Byggbeskrivning. till nummerpresentatören

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Byggbeskrivning. till nummerpresentatören"

Transkript

1 Byggbeskrivning till nummerpresentatören Arbetet med nummerpresentatören kommer att ge dig många värdefulla elektronikkunskaper. Du kommer att få komponentkännedom, lära dig löda och att programmera en enchipsdator. Dessutom får du en grej som du har stor nytta av. Bakgrund. I te le fonnätet finns en tjänst som heter Överföring av num mer in for ma tion över ana log ledning vid an kom mande trafik el ler på engel ska Caller ID. Det in nebär att in nan den första ring sig nalen kom mer så sänds numret hos den up prin gande te le fonen över till den up pringde. Numret sänds med samma ton sig nal ler ing som när man själv slår ett te le fon num mer, s.k. DTMF- signaler. Detta ger oss en möjlighet att få reda på vem som ringer utan att först behöva svara i te le fon. Vi kan också lagra num ren i ett minne så att vi senare kan se vilka som har ringt, t.ex om man varit bortrest. När man sänder en sif fra sker det all tid med hjälp av två toner, den ena från en grupp av låga toner och den an dra från en grupp av höga toner, en ligt vid stående ta bell. Ton erna är stan dard is erade av den in ter na tionella kom mittén CCITT, och gäl ler över hela världen. Låga frekvenser (Hz) Höga frekven ser (Hz) Hz A B C För att känna av ton sig nal ler in gen på te le fon- lednin gen använder vi en 941 * 0 # D för dig s.k., DTMF- mottagare. Den har två inbyggda sjätte ordnin gens Tonsignalering enligt CCITT switched- capacitor filter som separe rar de låga och höga tonerna. Vidare har den två frekvens räk nare som be stäm mer vilka toner som har mottagits. När kret sen iden ti fi erat ett riktigt ton-par under en till räck ligt lång tid, la gras den 4 bitars kod som rep re sen terar sif fran i en latch sam ti digt som kret sen ak tiv erar sig nalen STD för att in dik era att den tagit emot en ny siffra. 4- bitskoden kan man få ut ur kret sen ge nom att ak tiv era sig nalen OE (Output En able). De fyra data bi tarna är nor malt högoh miga, men kan göras drivande med OE- signalen. För att kret sen inte skall reagera på ovid kom mande ljud som tal och visslingar, krävs att tonparet varit sta bilt under en viss tid, som man kan ställa in med en RC-krets. Nummerpresentatör - 1

2 Den up prin gande te le fonens num mer överförs en ligt föl jande sekvens: D p S 1 p S 2 p S 3 p... S n p C Där det in ledande tecknet D sig nale ras med tonparet 941/1633 Hz och det avs lutande teck net C sig nale ras med 852/1633 Hz. S 1, S 2... S n representerar te le fon num rets siffror och p är en paus mel lan varje tonpar. Nomi nell sändning shas tighet är 70 ms/tecken och 70 ms/paus. Mottagaren bör dock kunna detektera tecken och pauser ner till tid erna 48 ms. Man kan anse num meröverför in gen som avs lu tad när man mottagit stopp sig nalen C, när 1.8 s gått se dan sista sif fran, el ler när man mottagit ring sig nalen. Byggsatsen Byggsatsen innheåller alla de komponenter som behövs. Kontrollera mot styckelistan att du fått alla komponenter. Motstånden är märkta med en färgkod. De olika färgerna betyder olika siffror från noll till nio enligt en internationell standard. Kontrollera att dina motstånd har rätt värden. Verktyg För att kunna bygga din byggsats på ett proffsigt sätt bör du ha ordentliga verktyg. Lödkolv med c:a 2mm spets som helst bör vara temperaturreglerad till 350 C. Snedavbitare tång med liten fas. Med den kan du klippa av komponentbenen som sticket ut på lödsidan av kretskortet. Den lilla fasen gör att du kan klippa nära kortet, men också att tången bara kan klippa mjuka material, som koppartråd. Var rädd om tången, den är ditt proffsverktyg. Utvecklingssystemet CE-SAM2 för enchipsdatorn MC68HC705P6A. Med dess hjälp kan du programmera den enchipsdator som sitter i nummer- presentatören och som styr hela apparaten. Q4 Q3 Q2 Q * # A B C D DTMF- mottagarens kodning av de olika tecknen Färg Siffra Svart 0 Brun 1 Röd 2 Orange 3 Gul 4 Grön 5 Blå 6 Violett 7 Grå 8 Vit 9 Den internationella färgkoden Nummerpresentatör - 2

3 Att löda För att fästa komponenterna på kretskortet löder du fast dem ned tenn. Tennet bör ha en smältpunkt på c:a 185 C och en lämplig tjocklek på lodtråden är 0.7 mm. När du löder måste du först värma komponentbenet och lödpunkten på kretskortet med lödkolven. Sätt därför lödspetsen i vinkeln mellan komponentbenet och kretskortet och värm några sekunder. Därefter för du dit lodtråden. Det gör du i hörnet av komponentbenet, kretskortet och lödspetsen. Då smälter några millimeter av lodtråden av och rinner ner i hålet på kretskortet och fäster komponentbenet. Efter någon sekund tar du bort lödkolven och låter tennet stelna. Se till att tennet har flutit ut ordentligt. Röken som bildas av flussmedlet i lodtråden kan ge allergiska besvär vid inandning. Du bör därför se till att du ett svagt viddrag förbi din arbetsplats, eller använder en röksug. Inlödning av komponenterna. Kretskortet har två sidor. De brukar kallas komponentsida och lödsida. På komponentsidan finns vit text som visar var komponenterna skall sitta. På lödsidan löder man fast komponenterna. För att få in alla komponenter har vi tvingats placera några komponenter även på lödsidan - nämligen LCD-displayen och de 4 tryckströmställarna och de två lysdioderna. 1. Börja med att stoppa i motstånden (resistorerna) i kretskortet på komponentsiden (den med vitt komponenttryck). Vik benen på baksidan så att komponenten sitter kvar när du vänder på korten. För motstånden spelar det ingen roll åt vilket håll du vänder komponenterna. Det finns totalt 14 motstånd på kortet. Löd därefter fast mostånden och klipp av överskotten av benen på lödsidan. 2. Montera därefter socklarna till de integrerade kretsarna. Det är två stycken, en med 28 pinnar för enchipsdatorn och en med 18 pinnar för DTMF-mottagaren. Vid kortsidan av komponenttrycket för socklarna finns en liten ruta. Den visar hur sockeln skall vridas. Vid denna kortsida sitter ben 1 på den integrerade kretsen. Vänd socklarna rätt! Om du vänder på kortet, trillar socklarna ur. Du måste därför hålla emot met ett finger på sockeln när du löder fast den. Stoppa INTE i komponenterna ännu! 3. Montera kondensatorerna. En av kondensatorerna - den stora elektrolytkondensatorn - måste vändas åt rätt håll. För de små keramiska kondensatorerna spelar det ingen roll åt vilket håll man vänder dem. På sidan av elektrolytkondensatorn finns en markering av vilken sida som är minuspol. I komponenttrycket finns markerat i vilket hål som kondensatorns pluspol skall sättas i. 4. Montera transistorn och trimpotentiometern. De har tre ben och kan bara monteras på ett sätt. Förväxla inte transistornd BC237 med resetkretsen och spänningsregulatorn som ser liknande ut. Vrid trimpotentiometern helt medurs. Nummerpresentatör - 3

4 5. Montera reset-kretsen (DS1813) och spänningsregulatorn (78L05). De har tre ben som sitter i rad. Intill komponenten finns ett streck i komponenttrycket. Det markerar åt vilket håll den platta sidan av komponenten skall vändas. 6. Montera RJ11 kontakten som skall gå till telefonlinjen och strömförsörjningskontakten. 7. Montera dioderna. I komponenttrycket finns en diodsymbol bestående av en pil och ett tvärstreck. På komponenten finns också ett streck målat runt komponenten i ena ändan. Dioden skall vändas så att ringen runt komponenten är åt samma håll som strecket i komponenttrycket. 8. Montera likriktarbryggan. På komponenten är ett hörn avfasat och uppepå komponenten finns även symboler för +, - och ~. Montera bryggan så att + tecknet vänds mot hörnet mellan 9V-kontakten och lådans gavel, och så att - tecknet vänds mot texten NUMMERPRESENTATÖR. 9. Montera kristallerna. Det finns två olika kristaller med frekvenserna Mhz och Mhz. Förväxla dem inte! Det spelar ingen roll hur du ändvänder kristallerna. 10. Montera batterihållarna. De skall vändas så att men sedan kan stoppa i ett litet batteri. Stoppa INTE i några batterier ännu! Du har nu monterat allt från komponentsidan. Nu återstår att montera displayen, tryckströmställarna och lysdioderna. De skall monteras från andra sidan. 11. Montera displayen genom att klämma i de fyra små plastdistanserna i kretskortet och sedan trycka dit displayen. Tänk på att vrida displayen så ett raden av guldpläterade kontakthål kommer ovanför raden av hål i kretskortet. Löd sedan in förbindelsen till displayen genom att använda avklippta komponentben. 12. Monters tryckströmställarna. Tänk på att de står rakt upp, de skall ju passa i hålen i lådan. De skall löds på andra sidan, d.v.s. Komponentsidan. Var försiktig med värmen så att inte plasten i strömställaren smälter. 13. Slutligen är det dags att montera lysdioderna. För att de skall komma på rätt höjd så att de sticker ut genom hålen i lådan gör du så här: Sätt i lysdioderna i kretskortet, men löd inte.lysdiodens korta ben skall in i det hål som har en fyrkantig lödpad. Den gröna skall sitta närmast tryckströmställarna. Sätt därefter fast lådans gavel på telefonlinjekontakten. Sätt i kretskortet i lådan. Då skall strömställarna sticka ut genom sina hål och displayen ligga kant-i-kant med lådan. Tag nu i lysdiodernas ben och stick in dem i hålen i lådan så långt det går. Lysdioderna skall då sticka ut någon millimeter. Löd nu fast lysdioderna i detta läge. 14. Löd kabeln till pluggtransformatorn. I ena ändan skall det vara en högtalarkontakt av DIN-typ och i andra ändan en s.k. Batterikontakt för 2.1 mm stift. Var försiktig så att du inte värmer för mycket och smälter plasten eller kabelisoleringen. 15. Montera in telefonkabeln i telefonpluggen. Skruva av locket till telefonpluggen. Vänd kontakten så att kabelns ingångshål är riktat mot dig. I kontakten finns totalt 10 skruvar, 5 Nummerpresentatör - 4

5 till vänster och 5 till höger. De tre översta skruvarna på varje sida är förbundna med varandra med plåtbleck. E två undre skruvarna på varje sida är också förbundna med varandra. De fyra ledarna i kabeln skall nu skruvas fast i telefonpluggen på följande sätt: Röd: Nedre vänstra skruvparet Svart: Gul: Grön: Övre vänstra skruvarna. Använd den understa av skruvarna Över högra skruvarna. Använd den understa av skruvarna Nedre högra skruvparet. Skruva fast kabeln under fästbygeln där kabeln går in i pluggen och skruva slutligen fast locket igen. 16. Håltagning i lådan. Märk ut centrum för de borrade hålen och kanterna för de fyrkantiga hålen. Det gör du lämpligen med hjälp av ett skjutmått, med vars hjälp du ristar fint i plasten. Alla mått är givna i millimeter. Måtten för hålen i lådan är gjorda itifrån den fyrkantiga dekorationsrand som är ingjuten i ovansidan av lådan. Förväxla inte lådan med locket. Funktionstest. När du lött färdigt är det dags att kontrollera kretsen. Börja med att titta väldigt noga på kretsen att allt ser bra ut. Låt gärna en kamrat kontrollera. Nya ögon upptäcker nya fel. 1. Om allt ser bra ut ansluter du matningsspänningen från plugg-transformatorn. Då skall den gröna lysdioden lysa. Om den inte gör det går du till punkt 1 i felsökningslistan. Kontrollera med en voltmeter att spänningen mellan pin 18 och pin 9 på MTDF-mottagarens sockel är 5.0V. Om den inte är det inom ±0.1V går du till punkt 2 i felsökningslistan. 2. Nu skall du kontrollera linjedelen mot telefonen. Drag ur transformatorsladden. Tag fram DTMF-mottagaren och montera den i hållaren. Tänk på att vända den åt rätt håll. Pin 1 är utmärkt med en liten prick och sitter längst ner till vänster om du håller kretsen med texten rättvänd. Eventuellt kan du bli tvungen att böja in benen lite grand. Var försiktig så att de inte böjs olika mycket. 3. När du monterat DTMF-mottagaren ansluter du transformatorn och telefonsladden. Lyft på telefonluren och kontrollera att du får kopplingston. Om du inte får kopplingston går du till 3 i felsökningslistan. Tryck på en av telefonens knappar, och håll den intryckt. Titta på den gula lysdioden. Den skall lysa så länge du håller knappen nertryckt. Det indikerar att du tar emot nummerinformationen. Om den gula lysdioden inte lyser, går du till 4 i felsökningslistan. Prova även med några andra av telefonens knappar. Koppla ur telefonsladden och transformatorsladden. 4. För att prova LCD-displayen och tryckströmställarna använder du lämpligen en enchipsdator som är programmerad med programmet Test_ID.P6. Montera en programmerad enchipsdator. Tänk på att vända den rätt, och att alla ben kommer ner i sockelns hål utan att bli böjda. Koppla in telefonsladden och koppla in en knappsatstelefon Nummerpresentatör - 5

6 i telefonjacket utanpå nummerpresentatörens telefonpropp. Anslut därefter transformatorsladden. Då skall displayen visa texten Nummerpresent. på den översta raden och ett datum på den undre raden. Texten försvinner efter några sekunder. Om texten inte syns har du kanske glömt att vrida potentiometern för fullt medurs. Om den är vriden helt medurs och texten ändå inte kommer upp, går du till punkt 5 i felsökningslistan. 5. Tryck nu på de fyra tryckströmställarna i tur och ordning. Så länge en knapp är intryckt visas texten Knapp x på displayen, där x är siffran 1 till 4 för de fyra olika strömställarna. Om någon tryckströmställare inte fungerar går du till punkt 6 i felsökningslistan. 6. Lyft nu på telefonluren och invänta kopplingston. När du fått det trycker du på knappen 5 på telefonen och håller knappen nertryckt. Så länge knappen är nertryckt skall den gula lysdioden lysa, och när du släpper knappen skall tecknet 5 komma upp på displayen. Slå tre siffror till i normal takt och se att även de siffrorna visas på displayen. Om sifforna inte kommer upp går du till punkt 7 i felsökningslistan. Grattis! Du har nu en fungerande apparat. Nu återstår bara att programmera den. Programmering Denna nummerpresentatör kar konstruerats kring en enchipsdator för att du skall kunna ändra dess funktion och få den att fungera på just det sätt som du själv vill. Endast datorns minnet och din fantasi sätter gränser. För att få ett program att utgå ifrån ingår ett enkelt program som bara presenterar den uppringandes telefonnummer. Utbyggda versioner kan du hämta via internet och modifiera som du själv vill. För att nummerpresentatören skall fungera, måste du givetvis begära att den tjänsten är inlagd på ditt telefonabonnemang. Bilagor 1. Kopplingsschema 2. Komponentplaceringsritning 3. Ritning för håltagning i lådan 4. Felsökningslista Nummerpresentatör - 6

7 Felsökningslista 1. Den gröna lysdioden som indikerar 5 Volt lyser inte. Kontrollera att du har 9 V växelspänning från pluggtransformatorn in på kretskortet. Är den gröna lysdioden rätt monterad Mät växelspänningspolerna på likriktaren. Den skall vara c:a 9 V. Mät spänningen över kondensatorn C6. Den skall vara c:a 10 V likspänning. Mät spänningen öven kondensatorn C7. Skall vara 5.0 V likspänning. Mät spänningen över den gröna lysdioden skall vara c:a 1.3 V likspänning. 2. Du har inte godkänd 5V-matning till IC-kretsarna. Kontrollera att spänningen in till spänningsregulatorn är c:a 10V. Sitter dioderna D1 och D2 vända åt rätt håll och inga batterier är monterade. Sitter komponenterna U3 och U4 vända åt rätt håll 3. Du får ingen kopplingston när du lyfter på luren Drag ur telefonkabeln ur nummerpresentatören. Får du ton då? Tag bort telefonpluggen och koppla bara in telefonen. Får du ton då? Kontrollera att du kopplat in telefonkabeln rätt i telefonpluggen. 4. Du kan inte detektera nummerinformationen. Är den gula lysdioden rätt monterad Är DTMF-mottagaren (U1) rätt monterad? Är transistor T1 rätt monterad Mät spänningen på pin 15 (STD) på U1 när du sänder en siffra från telefonen 5. Du får ingen text på displayen med enchipsdatorn. Kontrollera att enchipsdatorn sitter rätt monterad Kontrollera spänningarna på pin 28 (5V) och pin 14 (jord). Kontrollera att spänningen på pin 1 (reset) är hög. (Över 4 V). Kontrollera att spänningen på pin 2 (interrupt) är hög Kontrollera att enchipsdatorn fungerar i en annan nummerpresentatör 6. En tryckströmställare fungerar inte. Mät med en voltmeter att spänningen in på enchisdatorn från en strömställare växlar mellan 5 och 0 volt när du trycker in knappen. Kortslut mellan polerna på en strömställare och se om texten kommer upp. 7. Du får inte upp rätt siffra på displayen. Kontrollera att kretsarnas alla ben sitter ner i sockeln Kontrollera att alla lödningar flutit ordentligt. Nummerpresentatör - 7

Montering av kretskort 10-40X

Montering av kretskort 10-40X Byggbeskrivning programmerbar digital signaldekoder 10 40X 1[8] Montering av kretskort 10-40X Du har blivit ägare till en byggsats framtagen av signalsidan.se och Hemi konsult HB. Byggsatsen innehåller

Läs mer

Byggsats Radio med förstärkare Art.nr: 99409

Byggsats Radio med förstärkare Art.nr: 99409 1 Byggsats Radio med förstärkare Art.nr: 99409 Förrådsgatan 33A 542 35 Mariestad sagitta@sagitta.se Tel: 0501 163 44 Fax: 0501 787 80 www.sagitta.se Inledning Byggsatsen består av en radiomottagare, en

Läs mer

Monteringsanvisning till ESR_CAP Mätare v1.0

Monteringsanvisning till ESR_CAP Mätare v1.0 Monteringsanvisning till ESR_CAP Mätare v1.0 Tack för att ni vill bygga en byggsats av JETRONIC. Denna byggsats är inte lämplig för nybörjare. Denna manual skall guida dig genom denna konstruktion steg

Läs mer

Beskrivning elektronikkrets NOT vatten

Beskrivning elektronikkrets NOT vatten Beskrivning elektronikkrets NOT vatten Kretsen som ingår i uppgiften är en typ av rinnande ljus. Den fungerar så att lysdioderna kommer att tändas en efter en beroende på hur mycket spänning som alstras

Läs mer

1. Påsen öppnas. Lådan, pedaldelarna, kretskortet och komponentpåsen.

1. Påsen öppnas. Lådan, pedaldelarna, kretskortet och komponentpåsen. Bygger en BYOC Kuzsco jr Red Llama clone kit Följ med i bygget av en av BYOC s minipedaler! Den här pdf en visar, främst i bilder, hur minipedalen sätts ihop. Texten är kortfattad och är främst inriktad

Läs mer

Batteri. Lampa. Strömbrytare. Tungelement. Motstånd. Potentiometer. Fotomotstånd. Kondensator. Lysdiod. Transistor. Motor. Mikrofon.

Batteri. Lampa. Strömbrytare. Tungelement. Motstånd. Potentiometer. Fotomotstånd. Kondensator. Lysdiod. Transistor. Motor. Mikrofon. Batteri Lampa Strömbrytare Tungelement Motstånd Potentiometer Fotomotstånd Kondensator Lysdiod Transistor Motor Mikrofon Högtalare Ampèremeter 1 1. Koppla upp kretsen. Se till att motorns plus och minuspol

Läs mer

Lödinstruktion, JoyFi(tm) v1.0

Lödinstruktion, JoyFi(tm) v1.0 Om detta dokument Detta är lödinstruktion för JoyFi v.0, en adapter som gör att du kan använda joysticks trådlöst till C64/Amiga Produkten levereras i två delar: en sändare (MASTER) samt en mottagare (SLAVE).

Läs mer

10-501 ir-detektor. Denna bygganvisning riktar sig till dej som köpt Hemi-konsult s ir-detektor 10-501.

10-501 ir-detektor. Denna bygganvisning riktar sig till dej som köpt Hemi-konsult s ir-detektor 10-501. 10-501 ir-detektor Denna bygganvisning riktar sig till dej som köpt Hemi-konsult s ir-detektor 10-501. Byggsatsen innehåller en komplett uppsättning delar för att bygga en infraröd-detektor till modelljärnvägen.

Läs mer

Bygginstruktion till FREDI-byggsatsen

Bygginstruktion till FREDI-byggsatsen Bygginstruktion till FREDI-byggsatsen Här kommer en kortfattad guide till hur man får ihop en Fremos körkontroll FREDI av version 1.8 Originalet till denna instruktion finns på: http://www.nskalaskane.se/index.php/tips/95-fredibygge

Läs mer

Montering av Wisp628.

Montering av Wisp628. Montering av Wisp628. Monteringen bör inte medföra några problem för den som har monterat ett par kretskort förut. Som vanligt gäller noggrannhet och lite tålamod. Komponentnumren ( D2, R1 o.s.v.) i texten

Läs mer

Instruktion elektronikkrets till vindkraftverk

Instruktion elektronikkrets till vindkraftverk Instruktion elektronikkrets till vindkraftverk Färdig koppling D1 R2 IC1 R1 D2 R3 D3 R7 R5 T1 T2 R6 T3 R6 Uppgiften innehåller: Namn Värde Utseende Antal R1 11 kω brun, brun, svart, röd, brun 1 st R2 120

Läs mer

LARM. Bygg ditt eget larm. Arbeta med elektriska kretsar. Skydda dina värdesaker.

LARM. Bygg ditt eget larm. Arbeta med elektriska kretsar. Skydda dina värdesaker. LARM Bygg ditt eget larm. Arbeta med elektriska kretsar. Skydda dina värdesaker. INNEHÅLL kretskort och larmpanel batterihållare brickor lysdioder, LED motstånd summer strömbrytare påsnitar skruvar kartong

Läs mer

Byggbeskrivning styrning. Läs igenom hela beskrivningen innan du börjar.

Byggbeskrivning styrning. Läs igenom hela beskrivningen innan du börjar. Byggbeskrivning styrning. Läs igenom hela beskrivningen innan du börjar. Detta förväntas du hitta i din byggsats: 1st Kretskort 3st Motstånd R1,R2,R3 1st Spänningsregulator 78L05 1st Diod D1 2st Kondensatorer

Läs mer

Modifieringsförslag till Moody Boost

Modifieringsförslag till Moody Boost Modifieringsförslag till Moody Boost Moody Boost (MB) är en mycket enkel krets, en transistor och ett fåtal passiva komponenter- Trots det finns det flera justeringar som du kan göra för att få pedalen

Läs mer

Monteringsanvisning till R/C motorstyrning v1.0

Monteringsanvisning till R/C motorstyrning v1.0 Monteringsanvisning till R/C motorstyrning v1.0 Tack för att ni köpt en byggsats av JETRONIC. Denna manual skall guida dig genom denna konstruktion steg för steg. Verktyg du behöver för monteringen och

Läs mer

Prova på. Brun Svart Orange/ Brun Svart Svart Röd Röd Röd Orange/ Röd Röd Svart Röd

Prova på. Brun Svart Orange/ Brun Svart Svart Röd Röd Röd Orange/ Röd Röd Svart Röd Kopplingsövningar Det här kapitlet har vi kallat "Prova på". Prova på Det är till för att du ska bekanta dig med det kopplingsbord - breadboard som du ska arbeta med och det universalinstrument av god

Läs mer

Installation av fjärrströmbrytare HE842, HE843 och HE862(2).

Installation av fjärrströmbrytare HE842, HE843 och HE862(2). Manual 2 Med HE800 serien kan du enkelt och trådlöst tända och släcka lampor och styra andra elektroniska enheter. Sändarna kan styra enskilda samt grupper av brytare och dimmrar. Den trådlösa kommunikationen

Läs mer

Utökning av mätområdet på ett mätinstrument med LED

Utökning av mätområdet på ett mätinstrument med LED Utökning av mätområdet på ett mätinstrument med LED Som rubriken säger skall denna artikel handla om en möjlighet att få ett mätinstrument att visa mer info än vad som är brukligt. När jag har bytt ut

Läs mer

KE-2. KE-2 Omformare 12DC till 220VAC. Tekniska data 100-270W beroende på transformatorval

KE-2. KE-2 Omformare 12DC till 220VAC. Tekniska data 100-270W beroende på transformatorval KE-2 KE-2 Omformare 12DC till 220VAC Tekniska data Effekt Matningsspänning Utspänning Vågform 100-270W beroende på transformatorval 9-15VDC (MC eller bilbatteri) 220V-270V Fyrkant Förord Omformaren lämpar

Läs mer

Disposition av prototypkort

Disposition av prototypkort Mekinstruktioner Disposition av prototypkort För att undvika att prototypkortet inte får plats eller att man måste löda om en massa sladdar är det viktigt att man kollar innan att allt får plats på kortet

Läs mer

Digital Projekt EDI 021 Konstruktion av talande nummerpresentatör VT1 2004

Digital Projekt EDI 021 Konstruktion av talande nummerpresentatör VT1 2004 Digital Projekt EDI 021 Konstruktion av talande nummerpresentatör VT1 2004 Erik Brattkull E99 Björn Hilliges E02 INLEDNING 3 Bakgrund 3 Kravspecifikation 3 GENOMFÖRANDE 4 Teoretisk modell 4 Praktisk modell

Läs mer

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. PhoneEasy 312ci 1 9 10 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 1 Uttag för telefonsladd Hake för luren Knappsats Uttag för sladd till luren Volymkontroll för luren R-knapp

Läs mer

Datakommunikation med IR-ljus.

Datakommunikation med IR-ljus. Datakommunikation med -ljus. I den här uppgiften skall du kommunicera med hjälp av infrarött () ljus. Du skall kunna sända tecken från tangentbordet samt ta emot tecken och visa dem på skärmen. Genom att

Läs mer

Allmänt. Innehåll. Line Ins 3 jan -01

Allmänt. Innehåll. Line Ins 3 jan -01 GSM-LINE 2 INSTALATION Hellmertz Elektronik AB Sjötorpsvägen 8 Box 5 S-230 42 Tygelsjö E-Post Info@Hellmertz.se Tel: 040-466355 Fax: 040-466353 Preliminär! Version: 3.00 Datum: 2 okt 2000 Utskriven: 3

Läs mer

Projekt "Kabelsökare" ver 1.4

Projekt Kabelsökare ver 1.4 Projekt "Kabelsökare" ver 1.4 Kan du, väckt mitt i natten, redovisa för 4011:ans pinnkonfiguration och offsetkompensera en 741:a på minst två olika sätt kan du sluta läsa. Kasta en blick på schemat och

Läs mer

Lödövning, likriktare och zenerstabilisering

Lödövning, likriktare och zenerstabilisering Ellab016A Namn Datum Handledarens sign. Laboration Lödövning, likriktare och zenerstabilisering Varför denna laboration? Att kunna hantera en lödkolv är nödvändigt. I den här laborationen ingår en lödövning

Läs mer

Emtithal Majeed, Örbyhus skola, Örbyhus www.lektion.se

Emtithal Majeed, Örbyhus skola, Örbyhus www.lektion.se Emtithal Majeed, Örbyhus skola, Örbyhus www.lektion.se * Skillnader mellan radiorör och halvledarkomponenter 1.Halvledarkomponenter är mycket mindre I storlek 2.De är mycket tåliga för slag och stötar

Läs mer

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003 ATU Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4 Användarmanual Version 2014.58-003 Läs igenom hela användarhandledningen innan produkten används! Viktigt :ATU använder radiosignaler för att kommunicera och är

Läs mer

Komponentlista och enkel byggbeskrivning för LTS MM-RIAA

Komponentlista och enkel byggbeskrivning för LTS MM-RIAA Komponentlista och enkel byggbeskrivning för LTS MM-RIAA Komponenter som finns angivna på mönsterkortet. Beteckning Värde/namn Elfa bestnr R1,R2 75 kω 60-744-21 R3-R6 22 Ω 60-703-61 R7,R8 100 kω 60-745-61

Läs mer

Laboration II Elektronik

Laboration II Elektronik 817/Thomas Munther IDE-sektionen Halmstad Högskola Laboration II Elektronik Transistor- och diodkopplingar Switchande dioder, D1N4148 Zenerdiod, BZX55/C3V3, BZX55/C9V1 Lysdioder, Grön, Gul, Röd, Vit och

Läs mer

Blinkande LED med 555:an, två typkopplingar.

Blinkande LED med 555:an, två typkopplingar. Blinkande LED med 555:an, två typkopplingar. När vi börjar att koppla med lysdioder, är det kul att prova lite ljuseffekter. En sådan effekt är olika blinkande lysdioder. Det finns flera möjligheter att

Läs mer

INSTALATION GSM-A4. A4 Ins 3 jan -01

INSTALATION GSM-A4. A4 Ins 3 jan -01 GSM-A4 1 2 3 4 U1 U2 E + - INSTALATION Hellmertz Elektronik AB Sjötorpsvägen 8 Box 5 S-230 42 Tygelsjö E-Post Info@Hellmertz.se Tel: 040-466355 Fax: 040-466353 Preliminär! Version: 3.00 Datum: 4 okt 2000

Läs mer

Installations- och programmeringsanvisning. Caresse GSM-box Version A1

Installations- och programmeringsanvisning. Caresse GSM-box Version A1 Installations- och programmeringsanvisning Caresse GSM-box Version A1 Innehåll Följande finns i förpackningen... 2 Så här installerar du Caresse GSM-box... 3 Installation av SIM kort och batteri i Caresse

Läs mer

Echo Tonvalstelefon med predial, 9 kortnummer och repetition av senast slaget nummer.

Echo Tonvalstelefon med predial, 9 kortnummer och repetition av senast slaget nummer. TEKNISKA DATA Tonvalstelefon för bords- eller väggplacering. Minnen för repetition av senast slaget nummer och 9 kortnummer. Avstängbar tonringare. Lysdiod för indikering av samtalsläge. Lagringskapacitet:

Läs mer

http://www.kennethshem.se/loedkurs.htm Liten lödkurs Skrivet av Kenneth Johansson http://welcome.to/kenneth.johansson

http://www.kennethshem.se/loedkurs.htm Liten lödkurs Skrivet av Kenneth Johansson http://welcome.to/kenneth.johansson Liten lödkurs Skrivet av Kenneth Johansson http://welcome.to/kenneth.johansson Här följer en liten lödkurs som ska hjälpa er att löda till husbehov så ni slipper kall-lödningar och onödiga glappkontakter

Läs mer

Cognita Klockan. Idén till klockan kommer från en pappa till en Norsk flicka med Autism.

Cognita Klockan. Idén till klockan kommer från en pappa till en Norsk flicka med Autism. Cognita Klockan Idén till klockan kommer från en pappa till en Norsk flicka med Autism. Cognitaklockan Syfte med Cognita-klockan: Cognitaklockan hjälper personer med kognitiva svårigheter att få översikt

Läs mer

FlyBot. Copyright Sagitta Pedagog AB

FlyBot. Copyright Sagitta Pedagog AB FlyBot FlyBot är en flyplansmodell med fyra lysdioder, en tuta och en motor som driver propellern. Här lär du dig att programmera DC-motorns fart och riktning. 41 Robotfakta LED-kort På LED-kortet sitter

Läs mer

MOTTAGARE FÖR SAQ VLF-SÄNDAREN I GRIMETON BYGGBESKRIVNING OCH LITE OM HUR DEN FUNGERAR

MOTTAGARE FÖR SAQ VLF-SÄNDAREN I GRIMETON BYGGBESKRIVNING OCH LITE OM HUR DEN FUNGERAR MOTTAGARE FÖR SAQ VLF-SÄNDAREN I GRIMETON BYGGBESKRIVNING OCH LITE OM HUR DEN FUNGERAR Världsarvet Grimeton/ Execubic AB, 2014 1 Innehåll m.m. Kretskort Rulle med 0,3 mm lackad koppartråd för L 1, L 3

Läs mer

FMS-20. Komponenter FMS-20

FMS-20. Komponenter FMS-20 FMS-20 Komponenter FMS-20 FMS-20 är en mycket enkel FM sändare baserad på en colpitts oscillator. FMS-20 drivs med 5-15V, 9V batteri är optimala ur både ekonomi och räckvidd. Var försiktig med sändare,

Läs mer

Falck 6709 Armbandssändare

Falck 6709 Armbandssändare Bruksanvisning Falck 6709 Armbandssändare Artikelnr: 320 866 Innehållsförteckning Beskrivning av Falck 6709 Armbandssändare... 2 Leverans... 3 Kodning... 3 Avkodning... 4 Test... 4 Underhåll... 5 Batteribyte...

Läs mer

Steglöst reglerbar ljudkänslighet i ett stort område. Digitalt ljudfilter med 4 förprogrammerade nivåer för att undvika felutlösning

Steglöst reglerbar ljudkänslighet i ett stort område. Digitalt ljudfilter med 4 förprogrammerade nivåer för att undvika felutlösning BRUKSANVISNING FÖR RÖSTLARMET VOICE Variofon2 Röstlarmet Variofon2 (från Mediswitch Signal Technik) är en apparat i bordsutförande för övervakning av ljudet i ett rum. När ljudnivån överstiger ett förinställt

Läs mer

Installation i hemmet

Installation i hemmet Installation i hemmet Här är en uppdaterad installationsanvisning. Du skall använda dig av denna och inte av den som går att ladda ner från NAOs hemsida. Den visar nämligen hur man gör då man använder

Läs mer

Grundläggande ellära. Materiellåda art nr. 1. I den första uppgiften skall du använda ett batteri, 2 sladdar med banankontakter och en lös glödlampa.

Grundläggande ellära. Materiellåda art nr. 1. I den första uppgiften skall du använda ett batteri, 2 sladdar med banankontakter och en lös glödlampa. 1 Mtrl: Materiellåda art nr Grundläggande ellära 1. I den första uppgiften skall du använda ett batteri, 2 sladdar med banankontakter och en lös glödlampa. Koppla så att lampan lyser. Rita hur du kopplade.

Läs mer

Telefonuppringare TD-110

Telefonuppringare TD-110 Manual ISAB International Security AB säljer telefonuppringare TD-110 och TD-101. Denna beskrivning beskriver funktionen hos TD-110 och TD-110W med överfallslarm. Kortfatta beskrivning har en ingång och

Läs mer

Kretskortslayout TU-3

Kretskortslayout TU-3 Kretskortslayout TU-3 C 1 Larmingången sluter till minus Layouten visar placering på larmingångar, anslutningar etc. Plint märkt skyddsjord ska anslutas för att erhålla fullgott åskskydd. Grundfunktion

Läs mer

Komponentlista. Innan lödarbetet startar är det lämpligt att man går

Komponentlista. Innan lödarbetet startar är det lämpligt att man går Komponenterna kommer osorterade i påsar. Skriv ut detta dokument för att få en lista på antal, komponentvärde och märkning. Sorteringen ger kunskap om märkning och att man kan kontrollera antal. Identifiera

Läs mer

EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 464234. Rev C SE

EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 464234. Rev C SE Bruksanvisning EPIsafe 2 GSM-modul Art.nr: 464234 Rev C SE Innhold 1. Introduktion:... 2 2. Artiklar som medföljer:... 3 3. SIM-kort... 3 4. Inkoppling av GSM-modul... 4 5. Uppstart... 4 6. Kodning av

Läs mer

Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING

Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING 55508 Radiomanöverdon 2008-03-19 Försäljning/Sales/Verkauf Mossvägen 8, 641 49 KATRINEHOLM,SWEDEN Telephone: +46 150-489550 Telefax: +46 150-489551 E-mail: zepro@zepro.com

Läs mer

I bild 1 har vi satt R7 till 0 Ohm. Bild 1. Med R7=0 får man ett nytt maxläge.

I bild 1 har vi satt R7 till 0 Ohm. Bild 1. Med R7=0 får man ett nytt maxläge. Modifieringar Fuzz I det här dokumentet förslås en del modifieringar som kan göras till Moody Fuzz. För att ha behållning av texten bör man ha tillgång till manualen. Vi ska diskutera: 1. Noise Fuzz Fuzzen

Läs mer

INSTALLATIONSMANUAL COBRA 4400FD12. Fiat Ducato husbil 2012->

INSTALLATIONSMANUAL COBRA 4400FD12. Fiat Ducato husbil 2012-> INSTALLATIONSMANUAL COBRA 4400FD12 Läs noga igenom monteringsanvisningen innan arbetet påbörjas! Vid tveksamheter beträffande bilens elsystem rådfråga alltid bilimportörens tekniska avdelning eller se

Läs mer

Ljusmottagare inomhus RTS-komponenter. Installationsmanual

Ljusmottagare inomhus RTS-komponenter. Installationsmanual Ljusmottagare inomhus RTS-komponenter Installationsmanual - 2 - Ljusmottagare inomhus RTS-komponenter Innehåll Sida KOMPONENTER 4 SÄKERHET 5 INSTALLATION 5 Erforderliga verktyg 5 Rekommenderat minimiavstånd

Läs mer

Telia Pen Numerik Personsökaren i pennformat

Telia Pen Numerik Personsökaren i pennformat TEKNISKA DATA Personsökare för Ton- och Numeriksökning. Telia Pen Numerik Personsökaren i pennformat Batteri: 1,5 V alkaliskt batteri, typ IEC LR6. Räcker 1 500 timmar. Dimensioner: Bredd: 24 mm Höjd:

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning EFP Trådlös takmonterad värmevakt med spisvakt 1-fas (E-nr 1340197) Installations- och bruksanvisning Allmänt EFP Trådlös takmonterad värmevakt med spisvakt (E-nr 1340197). Värmevakten monteras i taket

Läs mer

Lödinstruktion, Varta-killer(tm)

Lödinstruktion, Varta-killer(tm) Om detta dokument Detta är en instruktion för lödning av Varta-killer(tm) (gult kretskort). Varta-batterier återfinns i många retrodatorsammanhang i form av en batteribackup för att hålla kvar klockan

Läs mer

Z-LYFTEN PRODUKTION AB. Service Meddelande

Z-LYFTEN PRODUKTION AB. Service Meddelande Z-LYFTEN PRODUKTION AB Blankettnr: BL10050 Utfärdad av: FN Datum: 050114 Utgåva: 2 Service Meddelande 2013-03-28 Gällande: Den nya vinkelgivaren för radiomanövrering. Utbytt Vinkelgivare Ny Vinkelgivare

Läs mer

Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus

Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus 1 Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus Inrha Hobbyväxthus är lätta att montera upp med endast ett litet antal verktyg. Dessa instruktioner gäller alla modeller, en del instruktioner gäller bara

Läs mer

L/C-meter 2007 Byggbeskrivning v 10.3.2007

L/C-meter 2007 Byggbeskrivning v 10.3.2007 LC-Meter 2007 bygginstruktion (Ändringar med rött!) Montera alla ytmonterade komponenter först, men det lönar sig att lämna C2 och C3 omonterade, eftersom det kan hända att mätarens kalibrering inte kräver

Läs mer

MANUAL RS-120/S GSM. Inkoppling av GSM-kort (Mobil 67) till larmsändaren RS-120/S

MANUAL RS-120/S GSM. Inkoppling av GSM-kort (Mobil 67) till larmsändaren RS-120/S MANUAL RS-120/S GSM Inkoppling av GSM-kort (Mobil 67) till larmsändaren RS-120/S SLK Larmsystem Domnarvsgatan 11, 3 tr 163 53 SPÅNGA 08-38 29 55 www-slksys.com Sida 2 Innehållsförteckning Allmänt 1.0 Komponenter

Läs mer

BRUKSANVISNING DAAB RADIO DB403 OCH DBR1-M4. Utgåva 1

BRUKSANVISNING DAAB RADIO DB403 OCH DBR1-M4. Utgåva 1 BRUKSANVISNING DAAB RADIO DB403 OCH DBR1-M4 Re vis ion :3 Utgåva 1 FAAC Nordic AB BOX 125, SE-284 22 PERSTORP SWEDEN TEL. +46 435 77 95 00 FAX +46 435 77 95 29 www.faac.se Beskrivning av mottagarna DB403

Läs mer

HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska

HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska Funktioner: 1. Antenn 2. Display, visar aktuell kanal, och andra aktuella funktioner. 3. Pil upp, tryck för att justera ner ljudet, och byta kanal. 4. Pil

Läs mer

MANUAL RS-120/S GSM. Inkoppling av GSM-kort (Mobil 63) till larmsändaren RS-120/S

MANUAL RS-120/S GSM. Inkoppling av GSM-kort (Mobil 63) till larmsändaren RS-120/S MANUAL RS-120/S GSM Inkoppling av GSM-kort (Mobil 63) till larmsändaren RS-120/S SLK Larmsystem Domnarvsgatan 11, 3 tr 163 53 SPÅNGA 08-38 29 55 www-slksys.com Sida 2 Innehållsförteckning Allmänt 1.0 Val

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING SPISVAKT S MED RÖKDETEKTOR

INSTALLATIONSANVISNING SPISVAKT S MED RÖKDETEKTOR INSTALLATIONSANVISNING SPISVAKT S MED RÖKDETEKTOR Spisvakt S kan monteras på takdosa med dolt kablage eller eftermontage med utanpåliggande kablage. I elcentralen monteras en kontaktor som matar spisen.

Läs mer

CL100. Borrmall. Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator. INNEHÅLL Bildöversikt...2-3 Inledning...4

CL100. Borrmall. Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator. INNEHÅLL Bildöversikt...2-3 Inledning...4 CL100 Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator Art nr 273010 Återförsäljare Bruksanvisning Borrmall 80 mm Bo Edin AB är en världsledande innovatör och leverantör av högkvalitativa hörselprodukter.

Läs mer

CL100 Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator

CL100 Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator CL100 Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator Bruksanvisning Art nr 273010 2 Innehåll Inledning 3 Bildöversikt CL100 4 Installera telefonen Ansluta telefonen 6 Ställa in ringsignalens volym 7

Läs mer

Bruksanvisning Hyundai HDT-L3

Bruksanvisning Hyundai HDT-L3 Bruksanvisning Hyundai HDT-L3 Innehåll SÄKERHETSINFORMATION... 4 KOMMA IGÅNG... 5 Knapparna... 5 Skärmens symboler... 6 Installera telefonen... 7 Laddning av handenheten... 7 GRUNDLÄGGANDE ANVÄNDNING...

Läs mer

SA031 SmartDialer. Bruksanvisning

SA031 SmartDialer. Bruksanvisning SA031 SmartDialer Bruksanvisning 1 Inledning SA 031 fungerar som en förlängningssladd till telefonen men påverkar inte telefonens vanliga funktion eller andra sladdar. Den har en enkelzonsfunktion och

Läs mer

Elektriska kretsar - Likström och trefas växelström

Elektriska kretsar - Likström och trefas växelström Elektriska kretsar - Likström och trefas växelström Syftet med laborationen är att du ska få en viss praktisk erfarenhet av hur man hanterar enkla elektriska kopplingar. Laborationen ska också öka din

Läs mer

VÄXELDISPLAY med SHIFT CUT

VÄXELDISPLAY med SHIFT CUT Rev 3 Sellholm Tuning Gålby 73194 Köping VÄXELDISPLAY med SHIFT CUT - Visning av vald växel med röd 7-segment LED. - Shift light, Siffran på displayen byter färg till grön vid inställt varvtal. - Flatshift

Läs mer

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk.

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. 2 INNEHÅLL Introduktion Knappfunktioner Installation Placering Uppkoppling av basstationen Laddning av handenheten

Läs mer

AK990 Personsökare BESKRIVNING INSTALLATION. Installera sändaren. Antenninstallation

AK990 Personsökare BESKRIVNING INSTALLATION. Installera sändaren. Antenninstallation AK990 Personsökare INNEHÅLL: 1 AK990 (E-37EV) Sändarenhet 1 AK995 (E-37RV) Mottagare 1 Antennkabel för anslutning till bilradio 1 Kablage BESKRIVNING AK990 är ett personsökarsystem. Det består av 2 delar:

Läs mer

SafeLine 1000 R2 Manual

SafeLine 1000 R2 Manual SafeLine 1000 R2 Sve Rev 2.4 Manual Innehåll Innehåll Introduktion 1 Monteringsanvisning 3 Tips/Felsökning 4 Programmera med handenheten 5 Förenklad programmering 7 Tonvalsprogrammering 9 Vanliga inställningar

Läs mer

NaviTrack-sändare SÄNDARENS DELAR (BILD 1-4) KOMMA IGÅNG. Spiralkablar (4 m i utdraget läge) Knappsats. Handtag. Klämma

NaviTrack-sändare SÄNDARENS DELAR (BILD 1-4) KOMMA IGÅNG. Spiralkablar (4 m i utdraget läge) Knappsats. Handtag. Klämma NaviTrack-sändare Viktigt! För din egen säkerhet: Läs denna handbok och det medföljande säkerhetshäftet noggrant innan du använder denna utrustning. Behåll denna handbok. kan förstöras och kan utgöra en

Läs mer

Falck 6709 Rörelsedetektor

Falck 6709 Rörelsedetektor Bruksanvisning Falck 6709 Rörelsedetektor Artikelnr: 320 868 Innehållsforteckning Beskrivning av Falck 6709 Rörelsedetektor... 3 Kodning till mottagare... 4 Ta bort koder:... 5 Test... 6 Underhåll... 6

Läs mer

Elektriska kretsar - Likström och trefas växelström

Elektriska kretsar - Likström och trefas växelström Elektriska kretsar - Likström och trefas växelström Syftet med laborationen är att du ska få en viss praktisk erfarenhet av hur man hanterar enkla elektriska kopplingar. Laborationen ska också öka din

Läs mer

Personsökare RX-300 Bruksanvisning

Personsökare RX-300 Bruksanvisning Personsökare RX-300 Bruksanvisning Personsökare RX-300 är en trådlös mottagare med 99 kanaler Sändarna/larmen som används tillsammans med RX-300 kan programmeras valfritt på de 99 kanalerna Man kan använda

Läs mer

Andra produkt- och företagsnamn som påträffas här kan vara varumärken av respektive ägare.

Andra produkt- och företagsnamn som påträffas här kan vara varumärken av respektive ägare. OFFICIELLT MEDDELANDE Copyright 2009 TELTONIKA Ltd. Alla rättigheter ägs av författaren. Ingen del av det här dokumentets innehåll får kopieras, mångfaldigas eller spridas utan skriftligt tillstånd av

Läs mer

Bygg en entransistors Booster till datorn eller MP3-spelaren

Bygg en entransistors Booster till datorn eller MP3-spelaren Bygg en entransistors Booster till datorn eller MP3-spelaren De högtalare som levereras till datorerna har oftast högst mediokra data. Men genom att kombinera lite enkel teknik från elektronikens barndom

Läs mer

Fjärrkontroll Telis 16 RTS

Fjärrkontroll Telis 16 RTS Fjärrkontroll Telis 16 RTS Bruksanvisning Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis 16 RTS Silver Art.nr.: 1811021 Fjärrkontroll Telis 16 RTS 16-Kanalsfjärrkontroll Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis

Läs mer

Installationsmanual 501 GPS Tracker

Installationsmanual 501 GPS Tracker Installationsmanual 501 GPS Tracker 2011-09-14 1. Beskrivning av enhet: Framsida: Baksida: GSM antenn GPS antenn mini USB kontakt Huvudkontakt Funktionsknapp 2. Sätta i SIM kortet: Följ stegen nedan för

Läs mer

Lathund Milestone 112 Ace Color

Lathund Milestone 112 Ace Color Iris Hjälpmedel AB Innehållsförteckning Lathund Milestone 112 Ace Color Knappbeskrivning 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan 3 Nederkant under högtalaren 3 Allmänt 3 Ladda batteriet 3 Knapplås på/av 3 Väcka/Slå

Läs mer

Safeline 1000-Porttelefon Montering och Programmerings manual Augusti 2002

Safeline 1000-Porttelefon Montering och Programmerings manual Augusti 2002 Safeline 1000-Porttelefon Montering och Programmerings manual Augusti 2002 Safeline 1000-P 1 Hela telefonen monteras i hisskorgen Endast ett hål 70X130mm behöver tas upp. Safeline 1000 Montering: Safeline

Läs mer

Radiomottagare LE10 CRS-URE-0100. Användarhandbok

Radiomottagare LE10 CRS-URE-0100. Användarhandbok Radiomottagare LE10 CRS-URE-0100 sv Användarhandbok Radiomottagare LE10 Innehållsförteckning sv 3 Innehållsförteckning 1 Säkerhetsinstruktioner 5 1.1 Allmänna säkerhetsinstruktioner 5 1.2 Driftsmiljö

Läs mer

Elbilstävlingen. Tilläggsuppdrag till. Magneter och Motorer. och. Rörelse och Konstruktion

Elbilstävlingen. Tilläggsuppdrag till. Magneter och Motorer. och. Rörelse och Konstruktion 060508 Elbilstävlingen Tilläggsuppdrag till Magneter och Motorer och Rörelse och Konstruktion Av: Pauliina Kanto NO-lärare och NTA-utbildare, Håbo kommun 1 Inledning Dessa tilläggsuppdrag passar utmärkt

Läs mer

Installation Farthållare Toyota iq 2009->

Installation Farthållare Toyota iq 2009-> Installation Farthållare Toyota iq 2009-> 00000-28072-00 Farthållaren passar alla motorer och växellådor samt med eller utan Start/Stopp funktion. Beskrivning: Denna farthållare är helt elektronisk och

Läs mer

Z-LYFTEN PRODUKTION AB. Service Meddelande

Z-LYFTEN PRODUKTION AB. Service Meddelande Z-LYFTEN PRODUKTION AB Blankettnr: BL10050 Utfärdad av: FN Datum: 050114 Utgåva: 2 Service Meddelande 2013-02-14 Gällande: Vinkelgivare för radiomanöverdon Vinkelgivare för radiomanöverdon. Fr.o.m vecka

Läs mer

5:2 Digitalteknik Boolesk algebra. Inledning OCH-funktionen

5:2 Digitalteknik Boolesk algebra. Inledning OCH-funktionen 5:2 Digitalteknik Boolesk algebra. Inledning I en dator representeras det binära talsystemet med signaler i form av elektriska spänningar. 0 = 0 V (låg spänning), 1 = 5 V(hög spänning). Datorn kombinerar

Läs mer

SafeLine VV3. Handhavande manual. Visar våningar, pilar och rullande meddelanden.

SafeLine VV3. Handhavande manual. Visar våningar, pilar och rullande meddelanden. SafeLine VV3 Handhavande manual Visar våningar, pilar och rullande meddelanden. SafeLine VV3 Handhavande manual safeline.eu Innehållsförteckning Installation & Test Montering 5 Tecken som kan användas

Läs mer

VÄXELDISPLAY med SHIFT CUT

VÄXELDISPLAY med SHIFT CUT Rev 4 Sellholm Tuning Gålby 73194 Köping VÄXELDISPLAY med SHIFT CUT - Visning av vald växel med röd 7-segment LED. - Shift light, Siffran på displayen byter färg till grön vid inställt varvtal. - Flatshift

Läs mer

DIGITAL MULTIMETER BRUKSANVISNING MODELL DT9201

DIGITAL MULTIMETER BRUKSANVISNING MODELL DT9201 DIGITAL MULTIMETER BRUKSANVISNING MODELL DT9201 1. INLEDNING Den digitala serie 92-multimetern är ett kompakt, batteridrivet instrument med 3½ LCD-skärm. Fördelar: Stor noggrannhet Stor vridbar LCD (flytande

Läs mer

Ungefär lika stora tal

Ungefär lika stora tal Bilaga 2:1 Arbeta med jämförelser mellan tal Ungefär lika stora tal Jämför de tre talen här nedan: 234567 234566 234568 Alla siffrorna i talen är lika utom den sista, den högra, där siffrorna är 7,6 och

Läs mer

Som byggsats finns denna i tre utförande: 1. Komponenter och etsat samt färdigborrat kretskort. 2. Låda och kontakter. 3. Färdigbyggd.

Som byggsats finns denna i tre utförande: 1. Komponenter och etsat samt färdigborrat kretskort. 2. Låda och kontakter. 3. Färdigbyggd. FMS-5 250mW FM-Sändare Denna FM-sändare har en audioingång och en trimpunkt. Den är vid leverans, som färdigbyggd, intrimmad för att arbeta på en frekvens precis ovanför 104MHz och en matningsspänning

Läs mer

Installatörs- och användarhandbok DI-623-21L

Installatörs- och användarhandbok DI-623-21L Installatörs- och användarhandbok UNITEL DI-623-21L Så fungerar porttelefonen. När det kommer en besökare trycker han # och Ditt anropsnummer (eller direktknappen med ditt namn på). Därefter ringer Din

Läs mer

Montera farthållare i Audi TT mk1

Montera farthållare i Audi TT mk1 Montera farthållare i Audi TT mk1 Följande är inte tänkt att användas som en instruktion hur du gör för att montera farthållare i din Audi TT utan endast beskrivning på hur jag gjorde. Om du ändå väljer

Läs mer

Tutorial - Adventskalender Lastbil av Bi för Skrotboken

Tutorial - Adventskalender Lastbil av Bi för Skrotboken <http://skrotboken.blogspot.com> Tutorial - Adventskalender Lastbil av Bi för Skrotboken Du behöver Tjock kartong (baksidan till ett akvarellblock eller liknande) till bilens underrede ca 10,5 x 30 cm

Läs mer

Bruksanvisning. Maxcom KXT400

Bruksanvisning. Maxcom KXT400 Bruksanvisning Maxcom KXT400 Egenskaper Nummerpresentatör (CID) för FSK och DTMF Skärm med bakgrundsbelysning Kontrasten på skärmen kan ändras Minne för ingående- och utgående telefonnummer R-knapp, Redial

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehåll i förpackningen... 3 Som extra tillbehör finns att köpa... 3 Drifttagning... 3 Laddning... 4 Uteffekt... 4 Genzo 3124 WR... 5 Användning... 6 Ur- och inkoppling av kanal...

Läs mer

Hur jag lagade fläkten på min Citroen Xantia Break -96 AC.

Hur jag lagade fläkten på min Citroen Xantia Break -96 AC. Page 1 of 9 Hur jag lagade fläkten på min Citroen Xantia Break -96 AC. Plötsligt en dag gick kupéfläkten på högsta fart hela tiden och gick inte att stänga av. Naturligtvis vände jag mej direkt till Citroenakuten

Läs mer

VING - TIPS HAR DU KÖPT COM - RADIO? GL 1100 GL 1200 GL 1500 X X SIDA 3 1 GRUPP

VING - TIPS HAR DU KÖPT COM - RADIO? GL 1100 GL 1200 GL 1500 X X SIDA 3 1 GRUPP GL 00 GL 00 GL 500 HAR DU KÖPT COM - RADIO? Toppen, då kan vi snacka med varandra när vi är ute och åker med våra wingar. Men... är det inte besvärligt att använda handmiken och den inbyggda högtalaren

Läs mer

Lödövning - kretskort 1

Lödövning - kretskort 1 ELEKTROMEKANIK Lödövning - kretskort 1 Inlämningsuppgift 5:c Lödövning Namn: Datum: Här ska du: Lära dig att utföra lödningar på ett kretskort. Texten beskriver hur de olika komponenterna ska monteras

Läs mer

Modifieringsförslag till Moody Tremolo

Modifieringsförslag till Moody Tremolo Modifieringsförslag till Moody Tremolo Här följer ett par förslag på tillägg och modifieringar som du kan göra på din Moody Tremolo (MT). Pedalen fick några nya komponentvärden april 2015. Samma kretskort

Läs mer