KEMI- OCH BIOTEKNIK- SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KEMI- OCH BIOTEKNIK- SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA"

Transkript

1 KEMI- OCH BIOTEKNIK- SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Kemi- och Biotekniksektionens Höstterminsmöte år Mötet äger rum den 19e och 20e november, klockan i sal K:B på kemicentrum. Protokoll Ärende Åtgärd 1. TFMÖ Talman Sofia Henryson förklarade mötet öppnat kl Tid och sätt Mötet godkände tid och sätt. 3. Närvaro och adjungeringar Enligt bilaga 1 och Fastställande av dagordning Sofia Henryson yrkade på att infoga paragraf 11. Valberedningen informerar, och att därefter justera numrering av paragrafer så att följden blir korrekt. Daniel Sahlin yrkade på att infoga ytterligare en paragraf 14 k) Val av revisorer. Mötet godkänder dessa yrkanden. Därefter godkände mötet dagordningen. 5. Val av tvenne justerare Mötet valde Marianne Olofsson och Sophia Natt och Dag. och tillika rösträknare 6. Datum för justering Informerades om att datum för justering är 4 december. 7. Föregående mötesprotokoll Sofia Henryson föredrog protokollet från det extrainsatta sektionsmötet , enligt bilaga 3. Protokollet godkändes därefter av mötet. 8. Styrelsens förslag till rambudget för Elisabeth Ax och Daniel Almgren föredrog styrelsens förslag till nästkommande verksamhetsår rambudget för 2013 enligt bilaga 4. Styrelsen 2012 valde att till en början sätta budgeten till noll för att styrelsen ska kunna lägga sin konkretiserade budget, och sedan på Vårterminsmötet 2013 ta ett beslut om att ändra rambudgeten om det anses nödvändigt. Rambudgeten är densamma som förra året för tre av sektionens utskott, övriga budgetar har ändrats. IKGs budget är densamma; de borde kunna dra in lika mycket som föregående år. InfU har ännu inte spenderat sin fulla budget på 3000 kr och hålls därmed densamma. Inget i budgeten för alumniverksamheten har använts i år, istället har ett lämpligt registreringssystem för alumnerna skapats. Finns förhoppningar om att arrangemang för alumnerna ska hållas 2013, därför hålls även den densamma. 6M ska även detta år gå +/- noll då detta är en alkoholrelaterad verksamhet och därför bör det inte vara vinstdrivande.

2 KMs budget har ökats från 8000 kr till kr på grund av den ökade omsättningen i utskottet. Den ökningen diskuteras av mötet. Ska verkligheten justeras efter rambudgeten eller rambudgeten efter verkligheten? Styrelsen 2012 menar att det är bättre att budgetera för den ökade omsättningen för att på så vis låta mer pengar gå till övriga utskott. SrBKs budget ändras från kr till kr, främst för att uppslutningen till SML har ökat under det senaste året men även för att årets SrBK har inför utlottningen av presentkort till de studenter som hjälper till med CEQ. Även dessa presentkort behöver räknas in i budgeten. Phösets budget ändras från kr till kr för att mer pengar ska gå till phaddergrupperna. Dessa pengar är öronmärkta till phaddergrupperna så att pengarna används till det de är tänkta för. KU har ändrats från kr till kr då styrelsen 2012 menar att det är kul om det satsas ännu mer på de kulturella aktiviteterna på sektionen. AU har ändrats från -500 kr till kr då en del av denna budget även bör täcka biljettkostnaderna för fanbäraren. Finns då även mer pengar att lägga på Flickor på Teknis. Styrelsen 2012 menar att bör delas ut mer medaljer till sektionens funktionärer då det är kul och att det är ett bra sätt av visa tacksamhet för funktionärerna. Därför har Medaljkommiténs budget ändrats från kr till kr. IdrUs verksamhet har ökat under 2012 vilket är väldigt kul att se och för att IdrU ska kunna växa ytterligare och anordna fler aktiviteter ändras deras budget från kr till kr. Kommando Gul som numera är ett eget utskott anordnar också alkoholrelaterade aktiviteter då det numera ingår pubverksamhet i utskottet. Då Kommando Gul även anordnar andra aktiviteter såsom målning av LTH, bör utskottet gå kr. På så vis behöver utskottet inte gå med vinst på sina alkoholrelaterade aktiviteter för att kunna finansiera de övriga. Mötet biföll den förslagna rambudgeten. 9. Propositioner: a) Proposition angående Gustav Rällfors föredrog propositionen som representant från bankinsättning av kontanter styrelsen enligt bilaga 5. Styrelsen 2012 menade att sektionen handskas med mycket kontanter och denna kontanthantering blir lättare att reglera om man har en fast summa kontanter som ska finnas tillhanda för sektionen vid bokslutet. Styrelsen yrkade på att i Reglementet införa 7:4 Rutiner för bankinsättning; Vid bokslutet skall kronor finnas att tillgå sektionen i kontanter. Överstigande belopp skall sättas in på sektionens bankkonto.

3 Samt att i Reglementet lägga till ett stycke efter första stycket i 4:1:2:3; Skattmästaren ansvarar för att föreskrifterna i Kapitel 7 efterlevs. Mötet diskuterar om det istället ska skrivas och beslutas om en kontanthaneringsrutin inom styrelsen som styrelsen ska förhålla sig till samt att kontantinsättningar för göras regelbundet under året. Henrik Fryklund ändringsyrkade på att texten Vid bokslutet skall kronor finnas att tillgå ska ändras till Vid bokslutet skall max kronor finnas att tillgå samt att insättningar ska göras varje månad. My Bratbakken Lundvall yrkade på att avslå proposition i sin helhet och att istället uppdra åt styrelsen att tillsätta en arbetsgrupp som ska skriva riktlinjer om de ekonomiska rutinerna. Elisabeth Ax ändringsyrkade på att styrelsen är arbetsgruppen och att det är de som ska skriva riktlinjerna. Riktlinjerna ska sedan införas i styrelsens testamente. My Bratbakken Lundvall jämkade sig med Elisabeth Ax yrkande. Mötet biföll Elisabeth Axs yrkande. 10. Motioner: a) Motion angående Troubadix Erik Bergman föredrog i egenskap av motionär motionen om att införa en andra troubadixpost. Under året som troubadix har Erik Bergman upplevt att jobbet stundvis kan innebära en väldigt stor börda och att det vore bra om det fanns en andra part att dela ansvar och föreställningar med. Se motion i bilaga 6. Erik Bergman yrkade på att Troubadixarbetet ska utgöras av två poster istället för en, där arbetet fördelas jämt mellan de två valda personerna. Max Hammarfjord föredrog styrelsens svar enligt bilaga 7. Styrelsen 2012 yrkade på att motionen bifalles i sin helhet med följande tilläggsyrkande. att i Stadgarna 5:4:6:1 Kulturutskottets sammansättning lägga till (2 st) efter Troubadix. att i Reglementet 4:2:6:2 Kulturutskottets medlemmar c), lägga till (2 st ) efter Troubadix, ändra texten att syfta i plural samt lägga till lydelsen Troubadixarbetet utförs av två personer, arbetet fördelas jämt mellan de två. samt att i Reglementet 10:2 Sektionens funktionärer lägga till (2 st)

4 efter Troubadix. Mötet biföll motionen med styrelsen tilläggsyrkande. b) Motion angående sektionsmedlem Omar Chaudhry föredrog i egenskap av motionär motionen om att de studenter som väljer att läsa Riskhantering fortfarande ska ha möjlighet att vara funktionär på K-sektionen trots att de på grund av Riskhantering-specialiseringen är medlemmar av V- sektionen. Samt att en omformulering av ett masterprogram bör göras då den bytt namn. Se motion i bilaga 8. Omar Chaudhry yrkade på att i Stadgarna 2:1 byta ut Ordinarie medlem är endast varje, vid Kemiteknikprogrammet och Bioteknikprogrammet samt masterprogrammet Bio- and Food Technology inskriven, studerande som erlagt fastställd avgift till TLTH. till Ordinarier medlem är endast varje, vid Kemiteknikprogrammet och Bioteknikprogrammet, masterprogrammet Food Technology and Nutrition samt avslutningarna Technology Management och Riskhantering (där årskurs ett till tre lästs på Kemiteknikprogrammet eller Bioteknikprogrammet) inskriven, studerande som erlagt fastställd avgift till TLTH. Elisabeth Ax föredrog styrelsen 2012s svar enligt bilaga 9. Styrelsen menade att motionen strider mot V-sektionens och TLTHs styrdokument då K-sektionen ej kan införa i sina styrdokument att de som läser de två sista åren på Riskhantering tillhör K-sektionen. Styrelsen 2012 yrkade på att motionen avslås i sin helhet till förmån för: att i Stadgarna 2:1 Ordinarie medlem, byta ut Ordinarie medlem är endast varje, vid Kemiteknikprogrammet och Bioteknikprogrammet samt masterprogrammet Bio- and Food Technology inskriven, studerande som erlagt fastställd avgift till TLTH." till Ordinarie medlem är endast varje, vid Kemiteknikprogrammet och Bioteknikprogrammet samt masterprogrammet Food Technology and Nutrition inskriven, studerande som erlagt fastställd avgift till TLTH. Studerande vid Riskhanteringsprogrammet där årskurs ett till tre lästs på Kemiteknikprogrammet eller Bioteknikprogrammet äger samma skyldigheter och rättigheter som ordinarie medlem. Julia Ågren tilläggsyrkade på att Biotechnology skall läggas till yrkandet då även de studenter som läser det Masterprogrammet tillhör K-sektionen. Styrelsen 2012 jämkade sig med Julia Ågrens yrkande Mötet biföll Styrelsen 2012s yrkande med Julia Ågrens

5 tilläggsyrkande. c) Motion angående ekonomiska Daniel Sahlin och Martin Blom föredrog i egenskap av rutiner motionärer motionen om att det i dagsläget saknas tydliga rutiner för den ekonomiska hanteringen i styrdokumenten. Motionärerna föreslår därför att det ska införas rutiner för en löpande ekonomisk uppföljning. Se motion i bilaga 10. Daniel Sahlin och Martin Blom yrkade på att I reglementet införa: 7:3 Ekonomisk uppföljning, Vid varje styrelsemöte skall ett aktuellt verksamhetsresultat som jämförs med den konkretiserade budgeten presenteras. En ekonomisk statusrapport skall presenteras på styrelsemöte inför båda de ordinarie sektionsmötena samt terminssluten. Statusrapporten skall innehålla följande punkter: Förteckning över sektionens skulder Förteckning över sektionens fordringar Avstämning mellan bokföring och bankkonto Avstämning mellan bokföring och kassa Denna statusrapport skall arkiveras i särskild pärm. samt att Lägga till ett stycke efter första stycket i 4:1:2:3: Skattmästaren ansvarar för att föreskrifterna i Kapitel 7 efterlevs. Elisabeth Ax föredrar styrelsen 2012s svar enligt bilaga 11. Styrelsen tycker att motionen är väldigt bra. Styrelsen yrkade därför på att motionen bifalles i sin helhet. Mötet biföll styrelsens yrkande. 11. Valberedningen informerar Gustav Rällfors i egenskap av ordförande för valberedningen, informerar om hur valberedningens arbete har gått till, hur tankarna har gått samt vad som tagits i åtanke vid beslut om nominering. Valberedningen har till exempel tänkt mycket på gruppdynamiken i grupperna. Tips från valberedningen inför kommande år, är att folk bör reflektera mer över sina egna egenskaper inför intervjuer och på så vis ha en fördel när det kommer till sin självinsikt. Sofia Henryson yrkade på att ajournera mötet för matpaus i 45 min. Mötet godkände detta. Mötet ajournerades kl Mötet återupptogs kl Sofia Henryson yrkade på att valförfarandet skall se ut på följande vis: 1. Talmannen presenterar Valberedningens förslag 2. Presentation av inkomna motkandideringar 3. Förfrågan om fler (mot)kandideringar 4. Kandidaterna lämnar rummet

6 5. Valberedningens förslag presenterar sig i 3 min 6. Valberedningen läser sin motivering för sitt förslag 7. Övriga kandidater presenterar sig i 3 min 8. Utfrågning i 10 min startas med 3 st frågor från Valberedningen 9. Diskussion (efter det att alla kandidater utfrågats) i 15 min 10. Beslut Petter Starlander tilläggsyrkade på att presentationstiden förlängs till 5 minuter på de poster då det finns fler än en kandidat till en post. Mötet biföll Sofia Henrysons yrkande med Petter Starlanders tilläggsyrkande. Sofia Henryson yrkade på att samma talarlista vid utfrågningen ska användas för alla kandidater som söker samma post, vilket innebär att alla kandidater kommer utfrågas på samma vis. Detta kommer sedan underlätta vid diskussionen. Mötet biföll yrkandet. 12. Val av sektionsstyrelse (se valberedningens nomineringar i bilaga 12) a) Ordförande Talmannen presenterade valberedningens förslag till posten som sektionens ordförande: My Bratbakken Lundvall. Petter Starlander motkandiderade posten. Mötet valde My Bratbakken Lundvall (personnummer: ) till Ordförande på Kemi- och Biotekniksektionen b) Skattmästare Talmannen presenterade valberedningens förslag till posten som sektionens skattmästare: Elin Nordahl. Mötet valde Elin Nordahl (personnummer: ) till Skattmästare på Kemi- och Biotekniksektionen c) Aktivitetsordförande Talmannen presenterade valberedningens förslag till posten som sektionens Aktivitetsordförande: Oskar Hansson. Fredrik Tegnér motkandiderade posten. Mötet valde Oskar Hansson till Aktivitetsordförande på Kemi- och Biotekniksektionen d) Sekreterare Talmannen presenterade valberedningens förslag till posten som sektionens Sekreterare: Alisa Rizvanovic. Mötet valde Alisa Rizvanovic till Sekreterare på Kemi- och Biotekniksektionen e) Källarmästare Talmannen presenterade valberedningens förslag till posten som sektionens Källarmästare: Nina Bjurman.

7 Erik Bergman motkandiderade posten. Mötet valde Erik Bergman till Källarmästare på Kemi- och Biotekniksektionen f) Sexmästare Talmannen presenterade valberedningens förslag till posten som sektionens Sexmästare: Ronja Borg Larsen. Ida Kleinau Andersson motkandiderade posten. Mötet valde Ida Kleinau Andersson till Sexmästare på Kemioch Biotekniksektionen g) Överphøs Talmannen presenterade valberedningens förslag till posten som sektionens Överphøs: Daniel Almgren. Emma Persson (B10) och Jonny Karlsson motkandiderade posten. Mötet valde Emma Persson (B10) till Överphøs på Kemioch Biotekniksektionen Max Hammarfjord yrkade på att flytta fram punkt 12. j) SrBK-ordförande innan h) IKG-ordförande, och efter det ajournera mötet. Gustav Rällfors yrkade på att välja hela styrelsen och efter det ajournera mötet. Elisabeth Ax yrkade på att välja IKG-ordförande och efter det ta beslut om ajournering. Mötet fann bifall för Elisabeth Ax yrkande. h) IKG-ordförande Valberedningen vakantsatte posten som sektionens IKGordförande då ingen kandidat fanns. Louise Beckius kandiderade till posten. Mötet valde Louise Beckius till IKG-ordförande på Kemioch Biotekniksektionen i) Vice ordförande/ Valberedningen vakantsatte posten som sektionens Vice Internationell sekreterare ordförande/internationell sekreterare då ingen kandidat fanns. Max Hammarfjord och Petter Starlander kandiderade till posten. Mötet valde Petter Starlander (personnummer: ) till Vice ordförande/ Internationell sekreterare på Kemi- och Biotekniksektionen j) SRBK-ordförande Valberedningen vakantsatte posten som sektionens SRBKordförande då ingen kandidat fanns. My Bratbakken Lundvall nominerade Max Hammarfjord till SRBK-ordförande. Max Hammarfjord tackade ja till nomineringen. Mötet valde Max Hammarfjord till SRBK-ordförande på Kemi- och Biotekniksektionen Sofia Henryson yrkade på att ajournera mötet och fortsätta nästa dag kl (20 november). Mötet ajournerades kl Mötet återupptogs kl

8 13. Val av SRBK:s styrelse Valberedningens förslag till poster i SrBKs styrelse presenterades enligt bilaga Val av övriga funktionärer Rickar Möller kandiderade till evenemangsansvarig. Erik Bergman nominerar Simon Tallvod till evenemangsansvarig. Han tackade nej till nomineringen. Elisabeth Ax nominerade Elisabeth Johansson till Vicestudierådsansvarig. Hon tackade nej till nomineringen. Sofia Henryson yrkade på att besluta om val av valberedningen resterande förslag i klump. Detta godkändes av mötet. Därefter valde mötet valberedningens förslag samt Rickard Möller som evenemangsansvarig. a) Informationsutskottet Valberedningens förslag till poster i Informationsutskottet presenterades enligt bilaga 12. Erik Bergman kandiderar till arkivarie. Sarah Törnqvist nominerade Catherine Nilsson till arkivarie. Catherine Nilsson tackade ja till nomineringen. Erik Bergman tar tillbaka sin kandidatur för att senare istället kandidera till arkivarielärling. Sofia Henryson yrkade på att besluta om val av valberedningen resterande förslag i klump. Detta godkändes av mötet. Mötet valde därefter valberedningens förslag samt Catherine Nilsson som arkivarie. b) Sexmästeriet Valberedningens förslag till poster i Sexmästeriet presenterades enligt bilaga 12. Därefter presenterade Sofia Henryson inkomna motkandideringar. Sofia Henryson yrkade på att välja posterna i samma ordning som valberedningens förslag. Elisabeth Ax yrkade på att välja posterna med flera kandidater först och sedan välja resterande poster i klump. Mötet biföll Elisabeth Axs yrkande. Frida Stolt yrkade på att minska utfrågningstiden från 10 minuter till 5 minuter. Mötet biföll yrkandet. Emil Thorselius var valberedningens förslag till Köksmästare. Sofia Lindberg motkandiderade posten.

9 Sofia Henryson yrkade på att ta 45 minuters matpaus. Mötet biföll detta. Mötet ajournerades kl Mötet återupptogs kl Mötet valde Emil Thorselius till Köksmästare. Klas Berggren var valberedningens förslag till Vice Barmästare. Klas Bratteby motkandiderade posten. Mötet valde Klas Berggren till Vice barmästare. Madeleine Göransson och Sofia Lindberg kandiderade till den vakanta posten Vice köksmästare. Mötet valde Madeleine Göransson till Vice köksmästare. Ronja Borg Larsen kandiderade till den vakanta posten Vice sexmästare. Därefter valde mötet in resterande poster i klump med tillägg av Ronja Borg Larsen som Vice Sexmästare. c) Källarmästeriet Valberedningens förslag till poster i Källarmästeriet presenterades enligt bilaga 12. Anna-Lovisa Nynäs var valberedningens förslag till Vice Källarmästare. Nina Bjurman motkandiderade posten. Anna-Lovisa Nynäs var inte närvarande på mötet, dock var hon enligt källor förvarnad om att motkandidering skulle ske. Mötet valde Nina Bjurman till Vice Källarmästare. Sofia Henryson yrkade på att besluta om val av valberedningen resterande förslag i klump. Detta godkändes av mötet. Mötet valde därefter valberedningens förslag på resterande poster i källarmästeriet i klump. d) Kulturutskottet Valberedningens förslag till poster i Kulturutskottet presenterades enligt bilaga 12. Elisabeth Ax nominerade Moa Larsson till sångarstridsöverste. Moa Larsson tackade nej till nomineringen. Öyvind Nörregård nominerade Simon Tallvod till sångarstridsöverste. Simon Tallvid tackade ja till nomineringen. Sofia Henryson yrkade på att besluta om val av valberedningen resterande förslag i klump. Detta godkändes av mötet. Mötet valde därefter valberedningens förslag samt Simon Tallvod som sångarstridsöverste.

10 e) Allmänna utskottet Valberedningens förslag till poster i Allmänna utskottet presenterades enligt bilaga 12. Max Hammarfjord nominerade Petter Starlander till hoppborgsansvarig. Petter Starlander tackade nej till nomineringen. Elisabeth Ax nominerade Henrik Fryklund till hoppborgsansvarig. Henrik Fryklund tackade ja till nomineringen. Petter Starlander nominerade Max Hammarfjord till hoppetossa. Max Hammarfjord tackade ja till nomineringen. Elisabeth Ax nominerade Rickard Möller till hoppetossa. Rickard Möller tackade ja till nomineringen. Sofia Henryson yrkade på att besluta om val av valberedningen resterande förslag i klump. Detta godkändes av mötet. Mötet valde därefter valberedningens förslag samt Henrik Fryklund som hoppborgsansvarig och Max Hammarfjord och Rickard Möller som hoppetossor. f) Kommando Gul Valberedningens förslag till poster i Kommando Gul presenterades enligt bilaga 12. Martin Boström, Ingrid Ramm och Rebecca Arvidsson kandiderade till Kommando Jon. Sofia Henryson yrkade på att besluta om val av valberedningen resterande förslag i klump. Detta godkändes av mötet. Mötet valde därefter valberedningens förslag samt Martin Boström, Ingrid Ramm och Rebecca Arvidsson till Kommando Jon.. g) Idrottsutskottet Valberedningens förslag till poster i Idrottsutskottet presenterades enligt bilaga 12. Jonny Karlsson, Jeanette Karlsson, Elsa Wingårdh och Elin Nilsson kandiderade till idrottsjoner. Jonny Karlsson nominerade Tim Nilsson och Elias Thörnqvist till idrottsjoner. Tim Nilsson och Elias Thörnqvist tackade ja till nomineringen. Sofia Henryson yrkade på att besluta om val av valberedningen resterande förslag i klump. Detta godkändes av mötet. Mötet valde därefter valberedningens förslag samt Jonny Karlsson, Jeanette Karlsson, Elsa Wingårdh, Elin Nilsson, Tim Nilsson och Elias Thörnqvist till idrottsjoner. h) Medaljkommittén Valberedningens förslag till poster i Medaljkommitén presenterades enligt bilaga 12. Oskar Hansson nominerade Martin Boström till 2:a. Martin Boström tackade nej till nomineringen.

11 Martin Boström nominerade Alexander Rex till 2:a. Alexander Rex tackade ja till nomineringen. Ida Lindström kandiderade som 3:a. Dag Bengtsson kandiderade som 1:a. Sofia Henryson yrkade på att besluta om val av valberedningen resterande förslag i klump. Detta godkändes av mötet. Mötet valde därefter valberedningens förslag samt Dag Bengtsson som 1:a, Alexander Rex som 2:a och Ida Lindström som 3:a. i) Industrikontaktgruppen Valberedningens förslag till poster i Industrikontaktgruppen presenterades enligt bilaga 12. Ella Quist och Christoffer Nilsson kandiderade till Vice IKG-ordförande. Mötet valde Christoffer Nilsson till Vice IKG-ordförande. Sofia Henryson yrkade på att besluta om val av valberedningen resterande förslag i klump. Detta godkändes av mötet.. Mötet valde därefter valberedningens förslag på resterande poster i industrikontaktgruppen i klump. j) Phøs Valberedningens förslag till phøs presenterades enligt bilaga 12. Henrik Fryklund yrkade på 10 minuters paus. Elisabeth Ax yrkade på 5 minuters paus. Mötet biföll Henrik Fryklunds yrkande. Frida Stolt yrkade på 5 phøsare plus ett överphøs. Rickard Möller yrkade på 5 phøsare plus ett överphøs med minst 2 av varje kön inklusive överphøset. Frida Stolt jämkade sig med detta yrkande. Oskar Hansson yrkade på 5 phøsare totalt oberoende på kön. Sedan följde diskussion angående sammansättningen av phøset med avseende på könsfördelning. Gustav Rällfors yrkade på streck i debatten. Mötet godkände detta. Mötet biföll Oskar Hanssons yrkande. Linnea Rudolfsson yrkade på att utöka diskussionstiden från 15 minuter till 30 minuter. Oskar Hansson yrkade på att presentationstiden ska förlängas från 3 minuter till 5 minuter. Mötet biföll Linnea Rudolfssons yrkande.

12 Mötet ajournerades kl Mötet återupptogs kl Mötespresidiet tolkade TLTHs stadgars lydelse ( 24:16) angående personval på följande sätt: Rösta på de bästa kandidaterna, max 5 st, oberoende på kön. De kandidater som får 50% eller mer i en omgång är valda. Räkna med flera omgångar. Då det till slut endast är en post kvar ska valet göras mellan de två kandidater som har största andel av rösterna från förra omgången. Nya omgångar tills posterna är tillsatta. Sofia Henryson yrkade på paus i 10 minuter. Mötet godkände detta. Mötet ajournerades kl Mötet återupptogs kl Mötet valde därefter Daniel Almgren, Emma Persson (B11), Erik Nordin, Philip Isgaard och Jonny Karlsson till phøsare. k) Revisorer Valberedningen hade inga kandidater till dessa poster. Petter Starlander nominerade Daniel Sahlin till revisor. Daniel Sahlin tackade ja till nomineringen. Därefter valde mötet Daniel Sahlin till revisor. 15. Val av eventuella tilläggsfunktionärer Valberedningens förslag till tilläggsfunktionärer i egenskap av lärlingsposter presenterades enligt bilaga 12. Martina Jostrup avsade sig nomineringen till vaktmästerilärling och kandiderade istället till fiskerivårdsintendentslärling. Erik Bergman kandiderade till arkivarielärling. Erik Bergman nominerade Astrid Sundström till trädgårdsmästarlärling. Astrid Sundström tackade ja till n omineringen. Därefter valdes valberedningens resterande tre lärlings förslag samt Martina Jostrup till fiskerivårdsintendentlärling, Erik Bergman till arkivarielärling och Astrid Sundström till trädgårdsmästarlärling. Elisabeth Ax yrkade på att välja in projektledaren samt kassören för BioTeknikDagarna 2013 som funktionärer på K-sektionen. Ida Lindström i egenskap av projektledare och Sara Vikström i egenskap av kassör. Mötet biföll yrkandet. Därefter valde mötet in Ida Lindström (projektledare) och Sara Vikström (kassör) som funktionärer. 16. Beslutsuppföljning Elisabeth Ax föredrog beslutsuppföljningen enligt bilaga 13 och informerade om att styrdokumenten nu är uppdaterade vad gäller redaktionella- och syftningsfel. 17. Övriga frågor Inga övriga frågor. Mötet valde att lägga punkt 1 till handlingarna och uppdrog åt styrelsen 2012 att fixa punkt 2 till VT Meddelanden Ida Lindström meddelade att BioTeknikDagarna kommer

13 anordnas i Lund 2013 och att alla som är intresserade är välkomna att hjälpa till! Sarah Törnqvist informerade om att IKG anordnar lunchföredrag kommande dag (21/11) i K:A med Skånes Livsmedelsakademi samt två alumner. Elisabeth Ax meddelade att det fortfarande är möjligt att väljas in på de just nu vakanta posterna av styrelse 2012 och styrelse Gustav Rällfors meddelade att det inom snarast kommer finnas K-märkta prylar att införskaffa på sektionen samt att det nu finns ett digitalt arkiv på sektionen i form av en hårddisk! Rickard Möller uppmanade alla på mötet att rösta i fullmäktige! Anni Guhl meddelade att Kommando Gul ska ha en julpub inom de kommande veckorna. Emma Persson meddelade om att 6M ska ha brunch i Gallien på söndag. Elisabeth Ax informerade om att K-sektionen eventuellt har slagit rekord i flest antal deltagare på HT samt godast mat! Marianne Koliana meddelade om att det den 27/11 kommer vara en mingelkväll med Haldor Tropsoe på K:C och att det kommer bjudas på god mingelmat. 19. TFMA Talman Sofia Henryson förklarade mötet avslutat kl den 21 november Sofia Henryson Talman Malin Johansson Bohm Sekreterare Sophia Natt och Dag Justerare Marianne Olofsson Justerare

14 Bilaga 1

15

16 Bilaga 2

17

18 Bilaga 2.1

19

20 KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Kemi- och Biotekniksektionens andra extrainsatta sektionsmöte Mötet äger rum klockan 17:15 måndagen den 1:a oktober i K:C på Kemicentrum. Dagordning Ärende Åtgärd 1. TFMÖ Talman Sofia Henryson förklarade mötet öppnat kl Tid och sätt Mötet godkände tid och sätt. 3. a) Adjungeringar Se bilaga 1.1. b) Närvarande Se bilaga Fastställande av dagordning Dagordningen godkändes som den låg enligt bilaga Justering a) Val av tvenne justerare och tillika rösträknare Daniel Almgren och Rickard Möller valdes till justerare och tillika rösträknare. b) Datum för justering Sofia Henryson yrkade på att datum för justerat protokoll ska infalla senast den 15 oktober, 10 läsdagar efter mötet. Mötet godkände detta. 6. Föregående mötesprotokoll Talman Sofia Henryson föredrog kortfattat mötesprotokollet från föregående sektionsmöte. Mötet valde därefter att lägga protokollet från vårterminsmötet (bilaga 3) till handlingarna. 7. Revisionsberättelse för 2011 Martin Blom och Matilda Larsson föredrog en ny revisionsberättelse, bilaga 4, där de informerar om att de felaktigheter som uppdagats i bokföringen inför vårterminsmötet, nu har är tillrättade. Alla gamla och nya fordringarna, till exempel 6700 SEK på företag, som fortfarande kvarstår bör dock ses över. Revisorerna emeritus, Martin Blom och Matilda Blom yrkade på att styrelsen 2011 beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret Samt att gamla fordringar

21 på företag, på teknologer och fordringen på skifteshelgen 2008 ska avskrivas. Julia Ågren yrkade på att revisorernas yrkanden om fordringar ska tas i klump efter det att förslaget på resultatsdispositionen och ansvarsfriheten är informerade och beslutade. Mötet godkände detta. 8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 2011 Sofia Henryson yrkade på att ställa revisorernas yrkande om att styrelsen 2011 ska beviljas ansvarsfrihet, mot avslag. Mötet biföll revisorernas yrkande och därmed beviljades styrelsen 2011 ansvarsfrihet för verksamhetsåret Resultatsdisposition Julia Ågren föredrog den ekonomiska situationen för utskotten Alla utskott drog in lite för mycket pengar än vad de skulle och styrelsen 2011 gjorde av med för lite pengar. Detta innebar att K-sektionen gick plus istället för minus Julia Ågren föredrog en uppdaterad version av resultatsdisposition som föredrogs på VT2012, se bilaga 5. Julia Ågren föredrog även hur det ser ut i K-sektionens fonder för tillfället. Den fond som används mest är Teknologrumsfonden, men där går det i princip plus minus noll. Se bilaga 6. Elisabeth Ax yrkade på att styrelsen 2011s resultatsdisposition ändras så att de aktuella avskrivningarna som ska göras, görs från Teknologrumsfonden. Samt att SEK ska placeras i Jubileumsfonden, istället för och att Maskinparksfonden får 3027 SEK istället för 8027 SEK. (Se yrkande i bilaga 7) Diskussion kring om hur pengar ska lyftas för att större inköp ska kunna göras, till exempel inköp av ny kyl till Gallien. Daniel Sahlin informerar om att det inte är helt öppet att ta pengar från vilken fond som helst. För att lyfta pengar från Renoveringsfonden behövs till exempel ett sektionsmöte hållas. Men att lyfta pengar från Maskinparksfonden och Teknologrumsfonden kan styrelsen själva besluta. Mötet godkände styrelsen 2011 förslag på resultatsdisposition med Elisabeth Ax ändringar. (Se ändringar i bilaga 7)

22 10. Motioner andra läsningen a) Motion om att bryta ut Kommando Gul Sofia Henryson föredrog kortfattat motionen och till ett eget utskott styrelsens svar, samt yrkanden och beslut från föregående sektionsmöte, VT2012 (bilaga 8) Henrik Fryklund yrkade på att ta matpaus efter 10. a) alternativt kl , beroende på vad som infaller först. Sofia ändringsyrkade på att ta matpaus efter hela 10. Mötet godkände detta. Max Hammarfjord och Rickard Möller föredrog mer ingående tanken bakom och motionen som den låg på VT2012. Daniel Sahlin yrkade på att avslå tilläggsyrkandet Kommando Gul får hålla maximalt 6 st pubar i TR varje verksamhetsår för att inte konkurrera med Sexmästeriet för ansökning om alkoholtillstånd. i styrelsens svar, då det inte finns något maxantal tillåtna pubar/år. Sofia Henryson yrkade på att ställa motionen med styrelsens svar och beslut från VT2012 mot Daniel Sahlins yrkande. Mötet finner bifall för Daniel Sahlins yrkande. Sofia Henryson ställde därefter Daniel Sahlins yrkande mot avslag. Mötet biföll Daniel Sahlins yrkande. b) Motion angående två nya poster till Sofia Henryson föredrog motionen med informationsutskottet styrelsens svar och tilläggsyrkanden (bilaga 9). Mötet ajournerades kl för matpaus. Mötet återupptogs kl Sofia Henryson yrkade på att ställa motionen med ändringar mot avslag. Mötet biföll motionen med ändringar. 11. Ändringar av styrdokumenten Elisabeth Ax informerar om att det på VT2012 bestämdes att styrdokumenten skulle ses över och att redaktionella fel skulle tillrättas. Till exempel att alla benämningar på K-sektionens uppehållsrum ska ändras från TR till Gallien.

KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Kemi- och Biotekniksektionens Höstterminsmöte år 2013. Mötet äger rum den 19 november klockan 17.15 på Kemicentrum i sal KC:C. Dagordning Ärende

Läs mer

KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Kemi- och Biotekniksektionens Vårterminsmöte år 2013. Mötet äger rum den 24 april klockan 17.15 på Kemicentrum i sal KC:C. Dagordning Ärende Åtgärd

Läs mer

KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Kemi- och Biotekniksektionens Höstterminsmöte år 2013. Mötet ägde rum den 19:e och 20:e november klockan 17.15 på Kemicentrum i sal KC:C. Dagordning

Läs mer

KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Dagordning (1) KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Kemi- och Biotekniksektionens åttonde Styrelsemöte. Mötet äger rum klockan 17.15 måndagen den 6 oktober i konferensrummet Marie

Läs mer

Maskinsektionens vårterminsmöte

Maskinsektionens vårterminsmöte Maskinsektionens vårterminsmöte Protokoll fört tisdagen den 19/3 i M:A 1 TFMÖ Talman Johan Bson Bergfalk förklarade mötet öppnat kl. 17.15. 2 Val av mötessekreterare att välja Rakel Hed till mötessekreterare.

Läs mer

Vårterminsmötesprotokoll

Vårterminsmötesprotokoll Vårterminsmötesprotokoll Närvaro: Mattias Axelsson D96 Talman Christian Berling D00 Sekreterare Jonas Hörström D99 Anders Rangevall D98 (tom 20) Fredrik Salomonsson D98 Johan Persson D99 Torbjörn Eklund

Läs mer

Bioteknikutbildningar i Sverige Org. nummer 802446-2155. BUS Vårmöte 2013. Innehåll. Justering av protokoll

Bioteknikutbildningar i Sverige Org. nummer 802446-2155. BUS Vårmöte 2013. Innehåll. Justering av protokoll BUS Vårmöte 2013 Innehåll Justering av protokoll Kallelse med preliminär föredragningslista och beslutsunderlag Protokoll Närvarolista Justering av protokoll Jenny Salin, ordförande samt mötesordförande

Läs mer

Ärende Åtgärd Kom Bilaga

Ärende Åtgärd Kom Bilaga DAGORDNING S9 Kårhuset Lund, 2017-01-21 Karin Dammer, Kårstyrelsens ordförande Dagordning S9, 16/17 Tid: Onsdag, 25 januari, 17.15 Plats: Perstorp, Kårhuset Ärende Åtgärd Kom Bilaga 1 OFMÖ Beslut 2 Tid

Läs mer

KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Kemi- och Biotekniksektionens åttonde Styrelsemöte. Mötet äger rum klockan 18.15 måndagen den 11:e november i konferensrummet Marie Curie. Dagordning

Läs mer

KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Dagordning(1) KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Kemi- och Biotekniksektionens tionde Styrelsemöte. Mötet äger rum klockan 17.15 tisdagen den 4 november i konferensrummet Marie Curie.

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 1 14/15

Protokoll Styrelsemöte 1 14/15 PROTOKOLL Kårstyrelsen Kårhuset Lund, 15 oktober 2014 Daniel Lundell, mötessekreterare Protokoll Styrelsemöte 1 14/15 Tid: Måndagen den 8 september 2014 klockan 17.58 Plats: Hollywood, Kårhuset Närvarande

Läs mer

Elaine besvarar mötets frågor. Resultatrapporten i sin helhet finns att läsa på A-sektionens hemsida.

Elaine besvarar mötets frågor. Resultatrapporten i sin helhet finns att läsa på A-sektionens hemsida. 1. SOFMÖ 2. Val av mötesordförande Rasmus Kjellén, ordförande TLTH, föreslås som mötesordförande. Mötet beslutar att välja Rasmus Kjellén till mötesordförande. 3. Val av mötessekreterare Amanda Oskarsson

Läs mer

Protokoll sektionsmöte 2013-10-10

Protokoll sektionsmöte 2013-10-10 Sidan 1 av 7 Kl: 17.17 Mötesnummer: 3-2013/2014 Plats: HB3 Kallelse: [Bilaga 1] Närvarande: Funktion Namn E-mail Ordförande David Ådvall advall Vice Robert Kemi kemi Sekreterare Adam Sandberg Eriksson

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Vårterminsmöte 2015 Datum: 13/8 Tid: 17:15(..) Plats: KC:D, Kemicentrum, Lund

MÖTESPROTOKOLL Vårterminsmöte 2015 Datum: 13/8 Tid: 17:15(..) Plats: KC:D, Kemicentrum, Lund Närvarande ledamöter: Ordförande Johanna Hallberg Informationschef Niklas Uhlin Cafémästare Trang Huynh Näringslivsansvarig Line Wänglund Forsberg Studierådsordförande Maria Lindahl AktU-ordförande Jenny

Läs mer

4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare Katrin Johansson och Elaine Åhslund föreslår sig själva som justeringsmän, tillika rösträknare.

4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare Katrin Johansson och Elaine Åhslund föreslår sig själva som justeringsmän, tillika rösträknare. 1. SOFMÖ Klockan 17:30 2. Val av mötesordförande Björn Hansson, ordförande TLTH, föreslås som mötesordförande. Mötet beslutar att välja Björn Hansson till mötesordförande. Björn Hansson har en noggrann

Läs mer

Konstituerande Fullmäktige 2014

Konstituerande Fullmäktige 2014 Konstituerande Fullmäktige 2014 Datum: 2014-04-24 1. Mötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd och närvaro 3. Laga förfall 4. Val av två justerare tillika rösträknare 5. Fastställande av mötets behöriga

Läs mer

Stormöte Föreningen Energisystemteknologerna (org.nr 817606-6333) ES- sektionen, Uthgård 752 37 Uppsala

Stormöte Föreningen Energisystemteknologerna (org.nr 817606-6333) ES- sektionen, Uthgård 752 37 Uppsala Stormöte Föreningen Energisystemteknologerna (org.nr 817606-6333) ES- sektionen, Uthgård 752 37 Uppsala 18 november 2014 1 Mötets öppnande Mötet öppnades klockan 17.21 av styrelsens ordförande Emma Wennberg

Läs mer

Teknologkårens Fullmäktige

Teknologkårens Fullmäktige Teknologkårens Fullmäktige Protokoll fört vid FM9 söndagen den 23 november i Hörsalen, Kårhuset 1 TFMÖ Talman Johan Förberg förklarade mötet öppnat klockan 10.14. 2 Tid och sätt godkänna tid och sätt 3

Läs mer

Kallelse till styrelsemöte S01

Kallelse till styrelsemöte S01 ORDFÖRANDE Kallelse till styrelsemöte S01 Tid och plats Tid: Tisdagen den 17 januari 2012 klockan 17.15 Plats: RåsenbaD, idét Föredragningslista Ärende Åtgärd Bilaga 1 OFMÖ 2 Tid och sätt 3 Val av mötessekreterare

Läs mer

Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet

Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet Innehållsförteckning Förord 2 1. Föreningen 3 2. Syfte 3 3. Obundenhet 3 4. Verksamhetsåret 3 5. Medlemskap 3 6. Sektionsmöte 3 7. Årsmöte 4 8.

Läs mer

Protokoll MF-Vårfullmäktige 2007 15 maj kl 18:15 konferensrummet, Örat

Protokoll MF-Vårfullmäktige 2007 15 maj kl 18:15 konferensrummet, Örat Protokoll MF-Vårfullmäktige 2007 15 maj kl 18:15 konferensrummet, Örat Närvarande: Solveig Gjellan T1 Caroline Lyssarids T1 Tobias Dahlqvist T2 Erik Boberg T2 Sara Johansson T4 Johanna Berggren (18:30-19:28)

Läs mer

KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 9(1) KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Kemi- och Biotekniksektionens tredje styrelsemöte. Mötet äger rum klockan 17.15 onsdagen den 25 februari 2015 i konferensrummet Marie Curie

Läs mer

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010 1 Göteborgs Klätterklubb Göteborgs Klätterklubb Plusgiro: 72 61 69-6 info@gbgkk.nu Box 11076 Org-nr: 855100-5864 www.gbgkk.nu 404 22 Göteborg Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan,

Läs mer

KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Kemi- och Biotekniksektionens styrelsemöte. Mötet äger rum klockan 17.15 torsdagen den 29 januari 2015 i konferensrummet Marie Curie Dagordning

Läs mer

Närvarande: 52, varav 8 styrelsemedlemmar och 6 adjungerade, Se Bilaga 1.

Närvarande: 52, varav 8 styrelsemedlemmar och 6 adjungerade, Se Bilaga 1. Datum: 2015-03- 12 Närvarande: 52, varav 8 styrelsemedlemmar och 6 adjungerade, Se Bilaga 1. Dagordning: 000001 Mötet öppnas 000010 Val av mötesordförande 000011 Val av mötessekreterare 000100 Adjungeringar

Läs mer

Emelie Jeppsson och Carl August Agrell föreslås och väljs till justeringsmän, tillika rösträknare.

Emelie Jeppsson och Carl August Agrell föreslås och väljs till justeringsmän, tillika rösträknare. 1. OFMÖ 2. Val av mötesordförande Axel Andersson, kårordförande, föreslås och väljs till mötesordförande. 3. Val av mötessekreterare Miranda Westfelt föreslås och väljs till mötessekreterare. 4. Val av

Läs mer

Ordförande Rebecca Lundberg förklarade mötet för öppnat kl att justera röstlängden till 20 stycken ombud att justera röstlängden löpande

Ordförande Rebecca Lundberg förklarade mötet för öppnat kl att justera röstlängden till 20 stycken ombud att justera röstlängden löpande 1. Mötets öppnande Rebecca Lundberg förklarade mötet för öppnat kl 18.02 2. Justering av röstlängd Röstlängden justerades till 20 stycken ombud att justera röstlängden till 20 stycken ombud att justera

Läs mer

Protokoll Sveriges Ungdomsråds kongress 2009

Protokoll Sveriges Ungdomsråds kongress 2009 Protokoll Sveriges s kongress 2009 20090313 till 20090315 - Borås Närvarande: Ombud Se röstlängd, bilaga 1 Suppleanter Se röstlängd, bilaga 1 Dagordning: 1. Kongressen öppnas 2. Val av mötesordförande

Läs mer

Protokoll styrelsemöte S05 2011 02 19

Protokoll styrelsemöte S05 2011 02 19 Protokoll styrelsemöte S05 Närvaro: Alexander Nässlander Ordförande Daniel Perván Sekreterare Carl Cristian Arlock Källarmästare Mazdak Farzone Överphös Albin Rosberg Studierådsordförande, t.o.m. 13 Fredrik

Läs mer

Årsmöte Chalmers Orienteringslöpare

Årsmöte Chalmers Orienteringslöpare Årsmöte Chalmers Orienteringslöpare Tid och plats 22:a februari 2017, Vera Sandberg-salen, Chalmers kårhus. Närvarande Bifogad lista 1 Mötets öppnande 2016 års styrelseledamot Simon Öberg hälsade alla

Läs mer

1. Föreningens verksamhet utövas som stadgar föreskriver genom: c) Utbildningsbevakningssamordnare (UBS)

1. Föreningens verksamhet utövas som stadgar föreskriver genom: c) Utbildningsbevakningssamordnare (UBS) NU GÄLLANDE STADGAR för Sektionen för industriell ekonomi Versionsdatum: 2014-03-04 Kapitel 1 Allmänt 1. Sektionen för industriell ekonomi, i fortsättningen benämnd I-sektionen, är en ideell förening för

Läs mer

Teknologkårens Fullmäktige

Teknologkårens Fullmäktige PROTOKOLL FM6 2010 Kårhuset Lund, 22 oktober 2010 Mats Risberg, Fullmäktigesekreterare Teknologkårens Fullmäktige Protokoll fört vid FM6 tisdagen den 5 oktober Hollywood, Kårhuset 1 TFMÖ Talman Johan Garmer

Läs mer

Årsmötesprotokoll LÄSK 2016

Årsmötesprotokoll LÄSK 2016 Årsmötesprotokoll LÄSK 2016 Dagordning Datum: 2016-02-29 Plats: Frödingssalen Tid: 18:00 Årsmöte Läsk 1 Mötets öppnande - Ordförande Malin Öström öppnar mötet och hälsar alla välkomna Mötet förklaras öppnat

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 2 13/14

Protokoll Styrelsemöte 2 13/14 PROTOKOLL Kårstyrelsen Kårhuset Lund, 3 oktober 2013 Sara Gunnarsson, mötessekreterare Protokoll Styrelsemöte 2 13/14 Tid: Måndag 30 september 2013 klockan 17.59 Plats: Brunnen, Studiecentrum Närvarande

Läs mer

Protokoll FM1 1 TFMÖ. 2 Val av mötessekreterare. 3 Tid och sätt. 4 Val av tvenne rösträknare tillika justerare. 5 Adjungeringar

Protokoll FM1 1 TFMÖ. 2 Val av mötessekreterare. 3 Tid och sätt. 4 Val av tvenne rösträknare tillika justerare. 5 Adjungeringar PROTOKOLL FM1 / 2015 Kårhuset Lund, 17 februari 2015 Johan Förberg, Sekreterare Protokoll FM1 Protokoll fört vid sammanträde med Teknologkårens Fullmäktige, tisdagen den 10 februari 2015 i Hollywood, Kårhuset.

Läs mer

Protokoll. Ständigt adjungerade. Av mötet adjungerade. Humanistiska och teologiska studentkåren vid Lunds universitet. Fullmäktige

Protokoll. Ständigt adjungerade. Av mötet adjungerade. Humanistiska och teologiska studentkåren vid Lunds universitet. Fullmäktige Protokoll Humanistiska och teologiska studentkåren vid Lunds universitet Fullmäktige 2016-05-11 Närvarande ledamöter My Bodin (ledamot) Saga Cornelius (ledamot) Gustav Ekström (ledamot) Marina Hansson

Läs mer

Stadgar. Technology Management Studenterna. Antagna 2014-02-12

Stadgar. Technology Management Studenterna. Antagna 2014-02-12 Stadgar Technology Management Studenterna Antagna 2014-02-12 1 Förening Technology Management Studenterna (TMS) är en ideell förening som drivs utan vinstsyften. 2 Syfte Föreningens syfte är att tillvarata

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL $$M 8 20/4. Närvarande. Bilagor: 12 1. Mötets öppnande. 2. Formalia. a. Mötets behöriga utlysande Bilaga 1. b. Val av justeringsperson

MÖTESPROTOKOLL $$M 8 20/4. Närvarande. Bilagor: 12 1. Mötets öppnande. 2. Formalia. a. Mötets behöriga utlysande Bilaga 1. b. Val av justeringsperson Sid 1(7) MÖTESPROTOKOLL $$M 8 20/4 Tid: Måndagen den 20 april 2015, kl. 18:08. Plats: Dragskåpet, Teknikringen 36B. Närvarande Aneri Patel, ordförande Michael Ekström, vice ordförande Daniel Ruotsalainen,

Läs mer

Höstterminsmötesprotokoll och

Höstterminsmötesprotokoll och Höstterminsmötesprotokoll 2 Närvaro: Fredrik Salomonsson d98 Talman Jacob Gradén d01 Sekreterare Adrian Ulander d00 ( 12-26) Anders Hallberg d00 ( 23) André Nilsson d97 ( 1-20, 23-26) Andreas Back d01

Läs mer

Föreningen Ekonomerna vid Stockholms Universitet

Föreningen Ekonomerna vid Stockholms Universitet Föreningen Ekonomerna vid Stockholms Universitet Föreningsmöte #1 Tisdag 18/10 2011 Gröjersalen, Hus 3, Kräftriket Kl. 17.00 21.30.1 Mötets öppnande Talman Kristian Kull förklarade föreningsmötet öppnat

Läs mer

1 Mötets öppnande Hanna Kowalska Elleberg (styrit) förklarar mötet öppnat klockan 18:04 och hälsar alla välkomna.

1 Mötets öppnande Hanna Kowalska Elleberg (styrit) förklarar mötet öppnat klockan 18:04 och hälsar alla välkomna. 1 Mötets öppnande Hanna Kowalska Elleberg (styrit) förklarar mötet öppnat klockan 18:04 och hälsar alla välkomna. 2 Val av mötets ordförande Mathias Forssén (IT10) väljs som mötets ordförande. 3 Val av

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 1 15/16

Protokoll Styrelsemöte 1 15/16 PROTOKOLL Kårstyrelsen Studiecentrum Lund, 16 september 2015 Anders Lundqvist Persson, mötessekreterare Protokoll Styrelsemöte 1 15/16 Tid: Torsdagen den 3:e September 2015 klockan 18.30 Plats: Brunnen,

Läs mer

Proposition: Ändrade mandatperioder för Cafémästeriet

Proposition: Ändrade mandatperioder för Cafémästeriet Proposition: Ändrade mandatperioder för Cafémästeriet Vid vårterminsmötet lade styrelsen fram följande proposition om att ändra cafémästeriets mandatperiod. Mötet valde att avslå propositionen och ålade

Läs mer

3. Upprop av mötesdeltagare och fastställande av röstlängd Röstlängd godkänns. (se bilaga)

3. Upprop av mötesdeltagare och fastställande av röstlängd Röstlängd godkänns. (se bilaga) Årsmöte 23/04/09 1. Mötets öppnande 2. Fråga om årsmötet blivit behörigt utlyst 3. Upprop av mötesdeltagare och fastställande av röstlängd 4. Fastställande av dagordning 5. Val av funktionärer för årsmötets

Läs mer

Linköpings Y- teknologsektion vårmöte 2014. Föredragningslista. Onsdag 2 april, kl 17:15, lokal: C2

Linköpings Y- teknologsektion vårmöte 2014. Föredragningslista. Onsdag 2 april, kl 17:15, lokal: C2 Sida 1 av 6 Linköpings Y- teknologsektion vårmöte 2014 Onsdag 2 april, kl 17:15, lokal: C2 Kallade: Sektionens medlemmar, representant från LinTek Föredragningslista 1. Mötets öppnande 2. Val av mötesordförande

Läs mer

Per inledning. Inledning. Datum 2014-11-25. Tid 17:30. Sektionens medlemmar samt sekretariat. Närvarande: Isak Utsi. Genomgång av mötesformalia

Per inledning. Inledning. Datum 2014-11-25. Tid 17:30. Sektionens medlemmar samt sekretariat. Närvarande: Isak Utsi. Genomgång av mötesformalia Datum 2014-11-25 Plats C305 Tid 17:30 Mötestyp Årsstämma Kallade Sektionens medlemmar samt sekretariat Närvarande: Erik Malmberg Arvid Nordström Erik Åström Betél Isak Malin Segerud Ion Väyrynen Karin

Läs mer

SEKE Civilingenjörerna Karlstad Sida 1 av 6. Ägget, Karlstads universitet 2012-02-16 klockan 16.15

SEKE Civilingenjörerna Karlstad Sida 1 av 6. Ägget, Karlstads universitet 2012-02-16 klockan 16.15 SEKE Civilingenjörerna Karlstad Sida 1 av 6 Närvarande Styrelsen: Linnéa Johnsson Ordförande Christian Lidén Vice ordförande Malin Ek Skattmästare Maria Simes Sekreterare Victor Karlsson Ordf. motionsphöseriet

Läs mer

Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14. Stadgar för SSK-L

Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14. Stadgar för SSK-L Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14 Stadgar för SSK-L 2 Innehållsförteckning 1 Ändamål 3 2 Medlemskap 3 3 Organisation 3 4 Stormöte 3 5 Valberedningen 4 6 Sjuksköterskesektionens styrelse 5 7

Läs mer

K A L L E L S E T I L L H Ö S T S T Ä M M A

K A L L E L S E T I L L H Ö S T S T Ä M M A K A L L E L S E T I L L H Ö S T S T Ä M M A Härmed kallas medlemmar i Föreningen Uppsalaekonomerna till ordinarie föreningsstämma. Tid: Måndag den 30 november 2015 kl. 16:00 Plats: Hörsal 4, Ekonomikum

Läs mer

Protokoll styrelsemöte S01 2011 01 18

Protokoll styrelsemöte S01 2011 01 18 Protokoll styrelsemöte S01 Närvaro: Alexander Nässlander Ordförande Daniel Perván Sekreterare Carl Cristian Arlock Källarmästare Mazdak Farzone Överphös, t.o.m 14 Mikael Rudner Industrimästare Albin Rosberg

Läs mer

1 Mötets öppnande Hanna Kowalska Elleberg (styrit) hälsar alla välkomna och öppnar motet klockan 18:05.

1 Mötets öppnande Hanna Kowalska Elleberg (styrit) hälsar alla välkomna och öppnar motet klockan 18:05. 1 Mötets öppnande Hanna Kowalska Elleberg (styrit) hälsar alla välkomna och öppnar motet klockan 18:05. 2 Val av mötets ordförande Daniel Ström (IT09) väljs som mötesordförande. 3 Val av mötets sekreterare

Läs mer

Handbok för. Jönköpings Studentkårs. Årsmöte

Handbok för. Jönköpings Studentkårs. Årsmöte Handbok för Jönköpings Studentkårs Årsmöte Det här är en guide för dig som är besökare eller delegat på Jönköpings Studentkårs Årsmöte. Guiden är till för att stötta dig genom Årsmötet och hjälpa dig när

Läs mer

KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Kemi- och Biotekniksektionens femte Styrelsemöte. Mötet äger rum klockan 17.15 måndagen den 13:e maj hemma hos Inspector Jan-Olle Malm. Dagordning

Läs mer

PROTOKOLL: FLYGSEKTIONENS SEKTIONSMÖTE 3, 2013

PROTOKOLL: FLYGSEKTIONENS SEKTIONSMÖTE 3, 2013 Sida 1(7) PROTOKOLL: FLYGSEKTIONENS SEKTIONSMÖTE 3, 2013 Närvarande ur styrelsen, 14 oktober: Joakim Trobeck, Jennifer Idman,, Josefine Severholt (ankommer under punkt 6.1), Petra Hesselmar (ankommer under

Läs mer

1 Mötets öppnande Hanna Kowalska Elleberg (styrit) öppnar mötet klockan 18:07 och hälsar alla välkomna.

1 Mötets öppnande Hanna Kowalska Elleberg (styrit) öppnar mötet klockan 18:07 och hälsar alla välkomna. 1 Mötets öppnande Hanna Kowalska Elleberg (styrit) öppnar mötet klockan 18:07 och hälsar alla välkomna. 2 Val av mötets ordförande Viktor Mellgren (IT08) väljs som mötets ordförande. 3 Val av mötets sekreterare

Läs mer

Protokoll SSTSS Vårmöte 2013-05-15.

Protokoll SSTSS Vårmöte 2013-05-15. Protokoll SSTSS Vårmöte. Tid: onsdagen den 15 maj, kl. 17.15 Plats: Häggsalen, Ångströmslaboratoriet Bilagor: A. Föredragningslista B. Närvarolista C. Proposition Utredning av möjligheten starta upp STS-mentorskapsprogram

Läs mer

1. Formalia. Övrigt närvarande Se namnlistor. 1.1 Mötets öppnande Ordförande Carl Flogvall öppnar mötet 17:50

1. Formalia. Övrigt närvarande Se namnlistor. 1.1 Mötets öppnande Ordförande Carl Flogvall öppnar mötet 17:50 Sida 1(7) PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE 2 2015 NÄRVARANDE (UR STYRELSEN): 20 Carl Flogvall,, Alexander Eriksson, Linnea Jonsson, Josefin Kron, Linn Öström, Anders Sivertsson, Yasmin Chaoui El Kaid, Tobias Bolin,

Läs mer

Stadgar för Sektionen för industriell ekonomi vid Luleå tekniska universitet. Fastställd av Sektionsmötet:

Stadgar för Sektionen för industriell ekonomi vid Luleå tekniska universitet. Fastställd av Sektionsmötet: Stadgar för Sektionen för industriell ekonomi vid Luleå tekniska universitet Fastställd av Sektionsmötet: 2016-04-26 Innehållsförteckning Kapitel 1 Allmänt... 3 Kapitel 2 Medlemmar... 3 Kapitel 3 Organisation...

Läs mer

Handbok för. Jönköpings Studentkårs. Årsmöte

Handbok för. Jönköpings Studentkårs. Årsmöte Handbok för Jönköpings Studentkårs Årsmöte Det här är en guide för dig som är besökare eller delegat på Jönköpings Studentkårs Årsmöte. Guiden är till för att stötta dig genom Årsmötet och hjälpa dig när

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 1 11/12

Protokoll Styrelsemöte 1 11/12 PROTOKOLL Kårstyrelsen Kårhuset Lund, 25 augusti 2011 Linus Svensson, mötessektreterare Protokoll Styrelsemöte 1 11/12 Tid: Torsdag 18 augusti klockan 18.00 Plats: Perstorprummet, Kårhuset Närvarande Styrelsen

Läs mer

Maskinsektionen inom TLTH

Maskinsektionen inom TLTH Maskinsektionen inom TLTH Styrelsemöte Tid och datum: Klockan 12.05 (..), ons 22 januari 2014 Plats: Styrelserummet M-huset Närvarande styrelseledamöter: Henrik Håkansson (ordf.), Robin Hjerén (cafémästare),

Läs mer

BTS Höstmöte 2014. Innehåll. Justering av protokoll. Protokoll. Närvarolista

BTS Höstmöte 2014. Innehåll. Justering av protokoll. Protokoll. Närvarolista ! BTS Höstmöte 2014 Innehåll Justering av protokoll Kallelse med preliminär föredragningslista och beslutsunderlag Protokoll Närvarolista Justering av protokoll Ken Braesch-Andersen, ordförande samt mötesordförande

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 10 11/12

Protokoll Styrelsemöte 10 11/12 PROTOKOLL Kårstyrelsen Kårhuset Lund, 14 mars 2012 Linus Svensson, mötessektreterare Protokoll Styrelsemöte 10 11/12 Tid: Tisdag 12 mars klockan 18.15 Plats: Perstorprummet, Kårhuset Närvarande Styrelsen

Läs mer

Protokoll extrainsatt sektionsmöte

Protokoll extrainsatt sektionsmöte EKOSYSTEMTEKNIKSEKTIONEN INOM TLTH Protokoll extrainsatt sektionsmöte Tid: Måndag, 16 april, 2016, 12:09-13:00 (ajournerat till 17:18) Plats: KC:A Närvaro: Bifogat som Röstlängd 1. Ordförande förklarar

Läs mer

!!! STADGAR. Konglig Samhällsbyggnadssektion, THS. Stockholm. Org. nr. 802412-5737 Drottning Kristinas väg 19, 100 44 Stockholm

!!! STADGAR. Konglig Samhällsbyggnadssektion, THS. Stockholm. Org. nr. 802412-5737 Drottning Kristinas väg 19, 100 44 Stockholm STADGAR Konglig Samhällsbyggnadssektion, THS Stockholm Org. nr. 802412-5737 Drottning Kristinas väg 19, 100 44 Stockholm Sid 2(14) Stadgan fastställd 2002-10-30. Sammanställd av Malin Svenningsson L99.

Läs mer

Stormöte Föreningen Energisystemteknologerna (org.nr ) ES- sektionen, Uthgård Uppsala

Stormöte Föreningen Energisystemteknologerna (org.nr ) ES- sektionen, Uthgård Uppsala Stormöte Föreningen Energisystemteknologerna (org.nr 817606-6333) ES- sektionen, Uthgård 752 37 Uppsala 11 maj 2015 1 Mötets öppnande Mötet öppnades klockan 17.35 av styrelsens ordförande Emma Wiesner

Läs mer

Protokoll sektionsmöte 2013-05-21

Protokoll sektionsmöte 2013-05-21 Sidan 1 av 6 Kl: 17.17 Mötesnummer: 1-2012/2014 Plats: HC4 Kallelse: [Bilaga 1] Närvarande: Funktion Namn E-mail Ordförande David Ådvall advall Vice Robert Kemi kemi Sekreterare Adam Sandberg Eriksson

Läs mer

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 för Grafisk design och kommunikations sektion Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Senast uppdaterade 2013-05-29 GDK-sektionen 2 (10) 2011-05-03 Innehållsförteckning

Läs mer

KARLEKONS STADGAR. Kapitel 1. Sammansättning och ändamål

KARLEKONS STADGAR. Kapitel 1. Sammansättning och ändamål KARLEKONS STADGAR Kapitel 1 Sammansättning och ändamål 1.1 Sammansättning Karlstads ekonomistuderandes förening (KarlEkon), är en självständig ideell förening vid Karlstads universitet. KarlEkon är fackligt

Läs mer

Trädde i kraft 9 september 2012 då andra läsningen att stryka delar av kap. 6 7 samt kap. 6 21, 22, 23 godkändes.

Trädde i kraft 9 september 2012 då andra läsningen att stryka delar av kap. 6 7 samt kap. 6 21, 22, 23 godkändes. 1 (5) Antaget av LinTeks fullmäktige 9 maj 2012 Trädde i kraft 9 september 2012 då andra läsningen att stryka delar av kap. 6 7 samt kap. 6 21, 22, 23 godkändes. 2 (5) Fullmäktige skall hålla minst två

Läs mer

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN FÖRSLAG STADGAR MESKALIN 1 NAMN Föreningens namn är Meskalin, och har sitt säte i Kalmar. Meskalin är en religiöst och partipolitiskt obunden förening. 2 SYFTE Meskalin ska representera och arbeta för

Läs mer

Stadgar. Gäller från senaste stadgeändring 2015-02-11 och ersätter alla tidigare versioner. Karin Elgh Ordförande 2014/2015 1 (8)

Stadgar. Gäller från senaste stadgeändring 2015-02-11 och ersätter alla tidigare versioner. Karin Elgh Ordförande 2014/2015 1 (8) 1 (8) MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN Stadgar Gäller från senaste stadgeändring 2015-02-11 och ersätter alla tidigare versioner Karin Elgh Ordförande 2014/2015 Mikael Mäkinen Vice Ordförande 2014/2015 2 (8) Maskinteknologsektionens

Läs mer

PROTOKOLL Vårterminsmöte 2015-04-15

PROTOKOLL Vårterminsmöte 2015-04-15 Sektionen för Arkitektur och Industridesign inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola 1. SOFMÖ Sektionsordförande Josefine Nilsson hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat 17.44. 2. Val av

Läs mer

Feministiskt initiativ Gävle ÅRSMÖTE 2016

Feministiskt initiativ Gävle ÅRSMÖTE 2016 Protokoll Årsmöte 2016-03-20 Feministiskt initiativ Gävle ÅRSMÖTE 2016 Plats och tid: Fängelsemuseet, Hamiltongatan 1, kl. 13:00-16:00 BILAGOR Dagordning (bilaga 1) Närvarolista och röstlängd (bilaga 2)

Läs mer

EW NB FB DK. Sektionen för Elektronikdesign Organisationsnummer: 825003-5493 Protokoll höstmöte 2015. Datum: 2015-10-15

EW NB FB DK. Sektionen för Elektronikdesign Organisationsnummer: 825003-5493 Protokoll höstmöte 2015. Datum: 2015-10-15 Datum: 2015-10-15 Närvarande: 55, varav 9 styrelsemedlemmar och 13 adjungerade, Se Bilaga 1. Dagordning: 000001 Mötet öppnas 000010 Val av mötesordförande 000011 Val av mötessekreterare 000100 Adjungeringar

Läs mer

Stadgar. Kemi- och Biotekniksektionen. Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

Stadgar. Kemi- och Biotekniksektionen. Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola Stadgar Kemi- och Biotekniksektionen Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola 1 Stadgar för Kemi- och Biotekniksektionen vid Lunds Tekniska Högskola De första Stadgarna fastställdes av Sektionsmötet den

Läs mer

Proposition: Ordförandes tack till funktionärer

Proposition: Ordförandes tack till funktionärer Proposition: Ordförandes tack till funktionärer I dagsläget delar medaljelelekommittén medaljer till funktionärer samt personer som på något sätt hjälpt Datatekniksektionen i dess arbete. Utdelning av

Läs mer

Stadgar för SSK-L. Antagna VT 1995 Senaste revidering

Stadgar för SSK-L. Antagna VT 1995 Senaste revidering Stadgar för SSK-L Antagna VT 1995 Senaste revidering 2011-03-14 Innehållsförteckning 1 Ändamål 3 2 Medlemskap 3 3 Organisation 3 4 Stormöte 3 5 Valberedningen 5 6 s styrelse 5 7 Utskott 6 8 Sociala utskottet

Läs mer

Handlingar Årsstämma 2013-05-28. Ekonomsektionen i Luleå

Handlingar Årsstämma 2013-05-28. Ekonomsektionen i Luleå Handlingar Årsstämma 2013-05-28. Ekonomsektionen i Luleå MÖTESFORMALIA Beslutsmässighet Sektionsstämman är beslutsmässig när fem (5) medlemmar, exklusive sektionsstyrelsen, är närvarande på plats eller

Läs mer

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 24/5 å Tolvan, Stockholm

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 24/5 å Tolvan, Stockholm Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 24/5 å Tolvan, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppande Sektionsordförande Tonima Afroze öppnar mötet 17.07.

Läs mer

Vårterminsmöte 25 april 2013

Vårterminsmöte 25 april 2013 Lund, 2013-04-18 Vårterminsmöte 25 april 2013 M:A kl 17 Föredragningslista 1. TFMÖ 2. Val av mötessekreterare 3. Fråga angående mötets behöriga utlysande 4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Läs mer

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12 ! Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12 Stadgar 2(5) Kapitel I: Inledande bestämmelser 1 Definitioner FUTF: Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker F-STORM:

Läs mer

Logistiksektionen Höstmöte Tid: 17:25-19:49 Plats: TP1

Logistiksektionen Höstmöte Tid: 17:25-19:49 Plats: TP1 Logistiksektionen Höstmöte 2013-11-07 Tid: 17:25-19:49 Plats: TP1 Närvarande: På mötet fanns 55 st personer närvarande och 12 st av dessa var ur den sittande styrelsen. 1 Mötets öppnande Logistiksektionens

Läs mer

00011 Val av justeringsmän och tillika rösträknare Beslut tas att välja Elias Olsson och Christoffer Gremlin till justeringsmän tillika rösträknare.

00011 Val av justeringsmän och tillika rösträknare Beslut tas att välja Elias Olsson och Christoffer Gremlin till justeringsmän tillika rösträknare. Närvarande: Tobias Edström, Ordförande Johannes Nilsson, Sekreterare Jacob Samuelsson, Alumniansvarig Jonathan Ohlson, Rekryteringsansvarig Christoffer Gremlin, Festerichef Simon Kronmar, Kassör Andreas

Läs mer

Protokoll årsstämma Plats: Biomedicinskt Centrum, Uppsala Tid: 17.30

Protokoll årsstämma Plats: Biomedicinskt Centrum, Uppsala Tid: 17.30 Protokoll årsstämma 2014-12-09 Plats: Biomedicinskt Centrum, Uppsala Tid: 17.30 a Årsstämman förklarades öppnad av Sabri Jamal. Mötets öppnande b Kallelsen kom ut 10:e november, 29:e dagar innan stämmans

Läs mer

Protokoll från Sektionsmöte 2013-2 P2

Protokoll från Sektionsmöte 2013-2 P2 Sida 1 (7) Protokoll från Sektionsmöte 2013-2 P2 Tisdagen den 17 december klockan 17:15 i sal 4112 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande Mötet öppnades 17.13 1.2 Val av mötesordförande Karin Fernström 1.3 Val

Läs mer

STUDIERÅDET VID KEMI- OCH BIOTEKNIKSEKTIONEN (SRBK)

STUDIERÅDET VID KEMI- OCH BIOTEKNIKSEKTIONEN (SRBK) TLTH, K-sektionen STUDIERÅDET VID KEMI- OCH BIOTEKNIKSEKTIONEN (SRBK) Protokollmöte 2 2015-02-23 SrBK:s andra protokollmöte 2015. Mötet äger rum måndag den 23 februari 2015 kl. 17.15 i Marie- Curierummet

Läs mer

Stadgar för Sjuksköterskesektionen i Linköping

Stadgar för Sjuksköterskesektionen i Linköping Stadgar för Sjuksköterskesektionen i Linköping Antagna VT 1995 Senaste revidering 2015-11-24 Innehållsförteckning 1 Benämning och ändamål.. 3 2 Medlemskap.. 3 3 Organisation.....3 4 Stormöte.....4 5 Valberedning..

Läs mer

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Sektionsmöte 2014-03-04

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Sektionsmöte 2014-03-04 Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Sektionsmöte 2014-03-04 Adress: Lindstedsvägen 3, Stockholm (E36) Sektionsmöte nr 4, VÅ 2013/2014 Datum: 2014-03-04 Tid: 17.38-18.22 Närvarande: Se punkt

Läs mer

1 Mötets öppnande Ordförande Caisa Lycken förklarade mötet öppnat 2013-12-17 kl 17:18

1 Mötets öppnande Ordförande Caisa Lycken förklarade mötet öppnat 2013-12-17 kl 17:18 BESLUTSPROTOKOLL sid 1/5 Fullmäktige sammanträde 2014-04-01 kl 17:18-21:59 Eva Netzelius-salen, Blåsenhus Till protokollet bifogas samtliga bilagor, förteckning över dessa återfinns på sista sidan. Ordförande:

Läs mer

Utrikespolitiska Föreningen Göteborg

Utrikespolitiska Föreningen Göteborg Protokoll Årsmöte 2011-02-02 Tid: 17.00-20.00 Sal 204 på Annedalsseminariet, Campus Linné, Göteborg Närvarande Eva Thalén, mötesordförande Niclas Martinsson, ordförande Klara Sommerstein Frida Andersson,

Läs mer

Mötesprotokoll Ung Pirat Östra Distriktets kongress 2015. 28 februari 1 mars, Uppsala

Mötesprotokoll Ung Pirat Östra Distriktets kongress 2015. 28 februari 1 mars, Uppsala Mötesprotokoll Ung Pirat Östra Distriktets kongress 2015. 28 februari 1 mars, Uppsala 1. Mötets öppnande Distriktsordförande Erik Einarsson öppnar mötet klockan 12.15. 2. Mötets behörighet Stadgan säger:

Läs mer

Årsmöte måndag 27/ Scandic Bollnäs

Årsmöte måndag 27/ Scandic Bollnäs Årsmöte måndag 27/2 2017. Scandic Bollnäs I ordförandes och vice ordförandes frånvaro, öppnade ledamot Pontus Forsmark mötet och hälsade alla välkomna. 1. Fastställande av röstlängd för mötet. En närvarolista

Läs mer

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE Datum 2013-02-05 Tid 12:00 Plats Beslutande Styret Ordf. Magnus Norberg Sekr. Nellie-Kim Millbourn Mattias Spelmans Ida Pettersson Sebastian Levin Stefan Karlsson Emma

Läs mer

Mötesprotokoll. Närvarande: Per inledning Genomgång av mötesformalia. Formalia

Mötesprotokoll. Närvarande: Per inledning Genomgång av mötesformalia. Formalia Mötesprotokoll Vårstämma 2015 Datum och tid: 2015-05-06 klockan 18:00 Plats: C305 Mötestyp: Vårstämma Kallade: Studenter inom sektionens utbildningsområde Närvarande: Anna Karlsson Ebba Jadelind Ola Olsson

Läs mer

TECHNOLOGY MANAGEMENT

TECHNOLOGY MANAGEMENT TECHNOLOGY MANAGEMENT STUDENTERNAS FÖRSTA ORDINARIE STÄMMA 2010 TORSDAGEN DEN 28 JANUARI Plats: Pepparholm, Studiecentrum, Lund öö öö öö ö åäöä å ä öå öå ä ä ä å ö ö ö ä Öå öö ö Procedurregler 1. Yttranderätt

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 6 13/14

Protokoll Styrelsemöte 6 13/14 PROTOKOLL Kårstyrelsen Kårhuset Lund, 7 januari 2014 Sara Gunnarsson, mötessekreterare Protokoll Styrelsemöte 6 13/14 Tid: Måndag 9 december 2013 klockan 18.00 Plats: Perstorp, Kårhuset Närvarande Styrelsen

Läs mer

D-Chips reglemente. 27 mars 2015

D-Chips reglemente. 27 mars 2015 D-Chips reglemente 27 mars 2015 1. Hederomnämnande Hedersmedlemmar Hedersmedlemmar är: Nora Ekdahl (invald 2012) Anu Uus (invald okänt datum) Björn Nilsson (Chip N Dale 2007, 2008) Erik Iveroth (Chip N

Läs mer

KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Kemi- och Biotekniksektionens andra Styrelsemöte. Mötet äger rum klockan 17.15 måndagen den 4:e mars i Marie Curie-rummet. Dagordning Ärende Åtgärd

Läs mer

Protokoll styrelsemöte XV 2015-05-19

Protokoll styrelsemöte XV 2015-05-19 Protokoll styrelsemöte XV 2015-05-19 Tid: Tisdag, 19 maj, 2015, 12.11 Plats: KC:M, KC Närvarande:, Jorunn Cardell,, Ludvig Carlman Bydén, Marie Bergengren, Marika Mourujärvi, Lisa Sandblom, Tom Allen,

Läs mer