Arbetsbeskrivning för. Skåne Nordvästs. Kommunikatör i Beredskap (KiB)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetsbeskrivning för. Skåne Nordvästs. Kommunikatör i Beredskap (KiB)"

Transkript

1 Arbetsbeskrivning för Skåne Nordvästs Kommunikatör i Beredskap (KiB) 0

2 Detta dokument utgör slutrapport på projektet Kriskommunikation Skåne Nordväst. Dokumentet utgör ett förslag på beredskapsorganisation för Skåne Nordväst och är en produkt av ett års arbete av kommunikatörer och informatörer från Skåne Nordvästs samtliga kommuner. Dokumentet är bearbetat från mars 2011 mars

3 Sammanfattning Detta dokument är en arbetsbeskrivning för en funktion som inte tidigare har funnits i Skåne Nordväst. Funktionen utgör en stödresurs till den Tjänsteman i Beredskap (TiB) som sedan 2009 funnits som en gemensam resurs för Skåne Nordvästs tio kommuner. Funktionen går under benämningen Kommunikatör i Beredskap (KiB) och har som huvudsakligt syfte att stötta kommunerna i förmågan att snabbt starta upp spridning av information efter en händelse. Målsättningen med organisationen som beskrivs i detta dokument är att högst 30 minuter efter att en händelse inträffat ska korrekt information börja levereras till media och medborgare. KiB arbetar på uppdrag av TiB. Då TiB uppmärksammar en händelse startar denne upp KiB då det finns behov av det. I de fall då endast en kommun är drabbad och då kontakt etablerats med berörd kommunledning, arbetar KiB på uppdrag av kommunen. Idag finns ingen formell kommunikationsberedskap i någon av kommunerna i Skåne Nordväst. Den stora behållningen med KiB är att det med denna kommer att finnas en ständigt tillgänglig resurs förmögen att snabbt sprida den första informationen. Därigenom ger KiB de inblandade aktörerna ett litet, men synnerligen viktigt, andrum under den inledande fasen av en händelse. 2

4 Innehåll Inledning... 4 Bakgrund TiB och KiB, två funktioner för en stark region!... 4 Begrepp... 4 Syfte... 4 Uppgifter, ansvar och mandat... 5 Vad är KiB:s övergripande uppgifter?... 5 Vilket ansvar har KiB för informationen? Och vilket ansvar har kommunen?... 5 Vilka mandat har KiB?... 6 Hur startas KiB upp?... 7 Uppstartsflöde i text... 7 Uppstartsflöde i bild... 9 Bemanning, beredskap och ersättning Bemanning från Kriskommunikatörsnätverk Skåne Nordväst Beredskap Vad innebär det? Vad innebär det att vara KiB utöver att ha beredskap? Ersättning Medlemkommunernas ansvar Delaktighet i Kriskommunikatörsnätverket Skåne Nordväst Finansiering och kostnader Utrustning och verktyg Utrustning Verktyg Uppskattad tidsåtgång för berörda Första året Löpande

5 INLEDNING Bakgrund TiB och KiB, två funktioner för en stark region! För att möta samhällets krav och öka den enskilda kommunens tillgänglighet och krishanteringsförmåga vid en extraordinär händelse eller annan större kris, ställer länsstyrelsen krav på att respektive kommun har en TiB-funktion (Tjänsteman i Beredskap) för att underlätta kontaktvägar och samarbete. För att möta det kravet så har Skåne Nordväst sedan 2009 en gemensam TiB. Skåne Nordvästs TiB är en uppstartsfunktion och arbetar inte operativt med att sprida information. För att snabbt efter en händelse kunna påbörja en informationsinsats så har TiB en KiB (Kommunikatör i Beredskap) som en stödresurs. KiB har som huvudsakligt uppdrag att påskynda uppstart av en informationsinsats när det finns ett informationsbehov, antingen vid en större händelse i en kommun eller då flera kommuner drabbats. Begrepp Då begreppet regional omnämns i dokumentet, åsyftas Skåne Nordväst. Då begreppet kommunledning omnämns åsyftas de ledningsfunktioner som är aktuella enligt kommunernas larmplaner. Syfte Syftet med funktionen som beskrivs i detta dokument, är att tillsammans med Skåne Nordvästs befintliga resurs, TiB, skapa en grund för en beredskapsorganisation: Som inom 30 minuter efter inträffad händelse kan påbörja spridning av information via webb och media. Detta ska kunna göras på distans. Som vid behov, kan inställa sig i berörd kommun inom 90 minuter. Som kan samordna information över större område då mer än en kommun drabbas Som möjliggör en uthållighet i informationsinsatser som drar ut över tid Som möjliggör att samtliga aktörer som bör vara informerade, är informerade, innan informationsinsats påbörjas. Detta utan att tappa för mycket tid. Informationen runt dramatiska händelseutvecklingar har visat sig vara avgörande för hur samhället upplever omfattningen av samhällsstörningen och vårt sätt att möta den. 4

6 UPPGIFTER, ANSVAR OCH MANDAT Vad är KiB:s övergripande uppgifter? KiB arbetar alltid på uppdrag av TiB. I KiB:s uppgifter ingår att Vara nåbar för TiB. Detta innebär att vara tillgänglig att ta emot larm från TiB Förbereda informationsinsats. Detta innebär att under tidspress bearbeta informationsunderlag, främst riktat mot media och för webbpublicering Starta upp informationsinsats. Då kommunikatörerna på lokal nivå inte kan nås eller av någon anledning är otillgängliga, starta upp en informationsinsats. Detta innebär att KiB ska ha de verktyg som behövs för att snabbt kunna sprida det man skrivit. Samordna informationsinsats vid en regional händelse (händelse som drabbar mer än en kommun i Skåne Nordväst). Då det inträffar en händelse som drabbar mer än en kommun, samordna informationsinsatsen över det drabbade området Vid behov vara informationskontakt gentemot media Stötta lokala kommunikatörer; Utefter behov, stötta de lokala kommunikatörerna i informationsinsatser Dokumentera informationsflödet/ informera; ansvara för att vidtagna egna åtgärder dokumenteras samt inhämta information i det webbaserade informationssystemet WIS, samt informeras av TiB efter fredagens vakthundsmöte (kl , fredagar, lägesuppdatering mellan samverkande organisationer) Vilket ansvar har KiB för informationen? Och vilket ansvar har kommunen? KiB är en stödresurs KiB har framförallt en stödjande roll gentemot enskild kommun med behov av informationsstöd. KIB tar inte över informationsansvaret för den enskilda kommunen. Däremot kan KiB komma att ha samordningsansvaret för informationsinsatsen då behov av detta föreligger. Ansvars-, närhets- och likhetsprincipen gäller i alla lägen Organisationen bygger på ansvars-, närhets- och likhetsprincipen. Detta innebär att den beredskapsorganisation som detta dokument beskriver inte tar över kommunernas ansvar att ha förebredda planer för inträffande av större händelser inom sitt geografiska område. Organisationen syftar till att underlätta och snabba på uppstarten av verkställande av planerna. 5

7 Kommunen har skyldighet att reagera och agera KiB fråntar inte ansvariga tjänstemäns skyldighet att själva agera enligt egna larmplaner om något inträffat. KiB ska dock alltid finns tillgänglig som ett stöd för den enskilda kommunen. TiB ansvarar för kontakt med kommunledningen Kontaktförsök med kommunledning enligt kommunens larmplaner görs av TiB innan dess att KiB startas upp. Vilka mandat har KiB? KiB har inga egna mandat utan arbetar alltid på uppdrag av TiB alternativt kommunledning i berörd kommun. Däremot finns det en tydlighet i vilken roll KiB intar vid nedan nämnda scenarier: Vid lokal händelse: TiB kontaktar kommunens ledning och kommunikatör. Om inte kommunal kommunikatör kan nås, så påbörjar KiB en informationsinsats. Informationsinsatsen leds av KiB, på uppdrag av TiB, till dess att något annat meddelas, till exempel om kontakt med lokal kommunikatör kan etableras och denne tar över samordningen av informationen. Vid regional händelse: Inledningsvis samordna informationen över det drabbade området. Hur samordningen praktiskt genomförs är ett av områdena som kommer att bearbetas mer under uppbyggnadsåret som följer innan funktionen sätts i drift. 6

8 HUR STARTAS KIB UPP? På nästkommande sida återfinns ett uppstartsflöde i form av ett flödesschema som beskriver hur uppstarten av KiB sker. Sammanfattat kan uppstarten beskrivas utifrån tre delar: 1. Uppmärksammande av händelse 2. TiB kontaktar berörda kommunledningar / kommunikatörer och KiB 3. Vid behov: KiB leder eller stödjer informationsinsats Uppstartsflöde i text 1. Uppmärksammande av händelse Uppmärksammande av händelse så att händelsen kommer i TiB:s kännedom, kan ske på olika sätt: Genom TiB:s egen omvärldsbevakning Genom att berörd kommunledning uppmärksammar händelsen och kontaktar TiB Genom att kommunens kommunikatörer uppmärksamman händelser och kontaktar TiB Genom att andra samhällsviktiga aktörer kontaktar TiB 2. TiB kontaktar berörda kommunledningar / kommunikatörer och KiB När TiB har uppmärksammat händelsen gör han en bedömning av informationsbehovet. Därefter så Förbereder TiB KiB för eventuell uppstart Etablerar TiB kontakt enligt berörd kommuns/berörda kommuners larmplaner. Vid behov, initierar KiB 3. Vid behov: KiB leder eller stödjer informationsinsats Beroende på hur kontakten enligt larmplanerna framskrider samt på händelsens omfattning kommer KiB att inta olika roller. Vid lokal händelse, där lokal kommunikatör inte nås eller av någon anledning är oförmögen att dra igång en informationsinsats, är KiB:s roll att starta upp en informationsinsats. Vid lokal händelse, där lokal kommunikatör behöver stöttning, är KiB:s roll att stödja den lokala kommunikatören. Vid regional händelse, där mer än en kommun i Skåne Nordväst är drabbad, är KiB:s roll att samordna informationsinsatsen över det drabbade området. 7

9 Uppstartsflöde i bild Händelse uppmärksammas TiB kontaktar berörda kommunledningar / kommunikatörer och KiB KiB leder/stödjer informationsinsats Omvärldsbevakning Kontakt enligt berörd kommuns larmplan Lokal händelse: Lokal kommunikatör är ej nåbar/oförmögen att starta upp insats. KiB:s roll: KiB startar upp informationsinsats Kontakt från kommunledning Kontakt från kommunikatör TiB uppmärksammar händelse KiB initierias Lokal händelse: Lokal kommunikatör behöver stöd KiB:s roll: KiB stödjer informationsinsats Kontakt från övriga aktörer TiB bedömer informationsläget och Förbereder KiB på eventuell uppstart Regional händelse: KiB:s roll: KiB samordnar informationsinsats över berört område i samråd med lokala kommunikatörer. Etablerar kontakt enligt berörd kommuns larmplan. Dialog förs med kommunikatören om behov av att starta upp KiB Vid lokal händelse, då kontakt med kommunledning etablerats, arbetar KiB på uppdrag av berörd kommunledning I läget att TiB inte lyckas kontakta någon på larmlistan bedömer TiB huruvida KiB initieras eller ej. 0

10 BEMANNING, BEREDSKAP OCH ERSÄTTNING Bemanning från Kriskommunikatörsnätverk Skåne Nordväst KiB-tjänsten avses att bemannas av medlemmar ur ett nätverk, Kriskommunikatörsnätverket Skåne Nordväst, bestående av ett urval av informatörer och kriskommunikatörer från kommunerna i Skåne Nordväst samt ett urval av samverkande organisationers kommunikatörer. Nätverket syftar till att medlemmarna ska Ha övergripande kunskap om medlemskommunernas organisationer och förutsättningar Utbildas löpande i kriskommunikation Medlemmarna i nätverket får löpande utbildning och tjänstgör veckovis enligt ett rullande beredskapsschema. Nätverket träffas fyra gånger per år för erfarenhetsutbyte och uppdatering kring det som händer i organisationerna. Vid bemanning av KiB eftersträvas en proportionerlig fördelning av bemanningstiden mellan kommunerna. Beredskap Vad innebär det? Beredskapen för KiB, liksom för TiB, omfattar dygnets alla timmar under en veckas tid (måndag måndag). Beredskap för KiB infaller parallellt med ordinarie arbetssysslor. Personen som har rollen som KiB ska kunna träda in i rollen som Skåne Nordvästs kriskommunikatör under hela dygnet den vecka som denne har beredskap. Under beredskapen ska KiB Ha tillgång till TiB-trädet och möjlighet att publicera information Ha tillgång till bil Vid behov kunna inställa sig på för händelsen lämplig plats inom 90 minuter Vara anträffbar på beredskapstelefonen under hela dygnet den vecka beredskapen infaller Den beredskapsledighet som följer efter en veckas beredskap förväntas KiB arbeta in under den vecka som denne har beredskap. Vad innebär det att vara KiB utöver att ha beredskap? Personerna som kommer att inta rollen som KiB ska närvara under de möten som anordnas inom Kriskommunikatörsnätverket i Skåne Nordväst samt medverka under de utbildningar som anordnas inom ramarna för nätverket. Ersättning Beredskapsersättningen följer reglerna i AB. Beredskapsersättningen räknas under den tid som inte är ordinarie arbetstid, från kl kl (16 timmar vardagar) och 24 timmar på helgen (lördag+söndag). 10

11 MEDLEMKOMMUNERNAS ANSVAR Delaktighet i Kriskommunikatörsnätverket Skåne Nordväst De kommuner som är med i samverkan med KiB har som skyldighet att, utöver delaktighet i finansieringen, ha minst en person som kan vara delaktig i Kriskommunikatörsnätverket Skåne Nordväst. Personen ska ha god kännedom om den kommunala organisationen och ska kunna tillföra nätverket kunskap om de lokala förutsättningar som finns i respektive organisation. Alla som ingår i nätverket kommer inte att bemanna KiB. Finansiering och kostnader Regleringen sker via fördelningsnyckel (baserat på invånarantalet) och inkluderar samtliga kostnader för de delar man skaffar in särskilt för funktionen. Kostnaderna kan täckas via krisledningspengarna från MSB genom omfördelning av kostnaderna. Vid engagemang av KiB i en enskild kommun debiteras aktuell kommun kostnaden. Uppstartskostnad första året (2012) Inköp av teknisk utrustning (ca 50 tkr) Utbildningskostnad (ca 100 tkr. Räknat på ca 20 personer) Löpande kostnader (/år) Abonnemang Rakel (10 tkr) Teknisk utrustning, löpande underhåll (10 tkr) Telefoni (5 tkr) Abonnemang mobilt bredband Utbildningskostnader (50 tkr) Avtal med SOS angående upplysningscentral/call-centerfunktion (diskussion med SOS pågår) Driftkostnad för KiB (beredskapstillägg) (300 tkr) Kostnader för respektive kommun Arbetstid för personerna som bemannar nätverket Bilkostnader för de personer om inträder i rollen som KiB (detta löser varje kommun efter egen förmåga antingen genom bilpool eller via körersättning för privatbil) och framåt 150 tkr 375 tkr + avtalskostnad SOS 11

12 UTRUSTNING OCH VERKTYG Utrustning KiB utrustas med ett utrustningspaketinnehållande: Bärbar dator och bärbart nätverk Rakel-terminal Mobiltelefon till vilket två nummer är kopplade (ett för media och ett för TiB, kommunledning, kommunikatörer etc.) Utöver detta ska KiB minst ha B-körkort och under sin beredskap ha tillgång till bil. Utrustningen lämnas över då beredskapen skiftar. Verktyg De huvudsakliga verktyg som krävs för att kunna arbeta är: Checklistor Utrustningskit Kommuninformation För att KiB skall kunna fungera behöver varje deltagande kommun skapa ett digitalt arkiv med likartad struktur. I mapparna lägger kommunerna in den information som KiB behöver för att kunna utföra sina uppgifter. Arkivet finns redan idag för TiB:en och behöver således endast anpassas och kompletteras för att kunna utgöra ett fulländat verktyg för KiB. KiB skall kunna koppla upp sig till databasen även hemifrån. Verktyg för att kunna hantera webbsidan Övriga verktyg som kommer att diskuteras vidare är o Möjligheter att upprätta gemensam upplysningscentral o Förteckning över lämpliga lokaler för en större informationsorganisation i kommunerna 12

13 UPPSKATTAD TIDSÅTGÅNG FÖR BERÖRDA Första året Sammankomst Berörda Tidsåtgång Inventering av Kriskommunikatörsnätverk SkNV 4 h behov av verktyg/checklistor Genomgång Kriskommunikatörsnätverk SkNV 6 h av organisationer Uppdatering av TiB-träd Kriskommunikatörsnätverk SkNV 2 h Utbildning Kriskommunikatörsnätverk SkNV 8 h Genomgång av Alla KiB:ar 2 h arbetsrutiner Utrustningskontroll Alla KiB:ar 4 h Sammanställning Kriskommunikatörsnätverk SkNV 2 h Informationskampanj Projektledare 2 h/kommun samt lokal kommunikatör Totalt första året - Uppstart Kriskommunikatörsnätverk SkNV Utöver det tillkommer för KiB:arna Projektledare 24 h (3 arbetsdagar) 6 h 10% under hela första året Löpande Kriskommunikatörsnätverk SkNV 4 träffar per år, á 2 h KiB:arna Träffas utöver detta då behov föreligger 13

Plan för extraordinära händelser i Värmdö kommun

Plan för extraordinära händelser i Värmdö kommun Plan för extraordinära händelser i Värmdö kommun 1 Krisledning vid extraordinära händelser Enligt lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och

Läs mer

Projektorganisation. Kriskommunikation över kommungränserna i Skåne Nordväst. Projektet har initierats av kommundirektörerna i Skåne Nordväst

Projektorganisation. Kriskommunikation över kommungränserna i Skåne Nordväst. Projektet har initierats av kommundirektörerna i Skåne Nordväst Projektorganisation Kriskommunikation över kommungränserna i Skåne Nordväst Projektet har initierats av kommundirektörerna i Skåne Nordväst Tillsammans blir vi starka. När samhället skakas av kriser sluter

Läs mer

Kriskommunikationsplan Båstads kommun

Kriskommunikationsplan Båstads kommun Kriskommunikationsplan Båstads kommun Januari 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Mål... 3 1.3 Syfte... 3 1.4 Målgrupper... 3 2. Uppdraget... 5 2.1 Krisinformationsorganisationen...

Läs mer

Handlingsplan för Samhällsstörning

Handlingsplan för Samhällsstörning Handlingsplan för Samhällsstörning Kungsbacka kommun 2015-10-29 Sammanfattning Det här dokumentet beskriver Kungsbacka kommuns fastlagda mål och riktlinjer för arbetet med krisberedskap. Handlingsplanen

Läs mer

Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l

Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l Kultur- och samhällsbyggnadsenheten Bilaga 1 till Övningsbestämmelser 2013-09-12 sid 1 (9) Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l Innehållsförteckning Boxholms kommun... 2 Finspångs kommun... 2 Försvarsmakten

Läs mer

Samordnad kommunikation

Samordnad kommunikation Samordnad kommunikation - före, under och efter samhällsstörningar i Gävleborgs län Regional kommunikationsstrategi Utgiven november 2015 Tryck: Taberg Media Group Produktion: Länsstyrelsen Gävleborg Innehållsförteckning

Läs mer

Informationsplan för extraordinära händelser och andra allvarliga händelser

Informationsplan för extraordinära händelser och andra allvarliga händelser 2006-08-31 1 (5) Informationsplan för extraordinära händelser och andra allvarliga händelser Antagen av: kommunfullmäktige 2006-08-31 SIG300 v 1.1 2005-11-23 c:\docume~1\jeasun~1\lokala~1\temp\mxlibdir\krisinformationsplan

Läs mer

Styrdokument för krisberedskap Sotenäs kommun , enligt överenskommelse med MSB och SKL

Styrdokument för krisberedskap Sotenäs kommun , enligt överenskommelse med MSB och SKL KA 2016/147 1/8 Styrdokument för krisberedskap Sotenäs kommun 2015-2018, enligt överenskommelse med MSB och SKL KA 2016/147 2/8 Styrdokument för kommunens krisberedskap 2015-2018 Överenskommelsen om kommunernas

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Kriskommunikationsplan

FÖRFATTNINGSSAMLING. Kriskommunikationsplan FÖRFATTNINGSSAMLING Kriskommunikationsplan 1 Kriskommunikationsplan för Norrtälje kommun vid extraordinära händelser eller vid krissituation 2012-11-13 Innehåll Inledning Mål Tilltal och förhållningssätt

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Indikatorer för bedömning av landstingets generella krisberedskap Norrbottens läns landsting dnr 3520-16 Syftet med en bedömning av landstingets

Läs mer

Plan för hantering av extraordinära händelser

Plan för hantering av extraordinära händelser 1 (8) Typ: Plan Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: KF 2013-11-13, 147 Uppdateras: 2015 Plan för hantering av extraordinära händelser Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Syfte 3. Risk-

Läs mer

Plan för kommunal ledning och kommunikation vid kriser och extraordinära händelser

Plan för kommunal ledning och kommunikation vid kriser och extraordinära händelser Plan för kommunal ledning och kommunikation vid kriser och extraordinära händelser Fastställd av: Kommunfullmäktige 2016-06-21 115 Revideras senast: 2019-12-31 Innehåll Inledning 3 Bakgrund 3 Syfte 4 Mål

Läs mer

Kriskommunikationsplan för Region Norrbotten,

Kriskommunikationsplan för Region Norrbotten, Styrande regeldokument Policy Sida 1 (5) Kriskommunikationsplan för Region Norrbotten, 2017 2019 Kriskommunikationsplanen gås igenom årligen. Den uppdateras vid behov och skall då på nytt godkännas av

Läs mer

Styrdokument för kommunens krisberedskap Arboga kommun

Styrdokument för kommunens krisberedskap Arboga kommun Styrdokument för kommunens krisberedskap Arboga kommun 2016-2018 Antagen av kommunfullmäktige den 25 februari 2016, 23 1. Inledning Kommunen ska ha en planering för vilka åtgärder som ska genomföras under

Läs mer

Plan för kommunal ledning och information vid kriser och extraordinära händelser

Plan för kommunal ledning och information vid kriser och extraordinära händelser Styrdokument KS 2012.0295 Ansvarig organisationsenhet: Fastställd av KF 2012-12-18 234 Ersätter KF 2007-06-18 127 Plan för kommunal ledning och information vid kriser och extraordinära händelser Styrdokument

Läs mer

Arbetsinstruktion RRC-funktionen

Arbetsinstruktion RRC-funktionen Datum: 2017-04-25 Version: 1.3 Status: Beslutad på Räddsam Handläggare: Jonathan Sjöberg Arbetsinstruktion RRC-funktionen Arbetsuppgifter Regional räddningschef (RRC) är en gemensam ledningsresurs för

Läs mer

Informationsplan för Valdemarsviks kommun gällande särskild händelse. Beslutad Uppdaterad

Informationsplan för Valdemarsviks kommun gällande särskild händelse. Beslutad Uppdaterad Informationsplan för Valdemarsviks kommun gällande särskild händelse Beslutad 2009-11-27 Uppdaterad 2016-05-26. 1 INNEHÅLL 1. Allmänt..3 2. Mål och riktlinjer...3 3. Ledning och ansvarsfördelning....3-4

Läs mer

Goda råd kring kriskommunikation och informationssamverkan

Goda råd kring kriskommunikation och informationssamverkan 1(6) Goda råd kring kriskommunikation och informationssamverkan 80 procent av en kris är information och kommunikation 1. Hur väl en organisation lyckas hantera sin kommunikation är en av de viktigaste

Läs mer

Styrdokument för krisberedskap. Ragunda kommun 2015-2018

Styrdokument för krisberedskap. Ragunda kommun 2015-2018 Styrdokument för krisberedskap Ragunda kommun 2015-2018 Innehåll Termer... 3 1. Inledning... 4 1.1 Mål med styrdokumentet enligt överenskommelsen... 4 2. Krav enligt lagen om Extraordinära händelser...

Läs mer

Central krisledningsplan

Central krisledningsplan PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER Central krisledningsplan för Örebro kommun. Handlingsplan för organisation och ledning vid kriser, extraordinära händelser och höjd beredskap Örebro kommun

Läs mer

Kommunikationsplan vid kris

Kommunikationsplan vid kris Antagen av kommunfullmäktige 13 juni 2002, 82 Reviderad av kommunfullmäktige 13 februari 2009, 4 Reviderad kommunfullmäktige 25 oktober 2012, 145 Innehåll 1 Kommunikationsplan för Arboga kommun 5 1.1

Läs mer

Plan för hantering av extraordinära händelser

Plan för hantering av extraordinära händelser 1 Plan för hantering av extraordinära händelser Antagen av KF 5 2(12) Innehållsförteckning 1. Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 1.2 Syfte...3 1.3 Mål...3 2. Organisation, larmning, start...5 2.1 Kriterier

Läs mer

KRISLEDNING I SIGTUNA KOMMUN

KRISLEDNING I SIGTUNA KOMMUN KRISLEDNING I SIGTUNA KOMMUN LEDNINGSPLAN FÖR EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER, HÖJD BEREDSKAP OCH ANDRA ALLVARLIGA HÄNDELSER Antagen av kommunfullmäktige den 15 december 2011 Dnr KS/2011:691 Innehåll 1 Inledning...5

Läs mer

Styrande dokument. Kriskommunikationsplan för Oskarshamns kommun

Styrande dokument. Kriskommunikationsplan för Oskarshamns kommun Styrande dokument Kriskommunikationsplan för Oskarshamns kommun Fastställd av Kommunstyrelsen 2016-04-19, 97 Gäller från och med 2016-04-29 Ersätter Kriskommunikationsplan för Oskarshamns kommuns ledning

Läs mer

Delprogram krisberedskap. Ingår i handlingsprogram trygghet och säkerhet

Delprogram krisberedskap. Ingår i handlingsprogram trygghet och säkerhet Delprogram krisberedskap. Ingår i handlingsprogram trygghet och säkerhet Ks 2013:365 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Delprogram krisberedskap. Ingår i handlingsprogram trygghet

Läs mer

Instruktion för sjukvård vid publika evenemang

Instruktion för sjukvård vid publika evenemang Instruktion för sjukvård vid publika evenemang i Kalmar län Arrangörsversion Giltighet Tills vidare. Målgrupp Arrangörer av publika evenemang i Kalmar län Ansvarig för dokumentet Kris och beredskapsenheten

Läs mer

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om kommuners och landstings risk- och sårbarhetsanalyser

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om kommuners och landstings risk- och sårbarhetsanalyser Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om kommuners och landstings risk- och sårbarhetsanalyser Myndigheten för samhällsskydd och beredskap föreskriver följande med stöd

Läs mer

Dnr: KRISKOMMUNIKATIONSPLAN

Dnr: KRISKOMMUNIKATIONSPLAN 2015 03 26 Dnr: 2014 000094 KRISKOMMUNIKATIONSPLAN Innehåll Inledning... 2 Syfte... 2 Ansvarsprincipen... 2 Bemanning och inkallning av informationsorganisationen... 2 Lokaler... 3 Kommunikationsarbete

Läs mer

Krisledningsplan för Oxelösunds kommun

Krisledningsplan för Oxelösunds kommun för Oxelösunds kommun Del 1 Övergripande beskrivning och åtgärdsplan Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Riktlinjer Kommunstyrelsen Dokumentansvarig Förvaring Dnr Säkerhetsstrateg kommunstyrelseförvaltningen

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Krisledningsplan

Tjänsteskrivelse. Krisledningsplan Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Datum 2013-06-17 Vår referens Pia Oredsson Birgersson Kommunikationschef Tjänsteskrivelse Krisledningsplan Ärende 16 UTB 2013-297 Sammanfattning

Läs mer

Kommunernas krisberedskap - uppföljningsprocessen

Kommunernas krisberedskap - uppföljningsprocessen Kommunernas krisberedskap - uppföljningsprocessen Överenskommelsen, MSB SKL Uppgifter enligt LEH Risk- och sårbarhetsanalyser (RSA) Planering inför extraordinära händelser Geografiskt områdesansvar Utbildning

Läs mer

Plan för hantering av extraordinära händelser och höjd beredskap

Plan för hantering av extraordinära händelser och höjd beredskap 1 (7) Plan för hantering av extraordinära händelser och höjd beredskap Med extraordinär händelse avses sådan händelse, som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk

Läs mer

Malmö stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2)

Malmö stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Malmö stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Datum 2015-11-02 Vår referens Pia Oredsson Birgersson Informationschef Pia.Oredsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Krisledningsplan

Läs mer

KRISHANTERINGSPLAN Ledningsplan för allvarliga och extraordinära händelser i Ronneby kommun

KRISHANTERINGSPLAN Ledningsplan för allvarliga och extraordinära händelser i Ronneby kommun Dnr: 2014 000094 KRISHANTERINGSPLAN Ledningsplan för allvarliga och extraordinära händelser i Ronneby kommun Antagen av Ronneby Kommunfullmäktige 2015 02 26, rev 2016 03 21 Dnr: 2014 000094 Innehåll 1.

Läs mer

Ledningsplan för samhällsstörning och extraordinär händelse Mandatperioden 2015-2018

Ledningsplan för samhällsstörning och extraordinär händelse Mandatperioden 2015-2018 1(7) Ledningsplan för samhällsstörning och extraordinär händelse Mandatperioden 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige 20150921, 122 2(7) Innehåll Innehåll... 2 Mål för kommunens krisberedskap... 3 Riskbild...

Läs mer

Hur jobbar MSB med inriktnings och samordningsfunktion? 1 oktober, 2015

Hur jobbar MSB med inriktnings och samordningsfunktion? 1 oktober, 2015 Hur jobbar MSB med inriktnings och samordningsfunktion? 1 oktober, 2015 Mål Ökad förståelse för hur vi ser oss själva och våra roller hur och varför vi arbetar som vi gör utvecklingsbehov Exempel på beskrivningar

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (10) Anvisningar om hur statlig ersättning för kommunernas krisberedskap får användas

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (10) Anvisningar om hur statlig ersättning för kommunernas krisberedskap får användas samhällsskydd och beredskap 1 (10) Anvisningar om hur statlig ersättning för kommunernas krisberedskap får användas samhällsskydd och beredskap 2 (10) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Exempel

Läs mer

regional samordning och inriktning av krisberedskap och räddningstjänst i Södermanlands län

regional samordning och inriktning av krisberedskap och räddningstjänst i Södermanlands län S t r a t e g i f ö r regional samordning och inriktning av krisberedskap och räddningstjänst i Södermanlands län Med våra gemensamma resurser i Södermanland står vi starkare tillsammans och kan hantera

Läs mer

Krissamverkan Gotland

Krissamverkan Gotland Version 2015-06-04 Frida Blixt, Länsstyrelsen i Gotlands län Krissamverkan Gotland samverkansorgan i Gotlands län Innehåll Inledning... 2 Grundläggande nationella principer... 3 Samhällets skyddsvärden...

Läs mer

Övergripande kommunal ledningsplan

Övergripande kommunal ledningsplan -------------------------------------------------------------------------------- Övergripande kommunal ledningsplan -------------------------------------------------------------------------------- Fastställd

Läs mer

S Styrdokument för krisberedskap i Hässleholms kommun Program och handlingsplaner

S Styrdokument för krisberedskap i Hässleholms kommun Program och handlingsplaner www.hassleholm.se S Styrdokument för krisberedskap i Hässleholms kommun 2015-2018 Program och handlingsplaner Innehållsförteckning Inledning 3 Redan framtagna och beslutade dokument för krisberedskap 3

Läs mer

KRISLEDNINGSPLAN FÖR EXTRAORDINÄR HÄNDELSE 2011-2014

KRISLEDNINGSPLAN FÖR EXTRAORDINÄR HÄNDELSE 2011-2014 STRÖMSTADS KOMMUN KRISBEREDSKAP KRISLEDNINGSPLAN FÖR EXTRAORDINÄR HÄNDELSE 2011-2014 LEDNINGSPLAN Antagen av Kommunfullmäktige 2011-02-17, reviderad av Kommunfullmäktige 2013-04-25. INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr D.5

Kungsörs kommuns författningssamling Nr D.5 Kommunikationsplan för Kungsörs kommun vid kris Antagen av kommunfullmäktige 2012-09-10, 83 KS-handling nr 30/2012 Planen ersätter tidigare antagen plan från 2005-09-26, 109 senast reviderad av kommunfullmäktige

Läs mer

Malung-Sälens kommuns plan för att ha en god förmåga att hantera informationen vid krissituationer i fred.

Malung-Sälens kommuns plan för att ha en god förmåga att hantera informationen vid krissituationer i fred. Bilaga 1 Malung-Sälens kommuns plan för att ha en god förmåga att hantera informationen vid krissituationer i fred. Bilaga till plan för extraordinära händelser. Innehållsförteckning Inledning Sid 3 Krisinformationsenhet

Läs mer

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd om ledning av kommunala räddningsinsatser

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd om ledning av kommunala räddningsinsatser Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd om ledning av kommunala räddningsinsatser Dessa allmänna råd behandlar ledning av kommunala räddningsinsatser, inklusive planering,

Läs mer

Ledningsplan för extraordinära händelser, höjd beredskap och andra allvarliga händelser

Ledningsplan för extraordinära händelser, höjd beredskap och andra allvarliga händelser 1 (6) Ledningsplan för extraordinära händelser, höjd beredskap och andra allvarliga händelser Antagen av kommunfullmäktige 2 (6) Ledningsplan för extraordinära händelser, höjd beredskap och andra allvarliga

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Utgivare: Key Hedström, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ISSN 2000-1886 Allmänna råd Utkom från trycket den 22 november 2012

Läs mer

Laholms kommuns krisberedskap med ledningsplan för extraordinära händelser

Laholms kommuns krisberedskap med ledningsplan för extraordinära händelser Laholms kommuns krisberedskap med ledningsplan för extraordinära händelser 2016-2019 Diarienr: 2015-000542 Antagen av Kommunfullmäktige den 29 mars 2016 35 1 Innehåll Krisberedskapen i Laholms kommun...

Läs mer

Överenskommelse. Samverkan före, under och efter samhällsstörningar i Västerbottens län SORSELE " MALÅ " STORUMAN " NORSJÖ " SKELLEFTEÅ VILHELMINA

Överenskommelse. Samverkan före, under och efter samhällsstörningar i Västerbottens län SORSELE  MALÅ  STORUMAN  NORSJÖ  SKELLEFTEÅ VILHELMINA Överenskommelse Samverkan före, under och efter samhällsstörningar i Västerbottens län SORSELE MALÅ STORUMAN NORSJÖ VILHELMINA LYCKSELE DOROTEA SKELLEFTEÅ ÅSELE ROBERTSFORS VINDELN BJURHOLM VÄNNÄS NORDMALING

Läs mer

Styrdokument. Kommunal krisberedskap. Styrdokument för kommunal krisberedskap enligt kraven i kommunöverenskommelsen om kommuners krisberedskap.

Styrdokument. Kommunal krisberedskap. Styrdokument för kommunal krisberedskap enligt kraven i kommunöverenskommelsen om kommuners krisberedskap. Styrdokument för kommunal krisberedskap enligt kraven i kommunöverenskommelsen om kommuners krisberedskap. Styrdokument Kommunal krisberedskap Antagen av Kommunfullmäktige 2016-01-25 4 Diarienr: 2015.0379.168

Läs mer

Nationella riktlinjer för WIS. Sammanfattning

Nationella riktlinjer för WIS. Sammanfattning Nationella riktlinjer för WIS Sammanfattning Varför behöver vi ett gemensamt system? För samlade lägesbilder och helhetssyn Genom att aktörer delar information på ett likartat sätt i WIS får man en sammanfattning

Läs mer

Kriskommunikationsplan Delprogram till handlingsplan trygg och säker kommun Värnamo kommun Diarienr Beslutad av:

Kriskommunikationsplan Delprogram till handlingsplan trygg och säker kommun Värnamo kommun Diarienr Beslutad av: Kriskommunikationsplan Delprogram till handlingsplan trygg och säker kommun Värnamo kommun 2015-2018 Diarienr. 2016-353 Beslutad av: Kommunfullmäktige 2017-01-26 1 Dokumentansvarig: Kommunikatör Innehåll

Läs mer

KRISHANTERINGSORGANISATION

KRISHANTERINGSORGANISATION Godkänd av: Rose-Marie Frebran Utfärdad: 2009-10-05 1(10) Länsstyrelsen i Örebro län: KRISHANTERINGSORGANISATION Länsstyrelsen i Örebro län stödjer, samverkar med och samordnar berörda aktörer vid fredstida

Läs mer

Styrdokument för. Krisberedskap Antagen av Kommunfullmäktige

Styrdokument för. Krisberedskap Antagen av Kommunfullmäktige Styrdokument för Krisberedskap 2016-2018 Antagen av Kommunfullmäktige 2016-02-02 38 Syfte, bakgrund och disposition Detta dokument beskriver kommunens övergripande viljeinriktningar och prioriteringar

Läs mer

Krisledningsplan 2011 2014

Krisledningsplan 2011 2014 Burlövs kommun Kommunfullmäktige Krisledningsplan 2011 2014 Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-19, 144 1. Händelse! 2. SOS 4. Larmfunktionen återkopplar beslut om åtgärd till SOS Räddningstjänst, Lst,

Läs mer

Regional utbildnings- och övningsstrategi

Regional utbildnings- och övningsstrategi Regional utbildnings- och övningsstrategi 2017 2020 Länsstyrelsen en samlande kraft Sverige är indelat i 21 län och varje län har en länsstyrelse och en landshövding. Länsstyrelsen är regeringens ombud

Läs mer

Vägledning för gemensam Rakelanvändning

Vägledning för gemensam Rakelanvändning Vägledning för gemensam Rakelanvändning Västernorrlands län Västernorrland Styrdokument Sida 2 av 10 Sida 3 av 10 Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 2 Användningsområden... 4 2.1 Mötesformer med Rakel...

Läs mer

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-10-07

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-10-07 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-10-07 20 (28) 146 REVIDERAD INFORMATIONSPLAN VID EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER Dnr: LKS 2015-429 En informationsplan vid extraordinära händelser är

Läs mer

Krisberedskap - Älvsbyns kommun

Krisberedskap - Älvsbyns kommun 1(6) 2016-02-10 Krisberedskap - Älvsbyns kommun 2016-2019 Enligt överenskommelsen mellan staten (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) och Sveriges Kommuner och Landsting om kommunernas krisberedskap

Läs mer

Ledningsplan vid extraordinär händelse

Ledningsplan vid extraordinär händelse Ledningsplan vid extraordinär händelse Antagen av kommunfullmäktige den 2016-02-29 9 Ledningsplan vid extraordinär händelse Sidan 1 Innehållsförteckning Inledning... 2 Syfte... 2 1. Mål och ansvar... 3

Läs mer

Sammanfattning Serviceförvaltningen har tagit fram en reviderad krisledningsplan med anledning av förändringar inom förvaltningen.

Sammanfattning Serviceförvaltningen har tagit fram en reviderad krisledningsplan med anledning av förändringar inom förvaltningen. Malmö stad Serviceförvaltningen 1 (1) Datum 2015-02-10 Vår referens Lars-Göran Lindh Planeringssekreterare LarsGoran.Lindh@malmo.se Tjänsteskrivelse Krisledningsplan för serviceförvaltningen SN-2015-29

Läs mer

Plan för extraordinära händelser Essunga kommun

Plan för extraordinära händelser Essunga kommun Plan för extraordinära händelser Essunga kommun Fastställd av kommunfullmäktige 40, 2010-05-31 Register INLEDNING OCH BAKGRUND 3 DEFINITION AV EXTRAORDINÄR HÄNDELSE ENLIGT 4 1 KAP 2006:544 3 RISK- OCH

Läs mer

Ledning av insatser i kommunal räddningstjänst

Ledning av insatser i kommunal räddningstjänst Ledning av insatser i kommunal räddningstjänst 1 MSBFS 2012:5 Stefan Svensson Docent, Lunds Universitet 3 Bakgrund kompetens? RUB? RälA? komplexitet Ledningstradition 4 Samhällskomplexitet Reflektion,

Läs mer

Direkttelefon Referens Lag och annan statlig reglering

Direkttelefon Referens Lag och annan statlig reglering Direkttelefon Referens 0910-73 46 09 2011-08-15 Kommunledningskontoret Planeringsavdelningen Erik Nordlund händelser, 2011--14 1. BAKGRUND Kommunledningskontoret har utarbetat denna ram- och målplan för

Läs mer

Överenskommelse om effektivare samverkan i Södermanlands län i händelse av en krissituation mm DSAM

Överenskommelse om effektivare samverkan i Södermanlands län i händelse av en krissituation mm DSAM Bilaga 4 ÖVERENSKOMMELSE 1(7) Gert Andersson 0155-26 40 72 Överenskommelse om effektivare samverkan i Södermanlands län i händelse av en krissituation mm DSAM I händelse av en krissituation och höjd beredskap

Läs mer

KRIS- OCH KATASTROFPLAN

KRIS- OCH KATASTROFPLAN KRIS- OCH KATASTROFPLAN Upprättad 2009-11-26 Reviderad 2010-08-07 1. SYFTE OCH MÅL Syftet med kris- och katastrofplanering vid Föreningen Ekonomerna vid Stockholms universitet är att skapa handlingsberedskap

Läs mer

Öckerö kommun PROGRAM FÖR KRISBEREDSKAP

Öckerö kommun PROGRAM FÖR KRISBEREDSKAP Öckerö kommun PROGRAM FÖR KRISBEREDSKAP 2015-2018 Antaget kommunfullmäktige 2015-09-10 KF 88/15 Dnr.110/15 1 Förord M ålet för det svenska samhällets gemensamma säkerhet är att skydda befolkningens liv

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap; SFS 2015:1052 Utkom från trycket den 29 december 2015 utfärdad den 17 december 2015.

Läs mer

BEREDSKAPSPLAN KLIPPAN För hantering av kriser/extraordinära händelser 2015-2018

BEREDSKAPSPLAN KLIPPAN För hantering av kriser/extraordinära händelser 2015-2018 BEREDSKAPSPLAN KLIPPAN För hantering av kriser/extraordinära händelser 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-28 54 KLIPPANS KOMMUN ÅSTORPS KOMMUN KRISBEREDSKAP- OCH SÄKERHET INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Dnr: 2014/700 rev. 2014-05-16 (rev. 2015-02-02) Nationella larmrutiner vid dammhaverier

Dnr: 2014/700 rev. 2014-05-16 (rev. 2015-02-02) Nationella larmrutiner vid dammhaverier Dnr: 2014/700 rev. 2014-05-16 (rev. 2015-02-02) Nationella larmrutiner vid dammhaverier Förord Syftet med enhetliga larmrutiner för de stora reglerade älvarna är att möjliggöra snabb och effektiv utalarmering

Läs mer

Krisledningsplan. för Hudiksvalls kommun

Krisledningsplan. för Hudiksvalls kommun Krisledningsplan för Hudiksvalls kommun mandatperioden 2011 2014 Innehåll 1 Inledning 5 2 Kommunens ansvar vid extraordinär händelse 6 2.1 Krisarbetets mål 6 3 Organisation och ansvar 7 3.1 Planering och

Läs mer

Lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH)

Lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH) samhällsskydd och beredskap PM 1 (5) Rättsenheten Avdelningen för verksamhetsstöd Lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH) Bakgrund

Läs mer

Plan för central krisledning MALMÖ STAD, ANTAGEN

Plan för central krisledning MALMÖ STAD, ANTAGEN Plan för central krisledning MALMÖ STAD, ANTAGEN 2011-12-01 1 PLAN FÖR CENTRAL KRISLEDNING MALMÖ STAD Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-01 Gällande från 2012-01-01 2 Innehåll 1. Inledning 4 1.1 Syfte

Läs mer

Bilaga Från standard till komponent

Bilaga Från standard till komponent Bilaga Från standard till komponent TYP REFERENS ÅR Riskhantering ISO 31000 Riskhantering Principer och riktlinjer innehåller principer och generella riktlinjer för riskhantering och kan användas av offentliga,

Läs mer

Lednings- och informationsplan

Lednings- och informationsplan Lednings- och informationsplan Vid samhällsstörningar och extraordinära händelser. Antagen av Kommunstyrelsen 2016-12-06 344, diarienummer KS 2016-450. Innehåll 1. Inledning och sammanhang... 3 1.1 Syfte

Läs mer

Central krisledningsplan för Örebro kommun

Central krisledningsplan för Örebro kommun 2013-12-17 Ks 953/2013 Central krisledningsplan för Örebro kommun Handlingsplan för organisation och ledning vid kriser, extraordinära händelser och höjd beredskap Innehållsförteckning Inledning...3 Uppdrag...3

Läs mer

4 Krisledningens organisation 4.1 Politisk ledningsgrupp/krisledningsnämnd 4.2 Ledningsenhet 4.3 Kansli 4.4 Informationscentral

4 Krisledningens organisation 4.1 Politisk ledningsgrupp/krisledningsnämnd 4.2 Ledningsenhet 4.3 Kansli 4.4 Informationscentral Sida 1(7) PLAN FÖR KRISLEDNING Antagen KF 2010 12 20 55 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Kommunens krishantering 2 Krisplanering 3 Mål för kommunens krisledning 3.1 Verksamhetsmål 4 Krisledningens organisation 4.1

Läs mer

UKF-förvaltningens plan för hantering av kriser

UKF-förvaltningens plan för hantering av kriser Sidan 1 av 5 UKF-förvaltningens plan för hantering av kriser Postadress Kommunhuset 234 81 LOMMA Besöksadress, Kommunhuset Hamngatan 3 Lomma Telefon, växel Telefax, växel Internet 040-641 10 00 040-641

Läs mer

Krisledningsplan. för Hudiksvalls kommun

Krisledningsplan. för Hudiksvalls kommun Krisledningsplan för Hudiksvalls kommun mandatperioden 2015 2018 Innehåll 1 Inledning 5 2 Kommunens ansvar vid extraordinär händelse 6 2.1 Krisarbetets mål 6 3 Organisation och ansvar 7 3.1 Planering

Läs mer

Säkerhetsavdelningen Krisplan

Säkerhetsavdelningen Krisplan Säkerhetsavdelningen Krisplan 2015 2018 Krisplan 2015 2018 1 Inledning: Hantera avvikelser på ett systematiskt sätt n Ordet kris har olika betydelser i olika sammanhang. I arbetet med samhällets krisberedskap

Läs mer

Informationsplan vid extraordinära händelser, stora olyckor och andra kriser. Antagen av Kommunfullmäktige , 69

Informationsplan vid extraordinära händelser, stora olyckor och andra kriser. Antagen av Kommunfullmäktige , 69 Informationsplan vid extraordinära händelser, stora olyckor och andra kriser Antagen av Kommunfullmäktige 2009-08-27, 69 Dokumentets historia Upprättad: 2009-03-26 Antagen: 2009-08-27 Reviderad: 2015-10-29

Läs mer

Krisledningsplan 2015-2018

Krisledningsplan 2015-2018 Krisledningsplan 2015-2018 Plan för extraordinära händelser eller allvarlig störning i Torsås kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015-11-16 Innehåll Inledning... 2 Extraordinär händelse... 3 Krisledningsnämnd...

Läs mer

K R I S B E R E D S K A P S P L A N F Ö R L U N D S K O M M U N

K R I S B E R E D S K A P S P L A N F Ö R L U N D S K O M M U N K R I S B E R E D S K A P S P L A N F Ö R L U N D S K O M M U N Antagen av kommunfullmäktige 2012-12-05 2 Innehållsförteckning Inledning... 4 Krisberedskap i Lunds kommun... 4 Grundprinciper i krishantering...

Läs mer

KOMMUNAL 016.2 FÖRFATTNINGSSAMLING Kf 2010-02-23, 12 Sida 1 av 26 KRISLEDNINGSPLAN FÖR MARKS KOMMUN

KOMMUNAL 016.2 FÖRFATTNINGSSAMLING Kf 2010-02-23, 12 Sida 1 av 26 KRISLEDNINGSPLAN FÖR MARKS KOMMUN Kf 2010-02-23, 12 Sida 1 av 26 KRISLEDNINGSPLAN FÖR MARKS KOMMUN Kf 2010-02-23, 12 Sida 2 av 26 Innehållsförteckning Del 1 Grunder 3 Bakgrund och syfte... 3 Tillämpning... 3 Roller och ansvar... 3 Uppbyggnad...

Läs mer

Krishanteringsplan - livsmedel och dricksvatten

Krishanteringsplan - livsmedel och dricksvatten Styrdokument, plan 2016-02-01 Dnr MN/2016:21 Krishanteringsplan - livsmedel och dricksvatten Nivå: Miljönämnden Antagen: 2016-02-01 Reviderad: Giltig t.o.m.: 2016-12-31 Ansvarig ägare: Miljöchef 1 Innehåll

Läs mer

Styrdokument för kommunens krisberedskap

Styrdokument för kommunens krisberedskap Verksamhetsstöd - Kommunkansli Reinhold Sehlin, 0485-476 15 reinhold.sehlin@morbylanga.se POLICY Datum 2015-10-19 Beslutande Kommunfullmäktige 214 2015-12-21 Sida 1(7) Dnr 2015/000694-161 Nummer i författningssamlingen

Läs mer

KRISLEDNINGSPLAN. för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER

KRISLEDNINGSPLAN. för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER KRISLEDNINGSPLAN för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER 1 PLAN FÖR KRISLEDNING Upprättad Gäller från Reviderad Sign 2009-05-28 2009-06-22 Antagen av KS 2009-06-15 Antagen av KF 2009-06-22 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Våra roller vid en kris

Våra roller vid en kris Våra roller vid en kris Ingår som en del i Handbok i kriskommunikation Krisberedskap bygger på samarbete Vi lever i ett sårbart samhälle, i en tid då hot och risker inte känner några nationsgränser. Allvarliga

Läs mer

Landstingsuppföljning 2010

Landstingsuppföljning 2010 Landstingsuppföljning 2010 Enligt lagen (2006:544) om kommuner och landstings uppgifter inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap 2 MSB:s kontaktpersoner: Helen Kasström, 010-240

Läs mer

Posom-plan. Plan för psykiskt och socialt omhändertagande vid krissituationer

Posom-plan. Plan för psykiskt och socialt omhändertagande vid krissituationer Posom-plan Plan för psykiskt och socialt omhändertagande vid krissituationer 1 Innehåll Krishanteringssystemet... 3 Psykiskt och socialt omhändertagande - POSOM... 4 När och hur skall planen användas...

Läs mer

Nyhetsbrev nr 4. Från teori till praktisk handling. Den 28 oktober 2014

Nyhetsbrev nr 4. Från teori till praktisk handling. Den 28 oktober 2014 Nyhetsbrev nr 4 Den 28 oktober 2014 I det här nyhetsbrevet kan du läsa om satsningen i Program för samverkan Stockholmsregionen där flera samhällsaktörer tillsammans stärker förmågan att samverka vid olika

Läs mer

1(14) Styrdokument för kommunens arbete med krisberedskap Styrdokument

1(14) Styrdokument för kommunens arbete med krisberedskap Styrdokument 1(14) Styrdokument för kommunens arbete med krisberedskap 2016-2019 Styrdokument 2(14) Styrdokument Dokumenttyp Styrdokument Beslutad av Kommunfullmäktige 2015-12-16 11 Dokumentansvarig Reviderad av 3(14)

Läs mer

Informationsplan vid. extraordinär händelse

Informationsplan vid. extraordinär händelse Informationsplan vid extraordinär händelse Informationsplan vid extraordinära händelser för Lysekils kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2013-06-27 88. Reviderad av kommunfullmäktige 2015-10-29 98. 1

Läs mer

Rakel för de samhällsviktiga kollektivtrafikbolagen

Rakel för de samhällsviktiga kollektivtrafikbolagen Rakel för de samhällsviktiga kollektivtrafikbolagen 2 Kollektivtrafikbolagen och Rakel Vad är Rakel? Rakel är ett digitalt radiokommunikationssystem med en egen infrastruktur utbyggt över hela Sverige.

Läs mer

Förtydligande av ägardirektivet för Räddningstjänsten Väst

Förtydligande av ägardirektivet för Räddningstjänsten Väst Förtydligande av ägardirektivet för Detta styrdokument syftar till att tydliggöra ägardirektivet för de områden där har en stödjande och samordnade funktion åt kommunerna samt området skydd mot olyckor.

Läs mer

Föredragande borgarrådet Sten Nordin anför följande.

Föredragande borgarrådet Sten Nordin anför följande. PM 2014: RI (Dnr 307-877/2014) Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om kommuners och landstings risk- och sårbarhetsanalyser Remiss från Myndigheten för samhällsskydd

Läs mer

Krisledningsnämnd. Strategisk Krisledning. Krisledningsstab

Krisledningsnämnd. Strategisk Krisledning. Krisledningsstab 1 (6) Krisledningsorganisation Katrineholms kommun Ledning För att säkerställa samordning och information vid extraordinära händelser i fredstid har kommunen en krisledningsorganisation som ansvarar för

Läs mer

Lednings- och informationsplan. vid kriser och extraordinära händelser. Salems kommun. (Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-12)

Lednings- och informationsplan. vid kriser och extraordinära händelser. Salems kommun. (Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-12) Lednings- och informationsplan vid kriser och extraordinära händelser (Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-12) Salems kommun Kommunstyrelsens stab Antagna av KF 2008-06-12, 37 Lednings- och informationsplan

Läs mer

PLAN FÖR HANTERING AV SAMHÄLLSSTÖRNINGAR OCH EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER

PLAN FÖR HANTERING AV SAMHÄLLSSTÖRNINGAR OCH EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER 1 (9) PLAN FÖR HANTERING AV SAMHÄLLSSTÖRNINGAR OCH EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-19 162 (ersätter tidigare plan antagen 2008-09-01) 2 (9) Innehållsförteckning 1. Bakgrund...3

Läs mer

Styrdokument för kommunens arbete med krisberedskap

Styrdokument för kommunens arbete med krisberedskap Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Fastställd av Ks 149 Den 2016-11-01 Dnr 2016/00011 Styrdokument för kommunens arbete med krisberedskap Kommunstyrelsens beslut Reviderat styrdokument

Läs mer