Året i korthet. Sarah McPhee om. Strategin innebär ett betydligt bredare erbjudande för privatmarknaden. Ökad nyförsäljning och positivt resultat

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Året i korthet. Sarah McPhee om. Strategin innebär ett betydligt bredare erbjudande för privatmarknaden. Ökad nyförsäljning och positivt resultat"

Transkript

1 Årsredovisning 2010

2

3 Sarah McPhee om Året i korthet Ökad nyförsäljning och positivt resultat SPP har under året levererat ett resultat på 456 miljoner kronor. Resultatet omfattar ett förstärkt finansiellt utfall men också ett bättre administrations- och riskresultat, ett tydligt tecken på att 2009 års omfattande effektiviseringsarbete gjorde en påtaglig skillnad i vår redovisning för Vår nyförsäljning på den svenska marknaden ökade med 2 procent. Den största delen av ökningen kommer från den förmedlade försäljningen som femfaldigats sedan samgåendet med Storebrand Vårt fokus på att stärka fonderbjudandet har gett tydliga resultat. Premieintäkterna från fondförsäkring har under året ökat stadigt och till och med passerat premieintäkterna från det traditionella pensionssparandet. I mars 2011 tilldelades vi för tredje året i rad utmärkelsen Årets Fondförsäkringsbolag av Söderberg & Partners. Ett tydligt bevis på det kundvärde vi har lyckats skapa med vårt fonderbjudande. Strategin innebär ett betydligt bredare erbjudande för privatmarknaden Individmarknadssatsning En ny strategisk inriktning har utvecklats och konkretiserats. Strategin innebär ett betydligt bredare erbjudande för privatmarknaden där vi kompletterar vårt nuvarande produktutbud med attraktiva lösningar för långsiktigt sparande. Vi har under året arbetat hårt med vårt varumärke. Större synlighet och ett nytt kommunikationskoncept har inte bara lett till ökad kännedom utan också till utmärkelsen Årets bästa marknadschef i branschkategori pensionsbolag, ett pris som delas ut av tidningen Resumé. Med ett starkare varumärke som står för trygghet och långsiktighet är vi väl rustade att möta marknadens och kundernas krav på moderna sparprodukter. På frammarsch Vi på SPP står för valfrihet. För oss är det viktigt att kunden fritt får välja vem som ska förvalta pensionen, att kunden har flytträtt och en möjlighet att överblicka hela sin pensionslösning. Vi driver också aktivt frågan om en ökad transparens i branschen. Tack vare Storebrandkoncernens långa erfarenhet av ansvarsfulla investeringar kan vi erbjuda unika produkter. Det senaste tillskottet i vårt fonderbjudande är tillväxtmarknadsfonden SPP Beta Emerging Markets SRI. En aktiefond förvaltad i enlighet med vår modell för ansvarsfulla investeringar. En modell vi har arbetat med i över 15 år eftersom vi vet att samhällsansvar lönar sig. Vi kan nu erbjuda våra kunder fem nya riskförsäkringar, ett betydligt mer heltäckande försäkringsskydd än tidigare. Vi erbjuder också en ny sjukvårdsförsäkring, SPP Sjukvårdsgaranti Grupp som är en utveckling av vår tidigare sjukvårdsförsäkring. Att våra fondförsäkringskunder nu också kan få sin utbetalning i fondförsäkring är även det en av årets nyheter. Vi kommer att behålla vårt starka fokus på att förbättra vårt fond- och produktutbud. SPP ska även fortsättningsvis leva upp till ambitionen att vara en aktiv och innovativ marknadsledare. Mer om vad vi har åstadkommit under året hittar du i Förvaltningsberättelsen på nästa sida. Stockholm i mars 2011 Sarah McPhee, Verkställande direktör SPP Året i korthet SPP

4 Innehåll Året i korthet... 1 Nyckeltal... 2 Förvaltningsberättelse... 3 Bolagets resultat och utveckling... 3 Viktiga händelser... 4 Kapitalförvaltning... 5 Marknad och försäljning... 6 Affärs- och produktutveckling... 6 Medarbetare... 7 Samhällsansvar... 8 Femårsöversikt... 9 Alternativ resultaträkning...10 Finansiell information Totalresultaträkning för koncernen Balansräkning för koncernen Förändring i eget kapital för koncernen Kassaflödesanalys Totalresultaträkning för moderbolaget Resultatanalys för moderbolaget Balansräkning för moderbolaget...20 Förändring i eget kapital för moderbolaget..22 Innehållsförteckning noter Noter...24 Specifikation av aktier och andelar...49 Förslag till vinstdisposition...60 Revisionsberättelse Samhällsansvarsredovisning Bestyrkanderapport för samhällsansvar Ledning och styrelse...66 Ordlista Nyckeltal Inbetalda premier, miljoner kronor Traditionell försäkring Fondförsäkring Totalt Förvaltat kapital, miljoner kronor Traditionell försäkring Fondförsäkring Totalt Totalavkastning, i procent Premiebestämd försäkring 1 7,00 9,59 5,90 0,40 6,77 Förmånsbestämd försäkring 5,98 4,12 0,59 0,46 6,83 1 Avser den portfölj som är öppen för nyteckning. Euroben Life and Pension Limited ingår i det förvaltade kapitalet från och med 2007 och i inbetalda premier från och med Nordben Life & Pension Insurance Co. Limited ingår i det förvaltade kapitalet från och med 2009 och i inbetalda premier från och med juni Förvaltningsberättelse SPP 2010

5 Förvaltningsberättelse SPP erbjuder pensions- och försäkringslösningar samt kvalificerad rådgivning till företag och offentliga verksamheter. SPP erbjuder även privat pensionssparande och trygghetslösningar i form av sjuk- och sjukvårdsförsäkringar. SPP förmedlar även fondsparande i SPP fonder. SPP-koncernens organisation SPP Livförsäkring AB med organisationsnummer har sitt säte i Stockholm. Bolaget är ett helägt dotterbolag till Storebrand Holding AB, organisationsnummer Storebrand Holding AB är i sin tur ett helägt dotterbolag till Storebrand Livsforsikring AS, organisationsnummer , som ägs av Storebrand ASA, organisationsnummer , med säte i Oslo. Storebrand Holding koncernen omfattas av den koncernredovisning som upprättas av det överordnade moderbolaget Storebrand Livsforsikring AS. Storebrands årsredovisning finns på bolagets hemsida SPP Livförsäkring AB är ett livförsäkringsbolag som erbjuder traditionellt förvaltad försäkring. Dotterbolaget SPP Liv Fondförsäkring AB erbjuder fondförsäkringsprodukter där placering sker i SPPs fondurval. I koncernen ingår även dotterbolaget SPP Liv Pensionstjänst AB och dess dotterbolag SPP Konsult AB. Dessa två bolag erbjuder konsultoch servicetjänster inom pensions- och trygghetslösningar. Vidare ingår SPP Fastigheter AB med dotterbolag vars verksamhet består i att, direkt eller indirekt, äga och förvalta fast och lös egendom. Livförsäkringsverksamhet bedrivs också utomlands genom dotterbolagen Euroben Life and Pension Ltd (säte i Dublin) och Nordben Life and Pension Insurance Co Limited (säte på Guernsey). Euroben och Nordben ägs av BenCo Insurance Holding B.V. som i sin tur ägs av SPP, Storebrand och de finska bolagen Mandatum och Varma. Storebrandkoncernen äger cirka 90 procent av BenCo, varav SPP äger 81 procent. Bolagets resultat och utveckling Resultat Under 2010 redovisade SPP-koncernen ett resultat före skatt på 469 (174) miljoner kronor. Det var framför allt ett förbättrat administrationsresultat som bidrog till resultatförbättringen. Det skedde både genom lägre kostnader samt ökade intäkter. Dessutom bidrog ett fortsatt mycket bra riskresultat till resultatet. Upplösning av tidigare avsättning för skatt bidrog till att resultatet efter skatt uppgick till 805 (5) miljoner kronor. Förvaltat kapital Det förvaltade kapitalet ökade under året och uppgick den 31 december till 141 (135) miljarder kronor, varav 39 (35) miljarder kronor var placerade i fondförsäkring. Ökningen av det förvaltade kapitalet beror i huvudsak på ett starkt nettoflöde inom fondförsäkring samt en positiv avkastning. Kundreserver i form av villkorad återbäring har också haft en positiv utveckling under året och uppgick till 13 (11) miljarder kronor vid årets slut. Solvens Kapitalbasen uppgick den 31 december 2010 till (8 074) miljoner kronor och den erforderliga solvensmarginalen uppgick till (4 160) miljoner kronor. Solvenskvoten uppgick därmed till 1,99 (1,94). Förslag till vinstdisposition Av moderbolagets resultat på 778 miljoner kronor efter skatt föreslår styrelsen och verkställande direktören att 395 miljoner kronor lämnas i utdelning. För mer detaljer avseende vinstdispositionen se sidan 60. Ökningen av det förvaltade kapitalet beror i huvudsak på ett starkt nettoflöde inom fondförsäkring samt en positiv avkastning SPP 2010 Förvaltningsberättelse 3

6 I slutet av årets andra kvartal möjliggjordes utbetalning i fondförsäkring för våra kunder Viktiga händelser Positiv utveckling för fondförsäkringserbjudandet 2010 års fokus på fondförsäkringserbjudandet har gett goda försäljningsresultat. Effekterna blev tydliga redan under årets första kvartal och har därefter haft en fortsatt positiv utveckling under hela året. Nyförsäljningen av fondförsäkring har ökat med 27 procent och premieinkomsten för löpande fondförsäkringspremier har ökat med 9 procent på helåret. Kundernas aktivitet har också ökat avsevärt. För att få kunderna mer engagerade och aktiva i sitt sparande har ett elektroniskt nyhetsbrev etablerats som under året fått över prenumeranter. Det har också gjorts ett större arbete med hemsidan som lett till att trafiken till har ökat. Integration av samhällsansvar I och med samgåendet med Storebrand 2007 påbörjades ett stort arbete med att integrera koncernprinciperna för samhällsansvar i SPP. Storebrandkoncernens ambition är att vara den ledande finansiella aktören på samhällsansvar och har arbetat med det i över 15 år. Storebrandkoncernen har för tolfte året i rad kvalificerat sig till det prestigefulla Dow Jones Sustainability World Index (DJSI World). Det innebär att Storebrandkoncernen är bland de 10 procent bästa, i världen, i sin bransch på hållbarhet. Solvens II Solvens II-regelverket som reglerar kapitaltäckning för försäkringsbolag beräknas träda i kraft den 1 januari Till skillnad från dagens i huvudsak volymbaserade regelverk kommer Solvens II att vara riskbaserat, där både tillgångar och skulder kommer att värderas marknadskonsistent. SPPs kapitalbindning kommer att styras av storleken på den risk som SPP är exponerat för: försäkringsrisker, finansiella risker och operativa risker. De exakta detaljerna i regelverket är ännu under utformning. SPPs arbete har varit uppdelat enligt de tre pelarna samt ett projekt som har till syfte att följa regelverket och ge synpunkter på dess utformning. Ett koncerngemensamt IT projekt samt ett tydligt gränssnitt mellan bolagen i koncernen har etablerats under året. SPP deltog under året i QIS 5 som var det senaste i raden av test av de hittills föreslagna Solvens II-reglerna för beräkning av kapitalbas och kapitalkrav (pelare 1). Arbetet framöver består i att försöka påverka utformningen av det nya regelverket samt att anpassa verksamheten till det nya regelverket. Förändringar i ledningsgruppen Jan Ridderwall har rekryterats till rollen som Försäljningsdirektör och tillträder sin tjänst den 1 april Tidigare Försäljningsdirektör Magnus Karlsson har gått vidare till en roll där han arbetar som projektansvarig för en omdaning av SPPs kunderbjudande. I och med den nya koncernorganisationen som trädde i kraft den 1 mars 2011 så har Monika Rappe, Direktör för Strategi och Operativa tjänster, nordiskt ansvar för Fondförsäkring. Produkt- och Affärsutvecklingsdirektör Ingrid Wrebo tog över Monika Rappes tidigare ansvar för IT och Administration i tillägg till ansvaret för Produkt och Affärsutveckling. Wenche Martinussen blir chef för Web och digitala kanaler och kommer att ingå i SPPs ledningsgrupp. Staffan Hansén lämnar ledningsgruppen och blir nordiskt ansvarig för balansstyrning. IT-utveckling Under 2010 har mycket resurser lagts på ITutveckling. I slutet av årets andra kvartal möjliggjordes utbetalning i fondförsäkring för våra kunder, den största och viktigaste utvecklingsinsatsen Numera kan samtliga av SPPs fondförsäkringskunder vid påbörjad pensionsutbetalning få denna i fondförsäkring istället för i traditionell försäkring. SPP har också lagt kraft på uppstart och implementering av CRM-system och ärendehanteringssystem. Projekten syftar till att stötta försäljning och öka effektivitet, båda projekten kommer att löpa vidare över ITPK/ITP-upphandling SPP blev inte ett av de valbara bolagen i ITPK/ ITP 1 för perioden vilket innebär att av SPPs kunder inte kan välja vilket fondförsäkringsbolag de vill, utan tvingas göra ett omval. SPP är idag inte valbara inom ITP 1 men upphandlingen berörde även ITPK, som svarade för cirka 6 procent av SPPs totala premieinkomst. Den ekonomiska effekten är således relativt liten. I upphandlingen premierades aktivt förvaltade fonder och vår blandning av aktivt förvaltade fonder och indexfonder, som i andra sammanhang har gett oss utmärkelsen bästa fondförsäkringsbolag, var en nackdel enligt upphandlingens kriterier. Upphandlingen krävde hög aktieandel upp till 70 års ålder vilket SPP inte rekommenderar för den bredare kundmassan. SPP har dock fortsatt en stark position på kryssvalsmarknaden och är ett valbart pensionsbolag för cirka 2,8 miljoner sparare på olika kollektivavtalade marknader. Ny strategisk inriktning Under året har en ny strategisk inriktning tagits fram för att SPP även fortsättningsvis ska kunna leva upp till målbilden som ett modernt försäkrings- och kapitalförvaltningsbolag som erbjuder konkurrenskraftiga spar- och trygghetslösningar. Strategin innebär bland annat en breddning av det nuvarande privatmarknadserbjudandet där SPP kompletterar produktutbudet med fler lösningar för långsiktigt sparande. I den nya inriktningen ska individ och kund stå i fokus, genom den plan som tagits fram för produktutveckling ska SPP möta kundernas krav på unika lösningar och större urval. Ny koncernorganisation Från och med den 1 mars 2011 genomfördes en omorganisation i Storebrandkoncernen. Syftet är att det ska bli enklare att vara kund i Storebrandkoncernen. Ändringarna är en konsekvens av föregående års strategiprocess och ska säkerställa mer strömlinjeformade processer och ett bättre tvärgående samarbete. Den nya modellen kommer att tydliggöra koncernens nordiska nedslagsområde och skapa förutsättningar för en mer effektiv balansstyrning. Ändringarna medför att Storebrands koncernledning har reducerats från tio till sex personer. De som ingår i den nya koncernledningen är Idar Kreutzer (koncernchef och verkställande direktör i Storebrand ASA), Odd Arild Grefstad (verkställande direktör i Storebrand Livsforsikring), Sarah McPhee (Verkställande direktör SPP), Hans Aasnæs (Verkställande direktör Storebrand Kapitalforvaltning), Gunnar Rogstad (Koncerndirektör Försäkring), Lars Aa. Løddesøl (Koncerndirektör, COO och CFO). 4 Förvaltningsberättelse SPP 2010

7 Kapitalförvaltning Starkt börsår Börsutvecklingen under 2010 präglades av stigande aktiekurser i stora delar av världen. Stockholmsbörsen steg med 26 procent (OMXSB Index) och utländska aktier steg med 5 procent (MSCI World Index). Tack vare den goda börsutvecklingen och en effektiv kapitalförvaltningsmodell kunde SPP leverera positiv totalavkastning för samtliga försäkringar med traditionell förvaltning och garanterad ränta under Investeringsstrategi I försäkringar med traditionell förvaltning och garanterad ränta är det SPP som ansvarar för placeringarna av pensionskapitalet. Investeringsstrategins mål är en god och jämn avkastning samtidigt som spararnas garanterade ränta säkerställs. Portföljutvecklingen följs dagligen och placeringarna anpassas löpande till marknadsutvecklingen. Effektiv kapitalförvaltningsmodell Den kapitalförvaltningsmodell som SPP använder kännetecknas av dynamisk riskstyrning, god riskspridning och ansvarsfulla investeringar. Dynamisk riskstyrning innebär att andelen aktier anpassas kontinuerligt i syfte att dämpa effekten av nedgångar och samtidigt ta del av uppgångar i aktiemarknaden. Aktieportföljen är globalt investerad och räntebärande portföljen placeras i flera typer av obligationer både svenska och utländska. Utöver aktier och räntebärande instrument sker placeringar i fastigheter, infrastruktur, hedgefonder och råvaror. På detta sätt sprids riskerna och ökar möjligheterna att parera nedgångar på marknaden. Alla våra egenförvaltade placeringar, fonder så väl som traditionell försäkring, omfattas av Storebrands koncernstandard för ansvarsfulla investeringar. Totalavkastningstabell Marknadsvärden (miljoner kronor) Totalavkastning (procent) Premiebestämd Garantinivå 1,25 2,5 procent Aktier ,5 29,4-43,0 1,5 18,1 Räntebärande ,3 2,5 14,5 0,8 1,0 Alternativa Investeringar ,7-5,1-1,4 2,4 6,8 Totalt ,0 9,6-5,9 0,4 6,8 Premiebestämd Garantinivå 2,75 4 procent Aktier ,3 29,5-47,2 1,5 18,1 Räntebärande ,6 2,7 19,4 0,8 1,0 Alternativa Investeringar ,8-5,1-1,7 2,4 6,8 Totalt ,3 4,8 1,2 0,4 6,8 Premiebestämd Garantinivå 4,5 5,2 procent Aktier ,4 17,7 14,8 1,5 18,1 Räntebärande ,5 2,5 24,3 0,8 1,0 Alternativa Investeringar ,3-5,2-2,8 2,4 6,8 Totalt ,4 2,9 9,6 0,4 6,8 Förmånsbestämd Aktier ,8 22,6-32,4 1,1 18,1 Räntebärande ,8 2,3 14,3 1,1 1,0 Alternativa Investeringar ,7-5,1-2,0 2,9 6,8 Totalt ,0 4,1 0,6 0,5 6,8 Avgångspension Aktier Räntebärande ,1 1,3 Alternativa Investeringar 0,0 Totalt ,1 1,3 Premiebestämd öppen för nyteckning (garantinivå 1,25 2,5 procent) 9,1 Premiebestämd kan inte nytecknas (garantinivå 2,75 4 procent) 7,1 28,1 Premiebestämd kan inte nytecknas (garantinivå 4,5 5,2 procent) 4,3 4,7 Förmånsbestämd försäkring 6,8 28,1 Avgångspension 100,0 Avkastning ,3 Totalavkastningen för försäkringar med traditionell förvaltning blev 7,00 procent i det premiebestämda beståndet (öppen för nyteckning) och 44,5 64,8 91,0 65,1 5,98 procent i det förmånsbestämda beståndet under Tillgångsfördelning (procent) Aktier Räntebärande Alternativa placeringar SPP 2010 Förvaltningsberättelse 5

8 Ljusad 3 Marknad och försäljning Ljusad 4 Marknaden för konkurrensutsatt tjänstepension fortsätter att öka och premievolymen inom segmentet som uppskattas till 95 (91) miljarder kronor fördelades på fondförsäkring med 41 (41) miljarder kronor och traditionell försäkring med 54 (50) miljarder kronor. SPPs premieinkomst för den svenska verksamheten uppgick 2010 till 7,7 (8,0) miljarder kronor. Bolagets premieinkomst sjönk således med 4 procent medan nyförsäljning steg med 2 procent (6). Då SPP inte längre är ett valbart alternativ inom ITPK påverkades premieinkomsten negativt från och med halvårsskiftet Positiv säljutveckling för SPP inom fondförsäkring SPP uppvisar en fortsatt god tillväxt i nyförsäljningen av löpande premier inom SPPs kärnaffär konkurrensutsatt tjänstepension. Tillväxten härrör från en framgångsrik satsning på fondförsäkring som bidragit med en försäljningstillväxt på 27 procent under Fondförsäkring utgjorde 67 (54) procent av nyteckningen. SPPs kunder har med stöd av SPPs egna säljare och externa förmedlare börjat nyttja fondförsäkringserbjudandet bättre genom att aktivt sprida sitt sparande på fler fonder. SPP erbjuder en fondplaceringstjänst som består av tre fondportföljer med olika riskklasser samt Ljusad 5 möjligheter till mer individualiserad fondrådgivning. Fondplaceringstjänsten har ökat både vad gäller kapital och antal försäkringstagare. Den förmedlade nyförsäljningen har femfaldigats sedan samgåendet med Storebrand 2007 och uppgick 2010 till 528 miljoner kronor. Fondförsäkringserbjudandet har också uppmärksammats av branschen, i mars 2011 utsågs SPP för tredje året i rad till Årets Fondförsäkringsbolag av den oberoende försäkringsförmedlaren Söderberg & Partners. Nytt kommunikationskoncept Under 2010 har SPP haft starkt fokus på varumärkesbyggande marknadsinsatser. Ett nytt kommunikationskoncept med rubriken Lev nu. Alltid, har etablerats. TV har varit huvudmedia under 2010 men har också kombinerats med en stor synlighet i tryckta medier. I samband med lanseringen av det nya kommunikationskonceptet har mycket tid lagts på att förbättra hemsida och kommunikation i digitala kanaler. En grund har lagts för att möjliggöra offensiv försäljning via digitala kanaler, en viktig komponent för att fortsätta ta marknadsandelar under Fokus på samhällsansvar Storebrandkoncernen har arbetat med samhällsansvar och ansvarsfulla investeringar sedan 1995 och har därmed utvecklat solida analysmetoder på området. SPPs arbete med samhällsansvar, inte minst ansvarsfulla investeringar, är en mycket viktig del i säljkårens införsäljning. Det faktum att majoriteten av våra egenförvaltade fonder och vår traditionella försäkring förvaltas enligt Storebrands koncernstandard för ansvarsfulla investeringar är en av våra största konkurrensfördelar. Mycket kraft har lagts på att kommunicera till kunder hur SPP arbetar med samhällsansvar, något som gett stor utdelning både mot förmedlare och i företagssegmentet. Affärs- och produktutveckling Fokus på fonderbjudande SPPs ambition är att även fortsättningsvis vara en aktiv och innovativ marknadsledare inom fondförsäkring. Under året har SPP genomfört ett flertal projekt för att utveckla och förbättra erbjudande och fondselekteringsprocesser. Utvecklingen av fonderbjudandet har fått mycket uppmärksamhet. Kvalitén bekräftas också av det pris Storebrand kapitalförvaltning nyligen tilldelades som Best Fund Selection Team of the Year vid Nordic fund Selection Awards. Förbättrat produktutbud Under hela 2010 har fokus på ett starkare produkt- och fondutbud varit mycket stort. Första kvartalet lanserades två nya tjänstepensionsplaner som ett led i att ytterligare förbättra SPPs erbjudande i samband med införande av ett nytt riskregelverk. I juni lanserades fyra nya produkter för att kunna erbjuda SPPs kunder ett heltäckande försäkringsskydd. I samarbete med Euro Accident erbjuder SPP livförsäkring med barnskydd, olycksfallsförsäkring, kritisk sjukdomsförsäkring, avbrottsförsäkring samt nyckelperson- och kompanjonsförsäkring. Under hösten lanserades SPPs SjukvårdsGaranti Grupp, en ny försäkring som kan tecknas utan krav på individuell riskprövning redan från fem personer. Försäkringen är enkel att teckna och fungerar också i kombination med Arbetsgivarplan 5- och 10-plan. 6 Förvaltningsberättelse SPP 2010

9 En bred kunskapsbas inom finans och försäkring samt ett stort nätverk Medarbetare Koncerngemensamt chefsutvecklingsprogram Under året fortsatte det strategiska arbetet med att vidareutveckla SPPs chefer med hjälp av Storebrandskoncernens chefsutvecklingsprogram. Målet med chefsutvecklingsprogrammet är att säkerställa att cheferna i Storebrandkoncernen är goda ledare och att koncernprinciperna får en konkret förankring i vardagen. Programmet tränar också cheferna i specifika situationer som är viktiga för att koncernen ska kunna nå sina verksamhetsmål. Koncerngemensam medarbetarundersökning Storebrandkoncernens årliga medarbetarundersökning genomfördes under hösten. Undersökningen visade att SPPs medarbetare tycker det är värdefullt att Storebrandkoncernen har som ambition att vara ledande inom samhällsansvar och upplever sig ha en mycket bra förståelse för de etiska riktlinjerna. Svaren visade också att medarbetarna på SPP upplever sig jämlikt behandlade oavsett kön, ålder, religion, etnicitet eller sexuell läggning. Kännedomen om våra fyra kärnvärden, förtroende för närmaste chef samt den egna kompetensen för att utföra sitt arbete effektivt var andra områden med goda resultat. SPP kommer att arbeta kontinuerligt med att upprätthålla detta positiva resultat. Till de områden med utvecklingspotential hör framför allt coaching och stöd från närmaste chef, något som alltför många medabetare anser saknas. För att stärka cheferna i ett coachande förhållningssätt kommer SPP att fortsätta utbilda och stötta cheferna i att jobba aktivt med detta. Ledarskapet behöver även stärkas vad det gäller att sätta mål och att följa upp dessa. Coaching och ledarskapsutbildning generellt kommer att bli fokusområden under Kompetensutveckling Medarbetarnas kompetens är avgörande för bolagets framgång på marknaden. Ansvaret för att medarbetarna har den kompetens som krävs delas mellan chefer och medarbetare. Det är i huvudsak i medarbetarsamtalen som chef och medarbetare tillsammans lägger grunden för medarbetarnas arbete och vidareutveckling. Samtalen genomförs tre gånger om året med stöd av CatalystOne, ett system för medarbetarutveckling. Jämställdhet SPP främjar jämställdhet och mångfald bland medarbetarna. Vid årsskiftet 2010/2011 var fördelningen kvinnor och män 54/46. Andelen kvinnor respektive män bland cheferna var 42/58. Det pågår ett regelbundet arbete med att identifiera framtida chefskandidater och SPP strävar efter en jämn fördelning mellan män och kvinnor på alla områden och nivåer i bolaget. Det genomförs även kontinuerlig kartläggning av lönenivåerna för att undvika och förebygga osakliga löneskillnader. Sjukvårdsförsäkring och friskvård Samtliga medarbetare omfattas av en företagsbetald sjukvårdsförsäkring genom DKV Hälsa. SPPs medarbetare har också tillgång till ett subventionerat bidrag för träning/friskvård. I SPP finns också en aktiv fritidsförening. Ersättningar Principer och processer för ersättningar och förmåner till ledande befattningshavare framgår av not 19 Driftskostnader. Hänvisning till not görs i enlighet med FFFS 2008:26 Kap 6 1. Koncerngemensamt traineeprogram Varje år anställer Storebrandkoncernen ett antal nyutexaminerade studenter med olika bakgrund och ger dem en tvåårig traineeutbildning. Inom ramen för traineeprogrammet har SPP ett samarbete med Handelshögskolan i Stockholm. Intervju med Karoline Nyström, trainee i Storebrandkoncernen Hur är traineeprogrammet upplagt? Programmet spänner över två år och under den här tiden arbetar man inom fyra olika avdelningar, det vill säga sex månader per avdelning i både Oslo och Stockholm. Hittills har jag arbetat med fastighetsfinansiering i Storebrand Bank, med produkt- och affärsutveckling på SPP och för tillfället jobbar jag med risk management för Storebrandkoncernen. Man får med andra ord en bred bas både vad gäller kunskap och nätverk. I tillägg deltar man som trainee i ett särskilt upplärningsprogram som varar två år samt får personlig uppföljning och coaching. Vad har du för studiebakgrund? Jag har en Master i finans från Handelshögskolan i Stockholm och inom ramen för denna en utbytestermin på WHU-Otto Beisheim School of Management i Tyskland. Vad hoppas du att traineerollen ska ge dig i framtiden? En bred kunskapsbas inom finans och försäkring samt ett stort nätverk. Och självklart hoppas jag på att traineeprogrammet är en dörröppnare för en spännande karriär inom Storebrandkoncernen. SPP 2010 Förvaltningsberättelse 7

10 Samhällsansvar SPP gör det lätt att säga ja till ansvar De globala utmaningarna som världen står inför kommer de närmaste åren markant att förändra förutsättningarna och spelplanen för näringslivet. Hållbarhet och ansvarsfullt agerande är därför helt avgörande för ekonomisk utveckling och en förutsättning för att leverera en bra avkastning. För SPP är därför ett systematiskt arbete med samhällsansvar lika självklart som det är långsiktigt och lika naturligt som hög avkastning. SPPs sparare ska inte bara ha en bra pension, de ska också ha en bra värld att pensionera sig i. Storebrandkoncernens samhällsansvar premieras Ett bevis för att SPP lyckats med sitt samhällsengagemang är att SPP, som enda nordiska finanskoncern, varje år sedan 1999 kvalificerat sig till Dow Jones Sustainability Index. Det innebär att koncernen tillhör de 10 procent, av världens företag, som är mest hållbara. Under året har koncernen också kvalificerat sig till FTSE4Good, GES Sustainability och NASDAQ OMX, Sustainability. Etik och samhällsansvar helt integrerat Etiskt agerande och samhällsansvar är helt integrerat i SPPs kärnverksamhet, vilket innebär att SPP utöver ekonomiska parametrar väger in även sociala och miljömässiga aspekter i samtliga beslut som fattas inom koncernen. Från mindre inköpsfrågor till stora investeringsbeslut. Samtliga medarbetare har också krav på sig att agera utefter koncernens höga etiska standard i sitt dagliga arbete. Under året har det därför genomförts en större satsning på etik i hela bolaget, där samtliga anställda har genomgått en kurs i etik och tränats i olika etiska dilemman. Aktivt ägarskap och ansvarsfulla investeringar SPP ställer höga krav på samtliga investeringar beträffande bolagens arbete med miljö, antikorruption och mänskliga rättigheter. Kraven tar sin utgångspunkt i internationella konventioner och riktlinjer. Under 2010 ökade SPP antalet bolag som övervakas och analyseras med 700 stycken på olika tillväxtmarknader. Totalt övervakas nu cirka bolag. Per det fjärde kvartalet 2010 var 94 bolag utestängda från Storebrandkoncernens portföljer. SPPs viktigaste bidrag till bärkraftig utveckling är att driva aktivt ägarskap. När SPP utestänger ett bolag är det för att SPP anser att risken är oacceptabel. Storebrandskoncernen arbetar dock hela tiden för att påverka bolagen för att genomföra förbättringar. Premierar de bästa genom Best in Class SPP arbetar kontinuerligt med att påverka samtliga investeringar i en hållbar riktning, men premierar och uppmuntrar också de allra bästa bolagen inom respektive bransch genom att dela ut en Best in Class-utmärkelse. Metoden att få fram vilka bolag som är de bästa är helt unik och bygger på finansiella, sociala, miljömässiga parametrar. Hur bolagen styrs påverkar också utfallet. Under 2010 gjordes Best in Class-analys av oljebranschen, en bransch som under 2010 haft stora utmaningar och varit katastrofdrabbad. Bolagens krisberedskap vid oljeutsläpp och exponeringen mot oljesand är två av de parametrar som vägts in i analysen. Flera stora bolag förlorade sin utmärkelse i 2010 års analys. De främsta bolagen inom samhällsansvar i oljebranschen är BG Group, Cairn Energy och Santos. Klart du kan Under året inrättades Klart du kan-stipendiet. Ett stipendium som stöttar lokala föreningar eller stiftelser som genom sin verksamhet tar samhällsansvar och gör världen lite bättre. Stipendiets ekonomiska bidrag ska möjliggöra för föreningar, projekt eller individer att förverkliga eller komma lite närmare sin vision. Sveriges första klimatneutrala bolag för handelsfastigheter I januari 2010 startade SPP tillsammans med KF Fastigheter bolaget Handelsbodarna i Sverige Fastighets AB. Handelsbodarna är det första klimatneutrala fastighetsbolaget i sitt slag. Bolaget har ambitiösa miljö- och klimatmål och ska ligga i framkant på området. Handelsbodarna ska i nära samarbete med hyresgästerna i alla faser, bidra till att möjliggöra en hållbar livsstil för besökare och konsumenter. Målet är att utöver att äga, även projektera, bygga, förvalta Sveriges mest hållbara handelsfastigheter. Vision 2050 I dag förbrukar världen naturresurser motsvarande 1,3 jordklot. Om vi fortsätter som vi gör idag kommer vi att förbruka omkring 2,3 jordklot år 2050 vilket vi alla förstår är ohållbart. Tillsammans med PWC, Alcoa och Syngenta har SPP lett ett projekt, inom ramen för näringslivsorganisationen World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), kallat Vision Projektet syftar till att undersöka vad vi gemensamt behöver göra för att skapa en hållbar värld 2050, och vad detta innebär för näringslivet. KLIMATNEUTRAL ORGANISATION SPP är ett helt klimatneutralt företag, vilket innebär att vi klimatkompenserar de CO2- utsläpp som vår verksamhet orsakar. investering Följer Storebrandkoncernens etiska regler Den här symbolen garanterar att investeringen är gjord med långsiktig omsorg om vår miljö och den värld vi lever i. Håll utkik efter den när du väljer fonder. Storebrandkoncernen har, som enda nordiska finanskoncern, under flera år kvalificerat sig till Dow Jones Sustainability Indexes. 8 Förvaltningsberättelse SPP 2010

Årsredovisning 2013. SPP Livförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8524

Årsredovisning 2013. SPP Livförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8524 Årsredovisning 2013 SPP Livförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8524 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 ägarförhållande och struktur 3 verksamheten och produkter 3 väsentliga händelser under året 3 väsentliga

Läs mer

MYCKET GOTT RESULTAT Under första året som vinstutdelande kunde SPP redovisa ett mycket gott resultat på 2 217 miljoner kronor.

MYCKET GOTT RESULTAT Under första året som vinstutdelande kunde SPP redovisa ett mycket gott resultat på 2 217 miljoner kronor. ÅRSREDOVISNING Året i korthet Innehåll SPP BLEV VINSTUTDELANDE SPP ombildades den 1 januari till ett vinstutdelande livbolag. Vid ombildningen fördelades överskott ut till alla försäkringstagare som hade

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari december 2014. SPP Livförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8524

Bokslutskommuniké Januari december 2014. SPP Livförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8524 Bokslutskommuniké Januari december SPP Livförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8524 december Kommentar till bokslutskommuniké januari december SPP Livförsäkring AB (publ) (SPP Liv) avger härmed bokslutskommuniké

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Sid 1. VD-kommentar 3 2. Förvaltningsberättelse 4 3. Femårsöversikt 10 4. Förslag till vinstdisposition 11 5. Resultaträkning 12 6. Balansräkning 14 7. Förändringar i eget kapital

Läs mer

Årsredovisning 2013 Folksam ömsesidig livförsäkring. Folksam

Årsredovisning 2013 Folksam ömsesidig livförsäkring. Folksam Folksam Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Koncern Resultaträkning 15 Rapport över totalresultat 16 Balansräkning 17 Rapport över förändringar i eget kapital 19 Kassaflödesanalys 20 Moderföretaget

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. KPA Pensionsförsäkring AB (publ)

ÅRSREDOVISNING. KPA Pensionsförsäkring AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2011 KPA Pensionsförsäkring AB (publ) INNEHÅLL FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2 RESULTATRÄKNING, koncern 12 BALANSRÄKNING, koncern 13 FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL, koncern 15 RESULTATRÄKNING, moderbolag

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g 2 0 0 2

Å r s r e d o v i s n i n g 2 0 0 2 Årsredovisning 2002 Året i korthet SPP 02 Årsredovisning 2002 Året i korthet JANUARI 2002. SPP övertar försäkringsrådgivare från Handelsbanken Liv. Handelsbanken Liv är fokuserade på marknaden för privatpersoner

Läs mer

Förvaltningsberättelse... 1. Resultaträkning... 9. Balansräkning... 11. Rapport över förändring i eget kapital... 13. Kassaflödesanalys...

Förvaltningsberättelse... 1. Resultaträkning... 9. Balansräkning... 11. Rapport över förändring i eget kapital... 13. Kassaflödesanalys... Årsredovisning Fondförsäkrings AB SEB Trygg Liv 2013 Förvaltningsberättelse... 1 Resultaträkning... 9 Balansräkning... 11 Rapport över förändring i eget kapital... 13 Kassaflödesanalys... 14 Resultatanalys...

Läs mer

Nordea Livförsäkring Sverige AB (publ) Årsredovisning 2014. Org nr 516401-8508

Nordea Livförsäkring Sverige AB (publ) Årsredovisning 2014. Org nr 516401-8508 Nordea Livförsäkring Sverige AB (publ) Årsredovisning 2014 Org nr 516401-8508 Årsredovisning, Nordea Livförsäkring Sverige AB Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse sid 3 Femårsöversikt sid 8 Totalavkastningstabell

Läs mer

Årsredovisning 2008. för. Folksam ömsesidig livförsäkring

Årsredovisning 2008. för. Folksam ömsesidig livförsäkring Årsredovisning 2008 för Folksam ömsesidig livförsäkring Innehållsförteckning Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkningar 11 Resultatanalys 12 Balansräkningar 14 Redogörelse för förändringar i eget

Läs mer

Delårsrapport Januari juni 2014. SPP Livförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8524

Delårsrapport Januari juni 2014. SPP Livförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8524 Delårsrapport Januari juni 2014 SPP Livförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8524 Kommentar till delårsrapporten januari juni 2014 Styrelsen och verkställande direktören för SPP Livförsäkring AB (publ) (SPP

Läs mer

SEB Pension och Försäkring AB, årsredovisning 2014 (516401-8243)

SEB Pension och Försäkring AB, årsredovisning 2014 (516401-8243) Årsredovisning SEB Pension och Försäkring AB 2014 Förvaltningsberättelse... 1 Resultaträkning... 10 Balansräkning... 12 Rapport över förändring i eget kapital... 14 Kassaflödesanalys... 15 Resultatanalys...

Läs mer

TRYGG-HANSA ÅRSREDOVISNING 2012. TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2012

TRYGG-HANSA ÅRSREDOVISNING 2012. TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2012 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 11 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION... 12 RESULTATRÄKNING... 13 RAPPORT

Läs mer

Årsredovisning 2013. Något nytt, schysst och annorlunda

Årsredovisning 2013. Något nytt, schysst och annorlunda Årsredovisning 2013 Något nytt, schysst och annorlunda B IKANO FÖRSÄKRING ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Året i korthet 2 Det här är Ikano Försäkring 3 VD-ord 4 Kunder och samarbetspartners 6

Läs mer

Årsredovisning 2012. Folksam ömsesidig livförsäkring

Årsredovisning 2012. Folksam ömsesidig livförsäkring Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 3 Koncernen Resultaträkning för koncernen... 17 Rapport över totalresultat för koncernen... 18 Balansräkning för koncernen... 18 Rapport över förändringar

Läs mer

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2011

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2011 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 3 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 13 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION... 14 RESULTATRÄKNING... 15 RAPPORT

Läs mer

Innehåll. Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän är ett av de 23 länsförsäkringsbolag som tillsammans bildar länsförsäkringsgruppen.

Innehåll. Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän är ett av de 23 länsförsäkringsbolag som tillsammans bildar länsförsäkringsgruppen. Årsredovisning 2013 Innehåll 3 Vd-kommentar 6 samverkan som stärker 8 Förvaltningsberättelse 12 Resultaträkning 13 Resultatanalys 14 Balansräkning 16 Rapport eget kapital 17 Kassaflödesanalys 19 Noter

Läs mer

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2010

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2010 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 3 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 12 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION... 13 RESULTATRÄKNING... 14 RAPPORT

Läs mer

Länsförsäkringar Stockholm Årsredovisning 2012

Länsförsäkringar Stockholm Årsredovisning 2012 2 0 1 2 Länsförsäkringar Stockholm Årsredovisning 2012 Innehåll kommentar Kommentar... 2 Vd:s kommentar... 4 Väsentliga händelser... 6 Vi är verksamma i hela Stockholms län... 8 Förvaltningsberättelse...

Läs mer

Bliwa Skadeförsäkring AB (publ)

Bliwa Skadeförsäkring AB (publ) Bliwa Skadeförsäkring AB (publ) Årsredovisning 2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING 2014 Bliwa Skadeförsäkring AB, Organisationsnummer 516401-6585 INNEHÅLL Sidan FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 Förslag

Läs mer

2011 Länsförsäkringar Västerbotten Årsredovisning

2011 Länsförsäkringar Västerbotten Årsredovisning 2011 Länsförsäkringar Västerbotten Årsredovisning 2 Plats för en sidfot Innehåll Kort om Länsförsäkringar Västerbotten Västerbottens läns brandstodsbolag grundades 1855 av landshövdingen G A Montgomery.

Läs mer

Skandia Årsredovisning 2013

Skandia Årsredovisning 2013 Skandia Årsredovisning 2013 I Skandia ingår bland annat moderbolaget livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) (Skandia Liv), Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ) (Skandia AB), Skandia Fonder AB samt

Läs mer

Innehåll. Alecta i korthet 3. Vd har ordet 4. Förvaltningsberättelse 6. Förslag till vinstdisposition 14. Tioårsöversikt 15. Resultaträkningar 16

Innehåll. Alecta i korthet 3. Vd har ordet 4. Förvaltningsberättelse 6. Förslag till vinstdisposition 14. Tioårsöversikt 15. Resultaträkningar 16 Årsredovisning 2006 Innehåll Alecta i korthet 3 Vd har ordet 4 Förvaltningsberättelse 6 Förslag till vinstdisposition 14 Tioårsöversikt 15 Resultaträkningar 16 Resultatanalys 17 Balansräkningar 18 Kassaflödesanalyser

Läs mer

2015 AMF Delårsrapport

2015 AMF Delårsrapport 2015 AMF Delårsrapport Innehåll VD har ordet 3 Kommentarer till delårsrapporten 4 Risker och riskhantering 8 Nyckeltal 9 Totalavkastningstabell 10 Finansiella tabeller 11 Noter 17 Definitioner och begrepp

Läs mer

Årsredovisning 2011 Folksam ömsesidig livförsäkring

Årsredovisning 2011 Folksam ömsesidig livförsäkring Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 3 Koncern Resultaträkning...15 Balansräkning... 17 Rapport över förändringar i eget kapital...19 Moderföretaget Resultaträkning... 20 Resultatanalys... 22

Läs mer

Länsförsäkringar Uppsala är ett självständigt

Länsförsäkringar Uppsala är ett självständigt Länsförsäkringar Uppsala Årsredovisning 2013 Innehåll Inledning 2 Noterat om 2013 4 Vd-ord 6 Miljö 8 Samverkan Verksamheten 10 Förvaltningsberättelse Finansiella rapporter Koncernen 14 Femårsöversikt 17

Läs mer

Årsredovisning 2010 Folksam ömsesidig livförsäkring

Årsredovisning 2010 Folksam ömsesidig livförsäkring Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 3 Koncern Resultaträkning... 14 Balansräkning...16 Rapport över förändringar i eget kapital...18 Moderföretaget Resultaträkning...19 Resultatanalys...21 Balansräkning...

Läs mer

Agria Djurförsäkring Årsredovisning

Agria Djurförsäkring Årsredovisning 2011 Agria Djurförsäkring Årsredovisning Innehåll 1 Vd-kommentar 2 Förvaltningsberättelse 5 Femårsöversikt 7 Resultaträkning 9 Balansräkning 11 Rapport över förändringar i eget kapital 12 Kassaflödesanalys

Läs mer

Länsförsäkringar Kalmar län. Med över 110 000 kunder i länet.

Länsförsäkringar Kalmar län. Med över 110 000 kunder i länet. Årsredovisning 2013 Länsförsäkringar Kalmar län. Med över 110 000 kunder i länet. Länsförsäkringar Kalmar län är ett av de 23 lokala, kundägda och självständiga länsförsäkringsbolag som samverkar under

Läs mer

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGS AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2009

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGS AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2009 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGS AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 3 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 12 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION... 13 RESULTATRÄKNING... 14 BALANSRÄKNING...

Läs mer