ENKÄT OM DISTANSARBETE DRAGSFJÄRD RESULTAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ENKÄT OM DISTANSARBETE DRAGSFJÄRD RESULTAT"

Transkript

1 ENKÄT OM DISTANSARBETE DRAGSFJÄRD RESULTAT

2 FÖRORD I juni 2007 verkställdes en enkät om distansarbete i Dragsfjärd. Med enkäten utreddes sommarinvånarnas, deltidsinvånarnas och fritidsinvånarnas intresse för distansarbete, erfarenheter av distansarbete i Dragsfjärd samt eventuella önskemål om saken. I detta sammanhang avsågs med distansarbete huvudsakligen arbete som utförts med stöd av data och teleteknik, som inte är bundet till (arbets)plats eller (arbets)tid. Det är alltså fråga om arbete som kan utföras flexibelt och enligt överenskommelse utanför den egentliga arbetsplatsen stadigvarande eller förslagsvis från fritidsbostaden några dagar i veckan. Enkäten var en del av projektet Distansarbetaren den nya skärgårdsbon i det nya skärgårdssamhället vid Åbo universitets fortbildningscentral (InterregIIIASkärgård) som genomförs i regionerna Åland, Åboland, Åbo och i Nystadstrakten samt i skärgårdsområden i Västra Nyland Projektets mål är att samla erfarenheter i skärgården om att främja och för att främja distansarbete och annat it baserat arbete i skärgårdsområdet. Med projektet främjas arbetsmöjligheter och konkurrenskraft i skärgården och i och med det områdets dragningskraft som plats att bo och leva på. För de finskspråkiga skärgårdskommunernas del används enkätmaterialet också som kommunmaterial för ett lärdomsprovsarbete som stöder projektet och som är under arbete vid Åbo universitets institution för geografi. Med tack för samarbetet, Sami Tantarimäki Elisa Holma Planerare, FD Praktikant Åbo universitet, fortbildningscentralen Åbo universitet, fortbildningscentralen t , t , e. e.

3 INNEHÅLL 1. Inledning 1 2. Alla som svarat på enkäten och personer i arbetsför ålder Allmänt Distansarbetarnas andel av alla arbetande Intresse för distansarbete Förutsättningar för distansarbete Öka användning av fritidsbostad och intresse att flytta 4 3. Distansarbetare och övriga arbetande Allmänt Mängden distansarbete och förutsättningar 6 4. Öka användningen av fritidsbostad och flyttning till kommunen gruppvis Ändra fritidsbostaden till åretruntboende Flytta till kommunen som stadigvarande invånare 8 5. Fri respons till kommunen 9 6. Sammandrag 10 Bilaga 1. Enkätformulär Bilaga 2. Tabell 1 Bilaga 3. Respons till kommunen

4 1. INLEDNING Sammanlagt (bilaga 1) enkäter om distansarbete sändes till deltidsboende invånare i Dragsfjärd. Vi mottog 250 svar, det vill säga svarsprocenten är 14. I rapporten behandlas svararna först som en helhet för att ge en överblick av hela svarargruppen. Vid studier som hör samman med arbetet har vi lämnat pensionerade svarare utanför studien och koncentrerat oss på invånare i arbetsför ålder hos vilka arbetsplatsen sannolikt ännu inverkar på bostadens läge och den tid som tillbringas vid fritidsbostaden. Efter översikten som gäller hela materialet granskas enkätens resultat som mindre helheter. Svararna har indelats i distansarbetare och dem som inte distansarbetar samt pensionerade. Personer i arbetsför ålder som inte distansarbetar har vidare indelats i dem som är intresserade av att distansarbeta i sin fritidskommun och dem som inte ens är intresserade av det. Till slut jämförs resultaten sinsemellan genom att särskilt fästa uppmärksamheten på vilka grupper som är intresserade av att använda fritidsbostaden mera samt att eventuellt flytta till kommunen som stadigvarande invånare. Då resultaten granskas bör man hålla i minnet att materialet är rätt så litet särskilt vid klassificerade grupper. Därför skall man ställa sig skeptiskt till resultaten och vara försiktig med att generalisera. På enkätblanketten hade deltidsinvånare också möjlighet att ge fri respons till kommunen, som samlats i slutet av rapporten. 2. ALLA SOM SVARAT PÅ ENKÄTEN OCH PERSONER I ARBETSFÖR ÅLDER 2.1. Allmänt Av dem som svarade på Dragsfjärds enkät var 104 kvinnor (42 %) och 146 män (58 %). Medelåldern på svararna var 58 år. Den yngsta av svararna är 25 år och den äldsta 83 år. Största delen av Dragsfjärds deltidsinvånare bor i huvudstadsregionen eller mellan Åbo och Helsingfors och arbetar också där (Bilaga 2). I huvudstadsregionens kommuner Helsingfors, Esbo, Grankulla och Vanda bor sammanlagt knappt 60 procent av de deltidsinvånare som svarade på enkäten. Huvudstadsregionen är också den största pendlingsregionen bland svararna i ovan nämnda kommuner arbetar en nästan lika stor del av svararna i arbetsför ålder. Skillnaden mellan antalet pendlingskommuner och svarare i arbetsför ålder förklaras med att det var möjligt att ange flera pendlingskommuner. Då enskilda yrkesgrupper för svararna studeras är pensionerade den största gruppen (Tabell 2). Nästan en tredje del av dem som svarade på enkäten var pensionerade. Av svarare i arbetsför ålder hör 70 procent till grupperna chef/högsta tjänsteman, företagare, expert eller specialexpert. Av svarare i arbetsför ålder hade nästan en tredjedel en ledande ställning, en femtedel var företagare och en lika stor del utgjorde experterna och specialexperterna tillsammans. Även andelen som arbetar med olika uppgifter inom kundbetjäning, vård, försäljning och på kontor är totalt en femtedel av alla personer i arbetsför ålder som svarat på enkäten. 1

5 Tabell 2. Deltidsinvånares fördelning enligt yrkesgrupp i Dragsfjärd. Alla svarare Arbetsföra personer pers. % pers. % inget svar 1 0, ,0 chef/högsta tjänsteman 53 21, ,0 företagare 34 13, ,9 expert 19 7, ,1 service/försäljning/vårdarbetare 17 6,8 17 9,9 kontor/kundbetjäningsarbetstagare 16 6,4 16 9,4 specialexpert 14 5,6 14 8,2 freelancer/yrkesutövare 9 3,6 9 5,3 annan avlönad 7 2,8 7 4,1 soldat 1 0,4 1 0,6 studerande 1 0,4 1 0,6 pensionär 78 31,2 totalt ,0 2.2 Distansarbetstagarnas andel av alla arbetande Av de i arbetsför ålder som svarat på enkäten arbetar 35 procent på distans vid sin fritidsbostad åtminstone ibland. Det vanligaste är att man distansarbetar tillfälligt vid fritidsbostaden. Tillfälligt distansarbetar 23 procent av svararna i arbetsför ålder vid sin fritidsbostad. Klart färre arbetar mera regelbundet på distans: både gruppen stadigvarande och veckovis arbetande uppgår till fem Distansarbetets vanlighet distansarbetar inte längre 3 % varje vecka 5 % permanent 5 % spåradiskt 23 % månatligen 2 % distansarbetar inte 62 % Bild 1. Distansarbetets vanlighet bland personer i arbetsför ålder. procent och månadsvis arbetande till två procent av personer i arbetsför ålder. Tre procent av personerna i arbetsför ålder har tidigare distansarbetat vid fritidsbostaden men gör det inte längre. (Bild 1.) Som orsak för att man upphört med distansarbetet nämns ändring av arbetets karaktär och att det saknas snabba Internetförbindelser. Det relativt stora antalet distansarbetare kan ändå antagligen inte ställas i relation till alla deltidsinvånare i Dragsfjärd eftersom svarsprocenten var låg och de som svarat på enkäten aktivare än andra sannolikt är distansarbetare och de som är intresserade av distansarbete. 2.2.Intresse för distansarbete Av dem i arbetsför ålder som svarat på frågan om intresse för distansarbete svarar lite över hälften, 57 personer, att de är intresserade av att distansarbeta i sin fritidskommun. Största 2

6 delen av dem som är intresserade av att distansarbeta i den egna fritidsbostaden, där över 40 procent av svarande i arbetsför ålder är intresserad av att distansarbeta. Klart färre av dem som svarat på frågan är intresserade Intresserade av distansarbete i ingendera 48 % i båda 9 % i fritidsbostaden 41 % i något annat rum 2 % Bild 2. Personer i arbetsför ålder som är intresserade av distans arbete. av att distansarbeta i andra utrymmen i Dragsfjärd, trots att det skulle finnas efterfrågan även på ett sådant här utrymme. En knapp tiondel av dem i arbetsför ålder som svarat på frågan, det vill säga tio personer, är intresserade av att distansarbeta både i egen fritidsbostad och i annat rum. (Bild 2) Frågan var riktad till dem som inte åtminstone tillsvidare distansarbetar vid sin fritidsbostad, men bland svararna finns ändå fem deltidsinvånare som redan distansarbetar. Ytterligare sex pensionerade personer meddelar att de skulle vara intresserade av att distansarbeta i sin fritidskommun. 2.4 Förutsättningar för distansarbete Av alla som svarat på enkäten svarade 73 procent på frågan om förutsättningar för distansarbete. Av dem är 81 procent i arbetsför ålder och resten pensionärer. Det var möjligt att välja flera alternativ i frågan. Bredband eller trådlös Internetförbindelse upplevs som den klart viktigaste förutsättningen för distansarbete: det här alternativets andel är lite över hälften. Även faktorer som hänför sig till arbetets natur och förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare framträder som centrala: 15 procent av svararna anser att arbetsgivarens tillåtelse är en förutsättning för distansarbete och 12 procent anser att flexiblare arbete är det. (Bild 3.) Förutsättningar för distansarbete särskilt itlokal 5 % flexiblare arbete 12 % arbetsgivarens tillåtelse 15 % annat 16 % särskild lokal 0 % internetförbindelse 52 % Bild 3. Förutsättningar för distansarbetet på basis av hela materialet. I alternativet annat framträder faktorer som hör samman med arbetets platsbundna natur eller oflexibilitet, som ibland helt hindrar distansarbete. Sådana här fria svar är till exempel Arbets beskrivningen skulle ändras ; Arbete som skulle möjliggöra distansarbete nuvarande arbete är inte sådant ; Ej aktuellt med den sorts arbete jag har nu ; Kundbetjäning går inte på distans. Av tekniska förutsättningar betonas snabb och förmånlig Internetförbindelse och avsaknad av elektricitet till exempel i följande svar: Snabbare bredband (nu 2Mb/s) ; Vi har ingen elektricitet på vår ö 3

7 och inte heller telefonlinje ; Tillräckligt effektiv och billig bredbandsförbindelse skulle vara mycket viktig ; Elektricitet/Min dator kan kopplas till solenergi, men tillsvidare finns det endast en panel. Andra faktorer som hindrar distansarbete är fritidsbostadens läge på en ö och avsaknad av post och byråtjänster. Ytterligare förutsättningar för distansarbete är bland annat egna attityder och aktiv arbetsålder. 2.5 Öka användning av fritidsbostad och ivern att flytta Bland dem som svarat på Dragsfjärds enkät finns intresse både för att öka användningen av fritidsbostaden och att flytta till kommunen. Av dem som svarat på enkäten svarar 17 procent att de har övervägt att bygga om fritidbostaden så att den lämpar sig för åretruntboende. Redan i dagens läge kan 16 procent av svararnas fritidsbostäder bebos åretrunt (Bild 4). En femtedel av alla som svarat på enkäten säger att de har övervägt att flytta till Dragsfjärd som permanent invånare (Bild 5). Fyra personer har uppgivit Dragsfjärd som sin boendekommun, men vid fråga om intresse att flytta till kommunen har inte en enda svarat att de redan är kommuninvånare. Har du övervägt att bygga om fritidsboenden för åretrunt boende Har du övervägt att flytta permanent till kommunen är redan 16 % ja 17 % ja 20 % nej 67 % nej 80 % Bild 4. De som övervägt att bygga om Bild 5. De som övervägt att flytta fritidsbostaden för åretrunt användning. till kommunen som stadigvarande invånare. 3 DISTANSARBETARE OCH ÖVRIGA ARBETANDE 3.1 Allmänt Medelåldern för alla som svarat på enkäten är 53 år. Medelåldern för distansarbetare är lite högre, 54 år. Av 171 arbetande distansarbetar 61 personer men till distansarbetarna har också räknats de pensionerade som uppgav att de distansarbetar på sin fritidsbostad. På det här viset stiger antalet distansarbetare till 65. Utgående från materialet är det klart vanligare att männen distansarbetar än att kvinnorna gör det. Av distansarbetarna är 28 procent kvinnor och 72 procent män, då det åter är en nästan lika stor del både av män och 4

8 av kvinnor som inte distansarbetar. Den yngsta distansarbetaren i materialet är 25 år och den äldsta är 75 år. Boende och arbetskommunerna för de distansarbetare som svarat på enkäten liksom också för andra arbetande var koncentrerade till huvudstadsregionen, men enskilda distansarbetares boende och arbetskommuner kunde geografiskt finnas också långt borta från fritidskommunen (Tabell 3). Enbart i Helsingfors och Esbo bor över 60 procent av distansarbetarna. Tabell 3. Distansarbetares boende och arbetskommuner Boende och arbetskommuner: Distansarbetare Boendekommun, % Arbetskommun, % personer personer inte uppgiven 2 3,1 9 12,3 Helsingfors 21 32, ,2 Esbo 19 29, ,3 Grankulla 4 6,2 1 1,4 Vanda 2 3,1 4 5,5 Ekenäs 2 3,1 0 0,0 Dragsfjärd 2 3,1 5 6,8 Åbo 1 1,5 1 1,4 Salo 1 1,5 1 1,4 Pargas 1 1,5 1, 1,4 Birkala 1 1,5 0 0,0 Kyrkslätt 1 1,5 0 0,0 Uppsala, Sverige 1 1,5 1 1,4 Muurla 1 1,5 1 1,4 Hangö 1 1,5 1 1,4 Malaga, Spanien 1 1,5 0 0,0 Sjundeå 1 1,5 0 0,0 Bryssel, Belgien 1 1,5 1 1,4 Österåker, Sverige 1 1,5 0 0,0 Kolding, Danmark 1 1,5 1 1,4 Tammerfors 0 0,0 1 1,4 Täby, Sverige 0 0,0 1 1,4 Stockholm, Sverige 0 0,0 2 2,7 Tot , ,0 Distansarbetare som svarat på enkäten bestod huvudsakligen av personer i ledande ställning, företagare samt experter och specialexperter. Dessa utgjorde sammanlagt 86 procent av alla distansarbetare i materialet. I enskilda yrkesgrupper var de flesta distansarbetarna i ledande ställning, det vill säga 37 procent. Företagarnas andel var 28 procent och experters och specialexperters andel totalt 22 procent. (Tabell 4.) Vanligast är distansarbetet ändå bland företagare; av alla företagare i materialet distansarbetar lite över hälften (53 %) vid fritidsbostaden. Av chefer distansarbetar 45 procent och av experter och specialexperter 42 % vid sin fritidsbostad. Nästan hälften (47 %) av dem som svarat på enkäten var personer i arbetsför ålder som är intresserade av distansarbete men som åtminstone inte ännu distansarbetar. Yrkesgrupperna som var intresserade av distansarbete var till stor del samma som deras som redan distansarbetar och som ganska bra åtminstone delvis lämpar sig att utföras som distansarbete. Emellertid finns det lite intresse för distansarbete också bland arbetare i kontor, inom service och försäljning. Nästan en tredjedel av intresserade var personer i 5

9 ledande ställning, av olika experter var en femtedel och av kontors, kundbetjänings, försäljnings och vårdarbetstagare var totalt en fjärdedel intresserade av distansarbete. (Tabell 5.) Utgående från materialet fanns det största intresset för distansarbete bland dem som var i ledande ställning. Av dem i ledande ställning som inte för närvarande distansarbeter i deras fritidskommun skulle 59 procent vara intresserade av det. En nästan lika stor del (58 %) av experterna och specialexperterna svarar att de skulle vara intresserade av distansarbete i deras fritidskommun. Av företagare som inte distansarbetar är istället endast 31 procent intresserade av distansarbete i deras fritidskommuner. Tabell 4. Yrkesgrupper för distansarbetare. Tabell 5. Yrkesgrupper intresserade av distansarbete. Yrkesgrupper för distansarbetare Pers. % chef/högsta tjänsteman 24 36,9 företagare 18 27,7 specialexpert 7 10,8 expert 7 10,8 pensionär 4 6,2 service/försäljn./vårdarb. 2 3,1 freelancer/yrkesutövare 1 1,5 kontors /kundbetj.arb. 1 1,5 studerande 1 1,5 tot ,0 Yrkesgrupper intresserade av distansarbete Pers. % chef/högsta tjänsteman 17 32,7 expert 7 13,5 kontors /kundbetj.arb. 7 13,5 service /förs. /vårdarb. 6 11,5 företagare 5 9,6 specialexpert 4 7,7 freelancer/yrkesutövare 3 5,8 övriga avlönade 3 5,8 tot ,0 3.2 Mängden distansarbete och förutsättningar sporadiskt 62 % Mängden distansarbete permanent 17 % varje vecka 16 % varje månad 5 % Största delen (62 %) av de distansarbetare som svarade på enkäten distansarbetar sporadiskt i fritidsbostaden. Mera regelbundet distansarbetar 38 procent, av vilka 17 procent distansarbetar permanent i fritidsbostaden. Nästan lika många (16 %) arbetar varje vecka och fem procent distansarbetar varje månad. En av distansarbetarna uppgav inte hur ofta hon/han distansarbetar i sin fritidsbostad. Bild 6. Mängden distansarbete som distansarbetarna utför. På frågan om att öka förutsättningarna för distansarbete som utförs i fritidsbostaden svarade 90 procent av distansarbetarna. Behovet av en snabb Internetförbindelse framträder klart från andra förutsättningar och valdes av 58 procent av distansarbetarna. Åtta procent av distansarbetarna som svarade på frågan ansåg att både flexiblare arbete och arbetsgivarens tillstånd är förutsättningar för att öka distansarbetet. (Bild 7.) I alternativet annat framkom särskilt faktorer som hör samman med tekniska förutsättningar och arbetets natur. 6

10 Förutsättningar för distansarbete: distansarbetare flexiblare arbete 8 % inget svar 10 % annat 13 % arbetsgivarens tillåtelse 8 % särskild itlokal 3 % internetförbindelse 58 % Bild 7. Förutsättningar för distansarbete enligt distansarbetare. Förutsättningar för distansarbete: intresserade särskild itlokal 9 % flexiblare arbete 16 % annat 7 % inget svar 2 % särskilt plats 1 % internetförbindelse 45 % Rörande dem som är intresserade av distansarbete, som förutsättningar för distansarbete betonas mer arbetes flexibilitet och arbetsgivarens tillåtelse. Alternativet arbetsgivarens tillåtelse valdes en femtedel av dem som är intresserade av distansarbetet och alternativet flexiblare arbetet valdes av 16 procent. Ändå det vanligaste alternativ är Internetförbindelse, som hoppas vara både snabb och förmånlig. (Bild 8.) arbetsgivarens tillåtelse 20 % Bild 8. Förutsättningar för distansarbete enligt dem som är intresserade av distansarbete 4. ÖKA ANVÄNDNINGEN AV FRITIDSBOSTÄDER OCH FLYTTNING TILL KOMMUNEN 4.1 Bygga om fritidsbostaden för åretruntboende Distansarbetare som svarat på enkäten och de som är intresserade av distansarbete har oftare än andra övervägt att bygga om sin fritidsbostad så att den lämpar sig för åretruntboende. Av distansarbetare svarar 26 procent och av dem som är intresserade av distansarbete 27 procent att de har övervägt att bygga om fritidsbostaden för åretruntboende. De i arbetsför ålder som inte är intresserade av distansarbete har rätt så lite intresse av att öka utrustningsnivån i fritidsbostaden. Av dem svarar endast sex procent att de övervägt att bygga om fritidsbostaden så att den lämpar sig för åretruntboende. Av 7

11 pensionärer svarar var tionde att de har övervägt att bygga om sin fritidsbostad för åretruntboende. (Bild 9.) 4.2 Flytta till kommunen som stadigvarande invånare Utgående från materialet är distansarbetare och de som är intresserade av distansarbete lite ivrigare än övriga deltidsinvånare att flytta som stadigvarande invånare till sin fritidskommun. 29 procent både av dem som distansarbetar och av dem som är intresserade av distansarbete säger sig ha övervägt att flytta till Dragsfjärd. De personer i arbetsför ålder, som inte är intresserade av distansarbete, har mera sällan än övriga övervägt att flytta till sin fritidskommun. Av dem svarar åtta procent att de har övervägt att flytta till kommunen. Av pensionerade anser 12 procent att flyttning till fritidskommunen är möjlig. (Bild 10.) Deltidsinvånare som har övervägt att bygga om fritidsbostaden för användning åretrunt 100 % 90 % 16,1 13,8 19,3 21,2 15,4 14,3 80 % 70 % 60 % 16,9 26,2 15,6 26,9 5,8 10,4 50 % 40 % 30 % 20 % 66,9 60,0 65,1 51,9 78,8 75,3 är redan 10 % ja 0 % nej Alla Distansarbetare I arbetsför ålder, inte distans. Intresserade av distansarbete Inte intresserade Pensionärer Bild 9. Deltidsinvånare gruppvis som övervägt att bygga om fritidsbostaden för användning åretrunt. 8

12 Deltidsinvånare som övervägt att flytta till kommunen 100 % 90 % 80 % 19,7 29,2 19,1 28,8 7,7 11,7 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 80,3 70,8 80,9 71,2 92,3 88,3 20 % 10 % 0 % ja nej Alla Distansarbetare I arbetsålder, inte distans. Intresserade av distansarbete Inte intresserade Pensionärer Bild 10. Deltidsinvånare gruppvis som övervägt att flytta till Dragsvik som stadigvarande invånare. 5. FRI RESPONS TILL KOMMUNEN I enkäten hade deltidsinvånarna möjlighet att ge Dragsfjärds kommun fri respons och framföra tankar och hälsningar om bland annat distansarbete, arbetsmöjligheter, boende och tjänster (Bilaga 3). I responsen framförs särskilt kommentarer som hänför sig till Internetförbindelser i skärgården, deltidsinvånares avgifter, trafik, byggande och elektricitet samt avfallshantering. Deltidsinvånarna anser att snabba, pålitliga och förmånliga Internetförbindelser är viktiga både för arbetet och för att sköta dagliga ärenden, men förbindelsen bör vara möjlig att få också för en del av året. Nödvändiga avgifter för deltidsinvånare, särskilt avfallshanteringsavgiften, anses vara höga. I fråga om avfallshanteringen önskas också bättre möjligheter till återvinning och sortering. När det gäller trafiken anses förbindelsfartygsturerna viktiga och flera önskas också. Likaså saknar båtfolket service och båtplatser. I fråga om öar utan elektricitet önskas billigare elektrifiering av öar och till exempel möjlighet att hyra solpaneler. Mera byggnadsrätt på tomterna önskas och för ombyggnad av sommarbostäder för åretruntboende önskas stöd av kommunen. Deltidsinvånare är också miljömedvetna och önskar åtgärder för att förbättra Skärgårdshavets tillstånd, de kritiserar vindkraftverk som håller på att planeras på området. 9

13 6. SAMMANDRAG Största delen av Dragsfjärds deltidsinvånare som svarat på distansarbetsenkäten bor i huvudstadsregionen där också största delen av deras arbetsplatser ligger. En rätt så stor del av dem som svarade var emellertid pensionerade, och arbetsplatsen inverkar sålunda inte längre på den tid som tillbringas i fritidsbostaden. Av de personer som är i arbetsför ålder och som svarat på enkäten var 70 procent i ledande ställning, företagare och olika experter. Största delen av dem är potentiella distansarbetare, eftersom distansarbetet är vanligast bland svararna i samma yrkesgrupper. Enkäten postades som en del av Kemiönsaaris försenade masspostning. Detta har antagligen minskat svarsaktiviteten, eftersom enkäten kom fram först samma dag som den skulle returneras. Av alla i arbetsför ålder som svarat på enkäten distansarbetar över en tredjedel i fritidsbostaden. Största delen av dem distansarbetar sporadiskt. Av personer i arbetsför ålder som inte distansarbetar var över hälften intresserade av att distansarbeta i deras fritidskommun. Deras yrkesgrupper var i stor utsträckning samma som distansarbetarnas, men med fanns också flera som arbetar med uppgifter inom kontor, försäljning och kundbetjäning. Internetförbindelse höjer sig över alla andra förutsättningar för att distansarbeta eller öka distansarbetet. Ofta är man antingen inte medveten om tillgången på Internetförbindelse eller så räcker inte den befintliga förbindelsen till. Även arbetets flexibilitet och arbetsgivarens tillåtelse framträder som viktiga förutsättningar för distansarbete. Distansarbetare och de som är intresserade av distansarbete i Dragsfjärd är klart mer intresserade än andra av att tillbringa mera tid i fritidsbostaden och eventuellt också flytta till fritidskommunen som stadigvarande invånare. Av personer i arbetsför ålder är de som inte är intresserade av distansarbete också de som minst har övervägt att höja utrustningsnivån i fritidstugan och flytta till kommunen. Även av dem som nu är pensionärer svarar ganska få att de har övervägt att bygga om fritidsbostaden så att den lämpar sig för åretruntboende eller att flytta till kommunen. 10

14 DRAGSFJÄRD Pyydämme Teitä ystävällisesti vastaamaan seuraaviin kysymyksiin 1 9. BILAGA 1. Valintakysymyksissä ympyröikää vaihtoehtojen kirjain. Vi hoppas Ni vill svara på följande frågor 1 9. Vid urvalsfrågor ringa in bokstaven för alternativen. 1. Vastaajatiedot Sukupuoli/Kön a) Nainen/Kvinna b) Mies/Man Ikänne/Er ålder: Asuinkuntanne/Er hemkommun: Työssäkäyntikuntanne/ Kommun där Ni arbetar : Ammattiryhmä/ Yrkesgrupp a) sotilaat/militärer b) johtajat ja ylimmät virkamiehet/direktörer och övre tjänstemän c) erityisasiantuntijat/specialexperter d) asiantuntijat/experter e) yrittäjä/företagare f) ammatinharjoittaja/freelancer/yrkesutövare g) toimisto ja asiakaspalvelutyöntekijät/ anställda inom kontors och kundbetjäningsarbete h) palvelu, myynti ja hoitotyöntekijät/ anställda inom service, försäljnings och vårdarbete i) maanviljelijät, metsätyöntekijät ym./ jordbrukare, skogsarbetare mm. j) rakennus, korjaus ja valmistustyöntekijät/ bygg, renoverings och tillverkningsanställda k) prosessikuljetustyöntekijät/processtransportanställda l) muu palkallinen/övriga anställda m) eläkeläinen/pensionär n) opiskelija/studerande 2. Teettekö etätyötä vapaa ajan asunnollanne/ Arbetar Ni på distans vid Er fritidsbostad? a) Kyllä/Ja b) En/Nej c) Olen tehnyt, mutta en tee enää, koska/ Har arbetat men gör det inte längre eftersom 3. Jos vastasitte edelliseen kyllä, niin kuinka usein/ Om Ni svarade ja på föregående fråga, hur ofta? a) Vakituisesti/ Regelbundet b) Viikottain/ Varje vecka c) Kuukausittain/ Varje månad d) Satunnaisesti/ Sporadiskt 11

15 DRAGSFJÄRD Jos vastasitte en, niin olisitteko kiinnostunut tekemään etätyötä/ Om Ni svarade nej; skulle Ni vara intresserad att arbeta på distans? a) Vapaa ajanasunnossanne/ I Er fritidsbostad b) Muussa järjestetyssä työtilassa vapaa aikakunnassanne/ I annan ordnad arbetslokal i Er fritidskommun c) Molemmissa/ I båda d) En kummassakaan/ Inte i något av alternativen 5. Etätyön tekeminen tai sen tekeminen nykyistä enemmän edellyttäisi / Att distansarbeta eller arbeta oftare på distans än nu skulle förutsätta a) Internetyhteyttä vapaa ajan asunnolle (laajakaista tai langaton)/ Internetförbindelse till fritidsbostaden (bredband eller trådlös) b) Erillistä it yhteyksin varustettua työtilaa vapaa aikakunnassa/ Särskilt arbetsutrymme med it förbindelse i fritidskommunen c) Erillistä työtilaa vapaa aikakunnassa/ Särskild arbetslokal i fritidskommunen d) Joustavampaa työtä/ Flexiblare arbete e) Työnantajan suostumusta/ Arbetsgivarens godkännande f) Muuta, mitä?/ Annat, vad? 6. Oletteko harkinnut kesäasuntonne muuttamista ympärivuotiseen asuinkäyttöön/ Har Ni övervägt att bygga om er sommarbostad för åretruntboende? a) Kyllä/Ja b) En/Nej c) On jo ympärivuotisesti asuttava/ Är redan utrustad för åretruntboende 7. Oletteko harkinnut muuttavanne pysyvästi vapaa aikakuntaan asumaan/ Har Ni övervägt att flytta permanent till fritidskommunen? a) Kyllä/Ja b) En/Nej c) Olen jo kuntalainen/ Jag är redan kommuninvånare 8. Jos teette tai olette tehnyt etätyötä, niin saako Teitä mahdollisesti myöhemmin haastatella/ Om ni har arbetat eller arbetar på distans skulle vi eventuellt få intervjua Er i ett senare skede? Kyllä, yhteystiedot/ Ja, kontaktuppgifter: Ei/Nej 12

16 DRAGSFJÄRD Onko teillä muita vapaa aikakuntaanne koskevia ajatuksia ja terveisiä etätyöhön, työmahdollisuuksiin, asumiseen, palveluihin tai muuhun liittyen/ Har Ni andra åsikter om Er fritidskommun och hälsningar angående distansarbete, arbetsmöjligheter, boende, service eller annat? Kiitos vastauksistanne! Pyydämme palauttamaan täyttämänne lomakkeen oheisella palautuskuorella mennessä. Tack för Era svar! Vi ber Er returnera den ifyllda blanketten i bifogade returkuvert senast

17 Tabell 1. Boende och arbetskommuner för deltidsinvånare i Dragsfjärd. BILAGA 2. Boendekommun Hela materialet, pers. % Pers. i arbetsför ålder Arbetskommun % Pers. i % arbetsför ålder Inte meddelats 8 3,2 4 2,3 17 9,5 Helsingfors 71 28, , ,2 Esbo , ,2 Åbo 22 8,8 12 7,0 14 7,8 Grankulla 14 5,6 10 5,8 3 1,7 Salo 8 3,2 5 2,9 5 2,8 Ekenäs 8 3,2 6 3,5 2 1,1 Vanda 7 2,8 6 3,5 9 5,0 Kyrkslätt 6 2,4 4 2,3 1 0,6 Hangö 4 1,6 2 1,2 3 1,7 Dragsfjärd 4 1,6 2 1,2 5 2,8 S:t Karins 3 1,2 2 1,2 0 0,0 Nurmijärvi 2 0,8 2 1,2 0 0,0 Halikko 2 0,8 2 1,2 0 0,0 Lojo 2 0,8 2 1,2 2 1,1 Pargas 2 0,8 2 1,2 2 1,1 Pöytyä 2 0,8 1 0,6 1 0,6 Stockholm 2 0,8 2 1,2 4 2,2 Mariehamn 2 0,8 1 0,6 1 0,6 Ylöjärvi 1 0,4 0 0,0 0 0,0 Masku 1 0,4 0 0,0 0 0,0 Tammerfors 1 0,4 1 0,6 2 1,1 Tavastehus 1 0,4 0 0,0 1 0,6 Tusby 1 0,4 0 0,0 0 0,0 Birkala 1 0,4 1 0,6 0 0,0 Björneborg 1 0,4 1 0,6 0 0,0 Vichtis 1 0,4 0 0,0 1 0,6 Karis 1 0,4 0 0,0 0 0,0 Uppsala, Sverige 1 0,4 1 0,6 1 0,6 Muurla 1 0,4 1 0,6 1 0,6 Sibbo 1 0,4 0 0,0 1 0,6 Jämsänkoski 1 0,4 1 0,6 0 0,0 Janakkala 1 0,4 1 0,6 0 0,0 Kurikka 1 0,4 0 0,0 0 0,0 Kuusjoki 1 0,4 1 0,6 1 0,6 Malaga, Spanien 1 0,4 0 0,0 0 0,0 Högfors 1 0,4 0 0,0 0 0,0 Lidingö, Sverige 1 0,4 1 0,6 1 0,6 Sjundeå 1 0,4 1 0,6 0 0,0 Bryssel, Belgien 1 0,4 1 0,6 1 0,6 Fuengirola, 1 0,4 0 0,0 0 0,0 Spanien Eskilstuna, Sverige 1 0,4 1 0,6 1 0,6 Österåker, Sverige 1 0,4 1 0,6 0 0,0 Södertälje, Sverige 1 0,4 1 0,6 1 0,6 Kolding, Danmark 1 0,4 1 0,6 1 0,6 Nokia ,0 1 0,6 Letala ,0 1 0,6 Täby, Sverige ,0 1 0,6 Mänttä ,0 1 0,6 Oslo, Norge ,0 1 0,6 Tot , ,0

18 RESPONS TILL KOMMUNEN BILAGA 3. En utmärkt kommun för sommargäst, hoppas att det i framtiden skulle finnas möjlighet till stadigvarande boende i sommarkommunen. Utnyttjandet av turism (speciellt genom havet), utökandet av olika redan befintliga tjänster skulle ge möjlighet att arbeta i Dragsfjärds kommun till exempel som företagare. Det lönar sig för kommunen att vidare kartlägga vad man kunde göra för att främja turism och därtill anknytande näringar. Möjligheter finns att bland annat utifrån havet, naturen, läget, historien mm. öka företagandet och därigenom sysselsättningen. Dalsbruk är en utmärkt plats. Tack till Er, kommunens fäder och mödrar, för det. Avfallshantering, byggnadsfrågor, sotning, alltså sådant vi oftast behöver, funkar bra. Hälsovårdens sommarpaus drabbar ju oss ibland, men problemet är ju ganska oundvikligt. Det är ju inte direkt kommunens sak, men förbindelsebåtens tider hjälper inte fritidsboare särskilt mycket (Vänö Tvuhamn linjen). 1) Möjlighet till skyddad båtplats på västra sidan av Padva (Bromarv) skulle öka användningen av fritidsbostaden och underlätta färden till ön. Till Padvas kust bör absolut och snabbt fås en marina skyddad med vågbrytare. En mycket viktig sak. 2) Angående områdets renhet finns det åtskilligt övrigt att önska. Återvinningspunkterna är avstjälpningsplatser och omgivningen är nersmutsad och ovårdad (även byggnader, bryggor, gårdar mm). Med området avser jag hela skärgården. 3) Sommargästernas avfallsavgift hög, då stugan finns på en ö och är i sommarbruk. Under samma tid det vill säga dubbelt betalar vi avfallsavgift till hemorten. Båtplatserna också dyra. 4) Svenska språkets dominerande ställning försvårar (ibland) skötsel av ärenden och användning av tjänster. Åland har man ingen lust att besöka, då inställningen mot finskspråkiga är negativ liksom också mot det finska språket. Elektrifieringen av öarna billigare så att man kunde distansarbeta på den egna ön där det inte finns elektricitet. Skulle också fås i åretrunt användning! Båtplatsen som behövs för att fritidsbostaden ligger på en ö (Granvik) kunde hellre vara anvisad av kommunen än en rätt så dyr plats av ett kommersiellt företag. Det kunde också finnas ett förbindelsfartygs /taxibåtkort lite på samma sätt som de har som bor stadigvarande på öarna (gratis). ½ gratis skulle kanske vara rättvist. Jag anser att möjlighet till distansarbeten borde vara möjlig på de flesta fritidsbostäder. Detta skulle medföra högre utnyttjningsgrad av fritidsbostäderna. Investeringskostnaden borde vara skälig! (ca 100 ) samt månadskostnaderna ca ) Mekaniken för att mobilisera kunskap, nätverk och energi hos fritidsboende 2) Förmedling av konstakter, aktivare än företagarekatalogen, som kan hjälpa fritidsboende med allehanda. Digi tv borde fås att synas (analogisk syns, digi inte) Servicen har blivit bättre, till och med på många olika sätt 1

19 Det är trevligt att lokal mat finns tillgänglig numera också i butikerna (grönsaker, fisk) Förmånlig Internetförbindelse skulle underlätta arbetet här Mera byggrätt!!! Bygga båthus viktigt, nu inte tillåtet!!! Kommunens förtroendevalda och tjänstemän största orsaken till att man inte får nya invånare och skattebetalare till kommunen. För lokalt och trångsynt tänkande. Finlands bästa skattebetalare som sommargäster i kommunen, som kommunens tankesmedja hela tiden plågar! Kommunen slösar hela tiden bort fina möjligheter. Att få ens en invånare av ovannämnda grupp skulle ge mera skatteinkomster än vad alla nuvarande invånare betalar sammanlagt. Bor ibland flera veckor ute i skärgården utan vägförbindelse. Ganska hopplöst under menföre vintertid. Har ej motorkälke. Som hantverkare och smyckekonstnär är man beroende av transporter, inte bara IT. En idiotisk olägenhet är att telefonoperatören (Sonera) inte godkänner att telefonen bara används under en del av året. Hela året kostar! Kommer därför att säga upp den. OBS 1 km sjökabel 20 år gammal blir nog kvar på vattnet! Ett förmånligt bredband för användning i sommarstugor skulle vara nödvändig. Till exempel 10 /mån., 256 kb/s för tre månader utan anslutningsavgift. Vem erbjuder? Detta skulle möjliggöra vistelse på sommarstugan hela sommaren. Jag tar emot erbjudanden till adressen. Tycker att allt fungerar bra. Man skall inte heller kräva för mycket!! Jag motsätter mig industriella vindmöllor i Skärgårdshavets nationalpark. Om de byggs skall de planeras i industriområden el. dyl. Högsåra vindmöllor är ett olyckligt kapitel! Tråkigt att förbindelsefartyget kör så sällan! Avfallskärl i hamnen eller i närheten av Rosala vid min ålder svårt att gå långa vägar med avfallet och ändå har kostnaderna stigit. Semester skall vara semester! Bredbandsförbindelser är a och o! Det är viktigt att förbindelsefartygstrafiken bevaras! Datoranvändning är nödvändig för att sköta arbetsuppgifterna (bredband). GSM telefonens hörbarhet är viktig (nuvarande bryter emellanåt). Information om stuggårdskarlar. Annars också verkar det vara omöjligt att anställa karlar för renovering. Gällande servicen har jag! Att frakta Rosalas skräpkärl ut i skogen är orimligt?! Alltså för vi skräpet till fastlandet men betalar fakturorna! Dessutom är det kolossalt mycket skräp vid Rosala affärsområde och det fortsätter år efter år. 2

20 Köpmannen håller området snyggt men Wiesens dynasti lämnar efter sig alldeles otroligt mycket saker, byggnadsmaterial osv., osv!! Bygg en sådan där rörlig bibliotek distansarbetsbåt, som bokbussarna på fastlandet. Testa den på olika rutter. Gör en gallup om saken. Öka trafikförbindelserna till havs likaså bussförbindelserna på fastlandet. Att få elektricitet till de yttersta öarna Det skulle vara roligt med en sådan där solcell som kunde hyras. Transporten och hämtningen av den mm. skulle vara kommunens sak. Det skulle troligen vara den vettigaste idén. Och om någon skulle utveckla en kontorstält som skulle gömma sig i terrängen som kunde hyras för sommaren.. Skulle inte ta upp utrymme i stugan och solcellen skulle ge elektricitet Skrottransportbåtarna kunde komma 3 4 gånger sommartid. Och inte en gång som man inte hinner till. Man borde göra något åt sjunktimret som flyter i havet och ligger på stränderna. Med tanke på ökad trafik också på färjor borde ortsbor (öbor) ha förkörsrätt. Alternativt att färjan kör extra turer vid behov. Vi trivs bra i vår fritidskommun och nu har vi inte särskilda hälsningar. Jag arbetar med hjälp av en solcell, vilket begränsar kapaciteten. Elektriciteten finns ett stenkast härifrån men kostnaderna för att dra en linje rör sig för närvarande kring euro. Tio år sedan var de och också då för dyra. Kommunen kunde stöda elektrifieringen! Det har varit svårt att få kommunens tillstånd till att omvandla fritidsbostad till permanent bostad. Tillgång till förbindelsebåts kommunikation med fastlandet viktig (skolgång för barn). Bredbandsförbindelse för användning av e post och dator skulle vara en bra sak för trots att man inte egentligen vill arbeta på sommarstugan blir man ofta tvungen att sköta en del löpande ärenden på semestern. Vilken möjlighet finns det att få Internetanslutning till rimligt pris. Har trådlösa fungerat? Ifyllt på min hustrus vägnar: Distansarbete (trådlös förbindelse) ca 1 dag/vecka under tiden ca vore i detta skede en möjlighet. Fritidsbostaden har inte el. Vindmöllorna skall motarbetas intensivt. Passar inte i den vackra skärgården. Dålig användbarhet av mobil och Internet. Mobilen hörs endast på vissa ställen och tidvis, varför en Internetförbindelse som sköts genom den är besvärlig. Internetförbindelsen måste kunna fås till skärgården enligt månadsprincip. Det blir 3

ENKÄT OM DISTANSARBETE

ENKÄT OM DISTANSARBETE ENKÄT OM DISTANSARBETE HANGÖ, PARGAS, NYSTAD RESULTAT FÖRORD I maj augusti 2007 verkställdes en Internetenkät om distansarbete i Nystad, Hangö och Pargas. Med enkäten utreddes stadsinvånarnas, deltidsinvånarnas

Läs mer

Distansarbetaren den nya skärgårdsbon i det nya skärgårdssamhället RAPPORT BRÄNDÖ, FÖGLÖ, KUMLINGE, SOTTUNGA

Distansarbetaren den nya skärgårdsbon i det nya skärgårdssamhället RAPPORT BRÄNDÖ, FÖGLÖ, KUMLINGE, SOTTUNGA Distansarbetaren den nya skärgårdsbon i det nya skärgårdssamhället RAPPORT BRÄNDÖ, FÖGLÖ, KUMLINGE, SOTTUNGA Projekt Interreg IIIA Skärgård, genomförs av Åbo Universitet i Åbolands och Ålands skärgård

Läs mer

MARKNADSÖVERSIKT 1/2012. Hushållens internetförbindelser

MARKNADSÖVERSIKT 1/2012. Hushållens internetförbindelser MARKNADSÖVERSIKT 1/2012 Hushållens internetförbindelser Kommunikationsverket 2012 Förfrågningar: markkinaselvitykset@ficora.fi Uppgifterna får lånas med uppgivande av Kommunikationsverket som källa. MARKNADSÖVERSIKT

Läs mer

SAMMANDRAG. Stugans utrustningsstandard

SAMMANDRAG. Stugans utrustningsstandard SAMMANDRAG Stugbarometern som skärgårdsdelegationen och Statistikcentralen tillsammans tog fram år 2003 är ett uppföljningssystem för att beskriva fritidsboendet. Den första barometern publicerades år

Läs mer

Unikt boende. Hyresrätter i Västerviks skärgård

Unikt boende. Hyresrätter i Västerviks skärgård Unikt boende Hyresrätter i Västerviks skärgård Bo i hyresrätt året runt på Hasselö! För dig som vill stanna kvar i skärgården även när sommaren är slut kan detta bli verklighet. Genom ett unikt projekt

Läs mer

Trygga Skärgårdsboendet (Kimitoöns kommun och Väståbolands stad, SF) Ordförande Bo-Erik Ekström Verksamhetsledare Anders Laure`n

Trygga Skärgårdsboendet (Kimitoöns kommun och Väståbolands stad, SF) Ordförande Bo-Erik Ekström Verksamhetsledare Anders Laure`n Case 3 second home: Trygga Skärgårdsboendet (Kimitoöns kommun och Väståbolands stad, SF) Ordförande Bo-Erik Ekström Verksamhetsledare Anders Laure`n BAKGRUND Föreningens ursprung 2009/2011 2012 => Skärgårdshavets

Läs mer

Den gränslösa arbetsplatsen

Den gränslösa arbetsplatsen Manpower Work life Rapport 2011 Den gränslösa arbetsplatsen Tidigare Work Life studier visar att gränsen mellan privat och professionellt liv suddas ut på arbetsmarknaden, mycket tack vare sociala mediers

Läs mer

Konjukturbarometer för Västra Nyland 2014

Konjukturbarometer för Västra Nyland 2014 Konjukturbarometer för Västra Nyland 2014 Enkätens bakgrund och genomförande Hösten 2014 utarbetade Företagarna i Finland och Finnvera Abp tillsammans med arbets- och näringsministeriet SME-företagsbarometern,

Läs mer

Unikt boende. Hyresrätter i Västerviks skärgård

Unikt boende. Hyresrätter i Västerviks skärgård Unikt boende Hyresrätter i Västerviks skärgård Bo i hyresrätt året runt på Hasselö! För dig som vill stanna kvar i skärgården även när sommaren är slut kan detta bli verklighet. Genom ett unikt projekt

Läs mer

Mer än hälften av allt jobb går att utföra på distans

Mer än hälften av allt jobb går att utföra på distans Manpower Work Life Rapport 2015 Manpower Work Life Rapport 2015 I takt med att internet blivit en del av våra liv så har våra jobb blivit alltmer mobila. Många arbetsuppgifter är idag inte beroende av

Läs mer

Hanna Haaksi Projektchef Håll Skärgården Ren rf. MARLIN-projektets slutrapport sammanfattning av resultaten för Finland

Hanna Haaksi Projektchef Håll Skärgården Ren rf. MARLIN-projektets slutrapport sammanfattning av resultaten för Finland Hanna Haaksi Projektchef Håll Skärgården Ren rf MARLIN-projektets slutrapport sammanfattning av resultaten för Finland Nedskräpningen av haven är ett globalt problem. Varje år hamnar miljontals ton avfall

Läs mer

Dalsbruk 8.7.2011, Projektet Trygga skärgårdsboendet. Bo-Erik Ekström Tom Berglund

Dalsbruk 8.7.2011, Projektet Trygga skärgårdsboendet. Bo-Erik Ekström Tom Berglund Den outnyttjade potentialen Dalsbruk 8.7.2011, Projektet Trygga skärgårdsboendet Bo-Erik Ekström Tom Berglund TRYGGA SKÄRGÅRDSBOENDET RF Föreningens ursprung : Skärgårdshavets Naturvänner rf - fokus en

Läs mer

Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande

Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande 1. Lär dig från dem som varit i samma situation Ett av de bästa sätten att få värdefulla kontakter är att nätverka med din högskolas alumner. De har

Läs mer

Staten fattar ingenting om datanät. Staten fattar ingenting om datanät

Staten fattar ingenting om datanät. Staten fattar ingenting om datanät Staten fattar ingenting om datanät Kommentar efter diskussionen i Radio Vega Slaget efter tolv den 27.2 2008: Staten fattar ingenting om datanät TeliaSoneras kapning av kopparkablarna i glesbygden visar

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport Familj och arbetsliv på 2-talet - Deskriptiv rapport Denna rapport redovisar utvalda resultat från undersökningen Familj och arbetsliv på 2- talet som genomfördes under 29. Undersökningen har tidigare

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet. Till dig som är med för första gången

Familj och arbetsliv på 2000-talet. Till dig som är med för första gången Familj och arbetsliv på 2000-talet Till dig som är med för första gången 1 Fråga 1. När är du född? Skriv januari som 01, februari som 02 etc Födelseår Födelsemånad Är du 19 Man Kvinna Fråga 2. Inledningsvis

Läs mer

PRINCIPER FÖR FÖRÄNDRING

PRINCIPER FÖR FÖRÄNDRING NÄRPES STAD PRINCIPER FÖR FÖRÄNDRING AV FRITIDSBOENDE TILL FAST BOENDE INLEDNING Via en motion i stadsfullmäktige om havsnära boende har det aktualiserats att fastställa principer för förändring av fritidsboende

Läs mer

Framtidens datanät. Nisse Husberg 14.1 2009

Framtidens datanät. Nisse Husberg 14.1 2009 Framtidens datanät Nisse Husberg 14.1 2009 Betydelse Datanätet den viktigaste infrastrukturen om 20 år tidtabellen svår, riktningen klar! Landsbygden vinner mest på datanäten! service på samma nivå som

Läs mer

Sammanställning av enkätundersökning. Rekommendation om insatsområden till Singö Fogdö Intresseförenings styrelse.

Sammanställning av enkätundersökning. Rekommendation om insatsområden till Singö Fogdö Intresseförenings styrelse. Sammanställning av enkätundersökning. Rekommendation om insatsområden till Singö Fogdö Intresseförenings styrelse. Singö Fogdö Intresseförening har som mål att långsiktigt rädda Singö skola och att tillgodose

Läs mer

MARKNADSÖVERSIKT 4/2012. Telebranschen i Finland

MARKNADSÖVERSIKT 4/2012. Telebranschen i Finland MARKNADSÖVERSIKT 4/2012 Telebranschen i Finland Teleföretagens omsättning och investeringar 2011 Kommunikationsverket 2012 Förfrågningar: markkinaselvitykset@ficora.fi Uppgifterna får lånas med uppgivande

Läs mer

Sysselsättningsöversikt, februari 2014

Sysselsättningsöversikt, februari 2014 UTSIKTER FEBRUARI NTM-CENTRALEN I NYLAND Ytterligare information: Jouni Nupponen 0295 021 117 Tuunia Keränen 0295 020 914 Sysselsättningsöversikt, februari Får publiceras 25.3. kl. 9.00 Ungdomsarbetslösheten

Läs mer

Enkät om bilpool resultat. Föreningen för Visby innerstads boendemiljö. Sunfleet Carsharing

Enkät om bilpool resultat. Föreningen för Visby innerstads boendemiljö. Sunfleet Carsharing Enkät om bilpool resultat Genomförd 5 20 juni 2012 av Föreningen för Visby innerstads boendemiljö i samverkan med Sunfleet Carsharing Enkätens frågor Har du bil? Hur många gånger kör du bil varje månad?

Läs mer

Resultat av enkätundersökning

Resultat av enkätundersökning En undersökning bland resenärer på utbildningslinjen genomfördes i november 2012 genom en pappersenkät med nio frågor. Enkäten gavs ut både på svenska och engelska. Enkäten distribuerades till resenärer

Läs mer

Blomlådor för en bättre trafiksäkerhet - information om blomlådor till intresserade boende

Blomlådor för en bättre trafiksäkerhet - information om blomlådor till intresserade boende 1(6) Service- och teknikförvaltningen Datum 1998-03-06 Handläggare Mats Rydell Tel. 0142-851 76 mats.rydell@mjolby.se Reviderad 2003-08-18, 2009-07-21, 2015-04-22 Blomlådor för en bättre trafiksäkerhet

Läs mer

NY Kundundersökning skärgård

NY Kundundersökning skärgård NY Kundundersökning skärgård Informationen om skärgården är tillräcklig 3 9,4 B. 2 8 25 C. 3 7 21,9 D. 4 11 34,4 E. 5 0 0 1 3,1 G. Vet ej 2 6,2 Medelvärde 3 Median 3 Synpunkter och förbättringsförslag

Läs mer

Trygghet i arbete sysselsättning och inkomst. Preliminära resultat från en enkätundersökning till anställda hösten 2010

Trygghet i arbete sysselsättning och inkomst. Preliminära resultat från en enkätundersökning till anställda hösten 2010 Trygghet i arbete sysselsättning och inkomst Preliminära resultat från en enkätundersökning till anställda hösten 2010 Sociologiska institutionen, Göteborgs universitet 1 Inledning Hösten 2009 fick Sociologiska

Läs mer

SUMMERING AV INKOMNA SYNPUNKTER UNDER WORKSHOPEN

SUMMERING AV INKOMNA SYNPUNKTER UNDER WORKSHOPEN SUMMERING AV INKOMNA SYNPUNKTER UNDER WORKSHOPEN ÖNSKEMÅL FÖR MIG PERSONLIGEN -Bättre bussförbindelser -Kunna bygga ut -Planera mer för Jutvikens badplats -Satsa på fritidsboende istället för åretrunt

Läs mer

Utredning om KabelTV och bredband

Utredning om KabelTV och bredband Utredning om KabelTV och bredband Bakgrund Vår nuvarande leverantör av kabeltv, ComHem AB, har sagt upp sitt avtal med oss till 2004-11-15. Man har gjort det mot två bakgrunder: 1. Vårt nät är gammalt

Läs mer

FAQ. Här får du svar på några av de vanligaste frågorna om MBK. Båtplats sommartid?

FAQ. Här får du svar på några av de vanligaste frågorna om MBK. Båtplats sommartid? FAQ Här får du svar på några av de vanligaste frågorna om MBK Båtplats sommartid Jag väntar besök av en båtkompis från Örebro en vecka i juli. Kan hon då få ligga i MBK Och i så fall, vad kostar det Ja,

Läs mer

Var vänlig kontakta författaren om du upptäcker felaktigheter eller har förslag på förbättringar!

Var vänlig kontakta författaren om du upptäcker felaktigheter eller har förslag på förbättringar! BREDBAND PÅ FÅRÖ Var vänlig kontakta författaren om du upptäcker felaktigheter eller har förslag på förbättringar! Bakgrund Sedan några år har GEAB erbjudit radiolänkar som bredbandsanslutning på Fårö.

Läs mer

Island Youth Co-operation.

Island Youth Co-operation. Island Youth Co-operation. svenska 01 A Young European Islanders newsletter Samarbete mellan ö ungdomar Ett tjugotal öbor i 18-25 års åldern från Irland, Skottland, Frankrike, Finland, Sverige och Danmark

Läs mer

Pargas stad ombeds att i sitt utlåtande särskilt svara på följande frågor:

Pargas stad ombeds att i sitt utlåtande särskilt svara på följande frågor: Stadsstyrelsen 58 17.03.2014 Utlåtande om Egentliga Finlands landskapsstrategi 1088/00.04.01/2014 Stadsstyrelsen 58 Beredare Näringslivschef Tomas Eklund, tfn 040 488 5675 Föredragande Stadsdirektör Folke

Läs mer

En bättre värld i arv. Information om testamentsdonation

En bättre värld i arv. Information om testamentsdonation En bättre värld i arv Information om testamentsdonation En hälsning från direktorn 3 Hoppet om något bättre blir verklighet Någon dag, någonstans i världen, kan ett barn som lever i extrem fattigdom få

Läs mer

ANVISNING 1 (5) BRUKSANVISNING FÖR VALMERI-FÖRFRÅGAN. Förfrågans innehåll och ändamål

ANVISNING 1 (5) BRUKSANVISNING FÖR VALMERI-FÖRFRÅGAN. Förfrågans innehåll och ändamål 1 (5) BRUKSANVISNING FÖR VALMERI-FÖRFRÅGAN Förfrågans innehåll och ändamål Valmeri-förfrågan är en kompakt enkät om förhållandena i arbetet, och den riktas till arbetstagarna. Enkäten ger en överblick

Läs mer

PTS studie: Vilka använder inte internet - och varför?

PTS studie: Vilka använder inte internet - och varför? PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2012-03-21 PTS-ER-2012:18 1(6) Konsumentmarknadsavdelningen Teresia Widigs Ahlin teresia.widigs-ahlin@pts.se Bilaga 3 PTS studie: Vilka använder inte internet - och varför?

Läs mer

"Content is king" - Vacker Webbdesign & Effektiv Sökmotorsoptimering för företag

Content is king - Vacker Webbdesign & Effektiv Sökmotorsoptimering för företag "Content is king" Skapad den jul 20, Publicerad av Anders Sällstedt Kategori Webbutveckling Jag funderade ett tag på vad jag skulle kalla detta blogginlägg. Problemet som sådant är att många undrar varför

Läs mer

PROTOKOLL mötesdatum

PROTOKOLL mötesdatum Tid och plats: 23.11.2010 kl. 17.31-18.20, Munkabacken 51, Lojo På plats Ronny Avellan ordf. Merja Laaksonen, medlem Eino Hellstén, medlem Sakari Kaskenpalo, ersättare Raseborg Sjundeå Högfors Ingå Hanna

Läs mer

DIN FRITIDSBOSTAD. 1. Vilken typ av fritidsbostad äger ni?

DIN FRITIDSBOSTAD. 1. Vilken typ av fritidsbostad äger ni? DIN FRITIDSBOSTAD 1. Vilken typ av fritidsbostad äger ni? Ett f d jordbruk Annan f d permanentbostad Torp Enskilt fritidshus Lägenhet i boendeanläggning för fritidsbruk Uthus, ekonomibyggnad Flerfamiljshus

Läs mer

Snabbare på webben. Finland upp till 100 Mbit/s

Snabbare på webben. Finland upp till 100 Mbit/s Snabbare på webben Finland upp till 100 Mbit/s 1 Innehåll 1. Vad är bredband på 100 Mbit/s? s. 2-3 4. Vad allt ger fiberoptiken? s. 6 2. Gör en investering för framtiden s. 4 5. Beställ ett snabbt bredband

Läs mer

Bilaga 4, Enkät kundundersökning avfallshantering 2013

Bilaga 4, Enkät kundundersökning avfallshantering 2013 Bilaga 4, Enkät kundundersökning avfallshantering 2013 Avf_13_Svenljunga v1.0 Sweco Environment 2013 Enkät Avfallshantering 2013 Så här gör du Markera ditt svar för varje fråga. Under varje frågeområde

Läs mer

Välkommen till Västergården på Hjälmö

Välkommen till Västergården på Hjälmö Elevblad Hjälmö Bilaga 4:1 Välkommen till Västergården på Hjälmö Den här gården är skärgårdsjordbrukets hjärta och centrum. Det är härifrån allt utgår, här bor djuren på vintern, här finns bostadshusen

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Hunden 15

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Hunden 15 ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Hunden 15 Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar.

Läs mer

STRANDNÄRA TOMTER i nytt detaljplanerat bostadsområde, Öra Strand i Hammarland

STRANDNÄRA TOMTER i nytt detaljplanerat bostadsområde, Öra Strand i Hammarland STRANDNÄRA TOMTER i nytt detaljplanerat bostadsområde, Öra Strand i Hammarland Presentation På vackra Öra holme, söder om Marsunds bro, i Hammarlands kommun är nu ett bostadsområde planlagt och färdigställt.

Läs mer

Finskspråkiga försöker i större utsträckning än svenskspråkiga få service på sitt eget språk 18,4 6,2 3,3. Sällan Aldrig 1,9 81,7 54,8

Finskspråkiga försöker i större utsträckning än svenskspråkiga få service på sitt eget språk 18,4 6,2 3,3. Sällan Aldrig 1,9 81,7 54,8 Språkbarometern 14.. Sammanfattningen av resultaten från Språkbarometern Språkbarometern undersöker hur väl den lokala språkminoriteten får service på sitt eget språk i hemkommunen. Samtliga tvåspråkiga

Läs mer

Vardagens ålderism och konsekvenser för människors tillvaro

Vardagens ålderism och konsekvenser för människors tillvaro Vardagens ålderism och konsekvenser för människors tillvaro Material från två olika studier: 1) GERDA-enkäten (2005) 2) Fokusgruppintervjustudie (2007-2008) Vad är ålderism? 1 Iversen, Larsen & Solem (

Läs mer

Boendeenkät Allmänt Vad tycker du om servicen från föreningen?

Boendeenkät Allmänt Vad tycker du om servicen från föreningen? Boendeenkät 2016 Det här är en sammanfattning av svaren på boendeenkäten som genomfördes i början av 2016. Totalt svarade ungefär en femtedel av de som bor i föreningen på enkäten, så det kan vara svårt

Läs mer

Boendeenkät 2008. Enkätundersökningen har gjorts hösten 2008. Den har lämnats in antingen på papper eller via hemsidan.

Boendeenkät 2008. Enkätundersökningen har gjorts hösten 2008. Den har lämnats in antingen på papper eller via hemsidan. Boendeenkät Enkätundersökningen har gjorts hösten. Den har lämnats in antingen på papper eller via hemsidan. Kommentarerna som visas är ett urval och ska visa på de olika uppfattningar som finns om de

Läs mer

Tack för Ert svarsbrev, daterat 26.9.2012 angående mitt spörsmål den 6.9.2012.

Tack för Ert svarsbrev, daterat 26.9.2012 angående mitt spörsmål den 6.9.2012. 1 Houtskär den 3 oktober 2012 Itella Posten Ab Hannu Riihimäki Regionchef Johan Åminne Bockholm 21760 Houtskär 040-5332609, aminne@aminne.fi REF: Postutdelningen i Åbolands skärgård med förbindelsebåt

Läs mer

Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle

Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle Telefonintervjuer i Uppsala län, Gävle kommun och Norrtälje kommun under december 8 januari 9 av SKOP Lucie Riad, Regionförbundet Uppsala län,

Läs mer

Reserapport. Fachhochschule des BFI Wien Våren 2010. Bethina Bergman. Arcada Nylands svenska yrkeshögskola Företagsekonomi

Reserapport. Fachhochschule des BFI Wien Våren 2010. Bethina Bergman. Arcada Nylands svenska yrkeshögskola Företagsekonomi Reserapport Fachhochschule des BFI Wien Våren 2010 Bethina Bergman Arcada Nylands svenska yrkeshögskola Företagsekonomi Helsingfors 2009 1 INLEDNING Redan då jag började Arcada visste jag att jag i något

Läs mer

Brogårdsbladet. Skanska etablerar sig. På Gång. Nr 3, februari 2008. Februari: Planeringen av mini-tvåorna i hus 35 blir klar.

Brogårdsbladet. Skanska etablerar sig. På Gång. Nr 3, februari 2008. Februari: Planeringen av mini-tvåorna i hus 35 blir klar. Nr 3, februari 2008 Brogårdsbladet Gemensamt nyhetsbrev från Alingsåshem och Hyresgästföreningen till hyresgästerna på Brogården i Alingsås. Skanska etablerar sig Nu är det snart dags att dra igång ombyggnationen

Läs mer

Från socialbidrag till arbete

Från socialbidrag till arbete Från socialbidrag till arbete Lättläst Sammanfattning Betänkande av Utredningen från socialbidrag till arbete Stockholm 2007 SOU 2007:2 Människor med ekonomiskt bistånd ska kunna få arbete Det här är en

Läs mer

Vikingen nr 3 2006 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Vikingen nr 3 2006 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vikingen nr 3 2006 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du som har varit med om någonting skoj som du vill berätta om, kom in

Läs mer

MARKNADSÖVERSIKT 8/2012. Hushållens bredbandsabonnemang. Förekomsten av snabba internetförbindelser

MARKNADSÖVERSIKT 8/2012. Hushållens bredbandsabonnemang. Förekomsten av snabba internetförbindelser MARKNADSÖVERSIKT 8/2012 Hushållens bredbandsabonnemang Förekomsten av snabba internetförbindelser Kommunikationsverket 2012 Förfrågningar: markkinaselvitykset@ficora.fi Uppgifterna får lånas med uppgivande

Läs mer

Information om socialskyddet och sjukförsäkringen för sjömän

Information om socialskyddet och sjukförsäkringen för sjömän Information om socialskyddet och sjukförsäkringen för sjömän Innehåll: Allmänt............................................1 Vilket lands socialskydd omfattas en sjöman av?....1 Flaggregeln....................................1

Läs mer

MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI

MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863 7800

Läs mer

FÖR ETT BÄTTRE LÄGE. Välkommen att bekanta dig med Öra Strand för ett bättre läge!

FÖR ETT BÄTTRE LÄGE. Välkommen att bekanta dig med Öra Strand för ett bättre läge! FÖR ETT BÄTTRE LÄGE På vackra Öra holme, söder om Marsunds bro, i Hammarlands kommun är nu ett bostadsområde planlagt och färdigställt. Här finns strandnära och attraktiva tomter för såväl egnahemshus

Läs mer

Byggnader och fritidshus 2014

Byggnader och fritidshus 2014 Boende 2015 Byggnader och fritidshus 2014 Fritidshus från 1960 och 1970 talen närmast ett vattendrag Enligt Statistikcentralen fanns det 500 400 fritidshus i slutet av år 2014. Hälften av fritidshusen

Läs mer

En av fyra tror på omfattande automatisering

En av fyra tror på omfattande automatisering Manpower Work Life Rapport 2015 Manpower Work Life Rapport 2015 Många studier har under det senaste året visat att den snabba tekniska utvecklingen gör att ungefär hälften av alla jobb kommer kunna automatiseras

Läs mer

SJUNDEÅ KOMMUN. ANSÖKAN OM FÄRDTJÄNST enligt lagen om service och stöd p.g.a. handikapp. Ansökan har anlänt: 1 SÖKANDES UPPGIFTER

SJUNDEÅ KOMMUN. ANSÖKAN OM FÄRDTJÄNST enligt lagen om service och stöd p.g.a. handikapp. Ansökan har anlänt: 1 SÖKANDES UPPGIFTER 1(5) Ansökan har anlänt: Rätten till färdtjänst på grund av handikapp gäller personer som på grund av gravt handikapp har särskilda svårigheter att röra sig och som på grund av sitt handikapp eller sin

Läs mer

Obefintlig täckning på mobilen, avbrott i det mobila bredbandet. Vad kan jag göra?

Obefintlig täckning på mobilen, avbrott i det mobila bredbandet. Vad kan jag göra? Obefintlig täckning på mobilen, avbrott i det mobila bredbandet. Vad kan jag göra? Om mobilnätets täckning Mobilnätets täckning kan förbättras med en extra antenn Mobilnätets täckning kan ibland förbättras

Läs mer

Den nya arbetslinjen Inhyrning, omställning, rekrytering

Den nya arbetslinjen Inhyrning, omställning, rekrytering Den nya arbetslinjen Inhyrning, omställning, rekrytering Innehåll Den nya arbetslinjen: Bemanningsbranschen skapar jobb 3 Den hjälpande handen har en nyckelroll 3 Bra och fasta jobb där de behövs 4 Bemanningsbranschens

Läs mer

Utredning 1/2017. Bostadslösa Bostadslösa familjer. Olika anstalter

Utredning 1/2017. Bostadslösa Bostadslösa familjer. Olika anstalter 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Ytterligare uppgifter: Hannu Ahola Tfn +358 29 525

Läs mer

Uppföljning av nya bostadsområden Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön

Uppföljning av nya bostadsområden Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön juni 2011 Beredningen för infrastruktur och boende Innehåll 1 Uppdrag 5 1.1 Bakgrund, syfte...5 1.2 Metod och genomförande...5 1.3 Resultat...5

Läs mer

Vart femte företag minskar antalet seniorer Vid återinförd särskild löneskatt (SKOP)

Vart femte företag minskar antalet seniorer Vid återinförd särskild löneskatt (SKOP) Vart femte företag minskar antalet seniorer Vid återinförd särskild löneskatt (SKOP) Särskild löneskatt slår hårt mot seniorer Vart femte företag i Sverige skulle minska antalet anställda över 65 år om

Läs mer

Äktenskapsförord. Giftorättsgods görs till enskild egendom 1-2

Äktenskapsförord. Giftorättsgods görs till enskild egendom 1-2 1 ets innehåll: 4 Vi 2 Parter 3 Makens namn Adress Makans namn Adress skall gifta oss med varandra. är gifta med varandra Giftorättsgods görs till enskild egendom 1-2 och avtalar härigenom ett äktenskapsförord

Läs mer

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Posten AB - 1 Förord På drygt ett decennium har sätten vi kommunicerar med varandra på förändrats i grunden. Från

Läs mer

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist En fjärils flykt Gunnel G Bergquist Livet för en del människor, Är kantat av sorg och vemod. Framtiden för dem Saknar oftast ljus och glädje. För andra människor Flyter livet på som en dans. Tillvaron

Läs mer

PiteåPanelen. Integration. Rapport 15. Maj 2011 Anett Karlström Kommunledningskontoret

PiteåPanelen. Integration. Rapport 15. Maj 2011 Anett Karlström Kommunledningskontoret PiteåPanelen Rapport 15 Integration Maj 2011 Anett Karlström Kommunledningskontoret Integration Piteå står inför en generationsväxling, där antal personer i arbetsför ålder minskar samtidigt som antalet

Läs mer

Två förvaltningsspråk. Nya forskningsrön, på Kommunmarknaden den 12 september 2012 PL Linnéa Henriksson, Åbo Akademi

Två förvaltningsspråk. Nya forskningsrön, på Kommunmarknaden den 12 september 2012 PL Linnéa Henriksson, Åbo Akademi Två förvaltningsspråk Nya forskningsrön, på Kommunmarknaden den 12 september 2012 PL Linnéa Henriksson, Åbo Akademi Ole Norrback, Vbl 20.01.2012 Två likvärdiga förvaltningsspråk i samma kommun kunde trygga

Läs mer

Byggnadskontorets stämpel och kundtjänstens bestyrkande

Byggnadskontorets stämpel och kundtjänstens bestyrkande 1 29.4.2015 Avtal om rätt att använda ett allmänt område för smidig kioskverksamhet Registernummer på fordon eller dragbar anordning som används som kiosk (1 st./avtal) Avtalets giltighet Kioskens namn

Läs mer

2004 Mäklarsamfundets rekommendation om prissättning för att motverka lockpriser.

2004 Mäklarsamfundets rekommendation om prissättning för att motverka lockpriser. ett år senare! 2004 Mäklarsamfundets rekommendation om prissättning för att motverka lockpriser. 2011 "Av säljaren accepterat pris - en frivillig överenskommelse mellan fastighetsmäklarna i Stockholms

Läs mer

Policy Brief Nummer 2013:5

Policy Brief Nummer 2013:5 Policy Brief Nummer 2013:5 Varför välja mjölkrobot? en analys av ett investeringsbeslut Användningen av ny teknik gör produktionen effektivare och ökar tillväxttakten i ekonomin. Det är därför viktigt

Läs mer

Exempel på rättspraxis som rör dispens från sophämtning och renhållningsavgifter

Exempel på rättspraxis som rör dispens från sophämtning och renhållningsavgifter Exempel på rättspraxis som rör dispens från sophämtning och renhållningsavgifter Till och med 2011-04-12 Målnummer: M6299-10 Referat: MÖD 2011:13 Avgörandedatum: 2011-04-12 Uppehåll i hämtning av hushållsavfall

Läs mer

NU ÄR DET DAGS ATT VÄLJA SOP ABONNEMANG!

NU ÄR DET DAGS ATT VÄLJA SOP ABONNEMANG! NU ÄR DET DAGS ATT VÄLJA SOP ABONNEMANG! Till dig kan vi köra med liten sopbil Dags att välja sopabonnemang Du har tidigare fått information om att villa- och fritidshushållen i Lysekil kommer att få ett

Läs mer

ca 8 m Gatans bredd är ca 7 m. Om gatan är smalare ökas avståndet mellan lådorna. Om gatan är bredare kan avståndet minskas.

ca 8 m Gatans bredd är ca 7 m. Om gatan är smalare ökas avståndet mellan lådorna. Om gatan är bredare kan avståndet minskas. 2005 Till Er som vill ställa ut blomlådor för en bättre trafiksäkerhet Blomlådor för ökad trafiksäkerhet startade som ett projekt i Luleå 1992. Då det visat sig ha en mycket god effekt har modellen spritt

Läs mer

Denna polygonpunkt var still going strong 41 år efter att jag hade borrat ett hål, slagit ner ett järnrör och huggit en triangel runt om röret.

Denna polygonpunkt var still going strong 41 år efter att jag hade borrat ett hål, slagit ner ett järnrör och huggit en triangel runt om röret. Käringön 2005-10-08 Käringön har alltid utövat en viss lockelse för mig och det beror på alla minnen från den tid jag arbetade på ön. Jag kom dit första gången den 24 mars 1964 för att börja med kartläggningsarbetet

Läs mer

Kartläggningsguide för energitemat

Kartläggningsguide för energitemat Kartläggningsguide för energitemat Syftet med det här häftet är att erbjuda er färdiga mallar och metoder för kartläggningar inom energitemat. Häftet innehåller kartläggningsverktyg för både miljöbelastningen

Läs mer

Nu behöver du inte vänta längre.

Nu behöver du inte vänta längre. 1 Vägra vänta! Smarta hem, Smart-TV, läsplatta, laptop, stationär dator Våra sätt att surfa blir bara fler och innehållet allt tyngre. Även om du kan surfa snabbt idag, är det inte säkert att det går lika

Läs mer

Årsberättelse 2013-2014

Årsberättelse 2013-2014 Årsberättelse 2013-2014 Optima Paul Hallvar gata madebyloveuf@hotmail.com Affärsidé/ Verksamhetsidé Vårt företag virkar mattor och korgar. Vi har gjort en produktionsplan där vi har delat upp uppgifterna

Läs mer

Svenska folket säger Nej till TV-licens på jobbdatorer

Svenska folket säger Nej till TV-licens på jobbdatorer Svenska folket säger Nej till TV-licens på jobbdatorer mars 2009 TV-licens på jobbdatorer - Berättelsen om en dålig idé Vad handlar det här om? Under februari har vi i fackpressen kunnat läsa att Radiotjänst

Läs mer

Som svar på kommunikationsministeriets förfrågan (278/30/2008) om TeliaSoneras nedläggning av det fasta telefontrådsnätet vill vi framhålla följande:

Som svar på kommunikationsministeriets förfrågan (278/30/2008) om TeliaSoneras nedläggning av det fasta telefontrådsnätet vill vi framhålla följande: Algotronics Ab 9.4.2008 Pålarvvägen 37a 10570 Bromarv 0400 482 182 Till kommunikationsministeriet UTLÅTANDE ANGÅENDE DET FASTA TELEFONNÄTET Som svar på kommunikationsministeriets förfrågan (278/30/2008)

Läs mer

Talboken kommer utvärdering med testpersoner i Uppsala

Talboken kommer utvärdering med testpersoner i Uppsala December 2016 Avdelningen för Utveckling och IT Talboken kommer utvärdering med testpersoner i Uppsala Utvärderingen av projektet Talboken Kommer för taltidningsläsare visar att testpersonerna är mycket

Läs mer

Önskestad Västerås 2010

Önskestad Västerås 2010 Önskestad Västerås 2010 Ovanför dig ser du fyra flaggor som barn och unga på en fritidsgård i Västerås har tillverkat. Idén är att låta politiker och er stadsbor få ta del av deras åsikter och röster.

Läs mer

Språket inom allmän förvaltning

Språket inom allmän förvaltning Språket inom allmän förvaltning Här nedan kan man läsa i korthet om språkliga rättigheterna inom allmänna förvaltningen, samt kommuninvånares syn på hur de förverkligats: Språket vid myndigheterna Statens

Läs mer

Trådlöst bredband mot naturlagarna. Mobilt bredband mot naturlagarna

Trådlöst bredband mot naturlagarna. Mobilt bredband mot naturlagarna Trådlöst bredband mot naturlagarna Artikeln i Hbl den 24.2 2008: Mobilt bredband mot naturlagarna Ingen teknik är dålig men det gäller att tillämpa den på rätt sätt. Just nu verkar det som om många hoppas

Läs mer

Vykort från Cucao, Isla de Chiloé

Vykort från Cucao, Isla de Chiloé Vykort från Cucao, Isla de Chiloé Vi längtade ut till havet Océano Pacífico där vi trodde att vi kunde idka lite beach walking, dvs. vandring på stranden. Har man en gång provat detta vill man alltid tillbaka.

Läs mer

Enkätundersökning om mopedåkning bland elever i årskurs 9. Våren 2015. Innehållsförteckning

Enkätundersökning om mopedåkning bland elever i årskurs 9. Våren 2015. Innehållsförteckning Enkätundersökning om mopedåkning bland elever i årskurs 9 Våren 2015 Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 2 2. Syfte... 2 3. Metod... 2 4. Resultat... 3 5. Jämförelse mellan resultaten 2009 och 2015...

Läs mer

Attitydmätning Tvärförbindelse Södertörn 2016

Attitydmätning Tvärförbindelse Södertörn 2016 Attitydmätning Tvärförbindelse Södertörn Kännedom Årets totala kännedom på ungefär samma nivå som närboende vilket antyder att totala kännedomen ökat. Kännedomen är störst i Huddinge (fyra av tio) och

Läs mer

BOSTÄDER, BEBYGGELSE 5. 5.1 Bostadsbeståndet 5.2 Fritidsbebyggelse 5.3 Områden med visst bebyggelsetryck

BOSTÄDER, BEBYGGELSE 5. 5.1 Bostadsbeståndet 5.2 Fritidsbebyggelse 5.3 Områden med visst bebyggelsetryck BOSTÄDER, BEBYGGELSE 5 5.1 Bostadsbeståndet 5.2 Fritidsbebyggelse 5.3 Områden med visst bebyggelsetryck 5.1 BOSTADSBESTÅNDET Tillgången på bostäder Under slutet av 1980-talet rådde en påtaglig brist på

Läs mer

Tumlarobservationer i Finlands vattenområden på 2000- talet

Tumlarobservationer i Finlands vattenområden på 2000- talet 2.2.2015 Natur > Arter > Skydd av arter > Skydd av enskilda arter > Skyddet av tumlare > Tumlarobservationer > Tumlarobservationer på Finlands vattenområden på 2000-talet Tumlarobservationer i Finlands

Läs mer

Mokällan Fiber

Mokällan Fiber Mokällan Fiber 2015-10-04 Historik 2012 juni 2014 Intresseanmälan och förstudie av fiberutbyggnad Läckeby Rockneby med flera byar. 2014-06-26 Konstituerande stämma Mokällan Fiber Ekonomisk Förening. Juli

Läs mer

Norrtälje kommun. Medborgarpanel Mätning 1. Genomförd av CMA Research AB Maj 2017

Norrtälje kommun. Medborgarpanel Mätning 1. Genomförd av CMA Research AB Maj 2017 Norrtälje kommun Medborgarpanel Mätning 1 Genomförd av CMA Research AB Maj 2017 Norrtälje kommun, Medborgarpanel Mätning 1, sida 2 Innehåll Sammanfattning 3 Fakta om undersökningen 4 Fakta om respondenterna

Läs mer

Lillgrund vindkraftpark

Lillgrund vindkraftpark Lillgrund vindkraftpark I juni 2008 invigdes Lillgrund vindkraftpark. Den ligger en knapp mil utanför den skånska kusten, strax söder om Öresundsbron. Lillgrund är med sina 48 vindkraftverk Sveriges största

Läs mer

1 Allmänt... 2. 2 Klassificering och hantering av e-postmeddelanden och -adresser... 2. 2.1 Klassificeringar och användningsändamål...

1 Allmänt... 2. 2 Klassificering och hantering av e-postmeddelanden och -adresser... 2. 2.1 Klassificeringar och användningsändamål... E-POSTPOLICY VID HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND Innehållsförteckning 1 Allmänt... 2 2 Klassificering och hantering av e-postmeddelanden och -adresser... 2 2.1 Klassificeringar och användningsändamål... 2 2.2 Offentliggörande

Läs mer

Språkklimatet i Finland år Kommunmarknaden Marina Lindell

Språkklimatet i Finland år Kommunmarknaden Marina Lindell Språkklimatet i Finland år 2016 Kommunmarknaden 14.09.2016 Marina Lindell Språkbarometern Följer upp hur den språkliga servicen förverkligas i tvåspråkiga kommuner. Hur väl får den lokala språkminoriteten

Läs mer

Båtliv i sjö och hav

Båtliv i sjö och hav Båtliv i sjö och hav I Olofströms kommun finns det mer än 200 sjöar som är större än en hektar - en av dem är Halen som är Blekinges största sjö. Genom kommunen flyter också flera åar. Många har en båt

Läs mer

Då införs viktdebiteringen i din stadsdel

Då införs viktdebiteringen i din stadsdel Småhus Nu kan du gå ner i vikt Stegvist införande av viktbaserad avfallstaxa 2010 2012 mycket du Du betala Vi inför successivt viktbaserad avfallstaxa i Göteborg. Schemat här nedan visar när systemet införs

Läs mer

FINLAND I EUROPA 2002 UNDERSÖKNING

FINLAND I EUROPA 2002 UNDERSÖKNING A FINLAND I EUROPA 2002 UNDERSÖKNING TILL INTERVJUPERSONEN: Om Ni är man, svara på frågorna i GS1. Om Ni är kvinna, svara på frågorna i GS2. GS1. MÄN: Här beskrivs kortfattat några personers egenskaper.

Läs mer

Projekt Varbergstunneln Attitydundersökning Juni 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör

Projekt Varbergstunneln Attitydundersökning Juni 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör Projekt Varbergstunneln Attitydundersökning Juni 215 Projektnummer: TRV 213/4576 Markör Innehåll Bakgrund Syfte, metod och urval Resultat Kännedom Attityder till projektet Kontakter med Trafikverket Information

Läs mer