ENKÄT OM DISTANSARBETE DRAGSFJÄRD RESULTAT

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ENKÄT OM DISTANSARBETE DRAGSFJÄRD RESULTAT"

Transkript

1 ENKÄT OM DISTANSARBETE DRAGSFJÄRD RESULTAT

2 FÖRORD I juni 2007 verkställdes en enkät om distansarbete i Dragsfjärd. Med enkäten utreddes sommarinvånarnas, deltidsinvånarnas och fritidsinvånarnas intresse för distansarbete, erfarenheter av distansarbete i Dragsfjärd samt eventuella önskemål om saken. I detta sammanhang avsågs med distansarbete huvudsakligen arbete som utförts med stöd av data och teleteknik, som inte är bundet till (arbets)plats eller (arbets)tid. Det är alltså fråga om arbete som kan utföras flexibelt och enligt överenskommelse utanför den egentliga arbetsplatsen stadigvarande eller förslagsvis från fritidsbostaden några dagar i veckan. Enkäten var en del av projektet Distansarbetaren den nya skärgårdsbon i det nya skärgårdssamhället vid Åbo universitets fortbildningscentral (InterregIIIASkärgård) som genomförs i regionerna Åland, Åboland, Åbo och i Nystadstrakten samt i skärgårdsområden i Västra Nyland Projektets mål är att samla erfarenheter i skärgården om att främja och för att främja distansarbete och annat it baserat arbete i skärgårdsområdet. Med projektet främjas arbetsmöjligheter och konkurrenskraft i skärgården och i och med det områdets dragningskraft som plats att bo och leva på. För de finskspråkiga skärgårdskommunernas del används enkätmaterialet också som kommunmaterial för ett lärdomsprovsarbete som stöder projektet och som är under arbete vid Åbo universitets institution för geografi. Med tack för samarbetet, Sami Tantarimäki Elisa Holma Planerare, FD Praktikant Åbo universitet, fortbildningscentralen Åbo universitet, fortbildningscentralen t , t , e. e.

3 INNEHÅLL 1. Inledning 1 2. Alla som svarat på enkäten och personer i arbetsför ålder Allmänt Distansarbetarnas andel av alla arbetande Intresse för distansarbete Förutsättningar för distansarbete Öka användning av fritidsbostad och intresse att flytta 4 3. Distansarbetare och övriga arbetande Allmänt Mängden distansarbete och förutsättningar 6 4. Öka användningen av fritidsbostad och flyttning till kommunen gruppvis Ändra fritidsbostaden till åretruntboende Flytta till kommunen som stadigvarande invånare 8 5. Fri respons till kommunen 9 6. Sammandrag 10 Bilaga 1. Enkätformulär Bilaga 2. Tabell 1 Bilaga 3. Respons till kommunen

4 1. INLEDNING Sammanlagt (bilaga 1) enkäter om distansarbete sändes till deltidsboende invånare i Dragsfjärd. Vi mottog 250 svar, det vill säga svarsprocenten är 14. I rapporten behandlas svararna först som en helhet för att ge en överblick av hela svarargruppen. Vid studier som hör samman med arbetet har vi lämnat pensionerade svarare utanför studien och koncentrerat oss på invånare i arbetsför ålder hos vilka arbetsplatsen sannolikt ännu inverkar på bostadens läge och den tid som tillbringas vid fritidsbostaden. Efter översikten som gäller hela materialet granskas enkätens resultat som mindre helheter. Svararna har indelats i distansarbetare och dem som inte distansarbetar samt pensionerade. Personer i arbetsför ålder som inte distansarbetar har vidare indelats i dem som är intresserade av att distansarbeta i sin fritidskommun och dem som inte ens är intresserade av det. Till slut jämförs resultaten sinsemellan genom att särskilt fästa uppmärksamheten på vilka grupper som är intresserade av att använda fritidsbostaden mera samt att eventuellt flytta till kommunen som stadigvarande invånare. Då resultaten granskas bör man hålla i minnet att materialet är rätt så litet särskilt vid klassificerade grupper. Därför skall man ställa sig skeptiskt till resultaten och vara försiktig med att generalisera. På enkätblanketten hade deltidsinvånare också möjlighet att ge fri respons till kommunen, som samlats i slutet av rapporten. 2. ALLA SOM SVARAT PÅ ENKÄTEN OCH PERSONER I ARBETSFÖR ÅLDER 2.1. Allmänt Av dem som svarade på Dragsfjärds enkät var 104 kvinnor (42 %) och 146 män (58 %). Medelåldern på svararna var 58 år. Den yngsta av svararna är 25 år och den äldsta 83 år. Största delen av Dragsfjärds deltidsinvånare bor i huvudstadsregionen eller mellan Åbo och Helsingfors och arbetar också där (Bilaga 2). I huvudstadsregionens kommuner Helsingfors, Esbo, Grankulla och Vanda bor sammanlagt knappt 60 procent av de deltidsinvånare som svarade på enkäten. Huvudstadsregionen är också den största pendlingsregionen bland svararna i ovan nämnda kommuner arbetar en nästan lika stor del av svararna i arbetsför ålder. Skillnaden mellan antalet pendlingskommuner och svarare i arbetsför ålder förklaras med att det var möjligt att ange flera pendlingskommuner. Då enskilda yrkesgrupper för svararna studeras är pensionerade den största gruppen (Tabell 2). Nästan en tredje del av dem som svarade på enkäten var pensionerade. Av svarare i arbetsför ålder hör 70 procent till grupperna chef/högsta tjänsteman, företagare, expert eller specialexpert. Av svarare i arbetsför ålder hade nästan en tredjedel en ledande ställning, en femtedel var företagare och en lika stor del utgjorde experterna och specialexperterna tillsammans. Även andelen som arbetar med olika uppgifter inom kundbetjäning, vård, försäljning och på kontor är totalt en femtedel av alla personer i arbetsför ålder som svarat på enkäten. 1

5 Tabell 2. Deltidsinvånares fördelning enligt yrkesgrupp i Dragsfjärd. Alla svarare Arbetsföra personer pers. % pers. % inget svar 1 0, ,0 chef/högsta tjänsteman 53 21, ,0 företagare 34 13, ,9 expert 19 7, ,1 service/försäljning/vårdarbetare 17 6,8 17 9,9 kontor/kundbetjäningsarbetstagare 16 6,4 16 9,4 specialexpert 14 5,6 14 8,2 freelancer/yrkesutövare 9 3,6 9 5,3 annan avlönad 7 2,8 7 4,1 soldat 1 0,4 1 0,6 studerande 1 0,4 1 0,6 pensionär 78 31,2 totalt ,0 2.2 Distansarbetstagarnas andel av alla arbetande Av de i arbetsför ålder som svarat på enkäten arbetar 35 procent på distans vid sin fritidsbostad åtminstone ibland. Det vanligaste är att man distansarbetar tillfälligt vid fritidsbostaden. Tillfälligt distansarbetar 23 procent av svararna i arbetsför ålder vid sin fritidsbostad. Klart färre arbetar mera regelbundet på distans: både gruppen stadigvarande och veckovis arbetande uppgår till fem Distansarbetets vanlighet distansarbetar inte längre 3 % varje vecka 5 % permanent 5 % spåradiskt 23 % månatligen 2 % distansarbetar inte 62 % Bild 1. Distansarbetets vanlighet bland personer i arbetsför ålder. procent och månadsvis arbetande till två procent av personer i arbetsför ålder. Tre procent av personerna i arbetsför ålder har tidigare distansarbetat vid fritidsbostaden men gör det inte längre. (Bild 1.) Som orsak för att man upphört med distansarbetet nämns ändring av arbetets karaktär och att det saknas snabba Internetförbindelser. Det relativt stora antalet distansarbetare kan ändå antagligen inte ställas i relation till alla deltidsinvånare i Dragsfjärd eftersom svarsprocenten var låg och de som svarat på enkäten aktivare än andra sannolikt är distansarbetare och de som är intresserade av distansarbete. 2.2.Intresse för distansarbete Av dem i arbetsför ålder som svarat på frågan om intresse för distansarbete svarar lite över hälften, 57 personer, att de är intresserade av att distansarbeta i sin fritidskommun. Största 2

6 delen av dem som är intresserade av att distansarbeta i den egna fritidsbostaden, där över 40 procent av svarande i arbetsför ålder är intresserad av att distansarbeta. Klart färre av dem som svarat på frågan är intresserade Intresserade av distansarbete i ingendera 48 % i båda 9 % i fritidsbostaden 41 % i något annat rum 2 % Bild 2. Personer i arbetsför ålder som är intresserade av distans arbete. av att distansarbeta i andra utrymmen i Dragsfjärd, trots att det skulle finnas efterfrågan även på ett sådant här utrymme. En knapp tiondel av dem i arbetsför ålder som svarat på frågan, det vill säga tio personer, är intresserade av att distansarbeta både i egen fritidsbostad och i annat rum. (Bild 2) Frågan var riktad till dem som inte åtminstone tillsvidare distansarbetar vid sin fritidsbostad, men bland svararna finns ändå fem deltidsinvånare som redan distansarbetar. Ytterligare sex pensionerade personer meddelar att de skulle vara intresserade av att distansarbeta i sin fritidskommun. 2.4 Förutsättningar för distansarbete Av alla som svarat på enkäten svarade 73 procent på frågan om förutsättningar för distansarbete. Av dem är 81 procent i arbetsför ålder och resten pensionärer. Det var möjligt att välja flera alternativ i frågan. Bredband eller trådlös Internetförbindelse upplevs som den klart viktigaste förutsättningen för distansarbete: det här alternativets andel är lite över hälften. Även faktorer som hänför sig till arbetets natur och förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare framträder som centrala: 15 procent av svararna anser att arbetsgivarens tillåtelse är en förutsättning för distansarbete och 12 procent anser att flexiblare arbete är det. (Bild 3.) Förutsättningar för distansarbete särskilt itlokal 5 % flexiblare arbete 12 % arbetsgivarens tillåtelse 15 % annat 16 % särskild lokal 0 % internetförbindelse 52 % Bild 3. Förutsättningar för distansarbetet på basis av hela materialet. I alternativet annat framträder faktorer som hör samman med arbetets platsbundna natur eller oflexibilitet, som ibland helt hindrar distansarbete. Sådana här fria svar är till exempel Arbets beskrivningen skulle ändras ; Arbete som skulle möjliggöra distansarbete nuvarande arbete är inte sådant ; Ej aktuellt med den sorts arbete jag har nu ; Kundbetjäning går inte på distans. Av tekniska förutsättningar betonas snabb och förmånlig Internetförbindelse och avsaknad av elektricitet till exempel i följande svar: Snabbare bredband (nu 2Mb/s) ; Vi har ingen elektricitet på vår ö 3

7 och inte heller telefonlinje ; Tillräckligt effektiv och billig bredbandsförbindelse skulle vara mycket viktig ; Elektricitet/Min dator kan kopplas till solenergi, men tillsvidare finns det endast en panel. Andra faktorer som hindrar distansarbete är fritidsbostadens läge på en ö och avsaknad av post och byråtjänster. Ytterligare förutsättningar för distansarbete är bland annat egna attityder och aktiv arbetsålder. 2.5 Öka användning av fritidsbostad och ivern att flytta Bland dem som svarat på Dragsfjärds enkät finns intresse både för att öka användningen av fritidsbostaden och att flytta till kommunen. Av dem som svarat på enkäten svarar 17 procent att de har övervägt att bygga om fritidbostaden så att den lämpar sig för åretruntboende. Redan i dagens läge kan 16 procent av svararnas fritidsbostäder bebos åretrunt (Bild 4). En femtedel av alla som svarat på enkäten säger att de har övervägt att flytta till Dragsfjärd som permanent invånare (Bild 5). Fyra personer har uppgivit Dragsfjärd som sin boendekommun, men vid fråga om intresse att flytta till kommunen har inte en enda svarat att de redan är kommuninvånare. Har du övervägt att bygga om fritidsboenden för åretrunt boende Har du övervägt att flytta permanent till kommunen är redan 16 % ja 17 % ja 20 % nej 67 % nej 80 % Bild 4. De som övervägt att bygga om Bild 5. De som övervägt att flytta fritidsbostaden för åretrunt användning. till kommunen som stadigvarande invånare. 3 DISTANSARBETARE OCH ÖVRIGA ARBETANDE 3.1 Allmänt Medelåldern för alla som svarat på enkäten är 53 år. Medelåldern för distansarbetare är lite högre, 54 år. Av 171 arbetande distansarbetar 61 personer men till distansarbetarna har också räknats de pensionerade som uppgav att de distansarbetar på sin fritidsbostad. På det här viset stiger antalet distansarbetare till 65. Utgående från materialet är det klart vanligare att männen distansarbetar än att kvinnorna gör det. Av distansarbetarna är 28 procent kvinnor och 72 procent män, då det åter är en nästan lika stor del både av män och 4

8 av kvinnor som inte distansarbetar. Den yngsta distansarbetaren i materialet är 25 år och den äldsta är 75 år. Boende och arbetskommunerna för de distansarbetare som svarat på enkäten liksom också för andra arbetande var koncentrerade till huvudstadsregionen, men enskilda distansarbetares boende och arbetskommuner kunde geografiskt finnas också långt borta från fritidskommunen (Tabell 3). Enbart i Helsingfors och Esbo bor över 60 procent av distansarbetarna. Tabell 3. Distansarbetares boende och arbetskommuner Boende och arbetskommuner: Distansarbetare Boendekommun, % Arbetskommun, % personer personer inte uppgiven 2 3,1 9 12,3 Helsingfors 21 32, ,2 Esbo 19 29, ,3 Grankulla 4 6,2 1 1,4 Vanda 2 3,1 4 5,5 Ekenäs 2 3,1 0 0,0 Dragsfjärd 2 3,1 5 6,8 Åbo 1 1,5 1 1,4 Salo 1 1,5 1 1,4 Pargas 1 1,5 1, 1,4 Birkala 1 1,5 0 0,0 Kyrkslätt 1 1,5 0 0,0 Uppsala, Sverige 1 1,5 1 1,4 Muurla 1 1,5 1 1,4 Hangö 1 1,5 1 1,4 Malaga, Spanien 1 1,5 0 0,0 Sjundeå 1 1,5 0 0,0 Bryssel, Belgien 1 1,5 1 1,4 Österåker, Sverige 1 1,5 0 0,0 Kolding, Danmark 1 1,5 1 1,4 Tammerfors 0 0,0 1 1,4 Täby, Sverige 0 0,0 1 1,4 Stockholm, Sverige 0 0,0 2 2,7 Tot , ,0 Distansarbetare som svarat på enkäten bestod huvudsakligen av personer i ledande ställning, företagare samt experter och specialexperter. Dessa utgjorde sammanlagt 86 procent av alla distansarbetare i materialet. I enskilda yrkesgrupper var de flesta distansarbetarna i ledande ställning, det vill säga 37 procent. Företagarnas andel var 28 procent och experters och specialexperters andel totalt 22 procent. (Tabell 4.) Vanligast är distansarbetet ändå bland företagare; av alla företagare i materialet distansarbetar lite över hälften (53 %) vid fritidsbostaden. Av chefer distansarbetar 45 procent och av experter och specialexperter 42 % vid sin fritidsbostad. Nästan hälften (47 %) av dem som svarat på enkäten var personer i arbetsför ålder som är intresserade av distansarbete men som åtminstone inte ännu distansarbetar. Yrkesgrupperna som var intresserade av distansarbete var till stor del samma som deras som redan distansarbetar och som ganska bra åtminstone delvis lämpar sig att utföras som distansarbete. Emellertid finns det lite intresse för distansarbete också bland arbetare i kontor, inom service och försäljning. Nästan en tredjedel av intresserade var personer i 5

9 ledande ställning, av olika experter var en femtedel och av kontors, kundbetjänings, försäljnings och vårdarbetstagare var totalt en fjärdedel intresserade av distansarbete. (Tabell 5.) Utgående från materialet fanns det största intresset för distansarbete bland dem som var i ledande ställning. Av dem i ledande ställning som inte för närvarande distansarbeter i deras fritidskommun skulle 59 procent vara intresserade av det. En nästan lika stor del (58 %) av experterna och specialexperterna svarar att de skulle vara intresserade av distansarbete i deras fritidskommun. Av företagare som inte distansarbetar är istället endast 31 procent intresserade av distansarbete i deras fritidskommuner. Tabell 4. Yrkesgrupper för distansarbetare. Tabell 5. Yrkesgrupper intresserade av distansarbete. Yrkesgrupper för distansarbetare Pers. % chef/högsta tjänsteman 24 36,9 företagare 18 27,7 specialexpert 7 10,8 expert 7 10,8 pensionär 4 6,2 service/försäljn./vårdarb. 2 3,1 freelancer/yrkesutövare 1 1,5 kontors /kundbetj.arb. 1 1,5 studerande 1 1,5 tot ,0 Yrkesgrupper intresserade av distansarbete Pers. % chef/högsta tjänsteman 17 32,7 expert 7 13,5 kontors /kundbetj.arb. 7 13,5 service /förs. /vårdarb. 6 11,5 företagare 5 9,6 specialexpert 4 7,7 freelancer/yrkesutövare 3 5,8 övriga avlönade 3 5,8 tot ,0 3.2 Mängden distansarbete och förutsättningar sporadiskt 62 % Mängden distansarbete permanent 17 % varje vecka 16 % varje månad 5 % Största delen (62 %) av de distansarbetare som svarade på enkäten distansarbetar sporadiskt i fritidsbostaden. Mera regelbundet distansarbetar 38 procent, av vilka 17 procent distansarbetar permanent i fritidsbostaden. Nästan lika många (16 %) arbetar varje vecka och fem procent distansarbetar varje månad. En av distansarbetarna uppgav inte hur ofta hon/han distansarbetar i sin fritidsbostad. Bild 6. Mängden distansarbete som distansarbetarna utför. På frågan om att öka förutsättningarna för distansarbete som utförs i fritidsbostaden svarade 90 procent av distansarbetarna. Behovet av en snabb Internetförbindelse framträder klart från andra förutsättningar och valdes av 58 procent av distansarbetarna. Åtta procent av distansarbetarna som svarade på frågan ansåg att både flexiblare arbete och arbetsgivarens tillstånd är förutsättningar för att öka distansarbetet. (Bild 7.) I alternativet annat framkom särskilt faktorer som hör samman med tekniska förutsättningar och arbetets natur. 6

10 Förutsättningar för distansarbete: distansarbetare flexiblare arbete 8 % inget svar 10 % annat 13 % arbetsgivarens tillåtelse 8 % särskild itlokal 3 % internetförbindelse 58 % Bild 7. Förutsättningar för distansarbete enligt distansarbetare. Förutsättningar för distansarbete: intresserade särskild itlokal 9 % flexiblare arbete 16 % annat 7 % inget svar 2 % särskilt plats 1 % internetförbindelse 45 % Rörande dem som är intresserade av distansarbete, som förutsättningar för distansarbete betonas mer arbetes flexibilitet och arbetsgivarens tillåtelse. Alternativet arbetsgivarens tillåtelse valdes en femtedel av dem som är intresserade av distansarbetet och alternativet flexiblare arbetet valdes av 16 procent. Ändå det vanligaste alternativ är Internetförbindelse, som hoppas vara både snabb och förmånlig. (Bild 8.) arbetsgivarens tillåtelse 20 % Bild 8. Förutsättningar för distansarbete enligt dem som är intresserade av distansarbete 4. ÖKA ANVÄNDNINGEN AV FRITIDSBOSTÄDER OCH FLYTTNING TILL KOMMUNEN 4.1 Bygga om fritidsbostaden för åretruntboende Distansarbetare som svarat på enkäten och de som är intresserade av distansarbete har oftare än andra övervägt att bygga om sin fritidsbostad så att den lämpar sig för åretruntboende. Av distansarbetare svarar 26 procent och av dem som är intresserade av distansarbete 27 procent att de har övervägt att bygga om fritidsbostaden för åretruntboende. De i arbetsför ålder som inte är intresserade av distansarbete har rätt så lite intresse av att öka utrustningsnivån i fritidsbostaden. Av dem svarar endast sex procent att de övervägt att bygga om fritidsbostaden så att den lämpar sig för åretruntboende. Av 7

11 pensionärer svarar var tionde att de har övervägt att bygga om sin fritidsbostad för åretruntboende. (Bild 9.) 4.2 Flytta till kommunen som stadigvarande invånare Utgående från materialet är distansarbetare och de som är intresserade av distansarbete lite ivrigare än övriga deltidsinvånare att flytta som stadigvarande invånare till sin fritidskommun. 29 procent både av dem som distansarbetar och av dem som är intresserade av distansarbete säger sig ha övervägt att flytta till Dragsfjärd. De personer i arbetsför ålder, som inte är intresserade av distansarbete, har mera sällan än övriga övervägt att flytta till sin fritidskommun. Av dem svarar åtta procent att de har övervägt att flytta till kommunen. Av pensionerade anser 12 procent att flyttning till fritidskommunen är möjlig. (Bild 10.) Deltidsinvånare som har övervägt att bygga om fritidsbostaden för användning åretrunt 100 % 90 % 16,1 13,8 19,3 21,2 15,4 14,3 80 % 70 % 60 % 16,9 26,2 15,6 26,9 5,8 10,4 50 % 40 % 30 % 20 % 66,9 60,0 65,1 51,9 78,8 75,3 är redan 10 % ja 0 % nej Alla Distansarbetare I arbetsför ålder, inte distans. Intresserade av distansarbete Inte intresserade Pensionärer Bild 9. Deltidsinvånare gruppvis som övervägt att bygga om fritidsbostaden för användning åretrunt. 8

12 Deltidsinvånare som övervägt att flytta till kommunen 100 % 90 % 80 % 19,7 29,2 19,1 28,8 7,7 11,7 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 80,3 70,8 80,9 71,2 92,3 88,3 20 % 10 % 0 % ja nej Alla Distansarbetare I arbetsålder, inte distans. Intresserade av distansarbete Inte intresserade Pensionärer Bild 10. Deltidsinvånare gruppvis som övervägt att flytta till Dragsvik som stadigvarande invånare. 5. FRI RESPONS TILL KOMMUNEN I enkäten hade deltidsinvånarna möjlighet att ge Dragsfjärds kommun fri respons och framföra tankar och hälsningar om bland annat distansarbete, arbetsmöjligheter, boende och tjänster (Bilaga 3). I responsen framförs särskilt kommentarer som hänför sig till Internetförbindelser i skärgården, deltidsinvånares avgifter, trafik, byggande och elektricitet samt avfallshantering. Deltidsinvånarna anser att snabba, pålitliga och förmånliga Internetförbindelser är viktiga både för arbetet och för att sköta dagliga ärenden, men förbindelsen bör vara möjlig att få också för en del av året. Nödvändiga avgifter för deltidsinvånare, särskilt avfallshanteringsavgiften, anses vara höga. I fråga om avfallshanteringen önskas också bättre möjligheter till återvinning och sortering. När det gäller trafiken anses förbindelsfartygsturerna viktiga och flera önskas också. Likaså saknar båtfolket service och båtplatser. I fråga om öar utan elektricitet önskas billigare elektrifiering av öar och till exempel möjlighet att hyra solpaneler. Mera byggnadsrätt på tomterna önskas och för ombyggnad av sommarbostäder för åretruntboende önskas stöd av kommunen. Deltidsinvånare är också miljömedvetna och önskar åtgärder för att förbättra Skärgårdshavets tillstånd, de kritiserar vindkraftverk som håller på att planeras på området. 9

13 6. SAMMANDRAG Största delen av Dragsfjärds deltidsinvånare som svarat på distansarbetsenkäten bor i huvudstadsregionen där också största delen av deras arbetsplatser ligger. En rätt så stor del av dem som svarade var emellertid pensionerade, och arbetsplatsen inverkar sålunda inte längre på den tid som tillbringas i fritidsbostaden. Av de personer som är i arbetsför ålder och som svarat på enkäten var 70 procent i ledande ställning, företagare och olika experter. Största delen av dem är potentiella distansarbetare, eftersom distansarbetet är vanligast bland svararna i samma yrkesgrupper. Enkäten postades som en del av Kemiönsaaris försenade masspostning. Detta har antagligen minskat svarsaktiviteten, eftersom enkäten kom fram först samma dag som den skulle returneras. Av alla i arbetsför ålder som svarat på enkäten distansarbetar över en tredjedel i fritidsbostaden. Största delen av dem distansarbetar sporadiskt. Av personer i arbetsför ålder som inte distansarbetar var över hälften intresserade av att distansarbeta i deras fritidskommun. Deras yrkesgrupper var i stor utsträckning samma som distansarbetarnas, men med fanns också flera som arbetar med uppgifter inom kontor, försäljning och kundbetjäning. Internetförbindelse höjer sig över alla andra förutsättningar för att distansarbeta eller öka distansarbetet. Ofta är man antingen inte medveten om tillgången på Internetförbindelse eller så räcker inte den befintliga förbindelsen till. Även arbetets flexibilitet och arbetsgivarens tillåtelse framträder som viktiga förutsättningar för distansarbete. Distansarbetare och de som är intresserade av distansarbete i Dragsfjärd är klart mer intresserade än andra av att tillbringa mera tid i fritidsbostaden och eventuellt också flytta till fritidskommunen som stadigvarande invånare. Av personer i arbetsför ålder är de som inte är intresserade av distansarbete också de som minst har övervägt att höja utrustningsnivån i fritidstugan och flytta till kommunen. Även av dem som nu är pensionärer svarar ganska få att de har övervägt att bygga om fritidsbostaden så att den lämpar sig för åretruntboende eller att flytta till kommunen. 10

14 DRAGSFJÄRD Pyydämme Teitä ystävällisesti vastaamaan seuraaviin kysymyksiin 1 9. BILAGA 1. Valintakysymyksissä ympyröikää vaihtoehtojen kirjain. Vi hoppas Ni vill svara på följande frågor 1 9. Vid urvalsfrågor ringa in bokstaven för alternativen. 1. Vastaajatiedot Sukupuoli/Kön a) Nainen/Kvinna b) Mies/Man Ikänne/Er ålder: Asuinkuntanne/Er hemkommun: Työssäkäyntikuntanne/ Kommun där Ni arbetar : Ammattiryhmä/ Yrkesgrupp a) sotilaat/militärer b) johtajat ja ylimmät virkamiehet/direktörer och övre tjänstemän c) erityisasiantuntijat/specialexperter d) asiantuntijat/experter e) yrittäjä/företagare f) ammatinharjoittaja/freelancer/yrkesutövare g) toimisto ja asiakaspalvelutyöntekijät/ anställda inom kontors och kundbetjäningsarbete h) palvelu, myynti ja hoitotyöntekijät/ anställda inom service, försäljnings och vårdarbete i) maanviljelijät, metsätyöntekijät ym./ jordbrukare, skogsarbetare mm. j) rakennus, korjaus ja valmistustyöntekijät/ bygg, renoverings och tillverkningsanställda k) prosessikuljetustyöntekijät/processtransportanställda l) muu palkallinen/övriga anställda m) eläkeläinen/pensionär n) opiskelija/studerande 2. Teettekö etätyötä vapaa ajan asunnollanne/ Arbetar Ni på distans vid Er fritidsbostad? a) Kyllä/Ja b) En/Nej c) Olen tehnyt, mutta en tee enää, koska/ Har arbetat men gör det inte längre eftersom 3. Jos vastasitte edelliseen kyllä, niin kuinka usein/ Om Ni svarade ja på föregående fråga, hur ofta? a) Vakituisesti/ Regelbundet b) Viikottain/ Varje vecka c) Kuukausittain/ Varje månad d) Satunnaisesti/ Sporadiskt 11

15 DRAGSFJÄRD Jos vastasitte en, niin olisitteko kiinnostunut tekemään etätyötä/ Om Ni svarade nej; skulle Ni vara intresserad att arbeta på distans? a) Vapaa ajanasunnossanne/ I Er fritidsbostad b) Muussa järjestetyssä työtilassa vapaa aikakunnassanne/ I annan ordnad arbetslokal i Er fritidskommun c) Molemmissa/ I båda d) En kummassakaan/ Inte i något av alternativen 5. Etätyön tekeminen tai sen tekeminen nykyistä enemmän edellyttäisi / Att distansarbeta eller arbeta oftare på distans än nu skulle förutsätta a) Internetyhteyttä vapaa ajan asunnolle (laajakaista tai langaton)/ Internetförbindelse till fritidsbostaden (bredband eller trådlös) b) Erillistä it yhteyksin varustettua työtilaa vapaa aikakunnassa/ Särskilt arbetsutrymme med it förbindelse i fritidskommunen c) Erillistä työtilaa vapaa aikakunnassa/ Särskild arbetslokal i fritidskommunen d) Joustavampaa työtä/ Flexiblare arbete e) Työnantajan suostumusta/ Arbetsgivarens godkännande f) Muuta, mitä?/ Annat, vad? 6. Oletteko harkinnut kesäasuntonne muuttamista ympärivuotiseen asuinkäyttöön/ Har Ni övervägt att bygga om er sommarbostad för åretruntboende? a) Kyllä/Ja b) En/Nej c) On jo ympärivuotisesti asuttava/ Är redan utrustad för åretruntboende 7. Oletteko harkinnut muuttavanne pysyvästi vapaa aikakuntaan asumaan/ Har Ni övervägt att flytta permanent till fritidskommunen? a) Kyllä/Ja b) En/Nej c) Olen jo kuntalainen/ Jag är redan kommuninvånare 8. Jos teette tai olette tehnyt etätyötä, niin saako Teitä mahdollisesti myöhemmin haastatella/ Om ni har arbetat eller arbetar på distans skulle vi eventuellt få intervjua Er i ett senare skede? Kyllä, yhteystiedot/ Ja, kontaktuppgifter: Ei/Nej 12

16 DRAGSFJÄRD Onko teillä muita vapaa aikakuntaanne koskevia ajatuksia ja terveisiä etätyöhön, työmahdollisuuksiin, asumiseen, palveluihin tai muuhun liittyen/ Har Ni andra åsikter om Er fritidskommun och hälsningar angående distansarbete, arbetsmöjligheter, boende, service eller annat? Kiitos vastauksistanne! Pyydämme palauttamaan täyttämänne lomakkeen oheisella palautuskuorella mennessä. Tack för Era svar! Vi ber Er returnera den ifyllda blanketten i bifogade returkuvert senast

17 Tabell 1. Boende och arbetskommuner för deltidsinvånare i Dragsfjärd. BILAGA 2. Boendekommun Hela materialet, pers. % Pers. i arbetsför ålder Arbetskommun % Pers. i % arbetsför ålder Inte meddelats 8 3,2 4 2,3 17 9,5 Helsingfors 71 28, , ,2 Esbo , ,2 Åbo 22 8,8 12 7,0 14 7,8 Grankulla 14 5,6 10 5,8 3 1,7 Salo 8 3,2 5 2,9 5 2,8 Ekenäs 8 3,2 6 3,5 2 1,1 Vanda 7 2,8 6 3,5 9 5,0 Kyrkslätt 6 2,4 4 2,3 1 0,6 Hangö 4 1,6 2 1,2 3 1,7 Dragsfjärd 4 1,6 2 1,2 5 2,8 S:t Karins 3 1,2 2 1,2 0 0,0 Nurmijärvi 2 0,8 2 1,2 0 0,0 Halikko 2 0,8 2 1,2 0 0,0 Lojo 2 0,8 2 1,2 2 1,1 Pargas 2 0,8 2 1,2 2 1,1 Pöytyä 2 0,8 1 0,6 1 0,6 Stockholm 2 0,8 2 1,2 4 2,2 Mariehamn 2 0,8 1 0,6 1 0,6 Ylöjärvi 1 0,4 0 0,0 0 0,0 Masku 1 0,4 0 0,0 0 0,0 Tammerfors 1 0,4 1 0,6 2 1,1 Tavastehus 1 0,4 0 0,0 1 0,6 Tusby 1 0,4 0 0,0 0 0,0 Birkala 1 0,4 1 0,6 0 0,0 Björneborg 1 0,4 1 0,6 0 0,0 Vichtis 1 0,4 0 0,0 1 0,6 Karis 1 0,4 0 0,0 0 0,0 Uppsala, Sverige 1 0,4 1 0,6 1 0,6 Muurla 1 0,4 1 0,6 1 0,6 Sibbo 1 0,4 0 0,0 1 0,6 Jämsänkoski 1 0,4 1 0,6 0 0,0 Janakkala 1 0,4 1 0,6 0 0,0 Kurikka 1 0,4 0 0,0 0 0,0 Kuusjoki 1 0,4 1 0,6 1 0,6 Malaga, Spanien 1 0,4 0 0,0 0 0,0 Högfors 1 0,4 0 0,0 0 0,0 Lidingö, Sverige 1 0,4 1 0,6 1 0,6 Sjundeå 1 0,4 1 0,6 0 0,0 Bryssel, Belgien 1 0,4 1 0,6 1 0,6 Fuengirola, 1 0,4 0 0,0 0 0,0 Spanien Eskilstuna, Sverige 1 0,4 1 0,6 1 0,6 Österåker, Sverige 1 0,4 1 0,6 0 0,0 Södertälje, Sverige 1 0,4 1 0,6 1 0,6 Kolding, Danmark 1 0,4 1 0,6 1 0,6 Nokia ,0 1 0,6 Letala ,0 1 0,6 Täby, Sverige ,0 1 0,6 Mänttä ,0 1 0,6 Oslo, Norge ,0 1 0,6 Tot , ,0

18 RESPONS TILL KOMMUNEN BILAGA 3. En utmärkt kommun för sommargäst, hoppas att det i framtiden skulle finnas möjlighet till stadigvarande boende i sommarkommunen. Utnyttjandet av turism (speciellt genom havet), utökandet av olika redan befintliga tjänster skulle ge möjlighet att arbeta i Dragsfjärds kommun till exempel som företagare. Det lönar sig för kommunen att vidare kartlägga vad man kunde göra för att främja turism och därtill anknytande näringar. Möjligheter finns att bland annat utifrån havet, naturen, läget, historien mm. öka företagandet och därigenom sysselsättningen. Dalsbruk är en utmärkt plats. Tack till Er, kommunens fäder och mödrar, för det. Avfallshantering, byggnadsfrågor, sotning, alltså sådant vi oftast behöver, funkar bra. Hälsovårdens sommarpaus drabbar ju oss ibland, men problemet är ju ganska oundvikligt. Det är ju inte direkt kommunens sak, men förbindelsebåtens tider hjälper inte fritidsboare särskilt mycket (Vänö Tvuhamn linjen). 1) Möjlighet till skyddad båtplats på västra sidan av Padva (Bromarv) skulle öka användningen av fritidsbostaden och underlätta färden till ön. Till Padvas kust bör absolut och snabbt fås en marina skyddad med vågbrytare. En mycket viktig sak. 2) Angående områdets renhet finns det åtskilligt övrigt att önska. Återvinningspunkterna är avstjälpningsplatser och omgivningen är nersmutsad och ovårdad (även byggnader, bryggor, gårdar mm). Med området avser jag hela skärgården. 3) Sommargästernas avfallsavgift hög, då stugan finns på en ö och är i sommarbruk. Under samma tid det vill säga dubbelt betalar vi avfallsavgift till hemorten. Båtplatserna också dyra. 4) Svenska språkets dominerande ställning försvårar (ibland) skötsel av ärenden och användning av tjänster. Åland har man ingen lust att besöka, då inställningen mot finskspråkiga är negativ liksom också mot det finska språket. Elektrifieringen av öarna billigare så att man kunde distansarbeta på den egna ön där det inte finns elektricitet. Skulle också fås i åretrunt användning! Båtplatsen som behövs för att fritidsbostaden ligger på en ö (Granvik) kunde hellre vara anvisad av kommunen än en rätt så dyr plats av ett kommersiellt företag. Det kunde också finnas ett förbindelsfartygs /taxibåtkort lite på samma sätt som de har som bor stadigvarande på öarna (gratis). ½ gratis skulle kanske vara rättvist. Jag anser att möjlighet till distansarbeten borde vara möjlig på de flesta fritidsbostäder. Detta skulle medföra högre utnyttjningsgrad av fritidsbostäderna. Investeringskostnaden borde vara skälig! (ca 100 ) samt månadskostnaderna ca ) Mekaniken för att mobilisera kunskap, nätverk och energi hos fritidsboende 2) Förmedling av konstakter, aktivare än företagarekatalogen, som kan hjälpa fritidsboende med allehanda. Digi tv borde fås att synas (analogisk syns, digi inte) Servicen har blivit bättre, till och med på många olika sätt 1

19 Det är trevligt att lokal mat finns tillgänglig numera också i butikerna (grönsaker, fisk) Förmånlig Internetförbindelse skulle underlätta arbetet här Mera byggrätt!!! Bygga båthus viktigt, nu inte tillåtet!!! Kommunens förtroendevalda och tjänstemän största orsaken till att man inte får nya invånare och skattebetalare till kommunen. För lokalt och trångsynt tänkande. Finlands bästa skattebetalare som sommargäster i kommunen, som kommunens tankesmedja hela tiden plågar! Kommunen slösar hela tiden bort fina möjligheter. Att få ens en invånare av ovannämnda grupp skulle ge mera skatteinkomster än vad alla nuvarande invånare betalar sammanlagt. Bor ibland flera veckor ute i skärgården utan vägförbindelse. Ganska hopplöst under menföre vintertid. Har ej motorkälke. Som hantverkare och smyckekonstnär är man beroende av transporter, inte bara IT. En idiotisk olägenhet är att telefonoperatören (Sonera) inte godkänner att telefonen bara används under en del av året. Hela året kostar! Kommer därför att säga upp den. OBS 1 km sjökabel 20 år gammal blir nog kvar på vattnet! Ett förmånligt bredband för användning i sommarstugor skulle vara nödvändig. Till exempel 10 /mån., 256 kb/s för tre månader utan anslutningsavgift. Vem erbjuder? Detta skulle möjliggöra vistelse på sommarstugan hela sommaren. Jag tar emot erbjudanden till adressen. Tycker att allt fungerar bra. Man skall inte heller kräva för mycket!! Jag motsätter mig industriella vindmöllor i Skärgårdshavets nationalpark. Om de byggs skall de planeras i industriområden el. dyl. Högsåra vindmöllor är ett olyckligt kapitel! Tråkigt att förbindelsefartyget kör så sällan! Avfallskärl i hamnen eller i närheten av Rosala vid min ålder svårt att gå långa vägar med avfallet och ändå har kostnaderna stigit. Semester skall vara semester! Bredbandsförbindelser är a och o! Det är viktigt att förbindelsefartygstrafiken bevaras! Datoranvändning är nödvändig för att sköta arbetsuppgifterna (bredband). GSM telefonens hörbarhet är viktig (nuvarande bryter emellanåt). Information om stuggårdskarlar. Annars också verkar det vara omöjligt att anställa karlar för renovering. Gällande servicen har jag! Att frakta Rosalas skräpkärl ut i skogen är orimligt?! Alltså för vi skräpet till fastlandet men betalar fakturorna! Dessutom är det kolossalt mycket skräp vid Rosala affärsområde och det fortsätter år efter år. 2

20 Köpmannen håller området snyggt men Wiesens dynasti lämnar efter sig alldeles otroligt mycket saker, byggnadsmaterial osv., osv!! Bygg en sådan där rörlig bibliotek distansarbetsbåt, som bokbussarna på fastlandet. Testa den på olika rutter. Gör en gallup om saken. Öka trafikförbindelserna till havs likaså bussförbindelserna på fastlandet. Att få elektricitet till de yttersta öarna Det skulle vara roligt med en sådan där solcell som kunde hyras. Transporten och hämtningen av den mm. skulle vara kommunens sak. Det skulle troligen vara den vettigaste idén. Och om någon skulle utveckla en kontorstält som skulle gömma sig i terrängen som kunde hyras för sommaren.. Skulle inte ta upp utrymme i stugan och solcellen skulle ge elektricitet Skrottransportbåtarna kunde komma 3 4 gånger sommartid. Och inte en gång som man inte hinner till. Man borde göra något åt sjunktimret som flyter i havet och ligger på stränderna. Med tanke på ökad trafik också på färjor borde ortsbor (öbor) ha förkörsrätt. Alternativt att färjan kör extra turer vid behov. Vi trivs bra i vår fritidskommun och nu har vi inte särskilda hälsningar. Jag arbetar med hjälp av en solcell, vilket begränsar kapaciteten. Elektriciteten finns ett stenkast härifrån men kostnaderna för att dra en linje rör sig för närvarande kring euro. Tio år sedan var de och också då för dyra. Kommunen kunde stöda elektrifieringen! Det har varit svårt att få kommunens tillstånd till att omvandla fritidsbostad till permanent bostad. Tillgång till förbindelsebåts kommunikation med fastlandet viktig (skolgång för barn). Bredbandsförbindelse för användning av e post och dator skulle vara en bra sak för trots att man inte egentligen vill arbeta på sommarstugan blir man ofta tvungen att sköta en del löpande ärenden på semestern. Vilken möjlighet finns det att få Internetanslutning till rimligt pris. Har trådlösa fungerat? Ifyllt på min hustrus vägnar: Distansarbete (trådlös förbindelse) ca 1 dag/vecka under tiden ca vore i detta skede en möjlighet. Fritidsbostaden har inte el. Vindmöllorna skall motarbetas intensivt. Passar inte i den vackra skärgården. Dålig användbarhet av mobil och Internet. Mobilen hörs endast på vissa ställen och tidvis, varför en Internetförbindelse som sköts genom den är besvärlig. Internetförbindelsen måste kunna fås till skärgården enligt månadsprincip. Det blir 3

ENKÄT OM DISTANSARBETE

ENKÄT OM DISTANSARBETE ENKÄT OM DISTANSARBETE HANGÖ, PARGAS, NYSTAD RESULTAT FÖRORD I maj augusti 2007 verkställdes en Internetenkät om distansarbete i Nystad, Hangö och Pargas. Med enkäten utreddes stadsinvånarnas, deltidsinvånarnas

Läs mer

Distansarbetaren den nya skärgårdsbon i det nya skärgårdssamhället RAPPORT BRÄNDÖ, FÖGLÖ, KUMLINGE, SOTTUNGA

Distansarbetaren den nya skärgårdsbon i det nya skärgårdssamhället RAPPORT BRÄNDÖ, FÖGLÖ, KUMLINGE, SOTTUNGA Distansarbetaren den nya skärgårdsbon i det nya skärgårdssamhället RAPPORT BRÄNDÖ, FÖGLÖ, KUMLINGE, SOTTUNGA Projekt Interreg IIIA Skärgård, genomförs av Åbo Universitet i Åbolands och Ålands skärgård

Läs mer

MARKNADSÖVERSIKT 1/2012. Hushållens internetförbindelser

MARKNADSÖVERSIKT 1/2012. Hushållens internetförbindelser MARKNADSÖVERSIKT 1/2012 Hushållens internetförbindelser Kommunikationsverket 2012 Förfrågningar: markkinaselvitykset@ficora.fi Uppgifterna får lånas med uppgivande av Kommunikationsverket som källa. MARKNADSÖVERSIKT

Läs mer

Den gränslösa arbetsplatsen

Den gränslösa arbetsplatsen Manpower Work life Rapport 2011 Den gränslösa arbetsplatsen Tidigare Work Life studier visar att gränsen mellan privat och professionellt liv suddas ut på arbetsmarknaden, mycket tack vare sociala mediers

Läs mer

Konjukturbarometer för Västra Nyland 2014

Konjukturbarometer för Västra Nyland 2014 Konjukturbarometer för Västra Nyland 2014 Enkätens bakgrund och genomförande Hösten 2014 utarbetade Företagarna i Finland och Finnvera Abp tillsammans med arbets- och näringsministeriet SME-företagsbarometern,

Läs mer

Unikt boende. Hyresrätter i Västerviks skärgård

Unikt boende. Hyresrätter i Västerviks skärgård Unikt boende Hyresrätter i Västerviks skärgård Bo i hyresrätt året runt på Hasselö! För dig som vill stanna kvar i skärgården även när sommaren är slut kan detta bli verklighet. Genom ett unikt projekt

Läs mer

Island Youth Co-operation.

Island Youth Co-operation. Island Youth Co-operation. svenska 01 A Young European Islanders newsletter Samarbete mellan ö ungdomar Ett tjugotal öbor i 18-25 års åldern från Irland, Skottland, Frankrike, Finland, Sverige och Danmark

Läs mer

Tack för Ert svarsbrev, daterat 26.9.2012 angående mitt spörsmål den 6.9.2012.

Tack för Ert svarsbrev, daterat 26.9.2012 angående mitt spörsmål den 6.9.2012. 1 Houtskär den 3 oktober 2012 Itella Posten Ab Hannu Riihimäki Regionchef Johan Åminne Bockholm 21760 Houtskär 040-5332609, aminne@aminne.fi REF: Postutdelningen i Åbolands skärgård med förbindelsebåt

Läs mer

Sammanställning av enkätundersökning. Rekommendation om insatsområden till Singö Fogdö Intresseförenings styrelse.

Sammanställning av enkätundersökning. Rekommendation om insatsområden till Singö Fogdö Intresseförenings styrelse. Sammanställning av enkätundersökning. Rekommendation om insatsområden till Singö Fogdö Intresseförenings styrelse. Singö Fogdö Intresseförening har som mål att långsiktigt rädda Singö skola och att tillgodose

Läs mer

MARKNADSÖVERSIKT 4/2012. Telebranschen i Finland

MARKNADSÖVERSIKT 4/2012. Telebranschen i Finland MARKNADSÖVERSIKT 4/2012 Telebranschen i Finland Teleföretagens omsättning och investeringar 2011 Kommunikationsverket 2012 Förfrågningar: markkinaselvitykset@ficora.fi Uppgifterna får lånas med uppgivande

Läs mer

Mer än hälften av allt jobb går att utföra på distans

Mer än hälften av allt jobb går att utföra på distans Manpower Work Life Rapport 2015 Manpower Work Life Rapport 2015 I takt med att internet blivit en del av våra liv så har våra jobb blivit alltmer mobila. Många arbetsuppgifter är idag inte beroende av

Läs mer

Framtidens datanät. Nisse Husberg 14.1 2009

Framtidens datanät. Nisse Husberg 14.1 2009 Framtidens datanät Nisse Husberg 14.1 2009 Betydelse Datanätet den viktigaste infrastrukturen om 20 år tidtabellen svår, riktningen klar! Landsbygden vinner mest på datanäten! service på samma nivå som

Läs mer

Pargas stad ombeds att i sitt utlåtande särskilt svara på följande frågor:

Pargas stad ombeds att i sitt utlåtande särskilt svara på följande frågor: Stadsstyrelsen 58 17.03.2014 Utlåtande om Egentliga Finlands landskapsstrategi 1088/00.04.01/2014 Stadsstyrelsen 58 Beredare Näringslivschef Tomas Eklund, tfn 040 488 5675 Föredragande Stadsdirektör Folke

Läs mer

Snabbare på webben. Finland upp till 100 Mbit/s

Snabbare på webben. Finland upp till 100 Mbit/s Snabbare på webben Finland upp till 100 Mbit/s 1 Innehåll 1. Vad är bredband på 100 Mbit/s? s. 2-3 4. Vad allt ger fiberoptiken? s. 6 2. Gör en investering för framtiden s. 4 5. Beställ ett snabbt bredband

Läs mer

Sammanfattning av anteckningar förda vid temadiskussioner

Sammanfattning av anteckningar förda vid temadiskussioner Bilaga 2 Sammanfattning av anteckningar förda vid temadiskussioner Temadiskussioner från juni 2013 Möjliga effekter av kortrutt Hur man kan resa utan bil mellan färjorna (berör särskilt unga och åldringar).

Läs mer

Välkommen till ditt SATOhem. Ofta ställda frågor från inflyttaren

Välkommen till ditt SATOhem. Ofta ställda frågor från inflyttaren Välkommen till ditt SATOhem Ofta ställda frågor från inflyttaren SATOs Kundtjänst tel. 020 334 443 asiakaspalvelu@sato.fi sato.fi facebook.com/sato När får jag hämta mina nycklar? Nycklarna till ditt nya

Läs mer

Svenska Finska Estniska. Ryska Engelska Koreanska. Franska Tyska Italienska. Grekiska Danska Norska. Isländska Ungerska Spanska

Svenska Finska Estniska. Ryska Engelska Koreanska. Franska Tyska Italienska. Grekiska Danska Norska. Isländska Ungerska Spanska Kapitel 4 - Nationalitet och språk Aktivering 4.1. Vilka språk talar Åsa och Jens? Vi undersöker vilka språk som talas i gruppen och i världen. Material: språkplansch på väggen med olika språk. Affisch

Läs mer

MARKNADSÖVERSIKT 8/2012. Hushållens bredbandsabonnemang. Förekomsten av snabba internetförbindelser

MARKNADSÖVERSIKT 8/2012. Hushållens bredbandsabonnemang. Förekomsten av snabba internetförbindelser MARKNADSÖVERSIKT 8/2012 Hushållens bredbandsabonnemang Förekomsten av snabba internetförbindelser Kommunikationsverket 2012 Förfrågningar: markkinaselvitykset@ficora.fi Uppgifterna får lånas med uppgivande

Läs mer

Skärgård 8 Skärgård 3 2011

Skärgård 8 Skärgård 3 2011 8 Skärgård 3 2011 Om boende och distansarbete i skärgården: försöka duger! TEXT: JAN-ÅKE TÖRNROOS Bild: Håkan Eklund I mer än sex år har jag varit inskriven som fast boende i Brändö kommun på Åland. Min

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport Familj och arbetsliv på 2-talet - Deskriptiv rapport Denna rapport redovisar utvalda resultat från undersökningen Familj och arbetsliv på 2- talet som genomfördes under 29. Undersökningen har tidigare

Läs mer

Att gränspendla samma fast olika. H.O. Gottfridsson, E. Olsson, C. Möller och A. Öjehag

Att gränspendla samma fast olika. H.O. Gottfridsson, E. Olsson, C. Möller och A. Öjehag Att gränspendla samma fast olika H.O. Gottfridsson, E. Olsson, C. Möller och A. Öjehag År 2009 gränspendlade 28 000 personer från Sverige till Norge. Under samma period var andelen utpendlare från Sverige

Läs mer

En bättre värld i arv. Information om testamentsdonation

En bättre värld i arv. Information om testamentsdonation En bättre värld i arv Information om testamentsdonation En hälsning från direktorn 3 Hoppet om något bättre blir verklighet Någon dag, någonstans i världen, kan ett barn som lever i extrem fattigdom få

Läs mer

Fullmaktsstadgande 16 Trafikförsäkringslagen 22/002/2001. Giltighetstid 1.1.2002 tills vidare

Fullmaktsstadgande 16 Trafikförsäkringslagen 22/002/2001. Giltighetstid 1.1.2002 tills vidare FÖRESKRIFT 31.12.2001 Fullmaktsstadgande Dnr. 16 Trafikförsäkringslagen 22/002/2001 Giltighetstid 1.1.2002 tills vidare Upphäver Social- och hälsovårdsministeriets föreskrift 181/411/95 Ärende Fastställande

Läs mer

RUTTFÖRSLAG FÖR EN VECKAS SEGLING NORR OCH SÖDER FRÅN SPLIT

RUTTFÖRSLAG FÖR EN VECKAS SEGLING NORR OCH SÖDER FRÅN SPLIT RUTTFÖRSLAG FÖR EN VECKAS SEGLING NORR OCH SÖDER FRÅN SPLIT 7 DAGAR SÖDER UT: Dag 1 - Trogir Vi rekommenderar er att segla norr ut er under första dag till staden Trogir. Trogir är en riktig pärla och

Läs mer

1 (5) CENTRALORGANISATIONERNAS REKOMMENDATION OM ARBETSRELATERAD STRESS. 1. Bakgrund till rekommendationen

1 (5) CENTRALORGANISATIONERNAS REKOMMENDATION OM ARBETSRELATERAD STRESS. 1. Bakgrund till rekommendationen 1 (5) CENTRALORGANISATIONERNAS REKOMMENDATION OM ARBETSRELATERAD STRESS 1. Bakgrund till rekommendationen EU:s centralorganisationer på arbetsmarknaden UNICE/UEAPME, CEEP och EFS ingick ett ramavtal om

Läs mer

MIKROFILMNING AV FAMILJEAKTER OCH LAGRING AV DEM PÅ CD-ROM

MIKROFILMNING AV FAMILJEAKTER OCH LAGRING AV DEM PÅ CD-ROM 6.6.2002 Nr 23/2002 1 (3) MIKROFILMNING AV FAMILJEAKTER OCH LAGRING AV DEM PÅ CD-ROM Kyrkostyrelsen har i cirkulär nr 35/1980 givit anvisningar om mikrofilmning av inbundna kyrkböcker. Största delen av

Läs mer

NYA LOKALER I KÄRNAN AV FÖRETAGSVÄRLDEN

NYA LOKALER I KÄRNAN AV FÖRETAGSVÄRLDEN EKOEFFEKTIVT KONTORSHUS PÅ KÄGELUDDEN www.keilaranta.fi En ny, genuint modifierbar kontorshelhet på Kägelstranden är den som ligger närmast den framtida metrostationen på Kägeludden. Trivsamma lokaler

Läs mer

0. Vi skulle vara mycket tacksamma om du vill svara på frågorna. Vill du göra det? JA fortsätt med intervjun NEJ Ursäkta att jag störde. Hej då!

0. Vi skulle vara mycket tacksamma om du vill svara på frågorna. Vill du göra det? JA fortsätt med intervjun NEJ Ursäkta att jag störde. Hej då! BalticSurvey questionnaire 13 April 2010 Hej! Vi gör en undersökning om folks åsikter om olika saker som har med Östersjön och Västerhavet att göra och skulle därför vilja ställa några frågor till dig.

Läs mer

Denna polygonpunkt var still going strong 41 år efter att jag hade borrat ett hål, slagit ner ett järnrör och huggit en triangel runt om röret.

Denna polygonpunkt var still going strong 41 år efter att jag hade borrat ett hål, slagit ner ett järnrör och huggit en triangel runt om röret. Käringön 2005-10-08 Käringön har alltid utövat en viss lockelse för mig och det beror på alla minnen från den tid jag arbetade på ön. Jag kom dit första gången den 24 mars 1964 för att börja med kartläggningsarbetet

Läs mer

Kommentar ur Raseborgs synvinkel av Mårten Johansson

Kommentar ur Raseborgs synvinkel av Mårten Johansson MBT-seminariet i Sjundeå 09.10.07. Kommentar ur Raseborgs synvinkel av Mårten Johansson Den ökade potentiella tillgångligheten mellan orter i Europa p.g.a. av nya motorvägar, snabba tåg och ökad turtäthet

Läs mer

RESERAPPORT. Tom Alenius. Arcada Nylands svenska yrkeshögskola UTBYTESPERIOD, ÅRHUS, DANMARK 28.8-21.11.2010. Fysioterapi

RESERAPPORT. Tom Alenius. Arcada Nylands svenska yrkeshögskola UTBYTESPERIOD, ÅRHUS, DANMARK 28.8-21.11.2010. Fysioterapi RESERAPPORT UTBYTESPERIOD, ÅRHUS, DANMARK 28.8-21.11.2010 Tom Alenius Arcada Nylands svenska yrkeshögskola Fysioterapi Helsingfors 2010 1. Resan mot Danmarks andra största stad Århus, belägen på Jyllands

Läs mer

Finlands öar rf Suomen saaret ry (FÖSS) 2014

Finlands öar rf Suomen saaret ry (FÖSS) 2014 Finlands öar rf Suomen saaret ry (FÖSS) 2014 Alla generationers ö Kaikkien sukupolvien saari : Kartläggning av tillgången till offentlig service för seniorer och barnfamiljer i Åbolands skärgård, på öar

Läs mer

NY Kundundersökning skärgård

NY Kundundersökning skärgård NY Kundundersökning skärgård Informationen om skärgården är tillräcklig 3 9,4 B. 2 8 25 C. 3 7 21,9 D. 4 11 34,4 E. 5 0 0 1 3,1 G. Vet ej 2 6,2 Medelvärde 3 Median 3 Synpunkter och förbättringsförslag

Läs mer

Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande

Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande 1. Lär dig från dem som varit i samma situation Ett av de bästa sätten att få värdefulla kontakter är att nätverka med din högskolas alumner. De har

Läs mer

För busspersonal. I denna broschyr presenteras löne- och andra avtalsvillkor i korthet. Kollektivavtalet gäller 1.2.2014 31.1.2017.

För busspersonal. I denna broschyr presenteras löne- och andra avtalsvillkor i korthet. Kollektivavtalet gäller 1.2.2014 31.1.2017. För busspersonal 2015 I denna broschyr presenteras löne- och andra avtalsvillkor i korthet. Kollektivavtalet gäller 1.2.2014 31.1.2017. Ordinarie arbetstid Den ordinarie arbetstiden är 80 timmar under

Läs mer

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Posten AB - 1 Förord På drygt ett decennium har sätten vi kommunicerar med varandra på förändrats i grunden. Från

Läs mer

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist En fjärils flykt Gunnel G Bergquist Livet för en del människor, Är kantat av sorg och vemod. Framtiden för dem Saknar oftast ljus och glädje. För andra människor Flyter livet på som en dans. Tillvaron

Läs mer

Information om socialskyddet och sjukförsäkringen för sjömän

Information om socialskyddet och sjukförsäkringen för sjömän Information om socialskyddet och sjukförsäkringen för sjömän Innehåll: Allmänt............................................1 Vilket lands socialskydd omfattas en sjöman av?....1 Flaggregeln....................................1

Läs mer

MANUAL FÖR HANDLÄGGNING

MANUAL FÖR HANDLÄGGNING RIKTLINJER MANUAL FÖR HANDLÄGGNING AVFALLSFÖRESKRIFTER Fastställd av Vatten och Avfall i Malung-Sälen AB den 2014-xx-xx och Miljönämnden den 2014-xx-xx FÖRORD För varje kommun skall det enligt 15 kap 11

Läs mer

Regler för medlemmar i Borgåsunds Båtklubb

Regler för medlemmar i Borgåsunds Båtklubb Regler för medlemmar i Borgåsunds Båtklubb Alla medlemmar i BBK förväntas ta del av, och följa, regler enligt nedan: Allmänt Borgåsunds Båtklubb är en ideell förening som arrenderar marken och bedriver

Läs mer

Landrapport från Finland NBO:s styrelsemöte 11 november 2015 Stockholm

Landrapport från Finland NBO:s styrelsemöte 11 november 2015 Stockholm Landrapport från Finland NBO:s styrelsemöte 11 november 2015 Stockholm Nyckeltal för Finland Folkmängd 5.474.289 Förväntad BNP-utveckling +/- 0 % Inflation 2014 + 1,0 % Arbetslöshet 8,8 % Bostadsbyggande

Läs mer

Finländarnas resor 2009

Finländarnas resor 2009 Transport och turism 2010 Finländarnas resor 2009 Finländarna gjorde fler fritidsresor och färre tjänsteresor år 2009 Finländarnas utlandsresor ökade år 2009 kraftigare än under åren innan och antalet

Läs mer

Byggnadskontorets stämpel och kundtjänstens bestyrkande

Byggnadskontorets stämpel och kundtjänstens bestyrkande 1 29.4.2015 Avtal om rätt att använda ett allmänt område för smidig kioskverksamhet Registernummer på fordon eller dragbar anordning som används som kiosk (1 st./avtal) Avtalets giltighet Kioskens namn

Läs mer

Seminariet för skärgårds-, kust-, och insjöfrågor

Seminariet för skärgårds-, kust-, och insjöfrågor INBJUDAN Seminariet för skärgårds-, kust-, och insjöfrågor Malax 6. 7.6.2011 Tid Seminariet inleds måndag 6.6.2011 kl. 12.00 och avslutas tisdag 7.6.2011 kl. 12.00. Plats Första dagen på Petalax högstadium,

Läs mer

Uppföljning av nya bostadsområden Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön

Uppföljning av nya bostadsområden Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön juni 2011 Beredningen för infrastruktur och boende Innehåll 1 Uppdrag 5 1.1 Bakgrund, syfte...5 1.2 Metod och genomförande...5 1.3 Resultat...5

Läs mer

Gör nåt på riktigt! Klimatförändring i Helsingforsregionen begränsning och anpassning

Gör nåt på riktigt! Klimatförändring i Helsingforsregionen begränsning och anpassning Gör nåt på riktigt! Klimatförändring i Helsingforsregionen begränsning och anpassning Klimatet år 2030 Helsingfors, Esbo, Vanda, Grankulla, Kyrkslätt och Kervo med sammanlagt över 60 000 arbetstagare har

Läs mer

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av det finskspråkiga kollektivavtalet. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

Trafikundersökning 2014 Bakgrundsfrågor

Trafikundersökning 2014 Bakgrundsfrågor Trafikundersökning 2014 Bakgrundsfrågor Ifall undersökningen riktar sig till ett barn i ert hushåll ber vi föräldrarna eller en förmyndare svara för barnet. Är era uppgifter korrekta i följebrevet? Ifall

Läs mer

Fresh Experts-programmet i detalj

Fresh Experts-programmet i detalj Bio- och miljövetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet Fresh Experts-programmet för magistrar 2010 2011 Studerande Du är viktig för oss. Bli färdig och delta i Fresh Experts-programmet! Hallå

Läs mer

Enkät om bilpool resultat. Föreningen för Visby innerstads boendemiljö. Sunfleet Carsharing

Enkät om bilpool resultat. Föreningen för Visby innerstads boendemiljö. Sunfleet Carsharing Enkät om bilpool resultat Genomförd 5 20 juni 2012 av Föreningen för Visby innerstads boendemiljö i samverkan med Sunfleet Carsharing Enkätens frågor Har du bil? Hur många gånger kör du bil varje månad?

Läs mer

Del 1. Personaltillgången. Sammanställd av: Agneta Eriksson Heidi af Heurlin

Del 1. Personaltillgången. Sammanställd av: Agneta Eriksson Heidi af Heurlin Sydkustens landskapsförbunds kartläggning av personaltillgången och behörigheten, språkförhållanden samt kvalitetsaspekter inom den svenska dagvården i medlemskommunerna hösten 2011. Del 1. Personaltillgången

Läs mer

Hemsida:http://levapalandet.se/kvanumottumfiber

Hemsida:http://levapalandet.se/kvanumottumfiber Hemsida:http://levapalandet.se/kvanumottumfiber Styrelse: Kvänum Öttum fiber Ordf. Helena Mellqvist Kassör. Jarl Svantesson Sekr. Ulla Johansson Ledamot. Lennart Johansson Ledamot. Tore Dufberg Ledamot.

Läs mer

Konstnärens ställning - rapport om arbete och inkomstbildning på olika konstområden

Konstnärens ställning - rapport om arbete och inkomstbildning på olika konstområden Konstnärens ställning - rapport om arbete och inkomstbildning på olika konstområden Avsikten med undersökningen är att kartlägga konstnärskårens struktur, dess inkomstnivå samt inkomstkällorna för konstnärer

Läs mer

"50+ i Europa" Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa

50+ i Europa Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa Agency Logo Household-ID 1 2 0 4 2 0 0 Person-ID Intervjudatum: Intervjuar ID: Respondentens förnamn: "50+ i Europa" Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa Skriftligt frågeformulär för

Läs mer

Så här vill vi bo. En sammanställning av Landskrona stads undersökning om önskemålen för en framtida tomt. Eivor Johansson, Pia Strand, Angelica Kure

Så här vill vi bo. En sammanställning av Landskrona stads undersökning om önskemålen för en framtida tomt. Eivor Johansson, Pia Strand, Angelica Kure Så här vill vi bo En sammanställning av Landskrona stads undersökning om önskemålen för en framtida tomt Eivor Johansson, Pia Strand, Angelica Kure 2(7) I en fristående villa och gärna bygga i egen regi.

Läs mer

Reserapport. Fachhochschule des BFI Wien Våren 2010. Bethina Bergman. Arcada Nylands svenska yrkeshögskola Företagsekonomi

Reserapport. Fachhochschule des BFI Wien Våren 2010. Bethina Bergman. Arcada Nylands svenska yrkeshögskola Företagsekonomi Reserapport Fachhochschule des BFI Wien Våren 2010 Bethina Bergman Arcada Nylands svenska yrkeshögskola Företagsekonomi Helsingfors 2009 1 INLEDNING Redan då jag började Arcada visste jag att jag i något

Läs mer

Hur jag personligen blev rånad med Google Adwords

Hur jag personligen blev rånad med Google Adwords 1 Hur jag personligen blev rånad med Google Adwords Visste du att anledningen till att de flesta inte tjänar pengar med Adwords är för att du troligtvis fallit offer för alla de lögner som cirkulerar på

Läs mer

Presentation av alternativen i enkäten

Presentation av alternativen i enkäten Vasa centrumstrategi Enkät till stadsborna om alternativ för strukturmodeller 2. 27.5.2012 Presentation av alternativen i enkäten 2.5.2012 Tre olika alternativ för centrumstrategins strukturmodeller för

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Till dig som är anställd i mjölkproduktionen

Till dig som är anställd i mjölkproduktionen Sveriges Lantbruksuniversitet Arbetsvetenskap, Ekonomi och Miljöpsykologi Alnarp 2008-12-03 Till dig som är anställd i mjölkproduktionen På Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) i Alnarp genomför vi en attitydundersökning:

Läs mer

Bostäder och boendeförhållanden

Bostäder och boendeförhållanden Boende 2015 Bostäder och boendeförhållanden, översikt Mer än hälften av 20 29 -åringarna bodde på hyra år Enligt Statistikcentralen bodde 55 procent av alla 20 29-åringar, dvs. 6 000 personer självständigt

Läs mer

Lösgör pärmbladet från frågedelen längs den streckade linjen.

Lösgör pärmbladet från frågedelen längs den streckade linjen. Lösgör pärmbladet från frågedelen längs den streckade linjen. Ytterligare information om innehållet i undersökningen: Mirkka Danielsbacka vid Helsingfors universitet tfn 09 1912 4537 eller e-post: mirkka.danielsbacka@helsinki.fi

Läs mer

Flyttstudie Skövde Kommun

Flyttstudie Skövde Kommun Flyttstudie Skövde Kommun GÖTEBORG: Kungsgatan 56, tfn 0708-32 32 18 STOCKHOLM: Målargatan 7, tfn 0766-28 07 48 www.hanneklarssen.se Om undersökningen Syfte Syftet med undersökningen är att kartlägga;

Läs mer

Den nya arbetslinjen Inhyrning, omställning, rekrytering

Den nya arbetslinjen Inhyrning, omställning, rekrytering Den nya arbetslinjen Inhyrning, omställning, rekrytering Innehåll Den nya arbetslinjen: Bemanningsbranschen skapar jobb 3 Den hjälpande handen har en nyckelroll 3 Bra och fasta jobb där de behövs 4 Bemanningsbranschens

Läs mer

UTREDNINGSBYRÅ. Att leva och bo som inflyttad på Åland STATISTIK ÅLANDS OCH

UTREDNINGSBYRÅ. Att leva och bo som inflyttad på Åland STATISTIK ÅLANDS OCH UTREDNINGSBYRÅ OCH STATISTIK ÅLANDS Att leva och bo som inflyttad på Åland Syfte och metod Syftet med barometern är att ge en överblick av de inflyttades möjligheter att delta aktivt i det åländska samhällslivet

Läs mer

Servicehuset Hemmet Stiftelsen Hemmet i Åbo

Servicehuset Hemmet Stiftelsen Hemmet i Åbo t Servicehuset Hemmet Stiftelsen Hemmet i Åbo Hemmets historik...2 Hemmets verksamhetsidé...3 Utrymmena...4 Service...5 Måltider...6 Aktiviteter...7 Rosenhemmet...8 2 V ÄLKOMMEN TILL HEMMET Stiftelsen

Läs mer

Region Dalarnas livsmiljöenkät 2008 2009. Genusaspekter. Bilaga till huvudrapporten av Sven Lagerström och Johan Kostela.

Region Dalarnas livsmiljöenkät 2008 2009. Genusaspekter. Bilaga till huvudrapporten av Sven Lagerström och Johan Kostela. Region Dalarnas livsmiljöenkät 2008 2009 Genusaspekter Bilaga till huvudrapporten av Sven Lagerström och Johan Kostela. DALARNAS FORSKNINGSRÅD 2010 2 Noteringar kring genusaspekter på enkätresultatet I

Läs mer

Obefintlig täckning på mobilen, avbrott i det mobila bredbandet. Vad kan jag göra?

Obefintlig täckning på mobilen, avbrott i det mobila bredbandet. Vad kan jag göra? Obefintlig täckning på mobilen, avbrott i det mobila bredbandet. Vad kan jag göra? Om mobilnätets täckning Mobilnätets täckning kan förbättras med en extra antenn Mobilnätets täckning kan ibland förbättras

Läs mer

Val av utbildning och skola efter årskurs 9 i Kimitoöns svenska skolor. Februari 2014 / Solveig Friberg

Val av utbildning och skola efter årskurs 9 i Kimitoöns svenska skolor. Februari 2014 / Solveig Friberg Val av utbildning och skola efter årskurs 9 i Kimitoöns svenska skolor Februari 01 / Solveig Friberg 1. Allmänt Under slutet av 01 har elever i årskurs 8 och 9 besvarat en enkät om hur de ser på val av

Läs mer

FAQ. Här får du svar på några av de vanligaste frågorna om MBK. Båtplats sommartid?

FAQ. Här får du svar på några av de vanligaste frågorna om MBK. Båtplats sommartid? FAQ Här får du svar på några av de vanligaste frågorna om MBK Båtplats sommartid Jag väntar besök av en båtkompis från Örebro en vecka i juli. Kan hon då få ligga i MBK Och i så fall, vad kostar det Ja,

Läs mer

Policy Brief Nummer 2013:5

Policy Brief Nummer 2013:5 Policy Brief Nummer 2013:5 Varför välja mjölkrobot? en analys av ett investeringsbeslut Användningen av ny teknik gör produktionen effektivare och ökar tillväxttakten i ekonomin. Det är därför viktigt

Läs mer

Utredning om KabelTV och bredband

Utredning om KabelTV och bredband Utredning om KabelTV och bredband Bakgrund Vår nuvarande leverantör av kabeltv, ComHem AB, har sagt upp sitt avtal med oss till 2004-11-15. Man har gjort det mot två bakgrunder: 1. Vårt nät är gammalt

Läs mer

Resultat av enkätundersökning

Resultat av enkätundersökning En undersökning bland resenärer på utbildningslinjen genomfördes i november 2012 genom en pappersenkät med nio frågor. Enkäten gavs ut både på svenska och engelska. Enkäten distribuerades till resenärer

Läs mer

Migrationsinstitutet

Migrationsinstitutet Krister Björklund Forskare Migrationsinstitutet Eriksgatan 34 20100 Åbo Tel. 02-2840453, 040-7478953 krister.bjorklund@utu.fi Migrationsinstitutet http://www.migrationinstitute.fi Tio procent av Närpes

Läs mer

Om mikroarbete och restid

Om mikroarbete och restid Om mikroarbete och restid Undersökning om svenskarnas inställning till mikroarbete vad gör man med sin restid till och från jobbet Hösten 2012 Claremont www.claremont.se 1 Innehållsförteckning Inledning

Läs mer

Distansarbete och tillfälligt hemarbete

Distansarbete och tillfälligt hemarbete GÖTEBORGS UNIVERSITET Personalavdelningen Hilding Sjödén Avd.dir. 2006-01-23Dnr F1 230/06 Distansarbete och tillfälligt hemarbete Definitioner Med distansarbete avses arbete som en anställd efter skriftlig

Läs mer

Finländarnas resor 2011

Finländarnas resor 2011 Transport och turism 2012 Finländarnas resor 2011 Finländarnas utlandsresor ökade år 2011 År 2011 gjorde finländarna nästan 4,3 miljoner fritidsresor till utlandet med övernattning i destinationslandet.

Läs mer

Skärgårdskommunernas upplevda styrka, svagheter, möjligheter och hot

Skärgårdskommunernas upplevda styrka, svagheter, möjligheter och hot Styrka Svagheter Möjligheter Hot Skärgårdskommunernas upplevda styrka, svagheter, möjligheter och hot En uppdaterad enkel analys utförd hösten 2008 som underlag för diskussion om skärgårdskommunernas identitet,

Läs mer

ATTITYDUNDERSÖKNING I SAF LO-GRUPPEN

ATTITYDUNDERSÖKNING I SAF LO-GRUPPEN ATTITYDUNDERSÖKNING I SAF LO-GRUPPEN EN KVANTITATIV MÅLGRUPPSUDERSÖKNING DECEMBER 2007 Ullrica Belin Jonas Björngård Robert Andersson Scandinavian Research Attitydundersökning SAF LO-gruppen En kvantitativ

Läs mer

Över- / underskott åren 2009-2017

Över- / underskott åren 2009-2017 Pressmeddelande 5.11.2014 KOMMUNENS EKONOMI STÖRTDYKER? Ännu under år 2014 är Kimitoöns kommuns ekonomi ungefär i balans. Prognosen visar ett ganska nära noll resultat. 2014 kommer att bli året som kommunen

Läs mer

Rapport Manpower Work Life PENSIONEN - EN KÄLLA TILL ORO

Rapport Manpower Work Life PENSIONEN - EN KÄLLA TILL ORO Rapport Manpower Work Life PENSIONEN - EN KÄLLA TILL ORO PENSIONEN EN KÄLLA TILL ORO Fram tills nyligen har de flesta heltidsarbetande svenskar kunnat räkna med en trygg försörjning på äldre dagar. Idag

Läs mer

KLASSRESAN SOL, HAV & VENTYR. 14 - i solen!

KLASSRESAN SOL, HAV & VENTYR. 14 - i solen! KLASSRESAN SOL, HAV & VENTYR 14 - i solen! 9A från Länna skola utanför Norrtälje En vecka i maj hade vi på Hostal San Miguel i Nerja besök av klass 9A från Länna skola utanför Norrtälje. De hade jobbat

Läs mer

Resultat av enkätundersökning med sommarboende i Karlskrona kommun

Resultat av enkätundersökning med sommarboende i Karlskrona kommun Resultat av enkätundersökning med sommarboende i Karlskrona kommun Ing i projektet Våga ta steget bli karlskronabo/karlskronaföretagare Näringslivsenheten B-M Havby 2006-11-14 Resultat av enkätundersökning

Läs mer

Finns det tid att vara sjuk? - En undersökning av arbete vid sjukdom

Finns det tid att vara sjuk? - En undersökning av arbete vid sjukdom Finns det tid att vara sjuk? - En undersökning av arbete vid sjukdom 1 Innehållsförteckning Förord sid 3 Sammanfattning och slutsatser sid 4 Resultat av Unionens undersökning av arbete vid sjukdom sid

Läs mer

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6.

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6. Handledning för pedagoger Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6. Jorden mår ju pyton! Det konstaterar den tecknade programledaren Alice i inledningen till UR:s serie.

Läs mer

Vart femte företag minskar antalet seniorer Vid återinförd särskild löneskatt (SKOP)

Vart femte företag minskar antalet seniorer Vid återinförd särskild löneskatt (SKOP) Vart femte företag minskar antalet seniorer Vid återinförd särskild löneskatt (SKOP) Särskild löneskatt slår hårt mot seniorer Vart femte företag i Sverige skulle minska antalet anställda över 65 år om

Läs mer

Kungsbacka LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Kungsbacka LEADER LEADER HALLAND HALLAND Kungsbacka g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Kungsbacka Workshop i Kungsbacka kommun Den 7 oktober 2013 samlades 25 personer Fjärås bygdegård

Läs mer

Åtgärdsprogram 2013, Houtskärsnämndens utlåtande

Åtgärdsprogram 2013, Houtskärsnämndens utlåtande Houtskärsnämnden 30 20.08.2013 Åtgärdsprogram 2013, Houtskärsnämndens utlåtande 564/02.00/2013 Houtskärsnämnden 30 Beredare och föredragande: Ordförande Sune Linde arvids.norrgard@gmail.com Ett förslag

Läs mer

Framtida arbetssätt? Inledning. Metod. Hur allting startade

Framtida arbetssätt? Inledning. Metod. Hur allting startade Framtida arbetssätt? Inledning Jag har studerat hur distansarbete och flexibelt arbete och som det även kallas Work where you want fungerar. Jag är väldigt intresserad att få kunskap om ett så pass nytt

Läs mer

SPF:s IT enkät hösten 2010

SPF:s IT enkät hösten 2010 SPF:s IT enkät hösten 2010 Denna enkät strävar till att kartlägga kunskaperna, intresset och behovet av IT-skolning och resurser inom Svenska pensionärsförbundets (http://www.spfpension.fi) medlemmar och

Läs mer

Båtplatsundersökning Göteborg. för Västsvenska Turistrådet

Båtplatsundersökning Göteborg. för Västsvenska Turistrådet Båtplatsundersökning Göteborg för Västsvenska Turistrådet TURISMENS UTREDNINGSINSTITUT Box 5068, 402 22 Göteborg, G Sweden Ph. +46 31 75 95 000, Fax +46 31 75 95 001 Bakgrund Efterfrågan på attraktiva

Läs mer

Skeppspost i Åbo Skärgård fram till 1960-talet

Skeppspost i Åbo Skärgård fram till 1960-talet Skeppspost i Åbo Skärgård fram till 1960-talet karta 1 Innehåll Milstolpar i ångbåtstrafiken Post med ångbåtar, fråmst Åbo södra skärgård Skeppspoststämplar Båtfigurstämplar Figurstämplar Namnstämplar

Läs mer

Båtplatsundersökning Södra Bohuslän. för Västsvenska Turistrådet

Båtplatsundersökning Södra Bohuslän. för Västsvenska Turistrådet Båtplatsundersökning Södra Bohuslän för Västsvenska Turistrådet TURISMENS UTREDNINGSINSTITUT Box 5068, 402 22 Göteborg, G Sweden Ph. +46 31 75 95 000, Fax +46 31 75 95 001 Bakgrund Efterfrågan på attraktiva

Läs mer

Mejl och mobilpolicy

Mejl och mobilpolicy Mejl och mobilpolicy Tillgänglighet efter arbetstid blir allt vanligare och har många orsaker. Många tjänstemän har fått friare arbetstider och ges allt större möjlighet att utföra arbetsuppgifter på distans.

Läs mer

Hur långt ifrån västra åstranden bor du?

Hur långt ifrån västra åstranden bor du? Borgå stad 22.9.2014 RESULTAT AV WEBBENKÄT OM INLEDANDE AV PLANLÄGGNINGSARBETET FÖR VÄSTRA ÅSTRANDEN För att kunna fastställa målen för detaljplanen för västra åstrandens strandområde behövs information

Läs mer

NVF IKT-system. Höstmötet i Åbo 22-24.10.2014

NVF IKT-system. Höstmötet i Åbo 22-24.10.2014 NVF IKT-system Höstmötet i Åbo 22-24.10.2014 Lite historik och annan info om Åbo Åbo är en universitetsstad med både ett finsk- och ett svenskspråkigt universitet. Åbo Akademi med 7000 studenter och forskare

Läs mer

KUST- & BÅTPLATSER I GÖTEBORG 2007

KUST- & BÅTPLATSER I GÖTEBORG 2007 KUST- & BÅTPLATSER I GÖTEBORG 2007 Definitioner Småbåtshamn (ÖPXX definition): Förtöjningsanläggning för båtar med minst 10 samlade båtplatser Marina (SCB): båtplatser som hyrs ut via privat/kommersiell

Läs mer

Klimat, vad är det egentligen?

Klimat, vad är det egentligen? Klimat, vad är det egentligen? Kan man se klimatet, beröra, höra eller smaka på det? Nej, inte på riktigt. Men klimatet påverkar oss. Vi känner temperaturen, när det regnar, snöar och blåser. Men vad skiljer

Läs mer

förbund PUSSLAR IHOP HELHETER. PLANERAR FÖR FRAMTIDEN. FÖR ÄRENDEN VIDARE. TALAR FÖR DEM.

förbund PUSSLAR IHOP HELHETER. PLANERAR FÖR FRAMTIDEN. FÖR ÄRENDEN VIDARE. TALAR FÖR DEM. Nylands FÖR ÄRENDEN VIDARE. TALAR FÖR DEM. PLANERAR FÖR FRAMTIDEN. PUSSLAR IHOP HELHETER. förbund ISBN 978-952-448-384-1 (inb.) ISBN 978-952-448-385-8 (pdf) Översättning: Susan Neiro och Patricia Karlsson

Läs mer

Enkät - Återvinningscentraler 2006 2006-11-20

Enkät - Återvinningscentraler 2006 2006-11-20 RAPPORT ÅTERVINNINGSCENTRALER I UMEÅ OCH LYCKSELE 2006 EN UNDERSÖKNING UTFÖRD I SYFTE ATT - FÖLJA TRENDER - ANPASSA SERVICENIVÅN - FÖRBÄTTRA INFORMATIONEN 2006-11-20 Enkät - Återvinningscentraler 2006

Läs mer