Ädelmetallprodukter. Säkerhetsteknikcentralen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ädelmetallprodukter. Säkerhetsteknikcentralen 2006 1"

Transkript

1 Ädelmetallprodukter Säkerhetsteknikcentralen

2 Innehåll Sida 1. Vad är ädelmetallprodukter? 2. Vilka krav ställs på saluförda ädelmetallprodukter? 3. Obligatoriska stämplar på ädelmetallprodukter 4. Kontroll av ädelmetallprodukter och kontrollstämpel 5. Övriga stämplar på ädelmetallprodukter 6. Vilka ädelmetallprodukter behöver inte stämplas? 7. Produkter stämplade i Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet 8. Kontrollstämplar enligt Wienkonventionen 9. Legeringar använda i ädelmetallprodukter 10. Vad är karat? 11. Tillverkning, import och försäljning av ädelmetallprodukter 12. Vågar i ädelmetallbranschens företag 13. TUKES som övervakningsmyndighet Koder på årsstämplar

3 1. Vad är ädelmetallprodukter? I Finland är guld, silver och platina ädelmetaller som bör stämplas. Med ädelmetallprodukter avses föremål som helt eller delvis är tillverkade av guld, silver eller platina eller legeringar av dessa. Vanliga ädelmetallprodukter är exempelvis smycken, bordssilver och matbestick. Däremot är produkter som tillverkats av oädel metall såsom koppar eller mässing och försetts med ytmaterial av ädelmetall (t.ex. kedjor av gulddoublé) inte ädelmetallprodukter. I Finland anses palladium inte som en ädelmetall som bör stämplas. 3

4 2. Vilka krav ställs på saluförda ädelmetallprodukter? Ädelmetallprodukter som utbjuds till salu på marknaden ska uppfylla bestämmelserna i lagen och förordningen (Lagen om ädelmetallarbeten 1029/2000 och statsrådets förordning om ädelmetallarbeten 1148/2000). Detta innebär att endast föremål som uppfyller kraven i författningarna om ädelmetallarbeten får säljas eller annars överlåtas som ädelmetallprodukter. Författningarna gäller för både i Finland tillverkade och för importerade ädelmetallföremål. På marknaden i Finland får endast sådana produkter släppas ut och säljas som ädelmetallprodukter som är tillverkade av en guldlegering som innehåller fint guld till minst 375 tusendelar (= promille, ) av massan, en silverlegering som innehåller fint silver till minst 800 tusendelar av massan, eller en platinalegering som innehåller fin platina till minst 850 tusendelar av massan. Med tusendelar av massan menas att exempelvis i en guldprodukt med stämpeln 375 är 37,5 % av guldlegeringens vikt fint guld. Guld-, silver- och platinaföremål vilkas finhalt underskrider de lägsta tillåtna finhalterna får släppas ut på marknaden, men inte som ädelmetallprodukter. De författningar som trädde i kraft i början av år 2001 tillåter att ädelmetallprodukter friare än tidigare kan förenas med andra material. En ädelmetallprodukt kan bestå av olika ädelmetalldelar. Utgångspunkten är att delar av någon värdefullare ädelmetall får förenas med produkten. I exempelvis produkter som stämplas som silver får man använda platina och guld, och på motsvarande sätt får platinadelar användas i guldprodukter. Om en ädelmetallprodukt består av delar tillverkade av olika ädelmetaller som klart skiljer sig från varandra får delarna var för sig slås med stämpel som anger finhalten. En allmän princip är att en ädelmetallprodukt inte får förenas med annan metall som till utseendet och färgen liknar ädelmetallen. Används i en ädelmetallprodukt delar som har tillverkats av metall eller annat material, skall med en bestående märkning visas vilka delar som inte är av ädelmetall som skall stämplas. Till exempel kan märkningen METAL eller någon annan tydlig, allmän förkortning av metallen eller materialet i fråga användas. Kan en märkning av tekniska skäl inte användas, skall övriga delar vara synliga och klart skilja sig från ädelmetallen som skall stämplas i produkten (exempelvis emalj och stenar). Ädelmetall som underskrider den stämplade finhalten, metall eller annat material får inte användas för förstärkning eller fyllning av en ädelmetallprodukt och inte heller för ökning av dess vikt. Det är förbjudet att fylla ihåliga smycken med metall, harts, plast eller annat liknande material. För fästande eller fyllning av skaftet på matbestick, ljusstakar eller motsvarande arbeten, vilka har tillverkats av skivformad ädelmetall, kan av välgrundade skäl användas ädelmetall, metall eller annat material som underskrider den finhalt som skall stämplas. Tillverkaren skall dock skriftligen presentera grunderna för detta samt beskriva arbetets struktur och material. Den skriftliga förklaringen (alltså varudeklarationen) kan antigen följa med ädelmetallarbetet eller hållas lättillgänglig på försäljningsplatsen. Finhaltsstämpeln på en ädelmetallprodukt som har försetts med ytmaterial anger ädelmetallhalten i själva produkten. Till exempel ett förgyllt silversmycke skall förutom tillverkarens namnstämpel eller kontrollorganets kontrollstämpel vara försett med stämpel som anger silvrets finhalt. Delar som har tillverkats av metall eller annat material och försetts med ädelmetall som ytmaterial får inte användas i en ädelmetallprodukt. De lod som används skall innehålla samma finhalt och ädelmetall som själva produkten, med följande undantag: i 916- eller 999-guldprodukter skall loden ha en guldhalt av minst 750 tusendelar av massan, silverhalten i lod för silverprodukter skall vara minst 550, platinahalten i lod för platinaprodukter skall vara minst 800. Lod med en lägre finhalt än den egentliga produkten får användas bara i den mängd som är nödvändig för lödning. De får inte användas för att förstärka eller fylla ädelmetallprodukten och inte heller för att öka dess vikt. 4

5 3. Obligatoriska stämplar på ädelmetallprodukter En ädelmetallprodukt som släpps ut på marknaden och saluförs ska vara försedd med åtminstone namnstämpel och finhaltsstämpel eller kontrollstämpel och finhaltsstämpel. Undantagen från denna allmänna regel redovisas under punkt 6 (Vilka ädelmetallprodukter behöver inte stämplas?). Namnstämpeln anger den tillverkare eller importör som ansvarar för en ädelmetallprodukt och för att den stämmer överens med kraven. Namnstämpeln ska bestå av en versal eller en kombination av versaler. Före år 2001 godkändes som namnstämpel också en figur eller en kombination av stora och små bokstäver eller bokstavstecken. Säkerhetsteknikcentralen (TUKES) för ett register över godkända namnstämplar. Innehavaren av en namnstämpel ska skriftligen anmäla till TUKES om väsentliga ändringar i de registrerade uppgifterna och bekräfta registreringen vart tredje år. Nedan visas exempel på namnstämplar. AAV, R, THE, Aila, Ho/y, J&K, K-y, RK:mi, ilpo, YS:d De i Finland registrerade namnstämplarna presenteras på Finhaltsstämpeln visar med tre siffror den andel av fin ädelmetall som en ädelmetallegering innehåller, uttryckt i tusendelar av legeringens massa. Formen på finhaltsstämpelns botten visar av vilken ädelmetall föremålet är tillverkat. Tabellen nedan visar de i Finland tillåtna finhaltsstämplarna: Bilderna nedan visar de tillåtna finhaltsstämplarna för guld, silver och platina: Guld Silver Platina Avvikelser nedåt i ett ädelmetallarbetes finhalt är inte tillåtna. Andra än ovan nämnda tal får inte användas i finhaltsstämplar. Karatbeteckningen nämns inte i lagen och förordningen om ädelmetallarbeten och får inte användas på produkter som tillverkats i Finland. Bottenformerna på utländska finhaltsstämplar som anger tusendelar av massan kan skilja sig från de finländska. Utländska finhaltsstämplar kan godkännas om de ger konsumenten samma information som de finländska stämplarna. Se även punkt 7 (Produkter stämplade i länder hörande till Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) samt punkt 8 (Kontrollstämplar enligt Wienkonventionen). Ädelmetall Form på finhaltsstämpelns botten Tillåtna finhalten, tusendelar av massan Guld Oval 375, 585, 750, 916, 999 Silver Rektangel 800, 830, 925, 999 Platina Romb 850, 900, 950, 999 5

6 4. Kontroll av ädelmetallprodukter och kontrollstämpel Kontrollstämpeln på en ädelmetallprodukt visar att ett av TUKES godkänt och övervakat kontrollorgan har undersökt produkten. Företag som TUKES beviljat rätt att använda registrerad namnstämpel får låta ädelmetallprodukter kontrolleras och kontrollstämplas. Företag eller enskilda personer utan registrerad namnstämpel kan släppa ut ädelmetallprodukter på marknaden genom att låta kontrollera och kontrollstämpla produkterna samt stämpla dem med finhaltsstämpel. Kontrollorganet konstaterar att produkterna överensstämmer med kraven, bland annat vad gäller halt och stämplar. Kontrollstämpeln antingen slås på produkten eller tecknas med laser. Kontrollstämpeln identifierar kontrollorganet. I botten av kontrollstämpeln finns vågfigurer. 5. Övriga stämplar på ädelmetallprodukter Utöver ovan nämnda obligatoriska namn- och finhaltsstämpel (eller kontroll- och finhaltsstämpel) kan en ädelmetallprodukt också ha års- och ortsstämpel. Årsstämpeln anger produktens tillverknings- eller importeringsår med en kombination av en bokstav och en siffra, exempelvis D9 = I tabellen på sista sidan ges årsstämplarna för åren Ortsstämpeln visar en ädelmetallprodukts tillverkningsort. Ortsstämpelns botten har formen av en sköld. I äldre stämplar kan bottnen tillsvidare också vara rektangulär eller kvadratisk. Ortsstämpeln söks av kommunen, och TUKES för ett register över godkända ortsstämplar. Ortsstämpeln kan tillsättas enbart på ädelmetallprodukter som är tillverkade i Finland. Ylämaa Tavastehus Helsingfors I en ädelmetallprodukt eller i en produkt av annat material får det inte finnas andra stämplar som i så hög grad liknar namn-, finhalts-, kontroll-, års-, eller ortsstämplar att de kan vilseleda konsumenten. I en ädelmetallprodukt får dock finnas stämplar som används i vissa stater (se punkt 7, Produkter stämplade i Europeiska unionen eller i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och punkt 8, Kontrollstämplar enligt Wienkonventionen). Efter kontroll och stämpling får ett ädelmetallarbete inte behandlas så att kontrollstämpelns särdrag ändras. Behandlingen får inte heller försvaga läsbarheten hos namnstämplar, finhaltsstämplar, årsstämplar eller ortsstämplar. 6

7 6. Vilka ädelmetallprodukter behöver inte stämplas? Guld- och platinaprodukter som är lätta, det vill säga vilkas massa är under ett gram samt silverprodukter vilkas massa är under tio gram behöver inte namn- eller finhaltsstämplas. Produkterna ska dock uppfylla kraven i lagen och förordningen om ädelmetallarbeten. Om lätta produkter stämplas, skall de märkas med både namnstämpel och finhaltsstämpel (eller kontrollstämpel och finhaltsstämpel), dock så att i finhaltsstämpeln inte krävs den föreskrivna bottenformen. Om föreskrivna stämplar inte finns i ett ädelmetallarbete som är till salu, har tullen, utsökningsmyndighet, auktionskamrar, pantlånekontor samt konkurs- och dödsbon rätt att ersätta de föreskrivna stämplarna med ett skriftligt intyg. Härvid skall produktens finhalt anges enligt den faktiska finhalten och den får avvika från de tillåtna finhaltsstämplarna i kapitel 3. Produktens faktiska ädelmetallhalt ska fastställas genom analys (till exempel röntgenfluoresens, kupellation eller potentiometrisk titrering). Man kan inte skriva intyget på basen av syratest, strykprov, bestämning av specifik vikt eller någon annan opålitlig metod. Endast de ovannämnda instanserna får ersätta namnstämpeln med ett skriftligt intyg. Andra företag och privatpersoner kan marknadsföra ädelmetallsprodukter bara om de har de föreskrivna stämplarna. Lagen och förordningen om ädelmetallarbeten tillämpas inte på lagligt mynt och samlarmynt, råmaterial och investeringsguld eller föremål som bevisligen tillverkats för mer än 50 år sedan. Författningarna om ädelmetallarbeten gäller inte heller apparater och instrument som är avsedda för vetenskapliga, konstnärliga, industriella eller medicinska ändamål. 7. Produkter stämplade i Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet Ädelmetallprodukter som har stämplats i en annan stat hörande till Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet godkänns i Finland, om konsumenterna av stämplarna får motsvarande information som av de finländska stämplarna (åtminstone namnstämpel och finhaltsstämpel eller kontrollstämpel och finhaltsstämpel). EU-länder är Belgien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike. Europeiska ekonomiska samarbetsområdet innefattar dessutom Island, Liechtenstein och Norge. En importerad guldprodukt kan till exempel vara stämplad i en stat inom EES-området med en namnstämpel och en finhaltsstämpel enbart i karat. Eftersom finhalten inte enligt finländsk lagstiftning kan anges i karat och det inte finns ett gemensamt EES-register över namnstämplar, skall produkten vara försedd med den finländska importörens eller försäljarens namnstämpel och en finländsk finhaltsstämpel för att den ansvariga organisationen skall kunna spåras. Lätta, i EES-området stämplade ädelmetallprodukter behöver inte förses med finländska namn- och finhaltsstämplar. Man bör dock minnas att försäljaren i första hand svarar för att produkten uppfyller kraven. Om ett ädelmetallarbete är tillverkat, kontrollerat, kontrollstämplat och i övrigt stämplat enligt lagen före den 1 januari 2001 i ett EU- eller EES-land, eller en medlemsstat av Wienkonventionen, kan det släppas ut på marknaden och säljas i Finland. 7

8 8. Kontrollstämplar enligt Wienkonventionen En ädelmetallprodukt får utom de i punkterna 3, 4 och 5 nämnda finländska stämplarna förses med den gemensamma kontrollstämpeln som avses i konventionen om kontroll och märkning av arbeten av ädelmetall (FördrS 17/1975) ifall produkten uppfyller villkoren i konventionen. Konventionen som undertecknades i Wien 1972 har skapat en gemensam marknad för ädelmetallprodukter. Enligt konventionen behöver en ädelmetallprodukt inte kontrolleras eller kontrollstämplas på nytt i ett annat avtalsslutande land om den kontrollerats och kontrollstämplats med den gemensamma kontrollstämpeln dvs. CCM-stämpeln (Common Control Mark). Finland, Danmark, Irland, Israel, Lettland, Litauen, Nederländerna, Norge, Portugal, Schweiz, Storbritannien, Sverige, Tjeckien och Österrike har undertecknat konventionen. Flera nya länder har visat intresse att ansluta sig till konventionen. CCM-systemet underlättar handeln i båda riktningarna: den finländska tillverkaren får snabbare ut sin produkt på marknaden i övriga till konventionen anslutna länder och å andra sidan är det enklare att importera utländska, redan kontrollerade produkter till Finland. En mellanstatlig ständig kommitté, där Finland representeras av handels- och industriministeriet och TUKES, utvecklar konventionen och övervakar hur den verkställs. Kommittén sammanträder ett par gånger om året. Den har till uppgift att följa utvecklingen på området, lösa problemsituationer, utfärda preciserande anvisningar om kontroll och stämpling av produkter samt förbereda anslutningen av nya länder till konventionen. Ärenden som ska behandlas av kommittén kan föreläggas via TUKES. I Finland stadgas om Wienkonventionens godkännande och giltighet i en lag (259/1975) och i preciserande förordningar (260/1975 och 704/ 1980). Nedan visas alla gemensamma CCM-kontrollstämplar: Guld Exempel på nationella kontrollstämplar: Österrike Tjeckien Danmark Finland Nederländerna Norge Schweiz Sverige, guld Sverige, silver Sverige, platina Irland, guld Irland, silver Irland, platina Storbritannien Birmingham, guld och platina Storbritannien, London, guld, silver och platina Storbritannien Birmingham, silver Storbritannien Sheffield, guld, silver och platina Storbritannien, Edinburgh, guld, silver och platina Israel, guld guld silver platina palladium Lettland Lissabon Israel, silver Litauen Silver Oporto Platina Portugal

9 9. Legeringar använda i ädelmetallprodukter 10. Vad är karat? Ädelmetaller legeras för att få önskade bearbetningsegenskaper, hårdhet och färgnyans. Legeringen påverkar också produktens pris. På marknaden finns det många olika guldlegeringar med varierande färgnyans. De viktigaste är gult guld i olika färgtoner och vitguld. Gult guld tillverkas vanligen genom att guld legeras med silver och koppar. När andelen koppar ökar får guldet en rödare nyans, medan en större halt av silver ger guldet en ljusare gul färg. Färgnyansen hos det gula guldet är i rätt hög grad lands- och kulturbunden. Rödare färgtoner är fortfarande vanligare i Finland än i Sydeuropa. Vitguld tillverkas genom att man till fint gult guld tillsätter palladium, silver eller en legering vars största beståndsdel är nickel. Nickelvitguldet har blivit allmänt på grund av det förmånliga priset och bearbetningsegenskaper som är bättre än hos palladiumvitguldet. Nickelvitguldet passar dock inte alla. Nickel är den vanligaste orsaken till kontaktallergi i norra Europa. Finlands lagstiftning om ädelmetallarbeten befattar sig inte med nickelhalt eller tillåtna nickelmängder i ädelmetallprodukter. Medlemsstaterna i Europeiska unionen implementerar senast den 1 augusti 2005 sina författningar gällande produkter som innehåller nickel och dess föreningar till följd av direktivet 2004/96/EC som kommissionen har utgivit i september Konsumentverket övervakar säkerheten av produkter som innehåller nickel och dess föreningar. Den praktiska övervakningen sköts vanligen av kommunernas hälsovårdsinspektörer. När det gäller ädelstenar är karat ett viktmått. En karat motsvarar 0,2 gram. I talspråk används fortfarande ordet "karat" när man avser guldhalten. Karat är en gammal viktangivelse som uppger en tjugofjärdedel (1/24) av vikten. Enligt Finlands lagstiftning om ädelmetallarbeten får finhalten inte uttryckas i karat i stämplarna utan ska anges i tusendelar av massan. Tabellen nedan visar sambandet mellan olika sätt att ange guldhalten. Om finhalten i en utländsk guldprodukt är 14 karat kan mängden finguld i produkten underskrida 585 tusendelar av massan, som är en giltig finhalt enligt finländsk lagstiftning. Guldhalt i tusendelar av massan Guldhalt i karat , , Silver legeras med koppar. Vid smycketillverkning används oftast 925-silver. Denna legering kallas också sterlingsilver. Bordssilver och matbestick tillverkas mestadels av 830- eller 800-silver. Med nysilver (alpacka) avses en legering av nickel, zink och koppar. Alpacka är inte en ädelmetall trots att föremål tillverkade av materialet försilvras. Platina legeras vanligen med palladium eller silver eller med bådadera. Platinasmycken tillverkas i ganska små mängder eftersom platinalegeringar är svåra att bearbeta och platina är mycket dyrbart. 9

10 11. Tillverkning, import och försäljning av ädelmetallprodukter Ett företag eller en yrkesutövare som planerar att tillverka eller importera sådana ädelmetallprodukter som ska stämplas ska skriftligen ansöka om namnstämpel hos TUKES. Av ansökan ska framgå företagets namn, FO-nummer, kontaktuppgifter, förslag till namnstämpel, namnet på kontaktpersonen som ansvarar för namnstämpeln i organisationen, namnet på den person som ansvarar för företagets verksamhet samt denna persons underskrift. Till ansökan bifogas utdrag ur handelsregistret eller motsvarande certifierade uppgifter. Mera information fås på TUKES webbplats,www.tukes.fi och av TUKES kundtjänst, se punkt 13 (TUKES som övervakingsmyndighet). Registreringen av namnstämpeln skall bekräftas vart tredje år. TUKES skall underrättas ifall tillverkningen eller importen av ädelmetallprodukter upphör. Likaså skall TUKES underrättas skriftligen om de registrerade uppgifterna ändras. Företag som säljer ädelmetallprodukter skall sörja för att produkterna överensstämmer med gällande bestämmelser. Enligt köplagen (355/1987) är det säljaren som i första hand svarar för de varor han säljer. 12. Vågar i ädelmetallbranschens företag När ädelmetallprodukter, ädelstenar eller äkta pärlor säljs efter mått skall mätinstrumenten vara officiellt granskade, dvs. justerade. Vågar som används av ädelmetallbranschens företag skall justeras på följande sätt: Vågarna skall justeras vart tredje år. Vågen skall vara av minst noggrannhetsklass (II) eller annan för ändamålet godkänd våg. Vikterna skall justeras vart tredje år. Vikterna skall vara noggrannare än vanliga handelsvikter, till exempel av noggrannhetsklass F 1, F 2 eller M 1. 10

11 13. TUKES som övervakningsmyndighet En förutsättning för att justeringen skall gälla är att justeringsstämpeln är tydlig och att instrumentet inte är skadat eller sigillen brutna. Justeringsstämpeln är en på vikten slagen stämpel eller en på vågen fäst dekal, försedd med ett kronmärke, justeringstidpunkten och justerarens beteckning. Kronmärket används också som sigill. Säkerhetsteknikcentralen TUKES är den myndighet inom ädelmetallbranschen som övervakar att produkterna överensstämmer med kraven. TUKES verkar för att bevaka konsumentens ekonomiska intressen och främja en rättvis konkurrens mellan företagarna. Säkerhetsteknikcentralen godkänner kontrollorgan och övervakar deras verksamhet, godkänner och registrerar namnstämplar, ortsstämplar och kontrollorganens kontrollstämplar, Nya vågar har en justeringsmärkning enligt Europeiska unionens praxis. Den består av CE-märkning, årtal, kontrollorganets nummer och en svart M- bokstav på grön botten. En våg som saknar bokstaven M på grön botten är inte justerad. övervakar marknadsföringen av ädelmetallprodukter i hela landet, informerar om författningar och ändringar i dem samt om andra frågor som berör ädelmetallbranschen, koordinerar verksamheten för Forumet för ädelmetallprodukter, deltar i forskning och utveckling inom ädelmetallbranschen samt På vågen kan också finnas en infodekal som visar när den senast skall justeras nästa gång. medverkar i det internationella samarbetet och utvecklingen på området. Det är på företagets ansvar att justeringarna sker på utsatt tid. Det är straffbart att använda ojusterade mätredskap. TUKES och länsstyrelserna övervakar att bara lagliga mätredskap används inom handeln. 11

12 Koder för årsstämplar TUKES SÄKERHETSTEKNIKCENTRALEN PB 123, Lönnrotsgatan 37, Helsingfors, Finland Telefon , Internet: e-post: Upplysningar: Kundtjänst Iris Sveholm, , Kirsi Wiitala-Parma, , Marknadsövervakning: Kirsi Wiitala-Parma, , Författningar om ädelmetallarbeten: Tuomo Valkeapää, , Vågar i ädelmetallbranschens företag Seppo Simonen, , Olli-Matti Kulpakko , Libris Oy/MacAD Oy 8/2007 Fotograf: Jaana Lehtinen, Christophe Burger, Lapponia Jewelry Oy, Comma Pictures, Matti Hyvärinen, Marja Suna.

Ädelmetallprodukter. tillverkning, import och försäljning. guide. ädelmetallprodukter tillverkning, import och försäljning

Ädelmetallprodukter. tillverkning, import och försäljning. guide. ädelmetallprodukter tillverkning, import och försäljning 1 guide Ädelmetallprodukter tillverkning, import och försäljning ädelmetallprodukter tillverkning, import och försäljning 2 utgivningsuppgifter Text: Pirjo Säle, Tuomo Valkeapää, Kirsi Wiitala-Parma, Anneli

Läs mer

Info 15:01. Tillverkning och försäljning av. ädelmetallarbeten

Info 15:01. Tillverkning och försäljning av. ädelmetallarbeten Info 15:01 Tillverkning och försäljning av ädelmetallarbeten Krav på ädelmetallarbeten Ädla metaller som guld och silver har varit människans ständiga följeslagare till makt, ära, rikedom och förbannelse.

Läs mer

Tillämpning av förordningen om ömsesidigt erkännande på artiklar av ädelmetall

Tillämpning av förordningen om ömsesidigt erkännande på artiklar av ädelmetall EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Tillämpning av förordningen om ömsesidigt erkännande på artiklar av ädelmetall 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

Marknadskontrollrapport 2012. Ädelmetallarbeten. Kontroll av stämplar och finhalt. %swedoc_nr%%datum%%utgava_nr%

Marknadskontrollrapport 2012. Ädelmetallarbeten. Kontroll av stämplar och finhalt. %swedoc_nr%%datum%%utgava_nr% %swedoc_nr%%datum%%utgava_nr% Marknadskontrollrapport 2012 Ädelmetallarbeten Kontroll av stämplar och finhalt Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Box 878, 501 15 Borås Tel. 0771-990

Läs mer

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 2005-05-02 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Redovisning... 3 2.1 Ärenden

Läs mer

Marknadskontrollrapport 2011 Ädelmetallarbeten

Marknadskontrollrapport 2011 Ädelmetallarbeten Datum: 2012-04-19 Dnr 11-1803-123 Marknadskontrollrapport 2011 Ädelmetallarbeten Kontroll av stämplar och finhalt Förord Swedac har bland annat till uppgift att skydda konsumenter från oriktiga mängduppgifter,

Läs mer

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort!

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! MEMO/11/4 Bryssel den 16 juni 2011 Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! Njut av semestern ta det säkra för det osäkra! Planerar du att resa inom EU eller

Läs mer

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005 2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning - fjärde kvartalet 2005 Sidan 2 (10) Innehåll 1. Inledning...5

Läs mer

Marknadskontrollrapport 2013. Ädelmetallarbeten. Kontroll av stämplar och finhalt. %swedoc_nr%%datum%%utgava_nr%

Marknadskontrollrapport 2013. Ädelmetallarbeten. Kontroll av stämplar och finhalt. %swedoc_nr%%datum%%utgava_nr% %swedoc_nr%%datum%%utgava_nr% Marknadskontrollrapport 2013 Ädelmetallarbeten Kontroll av stämplar och finhalt Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Box 878, 501 15 Borås Tel. 0771-990

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

Lättläst om svenskt studiestöd

Lättläst om svenskt studiestöd Lättläst om svenskt studiestöd Grundläggande rätt för utländska medborgare 2014/15 1 2 Innehåll Vilka är länderna inom EU och EES?...7 Vilka krav behöver du uppfylla för att få svenskt studiestöd?...8

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa Privatpersoners användning av datorer och Internet - i Sverige och övriga Europa Undersökningen Görs årligen sedan år Omfattar personer i åldern - år ( och - år) Data samlas in i telefonintervjuer som

Läs mer

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Information angående UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Utgiven: juni 2013 Enheten för lagreglerade läkare och sjukgymnaster Så här gör du för att få ersättning för besök av utländska patienter/utlandssvenskar

Läs mer

Försäkringskassan informerar. Pension utomlands

Försäkringskassan informerar. Pension utomlands GÄLLER FRÅN Försäkringskassan informerar Pension utomlands 01.10.01 Här får du en översiktlig beskrivning av de regler som gäller för pension från Sverige när du är bosatt utomlands. Du får också en kortfattad

Läs mer

Regelverk för registrering av utländska patienter

Regelverk för registrering av utländska patienter Versionsdatum: 2013-10-18 Regelverk för registrering av utländska patienter Landstingets resurscentrum Patientadministrationen Virdings Allé 26 Landstingets resurscentrum 751 85 Uppsala tfn vx 018-611

Läs mer

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Sälja och köpa tjänster inom EU samma villkor som hemma Inom EU råder fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer. För dig och ditt företag

Läs mer

Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare

Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Att köra buss och lastbil i sitt yrke är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. För att säkerställa att alla förare har den

Läs mer

Enmansbolag med begränsat ansvar

Enmansbolag med begränsat ansvar Enmansbolag med begränsat ansvar Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster Inledande anmärkning: Enkäten har tagits fram av generaldirektorat för inre marknaden och

Läs mer

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.10.2014 C(2014) 7594 final KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 22.10.2014 om ändring av genomförandebeslut K (2011) 5500 slutlig, vad gäller titeln och förteckningen

Läs mer

För dig som söker arbete i annat EU/EES-land. Uppdaterad juli 2008

För dig som söker arbete i annat EU/EES-land. Uppdaterad juli 2008 För dig som söker arbete i annat EU/EES-land Uppdaterad juli 2008 För dig som söker arbete i annat EU/EES-land INNEHÅLL Lagarna i arbetslandet gäller... 3 Arbetslöshetsförsäkringen i Sverige... 4 Ersättning

Läs mer

För dig som söker arbete i annat EU-land. Uppdaterad augusti 2010

För dig som söker arbete i annat EU-land. Uppdaterad augusti 2010 För dig som söker arbete i annat EU-land Uppdaterad augusti 2010 För dig som söker arbete i annat EU-land INNEHÅLL Lagarna i arbetslandet gäller... 3 Arbetslöshetsförsäkringen i Sverige... 3 Ersättning

Läs mer

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Inledning Inledande anmärkning: Följande dokument har tagits fram av generaldirektoratet för inre marknaden och tjänster för att bedöma

Läs mer

Familjeförmåner inom EU

Familjeförmåner inom EU Familjeförmåner inom EU Dessa regler gäller även EES-länder och Schweiz Föräldrar som arbetar eller bor och arbetar i olika länder inom EU kan ha rätt till förmåner från båda länderna. Det betyder att

Läs mer

Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS. för förare av buss och tung lastbil

Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS. för förare av buss och tung lastbil Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS för förare av buss och tung lastbil Att köra buss och lastbil i yrkestrafik är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. Därför införs en

Läs mer

Information om in- och utförsel av hästdjur 1

Information om in- och utförsel av hästdjur 1 Enheten för häst, fjäderfä och vilt Information om in- och utförsel av hästdjur 1 Nedan hittar du all information som behövs när du vill importera en häst från ett annat EU- land eller från land utanför

Läs mer

Information om ansökan per land

Information om ansökan per land Information om ansökan per land OBS! Till ansökan bifogade handlingar skall vara översatta till landets officiella språk, eller, om det är svårt att få till stånd en sådan översättning till engelska eller

Läs mer

Catching The Future with DHL. Ystad 2010-10-12

Catching The Future with DHL. Ystad 2010-10-12 Freight Sweden Catching The Future with DHL. Ystad 2010-10-12 Bosse Jarestig / Roland Lundqvist EU-länder 27 st Belgien Bulgarien Cypern Danmark Estland Finland Frankrike Grekland Irland Italien Lettland

Läs mer

För dig som söker arbete i annat EU/EES-land eller Schweiz. Uppdaterad januari 2012

För dig som söker arbete i annat EU/EES-land eller Schweiz. Uppdaterad januari 2012 För dig som söker arbete i annat EU/EES-land eller Schweiz Uppdaterad januari 2012 För dig som söker arbete i annat EU/EES-land eller Schweiz INNEHÅLL Lagarna i arbetslandet gäller 3 Arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Administrativ börda till följd av skyldigheter avseende mervärdesskatt

Administrativ börda till följd av skyldigheter avseende mervärdesskatt Administrativ börda till följd av skyldigheter avseende mervärdesskatt 15.02.2006-15.03.2006 589 svar Ange inom vilken sektor som företaget huvudsakligen är verksamt D - Tillverkning 141 23,9% G - Partihandel

Läs mer

Lättläst. Om du bor eller arbetar utomlands

Lättläst. Om du bor eller arbetar utomlands Lättläst Om du bor eller arbetar utomlands Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller

Läs mer

Fusioner och delningar över gränserna

Fusioner och delningar över gränserna Fusioner och delningar över gränserna Fusioner och delningar över gränserna Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster INLEDNING Bakgrund Med det här samrådet vill vi

Läs mer

Sveriges internationella överenskommelser

Sveriges internationella överenskommelser Sveriges internationella överenskommelser ISSN 1102-3716 Utgiven av utrikesdepartementet SÖ 2013:20 Nr 20 Protokoll om det irländska folkets oro rörande Lissabonfördraget Bryssel den 13 juni 2012 Regeringen

Läs mer

RESA INOM NORDEN OCH EUROPA

RESA INOM NORDEN OCH EUROPA RESA INOM NORDEN OCH EUROPA - Pass eller id-kort? Här får du svaren! Inom Sverige kräver vi ingen legitimation. (Men inom Sverige ses körkort, pass eller nationellt id-kort som godkänd legitimation) Medborgare

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2013

Internationell prisjämförelse 2013 Priser kostnader 2014 Internationell prisjämförelse 2013 Stora skillnader mellan priser som europeiska konsumenter betalade år 2013 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2010

Internationell prisjämförelse 2010 Priser kostnader 2011 Internationell prisjämförelse 2010 Stora europeiska skillnader i konsumentpriser år 2010 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika länder i Europa år

Läs mer

FLIK 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR

FLIK 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR FLIK 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR LeS; 2010-12-21; 14:03 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR... 1 4.1 Patienter som är utlandssvenskar... 1 4.2 Utlandssvenskar från EU/EES/Schweiz... 1 4.2.1 EU/EES-området

Läs mer

Söka arbete i ett annat EU/EES-land eller Schweiz med svensk arbetslöshetsersättning

Söka arbete i ett annat EU/EES-land eller Schweiz med svensk arbetslöshetsersättning Ansökan om intyg U2 1 (6) Viktig information till dig som planerar att söka arbete med bibehållen svensk arbetslöshetsersättning i annat EU/EES-land eller i Schweiz. Läs noga igenom informationen innan

Läs mer

Hitta ett arbete i den utvidgade unionen

Hitta ett arbete i den utvidgade unionen Hitta ett arbete i den utvidgade unionen Sysselsättning & Europeiska socialfonden Sysselsättning socialpolitik CMI/Digital Vision Europeiska kommissionen 1 Var kan jag söka arbete? Den fria rörligheten

Läs mer

Söka arbete i ett annat EU/EES-land eller Schweiz med svensk arbetslöshetsersättning

Söka arbete i ett annat EU/EES-land eller Schweiz med svensk arbetslöshetsersättning Ansökan om intyg U2 1 (6) Viktig information till dig som planerar att söka arbete med bibehållen svensk arbetslöshetsersättning i annat EU/EES-land eller i Schweiz. Läs noga igenom informationen innan

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2011

Internationell prisjämförelse 2011 Priser kostnader 2012 Internationell prisjämförelse 2011 Stora europeiska skillnader i konsumentpriser år 2011 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika länder i Europa år

Läs mer

Hjälp att rekrytera i EU

Hjälp att rekrytera i EU Hjälp att rekrytera i EU Sysselsättning & Europeiska socialfonden Sysselsättning socialpolitik Europeiska kommissionen 1 Eures: Hjälp att rekrytera i EU Vill ditt företag bygga upp en mångkulturell, flerspråkig

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2013

Finländska dotterbolag utomlands 2013 Företag 2015 Finländska dotterbolag utomlands 2013 Finländska företag utomlands: nästan 4800 dotterbolag i 125 länder år 2013 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Om övervakning av koldioxidutsläpp från nya personbilar i EU: uppgifter för 2008

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Om övervakning av koldioxidutsläpp från nya personbilar i EU: uppgifter för 2008 SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.1.2010 KOM(2009)713 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Om övervakning av koldioxidutsläpp från nya personbilar i EU: uppgifter

Läs mer

Anställning av utländsk arbetskraft

Anställning av utländsk arbetskraft Anställning av utländsk arbetskraft Projektet Mångsidiga landsbygdsföretag Svenska lantbrukssällskapens förbund 1 Mångsidiga landsbygdsföretag Anställning av utländsk arbetskraft Svenska lantbrukssällskapens

Läs mer

Aktuella risker och utmaningar varuhandel

Aktuella risker och utmaningar varuhandel Aktuella risker och utmaningar varuhandel På vad ska moms redovisas? Huvudregel Omsättning inom landet av skattepliktiga varor och tjänster av en beskattningsbar person Definitioner materiella ting, bland

Läs mer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer EUROPA blir äldre I EU:s 27 medlemsländer bor 500 miljoner människor. En allt större del av befolkningen är äldre, medan andelen unga minskar. På sikt kommer det innebära att försörjningskvoten ökar. Foto:

Läs mer

Svensk export och import har ökat

Svensk export och import har ökat Svensk export och import har ökat utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel 2005 2007 Sverige exporterade jordbruksvaror och livsmedel för 41,5 miljarder under 2007 och importerade för 77 miljarder

Läs mer

EUROPA PÅ KARTAN. Till läraren. Landområdeskartorna

EUROPA PÅ KARTAN. Till läraren. Landområdeskartorna EUROPA PÅ KARTAN Till läraren Europa på kartan riktar sig mot det centrala innehållet Geografins metoder, begrepp och arbetssätt i ämnet geografi i Lgr11. Framförallt passar materialet för åk 4-6 då Europas

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2011

Finländska dotterbolag utomlands 2011 Företag 2013 Finländska dotterbolag utomlands 2011 Finländska företag utomlands: drygt 4 600 dotterbolag i 119 länder år 2011 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2014

Stockholms besöksnäring. December 2014 Stockholms besöksnäring. December 214 När 214 summeras överträffas års rekordsiffor för övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar varje månad. Drygt 11,8 miljoner övernattningar under 214

Läs mer

EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna

EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna IP/08/836 Bryssel den 3 juni 2008 EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna Europeiska kommissionen intensifierar i dag sina ansträngningar för att främja användningen av det kostnadsfria

Läs mer

Visste du att du kan söka pension för arbete utomlands, till och med för arbete på 1960-talet?

Visste du att du kan söka pension för arbete utomlands, till och med för arbete på 1960-talet? Så här söker du pension från utlandet Visste du att du kan söka pension för arbete utomlands, till och med för arbete på 1960-talet? Pensionsskyddscentralen (PSC) hjälper dig med ansökan. Pensionsskyddscentralen

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014 Stockholms besöksnäring. Oktober 214 För första gången nådde antalet gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i över en miljon under oktober månad och redan under oktober har över 1 miljoner övernattningar

Läs mer

Exportrestitution av bilskatt

Exportrestitution av bilskatt Kundanvisning om bilbeskattning nr 13 Exportrestitution av bilskatt 1.1.2015 www.tulli.fi Ersätter anvisningen som publicerades i augusti 2014 Exportrestitution av bilskatt Denna anvisning gäller ansökan

Läs mer

GULD SILVER PLATINA LILLA FAKTABOKEN OM DE ÄDLA SMYCKEN DU MÖTER I DIN GULDSMEDSBUTIK

GULD SILVER PLATINA LILLA FAKTABOKEN OM DE ÄDLA SMYCKEN DU MÖTER I DIN GULDSMEDSBUTIK GULD SILVER PLATINA LILLA FAKTABOKEN OM DE ÄDLA SMYCKEN DU MÖTER I DIN GULDSMEDSBUTIK 1 INNEHÅLL! Endast ädla metaller är gott nog! Sid 3 Vår svenska Kattfot. Sid 5 Vad är äkta guld? Sid 6-9 Karat delas

Läs mer

GMP Regelverk inom radioaktiva läkemedel

GMP Regelverk inom radioaktiva läkemedel GMP Regelverk inom radioaktiva läkemedel Maria Ingevaldsson Läkemedelsinspektör Utbildningsdag vårmöte 2013 Innehåll GMP PIC/S och EU Svensk lagstiftning LVFS 1999:4 Läkemedelsverkets föreskrifter och

Läs mer

9.2.2015 Fritt för publicering klockan 9.00

9.2.2015 Fritt för publicering klockan 9.00 ÅRSPUBLICERING (preliminära uppgifter): EXPORTEN ÅR 4 NÄSTAN PÅ SAMMA NIVÅ SOM ÅRET INNAN Handeln med Ryssland avtog markant 9..5 Fritt för publicering klockan 9. Värdet på Finlands export av varor år

Läs mer

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA?

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? 2/09/2008-22/10/2008 Det finns 329 svar, av totalt 329, som motsvarar dina sökvillkor DELTAGANDE Land DE - Tyskland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Danmark

Läs mer

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan En internationell jämförelse Entreprenörskap i skolan september 2008 Sammanfattning Förhållandevis få svenskar väljer att bli företagare. Trots den nya regeringens ambitioner inom området har inte mycket

Läs mer

Alla företag i EU ska rapportera sin handel med andra EU-länder. I Sverige ska flödet av varor rapporteras till SCB var månad.

Alla företag i EU ska rapportera sin handel med andra EU-länder. I Sverige ska flödet av varor rapporteras till SCB var månad. Intrastat Alla företag i EU ska rapportera sin handel med andra EU-länder. I Sverige ska flödet av varor rapporteras till SCB var månad. I DSM benämns detta som Intrastat rapportering. Vid Intrastat rapportering

Läs mer

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag.

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag. EU på 10 minuter Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro peiska unionen. Vad sysslar EU med? Hur går sam arbetet

Läs mer

http://www.eu-upplysningen.se/om-eu/sa-bildades-eu/

http://www.eu-upplysningen.se/om-eu/sa-bildades-eu/ 1 EU startade som ett samarbete mellan 6 länder (Västtyskland, Frankrike, Belgien, Nederländerna, Luxemburg och Italien). Numera består unionen av 28 medlemsländer. Den största utvidgningen skedde under

Läs mer

EU på 10 minuter. eu-upplysningen

EU på 10 minuter. eu-upplysningen ! EU på 10 minuter eu-upplysningen EU på 10 minuter EU-upplysningen 3 Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro

Läs mer

+DQGHOVKLQGHUÃ YHUWUlGHOVHI UIDUDQGHQÃ PRW %HOJLHQÃ 1HGHUOlQGHUQDÃ )UDQNULNHÃ,UODQGÃ *UHNODQG

+DQGHOVKLQGHUÃ YHUWUlGHOVHI UIDUDQGHQÃ PRW %HOJLHQÃ 1HGHUOlQGHUQDÃ )UDQNULNHÃ,UODQGÃ *UHNODQG ,3 Bryssel den 3 juli 1998 +DQGHOVKLQGHUÃ YHUWUlGHOVHI UIDUDQGHQÃ PRW %HOJLHQÃ 1HGHUOlQGHUQDÃ )UDQNULNHÃ,UODQGÃ *UHNODQG,WDOLHQÃ6YHULJHÃRFKÃgVWHUULNH 7LOOÃI OMGÃDYÃNODJRPnOÃKDUÃ(XURSHLVNDÃNRPPLVVLRQHQÃEHVOXWDWÃDWWÃ

Läs mer

SEAT Service Mobility

SEAT Service Mobility SEAT Service Mobility Var som helst. När som helst. SEAT SERVICE enjoyneering var som helst, när som helst. SEAT Service Mobility SEAT Service Mobility garanterar dig en fullständig och pålitlig servicehjälp

Läs mer

Stockholms besöksnäring. September 2014

Stockholms besöksnäring. September 2014 Stockholms besöksnäring. September 214 Under september noterades 1,68 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var 95, eller 1 %, fler än under september 213, vilket i sin tur innebär

Läs mer

För dig som söker arbete i annat EU/EES-land eller Schweiz. Uppdaterad november 2013

För dig som söker arbete i annat EU/EES-land eller Schweiz. Uppdaterad november 2013 För dig som söker arbete i annat EU/EES-land eller Schweiz Uppdaterad november 2013 För dig som söker arbete i annat EU/EES-land eller Schweiz INNEHÅLL Lagarna i arbetslandet gäller 3 Arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Vinterdäck inom Europa, på Island och i Norge

Vinterdäck inom Europa, på Island och i Norge Vinterdäck inom Europa, på Island och i Norge 11 november 2013 I de flesta EU-länderna är det inte obligatoriskt att ha vinterdäck på bilen, men det finns undantag... Innan semestern kan det löna sig att

Läs mer

uppdaterings - guide för

uppdaterings - guide för uppdaterings - guide för Media Nav navigationssystemet i din Renault Uppdatera GRATIS! * www.renault.naviextras.com *Inom 90 dagar efter leverans av din bil. Välkommen in i media navs värld! Du har precis

Läs mer

FINLÄNDSKA PORTFÖLJINVESTERINGAR I UTLANDET 31.12.2003. Tyskland, Frankrike och Sverige viktigaste mottagarländer

FINLÄNDSKA PORTFÖLJINVESTERINGAR I UTLANDET 31.12.2003. Tyskland, Frankrike och Sverige viktigaste mottagarländer MEDDELANDE 27.5.24 FINLÄNDSKA PORTFÖLJINVESTERINGAR I UTLANDET 31.12.23 Finlands Bank samlar in data om finländska portföljinvesteringar 1 i utlandet för betalningsbalansstatistiken. Marknadsvärdet av

Läs mer

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Rapport 2015:4 EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Varje år tar EU-kommissionen fram en rapport som mäter EU-ländernas forsknings och innovationsförmåga (Innovation Union Scoreboard).

Läs mer

Du ska kunna resa, flytta och studera. EU i din vardag

Du ska kunna resa, flytta och studera. EU i din vardag ! EU på 10 minuter 2 EU på 10 minuter EU på 10 minuter 3 EU i din vardag Visste du att ungefär 60 procent av besluten som politikerna i din kommun tar påverkas av EU-regler? Det kan till exempel handla

Läs mer

Du är medborgare i Europeisk a unionen. Information från ASTI (Organisationen för solidaritet med invandrararbetare) och samarbetspartners

Du är medborgare i Europeisk a unionen. Information från ASTI (Organisationen för solidaritet med invandrararbetare) och samarbetspartners Du är medborgare i Europeisk a unionen V Ä L K O M M E N t i l l L u x e m b u r g Information från ASTI (Organisationen för solidaritet med invandrararbetare) och samarbetspartners S A M M A N F A T T

Läs mer

REN FÖRMÖGENHETS- SKADA VID OFFENTLIG UPPHANDLING

REN FÖRMÖGENHETS- SKADA VID OFFENTLIG UPPHANDLING GJAF 51:4 REN FÖRMÖGENHETS- SKADA VID OFFENTLIG UPPHANDLING allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2011-05-01 Dessa bestämmelser för ansvarsförsäkring ingår i en serie av villkor för Företagsförsäkring.

Läs mer

Youth in Action Europeiska unionens ungdomsprogram på lättläst svenska

Youth in Action Europeiska unionens ungdomsprogram på lättläst svenska Youth in Action Europeiska unionens ungdomsprogram på lättläst svenska Europeiska unionens ungdomsprogr Youth in Action, gemensam verksamhet för ungdomar Vill du resa och träffa andra ungdomar i ett annat

Läs mer

Varför är prisstabilitet viktigt för dig? Elevhäfte

Varför är prisstabilitet viktigt för dig? Elevhäfte Varför är prisstabilitet viktigt för dig? Elevhäfte Vad kan du köpa för tio euro? Kanske två cd-singlar, eller varför inte din favorittidning i en månad? Har du någonsin tänkt på varför det är så? Hur

Läs mer

Europeiskt pensionärsindex. Ranking av pensionärers levnadsförhållanden

Europeiskt pensionärsindex. Ranking av pensionärers levnadsförhållanden Europeiskt pensionärsindex Ranking av pensionärers levnadsförhållanden Innehåll: Inledning... 2 Förväntad levnadsålder... 3 Dåliga levnadsförhållanden... 4 Fysiska behov... 5 Hälsoproblem på grund av otillräcklig

Läs mer

Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend!

Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend! Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend! Regeringens höjning av arbetsgivaravgifterna för unga, den 1 augusti i ett första steg följt av helt avskaffad nedsättning

Läs mer

Student-UT försäkring

Student-UT försäkring Student-UT försäkring All information om Student-UT försäkringen hittar du på www.liu.se/ut eller på din fakultets hemsida/virtuella mapp. Länkar till hemsidorna: LiU LiU student utlandsstudier 1 Student-UT

Läs mer

Anna Kinberg Batra. Ordförande i riksdagens finansutskott, gruppledare Moderaterna

Anna Kinberg Batra. Ordförande i riksdagens finansutskott, gruppledare Moderaterna Anna Kinberg Batra Ordförande i riksdagens finansutskott, gruppledare Moderaterna Viktigast för ett ökat sparande - Stabila offentliga finanser - Stabilt finansiellt system - Fler i arbete - Mer pengar

Läs mer

TOYOTA I_SITE Mer än fleet management

TOYOTA I_SITE Mer än fleet management EMPOWERING YOUR BUSINESS TOYOTA I_SITE Mer än fleet management www.toyota-forklifts.se TOYOTA I_SITE Mer än fleet management Toyota I_Site är ett kontinuerligt partnerskap för effektiv materialhantering.

Läs mer

Det ekonomiska läget. 4 juli Finansminister Anders Borg. Finansdepartementet

Det ekonomiska läget. 4 juli Finansminister Anders Borg. Finansdepartementet Det ekonomiska läget 4 juli Finansminister Anders Borg Det ekonomiska läget Stor internationell oro, svensk tillväxt bromsar in Sverige har relativt starka offentliga finanser Begränsat reformutrymme,

Läs mer

BEGÄRAN OM INFORMATION OM RÄTT TILL FAMILJEFÖRMÅNER I DEN MEDLEMSSTAT DÄR FAMILEMEDLEMMARNA ÄR BOSATTA

BEGÄRAN OM INFORMATION OM RÄTT TILL FAMILJEFÖRMÅNER I DEN MEDLEMSSTAT DÄR FAMILEMEDLEMMARNA ÄR BOSATTA ADMINISTRATIVA KOMMISSIONEN FÖR SOCIAL TRYGGHET FÖR MIGRERANDE ARBETARE Se anvisningarna på sidan 4 E 411 ( 1 ) BEGÄRAN OM INFORMATION OM RÄTT TILL FAMILJEFÖRMÅNER I DEN MEDLEMSSTAT DÄR FAMILEMEDLEMMARNA

Läs mer

HSF Ref 1500/600 Box 12081 102 23 STOCKHOLM Norrtälje kommun/ Tio hundranämnden Box 804 761 28 Norrtälje

HSF Ref 1500/600 Box 12081 102 23 STOCKHOLM Norrtälje kommun/ Tio hundranämnden Box 804 761 28 Norrtälje ÖVERBLICK ÖVER PATIENTGRUPPER OCH KOSTNADSANSVAR INOM VÅRDVAL FÖR SOMATISK SPECIALISTVÅRD Denna sammanställning är en vägledning för fakturering av vårdkostnader gällande de olika patientkategorierna inom

Läs mer

Regelverk gällande anmälnings- och studieavgifter vid KMH

Regelverk gällande anmälnings- och studieavgifter vid KMH 11-05-25, reviderad 13-12-16 Regelverk gällande anmälnings- och studieavgifter vid KMH 1. Avgiftsskyldighet 1.1 Utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm

Läs mer

Internationell utblick - Cannabistrender

Internationell utblick - Cannabistrender Internationell utblick - Cannabistrender - statistik, policy, legalisering etc Joakim Strandberg, Internationell narkotikarapportering Cannabismarknaden i EU Ökad inhemsk produktion efter kunskapsutbyte

Läs mer

Nya momsregler 2015 för elektroniska tjänster m.m

Nya momsregler 2015 för elektroniska tjänster m.m Nya momsregler 2015 för elektroniska tjänster m.m Webinarium 11 december 2014 Niclas Lindgren 070-318 92 31 Agenda elektroniska tjänster mm Bakgrund Var sker beskattning? Skattesatser? Vilka tjänster omfattas?

Läs mer

RADIOANLÄGGNINGAR SOM INTE BEHÖVER TILLSTÅND LVR 1 / 2010 KOMMUNIKATIONSVERKET

RADIOANLÄGGNINGAR SOM INTE BEHÖVER TILLSTÅND LVR 1 / 2010 KOMMUNIKATIONSVERKET RADIOANLÄGGNINGAR SOM INTE BEHÖVER TILLSTÅND LVR 1 / 2010 KOMMUNIKATIONSVERKET Radioanläggningar som inte behöver tillstånd 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 2 2. DE VIKTIGASTE FÖRFATTNINGARNA OM

Läs mer

Finlands utrikeshandel 2013 Figurer och diagram. 7.2.2014 TULLI Tilastointi 1

Finlands utrikeshandel 2013 Figurer och diagram. 7.2.2014 TULLI Tilastointi 1 Finlands utrikeshandel 213 Figurer och diagram 7.2.214 TULLI Tilastointi 1 IMPORT, EXPORT OCH HANDELSBALANS 199-213 mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 Handelsbalans

Läs mer

Europeiska företagspanelen: Frågeformulär om offentlig upphandling - Rättsmedel

Europeiska företagspanelen: Frågeformulär om offentlig upphandling - Rättsmedel Europeiska företagspanelen: Frågeformulär om offentlig upphandling - Rättsmedel 543 svar Ange inom vilken sektor som företaget huvudsakligen är verksamt D - Tillverkning 133 24,50% G - Partihandel och

Läs mer

Resultattavla för innovationsunionen 2014

Resultattavla för innovationsunionen 2014 Resultattavla för innovationsunionen 2014 Innovationsunionens resultattavla för forskning och innovation Sammanfattning SV version Enterprise and Industry Sammanfattning Resultattavlan för innovationsunionen

Läs mer

Jag befinner mig i Dublinprocessen vad betyder det?

Jag befinner mig i Dublinprocessen vad betyder det? SV Jag befinner mig i Dublinprocessen vad betyder det? B Information om Dublinförordningen för personer som ansöker om internationellt skydd enligt artikel 4 i förordning (EU) nr 604/2013 1 Du har fått

Läs mer

Frågor och svar: ny EU-lagstiftning om tobak

Frågor och svar: ny EU-lagstiftning om tobak EUROPEISKA KOMMISSIONEN MEMO Bryssel den 19 december 2012 Frågor och svar: ny EU-lagstiftning om tobak I dag lägger EU-kommissionen fram ett förslag om ändring av tobaksdirektivet. Förslaget innebär omfattande

Läs mer

EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter

EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter Plan arbetar över hela världen för att förbättra situationen för barn som lever i fattigdom

Läs mer

Infrastrukturskulden hur finansierar vi den?

Infrastrukturskulden hur finansierar vi den? JANUARI 2015 Infrastrukturskulden hur finansierar vi den? LARS-JOHAN BLOM SVERIGES BYGGINDUSTRIER Infrastrukturskulden Sverige har en infrastrukturskuld på 300 Mdr kr. Hälften eller 150 Mdr kr är relaterat

Läs mer

Möjligheter och framtidsutmaningar

Möjligheter och framtidsutmaningar Möjligheter och framtidsutmaningar Peter Norman, finansmarknadsminister Terminsstart pension, 8 februari 101 100 Djupare fall och starkare återhämtning av BNP jämfört med omvärlden BNP 101 100 101 100

Läs mer

Snabbreferensguide Pro Focus 2202 Färg

Snabbreferensguide Pro Focus 2202 Färg Snabbreferensguide Pro Focus 2202 Färg 2 Slå på och av scannern Mekaniskt uttag Standby-strömbrytare Array-uttag Anslut transducers Använd den gröna standby-strömbrytaren. För att slå på scannern: Tryck

Läs mer

Jag har sökt asyl inom EU vilket land kommer att hantera min ansökan?

Jag har sökt asyl inom EU vilket land kommer att hantera min ansökan? SV Jag har sökt asyl inom EU vilket land kommer att hantera min ansökan? A Information om Dublinförordningen för personer som ansöker om internationellt skydd enligt artikel 4 i förordning (EU) nr 604/2013

Läs mer