Årsredovisning 2011 SPP Livförsäkring AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2011 SPP Livförsäkring AB"

Transkript

1 Årsredovisning 2011 SPP Livförsäkring AB

2 Innehåll Nyckeltal...3 Året i korthet...5 Förvaltningsberättelse...6 Viktiga händelser...7 Vision och kärnvärden...8 Kapitalförvaltning...10 Marknad och försäljning...11 Affärs- och produktutveckling...12 Om SPP Medarbetare...13 Samhällsansvar...14 Femårsöversikt...15 Alternativ resultaträkning...16 Finansiell information Totalresultaträkning för koncernen...19 Balansräkning för koncernen...20 Förändring i eget kapital för koncernen...22 Kassaflödesanalys för koncernen...23 Totalresultaträkning för moderbolaget...24 Resultatanalys för moderbolaget...25 Balansräkning för moderbolaget...26 Förändring i eget kapital för moderbolaget...28 Noter...29 Specifikation av aktier och andelar för moderbolaget...55 Förslag till vinstdisposition...68 Revisionsberättelse...69 Samhällsansvarsredovisning...70 Bestyrkanderapport för samhällsansvar...71 Ledning och styrelse...74 Ordlista...75

3 nyckeltal Nyckeltal Inbetalda premier i miljoner kronor Inbetalda premier Traditionell försäkring Fondförsäkring Totalt Förvaltat kapital Traditionell försäkring Fondförsäkring Totalt Totalavkastning i procent Premiebestämd försäkring 1 3,32 7,00 9,59-5,90 0,40 Förmånsbestämd försäkring 8,56 5,98 4,12 0,59 0,46 1 Avser den portfölj som är öppen för nyteckning. Euroben Life and Pension Limited ingår i det förvaltade kapitalet från 2007 till 2010 och i inbetalda premier från 2008 till och med september Nordben Life & Pension Insurance Co. Limited ingår i det förvaltade kapitalet från 2009 till 2010 och i inbetalda premier från juni 2009 till september ,3 % 13. Avkastningen i SPPs öppna premiebestämda portfölj var 3,3 procent I slutet av 2011 hade SPP koncernen 507 medarbetare. Storebrandkoncernen/ SPP har för 13e året i rad kvalificerat sig till Dow Jones Sustainability Index. Samtliga egenförvaltade fonder inklusive den traditionella försäkringen förvaltas enligt Storebrand/SPPs koncernstandard för ansvarsfulla investeringar. Undantaget är Aktieindex Global Sustainability som istället följer Dow Jones Sustainability Index. På så sätt säkerställs att SPP bidrar till en hållbar utveckling. SPP Livförsäkring AB 3

4 året i korthet 4 SPP Livförsäkring AB

5 Vi har under 2011 upplevt en turbulent marknad och orosmoln kvarstår kring den ekonomiska utvecklingen. För tillfället har vi de lägsta räntorna i Sverige sedan 1918 samtidigt som det varit stora börsfall under hösten. Kombinationen av historiskt låga räntenivåer och börsnedgång innebär flera utmaningar för de svenska livbolagen. Året i korthet Sarah McPhee Detta är utmaningar som vi tar på största allvar och agerar på för att rusta vår verksamhet så att den ska stå fortsatt stabil framöver. Vi har starka ägare i ryggen som kan trygga vår ekonomiska ställning i osäkra tider. Trots en turbulent omvärld förblir vi därmed ekonomiskt starka och våra kunder kan känna sig trygga. Vår vision är att våra kunder ska rekommendera oss. Valfrihet, transparens och enkelhet Vi på SPP står för full valfrihet, transparens och enkelhet. Vi tycker att det är rimligt att var och en ska kunna välja vem som förvaltar pensionen. Alla har olika behov och olika livssituationer att ta hänsyn till som måste beaktas vid valet av pensionslösningar. Kunderna ska kunna göra enkla, medvetna, smarta val som passar just dem. Val som de känner sig trygga med. Under 2011 kontaktade vi cirka 10 procent av våra aktiva kunder i syfte att hjälpa dem med deras pensionssparande. Vi arbetar kontinuerligt med flertalet initiativ som har ambitionen att göra valet enklare för kunderna. Bredare erbjudande För att ta ytterligare steg mot vår ambition att vara marknadsledande inom pensioner och långsiktiga sparlösningar har vi under 2011 lagt fokus på att förbättra och att bredda vårt erbjudande. Som ett led i det arbetet har vi bland annat lanserat en ny tjänstepensionslösning för mindre företag och stärkt vårt fonderbjudande ytterligare. För våra företagskunder har vi också fördjupat och breddat våra tjänster med konsultinriktning. Vi har även breddat vårt erbjudande mot privatmarknaden där de digitala kanalerna spelar en viktig roll för förståelse och översikt av sparandet. Vi fortsätter att utveckla dessa och bland annat har minpension.se integrerats på SPPs webbplats för att ge våra kunder möjligheten till att få en helhetsbild av sin pension. Under året uppmärksammades SPPs kundcenter med en utmärkelse för bästa webbservice i konkurrens med övriga livbolag i Sverige. Också den vardagliga kontakten med våra kunder är av stor vikt, vi säkerställer att vi kan göra pensionsfrågor enklare oavsett kanal. för Storebrandkoncernen. Detta kommer att hjälpa oss att även fortsättningsvis möta kundernas behov och krav på unika sparlösningar. Samhällsansvar lönar sig Ansvarsfullt agerande är helt integrerat i vår verksamhet och är grunden för hur vi bedriver vår affär, något som uppmärksammades under året då Storebrand/SPP fick två utmärkelser för det hållbarhetsarbete vi bedriver. World Economic Forum utsåg Storebrandkoncernen till ett av de tio mest hållbara företagen i världen och av Financial Times/International Finance Corporation utsågs koncernen till världens mest ansvarsfulla investerare. Positiv avkastning till kunderna och ökad nyförsäljning För helåret redovisar vi ett positivt resultat om 305 miljoner kronor. Årets resultat är lägre än 2010 vilket främst är en konsekvens av ett minskat finansiellt resultat till följd av årets börsnedgång. Vi har under året levererat en konkurrenskraftig avkastning till våra kunder och i tillägg ser vi en positiv trend för nyförsäljningen som under året har ökat med 2 procent. SPPs fonderbjudande fortsätter att växa och 58 procent av de inbetalda premierna utgörs numer av fondförsäkringspremier. Under 2011 har vår marknadsandel för fondförsäkring inom övrig tjänstepension dessutom ökat från 13 till 15 procent. För fjärde året i rad fick SPP utmärkelsen Årets fondförsäkringsbolag från Söderberg & Partners, vilket är ett bevis på att vi lever upp till vår ambition att vara en innovativ marknadsledare inom fondförsäkring. Vi ska fortsätta att sträva mot vår vision genom att utveckla vårt erbjudande så att kunderna får tillgång till ett attraktivt sparande, oavsett om pensionen känns avlägsen eller om det snart är dags att börja skörda frukterna av hårt arbete. Vi vill ge våra kunder en bra pension och en bra värld att gå i pension i. Ett viktigt arbete som initierades under 2011 var att ta fram en ny värdegrund för bolaget. Arbetet resulterade i slutet av året i en ny gemensam vision, position och nya kärnvärden Stockholm i februari 2012 Sarah McPhee, verkställande direktör SPP SPP Livförsäkring AB 5

6 förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse SPP erbjuder pensions- och försäkringslösningar samt kvalificerad rådgivning till företag och offentliga verksamheter. SPP erbjuder även privat pensionssparande och trygghetslösningar i form av sjuk- och sjukvårdsförsäkringar. SPP förmedlar även fondsparande i SPP Fonder. SPP-koncernens organisation SPP Livförsäkring AB med organisationsnummer har sitt säte i Stockholm. Bolaget är ett helägt dotterbolag till Storebrand Holding AB, organisationsnummer Storebrand Holding AB är i sin tur ett helägt dotterbolag till Storebrand Livsforsikring AS, organisationsnummer , som ägs av Storebrand ASA, organisationsnummer , med säte i Oslo. Storebrand Holdingkoncernen omfattas av den koncernredovisning som upprättas av det överordnade moderbolaget Storebrand Livsforsikring AS. Storebrands årsredovisning finns på bolagets hemsida SPP Livförsäkring AB är ett livförsäkringsbolag som erbjuder traditionellt förvaltad försäkring. Bolaget är sedan 2006 ombildat från ömsesidigt bedrivet till vinstutdelande. Dotterbolaget SPP Liv Fondförsäkring AB erbjuder fondförsäkringsprodukter där placering sker i SPPs fondurval. I koncernen ingår även dotterbolaget SPP Liv Pensionstjänst AB och dess dotterbolag SPP Konsult AB. Dessa två bolag erbjuder konsultoch servicetjänster inom pensions- och trygghetslösningar. Vidare ingår SPP Fastigheter AB med dotterbolag vars verksamhet består i att, direkt eller indirekt, äga och förvalta fast och lös egendom. I oktober 2011 sålde SPP sin andel i BenCo Insurance Holding B.V(BenCo) till Storebrand Livsforsikring AS. BenCo bedriver livförsäkringsverksamhet utomlands genom dotterbolagen Euroben Life and Pension Ltd (säte i Dublin) och Nordben Life and Pension Insurance Co Limited (säte på Guernsey). Uppgifterna i förvaltningsberättelsen avser SPP koncernen om inte annat anges. Bolagets resultat och utveckling Resultat Under 2011 redovisade SPP-koncernen ett resultat före skatt på 305 (463) miljoner kronor. Fallande aktiekurser och fallande marknadsräntor bidrog till att det finansiella resultatet blev lägre under 2011 än De garanterade åtagandena ökade som en följd av lägre marknadsräntor. Tillsammans med fallande aktiemarknader innebar det att det latenta kapitaltillskottet ökade. Det finansiella resultatet uppgick till -262 (38) miljoner kronor. Administrationsresultatet fortsatte att förbättras, främst som en följd av ökade intäkter och uppgick till 154 (101) miljoner kronor. Riskresultatet var på en fortsatt hög nivå och det var ett fortsatt bra sjukförsäkringsresultat som bidrog till det. Riskresultatet uppgick till 345 (370) miljoner kronor. De korta marknadsräntorna steg väsentligt under året. Det bidrog till att avkastningen på bolagets egna medel blev högre än föregående år. Förvaltat kapital Det förvaltade kapitalet minskade under året och uppgick per den 31 december till 127 (141) miljarder kronor, varav 37 (39) miljarder kronor var placerade i fondförsäkring. Det lägre kapitalet beror på att BenCo såldes i slutet av Exklusive BenCo steg det förvaltade kapitalet med 3 miljarder kronor. Nedgången på aktiemarknaderna innebar en värdenedgång av kapitalet inom fondförsäkring, där cirka 70 procent av kapitalet är placerat i aktier. Den genomsnittliga värdenedgången på kundernas kapital inom fondförsäkring blev cirka -8 procent. Värdenedgången motverkades av ett stark nettoinflöde det vill säga att premierna översteg försäkringsutbetalningarna. Nettoinflödet inom fondförsäkring uppgick till 3,1 miljarder kronor (2,8). En stor del av kapitalet inom traditionell försäkring är placerat i räntebärande värdepapper. De fallande marknadsräntorna innebar en positiv effekt på kundernas avkastning och innebar att det förvaltade kapitalet ökade. Den genomsnittliga avkastningen på kundernas portföljer inom traditionell försäkring uppgick till cirka 8%. Kunderna väljer i allt högre grad att teckna fondförsäkring vilket innebar att nettoflödet inom traditionell försäkring uppgick till -2,6 (-1,8) miljarder kronor. Som en följd av de fallande aktiemarknaderna så reducerades kundreserver i form av villkorad återbäring från 13 till 9 miljarder kronor. Solvens Kombinationen av historiskt låga räntenivåer och fallande aktiekurser under framför allt det tredje kvartalet medförde att de garanterade åtagandena ökade i värde och kapitalbasen reducerades. För att säkra en robust solvenssituation i bolaget sköt Storebrand Holding AB till miljoner kronor i aktieägartillskott under året. Kapitalbasen uppgick den 31 december 2011 till (8 437) miljoner kronor och den erforderliga solvensmarginalen uppgick till (4 247) miljoner kronor. Solvenskvoten uppgick därmed till 1,41 (1,99). Förslag till vinstdisposition Moderbolagets resultat uppgick till 246 miljoner kronor efter skatt. Styrelsen och verkställande direktören föreslår att miljoner kronor balanseras i ny räkning. För mer detaljer avseende vinstdispositionen se sidan SPP Livförsäkring AB

7 Fortsatt starka inom fondförsäkring Tack vare fortsatt fokus på SPPs fonderbjudande och en mycket konkurrenskraftig fondförsäkringsprodukt har SPP också under 2011 haft goda försäljningsresultat. Effekterna blev tydliga redan under 2010 och har därefter haft en fortsatt positiv utveckling även under Andelen fondförsäkring av inbetalda premier ökade från 54 procent till 58 procent. SPPs försäljning mätt i APE uppgick under 2011 till miljoner kronor vilket är en ökning om 2 procent. Av nyteckningen uppgick andelen fondförsäkring till 69 procent. SPPs marknadsandel för fondförsäkring inom övrig tjänstepension utgör nu 15 procent. Ny marknadsposition för koncernen Ett samarbete mellan de norska och svenska verksamheterna i Storebrandkoncernen har i slutet av 2011 lett till ett beslut om ny marknadsposition, vision, kärnvärden och kundlöften, som börjar implementeras under Inom koncernen jobbar man hårt för att nå den nya visionen: Våra kunder rekommenderar oss. Marknadspositionen och kundlöftena ska utveckla koncernens leverans att möta kundernas viktigaste behov, överblick över sitt sparande och syn på tillgänglighet och relation. Arbetet är i linje med SPPs strategiska inriktning att fortsätta leverera på målbilden som ett modernt försäkrings- och kapitalförvaltningsbolag som erbjuder konkurrenskraftiga spar- och trygghetslösningar. Strategin innebär bland annat en breddning av det nuvarande privatmarknadserbjudandet där SPP kompletterar produktutbudet med fler lösningar för långsiktigt sparande. Individ och kund kommer att stå i fokus. Planen som tagits fram innebär bland annat vidareutveckling av webben och pensionserbjudanden för att möta kundernas krav på unika lösningar och större urval. Samhällsansvar och hållbara investeringar Storebrandkoncernens ambition är att vara den ledande finansiella aktören på samhällsansvar och har arbetat med det i över 15 år. Storebrandkoncernen har för trettonde året i rad kvalificerat sig till det prestigefulla Dow Jones Sustainability World Index (DJSI World). Det innebär att Storebrandkoncernen är bland de 10 procent bästa i världen, i sin bransch, på hållbarhet. Under året har ett arbete gjorts för att numera kunna inkludera SPPs egna indexfonder i koncernens samhällsansvarsarbete. Vid årsskiftet implementerades förändringen fullt ut och nu följer samtliga SPPs egna fonder koncernstandarden för hållbara investeringar. Undantaget är Aktieindex Global Sustainability som istället följer Dow Jones Sustainability Index. SPP fortsatt valbara i KAP-KL Inom kommunsektorn gäller sedan 2006 tjänstepensionsavtalet KAP-KL och under hösten 2011 genomfördes en ny upphandling för detta avtal. SPP deltog i upphandlingen och blev godkänt som ett av flera valbara försäkringsbolag för KAP-KL, som omfattar total 1,1 miljoner kommunalanställda. SPP har redan idag kunder inom ramen för KAP-KL och har som målsättning att vara valbara inom samtliga stora kollektivavtalsområden. Berörda inom tjänstepensionsavtalet KAP-KL hade möjlighet att välja pensionsbolag för premieinbetalningar fram till den 31 januari Solvens II Solvens II-regelverket som reglerar kapitaltäckning för försäkringsbolag beräknas träda i kraft den 1 januari Till skillnad från dagens i huvudsak volymbaserade regelverk kommer Solvens II att vara riskbaserat, där både tillgångar och skulder kommer att värderas marknadskonsistent. SPPs kapitalbindning kommer att styras av storleken på den risk som SPP är exponerat för (försäkringsrisker, finansiella risker och operativa risker) samt av lönsamheten och stabiliteten i affären. De exakta detaljerna i regelverket är ännu under utformning. Inom SPP drivs arbetet med förberedelserna inför Solvens II i ett koncerngemensamt projekt och innefattar noggrann uppföljning av och aktiva synpunkter på regelverkets utformning. Arbetet framöver består i att successivt anpassa verksamheten till det nya regelverket. I september tillträdde Per Lindberg som Chief Risk Officer och tillförordnad chefaktuarie för SPP för att leda en nyinrättad stabsfunktion med övergripande ansvar för styrning och kontroll av risker inom SPP. Riskstyrning och riskkontroll Att hantera risk är en naturlig del vid bedrivande av försäkringsverksamhet. De främsta riskerna är försäkringsrisker, finansiella marknadsrisker, strategiska risker samt operativa risker. I not 3-9 finns en beskrivning av riskerna samt en redogörelse för hur de hanteras och följs upp. Förändringar i styrelse och ledningsgrupp Under 2011 har Kerstin Hessius, vd för Tredje AP-fonden och Hege Hodnesdal Chef Kundservice inom Storebrand Livsforsikring, ersatt Monica Caneman, styrelseledamot i Schibsted och Fjärde AP-fonden respektive Lars Aa. Løddesøl CFO och COO i Storebrandkoncernen, i SPPs styrelse. Den 1 april 2011 tillträdde Jan Ridderwall som ansvarig för försäljning för både SPP Viktiga händelser Hos SPP ska kunden stå i fokus och SPP ska möta kundernas krav på unika lösningar och större urval. Livförsäkring och för den svenska privatmarknaden inom Storebrandkoncernen och ersatte då Sibylla Lönnback och Pino Roscigno som tidigare delat på den tjänsten. Magnus Karlsson gick under året vidare till en roll som HR-chef och i januari 2011 började Lena Tollerz Törn som IT-chef för SPP. Jan Ridderwall, Magnus Karlsson och Lena Tollerz Törn ingår samtliga i SPPs ledningsgrupp. Anette Segercrantz, tidigare HR-chef i Sverige, har gått vidare till rollen som HR-chef för hela Storebrandkoncernen och Staffan Hansén, tidigare Investeringschef för SPP, har ett nytt ansvarsområde inom koncernen som ansvarig för Balansestyrning vilket innebär ansvar för koncernens livportföljer. Anette Segercrantz och Staffan Hansén är således inte längre en del av SPPs ledningsgrupp. Den 1 januari 2012 lämnade Ingrid Wrebo sin roll som chef för Erbjudande och Affärsstöd, och har tills vidare ersatts av Peter Håkansson, Chef Affärsutveckling. Implementering av Individmarknadssatsning Ett av koncernens viktigaste satsningsområden framöver är individmarknadssatsningen. Under året har arbetet med att identifiera och implementera delar av SPPs individmarknadssatsning fortsatt. Sibylla Lönnback, är sedan november 2011 ansvarig för SPPs strategiska inriktning mot individmarknaden. Strategin innebär bland annat en breddning av erbjudandet till individmarknaden för att öka SPPs marknadsandelar, kundnöjdhet, lönsamhet och att utveckla SPP till ett bolag som matchar pensionsmarknadens ökade individualisering. Strategin innebär också att SPP ska kunna tillgodose privatpersoners behov av placeringsalternativ och insikt samt privatpersoners behov för förståelse av pension och långsiktigt sparande. Hos SPP ska kunden stå i fokus och SPP ska möta kundernas krav på unika lösningar och större urval. SPP Livförsäkring AB 7

8 VISION och kärnvärden Vår vision: [Vision: Vår bild av framtiden, en dröm att sträva efter. Visioner om något stort.] Våra kunder rekommenderar oss 8 SPP Livförsäkring AB

9 Kärnvärden: [Kärnvärde: Emotionella egenskaper som har beaktats vid genomförandet av organisationen. Skall spegla organisationens kultur och prioriteringar.] Att lita på Enkelt för kunden Framtidsinriktad SPP Livförsäkring AB 9

10 kapitalförvaltning Kapitalförvaltning Svagt börsår Börsutvecklingen under 2011 präglades av sjunkande aktiekurser i stora delar av världen. Stockholmsbörsen sjönk med 13 procent (MSCI Sweden Index) och utländska aktier sjönk med 3 procent (MSCI World Index). Trots den svaga börsutvecklingen kunde SPP genom en effektiv kapitalförvaltningsmodell leverera positiv totalavkastning för samtliga försäkringar med traditionell förvaltning och garanterad ränta under Investeringsstrategi I försäkringar med traditionell förvaltning och garanterad ränta är det SPP som ansvarar för placeringarna av pensionskapitalet. Investeringsstrategins mål är en god och jämn avkastning samtidigt som spararnas garanterade ränta säkerställs. Portföljutvecklingen följs dagligen och placeringarna anpassas löpande till marknadsutvecklingen. Effektiv kapitalförvaltningsmodell Den kapitalförvaltningsmodell som SPP använder kännetecknas av dynamisk riskstyrning, god riskspridning och ansvarsfulla investeringar. Dynamisk riskstyrning innebär att portföljsammansättningen anpassas kontinuerligt i syfte att dämpa effekten av nedgångar och samtidigt ta del av uppgångar i marknaden. Aktieportföljen är globalt investerad och räntebärande portföljen placeras i flera typer av obligationer både svenska och utländska. Utöver aktier och räntebärande instrument sker placeringar i fastigheter, infrastruktur, hedgefonder och råvaror. På detta sätt sprids riskerna och ökar möjligheterna att parera nedgångar på marknaden. Alla våra egenförvaltade placeringar, fondförsäkring såväl som traditionell försäkring, omfattas av Storebrands koncernstandard för ansvarsfulla investeringar. Undantaget är Aktieindex Global Sustainability som istället följer Dow Jones Sustainability Index. Avkastning 2011 Totalavkastningen för försäkringar med traditionell förvaltning blev 3,3 procent i det premiebestämda beståndet (öppen för nyteckning) och 8,6 procent i det förmånsbestämda beståndet under Storebrand Fastigheter AB Storebrand Fastigheter har i uppdrag att bygga upp och förvalta Storebrandkoncernens svenska fastighetsbestånd, med kapital främst från SPP sparportfölj. Bolaget hade vid utgången av 2011 tre anställda och fastighetsexponeringen uppgick vid årsskiftet till cirka 4,1 miljarder kronor. Totalavkastningstabell Premiebestämd öppen för nyteckning (garantinivå 0,5 2,5 procent) Premiebestämd kan inte nytecknas (garantinivå 2,75 4 procent) 10,0 8,1 10,6 Marknadsvärden (miljoner kronor) Totalavkastning (procent) Premiebestämd - öppen för nyteckning (garantinivå 0,5 %-2,5 %) Premiebestämd Förmånsbestämd Avgångspension kan inte Aktier nytecknas försäkring ,2 10,5 29,4-43,0 1,5 (garantinivå 4,5 5,2 Räntebärande procent) ,5 1,3 2,5 14,5 0,8 Alternativa 0,8 Investeringar ,0 3,7-5,1-1,4 2,4 5,4 Totalt 7,5 10, , ,3 7,0 9,6-5,9 0,4 as 60,0 30,0 81,3 Premiebestämd Tillgångsfördelning (procent) Förmånsbestämd Aktier Räntebärande kan inte nytecknas (garantinivå 4,5 5,2 procent) 5,4 93,8 0,8 ämd Avgångspension Premiebestämd eckning kan inte nytecknas vå ntebärande d Avgångspension Premiebestämd Alternativa (garantinivå investeringar cent) nas kan 2,75 4 inte nytecknas procent) (garantinivå t) 4,5 5,2 procent) 100,0 8,1 0,8 10,6 30,0 5,4 100,0 försäkring Premiebestämd - kan inte nytecknas (garantinivå 2,75 %-4 %) 93,8 Aktier 81, ,2 10,3 29,5-47,2 1,5 Räntebärande ,3 1,6 2,7 19,4 0,8 Avgångspension Alternativa investeringar Investeringar ,9 3,8-5,1-1,7 2,4 Totalt ,6 5,3 4,8 1,2 0,4 7,5 10,9 Premiebestämd 100,0 - kan inte nytecknas (garantinivå 4,5 %-5,2 %) Aktier ,1 9,4 17,7 14,8 1,5 Räntebärande ,5 1,5 2,5 24,3 0,8 81,6 Alternativa Investeringar ,9 4,3-5,2-2,8 2,4 Premiebestämd Totalt Förmånsbestämd Avgångspension ,5 3,4 2,9 9,6 0,4 kan inte nytecknas försäkring Förmånsbestämd (garantinivå Avgångspension försäkring 4,5 5,2 procent) 0,8 Förmånsbestämd försäkring Aktier ,4 9,8 22,6-32,4 1,1 5,4 7,5 Räntebärande 10,9 100, ,5 1,8 2,3 14,3 1,1 7,5 10,9 Alternativa 100,0 Investeringar ,8 3,7-5,1-2,0 2,9 Totalt ,6 6,0 4,1 0,6 0,5 81,3 93,8 81,6 93,8 Tillgångsfördelning (procent) Aktier Räntebärande (procent) Aktier Räntebärande Alternativa investeringar Avgångspension 81,6 Aktier Räntebärande ,1 1,3 Alternativa investeringar Alternativa Investeringar 0,0 Totalt ,1 1,3 10 SPP Livförsäkring AB

11 marknad och försäljning Positiv säljutveckling inom fondförsäkring Marknaden för konkurrensutsatt tjänstepension uppgick till 99 (95) miljarder kronor, varav 44 (42) miljarder kronor utgjordes av fond- och depåanknuten försäkring och 55 (53) miljarder kronor utgjordes av traditionell försäkring. SPPs inbetalda premier uppgick till 8,0 (8,8) miljarder kronor. Den totala premieinkomsten minskade således med 16 procent, där hela minskningen har skett inom traditionell försäkring. SPPs totala nyförsäljning ökade med 2 procent. SPP använder sig av flera försäljningskanaler, vilka utvecklades framgångsrikt, då försäljningen ökat inom både förmedlad affär (försäljning genom försäkringsmäklare), den egna säljkåren och via vår rådgivning till storföretag. Också SPPs erbjudande inom sjukvårdförsäkring har utvecklats positivt under året, försäljningen har ökat med 48 procent. SPP uppvisar således en fortsatt god tillväxt inom nyförsäljningen av löpande premier för kärnaffären; konkurrensutsatt tjänstepension. Tillväxten kommer från en framgångsrik satsning på fondförsäkring som bidragit med en fortsatt försäljningstillväxt under Under 2011 hade SPP marknadens största volymökning sett till nyteckning av tjänstepension i fondförsäkring med 14 procent, exkluderat valcentral. Ökad varumärkeskännedom Under 2011 har SPP fortsatt etableringen av kommunikationskonceptet Lev nu. Alltid och haft starkt fokus på varumärkesbyggande marknadsinsatser. Under hösten har inriktningen gått i linje med det viktigaste området i koncernens strategi, individmarknaden, och fokus för marknadsaktiviteter blev då mer taktisk. En mätning under årets fjärde kvartal visade att SPP ökat sin varumärkeskännedom avsevärt under några år och SPP är nu en av de mest kända aktörerna på pensionsmarknaden. Satsning på SPPs digitala kanaler Under året har vidareutvecklingen av SPPs digitala kanaler fortsatt. Användarvänlighet och funktioner har förbättrats på hemsidan. Bland annat har inloggning med Bank ID/e-legitimation införts som ett led i att förenkla för SPPs kunder vid användning av internettjänsten. I december integrerades minpension.se på SPPs webbplats för att ge kunder möjlighet att få en helhetsbild av sin allmänna, tjänstebaserade och privata pension. Under kvartalet fick SPPs kundcenter en utmärkelse för bästa webbkundservice i konkurrens med de övriga livbolagen i Sverige. Arbetet med att förbättra de digitala kanalerna ytterligare är prioriterat under Marknad och försäljning I december integrerades minpension.se på SPPs webbplats för att ge våra kunder möjligheten till att få en helhetsbild av sin allmänna, tjänstebaserade och privata pension. SPP Livförsäkring AB 11

12 Årsredovisning 2011 affärs- och produktutveckling Affärs- och produktutveckling SPPs ambition är att även fortsättningsvis vara en aktiv marknadsledare inom fondförsäkring. Fokus på fonderbjudande SPPs ambition är att även fortsättningsvis vara en aktiv marknadsledare inom fondförsäkring. Under året har SPP utvecklat och förbättrat erbjudande och fondselekteringsprocesser. SPPs fonderbjudande har fått mycket uppmärksamhet. För fjärde året i rad fick bolaget utmärkelsen Årets fondförsäkringsbolag från Söderberg & Partners. Kvalitén bekräftas också av det pris Storebrand Kapitalförvaltning tilldelades för andra gången i november 2011 som Best Fund Selection Team of the Year vid Nordic fund Selection Awards. I mars 2011 genomfördes en omorganisation vilken bland annat innebar bildandet av Nordisk Fondförsäkring. Att jobba tvärgående genom hela koncernen har för SPP stärkt möjligheten att bättre kunna möta kundbehoven inom ramen för fondförsäkringserbjudandet. SPP har samlat och stärkt fondselektions- och kapitalförvaltningskompetensen och strategin har förtydligats och implementerats. Strategin innebär att SPP Fondförsäkring fortsatt ska erbjuda ett antal exklusivt utvalda fonder och ska kunna hjälpa kunden att välja själv. Strategin innebär också att kunder som inte vill välja själva ska få hjälp med valen till exempel genom SPPs förbättrade fondplaceringstjänst. Den nya fondplaceringstjänsten ger således SPPs kunder möjligheten att ha ett aktivt fondsparande utan att själva behöva vara aktiva. I utvecklingen av fondplaceringstjänsten har SPP bland annat sett över mandat i de olika riskprofilerna och förbättrat månadsrapportering till kunder. Bland de viktigaste förändringarna, som trädde i kraft vid årsskiftet, syns ändring av namn och förvaltningsmandat för de befintliga portföljerna; Balanserad blir Försiktig. Offensiv blir Optimistisk och Aggressiv blir Modig. Dessutom lanseras en ny portfölj; Dynamisk. Den skiljer sig från de övriga portföljerna på så sätt att den kan placera 100 procent i aktier eller 100 procent i räntor och allt däremellan. Förbättrat erbjudande till kund Under hela 2011 har fokus varit på att förenkla, öka tydligheten och höja kvaliteten i SPPs produktutbud. Många mindre företag har svårt att komma igång med pensionssparande och därför lanserade SPP i februari 2011 Basplan, en enkel och paketerad tjänstepensionslösning för små företag. Mindre företag kan med den på ett enkelt sätt starta ett pensionssparande och växla upp i takt med att bolaget växer. I augusti lanserade SPP Pluskapital, en kapitalförsäkring som vänder sig både till de som vill placera egna tillgångar och till de som söker ett långsiktigt sparande för familjen. Den nya produkten ingår i den satsning och inriktning mot privatmarknaden som genomförs inom SPP. Ett viktigt affärsområde inom SPP är Pensionstjänst som bedrivs i de två dotterbolagen, SPP Konsult AB och SPP Liv Pensionstjänst AB. Pensionstjänst marknadsför arvoderade kringtjänster till försäkring och vänder sig främst till multinationella företag med svenskt huvudkontor samt svenska kommuner. Verksamheten består av konsulttjänster, internationella lösningar samt olika former av administrativa tjänster för skuldförda pensioner. Syftet med verksamheten är att öka kundvärdet i SPP:s totala leverans mot dessa företag. Under 2011 beslutades om en ny strategi för affärsområdet med inriktning mot global Pension Governance, IAS COO samt outsourcing av pensionsadministration. Den nya inriktningen kommer att påbörjas under I den nya budskapsplattformen SPP presenteras på ett tydligt och enkelt sätt de olika möjligheterna inom fondförsäljningserbjudandet; 1 välj själv, 2 välj experten, 3 välj en gång. 12 SPP Livförsäkring AB

Årsredovisning 2013. SPP Livförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8524

Årsredovisning 2013. SPP Livförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8524 Årsredovisning 2013 SPP Livförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8524 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 ägarförhållande och struktur 3 verksamheten och produkter 3 väsentliga händelser under året 3 väsentliga

Läs mer

MYCKET GOTT RESULTAT Under första året som vinstutdelande kunde SPP redovisa ett mycket gott resultat på 2 217 miljoner kronor.

MYCKET GOTT RESULTAT Under första året som vinstutdelande kunde SPP redovisa ett mycket gott resultat på 2 217 miljoner kronor. ÅRSREDOVISNING Året i korthet Innehåll SPP BLEV VINSTUTDELANDE SPP ombildades den 1 januari till ett vinstutdelande livbolag. Vid ombildningen fördelades överskott ut till alla försäkringstagare som hade

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. KPA Pensionsförsäkring AB (publ)

ÅRSREDOVISNING. KPA Pensionsförsäkring AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2011 KPA Pensionsförsäkring AB (publ) INNEHÅLL FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2 RESULTATRÄKNING, koncern 12 BALANSRÄKNING, koncern 13 FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL, koncern 15 RESULTATRÄKNING, moderbolag

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g 2 0 0 2

Å r s r e d o v i s n i n g 2 0 0 2 Årsredovisning 2002 Året i korthet SPP 02 Årsredovisning 2002 Året i korthet JANUARI 2002. SPP övertar försäkringsrådgivare från Handelsbanken Liv. Handelsbanken Liv är fokuserade på marknaden för privatpersoner

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari december 2014. SPP Livförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8524

Bokslutskommuniké Januari december 2014. SPP Livförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8524 Bokslutskommuniké Januari december SPP Livförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8524 december Kommentar till bokslutskommuniké januari december SPP Livförsäkring AB (publ) (SPP Liv) avger härmed bokslutskommuniké

Läs mer

Nordea Livförsäkring Sverige AB (publ) Årsredovisning 2014. Org nr 516401-8508

Nordea Livförsäkring Sverige AB (publ) Årsredovisning 2014. Org nr 516401-8508 Nordea Livförsäkring Sverige AB (publ) Årsredovisning 2014 Org nr 516401-8508 Årsredovisning, Nordea Livförsäkring Sverige AB Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse sid 3 Femårsöversikt sid 8 Totalavkastningstabell

Läs mer

Årsredovisning 2008. för. Folksam ömsesidig livförsäkring

Årsredovisning 2008. för. Folksam ömsesidig livförsäkring Årsredovisning 2008 för Folksam ömsesidig livförsäkring Innehållsförteckning Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkningar 11 Resultatanalys 12 Balansräkningar 14 Redogörelse för förändringar i eget

Läs mer

Årsredovisning 2011 Folksam ömsesidig livförsäkring

Årsredovisning 2011 Folksam ömsesidig livförsäkring Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 3 Koncern Resultaträkning...15 Balansräkning... 17 Rapport över förändringar i eget kapital...19 Moderföretaget Resultaträkning... 20 Resultatanalys... 22

Läs mer

Årsredovisning 2013 Folksam ömsesidig livförsäkring. Folksam

Årsredovisning 2013 Folksam ömsesidig livförsäkring. Folksam Folksam Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Koncern Resultaträkning 15 Rapport över totalresultat 16 Balansräkning 17 Rapport över förändringar i eget kapital 19 Kassaflödesanalys 20 Moderföretaget

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Sid 1. VD-kommentar 3 2. Förvaltningsberättelse 4 3. Femårsöversikt 10 4. Förslag till vinstdisposition 11 5. Resultaträkning 12 6. Balansräkning 14 7. Förändringar i eget kapital

Läs mer

Årsredovisning 2012. Folksam ömsesidig livförsäkring

Årsredovisning 2012. Folksam ömsesidig livförsäkring Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 3 Koncernen Resultaträkning för koncernen... 17 Rapport över totalresultat för koncernen... 18 Balansräkning för koncernen... 18 Rapport över förändringar

Läs mer

Skandia Årsredovisning 2013

Skandia Årsredovisning 2013 Skandia Årsredovisning 2013 I Skandia ingår bland annat moderbolaget livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) (Skandia Liv), Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ) (Skandia AB), Skandia Fonder AB samt

Läs mer

Förvaltningsberättelse... 1. Resultaträkning... 9. Balansräkning... 11. Rapport över förändring i eget kapital... 13. Kassaflödesanalys...

Förvaltningsberättelse... 1. Resultaträkning... 9. Balansräkning... 11. Rapport över förändring i eget kapital... 13. Kassaflödesanalys... Årsredovisning Fondförsäkrings AB SEB Trygg Liv 2013 Förvaltningsberättelse... 1 Resultaträkning... 9 Balansräkning... 11 Rapport över förändring i eget kapital... 13 Kassaflödesanalys... 14 Resultatanalys...

Läs mer

SEB Pension och Försäkring AB, årsredovisning 2014 (516401-8243)

SEB Pension och Försäkring AB, årsredovisning 2014 (516401-8243) Årsredovisning SEB Pension och Försäkring AB 2014 Förvaltningsberättelse... 1 Resultaträkning... 10 Balansräkning... 12 Rapport över förändring i eget kapital... 14 Kassaflödesanalys... 15 Resultatanalys...

Läs mer

Årsredovisning 2013. Något nytt, schysst och annorlunda

Årsredovisning 2013. Något nytt, schysst och annorlunda Årsredovisning 2013 Något nytt, schysst och annorlunda B IKANO FÖRSÄKRING ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Året i korthet 2 Det här är Ikano Försäkring 3 VD-ord 4 Kunder och samarbetspartners 6

Läs mer

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2011

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2011 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 3 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 13 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION... 14 RESULTATRÄKNING... 15 RAPPORT

Läs mer

Agria Djurförsäkring Årsredovisning

Agria Djurförsäkring Årsredovisning 2011 Agria Djurförsäkring Årsredovisning Innehåll 1 Vd-kommentar 2 Förvaltningsberättelse 5 Femårsöversikt 7 Resultaträkning 9 Balansräkning 11 Rapport över förändringar i eget kapital 12 Kassaflödesanalys

Läs mer

AMF Årsredovisning 2011

AMF Årsredovisning 2011 AMF Årsredovisning 2011 2AMF Årsredovisning 2011 Innehåll Vd har ordet 3 AMF koncernens verksamhet i korthet 4 AMF som samhällsaktör 7 Förvaltningsberättelse 10 AMFs styrning 16 Risker och riskhantering

Läs mer

Länsförsäkringar Stockholm Årsredovisning 2012

Länsförsäkringar Stockholm Årsredovisning 2012 2 0 1 2 Länsförsäkringar Stockholm Årsredovisning 2012 Innehåll kommentar Kommentar... 2 Vd:s kommentar... 4 Väsentliga händelser... 6 Vi är verksamma i hela Stockholms län... 8 Förvaltningsberättelse...

Läs mer

Årets siffror i korthet

Årets siffror i korthet Årets siffror i korthet Totalavkastning 7,3 % Skandia Livs totalavkastning uppgick till 7,3 (3,2) procent. Förvaltat kapital 302 miljarder kronor Skandia Livs förvaltade kapital uppgick till 302 (297)

Läs mer

Årsredovisning 2010 Folksam ömsesidig livförsäkring

Årsredovisning 2010 Folksam ömsesidig livförsäkring Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 3 Koncern Resultaträkning... 14 Balansräkning...16 Rapport över förändringar i eget kapital...18 Moderföretaget Resultaträkning...19 Resultatanalys...21 Balansräkning...

Läs mer

Delårsrapport Januari juni 2014. SPP Livförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8524

Delårsrapport Januari juni 2014. SPP Livförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8524 Delårsrapport Januari juni 2014 SPP Livförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8524 Kommentar till delårsrapporten januari juni 2014 Styrelsen och verkställande direktören för SPP Livförsäkring AB (publ) (SPP

Läs mer

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2010

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2010 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 3 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 12 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION... 13 RESULTATRÄKNING... 14 RAPPORT

Läs mer

Årsredovisning 2013. SPP Spar AB Org.nr. 556892-4830

Årsredovisning 2013. SPP Spar AB Org.nr. 556892-4830 Årsredovisning 2013 SPP Spar AB Org.nr. 556892-4830 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Ägarförhållande och struktur 3 Verksamheten och produkter 3 Väsentliga händelser under året 4 Väsentliga händelser

Läs mer

Innehåll. Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän är ett av de 23 länsförsäkringsbolag som tillsammans bildar länsförsäkringsgruppen.

Innehåll. Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän är ett av de 23 länsförsäkringsbolag som tillsammans bildar länsförsäkringsgruppen. Årsredovisning 2013 Innehåll 3 Vd-kommentar 6 samverkan som stärker 8 Förvaltningsberättelse 12 Resultaträkning 13 Resultatanalys 14 Balansräkning 16 Rapport eget kapital 17 Kassaflödesanalys 19 Noter

Läs mer

TRYGG-HANSA ÅRSREDOVISNING 2012. TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2012

TRYGG-HANSA ÅRSREDOVISNING 2012. TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2012 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 11 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION... 12 RESULTATRÄKNING... 13 RAPPORT

Läs mer

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGS AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2009

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGS AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2009 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGS AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 3 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 12 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION... 13 RESULTATRÄKNING... 14 BALANSRÄKNING...

Läs mer

2011 Länsförsäkringar Västerbotten Årsredovisning

2011 Länsförsäkringar Västerbotten Årsredovisning 2011 Länsförsäkringar Västerbotten Årsredovisning 2 Plats för en sidfot Innehåll Kort om Länsförsäkringar Västerbotten Västerbottens läns brandstodsbolag grundades 1855 av landshövdingen G A Montgomery.

Läs mer

AMF Pension Årsredovisning 2007

AMF Pension Årsredovisning 2007 AMF Pension Årsredovisning 2007 Viktiga händelser 2007 3 VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 6 Femårsöversikt och nyckeltal 12 Totalavkastningstabell 16 Risker och riskhantering 17 Styrelsen och dess

Läs mer

Innehåll. Alecta i korthet 3. Vd har ordet 4. Förvaltningsberättelse 6. Förslag till vinstdisposition 14. Tioårsöversikt 15. Resultaträkningar 16

Innehåll. Alecta i korthet 3. Vd har ordet 4. Förvaltningsberättelse 6. Förslag till vinstdisposition 14. Tioårsöversikt 15. Resultaträkningar 16 Årsredovisning 2006 Innehåll Alecta i korthet 3 Vd har ordet 4 Förvaltningsberättelse 6 Förslag till vinstdisposition 14 Tioårsöversikt 15 Resultaträkningar 16 Resultatanalys 17 Balansräkningar 18 Kassaflödesanalyser

Läs mer