Årsredovisning 2011 SPP Livförsäkring AB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2011 SPP Livförsäkring AB"

Transkript

1 Årsredovisning 2011 SPP Livförsäkring AB

2 Innehåll Nyckeltal...3 Året i korthet...5 Förvaltningsberättelse...6 Viktiga händelser...7 Vision och kärnvärden...8 Kapitalförvaltning...10 Marknad och försäljning...11 Affärs- och produktutveckling...12 Om SPP Medarbetare...13 Samhällsansvar...14 Femårsöversikt...15 Alternativ resultaträkning...16 Finansiell information Totalresultaträkning för koncernen...19 Balansräkning för koncernen...20 Förändring i eget kapital för koncernen...22 Kassaflödesanalys för koncernen...23 Totalresultaträkning för moderbolaget...24 Resultatanalys för moderbolaget...25 Balansräkning för moderbolaget...26 Förändring i eget kapital för moderbolaget...28 Noter...29 Specifikation av aktier och andelar för moderbolaget...55 Förslag till vinstdisposition...68 Revisionsberättelse...69 Samhällsansvarsredovisning...70 Bestyrkanderapport för samhällsansvar...71 Ledning och styrelse...74 Ordlista...75

3 nyckeltal Nyckeltal Inbetalda premier i miljoner kronor Inbetalda premier Traditionell försäkring Fondförsäkring Totalt Förvaltat kapital Traditionell försäkring Fondförsäkring Totalt Totalavkastning i procent Premiebestämd försäkring 1 3,32 7,00 9,59-5,90 0,40 Förmånsbestämd försäkring 8,56 5,98 4,12 0,59 0,46 1 Avser den portfölj som är öppen för nyteckning. Euroben Life and Pension Limited ingår i det förvaltade kapitalet från 2007 till 2010 och i inbetalda premier från 2008 till och med september Nordben Life & Pension Insurance Co. Limited ingår i det förvaltade kapitalet från 2009 till 2010 och i inbetalda premier från juni 2009 till september ,3 % 13. Avkastningen i SPPs öppna premiebestämda portfölj var 3,3 procent I slutet av 2011 hade SPP koncernen 507 medarbetare. Storebrandkoncernen/ SPP har för 13e året i rad kvalificerat sig till Dow Jones Sustainability Index. Samtliga egenförvaltade fonder inklusive den traditionella försäkringen förvaltas enligt Storebrand/SPPs koncernstandard för ansvarsfulla investeringar. Undantaget är Aktieindex Global Sustainability som istället följer Dow Jones Sustainability Index. På så sätt säkerställs att SPP bidrar till en hållbar utveckling. SPP Livförsäkring AB 3

4 året i korthet 4 SPP Livförsäkring AB

5 Vi har under 2011 upplevt en turbulent marknad och orosmoln kvarstår kring den ekonomiska utvecklingen. För tillfället har vi de lägsta räntorna i Sverige sedan 1918 samtidigt som det varit stora börsfall under hösten. Kombinationen av historiskt låga räntenivåer och börsnedgång innebär flera utmaningar för de svenska livbolagen. Året i korthet Sarah McPhee Detta är utmaningar som vi tar på största allvar och agerar på för att rusta vår verksamhet så att den ska stå fortsatt stabil framöver. Vi har starka ägare i ryggen som kan trygga vår ekonomiska ställning i osäkra tider. Trots en turbulent omvärld förblir vi därmed ekonomiskt starka och våra kunder kan känna sig trygga. Vår vision är att våra kunder ska rekommendera oss. Valfrihet, transparens och enkelhet Vi på SPP står för full valfrihet, transparens och enkelhet. Vi tycker att det är rimligt att var och en ska kunna välja vem som förvaltar pensionen. Alla har olika behov och olika livssituationer att ta hänsyn till som måste beaktas vid valet av pensionslösningar. Kunderna ska kunna göra enkla, medvetna, smarta val som passar just dem. Val som de känner sig trygga med. Under 2011 kontaktade vi cirka 10 procent av våra aktiva kunder i syfte att hjälpa dem med deras pensionssparande. Vi arbetar kontinuerligt med flertalet initiativ som har ambitionen att göra valet enklare för kunderna. Bredare erbjudande För att ta ytterligare steg mot vår ambition att vara marknadsledande inom pensioner och långsiktiga sparlösningar har vi under 2011 lagt fokus på att förbättra och att bredda vårt erbjudande. Som ett led i det arbetet har vi bland annat lanserat en ny tjänstepensionslösning för mindre företag och stärkt vårt fonderbjudande ytterligare. För våra företagskunder har vi också fördjupat och breddat våra tjänster med konsultinriktning. Vi har även breddat vårt erbjudande mot privatmarknaden där de digitala kanalerna spelar en viktig roll för förståelse och översikt av sparandet. Vi fortsätter att utveckla dessa och bland annat har minpension.se integrerats på SPPs webbplats för att ge våra kunder möjligheten till att få en helhetsbild av sin pension. Under året uppmärksammades SPPs kundcenter med en utmärkelse för bästa webbservice i konkurrens med övriga livbolag i Sverige. Också den vardagliga kontakten med våra kunder är av stor vikt, vi säkerställer att vi kan göra pensionsfrågor enklare oavsett kanal. för Storebrandkoncernen. Detta kommer att hjälpa oss att även fortsättningsvis möta kundernas behov och krav på unika sparlösningar. Samhällsansvar lönar sig Ansvarsfullt agerande är helt integrerat i vår verksamhet och är grunden för hur vi bedriver vår affär, något som uppmärksammades under året då Storebrand/SPP fick två utmärkelser för det hållbarhetsarbete vi bedriver. World Economic Forum utsåg Storebrandkoncernen till ett av de tio mest hållbara företagen i världen och av Financial Times/International Finance Corporation utsågs koncernen till världens mest ansvarsfulla investerare. Positiv avkastning till kunderna och ökad nyförsäljning För helåret redovisar vi ett positivt resultat om 305 miljoner kronor. Årets resultat är lägre än 2010 vilket främst är en konsekvens av ett minskat finansiellt resultat till följd av årets börsnedgång. Vi har under året levererat en konkurrenskraftig avkastning till våra kunder och i tillägg ser vi en positiv trend för nyförsäljningen som under året har ökat med 2 procent. SPPs fonderbjudande fortsätter att växa och 58 procent av de inbetalda premierna utgörs numer av fondförsäkringspremier. Under 2011 har vår marknadsandel för fondförsäkring inom övrig tjänstepension dessutom ökat från 13 till 15 procent. För fjärde året i rad fick SPP utmärkelsen Årets fondförsäkringsbolag från Söderberg & Partners, vilket är ett bevis på att vi lever upp till vår ambition att vara en innovativ marknadsledare inom fondförsäkring. Vi ska fortsätta att sträva mot vår vision genom att utveckla vårt erbjudande så att kunderna får tillgång till ett attraktivt sparande, oavsett om pensionen känns avlägsen eller om det snart är dags att börja skörda frukterna av hårt arbete. Vi vill ge våra kunder en bra pension och en bra värld att gå i pension i. Ett viktigt arbete som initierades under 2011 var att ta fram en ny värdegrund för bolaget. Arbetet resulterade i slutet av året i en ny gemensam vision, position och nya kärnvärden Stockholm i februari 2012 Sarah McPhee, verkställande direktör SPP SPP Livförsäkring AB 5

6 förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse SPP erbjuder pensions- och försäkringslösningar samt kvalificerad rådgivning till företag och offentliga verksamheter. SPP erbjuder även privat pensionssparande och trygghetslösningar i form av sjuk- och sjukvårdsförsäkringar. SPP förmedlar även fondsparande i SPP Fonder. SPP-koncernens organisation SPP Livförsäkring AB med organisationsnummer har sitt säte i Stockholm. Bolaget är ett helägt dotterbolag till Storebrand Holding AB, organisationsnummer Storebrand Holding AB är i sin tur ett helägt dotterbolag till Storebrand Livsforsikring AS, organisationsnummer , som ägs av Storebrand ASA, organisationsnummer , med säte i Oslo. Storebrand Holdingkoncernen omfattas av den koncernredovisning som upprättas av det överordnade moderbolaget Storebrand Livsforsikring AS. Storebrands årsredovisning finns på bolagets hemsida SPP Livförsäkring AB är ett livförsäkringsbolag som erbjuder traditionellt förvaltad försäkring. Bolaget är sedan 2006 ombildat från ömsesidigt bedrivet till vinstutdelande. Dotterbolaget SPP Liv Fondförsäkring AB erbjuder fondförsäkringsprodukter där placering sker i SPPs fondurval. I koncernen ingår även dotterbolaget SPP Liv Pensionstjänst AB och dess dotterbolag SPP Konsult AB. Dessa två bolag erbjuder konsultoch servicetjänster inom pensions- och trygghetslösningar. Vidare ingår SPP Fastigheter AB med dotterbolag vars verksamhet består i att, direkt eller indirekt, äga och förvalta fast och lös egendom. I oktober 2011 sålde SPP sin andel i BenCo Insurance Holding B.V(BenCo) till Storebrand Livsforsikring AS. BenCo bedriver livförsäkringsverksamhet utomlands genom dotterbolagen Euroben Life and Pension Ltd (säte i Dublin) och Nordben Life and Pension Insurance Co Limited (säte på Guernsey). Uppgifterna i förvaltningsberättelsen avser SPP koncernen om inte annat anges. Bolagets resultat och utveckling Resultat Under 2011 redovisade SPP-koncernen ett resultat före skatt på 305 (463) miljoner kronor. Fallande aktiekurser och fallande marknadsräntor bidrog till att det finansiella resultatet blev lägre under 2011 än De garanterade åtagandena ökade som en följd av lägre marknadsräntor. Tillsammans med fallande aktiemarknader innebar det att det latenta kapitaltillskottet ökade. Det finansiella resultatet uppgick till -262 (38) miljoner kronor. Administrationsresultatet fortsatte att förbättras, främst som en följd av ökade intäkter och uppgick till 154 (101) miljoner kronor. Riskresultatet var på en fortsatt hög nivå och det var ett fortsatt bra sjukförsäkringsresultat som bidrog till det. Riskresultatet uppgick till 345 (370) miljoner kronor. De korta marknadsräntorna steg väsentligt under året. Det bidrog till att avkastningen på bolagets egna medel blev högre än föregående år. Förvaltat kapital Det förvaltade kapitalet minskade under året och uppgick per den 31 december till 127 (141) miljarder kronor, varav 37 (39) miljarder kronor var placerade i fondförsäkring. Det lägre kapitalet beror på att BenCo såldes i slutet av Exklusive BenCo steg det förvaltade kapitalet med 3 miljarder kronor. Nedgången på aktiemarknaderna innebar en värdenedgång av kapitalet inom fondförsäkring, där cirka 70 procent av kapitalet är placerat i aktier. Den genomsnittliga värdenedgången på kundernas kapital inom fondförsäkring blev cirka -8 procent. Värdenedgången motverkades av ett stark nettoinflöde det vill säga att premierna översteg försäkringsutbetalningarna. Nettoinflödet inom fondförsäkring uppgick till 3,1 miljarder kronor (2,8). En stor del av kapitalet inom traditionell försäkring är placerat i räntebärande värdepapper. De fallande marknadsräntorna innebar en positiv effekt på kundernas avkastning och innebar att det förvaltade kapitalet ökade. Den genomsnittliga avkastningen på kundernas portföljer inom traditionell försäkring uppgick till cirka 8%. Kunderna väljer i allt högre grad att teckna fondförsäkring vilket innebar att nettoflödet inom traditionell försäkring uppgick till -2,6 (-1,8) miljarder kronor. Som en följd av de fallande aktiemarknaderna så reducerades kundreserver i form av villkorad återbäring från 13 till 9 miljarder kronor. Solvens Kombinationen av historiskt låga räntenivåer och fallande aktiekurser under framför allt det tredje kvartalet medförde att de garanterade åtagandena ökade i värde och kapitalbasen reducerades. För att säkra en robust solvenssituation i bolaget sköt Storebrand Holding AB till miljoner kronor i aktieägartillskott under året. Kapitalbasen uppgick den 31 december 2011 till (8 437) miljoner kronor och den erforderliga solvensmarginalen uppgick till (4 247) miljoner kronor. Solvenskvoten uppgick därmed till 1,41 (1,99). Förslag till vinstdisposition Moderbolagets resultat uppgick till 246 miljoner kronor efter skatt. Styrelsen och verkställande direktören föreslår att miljoner kronor balanseras i ny räkning. För mer detaljer avseende vinstdispositionen se sidan SPP Livförsäkring AB

7 Fortsatt starka inom fondförsäkring Tack vare fortsatt fokus på SPPs fonderbjudande och en mycket konkurrenskraftig fondförsäkringsprodukt har SPP också under 2011 haft goda försäljningsresultat. Effekterna blev tydliga redan under 2010 och har därefter haft en fortsatt positiv utveckling även under Andelen fondförsäkring av inbetalda premier ökade från 54 procent till 58 procent. SPPs försäljning mätt i APE uppgick under 2011 till miljoner kronor vilket är en ökning om 2 procent. Av nyteckningen uppgick andelen fondförsäkring till 69 procent. SPPs marknadsandel för fondförsäkring inom övrig tjänstepension utgör nu 15 procent. Ny marknadsposition för koncernen Ett samarbete mellan de norska och svenska verksamheterna i Storebrandkoncernen har i slutet av 2011 lett till ett beslut om ny marknadsposition, vision, kärnvärden och kundlöften, som börjar implementeras under Inom koncernen jobbar man hårt för att nå den nya visionen: Våra kunder rekommenderar oss. Marknadspositionen och kundlöftena ska utveckla koncernens leverans att möta kundernas viktigaste behov, överblick över sitt sparande och syn på tillgänglighet och relation. Arbetet är i linje med SPPs strategiska inriktning att fortsätta leverera på målbilden som ett modernt försäkrings- och kapitalförvaltningsbolag som erbjuder konkurrenskraftiga spar- och trygghetslösningar. Strategin innebär bland annat en breddning av det nuvarande privatmarknadserbjudandet där SPP kompletterar produktutbudet med fler lösningar för långsiktigt sparande. Individ och kund kommer att stå i fokus. Planen som tagits fram innebär bland annat vidareutveckling av webben och pensionserbjudanden för att möta kundernas krav på unika lösningar och större urval. Samhällsansvar och hållbara investeringar Storebrandkoncernens ambition är att vara den ledande finansiella aktören på samhällsansvar och har arbetat med det i över 15 år. Storebrandkoncernen har för trettonde året i rad kvalificerat sig till det prestigefulla Dow Jones Sustainability World Index (DJSI World). Det innebär att Storebrandkoncernen är bland de 10 procent bästa i världen, i sin bransch, på hållbarhet. Under året har ett arbete gjorts för att numera kunna inkludera SPPs egna indexfonder i koncernens samhällsansvarsarbete. Vid årsskiftet implementerades förändringen fullt ut och nu följer samtliga SPPs egna fonder koncernstandarden för hållbara investeringar. Undantaget är Aktieindex Global Sustainability som istället följer Dow Jones Sustainability Index. SPP fortsatt valbara i KAP-KL Inom kommunsektorn gäller sedan 2006 tjänstepensionsavtalet KAP-KL och under hösten 2011 genomfördes en ny upphandling för detta avtal. SPP deltog i upphandlingen och blev godkänt som ett av flera valbara försäkringsbolag för KAP-KL, som omfattar total 1,1 miljoner kommunalanställda. SPP har redan idag kunder inom ramen för KAP-KL och har som målsättning att vara valbara inom samtliga stora kollektivavtalsområden. Berörda inom tjänstepensionsavtalet KAP-KL hade möjlighet att välja pensionsbolag för premieinbetalningar fram till den 31 januari Solvens II Solvens II-regelverket som reglerar kapitaltäckning för försäkringsbolag beräknas träda i kraft den 1 januari Till skillnad från dagens i huvudsak volymbaserade regelverk kommer Solvens II att vara riskbaserat, där både tillgångar och skulder kommer att värderas marknadskonsistent. SPPs kapitalbindning kommer att styras av storleken på den risk som SPP är exponerat för (försäkringsrisker, finansiella risker och operativa risker) samt av lönsamheten och stabiliteten i affären. De exakta detaljerna i regelverket är ännu under utformning. Inom SPP drivs arbetet med förberedelserna inför Solvens II i ett koncerngemensamt projekt och innefattar noggrann uppföljning av och aktiva synpunkter på regelverkets utformning. Arbetet framöver består i att successivt anpassa verksamheten till det nya regelverket. I september tillträdde Per Lindberg som Chief Risk Officer och tillförordnad chefaktuarie för SPP för att leda en nyinrättad stabsfunktion med övergripande ansvar för styrning och kontroll av risker inom SPP. Riskstyrning och riskkontroll Att hantera risk är en naturlig del vid bedrivande av försäkringsverksamhet. De främsta riskerna är försäkringsrisker, finansiella marknadsrisker, strategiska risker samt operativa risker. I not 3-9 finns en beskrivning av riskerna samt en redogörelse för hur de hanteras och följs upp. Förändringar i styrelse och ledningsgrupp Under 2011 har Kerstin Hessius, vd för Tredje AP-fonden och Hege Hodnesdal Chef Kundservice inom Storebrand Livsforsikring, ersatt Monica Caneman, styrelseledamot i Schibsted och Fjärde AP-fonden respektive Lars Aa. Løddesøl CFO och COO i Storebrandkoncernen, i SPPs styrelse. Den 1 april 2011 tillträdde Jan Ridderwall som ansvarig för försäljning för både SPP Viktiga händelser Hos SPP ska kunden stå i fokus och SPP ska möta kundernas krav på unika lösningar och större urval. Livförsäkring och för den svenska privatmarknaden inom Storebrandkoncernen och ersatte då Sibylla Lönnback och Pino Roscigno som tidigare delat på den tjänsten. Magnus Karlsson gick under året vidare till en roll som HR-chef och i januari 2011 började Lena Tollerz Törn som IT-chef för SPP. Jan Ridderwall, Magnus Karlsson och Lena Tollerz Törn ingår samtliga i SPPs ledningsgrupp. Anette Segercrantz, tidigare HR-chef i Sverige, har gått vidare till rollen som HR-chef för hela Storebrandkoncernen och Staffan Hansén, tidigare Investeringschef för SPP, har ett nytt ansvarsområde inom koncernen som ansvarig för Balansestyrning vilket innebär ansvar för koncernens livportföljer. Anette Segercrantz och Staffan Hansén är således inte längre en del av SPPs ledningsgrupp. Den 1 januari 2012 lämnade Ingrid Wrebo sin roll som chef för Erbjudande och Affärsstöd, och har tills vidare ersatts av Peter Håkansson, Chef Affärsutveckling. Implementering av Individmarknadssatsning Ett av koncernens viktigaste satsningsområden framöver är individmarknadssatsningen. Under året har arbetet med att identifiera och implementera delar av SPPs individmarknadssatsning fortsatt. Sibylla Lönnback, är sedan november 2011 ansvarig för SPPs strategiska inriktning mot individmarknaden. Strategin innebär bland annat en breddning av erbjudandet till individmarknaden för att öka SPPs marknadsandelar, kundnöjdhet, lönsamhet och att utveckla SPP till ett bolag som matchar pensionsmarknadens ökade individualisering. Strategin innebär också att SPP ska kunna tillgodose privatpersoners behov av placeringsalternativ och insikt samt privatpersoners behov för förståelse av pension och långsiktigt sparande. Hos SPP ska kunden stå i fokus och SPP ska möta kundernas krav på unika lösningar och större urval. SPP Livförsäkring AB 7

8 VISION och kärnvärden Vår vision: [Vision: Vår bild av framtiden, en dröm att sträva efter. Visioner om något stort.] Våra kunder rekommenderar oss 8 SPP Livförsäkring AB

9 Kärnvärden: [Kärnvärde: Emotionella egenskaper som har beaktats vid genomförandet av organisationen. Skall spegla organisationens kultur och prioriteringar.] Att lita på Enkelt för kunden Framtidsinriktad SPP Livförsäkring AB 9

10 kapitalförvaltning Kapitalförvaltning Svagt börsår Börsutvecklingen under 2011 präglades av sjunkande aktiekurser i stora delar av världen. Stockholmsbörsen sjönk med 13 procent (MSCI Sweden Index) och utländska aktier sjönk med 3 procent (MSCI World Index). Trots den svaga börsutvecklingen kunde SPP genom en effektiv kapitalförvaltningsmodell leverera positiv totalavkastning för samtliga försäkringar med traditionell förvaltning och garanterad ränta under Investeringsstrategi I försäkringar med traditionell förvaltning och garanterad ränta är det SPP som ansvarar för placeringarna av pensionskapitalet. Investeringsstrategins mål är en god och jämn avkastning samtidigt som spararnas garanterade ränta säkerställs. Portföljutvecklingen följs dagligen och placeringarna anpassas löpande till marknadsutvecklingen. Effektiv kapitalförvaltningsmodell Den kapitalförvaltningsmodell som SPP använder kännetecknas av dynamisk riskstyrning, god riskspridning och ansvarsfulla investeringar. Dynamisk riskstyrning innebär att portföljsammansättningen anpassas kontinuerligt i syfte att dämpa effekten av nedgångar och samtidigt ta del av uppgångar i marknaden. Aktieportföljen är globalt investerad och räntebärande portföljen placeras i flera typer av obligationer både svenska och utländska. Utöver aktier och räntebärande instrument sker placeringar i fastigheter, infrastruktur, hedgefonder och råvaror. På detta sätt sprids riskerna och ökar möjligheterna att parera nedgångar på marknaden. Alla våra egenförvaltade placeringar, fondförsäkring såväl som traditionell försäkring, omfattas av Storebrands koncernstandard för ansvarsfulla investeringar. Undantaget är Aktieindex Global Sustainability som istället följer Dow Jones Sustainability Index. Avkastning 2011 Totalavkastningen för försäkringar med traditionell förvaltning blev 3,3 procent i det premiebestämda beståndet (öppen för nyteckning) och 8,6 procent i det förmånsbestämda beståndet under Storebrand Fastigheter AB Storebrand Fastigheter har i uppdrag att bygga upp och förvalta Storebrandkoncernens svenska fastighetsbestånd, med kapital främst från SPP sparportfölj. Bolaget hade vid utgången av 2011 tre anställda och fastighetsexponeringen uppgick vid årsskiftet till cirka 4,1 miljarder kronor. Totalavkastningstabell Premiebestämd öppen för nyteckning (garantinivå 0,5 2,5 procent) Premiebestämd kan inte nytecknas (garantinivå 2,75 4 procent) 10,0 8,1 10,6 Marknadsvärden (miljoner kronor) Totalavkastning (procent) Premiebestämd - öppen för nyteckning (garantinivå 0,5 %-2,5 %) Premiebestämd Förmånsbestämd Avgångspension kan inte Aktier nytecknas försäkring ,2 10,5 29,4-43,0 1,5 (garantinivå 4,5 5,2 Räntebärande procent) ,5 1,3 2,5 14,5 0,8 Alternativa 0,8 Investeringar ,0 3,7-5,1-1,4 2,4 5,4 Totalt 7,5 10, , ,3 7,0 9,6-5,9 0,4 as 60,0 30,0 81,3 Premiebestämd Tillgångsfördelning (procent) Förmånsbestämd Aktier Räntebärande kan inte nytecknas (garantinivå 4,5 5,2 procent) 5,4 93,8 0,8 ämd Avgångspension Premiebestämd eckning kan inte nytecknas vå ntebärande d Avgångspension Premiebestämd Alternativa (garantinivå investeringar cent) nas kan 2,75 4 inte nytecknas procent) (garantinivå t) 4,5 5,2 procent) 100,0 8,1 0,8 10,6 30,0 5,4 100,0 försäkring Premiebestämd - kan inte nytecknas (garantinivå 2,75 %-4 %) 93,8 Aktier 81, ,2 10,3 29,5-47,2 1,5 Räntebärande ,3 1,6 2,7 19,4 0,8 Avgångspension Alternativa investeringar Investeringar ,9 3,8-5,1-1,7 2,4 Totalt ,6 5,3 4,8 1,2 0,4 7,5 10,9 Premiebestämd 100,0 - kan inte nytecknas (garantinivå 4,5 %-5,2 %) Aktier ,1 9,4 17,7 14,8 1,5 Räntebärande ,5 1,5 2,5 24,3 0,8 81,6 Alternativa Investeringar ,9 4,3-5,2-2,8 2,4 Premiebestämd Totalt Förmånsbestämd Avgångspension ,5 3,4 2,9 9,6 0,4 kan inte nytecknas försäkring Förmånsbestämd (garantinivå Avgångspension försäkring 4,5 5,2 procent) 0,8 Förmånsbestämd försäkring Aktier ,4 9,8 22,6-32,4 1,1 5,4 7,5 Räntebärande 10,9 100, ,5 1,8 2,3 14,3 1,1 7,5 10,9 Alternativa 100,0 Investeringar ,8 3,7-5,1-2,0 2,9 Totalt ,6 6,0 4,1 0,6 0,5 81,3 93,8 81,6 93,8 Tillgångsfördelning (procent) Aktier Räntebärande (procent) Aktier Räntebärande Alternativa investeringar Avgångspension 81,6 Aktier Räntebärande ,1 1,3 Alternativa investeringar Alternativa Investeringar 0,0 Totalt ,1 1,3 10 SPP Livförsäkring AB

11 marknad och försäljning Positiv säljutveckling inom fondförsäkring Marknaden för konkurrensutsatt tjänstepension uppgick till 99 (95) miljarder kronor, varav 44 (42) miljarder kronor utgjordes av fond- och depåanknuten försäkring och 55 (53) miljarder kronor utgjordes av traditionell försäkring. SPPs inbetalda premier uppgick till 8,0 (8,8) miljarder kronor. Den totala premieinkomsten minskade således med 16 procent, där hela minskningen har skett inom traditionell försäkring. SPPs totala nyförsäljning ökade med 2 procent. SPP använder sig av flera försäljningskanaler, vilka utvecklades framgångsrikt, då försäljningen ökat inom både förmedlad affär (försäljning genom försäkringsmäklare), den egna säljkåren och via vår rådgivning till storföretag. Också SPPs erbjudande inom sjukvårdförsäkring har utvecklats positivt under året, försäljningen har ökat med 48 procent. SPP uppvisar således en fortsatt god tillväxt inom nyförsäljningen av löpande premier för kärnaffären; konkurrensutsatt tjänstepension. Tillväxten kommer från en framgångsrik satsning på fondförsäkring som bidragit med en fortsatt försäljningstillväxt under Under 2011 hade SPP marknadens största volymökning sett till nyteckning av tjänstepension i fondförsäkring med 14 procent, exkluderat valcentral. Ökad varumärkeskännedom Under 2011 har SPP fortsatt etableringen av kommunikationskonceptet Lev nu. Alltid och haft starkt fokus på varumärkesbyggande marknadsinsatser. Under hösten har inriktningen gått i linje med det viktigaste området i koncernens strategi, individmarknaden, och fokus för marknadsaktiviteter blev då mer taktisk. En mätning under årets fjärde kvartal visade att SPP ökat sin varumärkeskännedom avsevärt under några år och SPP är nu en av de mest kända aktörerna på pensionsmarknaden. Satsning på SPPs digitala kanaler Under året har vidareutvecklingen av SPPs digitala kanaler fortsatt. Användarvänlighet och funktioner har förbättrats på hemsidan. Bland annat har inloggning med Bank ID/e-legitimation införts som ett led i att förenkla för SPPs kunder vid användning av internettjänsten. I december integrerades minpension.se på SPPs webbplats för att ge kunder möjlighet att få en helhetsbild av sin allmänna, tjänstebaserade och privata pension. Under kvartalet fick SPPs kundcenter en utmärkelse för bästa webbkundservice i konkurrens med de övriga livbolagen i Sverige. Arbetet med att förbättra de digitala kanalerna ytterligare är prioriterat under Marknad och försäljning I december integrerades minpension.se på SPPs webbplats för att ge våra kunder möjligheten till att få en helhetsbild av sin allmänna, tjänstebaserade och privata pension. SPP Livförsäkring AB 11

12 Årsredovisning 2011 affärs- och produktutveckling Affärs- och produktutveckling SPPs ambition är att även fortsättningsvis vara en aktiv marknadsledare inom fondförsäkring. Fokus på fonderbjudande SPPs ambition är att även fortsättningsvis vara en aktiv marknadsledare inom fondförsäkring. Under året har SPP utvecklat och förbättrat erbjudande och fondselekteringsprocesser. SPPs fonderbjudande har fått mycket uppmärksamhet. För fjärde året i rad fick bolaget utmärkelsen Årets fondförsäkringsbolag från Söderberg & Partners. Kvalitén bekräftas också av det pris Storebrand Kapitalförvaltning tilldelades för andra gången i november 2011 som Best Fund Selection Team of the Year vid Nordic fund Selection Awards. I mars 2011 genomfördes en omorganisation vilken bland annat innebar bildandet av Nordisk Fondförsäkring. Att jobba tvärgående genom hela koncernen har för SPP stärkt möjligheten att bättre kunna möta kundbehoven inom ramen för fondförsäkringserbjudandet. SPP har samlat och stärkt fondselektions- och kapitalförvaltningskompetensen och strategin har förtydligats och implementerats. Strategin innebär att SPP Fondförsäkring fortsatt ska erbjuda ett antal exklusivt utvalda fonder och ska kunna hjälpa kunden att välja själv. Strategin innebär också att kunder som inte vill välja själva ska få hjälp med valen till exempel genom SPPs förbättrade fondplaceringstjänst. Den nya fondplaceringstjänsten ger således SPPs kunder möjligheten att ha ett aktivt fondsparande utan att själva behöva vara aktiva. I utvecklingen av fondplaceringstjänsten har SPP bland annat sett över mandat i de olika riskprofilerna och förbättrat månadsrapportering till kunder. Bland de viktigaste förändringarna, som trädde i kraft vid årsskiftet, syns ändring av namn och förvaltningsmandat för de befintliga portföljerna; Balanserad blir Försiktig. Offensiv blir Optimistisk och Aggressiv blir Modig. Dessutom lanseras en ny portfölj; Dynamisk. Den skiljer sig från de övriga portföljerna på så sätt att den kan placera 100 procent i aktier eller 100 procent i räntor och allt däremellan. Förbättrat erbjudande till kund Under hela 2011 har fokus varit på att förenkla, öka tydligheten och höja kvaliteten i SPPs produktutbud. Många mindre företag har svårt att komma igång med pensionssparande och därför lanserade SPP i februari 2011 Basplan, en enkel och paketerad tjänstepensionslösning för små företag. Mindre företag kan med den på ett enkelt sätt starta ett pensionssparande och växla upp i takt med att bolaget växer. I augusti lanserade SPP Pluskapital, en kapitalförsäkring som vänder sig både till de som vill placera egna tillgångar och till de som söker ett långsiktigt sparande för familjen. Den nya produkten ingår i den satsning och inriktning mot privatmarknaden som genomförs inom SPP. Ett viktigt affärsområde inom SPP är Pensionstjänst som bedrivs i de två dotterbolagen, SPP Konsult AB och SPP Liv Pensionstjänst AB. Pensionstjänst marknadsför arvoderade kringtjänster till försäkring och vänder sig främst till multinationella företag med svenskt huvudkontor samt svenska kommuner. Verksamheten består av konsulttjänster, internationella lösningar samt olika former av administrativa tjänster för skuldförda pensioner. Syftet med verksamheten är att öka kundvärdet i SPP:s totala leverans mot dessa företag. Under 2011 beslutades om en ny strategi för affärsområdet med inriktning mot global Pension Governance, IAS COO samt outsourcing av pensionsadministration. Den nya inriktningen kommer att påbörjas under I den nya budskapsplattformen SPP presenteras på ett tydligt och enkelt sätt de olika möjligheterna inom fondförsäljningserbjudandet; 1 välj själv, 2 välj experten, 3 välj en gång. 12 SPP Livförsäkring AB

13 medarbetare Ledarskapsutveckling Under året har SPP prioriterat arbetet med att stärka företagskulturen och ledarskapet inom bolaget, med syfte att uppnå ett ökat kundvärde och ett effektivt samarbete. Aktiviteterna har inkluderat bland annat ledarskapsdagar, nätverksverksträffar, personaldagar och dialog i medarbetargrupper. Samtliga aktiviteter har tagit sin utgångspunkt ur koncernens kärnvärden och resulterat i prioriterade aktiviteter och kreativt nytänkande. Koncerngemensam medarbetarundersökning Storebrandkoncernens årliga medarbetarundersökning genomfördes under hösten. Årets undersökning byggde på ett mer omfattande underlag än tidigare år och merparten av frågorna var anpassade utifrån branschen vilket möjliggör en relevant branschjämförelser av resultatet. Undersökningen visade att SPPs medarbetare fortsatt tycker det är värdefullt att Storebrandkoncernen har som ambition att vara ledande inom samhällsansvar och upplever sig ha en mycket bra förståelse för de etiska riktlinjerna. Svaren visade också att medarbetarna på SPP upplever sig välmotiverade och engagerade. Förtroende för närmaste chef samt samarbetet inom organisationen var andra områden med goda resultat. SPP kommer att arbeta kontinuerligt med att upprätthålla detta positiva resultat. yrkesmässig utveckling som en integrerad del i verksamheten, där dialogen mellan chef och medarbetare fångar upp behov hos individ och grupp. Medarbetarsamtalet och verktyg för det, förbättras och utvecklas fortlöpande för att skapa ett tydligt och enkelt stöd för chef och medarbetare kring kompetensutveckling. Jämställdhet SPP främjar jämställdhet och mångfald bland medarbetarna. Vid årsskiftet 2011/2012 var fördelningen kvinnor och män 55/45. Andelen kvinnor respektive män bland cheferna var 45/55. Jämfört med föregående år(42/58) visar det en ökande andel kvinnliga chefer. Det ska ses som en följd av det regelbundna arbetet med att identifiera framtida chefskandidater och SPP strävan efter en jämn fördelning mellan män och kvinnor på alla områden och nivåer i bolaget. Sjukvårdsförsäkring och friskvård Samtliga medarbetare omfattas av en företagsbetald sjukvårdsförsäkring genom DKV Hälsa. SPPs medarbetare har också tillgång till ett subventionerat bidrag för träning/friskvård. I SPP finns också en aktiv fritidsförening. Ersättningar Principer och processer för ersättning och förmåner till ledande befattningshavare framgår av not 22. Medarbetare Undersökningen visar att det finns stort intresse bland medarbetarna av mer löpande information från SPPs ledning, för att bidra till ökad förståelse för hur prioriteringar och beslut påverkar verksamheten. För att tillgodose behovet av att bättre kunna följa utvecklingen av företaget kommer även den övergripande interna kommunikationen att vara ett fokusområde under Personlig och yrkesmässig utveckling Medarbetarnas personliga och yrkesmässiga utveckling är betydelsefull för att uppnå goda resultat i arbetet, vilket också framgår av undersökningen SPP har som ambition att kontinuerligt uppmärksamma de utvecklingsbehov som krävs för att vara ett framgångsrikt bolag på marknaden och att säkerställa att rätt kompetens finns inom bolaget. SPP arbetar med personlig och Koncerngemensamt traineeprogram Varje år anställer Storebrandkoncernen ett antal nyutexaminerade studenter med olika bakgrund och utbildar dem under ett traineeprogram som spänner över två år. Traineerna har under sin tvåårsperiod fyra olika traineestopp fördelat mellan Norge, Sverige och Litauen. Storebrand har under 2011 besökt flera svenska skolor, bland annat Handelshögskolan och Lunds universitet. Under 2011 aktualiserades programmet utifrån koncernens nya vision och kundlöften och de personer som antogs till programmet bedömdes utifrån en bredare mångfald, bakgrund och inriktning. Utöver traineeprogrammet erbjuder Storebrandkoncernen ett internprogram under sommaren för studenter med ett år kvar till sin examen. SPP Livförsäkring AB 13

14 Årsredovisning 2011 samhällsansvar Samhällsansvar Storebrandkoncernen har, som enda nordiska finanskoncern, under flera år kvalificerat sig till Dow Jones Sustainability Indexes. KLIMATNEUTRAL ORGANISATION SPP är ett helt klimatneutralt företag, vilket innebär att vi klimatkompenserar de CO2-utsläpp som vår verksamhet orsakar. Vi signerade FNs principer för ansvarsfulla investeringar redan år 2006 och rapporterar vårt arbete med att integrera principerna till PRI varje år. Storebrand var en av grundarna till UNEP FI som är FNs miljöprograms avdelning för finanssektorn. investering Följer Storebrandkoncernens etiska regler Den här symbolen garanterar att investeringen är gjord med långsiktig omsorg om vår miljö och den värld vi lever i. Håll utkik efter den när du väljer fonder. På SPP är hållbarhet helt integrerat i kärnverksamheten. Det innebär att vi utöver ekonomiska parametrar väger in även sociala och miljömässiga aspekter i samtliga beslut som fattas inom koncernen, från mindre inköpsfrågor till stora investeringsbeslut. Samtliga egenförvaltade fonder inklusive den traditionella försäkringen förvaltas enligt Storebrand/SPPs koncernstandard för ansvarsfulla investeringar. Undantaget är Aktieindex Global Sustainability som istället följer Dow Jones Sustainability Index. På så sätt säkerställs att SPP bidrar till en hållbar utveckling. Hållbar drift i världsklass Storebrandkoncernen kvalificerade sig för trettonde året i rad till Dow Jones Sustainability Index, vilket innebär att koncernen är ett av de 10 procent mest hållbara företagen i världen inom sin bransch. Att koncernen år efter år får denna utmärkelse beror till stor del på det kontinuerliga arbete med förbättrade hållbarhetsrutiner vid inköp och att HR-avdelningen sätter etik och medarbetarnöjdhet högt på agendan. Koncernen är också kvalificerad till andra index så som FTSE4Good och Leadership Index från Carbon Disclosure Project. Koncernen hamnade även på en 54:e plats på World Economic Forums lista Global 100 över de mest hållbara företagen i världen. Ansvarsfulla investeringar som spjutspets Sedan 2005 har koncernen en minimumstandard för ansvarsfulla investeringar som gäller alla egenförvaltade medel och definierar den verksamhet som är oacceptabel för bolaget att investera i. Standarden revideras kontinuerligt för att hela tiden ligga i framkant i utvecklingen. Nu intensifieras arbetet med hållbara investeringar då hållbarhetsparametrar, så kallad ESG, kommer att integreras proaktivt i alla investeringsbeslut. Syftet med detta är att identifiera de företag som är bäst positionerade att möta framtidens utmaningar, utifrån miljö-, sociala och ekonomiska perspektiv. Den 30 december 2011 implementerades förändringar i SPPs indexfonders fondbestämmelser som möjliggör att de numer kan underläggas de krav koncernen ställer på hållbarhet. Koncernens arbete med ansvarsfulla investeringar fick ett stort erkännande under 2011 när koncernen fick priset Sustainable Asset Owner of the Year av Financial Times och IFC, en del av Världsbanken. Samarbeten som berikar 2011 slöt SPP ett samarbetsavtal med Fryshuset i syfte att stötta Fryshuset i deras viktiga arbete för unga människors utveckling i Sverige. Samarbete ska bland annat bidra till att öka unga människors kunskap och förståelse för privatekonomi och vikten av långsiktigt sparande. Utveckling av PSI, Principles for Sustainable Insurance Under 2012 kommer FNs miljöprogram UNEP FI att lansera principer för hållbar försäkring, en utveckling av UNPRI som är FN s principer för ansvarsfulla investeringar. Dessa principer kommer att vara ett viktigt redskap för branschens arbete med hållbarhet och bidrar förhoppningsvis även till att återupprätta förtroende för finans- och försäkringsbranschen globalt. Storebrandkoncernen har engagerat sig i arbetet med att utforma principerna och arbetar nu kontinuerligt med att förbereda verksamheten för att säkerställa att koncernen lever upp till de nya principerna. 14 SPP Livförsäkring AB

15 femårsöversikt Belopp i miljoner kronor KONCERNEN Resultat Premieinkomst Kapitalavkastning netto i försäkringsrörelsen Försäkringsersättningar Återbäring och rabatter Driftskostnader Försäkringsrörelsens tekniska resultat Årets resultat Femårsöversikt Ekonomisk ställning Byggnader och mark Aktier och andelar i intresseföretag Aktier och andelar Obligationer och andra räntebärande värdepapper Derivat Övriga placeringstillgångar Summa placeringstillgångar Placeringstillgångar för vilka försäkringstagaren bär risk Livförsäkringsavsättning och villkorad återbäring Fondförsäkringsåtaganden Eget kapital Förlagslån Summa konsolideringskapital Kapitalbas för försäkringsgruppen Erforderlig solvensmarginal för försäkringsgruppen Solvenskvot 1,41 1,99 1,94 1,35 1,78 Nyckeltal Förvaltningskostnadsprocent, procent 0,4 0,5 0,7 0,7 0,5 Totalavkastning, premiebestämd försäkring, procent 3 3,32 7,00 9,59 5,90 0,40 Totalavkastning, förmånsbestämd försäkring, procent 8,56 5,98 4,12 0,59 0,46 MODERBOLAGET Kapitalbas Erforderlig solvensmarginal Solvenskvot 1,69 2,63 2,51 1,74 2,45 1 Avkastningen är exklusive värdeförändring avseende fondförsäkring. 2 Beloppet redovisas i koncernens resultatuppställning på raden Övriga kostnader. 3 Avser den portfölj som är öppen för nyteckning. Enbart inbetalda premier avseende avtal klassificerade som försäkring enligt IFRS 4 redovisas som premieinkomst. Övriga inbetalda premier redovisas i balansräkningen. Motsvarande princip gäller för utbetalda försäkringsersättningar. Konsolideringsgrad anges inte då det inte är ett relevant mått för vinsutdelande livförsäkringsbolag. SPP Livförsäkring AB 15

16 Årsredovisning 2011 alternativ resultaträkning Alternativ resultaträkning Resultaträkningen i ett livförsäkringsbolag ger läsaren få indikationer på hur bolagets resultat har uppstått. SPP har därför tagit fram en alternativ resultaträkning som på ett bättre sätt förklarar bolagets resultat. Den alternativa resultaträkningen är uppdelad på fyra delresultat vilka beskrivs nedan. SPP-koncernens resultat uppgick till 255 (809) miljoner kronor för verksamhetsåret Dotterbolaget BenCo avyttrades under Det innebär att resultatet för Benco ingår för hela 2010 samt för perioden januari september för ALTERNATIV RESULTATRÄKNING Miljoner kronor Administrationsresultat Not Riskresultat Not Finansiellt resultat Not Övrigt resultat Not Resultat före skatt Not 2 Riskresultat Livfallsresultat Dödsfallsresultat Sjukresultat Återförsäkring Övrigt Riskresultatet uppgick under 2011 till 345 (370) miljoner kronor. Det var framför allt ett fortsatt bra sjukfallsresultat som utgjorde den största delen av resultatet Både ett lägre insjuknande och en högre andel tillfrisknande än förväntat bidrog till resultatet. Detta medförde upplösningar av tidigare reserveringar, dock var denna effekt lägre än föregående år. I december 2011 avslutades det tidigare återförsäkringsavtalet för riskaffären, vilket gav en positiv engångseffekt på 98 miljoner kronor. Ett nytt återförsäkringsavtal har tecknats och började gälla den 1 januari Det nya avtalet begränsar SPPs exponering mot sjuk- och dödsfallsrisker på enskilda individer. Skatt Årets resultat Resultatet i den alternativa resultaträkningen innehåller inte minoritetens andel av BenCo och SPP Fastigheter AB som uppgick till 15 (13) miljoner kronor. Årets resultat inklusive minoritetens andel uppgick till 270 (822) miljoner kronor. Vid upprättande av den alternativa resultaträkningen har SPP delat upp samtliga kundavtal på riskkomponenter utan hänsyn till klassificering enligt IFRS4. Detta innebär att även de riskkomponenter som finns i finansiella avtal redovisas i riskresultatet. Not 1 Administrationsresultat Försäkringsintäkter - Kapitalavgifter Premieavgifter Övriga intäkter Konsult- och tjänsteintäkter Summa intäkter Löpande driftkostnader försäkringsverksamhet Löpande driftkostnader konsult- och tjänsteverksamhet Summa kostnader Administrationsresultatet fortsatte att öka och var 53 miljoner kronor bättre än föregående år. Exklusive BenCo ökade intäkterna med 7% och kostnaderna ökade med 5%. Både kapitalrelaterade avgifter och och övriga intäkter ökade under året. Av kostnadsökningen på 5 procent berodde 3 procentenheter på ökade provisionskostnader som en följd ökad försäljning och ytterligare 3 procentenheter berodde engångskostnader i förbindelse med utvecklingskostnader för outsourcad verksamhet. Exklusive dessa poster sjönk kostnaderna med 1 procent. Not 3 Finansiella resultat Erhållen avkastningsdelning Förändring av kapitaltillskott Kostnad av värdesäkringsprogram Övrigt Det finansiella resultatet uppick till -262 (38) miljoner kronor. Svag aktiemarknad och sjunkande marknadsräntor under perioden bidrog negativt till det finansiella resultatet. Fallande marknadsräntor ökade värdet på de garanterade åtagandena. Avkastningen under året var inte tillräcklig för att täcka upp för denna ökning. Detta ledde till att det latenta kapitaltillskottet ökade med -858 (119) miljoner kronor. För att reducera resultateffekten av fallande aktiemarknader så har en hedgeportfölj etablerats. Resultatet i hedgeportföljen uppgick till 151 miljoner kronor och dämpade därmed effekten av fallande aktiemarknader. Sjunkande marknadsräntor var positivt för avkastningen till kunder. Avkastningen i samtliga premiebestämda portföljer översteg den garanterade räntan. Det innebar att avkastningsdelningen brutto gav ett bidrag till resultatet på 370 miljoner kronor jämfört med 207 miljoner kronor för Övriga effekter i finansresultatet uppgick tillsammans till 75 (24) miljoner kronor. Not 4 Övrigt resultat Avkastning på eget kapital Räntekostnader på förlagslån Avskrivning på immateriella tillgångar Avkastningsskatt Uttagen avkastningsskatt SPP Livförsäkring AB

17 Resultatet avser främst avkastning från bolagets egna placeringar, som till stor del motsvarar det egna kapitalet. Dessa är huvudsakligen placerade i korta räntebärande värdepapper. Resultatförbättringen berodde framför allt på att den korta marknadsräntan steg väsentligt under året. Den genomsnittliga 3 månadsräntan (STIBOR) uppgick under 2011 till 2,5 procent, jämfört med 0,9 procent föregående år. Både avkastningsskatt samt de avgifter som tas för avkastningsskatt redovisas under övrigt resultat. Skillnader mellan SPPs legala resultat och segmentredovisningen i Storebrand ASAs koncernredovisning I Storebrands segmentredovisning uppgick SPPs resultat till 337 miljoner kronor före skatt, vilket var 47 miljoner kronor bättre än SPPs legala resultat före skatt. Skillnaden beror främst på att i Storebrands segmentredovisning elimineras koncerninterna förlagslåneräntor och avskrivning av immateriella tillgångar avseende SPP Liv Fondförsäkring AB. I Storebrands segmentredovisning avseende SPP ingår inte BenCo. Definitioner av de olika delresultaten i den alternativa resultaträkningen Administrationsresultat Administrationsresultatet är skillnaden mellan de avgifter som tas ut från försäkringarna enligt försäkringsvillkoren och bolagets faktiska driftskostnader. Intäkterna består av avgifter som är baserade på försäkringarnas kapital, premievolym eller antal i form av styckeavgifter. Driftskostnaderna består till exempel av kostnader för personal, marknadsföring, provisioner och IT. Intäkter och kostnader hänförliga till SPPs konsult- och tjänsteverksamhet ingår i administrationsresultatet. För förmånsbestämda försäkringar (KF-beståndet) har bolaget rätt att ta ut en indexeringsavgift om det kollektiva överskottet tillåter en indexering av försäkringarna, maximalt motsvarande förändringen i konsumentprisindex (KPI) mellan de två närmast föregående septembermånaderna. Hälften av avgiften tas ut om utgående pensioner kan indexeras med hela förändringen av KPI. Hel avgift tas ut om även fribrev kan räknas upp med hela KPI-förändringen. Hel avgift motsvarar 0,8 procent av försäkringskapitalet. Löpande görs en värdering av det garanterade åtagandet. Om det garanterade åtagandet är högre än försäkringskapitalet görs en avsättning i form av latent kapitaltillskott. Om försäkringskapitalet skulle understiga det garanterade värdet när försäkringen börjar betalas ut skjuter bolaget till kapital upp till det garanterade värdet i form av realiserat kapitaltillskott. Även resultaten av de värdesäkringsprogram (hedgeprogram) som bolaget har för att skydda sig mot effekter i kapitaltillskottet redovisas inom det finansiella resultatet. Avkastning på riskprodukter redovisas inom det finansiella resultatet. I fondförsäkring förändras de försäkrades värden med avkastningen, oavsett om avkastningen är positiv eller negativ, vilket innebär att bolaget inte redovisar något finansiellt resultat för fondförsäkringsrörelsen. Övrigt resultat Övrigt resultat utgörs av avkastningen på de tillgångar som inte förvaltas för försäkringstagarnas räkning (eget kapital) samt avskrivningar på immateriella tillgångar och räntekostnader för förlagslån. Uttag av avkastningsskatt redovisas under övrigt resultat. Riskresultat Riskresultatet består av de premier bolaget tar ut för att täcka bolagets försäkringsrisker och de faktiska kostnader, i form av försäkringsersättningar, bolaget har för dessa försäkringsrisker. Försäkringsriskerna delas upp i död, långt liv, sjuk- och olycksfall. Finansiellt resultat För försäkringar med garanterad ränta är det främst tre komponenter, i form av avkastningsdelning, indexeringsavgift samt kapitaltillskott för att täcka det garanterade kapitalet, som påverkar det finansiella resultatet. Om totalavkastningen, för en premiebestämd försäkring (IF-beståndet), överstiger försäkringens garanterade ränta under ett kalenderår uppstår en avkastningsdelning. Vid avkastningsdelning erhåller den försäkrade 90 procent av totalavkastningen, dock minst den garanterade räntan och bolaget resterande 10 procent. Bolagets del av totalavkastningen, avkastningsdelningen, blir då en intäkt inom det finansiella resultatet. SPP Livförsäkring AB 17

18 finansiell information Finansiell information 18 SPP Livförsäkring AB

19 Totalresultaträkning för koncernen Belopp i miljoner kronor TEKNISK REDOVISNING AV LIVFÖRSÄKRINGSRÖRELSE Premieinkomst (efter avgiven återförsäkring) Not Kapitalavkastning, netto Not Övriga intäkter Not Försäkringsersättningar (efter avgiven återförsäkring) Not Förändring i andra försäkringstekniska avsättningar (efter avgiven återförsäkring) Not Driftskostnader Not Övriga kostnader Not Livförsäkringsrörelsens tekniska resultat ICKE-TEKNISK REDOVISNING Livförsäkringsrörelsens tekniska resultat Kapitalavkastning, netto Not Resultat före skatt Skatt Not Årets resultat Aktuariella vinster/förluster enligt IAS Årets totalresultat Årets totalresultat är hänförligt till Moderbolagets aktieägare Innehav utan bestämmande inflytande SPP Livförsäkring AB 19

20 finansiell information Balansräkning för koncernen Belopp i miljoner kronor TILLGÅNGAR Immateriella tillgångar Andra immateriella tillgångar Not Placeringstillgångar Förvaltningsfastigheter Not Aktier och andelar i intresseföretag Not Lån till intresseföretag Not Aktier och andelar Not Obligationer och andra räntebärande värdepapper Not Derivat Not Övriga finansiella tillgångar Not Placeringstillgångar för vilka livförsäkringstagaren bär placeringsrisk Fondförsäkringstillgångar Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar Oreglerade skador 46 Fordringar Fordringar avseende direkt försäkring Not Fordringar avseende återförsäkring Fordringar avseende aktuell skatt Not Uppskjuten skattefordran Not Övriga fordringar Not Andra tillgångar Materiella anläggningstillgångar Not Kassa och bank Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Upplupna ränteintäkter Förutbetalda provisionskostnader Not Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa tillgångar SPP Livförsäkring AB

Delårsrapport Januari juni 2014. SPP Fondförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8599

Delårsrapport Januari juni 2014. SPP Fondförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8599 Delårsrapport Januari juni 2014 SPP Fondförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8599 Kommentarer till delårsrapporten januari juni 2014 SPP Fondförsäkring AB (publ) (SPP Fondliv) avger härmed delårsrapport

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2016

Delårsrapport januari juni 2016 Delårsrapport januari juni 2016 Resultatet AI Pensions resultat efter skatt uppgick till -297 (488) miljoner kronor. Resultatet har framförallt påverkats av fortsatt sjunkande räntor vilket gjort att försäkringstekniska

Läs mer

ARKITEKTERNAS PENSIONSKASSA Halvårsrapport januari - juni 2008

ARKITEKTERNAS PENSIONSKASSA Halvårsrapport januari - juni 2008 ARKITEKTERNAS PENSIONSKASSA Halvårsrapport januari - juni 2008 Resultatet Resultatet efter skatt uppgick till -291,6 (485,9) miljoner kronor. Det negativa resultatet beror främst på att kapitalavkastningen

Läs mer

Året i korthet. Sarah McPhee om. Strategin innebär ett betydligt bredare erbjudande för privatmarknaden. Ökad nyförsäljning och positivt resultat

Året i korthet. Sarah McPhee om. Strategin innebär ett betydligt bredare erbjudande för privatmarknaden. Ökad nyförsäljning och positivt resultat Årsredovisning 2010 Sarah McPhee om Året i korthet Ökad nyförsäljning och positivt resultat SPP har under året levererat ett resultat på 456 miljoner kronor. Resultatet omfattar ett förstärkt finansiellt

Läs mer

Delårsrapport Januari juni 2014. SPP Livförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8524

Delårsrapport Januari juni 2014. SPP Livförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8524 Delårsrapport Januari juni 2014 SPP Livförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8524 Kommentar till delårsrapporten januari juni 2014 Styrelsen och verkställande direktören för SPP Livförsäkring AB (publ) (SPP

Läs mer

SFS 1995:1560. Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag. 1 kap. Inledande bestämmelser

SFS 1995:1560. Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag. 1 kap. Inledande bestämmelser SFS 1995:1560 Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag 1 kap. Inledande bestämmelser Normgivningsbemyndigande 4 Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen får

Läs mer

Första halvåret 2014 i sammandrag

Första halvåret 2014 i sammandrag Försäkringsbranschens Pensionskassa De/årsrapport januari -juni 2014 Första halvåret 2014 i sammandrag Premieinkomsten för första halvåret uppgick till 311 (331) miljoner kronor. Första halvårets resultat

Läs mer

Skandia Liv har en för branschen stark solvensgrad som vid årsskiftet uppgick till 142 (176) 2 procent.

Skandia Liv har en för branschen stark solvensgrad som vid årsskiftet uppgick till 142 (176) 2 procent. Pressmeddelande 19 februari 2003 Skandia Liv 103 50 Stockholm Telefon vx 788 10 00 Telefax 788 15 66 Besöksadress: Sveavägen 44 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) 1 Skandia

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30. KPA Pensionsförsäkring AB(publ) org nr 516401-6544

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30. KPA Pensionsförsäkring AB(publ) org nr 516401-6544 Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 KPA Pensionsförsäkring AB(publ) org nr 516401-6544 K P A P E N S I O N S F Ö R S Ä K R I N G A B Styrelsen och verkställande direktören för KPA Pensionsförsäkring AB

Läs mer

Halvårsrapport. Januari-Juni 2003. Lite mer att leva för

Halvårsrapport. Januari-Juni 2003. Lite mer att leva för Halvårsrapport Januari-Juni 2003 Lite mer att leva för Fortsatt trygghet i traditionellt pensionssparande Under det gångna halvåret har debatten om livbolagens verksamhet fortsatt. Såväl principen om ömsesidighet

Läs mer

Finansiell presentation Länsförsäkringar Liv. December 2014

Finansiell presentation Länsförsäkringar Liv. December 2014 Finansiell presentation Länsförsäkringar Liv December 2014 Sammanfattning av resultatet Resultatet 2014 uppgick till 1,9 mdr. Räntorna föll under året med ca 160 bp vilket påverkade resultatet negativt.

Läs mer

SPP ska vara Sveriges främsta och mest respekterade pensionsbolag

SPP ska vara Sveriges främsta och mest respekterade pensionsbolag Årsredovisning 2009 Vår ambition SPP ska vara Sveriges främsta och mest respekterade pensionsbolag Vi ska erbjuda pensionslösningar till arbetsgivare och deras anställda. Våra kunder ska känna sig trygga

Läs mer

Msek 2015 2014 2013 2012 2011 Intäkter från investeringsavtal 2,4 2,0 1,6 1,3 1,1 Kapitalavkastning netto i försäkringsrörelsen 11,0 36,0 24,2 12,8-8,8 Driftskostnader 7,8 7,4 9,7 5,7 5,2 Livförsäkringsrörelsens

Läs mer

Finansiella rapporter 2014

Finansiella rapporter 2014 SPP Livförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8524 Bolaget upplöstes i samband med fusion med systerbolaget SPP Liv Fondförsäkring AB (publ) den 2 januari 2015 Innehåll Verksamhetsberättelse 3 Ägarförhållande

Läs mer

Årsredovisning 2012. SPP Livförsäkring AB

Årsredovisning 2012. SPP Livförsäkring AB Årsredovisning 2012 SPP Livförsäkring AB Innehåll Nyckeltal... 3 Året i korthet... 4 Förvaltningsberättelse... 6 Viktiga händelser... 8 Vision och kärnvärden... 10 Kapitalförvaltning... 12 Marknadskommentar...

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2017 PP Pension Fondförsäkring AB

Delårsrapport januari-juni 2017 PP Pension Fondförsäkring AB Delårsrapport januari-juni 2017 PP Pension Fondförsäkring AB Förvaltningsberättelse PP Pension Fondförsäkring AB (516406-0237) startades den 1 juli 2005 och är ett helägt dotterbolag till PP Pension Försäkringsförening.

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari december 2014. SPP Livförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8524

Bokslutskommuniké Januari december 2014. SPP Livförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8524 Bokslutskommuniké Januari december SPP Livförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8524 december Kommentar till bokslutskommuniké januari december SPP Livförsäkring AB (publ) (SPP Liv) avger härmed bokslutskommuniké

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2015

Halvårsrapport januari juni 2015 Halvårsrapport januari juni 2015 Resultatet AI Pensions resultat efter skatt uppgick till 488 (-49) mkr enligt bokslutet per 30 juni 2015. Det positiva resultatet beror på den goda avkastningen som ökat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Årsredovisning 2013. SPP Livförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8524

Årsredovisning 2013. SPP Livförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8524 Årsredovisning 2013 SPP Livförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8524 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 ägarförhållande och struktur 3 verksamheten och produkter 3 väsentliga händelser under året 3 väsentliga

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

Årsredovisning 2012. SPP Liv Fondförsäkring AB

Årsredovisning 2012. SPP Liv Fondförsäkring AB Årsredovisning 2012 SPP Liv Fondförsäkring AB Innehåll Nyckeltal... 3 Året i korthet... 4 Förvaltningsberättelse... 6 Viktiga händelser... 8 Vision och kärnvärden... 10 Marknadskommentar... 12 Affärs-

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2006 Insplanets resultat och omsättning ökar kraftigt > Nettoomsättningen ökade med 214 procent till 10 761 (3 425) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades kraftigt

Läs mer

SPP 2007. Vi blir störst i Norden. 7,7 miljarder till SPP. Företagskunder fick 240 miljoner

SPP 2007. Vi blir störst i Norden. 7,7 miljarder till SPP. Företagskunder fick 240 miljoner Årsredovisning 2007 SPP 2007 Året i korthet Innehåll Vi blir störst i Norden I december köpte Storebrand SPP av Handelsbanken. SPP och Storebrand blir tillsammans Nordens största pensionskoncern. Båda

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Januari juni DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA

Januari juni DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA 1 2015 KÅPAN PENSIONER delårsrapport januari juni 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA Januari juni Det första halvåret av 2015 har präglats av en fortsatt stabil kapitalmarknad även om förhandlingarna

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2015. SPP Pension & Försäkring AB (publ). Org nr 516401-8599.

Delårsrapport januari juni 2015. SPP Pension & Försäkring AB (publ). Org nr 516401-8599. Vi är övertygade om att framtidens vinnare finns bland hållbara företag. Det ger dig möjlighet till en bättre pension och en bättre värld att pensioneras i. Sarah McPhee, Senior advisor inom hållbarhet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

Delårsrapport. januari till juni 2016

Delårsrapport. januari till juni 2016 Delårsrapport januari till juni 2016 Delårsrapport januari till juni 2016 Försäkringsrörelsen Årsförsäkringen Premieinkomsten för årsförsäkringsrörelsen uppgick till 71,9 (65,8) Mkr och premieintäkten

Läs mer

Årsöversikt 2012. Vi handlar för din framtid.

Årsöversikt 2012. Vi handlar för din framtid. Årsöversikt 2012 Vi handlar för din framtid. Vi handlar för din framtid. Svensk Handel Försäkringar har över sextio års erfarenhet av att hjälpa företagare inom handeln i försäkrings- och placeringsfrågor.

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Januari juni DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA

Januari juni DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA KÅPAN PENSIONER delårsrapport januari juni 2014 1 2014 DELÅRSRAPPORT Januari juni Verksamheten under det första halvåret 2014 har präglats av en fortsatt stabil kapitalmarknad. Totalavkastningen

Läs mer

Delårsrapport Januari juni 2014. SPP Spar AB Org.nr. 556892-4830

Delårsrapport Januari juni 2014. SPP Spar AB Org.nr. 556892-4830 Delårsrapport Januari juni 2014 SPP Spar AB Org.nr. 556892-4830 Kommentarer till delårsrapporten januari juni 2014 SPP Spar AB (SPP Spar), med organisationsnummer 556892-4830 och säte i Stockholm, avger

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Hans Schedin, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm. Beställningsadress: Thomson Fakta AB, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tel. 08-587 671 00, Fax

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag. Delårsrapport januari augusti 2014. Innehållsförteckning

Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag. Delårsrapport januari augusti 2014. Innehållsförteckning Delårsrapport januari augusti 2014 Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Delårsrapport januari augusti 2014 Innehållsförteckning Sida Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Förändring

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Med rätt värderingar sedan 1906 Hur bygger man ett företag som förblir stabilt? Man börjar med att lägga en ordentlig grund; en värdegrund.

Läs mer

Innehåll. Året i korthet...3. Resultaträkning...15. VD har ordet...4. Resultatanalys...16. Förvaltningsberättelse...6. Balansräkning...

Innehåll. Året i korthet...3. Resultaträkning...15. VD har ordet...4. Resultatanalys...16. Förvaltningsberättelse...6. Balansräkning... Årsredovisning 2008 Innehåll Året i korthet...3 VD har ordet...4 Förvaltningsberättelse...6 1. Bolagets utveckling 2. Kapitalförvaltning 3. Marknad och försäljning 4. Affärs- och produktutveckling 5. Medarbetare

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2015 PP Pension Försäkringsförening

Delårsrapport januari-juni 2015 PP Pension Försäkringsförening Delårsrapport januari-juni 2015 PP Pension Försäkringsförening VD har ordet Det första halvåret 2015 har karaktäriserats av hårt arbete med att förstärka grunden i PP Pensions erbjudande. Vi har implementerat

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt filial i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Hyresintäkterna minskade med 5 % till (1 539) mkr främst beroende på genomförda fastighetsförsäljningar under kvartal

Hyresintäkterna minskade med 5 % till (1 539) mkr främst beroende på genomförda fastighetsförsäljningar under kvartal Vasakronan Fastigheter AB Delårsrapport Januari juni 2009 Vasakronan Fastigheter AB är ett helägt dotterbolag till Vasakronan AB (tidigare AP Fastigheter). Denna delårsrapport ska inte förväxlas med Vasakronans

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport Januari - mars 2010

Delårsrapport Januari - mars 2010 Pressmeddelande från SäkI AB (publ) 2010-04-19, Nr 3 Delårsrapport Januari - mars 2010 Resultatet efter skatt uppgick till 53,2 MSEK (17,7) Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 1,06 kronor (0,35)

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2013 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Casinotillväxt,

Läs mer

Försäkringsbranschens Pensionskassa. DELÅRSRAPPORT Januari - juni 2005. FPK - Försäkringsbranschens Pensionskassa Säte: Stockholm Org nr: 802005-6142

Försäkringsbranschens Pensionskassa. DELÅRSRAPPORT Januari - juni 2005. FPK - Försäkringsbranschens Pensionskassa Säte: Stockholm Org nr: 802005-6142 Försäkringsbranschens Pensionskassa DELÅRSRAPPORT Januari - juni 2005 FPK - Försäkringsbranschens Pensionskassa Säte: Stockholm Org nr: 802005-6142 FPK - FÖRSÄKRINGSBRANSCHENS PENSIONSKASSA DELÅRSRAPPORT

Läs mer

Delårsrapport 1/2015

Delårsrapport 1/2015 Delårsrapport 1/2015 Januari-mars 2015, AMHULT 2 AB (publ) Nettoomsättning för perioden uppgick till 1 990 (790)TSEK. Resultatet för perioden -418 (-304) TSEK efter skatt. Resultat per aktie (före och

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Bokslutskommuniké 2015

Bokslutskommuniké 2015 Hållbarhet är helt integrerat i vår kapitalförvaltning och en viktig del av det löfte vi ger våra kunder. Möjlighet till högre avkastning Bra värld att gå i pension i Ändrade konsumtionsmönster Bokslutskommuniké

Läs mer

Femårsöversikt och nyckeltal, tkr

Femårsöversikt och nyckeltal, tkr Femårsöversikt och nyckeltal, tkr RESULTAT 2009 2008 2007 2006 2005*) Premieinkomst för egen räkning 120 886 110 776 132 063 119 576 1 167 482 Kapitalavkastning netto i försäkringsrörelsen 143 158 184

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2003

Delårsrapport januari-juni 2003 Delårsrapport januari-juni 2003 Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt Stockholm den 25 augusti 2003 Alectakoncernen första halvåret 2003: God totalavkastning och stärkt konsolidering Resultatet efter skatt

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport, Q 1 2015 2015-04-14

Delårsrapport, Q 1 2015 2015-04-14 Delårsrapport, Q 1 2015 2015-04-14 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt filial i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2015 Kommentarer koncernen Koncernens räntenetto uppgick 2015 till 416 Mkr (338). Det ökade räntenettot beror på högre ränteintäkter till följd av ökad koncernintern

Läs mer

Januari Mars 2015 1:4 2:4 3:4 4:4. Folksam

Januari Mars 2015 1:4 2:4 3:4 4:4. Folksam Januari 1:4 2:4 3:4 4:4 Folksam 1 Förberedd för framtiden Folksam fortsatte att bygga sin ekonomiska styrka under årets tre första månader. Det är särskilt viktigt i dessa tider där vi, och många med oss,

Läs mer

VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT

VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT januari - juni 2014 HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 JUNI 2014 Volvo Treasury AB (publ) är ett helägt dotterbolag till AB Volvo (publ) Göteborg (556012-5790). Företaget

Läs mer

Vid utgången av år 1 uppvisar firma Starkonsult följande balansräkning (i sammandrag):

Vid utgången av år 1 uppvisar firma Starkonsult följande balansräkning (i sammandrag): Uppgift 1 Vid utgången av år 1 uppvisar firma Starkonsult följande balansräkning (i sammandrag): Tillgångar Skulder och eget kapital Inventarier 100 Eget kapital 200 Kundfordringar 200 Kassa 100 Skulder

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Företagsinformation (Öhman Capital) med organisationsnummer 556774-0906 är ett värdepappersbolag och står under tillsyn av Finansinspektionen. Bolaget bildades 2008 och är ett helägt

Läs mer

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt kontor i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

VD-kommentar. Verksamhetsutveckling. Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002

VD-kommentar. Verksamhetsutveckling. Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002 Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002 Resultatet förbättrades till 2,5 (-1,5) MSEK före goodwillavskrivningar. Rörelseintäkterna ökade med 47 procent till 29,7 (20,2) MSEK. Kostnaderna sänks ytterligare

Läs mer

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 RESULTATRÄKNING, Kkr Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 % Ränteintäkter 55 246 69 023-20% 123 920 Räntekostnader -4 935-19 291-74% -27 606 Räntenetto 50 311 49 732 1% 96 314 Erhållna utdelningar

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2012 2011 Nettoomsättning 2 17 852 18 656 Övriga rörelseintäkter 3 621 661 Förändring varulager -34 176 Råvaror och förnödenheter -9 802-10 280

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Årsredovisning. Pingst Förvaltning AB

Årsredovisning. Pingst Förvaltning AB Årsredovisning för Pingst Förvaltning AB 556048-6713 Räkenskapsåret 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Noter 6 Underskrifter 8 Årsredovisning för Pingst Förvaltning

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 1 (8) Duni AB Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 Koncernen i sammanfattning mkr Jan juni Juli 2005- Helår 2006 2005 juni 2006 2005 Nettoomsättning 3.119 2.642 6.441 5.964 Rörelseresultat

Läs mer

KA Löpande 732-698 -13-36 KA. RR Intäkter 985 RR. BR Anläggnings- 49. #1 #2 #3 Lån, Rta #3 Hyra #4. Investering. Finansiering -29

KA Löpande 732-698 -13-36 KA. RR Intäkter 985 RR. BR Anläggnings- 49. #1 #2 #3 Lån, Rta #3 Hyra #4. Investering. Finansiering -29 Lösningsförslag (BLZ) #1 #2 #3 Lån, Rta #3 Hyra #4 KA Löpande 732-698 -13-36 KA Investering 280-67 -7-38 153 Finansiering -29 Årets kassaflöde 1012-765 -49-74 124 RR Intäkter 985 RR Kostnader -769-19 -72-37

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta har varit 0,25 procentenhet under hela första halvåret. Det är historiskt en mycket låg nivå. Efter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Årsredovisning 2013. SPP Liv Fondförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8599

Årsredovisning 2013. SPP Liv Fondförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8599 Årsredovisning 2013 SPP Liv Fondförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8599 Bättre pension. Vår ambition. På SPP jobbar vi för att ge våra kunder möjlighet till en bättre pension. Vi finns där för att hjälpa

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 Oförändrat kundflöde och minskande beståndsintäkter Första kvartalet Intäkterna minskade totalt med 10 procent till 18,9 (20,9) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Finnvera Abp Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Resultaträkning för koncernen Not 1-06/2008 1-06/2007 Ränteintäkter 55 450 51 183 Ränteintäkter från utlåning 42 302 38 888 Räntestöd som styrts

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2017

Delårsrapport januari-mars 2017 Acrinova AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2017 Acrinova AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2017 Sida 1 av 11 Väsentliga händelser under perioden Fastighets AB Lennart B Eriksson som Acrinova äger

Läs mer

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011 Stockholm den 16 november Delårsrapport för perioden 1 juli - 30 september Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i svenska kronor, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2011 2010 Nettoomsättning 2 18 656 17 581 Övriga rörelseintäkter 3 661 862 Förändring varulager 176 0 Råvaror och förnödenheter -10 280-9 800 Personalkostnader

Läs mer

Orgnr.816400-4056. Delårsrapport 2012 20120101-20120630

Orgnr.816400-4056. Delårsrapport 2012 20120101-20120630 Orgnr.816400-4056 Delårsrapport 2012 20120101-20120630 Volvoresultats Försäkringsförening Besöksadress Telefon E-mail Organisationsnr M2:7 Götaverksgatan + 46 (0)31-661210 vff@volvo.com 816400-4056 405

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2014

Bokslutskommuniké januari december 2014 Bokslutskommuniké Bokslutskommuniké januari december Finansiell Översikt Nettoomsättning 103 073 112 278 197 358 217 150 Rörelseresultat 12 626-11 736 7 800-15 672 EBITDA 17 323-6 905 17 207-6 050 EBITDA

Läs mer

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Resultat Q2 uppgick till -35 tkr (-50 tkr). Resultat H1 uppgick till -282 tkr (-306 tkr). Nettoomsättning Q2 uppgick till 1 997 tkr (1 761

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015 Sparbanken Gotland Org.nr. 534000-5775 Delårsrapport Januari juni 2015 Delårsrapport för perioden januari - juni 2015 Styrelsen för Sparbanken Gotland (534000-5775) avger härmed delårsrapport för verksamheten

Läs mer

Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286

Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286 Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286 Delårsrapport januari juni 2008 Om Nordax Finans AB (publ) Nordax Finans AB (publ), nedan kallat Nordax Finans, är ett helägt dotterbolag till Nordax

Läs mer

Tillägg 2014:1 (Fi Dnr ) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014

Tillägg 2014:1 (Fi Dnr ) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Tillägg 2014:1 (Fi Dnr 14-12186) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Detta dokument utgör ett tillägg till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) ( Bolaget ) grundprospekt

Läs mer

FOLKSAM BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000

FOLKSAM BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 FOLKSAM BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 Mycket stora framgångar för Folksam på pensionsmarknaden. Satsningen på höstens pensionsval var lyckad för Folksam och gav 11 miljarder kr att förvalta Årets resultat påverkades

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 Skurups Sparbank, 548000-7409, får härmed avlämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2010-01-01 2010-06-30. Verksamheten Under första halvåret har stort fokus

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2002

Delårsrapport januari-juni 2002 Delårsrapport januari-juni 2002 Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt Alectakoncernen första halvåret 2002: Hög premieinkomst men negativ kapitalavkastning Premieinkomsten steg med 58 procent jämfört med

Läs mer

Nettoomsättningen uppgick till 26 585 (21 406) TSEK, en ökning med 24%. EBITDA uppgick till 5 492 (4 496) TSEK en ökning med 996 TSEK motsvarande 22%. EBITDA-marginalen uppgick till 20,7 (21,0)%,. Årets

Läs mer

Skandia Liv delårsrapport januari-juni 2008

Skandia Liv delårsrapport januari-juni 2008 T RY G G H E T PENSIONER SPAR A & P L A C E R A P R I VAT VÅ R D BA N K T J Ä N S T E R FINANSIEL L A T J Ä N S T E R Skandia Liv delårsrapport januari-juni 2008 delårsrapport januari-juni 2008 kommentar

Läs mer

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2017 SAMMANFATTNING JANUARI MARS 2017 Nettoomsättning: 22,1 mkr (9,9 mkr), tillväxt: 123% Rörelseresultat, EBITDA:

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1 Göteborg 2012-10-19 Delårsrapport perioden januari-september 2012 Kvartal 3 (juli september) ) 2012 Omsättningen uppgick till 12,4 (10,1) Mkr, en ökning med 2,3 Mkr eller 23 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2016

Delårsrapport Januari mars 2016 Delårsrapport Januari mars 2016 Period 1 januari - 31 mars 2016 Nettoomsättningen uppgår till 72 353 (68 650) kkr motsvarande en tillväxt om 5,4 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 2 339

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 1(5) Bokslutskommuniké 2014 Folksam växer med allt nöjdare kunder Folksam med dotterbolag visade 2014 fortsatt ekonomisk styrka. Vi tog viktiga steg på vår väg mot ett mer modernt finansiellt företag.

Läs mer