ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 1 (15) Kommunfullmäktige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 1 (15) Kommunfullmäktige 2008-05-26"

Transkript

1 ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Medborgarhuset kl Beslutande Övriga närvarande Lena Larsson (s), ordförande, Cecilia Lind (s), Tony Hansson (s), Lena Emilsson (s), Bernt Nilsson (s), Lars Månsson (s), Ann Laurentz (s), Khalid El-Haj (s), Malin Kauranen (s), Johan Andersson (s), Krister Göransson (s), Istvan Barborg (s), Janet Andersson (s), Stig-Åke Grönvall (s), Lena Munther (s), Claes Jönsson (s), Erika Mattsson (s), Gabriel Barjosef (s), Henrik Wöhlecke (m), Karin Reinisch (m), Jan-Axel Roslund (m), Malin von Post (m), Catharina Malmborg (m), Carl-Eric Björkman (m), Bengt Andersson (m), Ingrid Sonander (c), Anders Molin (c), Håkan Olsson (c), Magnus Haara (c), Annette Linander (c), Leif Palmkvist (c), Martin Karlsson (sd), Fredrik Ottesen (sd), Leif Persson (sd), Erik Lunderquist (sd), Lesley Holmberg (fp), Jonas Sevrell (fp), Solweig Lewin (fp), Håkan Svensson-Sixbo (v), Lennart Nielsen (mp), Marie Göransson (s), Elo H. Larsen (s), Peter Melinder (m), Ann-Kristin Larsson (c), Lars-Erik Björklund (v) och Kent Karlsson (kd). Ersättare: Marianne Svensson (s), Lars Lindkvist (s), Kerstin Ekoxe (s), Magnus Nilsson (s), Else-Maj Nilsson (s), Christin Billing (s), Bert Bengtsson (s), Lena Svensson (m), Erik Holmqvist (fp), Sven-Olov Wallin (fp), Ken Henriksson (v), Johnny Johansson (mp) och Hans-Ove Lunde (kd). Annika Åsberg-Rehnman, kanslichef och Christin Olofsson, kommunsekreterare Paragrafer Utses att justera Istvan Barborg (s) och Fredrik Ottesen (sd), med Leif Palmkvist (c), som ersättare. Justeringens plats Kommunledningskontoret och tid måndagen den 9 juni 2008, kl Sekreterare... Christin Olofsson Ordförande... Lena Larsson Justerare... Istvan Barborg Fredrik Ottesen BEVIS Justering har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla den Protokollet förvaras på kommunledningskontoret. Christin Olofsson

2 ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 2 (15) 42 ANTAGANDE AV ÄGARPOLICY FÖR ESLÖVS KOMMUN SAMT BOLAGSORDNING OCH ÄGARDIREKTIV FÖR ESLÖVS BOSTADS AB För att förtydliga det gemensamma regelverket för att utveckla den kommunala verksamheten och fastslå rollfördelningen mellan kommunen som ägare och bolagen samt att tydliggöra styrelsens roll och ansvar i bolagen har förslag till ägarpolicy tagits fram. För att anpassa Eslövs Bostads AB:s bolagsordning till de nya reglerna i aktiebolagslagen, som trädde i kraft den 1 januari 2006, och ändringar i kommunallagen, föreslås att bolagsordningen ändras. Idag finns ett generellt ägardirektiv för kommunens bolag, antaget av kommunfullmäktige den 30 oktober 1995, reviderat den 1 januari Kommunledningskontoret föreslår att ett separat ägardirektiv upprättas för bolaget. Kommunledningskontoret har den 24 april 2008 överlämnat förslag till Ägarpolicy för Eslövs kommun och dess bolag, bolagsordning för Eslövs Bostads AB och ägardirektiv för Eslövs Bostads AB. Bilaga 42 a d Kommunstyrelsen beslutade den 6 maj 2008, 55, föreslå kommunfullmäktige besluta att förslag till Ägarpolicy för Eslövs kommuns bolag antas, att de föreslagna ändringarna i bolagsordningen för Eslövs Bostads AB godkänns och att förslag till ägardirektiv för Eslövs Bostads AB godkänns dock med den ändringen att texten Bolaget kan på marknadsmässiga villkor sälja eller ombilda hyresrätter till bostadsrätter borttas.

3 ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 3 (15) forts. 42 Yrkanden Henrik Wöhlecke (m): Bifall till kommunstyrelsens förslag dock med den ändringen att texten Bolaget kan på marknadsmässiga villkor sälja eller ombilda hyresrätter till bostadsrätter återinförs i ägardirektiven. Cecilia Lind (s): Bifall till kommunstyrelsens förslag. Avslag till Magnus Haaras (c) yrkande. Magnus Haara (c) för Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraternas räkning: I ägardirektiven under Verksamhet och utveckling, fastighetsportföljen tillförs ett nytt stycke Bolaget bör de kommande åren också fokusera sin nyproduktion till orterna utanför Eslövs tätort. Bifall till Henrik Wöhleckes yrkande. Håkan Svensson-Sixbo (v): Bifall till kommunstyrelsens förslag. Anders Molin (c): Bifall till Magnus Haaras (c) och Henrik Wöhleckes (m) yrkanden. Martin Karlsson (sd): Bifall till kommunstyrelsens förslag. Claes Jönsson (s): Bifall till Magnus Haaaras (c) yrkande att i ägardirektiven under Verksamhet och utveckling, fastighetsportföljen tillförs ett nytt stycke Bolaget bör de kommande åren också fokusera sin nyproduktion till orterna utanför Eslövs tätort. I övrigt bifall till kommunstyrelsens förslag.

4 ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 4 (15) forts. 42 Propositionsordning Ordföranden ställer först proposition på Henrik Wöhleckes m fl yrkande om att texten Bolaget kan på marknadsmässiga villkor sälja eller ombilda hyresrätter till bostadsrätter återinförs i ägardirektiven. Hon finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet. Omröstning begärs. Ja-röst för bifall till Henrik Wöhleckes m fl yrkande. Nej-röst för avslag till yrkandet. Med 19 ja-röster mot 27 nej-röster beslutar kommunfullmäktige avslå Henrik Wöhleckes m fl yrkande. Se omröstningsbilaga 42 e Härefter ställer ordföranden proposition på Magnus Haaras m fl yrkande. Hon finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet. Omröstning begärs. Ja-röst för bifall till Magnus Haaras yrkande. Nej-röst för avslag på yrkandet. Med 20 ja-röster mot 26 nej-röster beslutar kommunfullmäktige avslå Magnus Haaras yrkande. Se omröstningsbilaga 42 f Reservation

5 ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 5 (15) Henrik Wöhlecke (m), Karin Reinisch (m), Jan-Axel Roslund (m), Malin von Post (m), Catharina Malmborg (m), Carl-Eric Björkman (m), Bengt Andersson (m), Peter Melinder (m), Ingrid Sonander forts. 42 (c), Anders Molin (c), Håkan Olsson (c), Magnus Haara (c), Annette Linander (c), Leif Palmkvist (c), Ann-Kristin Larsson (c), Lesley Holmberg (fp), Jonas Sevrell (fp), Solweig Lewin (fp) och Kent Karlsson (kd) reserverar sig mot beslutet. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktiges beslut - Förslag till Ägarpolicy för Eslövs kommun antas. - De föreslagna ändringarna i bolagsordningen för Eslövs Bostads AB godkänns. - Förslag till ägardirektiv för Eslövs Bostads AB godkänns dock med den ändringen att texten Bolaget kan på marknadsmässiga villkor sälja eller ombilda hyresrätter till bostadsrätter borttas.

6 ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 6 (15) 43 BEGÄRAN OM ATT FÅ UTREDA FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR ALTERNATIV MATPRODUKTION, BERGA D.nr 122 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har den 27 februari 2008 begärt hos kommunfullmäktige att få upphandla måltidsverksamheten på Berga i konkurrens. Bilaga 43 a Yttranden Servicenämnden beslutade den 23 april 2008 föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att inte bifalla Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens anhållan. Kommunledningskontoret föreslår i skrivelse den 24 april 2008 att beslut om konkurrensutsättning av måltidsverksamheten på Berga avvaktas med tills utredning om framtida skolstruktur i Eslöv med tyngdpunkt på östra delen är slutförd. Bilaga 43 b c Kommunstyrelsen har den 6 maj 2008, 56, beslutat föreslå kommunfullmäktige besluta att bevilja Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ansökan om att upphandla den måltidsproduktion som nu sker på Bergagymnasiet i konkurrens. Yrkanden Cecilia Lind (s): Bifall till kommunledningskontorets förslag till kommunstyrelsen. Avslag till Henrik Wöhleckes yrkande. Henrik Wöhlecke (m): Bifall till kommunstyrelsens förslag.

7 ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 7 (15) forts. 43 Martin Karlsson (sd): Bifall till kommunstyrelsens förslag. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena. Hon finner att kommunfullmäktige bifaller Cecilia Linds m fl yrkande. Omröstning begärs. Ja-röst för bifall till Henrik Wöhleckes yrkande. Nej-röst för bifall till Cecilia Linds m fl yrkande. Då omröstningen utfaller med lika röstetal 23 ja-röster och 23 nejröster så äger således ordföranden utslagsröst i ärendet. Kommunfullmäktige har avslagit kommunstyrelsens förslag. Se omröstningsbilaga 43 d Kommunfullmäktiges beslut - Beslut om konkurrensutsättning av måltidsverksamheten på Berga avvaktas med tills utredning om framtida skolstruktur i Eslöv med tyngdpunkt på östra delen är slutförd. Reservation Henrik Wöhlecke (m), Karin Reinisch (m), Jan-Axel Roslund (m), Malin von Post (m), Catharina Malmborg (m), Carl-Eric Björkman (m), Bengt Andersson (m), Peter Melinder (m), Ingrid Sonander (c), Anders Molin (c), Håkan Olsson (c), Magnus Haara (c), Annette Linander (c), Leif Palmkvist (c), Ann-Kristin Larsson (c), Lesley Holmberg (fp), Jonas Sevrell (fp), Solweig Lewin (fp), Kent Karlsson (kd), Martin Karlsson (sd), Fredrik Ottesen (sd), Leif Persson (sd) och Erik Lunderquist (sd) reserverar sig mot beslutet.

8 ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 8 (15) 44 FÖRSLAG OM ATT UNGDOMSPOLITISKT STRATEGI FÖR ESLÖVS KOMMUN ANTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE D.nr 341/07 Den ungdomspolitiska strategin för Eslövs kommun Ett möjligheternas Eslöv antogs av kommunstyrelsen den 8 januari Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutade den 27 februari 2008 att föreslå kommunfullmäktige anta denna på grund av ungdomsfrågornas dignitet. Bilaga 44 a Yttrande Kommunledningskontoret har i yttrande den 26 mars 2008 beslutat föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige att anta programmet. Bilaga 44 b Kommunstyrelsen har den 6 maj 2008, 57, beslutat föreslå kommunfullmäktige besluta att anta Ungdomspolitisk strategi för Eslövs kommun Ett möjligheternas Eslöv. Utvecklingssekreteraren Johanna Sundberg, enhetschefen Magnus Wibert och demokratiutvecklaren Peter Juterot som arbetar med programmet redogör för strategin. Kommunfullmäktiges beslut - Ungdomspolitisk strategi för Eslövs kommun Ett möjligheternas Eslöv antas.

9 ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 9 (15) 45 ÅRSREDOVISNING SAMT REVISIONSBERÄTTELSE FÖR 2007, KOMMUNALFÖRBUNDET RÄDDNINGSTJÄNSTEN SYD D.nr 165 Kommunalförbundet Räddningstjänsten Syd har till kommunfullmäktige översänt årsredovisning samt revisionsberättelse för år 2007 för beslut om ansvarsfrihet för direktionen. Bilaga 45 a - c Yttrande Kommunledningskontoret har den 14 april 2008 inkommit med yttrande. Kontoret föreslår att direktionen och de enskilda ledamöterna i Kommunalförbundet Räddningstjänsten Syd beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret Bilaga 45 d Kommunstyrelsen har den 6 maj 2008, 58, beslutat föreslå kommunfullmäktige besluta att Direktionen och de enskilda ledamöterna i Kommunalförbundet Räddningstjänsten Syd beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret Kommunfullmäktiges beslut - Direktionen och de enskilda ledamöterna i Kommunalförbundet Räddningstjänsten Syd beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2007.

10 ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 10 (15) 46 MOTION AV HÅKAN OLSSON (C) ANGÅENDE AVGIFTER TILL CERTIFIERADE FÖRETAG D.nr 28 Håkan Olsson (c) har den 24 januari 2008 inkommit med en motion med förslag till kommunfullmäktige att Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att undersöka möjligheterna att samordna och minska kontroller i certifierade företag. Bilaga 46 a Yttranden Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har den 12 mars 2008 tillstyrkt motionen och i yttrande framfört att det i samhället pågår en utveckling i samma riktning som motionens förslag. Lagligen är det dock hur väl verksamhetsutövaren uppfyller egenkontrollförordningen som ska ligga till grund för tillsynens omfattning. Kopplingen mellan certifiering och egenkontroll kan med fördel analyseras i en riskvärdering om Eslövs kommun väljer att ändra taxan i enlighet med Sveriges Kommuner och Landstings nya underlag. Det finns dock ytterligare aspekter som måste analyseras närmare i denna process. En viktig sådan är kopplingen mellan tillsynen och de lokala miljömålen och regionala tillsynsprojekt inom Miljösamverkan Skåne. Kommunledningskontoret delar i yttrande den 23 april 2008 nämndens bedömning och anser att motionen bör tillstyrkas. Bilaga 46 b - c Kommunstyrelsen har den 6 maj 2008, 59, beslutat föreslå kommunfullmäktige besluta att motionen skall tillstyrkas.

11 ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 11 (15) forts. 46 Yrkande Håkan Olsson (c): Bifall till kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktiges beslut - Motionen tillstyrks.

12 ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 12 (15) 47 VAL AV ERSÄTTARE I GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN EFTER ELIN OLSSON (C) Kommunfullmäktige har att utse ny ersättare i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden efter Elin Olsson (c). Kommunfullmäktiges beslut - Ärendet kvarstår till nästa sammanträde.

13 ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 13 (15) 48 MOTION AV SOLWEIG LEWIN (FP) OCH PETER MELINDER (M) RUBRICERAD UTHÅLLIG RESURSFÖRVALTNING VATTEN Motion av Solweig Lewin (fp) och Peter Melinder (m) rubricerad Uthållig resursförvaltning vatten har remitteras till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen för yttrande.

14 ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 14 (15) 49 MOTION AV ANNETTE LINANDER (C) M FL RUBRICERAD UTHÅLLIG RESURSFÖRVALTNING ENERGI Motion av Annette Linander (c) m fl rubricerad Uthållig resursförvaltning energi har remitteras till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen för yttrande.

15 ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 15 (15) 50 ANMÄLNINGAR Följande anmälningar läggs till handlingarna: 1) Kvalitetsredovisning för 2007 från Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. 2) Rapportering från Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott om ej verkställda biståndsbeslut första kvartalet ) E-post från Rolf Forslund initiativtagare till Löneupproret Bilaga 50 a - c Till sammanträdet inlämnas motioner av Fredrik Ottesen (sd) och Martin Karlsson (sd) angående: Stopp för industriellt framställda transfetter i maten, Glödlampor, Modersmålsundervisning i grundskolan, Att ta fram kommunala strategier, handlingsplaner, information och utbildning i syfte att undvika oönskade graviditeter, Samarbete med PASSIVHUSCENTRUM i Allingsås, Att gå med i Venupproret, Erbjuda kvalitativa tjänster via RadioLan/Internet i ett publikt nät.

Johan Andersson (S) Lena Emilsson (S) Gabriele Goldhammer (S) tjg ers för J Andersson (S) Lars Månsson (S)

Johan Andersson (S) Lena Emilsson (S) Gabriele Goldhammer (S) tjg ers för J Andersson (S) Lars Månsson (S) Sammanträdesprotokoll Sida 1 (5) Plats och tid Sammanträdesplats, klockan tid 19.20-19-30 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Johan Andersson (S) Lena Emilsson (S) Tony Hansson (S) Gabriele Goldhammer

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) 2013-04-02. Kommunstyrelsen. Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25. Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) 2013-04-02. Kommunstyrelsen. Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25. Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Tony Hansson (S) ledamot Lena Emilsson (S) ledamot Lars Månsson (S) ledamot Janet Andersson

Läs mer

Kommunfullmäktiges SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktiges SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 18.30 21.30 Beslutande Se sid 2) Övriga deltagare Kommunchef Åsa Ratcovich Administrativ chef Michael Andersson Utses att justera Justeringens tid och plats Margareta

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-01-31 1

Kommunfullmäktige 2011-01-31 1 Kommunfullmäktige 2011-01-31 1 Plats och tid Kommunhuset, måndag 31 januari 2011, kl. 18.00 19.45 Beslutande Övriga närvarande Justerare Lars-Åke Bergman (S), Peter Friis (M) för Bengt Sjöberg, Karl-Johan

Läs mer

Annika Åsberg Rehnman kanslichef. Åsa Mikkelsen säkerhetsansvarig 185. Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Sida 1 (35) 2010-12-07

Annika Åsberg Rehnman kanslichef. Åsa Mikkelsen säkerhetsansvarig 185. Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Sida 1 (35) 2010-12-07 Sida 1 (35) Plats och tid Sammanträdesplats, klockan 17.00-19.10 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Tony Hansson (S) ledamot Krister Göransson (S) tjg ersättare för L Emilsson (S) Lars Månsson (S)

Läs mer

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S)

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-21:50 Beslutande: Stina Michelson (S) Helena Brink (C) Örjan Fridner (S) Jaana Hertzman (C) tjg ers Jenny Breslin (S) Marie Mill (SRD) Per-Gunnar

Läs mer

Kommunfullmäktige. Sammanträdesprotokoll 2014-11-24. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 20.45 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Kommunfullmäktige. Sammanträdesprotokoll 2014-11-24. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 20.45 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare 1/24 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 20.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Birgitta Jönsson (S) Teddy Nilsson (SD) Fredrik Jönsson (C) Simon Röstin (M), tjg ers för Olof Röstin (M) Karl-Erik

Läs mer

Lesley Holmberg (FP)

Lesley Holmberg (FP) Sida 1 (14) Plats och tid Stadshuset, kl. 16.00-18.45 ande Tony Hansson (S) ordförande Agneta Nilsson (S) ledamot Gabriel Barjosef (S) ledamot Lena Wöhlecke (M) förste vice ordförande Hans Johansson (M)

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-11-18 Sida 1 (30)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-11-18 Sida 1 (30) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-11-18 Sida 1 (30) Plats och tid Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 17.00 19.55 Beslutande Förteckning sida 2 Övriga närvarande Pertti Wannerqvist (S),

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Rolf Hansson Ulla Nilsson Kommunledningskontoret 2010-06-30, kl 15.

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Rolf Hansson Ulla Nilsson Kommunledningskontoret 2010-06-30, kl 15. 2010-06-28 1 (25) Plats och tid Rådhuset, kl 18.00-19.15 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Rolf Hansson Ulla Nilsson

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-15 Sida 1 (25)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-15 Sida 1 (25) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-15 Sida 1 (25) Plats och tid Stora sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 17.00 19.15 Beslutande Se förteckning sida 2 Ersättare Sven Sonesson (-) Håkan Dahlgren

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF 4 122 (152)

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF 4 122 (152) KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF 4 122 (152) Sammanträde den 2 maj Rådhussalen, Rådhuset Kommunfullmäktige består av 51 ledamöter jämte ersättare enligt den på nästföljande sida återgivna förteckningen.

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-03-18 Sida 1 (18)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-03-18 Sida 1 (18) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-03-18 Sida 1 (18) Plats och tid Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.00 20.05 Beslutande Förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Carl-Olof Landgren

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshusets sessionssal, kl. 17.30 18.40 Ledamöter: Ersättare: Övriga närvarande: Lennart Prytz (s) ordförande Mats Olsson (v) vice ordförande Christine

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista 2015-02-25 1 (12) Plats och tid Beslutande Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50 Se bilagda sammanträdeslista Utses att justera Magnus Marvéus (FP), Maria Oscarsson (V) Paragrafer 18-23

Läs mer

Kommunfullmäktige 2008-06-18 1 (33) Gunnar Nilsson, kommunsekreterare Tomas Rikse, kommunchef

Kommunfullmäktige 2008-06-18 1 (33) Gunnar Nilsson, kommunsekreterare Tomas Rikse, kommunchef Kommunfullmäktige 2008-06-18 1 (33) Tid och plats: ande: Onsdagen den 18 juni kl 18-21, Sessionssalen, kommunkontoret i Båstad. Se bifogad närvarolista Övriga närvarande: Gunnar Nilsson, kommunsekreterare

Läs mer

Plats och tid Kulturhuset Björnen 18.00-21.25, ajournering 20.00-20.25

Plats och tid Kulturhuset Björnen 18.00-21.25, ajournering 20.00-20.25 Sammanträdesdatum 2009-11-30 1 Plats och tid Kulturhuset Björnen 18.00-21.25, ajournering 20.00-20.25 Beslutande och närvarande ersättare Se bilaga! Övriga deltagande Mats Porsklev, kommunsekreterare Göran

Läs mer

Kommunfullmäktige. Ärendeförteckning. regress, garantiavtal. bolagsordning. borgen. heltidstjänster för alla i kommunen"

Kommunfullmäktige. Ärendeförteckning. regress, garantiavtal. bolagsordning. borgen. heltidstjänster för alla i kommunen Kommunfullmäktige 2011-08-25 Protokoll - Kommunfullmäktige Sid 1/23 Ärendeförteckning 105-116 105 Meddelanden från Länsstyrelsen 106 Tydligt medlemsansvar för Kommuninvest ekonomiska förening, avtal om

Läs mer

Karin Gustafsson, kommundirektör. Jan Ekström (MP) och Marie-Louise Dinäss (S) Kommunstyrelsekontoret den 31 maj 2011, kl. 16.00

Karin Gustafsson, kommundirektör. Jan Ekström (MP) och Marie-Louise Dinäss (S) Kommunstyrelsekontoret den 31 maj 2011, kl. 16.00 1 (24) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 18.30-22.15 Ajournering 21.35-21.50 Beslutande Se särskild förteckning Övriga deltagande Karin Gustafsson, kommundirektör Utses justera Justeringens plats

Läs mer

Kommunstyrelsen. Eva Kullenberg (FP) Bengt Sävström. Eiwor Zetterlund (S) Lars-Olle Tuvesson (S)

Kommunstyrelsen. Eva Kullenberg (FP) Bengt Sävström. Eiwor Zetterlund (S) Lars-Olle Tuvesson (S) Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-10-06 klockan 13:30 14.00 Beslutande: Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Rune Johansson (M) tjg.ers för Åsa Herbst (M) Sven-Ingvar Borgquist

Läs mer

Ärendeförteckning. Protokoll Kommunfullmäktige. 19 Anmälan av inkomna revisionsrapporter

Ärendeförteckning. Protokoll Kommunfullmäktige. 19 Anmälan av inkomna revisionsrapporter Protokoll Kommunfullmäktige 2015-03-26 Sida 1 av 23 Ärendeförteckning 19 Anmälan av inkomna revisionsrapporter 20 Meddelande från länsstyrelsen - Ny ledamot i kommunfullmäktige, Roberto Fierro (SD) 21

Läs mer

Kommunledningskontoret onsdag 1 december 2010. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 10-37. Åke Andersson. Conny Tyrberg

Kommunledningskontoret onsdag 1 december 2010. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 10-37. Åke Andersson. Conny Tyrberg Kommunfullmäktige 1 (44) Plats och tid Bryggarens Teatersalong, Spötorget, Västervik 24 november 2010 kl. 18 00 23 10 Beslutande Harald Hjalmarsson (M) Solveig Thorngren (S) Denny Åsberg (S) Eva Ahlström

Läs mer

Joakim Malmdal, kommunchef Kerstin Petersson, kommunsekreterare Anders Johansson, verksamhetschef,

Joakim Malmdal, kommunchef Kerstin Petersson, kommunsekreterare Anders Johansson, verksamhetschef, HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Kommunhusets tingssal, torsdagen den 23 april 2009 kl 18.00-21.40 Beslutande Enligt bilaga Övriga deltagande Joakim Malmdal, kommunchef Kerstin Petersson,

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen 225 3Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal kl. 14.00 18.55 ande Henrik Jansson, ordf. (m) Kent Oskarsson (s) Anders Stein (mf) ers. för Stefan Lindkvist (mf) Mikael Lundqvist (mf) ers. För Johnny

Läs mer

Vid utskicket av kungörelsen är inte KS-protokollet justerat. Sekreterare. Val av justerande: Lisbeth Jensen och Gustavo Garcia

Vid utskicket av kungörelsen är inte KS-protokollet justerat. Sekreterare. Val av justerande: Lisbeth Jensen och Gustavo Garcia Kungörelse Kommunfullmäktige 2013-04-04 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2013-04-15 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

Närvarande för fullmäktige tjänstgörande ersättare, se bilaga. Närvarande ej tjänstgörande ersättare, se bilaga. Anita Sjösvärd, kommunsekreterare

Närvarande för fullmäktige tjänstgörande ersättare, se bilaga. Närvarande ej tjänstgörande ersättare, se bilaga. Anita Sjösvärd, kommunsekreterare Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal, Gamla kommunalhuset, Åtvidaberg kl 18.00-19.55 Beslutande Kommunfullmäktiges samtliga ledamöter med undantag för Marita Dahlgren, Claes Drougge. Kerstin Gustavsson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE. Enligt förteckning. Enligt förteckning

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE. Enligt förteckning. Enligt förteckning 1(25) Plats och tid Folkets Hus, Nynäshamn kl 19.00-21:15 Beslutande Enligt förteckning Övriga närvarande Enligt förteckning Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Kommunstyrelseförvaltningen,

Läs mer

PROTOKOLL 1(28) Sammanträdesdatum: 2008-11-24

PROTOKOLL 1(28) Sammanträdesdatum: 2008-11-24 1(28) Plats och tid: A-salen Medborgarhuset Alafors, klockan 18:30 22:00 Närvarande ledamöter: Inga-Lill Andersson, (s) ordf Jan Skog (m) Elisabeth Mörner (m) Ingemar Serneby (m) Leif Gustafsson (m) Dan

Läs mer

PROTOKOLL 1(15) Sammanträdesdatum 2006-08-28

PROTOKOLL 1(15) Sammanträdesdatum 2006-08-28 1(15) Plats och tid: A-salen Medborgarhuset Alafors, kl 18:30 22.00 Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare: Stina-Kajsa Melin s, ordförande Leif Gustafsson m Elisabeth Mörner m Dan Björk m Ingemar

Läs mer