Ädelmetallprodukter. Säkerhetsteknikcentralen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ädelmetallprodukter. Säkerhetsteknikcentralen 2006 1"

Transkript

1 Ädelmetallprodukter Säkerhetsteknikcentralen

2 Innehåll Sida 1. Vad är ädelmetallprodukter? 2. Vilka krav ställs på saluförda ädelmetallprodukter? 3. Obligatoriska stämplar på ädelmetallprodukter 4. Kontroll av ädelmetallprodukter och kontrollstämpel 5. Övriga stämplar på ädelmetallprodukter 6. Vilka ädelmetallprodukter behöver inte stämplas? 7. Produkter stämplade i Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet 8. Kontrollstämplar enligt Wienkonventionen 9. Legeringar använda i ädelmetallprodukter 10. Vad är karat? 11. Tillverkning, import och försäljning av ädelmetallprodukter 12. Vågar i ädelmetallbranschens företag 13. TUKES som övervakningsmyndighet Koder på årsstämplar

3 1. Vad är ädelmetallprodukter? I Finland är guld, silver och platina ädelmetaller som bör stämplas. Med ädelmetallprodukter avses föremål som helt eller delvis är tillverkade av guld, silver eller platina eller legeringar av dessa. Vanliga ädelmetallprodukter är exempelvis smycken, bordssilver och matbestick. Däremot är produkter som tillverkats av oädel metall såsom koppar eller mässing och försetts med ytmaterial av ädelmetall (t.ex. kedjor av gulddoublé) inte ädelmetallprodukter. I Finland anses palladium inte som en ädelmetall som bör stämplas. 3

4 2. Vilka krav ställs på saluförda ädelmetallprodukter? Ädelmetallprodukter som utbjuds till salu på marknaden ska uppfylla bestämmelserna i lagen och förordningen (Lagen om ädelmetallarbeten 1029/2000 och statsrådets förordning om ädelmetallarbeten 1148/2000). Detta innebär att endast föremål som uppfyller kraven i författningarna om ädelmetallarbeten får säljas eller annars överlåtas som ädelmetallprodukter. Författningarna gäller för både i Finland tillverkade och för importerade ädelmetallföremål. På marknaden i Finland får endast sådana produkter släppas ut och säljas som ädelmetallprodukter som är tillverkade av en guldlegering som innehåller fint guld till minst 375 tusendelar (= promille, ) av massan, en silverlegering som innehåller fint silver till minst 800 tusendelar av massan, eller en platinalegering som innehåller fin platina till minst 850 tusendelar av massan. Med tusendelar av massan menas att exempelvis i en guldprodukt med stämpeln 375 är 37,5 % av guldlegeringens vikt fint guld. Guld-, silver- och platinaföremål vilkas finhalt underskrider de lägsta tillåtna finhalterna får släppas ut på marknaden, men inte som ädelmetallprodukter. De författningar som trädde i kraft i början av år 2001 tillåter att ädelmetallprodukter friare än tidigare kan förenas med andra material. En ädelmetallprodukt kan bestå av olika ädelmetalldelar. Utgångspunkten är att delar av någon värdefullare ädelmetall får förenas med produkten. I exempelvis produkter som stämplas som silver får man använda platina och guld, och på motsvarande sätt får platinadelar användas i guldprodukter. Om en ädelmetallprodukt består av delar tillverkade av olika ädelmetaller som klart skiljer sig från varandra får delarna var för sig slås med stämpel som anger finhalten. En allmän princip är att en ädelmetallprodukt inte får förenas med annan metall som till utseendet och färgen liknar ädelmetallen. Används i en ädelmetallprodukt delar som har tillverkats av metall eller annat material, skall med en bestående märkning visas vilka delar som inte är av ädelmetall som skall stämplas. Till exempel kan märkningen METAL eller någon annan tydlig, allmän förkortning av metallen eller materialet i fråga användas. Kan en märkning av tekniska skäl inte användas, skall övriga delar vara synliga och klart skilja sig från ädelmetallen som skall stämplas i produkten (exempelvis emalj och stenar). Ädelmetall som underskrider den stämplade finhalten, metall eller annat material får inte användas för förstärkning eller fyllning av en ädelmetallprodukt och inte heller för ökning av dess vikt. Det är förbjudet att fylla ihåliga smycken med metall, harts, plast eller annat liknande material. För fästande eller fyllning av skaftet på matbestick, ljusstakar eller motsvarande arbeten, vilka har tillverkats av skivformad ädelmetall, kan av välgrundade skäl användas ädelmetall, metall eller annat material som underskrider den finhalt som skall stämplas. Tillverkaren skall dock skriftligen presentera grunderna för detta samt beskriva arbetets struktur och material. Den skriftliga förklaringen (alltså varudeklarationen) kan antigen följa med ädelmetallarbetet eller hållas lättillgänglig på försäljningsplatsen. Finhaltsstämpeln på en ädelmetallprodukt som har försetts med ytmaterial anger ädelmetallhalten i själva produkten. Till exempel ett förgyllt silversmycke skall förutom tillverkarens namnstämpel eller kontrollorganets kontrollstämpel vara försett med stämpel som anger silvrets finhalt. Delar som har tillverkats av metall eller annat material och försetts med ädelmetall som ytmaterial får inte användas i en ädelmetallprodukt. De lod som används skall innehålla samma finhalt och ädelmetall som själva produkten, med följande undantag: i 916- eller 999-guldprodukter skall loden ha en guldhalt av minst 750 tusendelar av massan, silverhalten i lod för silverprodukter skall vara minst 550, platinahalten i lod för platinaprodukter skall vara minst 800. Lod med en lägre finhalt än den egentliga produkten får användas bara i den mängd som är nödvändig för lödning. De får inte användas för att förstärka eller fylla ädelmetallprodukten och inte heller för att öka dess vikt. 4

5 3. Obligatoriska stämplar på ädelmetallprodukter En ädelmetallprodukt som släpps ut på marknaden och saluförs ska vara försedd med åtminstone namnstämpel och finhaltsstämpel eller kontrollstämpel och finhaltsstämpel. Undantagen från denna allmänna regel redovisas under punkt 6 (Vilka ädelmetallprodukter behöver inte stämplas?). Namnstämpeln anger den tillverkare eller importör som ansvarar för en ädelmetallprodukt och för att den stämmer överens med kraven. Namnstämpeln ska bestå av en versal eller en kombination av versaler. Före år 2001 godkändes som namnstämpel också en figur eller en kombination av stora och små bokstäver eller bokstavstecken. Säkerhetsteknikcentralen (TUKES) för ett register över godkända namnstämplar. Innehavaren av en namnstämpel ska skriftligen anmäla till TUKES om väsentliga ändringar i de registrerade uppgifterna och bekräfta registreringen vart tredje år. Nedan visas exempel på namnstämplar. AAV, R, THE, Aila, Ho/y, J&K, K-y, RK:mi, ilpo, YS:d De i Finland registrerade namnstämplarna presenteras på Finhaltsstämpeln visar med tre siffror den andel av fin ädelmetall som en ädelmetallegering innehåller, uttryckt i tusendelar av legeringens massa. Formen på finhaltsstämpelns botten visar av vilken ädelmetall föremålet är tillverkat. Tabellen nedan visar de i Finland tillåtna finhaltsstämplarna: Bilderna nedan visar de tillåtna finhaltsstämplarna för guld, silver och platina: Guld Silver Platina Avvikelser nedåt i ett ädelmetallarbetes finhalt är inte tillåtna. Andra än ovan nämnda tal får inte användas i finhaltsstämplar. Karatbeteckningen nämns inte i lagen och förordningen om ädelmetallarbeten och får inte användas på produkter som tillverkats i Finland. Bottenformerna på utländska finhaltsstämplar som anger tusendelar av massan kan skilja sig från de finländska. Utländska finhaltsstämplar kan godkännas om de ger konsumenten samma information som de finländska stämplarna. Se även punkt 7 (Produkter stämplade i länder hörande till Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) samt punkt 8 (Kontrollstämplar enligt Wienkonventionen). Ädelmetall Form på finhaltsstämpelns botten Tillåtna finhalten, tusendelar av massan Guld Oval 375, 585, 750, 916, 999 Silver Rektangel 800, 830, 925, 999 Platina Romb 850, 900, 950, 999 5

6 4. Kontroll av ädelmetallprodukter och kontrollstämpel Kontrollstämpeln på en ädelmetallprodukt visar att ett av TUKES godkänt och övervakat kontrollorgan har undersökt produkten. Företag som TUKES beviljat rätt att använda registrerad namnstämpel får låta ädelmetallprodukter kontrolleras och kontrollstämplas. Företag eller enskilda personer utan registrerad namnstämpel kan släppa ut ädelmetallprodukter på marknaden genom att låta kontrollera och kontrollstämpla produkterna samt stämpla dem med finhaltsstämpel. Kontrollorganet konstaterar att produkterna överensstämmer med kraven, bland annat vad gäller halt och stämplar. Kontrollstämpeln antingen slås på produkten eller tecknas med laser. Kontrollstämpeln identifierar kontrollorganet. I botten av kontrollstämpeln finns vågfigurer. 5. Övriga stämplar på ädelmetallprodukter Utöver ovan nämnda obligatoriska namn- och finhaltsstämpel (eller kontroll- och finhaltsstämpel) kan en ädelmetallprodukt också ha års- och ortsstämpel. Årsstämpeln anger produktens tillverknings- eller importeringsår med en kombination av en bokstav och en siffra, exempelvis D9 = I tabellen på sista sidan ges årsstämplarna för åren Ortsstämpeln visar en ädelmetallprodukts tillverkningsort. Ortsstämpelns botten har formen av en sköld. I äldre stämplar kan bottnen tillsvidare också vara rektangulär eller kvadratisk. Ortsstämpeln söks av kommunen, och TUKES för ett register över godkända ortsstämplar. Ortsstämpeln kan tillsättas enbart på ädelmetallprodukter som är tillverkade i Finland. Ylämaa Tavastehus Helsingfors I en ädelmetallprodukt eller i en produkt av annat material får det inte finnas andra stämplar som i så hög grad liknar namn-, finhalts-, kontroll-, års-, eller ortsstämplar att de kan vilseleda konsumenten. I en ädelmetallprodukt får dock finnas stämplar som används i vissa stater (se punkt 7, Produkter stämplade i Europeiska unionen eller i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och punkt 8, Kontrollstämplar enligt Wienkonventionen). Efter kontroll och stämpling får ett ädelmetallarbete inte behandlas så att kontrollstämpelns särdrag ändras. Behandlingen får inte heller försvaga läsbarheten hos namnstämplar, finhaltsstämplar, årsstämplar eller ortsstämplar. 6

7 6. Vilka ädelmetallprodukter behöver inte stämplas? Guld- och platinaprodukter som är lätta, det vill säga vilkas massa är under ett gram samt silverprodukter vilkas massa är under tio gram behöver inte namn- eller finhaltsstämplas. Produkterna ska dock uppfylla kraven i lagen och förordningen om ädelmetallarbeten. Om lätta produkter stämplas, skall de märkas med både namnstämpel och finhaltsstämpel (eller kontrollstämpel och finhaltsstämpel), dock så att i finhaltsstämpeln inte krävs den föreskrivna bottenformen. Om föreskrivna stämplar inte finns i ett ädelmetallarbete som är till salu, har tullen, utsökningsmyndighet, auktionskamrar, pantlånekontor samt konkurs- och dödsbon rätt att ersätta de föreskrivna stämplarna med ett skriftligt intyg. Härvid skall produktens finhalt anges enligt den faktiska finhalten och den får avvika från de tillåtna finhaltsstämplarna i kapitel 3. Produktens faktiska ädelmetallhalt ska fastställas genom analys (till exempel röntgenfluoresens, kupellation eller potentiometrisk titrering). Man kan inte skriva intyget på basen av syratest, strykprov, bestämning av specifik vikt eller någon annan opålitlig metod. Endast de ovannämnda instanserna får ersätta namnstämpeln med ett skriftligt intyg. Andra företag och privatpersoner kan marknadsföra ädelmetallsprodukter bara om de har de föreskrivna stämplarna. Lagen och förordningen om ädelmetallarbeten tillämpas inte på lagligt mynt och samlarmynt, råmaterial och investeringsguld eller föremål som bevisligen tillverkats för mer än 50 år sedan. Författningarna om ädelmetallarbeten gäller inte heller apparater och instrument som är avsedda för vetenskapliga, konstnärliga, industriella eller medicinska ändamål. 7. Produkter stämplade i Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet Ädelmetallprodukter som har stämplats i en annan stat hörande till Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet godkänns i Finland, om konsumenterna av stämplarna får motsvarande information som av de finländska stämplarna (åtminstone namnstämpel och finhaltsstämpel eller kontrollstämpel och finhaltsstämpel). EU-länder är Belgien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike. Europeiska ekonomiska samarbetsområdet innefattar dessutom Island, Liechtenstein och Norge. En importerad guldprodukt kan till exempel vara stämplad i en stat inom EES-området med en namnstämpel och en finhaltsstämpel enbart i karat. Eftersom finhalten inte enligt finländsk lagstiftning kan anges i karat och det inte finns ett gemensamt EES-register över namnstämplar, skall produkten vara försedd med den finländska importörens eller försäljarens namnstämpel och en finländsk finhaltsstämpel för att den ansvariga organisationen skall kunna spåras. Lätta, i EES-området stämplade ädelmetallprodukter behöver inte förses med finländska namn- och finhaltsstämplar. Man bör dock minnas att försäljaren i första hand svarar för att produkten uppfyller kraven. Om ett ädelmetallarbete är tillverkat, kontrollerat, kontrollstämplat och i övrigt stämplat enligt lagen före den 1 januari 2001 i ett EU- eller EES-land, eller en medlemsstat av Wienkonventionen, kan det släppas ut på marknaden och säljas i Finland. 7

8 8. Kontrollstämplar enligt Wienkonventionen En ädelmetallprodukt får utom de i punkterna 3, 4 och 5 nämnda finländska stämplarna förses med den gemensamma kontrollstämpeln som avses i konventionen om kontroll och märkning av arbeten av ädelmetall (FördrS 17/1975) ifall produkten uppfyller villkoren i konventionen. Konventionen som undertecknades i Wien 1972 har skapat en gemensam marknad för ädelmetallprodukter. Enligt konventionen behöver en ädelmetallprodukt inte kontrolleras eller kontrollstämplas på nytt i ett annat avtalsslutande land om den kontrollerats och kontrollstämplats med den gemensamma kontrollstämpeln dvs. CCM-stämpeln (Common Control Mark). Finland, Danmark, Irland, Israel, Lettland, Litauen, Nederländerna, Norge, Portugal, Schweiz, Storbritannien, Sverige, Tjeckien och Österrike har undertecknat konventionen. Flera nya länder har visat intresse att ansluta sig till konventionen. CCM-systemet underlättar handeln i båda riktningarna: den finländska tillverkaren får snabbare ut sin produkt på marknaden i övriga till konventionen anslutna länder och å andra sidan är det enklare att importera utländska, redan kontrollerade produkter till Finland. En mellanstatlig ständig kommitté, där Finland representeras av handels- och industriministeriet och TUKES, utvecklar konventionen och övervakar hur den verkställs. Kommittén sammanträder ett par gånger om året. Den har till uppgift att följa utvecklingen på området, lösa problemsituationer, utfärda preciserande anvisningar om kontroll och stämpling av produkter samt förbereda anslutningen av nya länder till konventionen. Ärenden som ska behandlas av kommittén kan föreläggas via TUKES. I Finland stadgas om Wienkonventionens godkännande och giltighet i en lag (259/1975) och i preciserande förordningar (260/1975 och 704/ 1980). Nedan visas alla gemensamma CCM-kontrollstämplar: Guld Exempel på nationella kontrollstämplar: Österrike Tjeckien Danmark Finland Nederländerna Norge Schweiz Sverige, guld Sverige, silver Sverige, platina Irland, guld Irland, silver Irland, platina Storbritannien Birmingham, guld och platina Storbritannien, London, guld, silver och platina Storbritannien Birmingham, silver Storbritannien Sheffield, guld, silver och platina Storbritannien, Edinburgh, guld, silver och platina Israel, guld guld silver platina palladium Lettland Lissabon Israel, silver Litauen Silver Oporto Platina Portugal

9 9. Legeringar använda i ädelmetallprodukter 10. Vad är karat? Ädelmetaller legeras för att få önskade bearbetningsegenskaper, hårdhet och färgnyans. Legeringen påverkar också produktens pris. På marknaden finns det många olika guldlegeringar med varierande färgnyans. De viktigaste är gult guld i olika färgtoner och vitguld. Gult guld tillverkas vanligen genom att guld legeras med silver och koppar. När andelen koppar ökar får guldet en rödare nyans, medan en större halt av silver ger guldet en ljusare gul färg. Färgnyansen hos det gula guldet är i rätt hög grad lands- och kulturbunden. Rödare färgtoner är fortfarande vanligare i Finland än i Sydeuropa. Vitguld tillverkas genom att man till fint gult guld tillsätter palladium, silver eller en legering vars största beståndsdel är nickel. Nickelvitguldet har blivit allmänt på grund av det förmånliga priset och bearbetningsegenskaper som är bättre än hos palladiumvitguldet. Nickelvitguldet passar dock inte alla. Nickel är den vanligaste orsaken till kontaktallergi i norra Europa. Finlands lagstiftning om ädelmetallarbeten befattar sig inte med nickelhalt eller tillåtna nickelmängder i ädelmetallprodukter. Medlemsstaterna i Europeiska unionen implementerar senast den 1 augusti 2005 sina författningar gällande produkter som innehåller nickel och dess föreningar till följd av direktivet 2004/96/EC som kommissionen har utgivit i september Konsumentverket övervakar säkerheten av produkter som innehåller nickel och dess föreningar. Den praktiska övervakningen sköts vanligen av kommunernas hälsovårdsinspektörer. När det gäller ädelstenar är karat ett viktmått. En karat motsvarar 0,2 gram. I talspråk används fortfarande ordet "karat" när man avser guldhalten. Karat är en gammal viktangivelse som uppger en tjugofjärdedel (1/24) av vikten. Enligt Finlands lagstiftning om ädelmetallarbeten får finhalten inte uttryckas i karat i stämplarna utan ska anges i tusendelar av massan. Tabellen nedan visar sambandet mellan olika sätt att ange guldhalten. Om finhalten i en utländsk guldprodukt är 14 karat kan mängden finguld i produkten underskrida 585 tusendelar av massan, som är en giltig finhalt enligt finländsk lagstiftning. Guldhalt i tusendelar av massan Guldhalt i karat , , Silver legeras med koppar. Vid smycketillverkning används oftast 925-silver. Denna legering kallas också sterlingsilver. Bordssilver och matbestick tillverkas mestadels av 830- eller 800-silver. Med nysilver (alpacka) avses en legering av nickel, zink och koppar. Alpacka är inte en ädelmetall trots att föremål tillverkade av materialet försilvras. Platina legeras vanligen med palladium eller silver eller med bådadera. Platinasmycken tillverkas i ganska små mängder eftersom platinalegeringar är svåra att bearbeta och platina är mycket dyrbart. 9

10 11. Tillverkning, import och försäljning av ädelmetallprodukter Ett företag eller en yrkesutövare som planerar att tillverka eller importera sådana ädelmetallprodukter som ska stämplas ska skriftligen ansöka om namnstämpel hos TUKES. Av ansökan ska framgå företagets namn, FO-nummer, kontaktuppgifter, förslag till namnstämpel, namnet på kontaktpersonen som ansvarar för namnstämpeln i organisationen, namnet på den person som ansvarar för företagets verksamhet samt denna persons underskrift. Till ansökan bifogas utdrag ur handelsregistret eller motsvarande certifierade uppgifter. Mera information fås på TUKES webbplats,www.tukes.fi och av TUKES kundtjänst, se punkt 13 (TUKES som övervakingsmyndighet). Registreringen av namnstämpeln skall bekräftas vart tredje år. TUKES skall underrättas ifall tillverkningen eller importen av ädelmetallprodukter upphör. Likaså skall TUKES underrättas skriftligen om de registrerade uppgifterna ändras. Företag som säljer ädelmetallprodukter skall sörja för att produkterna överensstämmer med gällande bestämmelser. Enligt köplagen (355/1987) är det säljaren som i första hand svarar för de varor han säljer. 12. Vågar i ädelmetallbranschens företag När ädelmetallprodukter, ädelstenar eller äkta pärlor säljs efter mått skall mätinstrumenten vara officiellt granskade, dvs. justerade. Vågar som används av ädelmetallbranschens företag skall justeras på följande sätt: Vågarna skall justeras vart tredje år. Vågen skall vara av minst noggrannhetsklass (II) eller annan för ändamålet godkänd våg. Vikterna skall justeras vart tredje år. Vikterna skall vara noggrannare än vanliga handelsvikter, till exempel av noggrannhetsklass F 1, F 2 eller M 1. 10

11 13. TUKES som övervakningsmyndighet En förutsättning för att justeringen skall gälla är att justeringsstämpeln är tydlig och att instrumentet inte är skadat eller sigillen brutna. Justeringsstämpeln är en på vikten slagen stämpel eller en på vågen fäst dekal, försedd med ett kronmärke, justeringstidpunkten och justerarens beteckning. Kronmärket används också som sigill. Säkerhetsteknikcentralen TUKES är den myndighet inom ädelmetallbranschen som övervakar att produkterna överensstämmer med kraven. TUKES verkar för att bevaka konsumentens ekonomiska intressen och främja en rättvis konkurrens mellan företagarna. Säkerhetsteknikcentralen godkänner kontrollorgan och övervakar deras verksamhet, godkänner och registrerar namnstämplar, ortsstämplar och kontrollorganens kontrollstämplar, Nya vågar har en justeringsmärkning enligt Europeiska unionens praxis. Den består av CE-märkning, årtal, kontrollorganets nummer och en svart M- bokstav på grön botten. En våg som saknar bokstaven M på grön botten är inte justerad. övervakar marknadsföringen av ädelmetallprodukter i hela landet, informerar om författningar och ändringar i dem samt om andra frågor som berör ädelmetallbranschen, koordinerar verksamheten för Forumet för ädelmetallprodukter, deltar i forskning och utveckling inom ädelmetallbranschen samt På vågen kan också finnas en infodekal som visar när den senast skall justeras nästa gång. medverkar i det internationella samarbetet och utvecklingen på området. Det är på företagets ansvar att justeringarna sker på utsatt tid. Det är straffbart att använda ojusterade mätredskap. TUKES och länsstyrelserna övervakar att bara lagliga mätredskap används inom handeln. 11

12 Koder för årsstämplar TUKES SÄKERHETSTEKNIKCENTRALEN PB 123, Lönnrotsgatan 37, Helsingfors, Finland Telefon , Internet: e-post: Upplysningar: Kundtjänst Iris Sveholm, , Kirsi Wiitala-Parma, , Marknadsövervakning: Kirsi Wiitala-Parma, , Författningar om ädelmetallarbeten: Tuomo Valkeapää, , Vågar i ädelmetallbranschens företag Seppo Simonen, , Olli-Matti Kulpakko , Libris Oy/MacAD Oy 8/2007 Fotograf: Jaana Lehtinen, Christophe Burger, Lapponia Jewelry Oy, Comma Pictures, Matti Hyvärinen, Marja Suna.

Ädelmetallprodukter. tillverkning, import och försäljning. guide. ädelmetallprodukter tillverkning, import och försäljning

Ädelmetallprodukter. tillverkning, import och försäljning. guide. ädelmetallprodukter tillverkning, import och försäljning 1 guide Ädelmetallprodukter tillverkning, import och försäljning ädelmetallprodukter tillverkning, import och försäljning 2 utgivningsuppgifter Text: Pirjo Säle, Tuomo Valkeapää, Kirsi Wiitala-Parma, Anneli

Läs mer

Info 15:01. Tillverkning och försäljning av. ädelmetallarbeten

Info 15:01. Tillverkning och försäljning av. ädelmetallarbeten Info 15:01 Tillverkning och försäljning av ädelmetallarbeten Krav på ädelmetallarbeten Ädla metaller som guld och silver har varit människans ständiga följeslagare till makt, ära, rikedom och förbannelse.

Läs mer

Tillämpning av förordningen om ömsesidigt erkännande på artiklar av ädelmetall

Tillämpning av förordningen om ömsesidigt erkännande på artiklar av ädelmetall EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Tillämpning av förordningen om ömsesidigt erkännande på artiklar av ädelmetall 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2000 Utgiven i Helsingfors den 27 december 2000 Nr 1144 1152 INNEHÅLL Nr Sidan 1144 Lag om ändring av lagen om statsandelar till kommunerna... 3065 1145 Lag om ändring av lagen

Läs mer

Marknadskontrollrapport 2012. Ädelmetallarbeten. Kontroll av stämplar och finhalt. %swedoc_nr%%datum%%utgava_nr%

Marknadskontrollrapport 2012. Ädelmetallarbeten. Kontroll av stämplar och finhalt. %swedoc_nr%%datum%%utgava_nr% %swedoc_nr%%datum%%utgava_nr% Marknadskontrollrapport 2012 Ädelmetallarbeten Kontroll av stämplar och finhalt Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Box 878, 501 15 Borås Tel. 0771-990

Läs mer

Datum: 2011-03-03 Dnr 10-1844-123. Marknadskontrollrapport 2010. Ädelmetallarbeten. Kontroll av stämplar och finhalt

Datum: 2011-03-03 Dnr 10-1844-123. Marknadskontrollrapport 2010. Ädelmetallarbeten. Kontroll av stämplar och finhalt Datum: 2011-03-03 Dnr 10-1844-123 Marknadskontrollrapport 2010 Ädelmetallarbeten Kontroll av stämplar och finhalt Förord Swedac har bland annat till uppgift att skydda konsumenter från oriktiga mängduppgifter,

Läs mer

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 2005-05-02 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Redovisning... 3 2.1 Ärenden

Läs mer

Marknadskontrollrapport 2011 Ädelmetallarbeten

Marknadskontrollrapport 2011 Ädelmetallarbeten Datum: 2012-04-19 Dnr 11-1803-123 Marknadskontrollrapport 2011 Ädelmetallarbeten Kontroll av stämplar och finhalt Förord Swedac har bland annat till uppgift att skydda konsumenter från oriktiga mängduppgifter,

Läs mer

RIKSDAGENS SVAR 117/2003 rd

RIKSDAGENS SVAR 117/2003 rd RIKSDAGENS SVAR 117/2003 rd Regeringens proposition om godkännande av fördraget om Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Polens, Sloveniens och Slovakiens anslutning till

Läs mer

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort!

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! MEMO/11/4 Bryssel den 16 juni 2011 Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! Njut av semestern ta det säkra för det osäkra! Planerar du att resa inom EU eller

Läs mer

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005 2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning - fjärde kvartalet 2005 Sidan 2 (10) Innehåll 1. Inledning...5

Läs mer

Marknadskontrollrapport 2013. Ädelmetallarbeten. Kontroll av stämplar och finhalt. %swedoc_nr%%datum%%utgava_nr%

Marknadskontrollrapport 2013. Ädelmetallarbeten. Kontroll av stämplar och finhalt. %swedoc_nr%%datum%%utgava_nr% %swedoc_nr%%datum%%utgava_nr% Marknadskontrollrapport 2013 Ädelmetallarbeten Kontroll av stämplar och finhalt Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Box 878, 501 15 Borås Tel. 0771-990

Läs mer

443 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 70 schwedische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 9 SLUTAKT. AF/EEE/BG/RO/sv 1

443 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 70 schwedische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 9 SLUTAKT. AF/EEE/BG/RO/sv 1 443 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 70 schwedische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 9 SLUTAKT AF/EEE/BG/RO/sv 1 2 von 9 443 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 70 schwedische Schlussakte

Läs mer

Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Tredje kvartalet 2004

Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Tredje kvartalet 2004 2004-10-27 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning Tredje kvartalet 2004 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 6 Uppdrag från

Läs mer

1 Allmänt. Frågor angående utländska akuta patienter sänds till funktionsbrevlådan patientfaktura@lul.se

1 Allmänt. Frågor angående utländska akuta patienter sänds till funktionsbrevlådan patientfaktura@lul.se Versionsdatum: 2015-04-16 Regelverk för registrering av utländska patienter vid given landstingsfinansierad primärvård Landstingets resurscentrum Patientadministrationen Virdings Allé 26 Landstingets resurscentrum

Läs mer

BILAGA. till ändrat förslag till. rådets beslut

BILAGA. till ändrat förslag till. rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 2 BILAGA till ändrat förslag till rådets beslut om undertecknande och provisorisk tillämpning av luftfartsavtalet mellan Amerikas

Läs mer

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa Privatpersoners användning av datorer och Internet - i Sverige och övriga Europa Undersökningen Görs årligen sedan år Omfattar personer i åldern - år ( och - år) Data samlas in i telefonintervjuer som

Läs mer

BILAGA. till. förslaget till rådets beslut

BILAGA. till. förslaget till rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 26.2.2016 COM(2016) 91 final ANNEX 1 BILAGA till förslaget till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens och dess medlemsstaters vägnar, av protokollet till

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

Lättläst om svenskt studiestöd

Lättläst om svenskt studiestöd Lättläst om svenskt studiestöd Grundläggande rätt för utländska medborgare 2014/15 1 2 Innehåll Vilka är länderna inom EU och EES?...7 Vilka krav behöver du uppfylla för att få svenskt studiestöd?...8

Läs mer

Ädelmetallprodukter. tillverkning, import och försäljning. guide. ädelmetallprodukter tillverkning, import och försäljning

Ädelmetallprodukter. tillverkning, import och försäljning. guide. ädelmetallprodukter tillverkning, import och försäljning 1 guide Ädelmetallprodukter tillverkning, import och försäljning ädelmetallprodukter tillverkning, import och försäljning 2 utgivningsuppgifter Text: Tukes Foto: Lauri Mannermaa, Pixhill (p.21) Layout:

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

Migrationsverket: Allmänna råd om kontroll av rätt att vistas och arbeta i Sverige

Migrationsverket: Allmänna råd om kontroll av rätt att vistas och arbeta i Sverige Migrationsverket: Allmänna råd om kontroll av rätt att vistas och arbeta i Sverige - Personer som kommer till Sverige för att arbeta - Personer som redan finns här och har permanent uppehållstillstånd

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 22 december 2017 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare

Europeiska unionens råd Bryssel den 22 december 2017 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare Europeiska unionens råd Bryssel den 22 december 2017 (OR. en) 15992/17 ADD 1 FÖLJENOT från: inkom den: 14 december 2017 till: Komm. dok. nr: Ärende: AGRI 716 ENV 1087 PHYTOSAN 31 PESTICIDE 6 Jordi AYET

Läs mer

Försäkringskassan informerar. Pension utomlands

Försäkringskassan informerar. Pension utomlands GÄLLER FRÅN Försäkringskassan informerar Pension utomlands 01.10.01 Här får du en översiktlig beskrivning av de regler som gäller för pension från Sverige när du är bosatt utomlands. Du får också en kortfattad

Läs mer

Trafikförsäkringsförordning (1976:359)

Trafikförsäkringsförordning (1976:359) Skatter m.m./trafikförsäkring 1 Försäkringsanstalts trafikförsäkringsverksamhet 1 Paragrafen har upphört att gälla enligt förordning (1995:791). 2 [7451] Premie för trafikförsäkring får ej bestämmas till

Läs mer

Anvisningar för enheter inom den offentliga hälso- och sjukvården: anmälan om sjukvårds- och moderskapsförmåner samt utredning för statlig ersättning

Anvisningar för enheter inom den offentliga hälso- och sjukvården: anmälan om sjukvårds- och moderskapsförmåner samt utredning för statlig ersättning Anvisningar för enheter inom den offentliga hälso- och sjukvården: anmälan om sjukvårds- och moderskapsförmåner samt utredning för statlig ersättning INNEHÅLL Innehåll 1 Från och med när kan man ansöka

Läs mer

YRKESKOMPETENS (YKB) Implementeringstid för YKB

YRKESKOMPETENS (YKB) Implementeringstid för YKB Implementeringstid för YKB Fakta och implementeringstider är hämtade ifrån EUkommissionens dokument: National timetables for implementation of periodic training for drivers with acquired rights deadlines

Läs mer

En del länder utger sitt kort i olika språkversioner och därför finns det flera modellkort för dem.

En del länder utger sitt kort i olika språkversioner och därför finns det flera modellkort för dem. Modeller av europeiska sjukförsäkringskort landsvis Den här bilagan innehåller information om det europeiska sjukförsäkringskortet. Modellkorten har kopierats från webbadressen http://ec.europa.eu/employment_social/healthcard/index_en.htm,

Läs mer

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Information angående UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Utgiven: juni 2013 Enheten för lagreglerade läkare och sjukgymnaster Så här gör du för att få ersättning för besök av utländska patienter/utlandssvenskar

Läs mer

Definitioner och begrepp Version

Definitioner och begrepp Version Definitioner och begrepp Version 1 2012 07 06 Definitioner i miljöbalken, miljötillsynsförordningen och Reachförordningen samt förklaring av några andra begrepp Definitioner i miljöbalken Blandning: en

Läs mer

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.10.2014 C(2014) 7594 final KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 22.10.2014 om ändring av genomförandebeslut K (2011) 5500 slutlig, vad gäller titeln och förteckningen

Läs mer

Säkerhet handlar om förutseende

Säkerhet handlar om förutseende Säkerhet handlar om förutseende Handbok för dig som råkar ut för trafikskada utomlands Gäller från 1.5.2011 Var förutseende och känn dig trygg I trafiken kan en skada överraska även en framsynt resenär

Läs mer

BILAGA. Medlemsstaternas svar om genomförandet av kommissionens rekommendationer för valen till Europaparlamentet. till

BILAGA. Medlemsstaternas svar om genomförandet av kommissionens rekommendationer för valen till Europaparlamentet. till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 27.3.2014 COM(2014) 196 ANNEX 1 BILAGA Medlemsstaternas svar om genomförandet av kommissionens rekommendationer för valen till Europaparlamentet till RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN

Läs mer

Förordning (2011:443) om Europeiska unionens punktskatteområde

Förordning (2011:443) om Europeiska unionens punktskatteområde Skatter m.m./skatter m.m. 1 Förordning (2011:443) om Europeiska unionens punktskatteområde 1 [2101] Vid tillämpningen av lagen (1994:1563) om tobaksskatt ([3501] o.f.), lagen (1994:1564) om alkoholskatt

Läs mer

Regelverk för registrering av utländska patienter

Regelverk för registrering av utländska patienter Versionsdatum: 2013-10-18 Regelverk för registrering av utländska patienter Landstingets resurscentrum Patientadministrationen Virdings Allé 26 Landstingets resurscentrum 751 85 Uppsala tfn vx 018-611

Läs mer

Tullverkets författningssamling

Tullverkets författningssamling Tullverkets författningssamling ISSN 0346-5810 Utgivare: Chefsjuristen Charlotte Zackari, Tullverket, Box 12854, 112 98 Stockholm Föreskrifter om ändring i Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT. om Regionkommitténs sammansättning

Förslag till RÅDETS BESLUT. om Regionkommitténs sammansättning EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 11.6.2014 COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om Regionkommitténs sammansättning SV SV MOTIVERING 1. BAKGRUND TILL FÖRSLAGET I artikel 305

Läs mer

Ett effektivt sätt att lösa

Ett effektivt sätt att lösa Ett effektivt sätt att lösa dina problem i Europa ec.europa.eu/solvit TA REDA PÅ DINA RÄTTIGHETER! Du kan bo, arbeta eller studera i vilket EU-land du vill. Det är en grundläggande EU-rättighet. Företag

Läs mer

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN Bryssel den 31 mars 2005 (OR. en) AA 23/2/05 REV 2 ANSLUTNINGSFÖRDRAGET: SLUTAKT UTKAST TILL RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Tillkännagivande med anledning av Sveriges tillträde till Haagkonventionen om slopande av kravet på legalisering av utländska allmänna handlingar; SFS 1999:152 Utkom från trycket

Läs mer

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Sälja och köpa tjänster inom EU samma villkor som hemma Inom EU råder fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer. För dig och ditt företag

Läs mer

521 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Schwedisch (Normativer Teil) 1 von 7 SLUTAKT. AF/CE/AL/sv 1

521 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Schwedisch (Normativer Teil) 1 von 7 SLUTAKT. AF/CE/AL/sv 1 521 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Schwedisch (Normativer Teil) 1 von 7 SLUTAKT AF/CE/AL/sv 1 2 von 7 521 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Schwedisch (Normativer

Läs mer

Avgiftshandboken Kortversion - sommarlathund

Avgiftshandboken Kortversion - sommarlathund Avgiftshandboken 2017 Kortversion - sommarlathund EU/EES länder Belgien Bulgarien Cypern Danmark Estland Finland inklusive Åland Frankrike Grekland Irland Island Italien Kroatien Lettland Liechtenstein

Läs mer

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Inledning Inledande anmärkning: Följande dokument har tagits fram av generaldirektoratet för inre marknaden och tjänster för att bedöma

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2012

Internationell prisjämförelse 2012 Priser och kostnader 2013 Internationell prisjämförelse 2012 Mat och alkoholfria drycker 19 procent dyrare i Finland än i EU i genomsnitt Enligt en jämförelse av priserna på mat och alkoholfria drycker

Läs mer

Enmansbolag med begränsat ansvar

Enmansbolag med begränsat ansvar Enmansbolag med begränsat ansvar Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster Inledande anmärkning: Enkäten har tagits fram av generaldirektorat för inre marknaden och

Läs mer

Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare

Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Att köra buss och lastbil i sitt yrke är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. För att säkerställa att alla förare har den

Läs mer

ANNEX BILAGA. till. förslag till rådets beslut

ANNEX BILAGA. till. förslag till rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 1.12.2017 COM(2017) 722 final ANNEX BILAGA till förslag till rådets beslut om undertecknande och provisorisk tillämpning, på Europeiska unionens och dess medlemsstaters

Läs mer

Familjeförmåner inom EU

Familjeförmåner inom EU Familjeförmåner inom EU Dessa regler gäller även EES-länder och Schweiz Föräldrar som arbetar eller bor och arbetar i olika länder inom EU kan ha rätt till förmåner från båda länderna. Det betyder att

Läs mer

Utöver uppgifterna i säkerhetsdatabladet lämnas följande uppgifter till kemikalieproduktregistret:

Utöver uppgifterna i säkerhetsdatabladet lämnas följande uppgifter till kemikalieproduktregistret: 965/2011 3 Bilaga 1 ANVISNINGAR FÖR LÄMNANDE AV UPPGIFTER Lämnandet av uppgifter om kemikalier till Säkerhets- och kemikalieverket är ett nationellt förfarande, genom vilket man på samma gång uppfyller

Läs mer

Europaparlamentets sammansättning inför valet 2014

Europaparlamentets sammansättning inför valet 2014 P7_TA(2013)0082 Europaparlamentets sammansättning inför valet 2014 Europaparlamentets resolution av den 13 mars 2013 om Europaparlamentets sammansättning inför valet 2014 (2012/2309(INL)) Europaparlamentet

Läs mer

Den utfärdande myndigheten behåller originalet av arvsintyget.

Den utfärdande myndigheten behåller originalet av arvsintyget. BILAGA 5 FORMULÄR V Europeiskt arvsintyg (Artikel 67 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 650/2012 av den 4 juli 2012 om behörighet, tillämplig lag, erkännande och verkställighet av domar

Läs mer

Information om in- och utförsel av hästdjur 1

Information om in- och utförsel av hästdjur 1 Enheten för häst, fjäderfä och vilt Information om in- och utförsel av hästdjur 1 Nedan hittar du all information som behövs när du vill importera en häst från ett annat EU- land eller från land utanför

Läs mer

Rådets förordning (EG) nr 1412/2006 av den 25 september 2006 om vissa restriktiva åtgärder mot Libanon

Rådets förordning (EG) nr 1412/2006 av den 25 september 2006 om vissa restriktiva åtgärder mot Libanon Import- och exportföreskrifter/sanktioner 1 Rådets förordning (EG) nr 1412/2006 av den 25 september 2006 om vissa restriktiva åtgärder mot Libanon EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING med

Läs mer

KOMMISSIONENS REKOMMENDATION. av den 14.12.2012

KOMMISSIONENS REKOMMENDATION. av den 14.12.2012 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 14.12.2012 C(2012) 9330 final KOMMISSIONENS REKOMMENDATION av den 14.12.2012 om ändring av rekommendation om inrättande av en gemensam Praktisk handledning för gränsbevakningspersonal

Läs mer

Catching The Future with DHL. Ystad 2010-10-12

Catching The Future with DHL. Ystad 2010-10-12 Freight Sweden Catching The Future with DHL. Ystad 2010-10-12 Bosse Jarestig / Roland Lundqvist EU-länder 27 st Belgien Bulgarien Cypern Danmark Estland Finland Frankrike Grekland Irland Italien Lettland

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2010

Internationell prisjämförelse 2010 Priser kostnader 2011 Internationell prisjämförelse 2010 Stora europeiska skillnader i konsumentpriser år 2010 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika länder i Europa år

Läs mer

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 19 Änderungsprotokoll in schwedischer Sprache-SV (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 19 Änderungsprotokoll in schwedischer Sprache-SV (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 19 Änderungsprotokoll in schwedischer Sprache-SV (Normativer Teil) 1 von 8 PROTOKOLL OM ÄNDRING AV PROTOKOLLET OM ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER, FOGAT TILL FÖRDRAGET

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPEN, KONUNGARIKET BELGIEN, KONUNGARIKET DANMARK, FÖRBUNDSREPUBLIKEN TYSKLAND, REPUBLIKEN GREKLAND, KONUNGARIKET SPANIEN,

EUROPEISKA GEMENSKAPEN, KONUNGARIKET BELGIEN, KONUNGARIKET DANMARK, FÖRBUNDSREPUBLIKEN TYSKLAND, REPUBLIKEN GREKLAND, KONUNGARIKET SPANIEN, AVTAL OM REPUBLIKEN TJECKIENS, REPUBLIKEN ESTLANDS, REPUBLIKEN CYPERNS, REPUBLIKEN LETTLANDS, REPUBLIKEN LITAUENS, REPUBLIKEN UNGERNS, REPUBLIKEN MALTAS, REPUBLIKEN POLENS, REPUBLIKEN SLOVENIENS OCH REPUBLIKEN

Läs mer

Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS. för förare av buss och tung lastbil

Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS. för förare av buss och tung lastbil Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS för förare av buss och tung lastbil Att köra buss och lastbil i yrkestrafik är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. Därför införs en

Läs mer

För dig som söker arbete i annat EU-land. Uppdaterad augusti 2010

För dig som söker arbete i annat EU-land. Uppdaterad augusti 2010 För dig som söker arbete i annat EU-land Uppdaterad augusti 2010 För dig som söker arbete i annat EU-land INNEHÅLL Lagarna i arbetslandet gäller... 3 Arbetslöshetsförsäkringen i Sverige... 3 Ersättning

Läs mer

Schengen. Din väg till fri rörlighet i Europa SEPTEMBER 2013

Schengen. Din väg till fri rörlighet i Europa SEPTEMBER 2013 SV Schengen Din väg till fri rörlighet i Europa SEPTEMBER 2013 Innehåll INLEDNING 1 FRI RÖRLIGHET FÖR PERSONER 2 POLIS- OCH TULLSAMARBETE 2 Inre gränser 2 Yttre gränser 3 SIS (Schengens informationssystem)

Läs mer

Administrativ börda till följd av skyldigheter avseende mervärdesskatt

Administrativ börda till följd av skyldigheter avseende mervärdesskatt Administrativ börda till följd av skyldigheter avseende mervärdesskatt 15.02.2006-15.03.2006 589 svar Ange inom vilken sektor som företaget huvudsakligen är verksamt D - Tillverkning 141 23,9% G - Partihandel

Läs mer

SLUTAKT. AF/CE/BA/sv 1

SLUTAKT. AF/CE/BA/sv 1 SLUTAKT AF/CE/BA/sv 1 De befullmäktigade för KONUNGARIKET BELGIEN, REPUBLIKEN BULGARIEN, REPUBLIKEN TJECKIEN, KONUNGARIKET DANMARK, FÖRBUNDSREPUBLIKEN TYSKLAND, REPUBLIKEN ESTLAND, REPUBLIKEN GREKLAND,

Läs mer

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Swedish)

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Swedish) ZA8 Flash Eurobarometer (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Swedish) FL - Companies engaged in online activities FIS A Bedriver ert företag onlineförsäljning och/eller

Läs mer

RESTREINT UE. Strasbourg den COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date

RESTREINT UE. Strasbourg den COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date EUROPEISKA KOMMISSIONEN Strasbourg den 1.7.2014 COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG)

Läs mer

Information om ansökan per land

Information om ansökan per land Information om ansökan per land OBS! Till ansökan bifogade handlingar skall vara översatta till landets officiella språk, eller, om det är svårt att få till stånd en sådan översättning till engelska eller

Läs mer

Lättläst. Om du bor eller arbetar utomlands

Lättläst. Om du bor eller arbetar utomlands Lättläst Om du bor eller arbetar utomlands Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller

Läs mer

Matematik Läsförståelse Naturvetenskap

Matematik Läsförståelse Naturvetenskap PISA 212 RESULTAT 52 515 51 55 5 495 49 Matematik Läsförståelse Naturvetenskap 485 48 475 47 2 23 26 29 212 Länder med bättre resultat än Sverige Länder med liknande resultat som Sverige Länder med sämre

Läs mer

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN Bryssel den 31 mars 2005 (OR. en) AA 2/2/05 REV 2 ANSLUTNINGSFÖRDRAGET: FÖRDRAGET UTKAST TILL RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 23.3.2011 KOM(2011) 138 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN Andra rapporten

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2013

Internationell prisjämförelse 2013 Priser kostnader 2014 Internationell prisjämförelse 2013 Stora skillnader mellan priser som europeiska konsumenter betalade år 2013 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika

Läs mer

För dig som söker arbete i annat EU/EES-land. Uppdaterad juli 2008

För dig som söker arbete i annat EU/EES-land. Uppdaterad juli 2008 För dig som söker arbete i annat EU/EES-land Uppdaterad juli 2008 För dig som söker arbete i annat EU/EES-land INNEHÅLL Lagarna i arbetslandet gäller... 3 Arbetslöshetsförsäkringen i Sverige... 4 Ersättning

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE Utgiven i Helsingfors den 9 december 2014

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE Utgiven i Helsingfors den 9 december 2014 FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE Utgiven i Helsingfors den 9 december 2014 101/2014 (Finlands författningssamlings nr 1018/2014) Statsrådets förordning om sättande i kraft av protokollet om

Läs mer

SYSSELSÄTTNINGSGRAD 1980-2004 Sysselsatta/ befolkning i arbetsför ålder (15-64 år)

SYSSELSÄTTNINGSGRAD 1980-2004 Sysselsatta/ befolkning i arbetsför ålder (15-64 år) SYSSELSÄTTNINGSGRAD 1980-2004 Sysselsatta/ befolkning i arbetsför ålder (15-64 år) 80 % 75 70 Finland 65 60 55 50 45 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 04** 3.11.2003/TL Källa: Europeiska kommissionen

Läs mer

Marknadskontrollplan för Swedac Avdelningen för reglerad mätteknik 2016

Marknadskontrollplan för Swedac Avdelningen för reglerad mätteknik 2016 Datum Beteckning 2016-01-25 2016/256 Marknadskontrollplan för Swedac Avdelningen för reglerad mätteknik 2016 Innehållsförteckning 1.Inledning... 3 2. Rättslig grund... 3 2.1 EU-lagstiftning samt nationella

Läs mer

Europass Sverige. Så dokumenterar du dina meriter i Europa

Europass Sverige. Så dokumenterar du dina meriter i Europa Europass Sverige Så dokumenterar du dina meriter i Europa Förord För att Europa ska vara konkurrenskraftigt i världen behövs medborgare med högt kvalificerade kunskaper. Grunden för detta är att kunna

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Tillkännagivande i fråga om konventionen den 25 oktober 1980 om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn; SFS 2004:636 Utkom från trycket den 30 juni 2004

Läs mer

404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Vertragstext Schwedisch (Normativer Teil) 1 von 23

404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Vertragstext Schwedisch (Normativer Teil) 1 von 23 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Vertragstext Schwedisch (Normativer Teil) 1 von 23 AVTAL OM REPUBLIKEN TJECKIENS, REPUBLIKEN ESTLANDS, REPUBLIKEN CYPERNS, REPUBLIKEN LETTLANDS, REPUBLIKEN LITAUENS,

Läs mer

Import- och exportföreskrifter/veterinärkontroll m.m. 1. Anm. Rubriken har fått sin nuvarande lydelse enligt SJVFS 2005:53.

Import- och exportföreskrifter/veterinärkontroll m.m. 1. Anm. Rubriken har fått sin nuvarande lydelse enligt SJVFS 2005:53. Import- och exportföreskrifter/veterinärkontroll m.m. 1 Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1999:134) om veterinära kontroller av levande djur som förs in från tredje land till Europeiska unionen

Läs mer

Ert pris. Ert pris. Till Danmark. Till Estland Per kolli. Per kolli

Ert pris. Ert pris. Till Danmark. Till Estland Per kolli. Per kolli DPD Kund Avtalsnummer Kammarkollegiet 7501444430 Kundnummer Pris i prisbilagan gäller fr.o.m. 2016-04-01 Prisbilaga (Priserna är angivna i svenska kronor exklusive moms) DPD-länder Till Belgien Till Bulgarien

Läs mer

Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS. för förare av buss och tung lastbil

Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS. för förare av buss och tung lastbil Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS för förare av buss och tung lastbil Att köra buss och lastbil i yrkestrafik är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. Därför infördes,

Läs mer

ANTAL UTLANDSSTUDERANDE MED STUDIESTÖD Asut1415.xlsx Sida 1

ANTAL UTLANDSSTUDERANDE MED STUDIESTÖD Asut1415.xlsx Sida 1 ANTAL UTLANDSSTUDERANDE MED STUDIESTÖD 2014-2015 22.3.2016 Asut1415.xlsx Sida 1 gymnasienivå GYMNASIESTUDIER YRKESINRIKTADE STUDIER Till \ Från Danmark Finland Island Norge Sverige Färöar Grönl. Åland

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Om övervakning av koldioxidutsläpp från nya personbilar i EU: uppgifter för 2008

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Om övervakning av koldioxidutsläpp från nya personbilar i EU: uppgifter för 2008 SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.1.2010 KOM(2009)713 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Om övervakning av koldioxidutsläpp från nya personbilar i EU: uppgifter

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2011

Internationell prisjämförelse 2011 Priser kostnader 2012 Internationell prisjämförelse 2011 Stora europeiska skillnader i konsumentpriser år 2011 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika länder i Europa år

Läs mer

Sveriges internationella överenskommelser

Sveriges internationella överenskommelser Sveriges internationella överenskommelser ISSN 1102-3716 Utgiven av utrikesdepartementet SÖ 2013:20 Nr 20 Protokoll om det irländska folkets oro rörande Lissabonfördraget Bryssel den 13 juni 2012 Regeringen

Läs mer

RESA INOM NORDEN OCH EUROPA

RESA INOM NORDEN OCH EUROPA RESA INOM NORDEN OCH EUROPA - Pass eller id-kort? Här får du svaren! Inom Sverige kräver vi ingen legitimation. (Men inom Sverige ses körkort, pass eller nationellt id-kort som godkänd legitimation) Medborgare

Läs mer

FLIK 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR

FLIK 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR FLIK 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR LeS; 2010-12-21; 14:03 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR... 1 4.1 Patienter som är utlandssvenskar... 1 4.2 Utlandssvenskar från EU/EES/Schweiz... 1 4.2.1 EU/EES-området

Läs mer

Riktlinjer för utredning av rätt till skolgång för EU-medborgare

Riktlinjer för utredning av rätt till skolgång för EU-medborgare Riktlinjer för utredning av rätt till skolgång för EU-medborgare Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Utredning av uppehållsrätt och rätt till utbildning för EUmedborgare Riktlinjer

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Tillkännagivande i fråga om konventionen den 25 oktober 1980 om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn; SFS 2002:706 Utkom från trycket den 27 augusti 2002

Läs mer

Räddnings och bärgningsförsäkring PS602. i samarbete med Protector Försäkring Giltig från 2015-06- 09

Räddnings och bärgningsförsäkring PS602. i samarbete med Protector Försäkring Giltig från 2015-06- 09 Räddnings och bärgningsförsäkring PS602 i samarbete med Protector Försäkring Giltig från 2015-06- 09 Inledning Försäkringstagare är GoMore ApS, nedan kallad GoMore, som driver webbplatsen GoMore.se Bilägare

Läs mer

196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 48 Schlussakte samt Erklärungen - Schwedisch (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT.

196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 48 Schlussakte samt Erklärungen - Schwedisch (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT. 196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 48 Schlussakte samt Erklärungen - Schwedisch (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT AF/CE/BA/sv 1 2 von 10 196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 48 Schlussakte

Läs mer

Trafiksäkerhet : EU:s handlingsprogram fortsätter att ge goda resultat målet att rädda liv på Europas vägar kan vara uppnått 2010

Trafiksäkerhet : EU:s handlingsprogram fortsätter att ge goda resultat målet att rädda liv på Europas vägar kan vara uppnått 2010 IP/07/584 Bryssel den 27 april 2007 Trafiksäkerhet : EU:s handlingsprogram fortsätter att ge goda resultat målet att rädda 25 000 liv på Europas vägar kan vara uppnått 2010 Målet för EU:s handlingsprogram

Läs mer

Tilläggsregler 1. Innehåll. Kapitel III Anmälan om mened eller ovarsam utsaga av vittne eller sakkunnig (artiklarna 6 och 7) Kapitel I

Tilläggsregler 1. Innehåll. Kapitel III Anmälan om mened eller ovarsam utsaga av vittne eller sakkunnig (artiklarna 6 och 7) Kapitel I Tilläggsregler 1 Innehåll Kapitel I Framställning om bevisupptagning (artikel 1 3) Kapitel II Rättshjälp (artiklarna 4 och 5) Kapitel III Anmälan om mened eller ovarsam utsaga av vittne eller sakkunnig

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juli 2015

Stockholms besöksnäring. Juli 2015 Stockholms besöksnäring. Under juli månad registrerades över 1,6 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 20 jämfört med juli månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Ansökan om legitimation för lärare och förskollärare - för dig som tagit examen utanför EU och EES

Ansökan om legitimation för lärare och förskollärare - för dig som tagit examen utanför EU och EES Ansökan om legitimation för lärare och förskollärare - för Läs detta innan du börjar Denna ansökningsblankett är avsedd för dig som enbart har en utländsk lärarexamen eller förskollärarexamen från ett

Läs mer

Hur bor man i Europa? Har vi det bättre eller sämre här i Sverige?

Hur bor man i Europa? Har vi det bättre eller sämre här i Sverige? Hur bor man i Europa? Har vi det bättre eller sämre här i Sverige? Philip Andö 1 EU-SILC Bakgrund Statistics on Income and Living Conditions (SILC) är en gemensam undersökning där de 27 EU- länderna samt

Läs mer

944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 38 Schlussakte in schwedischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT.

944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 38 Schlussakte in schwedischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT. 944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 38 Schlussakte in schwedischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT AF/CE/SE/sv 1 2 von 10 944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 38 Schlussakte in

Läs mer

Stockholms besöksnäring. April 2015

Stockholms besöksnäring. April 2015 Stockholms besöksnäring. Under april månad registrerades cirka 885 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 9 jämfört med april månad 214. Över två tredjedelar av övernattningarna

Läs mer