KEMI- OCH BIOTEKNIK- SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KEMI- OCH BIOTEKNIK- SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA"

Transkript

1 KEMI- OCH BIOTEKNIK- SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Kemi- och Biotekniksektionens Höstterminsmöte år Mötet äger rum den 19e och 20e november, klockan i sal K:B på kemicentrum. Protokoll Ärende Åtgärd 1. TFMÖ Talman Sofia Henryson förklarade mötet öppnat kl Tid och sätt Mötet godkände tid och sätt. 3. Närvaro och adjungeringar Enligt bilaga 1 och Fastställande av dagordning Sofia Henryson yrkade på att infoga paragraf 11. Valberedningen informerar, och att därefter justera numrering av paragrafer så att följden blir korrekt. Daniel Sahlin yrkade på att infoga ytterligare en paragraf 14 k) Val av revisorer. Mötet godkänder dessa yrkanden. Därefter godkände mötet dagordningen. 5. Val av tvenne justerare Mötet valde Marianne Olofsson och Sophia Natt och Dag. och tillika rösträknare 6. Datum för justering Informerades om att datum för justering är 4 december. 7. Föregående mötesprotokoll Sofia Henryson föredrog protokollet från det extrainsatta sektionsmötet , enligt bilaga 3. Protokollet godkändes därefter av mötet. 8. Styrelsens förslag till rambudget för Elisabeth Ax och Daniel Almgren föredrog styrelsens förslag till nästkommande verksamhetsår rambudget för 2013 enligt bilaga 4. Styrelsen 2012 valde att till en början sätta budgeten till noll för att styrelsen ska kunna lägga sin konkretiserade budget, och sedan på Vårterminsmötet 2013 ta ett beslut om att ändra rambudgeten om det anses nödvändigt. Rambudgeten är densamma som förra året för tre av sektionens utskott, övriga budgetar har ändrats. IKGs budget är densamma; de borde kunna dra in lika mycket som föregående år. InfU har ännu inte spenderat sin fulla budget på 3000 kr och hålls därmed densamma. Inget i budgeten för alumniverksamheten har använts i år, istället har ett lämpligt registreringssystem för alumnerna skapats. Finns förhoppningar om att arrangemang för alumnerna ska hållas 2013, därför hålls även den densamma. 6M ska även detta år gå +/- noll då detta är en alkoholrelaterad verksamhet och därför bör det inte vara vinstdrivande.

2 KMs budget har ökats från 8000 kr till kr på grund av den ökade omsättningen i utskottet. Den ökningen diskuteras av mötet. Ska verkligheten justeras efter rambudgeten eller rambudgeten efter verkligheten? Styrelsen 2012 menar att det är bättre att budgetera för den ökade omsättningen för att på så vis låta mer pengar gå till övriga utskott. SrBKs budget ändras från kr till kr, främst för att uppslutningen till SML har ökat under det senaste året men även för att årets SrBK har inför utlottningen av presentkort till de studenter som hjälper till med CEQ. Även dessa presentkort behöver räknas in i budgeten. Phösets budget ändras från kr till kr för att mer pengar ska gå till phaddergrupperna. Dessa pengar är öronmärkta till phaddergrupperna så att pengarna används till det de är tänkta för. KU har ändrats från kr till kr då styrelsen 2012 menar att det är kul om det satsas ännu mer på de kulturella aktiviteterna på sektionen. AU har ändrats från -500 kr till kr då en del av denna budget även bör täcka biljettkostnaderna för fanbäraren. Finns då även mer pengar att lägga på Flickor på Teknis. Styrelsen 2012 menar att bör delas ut mer medaljer till sektionens funktionärer då det är kul och att det är ett bra sätt av visa tacksamhet för funktionärerna. Därför har Medaljkommiténs budget ändrats från kr till kr. IdrUs verksamhet har ökat under 2012 vilket är väldigt kul att se och för att IdrU ska kunna växa ytterligare och anordna fler aktiviteter ändras deras budget från kr till kr. Kommando Gul som numera är ett eget utskott anordnar också alkoholrelaterade aktiviteter då det numera ingår pubverksamhet i utskottet. Då Kommando Gul även anordnar andra aktiviteter såsom målning av LTH, bör utskottet gå kr. På så vis behöver utskottet inte gå med vinst på sina alkoholrelaterade aktiviteter för att kunna finansiera de övriga. Mötet biföll den förslagna rambudgeten. 9. Propositioner: a) Proposition angående Gustav Rällfors föredrog propositionen som representant från bankinsättning av kontanter styrelsen enligt bilaga 5. Styrelsen 2012 menade att sektionen handskas med mycket kontanter och denna kontanthantering blir lättare att reglera om man har en fast summa kontanter som ska finnas tillhanda för sektionen vid bokslutet. Styrelsen yrkade på att i Reglementet införa 7:4 Rutiner för bankinsättning; Vid bokslutet skall kronor finnas att tillgå sektionen i kontanter. Överstigande belopp skall sättas in på sektionens bankkonto.

3 Samt att i Reglementet lägga till ett stycke efter första stycket i 4:1:2:3; Skattmästaren ansvarar för att föreskrifterna i Kapitel 7 efterlevs. Mötet diskuterar om det istället ska skrivas och beslutas om en kontanthaneringsrutin inom styrelsen som styrelsen ska förhålla sig till samt att kontantinsättningar för göras regelbundet under året. Henrik Fryklund ändringsyrkade på att texten Vid bokslutet skall kronor finnas att tillgå ska ändras till Vid bokslutet skall max kronor finnas att tillgå samt att insättningar ska göras varje månad. My Bratbakken Lundvall yrkade på att avslå proposition i sin helhet och att istället uppdra åt styrelsen att tillsätta en arbetsgrupp som ska skriva riktlinjer om de ekonomiska rutinerna. Elisabeth Ax ändringsyrkade på att styrelsen är arbetsgruppen och att det är de som ska skriva riktlinjerna. Riktlinjerna ska sedan införas i styrelsens testamente. My Bratbakken Lundvall jämkade sig med Elisabeth Ax yrkande. Mötet biföll Elisabeth Axs yrkande. 10. Motioner: a) Motion angående Troubadix Erik Bergman föredrog i egenskap av motionär motionen om att införa en andra troubadixpost. Under året som troubadix har Erik Bergman upplevt att jobbet stundvis kan innebära en väldigt stor börda och att det vore bra om det fanns en andra part att dela ansvar och föreställningar med. Se motion i bilaga 6. Erik Bergman yrkade på att Troubadixarbetet ska utgöras av två poster istället för en, där arbetet fördelas jämt mellan de två valda personerna. Max Hammarfjord föredrog styrelsens svar enligt bilaga 7. Styrelsen 2012 yrkade på att motionen bifalles i sin helhet med följande tilläggsyrkande. att i Stadgarna 5:4:6:1 Kulturutskottets sammansättning lägga till (2 st) efter Troubadix. att i Reglementet 4:2:6:2 Kulturutskottets medlemmar c), lägga till (2 st ) efter Troubadix, ändra texten att syfta i plural samt lägga till lydelsen Troubadixarbetet utförs av två personer, arbetet fördelas jämt mellan de två. samt att i Reglementet 10:2 Sektionens funktionärer lägga till (2 st)

4 efter Troubadix. Mötet biföll motionen med styrelsen tilläggsyrkande. b) Motion angående sektionsmedlem Omar Chaudhry föredrog i egenskap av motionär motionen om att de studenter som väljer att läsa Riskhantering fortfarande ska ha möjlighet att vara funktionär på K-sektionen trots att de på grund av Riskhantering-specialiseringen är medlemmar av V- sektionen. Samt att en omformulering av ett masterprogram bör göras då den bytt namn. Se motion i bilaga 8. Omar Chaudhry yrkade på att i Stadgarna 2:1 byta ut Ordinarie medlem är endast varje, vid Kemiteknikprogrammet och Bioteknikprogrammet samt masterprogrammet Bio- and Food Technology inskriven, studerande som erlagt fastställd avgift till TLTH. till Ordinarier medlem är endast varje, vid Kemiteknikprogrammet och Bioteknikprogrammet, masterprogrammet Food Technology and Nutrition samt avslutningarna Technology Management och Riskhantering (där årskurs ett till tre lästs på Kemiteknikprogrammet eller Bioteknikprogrammet) inskriven, studerande som erlagt fastställd avgift till TLTH. Elisabeth Ax föredrog styrelsen 2012s svar enligt bilaga 9. Styrelsen menade att motionen strider mot V-sektionens och TLTHs styrdokument då K-sektionen ej kan införa i sina styrdokument att de som läser de två sista åren på Riskhantering tillhör K-sektionen. Styrelsen 2012 yrkade på att motionen avslås i sin helhet till förmån för: att i Stadgarna 2:1 Ordinarie medlem, byta ut Ordinarie medlem är endast varje, vid Kemiteknikprogrammet och Bioteknikprogrammet samt masterprogrammet Bio- and Food Technology inskriven, studerande som erlagt fastställd avgift till TLTH." till Ordinarie medlem är endast varje, vid Kemiteknikprogrammet och Bioteknikprogrammet samt masterprogrammet Food Technology and Nutrition inskriven, studerande som erlagt fastställd avgift till TLTH. Studerande vid Riskhanteringsprogrammet där årskurs ett till tre lästs på Kemiteknikprogrammet eller Bioteknikprogrammet äger samma skyldigheter och rättigheter som ordinarie medlem. Julia Ågren tilläggsyrkade på att Biotechnology skall läggas till yrkandet då även de studenter som läser det Masterprogrammet tillhör K-sektionen. Styrelsen 2012 jämkade sig med Julia Ågrens yrkande Mötet biföll Styrelsen 2012s yrkande med Julia Ågrens

5 tilläggsyrkande. c) Motion angående ekonomiska Daniel Sahlin och Martin Blom föredrog i egenskap av rutiner motionärer motionen om att det i dagsläget saknas tydliga rutiner för den ekonomiska hanteringen i styrdokumenten. Motionärerna föreslår därför att det ska införas rutiner för en löpande ekonomisk uppföljning. Se motion i bilaga 10. Daniel Sahlin och Martin Blom yrkade på att I reglementet införa: 7:3 Ekonomisk uppföljning, Vid varje styrelsemöte skall ett aktuellt verksamhetsresultat som jämförs med den konkretiserade budgeten presenteras. En ekonomisk statusrapport skall presenteras på styrelsemöte inför båda de ordinarie sektionsmötena samt terminssluten. Statusrapporten skall innehålla följande punkter: Förteckning över sektionens skulder Förteckning över sektionens fordringar Avstämning mellan bokföring och bankkonto Avstämning mellan bokföring och kassa Denna statusrapport skall arkiveras i särskild pärm. samt att Lägga till ett stycke efter första stycket i 4:1:2:3: Skattmästaren ansvarar för att föreskrifterna i Kapitel 7 efterlevs. Elisabeth Ax föredrar styrelsen 2012s svar enligt bilaga 11. Styrelsen tycker att motionen är väldigt bra. Styrelsen yrkade därför på att motionen bifalles i sin helhet. Mötet biföll styrelsens yrkande. 11. Valberedningen informerar Gustav Rällfors i egenskap av ordförande för valberedningen, informerar om hur valberedningens arbete har gått till, hur tankarna har gått samt vad som tagits i åtanke vid beslut om nominering. Valberedningen har till exempel tänkt mycket på gruppdynamiken i grupperna. Tips från valberedningen inför kommande år, är att folk bör reflektera mer över sina egna egenskaper inför intervjuer och på så vis ha en fördel när det kommer till sin självinsikt. Sofia Henryson yrkade på att ajournera mötet för matpaus i 45 min. Mötet godkände detta. Mötet ajournerades kl Mötet återupptogs kl Sofia Henryson yrkade på att valförfarandet skall se ut på följande vis: 1. Talmannen presenterar Valberedningens förslag 2. Presentation av inkomna motkandideringar 3. Förfrågan om fler (mot)kandideringar 4. Kandidaterna lämnar rummet

6 5. Valberedningens förslag presenterar sig i 3 min 6. Valberedningen läser sin motivering för sitt förslag 7. Övriga kandidater presenterar sig i 3 min 8. Utfrågning i 10 min startas med 3 st frågor från Valberedningen 9. Diskussion (efter det att alla kandidater utfrågats) i 15 min 10. Beslut Petter Starlander tilläggsyrkade på att presentationstiden förlängs till 5 minuter på de poster då det finns fler än en kandidat till en post. Mötet biföll Sofia Henrysons yrkande med Petter Starlanders tilläggsyrkande. Sofia Henryson yrkade på att samma talarlista vid utfrågningen ska användas för alla kandidater som söker samma post, vilket innebär att alla kandidater kommer utfrågas på samma vis. Detta kommer sedan underlätta vid diskussionen. Mötet biföll yrkandet. 12. Val av sektionsstyrelse (se valberedningens nomineringar i bilaga 12) a) Ordförande Talmannen presenterade valberedningens förslag till posten som sektionens ordförande: My Bratbakken Lundvall. Petter Starlander motkandiderade posten. Mötet valde My Bratbakken Lundvall (personnummer: ) till Ordförande på Kemi- och Biotekniksektionen b) Skattmästare Talmannen presenterade valberedningens förslag till posten som sektionens skattmästare: Elin Nordahl. Mötet valde Elin Nordahl (personnummer: ) till Skattmästare på Kemi- och Biotekniksektionen c) Aktivitetsordförande Talmannen presenterade valberedningens förslag till posten som sektionens Aktivitetsordförande: Oskar Hansson. Fredrik Tegnér motkandiderade posten. Mötet valde Oskar Hansson till Aktivitetsordförande på Kemi- och Biotekniksektionen d) Sekreterare Talmannen presenterade valberedningens förslag till posten som sektionens Sekreterare: Alisa Rizvanovic. Mötet valde Alisa Rizvanovic till Sekreterare på Kemi- och Biotekniksektionen e) Källarmästare Talmannen presenterade valberedningens förslag till posten som sektionens Källarmästare: Nina Bjurman.

7 Erik Bergman motkandiderade posten. Mötet valde Erik Bergman till Källarmästare på Kemi- och Biotekniksektionen f) Sexmästare Talmannen presenterade valberedningens förslag till posten som sektionens Sexmästare: Ronja Borg Larsen. Ida Kleinau Andersson motkandiderade posten. Mötet valde Ida Kleinau Andersson till Sexmästare på Kemioch Biotekniksektionen g) Överphøs Talmannen presenterade valberedningens förslag till posten som sektionens Överphøs: Daniel Almgren. Emma Persson (B10) och Jonny Karlsson motkandiderade posten. Mötet valde Emma Persson (B10) till Överphøs på Kemioch Biotekniksektionen Max Hammarfjord yrkade på att flytta fram punkt 12. j) SrBK-ordförande innan h) IKG-ordförande, och efter det ajournera mötet. Gustav Rällfors yrkade på att välja hela styrelsen och efter det ajournera mötet. Elisabeth Ax yrkade på att välja IKG-ordförande och efter det ta beslut om ajournering. Mötet fann bifall för Elisabeth Ax yrkande. h) IKG-ordförande Valberedningen vakantsatte posten som sektionens IKGordförande då ingen kandidat fanns. Louise Beckius kandiderade till posten. Mötet valde Louise Beckius till IKG-ordförande på Kemioch Biotekniksektionen i) Vice ordförande/ Valberedningen vakantsatte posten som sektionens Vice Internationell sekreterare ordförande/internationell sekreterare då ingen kandidat fanns. Max Hammarfjord och Petter Starlander kandiderade till posten. Mötet valde Petter Starlander (personnummer: ) till Vice ordförande/ Internationell sekreterare på Kemi- och Biotekniksektionen j) SRBK-ordförande Valberedningen vakantsatte posten som sektionens SRBKordförande då ingen kandidat fanns. My Bratbakken Lundvall nominerade Max Hammarfjord till SRBK-ordförande. Max Hammarfjord tackade ja till nomineringen. Mötet valde Max Hammarfjord till SRBK-ordförande på Kemi- och Biotekniksektionen Sofia Henryson yrkade på att ajournera mötet och fortsätta nästa dag kl (20 november). Mötet ajournerades kl Mötet återupptogs kl

8 13. Val av SRBK:s styrelse Valberedningens förslag till poster i SrBKs styrelse presenterades enligt bilaga Val av övriga funktionärer Rickar Möller kandiderade till evenemangsansvarig. Erik Bergman nominerar Simon Tallvod till evenemangsansvarig. Han tackade nej till nomineringen. Elisabeth Ax nominerade Elisabeth Johansson till Vicestudierådsansvarig. Hon tackade nej till nomineringen. Sofia Henryson yrkade på att besluta om val av valberedningen resterande förslag i klump. Detta godkändes av mötet. Därefter valde mötet valberedningens förslag samt Rickard Möller som evenemangsansvarig. a) Informationsutskottet Valberedningens förslag till poster i Informationsutskottet presenterades enligt bilaga 12. Erik Bergman kandiderar till arkivarie. Sarah Törnqvist nominerade Catherine Nilsson till arkivarie. Catherine Nilsson tackade ja till nomineringen. Erik Bergman tar tillbaka sin kandidatur för att senare istället kandidera till arkivarielärling. Sofia Henryson yrkade på att besluta om val av valberedningen resterande förslag i klump. Detta godkändes av mötet. Mötet valde därefter valberedningens förslag samt Catherine Nilsson som arkivarie. b) Sexmästeriet Valberedningens förslag till poster i Sexmästeriet presenterades enligt bilaga 12. Därefter presenterade Sofia Henryson inkomna motkandideringar. Sofia Henryson yrkade på att välja posterna i samma ordning som valberedningens förslag. Elisabeth Ax yrkade på att välja posterna med flera kandidater först och sedan välja resterande poster i klump. Mötet biföll Elisabeth Axs yrkande. Frida Stolt yrkade på att minska utfrågningstiden från 10 minuter till 5 minuter. Mötet biföll yrkandet. Emil Thorselius var valberedningens förslag till Köksmästare. Sofia Lindberg motkandiderade posten.

9 Sofia Henryson yrkade på att ta 45 minuters matpaus. Mötet biföll detta. Mötet ajournerades kl Mötet återupptogs kl Mötet valde Emil Thorselius till Köksmästare. Klas Berggren var valberedningens förslag till Vice Barmästare. Klas Bratteby motkandiderade posten. Mötet valde Klas Berggren till Vice barmästare. Madeleine Göransson och Sofia Lindberg kandiderade till den vakanta posten Vice köksmästare. Mötet valde Madeleine Göransson till Vice köksmästare. Ronja Borg Larsen kandiderade till den vakanta posten Vice sexmästare. Därefter valde mötet in resterande poster i klump med tillägg av Ronja Borg Larsen som Vice Sexmästare. c) Källarmästeriet Valberedningens förslag till poster i Källarmästeriet presenterades enligt bilaga 12. Anna-Lovisa Nynäs var valberedningens förslag till Vice Källarmästare. Nina Bjurman motkandiderade posten. Anna-Lovisa Nynäs var inte närvarande på mötet, dock var hon enligt källor förvarnad om att motkandidering skulle ske. Mötet valde Nina Bjurman till Vice Källarmästare. Sofia Henryson yrkade på att besluta om val av valberedningen resterande förslag i klump. Detta godkändes av mötet. Mötet valde därefter valberedningens förslag på resterande poster i källarmästeriet i klump. d) Kulturutskottet Valberedningens förslag till poster i Kulturutskottet presenterades enligt bilaga 12. Elisabeth Ax nominerade Moa Larsson till sångarstridsöverste. Moa Larsson tackade nej till nomineringen. Öyvind Nörregård nominerade Simon Tallvod till sångarstridsöverste. Simon Tallvid tackade ja till nomineringen. Sofia Henryson yrkade på att besluta om val av valberedningen resterande förslag i klump. Detta godkändes av mötet. Mötet valde därefter valberedningens förslag samt Simon Tallvod som sångarstridsöverste.

10 e) Allmänna utskottet Valberedningens förslag till poster i Allmänna utskottet presenterades enligt bilaga 12. Max Hammarfjord nominerade Petter Starlander till hoppborgsansvarig. Petter Starlander tackade nej till nomineringen. Elisabeth Ax nominerade Henrik Fryklund till hoppborgsansvarig. Henrik Fryklund tackade ja till nomineringen. Petter Starlander nominerade Max Hammarfjord till hoppetossa. Max Hammarfjord tackade ja till nomineringen. Elisabeth Ax nominerade Rickard Möller till hoppetossa. Rickard Möller tackade ja till nomineringen. Sofia Henryson yrkade på att besluta om val av valberedningen resterande förslag i klump. Detta godkändes av mötet. Mötet valde därefter valberedningens förslag samt Henrik Fryklund som hoppborgsansvarig och Max Hammarfjord och Rickard Möller som hoppetossor. f) Kommando Gul Valberedningens förslag till poster i Kommando Gul presenterades enligt bilaga 12. Martin Boström, Ingrid Ramm och Rebecca Arvidsson kandiderade till Kommando Jon. Sofia Henryson yrkade på att besluta om val av valberedningen resterande förslag i klump. Detta godkändes av mötet. Mötet valde därefter valberedningens förslag samt Martin Boström, Ingrid Ramm och Rebecca Arvidsson till Kommando Jon.. g) Idrottsutskottet Valberedningens förslag till poster i Idrottsutskottet presenterades enligt bilaga 12. Jonny Karlsson, Jeanette Karlsson, Elsa Wingårdh och Elin Nilsson kandiderade till idrottsjoner. Jonny Karlsson nominerade Tim Nilsson och Elias Thörnqvist till idrottsjoner. Tim Nilsson och Elias Thörnqvist tackade ja till nomineringen. Sofia Henryson yrkade på att besluta om val av valberedningen resterande förslag i klump. Detta godkändes av mötet. Mötet valde därefter valberedningens förslag samt Jonny Karlsson, Jeanette Karlsson, Elsa Wingårdh, Elin Nilsson, Tim Nilsson och Elias Thörnqvist till idrottsjoner. h) Medaljkommittén Valberedningens förslag till poster i Medaljkommitén presenterades enligt bilaga 12. Oskar Hansson nominerade Martin Boström till 2:a. Martin Boström tackade nej till nomineringen.

11 Martin Boström nominerade Alexander Rex till 2:a. Alexander Rex tackade ja till nomineringen. Ida Lindström kandiderade som 3:a. Dag Bengtsson kandiderade som 1:a. Sofia Henryson yrkade på att besluta om val av valberedningen resterande förslag i klump. Detta godkändes av mötet. Mötet valde därefter valberedningens förslag samt Dag Bengtsson som 1:a, Alexander Rex som 2:a och Ida Lindström som 3:a. i) Industrikontaktgruppen Valberedningens förslag till poster i Industrikontaktgruppen presenterades enligt bilaga 12. Ella Quist och Christoffer Nilsson kandiderade till Vice IKG-ordförande. Mötet valde Christoffer Nilsson till Vice IKG-ordförande. Sofia Henryson yrkade på att besluta om val av valberedningen resterande förslag i klump. Detta godkändes av mötet.. Mötet valde därefter valberedningens förslag på resterande poster i industrikontaktgruppen i klump. j) Phøs Valberedningens förslag till phøs presenterades enligt bilaga 12. Henrik Fryklund yrkade på 10 minuters paus. Elisabeth Ax yrkade på 5 minuters paus. Mötet biföll Henrik Fryklunds yrkande. Frida Stolt yrkade på 5 phøsare plus ett överphøs. Rickard Möller yrkade på 5 phøsare plus ett överphøs med minst 2 av varje kön inklusive överphøset. Frida Stolt jämkade sig med detta yrkande. Oskar Hansson yrkade på 5 phøsare totalt oberoende på kön. Sedan följde diskussion angående sammansättningen av phøset med avseende på könsfördelning. Gustav Rällfors yrkade på streck i debatten. Mötet godkände detta. Mötet biföll Oskar Hanssons yrkande. Linnea Rudolfsson yrkade på att utöka diskussionstiden från 15 minuter till 30 minuter. Oskar Hansson yrkade på att presentationstiden ska förlängas från 3 minuter till 5 minuter. Mötet biföll Linnea Rudolfssons yrkande.

12 Mötet ajournerades kl Mötet återupptogs kl Mötespresidiet tolkade TLTHs stadgars lydelse ( 24:16) angående personval på följande sätt: Rösta på de bästa kandidaterna, max 5 st, oberoende på kön. De kandidater som får 50% eller mer i en omgång är valda. Räkna med flera omgångar. Då det till slut endast är en post kvar ska valet göras mellan de två kandidater som har största andel av rösterna från förra omgången. Nya omgångar tills posterna är tillsatta. Sofia Henryson yrkade på paus i 10 minuter. Mötet godkände detta. Mötet ajournerades kl Mötet återupptogs kl Mötet valde därefter Daniel Almgren, Emma Persson (B11), Erik Nordin, Philip Isgaard och Jonny Karlsson till phøsare. k) Revisorer Valberedningen hade inga kandidater till dessa poster. Petter Starlander nominerade Daniel Sahlin till revisor. Daniel Sahlin tackade ja till nomineringen. Därefter valde mötet Daniel Sahlin till revisor. 15. Val av eventuella tilläggsfunktionärer Valberedningens förslag till tilläggsfunktionärer i egenskap av lärlingsposter presenterades enligt bilaga 12. Martina Jostrup avsade sig nomineringen till vaktmästerilärling och kandiderade istället till fiskerivårdsintendentslärling. Erik Bergman kandiderade till arkivarielärling. Erik Bergman nominerade Astrid Sundström till trädgårdsmästarlärling. Astrid Sundström tackade ja till n omineringen. Därefter valdes valberedningens resterande tre lärlings förslag samt Martina Jostrup till fiskerivårdsintendentlärling, Erik Bergman till arkivarielärling och Astrid Sundström till trädgårdsmästarlärling. Elisabeth Ax yrkade på att välja in projektledaren samt kassören för BioTeknikDagarna 2013 som funktionärer på K-sektionen. Ida Lindström i egenskap av projektledare och Sara Vikström i egenskap av kassör. Mötet biföll yrkandet. Därefter valde mötet in Ida Lindström (projektledare) och Sara Vikström (kassör) som funktionärer. 16. Beslutsuppföljning Elisabeth Ax föredrog beslutsuppföljningen enligt bilaga 13 och informerade om att styrdokumenten nu är uppdaterade vad gäller redaktionella- och syftningsfel. 17. Övriga frågor Inga övriga frågor. Mötet valde att lägga punkt 1 till handlingarna och uppdrog åt styrelsen 2012 att fixa punkt 2 till VT Meddelanden Ida Lindström meddelade att BioTeknikDagarna kommer

13 anordnas i Lund 2013 och att alla som är intresserade är välkomna att hjälpa till! Sarah Törnqvist informerade om att IKG anordnar lunchföredrag kommande dag (21/11) i K:A med Skånes Livsmedelsakademi samt två alumner. Elisabeth Ax meddelade att det fortfarande är möjligt att väljas in på de just nu vakanta posterna av styrelse 2012 och styrelse Gustav Rällfors meddelade att det inom snarast kommer finnas K-märkta prylar att införskaffa på sektionen samt att det nu finns ett digitalt arkiv på sektionen i form av en hårddisk! Rickard Möller uppmanade alla på mötet att rösta i fullmäktige! Anni Guhl meddelade att Kommando Gul ska ha en julpub inom de kommande veckorna. Emma Persson meddelade om att 6M ska ha brunch i Gallien på söndag. Elisabeth Ax informerade om att K-sektionen eventuellt har slagit rekord i flest antal deltagare på HT samt godast mat! Marianne Koliana meddelade om att det den 27/11 kommer vara en mingelkväll med Haldor Tropsoe på K:C och att det kommer bjudas på god mingelmat. 19. TFMA Talman Sofia Henryson förklarade mötet avslutat kl den 21 november Sofia Henryson Talman Malin Johansson Bohm Sekreterare Sophia Natt och Dag Justerare Marianne Olofsson Justerare

14 Bilaga 1

15

16 Bilaga 2

17

18 Bilaga 2.1

19

20 KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Kemi- och Biotekniksektionens andra extrainsatta sektionsmöte Mötet äger rum klockan 17:15 måndagen den 1:a oktober i K:C på Kemicentrum. Dagordning Ärende Åtgärd 1. TFMÖ Talman Sofia Henryson förklarade mötet öppnat kl Tid och sätt Mötet godkände tid och sätt. 3. a) Adjungeringar Se bilaga 1.1. b) Närvarande Se bilaga Fastställande av dagordning Dagordningen godkändes som den låg enligt bilaga Justering a) Val av tvenne justerare och tillika rösträknare Daniel Almgren och Rickard Möller valdes till justerare och tillika rösträknare. b) Datum för justering Sofia Henryson yrkade på att datum för justerat protokoll ska infalla senast den 15 oktober, 10 läsdagar efter mötet. Mötet godkände detta. 6. Föregående mötesprotokoll Talman Sofia Henryson föredrog kortfattat mötesprotokollet från föregående sektionsmöte. Mötet valde därefter att lägga protokollet från vårterminsmötet (bilaga 3) till handlingarna. 7. Revisionsberättelse för 2011 Martin Blom och Matilda Larsson föredrog en ny revisionsberättelse, bilaga 4, där de informerar om att de felaktigheter som uppdagats i bokföringen inför vårterminsmötet, nu har är tillrättade. Alla gamla och nya fordringarna, till exempel 6700 SEK på företag, som fortfarande kvarstår bör dock ses över. Revisorerna emeritus, Martin Blom och Matilda Blom yrkade på att styrelsen 2011 beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret Samt att gamla fordringar

21 på företag, på teknologer och fordringen på skifteshelgen 2008 ska avskrivas. Julia Ågren yrkade på att revisorernas yrkanden om fordringar ska tas i klump efter det att förslaget på resultatsdispositionen och ansvarsfriheten är informerade och beslutade. Mötet godkände detta. 8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 2011 Sofia Henryson yrkade på att ställa revisorernas yrkande om att styrelsen 2011 ska beviljas ansvarsfrihet, mot avslag. Mötet biföll revisorernas yrkande och därmed beviljades styrelsen 2011 ansvarsfrihet för verksamhetsåret Resultatsdisposition Julia Ågren föredrog den ekonomiska situationen för utskotten Alla utskott drog in lite för mycket pengar än vad de skulle och styrelsen 2011 gjorde av med för lite pengar. Detta innebar att K-sektionen gick plus istället för minus Julia Ågren föredrog en uppdaterad version av resultatsdisposition som föredrogs på VT2012, se bilaga 5. Julia Ågren föredrog även hur det ser ut i K-sektionens fonder för tillfället. Den fond som används mest är Teknologrumsfonden, men där går det i princip plus minus noll. Se bilaga 6. Elisabeth Ax yrkade på att styrelsen 2011s resultatsdisposition ändras så att de aktuella avskrivningarna som ska göras, görs från Teknologrumsfonden. Samt att SEK ska placeras i Jubileumsfonden, istället för och att Maskinparksfonden får 3027 SEK istället för 8027 SEK. (Se yrkande i bilaga 7) Diskussion kring om hur pengar ska lyftas för att större inköp ska kunna göras, till exempel inköp av ny kyl till Gallien. Daniel Sahlin informerar om att det inte är helt öppet att ta pengar från vilken fond som helst. För att lyfta pengar från Renoveringsfonden behövs till exempel ett sektionsmöte hållas. Men att lyfta pengar från Maskinparksfonden och Teknologrumsfonden kan styrelsen själva besluta. Mötet godkände styrelsen 2011 förslag på resultatsdisposition med Elisabeth Ax ändringar. (Se ändringar i bilaga 7)

22 10. Motioner andra läsningen a) Motion om att bryta ut Kommando Gul Sofia Henryson föredrog kortfattat motionen och till ett eget utskott styrelsens svar, samt yrkanden och beslut från föregående sektionsmöte, VT2012 (bilaga 8) Henrik Fryklund yrkade på att ta matpaus efter 10. a) alternativt kl , beroende på vad som infaller först. Sofia ändringsyrkade på att ta matpaus efter hela 10. Mötet godkände detta. Max Hammarfjord och Rickard Möller föredrog mer ingående tanken bakom och motionen som den låg på VT2012. Daniel Sahlin yrkade på att avslå tilläggsyrkandet Kommando Gul får hålla maximalt 6 st pubar i TR varje verksamhetsår för att inte konkurrera med Sexmästeriet för ansökning om alkoholtillstånd. i styrelsens svar, då det inte finns något maxantal tillåtna pubar/år. Sofia Henryson yrkade på att ställa motionen med styrelsens svar och beslut från VT2012 mot Daniel Sahlins yrkande. Mötet finner bifall för Daniel Sahlins yrkande. Sofia Henryson ställde därefter Daniel Sahlins yrkande mot avslag. Mötet biföll Daniel Sahlins yrkande. b) Motion angående två nya poster till Sofia Henryson föredrog motionen med informationsutskottet styrelsens svar och tilläggsyrkanden (bilaga 9). Mötet ajournerades kl för matpaus. Mötet återupptogs kl Sofia Henryson yrkade på att ställa motionen med ändringar mot avslag. Mötet biföll motionen med ändringar. 11. Ändringar av styrdokumenten Elisabeth Ax informerar om att det på VT2012 bestämdes att styrdokumenten skulle ses över och att redaktionella fel skulle tillrättas. Till exempel att alla benämningar på K-sektionens uppehållsrum ska ändras från TR till Gallien.

KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Kemi- och Biotekniksektionens Höstterminsmöte år 2013. Mötet äger rum den 19 november klockan 17.15 på Kemicentrum i sal KC:C. Dagordning Ärende

Läs mer

KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Dagordning (1) KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Kemi- och Biotekniksektionens åttonde Styrelsemöte. Mötet äger rum klockan 17.15 måndagen den 6 oktober i konferensrummet Marie

Läs mer

KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Dagordning(1) KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Kemi- och Biotekniksektionens tionde Styrelsemöte. Mötet äger rum klockan 17.15 tisdagen den 4 november i konferensrummet Marie Curie.

Läs mer

KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Kemi- och Biotekniksektionens åttonde Styrelsemöte. Mötet äger rum klockan 18.15 måndagen den 11:e november i konferensrummet Marie Curie. Dagordning

Läs mer

Bioteknikutbildningar i Sverige Org. nummer 802446-2155. BUS Vårmöte 2013. Innehåll. Justering av protokoll

Bioteknikutbildningar i Sverige Org. nummer 802446-2155. BUS Vårmöte 2013. Innehåll. Justering av protokoll BUS Vårmöte 2013 Innehåll Justering av protokoll Kallelse med preliminär föredragningslista och beslutsunderlag Protokoll Närvarolista Justering av protokoll Jenny Salin, ordförande samt mötesordförande

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 1 14/15

Protokoll Styrelsemöte 1 14/15 PROTOKOLL Kårstyrelsen Kårhuset Lund, 15 oktober 2014 Daniel Lundell, mötessekreterare Protokoll Styrelsemöte 1 14/15 Tid: Måndagen den 8 september 2014 klockan 17.58 Plats: Hollywood, Kårhuset Närvarande

Läs mer

KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Kemi- och Biotekniksektionens styrelsemöte. Mötet äger rum klockan 17.15 torsdagen den 29 januari 2015 i konferensrummet Marie Curie Dagordning

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Vårterminsmöte 2015 Datum: 13/8 Tid: 17:15(..) Plats: KC:D, Kemicentrum, Lund

MÖTESPROTOKOLL Vårterminsmöte 2015 Datum: 13/8 Tid: 17:15(..) Plats: KC:D, Kemicentrum, Lund Närvarande ledamöter: Ordförande Johanna Hallberg Informationschef Niklas Uhlin Cafémästare Trang Huynh Näringslivsansvarig Line Wänglund Forsberg Studierådsordförande Maria Lindahl AktU-ordförande Jenny

Läs mer

Närvarande: 52, varav 8 styrelsemedlemmar och 6 adjungerade, Se Bilaga 1.

Närvarande: 52, varav 8 styrelsemedlemmar och 6 adjungerade, Se Bilaga 1. Datum: 2015-03- 12 Närvarande: 52, varav 8 styrelsemedlemmar och 6 adjungerade, Se Bilaga 1. Dagordning: 000001 Mötet öppnas 000010 Val av mötesordförande 000011 Val av mötessekreterare 000100 Adjungeringar

Läs mer

Teknologkårens Fullmäktige

Teknologkårens Fullmäktige PROTOKOLL FM6 2010 Kårhuset Lund, 22 oktober 2010 Mats Risberg, Fullmäktigesekreterare Teknologkårens Fullmäktige Protokoll fört vid FM6 tisdagen den 5 oktober Hollywood, Kårhuset 1 TFMÖ Talman Johan Garmer

Läs mer

Konstituerande Fullmäktige 2014

Konstituerande Fullmäktige 2014 Konstituerande Fullmäktige 2014 Datum: 2014-04-24 1. Mötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd och närvaro 3. Laga förfall 4. Val av två justerare tillika rösträknare 5. Fastställande av mötets behöriga

Läs mer

Protokoll sektionsmöte 2013-10-10

Protokoll sektionsmöte 2013-10-10 Sidan 1 av 7 Kl: 17.17 Mötesnummer: 3-2013/2014 Plats: HB3 Kallelse: [Bilaga 1] Närvarande: Funktion Namn E-mail Ordförande David Ådvall advall Vice Robert Kemi kemi Sekreterare Adam Sandberg Eriksson

Läs mer

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010 1 Göteborgs Klätterklubb Göteborgs Klätterklubb Plusgiro: 72 61 69-6 info@gbgkk.nu Box 11076 Org-nr: 855100-5864 www.gbgkk.nu 404 22 Göteborg Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan,

Läs mer

Kallelse till styrelsemöte S01

Kallelse till styrelsemöte S01 ORDFÖRANDE Kallelse till styrelsemöte S01 Tid och plats Tid: Tisdagen den 17 januari 2012 klockan 17.15 Plats: RåsenbaD, idét Föredragningslista Ärende Åtgärd Bilaga 1 OFMÖ 2 Tid och sätt 3 Val av mötessekreterare

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 2 13/14

Protokoll Styrelsemöte 2 13/14 PROTOKOLL Kårstyrelsen Kårhuset Lund, 3 oktober 2013 Sara Gunnarsson, mötessekreterare Protokoll Styrelsemöte 2 13/14 Tid: Måndag 30 september 2013 klockan 17.59 Plats: Brunnen, Studiecentrum Närvarande

Läs mer

1. Föreningens verksamhet utövas som stadgar föreskriver genom: c) Utbildningsbevakningssamordnare (UBS)

1. Föreningens verksamhet utövas som stadgar föreskriver genom: c) Utbildningsbevakningssamordnare (UBS) NU GÄLLANDE STADGAR för Sektionen för industriell ekonomi Versionsdatum: 2014-03-04 Kapitel 1 Allmänt 1. Sektionen för industriell ekonomi, i fortsättningen benämnd I-sektionen, är en ideell förening för

Läs mer

Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet

Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet Innehållsförteckning Förord 2 1. Föreningen 3 2. Syfte 3 3. Obundenhet 3 4. Verksamhetsåret 3 5. Medlemskap 3 6. Sektionsmöte 3 7. Årsmöte 4 8.

Läs mer

SEKE Civilingenjörerna Karlstad Sida 1 av 6. Ägget, Karlstads universitet 2012-02-16 klockan 16.15

SEKE Civilingenjörerna Karlstad Sida 1 av 6. Ägget, Karlstads universitet 2012-02-16 klockan 16.15 SEKE Civilingenjörerna Karlstad Sida 1 av 6 Närvarande Styrelsen: Linnéa Johnsson Ordförande Christian Lidén Vice ordförande Malin Ek Skattmästare Maria Simes Sekreterare Victor Karlsson Ordf. motionsphöseriet

Läs mer

Linköpings Y- teknologsektion vårmöte 2014. Föredragningslista. Onsdag 2 april, kl 17:15, lokal: C2

Linköpings Y- teknologsektion vårmöte 2014. Föredragningslista. Onsdag 2 april, kl 17:15, lokal: C2 Sida 1 av 6 Linköpings Y- teknologsektion vårmöte 2014 Onsdag 2 april, kl 17:15, lokal: C2 Kallade: Sektionens medlemmar, representant från LinTek Föredragningslista 1. Mötets öppnande 2. Val av mötesordförande

Läs mer

Stormöte Föreningen Energisystemteknologerna (org.nr 817606-6333) ES- sektionen, Uthgård 752 37 Uppsala

Stormöte Föreningen Energisystemteknologerna (org.nr 817606-6333) ES- sektionen, Uthgård 752 37 Uppsala Stormöte Föreningen Energisystemteknologerna (org.nr 817606-6333) ES- sektionen, Uthgård 752 37 Uppsala 18 november 2014 1 Mötets öppnande Mötet öppnades klockan 17.21 av styrelsens ordförande Emma Wennberg

Läs mer

KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Kemi- och Biotekniksektionens femte Styrelsemöte. Mötet äger rum klockan 17.15 måndagen den 13:e maj hemma hos Inspector Jan-Olle Malm. Dagordning

Läs mer

Protokoll Sveriges Ungdomsråds kongress 2009

Protokoll Sveriges Ungdomsråds kongress 2009 Protokoll Sveriges s kongress 2009 20090313 till 20090315 - Borås Närvarande: Ombud Se röstlängd, bilaga 1 Suppleanter Se röstlängd, bilaga 1 Dagordning: 1. Kongressen öppnas 2. Val av mötesordförande

Läs mer

Maskinsektionen inom TLTH

Maskinsektionen inom TLTH Maskinsektionen inom TLTH Styrelsemöte Tid och datum: Klockan 12.05 (..), ons 22 januari 2014 Plats: Styrelserummet M-huset Närvarande styrelseledamöter: Henrik Håkansson (ordf.), Robin Hjerén (cafémästare),

Läs mer

Per inledning. Inledning. Datum 2014-11-25. Tid 17:30. Sektionens medlemmar samt sekretariat. Närvarande: Isak Utsi. Genomgång av mötesformalia

Per inledning. Inledning. Datum 2014-11-25. Tid 17:30. Sektionens medlemmar samt sekretariat. Närvarande: Isak Utsi. Genomgång av mötesformalia Datum 2014-11-25 Plats C305 Tid 17:30 Mötestyp Årsstämma Kallade Sektionens medlemmar samt sekretariat Närvarande: Erik Malmberg Arvid Nordström Erik Åström Betél Isak Malin Segerud Ion Väyrynen Karin

Läs mer

1 Mötets öppnande Hanna Kowalska Elleberg (styrit) hälsar alla välkomna och öppnar motet klockan 18:05.

1 Mötets öppnande Hanna Kowalska Elleberg (styrit) hälsar alla välkomna och öppnar motet klockan 18:05. 1 Mötets öppnande Hanna Kowalska Elleberg (styrit) hälsar alla välkomna och öppnar motet klockan 18:05. 2 Val av mötets ordförande Daniel Ström (IT09) väljs som mötesordförande. 3 Val av mötets sekreterare

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 10 11/12

Protokoll Styrelsemöte 10 11/12 PROTOKOLL Kårstyrelsen Kårhuset Lund, 14 mars 2012 Linus Svensson, mötessektreterare Protokoll Styrelsemöte 10 11/12 Tid: Tisdag 12 mars klockan 18.15 Plats: Perstorprummet, Kårhuset Närvarande Styrelsen

Läs mer

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 för Grafisk design och kommunikations sektion Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Senast uppdaterade 2013-05-29 GDK-sektionen 2 (10) 2011-05-03 Innehållsförteckning

Läs mer

Protokoll styrelsemöte S05 2011 02 19

Protokoll styrelsemöte S05 2011 02 19 Protokoll styrelsemöte S05 Närvaro: Alexander Nässlander Ordförande Daniel Perván Sekreterare Carl Cristian Arlock Källarmästare Mazdak Farzone Överphös Albin Rosberg Studierådsordförande, t.o.m. 13 Fredrik

Läs mer

Protokoll SSTSS Vårmöte 2013-05-15.

Protokoll SSTSS Vårmöte 2013-05-15. Protokoll SSTSS Vårmöte. Tid: onsdagen den 15 maj, kl. 17.15 Plats: Häggsalen, Ångströmslaboratoriet Bilagor: A. Föredragningslista B. Närvarolista C. Proposition Utredning av möjligheten starta upp STS-mentorskapsprogram

Läs mer

Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14. Stadgar för SSK-L

Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14. Stadgar för SSK-L Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14 Stadgar för SSK-L 2 Innehållsförteckning 1 Ändamål 3 2 Medlemskap 3 3 Organisation 3 4 Stormöte 3 5 Valberedningen 4 6 Sjuksköterskesektionens styrelse 5 7

Läs mer

BTS Höstmöte 2014. Innehåll. Justering av protokoll. Protokoll. Närvarolista

BTS Höstmöte 2014. Innehåll. Justering av protokoll. Protokoll. Närvarolista ! BTS Höstmöte 2014 Innehåll Justering av protokoll Kallelse med preliminär föredragningslista och beslutsunderlag Protokoll Närvarolista Justering av protokoll Ken Braesch-Andersen, ordförande samt mötesordförande

Läs mer

PROTOKOLL: FLYGSEKTIONENS SEKTIONSMÖTE 3, 2013

PROTOKOLL: FLYGSEKTIONENS SEKTIONSMÖTE 3, 2013 Sida 1(7) PROTOKOLL: FLYGSEKTIONENS SEKTIONSMÖTE 3, 2013 Närvarande ur styrelsen, 14 oktober: Joakim Trobeck, Jennifer Idman,, Josefine Severholt (ankommer under punkt 6.1), Petra Hesselmar (ankommer under

Läs mer

Protokoll sektionsmöte 2013-05-21

Protokoll sektionsmöte 2013-05-21 Sidan 1 av 6 Kl: 17.17 Mötesnummer: 1-2012/2014 Plats: HC4 Kallelse: [Bilaga 1] Närvarande: Funktion Namn E-mail Ordförande David Ådvall advall Vice Robert Kemi kemi Sekreterare Adam Sandberg Eriksson

Läs mer

Föreningen Ekonomerna vid Stockholms Universitet

Föreningen Ekonomerna vid Stockholms Universitet Föreningen Ekonomerna vid Stockholms Universitet Föreningsmöte #1 Tisdag 18/10 2011 Gröjersalen, Hus 3, Kräftriket Kl. 17.00 21.30.1 Mötets öppnande Talman Kristian Kull förklarade föreningsmötet öppnat

Läs mer

KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Kemi- och Biotekniksektionens andra Styrelsemöte. Mötet äger rum klockan 17.15 måndagen den 4:e mars i Marie Curie-rummet. Dagordning Ärende Åtgärd

Läs mer

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN FÖRSLAG STADGAR MESKALIN 1 NAMN Föreningens namn är Meskalin, och har sitt säte i Kalmar. Meskalin är en religiöst och partipolitiskt obunden förening. 2 SYFTE Meskalin ska representera och arbeta för

Läs mer

Proposition: Ordförandes tack till funktionärer

Proposition: Ordförandes tack till funktionärer Proposition: Ordförandes tack till funktionärer I dagsläget delar medaljelelekommittén medaljer till funktionärer samt personer som på något sätt hjälpt Datatekniksektionen i dess arbete. Utdelning av

Läs mer

Utrikespolitiska Föreningen Göteborg The Society of International Affairs in Gothenburg

Utrikespolitiska Föreningen Göteborg The Society of International Affairs in Gothenburg Protokoll Årsmöte 2013-01-17 Tid: 17:00 Plats: B210, Statsvetenskapliga fakulteten, Sprängkullsgatan 19, Göteborg Närvarande tillika röstberättigade: Emili Börjesson, mötessekreterare (ej röstberättigad)

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 1 11/12

Protokoll Styrelsemöte 1 11/12 PROTOKOLL Kårstyrelsen Kårhuset Lund, 25 augusti 2011 Linus Svensson, mötessektreterare Protokoll Styrelsemöte 1 11/12 Tid: Torsdag 18 augusti klockan 18.00 Plats: Perstorprummet, Kårhuset Närvarande Styrelsen

Läs mer

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 24/5 å Tolvan, Stockholm

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 24/5 å Tolvan, Stockholm Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 24/5 å Tolvan, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppande Sektionsordförande Tonima Afroze öppnar mötet 17.07.

Läs mer

KARLEKONS STADGAR. Kapitel 1. Sammansättning och ändamål

KARLEKONS STADGAR. Kapitel 1. Sammansättning och ändamål KARLEKONS STADGAR Kapitel 1 Sammansättning och ändamål 1.1 Sammansättning Karlstads ekonomistuderandes förening (KarlEkon), är en självständig ideell förening vid Karlstads universitet. KarlEkon är fackligt

Läs mer

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Sektionsmöte 2014-03-04

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Sektionsmöte 2014-03-04 Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Sektionsmöte 2014-03-04 Adress: Lindstedsvägen 3, Stockholm (E36) Sektionsmöte nr 4, VÅ 2013/2014 Datum: 2014-03-04 Tid: 17.38-18.22 Närvarande: Se punkt

Läs mer

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Sektionsmöte 2013-02-11

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Sektionsmöte 2013-02-11 Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Sektionsmöte 2013-02-11 Adress: Lindstedsvägen 3, Stockholm (E36) Sektionsmöte nr 3, VÅ 2013/2014 Datum: 2013-02-11 Tid: 17.33 18.57 Närvarande: Se punkt

Läs mer

Protokoll från Sektionsmöte 2013-2 P2

Protokoll från Sektionsmöte 2013-2 P2 Sida 1 (7) Protokoll från Sektionsmöte 2013-2 P2 Tisdagen den 17 december klockan 17:15 i sal 4112 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande Mötet öppnades 17.13 1.2 Val av mötesordförande Karin Fernström 1.3 Val

Läs mer

Handlingar Årsstämma 2013-05-28. Ekonomsektionen i Luleå

Handlingar Årsstämma 2013-05-28. Ekonomsektionen i Luleå Handlingar Årsstämma 2013-05-28. Ekonomsektionen i Luleå MÖTESFORMALIA Beslutsmässighet Sektionsstämman är beslutsmässig när fem (5) medlemmar, exklusive sektionsstyrelsen, är närvarande på plats eller

Läs mer

Kallelse föreningsmöte 1 (1)

Kallelse föreningsmöte 1 (1) Kallelse föreningsmöte 1 (1) Plats Gamma Tid Tisdagen den 19 mars klockan 17.15 Föredragningslista 1. Preliminärer a. Mötets öppnande b. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare c. Justering av

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 6 13/14

Protokoll Styrelsemöte 6 13/14 PROTOKOLL Kårstyrelsen Kårhuset Lund, 7 januari 2014 Sara Gunnarsson, mötessekreterare Protokoll Styrelsemöte 6 13/14 Tid: Måndag 9 december 2013 klockan 18.00 Plats: Perstorp, Kårhuset Närvarande Styrelsen

Läs mer

Protokoll A-styrelsemöte 14/3-2011

Protokoll A-styrelsemöte 14/3-2011 Protokoll A-styrelsemöte 14/3-2011 1. Mötets öppnande. 2. Godkännande av dagordning och tid. Sluttid bestäms till 19:30 3. Beslutsuppföljning. Föregående protokolls beslutslista gås igenom. 4. Val av justeringsperson.

Läs mer

Protokoll styrelsemöte S01 2010 01 15

Protokoll styrelsemöte S01 2010 01 15 Protokoll styrelsemöte S01 Närvaro: Sofia Mattsson Ordförande Tobias Månsson Sekreterare Fredrik Andersson Skattmästare Joakim Andersson Källarmästare Anders Eriksson Cafémästare Mazdak Farzone Sexmästare

Läs mer

Mötesprotokoll Ung Pirat Östra Distriktets kongress 2015. 28 februari 1 mars, Uppsala

Mötesprotokoll Ung Pirat Östra Distriktets kongress 2015. 28 februari 1 mars, Uppsala Mötesprotokoll Ung Pirat Östra Distriktets kongress 2015. 28 februari 1 mars, Uppsala 1. Mötets öppnande Distriktsordförande Erik Einarsson öppnar mötet klockan 12.15. 2. Mötets behörighet Stadgan säger:

Läs mer

Sektionsmöte för teknologsektionen Informationsteknik

Sektionsmöte för teknologsektionen Informationsteknik Sektionsmöte för teknologsektionen Informationsteknik Den 27 september 2005 HB4; 08:00 10:00 Närvarande: 35 IT-teknologer inkl. styrit 1 Mötets öppnande Johan Liesén förklarar mötet öppnat. 2 Mötets behöriga

Läs mer

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Tekniks Budget-SM Torsdag den 15/5 2014, kl 16:17:18 å Osquars Backe 12, Stockholm

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Tekniks Budget-SM Torsdag den 15/5 2014, kl 16:17:18 å Osquars Backe 12, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Tekniks Budget-SM Torsdag den 15/5 2014, kl 16:17:18 å Osquars Backe 12, Stockholm Sektionsordförande Louise Anderberg öppnar

Läs mer

Stadgar. Gäller från senaste stadgeändring 2015-02-11 och ersätter alla tidigare versioner. Karin Elgh Ordförande 2014/2015 1 (8)

Stadgar. Gäller från senaste stadgeändring 2015-02-11 och ersätter alla tidigare versioner. Karin Elgh Ordförande 2014/2015 1 (8) 1 (8) MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN Stadgar Gäller från senaste stadgeändring 2015-02-11 och ersätter alla tidigare versioner Karin Elgh Ordförande 2014/2015 Mikael Mäkinen Vice Ordförande 2014/2015 2 (8) Maskinteknologsektionens

Läs mer

Föreningen Ekonomerna vid Stockholms Universitet

Föreningen Ekonomerna vid Stockholms Universitet Föreningen Ekonomerna vid Stockholms Universitet Föreningsmöte 10/11 #1 Onsdag 15/10 2010 Loungen, Smedjan Kl. 17.00 22.17.1 Val av sekreterare Förslag: att välja Linda Kihlberg till sekreterare Beslut:

Läs mer

Till hedersmedlem kan av sektionsmötet utses person som synnerligen främjat sektionens intressen och strävanden.

Till hedersmedlem kan av sektionsmötet utses person som synnerligen främjat sektionens intressen och strävanden. 1. Ändamål 1.1. Syfte N-sektionen är en ideell förening som har till uppgift att verka för sammanhållningen mellan sina medlemmar, samt att bevaka och tillvarata deras intressen. 1.2. Utbildningsprogram

Läs mer

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12 ! Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12 Stadgar 2(5) Kapitel I: Inledande bestämmelser 1 Definitioner FUTF: Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker F-STORM:

Läs mer

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE Datum 2013-02-05 Tid 12:00 Plats Beslutande Styret Ordf. Magnus Norberg Sekr. Nellie-Kim Millbourn Mattias Spelmans Ida Pettersson Sebastian Levin Stefan Karlsson Emma

Läs mer

MOTION OM STADGEREVIDERING

MOTION OM STADGEREVIDERING MOTION OM STADGEREVIDERING Bakgrund Till F STORM ht14 inkom det en motion där motionsskrivarna tyckte att stadgarna var bristfälliga och saknade vitala delar samt var överlag stökiga. F STORM beslutade

Läs mer

00011 Val av justeringsmän och tillika rösträknare Beslut tas att välja Elias Olsson och Christoffer Gremlin till justeringsmän tillika rösträknare.

00011 Val av justeringsmän och tillika rösträknare Beslut tas att välja Elias Olsson och Christoffer Gremlin till justeringsmän tillika rösträknare. Närvarande: Tobias Edström, Ordförande Johannes Nilsson, Sekreterare Jacob Samuelsson, Alumniansvarig Jonathan Ohlson, Rekryteringsansvarig Christoffer Gremlin, Festerichef Simon Kronmar, Kassör Andreas

Läs mer

Sektionsmöte för teknologsektionen Informationsteknik

Sektionsmöte för teknologsektionen Informationsteknik Sektionsmöte för teknologsektionen Informationsteknik 4 maj -05, 15:00-17:00 HB2 Närvarande: 31 IT-teknologer inkl. styrit 1 Mötets öppnande Jimmy Stridh förklarar mötet öppnat. 2 Val av mötesordförande

Läs mer

Stormöte. Dag: 21/2-11. Tid: 17.00. Plats: Konferensrummet, Örat

Stormöte. Dag: 21/2-11. Tid: 17.00. Plats: Konferensrummet, Örat Stormöte Dag: 21/2-11 Tid: 17.00 Plats: Konferensrummet, Örat Närvarande: Mårten Berg, Linda Hageström, Emelie Allenius, Frida Johnson, Therese Björn Johansson, Peter Mähler, Minna Juntura, Cecilia Lindgren,

Läs mer

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Sektionsmöte 2015-02-23

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Sektionsmöte 2015-02-23 Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Sektionsmöte 2015-02-23 Adress: Gråttan, Osquars backe 8 Sektionsmöte nr 6, VÅ 2014/2015 Datum: 2015-02- 23 Tid: 17.44-19.47 Närvarande: Se punkt 1.4 1. Formalia

Läs mer

Medicinska Föreningen Uppsala Fullmäktige 2015

Medicinska Föreningen Uppsala Fullmäktige 2015 Medicinska Föreningen Uppsala Fullmäktige 2015 Tid: tisdag den 24 februari 2015, kl. 18.00 Plats: Kjellbergsalen ing. 10, UAS 1. Årsmötets öppnande Sarah Galien förklarar mötet öppnat. 1.1. Närvarande

Läs mer

STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET. Reglemente Sektionen för Energi och Miljö

STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET. Reglemente Sektionen för Energi och Miljö STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET Reglemente Sektionen för Energi och Miljö 1 2 Innehåll 1. 1 Allmänt 3 1.1. Ändamål.....................................3 1.2. Reglementsändringar...........................3

Läs mer

Årsredovisning 2013/2014 9 Fastställande av Årsredovisning 2013/2014 10 Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen verksamhetsåret 2013/2014

Årsredovisning 2013/2014 9 Fastställande av Årsredovisning 2013/2014 10 Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen verksamhetsåret 2013/2014 Kallelse till vårstämma Härmed kallas medlemmar i Föreningen Uppsalaekonomerna till ordinarie föreningsstämma. Tid: Kallelse till höststämma Härmed kallas medlemmar i Föreningen Uppsalaekonomerna till

Läs mer

7 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA Vi bestämmer vilka frågor vi ska prata om och i vilken ordning.

7 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA Vi bestämmer vilka frågor vi ska prata om och i vilken ordning. ÖVRIGA HANDLINGAR FÖREDRAGNINGSLISTA 1 ÖPPNANDE AV LILLA ÅRSMÖTET 2014 2 JUSTERING AV RÖSTLÄNGDEN Vi bestämmer vilka på årsmötet som får rösta. 3 FRÅGA OM MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE Vi frågar om alla fått

Läs mer

Årsmöte - Elevkåren 2013-04 - 26 Konsertsalen

Årsmöte - Elevkåren 2013-04 - 26 Konsertsalen Årsmöte - Elevkåren 2013-04 - 26 Konsertsalen 1 Mötets öppnande Ordförande Jenny Lisshammar förklarade mötet öppnat 2 Fastställande av röstlängd Alla deltagare ropades upp och röstlängden fastställdes

Läs mer

STADGAR. Sektionen för Medicinsk Teknik

STADGAR. Sektionen för Medicinsk Teknik STADGAR Sektionen för Medicinsk Teknik Senast ändrad 24 mars 2015 Innehåll 1 Allmänt 3 1.1 Namn............................... 3 1.2 Kårtillhörlighet.......................... 3 1.3 Ändamål.............................

Läs mer

Stadga Teknologsektionen Informationsteknik Chalmers tekniska högskola

Stadga Teknologsektionen Informationsteknik Chalmers tekniska högskola Chalmers tekniska högskola Antagen: 2003 01 27 Sida 1 av 25 Innehåll 1 Allmänt 4 1.1 Definition.................................... 4 1.2 Medlemmar................................... 4 1.3 Verksamhetsår.................................

Läs mer

Protokoll Årsmöte 2015-04-12 Feministiskt Initiativ Gävle

Protokoll Årsmöte 2015-04-12 Feministiskt Initiativ Gävle Protokoll Årsmöte 2015-04-12 Feministiskt Initiativ Gävle Plats: Fängelsemuseets konferenslokal (Hamiltongatan 1 Gävle) 1 Mötets öppnande förklarar mötet öppnat klockan 13:11 ÅRSMÖTE 2015 2 Fastställande

Läs mer

Årsmötesprotokoll 2013

Årsmötesprotokoll 2013 Årsmötesprotokoll 2013 Unga Synskadade Stockholm (USS) Plats: Långholmen Hotell & Konferens Datum: 2013-03-10 Slag av sammanträde: Årsmötesprotokoll Protokollsförare: Johan Häglerud Justerare: Jennifer

Läs mer

D-Chips reglemente. 27 mars 2015

D-Chips reglemente. 27 mars 2015 D-Chips reglemente 27 mars 2015 1. Hederomnämnande Hedersmedlemmar Hedersmedlemmar är: Nora Ekdahl (invald 2012) Anu Uus (invald okänt datum) Björn Nilsson (Chip N Dale 2007, 2008) Erik Iveroth (Chip N

Läs mer

Stadgar för Datateknologsektionen

Stadgar för Datateknologsektionen Sidan 1 av 23 för Chalmers, Göteborg Uppdaterad: 2013-03-19 Sidan 2 av 23 Innehåll 1 Allmänt 3 2 Medlemmar 4 3 Organisation 5 4 Sektionsmötet 6 5 Valberedning 9 6 Sektionsstyrelsen 10 7 Studienämnden 12

Läs mer

Protokoll fört vid Kårfullmäktige sammanträde tre tisdag den 14 november 2001.

Protokoll fört vid Kårfullmäktige sammanträde tre tisdag den 14 november 2001. Protokoll fört vid Kårfullmäktige sammanträde tre tisdag den 14 november 2001. Närvaro : bilaga 1 B Kajsa Boström B Anne Von Oelreich D Mattias Amnefelt D Robert Andersson D Christer Tamm D Andreas Mattsson

Läs mer

D-Chips reglemente. 27 mars 2015

D-Chips reglemente. 27 mars 2015 D-Chips reglemente 27 mars 2015 1. Hederomnämnande Hedersmedlemmar Hedersmedlemmar är: Nora Ekdahl (invald 2012) Anu Uus (invald okänt datum) Björn Nilsson (Chip N Dale 2007, 2008) Erik Iveroth (Chip N

Läs mer

Lindholmens Pubförening Stadgar 1 (7) Reviderad den 2007-02-26. Stadgar för. Lindholmens Pubförening På Chalmers campus Lindholmen

Lindholmens Pubförening Stadgar 1 (7) Reviderad den 2007-02-26. Stadgar för. Lindholmens Pubförening På Chalmers campus Lindholmen Lindholmens Pubförening Stadgar 1 (7) Stadgar för Lindholmens Pubförening På I samarbete med Ingenjörsteknolog- och Sjösektionen vid Chalmers Studentkår Gäller fr.o.m. 2007-06-30 Innehåll 1 ALLMÄNT...

Läs mer

3 Medlemmar Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Medlemsavgiften är 0 kr. Föreningen har ingen medlemsavgift.

3 Medlemmar Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Medlemsavgiften är 0 kr. Föreningen har ingen medlemsavgift. Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2013 11 12 2014 05 13 Raderat Tillagt Omformulerat från Omformulerat till Flyttat från Flyttat till Tänk: Rött, lila och blått ska bort

Läs mer

Kårfullmäktigesammanträde # 4 10/11 Datum: 2011-02-02 Tid: 18.05 22.48 Plats: L1

Kårfullmäktigesammanträde # 4 10/11 Datum: 2011-02-02 Tid: 18.05 22.48 Plats: L1 Kårfullmäktigesammanträde # 4 10/11 Datum: 2011-02-02 Tid: 18.05 22.48 Plats: L1 PROTOKOLL 1011-KF-04 Närvarande VÄLLINGBY 2011-03-03 j n närvarande vid n:te justeringen av protokollet Injusterade ledamöter

Läs mer

B E G Ä R A N A V O R D E T Begäran av ordet sker via handuppräckning och ordföranden för talarlista och fördelar ordet enligt den samma.

B E G Ä R A N A V O R D E T Begäran av ordet sker via handuppräckning och ordföranden för talarlista och fördelar ordet enligt den samma. Sektionsmötes ABC. Ett höst- vinter- eller vårmöte på I-sektionen är ungefär som en cirkus. Det finns en cirkusdirektör som dirigerar och det finns några artister som syns oftare än andra i manegens mitt.

Läs mer

Maskinsektionens styrelsemöte

Maskinsektionens styrelsemöte Maskinsektionens styrelsemöte Protokoll fört onsdagen den 7/5 i Styret Närvarande styrelseledamöter Johan Hansson, Vice Ordförande Henrik Håkansson, Ordförande Viktor Nilsson, Skattmästare Carl-Johan Fredman,

Läs mer

Dagordning Val-SM 2011-05-05 Konglig Datasektionen

Dagordning Val-SM 2011-05-05 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen 1(4) Dagordning Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Styrelsemöte: nr 3/år 2015 Datum: 16/2 Tid: 12:10(..) Plats: Brunnen, Studiecentrum, Lund

MÖTESPROTOKOLL Styrelsemöte: nr 3/år 2015 Datum: 16/2 Tid: 12:10(..) Plats: Brunnen, Studiecentrum, Lund Närvarande ledamöter: Ordförande Johanna Hallberg Informationschef Niklas Uhlin Cafémästare Trang Huynh Näringslivsansvarig Line Wänglund Forsberg Studierådsordförande Maria Lindahl AktU-ordförande Jenny

Läs mer

Stadgar för Linköpings Y-teknologsektion

Stadgar för Linköpings Y-teknologsektion Stadgar för Linköpings Y-teknologsektion organisationsnummer 822002-2381 Antagna 140519 Innehåll 1 Ändamål 5 2 Medlemmar 5 2.1 Regler för Medlemskap........................ 5 2.2 Avsägning av medlemskap......................

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Styrelsemöte: nr 4/år 2015 Datum: 25/2 Tid: 12:10(..) Plats: Styrelserummet, Kemicentrum, Lund

MÖTESPROTOKOLL Styrelsemöte: nr 4/år 2015 Datum: 25/2 Tid: 12:10(..) Plats: Styrelserummet, Kemicentrum, Lund Närvarande ledamöter: Ordförande Johanna Hallberg Informationschef Niklas Uhlin Cafémästare Trang Huynh Näringslivsansvarig Line Wänglund Forsberg Studierådsordförande Maria Lindahl AktU-ordförande Jenny

Läs mer

Protokoll för Spegelglas årsmöte 2015-01-17

Protokoll för Spegelglas årsmöte 2015-01-17 Protokoll för Spegelglas årsmöte 2015-01-17 Sida 1 av 5 Protokoll för Spegelglas årsmöte 2015-01-17 Närvarande: Caroline Bergström, Alice af Jochnick, Cecilia af Jochnick, Alexander Johansson, Joel Johansson,

Läs mer

Allians för kåren (4/6) Fredrik Hultman Eric Lennerth Olle Nyrén Viktor Sundman Michael Holtorf från 5 e) Gustav Åqvist under 5 i) -5 m)

Allians för kåren (4/6) Fredrik Hultman Eric Lennerth Olle Nyrén Viktor Sundman Michael Holtorf från 5 e) Gustav Åqvist under 5 i) -5 m) BESLUTSPROTOKOLL sid 1/5 Fullmäktige sammanträde 2014-05-19 kl. 17.15 2014-05-20 kl. 17.15 Eva Netzelius-salen, Blåsenhus Till protokollet bifogas samtliga bilagor, förteckning över dessa återfinns på

Läs mer

Stormöte Föreningen Energisystemteknologerna

Stormöte Föreningen Energisystemteknologerna Stormöte Föreningen Energisystemteknologerna (org.nr. 817606-6333) Föreningen Energisystemteknologerna ES-sektionen, Uthgård 752 37 Uppsala 23 november 2011 1 Mötets öppnande Styrelseordförande Martin

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland Protokoll fört vid Sektion Södra Götalands representantskap 21 mars 2013 på Af Lund Antal deltagare: 37 närvarande medlemmar varav 23 som valda ombud med

Läs mer

Vårterminsmöte: Under vårterminsmötet skall följande poster tillsättas: Valberedning

Vårterminsmöte: Under vårterminsmötet skall följande poster tillsättas: Valberedning Reglemente D-Chip 1. Hedersmedlemmar Hedersmedlemmar är: Nora Ekdahl Anu Uus Erik Iveroth (Chip N Dale 2009 samt 2010) Olov Petrén (Chip N Dale 2011) Lars Gustafsson (Chip N Dale 2012) Chip N Dale Föreningens

Läs mer

Föredragare: Martin Svensson. Till mötesordförande väljs Martin Svensson. Till mötessekreterare väljs Filip Lanneld.

Föredragare: Martin Svensson. Till mötesordförande väljs Martin Svensson. Till mötessekreterare väljs Filip Lanneld. 1 Inledande formalia Föredragare: Martin Svensson 1.1 Mötet öppnas Martin Svensson förklarar mötet öppnat klockan 17:07 den 20:e maj 2014 i C305. 1.2 Val av mötesordförande Till mötesordförande väljs Martin

Läs mer

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KAPITEL 1. ALLMÄNT... 4 1.1 Namn... 4 1.2 Ändamål och syfte... 4 KAPITEL

Läs mer

Lunds universitets studentkårers karneval STADGA. Senast beslutad av Karnevalsorganet XXXX-XX-XX Gällande från 2015-0X-XX

Lunds universitets studentkårers karneval STADGA. Senast beslutad av Karnevalsorganet XXXX-XX-XX Gällande från 2015-0X-XX Lunds universitets studentkårers karneval STADGA Senast beslutad av Karnevalsorganet XXXX-XX-XX Gällande från 2015-0X-XX Innehåll 1. Ändamål och organisation... 2 2. Karnevalsorganet... 2 3. Karnevalskommittén...

Läs mer

Protokoll för Drottningstadens scoutkårs kårstämma 2011

Protokoll för Drottningstadens scoutkårs kårstämma 2011 Protokoll för Drottningstadens scoutkårs kårstämma 2011 Datum: 2011-02-13 Plats: Rårödsstugan Närvarande: Alexander Roselius Amanda Lyons Andreas Rubenson Anja Wadén Annica Lindgren Annika Svensson Aron

Läs mer

STADGAR FÖR SEKTIONEN FÖR ARKITEKTUR OCH INDUSTRIDESIGN INOM TEKNOLOGKÅREN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA, A-SEKTIONEN

STADGAR FÖR SEKTIONEN FÖR ARKITEKTUR OCH INDUSTRIDESIGN INOM TEKNOLOGKÅREN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA, A-SEKTIONEN STADGAR FÖR SEKTIONEN FÖR ARKITEKTUR OCH INDUSTRIDESIGN INOM TEKNOLOGKÅREN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA, A-SEKTIONEN Organisationsnummer: 802433-7175 Förening grundad: 651111 Stadgar tagna: 050510 samt

Läs mer

Motion 1- Motion om Detektivnämnden

Motion 1- Motion om Detektivnämnden Motion 1- Motion om Detektivnämnden Till SM 3 2014/2015 Motivering/bakgrund: Trots att W-sektionen inte har funnits särskilt länge så kretsar en hel del mysterier runt i dess inre. Var befinner sig den

Läs mer

Handlingar Vårsstämma. 2014-05-14. Ekonomsektionen i Luleå

Handlingar Vårsstämma. 2014-05-14. Ekonomsektionen i Luleå Handlingar Vårsstämma 2014-05-14. Ekonomsektionen i Luleå MÖTESFORMALIA Beslutsmässighet Sektionsstämman är beslutsmässig när fem (5) medlemmar, exklusive sektionsstyrelsen, är närvarande på plats eller

Läs mer

Protokoll. 1. Formalia. Protokoll SM3/1415 Mars 2015 Sid. 1 av 8

Protokoll. 1. Formalia. Protokoll SM3/1415 Mars 2015 Sid. 1 av 8 Sid. 1 av 8 Protokoll Mötets art: SM3 Datum: Tisdag 03 Tid: 17:17 Plats: M1 Närvarande: Jonathan Cressell (Mötesordförande) Tim Hallor (Koordinator) Övriga se bilaga. 1. Formalia 1.1. Mötets öppnades 17:24

Läs mer

PROTOKOLL 0708-KF-91 1.1. Närvarande. Extra Kårfullmäktigesammanträde # 1 07/08 Datum: 2007-11-01 Tid: 18.00 23.00 Plats: K2

PROTOKOLL 0708-KF-91 1.1. Närvarande. Extra Kårfullmäktigesammanträde # 1 07/08 Datum: 2007-11-01 Tid: 18.00 23.00 Plats: K2 1.1 NYMBLE 2007-11-07 Extra Kårfullmäktigesammanträde # 1 07/08 Datum: 2007-11-01 Tid: 18.00 23.00 Plats: K2 PROTOKOLL 0708-KF-91 Närvarande j n närvarande vid n:te justeringen av röstlängden Injusterade

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

Daniel Ström (styrit) välkomnar alla och förklarar mötet öppnat. Josef Eklann (IT05) väljs som mötesordförande.

Daniel Ström (styrit) välkomnar alla och förklarar mötet öppnat. Josef Eklann (IT05) väljs som mötesordförande. 1 Mötets öppnande Daniel Ström (styrit) välkomnar alla och förklarar mötet öppnat. 2 Val av mötets ordförande Josef Eklann (IT05) väljs som mötesordförande. 3 Val av mötets sekreterare Hanna Kowalska Elleberg

Läs mer