KulturMellerud Melleruds Kommun Systematiskt kvalitetsarbete 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KulturMellerud Melleruds Kommun Systematiskt kvalitetsarbete 2014"

Transkript

1 KulturMellerud Melleruds Kommun Systematiskt kvalitetsarbete 2014 MELLERUD CLAS-GÖRAN JANSSON REKTOR/ENHETSCHEF

2 Bokslut 2014 KulturMellerud År / Tkr Bokslut 2013 Bokslut 2014 Budget 2014 Avvikelse Intäkter Kommunbidrag Summa intäkter Personal kostnader Löpande kostnader Kapital kostnader Summa kostnader Årets resultat VAR ÄR VI? Verksamhetsbeskrivning KulturMellerud omfattar verksamheterna Kulturskolan, Biblioteket samt Kulturbruket på Dal. Verksamheterna omfattar stora delar av kommunens kultursatsning. VART SKA VI? Kulturverksamhet Bibliotekets huvuduppdrag är att hålla en hög service nivå när det gäller medieutbud och tillgänglighet. En annan huvuduppgift är att visa upp bibliotekets möjligheter för alla kommuninvånare. Vi har under 2014 ökat antalet besökare och nått ut till en bredare publik genom ett antal nya aktiviteter. Budget i balans med ansvarets resultat. Kulturbruket Kulturbruket på Dal har förutom programverksamhet uppdraget att lyfta betydelsen av den lokala och regionala kulturarenan. Dessutom ser vi betydelsen av att använda kulturen som en del av vårt gemensamma åtagande när det gäller integrationsuppdraget. Budget i balans. Kulturskolan Kulturskolan söker ständigt nya vägar för samarbete. Vi har skapat en organisation där orkester/ensembleverksamheten ligger samlat. Dansundervisning finns i flera former och under våren/hösten 2014 har vi utökat verksamheten med ett större utbud. Under hösten 2014 genomförde vi ett samarbete kring estetik mellan kör/ensemble/särskolan. Vi har även påbörjat planeringen inför Skol- och kultur rallyt i maj Målet är att alla verksamheter inom KUN bidrar med inslag och att vi synliggör verksamheten för varandra och allmänheten. På grund av svårigheter att bemanna alla tjänster under våren/hösten 2014 så har vi ett överskott jämfört med budget. Rekryteringsläget är kärvt när det gäller tillgången på utbildad personal. Detta innebär att Kulturskolan kommer att få ett ekonomiskt överskott för Inför 2015 ser det ljusare ut. Vi har nu full bemanning inför våren HUR BLEV DET? Nyckeltal för perioden Kulturverksamhet Utlåning Antal besökare Nyckeltal för perioden Kulturbruket på Dal Antal besökare Antal arrangemang 87 Kulturbruket på Dal Förutom detta tillkommer upprepad verksamhet under året i form av repetioner med Dalslandsorkestern, barndans, Lets dance grupper, kulturensembler samt Dalslands spelemansförbund. Nyckeltal för perioden Kulturskolan Antal elever inskrivna i Kulturskolan 256 Kulturskolan Kultur Mellerud, Bokslut (9)

3 Kommunfullmäktiges mål: Melleruds Kommun ska alltid sätta medborgaren i centrum Nämndens mål: Varje verksamhet skall ha en välutvecklad dialog med brukarna Måluppfyllnad Nyckeltal Period % Kulturskolans elever stimuleras till att lära sig mer ,4 5,4 Senaste kommentar 2014 Utifrån analys av materialet framgår att vi behöver involvera eleverna på ett mer aktivt sätt när det gäller att planera innehållet i undervisningen. 0% Medborgarnas förväntningar på kulturutbudet Senaste kommentar 2014 Enkätundersökning sker under hösten Kommunfullmäktiges mål: Melleruds Kommun ska erbjuda företag gynnsamma förutsättningar för etablering och tillväxt Nämndens mål: Måluppfyllelsen i grundskolan och gymnasieskolan skall öka Måluppfyllnad Nyckeltal Period 1 2 Senaste kommentar ,33% Pedagogiska konferenser Vi har genomfört 4 konferenser kring temat " Utmanande och synligt lärande" under höstterminen Materialet vi haft som utgångspunkt för diskussionerna är hämtat från John Nottinghams litteratur. Under våren 2015 har vi för avsikt att gå vidare men med annan litteratur som utgångspunkt. Under ht 2014 jobbar vi vidare med ett antal teman kopplade till pedagogik och lärande. Detta kommer att mer ingående redovisas i "Aktiviteter", Stratsys. Kommunfullmäktiges mål: Melleruds Kommun ska erbjuda livskvalitet Nämndens mål: Alla verksamheter ska bedriva ett hälsofrämjande arbete Måluppfyllnad Nyckeltal Period 1 2 Senaste kommentar % Analys tillbudsrapporter Vi har inte haft några tillbud under andra halvåret i kulturmellerud. Inga kända tillbud under hösten i kulturmellerud. Kultur Mellerud, Bokslut (9)

4 Kommunfullmäktiges mål: Melleruds Kommun ska vara en offensiv kommun, som står för nytänkande, och som uppmuntrar till och stödjer kreativitet. Nämndens mål: Verksamheterna ska genomsyras av nytänkande i sitt arbete Måluppfyllnad Nyckeltal Period 1 2 Senaste kommentar % Genomförda förändringar för att öka måluppfyllelsen ) I grundskolans musikundervisning har vi intensifierat användningen av IT-hjälpmedel, inte minst för funktionshindrade elever, för att möjliggöra en högre måluppfyllelese i alla moment som ingår. 2) Vi har organiserat ensembleverksamheten på ett sådant sätt att alla ensembleelever i Kulturskolan får möjlighet att ta del av varandras musicerande. Detta ligger väl i linje med vårat mål att erbjuda eleverna en bred utblidning. 3) Vi har genomfört pedagogiska diskussioner såväl i arbetslag som storgrupp under temat " Utmanande undervisning och synligt lärande". Praktiska exempel har förberetts i arbetslagen. Dessa har sedan förmedlats i storgrupp så att alla får ta del av vad som händer ute i klassrummen. Underliggande enheter Under ht 2014 har vi för avsikt att följa upp våra pedagogiska insatser i praktiken. För att kunna analysera dessa kommer vi att filma lektionstillfällen där pedagogerna får tillfälle att ta del av varandras lärstilar, upplägg och innehåll. Bokslut 2014 Kulturverksamheten År / Tkr Bokslut 2013 Bokslut 2014 Budget 2014 Avvikelse Intäkter Kommunbidrag Summa intäkter Personal kostnader Löpande kostnader Kapital kostnader Summa kostnader Årets resultat VAR ÄR VI? Verksamhetsbeskrivning Biblioteket har, under 2014, varit öppet 40 timmar per vecka. Bemanningen har varit 4.75 heltidstjänst varav 0.4 tjänst betalas av skolorna för skolbibliotekarien. En totalrenovering av bibliotekets barnavdelning har genomförts. De nyrenoverade lokalerna invigdes i mars månad. Innertak och armaturer har även bytts ut i den norra delen av biblioteket. Den bibliotekssamverkan som tog sin början i Dalsland 2011 i och med ett gemensamt biblioteksdatasystem fortlöper med ett stort medieutbyte mellan biblioteken. Även under 2014 har biblioteket deltagit i projektet sommarboken som har som sin målsättning att skapa ett ökat intresse för böcker och läsning bland barn och ungdomar. Regionalt arrangörsstöd har som tidigare år möjliggjort ett ökat utbud av programverksamhet för barn och ungdom. Verksamhetens fokus har varit riktad mot tre huvudmål som fastställts för Nämligen: Fortsatt datorisering av skolbiblioteken, Gallring av beståndet och att Erbjuda biblioteksservice till användare som inte själva kan ta sig till biblioteket. Som ett led i vår strävan att skapa positiva förväntningar bland våra användare har en enkätundersökning genomförts på biblioteket. Sammanställning och analys har slutförts. Kultur Mellerud, Bokslut (9)

5 VART SKA VI? Verksamhet och ekonomi 3150 barnkultur: Verksamheten rymmer bland annat bidragsgivning och barnteater. Bokslutet visar på en avvikelse på kr beroende på att uppkommit överskott inom andra verksamheter inom Kultur Mellerud skapat ett viss utrymme. Verksamhet 3200 Biblioteket: Utlåningen var under året jämfört med under Antalet besökare var och år Den inte helt obetydliga ökningen av antal besökare som måste ses som en framgång i vårt arbete med att på olika sätt finna fler biblioteksanvändare. 12 stycken utställningar har presenterats i bibliotekets konstrum under januari t o m december Vad gäller biblioteksverksamhetens tre uppsatta huvudmål har följande uppnåtts: Under perioden har Karolinerskolans bibliotek datoriserats efter det att Rådaskolans bibliotek datoriserats under En del tekniska problem har dock dykt upp i samband med datoriseringen. Det är flera skolor som uppgett problem med internetuppkopplingen. Med erfarenhet av vad det har inneburit för Karolinerskolan drar vi slutsatsen att en datorisering av dessa skolbibliotek inte ska bli aktuell förrän problemet är löst. Det fortsatta datoriseringsarbetet kommer därför att prioriteras på de skolor där internetuppkopplingen fungerar samt där dator för skolbiblioteket finns på plats. En ordentlig dialog får också föras med rektorer och lärare innan datoriseringsarbetet påbörjas för att säkerställa att alla inblandade är medvetna om vad en datorisering av ett skolbibliotek innebär. Med bakgrund av detta kommer datoriseringen av skolbiblioteken att fortsätta under läsåret 2014/2015 förutsatt att omtalade problem blir lösta. Arbetet har fortskridet under hela perioden och i princip alla avdelningar, med undantag av bibliotekets magasin har, i olika grad, gåtts igenom. Vi har genom insatsen definitivt fått ett aktuellare bestånd. Vi tycker också att vi lyckats skapa en ökad överskådlighet och ett bättre exponeringsutrymme på hyllplanen som lett till att det blivit lättare att hitta och att vi få fått en förbättrad sökbarhet. Vi har upplevt viss svårighet att kunna vika avsatt tid för att genomföra arbetet då många akuta åtgärder hela tiden fått prioriterats. Gallringsarbetet återgår nu till att vara en löpande basrutin i det vardagliga biblioteksarbetet efter att ha varit ett prioriterat arbetsområde med en speciellt utformad handlingsplan. Vi kan konstatera att vi fått tillstånd en form av Boken-kommer-verksamhet för de brukare som inte själva kan ta sig till biblioteket. Vi kan också konstatera att lösningen låg inte i samverkan med hemtjänsten utan genom ideella insatser, Flera faktorer gjorde att vi på biblioteket, kanske till en del och under lång tid fastnade, i en tänkt lösning grundad på samverkan med hemtjänsten. Dels därför att de har daglig kontakt med vår tänkta målgrupp dels därför att basen för hemtjänstens verksamhet finns i huset bredvid biblioteket. Hemtjänstens ledning gav oss också viss anledning att tro på någon form av lösning. Men vi kanske inte insåg svårigheten med att få in ytterligare en uppgift i hemtjänstpersonalens redan hårt pressade arbetspass. Vi tycker också att de externa tankar och råd som vi öppnade upp för i dialog med andra bibliotek bidrog till att komma lösningen närmre. Den lösning som nu kommit till stånd med en privatperson som ombesörjer transporter en gång per månad till några få brukare behöver utvecklas. Framför allt behöver vi nå ut till fler användare och kanske behöver vi fler personer som kan ombesörja transporterna. Vi upplever att det finns betydligt mer att utveckla inom detta område och föreslår att arbetet med det pekar fram mot en ny handlingsplan inför nästa år. Synpunkter som kommit fram i genomförd användarundersökning har bl a konkret resulterat i nya bord med en delvis annan placering för bibliotekets publika datorer, inköp av mer media på främmande språk samt start av en bokcirkel för vuxna. Ekonomi Biblioteket Budget i balans. HUR BLEV DET? Datoriseringen av skolbiblioteken fortsätter. Två skolor är nu helt datoriserade. Gallringsarbetet med vår speciella satsning för att uppdatera bokbeståndet är nu genomfört. För de kommuninvånare som har svårt att ta sig till biblioteket har vi nu skapat en plattform för vidare utveckling. Vi jobbar vidare med att nå fler användare. Enkätundersökningen gav oss idéer till nya lösningar kring publikt datoranvändande, mediainköp samt allmänkulturell verksamhet. HUR GÖR VI? Efter genomförd analys av uppnådda resultat för 2014 bedömer vi att verksamhetens huvudfokus inför nästa budgetår bör ligga i samklang med följande tre handlingsplaner: Fortsatt datorisering av övriga skolbibliotek Bakgrund I kommunens biblioteksplan finns målsättning om datorisering av kommunens skolbibliotek. Den genomförda upphandlingen av det nya biblioteksdatasystemet rymmer obegränsat antal accesser. Det öppnar upp för nya möjligheter att datorisera skolbiblioteken utan att det blir några kostnader för själva biblioteksdatasystemet. Möjligheterna att söka litteratur och kontrollen över utlåningsverksamheten på skolbibliotek måste utvecklas och förbättras. Under 2012 genomfördes datorisering på Rådaskolans bibliotek med ett gott resultat datoriserades även Karolinerskolans bibliotek. Därför känns det nu naturligt att gå vidare med kommunens övriga skolbibliotek. Våren 2014 lanserades även en egen webbaserad bibliotekskatalog för Melleruds grundskolor. Den kommer Kultur Mellerud, Bokslut (9)

6 förhoppningsvis att underlätta utlåningen på skolbiblioteken, vilket borde motivera ytterligare till datorisering av beståndet. Nulägesbeskrivning / Genomförande Med erfarenhet från datoriseringen av Karolinerskolans bibliotek kommer nu skolor med redan fungerande trådlås nätuppkoppling att prioriteras. Skolorna måste redan innan arbetet påbörjas kunna erbjuda en dator, scanner och streckkodsetiketter. Skolbibliotekarien kan hjälpa till med införskaffandet av scanner och streckkodsetiketter. Rutiner för utlån och återlämning bör bestämmas i samråd med skolbibliotekarien. Utlåningsverksamheten kan vara svår att upprätthålla under inläggningsarbetet. Utrymmet för andra skolbibliotekarieinsatser kommer att vara högst begränsat på aktuella skolor under perioden. Skolbibliotekarien tar kontakt med rektorerna i början av höstterminen 2014 för att fatta beslut om vilket skolbibliotek som ska datoriseras härnäst. Kommunbibliotekets uppgift blir att frigöra barn- och skolbibliotekarien samt en biblioteksassistent från yttre tjänst på kommunbiblioteket under en period. Därmed skapas viss tid för arbetet på aktuellt skolbibliotek. Förväntat resultat Att ett skolbibliotek datoriseras per läsår. Att det efter datoriseringen ska finnas goda möjligheter att hålla koll på beståndet och underlätta inköp till skolbiblioteket då man lätt ser vilka serier som finns och vilka delar som saknas. Att det ska bli lättare att hjälpa eleverna då man snabbt kan söka i datorn efter böcker som de frågar efter. Det har tidigare också varit svårt att avgöra vem som har lånat vilken bok, men nu skapas möjligheter att skicka påminnelser till dem som har böckerna hemma, vilket minskar svinnet på böckerna och ökar servicen till eleverna. Att både lärare och elever ska bli bekanta med den webbaserade bibliotekskatalogen. Fortsatt arbete med att erbjuda biblioteksservice till användare som inte själva kan ta sig till biblioteket Bakgrund Vi har i två tidigare handlingsplaner prioriterat frågan att försöka få till stånd någon form av biblioteksservice till användare som inte själva kan ta sig till biblioteket. Den lösning som nu kommit till stånd med en privatperson som ombesörjer transporterna en gång per månad till två brukare behöver utvecklas. Framför allt behöver vi nå ut till fler användare och kanske behöver vi fler personer som kan ombesörja transporterna. Vi upplever att det finns betydligt mer att utveckla inom detta område och föreslår att arbetet med det pekar fram mot en ny handlingsplan. Nulägesbeskrivning / Genomförande Vi upplever att vår största uppgift ligger i att på olika sätt lyckas med att marknadsföra denna service bland tänkta användare. Och det är inom detta område som vårt fokus, under det kommande året, till stor del kommer att ligga. Men vi kommer också att arbeta med att försöka knyta fler personer till oss som kan ombesörja transporterna. Vi kommer även att arbeta med att justera och förfina verksamhetens uppbyggnad vad gäller möjlig servicegrad och rutiner. Förväntat resultat En utvecklad verksamhet med fungerande rutiner för biblioteksservice till användare som inte själva kan ta sig till biblioteket baserat på ideella insatser från en eller flera privatpersoner eller föreningar/ organisationer. Att nå alla som skulle vara intresserade av denna service. Starta någon form av litterär programverksamhet för vuxna Bakgrund Vi upplever att del av våra brukare efterfrågar någon form av litterär programverksamhet. Vår nyligen genomförda användarundersökning styrker oss i den uppfattningen. Det kan handla om en litteraturcirkel, en bokklubb och/ eller ett författarbesök. Vi har tidigare prövat konceptet med en litteraturcirkel kombinerad med ett författarbesök. Nulägesbeskrivning / Genomförande Vi vill, under mycket enkla former, skapa en arena för en lokal litterär diskussion utifrån någon eller några författares verk. På detta sätt ser vi en möjlighet att möta en efterfrågan som finns hos en del av våra brukare. Satsningen kräver förberedelse- och inläsningstid. Vi har svårt att se hur den ska kunna rymmas i ordinarie arbetstid. Om genomförandet ska ske på kvällstid kommer detta också att, till viss del, påverka vårt schema. Men för att få möjlighet att pröva verksamheten under en eller två terminer är vi medvetna om, och tror oss kunna hantera, omtalade problematik. Med anledning av ovan sagda förutsätter en försöksverksamhet på detta tema eventuellt att filmklubbsverksamheten är vilande under en termin. En annan förutsättning är också att avvakta med eventuell annan utökning av biblioteksverksamhetens omfattning. Det kan exempelvis handla om andra framförda önskemål i den nyligen genomförda användarundersökningen. Förväntat resultat Att få tillstånd en arena för intresserade att under opretentiösa former få ta del av varandras tankar kring litteratur och läsupplevelser. Kultur Mellerud, Bokslut (9)

7 Bokslut 2014 Kulturbruket År / Tkr Bokslut 2013 Bokslut 2014 Budget 2014 Avvikelse Intäkter Kommunbidrag Summa intäkter Personal kostnader Löpande kostnader Kapital kostnader Summa kostnader Årets resultat VAR ÄR VI? Verksamhetsbeskrivning Styrelsen för Kulturbruket på Dal (KpD) är ett självförvaltningsorgan inom Kultur-och utbildningsnämndens ansvarsområde. Styrelsen består av nio ordinarie ledamöter. Kulturbruket har 2.35 heltidstjänster. Arbetsgivaransvar för styrelsens anställda utövas av rektor/enhetschef för KulturMellerud (Kulturskolan, Biblioteket och Kulturbruket på Dal). KpD har ett kulturstrategiskt uppdrag från Västra Götalandsregionen och ett uppdrag från Melleruds kommun. KpD är en del av KulturMellerud som ska verka för att envar har rätt att delta i samhällets kulturella liv, ur ett mångkulturellt sammanhang ha ett utbud som lockar till nyfikenhet och omvärldsanalys, samordna, marknadsföra och utveckla kulturlivet i Dalsland på ett opartiskt och på skäliga villkor hyra ut lokalerna. KpD anordnar offentliga arrangemang i SparbankSalongen med ett snitt på ca besökare/år. I ett regionalt perspektiv har KpD fått ett utökat ansvar bland annat genom olika projekt. Detta har stor betydelse för identiteten av Mellerud som kulturkommun. VART SKA VI? Verksamhet Arrangemang 2014 har flutit på som planerat med både externa och egna arrangemang. Samarbetet med kooperativet Veris, caféservering på kvällar vid arrangemang har slagit väl ut och kommer därför att fortsätta under hösten. Kultur- sommarjobbande ungdomar har medverkat vid dramatiseringar utmed Dalslands kanal under juli månad. Salongen hyrs även ut för informationskvällar och föreläsningar med olika teman. Kommunen har ex. haft utbildning i Stratsys med inbjudna från Dalslandskommunerna. Elevråden på Råda och Dahlstiernska har valt representanter till Kulturbruket på Dals styrelse. Enligt det kulturstrategiska uppdrag som KpD har, erbjuds ett brett smörgåsbord av olika kulturyttringar. Allt under devisen "från soffliggare till kulturfåtöljare". Den 15 september anordnades det en "After Work" för sponsorerna. Elever i åk 8 och 9 har sett föreställningen "Kameleonten", åk 3-6 (inte alla klasser) tittade på dansföreställningen "Short Order - som du vill ha det". Förskoleklass + åk 1 och 2 (inte alla klasser) var publik på "Faunan och jag - en dansföreställning om oss och djuren". Dessa föreställningar är bokade genom Barnkulturgruppen. Åk 5 Nordalsskolan deltog i projektet "Trä äger" i samarbete med biblioteket. KpD bjöd Dahlstiernska gymnasiets elever samt SFI på skolkonsert med Katie & The Girls (bluesrockband från Cansas City). Under våren 2015 kommer resterande elever att få ta del av kulturutbud genom Barnkulturgruppen och KpDs försorg. Enkäter har under hösten funnits tillgängliga för svar vid KpDs egna arrangemang. Vid vissa tillfällen har publikvärda aktivt sökt upp publiken i paus för att visa på enkäterna och att få frågorna besvarade. Vid andra tillfällen har enkäterna funnits tillgängliga för att fyllas i. Junior & Senior tar ett nytt steg under läsåret 2014/2015 där Carita Jonsson och Camilla Berglöv arbetar med en föreställning tillsammans med Skapargruppen och Kulturskolans kör. Under Mellerudsmässan i oktober deltog KpD med egen monter. Året har inneburit totalt ca besökare vid 87 st arrangemang. Förutom detta tillkommer den återkommande verksamheten under året i form av repetition med Dalslandsorkestern, barndans och Let s dance-grupper, Kulturskolans olika ensembler samt Dalslands Spelmansförbund. Ekonomi Budget i balans. Projekt 1585 Dalsland kanal - en slingrande historia, ansvar 5950, verksamhet Projektet är slutredovisat. Projekt 1580 Skapande skola, ansvar 5950 verksamhet Detta projekt är överfört till Kulturskolan, ansvar 5900 verksamhet 3300, från Projektnummer är1589. Kultur Mellerud, Bokslut (9)

8 HUR BLEV DET? Sammarbetet med Veris fortsätter som ett led i arbetet med integrering. Enkäten besvarades av ca 10 % av publiken vid KpDs arrangemang. Detaljerad redovisning av svaren rapporterades i Stratsys i v 51. Klasserna som ser skolföreställningar återkopplar genom sina lärare hur responsen av teater/konsert/dans har uppfattats av eleverna. Återkopplingen sker till kultursamordnaren i KpD som för den vidare till grupperna som varit på besök. Detta är en viktig kommunikation mellan artisterna och publiken och även för barnkulturgruppen när det gäller planering av kommande föreställningar. Under 2014 var det ett något färre antal arrangemang i KpD jämfört med 2013, publikantalet i snitt var däremot något högre. HUR GÖR VI? Integrering är ett stort begrepp som kan betyda många olika saker. Detta är ett tänkesätt som genomsyrar vår verksamhet hela tiden. KpD ska, genom sitt publika utbud, arbeta för att publiken ska känna sig inkluderad och vilja mötas tack vare, eller trots, olika bakgrund. Exempel på detta är samarbetet våren 2015 med Melleruds pastorat och Svenska kyrkans projekt - Livet värt att leva. Diskussioner förs inom KpD.s styrelse hur vi ska etablera kontakt med asylboenden i Melleruds kommun. Genom fördjupat samarbete med Kulturskolan och KpDs verksamhet Junior & senior, arbetar Skapargruppen med att integrera människor med olika funktionsnedsättningar tillsammans med Kulturskolans körelever. Tillgänglighet och hjälp vid biljettköp finns numera via KpDs kontor på tisdagar kl Barnkulturgruppen Bokslut 2014 Kulturskolan År / Tkr Bokslut 2013 Bokslut 2014 Budget 2014 Avvikelse Intäkter Kommunbidrag Summa intäkter Personal kostnader Löpande kostnader Kapital kostnader Summa kostnader Årets resultat VAR ÄR VI? Verksamhetsbeskrivning Kulturskolan ingår i enheten Kultur Mellerud, och är organiserad i tre arbetslag - den frivilliga verksamheten, grundskolans musikundervisning samt estetarbetslaget på Dahlstiernska gymnasiet. Under 2014 finns 9.97 heltidstjänster exklusive rektorstjänsten. Frivilliga verksamheten Inom ramen för vårt mångkulturella uppdrag har vi som mål att erbjuda alla invånare en mötesplats på lika villkor. Det är det estetiska innehållet som styr och skapar grunden för goda möten. Genom att erbjuda en arena där olika kulturer möts skapas också förutsättningar för nytänkande. Grundskolans obligatoriska musikundervisning Vi satsar på de yngre åldrarna för att tidigt synliggöra alternativa pedagogiska uttryckssätt och redovisningsformer. Införandet av digitala verktyg som ett stöd och hjälpmedel i undervisningen samt att synliggöra musikämnet i den nya läroplanen är tyngdpunkter under läsåret. Estetarbetslaget Vi jobbar med gymnasieelever och vill vidareutveckla ett ämnesintegrerat arbetssätt och nya redovisningsformer för att öka förståelsen för sammanhang. Detta ser vi som ett bidrag till våra elever inför vuxenlivets utmaningar. Inom kulturskolans verksamhet inryms även administrationen för verksamheten. Kultur Mellerud, Bokslut (9)

9 VART SKA VI? Verksamhet Kulturskolan söker ständigt nya vägar för samarbete. Tillsammans har vi skapat en organisation där orkester/ ensembleverksamheten ligger samlat på en och samma dag. Vi har startat upp dansundervisning i flera former och under hösten 2014 har vi utökat verksamheten med ett större utbud. Under hösten 2014 har vi planerat för ett framtida samarbete kring estetik mellan kör/ ensemble/ särskolan. En av kulturskolans lärare kommer att fortbildas i ämnet för att i framtiden kunna arbeta gränsöverskridande. Vi har även påbörjat planeringen inför Skol- och kultur rallyt i maj Målet är att alla verksamheter inom KUN bidrar med inslag och att vi synliggör verksamheten för varandra och allmänheten. Alla enheter informerades under början av Ht Huvudansvaret ligger på KulturMelleruds ledningsgrupp. Såväl orkester som dansverksamheten fungerar alldeles utmärkt. Under hösten 2014/ våren 2015 planeras ett antal föreställningar där vi synliggör vår verksamhet. Vi har också körverksamhet där vi jobbar gränsöverskridande mellan kulturskola/ sfi/ gymnasium, under ledning av en av våra musiklärare. Ekonomi På grund av svårigheter att bemanna alla tjänster under våren/ hösten 2014 så har vi ett överskott jämfört med budget. Rekryteringsläget är kärvt när det gäller tillgången på utbildad personal. Under november - december 2014 fick vi ytterligare en vakans på en tjänst. Inför 2015 har dock bemanningsläget ljusnat. Vi har nu lyckats rekrytera personal så att vi har full bemanning inför skolstarten januari HUR BLEV DET? De satsningar som var tänkta kring dans och ensembleverksamheten är nu genomförda och fungerar bra. Samarbetet kör/ ensemble/ särskolan håller på, Vi räknar med att genomföra föreställningar under våren Skol-och Kulturrallyt 2015 är ett stort evenemang som vi jobbat med sedan september 2014 för hela Kultur-och Utbildningsförvaltningen. En arbetsgrupp från KulturMellerud ansvarar för detta. HUR GÖR VI? Under våren 2015 synliggör vi verksamheten inom Kulturskolan via en rad uppträdanden och evenemang för allmänheten. Det stora samarbetsprojektet blir Skol-och Kulturrallyt 22 maj Då visar alla enheter inom KUN upp en del av den verksamhet man representerar. KulturMellerud ansvarar för genomförandet. Vi har en rad samarbeten igång bland annat med gymnasiet, vuxenutbildningen och särskolan. Dessa löper över hela 2015 och är fördelade i arbetslagen utifrån kompetens och inriktning. Kultur Mellerud, Bokslut (9)

Delårsbokslut 2014 jan-juli Kulturskolan Innehållsförteckning Kultur Mellerud... 2 Kulturverksamhet... 5 Kulturbruket... 6 Kulturskolan...

Delårsbokslut 2014 jan-juli Kulturskolan Innehållsförteckning Kultur Mellerud... 2 Kulturverksamhet... 5 Kulturbruket... 6 Kulturskolan... Delårsbokslut 2014 jan-juli Kulturskolan Innehållsförteckning 1 Kultur Mellerud... 2 2 Kulturverksamhet... 5 3 Kulturbruket... 6 4 Kulturskolan... 7 1 Kultur Mellerud 1.1 Delårsbokslut Rektor och enhetschef

Läs mer

Biblioteksplan 2014--2018

Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteksplan Datum 2014-11-07 Beslutad Kommunfullmäktige 242, 2014-12-16 1(7) Dnr 14/714-880 Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteken i Mörbylånga kommun består av tre folkbibliotek, Mörbylånga, Färjestaden

Läs mer

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3. Biblioteksplan för Kalix kommunbibliotek 2014-2015 2 Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Uppdrag och roller 2 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.4

Läs mer

Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan. läsåret 2010-2011

Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan. läsåret 2010-2011 Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan läsåret 2010-2011 1 Biblioteks- och läsutvecklingsplan samt IT Övergripande verksamhetsmål för skolbiblioteket Skolbiblioteket ska hjälpa eleverna: att utveckla

Läs mer

2MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr. Kulturbruket på Dal 2014-05-20 1(12)

2MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr. Kulturbruket på Dal 2014-05-20 1(12) 2MELLERUDS KOMMUN Nr Kulturbruket på Dal 2014-05-20 1(12) Plats och tid Personalrummet Rådaskolan, Mellerud Tisdag 20 maj 2014, kl 17,00 19,00 Beslutande Helena Rung, ordför Britt-Marie Callh vice ordför

Läs mer

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv.

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv. Biblioteksplan 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28, 79 Inledning Biblioteket som en dammig boksamling har försvunnit. Idag ser bibliotekstjänsterna helt annorlunda ut. Förväntningarna på

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ Information Kultur Läslust 1 BIBLIOTEKSPLAN Biblioteksplanen är ett politiskt förankrat dokument som ska ge en överblick över bibliotekens verksamheter samt ansvarsfördelningen

Läs mer

Biblioteksverksamheten i Karlsborgs kommun

Biblioteksverksamheten i Karlsborgs kommun Biblioteksplan i Karlsborgs kommun Dokumenttyp: Diarienummer: Beslutande: Handlingsplan xxx.xxx Kommunfullmäktige Antagen: 2015-05-25 Giltighetstid: 2015-2017 Dokumentet gäller för: Dokumentansvar: Biblioteksverksamheten

Läs mer

Biblioteksplan för Svedala kommun 2008-2011

Biblioteksplan för Svedala kommun 2008-2011 Biblioteksplan för Svedala kommun 2008-2011 Bibliotekslagen (SFS 1996:1596) fick år 2005 ett tillägg som säger att bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet ska samverka och

Läs mer

Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011

Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011 Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011 Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2009-06-16 1/10 Innehållsförteckning BAKGRUND OCH SYFTE 3 VERKSAMHETSBESKRIVNING 3 Folkbiblioteksverksamheten 3 Skolbiblioteksverksamheten

Läs mer

Biblioteksplan 2009-2012

Biblioteksplan 2009-2012 Biblioteksplan 2009-2012 1 Bakgrund och Syfte...utgår från invånarnas behov av biblioteksservice...ta tillvara de resurser som finns, skapa beredskap för framtidens krav och stimulera till utveckling 2

Läs mer

Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun

Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-13 5. Dnr BUN 2012007 012 Innehållsförteckning... 2 Gemensamma mål... 3 Övergripande fokusområden...

Läs mer

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig Biblioteksplan Dokumenttyp Fastställd Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för Utbildningsnämnden Giltighetstid 5 år Dokumentansvarig Kultur- och Bibliotekschef Dnr 2015.000058

Läs mer

Handlingsplan för Kultur i skolan Haparanda Kommun

Handlingsplan för Kultur i skolan Haparanda Kommun Handlingsplan för Kultur i skolan Haparanda Kommun Kulturupplevelser talar till flera av våra sinnen och ger oss möjlighet att förstå och beröras på flera nivåer. Det är viktigt att man både får uppleva

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Anna-Klara Aronsson & Anette Bertilsson. Bokklubb och kulturklubb för barn. Paper presenterat vid konferensen. 10-11 oktober 2007 i Borås

Anna-Klara Aronsson & Anette Bertilsson. Bokklubb och kulturklubb för barn. Paper presenterat vid konferensen. 10-11 oktober 2007 i Borås Anna-Klara Aronsson & Anette Bertilsson Bokklubb och kulturklubb för barn Paper presenterat vid konferensen 10-11 oktober 2007 i Borås Klubbverksamhet på Borås Stadsbibliotek. Tänk att få överösa barn

Läs mer

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd Kulturnämnd Innehållsförteckning Ledning... 3 Förutsättningar för verksamhetsåret... 4 Mål och mått... 6 Budget... 9 Bilagor... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2 (9) Ledning Förvaltning: Ordförande:

Läs mer

Östra skolområdets skolbiblioteksplan

Östra skolområdets skolbiblioteksplan Östra skolområdets skolbiblioteksplan Handlingsplan för hur målen i skolbiblioteksplanen ska uppnås. Planen utvärderas av skolbiblioteksrådet i slutet av varje läsår. Skolbiblioteksrådets deltagare hör

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN Värnamo kommun ska genom sin egen verksamhet och genom stöd till föreningslivet verka för en allsidig och rik kulturverksamhet för barn och ungdom

Läs mer

Nordal Melleruds kommun Systematiskt kvalitetsarbete 2014

Nordal Melleruds kommun Systematiskt kvalitetsarbete 2014 Nordal Melleruds kommun Systematiskt kvalitetsarbete 04 MELLERUD 5.0. ANNHELEN ADLER-JOHANESSON FÖRSKOLECHEF/REKTOR Bokslut 04 Nordal År / Tkr Bokslut 03 Bokslut 04 Budget 04 Avvikelse Intäkter 30 807

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr. Kulturbruket på Dal 2014-02-06 1(15) Rådaskolans personalrum Torsdag 6 februari 2014, kl 17,00 19,00

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr. Kulturbruket på Dal 2014-02-06 1(15) Rådaskolans personalrum Torsdag 6 februari 2014, kl 17,00 19,00 Nr Kulturbruket på Dal 2014-02-06 1(15) Plats och tid Rådaskolans personalrum Torsdag 6 februari 2014, kl 17,00 19,00 Beslutande Stefan Jeansson, ålderman Helena Rung Britt-Marie Callh David Almqvist Marisol

Läs mer

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Att växa med kultur. Barn- och ungdomskulturplan för Öckerö kommun

Att växa med kultur. Barn- och ungdomskulturplan för Öckerö kommun Att växa med kultur Barn- och ungdomskulturplan för Öckerö kommun Att växa med kultur Kultur har ett egenvärde och ger livet innehåll och mening. Den stimulerar fantasi, kreativitet, uttrycksförmåga, tolerans

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Smultronstället period 3 läsåret 2014-2015.

Kvalitetsarbete för förskolan Smultronstället period 3 läsåret 2014-2015. Kvalitetsarbete för förskolan Smultronstället period 3 läsåret 2014-2015. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Folkbiblioteken i Lund. Årsberättelse 2008

Folkbiblioteken i Lund. Årsberättelse 2008 Folkbiblioteken i Lund Årsberättelse 2008 Viktiga händelser 2008 Ny organisation Från 1 januari trädde en ny organisation i kraft. Biblioteksplan En plan för biblioteksverksamheten i Lunds kommun fastställdes

Läs mer

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Grundskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Jennika Pettersson 2012-07-24 Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Kunskapsnämndens mål 2012 under MEDBORGARperspektivet Resultaten för lärande

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 1 Barn och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 2 Nuläge 2 Systematiskt kvalitetsarbete enligt skollagens 4:e kapitel 2 Modellen för

Läs mer

Utbildningspolitisk strategi

Utbildningspolitisk strategi Utbildningspolitisk strategi 2012-2015 för förskola, förskoleklass, skola och fritidshem i Örnsköldsvik Antagen av kommunfullmäktige 2012-05-28 77 Våra huvudmål: Högre måluppfyllelse & Nolltolerans mot

Läs mer

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 Verksamhetsidé På vår skola ges alla elever möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar! Det viktiga för alla på skolan är att

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN Antagen av kommunfullmäktige 2013-01-21

BIBLIOTEKSPLAN Antagen av kommunfullmäktige 2013-01-21 BURLÖVS KOMMUN BIBLIOTEKSPLAN Antagen av kommunfullmäktige 2013-01-21 Biblioteksplan 2013-2014 Burlövs kommun Innehåll Inledning Verksamhetsbeskrivning Burlövs kommuns styrdokument Utvecklingsområden Nationella

Läs mer

Förslag till BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÄLLEFORS KOMMUN

Förslag till BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÄLLEFORS KOMMUN Förslag till BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÄLLEFORS KOMMUN 2 Förord En biblioteksplan är tänkt att vara ett redskap för politiker och tjänstemän att på ett strukturerat sätt ta tillvara befintliga biblioteksresurser,

Läs mer

skola +bibliotek = skolbibliotek Formaliserat samarbete mellan folkbibliotek och skola

skola +bibliotek = skolbibliotek Formaliserat samarbete mellan folkbibliotek och skola skola +bibliotek = skolbibliotek Formaliserat samarbete mellan folkbibliotek och skola Elin Lucassi, Kungl. biblioteket Bakgrund Alla elever i Sverige har rätt att få tillgång till bra skolbiblioteksverksamhet.

Läs mer

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap PROJEKTBESKRIVNING 2009-2014 2012-06-05 Sida 1 av 11 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen

Läs mer

Med läslust mot målen

Med läslust mot målen Med läslust mot målen Tidiga medvetna insatser för högre måluppfyllelse Norra Ängby skolor Vultejusv 20 16856 Bromma Kontaktperson Ingrid Engback 08-170300 ingrid.engback@utbildning.stockholm.se Bakgrund

Läs mer

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Matte i πteå. Piteå kommun 2015-02-13

Matte i πteå. Piteå kommun 2015-02-13 2015 Matte i πteå Piteå kommun 2015-02-13 Bakgrund Svenska elevers kunskaper i matematik har försämrats under senare år. Försämringen märks i att andelen elever som uppnår det lägsta betyget ökar och

Läs mer

Biblioteksplan 2013-2016

Biblioteksplan 2013-2016 Biblioteksplan 2013-2016 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Kommunens struktur 3. Verksamhetsområden 3.1 Allmänheten 3.1.1 Nuläge och utgångspunkt för fortsatt verksamhet 3.1.2 Framtiden att arbeta för

Läs mer

För huvudmän inom skolväsendet. Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16

För huvudmän inom skolväsendet. Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16 För huvudmän inom skolväsendet Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16 Ansök senast den 23 januari 2015 Läslyftet 2015 2018 Hösten 2015 startar Läslyftet,

Läs mer

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Källbacken

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Källbacken Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Källbacken Verksamhet Förskolan Källbacken är Leksands allra senast byggda förskola, vi flyttade in verksamheten från förskolan Mosippan i februari 2013 Förskolan ligger

Läs mer

Handlingsplan för Skapande skola i Falkenbergs Kommun

Handlingsplan för Skapande skola i Falkenbergs Kommun Kulturskolan Anders Carlsson rektor 2014-01-31 Handlingsplan för Skapande skola i Falkenbergs Kommun 1. Nuvarande kulturinsatser Barn- och utbildningsnämnden i Falkenberg har valt att sätta fokus på två

Läs mer

Biblioteksverksamheten i Strömstad Nyckeltal och kvalitetsredovisning 2009

Biblioteksverksamheten i Strömstad Nyckeltal och kvalitetsredovisning 2009 Biblioteksverksamheten i Strömstad Nyckeltal och kvalitetsredovisning 2009 Stadsbibliotekets personal: 2010 2009 2008 Bibliotekschef: 1,00 1,00 1,00 Bibliotekarier: 4,65 4,65 5,40 (Därav skolbiblioteken

Läs mer

Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet

<Innan_punkt> Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet DIGITAL 2015-16 Förstudieansökan Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet 1. Bakgrund Den här ansökan har sin bakgrund i Länsbiblioteket i Västerbottens ständiga strävan att

Läs mer

DEMOKRATI (NORMER OCH VÄRDERINGAR)

DEMOKRATI (NORMER OCH VÄRDERINGAR) Antagen av kommunfullmäktige 2003-10-23, 155 Skolplan 2004-2006 Vision Verksamheten skall medverka i barns lust att lära, lära om, och lära nytt, på ett forskande och undersökande sätt. Barnen skall utvecklas

Läs mer

Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011

Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011 2010-10-19 Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011 Lust att lära och utvecklas hela livet Den lokala arbetsplanen anger skolans prioriterade utvecklingsmål för läsåret, med åtaganden enskilt

Läs mer

8. Information om ny organisation för folkhälsa och närvård

8. Information om ny organisation för folkhälsa och närvård KALLELSE 2015-03-16 Kommunstyrelsens kultur- och livmiljöutskott Ledamöter Håkan Welin (FP), ordförande Sabine Noresson (MP) Werner Schubert (S) Ersättare Fred Rydberg (KD) Johan Tolinsson (S) Kommunstyrelsens

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 1 (juli-sept), läsåret 2013-2014.

Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 1 (juli-sept), läsåret 2013-2014. Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 1 (juli-sept), läsåret 2013-2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete för förskolan Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014 Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI 1 Innehåll Inledning...3 Enhetens systematiska kvalitetsarbete...3 Styrdokument...3 Skollag och

Läs mer

Mål, genomförande, måluppfyllelse och bedömning

Mål, genomförande, måluppfyllelse och bedömning Kvalitetsredovisning för Snickargårdens förskola läsåret 2009/2010 Inledning Enligt förordning skall varje förskola årligen upprätta en kvalitetsredovisning. Den skall bland annat innehålla en bedömning

Läs mer

Kvalitetsarbete för Stjärnsunds förskola/fritidshem period 3 (jan mars), läsåret 2014.

Kvalitetsarbete för Stjärnsunds förskola/fritidshem period 3 (jan mars), läsåret 2014. Kvalitetsarbete för Stjärnsunds förskola/fritidshem period 3 (jan mars), läsåret 2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå

Läs mer

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar RESURSSKOLAN Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Karlskrona kommun Barn och ungdomsförvaltningen - 2014 RESURSSKOLAN EN DEL AV SÄRSKILT STÖD SÄRSKILD UNDERVISNINGS- GRUPP ENLIGT SKOLLAGEN:

Läs mer

Matte i πteå 2012-2015. Kommunala insatser utifrån behov i verksamheten. SKL:s mattesatsning Förbättra elevernas resultat i PISA studien.

Matte i πteå 2012-2015. Kommunala insatser utifrån behov i verksamheten. SKL:s mattesatsning Förbättra elevernas resultat i PISA studien. 2012-2015 Matte i πteå Matematiklyftet Nationell fortbildning av alla som undervisar i matematik SKL:s mattesatsning Förbättra elevernas resultat i PISA studien. Kommunala insatser utifrån behov i verksamheten.

Läs mer

diagrambilaga skapande skola

diagrambilaga skapande skola diagrambilaga skapande skola Del 1 Här presenteras resultaten från sammanställningen av redovisningar. 1. Deltagande barn elever per år, antal År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 0 10 000 20 000 30 000 40 000

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2001 HÖGSKOLEBIBLIOTEKET. Verksamhetsmål för 2001. Huvudmålet år 2000 var

VERKSAMHETSPLAN 2001 HÖGSKOLEBIBLIOTEKET. Verksamhetsmål för 2001. Huvudmålet år 2000 var VERKSAMHETSPLAN 2001 HÖGSKOLEBIBLIOTEKET Verksamhetsmål för 2001 Huvudmålet år 2000 var Att fortsätta arbetet med att, i enlighet med biblioteksutredningen 1998, bygga upp ett högskolebibliotek av bra

Läs mer

Kommittédirektiv. En nationell strategi för den kommunala musik- och kulturskolan. Dir. 2015:46. Beslut vid regeringssammanträde den 30 april 2015

Kommittédirektiv. En nationell strategi för den kommunala musik- och kulturskolan. Dir. 2015:46. Beslut vid regeringssammanträde den 30 april 2015 Kommittédirektiv En nationell strategi för den kommunala musik- och kulturskolan Dir. 2015:46 Beslut vid regeringssammanträde den 30 april 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska ta fram förslag till

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Ekebyhovsskolans bibliotek 2012

Verksamhetsberättelse för Ekebyhovsskolans bibliotek 2012 Verksamhetsberättelse för Ekebyhovsskolans bibliotek 2012 Skolbibliotekets två främsta funktioner är att inspirera eleverna att känna läslust samt att hjälpa eleverna att förbättra sin förmåga att söka

Läs mer

Verksamhetsplan för Sundby förskola och skola 2011

Verksamhetsplan för Sundby förskola och skola 2011 Datum Verksamhetsplan för Sundby förskola och skola 2011 1. Nuläge Enheten har bytt chef under året. Ny chef började 1 september. Enheten behöver en förnyelse vad gäller både pedagogiska diskussioner,

Läs mer

Enkät bibliotek 2013 2013-10-30

Enkät bibliotek 2013 2013-10-30 Enkät bibliotek 2013 2013-10-30 1. Är du kvinna eller man? Är du kvinna eller man? A. Kvinna 103 83,7 B. Man 20 16,3 Total 123 100 100% (123/123) 2. Hur gammal är du? Hur gammal är du? A. 0-18 1 0,8 B.

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Stallgården period 3 (jan mars), läsåret 2014-2015.

Kvalitetsarbete för förskolan Stallgården period 3 (jan mars), läsåret 2014-2015. Kvalitetsarbete för förskolan Stallgården period 3 (jan mars), läsåret 2014-2015. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

Kvalitetsarbete för Hjortonmyren period 2 (okt dec), läsåret 2014-2105.

Kvalitetsarbete för Hjortonmyren period 2 (okt dec), läsåret 2014-2105. Kvalitetsarbete för Hjortonmyren period 2 (okt dec), läsåret 2014-2105. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

Enkätundersökning av skolbiblioteksverksamheten på grundskolorna i Lunds kommun vårterminen 2012.

Enkätundersökning av skolbiblioteksverksamheten på grundskolorna i Lunds kommun vårterminen 2012. Enkätundersökning av skolbiblioteksverksamheten på grundskolorna i Lunds kommun vårterminen. Inledning För att kunna utvärdera och utveckla verksamheten på skolbiblioteken i kommunen har vi genomfört en

Läs mer

Handlingsplan för Skapande skola i Säters kommun

Handlingsplan för Skapande skola i Säters kommun 1 Handlingsplan för Skapande skola i Säters kommun Bakgrund Säters kommun har ca 11 000 invånare. Ambitionen är att trots kommunens relativa litenhet kunna erbjuda barn och ungdomar ett aktivt kulturliv,

Läs mer

Kvalitetsredovisning. För Slottsbrons förskola Lå 2009-10. Grums kommun

Kvalitetsredovisning. För Slottsbrons förskola Lå 2009-10. Grums kommun Kvalitetsredovisning För Slottsbrons förskola Lå 2009-10 Grums kommun 1 Kvalitetsredovisningens innehåll Grundfakta om Slottsbrons förskola sid 3 Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisningen

Läs mer

Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015

Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Tjänsteskrivelse 2011-10-21 KFN 2010.0079 Handläggare: Hans Lundell Kultur- och föreningsnämnden Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Sammanfattning Kultur- och föreningsnämnden

Läs mer

VISÄTTRASKOLANS MATEMATIKUTVECKLINGSPLAN

VISÄTTRASKOLANS MATEMATIKUTVECKLINGSPLAN VISÄTTRASKOLANS MATEMATIKUTVECKLINGSPLAN Syftet med den här utvecklingsplanen är att synliggöra hur vi på Visättraskolan ska arbeta för att all undervisning på vår skola ska vara matematik- och kunskapsutvecklande.

Läs mer

Riktlinjer. Strategier. No 6. Plan för utveckling av fritidshem

Riktlinjer. Strategier. No 6. Plan för utveckling av fritidshem Riktlinjer & Strategier No 6 Plan för utveckling av fritidshem Inledning Fritidshemmen i Stockholms stad visar många goda exempel på väl fungerande verksamhet. Det visar kommentarer från nöjda elever,

Läs mer

MODERSMÅLSENHETEN. Verksamhetsplan 2014-15

MODERSMÅLSENHETEN. Verksamhetsplan 2014-15 Systematiskt kvalitetsarbete i Solnas skolor - Resultatsammanställning - Betygssättning - KVALITETSREDOVISNING (publ) Maj Juni Aug - VERKSAMHETSPLAN (publ) - Utkast 1/gensvar/slutgiltig - Delårsbokslut

Läs mer

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolans fritidshem period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolans fritidshem period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014 Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolans fritidshem period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå

Läs mer

Fastställd av barn- och utbildningsnämnden 2013-09-03 89

Fastställd av barn- och utbildningsnämnden 2013-09-03 89 Fastställd av barn- och utbildningsnämnden 2013-09-03 89 K u l t u r p l a n 2 0 1 3 (revidering kulturplan 2009) Vision Under sin förskole och skoltid ska varje barn/ungdom Västerviks kommun möta ett

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Förskolechef Beskrivning av förskolan

Förskolechef Beskrivning av förskolan Kvalitetsanalys för (Da Vinciskolan) läsåret 2011/12 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna kvalitetsanalys

Läs mer

Skapande skola. i Malmö stad. Grundskoleförvaltningen www.malmo.se. bild: Malmö Stadsteater / Anna Hellerstedt

Skapande skola. i Malmö stad. Grundskoleförvaltningen www.malmo.se. bild: Malmö Stadsteater / Anna Hellerstedt bild: Malmö Stadsteater / Anna Hellerstedt Skapande skola i Malmö stad bild: Pedagogisk Inspiration Malmö / Ina Alm bild: Malmö Stadsteater bild: Pedagog Malmö / Chris Munsey bild: Malmö Stadsteater bild:

Läs mer

BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. torsdag, 2010 mars 18

BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. torsdag, 2010 mars 18 BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Organisation Resultat Måluppfyllelse Kompetensutveckling God ekonomisk hushållning Likvärdighet IUP med skriftliga omdömen Nätverk Inspektioner Go BOKSLUT

Läs mer

Biblioteksplan för Bengtsfors kommun

Biblioteksplan för Bengtsfors kommun Biblioteksplan för Bengtsfors kommun Foto Jenny Olsson Antagen av kommunfullmäktige 2009-01-28 2 1 Innehåll Inledning o Bakgrund och syfte o Uppdrag Metod Styrdokument Nulägesanalys o Organisation o Statistik

Läs mer

Kungliga biblioteket, Avdelningen för nationell samverkan, Enheten för samordning och utveckling

Kungliga biblioteket, Avdelningen för nationell samverkan, Enheten för samordning och utveckling Hej! Välkommen till Sveriges officiella skolbiblioteksstatistik! Även om ni inte har ett skolbibliotek är det några frågor som bör besvaras. Uppe i högra hörnet i enkäten finns en knapp där du kan gå in

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR GÅNGSÄTRA GYMNASIUM

VERKSAMHETSPLAN FÖR GÅNGSÄTRA GYMNASIUM VERKSAMHETSPLAN FÖR GÅNGSÄTRA GYMNASIUM 2009/2010 1. Vision Gångsätra gymnasium är en skola i tiden där kunskap, kommunikation, kultur och kreativitet är i fokus. Alla på skolan skall i samverkan utveckla

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Fritidshemmet Tintin, Höredaskolan. 2012/2013 Eksjö kommun

KVALITETSREDOVISNING Fritidshemmet Tintin, Höredaskolan. 2012/2013 Eksjö kommun KVALITETSREDOVISNING Fritidshemmet Tintin, Höredaskolan 2012/2013 Eksjö kommun 2(5) 1. Rektorns sammanfattande analys och bedömning av hur väl verksamheten når de nationella målen och styrkortsmålen. 1.1

Läs mer

Projekt tillgänglig publik kunskapsdelning

Projekt tillgänglig publik kunskapsdelning Projekt tillgänglig publik kunskapsdelning Organisation Grimslövs folkhögskola Projektledare Sofie Sjöstrand e-postadress sofie.sjostrand@natverketsip.se Telefon 0470-223 40 Syfte och deltagare 2. Projektets

Läs mer

Norrsätragrundsärskolas kvalitetsredovisning 2013-2014

Norrsätragrundsärskolas kvalitetsredovisning 2013-2014 Grund-/särskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(5) 2014-02-20 Norrsätragrundsärskolas kvalitetsredovisning 2013-2014 1. Organisation Grundsärskolan åk 1-6 och fritidshemmet är lokalintegrerade

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Biblioteket 2009

Kvalitetsredovisning för Biblioteket 2009 Bildningsnämnden Kvalitetsredovisning för Biblioteket 2009 Hammarö 20010 01 10 Solveig Hagström SÅ HAR VI ARBETAT MED KVALITETSRAPPORTEN Kvalitetsrapporten har tagits fram gemensamt av kulturchefen och

Läs mer

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

MED KULTUR GENOM HELA LIVET MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun 2014-2016 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling

Läs mer

Handlingsplan för fokusbiblioteket

Handlingsplan för fokusbiblioteket Handlingsplan för fokusbiblioteket Vist skola 2011/2012 Innehållsförteckning Presentation av fokusbiblioteket... 3 Handlingsplanens syfte... 3 Fokusbibliotekets mål... 3 Styrdokument... 3 Lgr 11... 3 Skollagen...

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Tunet period 4 (april-juni), läsåret 2012-2013

Kvalitetsarbete för förskolan Tunet period 4 (april-juni), läsåret 2012-2013 Kvalitetsarbete för förskolan Tunet period 4 (april-juni), läsåret 2012-2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR. PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan)

SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR. PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan) SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan) Antagen av Barn- och bildningsnämnden 080218 Fastställd av kommunfullmäktige 080915 GRUNDSYN För förskolan och skolan finns värdegrund,

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 1 Inledning Förskolan Slottet har med sina fyra avdelningar ännu mer än tidigare blivit ett hus istället för fyra olika avdelningar. Vi jobbar målmedvetet

Läs mer

Skapande skola 2014-2015, Strömsunds kommun Strategi/Handlingsplan

Skapande skola 2014-2015, Strömsunds kommun Strategi/Handlingsplan Skapande skola 2014-2015, Strömsunds kommun Strategi/Handlingsplan Bakgrund - problembeskrivning Strömsunds kommun är den nordligaste av Jämtlands läns kommuner. Strömsund är en vacker glesbygdskommun,

Läs mer

Kulturplan för Dals-Eds kommun 2014-2016

Kulturplan för Dals-Eds kommun 2014-2016 Kulturplan för Dals-Eds kommun 2014-2016 Kulturplanens syfte Kulturplanen syftar till att ge en strukturerad och samlad bild av vilken inriktning arbetet ska ha inom kulturområdet de närmaste åren. Utgångspunkten

Läs mer

Biblioteksplan 2014-2017

Biblioteksplan 2014-2017 1 (7) Typ: Plan Giltighetstid: 2014-2017 Version: 3.0 Fastställd: KF 2014-04-16, 29 Uppdateras: 2016 Biblioteksplan 2014-2017 Innehållsförteckning 1. Biblioteksfakta 2. Inledning 3. Uppdrag och roller

Läs mer

SKOLCHEFENS UPPDRAG FÖR ÅR 2015 TILL ÖCKERÖ SEGLANDE GYMNASIESKOLA, STUDIECENTRUM OCH VUXENUTBILDNING

SKOLCHEFENS UPPDRAG FÖR ÅR 2015 TILL ÖCKERÖ SEGLANDE GYMNASIESKOLA, STUDIECENTRUM OCH VUXENUTBILDNING SKOLCHEFENS UPPDRAG FÖR ÅR TILL ÖCKERÖ SEGLANDE GYMNASIESKOLA, STUDIECENTRUM OCH VUXENUTBILDNING INNEHÅLL I UPPDRAGSHANDLING 1. UPPGIFT 2. PROFIL 3. MÅL OCH SATSNINGAR 4. RAPPORTERING 5. BUDGET 6. UPPGIFTSMÅTT

Läs mer

2015-03-25. Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019

2015-03-25. Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019 2015-03-25 Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen bygger vidare

Läs mer

öten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord Biblioteksplan Kramfors kommun 2008-2011 www.biblioteken.kramfors.

öten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord Biblioteksplan Kramfors kommun 2008-2011 www.biblioteken.kramfors. lust kunskap möten ord lust k öten ord lust kunskap möten kunskap möten ord lust kuns ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord lust k öten ord lust kunskap möten kunskap möten ord lust kuns ord

Läs mer

Kulturskolans kurser

Kulturskolans kurser Kulturskolans kurser Vad får barn och ungdomar att gå till skolan igen när de redan tillbringat halva dagen där? Dagens barn och ungdomar kommer att leva ett liv som ställer stora krav på kreativitet,

Läs mer

Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13

Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13 måndag den 9 september 2013 1 (6) Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13 Chef Beskrivning av anordnaren Christina Spjuth Academedia Eductus AB ingår i Academediakoncernen, Sveriges största utbildningsföretag

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete BUN 2013-08-27 57 Systematiskt kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Systematiskt kvalitetsarbete i Svenljunga kommun Skollagens krav innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt

Läs mer

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Bildningsnämndens handling 9-2011 Inledning Katrineholms kommun har flera aktörer som påverkar barns och ungas kulturliv. Inte bara det traditionella

Läs mer

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Beslutad 2015-01-29 1 1 Inledning Den internationella kontakten är en viktig del i vårt samhälle, det är kunskapsbyggande

Läs mer

Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek. Ett komplement till Bibliotek i rörelse. En strategisk plan för

Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek. Ett komplement till Bibliotek i rörelse. En strategisk plan för Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek. Ett komplement till Bibliotek i rörelse. En strategisk plan för bibliotek i Stockholms stad 2006-2010 1. Uppdraget Kommunfullmäktige

Läs mer

Skapande skola. i Malmö stad. Grundskoleförvaltningen www.malmo.se. bild: Malmö Stadsteater / Anna Hellerstedt

Skapande skola. i Malmö stad. Grundskoleförvaltningen www.malmo.se. bild: Malmö Stadsteater / Anna Hellerstedt bild: Malmö Stadsteater / Anna Hellerstedt Skapande skola i Malmö stad bild: Moderna Museet Malmö / Gisela Fleischer bild: Malmö Stadsteater bild: Pedagog Malmö / Chris Munsey bild: Malmö Stadsteater bild:

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer