Dagordning: Årsmöte 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dagordning: Årsmöte 2015"

Transkript

1 Dagordning: Årsmöte 2015 Förening: Nationella föreningen för Specialistsjuksköterskor i kirurgisk vård (NFSK), organisationsnummer Datum: Tid: 18:00 Plats: Örebro, Conventum, Tunnbindaren Dagordning 1. Årsmötets sammankallande enligt stadgarna 2. Val av mötespresidium 3. Val av två personer jämte årsmötets ordförande att justera årsmötets protokoll 4. Val av rösträknare 5. Godkännande av föredragningslista 6. Verksamhets- och ekonomisk berättelse 7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 8. Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag 9. Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget 10. Behandling av medlemsavgiftens storlek 11. Val av föreningens ordförande, vice ordförande, ledamöter 12. Val av revisor och revisorsuppleant 13. Val av valberedningens storlek, ledamöter samt sammankallande 14. Behandling av stadgarna 15. Övriga frågor 16. Mötets avslutande 1

2 Verksamhetsberättelse 2014 Styrelsen för Nationella föreningen för Specialistsjuksköterskor i kirurgisk vård (NFSK), organisationsnummer , lämnar följande verksamhetsberättelse avseende verksamhetsåret 21 augusti augusti Styrelsen Styrelsen har bestått av Ordförande Kristofer Bjerså (avgått ) Vice ordförande Therese Avallin Kassör Anna-Karin Wall Sekreterare Johanna Höglund Ledamot Maria Vilhelmsson Ledamot Maria Wiksten Ericsson Ledamot Karolina Härle Samt suppleant Maud Davidsson (avgått ) Styrelsen har haft årsmöte under kirurgveckan i Karlstad, samt sju ordinarie möten via Skype och ett konstituerande möte via Skype under året. Valberedningen deltog på det ordinarie styrelsemötet Övriga förtroendeposter Valberedningen har bestått av Eva Jangland Maria Sandgren Revisor Maria Sandgren 2

3 Viktiga händelser under året Kompetensbeskrivningen Kompetensbeskrivningen trycktes i 1000 exemplar via Svensk Sjuksköterskeförening (SSF) under oktober 2014 och har skickats ut till medlemmar och ansvariga för specialistsjuksköterskeutbildningarna per post samt delats ut vid representation och varit tillgänglig för beställning via hemsida/e-post. Kompetensbeskrivningen finns även att ladda ner som pdf-fil på hemsidan. Arbete pågår med en kompetensbeskrivning för Avancerad specialistsjuksköterska i kirurgisk vård med föreningen som stöd. Rollbeskrivningen Dokumentet som beskriver styrelsemedlemmarnas arbete har uppdaterats och kommer att läggas ut på hemsidan med tillgång för medlemmar. Medlemsregistret Föreningen har utvecklat sin medlemshantering och övergått till ett digitalt medlemsregister som administreras av besolutions AB. Medlemsantalet uppgick den till 70 aktiva medlemmar. Hemsidan Hemsidan har under året fortsatt att utvecklas i samarbete med besolutions AB som administrerar den. Bland annat har medlemsregistret kopplats ihop med hemsidan. Facebook En Facebooksida har startats som en ytterligare informationskanal där nyheter och uppmärksammade händelser läggs ut. Nyhetsbrev 3 nyhetsbrev har skickats ut till medlemmar under året. Stipendium Styrelsen gratulerar årets vinnare av stipendiet Årets specialistsjuksköterska i kirurgisk vård Tina Ahl Jonsson och Linda Lovin från Vrinnevisjukhuset Norrköping. Tack till årets sponsor som är Nutrica. 3

4 Kirurgveckan NFSK deltar år 2015 med föredrag, workshop, lunch, stipendieutdelning samt information i monter. Kontakt med Svensk kirurgisk förening samt kommande års arrangörer av kirurgveckan för fortsatt utveckling av samarbetet kring det vårdvetenskapliga programmet pågår. Konferens i kirurgisk omvårdnad Föreningen har liksom föregående år samarbetat med Teknologisk institut vid genomförandet av konferens i kirurgisk omvårdnad i maj 2015, Stockholm. Ambassadörer Föreningen har marknadsfört den planerade verksamheten med lokala ambassadörer på hemsida och Facebooksida med plan att sätta igång verksamheten hösten Ambassadörerna ska informera om föreningen lokalt samt rapportera om lokala projekt inom kirurgisk vård via forum på hemsidan. Två intresseanmälningar har inkommit. Ordföranden avgick Ordförande Kristofer Bjerså valde att gå mot nya utmaningar och lämnade ordförandeposten Styrelsen tackar för det fina arbete som Kristofer gjort för föreningen. Samarbeten Vårdförbundet Ett samarbete med vårdförbundet har inletts. Samarbetet regleras via avtal tecknat Säker Bukkirurgi Therese Disefalk och Ingela Lorentzon är föreningens representanter som revisorer i projektet Säker Bukkirurgi, Patientföreningen LÖF. SweLiv, svenska registret för cancer i lever och gallvägar Föreningen representeras genom Maria Sandgren. Verksamheten i siffror Föreningens inkomster Föreningens inkomster består av medlemsintäkter samt sponsorintäkter. 4

5 Föreningens utgifter Föreningens utgifter består av domänavgift och webbhotell för hemsida och medlemsregister, bankavgifter, stipendium samt marknadsföring. Inkomster delår 1 ( ): 5175 kronor Inkomster delår 2 ( ): 6825 kronor Utgifter delår 1 ( ): kronor (Varav kronor består av återföring till ägare av felinsatt belopp). Utgifter delår 2 ( ): 7237 kronor Reslutaträkning helår ( ): kronor Redovisningsberättelse med balans- och resultatrapport har lämnats för granskning av revisor och redovisas på föreningens årsmöte Slutligen vill Styrelsen tacka för medlemmarnas förtroende under det gångna mandat året och lyckönska den tillträdande styrelsen i sitt arbete. För Styrelsen Therese Avallin, vice ordförande Undertecknat: Datum Plats Vice ordförande Sekreterare Kassör Ledamot Ledamot Ledamot 5

6 Årsredovisning 2014 Styrelsen för Nationella föreningen för Specialistsjuksköterskor i kirurgisk vård (NFSK), organisationsnummer , lämnar följande årsredovisning. Föreningens ekonomi Föreningen har sedan 2 år tillbaka beviljats deklarationsbefrielse för Därmed finns ingen deklaration att uppvisa eller redovisa i den ekonomiska årsredovisningen. Ingående saldo av räkenskapsåret första hälft var kronor. Efter det har det tillkommit nya medlemmar som betalat medlemsavgift. Sponsorspengar av resestipendie har beviljats av ett företag och dessa pengar kom in på föreningens konto under delår 1. Ett felinsatt belopp på kronor som redovisades under förra räkenskapsåret har justerats i efterhand. Räkenskapsårets första hälft visar då ett saldo på kronor. Räkenskapsårets andra hälft visar en del utgifter för föreningen som redovisas under Föreningens utgifter. Totalsumman efter inbetalda medlemsavgifter inberäknat överskottet från räkenskapsårets första hälft visar ett saldo på kronor. Under delår 2 kom det på föreningens konto in en oidentifierad insättning. Dessa 2008 kronor har innan bokslut återförts till utomstående person och rättmätig ägare. Denna summa tas inte upp i resultaträkningen då det inte påverkar föreningens ekonomi. Föreningen har likvida medel på kronor vid räkenskapsårets slut. 6

7 Föreningens inkomster Föreningens inkomster består av medlemsintäkter samt sponsorspengar. Antal medlemmar och medlemsavgifter redovisas under rubriken medlemmar. Sponsorer för föreningens utlysta resestipendie har sökts av styrelsen och ett bidrag på 3000 kronor beviljades av KCI Medical AB. Föreningens utgifter. Utgifter baseras på löpande kostnader för domän och årsavgift för företagspaket vilket redovisas under punkten föreningens utgifter delår 2. Föregående års vinnare av resestipendiet var inlämnat av 2 personer så under vintern beslutades det i styrelsen att föreningen går in med resterande belopp a`3000 kronor. De 2 stipendievinnarna fick därmed 3000 kronor vardera. Föreningen beslutade under hösten att behovet att synliggöra föreningen i officiella samband fanns. 1 rollups samt några pikétröjor med föreningens logga inhandlades i detta syfte. Medlemmar Medlemsavgifter På föreningens årsmöte så beslutas att medlemsavgifterna ska vara detsamma som föregående år det vill säga 150 kronor/år för fullt betalande medlemmar samt 75 kronor/år för studerandemedlemmar. Föreningen hade medlemmar. Av dessa var 4 studerandemedlemmar och betalade således reducerad avgift. Under hösten 2014 beslutades det på styrelsemöte att de medlemmar som betalat in medlemsavgift mellan oktober till december även har fullvärdigt medlemskap kommande år. Detta gäller 6 stycken personer som ansökte om medlemskap mellan 13 oktober och 23 december så har föreningen 57 medlemmar varav 13 är studerandemedlemmar. Intäkterna för medlemmarna redovisas under punkterna resultaträkning delår 1 och 2. 7

8 Resultaträkning delår ingående saldo kronor Medlemsavgift 13 stycken à 150 kronor Medlemsavgift 3 stycken à 75 kronor Stipendiebidrag från KCI Medical AB Föreningens utgifter delår 1 Marknadsföring av föreningen Återfört felinsatt belopp till ägare Saldo delår kronor kronor kronor kronor kronor kronor Resultaträkning delår Medlemsavgift 40 stycken à 150 kronor 6000 kronor Medlemsavgift 11 stycken á 75 kronor kronor Föreningens utgifter delår 2 Årspris företagspaket Nordea bank kronor Domänavgift kronor Utbetalning av stipendiepengar kronor Saldo delår kronor 8

9 Resultaträkning helår Saldo delår kronor Saldo delår kronor Saldo totalt kronor Summa på kontot kronor Redovisningsberättelsen har lämnats för granskning av revisor och kommer att redovisas för medlemmarna på föreningens årsmöte Anna-Karin Wall Kassör Maria Sandgren Revisor Underskrift, ort och datum underskrift, ort och datum Therese Avallin Vice ordförande Underskrift, ort och datum 9

10 Revisionsberättelse Till årsmötet i Nationella föreningen för specialistsjuksköterskor i kirurgisk vård, organisationsnummer Jag har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Nationella föreningen för specialistsjuksköterskor i kirurgisk vård för verksamhetsår Det är styrelsen som ansvarat för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Jag anser att min revision ger rimlig grund för mina uttalanden nedan. Redovisningen har upprättats i enlighet med god revisionssed, varför jag tillstryker att resultaträkningen och balansräkningen fastställs Styrelseledamöterna har enligt min bedömning inte handlat i strid med föreningens stadgar, varför jag tillstyrker att styrelsens beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret Ort och datum Underskrift Namnförtydligande 10

11 Motioner 2015 Förslag från styrelsen 1. Till Nationella föreningen för specialistsjuksköterskor i kirurgisk vård, årsmötet den 18 augusti Ang: Stödmedlemmar Det finns intresse av föreningen från personer som inte är eller studerar till specialistsjuksköterska i kirurgisk vård. Föreningen har nytta och glädje av större möjlighet att påverka, ökad spridning och starkare ekonomi genom fler medlemmar. Ingen egentlig nackdel med att välkomna personer som inte är eller studerar till specialistsjuksköterska i kirurgisk vård som stödmedlemmar kan identifieras. Förslag: 1. Att årsmötet beslutar att föreningen välkomnar stödmedlemmar genom att ändra i stadgarna till: 3 Rätt till medlemskap Rätt till medlemskap har alla specialistsjuksköterskor med skyddad yrkestitel inom allmän hälso- och sjukvård med inriktning mot kirurgisk vård. Studerande inom denna inriktning har rätt till studerandemedlemskap med reducerad avgift. Rätt till medlemskap som stödmedlem har övriga, stödmedlem har dock inte rätt till styrelseuppdrag och äger inte rösträtt. Styrelsen genom Therese Avallin, vice ordförande 2. Till Nationella föreningen för specialistsjuksköterskor i kirurgisk vård, årsmötet den 18 augusti Ang: Medlemsavgifter Vi har utökat vår verksamhet bland annat till att inkludera ett digitalt medlemsregister, en levande hemsida och mer representation samt ett ökat behov av fysiska styrelsemöten. Behovet av ökade inkomster till föreningen har i och med detta vuxit samtidigt som vi kan erbjuda våra medlemmar mer. Med anledning av detta samt den idag låga medlemsavgiften så föreslår styrelsen att årsavgiften höjs. 11

12 Förslag: 1. Att årsmötet beslutar att årsavgiften för medlemmar blir 200 kr per år från och med helår Att årsmötet beslutar att årsavgiften för studerandemedlemmar blir 100 kr per år från och med helår Att årsmötet beslutar att årsavgiften för stödmedlemmar blir 200 kr per år från och med helår Styrelsen genom Therese Avallin, vice ordförande 3. Till Nationella föreningen för specialistsjuksköterskor i kirurgisk vård, årsmötet den 18 augusti Ang: Firmateckning Då styrelsens medlemmar är placerade i olika dela av landet är det praktiskt svårt att driva verksamheten då föreningens firma tecknas av mer än en person. Förslag: Att årsmötet beslutar att föreningens firma kan tecknas av en person vid löpande förvaltningsåtgärder genom att ändra stadgarna till: 7.3 Styrelsen utser inom sig firmatecknare. Föreningens firma ska tecknas av två personer i förening. Föreningens firma avseende löpande förvaltningsåtgärder får tecknas var för sig av de personer som styrelsen utser. Styrelsen genom Therese Avallin, vice ordförande 12

13 Verksamhetsplan 2015 Styrelsen för Nationella föreningen för Specialistsjuksköterskor i kirurgisk vård (NFSK), organisationsnummer , lämnar följande verksamhetsplan. Sammankomster Styrelsen planeras under året att ha ca 6 styrelsemöten varav 1-2 fysiska möten och resterande via Skype. Årsmötet planeras att hållas under kirurgveckan Kompetensbeskrivningen Arbetet med att sprida och implementera kompetensbeskrivningen planeras fortsätta genom framtagandet av exempel på hur kompetensbeskrivningen kan användas i specialistsjuksköterskeutbildningarna och i den kliniska verksamheten. Arbetet med en kompetensbeskrivning för Avancerad specialistsjuksköterska i kirurgisk vård där föreningen fungerat som stöd planeras att följas upp. Rollbeskrivningen Rollbeskrivningen planeras under våren att granskas av styrelsen inför beslut om behov av revidering och om så aktuellt genomförande av revideringen. Medlemshantering Planerat fortsatt samarbete med besolutions AB i administrering och utveckling av medlemsregistret. Ambitionen är att öka antalet medlemmar genom utökad marknadsföring via sociala media samt specialistsjuksköterskeutbildningarna. Hemsidan Planerat fortsatt samarbete med besolutions AB i administrering och utveckling av hemsidan. 13

14 Facebook Fortsatt användning av Facebook som en ytterligare informationskanal där nyheter och uppmärksammade händelser läggs ut. Nyhetsbrev Målsättningen är att ca 4 nyhetsbrev ska skickas ut till medlemmar under året samt läggas upp på hemsidan. Stipendium Målsättningen är att dela ut stipendiet Årets specialistsjuksköterska i kirurgisk vård 2016 på kirurgveckan Planeringen innebär att revidera kriterierna för bidragen samt öka det utdelade beloppet genom ökade intäkter till föreningen. Kirurgveckan Kontakten med Svensk kirurgisk förening samt kommande års arrangörer av kirurgveckan planeras fortsätta för att utveckla samarbetet kring det vårdvetenskapliga programmet. Konferens i kirurgisk omvårdnad Fortsatt samarbete med Teknologisk institut vid genomförandet av ytterligare en konferens i kirurgisk omvårdnad, Stockholm Ambassadörer Fortsatt arbete med att knyta lokala ambassadörer till föreningen och driva igång verksamheten planeras under verksamhetsåret. Samarbeten Vårdförbundet Fortsatt samarbete planeras. 14

15 Säker Bukkirurgi Fortsatt samarbete planeras. SweLiv, svenska registret för cancer i lever och gallvägar Fortsatt samarbete planeras. För Styrelsen Therese Avallin, vice ordförande Undertecknat: Datum Vice ordförande Plats Kassör Sekreterare Ledamot Ledamot Ledamot 15

16 Förslag till budget 2015 för Nationella föreningen för specialistsjuksköterskor i kirurgisk vård, organisationsnummer INTÄKTER Resultat 2014 Budget 2015 Medlemsavgift hel Medlemsavgift halv Sponsorbidrag Totalt intäkter UTGIFTER Stipendium Årets specialistsjuksköterska i kirurgisk vård Marknadsföring Årsavgift företagsavgift bank Domänavgift Administreringsavgift hemsida Administreringsavgift medlemsregister Styrelsemöten Totalt utgifter RESULTAT Utfall 2014: Budget 2015:

Protokoll från årsmöte 2014-10-02 i Linköping

Protokoll från årsmöte 2014-10-02 i Linköping 2014-12-12 Protokoll från årsmöte 2014-10-02 i Linköping Närvarande: ca 45 medlemmar. 1. Årsmötets öppnande Helena Thulin från Stockholm öppnade mötet. 2. Årsmötets sammankallande Årsmötet ansåg att kallelsen

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Lokalavdelningar och intresseföreningar

Lokalavdelningar och intresseföreningar Lokalavdelningar och intresseföreningar Unga Hörselskadade är en riksorganisation och själva stommen i Unga Hörselskadade är organisationens föreningar. Det finns tre typer av föreningar inom Unga Hörselskadade;

Läs mer

Bildandet av en förening.

Bildandet av en förening. Bildandet av en förening. Konstituerande möte är när föreningen bildas och ett första möte hålls. När en förening söker bidrag, hyr lokal, skaffar telefonabonnemang eller liknande frågas det oftast efter

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening

VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening STOCKHOLMS IDROTTSFÖRVALTNING STABEN FÖR IDROTT OCH FOLKHÄLSA VI BILDAR EN FÖRENING VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening Varför ska vi gå samman i en förening?

Läs mer

ATT BILDA EN FÖRENING

ATT BILDA EN FÖRENING ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse där de enskilda personerna

Läs mer

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening!

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening! IM som MEDLEMSORGANISATION Inspiration för att bilda lokalförening! Introduktion Den här lathundens syfte är att ge vägledning och inspiration till hur och varför en IM-grupp kan bilda lokalförening. Tillsammans

Läs mer

BILDA FÖRENING en handledning

BILDA FÖRENING en handledning BILDA FÖRENING en handledning Att bilda en förening 1. Ta fram förslag till: namn på föreningen personer som kan sitta i styrelsen stadgar (förslag till stadgar finns på sidan 3) revisorer kanske också

Läs mer

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008)

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) 1 Föreningen Firma, Säte och Firmateckning - Föreningens firma är Utrikespolitiska

Läs mer

Stadgar för DatorSektionen (kallat DS) med hemort på Högskolan i Jönköping

Stadgar för DatorSektionen (kallat DS) med hemort på Högskolan i Jönköping Sid. 1(9) Stadgar för (kallat DS) med hemort på DS verksamhetsidé DS skall ta till vara och sprida kompetens beträffande datorer, datornätverk och mjukvara. DS skall utforma sin verksamhet så att alla

Läs mer

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening Ideell förening En ideell förening är en allmännyttig förening, det vill säga en förening som inte bedriver affärsmässig verksamhet. Det är den vanligaste organisationsformen för det frivilliga föreningslivet

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar.

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Att bilda förening En enkel guide......för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Ordförklaringar samt enkla exempel på skrivelser.

Läs mer

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

Enkla tips och mallar som underlättar styrelsearbetet

Enkla tips och mallar som underlättar styrelsearbetet Styrelseguiden! Enkla tips och mallar som underlättar styrelsearbetet Bilda styrelse Första steget mot en fungerande förening är bildandet av en styrelse. Den bör bestå av minst tre personer; ordförande,

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats.

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats. Sida 1 av 7 Råd och tips om hur ni bildar en ny förening Saknar ni en förening på er arbetsplats för att bättre kunna arrangera lokala hälsofrämjande aktiviteter för personalen och för att ni ska kunna

Läs mer

Konstituerande möte. Ordförande

Konstituerande möte. Ordförande Styrelsen En ideell förening måste ha en styrelse. Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt att representera föreningen i olika

Läs mer

Protokoll fört vid årsmötet för Sverok GävleDala

Protokoll fört vid årsmötet för Sverok GävleDala Protokoll fört vid årsmötet för Sverok GävleDala Falun 2013-02-24 1. Mötets öppnande Linnea Risinger hälsar alla välkomna och förklarar årsmötet öppnat. 2. Mötets behörighet Mötet förklaras behörigt. 3.

Läs mer

Stadgar för ideella föreningen Friskis&Svettis Riks

Stadgar för ideella föreningen Friskis&Svettis Riks Stadgar för ideella föreningen Friskis&Svettis Riks 1 / 11 Innehållsförteckning 1 FRISKIS&SVETTIS RIKS... 3 1.1 Ändamål och uppdrag... 3 1.2 Föreningens firma och hemort... 3 1.3 Firmatecknare... 3 1.4

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

STÄMMOHANDLINGAR 2013

STÄMMOHANDLINGAR 2013 SEGLORA FIBERFÖRENING STÄMMOHANDLINGAR 2013 HÄR SKALL VI BYGGA FIBERNÄT www.seglora.se Skredsviks Fiber ekonomisk förening Mittbokenäsets Fiber ekonomisk förening Högås Fiber ekonomisk förening 1 Bokenäs

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

ÅRSMÖTESDAGORDNING. Medicine Studerandes Förbund Skåne torsdagen den 9 februari klockan 17.30

ÅRSMÖTESDAGORDNING. Medicine Studerandes Förbund Skåne torsdagen den 9 februari klockan 17.30 ÅRSMÖTESDAGORDNING Medicine Studerandes Förbund Skåne torsdagen den 9 februari klockan 17.30 1. Årsmötets öppnande 2. Fastställande av dagordning 3. Val av mötesordförande 4 Val av sekreterare 5 Val av

Läs mer