Delårsbokslut 2014 jan - juli. Kultur- och utbildnings- nämnden och förvaltningen. Innehållsförteckning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsbokslut 2014 jan - juli. Kultur- och utbildnings- nämnden och förvaltningen. Innehållsförteckning"

Transkript

1 Delårsbokslut 2014 jan - juli Kultur- och utbildnings- nämnden och förvaltningen Innehållsförteckning 1 Kultur- och utbildningsförvaltningen Utbildningsbeställaren... 8

2 1 Kultur- och utbildningsförvaltningen 1.1 Delårsbokslut Ordförande Rune Stenén År / Tkr Bokslut Bokslut Budget Budget 2014 Prognos Avvikelse Intäkter Kommunbidrag Summa intäkter Personal Löpande Kapital Summa Årets resultat Verksamhetsbeskrivning Kultur- och utbildningsförvaltningen har ansvar för förskola, grundskola, fritidshem, familjedaghem, grundsärskola, gymnasium, gymnasiesärskola, vuxenutbildning, SFI (Svenska För Invandrare) och ungdomsverksamhet på Stinsen. Inom förvaltningen ingår KulturMellerud. Organisationen består av sju rektorsområden fördelade på ett team för förskola till åk 6 och ett team för åk 7-9, gymnasieskola, vuxenutbildning och kultur. Inom varje team finns elevhälsa där det ingår rektorer, speciallärare, specialpedagoger och skolsköterskor. I förvaltningen finns en skolkurator och skolpsykologkompetens anlitas på konsultbasis. Förvaltningen har en skolläkare på 10 %. SYV (Studie och Yrkesvägledare) finns på Rådaskolan, Dahlstiernska gymnasiet och Vuxenutbildningen. Förskoleverksamhet I enlighet med skollagen erbjuds förskoleverksamhet för barn i åldern 1-5 år enligt följande: I den utsträckning det behövs med hänsyn till vårdnadshavarnas arbete och/eller studier. 15 timmar per vecka för barn vars föräldrar är föräldralediga eller arbetslösa. 15 timmar per vecka, 35 veckor/525 timmar per år, så kallad allmän förskola, avgiftsfritt för alla barn från och med höstterminen det år de fyller tre år. Med undantag för allmän förskola betalar föräldrarna avgift enligt särskild bestämmelse. Förskoleverksamhet bedrivs på fem förskolor och familjedaghem (dagbarnvårdare). I kommunen finns också ett externt familjedaghem. Obligatoriska skolformer inklusive skolbarnsomsorg och förskoleklass I enlighet med skollagen erbjuds förskoleklass från och med höstterminen det år barnet fyller 6 år samt nioårig grundskola för alla barn i ålder 7-16 år. Barn som tillhör särskolans personkrets erbjuds skolgång inom Melleruds särskolan. Kommunen har sex grundskolor, en skola F-3, fyra skolor F-6 och en skola 7-9. Åtta förstelärare har anställts för att öka måluppfyllelsen. På Rådaskolan finns Melleruds särskola med elever i grund -och träningssärskola. En del av kommunens särskoleelever går även i andra kommuner. Elever från andra kommuner går också i vår särskola. Skolbarnsomsorgen erbjuder omsorg för barn i åldern 6-13 år på lov och utanför ordinarie skoltider utifrån de behov som uppstår på grund av vårdnadshavares arbete och/eller studier. Föräldrarna betalar avgift. Fritidshem finns på samtliga grundskolor utom på Rådaskolan. På Rådaskolan erbjuds förlängd skolbarnsomsorg för särskoleelever. Ungdomsgården Stinsen har utvecklats under året. Stinsen personal samarbetar med kommunens fältassistent och boendestödet för ensamkommande. Ungdomsgymnasium Kommunen bedriver egen gymnasieskola på Dahlstiernska gymnasiet. På skolan erbjuds följande nationella program: Barn- och fritidsprogrammet, Estetiska programmet med inriktningarna media och musik, Naturvetenskapsprogrammet, Lärlingsprogram med olika yrkesutbildningar, Introduktionsprogrammet och VVSprogrammet som finns i Åsensbruk. Verksamheten Passagen som skett i samverkan med socialtjänsten förändrades inför läsåret och ingår inom IM-programmet. För övriga nationella program köps platser i andra kommuner. Melleruds kommun har samverkansavtal med flera kommuner i regionen. Vuxenutbildning Vuxenutbildningen innefattar Utbildning på Grundskolenivå för Vuxna Utbildning på Gymnasienivå för Vuxna Delårsbokslut (9)

3 Svenska För Invandrare Särskola för Vuxenstuderande Stöd till studerande på utlokaliserade högskolekurser Från och med läsåret integreras vuxenutbildningen i Dahlstiernska gymnasiets lokaler. Utbildningsdelen bedrivs till stor del i egen regi, men även genom samverkan mellan Dalslandskommunerna. KulturMellerud Biblioteket, kulturskolan och Kulturbruket på Dal bildar enheten KulturMellerud. Bibliotekslagen och våra egna mål slår fast att alla kommuninvånare och besökare ska ha tillgång till ett bibliotek för att kunna ta del av litteratur, tidningar, tidskrifter och media i annan form samt information och kulturell verksamhet. Både vad det beträffar biblioteksverksamhet kulturskolan och kulturarrangemang finns ett fungerande samarbete med grundskolan och gymnasieskolan. Samtliga grundskolor har skolbibliotek. Kulturskolan samarbetar med kulturskolorna i övriga Dalsland. Ansvarig för programverksamheten på Kulturbruket är Kulturbruksstyrelsen, ett självstyrelseorgan som rapporterar till Kultur- och utbildningsnämnden. För programverksamheten har Kulturbruksstyrelsen bidrag från Västra Götalandsregionen. Det finns ett etablerat samarbete med Konserthuset i Vara. 1.3 Analys Verksamhet Under våren invigdes förskolan Ymer i Mellerud. Ingen kö till barnomsorgen råder för närvarande. Rekrytering av personal till förskolan har varit bekymmersam under året. Personaltätheten i Melleruds förskolor är lägre än kommunerna i kommungruppen och i jämförelse med samtliga kommuner i riket. Augusti 2014 är personaltätheten 6,4 barn per helårsarbetare snittet för riket är 5,4. En efterfrågan av barnomsorg på obekväma tider har uppkommit under året. nämnden har gett förvaltningen i uppdrag att kartlägga behovet och utreda en lösning. Det ökande antalet asyl och flykting elever innebär att lokalanpassningar skett på flera av skolor. antalet SFI elever har ökat med mer än 50 % under året. En stor utmaning har varit att rekrytera behöriga SFI lärare då efterfrågan är stor i flera kommuner. Nordalskolan har startat en förberedelseklass läsåret vilket medfört att Nordalsskolans 5- års grupp flyttat till förskolan Ymers lokaler. Under året har kommunens skolor fortsatt utvecklat undervisningen med fokus på elevers lärande och utgå från en vetenskaplig grund i arbetet.. Konkreta, effektiva åtgärder kombinerat med extra resurser bidrog till en ökning av elevernas måluppfyllelse En kompetensutveckling kring utmanande undervisning i klassrummet där alla lärare fått följa upp gemensam litteratur och föreläsning har genomförts. 2. Arbetet med att uppmärksamma, utreda och tillgodose elevers behov har utvecklats. 3. Frivilligt studiestöd/läxhjälp utanför elevens ord. schema ger elever en möjlighet till extra stöd. 4. Lovskolan under höst-, vinter och påsklov har utvecklats med fler ämnen och lärare. 5. En fortsatt skolutvecklingsstrategi där vi i kommunens skolor utvecklar undervisningen med fokus på elevers lärande och utgår från en vetenskaplig grund. 6. Samtliga elever åk 6 tom gymnasiet åk 3 har en personlig ipad/dator. Fler av eleverna i årskurs 9 än tidigare hade fullständiga betyg och Meritvärdet ligger kvar på en hög nivå. Andelen elever med fullständiga betyg är cirka 80%. Förvaltningen har utvecklat uppföljningen av elevers lärande genom fler och tydligare nyckeltal. Elevenkät genomfördes i slutet av vårterminen där resultatet följs upp vid läsårsstarten Inför det nya läsåret kommer tre av kommunens skolor delta i skolverkets matematiklyft. Ett bekymmer inför läsåret har fortsatt varit svårigheten att rekrytera matematiklärare. En utökning av antalet förstelärare har skett inför det nya läsåret. dessa kommer i första hand vara ett stöd för rektorerna i skolutvecklingsarbetet. samtliga enheter med undantag av Dahlstiernska har en förstelärare. Vuxenutbildningen integrerar sin verksamhet i Dahlstiernska gymnasiets lokaler från och med läsåret vilket kommer att ge såväl pedagogiska som ekonomiska fördelar. Ett arbete med ett tydligt fokus på en ökad måluppfyllelse har pågått i alla verksamheter. Ekonomi Förvaltningen prognostiserar en budget i balans. Under 2014 har förvaltningen budgeterat med en lägre interkommunal ersättning ( IKE ) kostnad än föregående år för att finansiera kostnaden för den nyöppnade förskolan Ymer. Det finns alltid en osäkerhet kring om elever fullföljer sina gymnasiestudier vilket medför att det är svårt att beräkna är kostnaden för interkommunala ersättningar. En utökning av antalet förskoleplatser samt en ökad kostnad för förskoleplaceringar i andra kommuner genererar ett underskott. Kommunfullmäktiges mål: Melleruds Kommun ska alltid sätta medborgaren i centrum Varje verksamhet skall ha en välutvecklad dialog med brukarna Bedömning nöjda föräldrar inom förskolan % 2013/2014 Delårsbokslut (9)

4 Enligt plan Elevers upplevelse om förväntningar och kunskap om sina möjligheter att nå målen 33, ,71% 2014 Senaste kommentar 2014 Rsultatet fråpn elevenkäten vt -14 visar på en förbättring jämfört med tidigare enkät 2012 Kulturskolans elever stimuleras till att lära sig mer 5,4 6 90% 2014 Senaste kommentar 2014 Elevenkäten visar att Kulturskolans elever är nöjda Medborgarnas förväntningar på kulturutbudet % 2014 Senaste kommentar 2014 Lärares positiva förväntningar på elevers lärande är ett fortsatt viktigt utvecklingsområde, vilket även resultatet för elevenkäten 2014 visar på. Kommunfullmäktiges mål: Melleruds Kommun ska erbjuda företag gynnsamma förutsättningar för etablering och tillväxt Måluppfyllelsen i grundskolan och gymnasieskolan skall öka Pedagogiska konferenser % Halvår Senaste kommentar Halvår positivt att alla enheter genomfört pedagogiska konferenser som planerats Andel kursdeltagare som slutför sina kurser på Vuxenutbildning en % Halvår En förbättring mot tidigare år Andelen elever som klarar IMprogrammen på ett års studier ,44% 2013/2014 Fler klarar behörigheten på ett år än tidigare Delårsbokslut (9)

5 Antal elever som slutar Dahlstiernska gymnasiet med gymnasieexame n från ett nationellt gymnaiseprogra m ,67% 2013/2014 Antalelever med betyg i alla ämnen i årskurs nio ,89% 2013/2014 Meritpoäng årskurs nio ,64% 2013/2014 Meritvärdet för åk har fortsatt ökat från 209 (2013) till 217 meritpoäng Resultat av ämnesproven årskurs sex Resultat av ämnesprov årskurs ,93% 2013/ , ,7% 2013/2014 Enligt plan En kompetensutveckling kring utmanande undervisning i klassrummet där alla lärare fått följa upp gemensam litteratur och föreläsning har genomförts på kommunens samtliga skolor. Måluppfyllelsen har ökat i grundskolan och gymnasiet Kommunfullmäktiges mål: Melleruds Kommun ska erbjuda livskvalitet Alla verksamheter ska bedriva ett hälsofrämjande arbete Andelen elever på Dahlstiernska gymnasiet som har kunskaper för minste betyget E i sina nuvarande kurser % Halvår Andelen elever som klarar ett betyg ökar jämfört med föregående år Andelen elever på Vuxenutbildning % Halvår Delårsbokslut (9)

6 en som når kursmålen för nuvarande kurser Måluppfyllelse åk 4 - åk ,94% Halvår Måluppfyllelse årskurs ,9% Halvår Se Rådas kommentar. Resultat av ämnesprov årskurs 3 64, ,7% 2013/2014 Enligt plan Analys tillbudsrapporte r 106, ,86% Halvår Följt upp tillbudsrapporteri samverkan. Ett tillbud där utrustning befanns riskabel och har ersatts. En händelse där vi följde hot-och våldsplanen. Kommer följas upp ytterligare under hösten. Tillbudsrutiner skärps under hösten som en följd av AV Huvudspåret för skolutvecklingsarbetet i Mellerud har sedan höstterminen 2012 varit att engagera sig i elevernas kunskapsutveckling och förvänta sig goda resultat. Lärarnas arbete med att uppmärksamma, utreda och tillgodose elevers behov har utvecklats. Studiestöd har även utvecklats. Måluppfyllelsen har ökat i grundskolan och gymmnasiet. Meritvärdet 217 för elever åk-9 är nu betydligt bättre än riksgenomsnittet Verksamheterna ska bedriva ett aktivt arbete med integrations- och internationella frågor Antal elever med anpassad undervisning ,2% 2013/2014 Enligt skollagen ska en elev så långt det är möjligt undervisas och få särskilt stöd i den elevgrupp eleven tillhör. En anpassad studiegång är en sista utväg för att få till en fungerande skolgång för elever där andra stödinsatser inte fungerat. Delårsbokslut (9)

7 Kommunfullmäktiges mål: Melleruds Kommun ska prioritera barnfamiljer och ungdomar Förskolan ska präglas av god kvalitet och service Bedömning nöjda föräldrar inom förskolan % 2013/2014 Enligt plan En majoritet av förskolans föräldrar är nöjda med kvaliteten i i Melleruds förskolor. Det positiva resultatet trots en jämförelsevis låg personaltäthet betyder troligtvis att personalen i förskolorna gör en stark arbetsinsats. Kommunfullmäktiges mål: Melleruds Kommun ska vara en offensiv kommun, som står för nytänkande, och som uppmuntrar till och stödjer kreativitet Verksamheterna ska genomsyras av nytänkande i sitt arbete Genomförda förändringar för att öka måluppfyllelsen % Halvår Åtgärder har gett en högre måluppfyllelse En högre måluppfyllelse kommer bara av att förändra saker i den dagliga verksamheten i alla klassrum. För att kunna bedriva ett lyckat skolutvecklings- och förändringsarbete i praktiken måste rektor och arbetslag dela kunskap och lära tillsammans (lärande organisation). 1.4 Nyckeltal Nyckeltal skola Lärartjänster Elevassistenter Antal elever Antal elever/ lärare Rådaskolan 24, ,4 Nordalsskolan 25, ,1 Fagerlidsskolan 6, ,5 Åsebroskola ,4 Karolinerskolan 8, ,6 Åsens skola 4, Melleruds särskola 2,75 1,75 9 3,3 Dahlstiernska gymnasiet 19,6 0, ,5 Delårsbokslut (9)

8 Nyckeltal för fritids Personal Antal elever Antal timmar/personal Antal barn/personal Nordalsskolan 5, ,2 Fagerlidsskolan 3, ,1 Åsebro skola 2, ,8 Karolinerskolan 2, ,3 Åsens skolan ,6 FSO - frivillig skolbarnsomsorg Nyckeltal för förskolan Beställning Antal barn Antal tjänster Medel timmar/anställd Antal barn/anställd Nordalsskolans 5 årsgrupp , ,0 Melleruds Södra , ,4 Åsebro förskola , ,7 Kroppefjälls förskola ,7 Åsens förskola , ,4 Förskolan Ymer , ,4 Pedagogisk omsorg , ,9 2 Utbildningsbeställaren 2.1 Delårsbokslut Förvaltningschef Anders Pettersson År / Tkr Bokslut Bokslut Budget Budget 2014 Prognos Avvikelse Intäkter Kommunbidrag Summa intäkter Personal Löpande Kapital Summa Årets resultat Delårsbokslut (9)

9 2.2 Verksamhetsbeskrivning Förvaltningskontoret består av förvaltningschef, förvaltningsekonom, verksamhetsutvecklare och kansliassistent. Förvaltningskontoret arbetar med övergripande kvalitetsarbete och strategiska frågor för hela eller delar organisationen. Huvudmannens systematiska och kontinuerliga kvalitetsarbete bygger på att följa upp att varje rektor i en ständig process följer upp måluppfyllelsen, analysera och bedöma utvecklingsbehoven, planera och genomföra åtgärder samt dokumentera arbetet. Förvaltningen har under året haft ett fortsatt fokus på en ökad måluppfyllelse i alla verksamheter. Detta sker genom: en ökning av personaltätheten i förskolan har skett under under våren. en effektiv mål- och resultatstyrning med ett gemensamt fokus och kompetensutveckling en utökning av antalet förstelärare synliggöra elevernas lärande i undervisningen genom en utvecklad uppföljning av elevens lärande och återkoppling på elevernas framsteg. ökad uppföljning och redovisning av resultat, analys och åtgärder i kvalitetsverktyget Stratsys. en till en satsning omfattar nu från åk 6 till och med åk 3 gymnasiet ett fortsatt fokus på ett skolutvecklingsarbete med vetenskaplig grund 2.3 Analys Verksamhet Under våren invigdes förskolan Ymer i Mellerud. Ingen kö till barnomsorgen råder för närvarande. rekrytering av personal till förskolan har varit bekymmersam under året. Ett arbete med ett tydligt fokus på en ökad måluppfyllelse har pågått i alla verksamheter. Under året har kommunens skolor fortsatt utvecklat undervisningen med fokus på elevers lärande och utgå från en vetenskaplig grund i arbetet.. Konkreta, effektiva åtgärder kombinerat med extra resurser bidrog till en ökning av elevernas måluppfyllelse Fler av eleverna i årskurs 9 än tidigare hade fullständiga betyg och Meritvärdet ökade kraftigt från till 217. Förvaltningen har utvecklat uppföljningen av elevers lärande genom fler och tydligare nyckeltal. Elevenkät genomfördes i slutet av vårterminen där resultatet följs upp vid läsårsstarten Kompetensutvecklingen ute på samtliga kommunens skolor har byggt på James Nottinghams föreläsning vid årets början. Samtliga lärare har läst och följt upp samma vid pedagogiska konferenser under året. Ett bekymmer inför läsåret har fortsatt varit svårigheten att rekrytera matematiklärare. En utökning av antalet förstelärare har skett inför det nya läsåret. Ekonomi Under 2014 har förvaltningen budgeterat med en lägre interkommunal ersättning ( IKE ) kostnad än föregående år. Det finns alltid en osäkerhet kring om elever fullföljer sina gymnasiestudier vilket medför att det är svårt att beräkna är kostnaden för interkommunala ersättningar. Utbildningsbeställaren prognostiserar ett noll resultat räknat på hela året. En utökning av antalet förskoleplatser samt en ökad kostnad för förskoleplaceringar i andra kommuner genererar ett underskott.. Delårsbokslut (9)

Kvalitetsredovisning vt 14 Nordalsskolan. Delårsbokslut 201407

Kvalitetsredovisning vt 14 Nordalsskolan. Delårsbokslut 201407 Kvalitetsredovisning vt 14 Nordalsskolan Delårsbokslut Delårsbokslut Nordals enhet Rektor och förskolechef AnnHelen Adler Johanesson År / Tkr 201307 Budget Budget 2014 Prognos 2 2014 Avvikelse Intäkter

Läs mer

Melleruds Södra Melleruds Kommun Systematiskt kvalitetsarbete 2014

Melleruds Södra Melleruds Kommun Systematiskt kvalitetsarbete 2014 Melleruds Södra Melleruds Kommun Systematiskt kvalitetsarbete 04 MELLERUD 5.0. ROBERT OLSSON FÖRSKOLECHEF/REKTOR Bokslut 04 År / Tkr Bokslut 03 Bokslut 04 Budget 04 Avvikelse Intäkter 35 78 388 393 Kommunbidrag

Läs mer

Delårsbokslut 2014 jan- juli. Dahlstiernska gymnasiet och Vuxenutbildningen. Innehållsförteckning

Delårsbokslut 2014 jan- juli. Dahlstiernska gymnasiet och Vuxenutbildningen. Innehållsförteckning Delårsbokslut 2014 jan- juli Dahlstiernska gymnasiet och Vuxenutbildningen Innehållsförteckning 1 Dahlstiernska... 2 2 Dahlstiernska Gymnasium... 6 3 Vuxenutbildning... 7 1 Dahlstiernska 1.1 Delårsbokslut

Läs mer

Delårsbokslut 2014 jan-juli. Melleruds Södra. Innehållsförteckning

Delårsbokslut 2014 jan-juli. Melleruds Södra. Innehållsförteckning Delårsbokslut 2014 jan-juli Melleruds Södra Innehållsförteckning 1 Mellerud Södra... 2 2 Fagerlidsskolan... 5 3 Förskolan Lunden... 6 4 Förskolan Markusgården... 6 1 Mellerud Södra 1.1 Delårsbokslut Rektor

Läs mer

Åsebro Melleruds Kommun Systematiskt kvalitetsarbete 2014

Åsebro Melleruds Kommun Systematiskt kvalitetsarbete 2014 Åsebro Melleruds Kommun Systematiskt kvalitetsarbete 04 MELLERUD 5.0. LENA ANDERSSON FÖRSKOLECHEF/REKTOR Bokslut 04 Åsebro År / Tkr Bokslut 03 Bokslut 04 Budget 04 Avvikelse Intäkter 34 33 3 Kommunbidrag

Läs mer

Åsen Melleruds Kommun Systematiskt kvalitetsarbete 2014

Åsen Melleruds Kommun Systematiskt kvalitetsarbete 2014 Åsen Melleruds Kommun Systematiskt kvalitetsarbete 04 MELLERUD 5.0. LENA ANDERSSON FÖRSKOLECHEF/REKTOR Bokslut 04 Åsen År / Tkr Bokslut 03 Bokslut 04 Budget 04 Avvikelse Intäkter 58 45 8 7 Kommunbidrag

Läs mer

Nordal Melleruds kommun Systematiskt kvalitetsarbete 2014

Nordal Melleruds kommun Systematiskt kvalitetsarbete 2014 Nordal Melleruds kommun Systematiskt kvalitetsarbete 04 MELLERUD 5.0. ANNHELEN ADLER-JOHANESSON FÖRSKOLECHEF/REKTOR Bokslut 04 Nordal År / Tkr Bokslut 03 Bokslut 04 Budget 04 Avvikelse Intäkter 30 807

Läs mer

Plan över det systematiska kvalitetsarbetet 2015

Plan över det systematiska kvalitetsarbetet 2015 Kultur- och utbildningsförvaltningen 2015-02-19 Plan över det systematiska kvalitetsarbetet 2015 HUVUDMANNANIVÅ Alla skolor och förskolor i Mellerud ska bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete där verksamheten

Läs mer

Belopp i tkr Bokslut 2011 Bokslut 2012 Budget 2012 Avvikelse. Intäkter 14 814 17 665 12 556 5 109. Kommunbidrag 179 836 182 163 182 163 0

Belopp i tkr Bokslut 2011 Bokslut 2012 Budget 2012 Avvikelse. Intäkter 14 814 17 665 12 556 5 109. Kommunbidrag 179 836 182 163 182 163 0 Bokslut 2012, KUN 1 Kultur och utbildningsnämnden 1.1 Bokslut 2012 Ordförande Rune Stenén Intäkter 14 814 17 665 12 556 5 109 Kommunbidrag 179 836 182 163 182 163 0 Summa intäkter 194 650 199 828 194 719

Läs mer

Verksamhetsplan för Utbildningsnämnden 2015 UN-2014/8

Verksamhetsplan för Utbildningsnämnden 2015 UN-2014/8 Ordförandeförslag Diarienummer 2015-03-30 UN-2014/8 Utbildningsnämnden Verksamhetsplan för Utbildningsnämnden 2015 UN-2014/8 Förslag till beslut Utbildningsnämnden beslutar att anta förslaget till verksamhetsplan

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Dnr 43-2014:8149 Melleruds kommun kommun@mellerud.se Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Melleruds kommun 2(12) Ti syn av skolformerna inom vuxenutbildningen i Melleruds kommun har genomfört tillsyn

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013.

Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013. Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt och

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete BUN 2013-08-27 57 Systematiskt kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Systematiskt kvalitetsarbete i Svenljunga kommun Skollagens krav innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt

Läs mer

Till förvaltningens uppgifter hör att bereda ärenden som ska fattas beslut om i BUN.

Till förvaltningens uppgifter hör att bereda ärenden som ska fattas beslut om i BUN. I Kristianstads kommun har Barnoch utbildningsnämnden (BUN) det samlade ansvaret för utbildning av barn, elever och studerande från förskola till vuxenutbildning. BUN fattar beslut om kommunal Skolplan.

Läs mer

2014-xx-xx NÄMNDSPLAN FÖRSKOLA GRUNDSKOLA GYMNASIESKOLA KOST

2014-xx-xx NÄMNDSPLAN FÖRSKOLA GRUNDSKOLA GYMNASIESKOLA KOST 2014-xx-xx NÄMNDSPLAN FÖRSKOLA GRUNDSKOLA GYMNASIESKOLA KOST 2015 1 1. INLEDNING... 3 2 VISION... 4 3 NÄMNDSMÅL... 4 3.1 Förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, fritidshem och grundskola 4 3.2 Kostverksamhet

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 08. Kultur- och utbildningsnämnden 2015-09-23 1(14) Ola Johansson (S)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 08. Kultur- och utbildningsnämnden 2015-09-23 1(14) Ola Johansson (S) Nr 08 Kultur- och utbildningsnämnden 2015-09-23 1(14) Tid och plats onsdagen den 23 september 2015, klockan 08.30 12.00, i Dalslandsrummet och klockan 13.00-15.00 i Rådaskolans konferensrum. Beslutande

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen. Verksamhetsplan 2014-2018. Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-14 80 Reviderad 2014-12-18 110

Barn- och utbildningsförvaltningen. Verksamhetsplan 2014-2018. Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-14 80 Reviderad 2014-12-18 110 Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2014-2018 Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-14 80 Reviderad 2014-12-18 110 Innehåll Inledning... 3 Lagstiftning, mål och riktlinjer... 3

Läs mer

Skolplanen. Uppdrag. kommunalt styrdokument

Skolplanen. Uppdrag. kommunalt styrdokument Skolplan 2009 2 Skolplanen kommunalt styrdokument Enligt skollagen ska det i varje kommun finnas en skolplan som visar hur kommunens skolverksamhet ska formas och utvecklas. Av skolplanen ska framgå hur

Läs mer

Kvalitetsarbete för Vasaskolan period 2 (okt dec), läsåret

Kvalitetsarbete för Vasaskolan period 2 (okt dec), läsåret Kvalitetsarbete för Vasaskolan period 2 (okt dec), läsåret 2013 2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Delårsbokslut 2014 jan-juli Kulturskolan Innehållsförteckning Kultur Mellerud... 2 Kulturverksamhet... 5 Kulturbruket... 6 Kulturskolan...

Delårsbokslut 2014 jan-juli Kulturskolan Innehållsförteckning Kultur Mellerud... 2 Kulturverksamhet... 5 Kulturbruket... 6 Kulturskolan... Delårsbokslut 2014 jan-juli Kulturskolan Innehållsförteckning 1 Kultur Mellerud... 2 2 Kulturverksamhet... 5 3 Kulturbruket... 6 4 Kulturskolan... 7 1 Kultur Mellerud 1.1 Delårsbokslut Rektor och enhetschef

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Säters kommun

Regelbunden tillsyn i Säters kommun Regelbunden tillsyn i Säters kommun Statens skolinspektion Granskning av kvalitet inom skolväsendet, förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen. Tillsyn över det offentliga skolväsendet, den allmänna förskoleverksamheten

Läs mer

Verksamhet. Styrtal 1 Meritvärde år 9 (Skolverket)

Verksamhet. Styrtal 1 Meritvärde år 9 (Skolverket) Verksamhetsberättelse Barn- och utbildningsnämnden Ordförande: Förvaltningschef: Krister Håkansson Ann-Christin Isaksson Verksamhet Ansvarsområde Förskoleverksamhet, pedagogisk omsorg, grundskola, förskoleklass,

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Dnr 44-2016:5173 Föreningen Hemgårdar i Malmö Org.nr. 846000-9460 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Malmö Montessoriskola belägen i Malmö kommun 2 (9) Dnr 44-2016:5173

Läs mer

MÅL FÖR UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAMHETER

MÅL FÖR UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAMHETER MÅL FÖR UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAMHETER Ida Gabrielsson Eurekaprojektet Kungshamn/Åsenskolan Hunnebostrands förskola, grupparbete FN:s Barnkonvention Vid alla åtgärder som rör barn skall barnets bästa

Läs mer

Kvalitetsarbete för Hjortonmyren period 2 (okt dec), läsåret 2014-2105.

Kvalitetsarbete för Hjortonmyren period 2 (okt dec), läsåret 2014-2105. Kvalitetsarbete för Hjortonmyren period 2 (okt dec), läsåret 2014-2105. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. för Västerås stad 2011-2015. Antagen av kommunfullmäktige den 22 juni 2011

UTBILDNINGSPLAN. för Västerås stad 2011-2015. Antagen av kommunfullmäktige den 22 juni 2011 UTBILDNINGSPLAN för Västerås stad 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige den 22 juni 2011 Innehåll Utbildningsplan 3 En ledande skolstad 4 Vägen till en ledande skolstad 5 Kunskaps- och utvecklingsuppdrag

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

Verksamhetsplan (Barn- och utbildningsnämnd) sid 1

Verksamhetsplan (Barn- och utbildningsnämnd) sid 1 Verksamhetsplan - 2016 (Barn- och utbildningsnämnd) sid 1 Danderyd ska erbjuda sina invånare stor valfrihet i den kommunala servicen utifrån individens önskemål och förutsättningar. Föräldrar i Danderyd

Läs mer

Nominering till Kvalitetsutmärkelse i Danderyd Bästa förskola Bästa skola

Nominering till Kvalitetsutmärkelse i Danderyd Bästa förskola Bästa skola Nominering till Kvalitetsutmärkelse i Danderyd 2017 Bästa förskola Bästa skola Utbildningsnämndens kvalitetsutmärkelse i Danderyd 2017 Kvalitetsutmärkelsen riktas till förskolor och skolor som med nytänkande,

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2016:4634 Varbergs kommun ks@varberg.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Bockstensskolan 3-5 i Varbergs kommun 2(9) Tillsyn i Bockstensskolan 3-5 har genomfört tillsyn av

Läs mer

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2014/2015

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2014/2015 Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2014/2015 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

SKOLLAGEN. Halmstad November -14 Lars Werner

SKOLLAGEN. Halmstad November -14 Lars Werner SKOLLAGEN Halmstad November -14 Lars Werner UPPLÄGG Skollagstiftningens uppbyggnad Syftet De olika verksamheterna Särskilda frågor SKOLLAGSTIFTNINGEN Skollagen Skolförordningen, gymnasieförordningen och

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan Smedby skola period 4 (april juni), läsåret

Kvalitetsarbete för grundskolan Smedby skola period 4 (april juni), läsåret Kvalitetsarbete för grundskolan Smedby skola period 4 (april juni), läsåret 2013-2014 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden (10) Plats och tid: Kommunhuset, Bröderna Ericssonrummet, kl

Barn- och utbildningsnämnden (10) Plats och tid: Kommunhuset, Bröderna Ericssonrummet, kl Barn- och utbildningsnämnden 2016-08-16 1(10) Plats och tid: Kommunhuset, Bröderna Ericssonrummet, kl 9.00 10.40 Beslutande: Torbjörn Parling (S), ordförande, 51 56 Henric Forsberg (S) ersättare för Patrik

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2015:10009 Stockholms kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Gärdesskolan belägen i Stockholms kommun 2 (9) Tillsyn i Gärdesskolan har genomfört tillsyn av Stockholms kommun

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens plan för systematisk kvalitetsarbete

Barn- och utbildningsnämndens plan för systematisk kvalitetsarbete Barn- och utbildningsnämndens plan för systematisk kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Dan Christoffersson, utvecklingschef Barn- och utbildningsnämnden 2016-12-14 97 Tjörn Möjligheternas

Läs mer

Övergripande plan för det systematiska kvalitetsarbetet i förskolor och skolor i Höörs kommun 2015-18

Övergripande plan för det systematiska kvalitetsarbetet i förskolor och skolor i Höörs kommun 2015-18 2016-06-01 1 (14) Övergripande plan för det systematiska kvalitetsarbetet i förskolor och skolor i Höörs kommun 2015-18 Inledning I skollagen beskrivs att varje huvudman systematiskt och kontinuerligt

Läs mer

Föräldraråd 2011-11-30

Föräldraråd 2011-11-30 Agenda Nyheter Uterummet förändras Garantibesiktning av skolan Skolskogen Trafiksäkerhet Tillsyn skolinspektionen Nytt betygssystem Demografi Övriga frågor Syfte med Skolinspektionens tillsyn Skolinspektionens

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola r Beslut Dnr 44-2015:4063 Villberga Familjecenter Aktiebolag Org.nr. 556571-6650 Beslut för grundskola efter tillsyn i Bergtallens skola belägen i Enköpings kommun 2 (10) Tillsyn i Bergtallens skola har

Läs mer

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:9643 Kulturskolan raketen AB Org.nr. 556548-4796 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Kulturskolan Raketen belägen i Stockholms kommun 2 (13) Tillsyn i Kulturskolan Raketen

Läs mer

BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. torsdag, 2010 mars 18

BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. torsdag, 2010 mars 18 BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Organisation Resultat Måluppfyllelse Kompetensutveckling God ekonomisk hushållning Likvärdighet IUP med skriftliga omdömen Nätverk Inspektioner Go BOKSLUT

Läs mer

All verksamhet i förskola och skola skall bedrivas så att barn, elever och studerande har möjlighet att nå de nationella målen. (Nybro vs.

All verksamhet i förskola och skola skall bedrivas så att barn, elever och studerande har möjlighet att nå de nationella målen. (Nybro vs. Under vårterminen 2014 genomfördes nationella prov i grundskolans åk 3, 6 och 9 liksom betygssättning i grundskolans åk 6 och 9, gymnasieskolan. Här redovisas skolkommunens resultat på nämnds- och verksamhetsnivå

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av målstyrning.

Revisionsrapport Granskning av målstyrning. Revisionsrapport Granskning av målstyrning. Nämnden för Bildning, Fritid och Kultur Härjedalens Kommun 23 januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 3 3. Bedömning

Läs mer

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 Sammanfattning För perioden januari till och med augusti visar för- och grundskola sammantaget en positiv budgetavvikelse om 2,0 mnkr

Läs mer

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum Plan för kunskap och lärande med kvalitet och kreativitet i centrum Förord Östersunds kommunfullmäktige har som skolhuvudman antagit denna plan. Med planen vill vi säkerställa att de nationella målen uppfylls.

Läs mer

Skolors och förskolors systematiska kvalitetsarbete. vägledning och struktur

Skolors och förskolors systematiska kvalitetsarbete. vägledning och struktur Skolors och förskolors systematiska kvalitetsarbete vägledning och struktur Det gemensamma systematiska kvalitetsarbetet på Lidingö En viktig utgångspunkt i allt kvalitetsarbete är att barnets bästa sätts

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan (Jonsboskolan) period 4 (april juni), läsåret 2013/2014.

Kvalitetsarbete för grundskolan (Jonsboskolan) period 4 (april juni), läsåret 2013/2014. Kvalitetsarbete för grundskolan (Jonsboskolan) period 4 (april juni), läsåret 2013/2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola ThorenGruppen AB Org.nr. 556613-9290 Beslut för gymnasieskola efter bastillsyn i Thoren Business School Örebro belägen i Örebro kommun 2 (6) Tillsyn i Thoren Business School Örebro har genomfört tillsyn

Läs mer

ORGANISATIONS- OCH UTVECKLINGSPLAN. Barn- och utbildningsförvaltningen Kinda kommun

ORGANISATIONS- OCH UTVECKLINGSPLAN. Barn- och utbildningsförvaltningen Kinda kommun ORGANISATIONS- OCH UTVECKLINGSPLAN Barn- och utbildningsförvaltningen Kinda kommun 2013-2016 Innehållsförteckning Barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde Grundläggande värden Ramar Utvecklingsområden

Läs mer

Planen är ett politiskt dokument framtagen av Barn- och utbildningsnämnden. Antagen av Kommunfullmäktige Reviderad

Planen är ett politiskt dokument framtagen av Barn- och utbildningsnämnden. Antagen av Kommunfullmäktige Reviderad Plan för förskola och skola 2005-2007 Innehåll Kommunala skolplanen 2005-2007 Politisk vilja Vår skola skall kännetecknas av Verksamhetsmål och åtgärder - Normer och värden - Kunskaper och resultat - Elevers

Läs mer

Lomma kommun Barn och utbildningsnämnden 2016 NÄMNDSPLAN

Lomma kommun Barn och utbildningsnämnden 2016 NÄMNDSPLAN Barn och utbildningsnämnden 2016 NÄMNDSPLAN NÄMNDSPLAN Barn och utbildningsnämnden Lomma kommun 2016 1. INLEDNING Nämndsplanen uttrycker den politiska viljan för nämndens verksamheter. Nämndsplanen avser

Läs mer

Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET VERKSAMHETERNA Externbudget Tkr Utfall 2012 Prognos 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Intäkter 46 058 47 634 45 384 45

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Dnr 44-2015:9775 Centrina utbildning Aktiebolag Org.nr. 556757-2234 info@centrina.se Beslut för grundskola efter tillsyn i Centrina Kviberg belägen i Göteborgs kommun 2 (7) Dnr 44-2015:9775 Tillsyn i Centrina

Läs mer

Töreboda kommun Barn- och utbildningsnämnden. Kvalitetsredovisning avseende år 2008 för Barn- och utbildningsnämndens verksamheter

Töreboda kommun Barn- och utbildningsnämnden. Kvalitetsredovisning avseende år 2008 för Barn- och utbildningsnämndens verksamheter Töreboda kommun Barn- och utbildningsnämnden Kvalitetsredovisning avseende år 2008 för Barn- och utbildningsnämndens verksamheter 1 Kvalitetsredovisning Övergripande redovisning - nämndnivå 2008 Förutsättningar

Läs mer

Konsekvensbeskrivning mål och budget 2016 samt investeringsplaner UN-2015/112

Konsekvensbeskrivning mål och budget 2016 samt investeringsplaner UN-2015/112 Ordförandeförslag Diarienummer 2015-03-30 UN-2015/112 Utbildningsnämnden Konsekvensbeskrivning mål och budget 2016 samt investeringsplaner 2016-2019 UN-2015/112 Förslag till beslut Utbildningsnämnden beslutar

Läs mer

Beslut. Melleruds kommunn. 2011-01-20 Dnr 43-2010:4423. 4644 80 Mellerud. Komm

Beslut. Melleruds kommunn. 2011-01-20 Dnr 43-2010:4423. 4644 80 Mellerud. Komm Beslut Melleruds kommun 4644 80 Mellerud kommunen@mellerud.se 2011-01-20 Dnr 43-2010:4423 Komm munbeslut efter tillsyn av Melleruds kommunn Skolinspektionen, Box 2320, 403 15 Göteborg, Besök: Kungsgatan

Läs mer

irn Beslut för grundskola Skolinspektionen efter tillsyn i Centrina Lindholmen belägen i Göteborgs kommun

irn Beslut för grundskola Skolinspektionen efter tillsyn i Centrina Lindholmen belägen i Göteborgs kommun irn Beslut Dnr 44-2015:9774 Centrina utbildning Aktiebolag Org.nr. 556757-2234 info@centrina.se Beslut för grundskola efter tillsyn i Centrina Lindholmen belägen i Göteborgs kommun 2(7) Dnr 44-2015:9774

Läs mer

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1 Utbildningsnämnd 1 Resultatbudget Resultatbudget Utfall 2014 Budget 2015 Intäkter 89,0 68,6 Personalkostnader -224,7-216,0 Övriga

Läs mer

Uppföljning efter tillsyn i Nynäshamns kommun

Uppföljning efter tillsyn i Nynäshamns kommun 1 (5) Nynäshamns kommun kommunstyrelsen@nynashamn.se Uppföljning efter tillsyn i Nynäshamns kommun Beslut Skolinspektionen bedömer att Nynäshamns kommun har vidtagit sådana åtgärder att de påtalade bristerna

Läs mer

Vi gjorde under 2014 av med 20 mnkr för mycket

Vi gjorde under 2014 av med 20 mnkr för mycket Utbildning Gävle Vi gjorde under 2014 av med 20 mnkr för mycket men vi har för mycken vi har 20 000 barn och elever 5 800 Kommunal verksamhet 5 000 platser i förskola 350 platser i pedagogisk omsorg

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 44-2014:8552 ThorenGruppen AB Beslut för gymnasieskola efter bastillsyn i Thoren Business School Stockholm belägen i Stockholm kommun 2(9) Tillsyn i Thoren Business School Stockholm har genomfört tillsyn

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Dnr 44-2015:9693 Plusgymnasiet AB Org.nr. 556578-9129 fredrik.ericsson@academedia.se Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram efter tillsyn i Plusgymnasiet i Uddevalla belägen i Uddevalla

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan Garpenbergs skola period 4 (april juni), läsåret

Kvalitetsarbete för grundskolan Garpenbergs skola period 4 (april juni), läsåret Kvalitetsarbete för grundskolan Garpenbergs skola period 4 (april juni), läsåret 2013-2014 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå

Läs mer

Kvalitetsarbete för Smedby skola period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014

Kvalitetsarbete för Smedby skola period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014 Kvalitetsarbete för Smedby skola period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BUDGET 2010 Verksamhetsbeskrivning Barnomsorg och skola är fr o m 1 augusti 2008 organiserade i sju rektorsområden som ansvarar för lärande för barn/ungdom 1-16 år. Inom Barn-

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola ein Beslut Dnr 44-2015:9647 Primaskolan i Sverige AB Org.nr. 556557-0958 Beslut för grundskola efter tillsyn Primaskolan Farsta belägen i Stockholms kommun Beslut 2 (6) Dnr 44-2015:9647 Tillsyn i Primaskolan

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 06. Kultur- och utbildningsnämnden 2014-06-18 1(10)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 06. Kultur- och utbildningsnämnden 2014-06-18 1(10) Nr 06 Kultur- och utbildningsnämnden 2014-06-18 1(10) Tid och plats onsdagen den 18 juni 2014, klockan 08.30 12.00, i Dalslandsrummet Beslutande Ledamöter Rune Stenén, ordf. (C) Pål Magnussen, v. ordf.

Läs mer

Att välja skola i Skara kommun

Att välja skola i Skara kommun INFORMATION Att välja skola i Skara kommun Förskoleklass läsåret 16/17 December 2015 Barn- och utbildningsförvaltningen Ulla-Stina Millton, förvaltningschef Välkommen att börja i förskoleklass! De allra

Läs mer

Budget och verksamhetsplan 2015 2017

Budget och verksamhetsplan 2015 2017 Budget och verksamhetsplan 2015 2017 Verksamhetsområde Bildning 2015-01-20 Budget och verksamhetsplan 2015 2017 Verksamhetsområde Bildning Innehållsförteckning Organisation Verksamhetsmål och aktiviteter

Läs mer

Nyckeltal vårterminen 2016 Grundskola Melleruds kommun

Nyckeltal vårterminen 2016 Grundskola Melleruds kommun Nyckeltal vårterminen 2016 Grundskola Melleruds kommun Innehåll Sida Bemanning 15/5 2016 1 Elevenkät vt 2016 2 Ämnesprov åk 3 3 Ämnesprov åk 6 4 Bedömn åk 1-6 5 Åk 6 betygssammanställning 7 Åk 7-9 betyg

Läs mer

Utbildningsnämndens delegeringsordning Antagen av utbildningsnämnden 2011-10-26

Utbildningsnämndens delegeringsordning Antagen av utbildningsnämnden 2011-10-26 Utbildningsnämndens delegeringsordning Antagen av utbildningsnämnden 2011-10-26 Reviderad 2012-04-18: Punkt 7.3 Reviderad 2012-05-23: Punkt 10.4 Reviderad 2012-06-20: Punkt 5.7, punkt 14.1, ägg med två

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Utbildningspolitisk strategi

Utbildningspolitisk strategi Utbildningspolitisk strategi 2012-2015 för förskola, förskoleklass, skola och fritidshem i Örnsköldsvik Antagen av kommunfullmäktige 2012-05-28 77 Våra huvudmål: Högre måluppfyllelse & Nolltolerans mot

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2015:564 Södertälje kommun Beslut för grundsärskola efter prioriterad tillsyn i Fornbackaskolan belägen i Södertälje kommun 2 (11) Tillsyn i Fornbackaskolan har genomfört tillsyn av Södertälje kommun

Läs mer

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ordförande: Catharina Malmborg Förvaltningschef: Kerstin Melén-Gyllensten

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ordförande: Catharina Malmborg Förvaltningschef: Kerstin Melén-Gyllensten Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ordförande: Catharina Malmborg Förvaltningschef: Kerstin Melén-Gyllensten Uppdrag Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens uppdrag är att fullgöra kommunens uppgifter

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 1 Barn och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 2 Nuläge 2 Systematiskt kvalitetsarbete enligt skollagens 4:e kapitel 2 Modellen för

Läs mer

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Tidaholms kommun. Beslut. Tidaholms kommun.

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Tidaholms kommun. Beslut. Tidaholms kommun. Dnr 43-2014:8572 Tidaholms kommun tidaholms.kommun@tidaholm.se Beslut för förskola efter tillsyn i Tidaholms kommun 13eslut 2 (10) Tillsyn av förskolan i Tidaholms kommun har genomfört tillsyn av förskolan

Läs mer

Beslut. efter tillsyn i Tibro kommun

Beslut. efter tillsyn i Tibro kommun Tibro kommun kommun@tibro.se efter tillsyn i Tibro kommun Skolinspektionen, Box 2320, 403 15 Göteborg, Besöksadress Kungsgatan 20 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586 080 04 www.skolinspektionen.se 2 (8)

Läs mer

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Juridisk vägledning Reviderad maj 2015 Mer om Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Alla elever ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt. Vissa elever

Läs mer

Förskolans och skolans plan för särskilt stöd

Förskolans och skolans plan för särskilt stöd 2011-08-10 Sid 1 (5) Förskolans och skolans plan för särskilt stöd Detta dokument är reviderat i juli 2011 och gäller tillsvidare. Rutinerna för arbetet med särskilt stöd kommer under hösten 2011 att noggrannare

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2017. Utbildningsnämnd

Verksamhetsplan 2014-2017. Utbildningsnämnd Verksamhetsplan - Utbildningsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Medborgare och kunder har förtroende för verksamheten och våra kunder är delaktiga och har inflytande i verksamheten

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2014:8529 Södertälje kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Södertälje kommun 2 (12) Tillsyn i Södertälje kommun har genomfört tillsyn av Södertälje kommun under våren 2015.

Läs mer

PLAN FÖR UTVECKLING AV FRITIDSHEM

PLAN FÖR UTVECKLING AV FRITIDSHEM UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGE N SID 1 (7) 2012-11-13 DNR 12-411/7073 BILAGA PLAN FÖR UTVECKLING AV FRITIDSHEM UPPDRAGET I skollagen står följande om syftet med utbildningen på fritidshemmet:

Läs mer

Kvartalsrapport september med prognos 4. Barn- och utbildningsnämnd

Kvartalsrapport september med prognos 4. Barn- och utbildningsnämnd Kvartalsrapport september med prognos 4 Barn- och utbildningsnämnd 1 Inledning Nämnderna ska enligt kommunstyrelsens anvisningar redovisa fyra budgetuppföljningar och prognoser under året. Uppföljningen

Läs mer

Kvalitetsarbete för fritidshemmet Hjortonmyren period 2 (okt dec), läsåret

Kvalitetsarbete för fritidshemmet Hjortonmyren period 2 (okt dec), läsåret Kvalitetsarbete för fritidshemmet Hjortonmyren period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2015:4633 Göteborgs kommun orgryteharlanda@orgryteharlanda.goteborg.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Bagaregårdsskolan, Göteborgs kommun 2(10) Dnr 43-2015:4633 Tillsyn

Läs mer

Riktlinjer för mottagande av nyanlända elever,

Riktlinjer för mottagande av nyanlända elever, Riktlinjer för mottagande av nyanlända elever, Melleruds Kommun 2014 1 Inledning Sammanfattning av de rutiner som tillämpas i Melleruds kommun anpassade till Skolverkets skrifter: Allmänna råd för utbildning

Läs mer

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolans fritidshem period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolans fritidshem period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014 Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolans fritidshem period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå

Läs mer

Budget 2016 samt plan för ekonomin åren FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Budget 2016 samt plan för ekonomin åren FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Budget 2016 samt plan för ekonomin åren 2017-2018 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET VERKSAMHETERNA Driftbudget Tkr Utfall 2014 Prognos 2015 Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Intäkter 49 772 50 073 50 588 50

Läs mer

Ljusnarsbergs kommuns skolplan utgår från Vision 2020 samt från kommunens värdegrund.

Ljusnarsbergs kommuns skolplan utgår från Vision 2020 samt från kommunens värdegrund. BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Skolplan 2012-2015 Ljusnarsbergs kommuns skolplan utgår från Vision 2020 samt från kommunens värdegrund. VISION 2020: Ljusnarsbergs kommun verkar aktivt för en attraktiv livsmiljö

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 43-2014:7575 Alingsås kommun kommunstyrelsen@alingsas.se Beslut för gymnasieskola efter prioriterad tillsyn i Alströmergymnasiet sektor 1 i Alingsås kommun 2 (10) Tillsyn i Alströmergymnasiet sektor

Läs mer

Verksamhetsplan 2012 för barn- och ungdomsnämnden till Kommunplan 2012 och utblick

Verksamhetsplan 2012 för barn- och ungdomsnämnden till Kommunplan 2012 och utblick Rev 2011-10-12 Sid 1 (6) Dnr 11BUN108 Handläggare Sinikka Pisilä Verksamhetsplan 2012 för barn- och ungdomsnämnden till Kommunplan 2012 och utblick 2013-2015 Inledning Kommunfullmäktige har fastställt

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BUDGET 2009 Verksamhetsbeskrivning Barnomsorg och skola är fr o m 1 augusti 2008 organiserade i sju rektorsområden som ansvarar för lärande för barn/ungdom 1-16 år. Inom Barn-

Läs mer

Kvalitetsarbete för fritidshemmet Hjortronmyren period 1 (juli-sept), läsåret

Kvalitetsarbete för fritidshemmet Hjortronmyren period 1 (juli-sept), läsåret 2013-10-30 Kvalitetsarbete för fritidshemmet Hjortronmyren period 1 (juli-sept), läsåret 2013-2014 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på

Läs mer

Barn- och familjenämnden

Barn- och familjenämnden Barn- och familjenämnden Ordförande: Lena Emilsson Förvaltningschef: Kerstin Melén Gyllensten Uppdrag Svarar för Förskola Grundskola Särskola Fritidshem Fritidsgårdar Individ- och familjeomsorg Övergripande

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Örnsköldsviks kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Örnsköldsviks kommun 2 (9) Tillsyn i vuxenutbildningen i Örnsköldsviks kommun har genomfört tillsyn av Örnsköldsviks kommuns vuxenutbildning

Läs mer

Utvecklingsplan för studie- och yrkesvägledning

Utvecklingsplan för studie- och yrkesvägledning 1(8) 2(8) Fredrik Aksell Fredrik.aksell@svedala.se Grundskola och gymnasium Utvecklingsplan för studie- och yrkesvägledning Studie- och yrkesvägledning Studie- och yrkesvägledning kan beskrivas som en

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola * rik duy ';',4417*At 24317.5 e/6/4 Agi 14V,9, Hermods Gymnasium AB Org.nr. 556528-6696 Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Hermods Gymnasium Göteborg beläget i Göteborgs kommun Tillsyn i Hermods

Läs mer

I Gällivare kommun finns nio fritidshem i anslutning till grundskolor med 507 2 inskrivna barn.

I Gällivare kommun finns nio fritidshem i anslutning till grundskolor med 507 2 inskrivna barn. Verksamheter Beskrivning av verksamheter för barn/elever 1-16 år Förskola Förskoleverksamheten vänder sig till barn i åldern 1-5 år och bedrivs i form av förskola och pedagogisk omsorg (1-12 år). Förskolan

Läs mer