Byggbeskrivning. till nummerpresentatören

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Byggbeskrivning. till nummerpresentatören"

Transkript

1 Byggbeskrivning till nummerpresentatören Arbetet med nummerpresentatören kommer att ge dig många värdefulla elektronikkunskaper. Du kommer att få komponentkännedom, lära dig löda och att programmera en enchipsdator. Dessutom får du en grej som du har stor nytta av. Bakgrund. I te le fonnätet finns en tjänst som heter Överföring av num mer in for ma tion över ana log ledning vid an kom mande trafik el ler på engel ska Caller ID. Det in nebär att in nan den första ring sig nalen kom mer så sänds numret hos den up prin gande te le fonen över till den up pringde. Numret sänds med samma ton sig nal ler ing som när man själv slår ett te le fon num mer, s.k. DTMF- signaler. Detta ger oss en möjlighet att få reda på vem som ringer utan att först behöva svara i te le fon. Vi kan också lagra num ren i ett minne så att vi senare kan se vilka som har ringt, t.ex om man varit bortrest. När man sänder en sif fra sker det all tid med hjälp av två toner, den ena från en grupp av låga toner och den an dra från en grupp av höga toner, en ligt vid stående ta bell. Ton erna är stan dard is erade av den in ter na tionella kom mittén CCITT, och gäl ler över hela världen. Låga frekvenser (Hz) Höga frekven ser (Hz) Hz A B C För att känna av ton sig nal ler in gen på te le fon- lednin gen använder vi en 941 * 0 # D för dig s.k., DTMF- mottagare. Den har två inbyggda sjätte ordnin gens Tonsignalering enligt CCITT switched- capacitor filter som separe rar de låga och höga tonerna. Vidare har den två frekvens räk nare som be stäm mer vilka toner som har mottagits. När kret sen iden ti fi erat ett riktigt ton-par under en till räck ligt lång tid, la gras den 4 bitars kod som rep re sen terar sif fran i en latch sam ti digt som kret sen ak tiv erar sig nalen STD för att in dik era att den tagit emot en ny siffra. 4- bitskoden kan man få ut ur kret sen ge nom att ak tiv era sig nalen OE (Output En able). De fyra data bi tarna är nor malt högoh miga, men kan göras drivande med OE- signalen. För att kret sen inte skall reagera på ovid kom mande ljud som tal och visslingar, krävs att tonparet varit sta bilt under en viss tid, som man kan ställa in med en RC-krets. Nummerpresentatör - 1

2 Den up prin gande te le fonens num mer överförs en ligt föl jande sekvens: D p S 1 p S 2 p S 3 p... S n p C Där det in ledande tecknet D sig nale ras med tonparet 941/1633 Hz och det avs lutande teck net C sig nale ras med 852/1633 Hz. S 1, S 2... S n representerar te le fon num rets siffror och p är en paus mel lan varje tonpar. Nomi nell sändning shas tighet är 70 ms/tecken och 70 ms/paus. Mottagaren bör dock kunna detektera tecken och pauser ner till tid erna 48 ms. Man kan anse num meröverför in gen som avs lu tad när man mottagit stopp sig nalen C, när 1.8 s gått se dan sista sif fran, el ler när man mottagit ring sig nalen. Byggsatsen Byggsatsen innheåller alla de komponenter som behövs. Kontrollera mot styckelistan att du fått alla komponenter. Motstånden är märkta med en färgkod. De olika färgerna betyder olika siffror från noll till nio enligt en internationell standard. Kontrollera att dina motstånd har rätt värden. Verktyg För att kunna bygga din byggsats på ett proffsigt sätt bör du ha ordentliga verktyg. Lödkolv med c:a 2mm spets som helst bör vara temperaturreglerad till 350 C. Snedavbitare tång med liten fas. Med den kan du klippa av komponentbenen som sticket ut på lödsidan av kretskortet. Den lilla fasen gör att du kan klippa nära kortet, men också att tången bara kan klippa mjuka material, som koppartråd. Var rädd om tången, den är ditt proffsverktyg. Utvecklingssystemet CE-SAM2 för enchipsdatorn MC68HC705P6A. Med dess hjälp kan du programmera den enchipsdator som sitter i nummer- presentatören och som styr hela apparaten. Q4 Q3 Q2 Q * # A B C D DTMF- mottagarens kodning av de olika tecknen Färg Siffra Svart 0 Brun 1 Röd 2 Orange 3 Gul 4 Grön 5 Blå 6 Violett 7 Grå 8 Vit 9 Den internationella färgkoden Nummerpresentatör - 2

3 Att löda För att fästa komponenterna på kretskortet löder du fast dem ned tenn. Tennet bör ha en smältpunkt på c:a 185 C och en lämplig tjocklek på lodtråden är 0.7 mm. När du löder måste du först värma komponentbenet och lödpunkten på kretskortet med lödkolven. Sätt därför lödspetsen i vinkeln mellan komponentbenet och kretskortet och värm några sekunder. Därefter för du dit lodtråden. Det gör du i hörnet av komponentbenet, kretskortet och lödspetsen. Då smälter några millimeter av lodtråden av och rinner ner i hålet på kretskortet och fäster komponentbenet. Efter någon sekund tar du bort lödkolven och låter tennet stelna. Se till att tennet har flutit ut ordentligt. Röken som bildas av flussmedlet i lodtråden kan ge allergiska besvär vid inandning. Du bör därför se till att du ett svagt viddrag förbi din arbetsplats, eller använder en röksug. Inlödning av komponenterna. Kretskortet har två sidor. De brukar kallas komponentsida och lödsida. På komponentsidan finns vit text som visar var komponenterna skall sitta. På lödsidan löder man fast komponenterna. För att få in alla komponenter har vi tvingats placera några komponenter även på lödsidan - nämligen LCD-displayen och de 4 tryckströmställarna och de två lysdioderna. 1. Börja med att stoppa i motstånden (resistorerna) i kretskortet på komponentsiden (den med vitt komponenttryck). Vik benen på baksidan så att komponenten sitter kvar när du vänder på korten. För motstånden spelar det ingen roll åt vilket håll du vänder komponenterna. Det finns totalt 14 motstånd på kortet. Löd därefter fast mostånden och klipp av överskotten av benen på lödsidan. 2. Montera därefter socklarna till de integrerade kretsarna. Det är två stycken, en med 28 pinnar för enchipsdatorn och en med 18 pinnar för DTMF-mottagaren. Vid kortsidan av komponenttrycket för socklarna finns en liten ruta. Den visar hur sockeln skall vridas. Vid denna kortsida sitter ben 1 på den integrerade kretsen. Vänd socklarna rätt! Om du vänder på kortet, trillar socklarna ur. Du måste därför hålla emot met ett finger på sockeln när du löder fast den. Stoppa INTE i komponenterna ännu! 3. Montera kondensatorerna. En av kondensatorerna - den stora elektrolytkondensatorn - måste vändas åt rätt håll. För de små keramiska kondensatorerna spelar det ingen roll åt vilket håll man vänder dem. På sidan av elektrolytkondensatorn finns en markering av vilken sida som är minuspol. I komponenttrycket finns markerat i vilket hål som kondensatorns pluspol skall sättas i. 4. Montera transistorn och trimpotentiometern. De har tre ben och kan bara monteras på ett sätt. Förväxla inte transistornd BC237 med resetkretsen och spänningsregulatorn som ser liknande ut. Vrid trimpotentiometern helt medurs. Nummerpresentatör - 3

4 5. Montera reset-kretsen (DS1813) och spänningsregulatorn (78L05). De har tre ben som sitter i rad. Intill komponenten finns ett streck i komponenttrycket. Det markerar åt vilket håll den platta sidan av komponenten skall vändas. 6. Montera RJ11 kontakten som skall gå till telefonlinjen och strömförsörjningskontakten. 7. Montera dioderna. I komponenttrycket finns en diodsymbol bestående av en pil och ett tvärstreck. På komponenten finns också ett streck målat runt komponenten i ena ändan. Dioden skall vändas så att ringen runt komponenten är åt samma håll som strecket i komponenttrycket. 8. Montera likriktarbryggan. På komponenten är ett hörn avfasat och uppepå komponenten finns även symboler för +, - och ~. Montera bryggan så att + tecknet vänds mot hörnet mellan 9V-kontakten och lådans gavel, och så att - tecknet vänds mot texten NUMMERPRESENTATÖR. 9. Montera kristallerna. Det finns två olika kristaller med frekvenserna Mhz och Mhz. Förväxla dem inte! Det spelar ingen roll hur du ändvänder kristallerna. 10. Montera batterihållarna. De skall vändas så att men sedan kan stoppa i ett litet batteri. Stoppa INTE i några batterier ännu! Du har nu monterat allt från komponentsidan. Nu återstår att montera displayen, tryckströmställarna och lysdioderna. De skall monteras från andra sidan. 11. Montera displayen genom att klämma i de fyra små plastdistanserna i kretskortet och sedan trycka dit displayen. Tänk på att vrida displayen så ett raden av guldpläterade kontakthål kommer ovanför raden av hål i kretskortet. Löd sedan in förbindelsen till displayen genom att använda avklippta komponentben. 12. Monters tryckströmställarna. Tänk på att de står rakt upp, de skall ju passa i hålen i lådan. De skall löds på andra sidan, d.v.s. Komponentsidan. Var försiktig med värmen så att inte plasten i strömställaren smälter. 13. Slutligen är det dags att montera lysdioderna. För att de skall komma på rätt höjd så att de sticker ut genom hålen i lådan gör du så här: Sätt i lysdioderna i kretskortet, men löd inte.lysdiodens korta ben skall in i det hål som har en fyrkantig lödpad. Den gröna skall sitta närmast tryckströmställarna. Sätt därefter fast lådans gavel på telefonlinjekontakten. Sätt i kretskortet i lådan. Då skall strömställarna sticka ut genom sina hål och displayen ligga kant-i-kant med lådan. Tag nu i lysdiodernas ben och stick in dem i hålen i lådan så långt det går. Lysdioderna skall då sticka ut någon millimeter. Löd nu fast lysdioderna i detta läge. 14. Löd kabeln till pluggtransformatorn. I ena ändan skall det vara en högtalarkontakt av DIN-typ och i andra ändan en s.k. Batterikontakt för 2.1 mm stift. Var försiktig så att du inte värmer för mycket och smälter plasten eller kabelisoleringen. 15. Montera in telefonkabeln i telefonpluggen. Skruva av locket till telefonpluggen. Vänd kontakten så att kabelns ingångshål är riktat mot dig. I kontakten finns totalt 10 skruvar, 5 Nummerpresentatör - 4

5 till vänster och 5 till höger. De tre översta skruvarna på varje sida är förbundna med varandra med plåtbleck. E två undre skruvarna på varje sida är också förbundna med varandra. De fyra ledarna i kabeln skall nu skruvas fast i telefonpluggen på följande sätt: Röd: Nedre vänstra skruvparet Svart: Gul: Grön: Övre vänstra skruvarna. Använd den understa av skruvarna Över högra skruvarna. Använd den understa av skruvarna Nedre högra skruvparet. Skruva fast kabeln under fästbygeln där kabeln går in i pluggen och skruva slutligen fast locket igen. 16. Håltagning i lådan. Märk ut centrum för de borrade hålen och kanterna för de fyrkantiga hålen. Det gör du lämpligen med hjälp av ett skjutmått, med vars hjälp du ristar fint i plasten. Alla mått är givna i millimeter. Måtten för hålen i lådan är gjorda itifrån den fyrkantiga dekorationsrand som är ingjuten i ovansidan av lådan. Förväxla inte lådan med locket. Funktionstest. När du lött färdigt är det dags att kontrollera kretsen. Börja med att titta väldigt noga på kretsen att allt ser bra ut. Låt gärna en kamrat kontrollera. Nya ögon upptäcker nya fel. 1. Om allt ser bra ut ansluter du matningsspänningen från plugg-transformatorn. Då skall den gröna lysdioden lysa. Om den inte gör det går du till punkt 1 i felsökningslistan. Kontrollera med en voltmeter att spänningen mellan pin 18 och pin 9 på MTDF-mottagarens sockel är 5.0V. Om den inte är det inom ±0.1V går du till punkt 2 i felsökningslistan. 2. Nu skall du kontrollera linjedelen mot telefonen. Drag ur transformatorsladden. Tag fram DTMF-mottagaren och montera den i hållaren. Tänk på att vända den åt rätt håll. Pin 1 är utmärkt med en liten prick och sitter längst ner till vänster om du håller kretsen med texten rättvänd. Eventuellt kan du bli tvungen att böja in benen lite grand. Var försiktig så att de inte böjs olika mycket. 3. När du monterat DTMF-mottagaren ansluter du transformatorn och telefonsladden. Lyft på telefonluren och kontrollera att du får kopplingston. Om du inte får kopplingston går du till 3 i felsökningslistan. Tryck på en av telefonens knappar, och håll den intryckt. Titta på den gula lysdioden. Den skall lysa så länge du håller knappen nertryckt. Det indikerar att du tar emot nummerinformationen. Om den gula lysdioden inte lyser, går du till 4 i felsökningslistan. Prova även med några andra av telefonens knappar. Koppla ur telefonsladden och transformatorsladden. 4. För att prova LCD-displayen och tryckströmställarna använder du lämpligen en enchipsdator som är programmerad med programmet Test_ID.P6. Montera en programmerad enchipsdator. Tänk på att vända den rätt, och att alla ben kommer ner i sockelns hål utan att bli böjda. Koppla in telefonsladden och koppla in en knappsatstelefon Nummerpresentatör - 5

6 i telefonjacket utanpå nummerpresentatörens telefonpropp. Anslut därefter transformatorsladden. Då skall displayen visa texten Nummerpresent. på den översta raden och ett datum på den undre raden. Texten försvinner efter några sekunder. Om texten inte syns har du kanske glömt att vrida potentiometern för fullt medurs. Om den är vriden helt medurs och texten ändå inte kommer upp, går du till punkt 5 i felsökningslistan. 5. Tryck nu på de fyra tryckströmställarna i tur och ordning. Så länge en knapp är intryckt visas texten Knapp x på displayen, där x är siffran 1 till 4 för de fyra olika strömställarna. Om någon tryckströmställare inte fungerar går du till punkt 6 i felsökningslistan. 6. Lyft nu på telefonluren och invänta kopplingston. När du fått det trycker du på knappen 5 på telefonen och håller knappen nertryckt. Så länge knappen är nertryckt skall den gula lysdioden lysa, och när du släpper knappen skall tecknet 5 komma upp på displayen. Slå tre siffror till i normal takt och se att även de siffrorna visas på displayen. Om sifforna inte kommer upp går du till punkt 7 i felsökningslistan. Grattis! Du har nu en fungerande apparat. Nu återstår bara att programmera den. Programmering Denna nummerpresentatör kar konstruerats kring en enchipsdator för att du skall kunna ändra dess funktion och få den att fungera på just det sätt som du själv vill. Endast datorns minnet och din fantasi sätter gränser. För att få ett program att utgå ifrån ingår ett enkelt program som bara presenterar den uppringandes telefonnummer. Utbyggda versioner kan du hämta via internet och modifiera som du själv vill. För att nummerpresentatören skall fungera, måste du givetvis begära att den tjänsten är inlagd på ditt telefonabonnemang. Bilagor 1. Kopplingsschema 2. Komponentplaceringsritning 3. Ritning för håltagning i lådan 4. Felsökningslista Nummerpresentatör - 6

7 Felsökningslista 1. Den gröna lysdioden som indikerar 5 Volt lyser inte. Kontrollera att du har 9 V växelspänning från pluggtransformatorn in på kretskortet. Är den gröna lysdioden rätt monterad Mät växelspänningspolerna på likriktaren. Den skall vara c:a 9 V. Mät spänningen över kondensatorn C6. Den skall vara c:a 10 V likspänning. Mät spänningen öven kondensatorn C7. Skall vara 5.0 V likspänning. Mät spänningen över den gröna lysdioden skall vara c:a 1.3 V likspänning. 2. Du har inte godkänd 5V-matning till IC-kretsarna. Kontrollera att spänningen in till spänningsregulatorn är c:a 10V. Sitter dioderna D1 och D2 vända åt rätt håll och inga batterier är monterade. Sitter komponenterna U3 och U4 vända åt rätt håll 3. Du får ingen kopplingston när du lyfter på luren Drag ur telefonkabeln ur nummerpresentatören. Får du ton då? Tag bort telefonpluggen och koppla bara in telefonen. Får du ton då? Kontrollera att du kopplat in telefonkabeln rätt i telefonpluggen. 4. Du kan inte detektera nummerinformationen. Är den gula lysdioden rätt monterad Är DTMF-mottagaren (U1) rätt monterad? Är transistor T1 rätt monterad Mät spänningen på pin 15 (STD) på U1 när du sänder en siffra från telefonen 5. Du får ingen text på displayen med enchipsdatorn. Kontrollera att enchipsdatorn sitter rätt monterad Kontrollera spänningarna på pin 28 (5V) och pin 14 (jord). Kontrollera att spänningen på pin 1 (reset) är hög. (Över 4 V). Kontrollera att spänningen på pin 2 (interrupt) är hög Kontrollera att enchipsdatorn fungerar i en annan nummerpresentatör 6. En tryckströmställare fungerar inte. Mät med en voltmeter att spänningen in på enchisdatorn från en strömställare växlar mellan 5 och 0 volt när du trycker in knappen. Kortslut mellan polerna på en strömställare och se om texten kommer upp. 7. Du får inte upp rätt siffra på displayen. Kontrollera att kretsarnas alla ben sitter ner i sockeln Kontrollera att alla lödningar flutit ordentligt. Nummerpresentatör - 7

Montering av kretskort 10-40X

Montering av kretskort 10-40X Byggbeskrivning programmerbar digital signaldekoder 10 40X 1[8] Montering av kretskort 10-40X Du har blivit ägare till en byggsats framtagen av signalsidan.se och Hemi konsult HB. Byggsatsen innehåller

Läs mer

Monteringsanvisning till ESR_CAP Mätare v1.0

Monteringsanvisning till ESR_CAP Mätare v1.0 Monteringsanvisning till ESR_CAP Mätare v1.0 Tack för att ni vill bygga en byggsats av JETRONIC. Denna byggsats är inte lämplig för nybörjare. Denna manual skall guida dig genom denna konstruktion steg

Läs mer

Byggbeskrivning styrning. Läs igenom hela beskrivningen innan du börjar.

Byggbeskrivning styrning. Läs igenom hela beskrivningen innan du börjar. Byggbeskrivning styrning. Läs igenom hela beskrivningen innan du börjar. Detta förväntas du hitta i din byggsats: 1st Kretskort 3st Motstånd R1,R2,R3 1st Spänningsregulator 78L05 1st Diod D1 2st Kondensatorer

Läs mer

LARM. Bygg ditt eget larm. Arbeta med elektriska kretsar. Skydda dina värdesaker.

LARM. Bygg ditt eget larm. Arbeta med elektriska kretsar. Skydda dina värdesaker. LARM Bygg ditt eget larm. Arbeta med elektriska kretsar. Skydda dina värdesaker. INNEHÅLL kretskort och larmpanel batterihållare brickor lysdioder, LED motstånd summer strömbrytare påsnitar skruvar kartong

Läs mer

MOTTAGARE FÖR SAQ VLF-SÄNDAREN I GRIMETON BYGGBESKRIVNING OCH LITE OM HUR DEN FUNGERAR

MOTTAGARE FÖR SAQ VLF-SÄNDAREN I GRIMETON BYGGBESKRIVNING OCH LITE OM HUR DEN FUNGERAR MOTTAGARE FÖR SAQ VLF-SÄNDAREN I GRIMETON BYGGBESKRIVNING OCH LITE OM HUR DEN FUNGERAR Världsarvet Grimeton/ Execubic AB, 2014 1 Innehåll m.m. Kretskort Rulle med 0,3 mm lackad koppartråd för L 1, L 3

Läs mer

KE-2. KE-2 Omformare 12DC till 220VAC. Tekniska data 100-270W beroende på transformatorval

KE-2. KE-2 Omformare 12DC till 220VAC. Tekniska data 100-270W beroende på transformatorval KE-2 KE-2 Omformare 12DC till 220VAC Tekniska data Effekt Matningsspänning Utspänning Vågform 100-270W beroende på transformatorval 9-15VDC (MC eller bilbatteri) 220V-270V Fyrkant Förord Omformaren lämpar

Läs mer

Projekt "Kabelsökare" ver 1.4

Projekt Kabelsökare ver 1.4 Projekt "Kabelsökare" ver 1.4 Kan du, väckt mitt i natten, redovisa för 4011:ans pinnkonfiguration och offsetkompensera en 741:a på minst två olika sätt kan du sluta läsa. Kasta en blick på schemat och

Läs mer

Allmänt. Innehåll. Line Ins 3 jan -01

Allmänt. Innehåll. Line Ins 3 jan -01 GSM-LINE 2 INSTALATION Hellmertz Elektronik AB Sjötorpsvägen 8 Box 5 S-230 42 Tygelsjö E-Post Info@Hellmertz.se Tel: 040-466355 Fax: 040-466353 Preliminär! Version: 3.00 Datum: 2 okt 2000 Utskriven: 3

Läs mer

Lödövning, likriktare och zenerstabilisering

Lödövning, likriktare och zenerstabilisering Ellab016A Namn Datum Handledarens sign. Laboration Lödövning, likriktare och zenerstabilisering Varför denna laboration? Att kunna hantera en lödkolv är nödvändigt. I den här laborationen ingår en lödövning

Läs mer

Blinkande LED med 555:an, två typkopplingar.

Blinkande LED med 555:an, två typkopplingar. Blinkande LED med 555:an, två typkopplingar. När vi börjar att koppla med lysdioder, är det kul att prova lite ljuseffekter. En sådan effekt är olika blinkande lysdioder. Det finns flera möjligheter att

Läs mer

http://www.kennethshem.se/loedkurs.htm Liten lödkurs Skrivet av Kenneth Johansson http://welcome.to/kenneth.johansson

http://www.kennethshem.se/loedkurs.htm Liten lödkurs Skrivet av Kenneth Johansson http://welcome.to/kenneth.johansson Liten lödkurs Skrivet av Kenneth Johansson http://welcome.to/kenneth.johansson Här följer en liten lödkurs som ska hjälpa er att löda till husbehov så ni slipper kall-lödningar och onödiga glappkontakter

Läs mer

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003 ATU Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4 Användarmanual Version 2014.58-003 Läs igenom hela användarhandledningen innan produkten används! Viktigt :ATU använder radiosignaler för att kommunicera och är

Läs mer

Disposition av prototypkort

Disposition av prototypkort Mekinstruktioner Disposition av prototypkort För att undvika att prototypkortet inte får plats eller att man måste löda om en massa sladdar är det viktigt att man kollar innan att allt får plats på kortet

Läs mer

INSTALATION GSM-A4. A4 Ins 3 jan -01

INSTALATION GSM-A4. A4 Ins 3 jan -01 GSM-A4 1 2 3 4 U1 U2 E + - INSTALATION Hellmertz Elektronik AB Sjötorpsvägen 8 Box 5 S-230 42 Tygelsjö E-Post Info@Hellmertz.se Tel: 040-466355 Fax: 040-466353 Preliminär! Version: 3.00 Datum: 4 okt 2000

Läs mer

FlyBot. Copyright Sagitta Pedagog AB

FlyBot. Copyright Sagitta Pedagog AB FlyBot FlyBot är en flyplansmodell med fyra lysdioder, en tuta och en motor som driver propellern. Här lär du dig att programmera DC-motorns fart och riktning. 41 Robotfakta LED-kort På LED-kortet sitter

Läs mer

OLK-1. Optisk Larm Kontaktmodul 1. För Laser eller IR dioder

OLK-1. Optisk Larm Kontaktmodul 1. För Laser eller IR dioder OLK-1 Optisk Larm Kontaktmodul 1 För Laser eller IR dioder Beskrivning OLK-1 är en Laser/IR kontakt som baseras kring en faslåst slinga för att minska risken för störningar samt falska detekteringar och

Läs mer

MANUAL RS-120/S GSM. Inkoppling av GSM-kort (Mobil 67) till larmsändaren RS-120/S

MANUAL RS-120/S GSM. Inkoppling av GSM-kort (Mobil 67) till larmsändaren RS-120/S MANUAL RS-120/S GSM Inkoppling av GSM-kort (Mobil 67) till larmsändaren RS-120/S SLK Larmsystem Domnarvsgatan 11, 3 tr 163 53 SPÅNGA 08-38 29 55 www-slksys.com Sida 2 Innehållsförteckning Allmänt 1.0 Komponenter

Läs mer

MANUAL RS-120/S GSM. Inkoppling av GSM-kort (Mobil 63) till larmsändaren RS-120/S

MANUAL RS-120/S GSM. Inkoppling av GSM-kort (Mobil 63) till larmsändaren RS-120/S MANUAL RS-120/S GSM Inkoppling av GSM-kort (Mobil 63) till larmsändaren RS-120/S SLK Larmsystem Domnarvsgatan 11, 3 tr 163 53 SPÅNGA 08-38 29 55 www-slksys.com Sida 2 Innehållsförteckning Allmänt 1.0 Val

Läs mer

Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus

Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus 1 Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus Inrha Hobbyväxthus är lätta att montera upp med endast ett litet antal verktyg. Dessa instruktioner gäller alla modeller, en del instruktioner gäller bara

Läs mer

Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING

Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING 55508 Radiomanöverdon 2008-03-19 Försäljning/Sales/Verkauf Mossvägen 8, 641 49 KATRINEHOLM,SWEDEN Telephone: +46 150-489550 Telefax: +46 150-489551 E-mail: zepro@zepro.com

Läs mer

CL100. Borrmall. Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator. INNEHÅLL Bildöversikt...2-3 Inledning...4

CL100. Borrmall. Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator. INNEHÅLL Bildöversikt...2-3 Inledning...4 CL100 Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator Art nr 273010 Återförsäljare Bruksanvisning Borrmall 80 mm Bo Edin AB är en världsledande innovatör och leverantör av högkvalitativa hörselprodukter.

Läs mer

Bruksanvisning. Maxcom KXT400

Bruksanvisning. Maxcom KXT400 Bruksanvisning Maxcom KXT400 Egenskaper Nummerpresentatör (CID) för FSK och DTMF Skärm med bakgrundsbelysning Kontrasten på skärmen kan ändras Minne för ingående- och utgående telefonnummer R-knapp, Redial

Läs mer

Installation i hemmet

Installation i hemmet Installation i hemmet Här är en uppdaterad installationsanvisning. Du skall använda dig av denna och inte av den som går att ladda ner från NAOs hemsida. Den visar nämligen hur man gör då man använder

Läs mer

Steglöst reglerbar ljudkänslighet i ett stort område. Digitalt ljudfilter med 4 förprogrammerade nivåer för att undvika felutlösning

Steglöst reglerbar ljudkänslighet i ett stort område. Digitalt ljudfilter med 4 förprogrammerade nivåer för att undvika felutlösning BRUKSANVISNING FÖR RÖSTLARMET VOICE Variofon2 Röstlarmet Variofon2 (från Mediswitch Signal Technik) är en apparat i bordsutförande för övervakning av ljudet i ett rum. När ljudnivån överstiger ett förinställt

Läs mer

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk.

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. 2 INNEHÅLL Introduktion Knappfunktioner Installation Placering Uppkoppling av basstationen Laddning av handenheten

Läs mer

SafeLine 1000 R2 Manual

SafeLine 1000 R2 Manual SafeLine 1000 R2 Sve Rev 2.4 Manual Innehåll Innehåll Introduktion 1 Monteringsanvisning 3 Tips/Felsökning 4 Programmera med handenheten 5 Förenklad programmering 7 Tonvalsprogrammering 9 Vanliga inställningar

Läs mer

VÄXELDISPLAY med SHIFT CUT

VÄXELDISPLAY med SHIFT CUT Rev 3 Sellholm Tuning Gålby 73194 Köping VÄXELDISPLAY med SHIFT CUT - Visning av vald växel med röd 7-segment LED. - Shift light, Siffran på displayen byter färg till grön vid inställt varvtal. - Flatshift

Läs mer

EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 464234. Rev C SE

EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 464234. Rev C SE Bruksanvisning EPIsafe 2 GSM-modul Art.nr: 464234 Rev C SE Innhold 1. Introduktion:... 2 2. Artiklar som medföljer:... 3 3. SIM-kort... 3 4. Inkoppling av GSM-modul... 4 5. Uppstart... 4 6. Kodning av

Läs mer

Fjärrkontroll Telis 16 RTS

Fjärrkontroll Telis 16 RTS Fjärrkontroll Telis 16 RTS Bruksanvisning Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis 16 RTS Silver Art.nr.: 1811021 Fjärrkontroll Telis 16 RTS 16-Kanalsfjärrkontroll Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis

Läs mer

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE Instruktion Rekonditionering EPIsafe 2 GSM Art.nr 464238 Programversion x.x.x eller senare Rev PA1 SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Viktig information... 2 2. Rekonditioneringsförfarande...

Läs mer

Safeline 1000-Porttelefon Montering och Programmerings manual Augusti 2002

Safeline 1000-Porttelefon Montering och Programmerings manual Augusti 2002 Safeline 1000-Porttelefon Montering och Programmerings manual Augusti 2002 Safeline 1000-P 1 Hela telefonen monteras i hisskorgen Endast ett hål 70X130mm behöver tas upp. Safeline 1000 Montering: Safeline

Läs mer

INSTALLATIONS manual. Soliris Sensor RTS

INSTALLATIONS manual. Soliris Sensor RTS 1818199 110315 INSTALLATIONS manual SE Art.nr. 1818199 är en sol- & vindgivare för Somfy Altus RTS och Orea RTS motorer med inbyggd sol- & vindautomatik. Information om rådande sol- & vindförhållanden

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

SA031 SmartDialer. Bruksanvisning

SA031 SmartDialer. Bruksanvisning SA031 SmartDialer Bruksanvisning 1 Inledning SA 031 fungerar som en förlängningssladd till telefonen men påverkar inte telefonens vanliga funktion eller andra sladdar. Den har en enkelzonsfunktion och

Läs mer

Elbilstävlingen. Tilläggsuppdrag till. Magneter och Motorer. och. Rörelse och Konstruktion

Elbilstävlingen. Tilläggsuppdrag till. Magneter och Motorer. och. Rörelse och Konstruktion 060508 Elbilstävlingen Tilläggsuppdrag till Magneter och Motorer och Rörelse och Konstruktion Av: Pauliina Kanto NO-lärare och NTA-utbildare, Håbo kommun 1 Inledning Dessa tilläggsuppdrag passar utmärkt

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING BC250/500 VAG 1.8T TVÄRSTÄLLD (AUDI & VW), 95-98

INSTALLATIONSANVISNING BC250/500 VAG 1.8T TVÄRSTÄLLD (AUDI & VW), 95-98 INSTALLATIONSANVISNING BC250/500 VAG 1.8T TVÄRSTÄLLD (AUDI & VW), 95-98 Audi, VW 1995-> Effekt: 150 hk Moment: 210 Nm Audi, VW Effekt: 180 hk Moment: 235 Nm Original Med BC 250 Audi, VW 1995-> Effekt:

Läs mer

Ungefär lika stora tal

Ungefär lika stora tal Bilaga 2:1 Arbeta med jämförelser mellan tal Ungefär lika stora tal Jämför de tre talen här nedan: 234567 234566 234568 Alla siffrorna i talen är lika utom den sista, den högra, där siffrorna är 7,6 och

Läs mer

DIGITAL MULTIMETER BRUKSANVISNING MODELL DT9201

DIGITAL MULTIMETER BRUKSANVISNING MODELL DT9201 DIGITAL MULTIMETER BRUKSANVISNING MODELL DT9201 1. INLEDNING Den digitala serie 92-multimetern är ett kompakt, batteridrivet instrument med 3½ LCD-skärm. Fördelar: Stor noggrannhet Stor vridbar LCD (flytande

Läs mer

Montage och installationsanvisning MicaFlex reglersystem för dragskåp. Dragskåpsreglering. Innehållsförteckning. Mi-212se_2005-10-21

Montage och installationsanvisning MicaFlex reglersystem för dragskåp. Dragskåpsreglering. Innehållsförteckning. Mi-212se_2005-10-21 MicaFlex Flow 0.5 m/s ormal ormal Caution Alarm TEST ORMAL HIGH LOW FLOW FLOW FLOW RESET t s PGM ESC Keypad functions in programming mode Operator Monitor FHM catrone Montage och installationsanvisning

Läs mer

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING Carrie ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING INLEDNING Tack för att du valt Carrie telefonen. Vi hoppas att du skall ha mycket glädje av den. Läs igenom instruktionerna och skötselråd för att utnyttja

Läs mer

Trim Volvo 480 Turbo

Trim Volvo 480 Turbo Trim Volvo 480 Turbo Öka laddtrycket på Volvo 480. 40 hkr för 1 krona. OBS! Jag har gjort denna modifiering på årsmodell 92. Kan inte garantera funktion på andra årsmodeller. All trimning sker på egen

Läs mer

Falck 6709 Rörelsedetektor

Falck 6709 Rörelsedetektor Bruksanvisning Falck 6709 Rörelsedetektor Artikelnr: 320 868 Innehållsforteckning Beskrivning av Falck 6709 Rörelsedetektor... 3 Kodning till mottagare... 4 Ta bort koder:... 5 Test... 6 Underhåll... 6

Läs mer

Bygge av Dip-It. Upplägg

Bygge av Dip-It. Upplägg Bygge av Dip-It Detta är ett byggprojekt sponsrat av SSA för att stimulera teknikintresset bland radioamatörer samt öka kunskapen. Projektet är redovisat i SSA:s medlemstidning QTC. Bygget gjorde under

Läs mer

BRUKSANVISNING OND-303

BRUKSANVISNING OND-303 PICTUREPHONE BRUKSANVISNING OND-303 OND-303 Sid 2 Picturephone är en rejäl telefon med stora direktuppringnings-knappar där bilder kan placeras. Anpassad telefonlur gör den praktisk, samt innehåller hörslinga

Läs mer

Montera farthållare i Audi TT mk1

Montera farthållare i Audi TT mk1 Montera farthållare i Audi TT mk1 Följande är inte tänkt att användas som en instruktion hur du gör för att montera farthållare i din Audi TT utan endast beskrivning på hur jag gjorde. Om du ändå väljer

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

ANVÄNDAR MANUAL. SESAM 800 RX MC Manager

ANVÄNDAR MANUAL. SESAM 800 RX MC Manager ANVÄNDAR MANUAL SESAM 800 RX MC Manager Åkerströms Björbo AB Box 7, SE-780 45 Gagnef, Sweden street Björbovägen 143 SE-785 45 Björbo, Sweden Phone +46 241 250 00 Fax +46 241 232 99 E-mail sales@akerstroms.com

Läs mer

LAN BES 1A/K-R LARMSÄNDARE BES-1A/KR. Beskrivning Vers. 1.1

LAN BES 1A/K-R LARMSÄNDARE BES-1A/KR. Beskrivning Vers. 1.1 LAN BES 1A/K-R LARMSÄNDARE BES-1A/KR 1 2 DRIFT LARM 3 4 5 6 7 8 Beskrivning Vers. 1.1 991030 Box 8727, 402 75 Göteborg * Tel. 031-724 24 24 * Fax 031-724 24 31 E-mail: info@bonab.se * WWW: http://www.bonab.se

Läs mer

MLR-1105 (Batteridriven mottagare med dörrklocka) LMLT-711 (Strömbrytare/sändare för dörrklocka)

MLR-1105 (Batteridriven mottagare med dörrklocka) LMLT-711 (Strömbrytare/sändare för dörrklocka) MODELL: MLR-1105 (Batteridriven mottagare med dörrklocka) LMLT-711 (Strömbrytare/sändare för dörrklocka) Inlärningsknapp Knapp för val av ljudvolym Knapp för val av ringsignal Lysdiodsindikator EGENSKAPER:

Läs mer

Byggsats för automatisk laddare Beställningsnummer: 197912

Byggsats för automatisk laddare Beställningsnummer: 197912 Byggsats för automatisk laddare Beställningsnummer: 197912 Viktigt! Följande måste absolut läsas! Garantin upphävs för skador som uppkommit på grund av att man har underlåtit att följa bruksanvisningen.

Läs mer

4:2 Ellära: ström, spänning och energi. Inledning

4:2 Ellära: ström, spänning och energi. Inledning 4:2 Ellära: ström, spänning och energi. Inledning Det samhälle vi lever i hade inte utvecklats till den höga standard som vi ser nu om inte vi hade lärt oss att utnyttja elektricitet. Därför är det viktigt

Läs mer

Zodiac Me2You Privat Mobil Radio. Användarhandbok

Zodiac Me2You Privat Mobil Radio. Användarhandbok Zodiac Me2You Privat Mobil Radio Användarhandbok Introduktion Privat mobil radio(pmr) låter dig prata med så många människor du vill, så ofta du vill, utan licens eller samtalsavgifter. Den är väldigt

Läs mer

Gsm A6a2 Larm Driftsättning

Gsm A6a2 Larm Driftsättning Gsm A6a2 Larm Driftsättning Datum: 16 mars 2004 Utskriven: 25 juni 2007 24 1 Innehåll Allmänt 3 Inkoppling 4 Igångsättning 6 Indikeringar 8 Tele-kommando 10 Fjärrstyrning av larm 11 Fjärrstyrning av U2

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Lyktstolpe Hybrid. Artikelnummer 9130-1176

B R U K S A N V I S N I N G. Lyktstolpe Hybrid. Artikelnummer 9130-1176 B R U K S A N V I S N I N G Lyktstolpe Hybrid Artikelnummer 9130-1176 Lyktstolpe hybrid FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL A. Lanterna B. Nedre stolpe C. Mellan stolpe D. Övre stolpe E. Övre kruka F. Undre kruka

Läs mer

Omgivningstemperatur: -20 C till +50 C

Omgivningstemperatur: -20 C till +50 C Ref. 000067 Sv INSTALLATIONS guide inteo Soliris Sensor RTS Soliris Sensor RTS är en sol- & vindgivare för Somfy Altus RTS och Orea RTS motorer med inbyggd sol- & vindautomatik. Information om rådande

Läs mer

Snabbguide PLEXTALK PTP1

Snabbguide PLEXTALK PTP1 Snabbguide PLEXTALK PTP1 Tack för ditt inköp av Plextalk PTP1. Denna snabbguide beskriver grundläggande funktioner och handhavande. Var god se i användarmanualen för mer detaljerad information. (1) (8)

Läs mer

Programmering med Arduino

Programmering med Arduino Programmering med Arduino Av Staffan Melin och Martin Blom Bild & form-skolan, Masthugget, Göteborg 2015 Staffan Melin, staffan.melin@oscillator.se Martin Blom, martinblomblom@hotmail.com Detta verk är

Läs mer

Crash course till Eagle 4. Easily Applicable Graphical Layout Editor

Crash course till Eagle 4. Easily Applicable Graphical Layout Editor Crash course till Eagle 4 Easily Applicable Graphical Layout Editor Inledning Eagle är ett program där man smidigt kan designa sina egna kretskort. I denna manual kommer jag att ge en funktionsbeskrivning

Läs mer

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8.

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8. Galcon 6051, 6054 1. Sprängskiss 1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9 8. Bajonett 10 9. Pil vattenriktning 10. Ventilhus

Läs mer

Bruksanvisning. Viktig information före användning

Bruksanvisning. Viktig information före användning MYLOQ 1101 Kodcylinder Bruksanvisning SE Viktig information före användning För att använda Kodcylindern måste den först aktiveras (se sida 3). En administratörskod måste läggas in, var noga med att notera

Läs mer

INSTRUKTIONER LITT MAS/1908

INSTRUKTIONER LITT MAS/1908 Instruktion Mas/1908, Malmvagn v. 1.1 Sida 1 av 8 INSTRUKTIONER LITT MAS/1908 HJÄLPMEDEL SOM KAN BEHÖVAS Sax, att klippa loss detaljer Kniv, ex. typ brytkniv Nålfilar Tänger, långa platta varianter för

Läs mer

Copyright GordionInfomakers 1

Copyright GordionInfomakers 1 - 1 - Copyright GordionInfomakers 1 - 2 - Förberedelser innan installation Terminalen ska monteras på vägg. För nivå 2 behövs en plan vägg med ytan ca 150 x 50 cm (höjd x bredd). Terminalen skruvas upp

Läs mer

QROlle II Mekanisk sammansättning

QROlle II Mekanisk sammansättning Byggbeskrivning för: QROlle II Mekanisk sammansättning Mera information på: www.qrolle.se QROlle II - Mekanisk sammansättning - Oct 24, 2009 SM0JZT Tilman Sida: 1(8) Så här kommer din QROlle II att se

Läs mer

Lathund Olympus DM-5

Lathund Olympus DM-5 Iris Hjälpmedel Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Spelarens olika delar... 3 Inledning... 4 Batteri... 4 Ladda batteriet... 4 Sätta på och stänga av spelaren... 4 Sätta på... 4 Stänga av...

Läs mer

TimeLox Access. Programmering, montering och underhåll. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

TimeLox Access. Programmering, montering och underhåll. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. TimeLox Access Programmering, montering och underhåll ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. För information om montering, se sidan 6. TimeLox Access dörrenhet levereras komplett med

Läs mer

Maximanus. Tangenter med speciell betydelse på Maximanus. Uppkoppling

Maximanus. Tangenter med speciell betydelse på Maximanus. Uppkoppling Maximanus Uppkoppling Slå av spänningen till datorn. Koppla ur det normala tangentbordet. Koppla in Maximanus, där det normala tangentbordet var anslutet. Om även det normala tangentbordet ska användas,

Läs mer

Telia Pen Numerik Personsökaren i pennformat

Telia Pen Numerik Personsökaren i pennformat TEKNISKA DATA Personsökare för Ton- och Numeriksökning. Telia Pen Numerik Personsökaren i pennformat Batteri: 1,5 V alkaliskt batteri, typ IEC LR6. Räcker 1 500 timmar. Dimensioner: Bredd: 24 mm Höjd:

Läs mer

Gör en egen luftslangtelefon

Gör en egen luftslangtelefon Gör en egen luftslangtelefon De elektromagnetiska fälten kring en telefon har i princip tre källor: 1. Pulser (transienter) på inkommande ledning. 2. Själva telefonapparaten. 3. Elektronik i hörluren (högtalare

Läs mer

Aktive DVB-T Utomhus- Antenn SRT ANT 15

Aktive DVB-T Utomhus- Antenn SRT ANT 15 Aktive DVB-T Utomhus- Antenn SRT ANT 15 Användarmanual 1.0 Introduktion Tack för att du väljer Strong SRT ANT 15 DVB-T antenn. Denna antenn har speciellt designats till användning för att mottaga jordiska

Läs mer

Falck 6604 VaktFalk TeleLarm

Falck 6604 VaktFalk TeleLarm Bruksanvisning Falck 6604 VaktFalk TeleLarm Artikelnummer: 300 800 Innehållsförteckning Inledning... 3 Översikt över tillkopplingar och ingångar... 4 Introduktion i programmering av Vaktfalken... 5 Uppstart...

Läs mer

INSTRUKTION Budget FeMn med spolautomatik

INSTRUKTION Budget FeMn med spolautomatik INSTRUKTION Budget FeMn med spolautomatik Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se Upplaga 120516 Sid 1 GARANTIVILLKOR Ni har just installerat ett filter från Aqua Expert AB,

Läs mer

VING - TIPS HAR DU KÖPT COM - RADIO? GL 1100 GL 1200 GL 1500 X X SIDA 3 1 GRUPP

VING - TIPS HAR DU KÖPT COM - RADIO? GL 1100 GL 1200 GL 1500 X X SIDA 3 1 GRUPP GL 00 GL 00 GL 500 HAR DU KÖPT COM - RADIO? Toppen, då kan vi snacka med varandra när vi är ute och åker med våra wingar. Men... är det inte besvärligt att använda handmiken och den inbyggda högtalaren

Läs mer

BRUKSANVISNING R-FORCE G2

BRUKSANVISNING R-FORCE G2 R-FORCE G2 INNEHÅLL INNEHÅLL INNEHÅLL... 2 SPECIFIKATION... 3 MÖJLIGHETER R-FORCE G2... 3 FUNKTION FRONTREGLAGE... 3 ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATION... 4 FELSÖKNING... 4 PROGRAMMERING... 5 GÖR SÅ HÄR VID

Läs mer

Doro PhoneEasy. 312cs

Doro PhoneEasy. 312cs Doro PhoneEasy 312cs 1 9 2 10 11 3 4 5 6 7 8 12 13 14 15 16 Svenska 1. Uttag för telefonsladd 2. Hake för luren 3. Knappsats 4. Uttag för sladd till luren 5. Volymkontroll för luren 6. R-knapp 7. Samtalsminne/

Läs mer

INSTRUKTIONER T23 HJÄLPMEDEL SOM KAN BEHÖVAS BYGGSTEG RENSNING. Instruktion T23 v. 0.2 Sida 1 av 7

INSTRUKTIONER T23 HJÄLPMEDEL SOM KAN BEHÖVAS BYGGSTEG RENSNING. Instruktion T23 v. 0.2 Sida 1 av 7 Instruktion T23 v. 0.2 Sida 1 av 7 INSTRUKTIONER T23 Observera, instruktionen är helt nyskriven och uppdateras fortfarande. Titta på produktsidan på www.mollehem.se efter senaste versionen. HJÄLPMEDEL

Läs mer

DISK DRIVE REPLACEMENT

DISK DRIVE REPLACEMENT DDR DISK DRIVE REPLACEMENT TILL ABB ROBOTICS S3 -SYSTEM Swerob Service AB Global Robot Parts AB Beskrivning DDR ersätter alla** gamla diskettstationer. Den monteras på den befintliga platsen för diskettstationen.

Läs mer

2 / 3-axlig joystick med PWM-utgångar

2 / 3-axlig joystick med PWM-utgångar 2 / 3-axlig joystick BESKRIVNING JP är en 2 eller 3-axlig joystick, med möjlighet att styra upp till 6st dubbelverkande proportionalmagneter Utgångarna är proportionella mot joystickens rörelser Joystickens

Läs mer

SNABB-GUIDE FÖR GOOGOL T1 PROGRAMMERING.

SNABB-GUIDE FÖR GOOGOL T1 PROGRAMMERING. SNABB-GUIDE FÖR GOOGOL T1 PROGRAMMERING. Inledning. Denna snabb-guide är främst framtagen för dig som aldrig har programmerat någon GoogolT1, men kan även hjälpa dig som inte så ofta jobbar med GoogolT1.

Läs mer

INSTRUKTIONER LITT OMS

INSTRUKTIONER LITT OMS Instruktion Oms v. 1.0 Sida 1 av 8 INSTRUKTIONER LITT OMS HJÄLPMEDEL SOM KAN BEHÖVAS Byggsatsen går bra att löda eller limma. Vid lödning rekommenderas lödpasta alt. lödtenn/lödvatten. Lämpligt lim är

Läs mer

Light Control LC 2. Handbok

Light Control LC 2. Handbok Light Control LC 2 Handbok L I G H T C O N T R O L L C 2 Light Control LC 2 är enkel att installera och kräver endast en beröring av handen eller en signal från en fjärrkontroll för att styra din belysning.

Läs mer

Installatörs- och användarhandbok CL-164 V1.2

Installatörs- och användarhandbok CL-164 V1.2 Installatörs- och användarhandbok UNICODE CL-164 V1.2 . Ver. 1.2 UNICODE 1. INTRODUKTION UNICODE CL-164 CL-164 består av knappsats KP-513 samt kontrollenheten CC-434. Kontrollenheten har två reläer som

Läs mer

Introbot09 Byggbeskrivning

Introbot09 Byggbeskrivning Introbot09 Byggbeskrivning 25 mars 2011 Chalmers Robotförening 2011-03-25 1 Innehåll 1 Introduktion 4 2 Förberedelser 6 2.1 Komponentlista............................ 6 2.2 Kretskort och ritning.........................

Läs mer

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1 Drift- och montageinstruktion HC-2, Digital hygrostat HC-2 Ersätter: rev. 140320 All män na data Hygrostat Tek nis ka data m i-292se_14091 7.VP ] MIMA In di ke ring Pro gram me ring Fuktensor In kop pling

Läs mer

Öppna Xbox 360 Slim Guide

Öppna Xbox 360 Slim Guide Öppna Xbox 360 Slim Guide Det finns många olika sätt att öppna sin Xbox 360 Slim. Ett antal guider finns att hitta på nätet och alla har sina favoriter. Jag har valt att öppna Xbox 360 Slim med X8 unlock

Läs mer

Bruksanvisning GEMINI G

Bruksanvisning GEMINI G Bruksanvisning GEMINI G 061340-104 06.09.2011 Allmänna anvisningar För din egen säkerhet Dokumentation Innan du börjar arbeta med GEMINI G måste du ta del av den här bruksanvisningen och bekanta dig med

Läs mer

Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3

Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3 Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3 I samarbete med: Med hjälp av de här lättlästa instruktionerna lär du dig att använda en Samsung Galaxy Tab 3 med operativsystemet Android 4.1.2. Ett operativsystem

Läs mer

Statisk elektricitet och elektrisk ström

Statisk elektricitet och elektrisk ström Statisk elektricitet och elektrisk ström 1 Elektricitet...2 Statisk elektricitet...2 Elektrisk ström...4 Seriekoppling...4 Parallellkoppling...5 Repetera kopplingar...6 Elektricitet Det finns två sorters

Läs mer

KVARTURET BRUKSANVISNING. Gewa AB

KVARTURET BRUKSANVISNING. Gewa AB KVARTURET BRUKSANVISNING Innehåll Sida Beskrivning av funktionen 1 Inkodning av tidpunkt på ett bildkort 2 Lägga i och ta ur bildkort 3 Kontroll och inställning av den inbyggda klockan 3 Användning av

Läs mer

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable Lenco L-69 USB SKIVSPELARE Direct Encoding Turntable Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VARNING: Användning

Läs mer

Robotfotboll med Arduino

Robotfotboll med Arduino Robotfotboll med Arduino Av Staffan Melin och Martin Blom Bild & form-skolan, Masthugget, Göteborg 2015 Staffan Melin, staffan.melin@oscillator.se Martin Blom, martinblomblom@hotmail.com Detta verk är

Läs mer

Induo Home AB induohome.com 08-659 43 10 sales@induohome.com

Induo Home AB induohome.com 08-659 43 10 sales@induohome.com FörberedELSER Tack för din beställning av larmpaketet Ninja, nu skall vi steg för steg installera larmet tillsammans. Installationsprocessen går till så här: 1. Du packar upp ditt larmpaket och placerar

Läs mer

Installationsmanual Parkmaster 294F

Installationsmanual Parkmaster 294F Installationsmanual Parkmaster 294F Installation och konfiguration Ingeniörsfirman M.Sjöberg AB Råsundavägen 79 169 57 SOLNA Tel: 08-51 49 49 30 Epost info@m-sjoberg-ab.se Innehåll 1. Installationsverktyg...

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehåll i förpackningen... 3 Som extra tillbehör finns att köpa... 3 Drifttagning... 3 Laddning... 4 Uteffekt... 4 Radion... 5 Användning... 6 Ur- och inkoppling av kanal... 7 Låsning

Läs mer

Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3

Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3 Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3 I samarbete med: Med hjälp av de här lättlästa instruktionerna lär du dig att använda en Samsung Galaxy Tab 3 med operativsystemet Android 4.1.2. Ett operativsystem

Läs mer

Beröringsfri EM-läsare 3-7440 VDS

Beröringsfri EM-läsare 3-7440 VDS Beröringsfri EM-läsare 3-7440 Installations och användarmanual Se hemsida / support för senaste manualerna. http://www.axema.se/ Ver. 1.5 axema Sida 1 Innehåll - Introduktion 2-3 - Kopplingsscheman 4 -

Läs mer

SM40. Strömförsörjning med plats för batteri

SM40. Strömförsörjning med plats för batteri LARMDONSSTYRNING BESKRIVNING donskort för montage i 19 kassett (SM911), i våra likriktare eller i kapsling för väggmontage. 19 kassetten SM911 kan förses med 4st kort. Det ger upp till 20 utgångar i en

Läs mer

INSTALLATION. OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten)

INSTALLATION. OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten) S INSTALLATION OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten) Varning! Rengör svarsapparaten endast med en torr trasa. Ophera en högtalande svarsapparat med färgskärm En svarsapparat

Läs mer

Lathund Milestone 112

Lathund Milestone 112 Iris Hjälpmedel AB Innehållsförteckning Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan 3 Nederkant 4 Allmänt 4 Ladda batteriet 4 Knapplås på/av 4 Väcka/Slå på fickminnet 4 Höj

Läs mer

IKUSI STG Produktöversikt

IKUSI STG Produktöversikt Produktöversikt Följande moduler finns att tillgå i STG serien: Typ Benämning Art. nr. BAS-120 Basplatta 715201 COF-120 Skåp 715202 SPI-300 Programmeringsenhet 709009 STG-200 Nätdel/kontrollenhet 715200

Läs mer