KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA"

Transkript

1 KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Kemi- och Biotekniksektionens Höstterminsmöte år Mötet äger rum den 19 november klockan på Kemicentrum i sal KC:C. Dagordning Ärende Åtgärd 1. TFMÖ Beslut 2. Tid och sätt Beslut 3. Närvaro och adjungeringar Beslut 4. Fastställande av dagordning Beslut 5. Justering a) Val av tvenne justerare och tillika rösträknare Beslut b) Datum för justering Information 6. Val av tillfällig talman Beslut 7. Föregående mötesprotokoll (bilaga 1) Beslut 8. Styrelsens förslag till rambudget för nästkommande verksamhetsår (bilaga 2) Beslut 9. Beslut om ansvarsfrihet för Styrelsen 2012 Beslut 10. Propositioner andra läsningen: a) Proposition angående införandet av Karnevalefixer (bilaga 3) Beslut 11. Motioner andra läsningen: a) Motion angående ändringar av Styrdokument (bilaga ) Beslut b) Motion angående nya grupper inom IKG (bilaga 5) Beslut c) Motion angående nya poster i KM (bilaga 6) Beslut d) Motion angående införandet av BTS-ansvarig (bilaga 7) Beslut e) Motion angående städning av Gallien (bilaga 8) Beslut

2 12. Propositioner a) Proposition angående val av Inspector (bilaga 9) Beslut b) Proposition angående avskrivning av skulder och fodringar (bilaga 10) Beslut 13. Motioner: a) Motion angående förändring av Styrdokument (bilaga ) b. Motion angående utökat ansvarsområde för Obelix (bilaga ) c. Motion angående utökning av sektionens likabehandlingsverksamhet (bilaga ) Beslut Beslut Beslut 14. Valberedningen informerar Information 15. Val av sektionsstyrelse (bilaga 14) Beslut a) Ordförande b) Vice ordförande/ Internationell sekreterare c) Skattmästare d) Aktivitetsordförande e) Sekreterare f) SrBK-ordförande g) Källarmästare h) Sexmästare i) IKG-ordförande j) Överphøs 16. Val av SrBK:s styrelse (bilaga 14) Beslut 17. Val av övriga funktionärer (bilaga 14) Beslut a) Informationsutskottet b) Sexmästeriet c) Källarmästeriet d) Kulturutskottet e) Allmänna utskottet f) Kommando Gul g) Idrottsutskottet h) Medaljkommittén i) Industrikontaktgruppen j) Phøs k) Revisorer 18. Val av eventuella tilläggsfunktionärer Beslut 19. Beslutsuppföljning (bilaga 15) Beslut 20. Övriga frågor Beslut 21. Meddelanden Information 22. TFMA Beslut

3 Elisabeth Ax Talman Alisa Rizvanovic Sekreterare

4 KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Kemi- och Biotekniksektionens Vårterminsmöte Mötet ägde rum den 24 april klockan på Kemicentrum i sal KC:B. Dagordning Ärende Åtgärd 1. TFMÖ Talman Elisabeth Ax förklarade mötet öppnat klockan Tid och sätt Mötet godkände tid och sätt. 3. Närvaro och Adjungeringar (bilaga ) Närvaro och adjungeringar godkändes enligt bilaga 1.1 respektive Fastställande av dagordning Dagordningen godkändes med tillägg av 8b. Stadfästande av per capsulam-beslut samt 13f. Motion angående inköp av kylskåp. 5. Justering a. Val av tvenne justerare och tillika rösträknare Ida Lindström och Øyvind Nørregård valdes till justerare och tillika rösträknare. b. Datum för justering Datum för justering är 13 maj 2013, dvs. 10 läsdagar efter mötets avslut. 6. Val av tillfällig talman På grund av risk för jäv valdes My Bratbakken Lundvall som tillfällig Talman under samt 13b. 7. Föregående mötesprotokoll (bilaga 2) Elisabeth Ax föredrog mötesprotokoll för Höstterminsmötet 2012 enligt bilaga 2. Mötet godkände detta protokoll och lade det till handlingarna. My Bratbakken Lundvall ersatte Elisabeth Ax som Talman. 8. a års bokslut och verksamhetsberättelse (bilaga ) Elisabeth Ax föredrog 2012 års verksamhetsberättelse enligt bilaga 3.1. Daniel Almgren föredrog bokslutet för föregående verksamhetsår enligt bilaga 3.2 samt den budgeterade rambudgeten inklusive resultat enligt bilaga 3.3. Han informerade att bokslutet ej är helt klart och att det därför är svårt att säga något exakt om resultatet. Elisabeth Ax yrkade på

5 att bordlägga 2012 års bokslut till Höstterminsmötet Elisabeth Ax ändringsyrkade på att bordlägga 2012 års bokslut till nästa sektionsmöte. Mötet biföll Elisabeth Axs yrkande. Daniel Sahlin yrkade på att revisorernas mandattid justeras till samma tidpunkt. Mötet biföll Daniel Sahlins yrkande. b. Stadfästande av per capsulam-beslut (bilaga 4) Elisabeth Ax föredrog stadfästandet av per capsulam-beslut enligt bilaga 4. Styrelsen 2012 tog under sin mandattid ett felaktigt per capsulam-beslut angående inköp av varuautomat. Därav har en rättelse av beslutet upprättats. Marianne Koliana yrkade på att ta matpaus efter 9. Erik Bergman tilläggsyrkade på att ta 30 minuters matpaus. Mötet godkände Marianne Kolianas yrkande med Erik Bergmans tilläggsyrkande. Elisabeth Ax yrkade på att stadfästa per capsulam-beslutet. Mötet biföll detta yrkande. 9. Revisionsberättelse för 2012 (bilaga 5) Daniel Sahlin och Petter Starlander föredrog revisionsberättelse för 2012 enligt bilaga 5. Sammanfattningsvis ansåg Revisorerna att verksamhetsåret 2012 utmärkts av en positiv anda och engagemang. Dock har bristen i de ekonomiska rutinerna resulterat i att kr av medlemmarnas medel försvunnit. Mötet ajournerades klockan Mötet återupptogs klockan Jan-Olle Malm, Omar Chaudhry, Nanna Sjöstrand och Louise Hagman lämnade mötet klockan Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 2012 Daniel Sahlin och Petter Starlander yrkade på att Styrelsen ej beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012 samt att en polisanmälan angående de försvunna 27 tkr samt Styrelsens ansvar i detta upprättas. Daniel Sahlin och Petter Starlander

6 ändringsyrkade på att frågan om Styrelsens ansvarsfrihet bordläggs tills bokslut är presenterat. Mötet biföll Revisorernas yrkanden med ändringsyrkandet. My Bratbakken Lundvall yrkade på att uppdra Revisorerna att upprätta en polisanmälan. Mötet biföll detta yrkande. 11. Resultatdisposition (bilaga 6) Daniel Almgren föredrog resultatdisposition enligt bilaga 6. Han ansåg att KM:s budget ej bör påverkas av inköpet av ny varuautomat. Istället bör pengar lyftas ur Teknologrumsfonden. Elisabeth Ax återtog rollen som Talman. Daniel Almgren yrkade i förslaget på disposition av resultatet från 2012 på att lyfta kr ur Teknologrumsfonden. Daniel Almgren informerade att rambudgetens resultat har uppdaterats sedan resultatdispositionen skickades in. Enligt det uppdaterade resultatet behöver inte kr lyftas ur fond för att rambudgeten skall gå ihop. Daniel Almgren ändringsyrkade på att lyfta kr ur Teknologrumsfonden. Alexander Rex yrkade på att bordlägga beslutet om att lyfta pengar ur fond tills bokslutet är helt klart samt godkänt. Daniel Sahlin informerade att rambudgetens resultat som hittills tagits fram ej bör påverka budgeten för enskilda utskott. Dessutom räcker KM:s budget inte till för sådana stora inköp och det är detta fonder finns till för. Daniel Sahlin yrkade på att lyfta kr ur Teknologrumsfonden. Daniel Almgren jämkade sig med Daniel Sahlins yrkande. Mötet avslog Alexander Rexs yrkande. Mötet biföll Daniel Sahlins yrkande. 12. Motioner andra läsningen

7 13. Motioner a. Motion angående Troubadix (bilaga 7) My Bratbakken Lundvall föredrog sammanfattning av motion angående Troubadix enligt bilaga 7. Elisabeth Ax yrkade på att ta att-satserna i motionen i klump. Mötet biföll Elisabeth Axs yrkande och därefter bifölls att-satserna i klump. b. Motion angående sektionsmedlem (bilaga 8) My Bratbakken Lundvall föredrog sammanfattning av motion angående sektionsmedlem enligt bilaga 8. Elisabeth Ax yrkade på att ta att-satserna i motionen i klump. Mötet biföll Elisabeth Axs yrkande och därefter bifölls att-satserna i klump. a. Motion angående nya grupper inom IKG (bilaga 9.1) Louise Beckius föredrog motion angående nya grupper inom IKG enligt bilaga 9.1. För att effektivisera IKG:s arbete bör utskottet delas in i en Mässgrupp och en Eventgrupp. Max Hammarfjord föredrog styrelsens motionssvar enligt bilaga 9.2. Petter Starlander yrkade på att bordlägga reglementesändringar i motioner med både reglementes- och stadgeändringar tills stadgeändringarna godkänts andra läsningen. My Bratbakken tilläggsyrkade på att införa reglementesändringar först då stadgeändringar gått igenom. Mötet biföll Petters Starlanders yrkande med My Bratbakken Lundvalls tilläggsyrkande. Elisabeth Ax yrkade på att ta att-satserna i motionen i klump. Mötet biföll Elisabeth Axs yrkande och därefter bifölls att-satserna i klump. My Bratbakken Lundvall ersatte Elisabeth Ax som Talman. b. Motion angående ändringar av Styrdokument (bilaga ) Elisabeth Ax föredrog motion angående ändringar av Styrdokument enligt bilaga

8 Elin Nordahl föredrog Styrelsens motionssvar enligt bilaga Styrelsen 2012 jämkade sig med Styrelsen 2013 års yrkande. My Bratbakken Lundvall yrkade på att ta yrkandena i motionssvaret (bilaga 10.2) i klump. Mötet biföll My Bratbakken Lundvalls yrkande och därefter bifölls att-satserna i motionssvaret. Petter Starlander, Alisa Rizvanovic, My Bratbakken Lundvall, Erik Bergman och Daniel Sahlin kandiderade till arbetsgruppen som skall se över Styrdokumenten. Mötet beslöt att välja ovan nämnda kandidater till arbetsgruppen som skall se över Styrdokumenten. Elisabeth Ax yrkade på att Styrelsen kan fyllnadsvälja fler personer till denna arbetsgrupp. Mötet godkände detta yrkande. Elisabeth Ax återtog rollen som Talman. c. Motion angående nya poster i KM (bilaga 11.1) Erik Bergman föredrog motion angående nya poster i KM enligt bilaga Antalet poster i KM är i nuläget otillräckligt. Därför bör utskottets sammansättning utökas. Emma Persson föredrog Styrelsens motionssvar enligt bilaga Rickard Möller yrkade på att byta ut benämningen Inventarie till Provsmakare. My Bratbakken Lundvall yrkade på att byta ut benämningen Kampanjearrangör till Kampanjefix. Erik Bergman jämkade sig med My Bratbakken Lundvalls yrkande. Anni Guhl yrkade på att byta ut benämningen PR-chef till PRix. My Bratbakken Lundvall yrkade på

9 att byta ut benämningen PR-chef till Pixelfix. Erik Bergman jämkade sig med My Bratbakken Lundvalls yrkande. Louise Beckius yrkade på att byta ut benämningen PR-chef till PRefix. Anna Nilsson yrkade på att byta ut benämningen Inventarie till Gourmetrix. Max Hammarfjord yrkade på att dra streck i debatten. Mötet biföll Max Hammarfjords yrkande. Oskar Hansson kommenterade att detta var den roligaste diskussionen sektionen haft någonsin under något möte. Votering angående de olika yrkandena inföll. Mötet biföll Erik Bergmans motion med ändring av benämning Kampanjearrangör och PR-chef till Kampanjefix respektive Pixelfix. d. Motion angående införandet av BTSansvarig (bilaga 12.1) Ida Lindström föredrog motion angående införandet av BTS-ansvarig enligt bilaga Sektionen är medlem i Bioteknikutbildningar i Sverige vars organisation utvecklats och numera kräver större engagemang från medlemsorganisationerna. Därav bör två nya poster införas som ansvarar för BTS. My Bratbakken Lundvall föredrog Styrelsens motionssvar enligt bilaga Mötet diskuterade under vilket utskott dessa BTS-ansvariga skall ligga. Då detta är frågor som ligger under Vice Ordförande/Internationell Sekreterare är det rimligt att lägga posterna under denna. Då BTS fortfarande är under utvecklingsfas är det svårt att bedöma hur framtiden kommer att se ut. För att undvika att ett nytt utskott startas på sektionen som sedan tvingas att lägga ner, är det bättre att lägga posterna under AU till en början. Elisabeth Ax yrkade på att ta att-satserna i motionen i klump. Mötet biföll Elisabeth Axs yrkande och därefter bifölls att-satserna i klump. e. Motion angående städning av Gallien Oskar Hansson föredrog motion angående

10 (bilaga 13.1) städning av Gallien enligt bilaga Ida Kleinau Andersson föredrog Styrelsens motionssvar enligt bilaga Elisabeth Ax yrkade på att ta att-satserna i motionen i klump. Mötet biföll Elisabeth Axs yrkande och därefter bifölls att-satserna i klump. f. Motion angående inköp av kylskåp (bilaga 14) Erik Bergman föredrog motion angående inköp av kylskåp enligt bilaga 14. Styrelsen hade inget motionssvar då motionen var inkommen som en sen handling. Erik Bergman yrkade på att lyfta upp till kr från Maskinparksfonden i syfte att köpa in ett nytt kylskåp till baren i Gallien. Mötet godkände detta yrkande. My Bratbakken Lundvall yrkade på att ta 5 minuters toalettpaus. Mötet godkände detta yrkande. Mötet ajournerades klockan Mötet återupptogs klockan Proposition angående införandet av Karnevalefixer (bilaga 15) Petter Starlander föredrog proposition angående införandet av Karnevalefixer enligt bilaga 15. Oskar Hansson ändringsyrkade på att ändra mandatperioden för Karnevalefixerna till från 1 juli samma år som de väljs till 30 juni året därpå. Mötet biföll propositionen i sin helhet med Oskar Hanssons ändringsyrkande. 15. Valärenden a. Val av delar av valberedning Rickard Möller kandiderade som ledamot av valberedningen som B10, Louise Beckius som B11, Øyvind Nørregård som K11, Alexander Rex som B11, Daniel Almgren som B10, Emma Persson som B10 och Max Hammarfjord som K10. Erik Bergman nominerade Cathrine Nilsson. Catherine Nilsson (B08) accepterade nomineringen. Oskar Hansson nominerade Johanna Linde. Johanna Linde tackade nej till nomineringen. Oskar Hansson nominerade även Moa Larsson. Moa Larsson tackade nej till

11 nomineringen. Mötet beslöt att välja ovan nämnda kandidater till valberedningen samt låta Styrelsen fyllnadsvälja de resterande posterna. Elisabeth Ax ansåg att det är en bra spridning av kompetens bland de valda. b. Val av Huvudphaddrar till Nollning 2013 (bilaga 16) Emma Persson föredrog val av Huvudphaddrar till Nollning 2013 enligt bilaga 16. Mötet godkände valet av Huvudphaddrar till Nollning c. Val av ledamot i TLTH:s valnämnd Elisabeth Ax informerade att TLTH:s valnämnd samordnar val inför Fullmäktige. Oskar Hansson nominerade Johanna Linde till TLTH:s valnämnd. Johanna Linde tackade nej till nomineringen. Alexander Rex nominerade Dag Bengtsson till TLTH:s valnämnd. Dag Bengtsson tackade nej till nomineringen. d. Val av revisor och revisorsuppleant Samuel Butler nominerades av Daniel Sahlin. Daniel Sahlin informerade att han tidigare pratat med Samuel Butler om nomineringen och att han tackat ja. Øyvind Nørregård kandiderade till Revisorsuppleant. Mötet valde Samuel Butler till Revisor och Øyvind Nørregård till Revisorsuppleant. e. Övriga val Elisabeth Ax informerade att posten Jämlikhetsombud är vakant. Daniel Almgren nominerade Petter Starlander till Jämlikhetsombud. Petter Starlander tackade nej till nomineringen. 16. Beslutsuppföljning (bilaga 17.1) Styrdokumenten har setts över för att ingen intressekonflikt i vem som är ansvarig för var utskott ska uppstå. Därav godkändes punkt 1 i beslutsuppföljningen, se bilaga Petter Starlander yrkade på 17. Övriga frågor Inga övriga frågor. att arbetsgruppen som valdes under 13b. skall uppdatera Styrdokumenten till Höstterminsmötet Mötet godkände detta yrkande samt biföll uppdatering av beslutsuppföljning enligt bilaga 17.2.

12 18. Meddelanden Erik Bergman informerade att han uppdaterat Facebook och uppmanade alla på mötet att gå in och like:a hans statusuppdatering. Ida Lindström informerade att Bioteknikdagarna hålls i Lund i höst och att det kommer bli det bästa evenemanget någonsin! Øyvind Nørregård informerade att det är avslutningspub den 18 maj. Elisabeth Johansson informerade att det går att söka till projektgruppen för Flickor på Teknis. Daniel Sahlin informerade att Kåren söker heltidare och att man får betalt, det blir kul. Marianne Koliana informerade att sektionens hemsida fått en ny make over. Hon uppmanade att gå in och titta på den eftersom den är jättesnygg! Elisabeth Ax informerade att Lund är blåsigare än Göteborg. Rickard Möller informerade att det är Karriärskvälls imorgon. Alisa Rizvanovic informerade att Kempen släpps den 8 maj! Ida Kleinau Andersson informerade att 6M anordnar en ny sittning den 8 maj som kallas för Sommarsex. Ida Lindström informerade att BUS har vårterminsmöte den 8 maj och att mötet kommer att sändas via Skype i konferensrummet Marie Curie! Daniel Almgren informerade att det finns något som inte händer 8 maj utan tidigare, det är Valborg! Oskar Hansson informerade att det finns något som inte händer på Valborg ustan tidigare, det är Kvalborg som IdrU kommer att anordna. Det kommer att grillas och spelas brännboll. Louise Beckius informerade att IKG kommer att hålla ett lunchföredrag med Kiviks Musteri den 15 maj. Oskar Hansson informerade att IdrU sportar på fredagar klockan 15 i Viktoriastadion och att alla är välkomna. Han informerade också att Kulturtorsdagar hålls samt att det är buggafton vissa kvällar.

13 Erik Bergman informerade att KM har en stor nyhet nästa vecka. My Bratbakken Lundvall informerade att K är bäst som alltid. 19. TFMA Talman Elisabeth Ax förklarade mötet avslutat klockan Elisabeth Ax Talman Alisa Rizvanovic Sekreterare Ida Lindström Justerare Øyvind Nørregård Justerare

14 Förslag till Rambudget 2014 Höstterminsmöte Styrelsen SRBK Phøset IKG Sexmästeriet 0 0 Källarmästeriet Kulturutskottet Allmänna utskottet Informationsutskottet Medaljkommittén Idrottsutskottet Kommando Gul Alumniverksamhet Summa 0 0 Funktionärsglädje tas under Styrelsen. Phøsets budget; o Max 5000 kr får användas till Phøsets egen klädsel. o Minst 9000 kr ska gå till Phaddergrupper. Sexmästeriets budget; o Max 5500 kr får användas till 6M:s egen klädsel. Kommando Gul:s budget; o Underskottet får endast användas till icke-pubrelaterad verksamhet. Ur Styrelsens budget skall 2000 kr avsättas till Alumniverksamhet. Styrelsen ser gärna att eventuellt överskott sätts in på fonderna. Styrelsen 2013 genom Elin Nordahl, Skattmästare, My Bratbakken Lundvall, Ordförande,

15 Proposition angående införandet av Karnevalefixer (andra läsningen, sammanfattning) Höstterminsmöte 2013 På VT-13 togs ovan nämnda proposition upp. K-sektionen har deltagit i de tre senaste Lundakarnevalerna som är det största gemensamma studentarrangemanget i Lund. Förhoppningen är att deltagandet i Karnevalen bidrar till en större gemenskap på sektionen och att sektionen syns mer utåt. Då beskrivning av poster och tillvägagångssätt är obefintliga i styrdokumenten ansåg Styrelsen 2013 att det är svårt att få någon rutin i vad sektionen bör samt kan göra inför en karneval och därför bör nya poster införas. De att-satser gällande stadgar som då bifölls samt de gällande reglementet som nu ska implementeras är: att i reglementet under 4:2:9:1 Medlemmar (Allmänna utskottet) lägga till h. Karnevalefix Dessa personer, som är två till antalet, ansvarar för att sektionen engagerar sig i Lundakarnevalen. Karnevalefixernas uppgift är att inför Lundakarnevalen tillsätta en karnevalsgrupp samt ansvara för arrangemang under hela karnevalen. Det åligger Karnevalefixerna att lägga fram visioner och mål för karnevalen samt i samråd med AktivitetsOrdförande inkomma med budgetförslag inför karnevalsåret till styrelsen. att i stadgarna under 5:4:9:1 Sammansättning (Allmänna utskottet) ändra Allmänna utskottet består av Aktivitetsordförande, Talman, Fanbärare, Obelix, erforderligt antal Kommando Gul, Flickor på Teknis ansvariga (2 st)och Hoppborgsansvarig. Aktivitetsordförande är sammankallande. till Allmänna utskottet består av Aktivitetsordförande, Talman, Fanbärare, Obelix, erforderligt antal Kommando Gul, Flickor på Teknis ansvariga (2 st), Hoppborgsansvarig och Karnevalefixer (2 st). Aktivitetsordförande är sammankallande samt

16 att i stadgarna lägga till 5:4:9:2:7 Karnevalefixer Karnevalefixerna ansvarar för sektionens engagemang inom Lundakarnevalen och väljs på sektionsmötet våren året innan karnevalen ska äga rum. Mandatperioden för Karnevalefixerna sträcker sig från 1 juli samma år som de väljs till 30 juni året därpå. Sammanfattat inför HT-13 av Alisa Rizvanovic, Sekreterare 2013 Lund,

17 Motion angående ändringar av Styrdokument (andra läsningen, sammanfattning) Höstterminsmöte 2013 På VT-13 togs ovan nämnda motion upp. Styrelsen 2012 fick i uppdrag att uppdatera sektionens styrdokument. Syftningsfel har setts över, benämningar av Teknologrummet/TR ändrats till Gallien, förtydlingar och förkortningar lagts till samt felaktigheter tagits bort. De att-satser gällande stadgar som då bifölls samt de gällande reglementet som nu ska implementeras är: att att att att att att i Stadgar och Reglemente godkänna de förtydlingar som lagts till i den beskrivande texten till olika paragrafer såsom att vid avsättande av styrelseledamot krävs sektionsmöte och att det är en rambudget för nästkommande verksamhetsår som Styrelsen lägger fram. i Stadgar och Reglemente godkänna de förtydlingar med utskottsförkortningar som lagts till (t.ex. SrBK, InfU, KG etc.) samt att Överphøs skrivs med stort svenskt Ö istället för danskt. i Stadgar och Reglemente godkänna alla ändringar av Teknologrummet / TR till Gallien. Detta gäller även förtydligandena av namnbytet gällande sektionens fonder. i Stadgarna godkänna ändringarna gällande phaddrar i 5:4:8:3. Detta återspeglas även i Reglementet 4:2:5:1 gällande KM:s åligganden och 4:2:8:2 gällande Phøsets medlemmar. i Reglementet stryka 4:2:5:3 Samarbete med Ekosystemtekniksektionen då ansvaret för Gallien numera endast ligger på K-sektionen. ändra alla denne till denna där detta förekommer i både Stadgar och Reglemente.

18 Sammanfattat inför HT-13 av Alisa Rizvanovic, Sekreterare 2013 Lund,

19 Stadgar Kemi- och Biotekniksektionen Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

20 Innehåll Kapitel Sektionen :1 Namn :2 Ändamål :3 Skyddshelgon :4 Sektionsfärg :5 Sektionssymbol... 5 Kapitel Medlemmar :1 Ordinarie medlemmar :2 Hedersmedlemmar... 6 Kapitel Ordning och Procedurer :1 Sektionsmöte :2 Protokoll :3 Jävighet :4 Förhandlingsordning :5 Missnöje...10 Kapitel Funktionärer :1 Definition :2 Medlemskap :3 Åligganden :4 Överlämning :5 Avsättande :6 Avsägelser

21 Kapitel Verksamhet :1 Myndigheter :2 Verksamhetsår :3 Styrelsen :4 Utskott :5 Studiereseföreningen, KRUT...18 Kapitel Val :1 Valberedning :2 Valbarhet :3 Kandidering :4 Fyllnadsval...19 Kapitel Revision :1 Revisorerna :2 Extra revision...21 Kapitel Inspector :1 Åligganden :2 Arkivlitern :3 Rättigheter :4 Val :5 Vikarierande Inspector...22 Kapitel Ekonomi :1 Sektionens firma

22 9:2 Attesträtt :3 Sektionens fonder...23 Kapitel Styrdokument :1 Stadgar :2 Reglemente :3 Policyer :4 Riktlinjer...25 Kapitel Upplösning :1 Upplösning

23 Sektionen Kapitel 1 1:1 Namn Sektionens namn är Kemi- och Biotekniksektionen (K-sektionen) inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola (TLTH). 1:2 Ändamål Sektionens ändamål är att bland medlemmarna alstra och vidmakthålla ett gott kamratskap, att främja deras studier och utbildning, att tillvarata deras gemensamma intressen, samt vad därmed äger sammanhang. 1:3 Skyddshelgon Sektionens skyddshelgon är Miraculix. 1:4 Sektionsfärg Sektionens färg är gul. 1:5 Sektionssymbol Sektionens symbol är ett gotiskt K, (K). 5

24 Medlemmar Kapitel 2 2:1 Ordinarie medlemmar Ordinarie medlem är endast varje, vid Kemiteknikprogrammet och Bioteknikprogrammet samt masterprogrammet Bio- and Food Technology inskriven, studerande som erlagt fastställd avgift till TLTH. 2:1:1 Skyldigheter Medlem är skyldig att iaktta sektionens stadgar och reglemente. 2:1:2 Rättigheter Medlem äger rätt: a) Att med en röst deltaga i de val av funktionärer och representanter som företräder sektionen. b) Att närvara med yttrande-, yrkande- och rösträtt vid sektionsmöte. c) Att närvara och yttra sig vid styrelsemöte. d) Att taga del av protokoll och övriga handlingar som berör sektionsverksamheten. e) Att ställa upp som valbar person vid funktionärs- och representant val inom sektion och kår. 2:2 Hedersmedlemmar Till Hedersmedlem inom K-sektionen kan person som i hög grad har främjat K-sektionens verksamhet väljas. Hedersmedlem utses vid ordinarie sektionsmöte med minst 9/10 av samtliga avgivna röster. Förslag till hedersmedlem kan framställas av Medaljkommitté, Styrelsen, Inspector eller av minst 15 medlemmar. Faller förslaget införes varken förslag eller beslut i protokollet. 2:2:1 Skyldigheter Hedersmedlem är skyldig att iaktta sektionens stadgar och reglemente. 2:2:2 Rättigheter Hedersmedlem äger rätt: 6

25 a) Att närvara med yttrande- och yrkandeträtt vid sektionsmöte. b) Att närvara och yttra sig vid styrelsemöte. c) Att taga del av protokoll och övriga handlingar som berör sektionsverksamheten. 7

26 Ordning och Procedurer Kapitel 3 3:1 Sektionsmöte 3:1:1 Befogenhet Sektionsmötet är sektionens högsta beslutande organ. 3:1:2 Beslutsordning 3:1:2:1 Rösträtt Rösträtt tillkommer sektionens ordinarie medlemmar. 3:1:2:2 Beslut Sektionsmötet äger rätt att fatta beslut om antalet närvarande röstberättigade medlemmar är minst 20 till antalet. 3:1:3 Mötesordning 3:1:3:1 Ordinarie sektionsmöte Under året skall två ordinarie sektionsmöten hållas, ett Vårterminsmöte, i läsperiod VT 2 och ett Höstterminsmöte, i läsperiod HT 2. a) Vårterminsmöte Vid Vårterminsmötet skall följande ärenden tas upp: 1. Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut för det förflutna verksamhetsåret. 2. Resultatdisposition. 3. Revisorernas berättelse för samma tid. 4. Fråga om ansvarsfrihet för Styrelsen för det förflutna verksamhetsåret. 5. Val av Revisorer och Revisorsuppleanter. 6. Val av delar av Valberedning. 7. Val av ledamot i TLTH:s valnämnd. 8. Övriga ärenden i enlighet med Styrelsens önskan eller medlems önskan enligt 3:1:3:3. b) Höstterminsmöte Vid Höstterminsmötet skall följande ärenden tas upp: 1. Styrelsens förslag till rambudget för nästkommande verksamhetsår. 2. Val av sektionsstyrelse. 3. Val av SRBK:s styrelse. 4. Val av övriga funktionärer såvida inget annat föreskrives i stadgar eller reglemente. 5. Val av eventuella tilläggsfunktionärer. 8

27 6. Studiereseföreningens, om sådan har funnits, verksamhetsberättelse och bokslut för det förflutna verksamhetsåret. 7. Revisorernas berättelse för Studiereseföreningen. 8. Övriga ärenden i enlighet med Styrelsens önskan eller medlems önskan enligt 3:1:3:3. c) Tidpunkt Styrelsen väljer datum för sektionsmöten i samråd med Talmannen. d) Utlysande Kallelse till ordinarie sektionsmöte skall av Talmannen anslås senast femton läsdagar före sektionsmötet. Kallelse till sektionsmöte får ej ske, ej heller må sektionsmöte hållas, under tentamensperiod eller ferier. Föredragningslista och handlingar till sektionsmöte skall av Talmannen anslås senast fyra läsdagar innan mötet. 3:1:3:2 Extra sektionsmöte a) Utlysande Extra sektionsmöte skall hållas då: A. Sektionens Styrelse finner så nödvändigt. B. Sektionens Revisorer hos Styrelsen därom skriftligen anhåller, med uppgivande av vilket ärende som önskas behandlas. C. Minst 25 medlemmar anhåller hos Styrelsen på samma sätt som anges i 3:1:3:2 B. Dylikt möte skall hållas inom tio läsdagar efter det att anhållan inkommit till Styrelsen, dock måste tiden mellan två på varandra följande sektionsmöten vara minst trettio dagar. 3:1:3:3 Upptagande av ärenden Varje medlem äger rätt att taga upp ärende på sektionsmöte. Motion skall skriftligen ha inkommit till sektionens Styrelse senast tio läsdagar innan sektionsmötet för att komma upp på dagordningen. I dessa tio läsdagar räknas ej dagarna under tentamensperioder och ferier. 9

28 3:2 Protokoll 3:2:1 Möte Protokoll från sektions- och styrelsemöten justeras senast tio läsdagar efter respektive möte av mötesordförande samt två på mötet valda justerare. 3:2:2 Offentliggörande I 3:2:1 nämnda protokoll skall sedan de justerats finnas tillgängliga. En kopia skall sändas till Kårexpeditionen. 3:3 Jävighet Ingen må deltaga i beslut om ansvarsfrihet för åtgärd för vilken denna är ansvarig eller beslut vars utgång denna kan äga ett ekonomiskt intresse av. 3:4 Förhandlingsordning Som förhandlingsordning skall kapitlet om förhandsordning i TLTH:s stadgar gälla, härvid motsvaras Fullmäktige (FM) av sektionsmöte och Kårordföranden av sektionens Ordförande. 3:5 Missnöje Finner sektionsmedlem anledning att uttrycka missnöje, skall han skriftligen meddela Revisorerna detta. Revisorerna äger rätt att utlysa extra sektionsmöte, som har att besluta vilka åtgärder som skall vidtagas. Vid sådant sektionsmöte ledes förhandlingarna av Revisorerna. 10

29 Funktionärer Kapitel 4 4:1 Definition Med funktionär avses alla personer som har förtroendeuppdrag inom sektionen enligt sektionens gällande stadgar och reglemente. 4:2 Medlemskap Funktionär (ej Revisor och Inspector) är skyldig att under sin mandattid vara medlem av sektionen. 4:3 Åligganden Det åligger sektionens funktionärer att: A. Följa gällande stadgar och reglemente. B. Efter mandattidens slut inlämna förslag till revidering av reglementet till sektionens styrelse. C. Även i övrigt på alla sätt verka för sektionens bästa. D. Att i största möjliga mån närvara vid sektionens terminsmöten. 4:4 Överlämning Överlämning mellan funktionärer skall ske så att verksamhetens effektivitet och kontinuitet främjas. Vid behov utfärdar Styrelsen erforderliga instruktioner. 4:5 Avsättande Funktionär kan avsättas av såväl styrelse- som sektionsmöte. Avsättande av styrelseledamot, Revisor och Inspector kan bara genomföras av sektionsmötet. 4:6 Avsägelser Avsägelser behandlas av Styrelsen. Avsägelser av styrelseledamot, Revisor och Inspector kan bara behandlas av sektionsmötet. 11

30 Verksamhet Kapitel 5 5:1 Myndigheter Sektionens verksamhet utövas genom: Sektionsmötet Inspector Revisorer Styrelsen Utskott Funktionärer Övriga organ och grupper som sektionsmötet eller Styrelsen finner lämpligt att inrätta. 5:2 Verksamhetsår Sektionens verksamhetsår och räkenskapsår, samt funktionärernas mandattid är kalenderår om ej annat föreskrivs i stadgar eller reglemente. För representanter i universitetets organ gäller de mandattider som stadgas för respektive organ. Inspectors mandattid är två kalenderår. 5:3 Styrelsen 5:3:1 Sammansättning Styrelsen utgörs av Ordförande, Sekreterare, Skattmästare, Vice Ordförande/Internationell Sekreterare, Studierådsordförande, Källarmästare, Sexmästare, IKG-Ordförande, Överphøs samt Aktivitetsordförande. Minst en av dessa poster bör tillsättas med en person från lägsta årskursen. 5:3:2 Befogenhet Styrelsen är sektionens högsta verkställande organ och äger beslutsmandat i alla sektionsorgan. 5:3:3 Besluts- och mötesordning a) Beslutsmässighet Sektionens Styrelse är beslutsmässig om minst sex ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal fäller Ordförandes röst avgörandet. b) Styrelsemöte Styrelsen sammanträder på kallelse av sektionens Ordförande samt då sektionens Revisorer eller någon av ledamöterna så kräver. Styrelsemöte ska hållas 12

Stadgar. Kemi- och Biotekniksektionen. Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

Stadgar. Kemi- och Biotekniksektionen. Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola Stadgar Kemi- och Biotekniksektionen Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola 1 Stadgar för Kemi- och Biotekniksektionen vid Lunds Tekniska Högskola De första Stadgarna fastställdes av Sektionsmötet den

Läs mer

Stadgar för D-Chip. 25 november, 2004

Stadgar för D-Chip. 25 november, 2004 Stadgar för D-Chip 25 november, 2004 INNEHÅLL 1 FÖRENINGEN...5 1.1 Namn...5 1.2 Ändamål...5 1.3 Maskot...5 1.4 Slagord...5 1.5 Symbol...5 1.6 Sammansättning...5 2 MEDLEMMARNA...5 2.1 Medlemskap...5 2.2

Läs mer

Stadgar Lund Sustainable Engineers

Stadgar Lund Sustainable Engineers Stadgar Lund Sustainable Engineers INNEHÅLL 1 ÄNDAMÅL... 1 2 NAMN... 1 3 MEDLEMMAR... 1 4 ORGANISATION... 2 5 FÖRENINGSMÖTE... 2 6 REVISORERNA... 3 7 FÖRENINGSSTYRELSEN... 4 8 PROJEKTGRUPPER... 5 9 FÖRERNINGSORDFÖRANDEN...

Läs mer

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 för Grafisk design och kommunikations sektion Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Senast uppdaterade 2013-05-29 GDK-sektionen 2 (10) 2011-05-03 Innehållsförteckning

Läs mer

1. Föreningens verksamhet utövas som stadgar föreskriver genom: c) Utbildningsbevakningssamordnare (UBS)

1. Föreningens verksamhet utövas som stadgar föreskriver genom: c) Utbildningsbevakningssamordnare (UBS) NU GÄLLANDE STADGAR för Sektionen för industriell ekonomi Versionsdatum: 2014-03-04 Kapitel 1 Allmänt 1. Sektionen för industriell ekonomi, i fortsättningen benämnd I-sektionen, är en ideell förening för

Läs mer

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN FÖRSLAG STADGAR MESKALIN 1 NAMN Föreningens namn är Meskalin, och har sitt säte i Kalmar. Meskalin är en religiöst och partipolitiskt obunden förening. 2 SYFTE Meskalin ska representera och arbeta för

Läs mer

Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet

Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet Innehållsförteckning Förord 2 1. Föreningen 3 2. Syfte 3 3. Obundenhet 3 4. Verksamhetsåret 3 5. Medlemskap 3 6. Sektionsmöte 3 7. Årsmöte 4 8.

Läs mer

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE KAPITEL 1 Firma, säte och ändamål STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE 1:1 Namn 1:2 Säte Föreningens namn är Linjeföreningen BEWARE. Föreningens styrelse har sitt säte i Västerås. 1:3 Föreningstyp Linjeföreningen

Läs mer

Stadgar för Sektionen för industriell ekonomi vid Luleå tekniska universitet. Fastställd av Sektionsmötet:

Stadgar för Sektionen för industriell ekonomi vid Luleå tekniska universitet. Fastställd av Sektionsmötet: Stadgar för Sektionen för industriell ekonomi vid Luleå tekniska universitet Fastställd av Sektionsmötet: 2016-04-26 Innehållsförteckning Kapitel 1 Allmänt... 3 Kapitel 2 Medlemmar... 3 Kapitel 3 Organisation...

Läs mer

Vårterminsmöte: Under vårterminsmötet skall följande poster tillsättas: Valberedning

Vårterminsmöte: Under vårterminsmötet skall följande poster tillsättas: Valberedning Reglemente D-Chip 1. Hedersmedlemmar Hedersmedlemmar är: Nora Ekdahl Anu Uus Erik Iveroth (Chip N Dale 2009 samt 2010) Olov Petrén (Chip N Dale 2011) Lars Gustafsson (Chip N Dale 2012) Chip N Dale Föreningens

Läs mer

Stadgar för E-sektionen inom TLTH

Stadgar för E-sektionen inom TLTH r för E-sektionen inom TLTH Innehåll Kapitel 1 Sektionen 3 Kapitel 2 Medlemmarna 5 Kapitel 3 Organisation 7 Kapitel 4 Sektionsmöte 8 Kapitel 5 Inspektor 11 Kapitel 6 Revision 12 Kapitel 7 Valberedning

Läs mer

Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14. Stadgar för SSK-L

Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14. Stadgar för SSK-L Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14 Stadgar för SSK-L 2 Innehållsförteckning 1 Ändamål 3 2 Medlemskap 3 3 Organisation 3 4 Stormöte 3 5 Valberedningen 4 6 Sjuksköterskesektionens styrelse 5 7

Läs mer

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF)

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) 1 Mål Föreningens mål är: - att sprida intresse för och kunskap om räddningshunden - att anordna lägerverksamhet och lagtävlingar för medlemmarna -

Läs mer

KARLEKONS STADGAR. Kapitel 1. Sammansättning och ändamål

KARLEKONS STADGAR. Kapitel 1. Sammansättning och ändamål KARLEKONS STADGAR Kapitel 1 Sammansättning och ändamål 1.1 Sammansättning Karlstads ekonomistuderandes förening (KarlEkon), är en självständig ideell förening vid Karlstads universitet. KarlEkon är fackligt

Läs mer

STADGAR FÖR SEKTIONEN FÖR ARKITEKTUR OCH INDUSTRIDESIGN INOM TEKNOLOGKÅREN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA, A-SEKTIONEN

STADGAR FÖR SEKTIONEN FÖR ARKITEKTUR OCH INDUSTRIDESIGN INOM TEKNOLOGKÅREN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA, A-SEKTIONEN STADGAR FÖR SEKTIONEN FÖR ARKITEKTUR OCH INDUSTRIDESIGN INOM TEKNOLOGKÅREN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA, A-SEKTIONEN Organisationsnummer: 802433-7175 Förening grundad: 651111 Stadgar tagna: 050510 samt

Läs mer

D-Chips reglemente. 27 mars 2015

D-Chips reglemente. 27 mars 2015 D-Chips reglemente 27 mars 2015 1. Hederomnämnande Hedersmedlemmar Hedersmedlemmar är: Nora Ekdahl (invald 2012) Anu Uus (invald okänt datum) Björn Nilsson (Chip N Dale 2007, 2008) Erik Iveroth (Chip N

Läs mer

D-Chips reglemente. 27 mars 2015

D-Chips reglemente. 27 mars 2015 D-Chips reglemente 27 mars 2015 1. Hederomnämnande Hedersmedlemmar Hedersmedlemmar är: Nora Ekdahl (invald 2012) Anu Uus (invald okänt datum) Björn Nilsson (Chip N Dale 2007, 2008) Erik Iveroth (Chip N

Läs mer

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KAPITEL 1. ALLMÄNT... 4 1.1 Namn... 4 1.2 Ändamål och syfte... 4 KAPITEL

Läs mer

Stadgar för Datateknologsektionen

Stadgar för Datateknologsektionen Sidan 1 av 23 för Chalmers, Göteborg Uppdaterad: 2013-03-19 Sidan 2 av 23 Innehåll 1 Allmänt 3 2 Medlemmar 4 3 Organisation 5 4 Sektionsmötet 6 5 Valberedning 9 6 Sektionsstyrelsen 10 7 Studienämnden 12

Läs mer

Datatekniksektionen vid Lunds Tekniska Högskola 2002-04-22

Datatekniksektionen vid Lunds Tekniska Högskola 2002-04-22 Datatekniksektionen vid Lunds Tekniska Högskola 2002-04-22 Motion angående Intresseföreningen InfoCom Förslag angående Intresseföreningen InfoCom (IC) Som många förmodligen redan är medvetna om så har

Läs mer

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1 Bilaga 1 INSTRUKTION för LOKALAVDELNINGARNA i SOS BARNBYAR SVERIGE Antagen vid årsmöte den 15 maj 2004 Antagen vid årsmötet den 23 april 2005 Antagen vid årsmötet den 22 april 2006 Antagen vid årsmötet

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

!!! STADGAR. Konglig Samhällsbyggnadssektion, THS. Stockholm. Org. nr. 802412-5737 Drottning Kristinas väg 19, 100 44 Stockholm

!!! STADGAR. Konglig Samhällsbyggnadssektion, THS. Stockholm. Org. nr. 802412-5737 Drottning Kristinas väg 19, 100 44 Stockholm STADGAR Konglig Samhällsbyggnadssektion, THS Stockholm Org. nr. 802412-5737 Drottning Kristinas väg 19, 100 44 Stockholm Sid 2(14) Stadgan fastställd 2002-10-30. Sammanställd av Malin Svenningsson L99.

Läs mer

Ekosystemtekniksektionen inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola STADGAR

Ekosystemtekniksektionen inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola STADGAR Ekosystemtekniksektionen inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola STADGAR Stadgar för Ekosystemtekniksektionen inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola Stadgar för Ekosystemtekniksektionen

Läs mer

Stadgar Fastställda vid stormöte 2014-03-26 Reviderade vid stormöte 2014-11-12

Stadgar Fastställda vid stormöte 2014-03-26 Reviderade vid stormöte 2014-11-12 Stadgar Fastställda vid stormöte 2014-03-26 Reviderade vid stormöte 2014-11-12 Innehåll Sida 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 1.1 Namn och föreningsform........................ 1 1.2 Föreningens säte............................

Läs mer

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04 Stadgar Senast reviderad 2013-11- 04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT... 4 1.1 SYFTE... 4 1.2 FIRMA... 4 1.3 SÄTESORT... 4 1.4 VERKSAMHETSÅR... 4 1.5 FIRMATECKNARE... 4 1.6 ORGANISATION... 4 1.7 STYRDOKUMENT...

Läs mer

LOGISTIKSEKTIONENS STADGAR

LOGISTIKSEKTIONENS STADGAR LOGISTIKSEKTIONENS STADGAR Senast reviderad: 2015-01-15 2 Innehållsförteckning 1. Ändamål... 5 1.1. Ändamål... 5 2. Medlemskap... 5 2.1. Medlem... 5 2.2. Hedersmedlem... 6 3. Organisation... 6 3.1. Organisation...

Läs mer

att verka för Karlstad universitets ekonomiutbildnings kvalitet att väcka intresse och debatt kring ekonomisk utbildning och forskning

att verka för Karlstad universitets ekonomiutbildnings kvalitet att väcka intresse och debatt kring ekonomisk utbildning och forskning KARLEKONS STADGAR Kapitel 1 Sammansättning och ändamål 1.1 Sammansättning Karlstads ekonomistuderandes förening (KarlEkon), är en självständig ideell förening vid Karlstads universitet. KarlEkon är fackligt

Läs mer

Stadgar för Samhällsvetarsektionen

Stadgar för Samhällsvetarsektionen Stadgar för Samhällsvetarsektionen Antagna av Samhällsvetarsektionens Stormöte 2013-05-22 Fastställda av Umeå Studentkårs Fullmäktige 2013-09-25 Kap. 1 Ändamål 1 Samhällsvetarsektionen (hädanefter sektionen)

Läs mer

Till hedersmedlem kan av sektionsmötet utses person som synnerligen främjat sektionens intressen och strävanden.

Till hedersmedlem kan av sektionsmötet utses person som synnerligen främjat sektionens intressen och strävanden. 1. Ändamål 1.1. Syfte N-sektionen är en ideell förening som har till uppgift att verka för sammanhållningen mellan sina medlemmar, samt att bevaka och tillvarata deras intressen. 1.2. Utbildningsprogram

Läs mer

Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund

Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund Allmänna bestämmelser 1. 2. 3. Medlemskap 4. 5. 6. Sveriges läkarförbund student Lund är en lokalavdelning av Sveriges läkarförbund student inom Sveriges Läkarförbund

Läs mer

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen. Stadgar för Gransjöbodarnas snöskoterklubb Ändamål 1 Klubben är en ideell förening, vars uppgift skall vara att tillvarata medlemmarnas intressen i snöskoterfrågor, verka för en sund utveckling av snöskotertrafiken

Läs mer

Stadgar för SSK-L. Antagna VT 1995 Senaste revidering

Stadgar för SSK-L. Antagna VT 1995 Senaste revidering Stadgar för SSK-L Antagna VT 1995 Senaste revidering 2011-03-14 Innehållsförteckning 1 Ändamål 3 2 Medlemskap 3 3 Organisation 3 4 Stormöte 3 5 Valberedningen 5 6 s styrelse 5 7 Utskott 6 8 Sociala utskottet

Läs mer

Stadga för Gavlecon. - Ekonom- och Mäklarföreningen vid Högskolan i Gävle

Stadga för Gavlecon. - Ekonom- och Mäklarföreningen vid Högskolan i Gävle Stadga för Gavlecon - Ekonom- och Mäklarföreningen vid 1 Namn 1.1 Studentföreningens namn är Gavlecon. 2 Verksamhet 2.1 Föreningen har till ändamål att väcka intresse för och debatt kring ekonomiska frågor

Läs mer

Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår

Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår Kapitel 1 Allmänna stadgar 1. Studentföreningen Kemisektionen härefter kallad K-sektionen är en sammanslutning av studenterna på civilingenjörsprogrammet

Läs mer

Föreningen Ekets Framtid

Föreningen Ekets Framtid Stadgar för Föreningen Ekets Framtid med säte i Eket, Örkelljunga kommun organisationsnummer 802451-9277 Föreningen bildades 2010-02-10 Dessa stadgar ersätter tidigare fastställda stadgar vid årsmötet

Läs mer

Stadgar för Kvinnokören Embla

Stadgar för Kvinnokören Embla Innehållsförteckning Kapitel 1 Allmänt... 1 Kapitel 2 Medlemskap... 1 Kapitel 3 Räkenskaper... 1 Kapitel 4 Styrelsen... 2 Kapitel 5 Företrädare... 2 Kapitel 6 Valberedningen... 2 Kapitel 7 Repertoarkommitté...

Läs mer

Stadgar för Örebro Universitets Spelförening

Stadgar för Örebro Universitets Spelförening Stadgar för Örebro Universitets Spelförening 1 Allmänt 1:1 Definition Örebro Universitets Spelförening är en ideell förening och medlem i Sveriges Rolloch Konfliktspelsförbund (Sverok). Medlem i föreningen

Läs mer

STADGAR. Antagna av Hyresbetalarmötet den 14 februari 1973. Senast reviderade av Boendestämman den 14 Maj 2014.

STADGAR. Antagna av Hyresbetalarmötet den 14 februari 1973. Senast reviderade av Boendestämman den 14 Maj 2014. STADGAR Antagna av Hyresbetalarmötet den 14 februari 1973. Senast reviderade av Boendestämman den 14 Maj 2014. Dessförinnan reviderade 2011-05-23, 2010-04-28, 2009-01-22, 2008-11-18, 2007-11-13, 2004-11-08,

Läs mer

Stadgar. Gäller från senaste stadgeändring 2015-02-11 och ersätter alla tidigare versioner. Karin Elgh Ordförande 2014/2015 1 (8)

Stadgar. Gäller från senaste stadgeändring 2015-02-11 och ersätter alla tidigare versioner. Karin Elgh Ordförande 2014/2015 1 (8) 1 (8) MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN Stadgar Gäller från senaste stadgeändring 2015-02-11 och ersätter alla tidigare versioner Karin Elgh Ordförande 2014/2015 Mikael Mäkinen Vice Ordförande 2014/2015 2 (8) Maskinteknologsektionens

Läs mer

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige STADGAR FÖR SOS-Animals Sverige Stadgarna fastställda/ändrade av årsmöte den 31a maj 2008 1 Ändamål SOS-Animals Sverige är en ideell förening som skall verka för djurs välbefinnande i och utanför Sverige.

Läs mer

Stadgar för Kallhälls scoutkår

Stadgar för Kallhälls scoutkår Sid 1(7) Stadgar för Kallhälls scoutkår Organisationsnummer: 813200-5128 Antagna av kårstämman den 2014-10-05 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva

Läs mer

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 Förslaget har upprättats av Anders Klasson, Göran Wendelin och Jan Säbb 1 KAP ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Läs mer

KEMI- OCH BIOTEKNIK- SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

KEMI- OCH BIOTEKNIK- SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA KEMI- OCH BIOTEKNIK- SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Kemi- och Biotekniksektionens Höstterminsmöte år 2012. Mötet äger rum den 19e och 20e november, klockan 17.15 i sal K:B på kemicentrum. Protokoll

Läs mer

Stadgar för Svenska Pokerförbundet

Stadgar för Svenska Pokerförbundet Svenska Pokerförbundets Stadgar Sida 1 av 10 Stadgar för Svenska Pokerförbundet Dessa stadgar är antagna vid Svenska Pokerförbundets årsmöte 2010-02-13. Svenska Pokerförbundets Stadgar Sida 2 av 10 Kapitel

Läs mer

Stadga för. Morlanda Scoutkår. Svenska Scoutförbundet

Stadga för. Morlanda Scoutkår. Svenska Scoutförbundet Stadga för Morlanda Scoutkår Av Svenska Scoutförbundet Utarbetad under våren 2005 Kapitel 1 Kårens uppgift och verksamhet Uppgift 1:1 Scoutkåren har till uppgift att bedriva scoutverksamhet i enlighet

Läs mer

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening Sveriges Släktforskarförbund Framtagna 2011 NORMALSTADGAR För släktforskarförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är. 2 Föreningens ändamål Föreningen, är en ideell förening samt politiskt och religiöst

Läs mer

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper Ändamål 1 MediUm har som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vi Umeå universitet. 2 Föreningen fungerar som kårförening inom Humanistiska

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

Organisationsnummer: 845001-8281 Tagna 991116 Senast reviderade 150113

Organisationsnummer: 845001-8281 Tagna 991116 Senast reviderade 150113 STADGAR MASKINSEKTIONEN INOM TLTH Organisationsnummer: 845001-8281 Tagna 991116 Senast reviderade 150113 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KAPITEL 1 4 Sektionen 4 KAPITEL 2 6 Medlemmarna 6 KAPITEL 3 7 Organisation

Läs mer

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län.

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län. Stadgar 2009-04-29 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands

Läs mer

F-teknologsektionen inom TLTH. Stadgar. Tagna vid terminsmötet 16 november 1988 Senast reviderade 8 december 2016

F-teknologsektionen inom TLTH. Stadgar. Tagna vid terminsmötet 16 november 1988 Senast reviderade 8 december 2016 F-teknologsektionen inom TLTH Stadgar Tagna vid terminsmötet 16 november 1988 Senast reviderade 8 december 2016 Kapitel 1 Sektionen 1.1 Uppgift F-sektionen har som ändamål att 1.2 Sammansättning Sektionen

Läs mer

Stadgar för Samhällsvetarsektionen

Stadgar för Samhällsvetarsektionen Stadgar för Samhällsvetarsektionen Antagna av Samhällsvetarsektionens extra årsmöte 2014-04-07 Fastställda av Umeå studentkårs fullmäktige 2014-04-16 Innehåll Kap. 1 Ändamål... 2 Kap. 2 Medlemskap... 2

Läs mer

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12 ! Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12 Stadgar 2(5) Kapitel I: Inledande bestämmelser 1 Definitioner FUTF: Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker F-STORM:

Läs mer

Stadgar för Juridiska föreningen vid Umeå universitet (JF)

Stadgar för Juridiska föreningen vid Umeå universitet (JF) Stadgar för Juridiska föreningen vid Umeå universitet (JF) Inledande bestämmelser 1 Juridiska föreningen vid Umeå universitet, nedan föreningen, är en partipolitiskt, fackligt och religiöst oberoende ideell

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN. Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN. Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL Mom 1 Föreningen skall verka för att personer som har eller har

Läs mer

Proposition: Ordförandes tack till funktionärer

Proposition: Ordförandes tack till funktionärer Proposition: Ordförandes tack till funktionärer I dagsläget delar medaljelelekommittén medaljer till funktionärer samt personer som på något sätt hjälpt Datatekniksektionen i dess arbete. Utdelning av

Läs mer

Senast reviderad 2010-05-19

Senast reviderad 2010-05-19 STUDENTFIKET CAMPUS NORRKÖPING Studentfiket Campus Norrköping Senast reviderad 2010-05-19 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT... 4 1.1. SYFTE... 4 1.2. FIRMA... 4 1.3. SÄTESORT... 4 1.4. VERKSAMHETSÅR... 4

Läs mer

Stadgar. Sektionen för Industriell Ekonomi inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola, Lunds Universitet. Senaste ändringarna tagna 2013-04-16

Stadgar. Sektionen för Industriell Ekonomi inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola, Lunds Universitet. Senaste ändringarna tagna 2013-04-16 Stadgar Sektionen för Industriell Ekonomi inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola, Lunds Universitet Senaste ändringarna tagna 2013-04-16 Innehåll 1 SEKTIONEN... 3 2 MEDLEMMAR... 4 3 ORGANISATION...

Läs mer

Wermlands Nations Stadgar Antagna

Wermlands Nations Stadgar Antagna Wermlands Nations Stadgar Antagna 1986-05-13 Åter antagna 2007-11-25 Reviderade 2011-12-03 Wermlands Nation Stadgar 2011-12-03 2 (8) Kapitel 1 Allmän bestämmelse 1.1 Ändamål Wermlands Nation i Linköping

Läs mer

STADGAR för SEKTIONEN för MASKINTEKNIK. inom Teknologkåren. vid. Lunds Tekniska Högskola, LTH.

STADGAR för SEKTIONEN för MASKINTEKNIK. inom Teknologkåren. vid. Lunds Tekniska Högskola, LTH. STADGAR för SEKTIONEN för MASKINTEKNIK inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola, LTH. Organisationsnummer: 845001-8281 Tagna 991116 Ändringar tagna 000411 010403 021119 041123 051122 060405 061115

Läs mer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer 1 P a g e Föreningens stadgar Revision giltigt till årsmötet 2016-03-15 1 Föreningens firma Föreningens firma är med organisationsnummer 802007-2339. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att

Läs mer

Stadgar: Föreningen för studenter vid Idrottsvetenskapliga programmet och Tränarprogrammet vid Umeå universitet

Stadgar: Föreningen för studenter vid Idrottsvetenskapliga programmet och Tränarprogrammet vid Umeå universitet Stadgar: Föreningen för studenter vid Idrottsvetenskapliga programmet och Tränarprogrammet vid Umeå INNEHÅLL FÖRENINGENS VERKSAMHETSIDÉ OCH MÅL... 3 MEDLEMSKAP... 3 EKONOMI... 3 REVISION OCH ANSVARSFRIHET...

Läs mer

Hembygdsgillet i Karlstad Stadgar

Hembygdsgillet i Karlstad Stadgar ÄNDAMÅL 1 Hembygdsgillet i Karlstad, Gillet, är en ideell förening vars ändamål och syfte är att med folklig tradition som grund verka för ett sunt nöjesliv i förening med god arbetsvilja. Gillets verksamhet

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

Stadgar. För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000.

Stadgar. För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000. Stadgar För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000. Stadgarna är fastställda den 24/8 2000. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Wisingsborgs Grevskaps Intresseförening

Wisingsborgs Grevskaps Intresseförening STADGAR Stadgarna antagna vid bildandemöte den 2012 02-19 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen skall verka för historiska värden angående Wisingsborgs Grevskap och Grevarna Brahes påverkan och betydelse

Läs mer

Stadgar för Parent Teacher Association vid Internationella Engelska Skolan i Hässelby Strand (PTA IESH)

Stadgar för Parent Teacher Association vid Internationella Engelska Skolan i Hässelby Strand (PTA IESH) Stadgar för Parent Teacher Association vid Internationella Engelska Skolan i Hässelby Strand (PTA IESH) 1 Föreningens firma Föreningens firma är Parent Teacher Association vid Internationella Engelska

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

Stadga Teknologsektionen Informationsteknik Chalmers tekniska högskola

Stadga Teknologsektionen Informationsteknik Chalmers tekniska högskola Chalmers tekniska högskola Antagen: 2003 01 27 Sida 1 av 25 Innehåll 1 Allmänt 4 1.1 Definition.................................... 4 1.2 Medlemmar................................... 4 1.3 Verksamhetsår.................................

Läs mer

Reglemente 1. ÄNDAMÅL... 3 2. MEDLEMSKAP... 3 3. EKONOMI OCH FIRMATECKNARE... 3 4. SEKTIONSIDENTITET... 3 5. ORGANISATION OCH ANSVAR...

Reglemente 1. ÄNDAMÅL... 3 2. MEDLEMSKAP... 3 3. EKONOMI OCH FIRMATECKNARE... 3 4. SEKTIONSIDENTITET... 3 5. ORGANISATION OCH ANSVAR... Reglemente Antaget: 2015-11-21 Ändrat: 1. ÄNDAMÅL... 3 2. MEDLEMSKAP... 3 3. EKONOMI OCH FIRMATECKNARE... 3 4. SEKTIONSIDENTITET... 3 5. ORGANISATION OCH ANSVAR... 3 6. SEKTIONSMÖTE... 3 Läsperiod 1 (Höstmöte

Läs mer

Stadgar för Agronomförbundet

Stadgar för Agronomförbundet 1. Ändamål [STADGAR FÖR AGRONOMFÖRBUNDET] Antagna den 9 mars 2013 Stadgar för Agronomförbundet Medlemskap i Agronomförbundet tillkommer den som besitter agronomexamen eller som bedriver studier för att

Läs mer

för den ideella föreningen Rockoblues med hemort i Umeå. Bildad den 10/ Stadgarna antagna av årsmöte den 28/4 2013, Umeå

för den ideella föreningen Rockoblues med hemort i Umeå. Bildad den 10/ Stadgarna antagna av årsmöte den 28/4 2013, Umeå STADGAR för den ideella föreningen Rockoblues med hemort i Umeå. Bildad den 10/12 2011. Stadgarna antagna av årsmöte den 28/4 2013, Umeå ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla

Läs mer

Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening

Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening Dessa stadgar ersätter 2012 års stadgar. Fastställdes i samband med höstmötet 2013. Denna version av stadgan är författad i Lund av Richard

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Revidering av stadgar Förslag till revidering Vad gäller här? Ska det vara inneha eller kanske rätt att söka?

Revidering av stadgar Förslag till revidering Vad gäller här? Ska det vara inneha eller kanske rätt att söka? Paragr af nr. Gällande stadgar reviderade 2011-04-18 Kommentar Föreslagen revidering av stadgar Ändamål 1 Samhällsvetarsektionen (hädanefter sektionen) har som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka

Läs mer

Lunds universitets studentkårers karneval STADGA. Senast beslutad av Karnevalsorganet XXXX-XX-XX Gällande från 2015-0X-XX

Lunds universitets studentkårers karneval STADGA. Senast beslutad av Karnevalsorganet XXXX-XX-XX Gällande från 2015-0X-XX Lunds universitets studentkårers karneval STADGA Senast beslutad av Karnevalsorganet XXXX-XX-XX Gällande från 2015-0X-XX Innehåll 1. Ändamål och organisation... 2 2. Karnevalsorganet... 2 3. Karnevalskommittén...

Läs mer

Lindholmens Pubförening Stadgar 1 (7) Reviderad den 2007-02-26. Stadgar för. Lindholmens Pubförening På Chalmers campus Lindholmen

Lindholmens Pubförening Stadgar 1 (7) Reviderad den 2007-02-26. Stadgar för. Lindholmens Pubförening På Chalmers campus Lindholmen Lindholmens Pubförening Stadgar 1 (7) Stadgar för Lindholmens Pubförening På I samarbete med Ingenjörsteknolog- och Sjösektionen vid Chalmers Studentkår Gäller fr.o.m. 2007-06-30 Innehåll 1 ALLMÄNT...

Läs mer

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden. STADGAR för CISV Umeå 1 Ändamål CISV-Umeå är en ideell fredsförening med uppgift att: a) Utbilda unga människor för fred oberoende av ras, religion eller politisk uppfattning b) utveckla unga människors

Läs mer

Stadgar för Haflingersport Sverige

Stadgar för Haflingersport Sverige Stadgar för Haflingersport Sverige Bildad den 28 september 2014. Förslag på ändringar på stadgar, beslutas av årsmöte samt extra allmänt möte 2017. 1 Ändamål Föreningen skall skapa en plattform för alla

Läs mer

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar 1 Föreningens firma Föreningens firma är Västerås Astronomi- och RymdforskningsFörening. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Proposition 1. Studentförbundet för Socialt Arbete. i Stockholm. Revidering av stadgar STUDENTFÖRBUNDET FÖR SOCIALT ARBETE I STOCKHOLM

Proposition 1. Studentförbundet för Socialt Arbete. i Stockholm. Revidering av stadgar STUDENTFÖRBUNDET FÖR SOCIALT ARBETE I STOCKHOLM Proposition 1 Revidering av stadgar Studentförbundet för Socialt Arbete i Stockholm 1 Proposition 1 Studentkåren är i konstant förändring och därmed behöver stadgarna uppdateras kontinuerligt. Nuvarande

Läs mer

Stadgar. LiTHe Kod. Antagna 30 september 2013

Stadgar. LiTHe Kod. Antagna 30 september 2013 Stadgar LiTHe Kod Antagna 30 september 2013 Innehåll 1 Föreningen 3 1.1 Namn............................................. 3 1.2 Säte.............................................. 3 1.3 Syfte..............................................

Läs mer

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2015-05-05 2014-05-13 2013-11-12

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2015-05-05 2014-05-13 2013-11-12 ! Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2015-05-05 2014-05-13 2013-11-12 Stadgar 2 (6) Kapitel I: Allmänna stadgan Föreningens syfte är att främja studiemiljön och det sociala

Läs mer

Juridiska föreningen vid Umeå universitet

Juridiska föreningen vid Umeå universitet Juridiska föreningen vid Umeå universitet Om föreningen 1. Juridiska föreningen vid Umeå universitet är en underförening till samhällsvetenskapliga sektionen (Samsek) och ytterst till Umeå studentkår (US).

Läs mer

http://villaagarnasavean.se Normalstadgar för förening ansluten till Villaägarnas Riksförbund Normalstadgar för föreningar fastställda 2012-12-05 Stadgarna har antagits vid Villaägarna i Lerums kommuns

Läs mer

3 Medlemmar Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Medlemsavgiften är 0 kr. Föreningen har ingen medlemsavgift.

3 Medlemmar Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Medlemsavgiften är 0 kr. Föreningen har ingen medlemsavgift. Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2013 11 12 2014 05 13 Raderat Tillagt Omformulerat från Omformulerat till Flyttat från Flyttat till Tänk: Rött, lila och blått ska bort

Läs mer

Stadgar för Mälarscouterna

Stadgar för Mälarscouterna Stadgar för Mälarscouterna 1 Allmänt Scoutkåren Mälarscouterna är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Mälarscouterna

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer

Reviderade Stadgar för MPSK Luleå, Miljöpartister i Svenska kyrkan Luleå stift, ideell förening.

Reviderade Stadgar för MPSK Luleå, Miljöpartister i Svenska kyrkan Luleå stift, ideell förening. Reviderade Stadgar för MPSK Luleå, Miljöpartister i Svenska kyrkan Luleå stift, ideell förening. Antagna vid årsmöte den..org. Nr: 802473-9081 1 Föreningens namn. Föreningens namn är Miljöpartister i Svenska

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik.

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik. Bilaga 1 till Protokoll Årsmöte 2015 STADGAR för Kullaviks Havsbastuförening antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Allmänna bestämmelser 1 Föreningens firma Föreningens firma

Läs mer

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet (antagna 2012-10-30) 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet. 2 Föreningens säte 2.1

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Stadgar för Sollentuna Norra Scoutkår Organisationsnummer: 814800-3513 Antagna av Kårstämman den 2012-10-10 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda

Läs mer

Stadgar. SULF:s Professorers Förening (SPF)

Stadgar. SULF:s Professorers Förening (SPF) Stadgar SULF:s Professorers Förening (SPF) Innehåll Allmänna bestämmelser 1 Ändamål 3 2 Organisation 3 3 Regler för beslut och val 3 Ombudsmöte 4 Ombudsmöte 4 5 Ombudsmötets sammansättning 4 6 Närvarorätt

Läs mer

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap.

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap. Föräldraföreningens stadgar STADGAR För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening Antagna vid konstituerande årsmöte den 2011-09-29 1 Ändamål Martinskolans och Martingårdarnas föräldraförening

Läs mer

Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Föreningen har ingen medlemsavgift.

Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Föreningen har ingen medlemsavgift. Kapitel I: Allmänna stadgan Föreningens syfte är att främja studiemiljön och det sociala livet för studenter antagna till programmet teknisk fysik vid Uppsala universitet (hädanefter F student). Medlemmar

Läs mer

Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. fastställda den 14 september 2009 1 ! " Vår förening vill skapa en positiv idrottsmiljö, där såväl sociala som kulturella inslag är en naturlig del av verksamheten, där våra medlemmar utvecklas till självständiga

Läs mer

Föreningens firma är Västerås Soppkök, en ideell förening för socialt arbete.

Föreningens firma är Västerås Soppkök, en ideell förening för socialt arbete. STADGAR FÖR FÖRENINGEN VÄSTERÅS SOPPKÖK Version 4, 2015-10-03 1 Föreningens namn Föreningens firma är Västerås Soppkök, en ideell förening för socialt arbete. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer