KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA"

Transkript

1 KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Kemi- och Biotekniksektionens Höstterminsmöte år Mötet äger rum den 19 november klockan på Kemicentrum i sal KC:C. Dagordning Ärende Åtgärd 1. TFMÖ Beslut 2. Tid och sätt Beslut 3. Närvaro och adjungeringar Beslut 4. Fastställande av dagordning Beslut 5. Justering a) Val av tvenne justerare och tillika rösträknare Beslut b) Datum för justering Information 6. Val av tillfällig talman Beslut 7. Föregående mötesprotokoll (bilaga 1) Beslut 8. Styrelsens förslag till rambudget för nästkommande verksamhetsår (bilaga 2) Beslut 9. Beslut om ansvarsfrihet för Styrelsen 2012 Beslut 10. Propositioner andra läsningen: a) Proposition angående införandet av Karnevalefixer (bilaga 3) Beslut 11. Motioner andra läsningen: a) Motion angående ändringar av Styrdokument (bilaga ) Beslut b) Motion angående nya grupper inom IKG (bilaga 5) Beslut c) Motion angående nya poster i KM (bilaga 6) Beslut d) Motion angående införandet av BTS-ansvarig (bilaga 7) Beslut e) Motion angående städning av Gallien (bilaga 8) Beslut

2 12. Propositioner a) Proposition angående val av Inspector (bilaga 9) Beslut b) Proposition angående avskrivning av skulder och fodringar (bilaga 10) Beslut 13. Motioner: a) Motion angående förändring av Styrdokument (bilaga ) b. Motion angående utökat ansvarsområde för Obelix (bilaga ) c. Motion angående utökning av sektionens likabehandlingsverksamhet (bilaga ) Beslut Beslut Beslut 14. Valberedningen informerar Information 15. Val av sektionsstyrelse (bilaga 14) Beslut a) Ordförande b) Vice ordförande/ Internationell sekreterare c) Skattmästare d) Aktivitetsordförande e) Sekreterare f) SrBK-ordförande g) Källarmästare h) Sexmästare i) IKG-ordförande j) Överphøs 16. Val av SrBK:s styrelse (bilaga 14) Beslut 17. Val av övriga funktionärer (bilaga 14) Beslut a) Informationsutskottet b) Sexmästeriet c) Källarmästeriet d) Kulturutskottet e) Allmänna utskottet f) Kommando Gul g) Idrottsutskottet h) Medaljkommittén i) Industrikontaktgruppen j) Phøs k) Revisorer 18. Val av eventuella tilläggsfunktionärer Beslut 19. Beslutsuppföljning (bilaga 15) Beslut 20. Övriga frågor Beslut 21. Meddelanden Information 22. TFMA Beslut

3 Elisabeth Ax Talman Alisa Rizvanovic Sekreterare

4 KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Kemi- och Biotekniksektionens Vårterminsmöte Mötet ägde rum den 24 april klockan på Kemicentrum i sal KC:B. Dagordning Ärende Åtgärd 1. TFMÖ Talman Elisabeth Ax förklarade mötet öppnat klockan Tid och sätt Mötet godkände tid och sätt. 3. Närvaro och Adjungeringar (bilaga ) Närvaro och adjungeringar godkändes enligt bilaga 1.1 respektive Fastställande av dagordning Dagordningen godkändes med tillägg av 8b. Stadfästande av per capsulam-beslut samt 13f. Motion angående inköp av kylskåp. 5. Justering a. Val av tvenne justerare och tillika rösträknare Ida Lindström och Øyvind Nørregård valdes till justerare och tillika rösträknare. b. Datum för justering Datum för justering är 13 maj 2013, dvs. 10 läsdagar efter mötets avslut. 6. Val av tillfällig talman På grund av risk för jäv valdes My Bratbakken Lundvall som tillfällig Talman under samt 13b. 7. Föregående mötesprotokoll (bilaga 2) Elisabeth Ax föredrog mötesprotokoll för Höstterminsmötet 2012 enligt bilaga 2. Mötet godkände detta protokoll och lade det till handlingarna. My Bratbakken Lundvall ersatte Elisabeth Ax som Talman. 8. a års bokslut och verksamhetsberättelse (bilaga ) Elisabeth Ax föredrog 2012 års verksamhetsberättelse enligt bilaga 3.1. Daniel Almgren föredrog bokslutet för föregående verksamhetsår enligt bilaga 3.2 samt den budgeterade rambudgeten inklusive resultat enligt bilaga 3.3. Han informerade att bokslutet ej är helt klart och att det därför är svårt att säga något exakt om resultatet. Elisabeth Ax yrkade på

5 att bordlägga 2012 års bokslut till Höstterminsmötet Elisabeth Ax ändringsyrkade på att bordlägga 2012 års bokslut till nästa sektionsmöte. Mötet biföll Elisabeth Axs yrkande. Daniel Sahlin yrkade på att revisorernas mandattid justeras till samma tidpunkt. Mötet biföll Daniel Sahlins yrkande. b. Stadfästande av per capsulam-beslut (bilaga 4) Elisabeth Ax föredrog stadfästandet av per capsulam-beslut enligt bilaga 4. Styrelsen 2012 tog under sin mandattid ett felaktigt per capsulam-beslut angående inköp av varuautomat. Därav har en rättelse av beslutet upprättats. Marianne Koliana yrkade på att ta matpaus efter 9. Erik Bergman tilläggsyrkade på att ta 30 minuters matpaus. Mötet godkände Marianne Kolianas yrkande med Erik Bergmans tilläggsyrkande. Elisabeth Ax yrkade på att stadfästa per capsulam-beslutet. Mötet biföll detta yrkande. 9. Revisionsberättelse för 2012 (bilaga 5) Daniel Sahlin och Petter Starlander föredrog revisionsberättelse för 2012 enligt bilaga 5. Sammanfattningsvis ansåg Revisorerna att verksamhetsåret 2012 utmärkts av en positiv anda och engagemang. Dock har bristen i de ekonomiska rutinerna resulterat i att kr av medlemmarnas medel försvunnit. Mötet ajournerades klockan Mötet återupptogs klockan Jan-Olle Malm, Omar Chaudhry, Nanna Sjöstrand och Louise Hagman lämnade mötet klockan Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 2012 Daniel Sahlin och Petter Starlander yrkade på att Styrelsen ej beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012 samt att en polisanmälan angående de försvunna 27 tkr samt Styrelsens ansvar i detta upprättas. Daniel Sahlin och Petter Starlander

6 ändringsyrkade på att frågan om Styrelsens ansvarsfrihet bordläggs tills bokslut är presenterat. Mötet biföll Revisorernas yrkanden med ändringsyrkandet. My Bratbakken Lundvall yrkade på att uppdra Revisorerna att upprätta en polisanmälan. Mötet biföll detta yrkande. 11. Resultatdisposition (bilaga 6) Daniel Almgren föredrog resultatdisposition enligt bilaga 6. Han ansåg att KM:s budget ej bör påverkas av inköpet av ny varuautomat. Istället bör pengar lyftas ur Teknologrumsfonden. Elisabeth Ax återtog rollen som Talman. Daniel Almgren yrkade i förslaget på disposition av resultatet från 2012 på att lyfta kr ur Teknologrumsfonden. Daniel Almgren informerade att rambudgetens resultat har uppdaterats sedan resultatdispositionen skickades in. Enligt det uppdaterade resultatet behöver inte kr lyftas ur fond för att rambudgeten skall gå ihop. Daniel Almgren ändringsyrkade på att lyfta kr ur Teknologrumsfonden. Alexander Rex yrkade på att bordlägga beslutet om att lyfta pengar ur fond tills bokslutet är helt klart samt godkänt. Daniel Sahlin informerade att rambudgetens resultat som hittills tagits fram ej bör påverka budgeten för enskilda utskott. Dessutom räcker KM:s budget inte till för sådana stora inköp och det är detta fonder finns till för. Daniel Sahlin yrkade på att lyfta kr ur Teknologrumsfonden. Daniel Almgren jämkade sig med Daniel Sahlins yrkande. Mötet avslog Alexander Rexs yrkande. Mötet biföll Daniel Sahlins yrkande. 12. Motioner andra läsningen

7 13. Motioner a. Motion angående Troubadix (bilaga 7) My Bratbakken Lundvall föredrog sammanfattning av motion angående Troubadix enligt bilaga 7. Elisabeth Ax yrkade på att ta att-satserna i motionen i klump. Mötet biföll Elisabeth Axs yrkande och därefter bifölls att-satserna i klump. b. Motion angående sektionsmedlem (bilaga 8) My Bratbakken Lundvall föredrog sammanfattning av motion angående sektionsmedlem enligt bilaga 8. Elisabeth Ax yrkade på att ta att-satserna i motionen i klump. Mötet biföll Elisabeth Axs yrkande och därefter bifölls att-satserna i klump. a. Motion angående nya grupper inom IKG (bilaga 9.1) Louise Beckius föredrog motion angående nya grupper inom IKG enligt bilaga 9.1. För att effektivisera IKG:s arbete bör utskottet delas in i en Mässgrupp och en Eventgrupp. Max Hammarfjord föredrog styrelsens motionssvar enligt bilaga 9.2. Petter Starlander yrkade på att bordlägga reglementesändringar i motioner med både reglementes- och stadgeändringar tills stadgeändringarna godkänts andra läsningen. My Bratbakken tilläggsyrkade på att införa reglementesändringar först då stadgeändringar gått igenom. Mötet biföll Petters Starlanders yrkande med My Bratbakken Lundvalls tilläggsyrkande. Elisabeth Ax yrkade på att ta att-satserna i motionen i klump. Mötet biföll Elisabeth Axs yrkande och därefter bifölls att-satserna i klump. My Bratbakken Lundvall ersatte Elisabeth Ax som Talman. b. Motion angående ändringar av Styrdokument (bilaga ) Elisabeth Ax föredrog motion angående ändringar av Styrdokument enligt bilaga

8 Elin Nordahl föredrog Styrelsens motionssvar enligt bilaga Styrelsen 2012 jämkade sig med Styrelsen 2013 års yrkande. My Bratbakken Lundvall yrkade på att ta yrkandena i motionssvaret (bilaga 10.2) i klump. Mötet biföll My Bratbakken Lundvalls yrkande och därefter bifölls att-satserna i motionssvaret. Petter Starlander, Alisa Rizvanovic, My Bratbakken Lundvall, Erik Bergman och Daniel Sahlin kandiderade till arbetsgruppen som skall se över Styrdokumenten. Mötet beslöt att välja ovan nämnda kandidater till arbetsgruppen som skall se över Styrdokumenten. Elisabeth Ax yrkade på att Styrelsen kan fyllnadsvälja fler personer till denna arbetsgrupp. Mötet godkände detta yrkande. Elisabeth Ax återtog rollen som Talman. c. Motion angående nya poster i KM (bilaga 11.1) Erik Bergman föredrog motion angående nya poster i KM enligt bilaga Antalet poster i KM är i nuläget otillräckligt. Därför bör utskottets sammansättning utökas. Emma Persson föredrog Styrelsens motionssvar enligt bilaga Rickard Möller yrkade på att byta ut benämningen Inventarie till Provsmakare. My Bratbakken Lundvall yrkade på att byta ut benämningen Kampanjearrangör till Kampanjefix. Erik Bergman jämkade sig med My Bratbakken Lundvalls yrkande. Anni Guhl yrkade på att byta ut benämningen PR-chef till PRix. My Bratbakken Lundvall yrkade på

9 att byta ut benämningen PR-chef till Pixelfix. Erik Bergman jämkade sig med My Bratbakken Lundvalls yrkande. Louise Beckius yrkade på att byta ut benämningen PR-chef till PRefix. Anna Nilsson yrkade på att byta ut benämningen Inventarie till Gourmetrix. Max Hammarfjord yrkade på att dra streck i debatten. Mötet biföll Max Hammarfjords yrkande. Oskar Hansson kommenterade att detta var den roligaste diskussionen sektionen haft någonsin under något möte. Votering angående de olika yrkandena inföll. Mötet biföll Erik Bergmans motion med ändring av benämning Kampanjearrangör och PR-chef till Kampanjefix respektive Pixelfix. d. Motion angående införandet av BTSansvarig (bilaga 12.1) Ida Lindström föredrog motion angående införandet av BTS-ansvarig enligt bilaga Sektionen är medlem i Bioteknikutbildningar i Sverige vars organisation utvecklats och numera kräver större engagemang från medlemsorganisationerna. Därav bör två nya poster införas som ansvarar för BTS. My Bratbakken Lundvall föredrog Styrelsens motionssvar enligt bilaga Mötet diskuterade under vilket utskott dessa BTS-ansvariga skall ligga. Då detta är frågor som ligger under Vice Ordförande/Internationell Sekreterare är det rimligt att lägga posterna under denna. Då BTS fortfarande är under utvecklingsfas är det svårt att bedöma hur framtiden kommer att se ut. För att undvika att ett nytt utskott startas på sektionen som sedan tvingas att lägga ner, är det bättre att lägga posterna under AU till en början. Elisabeth Ax yrkade på att ta att-satserna i motionen i klump. Mötet biföll Elisabeth Axs yrkande och därefter bifölls att-satserna i klump. e. Motion angående städning av Gallien Oskar Hansson föredrog motion angående

10 (bilaga 13.1) städning av Gallien enligt bilaga Ida Kleinau Andersson föredrog Styrelsens motionssvar enligt bilaga Elisabeth Ax yrkade på att ta att-satserna i motionen i klump. Mötet biföll Elisabeth Axs yrkande och därefter bifölls att-satserna i klump. f. Motion angående inköp av kylskåp (bilaga 14) Erik Bergman föredrog motion angående inköp av kylskåp enligt bilaga 14. Styrelsen hade inget motionssvar då motionen var inkommen som en sen handling. Erik Bergman yrkade på att lyfta upp till kr från Maskinparksfonden i syfte att köpa in ett nytt kylskåp till baren i Gallien. Mötet godkände detta yrkande. My Bratbakken Lundvall yrkade på att ta 5 minuters toalettpaus. Mötet godkände detta yrkande. Mötet ajournerades klockan Mötet återupptogs klockan Proposition angående införandet av Karnevalefixer (bilaga 15) Petter Starlander föredrog proposition angående införandet av Karnevalefixer enligt bilaga 15. Oskar Hansson ändringsyrkade på att ändra mandatperioden för Karnevalefixerna till från 1 juli samma år som de väljs till 30 juni året därpå. Mötet biföll propositionen i sin helhet med Oskar Hanssons ändringsyrkande. 15. Valärenden a. Val av delar av valberedning Rickard Möller kandiderade som ledamot av valberedningen som B10, Louise Beckius som B11, Øyvind Nørregård som K11, Alexander Rex som B11, Daniel Almgren som B10, Emma Persson som B10 och Max Hammarfjord som K10. Erik Bergman nominerade Cathrine Nilsson. Catherine Nilsson (B08) accepterade nomineringen. Oskar Hansson nominerade Johanna Linde. Johanna Linde tackade nej till nomineringen. Oskar Hansson nominerade även Moa Larsson. Moa Larsson tackade nej till

11 nomineringen. Mötet beslöt att välja ovan nämnda kandidater till valberedningen samt låta Styrelsen fyllnadsvälja de resterande posterna. Elisabeth Ax ansåg att det är en bra spridning av kompetens bland de valda. b. Val av Huvudphaddrar till Nollning 2013 (bilaga 16) Emma Persson föredrog val av Huvudphaddrar till Nollning 2013 enligt bilaga 16. Mötet godkände valet av Huvudphaddrar till Nollning c. Val av ledamot i TLTH:s valnämnd Elisabeth Ax informerade att TLTH:s valnämnd samordnar val inför Fullmäktige. Oskar Hansson nominerade Johanna Linde till TLTH:s valnämnd. Johanna Linde tackade nej till nomineringen. Alexander Rex nominerade Dag Bengtsson till TLTH:s valnämnd. Dag Bengtsson tackade nej till nomineringen. d. Val av revisor och revisorsuppleant Samuel Butler nominerades av Daniel Sahlin. Daniel Sahlin informerade att han tidigare pratat med Samuel Butler om nomineringen och att han tackat ja. Øyvind Nørregård kandiderade till Revisorsuppleant. Mötet valde Samuel Butler till Revisor och Øyvind Nørregård till Revisorsuppleant. e. Övriga val Elisabeth Ax informerade att posten Jämlikhetsombud är vakant. Daniel Almgren nominerade Petter Starlander till Jämlikhetsombud. Petter Starlander tackade nej till nomineringen. 16. Beslutsuppföljning (bilaga 17.1) Styrdokumenten har setts över för att ingen intressekonflikt i vem som är ansvarig för var utskott ska uppstå. Därav godkändes punkt 1 i beslutsuppföljningen, se bilaga Petter Starlander yrkade på 17. Övriga frågor Inga övriga frågor. att arbetsgruppen som valdes under 13b. skall uppdatera Styrdokumenten till Höstterminsmötet Mötet godkände detta yrkande samt biföll uppdatering av beslutsuppföljning enligt bilaga 17.2.

12 18. Meddelanden Erik Bergman informerade att han uppdaterat Facebook och uppmanade alla på mötet att gå in och like:a hans statusuppdatering. Ida Lindström informerade att Bioteknikdagarna hålls i Lund i höst och att det kommer bli det bästa evenemanget någonsin! Øyvind Nørregård informerade att det är avslutningspub den 18 maj. Elisabeth Johansson informerade att det går att söka till projektgruppen för Flickor på Teknis. Daniel Sahlin informerade att Kåren söker heltidare och att man får betalt, det blir kul. Marianne Koliana informerade att sektionens hemsida fått en ny make over. Hon uppmanade att gå in och titta på den eftersom den är jättesnygg! Elisabeth Ax informerade att Lund är blåsigare än Göteborg. Rickard Möller informerade att det är Karriärskvälls imorgon. Alisa Rizvanovic informerade att Kempen släpps den 8 maj! Ida Kleinau Andersson informerade att 6M anordnar en ny sittning den 8 maj som kallas för Sommarsex. Ida Lindström informerade att BUS har vårterminsmöte den 8 maj och att mötet kommer att sändas via Skype i konferensrummet Marie Curie! Daniel Almgren informerade att det finns något som inte händer 8 maj utan tidigare, det är Valborg! Oskar Hansson informerade att det finns något som inte händer på Valborg ustan tidigare, det är Kvalborg som IdrU kommer att anordna. Det kommer att grillas och spelas brännboll. Louise Beckius informerade att IKG kommer att hålla ett lunchföredrag med Kiviks Musteri den 15 maj. Oskar Hansson informerade att IdrU sportar på fredagar klockan 15 i Viktoriastadion och att alla är välkomna. Han informerade också att Kulturtorsdagar hålls samt att det är buggafton vissa kvällar.

13 Erik Bergman informerade att KM har en stor nyhet nästa vecka. My Bratbakken Lundvall informerade att K är bäst som alltid. 19. TFMA Talman Elisabeth Ax förklarade mötet avslutat klockan Elisabeth Ax Talman Alisa Rizvanovic Sekreterare Ida Lindström Justerare Øyvind Nørregård Justerare

14 Förslag till Rambudget 2014 Höstterminsmöte Styrelsen SRBK Phøset IKG Sexmästeriet 0 0 Källarmästeriet Kulturutskottet Allmänna utskottet Informationsutskottet Medaljkommittén Idrottsutskottet Kommando Gul Alumniverksamhet Summa 0 0 Funktionärsglädje tas under Styrelsen. Phøsets budget; o Max 5000 kr får användas till Phøsets egen klädsel. o Minst 9000 kr ska gå till Phaddergrupper. Sexmästeriets budget; o Max 5500 kr får användas till 6M:s egen klädsel. Kommando Gul:s budget; o Underskottet får endast användas till icke-pubrelaterad verksamhet. Ur Styrelsens budget skall 2000 kr avsättas till Alumniverksamhet. Styrelsen ser gärna att eventuellt överskott sätts in på fonderna. Styrelsen 2013 genom Elin Nordahl, Skattmästare, My Bratbakken Lundvall, Ordförande,

15 Proposition angående införandet av Karnevalefixer (andra läsningen, sammanfattning) Höstterminsmöte 2013 På VT-13 togs ovan nämnda proposition upp. K-sektionen har deltagit i de tre senaste Lundakarnevalerna som är det största gemensamma studentarrangemanget i Lund. Förhoppningen är att deltagandet i Karnevalen bidrar till en större gemenskap på sektionen och att sektionen syns mer utåt. Då beskrivning av poster och tillvägagångssätt är obefintliga i styrdokumenten ansåg Styrelsen 2013 att det är svårt att få någon rutin i vad sektionen bör samt kan göra inför en karneval och därför bör nya poster införas. De att-satser gällande stadgar som då bifölls samt de gällande reglementet som nu ska implementeras är: att i reglementet under 4:2:9:1 Medlemmar (Allmänna utskottet) lägga till h. Karnevalefix Dessa personer, som är två till antalet, ansvarar för att sektionen engagerar sig i Lundakarnevalen. Karnevalefixernas uppgift är att inför Lundakarnevalen tillsätta en karnevalsgrupp samt ansvara för arrangemang under hela karnevalen. Det åligger Karnevalefixerna att lägga fram visioner och mål för karnevalen samt i samråd med AktivitetsOrdförande inkomma med budgetförslag inför karnevalsåret till styrelsen. att i stadgarna under 5:4:9:1 Sammansättning (Allmänna utskottet) ändra Allmänna utskottet består av Aktivitetsordförande, Talman, Fanbärare, Obelix, erforderligt antal Kommando Gul, Flickor på Teknis ansvariga (2 st)och Hoppborgsansvarig. Aktivitetsordförande är sammankallande. till Allmänna utskottet består av Aktivitetsordförande, Talman, Fanbärare, Obelix, erforderligt antal Kommando Gul, Flickor på Teknis ansvariga (2 st), Hoppborgsansvarig och Karnevalefixer (2 st). Aktivitetsordförande är sammankallande samt

16 att i stadgarna lägga till 5:4:9:2:7 Karnevalefixer Karnevalefixerna ansvarar för sektionens engagemang inom Lundakarnevalen och väljs på sektionsmötet våren året innan karnevalen ska äga rum. Mandatperioden för Karnevalefixerna sträcker sig från 1 juli samma år som de väljs till 30 juni året därpå. Sammanfattat inför HT-13 av Alisa Rizvanovic, Sekreterare 2013 Lund,

17 Motion angående ändringar av Styrdokument (andra läsningen, sammanfattning) Höstterminsmöte 2013 På VT-13 togs ovan nämnda motion upp. Styrelsen 2012 fick i uppdrag att uppdatera sektionens styrdokument. Syftningsfel har setts över, benämningar av Teknologrummet/TR ändrats till Gallien, förtydlingar och förkortningar lagts till samt felaktigheter tagits bort. De att-satser gällande stadgar som då bifölls samt de gällande reglementet som nu ska implementeras är: att att att att att att i Stadgar och Reglemente godkänna de förtydlingar som lagts till i den beskrivande texten till olika paragrafer såsom att vid avsättande av styrelseledamot krävs sektionsmöte och att det är en rambudget för nästkommande verksamhetsår som Styrelsen lägger fram. i Stadgar och Reglemente godkänna de förtydlingar med utskottsförkortningar som lagts till (t.ex. SrBK, InfU, KG etc.) samt att Överphøs skrivs med stort svenskt Ö istället för danskt. i Stadgar och Reglemente godkänna alla ändringar av Teknologrummet / TR till Gallien. Detta gäller även förtydligandena av namnbytet gällande sektionens fonder. i Stadgarna godkänna ändringarna gällande phaddrar i 5:4:8:3. Detta återspeglas även i Reglementet 4:2:5:1 gällande KM:s åligganden och 4:2:8:2 gällande Phøsets medlemmar. i Reglementet stryka 4:2:5:3 Samarbete med Ekosystemtekniksektionen då ansvaret för Gallien numera endast ligger på K-sektionen. ändra alla denne till denna där detta förekommer i både Stadgar och Reglemente.

18 Sammanfattat inför HT-13 av Alisa Rizvanovic, Sekreterare 2013 Lund,

19 Stadgar Kemi- och Biotekniksektionen Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

20 Innehåll Kapitel Sektionen :1 Namn :2 Ändamål :3 Skyddshelgon :4 Sektionsfärg :5 Sektionssymbol... 5 Kapitel Medlemmar :1 Ordinarie medlemmar :2 Hedersmedlemmar... 6 Kapitel Ordning och Procedurer :1 Sektionsmöte :2 Protokoll :3 Jävighet :4 Förhandlingsordning :5 Missnöje...10 Kapitel Funktionärer :1 Definition :2 Medlemskap :3 Åligganden :4 Överlämning :5 Avsättande :6 Avsägelser

21 Kapitel Verksamhet :1 Myndigheter :2 Verksamhetsår :3 Styrelsen :4 Utskott :5 Studiereseföreningen, KRUT...18 Kapitel Val :1 Valberedning :2 Valbarhet :3 Kandidering :4 Fyllnadsval...19 Kapitel Revision :1 Revisorerna :2 Extra revision...21 Kapitel Inspector :1 Åligganden :2 Arkivlitern :3 Rättigheter :4 Val :5 Vikarierande Inspector...22 Kapitel Ekonomi :1 Sektionens firma

22 9:2 Attesträtt :3 Sektionens fonder...23 Kapitel Styrdokument :1 Stadgar :2 Reglemente :3 Policyer :4 Riktlinjer...25 Kapitel Upplösning :1 Upplösning

23 Sektionen Kapitel 1 1:1 Namn Sektionens namn är Kemi- och Biotekniksektionen (K-sektionen) inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola (TLTH). 1:2 Ändamål Sektionens ändamål är att bland medlemmarna alstra och vidmakthålla ett gott kamratskap, att främja deras studier och utbildning, att tillvarata deras gemensamma intressen, samt vad därmed äger sammanhang. 1:3 Skyddshelgon Sektionens skyddshelgon är Miraculix. 1:4 Sektionsfärg Sektionens färg är gul. 1:5 Sektionssymbol Sektionens symbol är ett gotiskt K, (K). 5

24 Medlemmar Kapitel 2 2:1 Ordinarie medlemmar Ordinarie medlem är endast varje, vid Kemiteknikprogrammet och Bioteknikprogrammet samt masterprogrammet Bio- and Food Technology inskriven, studerande som erlagt fastställd avgift till TLTH. 2:1:1 Skyldigheter Medlem är skyldig att iaktta sektionens stadgar och reglemente. 2:1:2 Rättigheter Medlem äger rätt: a) Att med en röst deltaga i de val av funktionärer och representanter som företräder sektionen. b) Att närvara med yttrande-, yrkande- och rösträtt vid sektionsmöte. c) Att närvara och yttra sig vid styrelsemöte. d) Att taga del av protokoll och övriga handlingar som berör sektionsverksamheten. e) Att ställa upp som valbar person vid funktionärs- och representant val inom sektion och kår. 2:2 Hedersmedlemmar Till Hedersmedlem inom K-sektionen kan person som i hög grad har främjat K-sektionens verksamhet väljas. Hedersmedlem utses vid ordinarie sektionsmöte med minst 9/10 av samtliga avgivna röster. Förslag till hedersmedlem kan framställas av Medaljkommitté, Styrelsen, Inspector eller av minst 15 medlemmar. Faller förslaget införes varken förslag eller beslut i protokollet. 2:2:1 Skyldigheter Hedersmedlem är skyldig att iaktta sektionens stadgar och reglemente. 2:2:2 Rättigheter Hedersmedlem äger rätt: 6

25 a) Att närvara med yttrande- och yrkandeträtt vid sektionsmöte. b) Att närvara och yttra sig vid styrelsemöte. c) Att taga del av protokoll och övriga handlingar som berör sektionsverksamheten. 7

26 Ordning och Procedurer Kapitel 3 3:1 Sektionsmöte 3:1:1 Befogenhet Sektionsmötet är sektionens högsta beslutande organ. 3:1:2 Beslutsordning 3:1:2:1 Rösträtt Rösträtt tillkommer sektionens ordinarie medlemmar. 3:1:2:2 Beslut Sektionsmötet äger rätt att fatta beslut om antalet närvarande röstberättigade medlemmar är minst 20 till antalet. 3:1:3 Mötesordning 3:1:3:1 Ordinarie sektionsmöte Under året skall två ordinarie sektionsmöten hållas, ett Vårterminsmöte, i läsperiod VT 2 och ett Höstterminsmöte, i läsperiod HT 2. a) Vårterminsmöte Vid Vårterminsmötet skall följande ärenden tas upp: 1. Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut för det förflutna verksamhetsåret. 2. Resultatdisposition. 3. Revisorernas berättelse för samma tid. 4. Fråga om ansvarsfrihet för Styrelsen för det förflutna verksamhetsåret. 5. Val av Revisorer och Revisorsuppleanter. 6. Val av delar av Valberedning. 7. Val av ledamot i TLTH:s valnämnd. 8. Övriga ärenden i enlighet med Styrelsens önskan eller medlems önskan enligt 3:1:3:3. b) Höstterminsmöte Vid Höstterminsmötet skall följande ärenden tas upp: 1. Styrelsens förslag till rambudget för nästkommande verksamhetsår. 2. Val av sektionsstyrelse. 3. Val av SRBK:s styrelse. 4. Val av övriga funktionärer såvida inget annat föreskrives i stadgar eller reglemente. 5. Val av eventuella tilläggsfunktionärer. 8

27 6. Studiereseföreningens, om sådan har funnits, verksamhetsberättelse och bokslut för det förflutna verksamhetsåret. 7. Revisorernas berättelse för Studiereseföreningen. 8. Övriga ärenden i enlighet med Styrelsens önskan eller medlems önskan enligt 3:1:3:3. c) Tidpunkt Styrelsen väljer datum för sektionsmöten i samråd med Talmannen. d) Utlysande Kallelse till ordinarie sektionsmöte skall av Talmannen anslås senast femton läsdagar före sektionsmötet. Kallelse till sektionsmöte får ej ske, ej heller må sektionsmöte hållas, under tentamensperiod eller ferier. Föredragningslista och handlingar till sektionsmöte skall av Talmannen anslås senast fyra läsdagar innan mötet. 3:1:3:2 Extra sektionsmöte a) Utlysande Extra sektionsmöte skall hållas då: A. Sektionens Styrelse finner så nödvändigt. B. Sektionens Revisorer hos Styrelsen därom skriftligen anhåller, med uppgivande av vilket ärende som önskas behandlas. C. Minst 25 medlemmar anhåller hos Styrelsen på samma sätt som anges i 3:1:3:2 B. Dylikt möte skall hållas inom tio läsdagar efter det att anhållan inkommit till Styrelsen, dock måste tiden mellan två på varandra följande sektionsmöten vara minst trettio dagar. 3:1:3:3 Upptagande av ärenden Varje medlem äger rätt att taga upp ärende på sektionsmöte. Motion skall skriftligen ha inkommit till sektionens Styrelse senast tio läsdagar innan sektionsmötet för att komma upp på dagordningen. I dessa tio läsdagar räknas ej dagarna under tentamensperioder och ferier. 9

28 3:2 Protokoll 3:2:1 Möte Protokoll från sektions- och styrelsemöten justeras senast tio läsdagar efter respektive möte av mötesordförande samt två på mötet valda justerare. 3:2:2 Offentliggörande I 3:2:1 nämnda protokoll skall sedan de justerats finnas tillgängliga. En kopia skall sändas till Kårexpeditionen. 3:3 Jävighet Ingen må deltaga i beslut om ansvarsfrihet för åtgärd för vilken denna är ansvarig eller beslut vars utgång denna kan äga ett ekonomiskt intresse av. 3:4 Förhandlingsordning Som förhandlingsordning skall kapitlet om förhandsordning i TLTH:s stadgar gälla, härvid motsvaras Fullmäktige (FM) av sektionsmöte och Kårordföranden av sektionens Ordförande. 3:5 Missnöje Finner sektionsmedlem anledning att uttrycka missnöje, skall han skriftligen meddela Revisorerna detta. Revisorerna äger rätt att utlysa extra sektionsmöte, som har att besluta vilka åtgärder som skall vidtagas. Vid sådant sektionsmöte ledes förhandlingarna av Revisorerna. 10

29 Funktionärer Kapitel 4 4:1 Definition Med funktionär avses alla personer som har förtroendeuppdrag inom sektionen enligt sektionens gällande stadgar och reglemente. 4:2 Medlemskap Funktionär (ej Revisor och Inspector) är skyldig att under sin mandattid vara medlem av sektionen. 4:3 Åligganden Det åligger sektionens funktionärer att: A. Följa gällande stadgar och reglemente. B. Efter mandattidens slut inlämna förslag till revidering av reglementet till sektionens styrelse. C. Även i övrigt på alla sätt verka för sektionens bästa. D. Att i största möjliga mån närvara vid sektionens terminsmöten. 4:4 Överlämning Överlämning mellan funktionärer skall ske så att verksamhetens effektivitet och kontinuitet främjas. Vid behov utfärdar Styrelsen erforderliga instruktioner. 4:5 Avsättande Funktionär kan avsättas av såväl styrelse- som sektionsmöte. Avsättande av styrelseledamot, Revisor och Inspector kan bara genomföras av sektionsmötet. 4:6 Avsägelser Avsägelser behandlas av Styrelsen. Avsägelser av styrelseledamot, Revisor och Inspector kan bara behandlas av sektionsmötet. 11

30 Verksamhet Kapitel 5 5:1 Myndigheter Sektionens verksamhet utövas genom: Sektionsmötet Inspector Revisorer Styrelsen Utskott Funktionärer Övriga organ och grupper som sektionsmötet eller Styrelsen finner lämpligt att inrätta. 5:2 Verksamhetsår Sektionens verksamhetsår och räkenskapsår, samt funktionärernas mandattid är kalenderår om ej annat föreskrivs i stadgar eller reglemente. För representanter i universitetets organ gäller de mandattider som stadgas för respektive organ. Inspectors mandattid är två kalenderår. 5:3 Styrelsen 5:3:1 Sammansättning Styrelsen utgörs av Ordförande, Sekreterare, Skattmästare, Vice Ordförande/Internationell Sekreterare, Studierådsordförande, Källarmästare, Sexmästare, IKG-Ordförande, Överphøs samt Aktivitetsordförande. Minst en av dessa poster bör tillsättas med en person från lägsta årskursen. 5:3:2 Befogenhet Styrelsen är sektionens högsta verkställande organ och äger beslutsmandat i alla sektionsorgan. 5:3:3 Besluts- och mötesordning a) Beslutsmässighet Sektionens Styrelse är beslutsmässig om minst sex ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal fäller Ordförandes röst avgörandet. b) Styrelsemöte Styrelsen sammanträder på kallelse av sektionens Ordförande samt då sektionens Revisorer eller någon av ledamöterna så kräver. Styrelsemöte ska hållas 12

Dagordning FM6 Tid: Onsdagen den 19 maj 2015 17:15. Plats: Hollywood, Kårhuset.

Dagordning FM6 Tid: Onsdagen den 19 maj 2015 17:15. Plats: Hollywood, Kårhuset. DAGORDNING FM6 2015 Kårhuset Lund, den 12 maj 2015 Björn Sanders, Talman Dagordning FM6 Tid: Onsdagen den 19 maj 2015 17:15. Plats: Hollywood, Kårhuset. Ärende Åtgärd Kom Bilaga 1 TFMÖ Ordnfr 2 3 Val av

Läs mer

Dagordning FM1 / 2014

Dagordning FM1 / 2014 DAGORDNING FM1 / 2014 Kårhuset Lund, 3 februari 2014 Johan Förberg, Talman EXPEdition tel: 046 540 89 20 Fax: 046 14 03 14 Mail: expen@tlth.se Web: www.tlth.se Öppettider: Läsdagar 11.00 14.15 Besöksadress:

Läs mer

KEMI- OCH BIOTEKNIK- SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

KEMI- OCH BIOTEKNIK- SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA KEMI- OCH BIOTEKNIK- SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Kemi- och Biotekniksektionens Höstterminsmöte år 2012. Mötet äger rum den 19e och 20e november, klockan 17.15 i sal K:B på kemicentrum. Protokoll

Läs mer

STADGAR FÖR SEKTIONEN FÖR ARKITEKTUR OCH INDUSTRIDESIGN INOM TEKNOLOGKÅREN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA, A-SEKTIONEN

STADGAR FÖR SEKTIONEN FÖR ARKITEKTUR OCH INDUSTRIDESIGN INOM TEKNOLOGKÅREN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA, A-SEKTIONEN STADGAR FÖR SEKTIONEN FÖR ARKITEKTUR OCH INDUSTRIDESIGN INOM TEKNOLOGKÅREN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA, A-SEKTIONEN Organisationsnummer: 802433-7175 Förening grundad: 651111 Stadgar tagna: 050510 samt

Läs mer

KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Kemi- och Biotekniksektionens femte Styrelsemöte. Mötet äger rum klockan 17.15 måndagen den 13:e maj hemma hos Inspector Jan-Olle Malm. Dagordning

Läs mer

KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Dagordning(1) KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Kemi- och Biotekniksektionens tionde Styrelsemöte. Mötet äger rum klockan 17.15 tisdagen den 4 november i konferensrummet Marie Curie.

Läs mer

Stadga för Juridiska Föreningen i Lund Trädde i kraft den 18 september 2001 Senast uppdaterad den 27 maj 2010. 1 kap. Föreningens grundvalar sida 3

Stadga för Juridiska Föreningen i Lund Trädde i kraft den 18 september 2001 Senast uppdaterad den 27 maj 2010. 1 kap. Föreningens grundvalar sida 3 Stadga (09/10) Stadga för Juridiska Föreningen i Lund Trädde i kraft den 18 september 2001 Senast uppdaterad den 27 maj 2010 1 kap. Föreningens grundvalar sida 3 2 kap. Medlemmar sida 3 3 kap. Inspector

Läs mer

Stadgar Lund Sustainable Engineers

Stadgar Lund Sustainable Engineers Stadgar Lund Sustainable Engineers INNEHÅLL 1 ÄNDAMÅL... 1 2 NAMN... 1 3 MEDLEMMAR... 1 4 ORGANISATION... 2 5 FÖRENINGSMÖTE... 2 6 REVISORERNA... 3 7 FÖRENINGSSTYRELSEN... 4 8 PROJEKTGRUPPER... 5 9 FÖRERNINGSORDFÖRANDEN...

Läs mer

Stadgar för Östgöta Nation vid Lunds Universitet

Stadgar för Östgöta Nation vid Lunds Universitet Stadgar för Östgöta Nation vid Lunds Universitet Senast reviderade: 2014-04-09 1. Allmänna stadganden 1.1 Östgöta nation i Lund är en politiskt och religiöst oberoende sammanslutning av studerande vid

Läs mer

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 för Grafisk design och kommunikations sektion Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Senast uppdaterade 2013-05-29 GDK-sektionen 2 (10) 2011-05-03 Innehållsförteckning

Läs mer

Södermanlands-Nerikes nations stadgar

Södermanlands-Nerikes nations stadgar Södermanlands-Nerikes nations stadgar Senast ändrade av Landskapet 2014-05-19 Utarbetade 1972 och reviderade 2004. 1 NATIONEN 3 1.1 NATIONENS ÄNDAMÅL, MEDLEMMAR OCH STYRELSE 3 1.2 MEDLEMMARS SKYLDIGHETER

Läs mer

3 Sammansättning... 14 4 Styrelsemedlemmar... 14 5 Fyllnadsval... 14 6 Styrelsesammanträde... 14 7 Kallelse till styrelsesammanträde...

3 Sammansättning... 14 4 Styrelsemedlemmar... 14 5 Fyllnadsval... 14 6 Styrelsesammanträde... 14 7 Kallelse till styrelsesammanträde... Innehåll Övergripande stadgar... 4 Kap 1 Allmänt... 4 1 Föreningsnamn... 4 2 Verksamhetsbeskrivning... 4 3 Verksamhetsort... 4 4 Verksamhetsår... 4 5 Firmateckning... 4 6 Beslutsordning... 4 Kap 2 Stadgar...

Läs mer

Till hedersmedlem kan av sektionsmötet utses person som synnerligen främjat sektionens intressen och strävanden.

Till hedersmedlem kan av sektionsmötet utses person som synnerligen främjat sektionens intressen och strävanden. 1. Ändamål 1.1. Syfte N-sektionen är en ideell förening som har till uppgift att verka för sammanhållningen mellan sina medlemmar, samt att bevaka och tillvarata deras intressen. 1.2. Utbildningsprogram

Läs mer

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 2 Riktlinjer för studentföreningar... 3 Att bilda förening... 3 Föreningens styrelse...

Läs mer

Stadgar rörande Kultur, Samhälle och Mediegestaltning vid Linköpings universitet

Stadgar rörande Kultur, Samhälle och Mediegestaltning vid Linköpings universitet Stadgar rörande Kultur, Samhälle och Mediegestaltning vid Linköpings universitet Reviderade 09-01-19 Övergripande stadgar Kap 1 Allmänt 1 Föreningsnamn Föreningens namn är SKUM vid Linköpings universitet.

Läs mer

Stadgar för Uppsala Politicesstuderande

Stadgar för Uppsala Politicesstuderande Sida 1 av 9 Stadgar för Uppsala Politicesstuderande Reviderade i enlighet med beslut vid UPS årsmöte 2014. Revidering fastslagen och godkänd av UPS styrelse den 2 juni 2014. Sida 2 av 9 1. Föreningens

Läs mer

Stadgar för Lingsektionen

Stadgar för Lingsektionen Stadgar för Lingsektionen Stadgar för Lingsektionen på Tekniska högskolan vid Linköpings universitet, organisationsnummer 822001-9262. Fastställt under Sektionsmötet 2015-04-22. 1 Innehåll 1 Firma 5 1.1

Läs mer

Stadgar för Datateknologsektionen

Stadgar för Datateknologsektionen Sidan 1 av 23 för Chalmers, Göteborg Uppdaterad: 2013-03-19 Sidan 2 av 23 Innehåll 1 Allmänt 3 2 Medlemmar 4 3 Organisation 5 4 Sektionsmötet 6 5 Valberedning 9 6 Sektionsstyrelsen 10 7 Studienämnden 12

Läs mer

3 Medlemmar Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Medlemsavgiften är 0 kr. Föreningen har ingen medlemsavgift.

3 Medlemmar Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Medlemsavgiften är 0 kr. Föreningen har ingen medlemsavgift. Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2013 11 12 2014 05 13 Raderat Tillagt Omformulerat från Omformulerat till Flyttat från Flyttat till Tänk: Rött, lila och blått ska bort

Läs mer

Stadgar för Medicinska Föreningen i Linköping

Stadgar för Medicinska Föreningen i Linköping Stadgar för Medicinska Föreningen i Linköping Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 8 Kapitel 9 Kapitel 10-10:1-10:2-10:3-10:4-10:5-10:6 Kapitel 11 Kapitel 12 Kapitel

Läs mer

Handlingar till LinTeks fullmäktigemöte 2010-03-03

Handlingar till LinTeks fullmäktigemöte 2010-03-03 1 Handlingar till LinTeks fullmäktigemöte 2010-03-03 Svensk/engelsk ordlista med förkortningar Förkortningar Svenska Engelska Reftec Samarbetsorgan för de sju stora teknologkårerna Cooperation between

Läs mer

Reglemente. Maskinsektionen inom TLTH. Tagna 011205 Senast reviderade 150113. Organisationsnummer: 845001-8281

Reglemente. Maskinsektionen inom TLTH. Tagna 011205 Senast reviderade 150113. Organisationsnummer: 845001-8281 1 Reglemente Maskinsektionen inom TLTH Tagna 011205 Senast reviderade 150113 Organisationsnummer: 845001-8281 2 Innehållsförteckning KAPITEL 1... 4 Reglemente för Sektionsordföranden... 4 KAPITEL 2...

Läs mer

Konstituerande möte. Ordförande

Konstituerande möte. Ordförande Styrelsen En ideell förening måste ha en styrelse. Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt att representera föreningen i olika

Läs mer

Kallelse till sektionsmöte 2013-02-12

Kallelse till sektionsmöte 2013-02-12 Kallelse till sektionsmöte 2013-02-12 Tid: Tisdag 12e februari kl 17.15 Plats: C2, C-huset Kallade: Sektionens medlemmar Sektionens styrelse Revisor LinTeks Styrelse 12/13 Programnämndsordförande PKB,

Läs mer

Stadga Teknologsektionen Informationsteknik Chalmers tekniska högskola

Stadga Teknologsektionen Informationsteknik Chalmers tekniska högskola Chalmers tekniska högskola Antagen: 2003 01 27 Sida 1 av 25 Innehåll 1 Allmänt 4 1.1 Definition.................................... 4 1.2 Medlemmar................................... 4 1.3 Verksamhetsår.................................

Läs mer

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VÅRTERMINSMÖTE. John Ericssonsv 1 223 63 Lund Se bilaga 1, röstlängd

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VÅRTERMINSMÖTE. John Ericssonsv 1 223 63 Lund Se bilaga 1, röstlängd SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VÅRTERMINSMÖTE Datum 2013-04-22 Tid 17:15 Plats Beslutande V-Café John Ericssonsv 1 223 63 Lund Se bilaga 1, röstlängd Övriga Närvarande Martin Nilsson Annika Strandberg Sofia Lövgren

Läs mer

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen. Stadgar för Uppsala Survival IF Föreningens namn: Uppsala Survival IF Säte: Uppsala Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Föreningen ska bedriva idrotten Survival. Föreningens förståelse för vad som är Survival

Läs mer

Vårterminsmöte 2015 Sektionsmötesprotokoll

Vårterminsmöte 2015 Sektionsmötesprotokoll Vårterminsmöte 2015 Sektionsmötesprotokoll Sektionen för Industriell Ekonomi Lunds Tekniska Högskola 16 April 2015 Vårterminsmöte 2015: Sektionsmötesprotokoll SEKTIONSMÖTESPROTOKOLL Vårterminsmöte 2015,

Läs mer

Stadgar. Datateknologsektionen. Organisationsnummer 822002-1409 Version: 1.0

Stadgar. Datateknologsektionen. Organisationsnummer 822002-1409 Version: 1.0 Stadgar Datateknologsektionen Organisationsnummer Version: 1.0 Versionshistorik Version Datum Anmärkning Första Andra läsning läsning Ansvarig 0.1 1998-04-07 Första versionen Fredrik Claesson 0.2 1998-04-12

Läs mer

Application for The Swedish Pirate Party as a observer member in PPI

Application for The Swedish Pirate Party as a observer member in PPI Application for The Swedish Pirate Party as a observer member in PPI Index Contact information for The Swedish Pirate Party...3 Party leader...3 Named coordinator...3 Generic "info" email...3 Press contact...3

Läs mer