ledamot ledamot ledamot ledamot Christine Melinder (M) Peter Melinder (M)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ledamot ledamot ledamot ledamot Christine Melinder (M) Peter Melinder (M)"

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll Sida 1 (10) Plats och tid Medborgarhuset, klockan Beslutande Henrik Wöhlecke (M) ordförande Karl-Erik Malmgren (S) Lars Lindkvist (S) Claus-Göran Wodlin (M) Tony Hansson (S) Christine Melinder (M) Peter Melinder (M) Övriga närvarande Lesley Holmberg (FP) Kent Karlsson (KD) Sven-Olov Wallin (FP) Peter Sahlén (M) Tony Ekblad (M) Hans Andersson (C) Bernt Nilsson (S) Ingemo Hellgren Irene Strand Inger Isaksson Snezana Milivojevic Stig-Åke Grönvall Arne Westerberg Stefan Karlsson Kristofer Bengtsson Elsa von Friesen Johanna Morin Magnus Månsson Reumatikerföreningen NHR RBU SRF Diabetesföreningen FUB drogterapeut samordnare skoldatatek/it utvecklingschef vik. folkhälsostrateg utvecklingsstrateg

2 Sammanträdesprotokoll Sida 2 (10) Utses att justera Justeringens plats och tid Tony Hansson Kommunledningskontoret den 1 mars 2012 Paragrafer Nr 6-10 Sekreterare Ordförande Johanna Morin Justerande Henrik Wöhlecke Tony Hansson

3 Sammanträdesprotokoll Sida 3 (10) En räddningstjänst i tiden Per Björkman, verksamhetsstrateg på Räddningstjänsten Syd presenterar en omvärldsbevakning som de tre storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö genomfört tillsammans. Projektet syftade till att prova olika metoder för omvärldsbevakning och identifiera trender i omvärlden som påverkar eller kan komma att påverka räddningstjänsternas arbete under de kommande två decennierna (till år 2030). Det första målet var att presentera utvalda trender från givna fokusområden med tillhörande prognoser och kartlägga vad som kan bli eventuella utmaningar för räddningstjänsten. Det andra målet med projektet var att utveckla en modell som kan användas för att arbeta systematiskt med omvärldsbevakning. Resultatet ska kunna användas som ett övergripande beslutsunderlag för kommande handlingsprogram och övrigt strategiskt arbete i organisationerna. Projektet genomfördes tillsammans av SSBF, RSGBG & RSYD. Projektet initierades på ett gemensamt presidiemöte hösten Gemensamma behov, liknande organisationsutveckling & snabbt växande storstadsregioner var några av de gemensamma nämnarna för de tre förbunden. Trenderna som beskrivs är identifierade inom fem fokusområden: Demografi, Klimat, Teknologi och kommunikation, Samhällsplanering samt Social oro. För att förstå framtiden är det nödvändigt att skapa sig en bild av vilka förväntade utmaningar som kan uppkomma.

4 Sammanträdesprotokoll Sida 4 (10) Omvärldsbevakning handlar om att identifiera påverkansfaktorer för att ta fram underlag till beslutsprocesser. Förenklat består omvärldsbevakning av insamling, analys och användning av information om händelser, trender och relationer i en organisations omgivning. Syftet är att undvika överraskningar, identifiera hot eller möjligheter, erhålla konkurrensfördelar och förbättra planeringen. (Lundqvist, 2010) Den vanligast förekommande metoden som användes i projektet har varit att genomföra s.k. arenabesök hos olika aktörer. Arenabesöken syftar till att träffa aktörer med specifik kunskap inom ett område för att ställa frågor och föra dialog. Aktörer på både lokal, regional, nationell och internationell nivå har besökts. Totalt har över 100 arenabesök genomförts. De personer och organisationer som utgjort projektets arenakontakter återfinns i en redovisning i slutrapporten. (Period mars juni 2012). Per Björkman redovisade sedan exempel från fördjupningsområden: Social oro samt demografi. Social oro är ett begrepp som används i många olika sammanhang men inte alltid med samma betydelse. I det här arbetet anges social oro som ett samlingsnamn för händelser och beteenden som omfattar fler än en individ och som hotar den sociala ordningen. Tre utvalda trender inom fokusområdet social oro: Upplopp & kravaller Gängbildning Terrorhandlingar Demografi handlar om befolkningslära, bl. a. gällande befolkningens geografiska fördelning, storlek & sammansättning Fem utvalda trender inom fokusområdet demografi: Förändrad befolkningsstruktur Ökande urbanisering & regionalisering Socioekonomi & levnadsvanor Invandring & integration Fortsatt individualisering

5 Sammanträdesprotokoll Sida 5 (10) Viktiga slutsatser som räddningstjänsten dragit av denna omfattande omvärldsbevakning är: Räddningstjänsten är en viktig aktör som ska bidra till att förebygga bränder & snabbt agera vid olyckor Framtidens riskbild för räddningstjänsten ser mer komplex ut, bland annat avseende byggnadsutformning, teknik, informationshantering & människors beteende Räddningstjänsten har inte resurser att på heltid bedriva en formell omvärldsbevakning men en framgångsfaktor kan vara att samverka med andra aktörer En framgångsfaktor för räddningstjänstens utveckling är att kunna göra aktiva val och anpassa sig efter samhällsutvecklingen Vilken roll räddningstjänsten väljer att ta i framtidens samhälle kommer möjligen att påverka utmaningarnas dignitet Beslutsfattare bör implementera omvärldsbevakning i den vardagliga & långsiktiga planeringen för styrning av verksamheten

6 Sammanträdesprotokoll Sida 6 (10) 7 Skoldatateket Kristofer Bengtsson är samordnare för Skoldatateket som är en del av resursavdelningens verksamhet. Skoldatateket i Eslövs kommun är en övergripande pedagogisk verksamhet där kunskap kring pedagogik och IT tillsammans ska bidra till ökad kunskap om och användning av alternativa hjälpmedel i den ordinarie verksamheten i kommunens förskolor och skolor. Kunskap och kompetens hos personal inom förskola och skola är av avgörande betydelse för att barn/elever ska kunna nå så långt som möjligt. För barn och ungdomar med läs-, skrivoch perceptions-svårigheter blir detta än mer avgörande. I förskolan är Skoldatatekets primära uppgift att förse personal med kompetens om hur man kompletterar förskoleverksamheten med moderna digitala verktyg. Skoldatatekets verksamhet vänder sig i första hand till personal inom förskola och skola som jobbar med barn/elever i behov av särskilt stöd, med främsta fokus på barn/elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, men även personal inom förskola och skola med andra utmaningar där pedagogisk IT-kunskap kan vara till hjälp kan vända sig till Skoldatateket för handledning, utbildning, råd och stöd. Skoldatatekets uppdrag är att: Informera om hur IT-baserade verktyg kan skapa ökade förutsättningar för lärande. Erbjuda möjlighet att prova alternativa verktyg och pedagogisk programvara. Ge personal inom förskola och skola fördjupad kompetens i hur man med hjälp av alternativa verktyg kan stimulera och motivera barnen/eleverna till lärande. Medverka till att stimulera och utveckla inkluderande lösningar för barn/elever. Öka föräldrarnas möjlighet till delaktighet. Vara en del i kommunens skolutveckling inom IT kopplat till specialpedagogik.

7 Sammanträdesprotokoll Sida 7 (10) Bevaka och utvärdera nyheter inom alternativa hjälpmedel. Ta del av och sprida aktuell forskning inom området. Samverka med andra skoldatatek i Sverige. Hålla kontakt med Specialpedagogiska skolmyndigheten och berörda intresseorganisationer.

8 Sammanträdesprotokoll Sida 8 (10) 8 Brottsförebyggande arbete Polisen informerar Polisen är ej närvarande Räddningstjänsten informerar Räddningstjänsten är ej närvarande Människan bakom uniformen Ärendet utgår och flyttas till den 21 mars Säkerhetsansvarig informerar Elsa von Friesen, utvecklingschef informerar kort kring samverkansforumet Örat mot marken. Det finns många kopplingar kring den omvärdsbevakning som presenterades under 6 och den samverkan som arbetats fram i Eslövs kommun. För tillfället diskuteras olika aspekter av social oro och hur man kan arbeta förebyggande ur en säkerhetssynpunkt.

9 Sammanträdesprotokoll Sida 9 (10) 9 Handikapporganisationerna informerar Inger Isaksson redogör några stycken ur Ungdomsstyrelsens rapport Fokus12 Levnadsvillkor för unga med funktionsnedsättning, för att nämna några dystra uppslag ges följande exempel: En betydligt större andel bland unga med funktionsnedsättning lider av stressrelaterade symptom flera gånger i veckan eller varje dag jämfört med unga utan funktionsnedsättning, 55 procentjämfört med 31 procent bland övriga unga. Kunskapen om inflytande i arbetslivet är begränsad. Samtidigt ser vi att unga med funktionsnedsättning i lägre grad har eller har haft ett arbete och därmed är utestängda från denna arena. Unga med funktionsnedsättning är i mindre utsträckning aktiva i föreningslivet än övriga unga, 65 procent deltar aldrig i föreningsverksamhet på sin fritid jämfört 58 procent bland övriga unga. Unga med funktionsnedsättning var också i mindre utsträckning aktiva i sitt föreningsdeltagande. Bland unga med funktionsnedsättning hade 45 procent en eller flera gånger haft problem att betala hyra eller räkningar under senaste året, jämfört med 25 procent bland övriga unga.

10 Sammanträdesprotokoll Sida 10 (10) 10 Övrigt Magnus Månsson, utvecklingsstrateg, redovisar att Eslövs kommun har blivit beviljade stöd till två treåriga utvecklingsprojekt. I media har projekten lyfts fram som miljöprojekt och skolprojekt, i förlängningen är det demokratiutveckling som ska ske i det kommunala partnerskapet mellan Eslövs kommun och Lugazi i Uganda. Samarbetet ska leda till hållbar avfallshantering och ge invånarna i Lugazi ökad kunskap om miljöfrågor. Till projekten kommer pedagoger, MERAB och miljö- och samhällsbyggand knytas för att nämna några. Sammanträdestider för år 2013 samt Handikappråd har uppdaterats, finns på hemsidan samt bifogas protokollet.