KulturMellerud Melleruds Kommun Systematiskt kvalitetsarbete 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KulturMellerud Melleruds Kommun Systematiskt kvalitetsarbete 2014"

Transkript

1 KulturMellerud Melleruds Kommun Systematiskt kvalitetsarbete 2014 MELLERUD CLAS-GÖRAN JANSSON REKTOR/ENHETSCHEF

2 Bokslut 2014 KulturMellerud År / Tkr Bokslut 2013 Bokslut 2014 Budget 2014 Avvikelse Intäkter Kommunbidrag Summa intäkter Personal kostnader Löpande kostnader Kapital kostnader Summa kostnader Årets resultat VAR ÄR VI? Verksamhetsbeskrivning KulturMellerud omfattar verksamheterna Kulturskolan, Biblioteket samt Kulturbruket på Dal. Verksamheterna omfattar stora delar av kommunens kultursatsning. VART SKA VI? Kulturverksamhet Bibliotekets huvuduppdrag är att hålla en hög service nivå när det gäller medieutbud och tillgänglighet. En annan huvuduppgift är att visa upp bibliotekets möjligheter för alla kommuninvånare. Vi har under 2014 ökat antalet besökare och nått ut till en bredare publik genom ett antal nya aktiviteter. Budget i balans med ansvarets resultat. Kulturbruket Kulturbruket på Dal har förutom programverksamhet uppdraget att lyfta betydelsen av den lokala och regionala kulturarenan. Dessutom ser vi betydelsen av att använda kulturen som en del av vårt gemensamma åtagande när det gäller integrationsuppdraget. Budget i balans. Kulturskolan Kulturskolan söker ständigt nya vägar för samarbete. Vi har skapat en organisation där orkester/ensembleverksamheten ligger samlat. Dansundervisning finns i flera former och under våren/hösten 2014 har vi utökat verksamheten med ett större utbud. Under hösten 2014 genomförde vi ett samarbete kring estetik mellan kör/ensemble/särskolan. Vi har även påbörjat planeringen inför Skol- och kultur rallyt i maj Målet är att alla verksamheter inom KUN bidrar med inslag och att vi synliggör verksamheten för varandra och allmänheten. På grund av svårigheter att bemanna alla tjänster under våren/hösten 2014 så har vi ett överskott jämfört med budget. Rekryteringsläget är kärvt när det gäller tillgången på utbildad personal. Detta innebär att Kulturskolan kommer att få ett ekonomiskt överskott för Inför 2015 ser det ljusare ut. Vi har nu full bemanning inför våren HUR BLEV DET? Nyckeltal för perioden Kulturverksamhet Utlåning Antal besökare Nyckeltal för perioden Kulturbruket på Dal Antal besökare Antal arrangemang 87 Kulturbruket på Dal Förutom detta tillkommer upprepad verksamhet under året i form av repetioner med Dalslandsorkestern, barndans, Lets dance grupper, kulturensembler samt Dalslands spelemansförbund. Nyckeltal för perioden Kulturskolan Antal elever inskrivna i Kulturskolan 256 Kulturskolan Kultur Mellerud, Bokslut (9)

3 Kommunfullmäktiges mål: Melleruds Kommun ska alltid sätta medborgaren i centrum Nämndens mål: Varje verksamhet skall ha en välutvecklad dialog med brukarna Måluppfyllnad Nyckeltal Period % Kulturskolans elever stimuleras till att lära sig mer ,4 5,4 Senaste kommentar 2014 Utifrån analys av materialet framgår att vi behöver involvera eleverna på ett mer aktivt sätt när det gäller att planera innehållet i undervisningen. 0% Medborgarnas förväntningar på kulturutbudet Senaste kommentar 2014 Enkätundersökning sker under hösten Kommunfullmäktiges mål: Melleruds Kommun ska erbjuda företag gynnsamma förutsättningar för etablering och tillväxt Nämndens mål: Måluppfyllelsen i grundskolan och gymnasieskolan skall öka Måluppfyllnad Nyckeltal Period 1 2 Senaste kommentar ,33% Pedagogiska konferenser Vi har genomfört 4 konferenser kring temat " Utmanande och synligt lärande" under höstterminen Materialet vi haft som utgångspunkt för diskussionerna är hämtat från John Nottinghams litteratur. Under våren 2015 har vi för avsikt att gå vidare men med annan litteratur som utgångspunkt. Under ht 2014 jobbar vi vidare med ett antal teman kopplade till pedagogik och lärande. Detta kommer att mer ingående redovisas i "Aktiviteter", Stratsys. Kommunfullmäktiges mål: Melleruds Kommun ska erbjuda livskvalitet Nämndens mål: Alla verksamheter ska bedriva ett hälsofrämjande arbete Måluppfyllnad Nyckeltal Period 1 2 Senaste kommentar % Analys tillbudsrapporter Vi har inte haft några tillbud under andra halvåret i kulturmellerud. Inga kända tillbud under hösten i kulturmellerud. Kultur Mellerud, Bokslut (9)

4 Kommunfullmäktiges mål: Melleruds Kommun ska vara en offensiv kommun, som står för nytänkande, och som uppmuntrar till och stödjer kreativitet. Nämndens mål: Verksamheterna ska genomsyras av nytänkande i sitt arbete Måluppfyllnad Nyckeltal Period 1 2 Senaste kommentar % Genomförda förändringar för att öka måluppfyllelsen ) I grundskolans musikundervisning har vi intensifierat användningen av IT-hjälpmedel, inte minst för funktionshindrade elever, för att möjliggöra en högre måluppfyllelese i alla moment som ingår. 2) Vi har organiserat ensembleverksamheten på ett sådant sätt att alla ensembleelever i Kulturskolan får möjlighet att ta del av varandras musicerande. Detta ligger väl i linje med vårat mål att erbjuda eleverna en bred utblidning. 3) Vi har genomfört pedagogiska diskussioner såväl i arbetslag som storgrupp under temat " Utmanande undervisning och synligt lärande". Praktiska exempel har förberetts i arbetslagen. Dessa har sedan förmedlats i storgrupp så att alla får ta del av vad som händer ute i klassrummen. Underliggande enheter Under ht 2014 har vi för avsikt att följa upp våra pedagogiska insatser i praktiken. För att kunna analysera dessa kommer vi att filma lektionstillfällen där pedagogerna får tillfälle att ta del av varandras lärstilar, upplägg och innehåll. Bokslut 2014 Kulturverksamheten År / Tkr Bokslut 2013 Bokslut 2014 Budget 2014 Avvikelse Intäkter Kommunbidrag Summa intäkter Personal kostnader Löpande kostnader Kapital kostnader Summa kostnader Årets resultat VAR ÄR VI? Verksamhetsbeskrivning Biblioteket har, under 2014, varit öppet 40 timmar per vecka. Bemanningen har varit 4.75 heltidstjänst varav 0.4 tjänst betalas av skolorna för skolbibliotekarien. En totalrenovering av bibliotekets barnavdelning har genomförts. De nyrenoverade lokalerna invigdes i mars månad. Innertak och armaturer har även bytts ut i den norra delen av biblioteket. Den bibliotekssamverkan som tog sin början i Dalsland 2011 i och med ett gemensamt biblioteksdatasystem fortlöper med ett stort medieutbyte mellan biblioteken. Även under 2014 har biblioteket deltagit i projektet sommarboken som har som sin målsättning att skapa ett ökat intresse för böcker och läsning bland barn och ungdomar. Regionalt arrangörsstöd har som tidigare år möjliggjort ett ökat utbud av programverksamhet för barn och ungdom. Verksamhetens fokus har varit riktad mot tre huvudmål som fastställts för Nämligen: Fortsatt datorisering av skolbiblioteken, Gallring av beståndet och att Erbjuda biblioteksservice till användare som inte själva kan ta sig till biblioteket. Som ett led i vår strävan att skapa positiva förväntningar bland våra användare har en enkätundersökning genomförts på biblioteket. Sammanställning och analys har slutförts. Kultur Mellerud, Bokslut (9)

5 VART SKA VI? Verksamhet och ekonomi 3150 barnkultur: Verksamheten rymmer bland annat bidragsgivning och barnteater. Bokslutet visar på en avvikelse på kr beroende på att uppkommit överskott inom andra verksamheter inom Kultur Mellerud skapat ett viss utrymme. Verksamhet 3200 Biblioteket: Utlåningen var under året jämfört med under Antalet besökare var och år Den inte helt obetydliga ökningen av antal besökare som måste ses som en framgång i vårt arbete med att på olika sätt finna fler biblioteksanvändare. 12 stycken utställningar har presenterats i bibliotekets konstrum under januari t o m december Vad gäller biblioteksverksamhetens tre uppsatta huvudmål har följande uppnåtts: Under perioden har Karolinerskolans bibliotek datoriserats efter det att Rådaskolans bibliotek datoriserats under En del tekniska problem har dock dykt upp i samband med datoriseringen. Det är flera skolor som uppgett problem med internetuppkopplingen. Med erfarenhet av vad det har inneburit för Karolinerskolan drar vi slutsatsen att en datorisering av dessa skolbibliotek inte ska bli aktuell förrän problemet är löst. Det fortsatta datoriseringsarbetet kommer därför att prioriteras på de skolor där internetuppkopplingen fungerar samt där dator för skolbiblioteket finns på plats. En ordentlig dialog får också föras med rektorer och lärare innan datoriseringsarbetet påbörjas för att säkerställa att alla inblandade är medvetna om vad en datorisering av ett skolbibliotek innebär. Med bakgrund av detta kommer datoriseringen av skolbiblioteken att fortsätta under läsåret 2014/2015 förutsatt att omtalade problem blir lösta. Arbetet har fortskridet under hela perioden och i princip alla avdelningar, med undantag av bibliotekets magasin har, i olika grad, gåtts igenom. Vi har genom insatsen definitivt fått ett aktuellare bestånd. Vi tycker också att vi lyckats skapa en ökad överskådlighet och ett bättre exponeringsutrymme på hyllplanen som lett till att det blivit lättare att hitta och att vi få fått en förbättrad sökbarhet. Vi har upplevt viss svårighet att kunna vika avsatt tid för att genomföra arbetet då många akuta åtgärder hela tiden fått prioriterats. Gallringsarbetet återgår nu till att vara en löpande basrutin i det vardagliga biblioteksarbetet efter att ha varit ett prioriterat arbetsområde med en speciellt utformad handlingsplan. Vi kan konstatera att vi fått tillstånd en form av Boken-kommer-verksamhet för de brukare som inte själva kan ta sig till biblioteket. Vi kan också konstatera att lösningen låg inte i samverkan med hemtjänsten utan genom ideella insatser, Flera faktorer gjorde att vi på biblioteket, kanske till en del och under lång tid fastnade, i en tänkt lösning grundad på samverkan med hemtjänsten. Dels därför att de har daglig kontakt med vår tänkta målgrupp dels därför att basen för hemtjänstens verksamhet finns i huset bredvid biblioteket. Hemtjänstens ledning gav oss också viss anledning att tro på någon form av lösning. Men vi kanske inte insåg svårigheten med att få in ytterligare en uppgift i hemtjänstpersonalens redan hårt pressade arbetspass. Vi tycker också att de externa tankar och råd som vi öppnade upp för i dialog med andra bibliotek bidrog till att komma lösningen närmre. Den lösning som nu kommit till stånd med en privatperson som ombesörjer transporter en gång per månad till några få brukare behöver utvecklas. Framför allt behöver vi nå ut till fler användare och kanske behöver vi fler personer som kan ombesörja transporterna. Vi upplever att det finns betydligt mer att utveckla inom detta område och föreslår att arbetet med det pekar fram mot en ny handlingsplan inför nästa år. Synpunkter som kommit fram i genomförd användarundersökning har bl a konkret resulterat i nya bord med en delvis annan placering för bibliotekets publika datorer, inköp av mer media på främmande språk samt start av en bokcirkel för vuxna. Ekonomi Biblioteket Budget i balans. HUR BLEV DET? Datoriseringen av skolbiblioteken fortsätter. Två skolor är nu helt datoriserade. Gallringsarbetet med vår speciella satsning för att uppdatera bokbeståndet är nu genomfört. För de kommuninvånare som har svårt att ta sig till biblioteket har vi nu skapat en plattform för vidare utveckling. Vi jobbar vidare med att nå fler användare. Enkätundersökningen gav oss idéer till nya lösningar kring publikt datoranvändande, mediainköp samt allmänkulturell verksamhet. HUR GÖR VI? Efter genomförd analys av uppnådda resultat för 2014 bedömer vi att verksamhetens huvudfokus inför nästa budgetår bör ligga i samklang med följande tre handlingsplaner: Fortsatt datorisering av övriga skolbibliotek Bakgrund I kommunens biblioteksplan finns målsättning om datorisering av kommunens skolbibliotek. Den genomförda upphandlingen av det nya biblioteksdatasystemet rymmer obegränsat antal accesser. Det öppnar upp för nya möjligheter att datorisera skolbiblioteken utan att det blir några kostnader för själva biblioteksdatasystemet. Möjligheterna att söka litteratur och kontrollen över utlåningsverksamheten på skolbibliotek måste utvecklas och förbättras. Under 2012 genomfördes datorisering på Rådaskolans bibliotek med ett gott resultat datoriserades även Karolinerskolans bibliotek. Därför känns det nu naturligt att gå vidare med kommunens övriga skolbibliotek. Våren 2014 lanserades även en egen webbaserad bibliotekskatalog för Melleruds grundskolor. Den kommer Kultur Mellerud, Bokslut (9)

6 förhoppningsvis att underlätta utlåningen på skolbiblioteken, vilket borde motivera ytterligare till datorisering av beståndet. Nulägesbeskrivning / Genomförande Med erfarenhet från datoriseringen av Karolinerskolans bibliotek kommer nu skolor med redan fungerande trådlås nätuppkoppling att prioriteras. Skolorna måste redan innan arbetet påbörjas kunna erbjuda en dator, scanner och streckkodsetiketter. Skolbibliotekarien kan hjälpa till med införskaffandet av scanner och streckkodsetiketter. Rutiner för utlån och återlämning bör bestämmas i samråd med skolbibliotekarien. Utlåningsverksamheten kan vara svår att upprätthålla under inläggningsarbetet. Utrymmet för andra skolbibliotekarieinsatser kommer att vara högst begränsat på aktuella skolor under perioden. Skolbibliotekarien tar kontakt med rektorerna i början av höstterminen 2014 för att fatta beslut om vilket skolbibliotek som ska datoriseras härnäst. Kommunbibliotekets uppgift blir att frigöra barn- och skolbibliotekarien samt en biblioteksassistent från yttre tjänst på kommunbiblioteket under en period. Därmed skapas viss tid för arbetet på aktuellt skolbibliotek. Förväntat resultat Att ett skolbibliotek datoriseras per läsår. Att det efter datoriseringen ska finnas goda möjligheter att hålla koll på beståndet och underlätta inköp till skolbiblioteket då man lätt ser vilka serier som finns och vilka delar som saknas. Att det ska bli lättare att hjälpa eleverna då man snabbt kan söka i datorn efter böcker som de frågar efter. Det har tidigare också varit svårt att avgöra vem som har lånat vilken bok, men nu skapas möjligheter att skicka påminnelser till dem som har böckerna hemma, vilket minskar svinnet på böckerna och ökar servicen till eleverna. Att både lärare och elever ska bli bekanta med den webbaserade bibliotekskatalogen. Fortsatt arbete med att erbjuda biblioteksservice till användare som inte själva kan ta sig till biblioteket Bakgrund Vi har i två tidigare handlingsplaner prioriterat frågan att försöka få till stånd någon form av biblioteksservice till användare som inte själva kan ta sig till biblioteket. Den lösning som nu kommit till stånd med en privatperson som ombesörjer transporterna en gång per månad till två brukare behöver utvecklas. Framför allt behöver vi nå ut till fler användare och kanske behöver vi fler personer som kan ombesörja transporterna. Vi upplever att det finns betydligt mer att utveckla inom detta område och föreslår att arbetet med det pekar fram mot en ny handlingsplan. Nulägesbeskrivning / Genomförande Vi upplever att vår största uppgift ligger i att på olika sätt lyckas med att marknadsföra denna service bland tänkta användare. Och det är inom detta område som vårt fokus, under det kommande året, till stor del kommer att ligga. Men vi kommer också att arbeta med att försöka knyta fler personer till oss som kan ombesörja transporterna. Vi kommer även att arbeta med att justera och förfina verksamhetens uppbyggnad vad gäller möjlig servicegrad och rutiner. Förväntat resultat En utvecklad verksamhet med fungerande rutiner för biblioteksservice till användare som inte själva kan ta sig till biblioteket baserat på ideella insatser från en eller flera privatpersoner eller föreningar/ organisationer. Att nå alla som skulle vara intresserade av denna service. Starta någon form av litterär programverksamhet för vuxna Bakgrund Vi upplever att del av våra brukare efterfrågar någon form av litterär programverksamhet. Vår nyligen genomförda användarundersökning styrker oss i den uppfattningen. Det kan handla om en litteraturcirkel, en bokklubb och/ eller ett författarbesök. Vi har tidigare prövat konceptet med en litteraturcirkel kombinerad med ett författarbesök. Nulägesbeskrivning / Genomförande Vi vill, under mycket enkla former, skapa en arena för en lokal litterär diskussion utifrån någon eller några författares verk. På detta sätt ser vi en möjlighet att möta en efterfrågan som finns hos en del av våra brukare. Satsningen kräver förberedelse- och inläsningstid. Vi har svårt att se hur den ska kunna rymmas i ordinarie arbetstid. Om genomförandet ska ske på kvällstid kommer detta också att, till viss del, påverka vårt schema. Men för att få möjlighet att pröva verksamheten under en eller två terminer är vi medvetna om, och tror oss kunna hantera, omtalade problematik. Med anledning av ovan sagda förutsätter en försöksverksamhet på detta tema eventuellt att filmklubbsverksamheten är vilande under en termin. En annan förutsättning är också att avvakta med eventuell annan utökning av biblioteksverksamhetens omfattning. Det kan exempelvis handla om andra framförda önskemål i den nyligen genomförda användarundersökningen. Förväntat resultat Att få tillstånd en arena för intresserade att under opretentiösa former få ta del av varandras tankar kring litteratur och läsupplevelser. Kultur Mellerud, Bokslut (9)

7 Bokslut 2014 Kulturbruket År / Tkr Bokslut 2013 Bokslut 2014 Budget 2014 Avvikelse Intäkter Kommunbidrag Summa intäkter Personal kostnader Löpande kostnader Kapital kostnader Summa kostnader Årets resultat VAR ÄR VI? Verksamhetsbeskrivning Styrelsen för Kulturbruket på Dal (KpD) är ett självförvaltningsorgan inom Kultur-och utbildningsnämndens ansvarsområde. Styrelsen består av nio ordinarie ledamöter. Kulturbruket har 2.35 heltidstjänster. Arbetsgivaransvar för styrelsens anställda utövas av rektor/enhetschef för KulturMellerud (Kulturskolan, Biblioteket och Kulturbruket på Dal). KpD har ett kulturstrategiskt uppdrag från Västra Götalandsregionen och ett uppdrag från Melleruds kommun. KpD är en del av KulturMellerud som ska verka för att envar har rätt att delta i samhällets kulturella liv, ur ett mångkulturellt sammanhang ha ett utbud som lockar till nyfikenhet och omvärldsanalys, samordna, marknadsföra och utveckla kulturlivet i Dalsland på ett opartiskt och på skäliga villkor hyra ut lokalerna. KpD anordnar offentliga arrangemang i SparbankSalongen med ett snitt på ca besökare/år. I ett regionalt perspektiv har KpD fått ett utökat ansvar bland annat genom olika projekt. Detta har stor betydelse för identiteten av Mellerud som kulturkommun. VART SKA VI? Verksamhet Arrangemang 2014 har flutit på som planerat med både externa och egna arrangemang. Samarbetet med kooperativet Veris, caféservering på kvällar vid arrangemang har slagit väl ut och kommer därför att fortsätta under hösten. Kultur- sommarjobbande ungdomar har medverkat vid dramatiseringar utmed Dalslands kanal under juli månad. Salongen hyrs även ut för informationskvällar och föreläsningar med olika teman. Kommunen har ex. haft utbildning i Stratsys med inbjudna från Dalslandskommunerna. Elevråden på Råda och Dahlstiernska har valt representanter till Kulturbruket på Dals styrelse. Enligt det kulturstrategiska uppdrag som KpD har, erbjuds ett brett smörgåsbord av olika kulturyttringar. Allt under devisen "från soffliggare till kulturfåtöljare". Den 15 september anordnades det en "After Work" för sponsorerna. Elever i åk 8 och 9 har sett föreställningen "Kameleonten", åk 3-6 (inte alla klasser) tittade på dansföreställningen "Short Order - som du vill ha det". Förskoleklass + åk 1 och 2 (inte alla klasser) var publik på "Faunan och jag - en dansföreställning om oss och djuren". Dessa föreställningar är bokade genom Barnkulturgruppen. Åk 5 Nordalsskolan deltog i projektet "Trä äger" i samarbete med biblioteket. KpD bjöd Dahlstiernska gymnasiets elever samt SFI på skolkonsert med Katie & The Girls (bluesrockband från Cansas City). Under våren 2015 kommer resterande elever att få ta del av kulturutbud genom Barnkulturgruppen och KpDs försorg. Enkäter har under hösten funnits tillgängliga för svar vid KpDs egna arrangemang. Vid vissa tillfällen har publikvärda aktivt sökt upp publiken i paus för att visa på enkäterna och att få frågorna besvarade. Vid andra tillfällen har enkäterna funnits tillgängliga för att fyllas i. Junior & Senior tar ett nytt steg under läsåret 2014/2015 där Carita Jonsson och Camilla Berglöv arbetar med en föreställning tillsammans med Skapargruppen och Kulturskolans kör. Under Mellerudsmässan i oktober deltog KpD med egen monter. Året har inneburit totalt ca besökare vid 87 st arrangemang. Förutom detta tillkommer den återkommande verksamheten under året i form av repetition med Dalslandsorkestern, barndans och Let s dance-grupper, Kulturskolans olika ensembler samt Dalslands Spelmansförbund. Ekonomi Budget i balans. Projekt 1585 Dalsland kanal - en slingrande historia, ansvar 5950, verksamhet Projektet är slutredovisat. Projekt 1580 Skapande skola, ansvar 5950 verksamhet Detta projekt är överfört till Kulturskolan, ansvar 5900 verksamhet 3300, från Projektnummer är1589. Kultur Mellerud, Bokslut (9)

8 HUR BLEV DET? Sammarbetet med Veris fortsätter som ett led i arbetet med integrering. Enkäten besvarades av ca 10 % av publiken vid KpDs arrangemang. Detaljerad redovisning av svaren rapporterades i Stratsys i v 51. Klasserna som ser skolföreställningar återkopplar genom sina lärare hur responsen av teater/konsert/dans har uppfattats av eleverna. Återkopplingen sker till kultursamordnaren i KpD som för den vidare till grupperna som varit på besök. Detta är en viktig kommunikation mellan artisterna och publiken och även för barnkulturgruppen när det gäller planering av kommande föreställningar. Under 2014 var det ett något färre antal arrangemang i KpD jämfört med 2013, publikantalet i snitt var däremot något högre. HUR GÖR VI? Integrering är ett stort begrepp som kan betyda många olika saker. Detta är ett tänkesätt som genomsyrar vår verksamhet hela tiden. KpD ska, genom sitt publika utbud, arbeta för att publiken ska känna sig inkluderad och vilja mötas tack vare, eller trots, olika bakgrund. Exempel på detta är samarbetet våren 2015 med Melleruds pastorat och Svenska kyrkans projekt - Livet värt att leva. Diskussioner förs inom KpD.s styrelse hur vi ska etablera kontakt med asylboenden i Melleruds kommun. Genom fördjupat samarbete med Kulturskolan och KpDs verksamhet Junior & senior, arbetar Skapargruppen med att integrera människor med olika funktionsnedsättningar tillsammans med Kulturskolans körelever. Tillgänglighet och hjälp vid biljettköp finns numera via KpDs kontor på tisdagar kl Barnkulturgruppen Bokslut 2014 Kulturskolan År / Tkr Bokslut 2013 Bokslut 2014 Budget 2014 Avvikelse Intäkter Kommunbidrag Summa intäkter Personal kostnader Löpande kostnader Kapital kostnader Summa kostnader Årets resultat VAR ÄR VI? Verksamhetsbeskrivning Kulturskolan ingår i enheten Kultur Mellerud, och är organiserad i tre arbetslag - den frivilliga verksamheten, grundskolans musikundervisning samt estetarbetslaget på Dahlstiernska gymnasiet. Under 2014 finns 9.97 heltidstjänster exklusive rektorstjänsten. Frivilliga verksamheten Inom ramen för vårt mångkulturella uppdrag har vi som mål att erbjuda alla invånare en mötesplats på lika villkor. Det är det estetiska innehållet som styr och skapar grunden för goda möten. Genom att erbjuda en arena där olika kulturer möts skapas också förutsättningar för nytänkande. Grundskolans obligatoriska musikundervisning Vi satsar på de yngre åldrarna för att tidigt synliggöra alternativa pedagogiska uttryckssätt och redovisningsformer. Införandet av digitala verktyg som ett stöd och hjälpmedel i undervisningen samt att synliggöra musikämnet i den nya läroplanen är tyngdpunkter under läsåret. Estetarbetslaget Vi jobbar med gymnasieelever och vill vidareutveckla ett ämnesintegrerat arbetssätt och nya redovisningsformer för att öka förståelsen för sammanhang. Detta ser vi som ett bidrag till våra elever inför vuxenlivets utmaningar. Inom kulturskolans verksamhet inryms även administrationen för verksamheten. Kultur Mellerud, Bokslut (9)

9 VART SKA VI? Verksamhet Kulturskolan söker ständigt nya vägar för samarbete. Tillsammans har vi skapat en organisation där orkester/ ensembleverksamheten ligger samlat på en och samma dag. Vi har startat upp dansundervisning i flera former och under hösten 2014 har vi utökat verksamheten med ett större utbud. Under hösten 2014 har vi planerat för ett framtida samarbete kring estetik mellan kör/ ensemble/ särskolan. En av kulturskolans lärare kommer att fortbildas i ämnet för att i framtiden kunna arbeta gränsöverskridande. Vi har även påbörjat planeringen inför Skol- och kultur rallyt i maj Målet är att alla verksamheter inom KUN bidrar med inslag och att vi synliggör verksamheten för varandra och allmänheten. Alla enheter informerades under början av Ht Huvudansvaret ligger på KulturMelleruds ledningsgrupp. Såväl orkester som dansverksamheten fungerar alldeles utmärkt. Under hösten 2014/ våren 2015 planeras ett antal föreställningar där vi synliggör vår verksamhet. Vi har också körverksamhet där vi jobbar gränsöverskridande mellan kulturskola/ sfi/ gymnasium, under ledning av en av våra musiklärare. Ekonomi På grund av svårigheter att bemanna alla tjänster under våren/ hösten 2014 så har vi ett överskott jämfört med budget. Rekryteringsläget är kärvt när det gäller tillgången på utbildad personal. Under november - december 2014 fick vi ytterligare en vakans på en tjänst. Inför 2015 har dock bemanningsläget ljusnat. Vi har nu lyckats rekrytera personal så att vi har full bemanning inför skolstarten januari HUR BLEV DET? De satsningar som var tänkta kring dans och ensembleverksamheten är nu genomförda och fungerar bra. Samarbetet kör/ ensemble/ särskolan håller på, Vi räknar med att genomföra föreställningar under våren Skol-och Kulturrallyt 2015 är ett stort evenemang som vi jobbat med sedan september 2014 för hela Kultur-och Utbildningsförvaltningen. En arbetsgrupp från KulturMellerud ansvarar för detta. HUR GÖR VI? Under våren 2015 synliggör vi verksamheten inom Kulturskolan via en rad uppträdanden och evenemang för allmänheten. Det stora samarbetsprojektet blir Skol-och Kulturrallyt 22 maj Då visar alla enheter inom KUN upp en del av den verksamhet man representerar. KulturMellerud ansvarar för genomförandet. Vi har en rad samarbeten igång bland annat med gymnasiet, vuxenutbildningen och särskolan. Dessa löper över hela 2015 och är fördelade i arbetslagen utifrån kompetens och inriktning. Kultur Mellerud, Bokslut (9)

Handlingsplan för Skapande skola i Säters kommun

Handlingsplan för Skapande skola i Säters kommun 1 Handlingsplan för Skapande skola i Säters kommun Bakgrund Säters kommun har ca 11 000 invånare. Ambitionen är att trots kommunens relativa litenhet kunna erbjuda barn och ungdomar ett aktivt kulturliv,

Läs mer

Fotograf: Thomas Bergheim

Fotograf: Thomas Bergheim Fotograf: Thomas Bergheim Kvalitetsredovisning 2006 Barn- och utbildningsförvaltningen Oskarshamns kommun KRISTINEBERGS Förskoleområde Rektor Monica Pettersson Bitr.rektor Lotta Lindgren Kvalitetsamordnare

Läs mer

Strategisk plan för biblioteken i Ljungby kommun - ett kreativt nav för läslust & livslångt lärande 2009-2011

Strategisk plan för biblioteken i Ljungby kommun - ett kreativt nav för läslust & livslångt lärande 2009-2011 Strategisk plan för biblioteken i Ljungby kommun - ett kreativt nav för läslust & livslångt lärande -2011 Antagen av kommunfullmäktige den 24 februari 19 Gemensam vision: Alla invånare i Ljungby kommun

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN för DALS-EDS KOMMUN

BIBLIOTEKSPLAN för DALS-EDS KOMMUN BIBLIOTEKSPLAN för DALS-EDS KOMMUN INNEHÅLLSFÖRTECKNING Antagen av kommunfullmäktige 2008-09-23, 79 1. Inledning.sid 2 2. Styrande och vägledande dokument sid 3 3. Uppdrag och nuläge sid 5 4. Dals-Eds

Läs mer

skapande skola en första uppföljning

skapande skola en första uppföljning skapande skola en första uppföljning Statens kulturråd 2009 Dokumentation och forskarsamtal är utförda av Amelie Tham, Ord, Ljud och Bildbyrån Statens kulturråd, Box 27215, 102 53 Stockholm Besök: Borgvägen

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2009 KFN-2010/52.181 Verksamhetsberättelse 2009 för kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsförvaltningen FEBRUARI 2010 2009-01-20 Innehåll Innehåll Samlad måluppfyllelse 1 Sammanfattning 1 Kommunens

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning 2010 Bruksskolan och Fritidshemmet Draken Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Inledning...3 1. Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisningen...4 2. Förutsättningar/resultat...5

Läs mer

Handlingsplan för Skapande skola i Falkenbergs Kommun

Handlingsplan för Skapande skola i Falkenbergs Kommun Kulturskolan Anders Carlsson rektor 2014-01-31 Handlingsplan för Skapande skola i Falkenbergs Kommun 1. Nuvarande kulturinsatser Barn- och utbildningsnämnden i Falkenberg har valt att sätta fokus på två

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009

Kvalitetsredovisning 2009 Kvalitetsredovisning 2009 Gäddgårdsskolan Grundskola årskurs 1-9 Barn- och utbildningsförvaltningen Ulf Carlsson 2010-05-04 Innehåll 1 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen 5 2 Åtgärder enligt

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN BODENS KOMMUN

BIBLIOTEKSPLAN BODENS KOMMUN BIBLIOTEKSPLAN BODENS KOMMUN INNEHÅLL INLEDNING... 3 OMVÄRLDSANALYS AV KOMMUNEN... 3 Geografiskt läge... 3 Befolkning och boende... 3 Arbete och näringsliv... 4 Kulturliv och kulturinstitutioner... 4 Hälsovård

Läs mer

Kontaktnät i teknik II

Kontaktnät i teknik II SLUTRAPPORT 2005-05-31 Kontaktnät i teknik II Ett utvecklingsprojekt för aktivt teknikarbete i Norrbottens skolor Innehållsförteckning Bakgrund...2 Genomförande...4 Uppföljning...9 Effekter...9 Måluppföljning...9

Läs mer

Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013. Det rör på sig!

Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013. Det rör på sig! Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013 Det rör på sig! - dansfestival på biblioteken i Sjuhärad våren 2013 Åtta kommuner ett projekt

Läs mer

Uppföljning av Region Skånes mediesamverkansmodell Intervjustudie hösten 2013

Uppföljning av Region Skånes mediesamverkansmodell Intervjustudie hösten 2013 Uppföljning av Region Skånes mediesamverkansmodell Intervjustudie hösten 2013 Studien är genomförd av Eiler Jansson på uppdrag av Kultur Skåne. Halmstad 2014-04-04 Innehåll: Bakgrund och genomförande 3

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Moderna språk Skolinspektionens rapport 2010:6 Diarienummer 40-2009:1853 Stockholm 2010 Bildbåry: Bananastock Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Innehåll 1. Sammanfattning

Läs mer

verksamhetsberättelse 2014 Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13

verksamhetsberättelse 2014 Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13 verksamhetsberättelse Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13 INNEHÅLL SEKTORN FÖR UTBILDNING OCH KULTUR 2 POLITISKT FASTSTÄLLDA MÅL 2 MÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 3 SAMMANFATTNING

Läs mer

Sammanfattning...3 Projektets resultat och goda lösningar på olika nivåer...4 Syfte och mål med projektet...6 Kvantitativa mål som uppfyllts...

Sammanfattning...3 Projektets resultat och goda lösningar på olika nivåer...4 Syfte och mål med projektet...6 Kvantitativa mål som uppfyllts... Slutrapport av Vinnaprojektet Juli 2014 Sammanfattning...3 Projektets resultat och goda lösningar på olika nivåer...4 Syfte och mål med projektet...6 Kvantitativa mål som uppfyllts...6 Kvalitativa mål

Läs mer

Biblioteksplan för Nora kommun

Biblioteksplan för Nora kommun Biblioteksplan för Nora kommun Del 1 Vad är en biblioteksplan? En biblioteksplan skall ses som en möjlighet att formulera en lokal bibliotekspolitik, som inte bara lyfter fram de traditionella värdena

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2003

Kvalitetsredovisning 2003 Kvalitetsredovisning 2003 Skolverksamheten Håbo kommun 2004-05-06 1 Vad har vi lärt oss av 2003? Låt vårt motto jag vill, jag kan, jag duger, som gäller såväl elever som personal, vara en riktningsgivare

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009 Kvännarens förskola och skola F-3

Kvalitetsredovisning 2009 Kvännarens förskola och skola F-3 Kvalitetsredovisning 2009 Kvännarens förskola och skola F-3 Fastställd 2010-01-29 av rektor Else-Marie Bergvall Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisningen Som underlag för vår kvalitetsredovisning

Läs mer

Andra Chansen. Utvärderingsrapport. Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen)

Andra Chansen. Utvärderingsrapport. Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen) Andra Chansen Utvärderingsrapport Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen) 2012 Gunilla Backman, Sanja R. Jurić Stockholm, 2012-11-01

Läs mer

SNÖSÄTRA FÖRSKOLOR. Jag ska bli som pappa, rörmokare och kompositör. Ester är 24 år 2030

SNÖSÄTRA FÖRSKOLOR. Jag ska bli som pappa, rörmokare och kompositör. Ester är 24 år 2030 SNÖSÄTRA FÖRSKOLOR Jag ska bli som pappa, rörmokare och kompositör. Ester är 24 år 2030 Tävlingsbidrag till Stockholms Stads Kvalitetsutmärkelse 2009 Förskolechef Ann-Sofie Hesselbom tfn 508 20 057 ann-sofie.hesselbom@eav.stockholm.se

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete läsåret 11/12 Skolledningen

Systematiskt kvalitetsarbete läsåret 11/12 Skolledningen Systematiskt kvalitetsarbete läsåret 11/12 Skolledningen Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Beskrivning av läsårets systematiska kvalitetsarbete... 2 1.2 Fryshusets vision... 2 1.3 Fryshusets värdegrund...

Läs mer

Filmpedagogik i Haninge. förutsättningar, användning och behov

Filmpedagogik i Haninge. förutsättningar, användning och behov Filmpedagogik i Haninge förutsättningar, användning och behov Cindy Carlsson Januari 2006 Sammanfattning Dagens samhälle är fyllt av bilder och filmen får allt större inflytande. Det är därför av största

Läs mer

Regional biblioteksstrategi för Värmland 2013 2015 Utvecklings- och samverkansområden

Regional biblioteksstrategi för Värmland 2013 2015 Utvecklings- och samverkansområden Datum 2013-01-30 Dnr Sida 1(17) Faktabilaga till Regional biblioteksstrategi för Värmland 2013 2015 Utvecklings- och samverkansområden 1 Faktabilagor Innehåll Mål, styrdokument och uppdrag 3 Biblioteken

Läs mer

2011-08-25. Kvalitetsredovisning läsåret 2010/2011 och arbetsplan läsåret 2011/2012 för Fridegårdsgymnasiet, Komvux, Grundvux och SFI

2011-08-25. Kvalitetsredovisning läsåret 2010/2011 och arbetsplan läsåret 2011/2012 för Fridegårdsgymnasiet, Komvux, Grundvux och SFI 2011-08-25 Kvalitetsredovisning läsåret 2010/2011 och arbetsplan läsåret 2011/2012 för Fridegårdsgymnasiet, Komvux, Grundvux och SFI 1 Innehållsförteckning: Innehållsförteckningen är tom eftersom inga

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Viktoriaskolan F-9

Kvalitetsredovisning. Viktoriaskolan F-9 Örebro 2014-08-11 Kvalitetsredovisning läsåret 13-14 för Viktoriaskolan F-9 Sammanställd av rektor Anette Frank Innehåll 1. Förutsättning/organisation 2. Mål-resultat-bedömning 3. Elevinflytande 4. Omdefinierat

Läs mer

Vislandaskolan Kvalitetsredovisning

Vislandaskolan Kvalitetsredovisning Vislandaskolan Kvalitetsredovisning Läsåret 2009/2010 1. Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning... 2 2. Inledning... 3 3. Sammanfattning... 3 5. Redovisning av utvärderingar 2010... 4 5.1 Rektors

Läs mer

Botkyrka Vuxenutbildning, Gröndalsvägen 20 i Tumba

Botkyrka Vuxenutbildning, Gröndalsvägen 20 i Tumba KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden 2015-09-22 Tid Tisdag den 22 september 2015, kl. 19:00 Plats Botkyrka Vuxenutbildning, Gröndalsvägen 20 i Tumba Ärenden Justering

Läs mer

F Ö R O R D... 3 1. MÅL OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER SEDAN FÖREGÅENDE KVALITETSREDOVISNING...

F Ö R O R D... 3 1. MÅL OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER SEDAN FÖREGÅENDE KVALITETSREDOVISNING... Innehållsförteckning F Ö R O R D... 3 1. MÅL OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER SEDAN FÖREGÅENDE KVALITETSREDOVISNING... 5 Mål 1... 5 Mål 2... 5 Mål 3... 6 2. FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR VERKSAMHETENS MÅLUPPFYLLELSE... 7 2.1

Läs mer