KEMI- OCH BIOTEKNIK- SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KEMI- OCH BIOTEKNIK- SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA"

Transkript

1 KEMI- OCH BIOTEKNIK- SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Kemi- och Biotekniksektionens Höstterminsmöte år Mötet äger rum den 19e och 20e november, klockan i sal K:B på kemicentrum. Protokoll Ärende Åtgärd 1. TFMÖ Talman Sofia Henryson förklarade mötet öppnat kl Tid och sätt Mötet godkände tid och sätt. 3. Närvaro och adjungeringar Enligt bilaga 1 och Fastställande av dagordning Sofia Henryson yrkade på att infoga paragraf 11. Valberedningen informerar, och att därefter justera numrering av paragrafer så att följden blir korrekt. Daniel Sahlin yrkade på att infoga ytterligare en paragraf 14 k) Val av revisorer. Mötet godkänder dessa yrkanden. Därefter godkände mötet dagordningen. 5. Val av tvenne justerare Mötet valde Marianne Olofsson och Sophia Natt och Dag. och tillika rösträknare 6. Datum för justering Informerades om att datum för justering är 4 december. 7. Föregående mötesprotokoll Sofia Henryson föredrog protokollet från det extrainsatta sektionsmötet , enligt bilaga 3. Protokollet godkändes därefter av mötet. 8. Styrelsens förslag till rambudget för Elisabeth Ax och Daniel Almgren föredrog styrelsens förslag till nästkommande verksamhetsår rambudget för 2013 enligt bilaga 4. Styrelsen 2012 valde att till en början sätta budgeten till noll för att styrelsen ska kunna lägga sin konkretiserade budget, och sedan på Vårterminsmötet 2013 ta ett beslut om att ändra rambudgeten om det anses nödvändigt. Rambudgeten är densamma som förra året för tre av sektionens utskott, övriga budgetar har ändrats. IKGs budget är densamma; de borde kunna dra in lika mycket som föregående år. InfU har ännu inte spenderat sin fulla budget på 3000 kr och hålls därmed densamma. Inget i budgeten för alumniverksamheten har använts i år, istället har ett lämpligt registreringssystem för alumnerna skapats. Finns förhoppningar om att arrangemang för alumnerna ska hållas 2013, därför hålls även den densamma. 6M ska även detta år gå +/- noll då detta är en alkoholrelaterad verksamhet och därför bör det inte vara vinstdrivande.

2 KMs budget har ökats från 8000 kr till kr på grund av den ökade omsättningen i utskottet. Den ökningen diskuteras av mötet. Ska verkligheten justeras efter rambudgeten eller rambudgeten efter verkligheten? Styrelsen 2012 menar att det är bättre att budgetera för den ökade omsättningen för att på så vis låta mer pengar gå till övriga utskott. SrBKs budget ändras från kr till kr, främst för att uppslutningen till SML har ökat under det senaste året men även för att årets SrBK har inför utlottningen av presentkort till de studenter som hjälper till med CEQ. Även dessa presentkort behöver räknas in i budgeten. Phösets budget ändras från kr till kr för att mer pengar ska gå till phaddergrupperna. Dessa pengar är öronmärkta till phaddergrupperna så att pengarna används till det de är tänkta för. KU har ändrats från kr till kr då styrelsen 2012 menar att det är kul om det satsas ännu mer på de kulturella aktiviteterna på sektionen. AU har ändrats från -500 kr till kr då en del av denna budget även bör täcka biljettkostnaderna för fanbäraren. Finns då även mer pengar att lägga på Flickor på Teknis. Styrelsen 2012 menar att bör delas ut mer medaljer till sektionens funktionärer då det är kul och att det är ett bra sätt av visa tacksamhet för funktionärerna. Därför har Medaljkommiténs budget ändrats från kr till kr. IdrUs verksamhet har ökat under 2012 vilket är väldigt kul att se och för att IdrU ska kunna växa ytterligare och anordna fler aktiviteter ändras deras budget från kr till kr. Kommando Gul som numera är ett eget utskott anordnar också alkoholrelaterade aktiviteter då det numera ingår pubverksamhet i utskottet. Då Kommando Gul även anordnar andra aktiviteter såsom målning av LTH, bör utskottet gå kr. På så vis behöver utskottet inte gå med vinst på sina alkoholrelaterade aktiviteter för att kunna finansiera de övriga. Mötet biföll den förslagna rambudgeten. 9. Propositioner: a) Proposition angående Gustav Rällfors föredrog propositionen som representant från bankinsättning av kontanter styrelsen enligt bilaga 5. Styrelsen 2012 menade att sektionen handskas med mycket kontanter och denna kontanthantering blir lättare att reglera om man har en fast summa kontanter som ska finnas tillhanda för sektionen vid bokslutet. Styrelsen yrkade på att i Reglementet införa 7:4 Rutiner för bankinsättning; Vid bokslutet skall kronor finnas att tillgå sektionen i kontanter. Överstigande belopp skall sättas in på sektionens bankkonto.

3 Samt att i Reglementet lägga till ett stycke efter första stycket i 4:1:2:3; Skattmästaren ansvarar för att föreskrifterna i Kapitel 7 efterlevs. Mötet diskuterar om det istället ska skrivas och beslutas om en kontanthaneringsrutin inom styrelsen som styrelsen ska förhålla sig till samt att kontantinsättningar för göras regelbundet under året. Henrik Fryklund ändringsyrkade på att texten Vid bokslutet skall kronor finnas att tillgå ska ändras till Vid bokslutet skall max kronor finnas att tillgå samt att insättningar ska göras varje månad. My Bratbakken Lundvall yrkade på att avslå proposition i sin helhet och att istället uppdra åt styrelsen att tillsätta en arbetsgrupp som ska skriva riktlinjer om de ekonomiska rutinerna. Elisabeth Ax ändringsyrkade på att styrelsen är arbetsgruppen och att det är de som ska skriva riktlinjerna. Riktlinjerna ska sedan införas i styrelsens testamente. My Bratbakken Lundvall jämkade sig med Elisabeth Ax yrkande. Mötet biföll Elisabeth Axs yrkande. 10. Motioner: a) Motion angående Troubadix Erik Bergman föredrog i egenskap av motionär motionen om att införa en andra troubadixpost. Under året som troubadix har Erik Bergman upplevt att jobbet stundvis kan innebära en väldigt stor börda och att det vore bra om det fanns en andra part att dela ansvar och föreställningar med. Se motion i bilaga 6. Erik Bergman yrkade på att Troubadixarbetet ska utgöras av två poster istället för en, där arbetet fördelas jämt mellan de två valda personerna. Max Hammarfjord föredrog styrelsens svar enligt bilaga 7. Styrelsen 2012 yrkade på att motionen bifalles i sin helhet med följande tilläggsyrkande. att i Stadgarna 5:4:6:1 Kulturutskottets sammansättning lägga till (2 st) efter Troubadix. att i Reglementet 4:2:6:2 Kulturutskottets medlemmar c), lägga till (2 st ) efter Troubadix, ändra texten att syfta i plural samt lägga till lydelsen Troubadixarbetet utförs av två personer, arbetet fördelas jämt mellan de två. samt att i Reglementet 10:2 Sektionens funktionärer lägga till (2 st)

4 efter Troubadix. Mötet biföll motionen med styrelsen tilläggsyrkande. b) Motion angående sektionsmedlem Omar Chaudhry föredrog i egenskap av motionär motionen om att de studenter som väljer att läsa Riskhantering fortfarande ska ha möjlighet att vara funktionär på K-sektionen trots att de på grund av Riskhantering-specialiseringen är medlemmar av V- sektionen. Samt att en omformulering av ett masterprogram bör göras då den bytt namn. Se motion i bilaga 8. Omar Chaudhry yrkade på att i Stadgarna 2:1 byta ut Ordinarie medlem är endast varje, vid Kemiteknikprogrammet och Bioteknikprogrammet samt masterprogrammet Bio- and Food Technology inskriven, studerande som erlagt fastställd avgift till TLTH. till Ordinarier medlem är endast varje, vid Kemiteknikprogrammet och Bioteknikprogrammet, masterprogrammet Food Technology and Nutrition samt avslutningarna Technology Management och Riskhantering (där årskurs ett till tre lästs på Kemiteknikprogrammet eller Bioteknikprogrammet) inskriven, studerande som erlagt fastställd avgift till TLTH. Elisabeth Ax föredrog styrelsen 2012s svar enligt bilaga 9. Styrelsen menade att motionen strider mot V-sektionens och TLTHs styrdokument då K-sektionen ej kan införa i sina styrdokument att de som läser de två sista åren på Riskhantering tillhör K-sektionen. Styrelsen 2012 yrkade på att motionen avslås i sin helhet till förmån för: att i Stadgarna 2:1 Ordinarie medlem, byta ut Ordinarie medlem är endast varje, vid Kemiteknikprogrammet och Bioteknikprogrammet samt masterprogrammet Bio- and Food Technology inskriven, studerande som erlagt fastställd avgift till TLTH." till Ordinarie medlem är endast varje, vid Kemiteknikprogrammet och Bioteknikprogrammet samt masterprogrammet Food Technology and Nutrition inskriven, studerande som erlagt fastställd avgift till TLTH. Studerande vid Riskhanteringsprogrammet där årskurs ett till tre lästs på Kemiteknikprogrammet eller Bioteknikprogrammet äger samma skyldigheter och rättigheter som ordinarie medlem. Julia Ågren tilläggsyrkade på att Biotechnology skall läggas till yrkandet då även de studenter som läser det Masterprogrammet tillhör K-sektionen. Styrelsen 2012 jämkade sig med Julia Ågrens yrkande Mötet biföll Styrelsen 2012s yrkande med Julia Ågrens

5 tilläggsyrkande. c) Motion angående ekonomiska Daniel Sahlin och Martin Blom föredrog i egenskap av rutiner motionärer motionen om att det i dagsläget saknas tydliga rutiner för den ekonomiska hanteringen i styrdokumenten. Motionärerna föreslår därför att det ska införas rutiner för en löpande ekonomisk uppföljning. Se motion i bilaga 10. Daniel Sahlin och Martin Blom yrkade på att I reglementet införa: 7:3 Ekonomisk uppföljning, Vid varje styrelsemöte skall ett aktuellt verksamhetsresultat som jämförs med den konkretiserade budgeten presenteras. En ekonomisk statusrapport skall presenteras på styrelsemöte inför båda de ordinarie sektionsmötena samt terminssluten. Statusrapporten skall innehålla följande punkter: Förteckning över sektionens skulder Förteckning över sektionens fordringar Avstämning mellan bokföring och bankkonto Avstämning mellan bokföring och kassa Denna statusrapport skall arkiveras i särskild pärm. samt att Lägga till ett stycke efter första stycket i 4:1:2:3: Skattmästaren ansvarar för att föreskrifterna i Kapitel 7 efterlevs. Elisabeth Ax föredrar styrelsen 2012s svar enligt bilaga 11. Styrelsen tycker att motionen är väldigt bra. Styrelsen yrkade därför på att motionen bifalles i sin helhet. Mötet biföll styrelsens yrkande. 11. Valberedningen informerar Gustav Rällfors i egenskap av ordförande för valberedningen, informerar om hur valberedningens arbete har gått till, hur tankarna har gått samt vad som tagits i åtanke vid beslut om nominering. Valberedningen har till exempel tänkt mycket på gruppdynamiken i grupperna. Tips från valberedningen inför kommande år, är att folk bör reflektera mer över sina egna egenskaper inför intervjuer och på så vis ha en fördel när det kommer till sin självinsikt. Sofia Henryson yrkade på att ajournera mötet för matpaus i 45 min. Mötet godkände detta. Mötet ajournerades kl Mötet återupptogs kl Sofia Henryson yrkade på att valförfarandet skall se ut på följande vis: 1. Talmannen presenterar Valberedningens förslag 2. Presentation av inkomna motkandideringar 3. Förfrågan om fler (mot)kandideringar 4. Kandidaterna lämnar rummet

6 5. Valberedningens förslag presenterar sig i 3 min 6. Valberedningen läser sin motivering för sitt förslag 7. Övriga kandidater presenterar sig i 3 min 8. Utfrågning i 10 min startas med 3 st frågor från Valberedningen 9. Diskussion (efter det att alla kandidater utfrågats) i 15 min 10. Beslut Petter Starlander tilläggsyrkade på att presentationstiden förlängs till 5 minuter på de poster då det finns fler än en kandidat till en post. Mötet biföll Sofia Henrysons yrkande med Petter Starlanders tilläggsyrkande. Sofia Henryson yrkade på att samma talarlista vid utfrågningen ska användas för alla kandidater som söker samma post, vilket innebär att alla kandidater kommer utfrågas på samma vis. Detta kommer sedan underlätta vid diskussionen. Mötet biföll yrkandet. 12. Val av sektionsstyrelse (se valberedningens nomineringar i bilaga 12) a) Ordförande Talmannen presenterade valberedningens förslag till posten som sektionens ordförande: My Bratbakken Lundvall. Petter Starlander motkandiderade posten. Mötet valde My Bratbakken Lundvall (personnummer: ) till Ordförande på Kemi- och Biotekniksektionen b) Skattmästare Talmannen presenterade valberedningens förslag till posten som sektionens skattmästare: Elin Nordahl. Mötet valde Elin Nordahl (personnummer: ) till Skattmästare på Kemi- och Biotekniksektionen c) Aktivitetsordförande Talmannen presenterade valberedningens förslag till posten som sektionens Aktivitetsordförande: Oskar Hansson. Fredrik Tegnér motkandiderade posten. Mötet valde Oskar Hansson till Aktivitetsordförande på Kemi- och Biotekniksektionen d) Sekreterare Talmannen presenterade valberedningens förslag till posten som sektionens Sekreterare: Alisa Rizvanovic. Mötet valde Alisa Rizvanovic till Sekreterare på Kemi- och Biotekniksektionen e) Källarmästare Talmannen presenterade valberedningens förslag till posten som sektionens Källarmästare: Nina Bjurman.

7 Erik Bergman motkandiderade posten. Mötet valde Erik Bergman till Källarmästare på Kemi- och Biotekniksektionen f) Sexmästare Talmannen presenterade valberedningens förslag till posten som sektionens Sexmästare: Ronja Borg Larsen. Ida Kleinau Andersson motkandiderade posten. Mötet valde Ida Kleinau Andersson till Sexmästare på Kemioch Biotekniksektionen g) Överphøs Talmannen presenterade valberedningens förslag till posten som sektionens Överphøs: Daniel Almgren. Emma Persson (B10) och Jonny Karlsson motkandiderade posten. Mötet valde Emma Persson (B10) till Överphøs på Kemioch Biotekniksektionen Max Hammarfjord yrkade på att flytta fram punkt 12. j) SrBK-ordförande innan h) IKG-ordförande, och efter det ajournera mötet. Gustav Rällfors yrkade på att välja hela styrelsen och efter det ajournera mötet. Elisabeth Ax yrkade på att välja IKG-ordförande och efter det ta beslut om ajournering. Mötet fann bifall för Elisabeth Ax yrkande. h) IKG-ordförande Valberedningen vakantsatte posten som sektionens IKGordförande då ingen kandidat fanns. Louise Beckius kandiderade till posten. Mötet valde Louise Beckius till IKG-ordförande på Kemioch Biotekniksektionen i) Vice ordförande/ Valberedningen vakantsatte posten som sektionens Vice Internationell sekreterare ordförande/internationell sekreterare då ingen kandidat fanns. Max Hammarfjord och Petter Starlander kandiderade till posten. Mötet valde Petter Starlander (personnummer: ) till Vice ordförande/ Internationell sekreterare på Kemi- och Biotekniksektionen j) SRBK-ordförande Valberedningen vakantsatte posten som sektionens SRBKordförande då ingen kandidat fanns. My Bratbakken Lundvall nominerade Max Hammarfjord till SRBK-ordförande. Max Hammarfjord tackade ja till nomineringen. Mötet valde Max Hammarfjord till SRBK-ordförande på Kemi- och Biotekniksektionen Sofia Henryson yrkade på att ajournera mötet och fortsätta nästa dag kl (20 november). Mötet ajournerades kl Mötet återupptogs kl

8 13. Val av SRBK:s styrelse Valberedningens förslag till poster i SrBKs styrelse presenterades enligt bilaga Val av övriga funktionärer Rickar Möller kandiderade till evenemangsansvarig. Erik Bergman nominerar Simon Tallvod till evenemangsansvarig. Han tackade nej till nomineringen. Elisabeth Ax nominerade Elisabeth Johansson till Vicestudierådsansvarig. Hon tackade nej till nomineringen. Sofia Henryson yrkade på att besluta om val av valberedningen resterande förslag i klump. Detta godkändes av mötet. Därefter valde mötet valberedningens förslag samt Rickard Möller som evenemangsansvarig. a) Informationsutskottet Valberedningens förslag till poster i Informationsutskottet presenterades enligt bilaga 12. Erik Bergman kandiderar till arkivarie. Sarah Törnqvist nominerade Catherine Nilsson till arkivarie. Catherine Nilsson tackade ja till nomineringen. Erik Bergman tar tillbaka sin kandidatur för att senare istället kandidera till arkivarielärling. Sofia Henryson yrkade på att besluta om val av valberedningen resterande förslag i klump. Detta godkändes av mötet. Mötet valde därefter valberedningens förslag samt Catherine Nilsson som arkivarie. b) Sexmästeriet Valberedningens förslag till poster i Sexmästeriet presenterades enligt bilaga 12. Därefter presenterade Sofia Henryson inkomna motkandideringar. Sofia Henryson yrkade på att välja posterna i samma ordning som valberedningens förslag. Elisabeth Ax yrkade på att välja posterna med flera kandidater först och sedan välja resterande poster i klump. Mötet biföll Elisabeth Axs yrkande. Frida Stolt yrkade på att minska utfrågningstiden från 10 minuter till 5 minuter. Mötet biföll yrkandet. Emil Thorselius var valberedningens förslag till Köksmästare. Sofia Lindberg motkandiderade posten.

9 Sofia Henryson yrkade på att ta 45 minuters matpaus. Mötet biföll detta. Mötet ajournerades kl Mötet återupptogs kl Mötet valde Emil Thorselius till Köksmästare. Klas Berggren var valberedningens förslag till Vice Barmästare. Klas Bratteby motkandiderade posten. Mötet valde Klas Berggren till Vice barmästare. Madeleine Göransson och Sofia Lindberg kandiderade till den vakanta posten Vice köksmästare. Mötet valde Madeleine Göransson till Vice köksmästare. Ronja Borg Larsen kandiderade till den vakanta posten Vice sexmästare. Därefter valde mötet in resterande poster i klump med tillägg av Ronja Borg Larsen som Vice Sexmästare. c) Källarmästeriet Valberedningens förslag till poster i Källarmästeriet presenterades enligt bilaga 12. Anna-Lovisa Nynäs var valberedningens förslag till Vice Källarmästare. Nina Bjurman motkandiderade posten. Anna-Lovisa Nynäs var inte närvarande på mötet, dock var hon enligt källor förvarnad om att motkandidering skulle ske. Mötet valde Nina Bjurman till Vice Källarmästare. Sofia Henryson yrkade på att besluta om val av valberedningen resterande förslag i klump. Detta godkändes av mötet. Mötet valde därefter valberedningens förslag på resterande poster i källarmästeriet i klump. d) Kulturutskottet Valberedningens förslag till poster i Kulturutskottet presenterades enligt bilaga 12. Elisabeth Ax nominerade Moa Larsson till sångarstridsöverste. Moa Larsson tackade nej till nomineringen. Öyvind Nörregård nominerade Simon Tallvod till sångarstridsöverste. Simon Tallvid tackade ja till nomineringen. Sofia Henryson yrkade på att besluta om val av valberedningen resterande förslag i klump. Detta godkändes av mötet. Mötet valde därefter valberedningens förslag samt Simon Tallvod som sångarstridsöverste.

10 e) Allmänna utskottet Valberedningens förslag till poster i Allmänna utskottet presenterades enligt bilaga 12. Max Hammarfjord nominerade Petter Starlander till hoppborgsansvarig. Petter Starlander tackade nej till nomineringen. Elisabeth Ax nominerade Henrik Fryklund till hoppborgsansvarig. Henrik Fryklund tackade ja till nomineringen. Petter Starlander nominerade Max Hammarfjord till hoppetossa. Max Hammarfjord tackade ja till nomineringen. Elisabeth Ax nominerade Rickard Möller till hoppetossa. Rickard Möller tackade ja till nomineringen. Sofia Henryson yrkade på att besluta om val av valberedningen resterande förslag i klump. Detta godkändes av mötet. Mötet valde därefter valberedningens förslag samt Henrik Fryklund som hoppborgsansvarig och Max Hammarfjord och Rickard Möller som hoppetossor. f) Kommando Gul Valberedningens förslag till poster i Kommando Gul presenterades enligt bilaga 12. Martin Boström, Ingrid Ramm och Rebecca Arvidsson kandiderade till Kommando Jon. Sofia Henryson yrkade på att besluta om val av valberedningen resterande förslag i klump. Detta godkändes av mötet. Mötet valde därefter valberedningens förslag samt Martin Boström, Ingrid Ramm och Rebecca Arvidsson till Kommando Jon.. g) Idrottsutskottet Valberedningens förslag till poster i Idrottsutskottet presenterades enligt bilaga 12. Jonny Karlsson, Jeanette Karlsson, Elsa Wingårdh och Elin Nilsson kandiderade till idrottsjoner. Jonny Karlsson nominerade Tim Nilsson och Elias Thörnqvist till idrottsjoner. Tim Nilsson och Elias Thörnqvist tackade ja till nomineringen. Sofia Henryson yrkade på att besluta om val av valberedningen resterande förslag i klump. Detta godkändes av mötet. Mötet valde därefter valberedningens förslag samt Jonny Karlsson, Jeanette Karlsson, Elsa Wingårdh, Elin Nilsson, Tim Nilsson och Elias Thörnqvist till idrottsjoner. h) Medaljkommittén Valberedningens förslag till poster i Medaljkommitén presenterades enligt bilaga 12. Oskar Hansson nominerade Martin Boström till 2:a. Martin Boström tackade nej till nomineringen.

11 Martin Boström nominerade Alexander Rex till 2:a. Alexander Rex tackade ja till nomineringen. Ida Lindström kandiderade som 3:a. Dag Bengtsson kandiderade som 1:a. Sofia Henryson yrkade på att besluta om val av valberedningen resterande förslag i klump. Detta godkändes av mötet. Mötet valde därefter valberedningens förslag samt Dag Bengtsson som 1:a, Alexander Rex som 2:a och Ida Lindström som 3:a. i) Industrikontaktgruppen Valberedningens förslag till poster i Industrikontaktgruppen presenterades enligt bilaga 12. Ella Quist och Christoffer Nilsson kandiderade till Vice IKG-ordförande. Mötet valde Christoffer Nilsson till Vice IKG-ordförande. Sofia Henryson yrkade på att besluta om val av valberedningen resterande förslag i klump. Detta godkändes av mötet.. Mötet valde därefter valberedningens förslag på resterande poster i industrikontaktgruppen i klump. j) Phøs Valberedningens förslag till phøs presenterades enligt bilaga 12. Henrik Fryklund yrkade på 10 minuters paus. Elisabeth Ax yrkade på 5 minuters paus. Mötet biföll Henrik Fryklunds yrkande. Frida Stolt yrkade på 5 phøsare plus ett överphøs. Rickard Möller yrkade på 5 phøsare plus ett överphøs med minst 2 av varje kön inklusive överphøset. Frida Stolt jämkade sig med detta yrkande. Oskar Hansson yrkade på 5 phøsare totalt oberoende på kön. Sedan följde diskussion angående sammansättningen av phøset med avseende på könsfördelning. Gustav Rällfors yrkade på streck i debatten. Mötet godkände detta. Mötet biföll Oskar Hanssons yrkande. Linnea Rudolfsson yrkade på att utöka diskussionstiden från 15 minuter till 30 minuter. Oskar Hansson yrkade på att presentationstiden ska förlängas från 3 minuter till 5 minuter. Mötet biföll Linnea Rudolfssons yrkande.

12 Mötet ajournerades kl Mötet återupptogs kl Mötespresidiet tolkade TLTHs stadgars lydelse ( 24:16) angående personval på följande sätt: Rösta på de bästa kandidaterna, max 5 st, oberoende på kön. De kandidater som får 50% eller mer i en omgång är valda. Räkna med flera omgångar. Då det till slut endast är en post kvar ska valet göras mellan de två kandidater som har största andel av rösterna från förra omgången. Nya omgångar tills posterna är tillsatta. Sofia Henryson yrkade på paus i 10 minuter. Mötet godkände detta. Mötet ajournerades kl Mötet återupptogs kl Mötet valde därefter Daniel Almgren, Emma Persson (B11), Erik Nordin, Philip Isgaard och Jonny Karlsson till phøsare. k) Revisorer Valberedningen hade inga kandidater till dessa poster. Petter Starlander nominerade Daniel Sahlin till revisor. Daniel Sahlin tackade ja till nomineringen. Därefter valde mötet Daniel Sahlin till revisor. 15. Val av eventuella tilläggsfunktionärer Valberedningens förslag till tilläggsfunktionärer i egenskap av lärlingsposter presenterades enligt bilaga 12. Martina Jostrup avsade sig nomineringen till vaktmästerilärling och kandiderade istället till fiskerivårdsintendentslärling. Erik Bergman kandiderade till arkivarielärling. Erik Bergman nominerade Astrid Sundström till trädgårdsmästarlärling. Astrid Sundström tackade ja till n omineringen. Därefter valdes valberedningens resterande tre lärlings förslag samt Martina Jostrup till fiskerivårdsintendentlärling, Erik Bergman till arkivarielärling och Astrid Sundström till trädgårdsmästarlärling. Elisabeth Ax yrkade på att välja in projektledaren samt kassören för BioTeknikDagarna 2013 som funktionärer på K-sektionen. Ida Lindström i egenskap av projektledare och Sara Vikström i egenskap av kassör. Mötet biföll yrkandet. Därefter valde mötet in Ida Lindström (projektledare) och Sara Vikström (kassör) som funktionärer. 16. Beslutsuppföljning Elisabeth Ax föredrog beslutsuppföljningen enligt bilaga 13 och informerade om att styrdokumenten nu är uppdaterade vad gäller redaktionella- och syftningsfel. 17. Övriga frågor Inga övriga frågor. Mötet valde att lägga punkt 1 till handlingarna och uppdrog åt styrelsen 2012 att fixa punkt 2 till VT Meddelanden Ida Lindström meddelade att BioTeknikDagarna kommer

13 anordnas i Lund 2013 och att alla som är intresserade är välkomna att hjälpa till! Sarah Törnqvist informerade om att IKG anordnar lunchföredrag kommande dag (21/11) i K:A med Skånes Livsmedelsakademi samt två alumner. Elisabeth Ax meddelade att det fortfarande är möjligt att väljas in på de just nu vakanta posterna av styrelse 2012 och styrelse Gustav Rällfors meddelade att det inom snarast kommer finnas K-märkta prylar att införskaffa på sektionen samt att det nu finns ett digitalt arkiv på sektionen i form av en hårddisk! Rickard Möller uppmanade alla på mötet att rösta i fullmäktige! Anni Guhl meddelade att Kommando Gul ska ha en julpub inom de kommande veckorna. Emma Persson meddelade om att 6M ska ha brunch i Gallien på söndag. Elisabeth Ax informerade om att K-sektionen eventuellt har slagit rekord i flest antal deltagare på HT samt godast mat! Marianne Koliana meddelade om att det den 27/11 kommer vara en mingelkväll med Haldor Tropsoe på K:C och att det kommer bjudas på god mingelmat. 19. TFMA Talman Sofia Henryson förklarade mötet avslutat kl den 21 november Sofia Henryson Talman Malin Johansson Bohm Sekreterare Sophia Natt och Dag Justerare Marianne Olofsson Justerare

14 Bilaga 1

15

16 Bilaga 2

17

18 Bilaga 2.1

19

20 KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Kemi- och Biotekniksektionens andra extrainsatta sektionsmöte Mötet äger rum klockan 17:15 måndagen den 1:a oktober i K:C på Kemicentrum. Dagordning Ärende Åtgärd 1. TFMÖ Talman Sofia Henryson förklarade mötet öppnat kl Tid och sätt Mötet godkände tid och sätt. 3. a) Adjungeringar Se bilaga 1.1. b) Närvarande Se bilaga Fastställande av dagordning Dagordningen godkändes som den låg enligt bilaga Justering a) Val av tvenne justerare och tillika rösträknare Daniel Almgren och Rickard Möller valdes till justerare och tillika rösträknare. b) Datum för justering Sofia Henryson yrkade på att datum för justerat protokoll ska infalla senast den 15 oktober, 10 läsdagar efter mötet. Mötet godkände detta. 6. Föregående mötesprotokoll Talman Sofia Henryson föredrog kortfattat mötesprotokollet från föregående sektionsmöte. Mötet valde därefter att lägga protokollet från vårterminsmötet (bilaga 3) till handlingarna. 7. Revisionsberättelse för 2011 Martin Blom och Matilda Larsson föredrog en ny revisionsberättelse, bilaga 4, där de informerar om att de felaktigheter som uppdagats i bokföringen inför vårterminsmötet, nu har är tillrättade. Alla gamla och nya fordringarna, till exempel 6700 SEK på företag, som fortfarande kvarstår bör dock ses över. Revisorerna emeritus, Martin Blom och Matilda Blom yrkade på att styrelsen 2011 beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret Samt att gamla fordringar

21 på företag, på teknologer och fordringen på skifteshelgen 2008 ska avskrivas. Julia Ågren yrkade på att revisorernas yrkanden om fordringar ska tas i klump efter det att förslaget på resultatsdispositionen och ansvarsfriheten är informerade och beslutade. Mötet godkände detta. 8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 2011 Sofia Henryson yrkade på att ställa revisorernas yrkande om att styrelsen 2011 ska beviljas ansvarsfrihet, mot avslag. Mötet biföll revisorernas yrkande och därmed beviljades styrelsen 2011 ansvarsfrihet för verksamhetsåret Resultatsdisposition Julia Ågren föredrog den ekonomiska situationen för utskotten Alla utskott drog in lite för mycket pengar än vad de skulle och styrelsen 2011 gjorde av med för lite pengar. Detta innebar att K-sektionen gick plus istället för minus Julia Ågren föredrog en uppdaterad version av resultatsdisposition som föredrogs på VT2012, se bilaga 5. Julia Ågren föredrog även hur det ser ut i K-sektionens fonder för tillfället. Den fond som används mest är Teknologrumsfonden, men där går det i princip plus minus noll. Se bilaga 6. Elisabeth Ax yrkade på att styrelsen 2011s resultatsdisposition ändras så att de aktuella avskrivningarna som ska göras, görs från Teknologrumsfonden. Samt att SEK ska placeras i Jubileumsfonden, istället för och att Maskinparksfonden får 3027 SEK istället för 8027 SEK. (Se yrkande i bilaga 7) Diskussion kring om hur pengar ska lyftas för att större inköp ska kunna göras, till exempel inköp av ny kyl till Gallien. Daniel Sahlin informerar om att det inte är helt öppet att ta pengar från vilken fond som helst. För att lyfta pengar från Renoveringsfonden behövs till exempel ett sektionsmöte hållas. Men att lyfta pengar från Maskinparksfonden och Teknologrumsfonden kan styrelsen själva besluta. Mötet godkände styrelsen 2011 förslag på resultatsdisposition med Elisabeth Ax ändringar. (Se ändringar i bilaga 7)

22 10. Motioner andra läsningen a) Motion om att bryta ut Kommando Gul Sofia Henryson föredrog kortfattat motionen och till ett eget utskott styrelsens svar, samt yrkanden och beslut från föregående sektionsmöte, VT2012 (bilaga 8) Henrik Fryklund yrkade på att ta matpaus efter 10. a) alternativt kl , beroende på vad som infaller först. Sofia ändringsyrkade på att ta matpaus efter hela 10. Mötet godkände detta. Max Hammarfjord och Rickard Möller föredrog mer ingående tanken bakom och motionen som den låg på VT2012. Daniel Sahlin yrkade på att avslå tilläggsyrkandet Kommando Gul får hålla maximalt 6 st pubar i TR varje verksamhetsår för att inte konkurrera med Sexmästeriet för ansökning om alkoholtillstånd. i styrelsens svar, då det inte finns något maxantal tillåtna pubar/år. Sofia Henryson yrkade på att ställa motionen med styrelsens svar och beslut från VT2012 mot Daniel Sahlins yrkande. Mötet finner bifall för Daniel Sahlins yrkande. Sofia Henryson ställde därefter Daniel Sahlins yrkande mot avslag. Mötet biföll Daniel Sahlins yrkande. b) Motion angående två nya poster till Sofia Henryson föredrog motionen med informationsutskottet styrelsens svar och tilläggsyrkanden (bilaga 9). Mötet ajournerades kl för matpaus. Mötet återupptogs kl Sofia Henryson yrkade på att ställa motionen med ändringar mot avslag. Mötet biföll motionen med ändringar. 11. Ändringar av styrdokumenten Elisabeth Ax informerar om att det på VT2012 bestämdes att styrdokumenten skulle ses över och att redaktionella fel skulle tillrättas. Till exempel att alla benämningar på K-sektionens uppehållsrum ska ändras från TR till Gallien.

KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Dagordning(1) KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Kemi- och Biotekniksektionens tionde Styrelsemöte. Mötet äger rum klockan 17.15 tisdagen den 4 november i konferensrummet Marie Curie.

Läs mer

KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Kemi- och Biotekniksektionens femte Styrelsemöte. Mötet äger rum klockan 17.15 måndagen den 13:e maj hemma hos Inspector Jan-Olle Malm. Dagordning

Läs mer

Dagordning FM6 Tid: Onsdagen den 19 maj 2015 17:15. Plats: Hollywood, Kårhuset.

Dagordning FM6 Tid: Onsdagen den 19 maj 2015 17:15. Plats: Hollywood, Kårhuset. DAGORDNING FM6 2015 Kårhuset Lund, den 12 maj 2015 Björn Sanders, Talman Dagordning FM6 Tid: Onsdagen den 19 maj 2015 17:15. Plats: Hollywood, Kårhuset. Ärende Åtgärd Kom Bilaga 1 TFMÖ Ordnfr 2 3 Val av

Läs mer

Dagordning FM2 / 2014

Dagordning FM2 / 2014 DAGORDNING FM2 / 2014 Lund, 5 mars 2014 Johan Förberg, Talman EXPEdition tel: 046 540 89 20 Fax: 046 14 03 14 Mail: expen@tlth.se Web: www.tlth.se Öppettider: Läsdagar 11.00 14.15 Besöksadress: John Ericssons

Läs mer

Protokoll ÅRSMÖTE. Datum: 2013-11-20 Tid: 19:00 Plats: Michael Hansens Gillestuga

Protokoll ÅRSMÖTE. Datum: 2013-11-20 Tid: 19:00 Plats: Michael Hansens Gillestuga Protokoll ÅRSMÖTE Datum: 2013-11-20 Tid: 19:00 Plats: Michael Hansens Gillestuga Ordförande: Robert Jönsson Sekreterare: Annie Svensson Rösträknare och justerare: Anton Karlsson och Robin Jakobsson Bilagor:

Läs mer

Sektionen för Teknisk Biologi, LiTH Kårallen, Universitetet 581 83 LINKÖPING. Kallelse till Sektionsmöte: Vårmöte 2011-02-14

Sektionen för Teknisk Biologi, LiTH Kårallen, Universitetet 581 83 LINKÖPING. Kallelse till Sektionsmöte: Vårmöte 2011-02-14 Kallelse till Sektionsmöte: Vårmöte 2011-02-14 Tid: Måndag 14 februari kl 17.15 Plats: C2, C-huset Kallade: Sektionens medlemmar Sektionens styrelse Revisorerna Urfadderiet 10 LinTeks styrelse 10/11 PKB

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR STORA ÅRSMÖTET 2015

FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR STORA ÅRSMÖTET 2015 ÖVRIGA HANDLINGAR 2015 1 FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR STORA ÅRSMÖTET 2015 1. Öppnande av mötet 2. Fastställande av röstlängd 3. Fråga om mötets behöriga utlysande 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet

Läs mer

Konstituerande möte. Ordförande

Konstituerande möte. Ordförande Styrelsen En ideell förening måste ha en styrelse. Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt att representera föreningen i olika

Läs mer

E- SEKTIONEN INOM TLTH

E- SEKTIONEN INOM TLTH DAGORDNING HT/13 DAGORDNING Tid och sätt Datum: 12:e november 2013 När: kl 17 Var: E:B Föredragningslista 1 TaFMÖ 2 Val av mötesordförande 3 Val av mötessekreterare 4 Tid och sätt 5 Val av två justeringspersoner

Läs mer

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VÅRTERMINSMÖTE. John Ericssonsv 1 223 63 Lund Se bilaga 1, röstlängd

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VÅRTERMINSMÖTE. John Ericssonsv 1 223 63 Lund Se bilaga 1, röstlängd SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VÅRTERMINSMÖTE Datum 2013-04-22 Tid 17:15 Plats Beslutande V-Café John Ericssonsv 1 223 63 Lund Se bilaga 1, röstlängd Övriga Närvarande Martin Nilsson Annika Strandberg Sofia Lövgren

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA 1314-KF-02

FÖREDRAGNINGSLISTA 1314-KF-02 Kårfullmäktigesammanträde # 024 13/14 10/11 Datum: 2011-02-02 2013-11-14 Tid: i. 18.00 23.00 Plats: L1, H1, KTH Campus ii. FÖREDRAGNINGSLISTA 1314-KF-02 KUNGSHOLMEN 2013-10-31 * = bilaga finns 1. Formalia

Läs mer

Kallelse till sektionsmöte 2013-02-12

Kallelse till sektionsmöte 2013-02-12 Kallelse till sektionsmöte 2013-02-12 Tid: Tisdag 12e februari kl 17.15 Plats: C2, C-huset Kallade: Sektionens medlemmar Sektionens styrelse Revisor LinTeks Styrelse 12/13 Programnämndsordförande PKB,

Läs mer

Protokoll fört vid Glögg-SM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Glögg-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Glögg-SM 2011-11-21 1(8) Protokoll fört vid Glögg-SM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2011-11-21, 17:48 22:15 Plats Närvarande L1, KTH se bilaga 1 Mötets högtidliga öppnande Andreas

Läs mer

Inledning. Augusti 2012 Kårhuset, Lund Dokumentet färdigställdes i augusti 2012

Inledning. Augusti 2012 Kårhuset, Lund Dokumentet färdigställdes i augusti 2012 Verksamhetsberättelse 2011/2012 Inledning Denna verksamhetsberättelse är ett försök att i ett dokument sammanfatta det arbete som utförts under verksamhetsåret 2011/2012 på Teknologkåren vid Lunds Tekniska

Läs mer

Andreas Rolén (IT11) väljs som mötesordförande. Daniel Bergqvist (IT10) väljs som mötets sekreterare.

Andreas Rolén (IT11) väljs som mötesordförande. Daniel Bergqvist (IT10) väljs som mötets sekreterare. Teknologsektionen Informationsteknik, Chalmers Sektionsmöte 2014 02 27, HB3 18:15 1 Mötets öppnande Andreas Rolén (IT11) öppnar mötet 18:15. 2 Val av mötets ordförande Andreas Rolén (IT11) väljs som mötesordförande.

Läs mer

1 Mötets öppnande Hanna Kowalska Elleberg (styrit) hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat klockan 18:15.

1 Mötets öppnande Hanna Kowalska Elleberg (styrit) hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat klockan 18:15. Teknologsektionen Informationsteknik, Chalmers Sektionsmöte 2012-10-11, HC2 18:15 1 Mötets öppnande Hanna Kowalska Elleberg (styrit) hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat klockan 18:15. 2 Val

Läs mer

Mötesprotokoll MTS:s Vintermöte

Mötesprotokoll MTS:s Vintermöte Mötesprotokoll MTS:s Vintermöte Datum: 2012-02-13 Tid: 17:15 Plats: C1 Närvarande: Se bifogad närvarolista 1. Mötets öppnande Maskinteknologsektionens ordförande Erik Helander hälsade alla välkomna och

Läs mer

Svenska Kyrkans Unga i Täby

Svenska Kyrkans Unga i Täby ÅRSMÖTE 2014 Svenska Kyrkans Unga i Täby 8 februari Karlberg Årsmöteshandlingarnas innehåll s. 3 Schema och praktisk information s. 4 Stadgar för Svenska Kyrkans Unga i Täby s. 6 Sammanträdesordning s.

Läs mer

Dagordning FM5 / 2014

Dagordning FM5 / 2014 DAGORDNING FM5 / 2014 Lund, 13 maj 2014 Johan Förberg, Talman EXPEdition tel: 046 540 89 20 Fax: 046 14 03 14 Mail: expen@tlth.se Web: www.tlth.se Öppettider: Läsdagar 11.00 14.15 Besöksadress: John Ericssons

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte 4 1 Checklista inför årsmötet 4 4 Extra årsmöte 4 4 Mötesteknik på årsmötet 4 5 Årsmöteshandlingar 4 7 Verksamhetsberättelse 4 7 Ekonomisk berättelse

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte Checklista inför årsmötet Extra årsmöte Mötesteknik på årsmötet Årsmöteshandlingar Verksamhetsberättelse Ekonomisk berättelse Verksamhetsplan och

Läs mer

Emma Gustafsson (styrit) öppnar mötet 18:16. Andreas Rolén (IT11) väljs som mötets ordförande. Sara Johansson (styrit) väljs som mötets sekreterare.

Emma Gustafsson (styrit) öppnar mötet 18:16. Andreas Rolén (IT11) väljs som mötets ordförande. Sara Johansson (styrit) väljs som mötets sekreterare. Teknologsektionen Informationsteknik, Chalmers Sektionsmöte 2015-05-21, HC1 18:15 1 Mötets öppnande Emma Gustafsson (styrit) öppnar mötet 18:16. 2 Val av mötets ordförande Andreas Rolén (IT11) väljs som

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-05-18

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-05-18 Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-05-18 Styrelsemöte 18 maj 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:29 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen

Läs mer

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 ÅRSMÖTE 2014 Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 Hej! Det här är de årsmöteshandlingar som styrelsen har förberett för 2014 års årsmöte. Vi har länge sett fram emot årsmötet som är den plats där

Läs mer

KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013

KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013 KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013 KONGRESSHANDLINGAR Distriktskongress Stockholm 2013 Lördagen den 25:e Maj 2013 kl 15:00 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Formalia 2.1. Fastställande

Läs mer

SKKs Frågebank (t.o.m. oktober 2007)

SKKs Frågebank (t.o.m. oktober 2007) SKKs Frågebank (t.o.m. oktober 2007) Frågebanken startades 1998-10-14,15 och innehåller frågor som tagits upp inom SKK/FK. Banken innehåller tre huvudavsnitt: Klubbstyrelsen, Årsmötet samt Allmänt. Frågor

Läs mer

Höstterminsmöte 2014 Sektionsmötesprotokoll

Höstterminsmöte 2014 Sektionsmötesprotokoll Höstterminsmöte 2014 Sektionsmötesprotokoll Sektionen för Industriell Ekonomi Lunds Tekniska Högskola 9 December 2014 PROTOKOLL Höstterminsmöte, Sektionen för Industriell ekonomi Tid: tisdag 9 december,

Läs mer

Handlingarna SM 1 2013/2014

Handlingarna SM 1 2013/2014 Handlingarna SM 1 2013/2014 Plats: H1, Tid: 18.01 Matanmälan på kongligkemi.se Glöm ej Kårleg Kallelse till SM1 Styrelsen 2013/2014 2013-09-23 Sid 1(1) KALLELSE TILL SEKTIONSMÖTE 1 Tid: måndagen den 30

Läs mer

1.4 Val av två rösträknare tillika justerare Till rösträknare och justerare valdes Tommie Hjerén och Sara Karlsson.

1.4 Val av två rösträknare tillika justerare Till rösträknare och justerare valdes Tommie Hjerén och Sara Karlsson. Sid. 1(16) Protokoll fört vid Catahyas årsmöte 25 februari 2006 Älvsjö, Stockholm. 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande Nina Högberg öppnade mötet. 1.2 Val av mötesordförande Wilhelm Raab valdes mötesordförande.

Läs mer

Sektionen för Elektronikdesign Bilagor höstmötet 2013. A. Sektionsmedlemmar

Sektionen för Elektronikdesign Bilagor höstmötet 2013. A. Sektionsmedlemmar Bilaga 1 Närvarollista A. Sektionsmedlemmar Förnamn Efternamn KIM ARDINGE AMANDA ARVIDSSON ANTON BACKLUND MARCUS BEIDEGÅRDH NICKLAS BOHMAN TOBIAS EDSTRÖM JOHAN ERIKSSON MOA ERIKSSON JACOB FREDRIKSSON CHRISTOFFER

Läs mer