Delårsrapport 1/2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport 1/2015"

Transkript

1 Delårsrapport 1/2015 Januari-mars 2015, AMHULT 2 AB (publ) Nettoomsättning för perioden uppgick till (790)TSEK. Resultatet för perioden -418 (-304) TSEK efter skatt. Resultat per aktie (före och efter utspädning) uppgick för perioden till 0,07 (-0,05) kronor per aktie. OMSÄTTNING OCH RESULTAT Bolagets omsättning under perioden januari till mars uppgick till (790) TSEK. Bolagets resultat under samma period uppgick till -418 (-304) TSEK efter skatt. HÄNDELSER UNDER PERIODEN Byggnation i kvarter Radarflyget fortlöper planenligt och kvarteret förväntas färdigställt till årsskiftet 2015/2016. FÖRETAGET Amhult 2 AB prospekterar ca m2 mark i Amhult, Torslanda för att bygga ett nytt modernt köpcenter samt boendeområde i blandad stadsbebyggelse. En av idéerna är att området skall förena staden och landets fördelar. AMHULT 2 AKTIEN Amhult 2:s aktie är noterad på Aktietorget sedan maj Bolaget har inga egna aktier. Aktiekapital: SEK Antal aktier: aktier Fördelning av utgivna aktier Aktieslag: A Antal: Aktieslag: B Antal: Kvotvärde: 20 SEK per aktie Resultat per aktie (före och efter utspädning) uppgick för perioden till kr -0,05 (-0,05)kronor. ORGANISATION Antalet årsanställda är för perioden 5 personer. 1

2 KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT TSEK jan-mar jan-mar jan-dec Lokaluthyrning Administration Värdepapper Nettoomsättning Driftskostnader Bruttoresultat Försäljningskostnader Administrationskostnader Övriga rörelseintäkter Rörelseresultat Övriga ränteintäkter Övriga räntekostnader Resultat före värdeförändring fastigheter Värdeförändringar fastigheter Aktuell skatt Uppskjuten skatt Periodens resultat Poster som påverkar totalresultat Periodens resultat Då inga minoritetsintressen föreligger är hela resultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare. Resultat per aktie Genomsnittligt antal aktier jan-mar 2015, st Perioden jan-mar 2015 resultat efter skatt i kr per aktie före och efter utspädning är -0,07 Genomsnittligt antal aktier jan-mar 2014, st Perioden jan-mar 2014 resultat efter skatt i kr per aktie före och efter utspädning är -0,05 2

3 KONCERNENS RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING TSEK 31 mar 31 dec TILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar Förvaltningsfastigheter Fordon Finansiella anläggningstillgångar Uppskjuten skattefordran Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Lager omsättningsvärdepapper Lager av bostadsrätter Kortfristiga fordringar Kassa Bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Uppskjuten skatteskuld Kortfristiga skulder Eget kapital och skulder

4 KONCERNENS RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDEN TSEK jan-mar jan-mar jan-dec Den löpande verksamheten Rörelseresultat Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Erhållen ränta m.m Erlagd ränta Betald inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar Försäljning av förvaltningsfastigheter Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nyemission Kassaflöde från finansieringsverksamheten Förändring av likvida medel Likvida medel vid årets början Likvida medel vid periodens slut

5 KONCERNENS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL Övrigt Antal Aktie tillskjutet Säkrings Om- Balanserad Total eget räkning Koncern, TSEK aktier kapital kapital reserv reserv vinst kapital Eget kapital Årets resultat Årets totalresultat Eget kapital Årets resultat Årets totalresultat Nyemission Transaktionskostnader vid nyemission Eget kapital Periodens resultat Periodens totalresultat Eget kapital Periodens resultat Periodens totalresultat Eget kapital

6 MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING TSEK jan-mar jan-mar jan-dec Administration Värdepapper Nettoomsättning Driftskostnader Bruttoresultat Försäljningskostnader Administrationskostnader Övriga rörelseintäkter Rörelseresultat Övriga ränteintäkter Övriga finansiella intäkter Övriga räntekostnader Resultat efter finans. poster Aktuell skatt Periodens resultat

7 MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING TSEK 31 mar 31 dec TILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar Fordon Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Uppskjuten skattefordran 47 0 Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Lager omsättningsvärdepapper Kortfristiga fordringar Kassa Bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar EGET KAPITAL OCH SKULDER Bundet eget kapital Aktiekapital Summa bundet Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust Periodens resultat Summa fritt Summa eget kapital Kortfristiga skulder Eget kapital och skulder

8 MODERBOLAGETS KASSAFLÖDESANALYS TSEK jan-mar jan-mar jan-dec Den löpande verksamheten Rörelseresultat Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Erhållen ränta m.m Erlagd ränta Bet skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Lämnat koncernbidrag Nyemission Kassaflöde från finansieringsverksamheten Förändring av likvida medel Likvida medel vid årets början Likvida medel vid periodens slut

9 FÖRÄNDRING EGET KAPITAL Total eget Antal Aktie- Reserv- Balanserad Moderbolaget, TSEK aktier kapital fond vinst kapital Eget kapital Årets resultat Eget kapital Årets resultat Nyemission Transaktionskostnader vid nyemission Eget kapital Periodens resultat Eget kapital Periodens resultat Eget kapital

10 Samma redovisningsprinciper som tillämpades i senaste årsredovisningen tillämpas i delårsrapporten. Not 1 Segmentsrapportering Koncernens segment organiseras, styrs och rapporters inom tre områden, lokaluthyrning, administration och värdepapper. Segmentrapportering Resultat per rörelsegren Lokaluthyrning Administration RESULTATRÄKNING jan-mar jan-mar jan-dec jan-mar jan-mar jan-dec Extern Försäljning Intern omsättning Total omsättning Driftskostnader Admin.kost Försäljningskostnader Resultat Värdepapper Koncernelimineringar RESULTATRÄKNING jan-mar jan-mar jan-dec jan-mar jan-mar jan-dec Extern Försäljning Intern omsättning Total omsättning Driftskostnader Admin.kost Försäljningskostnader Resultat RESULTATRÄKNING Amhult koncernen jan-mar jan-mar jan-dec Extern Försäljning Total omsättning Driftskostnader Admin.kost Försäljningskostnader Resultat Ofördelade poster Övriga rörelseintäkter Försäljningskostnader Centraladministration Finansnetto Värdeförändring Aktuell skatt Uppskjuten skatt Periodens resultat

11 Not 2 Förändring av fastighetsbeståndet Tsek Förvaltningsfastigheter 1 januari Investeringar Försäljning 0 Värdeförändring förvaltningsfastigheter 0 Förvaltningsfastigheter 31 mars Not 3 Värdeförändring fastigheter Tsek Vinst vid försäljning 0 Förlust utrangering 0 Övrig värdeförändring 0 Periodens värdeförändring 0 11

12 REDOVISNINGSPRINCIPER Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS/IFRS. Samma redovisningsprinciper har använts i delårsrapporten som i den senaste årsredovisningen. FÖRVALTNINGSFASTIGHETER Koncernens fastigheter redovisas till verkligt värde i enlighet med IAS 40. Fastigheternas verkliga värde fastställs genom en värdering av Värderingsinstitutet i Västra Sverige AB. Senaste värderingen är utförd per Värderingen baseras på avkastningsmetoden och kalkylen innebär en analys av framtida betalningsströmmar som innehavet förväntas generera under kalkylperioden. Vidare framräknas ett avkastningsbaserat nuvärde baserat på periodens betalnetto, det egna kapitalet av restvärdet vid kalkylperiodens slut samt lånat kapital vid värdetidpunkten. För fastigheter som är föremål för väsentlig om- till- eller nybyggnad fastställs värdet till värde före projektstart med tillägg för projektkostnader. Så snart projektet färdigställts genomförs en extern värdering enligt ovan. Noteras bör att värdering alltid innehåller ett mått av subjektivitet och det slutgiltigt korrekta värdet på en tillgång erhålls först när en faktisk affär genomförs av oberoende parter på en fri marknad. Sammanfattningsvis leder detta fram till att hänsyn bör tas till ett visst osäkerhetsmoment vid bedömningar baserade på det värde som fastställts vid värderingen. LAGER OMSÄTTNINGSAKTIER Under denna rubrik redovisas finansiella instrument som innehas för handel. Tillgångarna värderas löpande till verkligt värde med värdeförändringar redovisade i resultaträkningen. RÖRELSESEGMENT Segmentsrapporten redovisas enligt den ändrade standarden i IFRS 8 samt IAS 34. Vid årsstämman den 13 april 2010 beslutades att bolaget skall bedriva handel med finansiella instrumentför att få en tillfredsställande avkastning på överlikviditet. Till följd av detta redovisas nu handel med värdepapper som ett eget segment. GRANSKNING Rapporten har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer. 12

13 RAPPORTENS UNDERTECKNANDE Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför. Torslanda den 14 april 2015 AMHULT 2 AB (publ) Eigil Jakobsen Styrelseordförande Maria Nord Johannesson Verkställande direktör Alf Lindqvist Styrelseledamot Anders Wengholm Styrelseledamot 13

14 KOMMANDE INFORMATIONSTILLFÄLLEN :a kvartalsrapport (30 jun 15) :e kvartalsrapport (30 sep 15) Bokslutskommuniké (31 dec 15) Årsredovisning 2015 På Amhult 2s webbplats finns möjlighet att hämta pressmeddelanden och delårsrapporter. För ytterligare information hänvisas till: Maria Nord Johannesson, VD Annika Corneliusson, ekonomichef Eigil Jakobsen; styrelseordförande eller Amhult 2:s webbplats. DOTTERBOLAG Terrester AB Flygledarevägen Torslanda Telefon: Telefax: Amhult 2 AB (publ) Flygledarevägen 3A Tel: Org.nr: TORSLANDA Fax:

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB Q4 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB 2 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 Bokslutskommuniké JANUARI-DECEMBER 2014 HELÅRET 1 JANUARI-31 DECEMBER 2014 Hyresintäkterna

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Vallentuna den 13 maj 2015 Sammanfattning av första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 139 733 tkr (126 152 tkr exklusive avyttrad verksamhet) EBITDA uppgick

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Substansvärdet enligt IFRS var MSEK 2 263 (3 290) vid periodens slut och SEK 39.93 per aktie (58,06) Periodens resultat uppgick till MSEK 547 (-113) och SEK 9.66 per

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2012

Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2012 Pressinformation 31 maj 2012 Kvartalsrapport första kvartalet 2012 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars

Läs mer

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS Done Management and Systems AB (publ) Omsättningen för perioden uppgick till 21,4 MSEK (21,3 för motsvarande period föregående år). Resultatet (EBITA) för perioden

Läs mer

Fjärde kvartalet 2012

Fjärde kvartalet 2012 Fjärde kvartalet 2012 TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 28 februari 2013 Kvartalsrapport fjärde kvartalet 2012 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX

Läs mer

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Styrelsen för TrustBuddy International AB, noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande bokslutskommunike januari - december 2011 Inledande

Läs mer

Första kvartalet 2015

Första kvartalet 2015 19 maj 2015 Ferronordic Machines AB (publ) Delårsrapport januari - mars 2015 KRAFTIGT SJUNKANDE NYMASKINFÖRSÄLJNING Nettoomsättningen minskade med 50 % (30 % i rubel) till 252,4 MSEK (501,1 MSEK) Rörelseresultatet

Läs mer

BOKSLUTS- KOMMUNIKÉ 2014

BOKSLUTS- KOMMUNIKÉ 2014 BOKSLUTS- KOMMUNIKÉ 2014 för Apikal Fastighetspartner AB (publ) Org.nr. 556921-1708 Året i sammandrag Viktiga händelser under fjärde kvartalet Under fjärde kvartalet genomfördes en utökning av Apex 3.

Läs mer

Delårsrapport fjärde kvartalet 2014 Index International AB (publ) 01.10.2014 31.12.2014

Delårsrapport fjärde kvartalet 2014 Index International AB (publ) 01.10.2014 31.12.2014 Delårsrapport fjärde kvartalet 2014 Index International AB (publ) 01.10.2014 31.12.2014 Index International AB (Publ.) Corporate Identity Number 556561-0770 2 Sammanfattning av fjärde kvartalet 2014 Nettoomsättningen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 3 JUNI 21 Kvartalsperioden april-juni na uppgick till 334,6 (324,2) Rörelseresultatet uppgick till,7 (4,9) et före skatt uppgick till,6 (5,6) et efter skatt uppgick till,2 (3,9),

Läs mer

KVARTALSRAPPORT 1 januari 31 mars 2015

KVARTALSRAPPORT 1 januari 31 mars 2015 KVARTALSRAPPORT 1 januari 31 mars 2015 för Apikal Fastighetspartner AB (publ) Org.nr. 556921-1708 Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget skall som verksamhet tillhandahålla lånekapital

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Väsentliga händelser efter periodens utgång Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Första kvartalet enligt förväntan. 1 januari 31 mars 2015 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 2,6 (19,0) MSEK. Rörelseresultatet (EBIT) för första kvartalet

Läs mer

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2006

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2006 Årsredovisning Räkenskapsåret 2006 Innehåll VD har ordet... 4 Förvaltningsberättels... 5-7 Resultaträkningar... 8 Balansräkningar... 8 Kassaflödesanalyser... 9 Redovisningsprinciper...10-13 Styrelsen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 Omsättningstillväxt och stärkt varumärke Omsättningen uppgick till 341,2 MSEK (219,5), en ökning med 55%. Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (11,7), motsvarande

Läs mer

Knowit AB Delårsrapport. Januari Juni 2012

Knowit AB Delårsrapport. Januari Juni 2012 Knowit AB Delårsrapport Nettoomsättningen ökade med 7 procent Kalendereffekt och svår marknad i Finland påverkar resultatet negativt Senaste årets 7 uppstarter bidrar positivt 2 förvärv och 1 avyttring

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 1 DELÅRSRAPPORT NEW WAVE GROUP AB PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2015 Omsättningen uppgick till 1 096 mkr, vilket var 21 % högre än föregående år (909 mkr). Rörelseresultat uppgick

Läs mer

Första kvartalet i korthet

Första kvartalet i korthet Bilprovningen Delårsrapport januari-mars 2013 Organisationsnummer: 556089-5814 Första kvartalet i korthet Efter mer än ett års intensivt arbete avslutades delförsäljningen av Bilprovningens stationsnätverk

Läs mer

Driftsöverskottet uppgick till 73 942 TSEK (51 636) Överskottsgraden uppgick till 79 procent (76)

Driftsöverskottet uppgick till 73 942 TSEK (51 636) Överskottsgraden uppgick till 79 procent (76) Ett värdeskapande fastighetsbolag med fokus på norra Sverige. Hyresintäkterna uppgick till 93 770 TSEK (67 991) och för kvartalet 47 946 (35 748) Driftsöverskottet uppgick till 73 942 TSEK (51 636) Överskottsgraden

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01--2014-12-31 för Delarka Fastighet AB (publ) 556944-7096

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01--2014-12-31 för Delarka Fastighet AB (publ) 556944-7096 ÅRSREDOVISNING 2014-01-01--2014-12-31 för Delarka Fastighet AB (publ) Årsredovisningen omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 1 Bolagets resultaträkning och rapport över totalresultat 5 Bolagets rapport

Läs mer

Helåret 2011: Bästa helårsresultatet sedan verksamheten bildades 2008

Helåret 2011: Bästa helårsresultatet sedan verksamheten bildades 2008 CONCENTRICS HELÅRSRAPPORT JANUARI DECEMBER 2011 Helåret 2011: Bästa helårsresultatet sedan verksamheten bildades 2008 Försäljningen ökade 16% till 2 283 MSEK (1 977) under helåret 2011 jämfört med 2010.

Läs mer

Vi levererar det stora företagets IT-kompetens med det lilla företagets själ och den enskilde konsultens engagemang

Vi levererar det stora företagets IT-kompetens med det lilla företagets själ och den enskilde konsultens engagemang Vi levererar det stora företagets IT-kompetens med det lilla företagets själ och den enskilde konsultens engagemang KNOW IT AB DELÅRSRAPPORT Resultat per aktie ökade med 46 procent Omsättningen steg med

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2014

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2014 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2014 Kvartalsperioden juli-september, kvarvarande verksamhet Redovisade intäkter, resultat, kassaflöde och nyckeltal avser kvarvarande verksamhet, dvs. exklusive Utvecklingshuset

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2014

Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 Juli september 2014 Omsättningen för tredje kvartalet uppgick till 3,7 (3,8) MSEK. Rörelseresultatet (EBIT) för tredje kvartalet blev 3,7 (- 4,3) MSEK. Resultatet

Läs mer

.() /) -*) * Administration av lånen hanteras av Nordax Bank AB som ingår i koncernen. Under räkenskapsåret har det inte funnits några anställda.

.() /) -*) * Administration av lånen hanteras av Nordax Bank AB som ingår i koncernen. Under räkenskapsåret har det inte funnits några anställda. '()**+ % % %% %% % %,-+'( * Förvaltningsberättelse... 2 Rapport över resultat... 4 Rapport över totalresultat... 4 Rapport över finansiell ställning... 5 Rapport över kassaflöden... 6 Rapport över förändringar

Läs mer

Delårsrapport Scandinavian Enviro Systems AB (publ) januari mars 2015

Delårsrapport Scandinavian Enviro Systems AB (publ) januari mars 2015 Delårsrapport Scandinavian Enviro Systems AB (publ) januari mars 2015 Första kvartalet 2015 Rörelseresultatet uppgick till -6,3 (-2,8) MSEK Periodens resultat efter skatt uppgick till -6,7 (-3,9) MSEK

Läs mer