INNEHÅLL. Inledning. Omvärldsbevakning metod & modell. Omvärldsbevakning resultat. Räddningstjänstens utmaningar. Slutsatser. Frågor och diskussion

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INNEHÅLL. Inledning. Omvärldsbevakning metod & modell. Omvärldsbevakning resultat. Räddningstjänstens utmaningar. Slutsatser. Frågor och diskussion"

Transkript

1

2 INNEHÅLL Inledning Omvärldsbevakning metod & modell Omvärldsbevakning resultat Räddningstjänstens utmaningar Slutsatser Frågor och diskussion

3 Historik och bakgrund Genomfört tillsammans av SSBF, RSGBG & RSYD Projektet initierades på ett gemensamt presidiemöte hösten 2009 Gemensamma behov, liknande organisationsutveckling & snabbt växande storstadsregioner

4 Syfte och mål Kunskapsunderlag till beslutsprocesser Prova olika metoder & utveckla en modell för omvärldsbevakning Presentera utvalda trender med prognoser & kartlägga utmaningar för räddningstjänsten

5 Fokusområden

6

7 Vad är omvärldsbevakning? Identifiera påverkansfaktorer för att ta fram underlag till beslutsprocesser Undvika överraskningar och identifiera hot eller möjligheter Analyserbarhet - hotfull eller välgörande omvärld?

8 Vad är omvärldsbevakning? Förmågan att tänka om framtiden på ett abstrakt sätt Öppet sinne & förmåga att inte dra förhastade slutsatser Förändringsblindhet Ha spaningsantennerna utfällda & se det osynliga!

9 Projektorganisation

10 Arenabesök Träffa aktörer med specifik kunskap inom ett område för att ställa frågor och föra dialog Aktörer verksamma på lokal, regional, nationell & internationell nivå Totalt har över 100 arenabesök genomförts

11 Arenabesök - omvärldskarta

12 Viktiga arenaaktörer

13 Förslag på modell för omvärldsbevakning Anpassas efter organisationens behov Fyra trendkategorier med tidsramar: Mikro 0-1 år Makro 1-4 år Mega 4-20 år Giga 20 år >

14 SIAR-modellen

15 SIAR-modellen

16 OMB-team Organisering i OMB-team (omvärldsbevakningsteam) 6-8 personer Leverera beslutsunderlag till beslutsfattare i ledningsfunktioner i organisationen Spaning & bevakning av trender: Mikro och makro: inom respektive organisation Mega: samverkan mellan organisationerna Giga: organisationsöverskridande & med stöd av konsulter och experter

17

18 DEMOGRAFI Demografi handlar om befolkningslära, bl. a. gällande befolkningens geografiska fördelning, storlek & sammansättning 5 utvalda trender inom fokusområdet demografi: - Förändrad befolkningsstruktur - Ökande urbanisering & regionalisering - Socioekonomi & levnadsvanor - Invandring & integration - Fortsatt individualisering

19 Förändrad befolkningsstruktur Nödvändigt för fortsatt förståelse bl. a. samhällsplanering, dimensionering av rtj År 2030 har Sveriges befolkning ökat med 12 % På grund av regionala omflyttningar förväntas förändringen bli kraftigare i vissa regioner än andra

20 Ökande urbanisering & regionalisering År 2005 nåddes en milstolpe då hälften av jordens befolkning var bosatt i städer Enligt FN beräknas 80 procent av mänskligheten att bo i städer år 2040 Sverige urbaniseras snabbast i Europa Utmaning för myndigheter & kommuner

21 Socioekonomi & levnadsvanor Arbetsmarknadsprognoser för brandmän, RiB och brandingenjörer Rökning är den vanligaste orsaken till brand som leder till dödsfall 40 procent av de som omkommer i bränder hade druckit alkohol före olyckan En ökad konsumtion av alkohol, tobak & droger kan på sikt generera fler olyckor

22 Invandring & integration

23 Fortsatt individualisering

24 KLIMAT Klimat beskriver de meteorologiska elementens statistiska egenskaper Klimatelementen beskriver genomsnittliga fysiska förhållandena & är svåra att kategorisera som specifika trender Återkommande extrema väderhändelser kan antyda att en klimatförändring håller på att ske

25 Klimatförändringar Osäkerheter om omfattning & takt på förändringar, snarare än att ifrågasätta den mänskliga påverkan på klimatet Stora lokala avvikelser och variation mellan årstider Extremväder kan leda till omfattande problem Temperatur: uppåtgående trend Nederbörd: komplex trend

26 Lokala avvikelser

27 Klimatförändringar Häftigare skyfall & ökad risk för översvämning Torrt klimat sommartid ger ökad risk för torka & bränder i skog och mark, ev. problem med släckvattentillgång Kraftfullare stormar med materiella skador Ökad nederbörd vintertid kan ge mer snö/regn och medföra en ökad halkrisk

28 SAMHÄLLSPLANERING Samhällsplanering handlar om riktlinjer för utveckling av bebyggelse, service, kommunikationer & miljö Människors levnadsvanor kommer att förändras & därmed också kraven på hur samhället är utformat 3 utvalda trender inom fokusområdet samhällsplanering: - Framtidens byggnader & infrastruktur - Riskhänsyn i samhällsplaneringen - Resiliens i viktiga samhällsflöden

29 Framtidens byggnader Politisk vilja att förtäta storstadsregioner Bygga på höjden & med nya material Komplexa byggnader och analytisk dimensionering Erfarenheter saknas delvis av bränder i byggnader som är analytiskt dimensionerade Svårare att läsa av en byggnad

30 Framtidens infrastruktur Skapa förbättrade transportmöjligheter Tunnelprojekt, överdäckningar, underjordsanläggningar mm. Utbyggd kollektivtrafik Annorlunda hantering av räddningsinsatser?

31 Riskhänsyn i samhällsplaneringen Exploatering på olämplig mark, exv. vid farligt godsleder, industrier, översvämningshot Lokalisering som är lämplig för ändamålet: regleras i PBL och MB Skyddsavstånd & riskreducerande åtgärder Accepterad risknivå?

32 Resiliens i viktiga samhällsflöden Resiliens: skapa en flexibel förmåga till omvärldens förändringar för att kunna hantera oönskade & allvarliga händelser Nya drivmedel och energislag Ökat behov av elektricitet

33 Resiliens i viktiga samhällsflöden Vad flödar genom staden? Nationsgränser inte lika betydelsefulla Modern teknologi för att lösa stadsproblem Definiera viktiga noder för flöden

34 TEKNOLOGI & KOMMUNIKATION Teknologi handlar om läran om tekniken. Kommunikation innefattar överföring av information mellan levande varelser och/eller tekniska apparater 4 utvalda trender inom fokusområdet teknologi & kommunikation: - Datakommunikation - Sensorer - Automation - Informationshantering

35 Datakommunikation Överföring av data mellan två eller flera stationer (datorer, terminaler etc.) Kraftigt ökande trend & konkurrens om kapacitet Trådlösa kommunikationen har fysiska begränsningar i kapacitet Leverantörer styr flöden - prioritering?

36 Sensorer Detektorer som kan samla, analysera & sända information till ett system Behov av att effektivisera & automatisera Teknik blir billigare Analysera trafikflöden för att bättre kunna styra

37 Automation Att låta en maskin eller teknik utföra ett arbete Automationssystem är ofta mycket komplexa Samhället blir allt mer automatiserat Exv. ecall, desarmering, rekognosering och brandsläckningsrobotar Sjunkande produktionskostnad ökar tillgängligheten

38 Informationshantering Spridning av enorm mängd information via mobiltelefoner, internet, sociala medier mm. Traditionella medier har inte längre monopol Svårigheten är att sålla, hitta rätt & granska information 3 identifierade trender inom informationshantering: - Kommunikation anpassad till ökad individualisering & differentiering - Sociala medier allt viktigare - Ett förändrat & komplicerat medielandskap

39 SOCIAL ORO Social oro är ett begrepp som används i många olika sammanhang & inte alltid med samma betydelse. Samlingsnamn för händelser & beteenden som omfattar fler än en individ & som hotar den sociala ordningen 3 utvalda trender inom fokusområdet social oro: - Upplopp & kravaller - Gängbildning - Terrorhandlingar

40 Upplopp & kravaller Kunskaps- & forskningsläget är begränsat Stark tendens att vilja uttrycka sin åsikt Hur skapar räddningstjänsten tilltro? Kravaller eller upplopp tycks vara ett förväntat eller normalt inslag när en större folkmassa samlas

41 Gängbildning Staden & förorten som utgångspunkt Gäng har ökad lokal anknytning Naturliga gränssättare saknas Fishing-uppdrag Myndigheter använder utvalda lokala gäng för att stävja oroliga situationer gentjänst?

42 Terrorhandlingar Samverkansrådet mot terrorism samarbete mellan 14 svenska myndigheter NCT (Nationellt centrum för terrorhotbedömning) gör strategiska terrorhotbedömningar Radikala grupper med högt teknologiskt & vetenskapligt kunnande Terrorattacker med masskadedestruktion, exv. kemiska eller biologiska vapen Mindre sannolikt att kärnvapen används

43

44 Identifierade utmaningar Det är inte världen som förändrar oss, det är vi som förändrar världen! Vad vi vet säkert är att världen inte kommer att se likadan ut om två decennier år 2030 Vare sig vi vill det eller inte kommer vi att ha utmaningar som vi måste förhålla oss till

45 Utveckla metod, taktik & teknik Skaffa kunskap om unika hus & komplexa system Vara aktiva inom riskhantering Möta ett förändrat klimat Hantera förändringar i infrastruktur & transporter

46 Säkerställa åtkomst till el- & datanätleveranser Använda fler sensorer & tolka data Selektera information & förstå den nya ordningen av informationsflöden Utveckla gränssnittet MTO Möta förändringar inom socioekonomi & levnadsvanor

47 Vara redo för en ökande individualisering Vara en attraktiv arbetsgivare Hantera en eskalerande våldsspiral Inhämta & hantera information avseende terror Säkerställa ekonomiska medel för verksamheten

48 SCENARIER

49 SLUTSATSER Räddningstjänsten är en viktig aktör som ska bidra till att förebygga bränder & snabbt agera vid olyckor Framtidens riskbild för räddningstjänsten ser mer komplex ut, bland annat avseende byggnadsutformning, teknik, informationshantering & människors beteende Räddningstjänsten har inte resurser att på heltid bedriva en formell omvärldsbevakning men en framgångsfaktor kan vara att samverka med andra aktörer

50 SLUTSATSER En framgångsfaktor för räddningstjänstens utveckling är att kunna göra aktiva val och anpassa sig efter samhällsutvecklingen Vilken roll räddningstjänsten väljer att ta i framtidens samhälle kommer möjligen att påverka utmaningarnas dignitet Beslutsfattare bör implementera omvärldsbevakning i den vardagliga & långsiktiga planeringen för styrning av verksamheten

51 FRÅGOR & DISKUSSION

52

En räddningstjänst i tiden?

En räddningstjänst i tiden? 2030 En räddningstjänst i tiden? Storstockholms brandförsvar 2012 Räddningstjänsten Storgöteborg 2012 Räddningstjänsten Syd 2012 Diarienummer: 3001.2012.03675 grafisk form Rickard Örtegren bildmaterial

Läs mer

Forskning för ett säkrare samhälle. Ny kunskap för framtidens utmaningar MSB:s forskningsstrategi 2014 2018

Forskning för ett säkrare samhälle. Ny kunskap för framtidens utmaningar MSB:s forskningsstrategi 2014 2018 Forskning för ett säkrare samhälle Ny kunskap för framtidens utmaningar MSB:s forskningsstrategi 2014 2018 Forskning för ett säkrare samhälle Ny kunskap för framtidens utmaningar MSB:s forskningsstrategi

Läs mer

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010 samhällsskydd och beredskap 1 (8) Ert datum Er referens Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Enheten för skydd av samhällsviktig verksamhet Michael Lindstedt 010-2405242 michael.lindstedt@msb.se

Läs mer

Omvärldsanalys för Skellefteå

Omvärldsanalys för Skellefteå Omvärldsanalys för Skellefteå - en fördjupning och uppdatering 2012 Nätverket för strategisk omvärldsanalys 1 Förord Vi vet att det är viktigt att spana på omvärlden. Vi vet att det är viktigt att ha koll.

Läs mer

Osäkert idag säkert imorgon?

Osäkert idag säkert imorgon? Osäkert idag säkert imorgon? Vad kan en mer omfattande antibiotikaresistens, klimatförändringarna och en hastig energiomställning innebära för arbetet med samhällsskydd och beredskap? Osäkert idag säkert

Läs mer

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Redaktörer: Patrik Hjulström

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

foi:s modell för risk- och sårbarhetsanalys (forsa)

foi:s modell för risk- och sårbarhetsanalys (forsa) foi är ett av europas ledande forskningsinstitut inom försvar och säkerhet. Myndigheten är uppdragsfinansierad och ligger under Försvarsdepartementet. FOI:s kärnverksamhet är forskning samt metod- och

Läs mer

Samhällstrender och krisberedskap. Kartläggning och analys av omvärldsbevakningen hos myndigheter med särskilt ansvar för krisberedskap

Samhällstrender och krisberedskap. Kartläggning och analys av omvärldsbevakningen hos myndigheter med särskilt ansvar för krisberedskap Samhällstrender och krisberedskap Kartläggning och analys av omvärldsbevakningen hos myndigheter med särskilt ansvar för krisberedskap 0705/2007 Titel: Samhällstrender och krisberedskap Kartläggning och

Läs mer

Ingen kris är den andra lik

Ingen kris är den andra lik Ingen kris är den andra lik En kvalitativ och kvantitativ studie om Länsstyrelsens kriskommunikation Emma Axelsson & Jennifer Hansson Informations- och PR-programmet Höstterminen 2013 I TACK! Vi vill börja

Läs mer

Inriktning för området samhällsskydd och beredskap

Inriktning för området samhällsskydd och beredskap samhällsskydd och beredskap 1 (27) Inriktning för området samhällsskydd och beredskap Det första steget OBS: Detta dokument är en delrapportering av inriktningsarbetet. Dokumentet är del av en öppen, iterativ

Läs mer

På säker grund för hållbar utveckling. Statens geotekniska institut 581 93 Linköping Tel: 013 20 18 00 E-post: sgi@swedgeo.se Internet: www.swedgeo.

På säker grund för hållbar utveckling. Statens geotekniska institut 581 93 Linköping Tel: 013 20 18 00 E-post: sgi@swedgeo.se Internet: www.swedgeo. Uppdrag enligt regleringsbrev M2004/4162/A På säker grund för hållbar utveckling Förslag till handlingsplan för att förutse och förebygga naturolyckor i Sverige vid förändrat klimat Statens geotekniska

Läs mer

Socialstyrelsens risk- och sårbarhetsanalys 2013

Socialstyrelsens risk- och sårbarhetsanalys 2013 Socialstyrelsens risk- och sårbarhetsanalys 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna

Läs mer

Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser

Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser en nulägesbeskrivning av MSB:s stöd METOD TEKNIK KOMPETENS Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser en nulägesbeskrivning

Läs mer

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling VÄRT EN RESA... Kraftprocessen En vägvisare i destinationsutveckling Innehåll Världens största näring fortsätter att växa...3 Vad är en destination egentligen?...4 Vilka är turismens verkliga effekter?...6

Läs mer

KLIMAT- STRATEGISKT PROGRAM

KLIMAT- STRATEGISKT PROGRAM KLIMAT- STRATEGISKT PROGRAM för göteborg Version 2014-06-03 Ett klimatstrategiskt program för Göteborg Göteborg ska vara en av världens mest progressiva städer i att åtgärda klimatproblem. Vi inom Göteborgs

Läs mer

RISK- OCH SÅRBARHETSANALYS

RISK- OCH SÅRBARHETSANALYS RISK- OCH SÅRBARHETSANALYS Antagen av kommunfullmäktige den 15 maj 2014, 39 Risk- och sårbarhetsanalysen Denna risk- och sårbarhetsanalys utgör en revidering av analysen som genomfördes 2006 och vilken

Läs mer

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa 2 Titel Förord Det genomsnittliga hälsoläget i Sverige blir allt bättre. Det är en positiv utveckling som visar att satsningar

Läs mer

SAMMANFATTNING AV KONFERENSSERIEN RIB 2012 2013

SAMMANFATTNING AV KONFERENSSERIEN RIB 2012 2013 SAMMANFATTNING AV KONFERENSSERIEN RIB 2012 2013 Sammanställt av Rådet för RIB konferenserna Johan Fors, Räddningstjänsten Storgöteborg Eva Marie Wiik Hultén, Räddningstjänsten Storgöteborg Jimmy Haglund,

Läs mer

Verksamhetspl an skat teverket

Verksamhetspl an skat teverket 2012 Verksamhetsplan Skatteverket INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 förord 3 2 Inledning 4 2.1 Vår styrning 5 2.2 Strategiska risker 6 2.2.1 Externa risker 6 2.2.2 Interna risker 7 3 Gemensamt Skatteverket 8 3.1

Läs mer

Länsstyrelsens samordningsansvar

Länsstyrelsens samordningsansvar Länsstyrelsens samordningsansvar ett koncept för samordning och inriktning vid stora olyckor och kriser Identifiera hjälpbehov och åtgärdsbehov Genomföra skeendetolkning Värdegrund Analysera systemsamverkan

Läs mer

Risk- och Sårbarhetsanalys Varbergs kommun. Hösten 2011

Risk- och Sårbarhetsanalys Varbergs kommun. Hösten 2011 Risk- och Sårbarhetsanalys Varbergs kommun Hösten 2011 Rapportförfattare och revideringar Version: Datum: Upprättad av: Granskad/godkänd av: Version 1.0 2011-09-30 Matilda Gustafsson Säkerhetsutvecklare

Läs mer

... 23 ... 25. 2.1. Samverkansprojekt Riskbild Östergötland... 6 ... 28

... 23 ... 25. 2.1. Samverkansprojekt Riskbild Östergötland... 6 ... 28 ... 3 1.1. Östergötlands län... 3 1.2. Länsstyrelsens krisberedskapsarbete... 3 1.3. Syfte... 3 1.4. Avgränsningar... 4 1.4.1 Definitioner och förkortningar... 4... 5 2.1. Samverkansprojekt Riskbild Östergötland...

Läs mer

FÖRDJUPAD UTVÄRDERING AV MILJÖMÅLEN 2012. Steg på vägen tre fokusområden för politiken

FÖRDJUPAD UTVÄRDERING AV MILJÖMÅLEN 2012. Steg på vägen tre fokusområden för politiken FÖRDJUPAD UTVÄRDERING AV MILJÖMÅLEN 2012 Steg på vägen tre fokusområden för politiken 1 Naturvårdsverkets förslag till fokusområden för politiken Vi har i samverkan med myndigheter och organisationer utvärderat

Läs mer

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx utveckling Vägledning från E-delegationen xxxxxxxxxx Version xxxxxxxxx 1.0 INNEHÅLL Innehåll 1. Om vägledningen... 4 1.1 Syfte...

Läs mer

Brandsäker bostad för alla. Vägledning för individanpassat brandskydd

Brandsäker bostad för alla. Vägledning för individanpassat brandskydd Brandsäker bostad för alla Vägledning för individanpassat brandskydd MSB:s kontaktpersoner: Malin Vestin, 010-240 52 43 Patrik Perbeck, 010-240 53 65 Publikationsnummer MSB550 - April 2013 ISBN 978-91-7383-333-2

Läs mer

Trygghets- och säkerhetsprogram för Stockholms stad 2013-2016

Trygghets- och säkerhetsprogram för Stockholms stad 2013-2016 Trygghets- och säkerhetsprogram för Stockholms stad 2013-2016 Trygghets- och säkerhetsprogram för Stockholms stad 2013-2016 Fastställt av kommunfullmäktige april 2013 3 (31) Ett trygghets- och säkerhetsarbete

Läs mer

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0 RG Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI Riktlinjer för hållbarhetsredovisning RG Innehåll Förord Hållbar utveckling och krav på transparens 2 Introduktion Hållbarhetsredovisning Syftet med

Läs mer

Bygg för morgondagens klimat

Bygg för morgondagens klimat Boverket Bygg för morgondagens klimat Anpassning av planering och byggande Bygg för morgondagens klimat Anpassning av planering och byggande Boverket maj 2009 Titel: Bygg för morgondagens klimat. Anpassning

Läs mer