handläggare Elisabeth Thorberntsson Telefon 031-778 65 53 E-post elisabeth.thorberntsson@vgregion.se Servicenämnden

Läs mer

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall 38111 Specialdestinerade statsbidrag, externt 31201 Såld vård, sjukhusvård övrigt, externt 38933

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

För att minska miljöpåverkan skall antalet körda mil i tjänsten minska jämfört med 2012 och fler möten genomföras på distans via IT-lösningar.

För att minska miljöpåverkan skall antalet körda mil i tjänsten minska jämfört med 2012 och fler möten genomföras på distans via IT-lösningar. Sida 1(9) Detaljbudget 2013 Hälsan och Stressmedicin 1. Sammanfattning och slutsats Hälsan och Stressmedicins uppdrag är att bedriva företagshälsovård för Västra Götalandsregionens förvaltningar och bolag

Läs mer

Antalet besök på ISM:s patientmottagning är beroende av omfattningen på vårdöverenskommelse för 2014.

Antalet besök på ISM:s patientmottagning är beroende av omfattningen på vårdöverenskommelse för 2014. Sida 1(9) Detaljbudget 2014 Hälsan och Stressmedicin 1. Sammanfattning Hälsan och Stressmedicins uppdrag är att bedriva företagshälsovård för Västra Götalandsregionens förvaltningar och bolag samt att

Läs mer

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 2012-11-08 Dnr TN 2012-49 Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 - årsbudget - 2012-11-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING _Toc340145143 Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Årsbudget... 4 Bilaga 1: Resultaträkning,

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-september 2015

Delårsrapport. för. januari-september 2015 Delårsrapport för januari-september 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-09-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-09-30 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

För att minska miljöpåverkan skall antalet körda mil i tjänsten minska jämfört med 2014 och fler möten genomföras på distans via IT-lösningar.

För att minska miljöpåverkan skall antalet körda mil i tjänsten minska jämfört med 2014 och fler möten genomföras på distans via IT-lösningar. Sida 1(8) Detaljbudget 2015 Hälsan och Stressmedicin 1. Sammanfattning Hälsan och Stressmedicins uppdrag är att bedriva företagshälsovård för Västra Götalandsregionens förvaltningar och bolag samt att

Läs mer

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2015-05-13 Dnr 15LS1947 BALANSERAT STYRKORT 2016 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstinget använder balanserad styrning/balanserat styrkort

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-mars 2016

Delårsrapport. för. januari-mars 2016 Delårsrapport för januari-mars 2016 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2016-03-31 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Trafiknämnden

Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Trafiknämnden Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Trafiknämnden Produktionsenhetsnamnet fylls i här Dnr TN 2014 6 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Ekonomiperspektivet 3 Ekonomisk redovisning Resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport mars 2015 Regionservice

Delårsrapport mars 2015 Regionservice Sida 1(8) Delårsrapport mars 2015 Regionservice 1. Sammanfattning Arbete med att införa ny styrmodell pågår. Ny tjänstekatalog och prislista är beslutad av regiondirektören. Under april har serviceöverenskommelser,

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

Göteborgs Symfoniker AB

Göteborgs Symfoniker AB Göteborgs Symfoniker AB Utfall Budget Utfall Budget 2015 2015 2014 2014 RESULTATRÄKNING (kkr) Jan - Mar Jan - Mar Jan - Mar Jan - Mar Rörelsens intäkter Nettomsättning 9439 9251 10354 9690 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

Totalt Miljö (722) : Externa konsultkostnader och IT-tjänster Miljönämnden. varav projektkostnader (ans31900) :

Totalt Miljö (722) : Externa konsultkostnader och IT-tjänster Miljönämnden. varav projektkostnader (ans31900) : Miljösekretariatet Bilaga konsultkostnader delårsrapport mars 2015 Karin Stadig Roswall Externa konsultkostnader 2011-2014 och 2015 (motpart 100) (konto 7551 konsulter spec utredningar och kontogrupp 754

Läs mer

Ekonomiska rapporter

Ekonomiska rapporter Ekonomiska rapporter 1. Resultaträkning (utfall januari-april) 2. Resultaträkning (helårsprognos) 3. Kassaflödesanalys 4. Balansräkning 5. Resultat och prognos per nämnd, förvaltning och bolag 6. Investeringsuppföljning

Läs mer

Göteborgs Symfoniker AB

Göteborgs Symfoniker AB Göteborgs Symfoniker AB Utfall Budget Utfall Budget 2015 2015 2014 2014 RESULTATRÄKNING (kkr) Jan - Aug Jan - Aug Jan - Aug Jan - Aug Rörelsens intäkter Nettomsättning 21083 20696 23248 22368 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland

Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland Till Landstingsstyrelsen ENHETSCHEFENS KOMMENTAR Måste tyvärr justera helårsbedömningen från minus 5 mkr till minus 10 mkr. Orsakerna är

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL

Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL Väsentliga händelser under 2013 APL har under 2013 haft en positiv försäljningsutveckling inom både Affärsområde Vård & Apotek och inom Affärsområde

Läs mer

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud. Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud. Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006 Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006 Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006 1 Förvaltningsberättelse 1.1 Uppstart och bildande

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Delårsrapport Jan okt 2009 Barn- o kvinnocentrum i Östergötland. Tillsammans för kvinnors och barns allra bästa hälsa

Delårsrapport Jan okt 2009 Barn- o kvinnocentrum i Östergötland. Tillsammans för kvinnors och barns allra bästa hälsa Delårsrapport Jan okt 2009 Barn- o kvinnocentrum i Östergötland Tillsammans för kvinnors och barns allra bästa hälsa 1 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Bilagor Bilaga 1, RESULTATRÄKNING,

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum Dnr2014-00048 2014-11-25 Bild Innehållsförteckning Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 2 Bilaga 1: Helårsbedömning

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

Delårsrapport augusti 2014 Regionteater Väst AB 2014

Delårsrapport augusti 2014 Regionteater Väst AB 2014 Sida 1(12) Delårsrapport augusti 2014 Regionteater Väst AB 2014 1. Sammanfattning Volymen i verksamheten har ökat kraftigt det senaste året och fortsätter göra det under 2014 för att sedan plana ut under

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haglösa 716407-3764 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Haglösa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: Skrivtid: 3 timmar

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: Skrivtid: 3 timmar MITTUNIVERSITETET Institutionen för samhällsvetenskap Företagsekonomiska ämnesenheten i Sundsvall Carl-Michael Unger Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp Datum: 2011-05-06

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 2017 2016 2016 Kv 1 Kv 1 Helår Omsättning, Mkr 86,6 81,4 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,7 11,1-30,9 Rörelsemarginal, % 14,7 13,7 neg Resultat efter finansiella poster, Mkr 12,2 10,9-31,8

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2012 2011 Nettoomsättning 2 17 852 18 656 Övriga rörelseintäkter 3 621 661 Förändring varulager -34 176 Råvaror och förnödenheter -9 802-10 280

Läs mer

Göteborgs Symfoniker AB

Göteborgs Symfoniker AB Göteborgs Symfoniker AB Utfall Budget Utfall Budget 2015 2015 2014 2014 RESULTATRÄKNING (kkr) Jan - Dec Jan - Dec Jan - Dec Jan - Dec Rörelsens intäkter Nettomsättning 40499 36637 36905 40503 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

BALANSRÄKNING

BALANSRÄKNING BALANSRÄKNING 2010 12 31 2009 12 31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Byggnader Not 1 78 480 441 78 930 441 Mark 2 000 000 2 000 000 Maskiner och inventarier Not 2 483 540 546 514 Insats SCB 3 500 3 500

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Redovisningsprinciper 2 Aktien 2 Granskning

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2011 Informationscentrum

Delårsrapport jan-mars 2011 Informationscentrum Delårsrapport jan-mars 2011 Informationscentrum INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 4 MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET...4

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2013 2012

RESULTATRÄKNING 2013 2012 RESULTATRÄKNING 2013 2012 Intäkter Hyresintäkter 3 726 068 3 708 806 Intäkter varmvatten 143 029 134 510 Övriga intäkter 12 1 581 Summa intäkter 3 869 109 3 844 897 Övriga kostnader Värme -512 514-507

Läs mer

Resultaträkning

Resultaträkning Resultaträkning 1999-07-01-1999-12-31 1998-07-01-1999-06-30 Kkr 6 månader 12 månader* Rörelsens intäkter m m Visa rad Visa rad Nettoomsättning 9 837 8 289 Aktiverat arbete för egen räkning 0 1 215 Summa

Läs mer

Genline AB - året som gått

Genline AB - året som gått PRESSMEDDELANDE 2007-02-28 Genline AB Rökerigatan 5 121 62 Johanneshov Phone +46 8 600 33 10 Fax +46 8 600 33 20 E-mail info@genline.se www.genline.se Bokslutskommuniké från Genline AB (publ.) för 2006

Läs mer

Bilaga 1 571 Pensionsförvaltningen Resultaträkning (tkr) Bokslut 2014 Budget 2014 Bokslut 2013 Not Personalkostnader Arbetsgivaravgifter 441 847 464 212 390 752 Övriga personalkostnader -518 163-502 216-484

Läs mer

Periodrapport OKTOBER

Periodrapport OKTOBER Periodrapport OKTOBER 2013 l Resultat januari oktober -102 mnkr (219 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,0 % (2,7 %) l Skatter och statsbidrag 2,3 % (3,3 %) l Helårsprognos -190 mnkr (136 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/11-2014

Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/11-2014 Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/11-2014 Vi i Sverigedemokraterna i Västra Götalandsregionen ser med

Läs mer

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum 2009-11-27 sidan 2 av 3 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Bilagor HELÅRSBEDÖMNING RESULTATRÄKNING MM 2 2009-11-27 sidan 3 av 3 Till Landstingsstyrelsen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2003

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2003 Feelgood är ett av Sveriges ledande hälsoföretag och finns etablerat på 52 platser. Antalet årsanställda uppgår till ca 640. Feelgoods affärsidé är att genom friska idéer förbättra företags och organisationers

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2011 2010 Nettoomsättning 2 18 656 17 581 Övriga rörelseintäkter 3 661 862 Förändring varulager 176 0 Råvaror och förnödenheter -10 280-9 800 Personalkostnader

Läs mer

Arlandabanan Infrastructure AB. Delårsrapport januari - juni 2012

Arlandabanan Infrastructure AB. Delårsrapport januari - juni 2012 Arlandabanan Infrastructure AB Delårsrapport januari - juni Arlandabanan Infrastructure AB 2(7) FÖRETAGET OCH VERKSAMHETEN Arlandabanan Infrastructure AB (AIAB) är ett statligt ägt aktiebolag, vars aktier

Läs mer

Delårsrapport. januari - september

Delårsrapport. januari - september Delårsrapport Q3 januari - september 2002 DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2002 Feelgood Svenska AB (publ) (Org. nr. 556511-2058) Belopp inom parentes avser såvitt inte annat anges motsvarande värden föregående

Läs mer

Kassaflödesanalys. SSABs kassaflödesanalys. Kap 24 Kassaflödesanalys Kap 25 Utvidgad finansiell analys. Koncernen. ME1001 Industriell ekonomi GK

Kassaflödesanalys. SSABs kassaflödesanalys. Kap 24 Kassaflödesanalys Kap 25 Utvidgad finansiell analys. Koncernen. ME1001 Industriell ekonomi GK Kassaflödesanalys Kap 24 Kassaflödesanalys Kap 25 Utvidgad finansiell analys ME1001 Industriell ekonomi GK 1 2011 Vt period 4 Tomas Sörensson 1 SSABs kassaflödesanalys Koncernen Koncernens kassaflödesanalys

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande 2

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 1,7MSEK (1,4) Rörelseresultatet blev - 1,8 MSEK (- 1,7) Rörelsemarginalen blev - 106% (123,5%) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(13) Bostadsrättsföreningen Stöten 1 Org nr 716456-4549 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 5 - balansräkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Delårsrapport. Jan augusti 2012 Informationscentrum

Delårsrapport. Jan augusti 2012 Informationscentrum Delårsrapport Jan augusti 2012 Informationscentrum Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar / kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Medarbetarperspektivet

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Jämställdhetsplan 2010 för

Jämställdhetsplan 2010 för SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN Datum 2009-08-24 1 (2) Jämställdhetsplan 2010 för Service- och teknikförvaltningen Innehållsförteckning Jämställdhetsplan 2010 3 Inledning 3 Service- och Teknikförvaltningens

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari -30 juni 2014

Halvårsrapport 1 januari -30 juni 2014 Halvårsrapport 1 januari -30 juni Nettoomsättningen uppgick till 3,1 MSEK (2,3) Rörelseresultatet blev -3,1 MSEK (-3,7) Rörelsemarginalen blev -102% (-154%) Periodens resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 %

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Perioden juli - sep Omsättningen uppgick till 69,7 MSEK (54,2), vilket motsvarar en tillväxt på 29,0 % Rörelseresultatet uppgick till 7,2 MSEK (4,7)

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större Månadsrapport Januari 2014 Månadsrapport Juli 2014 Månadsrapport Februari 2014 Månadsrapport Augusti 2014 Månadsrapport Mars 2014 Månadsrapport September 2014 Månadsrapport April 2014 Månadsrapport Oktober

Läs mer

Delårsrapport jan-aug 2011 563 Lunnevads folkhögskola

Delårsrapport jan-aug 2011 563 Lunnevads folkhögskola Delårsrapport jan-aug 2011 563 Lunnevads folkhögskola 2011-09-20 sidan 2 av 12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 4

Läs mer

Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012

Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012 1 (6) Ekonomiavdelningen, LLK 2012-11-15 Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012 Ekonomi Tack vare en engångsåterbetalning för AFA-försäkringar för åren 2007-2008 prognostiseras ett utfall för

Läs mer

Årsredovisning 2004. Centrum för verksamhetsutveckling

Årsredovisning 2004. Centrum för verksamhetsutveckling Årsredovisning 2004 Centrum för verksamhetsutveckling Förvaltningsberättelse för CQ Centrum för verksamhetsutveckling 2004 CQ:s Vision: Steget före. CQ:s Uppdrag: Att stödja verksamhetsansvariga chefer

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb Årsredovisning för Onsjö Golfklubb 862500-5403 Räkenskapsåret 2015 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 1 (8) Styrelsen för Onsjö Golfklubb,

Läs mer

Föreningen HOPP Stockholm

Föreningen HOPP Stockholm Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen för föreningen HOPP Stockholm avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(12) Bostadsrättsföreningen Örjansgården Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Assessorerna Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01--2010-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning

Läs mer

Budget 2014 Verksamhetsstöd och service

Budget 2014 Verksamhetsstöd och service Till Landstingsdirektören CIRKULÄR E1213 Budget 2014 Verksamhetsstöd och service Vision För ett bra liv i ett attraktivt län Verksamhetsidé: Vår verksamhetsidé är att genom samverkan tillgänglighet och

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Budget 2018 samt plan 2019 och Budget 2018, plan 2019 och 2020

Budget 2018 samt plan 2019 och Budget 2018, plan 2019 och 2020 Budget 2018, plan 2019 och 2020 Innehåll God ekonomisk hushållning i Storumans kommun 2018... 1 Resultat- och balansräkning... 2 Driftbudget... 3 Finansieringsanalys/Kassaflödesanalys... 4 God ekonomisk

Läs mer

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602 resultaträkning Januari december, MSEK Not 2006 2005 2004 Fakturering m2 562 1 096 2 598 Kostnader för fakturerade varor och tjänster 285 621 2 238 Bruttomarginal 277 475 360 Försäljningskostnader 1) 206

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Personalnämnden Ann-Sofi Bennheden HR-direktör Ann-Sofi.Bennheden@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-09-15 Dnr 1502570 1 (5) Personalnämnden Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Ordförandens

Läs mer

Bokslutskommuniké avseende COT-koncernen för perioden januari december 2013.

Bokslutskommuniké avseende COT-koncernen för perioden januari december 2013. Bokslutskommuniké avseende COT-koncernen för perioden januari december 2013. Rörelseintäkterna uppgick till 659 tkr (1.618 tkr) Rörelsens kostnader uppgick till 7.569 1 tkr (12.810 2 tkr) Årets resultat

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

Delårsrapport jan-okt , Resurscentrum L E A N

Delårsrapport jan-okt , Resurscentrum L E A N Delårsrapport jan-okt 2010 572, Resurscentrum L E A N 2010-11-23 sidan 2 av 4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Ekonomiperspektivet 4 HELÅRSBEDÖMNING...

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016 Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal Perioden april juni Omsättningen ökade till 87,3 MSEK (82,2), vilket motsvarar en tillväxt om 6,2 % (13,1) Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (8,2)

Läs mer

Towork Sverige AB (publ) 556713-1056

Towork Sverige AB (publ) 556713-1056 Halvårsrapport för Towork Sverige AB (publ) 5567131056 20090101 20090630 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 2 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella händelser 2 Principer för delårsrapportens

Läs mer

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014 Fortsatt tillväxt och god lönsamhet Perioden april juni Omsättningen ökade till 72.7 MSEK (60.9), vilket motsvarar en tillväxt om 19.7 % Rörelseresultatet uppgick till 7.0 MSEK (4.5) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer