Tony Ekblad (M) ledamot Claus-Göran Wodlin (M) ledamot

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2015-05-21. Tony Ekblad (M) ledamot Claus-Göran Wodlin (M) ledamot"

Transkript

1 ESLÖVS Sammanträdesprotokoll Sida 1 (8) Rådet för Hälsa och Trygghet Plats och tid Stadshuset, klockan Beslutande Johan Andersson (S) ordförande Tony Ekblad (M) ledamot Claus-Göran Wodlin (M) ledamot Övriga närvarande Håkan Larsson (MP) ersättare Sven-Olov Wallin (FP) ersättare Jasmina Muric (C) ersättare Göran Winden (NKE) ersättare Stig-Åke Grönvall Diabetesförbundet Göte Roth Diabetesförbundet Snezana Milivojevic Synskadades riksförbund Ingalill Wennborg Reumatikerföreningen Arne Westerberg FUB Mellanskåne Inger Isaks son RBU Skåne Ingemo Hellgren Reumadkerföreningen Irene Strand SoS Sylvia Hansson Neuroförbundet Etika Hjelm Kommunledningskontoret Elsa von Friesen Kommunledningskontoret Åsa Mikkelsen Kommunledningskontoret Marcus Strömberg Vård och Omsorg Mats G Odestål Polisen Paavo Frick Räddningstjänsten Syd

2 ESLÖVS Sammanträdesprotokoll Sida 2 (8) Rådet för Hälsa och Trygghet Utses att justera Jasmina Muric Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret Paragrafer Nr den 5 juni 2015 Sekreterare Erika Hjelm Ordförande Johan Andersson Justerande Jasmina Muric

3 ESLÖVS Sammanträdesprotokoll Sida 3 (8) Rådet för Hälsa och Trygghet 17 Presentation av brottsförebyggande verksamheter i Eslövs kommun och förslag till nytt samvekansavtal mellan kommunen och polisen (Elsa von Friesen, Brottsförebyggande samordnare, Eslövs kommun ) Sammanställning över Eslövs kommuns sociala och tekniska brottsförebyggande insatser presenteras. Exempel på sociala insatser är välfårdsprojekten, Gasverkets verksamhet, Mötesplats Karidal, Rådet för Hälsa och Trygghet, Örat mot marken, Sociala insatsgrupper, alkohol och drogförebyggande arbete, samverkansavtalet med polisen med flera. Exempel på tekniska insatser är belysning, buskageunderhåll, kameraövervakning inomhus på Norrevångskolan och klottersanering. På fråga angående kameraövervakning svarar säkerhetsstrateg Asa Mikkelsen att situationen på Norrevångskolan har varit orolig. Det gjordes ett fiertal insatser för att förbättra situationen, en av dessa insatser var att sätta upp kameror på specifika ställen som upplevedes som otrygga. Norrevångskolan upplevs nu vara tryggare. Detta inte enbart beror på att kameror har satts upp, kamerorna är snarare ett komplement till andra förebyggande insatser. En av deltagana vill veta mer om hur det går med välfårdsprojekten och fråga om klottersanering tas upp. Johan berättar att det är mycket på gång när det gäller insatser för brottsförebyggande verksamhet i kommunen. Det är viktigt att inte enbart fokusera på tekniska insatser utan även arbeta aktivt med sociala insatser så som t.ex. attityder bland unga och vuxna. Processen kring framtagande av nytt samverkansavtalet med polisen presenteras. Samverkansavtalet består av fyra avtalsområden: Trygghet i offentlig miljö, Tidig upptäckt av barn och unga vuxna i riskmiljöer, Våld i nära relationer, Alkohol och droger. Justerares signatur Utdragsbestyrkande

4 ESLÖVS Sammanträdesprotokoil Sida 4 (8) Rådet för Hälsa och Trygghet Polisens medborgarlöften kommer vävas in under avtalsområdet: Trygghet i offentlig miljö. Rådet för Hälsa och Trygghet rekommenderar innehållet i avtalet som sedan antas av KSAU och undertecknas av KS ordförande tillsammans med polisen. Avtalet gäller för hel mandatperiod men följas upp årligen. Se bifogad Powerpoint för mer detaljerad information kring åtgärder under respektive område. Fråga på hur kommunen och polisen arbetar med våldsbejakande extremism svarar Mats G Odestål att kommunen och polisen har en gemensam strategi för att öka medvetenheten bland alla kommunens anställda så att de lättare kan se signaler och vidarebefordra dessa till polisen som då kan vara beredda. Johan informerar om att nästa trygghetsvandring kommer ske i Billinge. Elsa informerar om att tillväxtavdelningen har påbörjat arbetet med den nya översiktsplanen. Det kommer finnas många möjligheter för Eslövsborna att påverka innehåller i översiktsplanen. Justerares signatur Utdragsbestyrkande

5 ESLÖVS Sammanträdesprotokoll Sida 5 (8) Rådet för Hälsa och Trygghet 18 Exempel på brottsförebyggande metoder inom ANDT (Alkohol, Narkotika, Doping och Tobak) (Marcus Strömberg, ANDT-samordnare, kommun) Eslövs Det övergripande målet för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken är ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol, och med ett minskat tobaksbruk. Mål- och uppföljningsstrukturen för ANDT-politiken består av sju långsiktiga mål som anger inriktningen för ANDT-arbetet i sin helhet. Exempel på tre brottsförebyggande metoder/insatser inom ANDT är: 1. Krogar mot Knark: Syftet är att genom samverkan mellan kommun, polis och restaurangbransch, utbildning för krogägare och förbättrad tillsyn och policyarbete på krogarna minska narkotikatillgång och narkotikarelaterad våldsbrottslighet på krogar. 2. Införsel av alkohol, samverkan mellan myndigheter om krogen (ISAK-metoden): Syftet är att genom samverkan mellan myndigheterna, yttre tillsyn/provtagningar och analys/fastställande om alkoholdrycken är inköpt i enlighet med bestämmelserna i alkohollagen minska illegala drycker som serveras på korgen. 3. Dopingförebyggande arbete på gymmen (Prodis): Syftet är att genom samverkan mellan kommun, polis, distriktidrottsförbund och träningsanläggningar, samt utbildning av personal på träningsanläggningar minska användningen av och tillgången till dopningspreparat vid träningsanläggningar. Anslutna anläggningar måste ta fram en policy, en handlingsplan samt utse en antidopningsansvarig. Anläggningar som uppfyller kraven får en diplomeringsplakett 100 % GYM. Personalen får ett personligt intyg när de genomgått utbildningen Justerares signatur Utdragsbestyrkande

6 ESLÖVS Sammanträdesprotokoll Sida 8 (8) Rådet för Hälsa och Trygghet 21 Övrigt Det togs inte upp något under punkten. Justerares signatur Utdragsbestyrkande

7 ESLÖVS INVESTOR IN PEOPLE Samverkansavtal med Polisen

8 Syfte med avtalet För att nå framgång i arbetet med att minska brottsligheten och öka tryggheten i Eslövs kommun krävs att samhällets alla aktörer samarbetar. För att överenskommelsen ska fås avsedd effekt krävs ett långsiktigt och systematiskt samarbete

9 Samarbetsområden Ett antal områden där det är tydligt att samverkan gör att vi når längre Vi mäter ett antal brottskategorier trygghetsupplevelser och Inkluderar polisens medborgarlöften

10 Avtalsområden Trygghet i offentlig miljö Tidig upptäckt av barn och unga vuxna i riskmiljöer Våld i nära relationer Alkohol och drogförebyggande arbete

11 Övergripande mål för överenskommelsen 1. Den totala brotts1igheten ska Polisanmälda brott minska 2. Antalet människor som känner Polisens trygghetsmätning sig trygga ska öka 9 III 9 1. Brott i nära relationer Polisanmälda brott Skadegörelse Polisanmälda brott & statistik över skador och kostnader 3. Våld i offentliga miljöer Polisanmälda brott

12 Trygghet 1 offentlig miljö Förbättra tryggheten i tunnlar 30km/h begränsning i bostadsområden Öka kulturutbudet i ytterområden Trygghetsvandringar Människan Bakom Uniformen Örat mot marken Mänskliga rättighetsperspektiv på trygghet

13 Tidig upptäckt av barn och unga vuxna i riskmiljöer SSPE (skola, socialtjänst, polis och ebo) Vidarutveckling av sociala insatsgrupper Arbete mot våldsbejakande extremism Socialsekreterare hos polisen "Hästvedaläger för 7:or"

14 Våld i nära relationer Gemensamma rutiner för arbete med förövare Arbete mot hedersrelaterat våld Stöd till barn som bevittnat våld

15 Alkohol och drogförebyggande arbete "Tänk om" insatser i skolan 3 ggr/år Ansvarsfull alkoholservering Samordnad tillsyn Krogar mot knark Mätning drogrester i avloppsvatten Dopingförebyggande utbildning av ansvariga på träningsanläggningar

16 Avtalslängd Avtalet gäller för hel mandatperiod gäller de övergripande områdena Uppföljning varje år Eventuella revideringar efter uppföljningen Rådet för Hälsa och Trygghet rekommenderar innehållet Avtalet antas av KSAU Undertecknas av KS ordf och polisen

17 Brottsförebyggande metoder inom ANDT (Alkohol, narkotika, doping och tobak) INVESTOR IN PEOPLE ESLÖVS

18 En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken Det övergripande målet för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken är ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och med ett minskat tobaksbruk. Mål- och uppföljningsstrukturen för ANDT-politiken består av sju långsiktiga mål som anger inriktningen för ANDT-arbetet i sin helhet. LNVESTOR IN PEOPLE ESLÖVS

19 Tillgång till narkotika, dopningsmedel, alkohol och tobak ska minska. Barn ska skyddas mot skadliga effekter orsakade av alkohol, narkotika, dopning eller tobak. Antalet barn och unga som börjar använda narkotika och dopningsmedel eller debuterar tidigt med alkohol eller tobak ska successivt minska. Antalet personer som utvecklar skadligt bruk, missbruk eller beroende av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska successivt minska. Personer med missbruk eller beroende ska ha ökad tillgänglighet till vård och stöd av god kvalitet. Antalet döda och skadade på grund av sitt eget eller andras bruk av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska minska. En folkhälsobaserad och restriktiv syn på ANDT inom EU och internationellt. Dessa mål är ständigt aktuella och har inte någon bortre tidsgräns. Till de långsiktiga målen knyts nationellt prioriterade mål som ska uppnås under strategiperioden. tbd-- kto INVESTOR IN PEOPLE ESLÖVS

20 övergripande rnå I Ett samhälle fdtt fran narkotlka och dopoing. med minskade medictnska och sodale skador orsakade av alkohol och med ett menskat tobakshruk 19X, LÅNGSIKTWANDT-POLITISKA MÅL t. ' ' 1, 1" ,,1 f, ,1, 1.11,1111 /./ ' 1,11 lb, 1 1, 1i PRIORITERAllE MALL UNDER STRATEGIPERMEN.Eitioffolåttithmareir~ FZogo hocil.-iimfadastäid nrn k ' i händ`ot..., ::ErsfiiiisOrånif~th täithilagethi sorticifiintisrtioltoreancit-. äniewb.k dopnire PsTkiä akr MhtlYit nrgf,~47.iderbots zridantis, isi11441atid mt ffukt Få.,. oith,clipd ;:cootratoruk:. tizokidiir.f4o; atthiim.eai IIflQ "...tahålspo.ndoktiek.. ålladloxsuontkozwr..`..settcdiotii talthicoitacl~ lla- cch sjuhroodions aihsola mod aro ftonbysgo AINErf,~1afaiS2ä2 cronalos IhhookstiOskhclikrzh intscestdeonsumtion alloihof bland sholhortor.och hhancl ortgo.knomo cncof pomolc cksålsa, Fectresatningoono för toshordon ottoihato mod huboksprozontion Effireara Feouts~ atttl orridgesloado hanna opproorisarrerna crit OftgOndaAhlErrimohlocrid abotshrocharferficithmo ttildiriiårisordo :. Inaldtganoodc., ansvark....loidölnoikkrodheh hirind2; :. inchlded kni hiatii,.01.k ' tka rionski,., ~icklodaicrhi.o[ohioka AktOrticoloilei tti19- IIiinI...foininiott~skoorlehtfror. :haeälittofharhors. ' AlcilverodhiforztiRks ochwileic strotagor -arsoonda aihnhoeach lakagenotichhoc. AkthitMcaleratt.,-tyntkcirOlioronannon thhåleoliådroll geoil mäitoch. rnr- 'Etiohad tarnoctholoc, och,jikiohirotgardottamhsidiäniäfflotecinoro ANEFFoorO5dot ge~clarb/iffrat1~,,urkolikardop~cit 1~~.. On33311:171,47 tor s.f / V V G" 4' OTVESTOR IN PEOPLE ESLÖVS

21 Krogar mot knark GÄRNA DAMER & HERRAR, MEN 1NTE AFFE, CHUCK, BRASSE ELLER MAJA. KROGAR MOTKNARK ESLÖVS

22 Krogar mot knark Syfte Minska narkotikatillgång och narkotikarelaterad våldsbrottslighet på krogar. Metodens delar Samverkan mellan kommun, polis och restaurangbransch. Utbildning för krogägare och personal om narkotika. Förbättrad tillsyn och policyarbete på krogarna. Resultat En utvärdering 2012 (Gripenberg) visar att färre narkotikapåverkade släpps in på krogen, att personalen är mer kunnig i att se symptom och tecken på narkotikapåverkan och att droganvändning minskat bland krogpersonal. INVESTOR IN PEOPLE ESLÖVS

23 Införsel av alkohol, samverkan mellan myndigheter om krogen (ISAK- metoden) Syfte Minska illegala drycker som serveras på korgen. - Metodens delar Samverkan mellan myndigheterna. Yttre tillsyn/ provtagningar. Analys/ fastställande om alkoholdrycken är inköpt i enlighet med bestämmelserna i alkohollagen. Resultat Konkurrens på lika villkor inom restaurangnäringen. Förhindra att "svarta" pengar omsätts i rörelsen. DIVESTOR LN' PEOPLE ESLÖVS

24 Dopingförebyggande arbetet på gymmen (PRODIS) Syfte Att minska användningen av och tillgången till dopningspreparat vid träningsanläggningar. REN NÅRDMANING Metodens delar Utbildning för personal vid träningsanläggningar och andra nyckelpersoner. Samverkan mellan kommun, polis, distriktidrottsförbund och träningsanläggningar. Anslutna anläggningar måste ta fram en policy, en handlingsplan samt utse en antidopningsansvarig. Anläggningar som uppfyller kraven får en diplomeringsplakett 100 % GYM. Personalen får ett personligt intyg när de genomgått utbildningen. to - 4"' V LNIVESTOR IN PEOPLE ESLÖVS

25 Resultat En uppföljning i Stockholms län visar ett minskat antal medlemmar som erbjudits att köpa eller prova dopningspreparat vid träningsanläggningar som är anslutna till PRODIS. ESLÖVS

26 Marcus Strömberg ANDT- samordnare/ tillständshandiäggare Tel; / INVESTOR IN PEOPLE ESLÖVS

Samverkan för framgång

Samverkan för framgång Kickoff för ANDT-strategin. Landshövding Ingemar Skogö inledde konferensen om ANDT-strategin i länet. Han ser strategin både som verktyg, grund och inspirationskälla i arbetet för ett samhälle fritt från

Läs mer

Socialdepartementet. Regeringens åtgärdsprogram för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2011. Innehållsförteckning

Socialdepartementet. Regeringens åtgärdsprogram för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2011. Innehållsförteckning Bilaga till protokoll vid regeringssammanträde 2011-04-28 nr II.2 Socialdepartementet ANDT-sekretariatet Regeringens åtgärdsprogram för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2011 Innehållsförteckning

Läs mer

Från ord till handling i regeringens ANDT-strategi

Från ord till handling i regeringens ANDT-strategi Från ord till handling i regeringens ANDT-strategi Maria Renström Ämnesråd/Gruppledare ANDT och Socialtjänst Min presentation Hur kom vi fram till regeringens ANDT-strategi? Hur involverade vi praktiker,

Läs mer

ledamot ledamot ledamot ledamot Christine Melinder (M) Peter Melinder (M)

ledamot ledamot ledamot ledamot Christine Melinder (M) Peter Melinder (M) Sammanträdesprotokoll Sida 1 (10) Plats och tid Medborgarhuset, klockan 14.00 16.00 Beslutande Henrik Wöhlecke (M) ordförande Karl-Erik Malmgren (S) Lars Lindkvist (S) Claus-Göran Wodlin (M) Tony Hansson

Läs mer

Lars Lindkvist (S) Claus-Göran Wodlin (M) ledamot. mellanskåne Diabetesföreningen Eslöv. Paavo Frick

Lars Lindkvist (S) Claus-Göran Wodlin (M) ledamot. mellanskåne Diabetesföreningen Eslöv. Paavo Frick Sammanträdesprotokoll Sida 1 (7) Plats och tid Stadshuset, Albert Sahlin, klockan 14:00-16:30 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Lars Lindkvist (S) ledamot Claus-Göran

Läs mer

Drogpolitisk handlingsplan för Rättviks kommun från 2015

Drogpolitisk handlingsplan för Rättviks kommun från 2015 Drogpolitisk handlingsplan för Rättviks kommun från 2015 Beslutat av kommunfullmäktige 2014-12-04 88 Gäller från 2015-01-01 Drogpolitisk handlingsplan för Rättviks kommun 1 2(32) Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

Överenskommelse om samverkan för ökad trygghet i Landskrona 2015/16

Överenskommelse om samverkan för ökad trygghet i Landskrona 2015/16 Överenskommelse om samverkan för ökad trygghet i Landskrona 2015/16 2 Överenskommelse om samverkan för ökad trygghet i Landskrona 2015/16 Denna överenskommelse är Landskrona stads och lokalpolisområde

Läs mer

Inledning. Bakgrund till det drogpolitiska programmet

Inledning. Bakgrund till det drogpolitiska programmet Inledning Konsumtionen av alkohol och andra droger är ett samhällsproblem och därmed en angelägenhet för samtliga av samhällets aktörer. Det som nämns vara framgångsfaktorer för att bedriva ett gott drogförebyggande

Läs mer

Uppföljning av regeringens alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksstrategi

Uppföljning av regeringens alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksstrategi Uppföljning av regeringens alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksstrategi Förslag på indikatorer avseende de prioriterade målen i strategin A D N T Narkotika Tobak Alkohol Dopning #3 Innehåll Sammanfattning

Läs mer

LÄNSSAMRÅDSGRUPPEN FÖR ALKOHOL- OCH DROGFRÅGOR VÄSTERBOTTENS LÄN Strategi 2008-10 Aktivitetsplan för 2008

LÄNSSAMRÅDSGRUPPEN FÖR ALKOHOL- OCH DROGFRÅGOR VÄSTERBOTTENS LÄN Strategi 2008-10 Aktivitetsplan för 2008 LÄNSSAMRÅDSGRUPPEN FÖR ALKOHOL- OCH DROGFRÅGOR VÄSTERBOTTENS LÄN Strategi 2008-10 Aktivitetsplan för 2008 Länssamrådsgruppen i alkohol- och drogfrågor har följande ledamöter: Ordförande: Harriet Hedlund,

Läs mer

Kartläggningsrapport och förslag på inriktning för trygghets- och folkhälsoarbetet under 2014

Kartläggningsrapport och förslag på inriktning för trygghets- och folkhälsoarbetet under 2014 1 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Johan Öhman, 0550-880 45 johan.ohman@kristinehamn.se Datum 2014-03-07 Kartläggningsrapport och förslag på inriktning för trygghets- och folkhälsoarbetet

Läs mer

KOMMUNERNA OCH LANDSTINGET I VÄSTERNORRLAND HAR SLUTIT EN ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN INOM MISSBRUKS- OCH BEROENDEVÅRDEN

KOMMUNERNA OCH LANDSTINGET I VÄSTERNORRLAND HAR SLUTIT EN ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN INOM MISSBRUKS- OCH BEROENDEVÅRDEN KOMMUNERNA OCH LANDSTINGET I VÄSTERNORRLAND HAR SLUTIT EN ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN INOM MISSBRUKS- OCH BEROENDEVÅRDEN 1/17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 2 Lagkrav i Socialtjänstlagen och Hälso-

Läs mer

RUT Ren Uppväxt i Tingsryd

RUT Ren Uppväxt i Tingsryd RUT Ren Uppväxt i Tingsryd ALKOHOL- OCH DROGPOLITISKT PROGRAM 2005-2009 1 Inledning Ett försiktigt bruk av alkohol behöver för de flesta av oss inte leda till några problem. Men det finns personer som

Läs mer

En nationell strategi för att minska otrygghet, brott och ordningsstörningar i samband med idrottsevenemang, 2014-2017

En nationell strategi för att minska otrygghet, brott och ordningsstörningar i samband med idrottsevenemang, 2014-2017 En nationell strategi för att minska otrygghet, brott och ordningsstörningar i samband med idrottsevenemang, 2014-2017 Förord Samverkansrådet mot idrottsrelaterad brottslighet, som leds av Rikspolisstyrelsen

Läs mer

Samverkan mot alkohol och droger i trafiken

Samverkan mot alkohol och droger i trafiken RAPPORT Samverkan mot alkohol och droger i trafiken Redovisning av ett regeringsuppdrag Trafikverket Postadress: 781 89 Borlänge E-post: trafikverket@trafikverket.se Telefon: 0771-921 921 Dokumenttitel:

Läs mer

Alkohol policy på serverings ställen

Alkohol policy på serverings ställen Alkohol policy på serverings ställen Rapport 2013:2 Titel: Alkoholpolicy på serveringsställen Utgiven av: Länsstyrelsen i Södermanland Utgivningsår: 2013 Författare: Ida Våhlin Foto: Ulrika Larsson Diarienr:

Läs mer

Förslag till ALKOHOL- OCH DROGPOLITISKT PROGRAM DANDERYDS KOMMUN 2004-2007

Förslag till ALKOHOL- OCH DROGPOLITISKT PROGRAM DANDERYDS KOMMUN 2004-2007 Förslag till ALKOHOL- OCH DROGPOLITISKT PROGRAM DANDERYDS KOMMUN 2004-2007 ALKOHOL- OCH DROGPOLITISKT PROGRAM De senare årens utveckling i Sverige, inte minst bland barn och ungdomar, har påvisat vikten

Läs mer

Insatser inom ANDT-området Årsrapport 2011

Insatser inom ANDT-området Årsrapport 2011 Insatser inom ANDT-området Årsrapport 2011 (ANDT-alkohol, narkotika, dopning, tobak) Innehållsförteckning Länsstyrelsens uppdrag Organisation för det ANDT-förebyggande arbetet i Värmland 2011 Samhällsråd

Läs mer

Arbetet mot våld och stök på krogen - Spelar det någon roll? Krögarintervjuer och brottsstatistik inom projektet Stökfritt

Arbetet mot våld och stök på krogen - Spelar det någon roll? Krögarintervjuer och brottsstatistik inom projektet Stökfritt Arbetet mot våld och stök på krogen - Spelar det någon roll? Krögarintervjuer och brottsstatistik inom projektet Stökfritt Arbetet mot våld och stök på krogen Spelar det någon roll? ISSN 1103-8209, Meddelande

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt. handlingsprogram

Alkohol- och drogpolitiskt. handlingsprogram Alkohol- och drogpolitiskt handlingsprogram i Bollebygd * Målsättning och riktlinjer i det drogförebyggande arbetet INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 3 Utgångspunkter / Grundsyn... 4 Syfte... 5 Definition

Läs mer

Verksamhetsplan. Polismyndigheten i Gävleborgs län

Verksamhetsplan. Polismyndigheten i Gävleborgs län Verksamhetsplan 2011 Polismyndigheten i Gävleborgs län Innehåll Länspolismästaren har ordet 3 Myndighetens strategier: Utveckling i vardagen 6 Mängdbrott 6 Brott i nära relation 6 Gemensamma jurister -

Läs mer

Förebyggande arbete mot dopning i Landskrona

Förebyggande arbete mot dopning i Landskrona Förebyggande arbete mot dopning i Landskrona En kunskapsöversikt av dopningsprevention i svenska kommuner, för implementation i Landskrona stads preventionsarbete mot dopning. Francin Kasule Tamakloe Stadsledningskontoret

Läs mer

UTVECKLINGSPLANER FOLKHÄLSA 2012-2016

UTVECKLINGSPLANER FOLKHÄLSA 2012-2016 Antagen kommunstyrelsen 2012-02-06 UTVECKLINGSPLANER FOLKHÄLSA 2012-2016 Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061

Läs mer

FLENS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2004:7-761 DROGPOLITISKT PROGRAM FÖR FLENS KOMMUN 2008-2011

FLENS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2004:7-761 DROGPOLITISKT PROGRAM FÖR FLENS KOMMUN 2008-2011 FLENS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2004:7-761 DROGPOLITISKT PROGRAM FÖR FLENS KOMMUN 2008-2011 ANTAGET AV KF 2004-08-26 77 REVIDERAT AV KF 2008-06-12 80 1 Inledning Kommunfullmäktige beslutade i

Läs mer

MATERIAL: ELEVHÄLSA WWW.PRATAOMSPEL.SE ELEVHÄLSA STÖD FÖR SKOLAN ATT TA FRAM EN SKOLPOLICY OM SPEL OM PENGAR.

MATERIAL: ELEVHÄLSA WWW.PRATAOMSPEL.SE ELEVHÄLSA STÖD FÖR SKOLAN ATT TA FRAM EN SKOLPOLICY OM SPEL OM PENGAR. ELEVHÄLSA STÖD FÖR SKOLAN ATT TA FRAM EN SKOLPOLICY OM SPEL OM PENGAR. 1 SKOLPOLICY INOM SPELFRÅGAN I följande dokument ges en övergripande guide över hur skolan kan arbeta fram en policy i frågan kring

Läs mer

Policy för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun

Policy för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun Policy för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2011-05-26, 37 Inledning För att uppnå en social hållbar utveckling och tillväxt i Bjuvs kommun är en god folkhälsa en

Läs mer

En samlad återredovisning av regeringens ANDTuppdrag. folkhälsoinstitut 2010

En samlad återredovisning av regeringens ANDTuppdrag. folkhälsoinstitut 2010 En samlad återredovisning av regeringens ANDTuppdrag till Statens folkhälsoinstitut 2010 2 Innehåll 1. SAMMANFATTNING...6 2. INLEDNING... 12 3. LÄNSSAMORDNINGEN... 17 3.1 Sammanfattning... 17 3.2 Bakgrund...

Läs mer

Kommunernas del - det övriga ANDT-förebyggande arbetet

Kommunernas del - det övriga ANDT-förebyggande arbetet Kommunernas del - det övriga ANDT-förebyggande arbetet Kommunernas del - det övriga ANDT-förebyggande arbetet Kommunernas del - det ANDT-förebyggande arbetet Här är den enkät som avser kommunernas ANDT-förebyggande

Läs mer

Sverigedemokraterna Eskilstuna

Sverigedemokraterna Eskilstuna Sverigedemokraterna Eskilstuna Kultur- och fritidsnämnden Verksamhetsplan 2015 2 Innehåll 1 Inledning... 4 2 Vision... 5 3 Besparingar, prioriteringar och mål som är gemensamma för alla nämnder och kommunstyrelsen...

Läs mer

Grannsamverkan i flerfamiljshus en guide

Grannsamverkan i flerfamiljshus en guide Grannsamverkan i flerfamiljshus en guide 1 Grannsamverkan i flerfamiljshus Varför ska en fastighetsägare engagera sig i? Brottsförebyggande arbete skapar större upplevd trygghet som i sin tur skapar attraktiva

Läs mer