KulturMellerud Melleruds Kommun Systematiskt kvalitetsarbete 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KulturMellerud Melleruds Kommun Systematiskt kvalitetsarbete 2014"

Transkript

1 KulturMellerud Melleruds Kommun Systematiskt kvalitetsarbete 2014 MELLERUD CLAS-GÖRAN JANSSON REKTOR/ENHETSCHEF

2 Bokslut 2014 KulturMellerud År / Tkr Bokslut 2013 Bokslut 2014 Budget 2014 Avvikelse Intäkter Kommunbidrag Summa intäkter Personal kostnader Löpande kostnader Kapital kostnader Summa kostnader Årets resultat VAR ÄR VI? Verksamhetsbeskrivning KulturMellerud omfattar verksamheterna Kulturskolan, Biblioteket samt Kulturbruket på Dal. Verksamheterna omfattar stora delar av kommunens kultursatsning. VART SKA VI? Kulturverksamhet Bibliotekets huvuduppdrag är att hålla en hög service nivå när det gäller medieutbud och tillgänglighet. En annan huvuduppgift är att visa upp bibliotekets möjligheter för alla kommuninvånare. Vi har under 2014 ökat antalet besökare och nått ut till en bredare publik genom ett antal nya aktiviteter. Budget i balans med ansvarets resultat. Kulturbruket Kulturbruket på Dal har förutom programverksamhet uppdraget att lyfta betydelsen av den lokala och regionala kulturarenan. Dessutom ser vi betydelsen av att använda kulturen som en del av vårt gemensamma åtagande när det gäller integrationsuppdraget. Budget i balans. Kulturskolan Kulturskolan söker ständigt nya vägar för samarbete. Vi har skapat en organisation där orkester/ensembleverksamheten ligger samlat. Dansundervisning finns i flera former och under våren/hösten 2014 har vi utökat verksamheten med ett större utbud. Under hösten 2014 genomförde vi ett samarbete kring estetik mellan kör/ensemble/särskolan. Vi har även påbörjat planeringen inför Skol- och kultur rallyt i maj Målet är att alla verksamheter inom KUN bidrar med inslag och att vi synliggör verksamheten för varandra och allmänheten. På grund av svårigheter att bemanna alla tjänster under våren/hösten 2014 så har vi ett överskott jämfört med budget. Rekryteringsläget är kärvt när det gäller tillgången på utbildad personal. Detta innebär att Kulturskolan kommer att få ett ekonomiskt överskott för Inför 2015 ser det ljusare ut. Vi har nu full bemanning inför våren HUR BLEV DET? Nyckeltal för perioden Kulturverksamhet Utlåning Antal besökare Nyckeltal för perioden Kulturbruket på Dal Antal besökare Antal arrangemang 87 Kulturbruket på Dal Förutom detta tillkommer upprepad verksamhet under året i form av repetioner med Dalslandsorkestern, barndans, Lets dance grupper, kulturensembler samt Dalslands spelemansförbund. Nyckeltal för perioden Kulturskolan Antal elever inskrivna i Kulturskolan 256 Kulturskolan Kultur Mellerud, Bokslut (9)

3 Kommunfullmäktiges mål: Melleruds Kommun ska alltid sätta medborgaren i centrum Nämndens mål: Varje verksamhet skall ha en välutvecklad dialog med brukarna Måluppfyllnad Nyckeltal Period % Kulturskolans elever stimuleras till att lära sig mer ,4 5,4 Senaste kommentar 2014 Utifrån analys av materialet framgår att vi behöver involvera eleverna på ett mer aktivt sätt när det gäller att planera innehållet i undervisningen. 0% Medborgarnas förväntningar på kulturutbudet Senaste kommentar 2014 Enkätundersökning sker under hösten Kommunfullmäktiges mål: Melleruds Kommun ska erbjuda företag gynnsamma förutsättningar för etablering och tillväxt Nämndens mål: Måluppfyllelsen i grundskolan och gymnasieskolan skall öka Måluppfyllnad Nyckeltal Period 1 2 Senaste kommentar ,33% Pedagogiska konferenser Vi har genomfört 4 konferenser kring temat " Utmanande och synligt lärande" under höstterminen Materialet vi haft som utgångspunkt för diskussionerna är hämtat från John Nottinghams litteratur. Under våren 2015 har vi för avsikt att gå vidare men med annan litteratur som utgångspunkt. Under ht 2014 jobbar vi vidare med ett antal teman kopplade till pedagogik och lärande. Detta kommer att mer ingående redovisas i "Aktiviteter", Stratsys. Kommunfullmäktiges mål: Melleruds Kommun ska erbjuda livskvalitet Nämndens mål: Alla verksamheter ska bedriva ett hälsofrämjande arbete Måluppfyllnad Nyckeltal Period 1 2 Senaste kommentar % Analys tillbudsrapporter Vi har inte haft några tillbud under andra halvåret i kulturmellerud. Inga kända tillbud under hösten i kulturmellerud. Kultur Mellerud, Bokslut (9)

4 Kommunfullmäktiges mål: Melleruds Kommun ska vara en offensiv kommun, som står för nytänkande, och som uppmuntrar till och stödjer kreativitet. Nämndens mål: Verksamheterna ska genomsyras av nytänkande i sitt arbete Måluppfyllnad Nyckeltal Period 1 2 Senaste kommentar % Genomförda förändringar för att öka måluppfyllelsen ) I grundskolans musikundervisning har vi intensifierat användningen av IT-hjälpmedel, inte minst för funktionshindrade elever, för att möjliggöra en högre måluppfyllelese i alla moment som ingår. 2) Vi har organiserat ensembleverksamheten på ett sådant sätt att alla ensembleelever i Kulturskolan får möjlighet att ta del av varandras musicerande. Detta ligger väl i linje med vårat mål att erbjuda eleverna en bred utblidning. 3) Vi har genomfört pedagogiska diskussioner såväl i arbetslag som storgrupp under temat " Utmanande undervisning och synligt lärande". Praktiska exempel har förberetts i arbetslagen. Dessa har sedan förmedlats i storgrupp så att alla får ta del av vad som händer ute i klassrummen. Underliggande enheter Under ht 2014 har vi för avsikt att följa upp våra pedagogiska insatser i praktiken. För att kunna analysera dessa kommer vi att filma lektionstillfällen där pedagogerna får tillfälle att ta del av varandras lärstilar, upplägg och innehåll. Bokslut 2014 Kulturverksamheten År / Tkr Bokslut 2013 Bokslut 2014 Budget 2014 Avvikelse Intäkter Kommunbidrag Summa intäkter Personal kostnader Löpande kostnader Kapital kostnader Summa kostnader Årets resultat VAR ÄR VI? Verksamhetsbeskrivning Biblioteket har, under 2014, varit öppet 40 timmar per vecka. Bemanningen har varit 4.75 heltidstjänst varav 0.4 tjänst betalas av skolorna för skolbibliotekarien. En totalrenovering av bibliotekets barnavdelning har genomförts. De nyrenoverade lokalerna invigdes i mars månad. Innertak och armaturer har även bytts ut i den norra delen av biblioteket. Den bibliotekssamverkan som tog sin början i Dalsland 2011 i och med ett gemensamt biblioteksdatasystem fortlöper med ett stort medieutbyte mellan biblioteken. Även under 2014 har biblioteket deltagit i projektet sommarboken som har som sin målsättning att skapa ett ökat intresse för böcker och läsning bland barn och ungdomar. Regionalt arrangörsstöd har som tidigare år möjliggjort ett ökat utbud av programverksamhet för barn och ungdom. Verksamhetens fokus har varit riktad mot tre huvudmål som fastställts för Nämligen: Fortsatt datorisering av skolbiblioteken, Gallring av beståndet och att Erbjuda biblioteksservice till användare som inte själva kan ta sig till biblioteket. Som ett led i vår strävan att skapa positiva förväntningar bland våra användare har en enkätundersökning genomförts på biblioteket. Sammanställning och analys har slutförts. Kultur Mellerud, Bokslut (9)

5 VART SKA VI? Verksamhet och ekonomi 3150 barnkultur: Verksamheten rymmer bland annat bidragsgivning och barnteater. Bokslutet visar på en avvikelse på kr beroende på att uppkommit överskott inom andra verksamheter inom Kultur Mellerud skapat ett viss utrymme. Verksamhet 3200 Biblioteket: Utlåningen var under året jämfört med under Antalet besökare var och år Den inte helt obetydliga ökningen av antal besökare som måste ses som en framgång i vårt arbete med att på olika sätt finna fler biblioteksanvändare. 12 stycken utställningar har presenterats i bibliotekets konstrum under januari t o m december Vad gäller biblioteksverksamhetens tre uppsatta huvudmål har följande uppnåtts: Under perioden har Karolinerskolans bibliotek datoriserats efter det att Rådaskolans bibliotek datoriserats under En del tekniska problem har dock dykt upp i samband med datoriseringen. Det är flera skolor som uppgett problem med internetuppkopplingen. Med erfarenhet av vad det har inneburit för Karolinerskolan drar vi slutsatsen att en datorisering av dessa skolbibliotek inte ska bli aktuell förrän problemet är löst. Det fortsatta datoriseringsarbetet kommer därför att prioriteras på de skolor där internetuppkopplingen fungerar samt där dator för skolbiblioteket finns på plats. En ordentlig dialog får också föras med rektorer och lärare innan datoriseringsarbetet påbörjas för att säkerställa att alla inblandade är medvetna om vad en datorisering av ett skolbibliotek innebär. Med bakgrund av detta kommer datoriseringen av skolbiblioteken att fortsätta under läsåret 2014/2015 förutsatt att omtalade problem blir lösta. Arbetet har fortskridet under hela perioden och i princip alla avdelningar, med undantag av bibliotekets magasin har, i olika grad, gåtts igenom. Vi har genom insatsen definitivt fått ett aktuellare bestånd. Vi tycker också att vi lyckats skapa en ökad överskådlighet och ett bättre exponeringsutrymme på hyllplanen som lett till att det blivit lättare att hitta och att vi få fått en förbättrad sökbarhet. Vi har upplevt viss svårighet att kunna vika avsatt tid för att genomföra arbetet då många akuta åtgärder hela tiden fått prioriterats. Gallringsarbetet återgår nu till att vara en löpande basrutin i det vardagliga biblioteksarbetet efter att ha varit ett prioriterat arbetsområde med en speciellt utformad handlingsplan. Vi kan konstatera att vi fått tillstånd en form av Boken-kommer-verksamhet för de brukare som inte själva kan ta sig till biblioteket. Vi kan också konstatera att lösningen låg inte i samverkan med hemtjänsten utan genom ideella insatser, Flera faktorer gjorde att vi på biblioteket, kanske till en del och under lång tid fastnade, i en tänkt lösning grundad på samverkan med hemtjänsten. Dels därför att de har daglig kontakt med vår tänkta målgrupp dels därför att basen för hemtjänstens verksamhet finns i huset bredvid biblioteket. Hemtjänstens ledning gav oss också viss anledning att tro på någon form av lösning. Men vi kanske inte insåg svårigheten med att få in ytterligare en uppgift i hemtjänstpersonalens redan hårt pressade arbetspass. Vi tycker också att de externa tankar och råd som vi öppnade upp för i dialog med andra bibliotek bidrog till att komma lösningen närmre. Den lösning som nu kommit till stånd med en privatperson som ombesörjer transporter en gång per månad till några få brukare behöver utvecklas. Framför allt behöver vi nå ut till fler användare och kanske behöver vi fler personer som kan ombesörja transporterna. Vi upplever att det finns betydligt mer att utveckla inom detta område och föreslår att arbetet med det pekar fram mot en ny handlingsplan inför nästa år. Synpunkter som kommit fram i genomförd användarundersökning har bl a konkret resulterat i nya bord med en delvis annan placering för bibliotekets publika datorer, inköp av mer media på främmande språk samt start av en bokcirkel för vuxna. Ekonomi Biblioteket Budget i balans. HUR BLEV DET? Datoriseringen av skolbiblioteken fortsätter. Två skolor är nu helt datoriserade. Gallringsarbetet med vår speciella satsning för att uppdatera bokbeståndet är nu genomfört. För de kommuninvånare som har svårt att ta sig till biblioteket har vi nu skapat en plattform för vidare utveckling. Vi jobbar vidare med att nå fler användare. Enkätundersökningen gav oss idéer till nya lösningar kring publikt datoranvändande, mediainköp samt allmänkulturell verksamhet. HUR GÖR VI? Efter genomförd analys av uppnådda resultat för 2014 bedömer vi att verksamhetens huvudfokus inför nästa budgetår bör ligga i samklang med följande tre handlingsplaner: Fortsatt datorisering av övriga skolbibliotek Bakgrund I kommunens biblioteksplan finns målsättning om datorisering av kommunens skolbibliotek. Den genomförda upphandlingen av det nya biblioteksdatasystemet rymmer obegränsat antal accesser. Det öppnar upp för nya möjligheter att datorisera skolbiblioteken utan att det blir några kostnader för själva biblioteksdatasystemet. Möjligheterna att söka litteratur och kontrollen över utlåningsverksamheten på skolbibliotek måste utvecklas och förbättras. Under 2012 genomfördes datorisering på Rådaskolans bibliotek med ett gott resultat datoriserades även Karolinerskolans bibliotek. Därför känns det nu naturligt att gå vidare med kommunens övriga skolbibliotek. Våren 2014 lanserades även en egen webbaserad bibliotekskatalog för Melleruds grundskolor. Den kommer Kultur Mellerud, Bokslut (9)

6 förhoppningsvis att underlätta utlåningen på skolbiblioteken, vilket borde motivera ytterligare till datorisering av beståndet. Nulägesbeskrivning / Genomförande Med erfarenhet från datoriseringen av Karolinerskolans bibliotek kommer nu skolor med redan fungerande trådlås nätuppkoppling att prioriteras. Skolorna måste redan innan arbetet påbörjas kunna erbjuda en dator, scanner och streckkodsetiketter. Skolbibliotekarien kan hjälpa till med införskaffandet av scanner och streckkodsetiketter. Rutiner för utlån och återlämning bör bestämmas i samråd med skolbibliotekarien. Utlåningsverksamheten kan vara svår att upprätthålla under inläggningsarbetet. Utrymmet för andra skolbibliotekarieinsatser kommer att vara högst begränsat på aktuella skolor under perioden. Skolbibliotekarien tar kontakt med rektorerna i början av höstterminen 2014 för att fatta beslut om vilket skolbibliotek som ska datoriseras härnäst. Kommunbibliotekets uppgift blir att frigöra barn- och skolbibliotekarien samt en biblioteksassistent från yttre tjänst på kommunbiblioteket under en period. Därmed skapas viss tid för arbetet på aktuellt skolbibliotek. Förväntat resultat Att ett skolbibliotek datoriseras per läsår. Att det efter datoriseringen ska finnas goda möjligheter att hålla koll på beståndet och underlätta inköp till skolbiblioteket då man lätt ser vilka serier som finns och vilka delar som saknas. Att det ska bli lättare att hjälpa eleverna då man snabbt kan söka i datorn efter böcker som de frågar efter. Det har tidigare också varit svårt att avgöra vem som har lånat vilken bok, men nu skapas möjligheter att skicka påminnelser till dem som har böckerna hemma, vilket minskar svinnet på böckerna och ökar servicen till eleverna. Att både lärare och elever ska bli bekanta med den webbaserade bibliotekskatalogen. Fortsatt arbete med att erbjuda biblioteksservice till användare som inte själva kan ta sig till biblioteket Bakgrund Vi har i två tidigare handlingsplaner prioriterat frågan att försöka få till stånd någon form av biblioteksservice till användare som inte själva kan ta sig till biblioteket. Den lösning som nu kommit till stånd med en privatperson som ombesörjer transporterna en gång per månad till två brukare behöver utvecklas. Framför allt behöver vi nå ut till fler användare och kanske behöver vi fler personer som kan ombesörja transporterna. Vi upplever att det finns betydligt mer att utveckla inom detta område och föreslår att arbetet med det pekar fram mot en ny handlingsplan. Nulägesbeskrivning / Genomförande Vi upplever att vår största uppgift ligger i att på olika sätt lyckas med att marknadsföra denna service bland tänkta användare. Och det är inom detta område som vårt fokus, under det kommande året, till stor del kommer att ligga. Men vi kommer också att arbeta med att försöka knyta fler personer till oss som kan ombesörja transporterna. Vi kommer även att arbeta med att justera och förfina verksamhetens uppbyggnad vad gäller möjlig servicegrad och rutiner. Förväntat resultat En utvecklad verksamhet med fungerande rutiner för biblioteksservice till användare som inte själva kan ta sig till biblioteket baserat på ideella insatser från en eller flera privatpersoner eller föreningar/ organisationer. Att nå alla som skulle vara intresserade av denna service. Starta någon form av litterär programverksamhet för vuxna Bakgrund Vi upplever att del av våra brukare efterfrågar någon form av litterär programverksamhet. Vår nyligen genomförda användarundersökning styrker oss i den uppfattningen. Det kan handla om en litteraturcirkel, en bokklubb och/ eller ett författarbesök. Vi har tidigare prövat konceptet med en litteraturcirkel kombinerad med ett författarbesök. Nulägesbeskrivning / Genomförande Vi vill, under mycket enkla former, skapa en arena för en lokal litterär diskussion utifrån någon eller några författares verk. På detta sätt ser vi en möjlighet att möta en efterfrågan som finns hos en del av våra brukare. Satsningen kräver förberedelse- och inläsningstid. Vi har svårt att se hur den ska kunna rymmas i ordinarie arbetstid. Om genomförandet ska ske på kvällstid kommer detta också att, till viss del, påverka vårt schema. Men för att få möjlighet att pröva verksamheten under en eller två terminer är vi medvetna om, och tror oss kunna hantera, omtalade problematik. Med anledning av ovan sagda förutsätter en försöksverksamhet på detta tema eventuellt att filmklubbsverksamheten är vilande under en termin. En annan förutsättning är också att avvakta med eventuell annan utökning av biblioteksverksamhetens omfattning. Det kan exempelvis handla om andra framförda önskemål i den nyligen genomförda användarundersökningen. Förväntat resultat Att få tillstånd en arena för intresserade att under opretentiösa former få ta del av varandras tankar kring litteratur och läsupplevelser. Kultur Mellerud, Bokslut (9)

7 Bokslut 2014 Kulturbruket År / Tkr Bokslut 2013 Bokslut 2014 Budget 2014 Avvikelse Intäkter Kommunbidrag Summa intäkter Personal kostnader Löpande kostnader Kapital kostnader Summa kostnader Årets resultat VAR ÄR VI? Verksamhetsbeskrivning Styrelsen för Kulturbruket på Dal (KpD) är ett självförvaltningsorgan inom Kultur-och utbildningsnämndens ansvarsområde. Styrelsen består av nio ordinarie ledamöter. Kulturbruket har 2.35 heltidstjänster. Arbetsgivaransvar för styrelsens anställda utövas av rektor/enhetschef för KulturMellerud (Kulturskolan, Biblioteket och Kulturbruket på Dal). KpD har ett kulturstrategiskt uppdrag från Västra Götalandsregionen och ett uppdrag från Melleruds kommun. KpD är en del av KulturMellerud som ska verka för att envar har rätt att delta i samhällets kulturella liv, ur ett mångkulturellt sammanhang ha ett utbud som lockar till nyfikenhet och omvärldsanalys, samordna, marknadsföra och utveckla kulturlivet i Dalsland på ett opartiskt och på skäliga villkor hyra ut lokalerna. KpD anordnar offentliga arrangemang i SparbankSalongen med ett snitt på ca besökare/år. I ett regionalt perspektiv har KpD fått ett utökat ansvar bland annat genom olika projekt. Detta har stor betydelse för identiteten av Mellerud som kulturkommun. VART SKA VI? Verksamhet Arrangemang 2014 har flutit på som planerat med både externa och egna arrangemang. Samarbetet med kooperativet Veris, caféservering på kvällar vid arrangemang har slagit väl ut och kommer därför att fortsätta under hösten. Kultur- sommarjobbande ungdomar har medverkat vid dramatiseringar utmed Dalslands kanal under juli månad. Salongen hyrs även ut för informationskvällar och föreläsningar med olika teman. Kommunen har ex. haft utbildning i Stratsys med inbjudna från Dalslandskommunerna. Elevråden på Råda och Dahlstiernska har valt representanter till Kulturbruket på Dals styrelse. Enligt det kulturstrategiska uppdrag som KpD har, erbjuds ett brett smörgåsbord av olika kulturyttringar. Allt under devisen "från soffliggare till kulturfåtöljare". Den 15 september anordnades det en "After Work" för sponsorerna. Elever i åk 8 och 9 har sett föreställningen "Kameleonten", åk 3-6 (inte alla klasser) tittade på dansföreställningen "Short Order - som du vill ha det". Förskoleklass + åk 1 och 2 (inte alla klasser) var publik på "Faunan och jag - en dansföreställning om oss och djuren". Dessa föreställningar är bokade genom Barnkulturgruppen. Åk 5 Nordalsskolan deltog i projektet "Trä äger" i samarbete med biblioteket. KpD bjöd Dahlstiernska gymnasiets elever samt SFI på skolkonsert med Katie & The Girls (bluesrockband från Cansas City). Under våren 2015 kommer resterande elever att få ta del av kulturutbud genom Barnkulturgruppen och KpDs försorg. Enkäter har under hösten funnits tillgängliga för svar vid KpDs egna arrangemang. Vid vissa tillfällen har publikvärda aktivt sökt upp publiken i paus för att visa på enkäterna och att få frågorna besvarade. Vid andra tillfällen har enkäterna funnits tillgängliga för att fyllas i. Junior & Senior tar ett nytt steg under läsåret 2014/2015 där Carita Jonsson och Camilla Berglöv arbetar med en föreställning tillsammans med Skapargruppen och Kulturskolans kör. Under Mellerudsmässan i oktober deltog KpD med egen monter. Året har inneburit totalt ca besökare vid 87 st arrangemang. Förutom detta tillkommer den återkommande verksamheten under året i form av repetition med Dalslandsorkestern, barndans och Let s dance-grupper, Kulturskolans olika ensembler samt Dalslands Spelmansförbund. Ekonomi Budget i balans. Projekt 1585 Dalsland kanal - en slingrande historia, ansvar 5950, verksamhet Projektet är slutredovisat. Projekt 1580 Skapande skola, ansvar 5950 verksamhet Detta projekt är överfört till Kulturskolan, ansvar 5900 verksamhet 3300, från Projektnummer är1589. Kultur Mellerud, Bokslut (9)

8 HUR BLEV DET? Sammarbetet med Veris fortsätter som ett led i arbetet med integrering. Enkäten besvarades av ca 10 % av publiken vid KpDs arrangemang. Detaljerad redovisning av svaren rapporterades i Stratsys i v 51. Klasserna som ser skolföreställningar återkopplar genom sina lärare hur responsen av teater/konsert/dans har uppfattats av eleverna. Återkopplingen sker till kultursamordnaren i KpD som för den vidare till grupperna som varit på besök. Detta är en viktig kommunikation mellan artisterna och publiken och även för barnkulturgruppen när det gäller planering av kommande föreställningar. Under 2014 var det ett något färre antal arrangemang i KpD jämfört med 2013, publikantalet i snitt var däremot något högre. HUR GÖR VI? Integrering är ett stort begrepp som kan betyda många olika saker. Detta är ett tänkesätt som genomsyrar vår verksamhet hela tiden. KpD ska, genom sitt publika utbud, arbeta för att publiken ska känna sig inkluderad och vilja mötas tack vare, eller trots, olika bakgrund. Exempel på detta är samarbetet våren 2015 med Melleruds pastorat och Svenska kyrkans projekt - Livet värt att leva. Diskussioner förs inom KpD.s styrelse hur vi ska etablera kontakt med asylboenden i Melleruds kommun. Genom fördjupat samarbete med Kulturskolan och KpDs verksamhet Junior & senior, arbetar Skapargruppen med att integrera människor med olika funktionsnedsättningar tillsammans med Kulturskolans körelever. Tillgänglighet och hjälp vid biljettköp finns numera via KpDs kontor på tisdagar kl Barnkulturgruppen Bokslut 2014 Kulturskolan År / Tkr Bokslut 2013 Bokslut 2014 Budget 2014 Avvikelse Intäkter Kommunbidrag Summa intäkter Personal kostnader Löpande kostnader Kapital kostnader Summa kostnader Årets resultat VAR ÄR VI? Verksamhetsbeskrivning Kulturskolan ingår i enheten Kultur Mellerud, och är organiserad i tre arbetslag - den frivilliga verksamheten, grundskolans musikundervisning samt estetarbetslaget på Dahlstiernska gymnasiet. Under 2014 finns 9.97 heltidstjänster exklusive rektorstjänsten. Frivilliga verksamheten Inom ramen för vårt mångkulturella uppdrag har vi som mål att erbjuda alla invånare en mötesplats på lika villkor. Det är det estetiska innehållet som styr och skapar grunden för goda möten. Genom att erbjuda en arena där olika kulturer möts skapas också förutsättningar för nytänkande. Grundskolans obligatoriska musikundervisning Vi satsar på de yngre åldrarna för att tidigt synliggöra alternativa pedagogiska uttryckssätt och redovisningsformer. Införandet av digitala verktyg som ett stöd och hjälpmedel i undervisningen samt att synliggöra musikämnet i den nya läroplanen är tyngdpunkter under läsåret. Estetarbetslaget Vi jobbar med gymnasieelever och vill vidareutveckla ett ämnesintegrerat arbetssätt och nya redovisningsformer för att öka förståelsen för sammanhang. Detta ser vi som ett bidrag till våra elever inför vuxenlivets utmaningar. Inom kulturskolans verksamhet inryms även administrationen för verksamheten. Kultur Mellerud, Bokslut (9)

9 VART SKA VI? Verksamhet Kulturskolan söker ständigt nya vägar för samarbete. Tillsammans har vi skapat en organisation där orkester/ ensembleverksamheten ligger samlat på en och samma dag. Vi har startat upp dansundervisning i flera former och under hösten 2014 har vi utökat verksamheten med ett större utbud. Under hösten 2014 har vi planerat för ett framtida samarbete kring estetik mellan kör/ ensemble/ särskolan. En av kulturskolans lärare kommer att fortbildas i ämnet för att i framtiden kunna arbeta gränsöverskridande. Vi har även påbörjat planeringen inför Skol- och kultur rallyt i maj Målet är att alla verksamheter inom KUN bidrar med inslag och att vi synliggör verksamheten för varandra och allmänheten. Alla enheter informerades under början av Ht Huvudansvaret ligger på KulturMelleruds ledningsgrupp. Såväl orkester som dansverksamheten fungerar alldeles utmärkt. Under hösten 2014/ våren 2015 planeras ett antal föreställningar där vi synliggör vår verksamhet. Vi har också körverksamhet där vi jobbar gränsöverskridande mellan kulturskola/ sfi/ gymnasium, under ledning av en av våra musiklärare. Ekonomi På grund av svårigheter att bemanna alla tjänster under våren/ hösten 2014 så har vi ett överskott jämfört med budget. Rekryteringsläget är kärvt när det gäller tillgången på utbildad personal. Under november - december 2014 fick vi ytterligare en vakans på en tjänst. Inför 2015 har dock bemanningsläget ljusnat. Vi har nu lyckats rekrytera personal så att vi har full bemanning inför skolstarten januari HUR BLEV DET? De satsningar som var tänkta kring dans och ensembleverksamheten är nu genomförda och fungerar bra. Samarbetet kör/ ensemble/ särskolan håller på, Vi räknar med att genomföra föreställningar under våren Skol-och Kulturrallyt 2015 är ett stort evenemang som vi jobbat med sedan september 2014 för hela Kultur-och Utbildningsförvaltningen. En arbetsgrupp från KulturMellerud ansvarar för detta. HUR GÖR VI? Under våren 2015 synliggör vi verksamheten inom Kulturskolan via en rad uppträdanden och evenemang för allmänheten. Det stora samarbetsprojektet blir Skol-och Kulturrallyt 22 maj Då visar alla enheter inom KUN upp en del av den verksamhet man representerar. KulturMellerud ansvarar för genomförandet. Vi har en rad samarbeten igång bland annat med gymnasiet, vuxenutbildningen och särskolan. Dessa löper över hela 2015 och är fördelade i arbetslagen utifrån kompetens och inriktning. Kultur Mellerud, Bokslut (9)

Delårsbokslut 2014 jan-juli Kulturskolan Innehållsförteckning Kultur Mellerud... 2 Kulturverksamhet... 5 Kulturbruket... 6 Kulturskolan...

Delårsbokslut 2014 jan-juli Kulturskolan Innehållsförteckning Kultur Mellerud... 2 Kulturverksamhet... 5 Kulturbruket... 6 Kulturskolan... Delårsbokslut 2014 jan-juli Kulturskolan Innehållsförteckning 1 Kultur Mellerud... 2 2 Kulturverksamhet... 5 3 Kulturbruket... 6 4 Kulturskolan... 7 1 Kultur Mellerud 1.1 Delårsbokslut Rektor och enhetschef

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2015 KulturMellerud

Kvalitetsredovisning 2015 KulturMellerud Kvalitetsredovisning 2015 KulturMellerud Innehållsförteckning Kultur Mellerud... 2 Kulturskola... 4 Bibliotek... 5 Gemensam pedagogisk verksamhet Kultur Mellerud... 8 Kultur Mellerud Resultaträkning Bokslut

Läs mer

Melleruds Södra Melleruds Kommun Systematiskt kvalitetsarbete 2014

Melleruds Södra Melleruds Kommun Systematiskt kvalitetsarbete 2014 Melleruds Södra Melleruds Kommun Systematiskt kvalitetsarbete 04 MELLERUD 5.0. ROBERT OLSSON FÖRSKOLECHEF/REKTOR Bokslut 04 År / Tkr Bokslut 03 Bokslut 04 Budget 04 Avvikelse Intäkter 35 78 388 393 Kommunbidrag

Läs mer

Åsen Melleruds Kommun Systematiskt kvalitetsarbete 2014

Åsen Melleruds Kommun Systematiskt kvalitetsarbete 2014 Åsen Melleruds Kommun Systematiskt kvalitetsarbete 04 MELLERUD 5.0. LENA ANDERSSON FÖRSKOLECHEF/REKTOR Bokslut 04 Åsen År / Tkr Bokslut 03 Bokslut 04 Budget 04 Avvikelse Intäkter 58 45 8 7 Kommunbidrag

Läs mer

Delårsbokslut 2014 jan-juli. Melleruds Södra. Innehållsförteckning

Delårsbokslut 2014 jan-juli. Melleruds Södra. Innehållsförteckning Delårsbokslut 2014 jan-juli Melleruds Södra Innehållsförteckning 1 Mellerud Södra... 2 2 Fagerlidsskolan... 5 3 Förskolan Lunden... 6 4 Förskolan Markusgården... 6 1 Mellerud Södra 1.1 Delårsbokslut Rektor

Läs mer

Åsebro Melleruds Kommun Systematiskt kvalitetsarbete 2014

Åsebro Melleruds Kommun Systematiskt kvalitetsarbete 2014 Åsebro Melleruds Kommun Systematiskt kvalitetsarbete 04 MELLERUD 5.0. LENA ANDERSSON FÖRSKOLECHEF/REKTOR Bokslut 04 Åsebro År / Tkr Bokslut 03 Bokslut 04 Budget 04 Avvikelse Intäkter 34 33 3 Kommunbidrag

Läs mer

Biblioteksplan 2014--2018

Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteksplan Datum 2014-11-07 Beslutad Kommunfullmäktige 242, 2014-12-16 1(7) Dnr 14/714-880 Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteken i Mörbylånga kommun består av tre folkbibliotek, Mörbylånga, Färjestaden

Läs mer

Kvalitetsredovisning vt 14 Nordalsskolan. Delårsbokslut 201407

Kvalitetsredovisning vt 14 Nordalsskolan. Delårsbokslut 201407 Kvalitetsredovisning vt 14 Nordalsskolan Delårsbokslut Delårsbokslut Nordals enhet Rektor och förskolechef AnnHelen Adler Johanesson År / Tkr 201307 Budget Budget 2014 Prognos 2 2014 Avvikelse Intäkter

Läs mer

Varför kultur i Falkenbergs förskolor och skolor?

Varför kultur i Falkenbergs förskolor och skolor? Tjänsteskrivelse Datum 2015-04-07 Barn- och utbildningsförvaltningen BUN-kansliet Handlingsplan för mer och bättre kultur för barn och elever i barn- och utbildningsnämndens verksamheter Handlingsplanen

Läs mer

Delårsbokslut 2014 jan- juli. Dahlstiernska gymnasiet och Vuxenutbildningen. Innehållsförteckning

Delårsbokslut 2014 jan- juli. Dahlstiernska gymnasiet och Vuxenutbildningen. Innehållsförteckning Delårsbokslut 2014 jan- juli Dahlstiernska gymnasiet och Vuxenutbildningen Innehållsförteckning 1 Dahlstiernska... 2 2 Dahlstiernska Gymnasium... 6 3 Vuxenutbildning... 7 1 Dahlstiernska 1.1 Delårsbokslut

Läs mer

Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018. Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01

Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018. Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01 Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018 Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01 Biblioteksplan 2015-2017 1 Inledning... 2 1.1 Styrdokument... 2 1.2 Bibliotekets

Läs mer

Delårsbokslut 2014 jan - juli. Kultur- och utbildnings- nämnden och förvaltningen. Innehållsförteckning

Delårsbokslut 2014 jan - juli. Kultur- och utbildnings- nämnden och förvaltningen. Innehållsförteckning Delårsbokslut 2014 jan - juli Kultur- och utbildnings- nämnden och förvaltningen Innehållsförteckning 1 Kultur- och utbildningsförvaltningen... 2 2 Utbildningsbeställaren... 8 1 Kultur- och utbildningsförvaltningen

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen. Undervisning i drama, Frödinge skola, 2013. Kulturgarantin Vimmerby kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen. Undervisning i drama, Frödinge skola, 2013. Kulturgarantin Vimmerby kommun Barn- och utbildningsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen Undervisning i drama, Frödinge skola, 2013. Kulturgarantin Vimmerby kommun 2014-2015 Kulturgarantin för Vimmerby kommun I Vimmerby kommun

Läs mer

Verksamhetsplan för Kulturnämnden

Verksamhetsplan för Kulturnämnden Verksamhetsplan 1 (8) Datum 2014-09-01 KN Dnr. 2014/74 Verksamhetsplan för Kulturnämnden Inledning Kulturnämndens uppdrag är att driva kommunens stora kulturinstitutioner som Biblioteken, Kulturskolan,

Läs mer

Varför kultur i Falkenbergs skolor och barnomsorg?

Varför kultur i Falkenbergs skolor och barnomsorg? Tjänsteskrivelse Datum 2010-06-23 Barn- och utbildningsförvaltningen BUN-kansliet Handlingsplan för mer och bättre kultur för barn och elever i barn- och utbildningsnämndens verksamheter Handlingsplanen

Läs mer

PLANER SKOLBIBLIOTEKSVERKSAMHET

PLANER SKOLBIBLIOTEKSVERKSAMHET PLANER SKOLBIBLIOTEKSVERKSAMHET 1. Finns det en biblioteksplan i din kommun? 2. Ingår skolbiblioteksverksamheten i planen? 3. Hur lyder texten om kommunens skolbiblioteksverksamhet? Sedan var frågan Hur

Läs mer

Datum Dnr FK06/15. Biblioteksplan. Antagen av Kommunfullmäktige

Datum Dnr FK06/15. Biblioteksplan. Antagen av Kommunfullmäktige Datum 2010-09-21 Dnr FK06/15 Biblioteksplan Antagen av Kommunfullmäktige 2010-11-25 Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund... 3 Vad är en Biblioteksplan?... 3 Styrdokument... 4 Nulägesbeskrivning...

Läs mer

Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan. läsåret 2010-2011

Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan. läsåret 2010-2011 Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan läsåret 2010-2011 1 Biblioteks- och läsutvecklingsplan samt IT Övergripande verksamhetsmål för skolbiblioteket Skolbiblioteket ska hjälpa eleverna: att utveckla

Läs mer

Biblioteken i Tanums kommun utgår i sitt arbete ifrån fokusområdena: erbjudandet, tillgänglighet och lärande.

Biblioteken i Tanums kommun utgår i sitt arbete ifrån fokusområdena: erbjudandet, tillgänglighet och lärande. Tanums kommun Biblioteksplan Tanums bibliotek 2014-2016 Kommuner är skyldiga enligt bibliotekslagen att anta en plan för sin biblioteksverksamhet. I denna biblioteksplan finns strategier för kommunens

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015 119. Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018

Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015 119. Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015 119 Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018 Kultur- och fritidsförvaltningen Djurgårdsgatan 1 576 80 Sävsjö telefon: 0382-152 00 mejl: biblioteket@savsjo.se

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN 2012 2015

BIBLIOTEKSPLAN 2012 2015 BIBLIOTEKSPLAN 2012 2015 Biblioteksplan för Svedala kommun 2012 2015 Svedala kommuns biblioteksplan är ett politiskt styrdokument som anger riktning och ramar för den övergripande utvecklingen av folk-

Läs mer

Plan över det systematiska kvalitetsarbetet 2015

Plan över det systematiska kvalitetsarbetet 2015 Kultur- och utbildningsförvaltningen 2015-02-19 Plan över det systematiska kvalitetsarbetet 2015 HUVUDMANNANIVÅ Alla skolor och förskolor i Mellerud ska bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete där verksamheten

Läs mer

Biblioteksplan för Lerums kommun

Biblioteksplan för Lerums kommun 2016-03-17 Innehåll 1 Inledning 5 2 Bakgrund 6 2.1 Bibliotekets roll i samhället... 6 2.2 Folkbiblioteken i kommunen - Lerums bibliotek... 6 2.3 Skolbibliotek... 6 2.4 Organisation skolbibliotek... 7

Läs mer

Handlingsplan avseende Skapande skola år i Gislaveds kommun

Handlingsplan avseende Skapande skola år i Gislaveds kommun 2014-01-31 1 [5] Handlingsplan avseende Skapande skola år 2014-2015 i Gislaveds kommun Gislaveds kommuns handlingsplan har sin utgångspunkt i läroplanen och barnoch utbildningsförvaltningens strategi,

Läs mer

Biblioteksplan

Biblioteksplan Biblioteksplan 2017-2023 Vision Text kommer från presidiet. Text kommer från presidiet. Text kommer från presidiet. Text kommer från presidiet. Text kommer från presidiet. Inledning I bibliotekslagen (SFS

Läs mer

VISÄTTRASKOLANS SPRÅKUTVECKLINGSPLAN

VISÄTTRASKOLANS SPRÅKUTVECKLINGSPLAN VISÄTTRASKOLANS SPRÅKUTVECKLINGSPLAN Syftet med den här utvecklingsplanen är att synliggöra hur vi på Visättraskolan ska arbeta för att all undervisning på vår skola ska vara språk-och kunskapsutvecklande.

Läs mer

B H Ä R N Ö S A N D S B I B L I O T E K S P L A N 2015 2017

B H Ä R N Ö S A N D S B I B L I O T E K S P L A N 2015 2017 B H Ä R N Ö S A N D S BIBLIOTEKSPLAN 2015 2017 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 2 Vision 1.1 Biblioteken i Härnösand 3 Folkbiblioteket 3.1 Utvecklingsområden 3.2 Bibliotek för alla 3.3 Bibliotek av högsta

Läs mer

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3. Biblioteksplan för Kalix kommunbibliotek 2014-2015 2 Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Uppdrag och roller 2 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.4

Läs mer

Biblioteksplan. för Härjedalens kommun 2014-2018

Biblioteksplan. för Härjedalens kommun 2014-2018 Biblioteksplan för Härjedalens kommun 2014-2018 1 Syftet med biblioteksplanen är att formulera en lokal bibliotekspolitik, ta tillvara de biblioteks- och medieresurser som finns i kommunen samt skapa en

Läs mer

1. Kultur- och turismnämndens övergripande planering med budget

1. Kultur- och turismnämndens övergripande planering med budget 1 (7) Datum Kultur- och turismnämndens handling nr 5/2007-09-04 Antagen av kultur- och turismnämnden 2007-09-04 26 Bilaga 1 Verksamhetsbudget 1. Kultur- och turismnämndens övergripande planering med budget

Läs mer

plan modell policy program regel riktlinje rutin strategi taxa Barnkulturplan för Svenljunga kommun ... Beslutat av: Kommunfullmäktige

plan modell policy program regel riktlinje rutin strategi taxa Barnkulturplan för Svenljunga kommun ... Beslutat av: Kommunfullmäktige plan modell policy program regel riktlinje rutin strategi taxa............................ Beslutat av: Kommunfullmäktige Beslutandedatum: 2016-09-12 119 Ansvarig: Kulturchef Revideras: Vid behov Följas

Läs mer

Biblioteksplan 2012-2015

Biblioteksplan 2012-2015 Biblioteksplan 2012-2015 Vi har en vision Denna plan uttrycker inriktningen för biblioteksverksamheten i Hallsbergs kommun. I vår framtidsbild ser vi huvudbiblioteket och de sammanslagna skol- och filialbiblioteken

Läs mer

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig Biblioteksplan Dokumenttyp Fastställd Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för Utbildningsnämnden Giltighetstid 5 år Dokumentansvarig Kultur- och Bibliotekschef Dnr 2015.000058

Läs mer

Bufs Lokal verksamhetsplan 2012/2013. Grundskoleområde 2

Bufs Lokal verksamhetsplan 2012/2013. Grundskoleområde 2 Bufs Lokal verksamhetsplan 2012/2013 Grundskoleområde 2 Sammanfattning Grundskoleområdets vision: "Hos oss får du mötas, glädjas och lyckas" ligger som grund för vårt arbete att utveckla verksamheten och

Läs mer

Kalix Kommun Kulturskolan Rektor Björn Emmoth

Kalix Kommun Kulturskolan Rektor Björn Emmoth Kalix Kommun Kulturskolan Rektor Björn Emmoth Kalix ordnar allt! I Kalix kommun samordnar kulturskolan undervisning i estetiska ämnen både i grundskola, gymnasium, och på fritiden. Hur går det till? Vision

Läs mer

Biblioteksverksamheten i Karlsborgs kommun

Biblioteksverksamheten i Karlsborgs kommun Biblioteksplan i Karlsborgs kommun Dokumenttyp: Diarienummer: Beslutande: Handlingsplan xxx.xxx Kommunfullmäktige Antagen: 2015-05-25 Giltighetstid: 2015-2017 Dokumentet gäller för: Dokumentansvar: Biblioteksverksamheten

Läs mer

Biblioteksplan 2012-2014 Bräcke kommun

Biblioteksplan 2012-2014 Bräcke kommun Biblioteksplan 2012-2014 Bräcke kommun Innehåll 1 Bibliotekens lagrum 2 Vision för biblioteksverksamheten 2012-2014 3 Kommunens biblioteksstruktur 4 Bibliotekets uppdrag 4.1 Ett centrum för litteratur,

Läs mer

Riktlinjer för kulturpedagogiskt arbete

Riktlinjer för kulturpedagogiskt arbete Dnr BUN13/67 RIKTLINJER Riktlinjer för kulturpedagogiskt arbete Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2014-08-26 Dnr BUN13/67 2/8 Innehållsförteckning Inledning... 3 1 Mål och inriktning... 3 1.1 Övergripande

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ Information Kultur Läslust BIBLIOTEKSPLAN Biblioteksplanen är ett politiskt förankrat dokument som skall ge en överblick över bibliotekens verksamheter och ansvarsfördelningar i

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Smultronstället period 3 läsåret 2014-2015.

Kvalitetsarbete för förskolan Smultronstället period 3 läsåret 2014-2015. Kvalitetsarbete för förskolan Smultronstället period 3 läsåret 2014-2015. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Biblioteksplan 2009-2012

Biblioteksplan 2009-2012 Biblioteksplan 2009-2012 1 Bakgrund och Syfte...utgår från invånarnas behov av biblioteksservice...ta tillvara de resurser som finns, skapa beredskap för framtidens krav och stimulera till utveckling 2

Läs mer

1(7) Biblioteksplan 2015-2018. Styrdokument

1(7) Biblioteksplan 2015-2018. Styrdokument 1(7) Styrdokument 2(7) Styrdokument Dokumenttyp Plan Beslutad av Kommunfullmäktige 2015-10-28 144 Dokumentansvarig Kommunchefen Reviderad av 3(7) Innehållsförteckning Förord...4...5 Folkbibliotek - för

Läs mer

Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun

Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-13 5. Dnr BUN 2012007 012 Innehållsförteckning... 2 Gemensamma mål... 3 Övergripande fokusområden...

Läs mer

2MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr. Kulturbruket på Dal 2014-05-20 1(12)

2MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr. Kulturbruket på Dal 2014-05-20 1(12) 2MELLERUDS KOMMUN Nr Kulturbruket på Dal 2014-05-20 1(12) Plats och tid Personalrummet Rådaskolan, Mellerud Tisdag 20 maj 2014, kl 17,00 19,00 Beslutande Helena Rung, ordför Britt-Marie Callh vice ordför

Läs mer

2012-03-28 BIBLIOTEKSPLAN. för Båstads kommun

2012-03-28 BIBLIOTEKSPLAN. för Båstads kommun 2012-03-28 BIBLIOTEKSPLAN för Båstads kommun Biblioteksplan bakgrund Den första januari 2005 kompletterades bibliotekslagen med en paragraf om att bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet

Läs mer

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv.

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv. Biblioteksplan 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28, 79 Inledning Biblioteket som en dammig boksamling har försvunnit. Idag ser bibliotekstjänsterna helt annorlunda ut. Förväntningarna på

Läs mer

Biblioteksplan

Biblioteksplan Biblioteksplan 2016-2019 Biblioteksplanen är ett politiskt beslutat styrdokument som anger inriktningen för kommunens biblioteksverksamhet och de områden som prioriteras under perioden 2016-2019. Planen

Läs mer

Biblioteksplan 2015-2016

Biblioteksplan 2015-2016 Biblioteksplan 2015-2016 Ödeshögs kommun Bilaga. Läsfrämjandeplan 2015-2016 Gunilla Christensen BIBLIOTEKSANSVARIG Bibliotekslagen 2013:801 (ersätter tidigare lag 1996:1596) 1 Denna lag innehåller bestämmelser

Läs mer

REGIONAL BIBLIOTEKSPLAN

REGIONAL BIBLIOTEKSPLAN REGIONAL BIBLIOTEKSPLAN 2016-2019 olkbiblioteken bidrar till det öppna, demokratiska samhället genom kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning där bibliotekens särskilda uppgift är att främja litteraturens

Läs mer

Plan. Biblioteksplan för Herrljunga kommun KF, Bildningsnämnden, för Herrljunga kommuns verksamhet på biblioteksområdet

Plan. Biblioteksplan för Herrljunga kommun KF, Bildningsnämnden, för Herrljunga kommuns verksamhet på biblioteksområdet DIARIENUMMER: UN-10/2016 FASTSTÄLLD: 2016-02-01 VERSION: 1 SENAS T REVIDERAD: GILTIG TILL: 2018-12-31 DOKUMENTANSVAR: Bibliotekschef Plan Biblioteksplan för Herrljunga kommun 2016-2019 KF, Bildningsnämnden,

Läs mer

för barn och elever i Nybro kommuns förskolor och skolor 2016-2018

för barn och elever i Nybro kommuns förskolor och skolor 2016-2018 för barn och elever i Nybro kommuns förskolor och skolor 2016-2018 2015-05-03 Inledning Nybro kommun har ca 19 700 invånare. Under 2012 antog kommunfullmäktigen vision om att Nybro kommun år 2030 har 25

Läs mer

Lokal handlingsplan för biblioteksverksamheten på Almunge skola

Lokal handlingsplan för biblioteksverksamheten på Almunge skola Lokal handlingsplan för biblioteksverksamheten på Almunge skola 2016-2018 Syfte Syftet med denna handlingsplan är att ange riktlinjer för skolbiblioteksverksamheten på Almunge skola och på så sätt vara

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014

Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 Perioden januari-mars Hällingsjöskolan Förskoleklass-5 samt fritidshem och fritidsklubb Mål för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet Nationella mål för

Läs mer

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2014/2015

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2014/2015 Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2014/2015 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Handlingsplan Skapande skola Borås Stad

Handlingsplan Skapande skola Borås Stad Handlingsplan Skapande skola Borås Stad Barn har rätt till alla sina språk- även sina estetiska. Barn och unga ska ha lika möjligheter att uppleva ett rikt utbud av professionellt utövad kultur och själva

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Kultur- och biblioteksplan 2012-2015

Kultur- och biblioteksplan 2012-2015 Storumans kommun Kultur- och biblioteksplan 2012-2015 Fastställt av Kommunfullmäktige 2012-04-24 49 Vision Storumans kommuns kulturpolitik bidrar till ett dynamiskt, öppet och demokratiskt samhälle präglat

Läs mer

Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011

Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011 Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011 Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2009-06-16 1/10 Innehållsförteckning BAKGRUND OCH SYFTE 3 VERKSAMHETSBESKRIVNING 3 Folkbiblioteksverksamheten 3 Skolbiblioteksverksamheten

Läs mer

PLAN FÖR UTVECKLING AV FRITIDSHEM

PLAN FÖR UTVECKLING AV FRITIDSHEM UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGE N SID 1 (7) 2012-11-13 DNR 12-411/7073 BILAGA PLAN FÖR UTVECKLING AV FRITIDSHEM UPPDRAGET I skollagen står följande om syftet med utbildningen på fritidshemmet:

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 3 (jan mars), läsåret 2014.

Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 3 (jan mars), läsåret 2014. Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 3 (jan mars), läsåret 2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Biblioteksplan för Sollentuna kommun 2009-2010 Antagen av fullmäktige 2008-12-17, 118 1 Inledning 1.1 Bibliotekslagen I 7a bibliotekslagen anges att kommuner ska anta planer för biblioteksverksamheterna.

Läs mer

Kvalitetsarbete för Västerby skola period 2 (okt dec), läsåret 2014-2015.

Kvalitetsarbete för Västerby skola period 2 (okt dec), läsåret 2014-2015. Kvalitetsarbete för Västerby skola period 2 (okt dec), läsåret 2014-2015. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Biblioteksplan 2012-2015 för Vänersborgs kommun

Biblioteksplan 2012-2015 för Vänersborgs kommun Biblioteksplan 2012-2015 för Vänersborgs kommun Antagen av 2012 03 28 Biblioteksplan 2012-2015 Denna biblioteksplan avser folkbibliotekens verksamhet och gäller således inte skoloch gymnasiebibliotek eller

Läs mer

Biblioteksplan. Köpings kommun 2014-2016

Biblioteksplan. Köpings kommun 2014-2016 Biblioteksplan Köpings kommun 2014-2016 Köpings kommun Rapporten skriven av: Kultur & Fritid 2013-10-16 Antagen av: Kommunfullmäktige 2014-01-27 5 Rapporten finns även att läsa och ladda ner på www.koping.se.

Läs mer

Kommunens ledord koncerntanke och kommunikation genomsyrar biblioteksverksamheten genom samarbeten, delaktighet och utåtriktat arbete.

Kommunens ledord koncerntanke och kommunikation genomsyrar biblioteksverksamheten genom samarbeten, delaktighet och utåtriktat arbete. BIBLIOTEKSPLAN BIBLIOTEKSPLAN INLEDNING Folkbiblioteken är en lagstadgad verksamhet som är en central del i ett demokratiskt och hållbart samhälle. Den 1 januari 2014 träder den nya bibliotekslagen i kraft.

Läs mer

Biblioteksplan för Svedala kommun 2008-2011

Biblioteksplan för Svedala kommun 2008-2011 Biblioteksplan för Svedala kommun 2008-2011 Bibliotekslagen (SFS 1996:1596) fick år 2005 ett tillägg som säger att bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet ska samverka och

Läs mer

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd Kulturnämnd Innehållsförteckning Ledning... 3 Förutsättningar för verksamhetsåret... 4 Mål och mått... 6 Budget... 9 Bilagor... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2 (9) Ledning Förvaltning: Ordförande:

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN Värnamo kommun ska genom sin egen verksamhet och genom stöd till föreningslivet verka för en allsidig och rik kulturverksamhet för barn och ungdom

Läs mer

Kulturverksamheten ska bidra till mer jämlika och jämställda livsvillkor.

Kulturverksamheten ska bidra till mer jämlika och jämställda livsvillkor. Innehållsförteckning Trollhättans stads vision och grundläggande värderingar 3 Uppdrag 3 Styrdokument 3 Biblioteksverksamhetens vision och inriktningsområden 4-5 Stadsbibliotekets framtida utveckling 6

Läs mer

Verksamhetsplan. Biblioteket Elof Lindälvs gymnasium 2012-2015

Verksamhetsplan. Biblioteket Elof Lindälvs gymnasium 2012-2015 Verksamhetsplan Biblioteket Elof Lindälvs gymnasium 2012-2015 1 1 Bakgrund 3 2 Vision 4 3 Verksamheten 5 3.1 Organisation... 5 3.2 Lokaler och bemanning... 5 3.3 Bibliotekssamarbete... 5 4 Verksamhetens

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 1 Barn och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 2 Nuläge 2 Systematiskt kvalitetsarbete enligt skollagens 4:e kapitel 2 Modellen för

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Kulturprogram för barn och ungdom Kulturprogram för barn och ungdom 1 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 16 oktober 2003 Reviderad den:

Läs mer

Samhälle, samverkan & övergång

Samhälle, samverkan & övergång Samhälle, samverkan & övergång En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet Läsåret 2013/2014 Solbringens Förskola Barn- och utbildningsförvaltningen www.karlskoga.se Läroplanens riktlinjer

Läs mer

VISÄTTRASKOLANS IT-UTVECKLINGSPLAN

VISÄTTRASKOLANS IT-UTVECKLINGSPLAN VISÄTTRASKOLANS IT-UTVECKLINGSPLAN Syftet med den här IT-planen är att synliggöra hur vi på Visättraskolan ska arbeta för att göra användandet av IT till en naturlig del av den dagliga undervisningen.

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete 2015/2016. Musikskolan

Systematiskt kvalitetsarbete 2015/2016. Musikskolan Systematiskt kvalitetsarbete 2015/2016 Innehållsförteckning 1 s verksamhet... 3 2 Vision för barn- och utbildningsnämnden... 3 3 Inledning... 3 4 Åtgärder för utveckling... 4 5 Uppföljning av prioriterade

Läs mer

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 Verksamhetsidé På vår skola ges alla elever möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar! Det viktiga för alla på skolan är att

Läs mer

Biblioteksplan för Sunne kommun KS2016/64/01 Antagen av kommunfullmäktige , 35

Biblioteksplan för Sunne kommun KS2016/64/01 Antagen av kommunfullmäktige , 35 Datum Sida 2016-01-20 1 (5) Biblioteksplan för Sunne kommun 2016-2019 KS2016/64/01 Antagen av kommunfullmäktige 2016-03-21, 35 Postadress Besöksadress Telefon Internet och fax Giro och org.nr Sunne kommun

Läs mer

skola för alla barn i Söderhamns kommun

skola för alla barn i Söderhamns kommun En skola för alla barn i Söderhamns kommun Vi vill: Lyfta fram kulturens möjligheter i skolan Stärka och utveckla musik, rytmik, dans, drama, slöjd, bild och form som vi redan har i skolan Bredda utbudet

Läs mer

Ny biblioteksplan för Landskrona stad 2015-2018

Ny biblioteksplan för Landskrona stad 2015-2018 1 Ny biblioteksplan för Landskrona stad 2015-2018 Inledning Föreliggande plan är en uppdatering av den biblioteksplan som antogs 2011 och avser Landskrona folk- och skolbibliotek. Planen fokuserar endast

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2017. Utbildningsnämnd

Verksamhetsplan 2014-2017. Utbildningsnämnd Verksamhetsplan - Utbildningsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Medborgare och kunder har förtroende för verksamheten och våra kunder är delaktiga och har inflytande i verksamheten

Läs mer

Verksamhetsplan 2014/2015 Förskolan Källbacken

Verksamhetsplan 2014/2015 Förskolan Källbacken Verksamhetsplan 2014/2015 Förskolan Källbacken Verksamhet Förskolan Källbacken är Leksands allra senast byggda förskola, vi flyttade in verksamheten från förskolan Mosippan i februari 2013 Förskolan ligger

Läs mer

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Svedjan period 3 (jan mars), läsåret

Kvalitetsarbete för förskolan Svedjan period 3 (jan mars), läsåret Kvalitetsarbete för förskolan Svedjan period 3 (jan mars), läsåret 2013-14. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Östra skolområdets skolbiblioteksplan

Östra skolområdets skolbiblioteksplan Östra skolområdets skolbiblioteksplan Handlingsplan för hur målen i skolbiblioteksplanen ska uppnås. Planen utvärderas av skolbiblioteksrådet i slutet av varje läsår. Skolbiblioteksrådets deltagare hör

Läs mer

2015-xx-xx NÄMNDSPLAN OCH NYCKELTAL KULTURVERKSAMHET FRITIDSVERKSAMHET

2015-xx-xx NÄMNDSPLAN OCH NYCKELTAL KULTURVERKSAMHET FRITIDSVERKSAMHET 2015-xx-xx NÄMNDSPLAN OCH NYCKELTAL KULTURVERKSAMHET FRITIDSVERKSAMHET 2016 Innehåll 1. INLEDNING... 3 2. VISIONER... 3 3. NÄMNDSMÅL... 3 3.1 Nämndsmål 1, övergripande 4 3.2 Nämndsmål 2, fritidsgård och

Läs mer

Biblioteksplan

Biblioteksplan Biblioteksplan 2016 2018 1 SVEDALA KOMMUNS BIBLIOTEKSPLAN Enligt bibliotekslagen 2013:801 ska varje kommun anta en biblioteksplan som visar riktning och utvecklingsområden inom biblioteksverksamheten.

Läs mer

Strategisk handlingsplan för Skapande skola i Ystads kommun

Strategisk handlingsplan för Skapande skola i Ystads kommun Strategisk handlingsplan för Skapande skola i Ystads kommun 2017-2019 Ystads utbildningsverksamheter vilar på tre ben: det digitala benet, kultur samt utepedagogik. I arbetet med att möjliggöra högre måluppfyllelse

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ Information Kultur Läslust 1 BIBLIOTEKSPLAN Biblioteksplanen är ett politiskt förankrat dokument som ska ge en överblick över bibliotekens verksamheter samt ansvarsfördelningen

Läs mer

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Grundskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Jennika Pettersson 2012-07-24 Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Kunskapsnämndens mål 2012 under MEDBORGARperspektivet Resultaten för lärande

Läs mer

GAGNEFS KOMMUNBIBLIOTEK

GAGNEFS KOMMUNBIBLIOTEK Ank. 2015-11- 0 5 Diarienr J015.' ~ Df- 88 Bl BLIOTEKSPLAN 2015-2018 GAGNEFS KOMMUNBIBLIOTEK Innehållsförteckning S e 2 Biblioteksplanen i ett kommunperspektiv 2 Hur kommunbiblioteket är organiserat 3

Läs mer

Kvalitetsarbete för Smedby förskola period 3 (jan mars), läsåret

Kvalitetsarbete för Smedby förskola period 3 (jan mars), läsåret Kvalitetsarbete för Smedby förskola period 3 (jan mars), läsåret 2013-2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Vimmerby gymnasium

Verksamhetsplan 2014 Vimmerby gymnasium Vimmerby gymnasium Skolan har en kompetent och engagerad personal som arbetar i lag med gemensamt fokus på elevernas studier. Målet är att eleven tillsammans med skolans lärare och övrig personal skall

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN

LOKAL ARBETSPLAN LOKAL ARBETSPLAN 2015-2016 GRUNDSKOLA: Drottningdals skola 1. UNDERLAG Varje skola i Sverige har i uppdrag att beskriva hur det systematiska kvalitetsarbetet (SKA) fungerar under läsåret samt beskriva

Läs mer

Biblioteksplan för Norrköpings kommun 2012 2014. Antagen i kultur- och fritidsnämnden 2012 03 21 KFN 2011/0230

Biblioteksplan för Norrköpings kommun 2012 2014. Antagen i kultur- och fritidsnämnden 2012 03 21 KFN 2011/0230 Biblioteksplan för Norrköpings kommun 2012 2014 Antagen i kultur- och fritidsnämnden 2012 03 21 KFN 2011/0230 (Omslaget- baksida) Norrköpings bibliotek Visionen för 2030 Det goda livet säger att Norrköping

Läs mer

Folkbiblioteken i Lund. Årsberättelse 2008

Folkbiblioteken i Lund. Årsberättelse 2008 Folkbiblioteken i Lund Årsberättelse 2008 Viktiga händelser 2008 Ny organisation Från 1 januari trädde en ny organisation i kraft. Biblioteksplan En plan för biblioteksverksamheten i Lunds kommun fastställdes

Läs mer

Biblioteksplan för Lysekils kommun Dnr: UBN 15-92-889, LKS 2015-312 Antagen av utbildningsnämnden 2015-12-16 Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-25

Biblioteksplan för Lysekils kommun Dnr: UBN 15-92-889, LKS 2015-312 Antagen av utbildningsnämnden 2015-12-16 Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-25 Biblioteksplan för Lysekils kommun Dnr: UBN 15-92-889, LKS 2015-312 Antagen av utbildningsnämnden 2015-12-16 Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-25 Bakgrund och syfte Alla kommuner och landsting skall

Läs mer

plan modell policy program regel riktlinje rutin strategi taxa Biblioteksplan Beslutat av: Kommunfullmäktige

plan modell policy program regel riktlinje rutin strategi taxa Biblioteksplan Beslutat av: Kommunfullmäktige plan Biblioteksplan 2016-2019 modell policy program regel riktlinje rutin strategi taxa............................ Beslutat av: Kommunfullmäktige Beslutandedatum: 2016-09-12 120 Ansvarig: Kulturchefen

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009/2010. Kulturskolan

Kvalitetsredovisning 2009/2010. Kulturskolan Kvalitetsredovisning 2009/2010 Kulturskolan Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Syfte med kvalitetsredovisning 3 Grundfakta om Kulturskolan 4 Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisning

Läs mer

Skolbiblioteksplan för Öllsjöskolan 2015

Skolbiblioteksplan för Öllsjöskolan 2015 Skolbiblioteksplan för Öllsjöskolan 2015 Enligt Skolverket ska skolbiblioteket vara en gemensam och ordnad resurs av medier och information som ställs till elevernas och lärarnas förfogande och som ingår

Läs mer