Exempel på samband mellan bebyggelse och transportinfrastruktur

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Exempel på samband mellan bebyggelse och transportinfrastruktur"

Transkript

1 Exempel på samband mellan bebyggelse och transportinfrastruktur Reflektioner utifrån rapporten Infrastruktur med finansiering (KTH 2011) Jacob Witzell, 26 maj 2011

2 Why is it so difficult to finance public infrastructure that increases the value of the serviced land by much more than the cost of the infrastructure itself? Donald C Shoup (1994)

3 En tillbakablick

4

5

6

7 ca 1900: Incitament till samordning Ångbåt, sedan järnväg och spårväg, revolutionerar tillgängligheten Såväl privata som kommunala spårvägsbolag Bebyggelse och kollektivtrafik växer fram i symbios - Fri byggrätt utanför staden, men behov av kommunikationer - Privata konsortier både styckar mark och anlägger järnväg - Markägare och kollektivtrafikbolag förhandlar om sträckningar och stationslägen Kommunen (och privata aktörer) hade starka ekonomiska incitament att samordna bebyggelse och transportsystem!

8 Kommunen (SS) Landstinget (SL) Staden (SS) byggde ut tunnelbanan med stark samordning av bebyggelse och transportsystem SL bildades i slutet av 1960-talet hela länets kollektivtrafik samordnades genom landstinget Bebyggelseplaneringen och kollektivtrafiken låg därmed på olika offentliga beslutsnivåer...vad hände med kommunens ekonomiska incitament att samordna kollektivtrafik och bebyggelse? Samhällets omorganisering och förändrade ansvarsfördelning har incitamenten till samordning!?

9 Markvärde?

10 Skifte från framkomlighet till tillgänglighet i transportpolitiken. (+) Reseefterfrågan (-) Trängsel Bebyggelse Tillgänglighet Infrastruktur (+) Exploateringsnytta (-) Negativa externa effekter möjligheten att minimera eller överbrygga geografiska avstånd

11 Markvärde: teoretiska dimensioner Ekonomisk-geografiskt: Det ekonomiska sambandet mellan transportsystemet och markvärde. Politiskt-normativt: Hur ska markvärden fördelas mellan samhället och markägare vem har rätt till det värde som samhällets investeringar skapar? Organisatoriskt-statsvetenskapligt: Vilka offentliga nivåer (kommun/region/stat) bör kunna hämta in fastighetsskatt och exploateringsavgifter?

12 Oförtjänt markvärdestegring? Vem har rätt den värdestegring på mark som infrastrukturen skapar? Skatte- och planeringssystemen återspeglar rådande syn på äganderättens omfattning Har diskuterats nationellt och internationellt sedan industrialismens och stadsutbredningens början Diskuteras åter alltmer i såväl västvärlden som utvecklingsländer Svenska exploateringsavtal i en gråzon, ej anpassade till den offentliga ekonomins förändring Markägandet idag avgörande för möjligheten till värdeåterföring

13 Två huvudmodeller för värdeåterföring Betterment levy ( värdeåterföring ) Fokuserar på det markvärde som tillskapats, ex markvärde (+) Impact fee ( effektavgift ) Fokuserar på exploateringens belastning, ex trängsel (-) Därtill: Generell värdeåterföring (av det oförtjänta ) utifrån en huvudprincip att den som gjort en investering har rätt till dess skapade värde

14 Dagens situation

15 Infrastrukturens tre offentliga beslutsnivåer Stat Nationell infrastruktur (vägar, järnvägar, sjö- och luftfart) Bidrag till kollektivtrafikanläggningar Region/Landsting Kollektivtrafik Kommun Lokala vägnätet Gråzoner mellan parternas ansvarsområden ger ständigt behov av förhandling och samfinansiering

16 Klubbteori (Buchanan) Olika rumsliga kollektiv (ex. kommun, region, nation) värderar investeringar på olika sätt, utifrån nyttan för den egna klubben. Klubbens nytta bör överstiga dess kostnader för investeringen Kommunens, landstingets/sls och statens rationalitet skiljer sig åt genom olika uppdragsgivare och ansvarsområden...även om SL och kommunerna har gott samarbete kan en planering som gynnar kommunen vara negativ för kollektivtrafiken.

17 Kommunen Planmonopol Lokal infrastruktur Regionen Regionplan Kollektivtrafik Staten Statlig infrastruktur Bidrag till kollektivtrafik Exploateringsavtal Engångsuttag (Överföring av ansvar på exploatör) Fastighetsskatt? Gatukostnadsavgifter Engångsuttag Infrastrukturavgifter? Exploatering Ny bebyggelse / Utökad byggrätt Befintlig bebyggelse

18 Exploateringsavtal Svårt att förutse kostnaden förhandlingar vid varje exploatering Engångsuttag i samband med ny eller utökad byggrätt Befintlig bebyggelse kan inte belastas rättviseproblem med free riders? Gråzon kring vilka kostnader som får tas ut Enbart kommunen kan tillgodogöra sig intäkter...

19 Medfinansiering Ett substitut?

20 Medfinansiering Problem: för lite pengar till statliga vägar och järnvägar Idé: hör med kommuner, regioner och företag om de vill vara med och finansiera Kommun Staten Nationell plan Medfinansiering Region Företag

21 Medfinansiering Medfinansiering skulle prövas för alla investeringar Medfinansiering var frivillig Medfinansieringens storlek skulle stå i proportion till fördelningen av investeringens nyttor Behov av att mäta vilken nytta kommunen/regionen/företaget fick av investeringen Ont om tid gjorde att medfinansieringens stora potential att samordna bebyggelse- och transportplanering som regel inte togs till vara

22 Medfinansiering / Exploateringsnytta Beräkning av markvärdestegring till följd av investeringen Kommuner har accepterat principen, men inte metoden/beräkningen Kommunerna har inte låtit markvärden avgöra medfinansieringen Snarare har medfinansieringsavtal ingåtts för att investeringar alls ska bli av Medfinansiering har aktualiserat det ekonomiska värdesambandet mellan bebyggelse och infrastruktur Infrastruktur Staten Kommun Exploatör Medfinansiering Detaljplan Exploateringsavgifter Men... För att ta in markavgifter tar staten en omväg via kommunen

23 London Crossrail Exempel på metoder för värdeåterföring

24 London Crossrail Knyter samman säckstationer genom 21 km tunnel Tänks minska trängsel i spårtrafiken och anses nödvändig för tillväxt Binder ihop Heathrow med centrala London och utbyggnadsområden Beräknad kostnad: 15,9 miljarder pund (!) Staten (skatt), näringslivet (exploateringsavgifter och fastighetsskatt) och resenärer (spåravgifter) tänks bekosta ca 1/3 vardera

25 Business Rate Supplement Ny lagstiftning 2009 ger regionen rätt att ta ut en extra fastighetsskatt på kommersiella fastigheter för att finansiera projekt som gynnar regional utveckling 2% av det uppskattade årshyresvärdet av kommersiella fastigheter Fastigheter med hyresvärde under pund/år undantagna Finansierar upptagna lån för Crossrail (3,5 miljarder) samt 600 milj pund i direkt bidrag Inklusive upplåningskostnader väntas uttaget bli 8,1 miljarder pund under år, beroende på fastighetsmarknadens utveckling och räntenivåer Finansierar ca 25 procent av Crossrail

26 Planning Obligations Avgifter som tas ut vid antagande av planning permit (detaljplan) Liknar svenska exploateringsavtal, men är hårdare reglerade Syftet är att möjliggöra en exploatering som annars inte hade varit acceptabel ur samhällets synpunkt ( impact fee ) exempelvis mildra tillkommande trängsel i kollektivtrafiken Måste vara: relevanta, nödvändiga, direkt kopplade till exploateringen, rättvisa i relation till exploateringens storlek och användning Behov av att uppvisa respektive exploaterings bidrag till trängsel Storskaligt uttag på regional nivå möjliggörs genom beräkning av schabloner och koppling till regionplanen Tänks bidra med 300 miljoner pund till Crossrail

27 Planning Obligations Bebyggelsetypers bidrag till trängsel i spårtrafiken (morgonrusning) Bebyggelseanvändning Centrala London Yttre London (<1 km från station) Kontor Handel Hotell 44 - Boende 6 10 Exploateringsavgifter för ny bebyggelse (pund per kvadratmeter) Bebyggelseanvändning Centrala London (CAZ) Isle of Dogs Kontor Handel Hotell Yttre London (<1 km från station)

28 Community Infrastructure Levy Kompletterar Planning Obligations Regionen kan ta ut avgifter för infrastruktur I ett plandokument fastställs avgiften till en viss summa per kvadratmeter Syftar till att ta in delar av det markvärde som infrastrukturen skapar, snarare än att göra en viss exploatering möjlig ( betterment fee ) Syftar också till att öka transparensen kring avgiftens storlek Tänks bidra med 300 miljoner kronor till Crossrail

29 Direkta bidrag baserat på nytta BAA (Heathrow) City of London Corporation Canary Wharf Group Berkeley Homes 230 miljoner pund 350 miljoner pund 150 miljoner pund Bygger station

30 Londonregionens verktyg (a) Regionplan med styrande verkan (b) Ansvar för kollektivtrafik och huvudvägnätet, liksom trängselskatt (c) Möjlighet till markvärdesrelaterade avgifter på regional nivå - Business Rate Supplement - Planning Obligations - Community Infrastructure Levy Ger möjligheter och ekonomiska incitament till att samordna planering av bebyggelse och transportinfrastruktur

31 Några slutsatser Dessa slutsatser uppehåller sig vid förhållandet infrastruktur-bebyggelse Medfinansiering har aktualiserat sambandet mellan nationell/regional infrastruktur och markvärde (vilket ju nyttjats på lokal nivå med expl.avtal) Genom förbättrad samordning i planeringen kan större värden, och effektivare lösningar, skapas för alla inblandade parter Medfinansiering innebär en metod som ökar incitamenten att samverka, då ekonomiskt medansvar väcker frågor om vilka värden man får tillbaka...men innebär inte medfinansiering egentligen en omväg? Borde regionen kunna ta ut exploateringsavgifter, styra planeringen mer och nyttja värdesambandet mellan infrastruktur och bebyggelse? Samhällets organisering påverkar de ekonomiska incitamenten att samordna bebyggelse och infrastruktur, liksom möjligheten att finansiera infrastruktur genom inhämtande av markvärden

Finansiering av tunnelbaneutbyggnad i Stockholmsregionen

Finansiering av tunnelbaneutbyggnad i Stockholmsregionen Finansiering av tunnelbaneutbyggnad i Stockholmsregionen Sten Olsson och Clara von Otter 1 Innehållsförteckning 1. Förord... 3 2. Rapportens syfte och metod... 4 3. Sammanfattning... 5 3.1 Slutsatser...

Läs mer

Medfinansiering av statlig infrastruktur. Ansvarsfördelning, finansieringsalternativ samt översikt over medfinansieringsprocessen

Medfinansiering av statlig infrastruktur. Ansvarsfördelning, finansieringsalternativ samt översikt over medfinansieringsprocessen Medfinansiering av statlig infrastruktur Ansvarsfördelning, finansieringsalternativ samt översikt over medfinansieringsprocessen 25 februari 2013 Medfinansiering För att uppnå det övergripande målet för

Läs mer

Underlagsrapport till RiR 2011:28: Medfinansiering av statlig infrastruktur

Underlagsrapport till RiR 2011:28: Medfinansiering av statlig infrastruktur Underlagsrapport till RiR 2011:28: Medfinansiering av statlig infrastruktur 2011-11-18 Anna Mellin Jan-Eric Nilsson Roger Pyddoke Statens Väg- och Transportforskningsinstitut Box 556 85 102 15 Stockholm

Läs mer

Sätt fart på Sverige

Sätt fart på Sverige Sätt fart på Sverige Länsstyrelser vill investera mer Rapport från 6F fackförbund i samverkan juni 2015 Länsstyrelser ger regeringen underkänt Sveriges länsstyrelser är eniga. Regeringens satsningar på

Läs mer

Alternativa förslag till finansiering av det Västsvenska paketet vid ett borttagande av trängselskatten

Alternativa förslag till finansiering av det Västsvenska paketet vid ett borttagande av trängselskatten PM Utfärdat 2015-02-04 Diarienummer 1255/14 Stadsutveckling Ylva Löf Telefon 031-368 0220 E-post: ylva.lof@stadshuset.goteborg.se Alternativa förslag till finansiering av det Västsvenska paketet vid ett

Läs mer

AVSIKTSFÖRKLARING FÖR MEDFINANSIERING AV E20-UTBYGGNAD GENOM VÄSTRA GÖTALAND

AVSIKTSFÖRKLARING FÖR MEDFINANSIERING AV E20-UTBYGGNAD GENOM VÄSTRA GÖTALAND AVSIKTSFÖRKLARING FÖR MEDFINANSIERING AV E20-UTBYGGNAD GENOM VÄSTRA GÖTALAND I april 2012 redovisades en åtgärdsvalsstudie gällande E20 genom Västra Götaland med fokus på de sträckor som ännu inte har

Läs mer

Effektivare transport infrastruktur

Effektivare transport infrastruktur 2012:3 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares rapport Effektivare transport infrastruktur med ny organisation och finansiering BJÖRN HASSELGREN, KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN Förord Huvudstadsregionen

Läs mer

Medfinansiering av statlig infrastruktur

Medfinansiering av statlig infrastruktur Medfinansiering av statlig infrastruktur RiR 2011:28 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs av staten. Vårt uppdrag är att genom oberoende revision

Läs mer

UTBYGGD TUNNELBANA FÖR FLER BOSTÄDER

UTBYGGD TUNNELBANA FÖR FLER BOSTÄDER UTBYGGD TUNNELBANA FÖR FLER BOSTÄDER Delrapport från 2013 års Stockholmsförhandling 2013 ÅRS STOCKHOLMS FÖRHANDLING Utbyggd tunnelbana för fler bostäder delrapport från 2013 års Stockholmsförhandling Utredningen

Läs mer

Framtidens kollektivtrafik. Ekonomi och finansiering

Framtidens kollektivtrafik. Ekonomi och finansiering Framtidens kollektivtrafik Ekonomi och finansiering Detta är en delrapport inom det förvaltningsövergripande projektet Framtidens kollektivtrafik i Malmö. Rapporten är sammanställd av en grupp bestående

Läs mer

Rapport om Stockholmstrafiken 2010-03-30

Rapport om Stockholmstrafiken 2010-03-30 Rapport om Stockholmstrafiken 2010-03-30 Inledning För att stimulera debatten kring Stockholmstrafiken har Naturskyddsföreningen låtit några experter dels granska ekonomin kring det s k Stockholmsavtalet

Läs mer

Principerna för finansiering av infrastruktur behöver utvecklas

Principerna för finansiering av infrastruktur behöver utvecklas SKRIVELSE Vårt dnr: 2014-06-30 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Cecilia Mårtensson Regeringen 103 33 Stockholm Principerna för finansiering av infrastruktur behöver utvecklas Det finns stora

Läs mer

m.fl. Uppdrag om att ta fram inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för perioden 2018 2029

m.fl. Uppdrag om att ta fram inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för perioden 2018 2029 Regeringsbeslut II 4 2015-05-21 N2015/4305/TIF Näringsdepartementet Trafikverket 781 89 Borlänge m.fl. Uppdrag om att ta fram inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för perioden 2018

Läs mer

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 3

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 3 KALLELSE Kommunstyrelsen 2015-09-10 Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 3 Tid och plats tisdagen den 15 september 2015 kl. 15:30 i Atriumsalen,

Läs mer

Rapport 2008:23. Läget i länet

Rapport 2008:23. Läget i länet Rapport 2008:23 Läget i länet Bostadsmarknaden i Stockholms län 2008 Rapport 2008:23 Läget i länet Bostadsmarknaden i Stockholms län 2008 Ansvarig redaktion Rapporten har tagits fram av en arbetsgrupp

Läs mer

Hur kan infrastrukturinvesteringar frigöra mark för bostadsbyggande?

Hur kan infrastrukturinvesteringar frigöra mark för bostadsbyggande? Hur kan infrastrukturinvesteringar frigöra mark för bostadsbyggande? FÖRORD Infrastrukturinvesteringar kan, utöver att förbättra tillgängligheten, också påverka bostadsbyggandet genom att frigöra attraktiv

Läs mer

Är 522 miljarder kronor till transportinfrastruktur mycket pengar?

Är 522 miljarder kronor till transportinfrastruktur mycket pengar? Till Aktuellt från VKL april 2014 Håkan Johansson Är 522 miljarder kronor till transportinfrastruktur mycket pengar? Den 3 april i år fastställde regeringen den Nationella Transportplanen, NTP, för åren

Läs mer

Rapport om Stockholmstrafiken 2010-03-30

Rapport om Stockholmstrafiken 2010-03-30 Rapport om Stockholmstrafiken 2010-03-30 1 Inledning För att stimulera debatten kring Stockholmstrafiken har Naturskyddsföreningen låtit några experter dels granska ekonomin kring det s k Stockholmsavtalet

Läs mer

PM 6 2001 Trafikpolitik och finansiering i sju europeiska storstäder

PM 6 2001 Trafikpolitik och finansiering i sju europeiska storstäder 2 Trafikpolitik och finansiering i sju europeiska storstäder 3 4 Förord I arbetet med den Regionala utvecklingsplanen för Stockholms län (RUFS) har kunnat konstateras att det föreligger ett omfattande

Läs mer

Att skapa en marknad för K2020

Att skapa en marknad för K2020 1 sammanfattning: att skapa en marknad för k2020 Att skapa en marknad för K2020 Strategi, incitament, tjänster och marknadskommunikation med kompletterande marknadsanalys och indikatorer Åtgärdsprogram

Läs mer

PM Kollektivtrafikens finansiering

PM Kollektivtrafikens finansiering PM Kollektivtrafikens finansiering 2007-10-23 Upprättad av: Mattias Lundberg, Anders Wärmark. PM Kollektivtrafikens finansiering 2007-10-23 Kund Göteborgsregionens kommunalförbund www.grkom.se Konsult

Läs mer

RAPPORT Översikt finansieringsmöjligheter Ett underlag i K2020-arbetet 2008:11

RAPPORT Översikt finansieringsmöjligheter Ett underlag i K2020-arbetet 2008:11 RAPPORT Översikt finansieringsmöjligheter Ett underlag i K2020-arbetet 2008:11 2008-05-20 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveck-

Läs mer

1. Inledning... 4. 2. Bakgrund... 5. 2.1 Vad är bostadsbrist... 5. 2.2 Vem drabbas av bostadsbrist... 5

1. Inledning... 4. 2. Bakgrund... 5. 2.1 Vad är bostadsbrist... 5. 2.2 Vem drabbas av bostadsbrist... 5 Politik i rörelse, del 1: Bostadsrapport 2014 1 Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. Bakgrund... 5 2.1 Vad är bostadsbrist... 5 2.2 Vem drabbas av bostadsbrist... 5 3. Hyresrätten och dess roll på

Läs mer

REGIONAL BEDÖMNING AV BEHOVET AV NYA BOSTÄDER

REGIONAL BEDÖMNING AV BEHOVET AV NYA BOSTÄDER REGIONAL BEDÖMNING AV BEHOVET AV NYA BOSTÄDER I STOCKHOLMSREGIONEN FRAM TILL 2030 Stockholms läns landsting 2012 LS 1206-0914 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Uppdrag om att viss utrednings- och samordningsverksamhet

Läs mer

Rapport 2001:01 Redovisning av kommunernas arbete med bostadsförsörjningen

Rapport 2001:01 Redovisning av kommunernas arbete med bostadsförsörjningen Rapport 2001:01 Redovisning av kommunernas arbete med bostadsförsörjningen 1 (24) Enheten för bostadsfrågor 2012-02-15 405-32188-2011 Redovisning av kommunernas arbete med bostadsförsörjningen Redovisning

Läs mer

Nya affärsmodeller för bättre stadsbyggande: En idéskiss

Nya affärsmodeller för bättre stadsbyggande: En idéskiss Nya affärsmodeller för bättre stadsbyggande: En idéskiss Hans Lind, Olof Netzell, Thomas Kalbro, Berndt Lundgren, och Jenny Paulsson Inst f Fastigheter och Byggande, Avd f Bygg- och fastighetsekonomi,

Läs mer

KOLL framåt - Nationellt handlingsprogram rör kollektivtrafikens långsiktiga

KOLL framåt - Nationellt handlingsprogram rör kollektivtrafikens långsiktiga *,Vägverket Vägvertl:et ~BANVERKET Banvertl.et Margareta HusfelcIt Projektledare lfn: 08-75 766 86 Bengt Rydhed Projektledare lin: 031 10 32 33 Datum: 2007-12-20 Beteckning: Vägverket: YT20A 2006: 18013

Läs mer

ESV 2006:16. Effektivare statlig administration

ESV 2006:16. Effektivare statlig administration ESV 2006:16 Effektivare statlig administration FÖRFATTARE: Charlotta Eriksson LAYOUT: Thomas Mejstedt TRYCK: Taberg Media Group AB, Taberg 2006 ESV 2006:16 ISBN: 91-7249-219-8 EKONOMISTYRNINGSVERKET BOX

Läs mer

Inledning av Peter Danielsson, kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg

Inledning av Peter Danielsson, kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg Sammanfattning Inledning av Peter Danielsson, kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg Vi kan inte planera infrastruktur på egen hand, det krävs ett nordiskt eller europeiskt perspektiv. Det är bra om

Läs mer

Markanvändning på Arlanda

Markanvändning på Arlanda - En fallstudie av Stockholm - Arlanda Airport och fenomenet Airport Cities Andréas Björnsson Jacob Karlsson Fastighetsvetenskap, Institutionen för teknik och samhälle Lunds Tekniska Högskola Lunds Universitet

Läs mer