Året i korthet. Sarah McPhee om. Strategin innebär ett betydligt bredare erbjudande för privatmarknaden. Ökad nyförsäljning och positivt resultat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Året i korthet. Sarah McPhee om. Strategin innebär ett betydligt bredare erbjudande för privatmarknaden. Ökad nyförsäljning och positivt resultat"

Transkript

1 Årsredovisning 2010

2

3 Sarah McPhee om Året i korthet Ökad nyförsäljning och positivt resultat SPP har under året levererat ett resultat på 456 miljoner kronor. Resultatet omfattar ett förstärkt finansiellt utfall men också ett bättre administrations- och riskresultat, ett tydligt tecken på att 2009 års omfattande effektiviseringsarbete gjorde en påtaglig skillnad i vår redovisning för Vår nyförsäljning på den svenska marknaden ökade med 2 procent. Den största delen av ökningen kommer från den förmedlade försäljningen som femfaldigats sedan samgåendet med Storebrand Vårt fokus på att stärka fonderbjudandet har gett tydliga resultat. Premieintäkterna från fondförsäkring har under året ökat stadigt och till och med passerat premieintäkterna från det traditionella pensionssparandet. I mars 2011 tilldelades vi för tredje året i rad utmärkelsen Årets Fondförsäkringsbolag av Söderberg & Partners. Ett tydligt bevis på det kundvärde vi har lyckats skapa med vårt fonderbjudande. Strategin innebär ett betydligt bredare erbjudande för privatmarknaden Individmarknadssatsning En ny strategisk inriktning har utvecklats och konkretiserats. Strategin innebär ett betydligt bredare erbjudande för privatmarknaden där vi kompletterar vårt nuvarande produktutbud med attraktiva lösningar för långsiktigt sparande. Vi har under året arbetat hårt med vårt varumärke. Större synlighet och ett nytt kommunikationskoncept har inte bara lett till ökad kännedom utan också till utmärkelsen Årets bästa marknadschef i branschkategori pensionsbolag, ett pris som delas ut av tidningen Resumé. Med ett starkare varumärke som står för trygghet och långsiktighet är vi väl rustade att möta marknadens och kundernas krav på moderna sparprodukter. På frammarsch Vi på SPP står för valfrihet. För oss är det viktigt att kunden fritt får välja vem som ska förvalta pensionen, att kunden har flytträtt och en möjlighet att överblicka hela sin pensionslösning. Vi driver också aktivt frågan om en ökad transparens i branschen. Tack vare Storebrandkoncernens långa erfarenhet av ansvarsfulla investeringar kan vi erbjuda unika produkter. Det senaste tillskottet i vårt fonderbjudande är tillväxtmarknadsfonden SPP Beta Emerging Markets SRI. En aktiefond förvaltad i enlighet med vår modell för ansvarsfulla investeringar. En modell vi har arbetat med i över 15 år eftersom vi vet att samhällsansvar lönar sig. Vi kan nu erbjuda våra kunder fem nya riskförsäkringar, ett betydligt mer heltäckande försäkringsskydd än tidigare. Vi erbjuder också en ny sjukvårdsförsäkring, SPP Sjukvårdsgaranti Grupp som är en utveckling av vår tidigare sjukvårdsförsäkring. Att våra fondförsäkringskunder nu också kan få sin utbetalning i fondförsäkring är även det en av årets nyheter. Vi kommer att behålla vårt starka fokus på att förbättra vårt fond- och produktutbud. SPP ska även fortsättningsvis leva upp till ambitionen att vara en aktiv och innovativ marknadsledare. Mer om vad vi har åstadkommit under året hittar du i Förvaltningsberättelsen på nästa sida. Stockholm i mars 2011 Sarah McPhee, Verkställande direktör SPP Året i korthet SPP

4 Innehåll Året i korthet... 1 Nyckeltal... 2 Förvaltningsberättelse... 3 Bolagets resultat och utveckling... 3 Viktiga händelser... 4 Kapitalförvaltning... 5 Marknad och försäljning... 6 Affärs- och produktutveckling... 6 Medarbetare... 7 Samhällsansvar... 8 Femårsöversikt... 9 Alternativ resultaträkning...10 Finansiell information Totalresultaträkning för koncernen Balansräkning för koncernen Förändring i eget kapital för koncernen Kassaflödesanalys Totalresultaträkning för moderbolaget Resultatanalys för moderbolaget Balansräkning för moderbolaget...20 Förändring i eget kapital för moderbolaget..22 Innehållsförteckning noter Noter...24 Specifikation av aktier och andelar...49 Förslag till vinstdisposition...60 Revisionsberättelse Samhällsansvarsredovisning Bestyrkanderapport för samhällsansvar Ledning och styrelse...66 Ordlista Nyckeltal Inbetalda premier, miljoner kronor Traditionell försäkring Fondförsäkring Totalt Förvaltat kapital, miljoner kronor Traditionell försäkring Fondförsäkring Totalt Totalavkastning, i procent Premiebestämd försäkring 1 7,00 9,59 5,90 0,40 6,77 Förmånsbestämd försäkring 5,98 4,12 0,59 0,46 6,83 1 Avser den portfölj som är öppen för nyteckning. Euroben Life and Pension Limited ingår i det förvaltade kapitalet från och med 2007 och i inbetalda premier från och med Nordben Life & Pension Insurance Co. Limited ingår i det förvaltade kapitalet från och med 2009 och i inbetalda premier från och med juni Förvaltningsberättelse SPP 2010

5 Förvaltningsberättelse SPP erbjuder pensions- och försäkringslösningar samt kvalificerad rådgivning till företag och offentliga verksamheter. SPP erbjuder även privat pensionssparande och trygghetslösningar i form av sjuk- och sjukvårdsförsäkringar. SPP förmedlar även fondsparande i SPP fonder. SPP-koncernens organisation SPP Livförsäkring AB med organisationsnummer har sitt säte i Stockholm. Bolaget är ett helägt dotterbolag till Storebrand Holding AB, organisationsnummer Storebrand Holding AB är i sin tur ett helägt dotterbolag till Storebrand Livsforsikring AS, organisationsnummer , som ägs av Storebrand ASA, organisationsnummer , med säte i Oslo. Storebrand Holding koncernen omfattas av den koncernredovisning som upprättas av det överordnade moderbolaget Storebrand Livsforsikring AS. Storebrands årsredovisning finns på bolagets hemsida SPP Livförsäkring AB är ett livförsäkringsbolag som erbjuder traditionellt förvaltad försäkring. Dotterbolaget SPP Liv Fondförsäkring AB erbjuder fondförsäkringsprodukter där placering sker i SPPs fondurval. I koncernen ingår även dotterbolaget SPP Liv Pensionstjänst AB och dess dotterbolag SPP Konsult AB. Dessa två bolag erbjuder konsultoch servicetjänster inom pensions- och trygghetslösningar. Vidare ingår SPP Fastigheter AB med dotterbolag vars verksamhet består i att, direkt eller indirekt, äga och förvalta fast och lös egendom. Livförsäkringsverksamhet bedrivs också utomlands genom dotterbolagen Euroben Life and Pension Ltd (säte i Dublin) och Nordben Life and Pension Insurance Co Limited (säte på Guernsey). Euroben och Nordben ägs av BenCo Insurance Holding B.V. som i sin tur ägs av SPP, Storebrand och de finska bolagen Mandatum och Varma. Storebrandkoncernen äger cirka 90 procent av BenCo, varav SPP äger 81 procent. Bolagets resultat och utveckling Resultat Under 2010 redovisade SPP-koncernen ett resultat före skatt på 469 (174) miljoner kronor. Det var framför allt ett förbättrat administrationsresultat som bidrog till resultatförbättringen. Det skedde både genom lägre kostnader samt ökade intäkter. Dessutom bidrog ett fortsatt mycket bra riskresultat till resultatet. Upplösning av tidigare avsättning för skatt bidrog till att resultatet efter skatt uppgick till 805 (5) miljoner kronor. Förvaltat kapital Det förvaltade kapitalet ökade under året och uppgick den 31 december till 141 (135) miljarder kronor, varav 39 (35) miljarder kronor var placerade i fondförsäkring. Ökningen av det förvaltade kapitalet beror i huvudsak på ett starkt nettoflöde inom fondförsäkring samt en positiv avkastning. Kundreserver i form av villkorad återbäring har också haft en positiv utveckling under året och uppgick till 13 (11) miljarder kronor vid årets slut. Solvens Kapitalbasen uppgick den 31 december 2010 till (8 074) miljoner kronor och den erforderliga solvensmarginalen uppgick till (4 160) miljoner kronor. Solvenskvoten uppgick därmed till 1,99 (1,94). Förslag till vinstdisposition Av moderbolagets resultat på 778 miljoner kronor efter skatt föreslår styrelsen och verkställande direktören att 395 miljoner kronor lämnas i utdelning. För mer detaljer avseende vinstdispositionen se sidan 60. Ökningen av det förvaltade kapitalet beror i huvudsak på ett starkt nettoflöde inom fondförsäkring samt en positiv avkastning SPP 2010 Förvaltningsberättelse 3

6 I slutet av årets andra kvartal möjliggjordes utbetalning i fondförsäkring för våra kunder Viktiga händelser Positiv utveckling för fondförsäkringserbjudandet 2010 års fokus på fondförsäkringserbjudandet har gett goda försäljningsresultat. Effekterna blev tydliga redan under årets första kvartal och har därefter haft en fortsatt positiv utveckling under hela året. Nyförsäljningen av fondförsäkring har ökat med 27 procent och premieinkomsten för löpande fondförsäkringspremier har ökat med 9 procent på helåret. Kundernas aktivitet har också ökat avsevärt. För att få kunderna mer engagerade och aktiva i sitt sparande har ett elektroniskt nyhetsbrev etablerats som under året fått över prenumeranter. Det har också gjorts ett större arbete med hemsidan som lett till att trafiken till har ökat. Integration av samhällsansvar I och med samgåendet med Storebrand 2007 påbörjades ett stort arbete med att integrera koncernprinciperna för samhällsansvar i SPP. Storebrandkoncernens ambition är att vara den ledande finansiella aktören på samhällsansvar och har arbetat med det i över 15 år. Storebrandkoncernen har för tolfte året i rad kvalificerat sig till det prestigefulla Dow Jones Sustainability World Index (DJSI World). Det innebär att Storebrandkoncernen är bland de 10 procent bästa, i världen, i sin bransch på hållbarhet. Solvens II Solvens II-regelverket som reglerar kapitaltäckning för försäkringsbolag beräknas träda i kraft den 1 januari Till skillnad från dagens i huvudsak volymbaserade regelverk kommer Solvens II att vara riskbaserat, där både tillgångar och skulder kommer att värderas marknadskonsistent. SPPs kapitalbindning kommer att styras av storleken på den risk som SPP är exponerat för: försäkringsrisker, finansiella risker och operativa risker. De exakta detaljerna i regelverket är ännu under utformning. SPPs arbete har varit uppdelat enligt de tre pelarna samt ett projekt som har till syfte att följa regelverket och ge synpunkter på dess utformning. Ett koncerngemensamt IT projekt samt ett tydligt gränssnitt mellan bolagen i koncernen har etablerats under året. SPP deltog under året i QIS 5 som var det senaste i raden av test av de hittills föreslagna Solvens II-reglerna för beräkning av kapitalbas och kapitalkrav (pelare 1). Arbetet framöver består i att försöka påverka utformningen av det nya regelverket samt att anpassa verksamheten till det nya regelverket. Förändringar i ledningsgruppen Jan Ridderwall har rekryterats till rollen som Försäljningsdirektör och tillträder sin tjänst den 1 april Tidigare Försäljningsdirektör Magnus Karlsson har gått vidare till en roll där han arbetar som projektansvarig för en omdaning av SPPs kunderbjudande. I och med den nya koncernorganisationen som trädde i kraft den 1 mars 2011 så har Monika Rappe, Direktör för Strategi och Operativa tjänster, nordiskt ansvar för Fondförsäkring. Produkt- och Affärsutvecklingsdirektör Ingrid Wrebo tog över Monika Rappes tidigare ansvar för IT och Administration i tillägg till ansvaret för Produkt och Affärsutveckling. Wenche Martinussen blir chef för Web och digitala kanaler och kommer att ingå i SPPs ledningsgrupp. Staffan Hansén lämnar ledningsgruppen och blir nordiskt ansvarig för balansstyrning. IT-utveckling Under 2010 har mycket resurser lagts på ITutveckling. I slutet av årets andra kvartal möjliggjordes utbetalning i fondförsäkring för våra kunder, den största och viktigaste utvecklingsinsatsen Numera kan samtliga av SPPs fondförsäkringskunder vid påbörjad pensionsutbetalning få denna i fondförsäkring istället för i traditionell försäkring. SPP har också lagt kraft på uppstart och implementering av CRM-system och ärendehanteringssystem. Projekten syftar till att stötta försäljning och öka effektivitet, båda projekten kommer att löpa vidare över ITPK/ITP-upphandling SPP blev inte ett av de valbara bolagen i ITPK/ ITP 1 för perioden vilket innebär att av SPPs kunder inte kan välja vilket fondförsäkringsbolag de vill, utan tvingas göra ett omval. SPP är idag inte valbara inom ITP 1 men upphandlingen berörde även ITPK, som svarade för cirka 6 procent av SPPs totala premieinkomst. Den ekonomiska effekten är således relativt liten. I upphandlingen premierades aktivt förvaltade fonder och vår blandning av aktivt förvaltade fonder och indexfonder, som i andra sammanhang har gett oss utmärkelsen bästa fondförsäkringsbolag, var en nackdel enligt upphandlingens kriterier. Upphandlingen krävde hög aktieandel upp till 70 års ålder vilket SPP inte rekommenderar för den bredare kundmassan. SPP har dock fortsatt en stark position på kryssvalsmarknaden och är ett valbart pensionsbolag för cirka 2,8 miljoner sparare på olika kollektivavtalade marknader. Ny strategisk inriktning Under året har en ny strategisk inriktning tagits fram för att SPP även fortsättningsvis ska kunna leva upp till målbilden som ett modernt försäkrings- och kapitalförvaltningsbolag som erbjuder konkurrenskraftiga spar- och trygghetslösningar. Strategin innebär bland annat en breddning av det nuvarande privatmarknadserbjudandet där SPP kompletterar produktutbudet med fler lösningar för långsiktigt sparande. I den nya inriktningen ska individ och kund stå i fokus, genom den plan som tagits fram för produktutveckling ska SPP möta kundernas krav på unika lösningar och större urval. Ny koncernorganisation Från och med den 1 mars 2011 genomfördes en omorganisation i Storebrandkoncernen. Syftet är att det ska bli enklare att vara kund i Storebrandkoncernen. Ändringarna är en konsekvens av föregående års strategiprocess och ska säkerställa mer strömlinjeformade processer och ett bättre tvärgående samarbete. Den nya modellen kommer att tydliggöra koncernens nordiska nedslagsområde och skapa förutsättningar för en mer effektiv balansstyrning. Ändringarna medför att Storebrands koncernledning har reducerats från tio till sex personer. De som ingår i den nya koncernledningen är Idar Kreutzer (koncernchef och verkställande direktör i Storebrand ASA), Odd Arild Grefstad (verkställande direktör i Storebrand Livsforsikring), Sarah McPhee (Verkställande direktör SPP), Hans Aasnæs (Verkställande direktör Storebrand Kapitalforvaltning), Gunnar Rogstad (Koncerndirektör Försäkring), Lars Aa. Løddesøl (Koncerndirektör, COO och CFO). 4 Förvaltningsberättelse SPP 2010

7 Kapitalförvaltning Starkt börsår Börsutvecklingen under 2010 präglades av stigande aktiekurser i stora delar av världen. Stockholmsbörsen steg med 26 procent (OMXSB Index) och utländska aktier steg med 5 procent (MSCI World Index). Tack vare den goda börsutvecklingen och en effektiv kapitalförvaltningsmodell kunde SPP leverera positiv totalavkastning för samtliga försäkringar med traditionell förvaltning och garanterad ränta under Investeringsstrategi I försäkringar med traditionell förvaltning och garanterad ränta är det SPP som ansvarar för placeringarna av pensionskapitalet. Investeringsstrategins mål är en god och jämn avkastning samtidigt som spararnas garanterade ränta säkerställs. Portföljutvecklingen följs dagligen och placeringarna anpassas löpande till marknadsutvecklingen. Effektiv kapitalförvaltningsmodell Den kapitalförvaltningsmodell som SPP använder kännetecknas av dynamisk riskstyrning, god riskspridning och ansvarsfulla investeringar. Dynamisk riskstyrning innebär att andelen aktier anpassas kontinuerligt i syfte att dämpa effekten av nedgångar och samtidigt ta del av uppgångar i aktiemarknaden. Aktieportföljen är globalt investerad och räntebärande portföljen placeras i flera typer av obligationer både svenska och utländska. Utöver aktier och räntebärande instrument sker placeringar i fastigheter, infrastruktur, hedgefonder och råvaror. På detta sätt sprids riskerna och ökar möjligheterna att parera nedgångar på marknaden. Alla våra egenförvaltade placeringar, fonder så väl som traditionell försäkring, omfattas av Storebrands koncernstandard för ansvarsfulla investeringar. Totalavkastningstabell Marknadsvärden (miljoner kronor) Totalavkastning (procent) Premiebestämd Garantinivå 1,25 2,5 procent Aktier ,5 29,4-43,0 1,5 18,1 Räntebärande ,3 2,5 14,5 0,8 1,0 Alternativa Investeringar ,7-5,1-1,4 2,4 6,8 Totalt ,0 9,6-5,9 0,4 6,8 Premiebestämd Garantinivå 2,75 4 procent Aktier ,3 29,5-47,2 1,5 18,1 Räntebärande ,6 2,7 19,4 0,8 1,0 Alternativa Investeringar ,8-5,1-1,7 2,4 6,8 Totalt ,3 4,8 1,2 0,4 6,8 Premiebestämd Garantinivå 4,5 5,2 procent Aktier ,4 17,7 14,8 1,5 18,1 Räntebärande ,5 2,5 24,3 0,8 1,0 Alternativa Investeringar ,3-5,2-2,8 2,4 6,8 Totalt ,4 2,9 9,6 0,4 6,8 Förmånsbestämd Aktier ,8 22,6-32,4 1,1 18,1 Räntebärande ,8 2,3 14,3 1,1 1,0 Alternativa Investeringar ,7-5,1-2,0 2,9 6,8 Totalt ,0 4,1 0,6 0,5 6,8 Avgångspension Aktier Räntebärande ,1 1,3 Alternativa Investeringar 0,0 Totalt ,1 1,3 Premiebestämd öppen för nyteckning (garantinivå 1,25 2,5 procent) 9,1 Premiebestämd kan inte nytecknas (garantinivå 2,75 4 procent) 7,1 28,1 Premiebestämd kan inte nytecknas (garantinivå 4,5 5,2 procent) 4,3 4,7 Förmånsbestämd försäkring 6,8 28,1 Avgångspension 100,0 Avkastning ,3 Totalavkastningen för försäkringar med traditionell förvaltning blev 7,00 procent i det premiebestämda beståndet (öppen för nyteckning) och 44,5 64,8 91,0 65,1 5,98 procent i det förmånsbestämda beståndet under Tillgångsfördelning (procent) Aktier Räntebärande Alternativa placeringar SPP 2010 Förvaltningsberättelse 5

8 Ljusad 3 Marknad och försäljning Ljusad 4 Marknaden för konkurrensutsatt tjänstepension fortsätter att öka och premievolymen inom segmentet som uppskattas till 95 (91) miljarder kronor fördelades på fondförsäkring med 41 (41) miljarder kronor och traditionell försäkring med 54 (50) miljarder kronor. SPPs premieinkomst för den svenska verksamheten uppgick 2010 till 7,7 (8,0) miljarder kronor. Bolagets premieinkomst sjönk således med 4 procent medan nyförsäljning steg med 2 procent (6). Då SPP inte längre är ett valbart alternativ inom ITPK påverkades premieinkomsten negativt från och med halvårsskiftet Positiv säljutveckling för SPP inom fondförsäkring SPP uppvisar en fortsatt god tillväxt i nyförsäljningen av löpande premier inom SPPs kärnaffär konkurrensutsatt tjänstepension. Tillväxten härrör från en framgångsrik satsning på fondförsäkring som bidragit med en försäljningstillväxt på 27 procent under Fondförsäkring utgjorde 67 (54) procent av nyteckningen. SPPs kunder har med stöd av SPPs egna säljare och externa förmedlare börjat nyttja fondförsäkringserbjudandet bättre genom att aktivt sprida sitt sparande på fler fonder. SPP erbjuder en fondplaceringstjänst som består av tre fondportföljer med olika riskklasser samt Ljusad 5 möjligheter till mer individualiserad fondrådgivning. Fondplaceringstjänsten har ökat både vad gäller kapital och antal försäkringstagare. Den förmedlade nyförsäljningen har femfaldigats sedan samgåendet med Storebrand 2007 och uppgick 2010 till 528 miljoner kronor. Fondförsäkringserbjudandet har också uppmärksammats av branschen, i mars 2011 utsågs SPP för tredje året i rad till Årets Fondförsäkringsbolag av den oberoende försäkringsförmedlaren Söderberg & Partners. Nytt kommunikationskoncept Under 2010 har SPP haft starkt fokus på varumärkesbyggande marknadsinsatser. Ett nytt kommunikationskoncept med rubriken Lev nu. Alltid, har etablerats. TV har varit huvudmedia under 2010 men har också kombinerats med en stor synlighet i tryckta medier. I samband med lanseringen av det nya kommunikationskonceptet har mycket tid lagts på att förbättra hemsida och kommunikation i digitala kanaler. En grund har lagts för att möjliggöra offensiv försäljning via digitala kanaler, en viktig komponent för att fortsätta ta marknadsandelar under Fokus på samhällsansvar Storebrandkoncernen har arbetat med samhällsansvar och ansvarsfulla investeringar sedan 1995 och har därmed utvecklat solida analysmetoder på området. SPPs arbete med samhällsansvar, inte minst ansvarsfulla investeringar, är en mycket viktig del i säljkårens införsäljning. Det faktum att majoriteten av våra egenförvaltade fonder och vår traditionella försäkring förvaltas enligt Storebrands koncernstandard för ansvarsfulla investeringar är en av våra största konkurrensfördelar. Mycket kraft har lagts på att kommunicera till kunder hur SPP arbetar med samhällsansvar, något som gett stor utdelning både mot förmedlare och i företagssegmentet. Affärs- och produktutveckling Fokus på fonderbjudande SPPs ambition är att även fortsättningsvis vara en aktiv och innovativ marknadsledare inom fondförsäkring. Under året har SPP genomfört ett flertal projekt för att utveckla och förbättra erbjudande och fondselekteringsprocesser. Utvecklingen av fonderbjudandet har fått mycket uppmärksamhet. Kvalitén bekräftas också av det pris Storebrand kapitalförvaltning nyligen tilldelades som Best Fund Selection Team of the Year vid Nordic fund Selection Awards. Förbättrat produktutbud Under hela 2010 har fokus på ett starkare produkt- och fondutbud varit mycket stort. Första kvartalet lanserades två nya tjänstepensionsplaner som ett led i att ytterligare förbättra SPPs erbjudande i samband med införande av ett nytt riskregelverk. I juni lanserades fyra nya produkter för att kunna erbjuda SPPs kunder ett heltäckande försäkringsskydd. I samarbete med Euro Accident erbjuder SPP livförsäkring med barnskydd, olycksfallsförsäkring, kritisk sjukdomsförsäkring, avbrottsförsäkring samt nyckelperson- och kompanjonsförsäkring. Under hösten lanserades SPPs SjukvårdsGaranti Grupp, en ny försäkring som kan tecknas utan krav på individuell riskprövning redan från fem personer. Försäkringen är enkel att teckna och fungerar också i kombination med Arbetsgivarplan 5- och 10-plan. 6 Förvaltningsberättelse SPP 2010

9 En bred kunskapsbas inom finans och försäkring samt ett stort nätverk Medarbetare Koncerngemensamt chefsutvecklingsprogram Under året fortsatte det strategiska arbetet med att vidareutveckla SPPs chefer med hjälp av Storebrandskoncernens chefsutvecklingsprogram. Målet med chefsutvecklingsprogrammet är att säkerställa att cheferna i Storebrandkoncernen är goda ledare och att koncernprinciperna får en konkret förankring i vardagen. Programmet tränar också cheferna i specifika situationer som är viktiga för att koncernen ska kunna nå sina verksamhetsmål. Koncerngemensam medarbetarundersökning Storebrandkoncernens årliga medarbetarundersökning genomfördes under hösten. Undersökningen visade att SPPs medarbetare tycker det är värdefullt att Storebrandkoncernen har som ambition att vara ledande inom samhällsansvar och upplever sig ha en mycket bra förståelse för de etiska riktlinjerna. Svaren visade också att medarbetarna på SPP upplever sig jämlikt behandlade oavsett kön, ålder, religion, etnicitet eller sexuell läggning. Kännedomen om våra fyra kärnvärden, förtroende för närmaste chef samt den egna kompetensen för att utföra sitt arbete effektivt var andra områden med goda resultat. SPP kommer att arbeta kontinuerligt med att upprätthålla detta positiva resultat. Till de områden med utvecklingspotential hör framför allt coaching och stöd från närmaste chef, något som alltför många medabetare anser saknas. För att stärka cheferna i ett coachande förhållningssätt kommer SPP att fortsätta utbilda och stötta cheferna i att jobba aktivt med detta. Ledarskapet behöver även stärkas vad det gäller att sätta mål och att följa upp dessa. Coaching och ledarskapsutbildning generellt kommer att bli fokusområden under Kompetensutveckling Medarbetarnas kompetens är avgörande för bolagets framgång på marknaden. Ansvaret för att medarbetarna har den kompetens som krävs delas mellan chefer och medarbetare. Det är i huvudsak i medarbetarsamtalen som chef och medarbetare tillsammans lägger grunden för medarbetarnas arbete och vidareutveckling. Samtalen genomförs tre gånger om året med stöd av CatalystOne, ett system för medarbetarutveckling. Jämställdhet SPP främjar jämställdhet och mångfald bland medarbetarna. Vid årsskiftet 2010/2011 var fördelningen kvinnor och män 54/46. Andelen kvinnor respektive män bland cheferna var 42/58. Det pågår ett regelbundet arbete med att identifiera framtida chefskandidater och SPP strävar efter en jämn fördelning mellan män och kvinnor på alla områden och nivåer i bolaget. Det genomförs även kontinuerlig kartläggning av lönenivåerna för att undvika och förebygga osakliga löneskillnader. Sjukvårdsförsäkring och friskvård Samtliga medarbetare omfattas av en företagsbetald sjukvårdsförsäkring genom DKV Hälsa. SPPs medarbetare har också tillgång till ett subventionerat bidrag för träning/friskvård. I SPP finns också en aktiv fritidsförening. Ersättningar Principer och processer för ersättningar och förmåner till ledande befattningshavare framgår av not 19 Driftskostnader. Hänvisning till not görs i enlighet med FFFS 2008:26 Kap 6 1. Koncerngemensamt traineeprogram Varje år anställer Storebrandkoncernen ett antal nyutexaminerade studenter med olika bakgrund och ger dem en tvåårig traineeutbildning. Inom ramen för traineeprogrammet har SPP ett samarbete med Handelshögskolan i Stockholm. Intervju med Karoline Nyström, trainee i Storebrandkoncernen Hur är traineeprogrammet upplagt? Programmet spänner över två år och under den här tiden arbetar man inom fyra olika avdelningar, det vill säga sex månader per avdelning i både Oslo och Stockholm. Hittills har jag arbetat med fastighetsfinansiering i Storebrand Bank, med produkt- och affärsutveckling på SPP och för tillfället jobbar jag med risk management för Storebrandkoncernen. Man får med andra ord en bred bas både vad gäller kunskap och nätverk. I tillägg deltar man som trainee i ett särskilt upplärningsprogram som varar två år samt får personlig uppföljning och coaching. Vad har du för studiebakgrund? Jag har en Master i finans från Handelshögskolan i Stockholm och inom ramen för denna en utbytestermin på WHU-Otto Beisheim School of Management i Tyskland. Vad hoppas du att traineerollen ska ge dig i framtiden? En bred kunskapsbas inom finans och försäkring samt ett stort nätverk. Och självklart hoppas jag på att traineeprogrammet är en dörröppnare för en spännande karriär inom Storebrandkoncernen. SPP 2010 Förvaltningsberättelse 7

10 Samhällsansvar SPP gör det lätt att säga ja till ansvar De globala utmaningarna som världen står inför kommer de närmaste åren markant att förändra förutsättningarna och spelplanen för näringslivet. Hållbarhet och ansvarsfullt agerande är därför helt avgörande för ekonomisk utveckling och en förutsättning för att leverera en bra avkastning. För SPP är därför ett systematiskt arbete med samhällsansvar lika självklart som det är långsiktigt och lika naturligt som hög avkastning. SPPs sparare ska inte bara ha en bra pension, de ska också ha en bra värld att pensionera sig i. Storebrandkoncernens samhällsansvar premieras Ett bevis för att SPP lyckats med sitt samhällsengagemang är att SPP, som enda nordiska finanskoncern, varje år sedan 1999 kvalificerat sig till Dow Jones Sustainability Index. Det innebär att koncernen tillhör de 10 procent, av världens företag, som är mest hållbara. Under året har koncernen också kvalificerat sig till FTSE4Good, GES Sustainability och NASDAQ OMX, Sustainability. Etik och samhällsansvar helt integrerat Etiskt agerande och samhällsansvar är helt integrerat i SPPs kärnverksamhet, vilket innebär att SPP utöver ekonomiska parametrar väger in även sociala och miljömässiga aspekter i samtliga beslut som fattas inom koncernen. Från mindre inköpsfrågor till stora investeringsbeslut. Samtliga medarbetare har också krav på sig att agera utefter koncernens höga etiska standard i sitt dagliga arbete. Under året har det därför genomförts en större satsning på etik i hela bolaget, där samtliga anställda har genomgått en kurs i etik och tränats i olika etiska dilemman. Aktivt ägarskap och ansvarsfulla investeringar SPP ställer höga krav på samtliga investeringar beträffande bolagens arbete med miljö, antikorruption och mänskliga rättigheter. Kraven tar sin utgångspunkt i internationella konventioner och riktlinjer. Under 2010 ökade SPP antalet bolag som övervakas och analyseras med 700 stycken på olika tillväxtmarknader. Totalt övervakas nu cirka bolag. Per det fjärde kvartalet 2010 var 94 bolag utestängda från Storebrandkoncernens portföljer. SPPs viktigaste bidrag till bärkraftig utveckling är att driva aktivt ägarskap. När SPP utestänger ett bolag är det för att SPP anser att risken är oacceptabel. Storebrandskoncernen arbetar dock hela tiden för att påverka bolagen för att genomföra förbättringar. Premierar de bästa genom Best in Class SPP arbetar kontinuerligt med att påverka samtliga investeringar i en hållbar riktning, men premierar och uppmuntrar också de allra bästa bolagen inom respektive bransch genom att dela ut en Best in Class-utmärkelse. Metoden att få fram vilka bolag som är de bästa är helt unik och bygger på finansiella, sociala, miljömässiga parametrar. Hur bolagen styrs påverkar också utfallet. Under 2010 gjordes Best in Class-analys av oljebranschen, en bransch som under 2010 haft stora utmaningar och varit katastrofdrabbad. Bolagens krisberedskap vid oljeutsläpp och exponeringen mot oljesand är två av de parametrar som vägts in i analysen. Flera stora bolag förlorade sin utmärkelse i 2010 års analys. De främsta bolagen inom samhällsansvar i oljebranschen är BG Group, Cairn Energy och Santos. Klart du kan Under året inrättades Klart du kan-stipendiet. Ett stipendium som stöttar lokala föreningar eller stiftelser som genom sin verksamhet tar samhällsansvar och gör världen lite bättre. Stipendiets ekonomiska bidrag ska möjliggöra för föreningar, projekt eller individer att förverkliga eller komma lite närmare sin vision. Sveriges första klimatneutrala bolag för handelsfastigheter I januari 2010 startade SPP tillsammans med KF Fastigheter bolaget Handelsbodarna i Sverige Fastighets AB. Handelsbodarna är det första klimatneutrala fastighetsbolaget i sitt slag. Bolaget har ambitiösa miljö- och klimatmål och ska ligga i framkant på området. Handelsbodarna ska i nära samarbete med hyresgästerna i alla faser, bidra till att möjliggöra en hållbar livsstil för besökare och konsumenter. Målet är att utöver att äga, även projektera, bygga, förvalta Sveriges mest hållbara handelsfastigheter. Vision 2050 I dag förbrukar världen naturresurser motsvarande 1,3 jordklot. Om vi fortsätter som vi gör idag kommer vi att förbruka omkring 2,3 jordklot år 2050 vilket vi alla förstår är ohållbart. Tillsammans med PWC, Alcoa och Syngenta har SPP lett ett projekt, inom ramen för näringslivsorganisationen World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), kallat Vision Projektet syftar till att undersöka vad vi gemensamt behöver göra för att skapa en hållbar värld 2050, och vad detta innebär för näringslivet. KLIMATNEUTRAL ORGANISATION SPP är ett helt klimatneutralt företag, vilket innebär att vi klimatkompenserar de CO2- utsläpp som vår verksamhet orsakar. investering Följer Storebrandkoncernens etiska regler Den här symbolen garanterar att investeringen är gjord med långsiktig omsorg om vår miljö och den värld vi lever i. Håll utkik efter den när du väljer fonder. Storebrandkoncernen har, som enda nordiska finanskoncern, under flera år kvalificerat sig till Dow Jones Sustainability Indexes. 8 Förvaltningsberättelse SPP 2010

11 Femårsöversikt Belopp i miljoner kronor KONCERNEN Resultat Premieinkomst Kapitalavkastning netto i försäkringsrörelsen Försäkringsersättningar Återbäring och rabatter Driftskostnader Försäkringsrörelsens tekniska resultat Årets resultat Ekonomisk ställning Förvaltningsfastigheter Aktier och andelar i intresseföretag Aktier och andelar Obligationer och andra räntebärande värdepapper Derivat Övriga placeringstillgångar Summa placeringstillgångar Placeringstillgångar för vilka försäkringstagaren bär risk Livförsäkringsavsättning och villkorad återbäring Fondförsäkringsåtaganden Eget kapital Förlagslån Summa konsolideringskapital Kapitalbas för försäkringsgruppen Erforderlig solvensmarginal för försäkringsgruppen Solvenskvot 1,99 1,94 1,35 1,78 3,10 Nyckeltal Förvaltningskostnadsprocent, procent 0,5 0,7 0,7 0,5 0,6 Totalavkastning, premiebestämd försäkring, procent 3 7,00 9,59 5,90 0,40 6,77 Totalavkastning, förmånsbestämd försäkring, procent 5,98 4,12 0,59 0,46 6,83 MODERBOLAGET Kapitalbas Erforderlig solvensmarginal Solvenskvot 2,63 2,51 1,74 2,45 3,69 1 Avkastningen är exklusive värdeförändring avseende fondförsäkring. 2 Beloppet redovisas i koncernens nya resultatuppställning på raden Övriga kostnader. 3 Avser den portfölj som är öppen för nyteckning. Enbart inbetalda premier avseende avtal klassificerade som försäkring enligt IFRS 4 redovisas som premieinkomst. Övriga inbetalda premier redovisas i balansräkningen. Motsvarande princip gäller för utbetalda försäkringsersättningar. Konsolideringsgrad anges inte då det inte är ett relevant mått för vinsutdelande livförsäkringsbolag. SPP 2010 Förvaltningsberättelse 9

12 Alternativ resultaträkning Resultaträkningen i ett livförsäkringsbolag ger läsaren få indikationer på hur bolagets resultat har uppstått. SPP har därför tagit fram en alternativ resultaträkning som på ett bättre sätt förklarar bolagets resultat. Den alternativa resultaträkningen är uppdelad på fyra delresultat vilka beskrivs nedan. SPP-koncernens resultat uppgick till 809 (14) miljoner kronor för verksamhetsåret Alternativ resultaträkning Belopp i miljoner kronor Administrationsresultat Not Riskresultat Not Finansiellt resultat Not Övrigt resultat Not Resultat före skatt Skatt Årets resultat Resultatet i den alternativa resultaträkningen innehåller inte minoritetens andel av BenCo som uppgår till 13 (8) miljoner kronor. Årets resultat inklusive minoritetens andel uppgår till 822 (22) miljoner kronor. En stor del av resultatet kommer från SPPs fondförsäkringsverksamhet som har en högre lönsamhet än de traditionella produkterna. Not 2 Riskresultat Livsfallsresultat Dödsfallsresultat Sjukresultat Återförsäkring Övrigt Sjukresultatet påverkades positivt av upplösta sjukreserver då tillfrisknandet var högre än förväntat. Upplösningen berodde till stor del på skärpta regler för långtidssjukskrivningar. Det positiva återförsäkringsresultatet uppstod till följd av att faktiska ersättningar var klart större än antagna ersättningar i gällande återförsäkringskontrakt. Under 2009 justerades värderingsantaganden inom sjukförsäkring vilket medförde en positiv engångseffekt på cirka 150 miljoner kronor. Vid upprättande av den alternativa resultaträkningen har SPP delat upp samtliga kundavtal på riskkomponenter utan hänsyn till klassificering enligt IFRS4. Detta innebär att även de riskkomponenter som finns i finansiella avtal redovisas i riskresultatet. Not 1 Administrationsresultat Försäkringsintäkter Kapitalavgifter Premieavgifter Övriga intäkter Konsult- och tjänsteverksamhet Summa intäkter Kostnader, försäkringsverksamhet Kostnader, konsult- och tjänsteverksamhet Summa kostnader Not 3 Finansiellt resultat Erhållen avkastningsdelning Förändring av kapitaltillskott Kostnad för värdesäkringsprogram Övrigt Året präglades av en stark avkastning på aktiemarknaderna i början och i slutet av året. Under delar av andra och tredje kvartalet var det oro på aktie- och räntemarknaderna. Den goda totalavkastningen i kundernas investeringsportföljer medförde en avkastningsdelning i det premiebestämda försäkringsbeståndet på totalt 207 (209) miljoner kronor. För förmånsbestämd försäkring utgick ingen indexeringsavgift. Det förvaltade kapitalet ökade kraftigt under 2009 och fortsatte att öka under Ett större förvaltat kapital har påverkat kapitalavgifterna positivt under året. Övriga intäkter ökade främst beroende på tillväxten inom fondförsäkring som ledde till ökade fondprovisioner. Under året minskade driftskostnaderna kraftigt till följd av de effektivitetsoch omstruktureringsåtgärder som genomfördes under Förändringar i kapitaltillskott påverkade resultatet positivt med 119 (-57) miljoner kronor. SPP tillämpade det värdesäkringsprogram som bolaget har för att skydda sig mot kraftiga marknadssvängningar och effekter i kapitaltillskott. Då marknaden stabiliserade sig under hösten reducerades exponeringen i värdesäkringsprogrammet. Kostnaden för värdesäkring uppgick till -312 (-324) miljoner kronor. 10 Förvaltningsberättelse SPP 2010

13 Not 4 Övrigt resultat Avkastning på eget kapital Räntekostnader på förlagslån Avskrivning på immateriella tillgångar Det egna kapitalet har i sin helhet varit placerad i korta räntebärande papper. Resultatnedgången i förhållande till föregående år berodde på lägre marknadsräntor. Skillnader mellan SPPs legala resultat och segmentsredovisningen i Storebrands koncernredovisning I Storebrands segmentredovisning uppgick SPPs resultat till 552 miljoner kronor före skatt, vilket var 96 miljoner kronor bättre än SPPs legala resultat före skatt. Skillnaden beror främst på att i Storebrands segmentredovisning elimineras koncerninterna förlagslåneräntor och avskrivning av immateriella tillgångar avseende SPP Liv Fondförsäkring AB. Definitioner av de olika delresultaten i den alternativa resultaträkningen Administrationsresultat Administrationsresultatet är skillnaden mellan de avgifter som tas ut från försäkringarna enligt försäkringsvillkoren och bolagets faktiska driftskostnader. Intäkterna består av avgifter som är baserade på försäkringarnas kapital, premievolym eller antal i form av styckeavgifter. Driftskostnaderna består till exempel av kostnader för personal, marknadsföring, provisioner och IT. Intäkter och kostnader hänförliga till SPPs konsult- och tjänsteverksamhet ingår i administrationsresultatet. Riskresultat Riskresultatet består av de premier bolaget tar ut för att täcka bolagets försäkringsrisker och de faktiska kostnader, i form av försäkringsersättningar, bolaget har för dessa försäkringsrisker. Försäkringsriskerna delas upp i död, långt liv, sjuk- och olycksfall. Finansiellt resultat För försäkringar med garanterad ränta är det främst tre komponenter, i form av avkastningsdelning, indexeringsavgift samt kapitaltillskott för att täcka det garanterade kapitalet, som påverkar det finansiella resultatet. Om totalavkastningen, för en premiebestämd försäkring (IF-beståndet), överstiger försäkringens garanterade ränta under ett kalenderår uppstår en avkastningsdelning. Vid avkastningsdelning erhåller den försäkrade 90 procent av totalavkastningen, dock minst den garanterade räntan och bolaget resterande 10 procent. Bolagets del av totalavkastningen, avkastningsdelningen, blir då en intäkt inom det finansiella resultatet. För förmånsbestämda försäkringar (KF-beståndet) har bolaget rätt att ta ut en indexeringsavgift om det kollektiva överskottet tillåter en indexering av försäkringarna, maximalt motsvarande förändringen i konsumentprisindex (KPI) mellan de två närmast föregående septembermånaderna. Hälften av avgiften tas ut om utgående pensioner kan indexeras med hela förändringen av KPI. Hel avgift tas ut om även fribrev kan räknas upp med hela KPI-förändringen. Hel avgift motsvarar 0,8 procent av försäkringskapitalet. Löpande görs en värdering av det garanterade åtagandet. Om det garanterade åtagandet är högre än försäkringskapitalet görs en avsättning i form av latent kapitaltillskott. Om försäkringskapitalet skulle understiga det garanterade värdet när försäkringen börjar betalas ut skjuter bolaget till kapital upp till det garanterade värdet i form av realiserat kapitaltillskott. Även resultaten av de värdesäkringsprogram (hedgeprogram) som bolaget har för att skydda sig mot effekter i kapitaltillskottet redovisas inom det finansiella resultatet. Avkastning på riskprodukter redovisas inom det finansiella resultatet. I fondförsäkring förändras de försäkrades värden med avkastningen, oavsett om avkastningen är positiv eller negativ, vilket innebär att bolaget inte redovisar något finansiellt resultat för fondförsäkringsrörelsen. Övrigt resultat Övrigt resultat utgörs av avkastningen på de tillgångar som inte förvaltas för försäkringstagarnas räkning (eget kapital) samt avskrivningar på immateriella tillgångar och räntekostnader för förlagslån. SPP 2010 Förvaltningsberättelse 11

14 Finansiell information Finansiell information SPP 2010

15 Totalresultaträkning för koncernen Belopp i miljoner kronor TEKNISK REDOVISNING AV LIVFÖRSÄKRINGSRÖRELSE Premieinkomst (efter avgiven återförsäkring) Not Kapitalavkastning, netto Not Övriga intäkter Not Försäkringsersättningar (efter avgiven återförsäkring) Not Förändring i andra försäkringstekniska avsättningar (efter avgiven återförsäkring) Not Driftskostnader Not Övriga kostnader Not Livförsäkringsrörelsens tekniska resultat ICKE-TEKNISK REDOVISNING Livförsäkringsrörelsens tekniska resultat Kapitalavkastning, netto Not Resultat före skatt Skatt Not Årets resultat Aktuariella vinster/förluster enligt IAS Årets totalresultat Årets totalresultat är hänförligt till s aktieägare Minoritetsintressen SPP 2010 Finansiell information 13

16 Balansräkning för koncernen Belopp i miljoner kronor TILLGÅNGAR Immateriella tillgångar Andra immateriella tillgångar Not Placeringstillgångar Förvaltningsfastigheter Not Aktier och andelar i intresseföretag Not Lån till intresseföretag Not Aktier och andelar Not Obligationer och andra räntebärande värdepapper Not Derivat Not Övriga finansiella tillgångar Not Placeringstillgångar för vilka livförsäkringstagaren bär placeringsrisk Fondförsäkringstillgångar Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar Oreglerade skador Fordringar Fordringar avseende direkt försäkring Not Fordringar avseende återförsäkring 45 Fordringar avseende aktuell skatt Not Uppskjuten skattefordran Not 27 7 Övriga fordringar Not Andra tillgångar Materiella anläggningstillgångar Not Kassa och bank Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Upplupna ränteintäkter Förutbetalda provisionskostnader Not Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa tillgångar På grund av byte av redovisningsprincip till Full IFRS för koncernen tillkommer en balansräkning per Då inga övergångseffekter uppstod per redovisas inte dessa balansposter i noterna. 14 Finansiell information SPP 2010

17 Belopp i miljoner kronor EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital Sid 16 Aktiekapital (2 000 aktier) Balanserat resultat Årets resultat Minoritetsintresse Årets resultat Efterställda skulder Not Försäkringstekniska avsättningar (före avgiven återförsäkring) Livförsäkringsavsättning Not Oreglerade skador Not Försäkringsteknisk avsättning för livförsäkringar för vilka försäkringstagaren bär risk Villkorad återbäring Not Fondförsäkringsåtaganden Not Andra avsättningar Pensioner och liknande förpliktelser Not Skulder avseende aktuell skatt Not Uppskjuten skatteskuld Not Övriga avsättningar Not Depåer från återförsäkrare Skulder Skulder avseende direkt försäkring Not Skulder avseende återförsäkring Derivat Not Övriga skulder Not Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not Summa eget kapital, avsättningar och skulder Poster inom linjen Panter och därmed jämförliga säkerheter ställda för egna skulder och för såsom avsättningar redovisade förpliktelser Registerförda tillgångar för försäkringstagarnas räkning* Övriga ställda panter Övriga åtaganden Not * Registerförda tillgångar för försäkringstagarnas räkning består till största delen av placeringstillgångar samt samtliga fondförsäkringstillgångar. SPP 2010 Finansiell information 15

18 Förändring i eget kapital för koncernen Belopp i miljoner kronor Aktiekapital Balanserat resultat Årets resultat Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare Minoritetsintresse Totalt eget kapital 2009 Ingående balans Justering IB för ändring efter rapportering Ny ingående balans Vinstdisposition Totalresultat Erhålllet aktieägartillskott Lämnat koncernbidrag Skatt på koncernbidrag BenCo Summa transaktioner med ägarna Utgående balans Belopp i miljoner kronor Aktiekapital Balanserat resultat Årets resultat Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare Minoritetsintresse Totalt eget kapital 2010 Ingående balans Vinstdisposition Totalresultat Erhålllet koncernbidrag Lämnat koncernbidrag Skatt på koncernbidrag Lämnad utdelning Förändring Nordben Omräkningsdifferens Summa transaktioner med ägarna Utgående balans BenCo uppstod i samband med förändringar i ägarstrukturen i Euroben Lite & Pension Ltd och Nordben Life and Pension Insurance Co, se vidare Not 54 Förvärv av rörelse. 2 Avser aktuariella vinster/förluster enligt IAS Avser 75 miljoner kronor från SPP Livförsäkring AB till Storebrand Holding AB och 5 miljoner kronor från BenCo till minoritetsintressen. 4 Avser förändring av bundna medel. 16 Finansiell information SPP 2010

19 Kassaflödesanalys för koncernen Belopp i miljoner kronor Not 1, LÖPANDE VERKSAMHET Rörelseresultat Justering för ej kassaflödespåverkande poster i rörelseresultatet: Av- och nedskrivningar Orealiserade vinster/förluster på placeringstillgångar Förändring av kapitaltillskott Förändring oreglerade skador Betalda skatter Förändring i den löpande verksamhetens tillgångar och skulder: Placeringstillgångar Skuld försäkring med garanterad ränta Fondförsäkringsåtaganden Övriga skulder exklusive försäkringsskulder Övrigt Kassaflöde av löpande verksamhet INVESTERINGSVERKSAMHET Inköp av materiella anläggningstillgångar 1 4 Förvärv av BenCo Insurance Holding B.V. 210 Förvärv av SPP Co Invest 1 AB (publ), (namnändrat från SPP Handelsfastigheter AB) 0 Förvärv av SPP Co Invest 2 AB (publ) 1 Kassaflöde av investeringsverksamhet FINANSIERINGSVERKSAMHET Utdelning till aktieägare 80 Erhållet aktieägartillskott Lämnat koncernbidrag Kassaflöde av finansieringsverksamhet Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Kassaflöde av löpande verksamhet Kassaflöde av investeringsverksamhet Kassaflöde av finansieringsverksamhet Likvida medel vid periodens slut Not 1 Förvärv av dotterföretag Förvärvade tillgångar och skulder Belopp i miljoner kronor Aktier i koncern och intresseföretag 174 Placeringstillgångar Fordringar 181 Kassa och bank Andra tillgångar 3 Summa tillgångar Försäkringstekniska avsättningar (före avgiven återförsäkring) Skulder 98 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 40 Summa skulder Not 2 Räntor och utdelningar Belopp i miljoner kronor Erhållen ränta Erlagd ränta Erhållen utdelning Utdelning till aktieägare 80 Summa räntor och utdelningar Som Kassa och bank i balansräkningen redovisas medel som företaget direkt förfogar över. Kassa och bank som ingår som en del i kapitalförvaltningen och som företaget endast indirekt förfogar över redovisas som placeringstillgångar under rubriken Övriga finansiella tillgångar. Köpeskilling 1 4 varav likvida medel 1 4 Förändring av eget kapital 210 SPP 2010 Finansiell information 17

20 Totalresultaträkning för moderbolaget Belopp i miljoner kronor TEKNISK REDOVISNING AV LIVFÖRSÄKRINGSRÖRELSE Premieinkomst (efter avgiven återförsäkring) Not Kapitalavkastning, intäkter Not Orealiserade vinster på placeringstillgångar Not Övriga tekniska intäkter Not Försäkringsersättningar (efter avgiven återförsäkring) Not Förändring i andra försäkringstekniska avsättningar (efter avgiven återförsäkring) Not Återbäring och rabatter Not Driftskostnader Not Kapitalavkastning, kostnader Not Orealiserade förluster på placeringstillgångar Not Andel i intressebolagsresultat 21 Kapitalavkastning överförd till finansrörelsen 1 6 Livförsäkringsrörelsens tekniska resultat ICKE-TEKNISK REDOVISNING Livförsäkringsrörelsens tekniska resultat Kapitalavkastning, intäkter Not Kapitalavkastning överförd från livförsäkringsrörelsen 1 6 Kapitalavkastning, kostnader Not Orealiserade förluster på placeringstillgångar Not Resultat före skatt Skatt på årets resultat Not Årets resultat Lämnat koncernbidrag till dotterbolag 2 Årets totalresultat Finansiell information SPP 2010

Delårsrapport Januari juni 2014. SPP Fondförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8599

Delårsrapport Januari juni 2014. SPP Fondförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8599 Delårsrapport Januari juni 2014 SPP Fondförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8599 Kommentarer till delårsrapporten januari juni 2014 SPP Fondförsäkring AB (publ) (SPP Fondliv) avger härmed delårsrapport

Läs mer

ARKITEKTERNAS PENSIONSKASSA Halvårsrapport januari - juni 2008

ARKITEKTERNAS PENSIONSKASSA Halvårsrapport januari - juni 2008 ARKITEKTERNAS PENSIONSKASSA Halvårsrapport januari - juni 2008 Resultatet Resultatet efter skatt uppgick till -291,6 (485,9) miljoner kronor. Det negativa resultatet beror främst på att kapitalavkastningen

Läs mer

SFS 1995:1560. Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag. 1 kap. Inledande bestämmelser

SFS 1995:1560. Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag. 1 kap. Inledande bestämmelser SFS 1995:1560 Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag 1 kap. Inledande bestämmelser Normgivningsbemyndigande 4 Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen får

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2016

Delårsrapport januari juni 2016 Delårsrapport januari juni 2016 Resultatet AI Pensions resultat efter skatt uppgick till -297 (488) miljoner kronor. Resultatet har framförallt påverkats av fortsatt sjunkande räntor vilket gjort att försäkringstekniska

Läs mer

SPP ska vara Sveriges främsta och mest respekterade pensionsbolag

SPP ska vara Sveriges främsta och mest respekterade pensionsbolag Årsredovisning 2009 Vår ambition SPP ska vara Sveriges främsta och mest respekterade pensionsbolag Vi ska erbjuda pensionslösningar till arbetsgivare och deras anställda. Våra kunder ska känna sig trygga

Läs mer

Delårsrapport Januari juni 2014. SPP Livförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8524

Delårsrapport Januari juni 2014. SPP Livförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8524 Delårsrapport Januari juni 2014 SPP Livförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8524 Kommentar till delårsrapporten januari juni 2014 Styrelsen och verkställande direktören för SPP Livförsäkring AB (publ) (SPP

Läs mer

Första halvåret 2014 i sammandrag

Första halvåret 2014 i sammandrag Försäkringsbranschens Pensionskassa De/årsrapport januari -juni 2014 Första halvåret 2014 i sammandrag Premieinkomsten för första halvåret uppgick till 311 (331) miljoner kronor. Första halvårets resultat

Läs mer

Årsredovisning 2011 SPP Livförsäkring AB

Årsredovisning 2011 SPP Livförsäkring AB Årsredovisning 2011 SPP Livförsäkring AB Innehåll Nyckeltal...3 Året i korthet...5 Förvaltningsberättelse...6 Viktiga händelser...7 Vision och kärnvärden...8 Kapitalförvaltning...10 Marknad och försäljning...11

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2017 PP Pension Fondförsäkring AB

Delårsrapport januari-juni 2017 PP Pension Fondförsäkring AB Delårsrapport januari-juni 2017 PP Pension Fondförsäkring AB Förvaltningsberättelse PP Pension Fondförsäkring AB (516406-0237) startades den 1 juli 2005 och är ett helägt dotterbolag till PP Pension Försäkringsförening.

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30. KPA Pensionsförsäkring AB(publ) org nr 516401-6544

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30. KPA Pensionsförsäkring AB(publ) org nr 516401-6544 Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 KPA Pensionsförsäkring AB(publ) org nr 516401-6544 K P A P E N S I O N S F Ö R S Ä K R I N G A B Styrelsen och verkställande direktören för KPA Pensionsförsäkring AB

Läs mer

Halvårsrapport. Januari-Juni 2003. Lite mer att leva för

Halvårsrapport. Januari-Juni 2003. Lite mer att leva för Halvårsrapport Januari-Juni 2003 Lite mer att leva för Fortsatt trygghet i traditionellt pensionssparande Under det gångna halvåret har debatten om livbolagens verksamhet fortsatt. Såväl principen om ömsesidighet

Läs mer

Finansiell presentation Länsförsäkringar Liv. December 2014

Finansiell presentation Länsförsäkringar Liv. December 2014 Finansiell presentation Länsförsäkringar Liv December 2014 Sammanfattning av resultatet Resultatet 2014 uppgick till 1,9 mdr. Räntorna föll under året med ca 160 bp vilket påverkade resultatet negativt.

Läs mer

Skandia Liv har en för branschen stark solvensgrad som vid årsskiftet uppgick till 142 (176) 2 procent.

Skandia Liv har en för branschen stark solvensgrad som vid årsskiftet uppgick till 142 (176) 2 procent. Pressmeddelande 19 februari 2003 Skandia Liv 103 50 Stockholm Telefon vx 788 10 00 Telefax 788 15 66 Besöksadress: Sveavägen 44 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) 1 Skandia

Läs mer

Finansiella rapporter 2014

Finansiella rapporter 2014 SPP Livförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8524 Bolaget upplöstes i samband med fusion med systerbolaget SPP Liv Fondförsäkring AB (publ) den 2 januari 2015 Innehåll Verksamhetsberättelse 3 Ägarförhållande

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2015

Halvårsrapport januari juni 2015 Halvårsrapport januari juni 2015 Resultatet AI Pensions resultat efter skatt uppgick till 488 (-49) mkr enligt bokslutet per 30 juni 2015. Det positiva resultatet beror på den goda avkastningen som ökat

Läs mer

Msek 2015 2014 2013 2012 2011 Intäkter från investeringsavtal 2,4 2,0 1,6 1,3 1,1 Kapitalavkastning netto i försäkringsrörelsen 11,0 36,0 24,2 12,8-8,8 Driftskostnader 7,8 7,4 9,7 5,7 5,2 Livförsäkringsrörelsens

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag. Delårsrapport januari augusti 2014. Innehållsförteckning

Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag. Delårsrapport januari augusti 2014. Innehållsförteckning Delårsrapport januari augusti 2014 Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Delårsrapport januari augusti 2014 Innehållsförteckning Sida Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Förändring

Läs mer

SPP 2007. Vi blir störst i Norden. 7,7 miljarder till SPP. Företagskunder fick 240 miljoner

SPP 2007. Vi blir störst i Norden. 7,7 miljarder till SPP. Företagskunder fick 240 miljoner Årsredovisning 2007 SPP 2007 Året i korthet Innehåll Vi blir störst i Norden I december köpte Storebrand SPP av Handelsbanken. SPP och Storebrand blir tillsammans Nordens största pensionskoncern. Båda

Läs mer

Årsredovisning 2013. SPP Livförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8524

Årsredovisning 2013. SPP Livförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8524 Årsredovisning 2013 SPP Livförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8524 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 ägarförhållande och struktur 3 verksamheten och produkter 3 väsentliga händelser under året 3 väsentliga

Läs mer

KA Löpande 732-698 -13-36 KA. RR Intäkter 985 RR. BR Anläggnings- 49. #1 #2 #3 Lån, Rta #3 Hyra #4. Investering. Finansiering -29

KA Löpande 732-698 -13-36 KA. RR Intäkter 985 RR. BR Anläggnings- 49. #1 #2 #3 Lån, Rta #3 Hyra #4. Investering. Finansiering -29 Lösningsförslag (BLZ) #1 #2 #3 Lån, Rta #3 Hyra #4 KA Löpande 732-698 -13-36 KA Investering 280-67 -7-38 153 Finansiering -29 Årets kassaflöde 1012-765 -49-74 124 RR Intäkter 985 RR Kostnader -769-19 -72-37

Läs mer

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Med rätt värderingar sedan 1906 Hur bygger man ett företag som förblir stabilt? Man börjar med att lägga en ordentlig grund; en värdegrund.

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Hans Schedin, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm. Beställningsadress: Thomson Fakta AB, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tel. 08-587 671 00, Fax

Läs mer

Innehåll. Året i korthet...3. Resultaträkning...15. VD har ordet...4. Resultatanalys...16. Förvaltningsberättelse...6. Balansräkning...

Innehåll. Året i korthet...3. Resultaträkning...15. VD har ordet...4. Resultatanalys...16. Förvaltningsberättelse...6. Balansräkning... Årsredovisning 2008 Innehåll Året i korthet...3 VD har ordet...4 Förvaltningsberättelse...6 1. Bolagets utveckling 2. Kapitalförvaltning 3. Marknad och försäljning 4. Affärs- och produktutveckling 5. Medarbetare

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2015 PP Pension Försäkringsförening

Delårsrapport januari-juni 2015 PP Pension Försäkringsförening Delårsrapport januari-juni 2015 PP Pension Försäkringsförening VD har ordet Det första halvåret 2015 har karaktäriserats av hårt arbete med att förstärka grunden i PP Pensions erbjudande. Vi har implementerat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Delårsrapport. januari till juni 2016

Delårsrapport. januari till juni 2016 Delårsrapport januari till juni 2016 Delårsrapport januari till juni 2016 Försäkringsrörelsen Årsförsäkringen Premieinkomsten för årsförsäkringsrörelsen uppgick till 71,9 (65,8) Mkr och premieintäkten

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari december 2014. SPP Livförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8524

Bokslutskommuniké Januari december 2014. SPP Livförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8524 Bokslutskommuniké Januari december SPP Livförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8524 december Kommentar till bokslutskommuniké januari december SPP Livförsäkring AB (publ) (SPP Liv) avger härmed bokslutskommuniké

Läs mer

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2015 Kommentarer koncernen Koncernens räntenetto uppgick 2015 till 416 Mkr (338). Det ökade räntenettot beror på högre ränteintäkter till följd av ökad koncernintern

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2015. SPP Pension & Försäkring AB (publ). Org nr 516401-8599.

Delårsrapport januari juni 2015. SPP Pension & Försäkring AB (publ). Org nr 516401-8599. Vi är övertygade om att framtidens vinnare finns bland hållbara företag. Det ger dig möjlighet till en bättre pension och en bättre värld att pensioneras i. Sarah McPhee, Senior advisor inom hållbarhet

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286

Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286 Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286 Delårsrapport januari juni 2008 Om Nordax Finans AB (publ) Nordax Finans AB (publ), nedan kallat Nordax Finans, är ett helägt dotterbolag till Nordax

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Delårsrapport 1/2015

Delårsrapport 1/2015 Delårsrapport 1/2015 Januari-mars 2015, AMHULT 2 AB (publ) Nettoomsättning för perioden uppgick till 1 990 (790)TSEK. Resultatet för perioden -418 (-304) TSEK efter skatt. Resultat per aktie (före och

Läs mer

Femårsöversikt och nyckeltal, tkr

Femårsöversikt och nyckeltal, tkr Femårsöversikt och nyckeltal, tkr RESULTAT 2009 2008 2007 2006 2005*) Premieinkomst för egen räkning 120 886 110 776 132 063 119 576 1 167 482 Kapitalavkastning netto i försäkringsrörelsen 143 158 184

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

Januari juni DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA

Januari juni DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA 1 2015 KÅPAN PENSIONER delårsrapport januari juni 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA Januari juni Det första halvåret av 2015 har präglats av en fortsatt stabil kapitalmarknad även om förhandlingarna

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Företagsinformation (Öhman Capital) med organisationsnummer 556774-0906 är ett värdepappersbolag och står under tillsyn av Finansinspektionen. Bolaget bildades 2008 och är ett helägt

Läs mer

Delårsrapport Januari juni 2014. SPP Spar AB Org.nr. 556892-4830

Delårsrapport Januari juni 2014. SPP Spar AB Org.nr. 556892-4830 Delårsrapport Januari juni 2014 SPP Spar AB Org.nr. 556892-4830 Kommentarer till delårsrapporten januari juni 2014 SPP Spar AB (SPP Spar), med organisationsnummer 556892-4830 och säte i Stockholm, avger

Läs mer

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2014

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2014 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) DELÅRSRAPPORT INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE....3 NYCKELTAL... 6 RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG... 7 RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT... 7 BALANSRÄKNING I

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Januari juni DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA

Januari juni DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA KÅPAN PENSIONER delårsrapport januari juni 2014 1 2014 DELÅRSRAPPORT Januari juni Verksamheten under det första halvåret 2014 har präglats av en fortsatt stabil kapitalmarknad. Totalavkastningen

Läs mer

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69 Finansiella rapporter 2003 Resultaträkning 66 Balansräkning 67 Förändring av eget 68 Kassaflödesanalys 69 Redovisningsprinciper och noter 70 65 Resultaträkning Mkr 2003 2002 2003 2002 Hyresintäkter Not

Läs mer

Årsredovisning 2012. SPP Liv Fondförsäkring AB

Årsredovisning 2012. SPP Liv Fondförsäkring AB Årsredovisning 2012 SPP Liv Fondförsäkring AB Innehåll Nyckeltal... 3 Året i korthet... 4 Förvaltningsberättelse... 6 Viktiga händelser... 8 Vision och kärnvärden... 10 Marknadskommentar... 12 Affärs-

Läs mer

Årsöversikt 2012. Vi handlar för din framtid.

Årsöversikt 2012. Vi handlar för din framtid. Årsöversikt 2012 Vi handlar för din framtid. Vi handlar för din framtid. Svensk Handel Försäkringar har över sextio års erfarenhet av att hjälpa företagare inom handeln i försäkrings- och placeringsfrågor.

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2013

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2013 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) DELÅRSRAPPORT INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 3 NYCKELTAL... 5 RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG... 6 RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT... 6 BALANSRÄKNING I

Läs mer

Delårsrapport Januari - mars 2010

Delårsrapport Januari - mars 2010 Pressmeddelande från SäkI AB (publ) 2010-04-19, Nr 3 Delårsrapport Januari - mars 2010 Resultatet efter skatt uppgick till 53,2 MSEK (17,7) Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 1,06 kronor (0,35)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2006 Insplanets resultat och omsättning ökar kraftigt > Nettoomsättningen ökade med 214 procent till 10 761 (3 425) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades kraftigt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

Tillägg 2014:1 (Fi Dnr ) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014

Tillägg 2014:1 (Fi Dnr ) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Tillägg 2014:1 (Fi Dnr 14-12186) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Detta dokument utgör ett tillägg till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) ( Bolaget ) grundprospekt

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2014

Bokslutskommuniké januari december 2014 Bokslutskommuniké Bokslutskommuniké januari december Finansiell Översikt Nettoomsättning 103 073 112 278 197 358 217 150 Rörelseresultat 12 626-11 736 7 800-15 672 EBITDA 17 323-6 905 17 207-6 050 EBITDA

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2013 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Casinotillväxt,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

FOLKSAM BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000

FOLKSAM BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 FOLKSAM BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 Mycket stora framgångar för Folksam på pensionsmarknaden. Satsningen på höstens pensionsval var lyckad för Folksam och gav 11 miljarder kr att förvalta Årets resultat påverkades

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2015

Delårsrapport Januari mars 2015 Delårsrapport Januari mars 2015 Period 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgår till 68 650 (62 493) kkr motsvarande en tillväxt om 10 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 4 365

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2003

Delårsrapport januari-juni 2003 Delårsrapport januari-juni 2003 Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt Stockholm den 25 augusti 2003 Alectakoncernen första halvåret 2003: God totalavkastning och stärkt konsolidering Resultatet efter skatt

Läs mer

Bokslutskommuniké 2015

Bokslutskommuniké 2015 Hållbarhet är helt integrerat i vår kapitalförvaltning och en viktig del av det löfte vi ger våra kunder. Möjlighet till högre avkastning Bra värld att gå i pension i Ändrade konsumtionsmönster Bokslutskommuniké

Läs mer

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Resultat Q2 uppgick till -35 tkr (-50 tkr). Resultat H1 uppgick till -282 tkr (-306 tkr). Nettoomsättning Q2 uppgick till 1 997 tkr (1 761

Läs mer

Hyresintäkterna minskade med 5 % till (1 539) mkr främst beroende på genomförda fastighetsförsäljningar under kvartal

Hyresintäkterna minskade med 5 % till (1 539) mkr främst beroende på genomförda fastighetsförsäljningar under kvartal Vasakronan Fastigheter AB Delårsrapport Januari juni 2009 Vasakronan Fastigheter AB är ett helägt dotterbolag till Vasakronan AB (tidigare AP Fastigheter). Denna delårsrapport ska inte förväxlas med Vasakronans

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

Skandia Liv delårsrapport januari-juni 2008

Skandia Liv delårsrapport januari-juni 2008 T RY G G H E T PENSIONER SPAR A & P L A C E R A P R I VAT VÅ R D BA N K T J Ä N S T E R FINANSIEL L A T J Ä N S T E R Skandia Liv delårsrapport januari-juni 2008 delårsrapport januari-juni 2008 kommentar

Läs mer

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 RESULTATRÄKNING, Kkr Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 % Ränteintäkter 55 246 69 023-20% 123 920 Räntekostnader -4 935-19 291-74% -27 606 Räntenetto 50 311 49 732 1% 96 314 Erhållna utdelningar

Läs mer

Orgnr.816400-4056. Delårsrapport 2012 20120101-20120630

Orgnr.816400-4056. Delårsrapport 2012 20120101-20120630 Orgnr.816400-4056 Delårsrapport 2012 20120101-20120630 Volvoresultats Försäkringsförening Besöksadress Telefon E-mail Organisationsnr M2:7 Götaverksgatan + 46 (0)31-661210 vff@volvo.com 816400-4056 405

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2017

Delårsrapport Januari mars 2017 Delårsrapport Januari mars 2017 Period 1 januari - 31 mars 2017 Nettoomsättningen uppgår till 84 399 (72 353) kkr motsvarande en tillväxt om 16,6 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 2 394

Läs mer

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2011

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2011 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) DELÅRSRAPPORT INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 3 NYCKELTAL... 6 RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG... 7 RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT... 7 BALANSRÄKNING I

Läs mer

Almi Företagspartner AB Org.nr 556481-6204. Koncernens resultaträkning Mkr 2012 2011 1 januari - 30 juni

Almi Företagspartner AB Org.nr 556481-6204. Koncernens resultaträkning Mkr 2012 2011 1 januari - 30 juni Koncernens resultaträkning Mkr 2012 2011 1 januari - 30 juni Intäkter Ränteintäkter & andra finansiella intäkter 238,2 240,4 Anslag 165,0 154,4 Övriga rörelseintäkter 75,5 88,2 478,7 483,0 Rörelsens kostnader

Läs mer

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2017 SAMMANFATTNING JANUARI MARS 2017 Nettoomsättning: 22,1 mkr (9,9 mkr), tillväxt: 123% Rörelseresultat, EBITDA:

Läs mer

Årsredovisning 2012. SPP Livförsäkring AB

Årsredovisning 2012. SPP Livförsäkring AB Årsredovisning 2012 SPP Livförsäkring AB Innehåll Nyckeltal... 3 Året i korthet... 4 Förvaltningsberättelse... 6 Viktiga händelser... 8 Vision och kärnvärden... 10 Kapitalförvaltning... 12 Marknadskommentar...

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Delårsrapport. januari juni 2008

Delårsrapport. januari juni 2008 Delårsrapport januari juni 2008 Innehåll Finansiell information för januari juni 2008 2 Vd-kommentar 3 Kommentar till moderbolagets och koncernens bokslut 4 Ekonomisk ställning och nyckeltal 5 Totalavkastningstabell

Läs mer

Vid utgången av år 1 uppvisar firma Starkonsult följande balansräkning (i sammandrag):

Vid utgången av år 1 uppvisar firma Starkonsult följande balansräkning (i sammandrag): Uppgift 1 Vid utgången av år 1 uppvisar firma Starkonsult följande balansräkning (i sammandrag): Tillgångar Skulder och eget kapital Inventarier 100 Eget kapital 200 Kundfordringar 200 Kassa 100 Skulder

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

Mot bakgrund av utvecklingen i Mabi Sverige AB har styrelsen valt att skriva upp aktierna i bolaget med 10 MSEK vilket inte är resultatpåverkande.

Mot bakgrund av utvecklingen i Mabi Sverige AB har styrelsen valt att skriva upp aktierna i bolaget med 10 MSEK vilket inte är resultatpåverkande. Bokslutskommuniké 2013 Nettoomsättning under 2013 för Mabi Rent AB var 356 051 TKR (235 263) med ett resultat efter finansiella poster på -16 070 TKR (1 944). Resultat per aktie efter skatt för perioden

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 Oförändrat kundflöde och minskande beståndsintäkter Första kvartalet Intäkterna minskade totalt med 10 procent till 18,9 (20,9) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Årsredovisning 2013. SPP Liv Fondförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8599

Årsredovisning 2013. SPP Liv Fondförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8599 Årsredovisning 2013 SPP Liv Fondförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8599 Bättre pension. Vår ambition. På SPP jobbar vi för att ge våra kunder möjlighet till en bättre pension. Vi finns där för att hjälpa

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 1 (8) Duni AB Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 Koncernen i sammanfattning mkr Jan juni Juli 2005- Helår 2006 2005 juni 2006 2005 Nettoomsättning 3.119 2.642 6.441 5.964 Rörelseresultat

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2017

Delårsrapport januari-mars 2017 Acrinova AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2017 Acrinova AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2017 Sida 1 av 11 Väsentliga händelser under perioden Fastighets AB Lennart B Eriksson som Acrinova äger

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

Delårsrapport 3,

Delårsrapport 3, KONCERNENS RESULTATRÄKNING Delårsrapport 3, 2006-2007 2007 2006 2006-2007 2005-2006 2005-2006 Tkr jan-mars jan-mars juli-mars juli-mars juli-juni Lokaluthyrning 822 733 2 312 2 027 2 686 Fastighetsunderhåll

Läs mer

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar.

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar. Sid 1 Styrelsen och verkställande direktören för Petrokraft AB får härmed avgiva årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 1 juli 2010-30 juni 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Bolaget bedriver

Läs mer

Delårsrapport 1/2016

Delårsrapport 1/2016 Delårsrapport 1/2016 Januari-mars 2016, AMHULT 2 AB (publ) Nettoomsättning för perioden uppgick till 1 933 (1 990) TSEK. Resultatet för perioden -265 (-418) TSEK efter skatt. Resultat per aktie (före och

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2016

Delårsrapport Januari mars 2016 Delårsrapport Januari mars 2016 Period 1 januari - 31 mars 2016 Nettoomsättningen uppgår till 72 353 (68 650) kkr motsvarande en tillväxt om 5,4 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 2 339

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2002

Delårsrapport januari-juni 2002 Delårsrapport januari-juni 2002 Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt Alectakoncernen första halvåret 2002: Hög premieinkomst men negativ kapitalavkastning Premieinkomsten steg med 58 procent jämfört med

Läs mer

Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2016

Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2016 Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2016 Verksamheten NCC Treasury AB (publ) är ett helägt dotterföretag till NCC AB (publ), org.nr. 556034-5174, med säte i Solna. Företaget är

Läs mer

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2016

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2016 Delårsrapport Dalslands Sparbank Januari Juni 2016 Delårsrapport för Januari Juni 2016 Verksamhetens art och inriktning Dalslands Sparbanks verksamhetsområde omfattar Mellerud, Ed, Färgelanda och Bengtsfors

Läs mer

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 1(8) KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 2015-09-01 -- 2016-08-31 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - koncernen 4 Balansräkning - koncernen 5 Kassaflödesanalys - koncernen 7 Tilläggsupplysningar och noter

Läs mer

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015 Sparbanken Gotland Org.nr. 534000-5775 Delårsrapport Januari juni 2015 Delårsrapport för perioden januari - juni 2015 Styrelsen för Sparbanken Gotland (534000-5775) avger härmed delårsrapport för verksamheten

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Amago Capital AB (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 -- 2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Årsredovisning. Pingst Förvaltning AB

Årsredovisning. Pingst Förvaltning AB Årsredovisning för Pingst Förvaltning AB 556048-6713 Räkenskapsåret 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Noter 6 Underskrifter 8 Årsredovisning för Pingst Förvaltning

Läs mer

Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2015

Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2015 Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2015 Verksamheten NCC Treasury AB (publ) är ett helägt dotterföretag till NCC AB (publ), org.nr. 556034-5174, med säte i Solna. Företaget är

Läs mer