Användarstudier inom SUNET THE SWEDISH UNIVERSITY COMPUTER NETWORK. Internet i den svenska högskolan våren Stockholm i oktober 2003 HÅKAN SELG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Användarstudier inom SUNET THE SWEDISH UNIVERSITY COMPUTER NETWORK. Internet i den svenska högskolan våren 2003. Stockholm i oktober 2003 HÅKAN SELG"

Transkript

1 Användarstudier inom SUNET THE SWEDISH UNIVERSITY COMPUTER NETWORK Internet i den svenska högskolan våren 2003 Stockholm i oktober 2003 HÅKAN SELG

2 FÖRORD SUNET (Swedish University Computer Network) har till uppgift att tillgodose universitetens och högskolornas behov av datakommunikation nationellt och internationellt. För närvarande ingår 32 högskolor i SUNET. Högskolorna uppvisar vitt skilda förutsättningar beroende på olikheter i storlek, IT-profil och geografisk belägenhet. Vidare finns skillnader i högskolornas policy för användningen av nätet. I anslutning till den nyligen genomförda utbyggnaden av nätet Gigasunet har styrelsen för SUNET beslutat att genomföra studier av användningen av universitetsdatornätet för att presenteras vid SUNET Forum i oktober Föreliggande rapport är ett viktigt sådant bidrag. Som ledningsgrupp har fungerat undertecknad Hans Wallberg, UMDAC och Olle Thylander, Vetenskapsrådet. Ansvarig för att genomföra undersökningen är Håkan Selg, som också har sammanställt rapporten. Som vetenskaplig rådgivare till projektet har knutits professor Olle Findahl, forskningschef vid World Internet Institute. Materialet baseras på en omfattande urvalsundersökning där Statistiska Centralbyrån svarat för datainsamlingen. Umeå 24 oktober 2003 Hans Wallberg Föredragande inför SUNET:s styrelse 1

3 INNEHÅLL 1 SAMMANFATTNING 4 2 METOD OCH GENOMFÖRANDE Pilotundersökning Genomförande Mätlaboratoriets granskning Urval Grupperingar Insamlingsperiod Resultat Bortfall Tillförlitlighet 23 3 ALLMÄNT OM TILLGÅNG OCH ANVÄNDNING Tillgång till dator Användning av dator i antal timmar Kunnighet i datoranvändning Tillgång till Internet Internetuppkoppling från hemmet Kunnighet i att använda Internet Användning av Internet i antal timmar Tidpunkt för användningen E-post 59 4 ANVÄNDNING I STUDIER OCH ARBETE Användning av Internet i studier och i arbete Nedladdning av filer Besökta webbsidor E-postens avsändare Kursinformation på lärarens eller institu-tionens webbsida Internet i undervisningen Användning av e-post i undervisningen Internet i forskning, ämnesutveckling m.m Användningen av SUNET-tjänster Videokonferenser m.m

4 5 ÖVRIG ANVÄNDNING Söka information och använda tjänster Användning för sociala, kulturella och politiska aktiviteter Nedladdning av filer Användning av fildelningstjänster Användning för personliga kontakter PROBLEM VID ANVÄNDNINGEN Problem vid olika slags tillämpningar Uppkoppling mot högskolan/universitetet Missbruk på nätet Oro över ökade möjligheter till övervakning och kontroll 146 3

5 1 SAMMANFATTNING Några övergripande intryck Användning i studier och arbete Internet och dess användning genomsyrar hela högskolevärlden. Det gäller såväl anställda lärare, forskare, doktorander och övrig personal som studenter. För flertalet av de anställda har den nätuppkopplade datorn blivit det professionella verktyget framför alla andra. Variationerna i användningen mellan personalkategorierna är små, liksom mellan utbildningsområden eller högskolekategorier. Man använder Internet i stor skala för e-postkommunikation med kollegor och studenter, för sökningar i databaser och för att lägga in material på institutionernas egna webbsidor. Det sker i undervisningen, i forskningen, i den egna fortbildningen och för de administrativa göromålen. Merparten av detta äger rum på högskolan och under ordinarie arbetstid. För de allra flesta tillkommer ett betydande kompletterande arbete på kvällar och helger från en uppkopplad dator i bostaden. En skillnad mellan utbildningsområdena är att man har hunnit olika långt i användningen av andra former av faktadokumentation än texter. Framför allt inom de tekniska utbildningarna har nedladdningen av bilder, videofilmer och dataprogram kommit märkbart längre än bland de övriga. Studenternas ämnesorienterade användning av Internet skiljer sig i flera avseenden från de anställdas: Studenterna använder Internet färre timmar i veckan Den huvudsakliga användningen sker i hemmet, endast en mindre del görs på högskolan. Merparten av användningen äger rum på kvällen. Även bland studenterna har användningen fått en bred spridning. Hälften uppger att man regelbundet rapporterar sina inlämningsuppgifter och grupparbeten till läraren via e-post. Tre av fyra studenter har regelbundna kontakter med sina kurskamrater vid sådana uppgifter. Bland studenterna uppträder tydliga variationerna mellan olika utbildningsområden. Genomgående används Internet mer inom samhällsvetenskaper, naturvetenskaper och tekniska utbildningar än inom humaniora, lärar- och vårdutbildningarna. Om variationerna återspeglar skillnader i studiemetodik och pedagogisk tradition är något som statistiken inte ger svar på. Inte heller går det att upptäcka om förklaringen ligger i olikheter i attityder till nya tekniska hjälpmedel. 4

6 Användningen privat I den offentliga diskussionen om Internet sätts nyttoanvändningen ofta i centrum. Internet ses som ett medel för den enskilde att både vara välinformerad om viktiga inslag i vardagen och samtidigt kunna spara tid. Det går att boka besökstider och göra sjukanmälningar, att beställa biljetter och betala räkningar. Man kan ladda ner blanketter, fylla i och skicka tillbaka. Ett annat område är att ta del av media. Att läsa tidningar och tidskrifter, att få de senaste nyheterna och att lyssna på webbradion i bakgrunden medan man jobbar. Allt detta är viktigt, vilket bekräftas av undersökningen. En stor del av personerna i högskolevärlden utnyttjar regelbundet dessa möjligheter. Det märks heller inte några nämnvärda skillnader mellan de olika personalkategorierna. Doktoranderna visar sig genomgående vara de mest avancerade användarna, men de övriga kommer inte långt efter. Betydelsen av nyttoanvändningarna skall därför inte förringas, men det som driver användningen av Internet är något annat: Hobbyverksamhet och specialintressen, intresset för kultur, musik, nöjen och underhållning, för sociala kontakter och lusten till tidsfördriv. Studien visar att intresse- och nöjesanvändningen är av mycket större omfattning än nyttoanvändningen. Dessutom märks här tydliga skillnader i användningsmönster mellan de olika personalkategorierna. Intresse- och nöjesanvändningen är mer etablerat bland studenterna och doktoranderna än bland lärarna, forskarna och övrig personal. En del av variationen har säkert praktiska förklaringar. Lärare, forskare och övrig personal är i större utsträckning familjeförsörjare, med begränsad tid för nöjen och fritidsintressen. En ännu viktigare förklaring är sannolikt att vi i studenterna och doktorander nu ser den första vuxengenerationen som vuxit upp med datorer och Internet. Studien visar också att samtliga utnyttjar e-post för privata kontakter med familjen, vänner och bekanta. Men den visar också på stora skillnader mellan yngre och äldre för sådana nya umgängesformerna på nätet som chattar och kontaktsökning. En student av tre uppger ett regelbundet deltagande i diskussionschattar. Nästan lika många använder ICQ och motsvarande. För lärare, forskare och övrig personal är denna typ av användning närmast försumbar. Allt talar för att studenterna också kommer att bära med sig de nya umgängesmönstren upp i medelåldern. Mediaanvändningen över nätet begränsas inte bara till det tryckta ordet. Också musik, bilder och videofilmer kan sprida via nätet. Här märks åter ett tydligt generationsmönster. Att läsa och ladda ner textmaterial gör alla, men det är praktiskt taget endast de yngre som använder nätet för musik och film. Även här går att urskilja en variation över utbildningsområdena. Användningen av nätet för musik och film har hittills fått större genomslag bland tekniker och naturvetare än bland humanister och lärarstuderanden. Uppenbarligen påverkas användningen fortfarande av en teknikfaktor. 5

7 Metod och genomförande Föreliggande studie är den första omfattande undersökningen i sitt slag som riktar sig till den svenska högskolevärlden. Tidigare erfarenheter av hur de aktuella målgrupperna besvarar enkätfrågorna saknas därför i stort sett. Detta har utgjort en viktig förutsättning för studiens uppläggning. Vissa tänkbara mönster i användningen har varit särskilt viktiga att få bekräftade eller förkastade. Systematiska olikheter i användningen mellan olika utbildningsinriktningar är ett sådant mönster. Viktigt är också att upptäcka eventuella återkommande skillnader mellan grupper av högskolor. Undersökningen är därför upplagd så att alla frågor går att redovisa nedbrutet på personalkategorier utbildningsområden högskolekategorier Med en sådan långt gående uppdelning i undergrupper riskerar precisionen i de statistiska skattningarna att bli lidande. Detta följer emellertid av målsättningen att i första hand uppnå en heltäckande bild av landskapet och att inte missa viktiga mönster i användningen. Tillgång och användning Generellt Tillgång till dator Praktiskt taget samtliga personer i högskolevärlden uppger sig ha tillgång till dator. Mellan procent av studenter, doktorander och lärare/forskare har tillgång till fast dator på universitetet/högskolan. För kategorin övrig personal överstiger andelen 95 procent. Många har därutöver tillång till bärbar dator. Bland doktorander och lärare/forskare gäller detta så många som två av tre. För studenter och övrig personal är andelarna ungefär en av tre. Även för tillgång till fast dator hemma är andelarna mycket höga. Närmare 90 procent av studenterna har dator hemma. För övriga kategorier är andelarna obetydligt lägre. Användning av dator i antal timmar Praktiskt taget samtliga inom högskolevärlden använder också datorn. Mönstret i användningen är dessutom mycket tydligt. Doktorander, lärare/forskare och övrig personal tillbringar i genomsnitt väsentligt fler timmar i veckan framför datorn än vad studenterna gör. Men medan studenterna 6

8 huvudsakligen tillbringar sina timmar vid datorn i hemmet, sker merparten av de övriga gruppernas datoranvändning på högskolan. Kunnighet i datoranvändning Närmare 90 procent av samtliga användare uppger sig vara ganska kunniga, eller mycket kunniga ifråga om tillämpningsprogram såsom ordbehandling och kalkylprogram. För datorteknik, t.ex. operativsystem och nätverk, är förhållandet det omvända. Här anser sig majoriteten inte särskilt kunnig. I bägge fallen ligger doktoranderna något högre än de övriga. Tillgång till Internet Samtliga med tillgång till dator har också tillgång till Internet. Praktiskt taget alla uppger sig ha tillgång till Internet på universitetet/högskolan. 9 av 10 har därutöver tillgång till Internet i hemmet. Internetuppkopplingen från hemmet Bland doktorander, lärare/forskare och övrig personal är hälften uppkopplade med telefonmodem. För studenter ligger andelen något lägre. Drygt har fast uppkoppling med fiber. Till allra största delen utgörs dessa av studenter och doktorander. På tredje plats kommer ADSL, med personer. Detta är relativt vanlig bland lärare/forskare och övrig personal. Därefter följer kabelmodem med ca abonnenter, till största delen studenter. Kunnighet att använda Internet Praktiskt taget samtliga uppger sig kunna skicka e-post, bifoga dokument till e-posten och att göra sökningar på webben. Att ladda ned dataprogram klarar en övervägande majoritet inom samtliga personalkategorier. Det tycks däremot finnas ett generationsmönster i kunnigheten att ladda ner musikfiler. Studenter och doktorander ligger här på en klart högre nivå än lärare/forskare och övrig personal. Ca en tredjedel av de tillfrågade uppger sig kunna göra en webbsida och att lägga upp den på en server. Små skillnader råder mellan personalkategorierna. Uppskattningsvis personer, eller 1 av 10, klarar att sätta upp en server. 7

9 Användning av Internet i antal timmar Samtliga med tillgång till Internet är också användare. Mönstret från datoranvändningen går igen, även om Internetanvändningen tar färre timmar i anspråk. Således ligger doktorander, lärare/forskare och övrig personal på en högre genomsnittlig användning i timmar räknat än vad studenterna gör. I stor utsträckning sker denna också från högskolan medan merparten av studenternas användning sker från hemmet. De som rapporterar kortare användning än 1 timme i veckan utgör endast 7 procent av samtliga. Dessa återfinns framför allt bland studenter och övrig personal, knappast alls bland doktorander och lärare/forskare. Tidpunkt för användningen För merparten av lärare/forskare och övrig personal ligger tyngdpunkten i användningen på förmiddagen, i något mindre grad på eftermiddagen. För doktorander är fördelningen mellan för- och eftermiddag likvärdig. Ungefär hälften av dessa tre grupper uppger också att man huvudsakligen använder Internet på kvällstid. En förhållandevis stor andel av lärare/forskare och övrig personal uppger dessutom en betydande användning på lördagar och söndagar. Studenternas användningsmönster avviker kraftigt från de övriga gruppernas genom att uppvisa en blygsam användning på förmiddagen. Under dagen ökar studenternas användning för att kulminera på kvällen. En stor andel använder Internet på helgerna. Detta får till resultat att antalet användare totalt sett successivt ökar under dagen för att nå sitt högsta antal under kvällstimmarna. Detta är en följd av att studentgruppen antalsmässigt är så dominerande så att dess användningsmönster helt slår igenom. E-post i studier och arbete För flertalet studenter ligger det studierelaterade e-postutbytet i intervallet 1 5 meddelanden i veckan. För doktoranderna ligger tyngdpunkten i intervallet Majoriteten av lärare/forskare har en in- och utgående e-posttrafik på mer än 20 meddelanden i veckan. Privat e-post Majoriteten av studenter, lärare/forskare och övrig personal har ett privat e- postutbyte som ligger i intervallet 1 5 meddelanden i veckan. 8

10 För merparten av doktoranderna överstiger det genomsnittliga e-postutbytet 5 meddelanden i veckan. Spam Mest utsatta för spam är lärare/forskare och övrig personal. Nära hälften av dessa uppger fler än 20 sådana meddelanden i veckan. Ca en tredjedel av studenter och doktorander rapporterar fler än 20 spam i veckan. E-posten som en belastning Hälften av lärarna/forskarna uppger att e-posten ibland känns som en belastning. 2 av 10 lärare/forskare upplever detta ofta. Majoriteten av studenterna och doktoranderna upplever aldrig e-posten som en belastning. Övrig personal placerar sig däremellan. Användning av Internet i studier och i arbete Användning bland de olika personalkategorierna För dem som har högskolan som arbetsplats doktorander, lärare/forskare och övrig personal är fyra av fem personer dagligen ute på nätet. Av den övriga femtedelen uppger merparten att man använder Internet någon eller några gånger i veckan. 20 procent av studenterna använder dagligen Internet i studierna medan 50 procent uppger någon eller några gånger i veckan. 10 procent av studenterna använder nätet sällan eller aldrig. Studenternas användning med fördelning på utbildningsområden De flitigaste Internetanvändarna återfinns bland naturvetare och tekniker. Över 80 procent av dessa studenter utnyttjar Internet i studierna minst en gång i veckan. Studenternas användning med fördelning på högskolekategorier De medelstora profilhögskolorna (KTH och Chalmers) återfinns i en klass för sig. Endast ett fåtal studenter uppger här att man inte använder Internet minst en gång i veckan. 9

11 Nedladdning av textfiler i studier och arbete 9 av 10 lärare/forskare och doktorander laddar regelbundet ner textfiler från nätet. För studenter och övrig personal är andelen något lägre, knappt 8 av 10. Det råder små skillnader mellan olika utbildningsområden. Endast humaniora avviker märkbart med en lägre grad av användning. Nedladdning av bilder i studier och arbete 40 procent av alla användare laddar regelbundet ned bilder. Hälften av dessa uppger att detta sker endast någon eller några gånger i månaden. Bland studenterna märks en betydligt större variation mellan olika utbildningsområden än för textfiler. Ena ytterligheten representeras av tekniska utbildningar där andelen regelbundna användare är mer än tre gånger så stor som för den andra ytterligheten, humaniora. Nedladdning av dataprogram i studier och arbete Ungefär 1 av 4 lärare/forskare och doktorander laddar regelbundet ned dataprogram. Studenterna uppvisar lägst andel, drygt 1 av 10. Nedladdning av musikfiler i studier och arbete Musikfilerna upptar inte någon större plats i högskoleundervisningen. Endast drygt mindre än 10 procent rapporterar någon form av regelbunden användning. Nedladdning av videofiler i studier och arbete Ännu lägre andel regelbundna användare än för musikfiler kan noteras för videofiler, färre än Besökta webbsidor De tillfrågade ombads att rangordna fyra olika Internetkällor utifrån dess betydelse för informationssökning. Den egna institutionens webbsidor rangordnas högst av övrig personal, lägst av doktorander. Den egna högskolans webbsidor utanför den egna institutionen rangordnas högst av lärare/forskare och övrig personal, lägst av studenterna. Svenska webbsidor utanför den egna högskolan rangordnas genomgående högt av samtliga personalkategorier, högst av studenterna. Utländska webbsidor rangordnas högst av doktoranderna, lägst av övrig personal. 10

12 E-postens avsändare På motsvarande sätt ombads de tillfrågade att rangordna fyra olika avsändarkategorier utifrån mängden mottagen e-post. Avsändare från den egna institutionen står för den mesta e-posten för samtliga personalkategorier. Avsändare från den egna högskolan utanför den egna institutionen rangordnas högst av övrig personal, därefter av lärare/forskare. Svenska avsändare utanför den egna högskolan rangordnas högst av studenterna, därefter av doktoranderna. Utländska avsändare svarar för det lägsta antalet e-postmeddelanden bland samtliga kategorier. Kursinformation på lärarens eller institutionens webbsida Drygt 90 procent av studenterna har tillgång till kursinformation på lärarens eller institutionens webbsida. Endast en mindre variation förekommer mellan olika utbildningsområden. Internet i undervisningen (Endast lärare/forskare och doktorander) 55 procent av alla lärare/forskare använder regelbundet Internet i undervisningen. Situationen är ungefär densamma för undervisande doktorander. E-post i undervisningen Bland de lärare/forskare som regelbundet använder Internet i undervisningen utnyttjar 2 av 3 e-posten för kursinformation och inlämningsuppgifter. Därutöver uppger över 80 procent att man har e-postkontakter med studenterna i andra kursrelaterade frågor. Bland undervisande doktorander märks samma tydliga tendens. E-posten spelar viktig roll för de studierelaterade kontakterna studenterna emellan. 3 av 4 har regelbundna e-postkontakter med andra studenter i sådana frågor. Internet i forskningen (Endast lärare/forskare och doktorander) Praktiskt taget samtliga doktorander använder regelbundet Internet i sin forskning. Enda undantaget som är statistiskt säkerställt är inom humaniora. Bland lärare/forskare ligger andelarna något lägre. Internet i forskningen används regelbundet av procent inom flertalet utbildningsområden. 11

13 Internet för egen fortbildning m.m. (Endast lärare/forskare och doktorander) Internet för egen fortbildning, ämnesutveckling m.m. används av något fler lärare/forskare än vad som vad fallet i forskningen. För doktorander är det istället något färre. Internet för information (Endast lärare/forskare och doktorander) Genomgående är det ytterst få personer som inte använder Internet för information. Internet för administration (Endast lärare/forskare och doktorander) Ca 75 procent av samtliga lärare/forskare använder Internet för olika administrativa uppgifter. Motsvarande andel för doktoranderna är 60 procent. Detta återspeglar troligen en situation med ett större inslag av administrativa uppgifter för kategorin lärare/forskare. Användning av SUNET-tjänster FTP-arkivet och webbkatalogen används av uppskattningsvis respektive personer. Det skattade antalet användare av Faxtjänsten och Netnews är för litet för att vara statistiskt säkerställt. Största andelarna användare uppvisar lärare/forskare och övrig personal. Till antalet är dock studenterna den överlägset största kategorin. Användning av videokonferenser m.m. Drygt personer uppger någon form av regelbunden användning. 3 av 4 användare är studenter. Övrig användning Gruppering av användningsområden De tillfrågade ombads uppge om de använder Internet hemma eller på universitetet/högskolan i samband med olika aktiviteter utanför studierna/arbetet. I redovisningen av utfallet har de 24 användningsområdena grupperats enligt följande: Nyttostyrd informationssökning Intressestyrd informationssökning Mediaorienterad användning Internet som tidsfördriv Beställningar och betalningar Dokumenthantering 12

14 Nyttostyrd informationssökning Informationssökning om varor och tjänster är det överlägset vanligaste aktiviteten. Ca hälften inom samtliga personalkategorier ägnar sig åt detta minst en gång i veckan. För de övriga områdena, hälsa och sjukvård, myndigheters webbsidor och resor, uppger 1 av 10 veckovis användning. Utvidgas tidsintervallet till minst en gång i månaden ökar antalet regelbundna användare starkt. Ca 30 procent av samtliga informerar sig på webben om hälsa och sjukvård. Motsvarande andelar för myndigheters webbsidor respektive resor ligger i intervallet procent för samtliga personalkategorier. Bland personalkategorierna är det oftast doktoranderna som uppvisar högsta andelen användare. Intressestyrd informationssökning I gruppen ingår informationssökning om kultur, om politik och aktuella samhällsfrågor, om sport och idrott, om nöje och underhållning samt för hobby och specialintressen. Den intressestyrda informationssökningen visar sig vara av klart större omfattning än den nyttostyrda. Endast informationssökningen om varor och tjänster ligger i nivå med den intressestyrda. Genomgående står studenter och doktorander för en mer intensiv användning jämfört med lärare/forskare och övrig personal. Mediaorienterad användning Häri ingår att ta del av nyheter, läsa tidskrifter och tidningar på nätet, lyssna på radio och musik och att se på TV. Ungefär hälften av de tillfrågade tar del av nyheter och läser tidningar och tidskrifter minst en gång i veckan. Doktoranderna är de flitigaste användarna Att se på TV via nätet ägnar sig ännu så länge få personer åt. Internet som tidsfördriv I gruppen ingår sexsajter, att surfa runt, att se på film och att spela spel. Studenterna uppvisar högsta andelen användare inom samtliga aktiviteter, lärarna/forskarna lägsta. Att surfa runt är den utan jämförelse vanligaste sättet att fördriva tiden på nätet. Ca hälften av studenterna uppger att detta förekommer minst en gång i veckan. 13

15 Betydligt lägre andel ägnar sig åt spel på webben. Sammantaget rör det sig om uppskattningsvis personer, majoriteten studenter, som gör detta minst en gång i veckan. Endast några få procent, huvudsakligen studenter, uppger sig se på film och besöka sexsajter minst en gång i veckan. Beställningar och betalningar I gruppen ingår nättjänster som att köpa varor, boka och betala resor och inkvartering, bokningar och betalningar i samband med nöje och underhållning, i samband med motion, hälsa och sjukvård samt att handla med aktier och fonder. Steget mellan att informera sig över Internet och att göra bokningar och beställningar över nätet är för många personer ganska stort. Ändå är det förhållandevis många inom varje personalkategori som regelbundet ägnar sig åt detta. Doktoranderna uppvisar de högsta andelarna. ca 30 procent för beställningar/betalningar av varor, resor och nöjen/underhållning. Dokumenthantering I gruppen ingår att ladda ner formulär och blanketter samt att fylla i och skicka iväg formulär och blanketter. Många utnyttjar möjligheterna att ladda ned och skicka iväg formulär och blanketter. Högsta andelarna, ca 50 procent, uppvisar lärarna/forskarna. För studenterna är det här inte en lika återkommande uppgift. Användning i samband med sociala, kulturella och politiska aktiviteter Svarsalternativ som gavs var Deltagande i kulturell verksamhet, t.ex. musik, teater, bildkonst Ideell och politisk verksamhet Arbete i studentkår, nation, fack etc. Hobbyverksamhet, specialintresse Ca 30 procent av samtliga användare utnyttjar regelbundet Internet i samband med hobbyverksamhet och specialintressen. För de övriga aktiviteterna ligger andelarna kring 10 procent och strax därunder. Nedladdning av filer på fritiden Drygt 60 procent av samtliga användare laddar regelbundet ned textfiler på fritiden. 14

16 För bilder är andelen knappat 50 procent. I båda fallen uppvisar doktoranderna de högsta nivåerna. Uppskattningsvis studenter och doktorander, eller procent, laddar regelbundet ned musikfiler. Bland lärare/forskare och övrig personal förekommer detta i mycket liten omfattning. Uppskattningsvis , huvudsakligen studenter, ägnar sig regelbundet åt nedladdning av videofiler. Ca 20 procent av samtliga laddar regelbundet ned datafiler. Användningen är jämnt fördelad mellan personalkategorierna. Variationerna mellan de olika högskolekategorierna är förhållandevis små med ett undantag, de medelstora profilhögskolorna (Chalmers och KTH). Med undantag för textfiler uppvisar dessa en signifikant högre användningsgrad av nedladdningsbara filer och program. Användning av fildelningstjänster Uppskattningsvis personer har eller har haft någon form av regelbunden användning av Napster. För KaZaa är antalet Det föreligger en klar dominans för studenterna. Ca 30 procent av dessa uppger sig vara regelbundna användare KaZaa. Som tvåa kommer doktoranderna med 15 procent. Bland lärare/forskare och övrig personal finns i jämförelse få regelbundna användare. Bland de medelstora profilhögskolorna är närmare hälften regelbundna användare. Användning för personliga kontakter Alla personalkategorierna uppvisar höga tal för regelbunden användning av e-post med familj, vänner och bekanta. Doktorander ligger allra högst med 95 procent. Ett förhållandevis stort antal personer ca deltar regelbundet i olika diskussionsformer på nätet, framför allt studenter. 1 av 3 studenter medverkar i diskussionschattar personer, huvudsakligen studenter, använder nätet för kontaktsökning, t.ex. ICQ. Mycket få bland lärare/forskare och övrig personal rapporterar sådan användning. Betydligt färre personer, , använder chat-formen regelbundet för att skaffa nya vänner eller få tröst eller stöd. Detsamma gäller även s.k. dating. 15

17 Problem vid användningen Problem med utskrifter på universitetet/högskolan Utskriftsproblem är det som flest rapporterar. Grovt räknat rör det sig om hälften inom de olika personalkategorierna, men med högst andel bland studenterna. Problem med e-posten på universitetet/högskolan Ca 40 procent av de tillfrågade rapporterar att problem med e-posten förekommer ofta eller ibland. Problem med att läsa webbsidor på universitetet/högskolan Ungefär lika många rapporterar problem med att läsa webbsidor. Problem med att använda databaser på universitetet/högskolan Förhållandevis många uppger att man inte använder databaser på högskolan, framför allt bland studenter och övriga personal. Bland användarna uppger ca 40 procent att problem förekommer. Problem med att ladda ner stora filer på universitetet/högskolan Ett mycket stort antal personer inom samtliga grupper uppger att man inte brukar ladda ner stora filer på högskolan. Av dem som faktiskt laddar ner stora filer uppger majoriteten inom flertalet personalkategorier att man har problem, ofta eller ibland. Övrig personal är här ett undantag. Problem vid uppkoppling mot universitetet/högskolan Uppskattningsvis personer har aldrig några problem i uppkopplingen mot högskolan. Något färre ca uppger att problem kan förekomma, i allra flesta fall ibland. Endast 3 procent av de tillfrågade rapporterar att problemen förekommer ofta. Bland lärarna/forskarna är andelen som rapporterar problem högre än för andra grupper. 16

18 Missbruk på nätet Uppskattningsvis studenter har drabbats av intrång i sina datorer eller känner någon som har drabbats så att information blivit skadad eller förstörd. Ser man till andelar är gruppen lärare/forskare mest utsatt. Av dessa har en fjärdedel drabbats av intrång eller känner någon som drabbats Ca studenter uppger att man själv blivit förolämpad eller förnedrad på nätet, eller att man känner någon som drabbats Oro över ökade möjligheter till övervakning och kontroll De tillfrågade ombads ta ställning till följande påstående: Det är oroande att myndigheter och arbetsgivare via Internet får ökad möjlighet till övervakning och kontroll Lärare/forskare är den kategori som tydligast tar avstånd från påståendet. Bland doktoranderna märks ett något större stöd för påståendet än bland de övriga kategorierna. 17

19 2 METOD OCH GENOMFÖRANDE 2.1 Pilotundersökning I vissa av Högskoleverkets undersökningar, t.ex. Studentspegeln 2002, har ingått enstaka frågor med anknytning till användningen av e-post och Internet. SUNETstudien är dock den första omfattande undersökningen i sitt slag som riktar sig till hela den svenska högskolevärlden. Såvitt vad som är känt saknas utländska motsvarigheter. Tidigare erfarenheter av hur de aktuella målgrupperna kommer att svara på enkätfrågorna saknas därför i stort sett. Detta har varit en viktig förutsättning för studiens uppläggning. I en första undersökning är det angeläget att skaffa en god överblick av hela det akademiska fältet och att inte missa viktiga användningar och användare. Att identifiera de stora mönstren i användningen blir på motsvarande sätt en mer angelägen uppgift än att göra djupdykningar inom enskilda delområden. Detaljstudier får anstå till senare. En sådan strategi får en rad praktiska effekter. Många frågor ges generella formuleringar och antalet delfrågor blir omfattande. Svarsalternativen tenderar att bli många till antalet. Först vid den efterföljande bearbetningen av svaren framgår vilka delfrågor som varit mer eller mindre relevanta och vilka svarsalternativ som kunnat reducerats. Vissa tänkbara mönster i användningen blir särskilt viktiga att få bekräftade eller förkastade. Systematiska olikheter i användningen mellan olika utbildningsinriktningar är ett sådant mönster. Viktigt är också att upptäcka eventuella återkommande skillnader mellan grupper av högskolor. Undersökningen är därför upplagd så att alla frågor går att redovisa nedbrutet på personalkategorier, utbildningsområden och högskolekategorier. Genomförandet av detta redovisas längre fram i kapitlet. Med en sådan långtgående uppdelning i undergrupper 1 riskerar precisionen i de statistiska skattningarna att bli lidande. Varje skattat antal eller värde omges av ett större osäkerhetsintervall än om man haft färre strata. Detta följer emellertid av målsättningen att i första hand uppnå en heltäckande bild av landskapet och att inte missa viktiga mönster i användningen. 1 stratum, pl. strata 18

Underlagsrapporter samt bilagor. till VINNOVA Rapport VR 2009:11 De två kulturerna på Internet

Underlagsrapporter samt bilagor. till VINNOVA Rapport VR 2009:11 De två kulturerna på Internet Underlagsrapporter samt bilagor till VINNOVA Rapport VR 2009:11 De två kulturerna på Internet Innehåll 1 Det statistiska underlaget... 7 1.1 Urval och datainsamling via SCB... 7 1.2 Population... 7 1.3

Läs mer

de två kulturerna på internet

de två kulturerna på internet vinnova rapport vr 2009:11 de två kulturerna på internet En utmaning för företag, myndigheter och organisationer Huvudrapport Håkan selg Titel : De två kulturerna på Internet - En utmaning för företag,

Läs mer

Vem använder Internet och till vad? Spridning av Internet bland befolkningen

Vem använder Internet och till vad? Spridning av Internet bland befolkningen Vem använder Internet och till vad? Spridning av Internet bland befolkningen IT-kommissionens rapport 1/2002 1 IT-KOMMISSIONENS FÖRORD Studien Under 1990-talet har ett stort antal hushåll skaffat persondatorer

Läs mer

Rapport 2014:1 NTU 2013. Om utsatthet, otrygghet och förtroende

Rapport 2014:1 NTU 2013. Om utsatthet, otrygghet och förtroende Rapport 2014:1 NTU 2013 Om utsatthet, otrygghet och förtroende Nationella trygghetsundersökningen 2013 Om utsatthet, otrygghet och förtroende Rapport 2014:1 Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder

Läs mer

Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter

Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter Statistisk analys Per Gillström Analysavdelningen 08-563 085 16 per.gillstrom@hsv.se www.hsv.se 2011-12-09 2012/1 Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter I analysen

Läs mer

Brottsutsattas kontakter med Polisen 2013

Brottsutsattas kontakter med Polisen 2013 Brottsutsattas kontakter med Polisen 2013 En attitydundersökning riktad till brottsutsatta gällande deras kontakter med Polisen. Betygsindex 100 90 80 Bevara Bevara Förbättra om möjligt 70 60 50 40 Lägre

Läs mer

Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden våren 2002

Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden våren 2002 STATISTIK& ANALYS Lars Brandell och Per Gillström 2002-09-04 Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden våren 2002 Innehållsförteckning Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden

Läs mer

Hur använder lärare, forskare och doktorander sin arbetstid?

Hur använder lärare, forskare och doktorander sin arbetstid? , www.uk-ambetet.se Effektivitetsanalys 2014:1 Hur använder lärare, forskare och doktorander sin arbetstid? En studie baserad på årsverkesdata Hur använder lärare, forskare och doktorander sin arbetstid?

Läs mer

IT-användning inom idrotten

IT-användning inom idrotten IT-användning inom idrotten FoU-rapport 2004:2 FoU-rapporter 2003 1. Idrott, kön och genus - en kunskapsöversikt 2. Man vill ju inte att föreningen ska dö - en studie om idrottens föreningsledare våren

Läs mer

Kunskaper i Svenska, Engelska och Matematik samt attityder till undervisningen i skolår 9

Kunskaper i Svenska, Engelska och Matematik samt attityder till undervisningen i skolår 9 Kunskaper i Svenska, Engelska och Matematik samt attityder till undervisningen i skolår 9 En jämförelse mellan waldorfelever och elever i den kommunala skolan Bo Dahlin Elisabet Langmann Cathrine Andersson

Läs mer

Anhöriga som ger omsorg till närstående. omfattning och konsekvenser

Anhöriga som ger omsorg till närstående. omfattning och konsekvenser Anhöriga som ger omsorg till närstående omfattning och konsekvenser Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

SVENSKARNA OCH INTERNET 2002

SVENSKARNA OCH INTERNET 2002 SVENSKARNA OCH INTERNET 2002 WORLD INTERNET INSTITUTE www.worldinternetinstitute.org är ett oberoende forskningsinstitut som utifrån ett samhällsvetenskapligt perspektiv studerar Internets påverkan på

Läs mer

Akademikerrapport 2003

Akademikerrapport 2003 Akademikerrapport 2003 Förord Akademikerna blir allt fler. Nästan var tredje invånare i Sverige i åldern 25 64 år har i dag någon form av högskoleutbildning. Det efterfrågas ofta kunskaper om akademikerna

Läs mer

Rapport 2008:23 R. Doktorandspegeln 2008

Rapport 2008:23 R. Doktorandspegeln 2008 Rapport :23 R Doktorandspegeln Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Doktorandspegeln Utgiven av Högskoleverket Högskoleverkets

Läs mer

Barns och ungas kulturvanor

Barns och ungas kulturvanor Barns och ungas kulturvanor Redovisning av en pilotundersökning genomförd i Stockholms stad 2013 2014-06-19 Sammanfattning...3 Resultat...3 Slutsatser...3 Inledning...5 Syfte...5 Genomförande...5 Svarsfrekvens...6

Läs mer

Olle Findahl Svenskarna och Internet

Olle Findahl Svenskarna och Internet Olle Findahl Svenskarna och Internet 2008 Olle Findahl Svenskarna och Internet 2008 Denna rapport är skyddad av upphovsrättslagen Alla rättigheter till rapporten ägs av World Internet Institute. Utskrift

Läs mer

Ung i Västernorrland

Ung i Västernorrland Rapportserien Ung i Västernorrland En uppföljning av ungdomspolitiken Författare: Rolf Dalin, Göran Bostedt Rapport nr 2010:9 ISSN 1653-2414 ISBN 978-91-85613-44-1 FoU Västernorrland Kommunförbundet Västernorrland

Läs mer

REDOVISAR. Båda blir bäst. Attityden till delad föräldraledighet. Redovisar 2000:1

REDOVISAR. Båda blir bäst. Attityden till delad föräldraledighet. Redovisar 2000:1 REDOVISAR Redovisar 2000:1 Båda blir bäst Attityden till delad föräldraledighet I serien RFV REDOVISAR publicerar Riksförsäkringsverket sammanställningar av resultat av utrednings- och utvärderingsarbete

Läs mer

Ungdomar och digitalisering en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation

Ungdomar och digitalisering en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation Praktikantprojektet hösten 2014 Josefin Wallo Rebecka Lönnroth December 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 1 Inledning...

Läs mer

Gymnasielärares attityder till tekniska hjälpmedel i matematikundervisningen

Gymnasielärares attityder till tekniska hjälpmedel i matematikundervisningen Gymnasielärares attityder till tekniska hjälpmedel i matematikundervisningen Henrik Balke och Michael Hutt LAU690 Handledare: Thomas Lingefjärd Examinator: Pia Nykänen Rapportnummer: HT08-2611-201 Abstract

Läs mer

Rapport 2009:7 R. Man ska bli lärare! Den ojämna könsfördelningen inom lärarutbildningen beskrivning och analys

Rapport 2009:7 R. Man ska bli lärare! Den ojämna könsfördelningen inom lärarutbildningen beskrivning och analys Rapport 2009:7 R Man ska bli lärare! Den ojämna könsfördelningen inom lärarutbildningen beskrivning och analys Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085

Läs mer

Rapport 2006:11 R. Ekonomer utbildning och arbetsmarknad

Rapport 2006:11 R. Ekonomer utbildning och arbetsmarknad Rapport 2006:11 R Ekonomer utbildning och arbetsmarknad Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Ekonomer utbildning

Läs mer

Barn till föräldrar i missbruks- och beroendevård

Barn till föräldrar i missbruks- och beroendevård Barn till föräldrar i missbruks- och beroendevård en kartläggning av hur de mår och vilka som får stöd Jonas Raninen & Håkan Leifman Rapport 143 Barn till föräldrar i missbruksoch beroendevård en kartläggning

Läs mer

Barn och bredband. En uppsats om föräldrars syn på sina barns internetaktiviteter. Av: Max Lundin. Sociologiska Institutionen

Barn och bredband. En uppsats om föräldrars syn på sina barns internetaktiviteter. Av: Max Lundin. Sociologiska Institutionen Barn och bredband En uppsats om föräldrars syn på sina barns internetaktiviteter Av: Max Lundin Sociologiska Institutionen Kandidatuppsats i sociologi (Studieordning i Utredningssociologi), 15 hp. HT 2009

Läs mer

Rapport 2010:20 R. Eurostudent. om svenska studenter i en europeisk undersökning, hösten 2009. www.hsv.se

Rapport 2010:20 R. Eurostudent. om svenska studenter i en europeisk undersökning, hösten 2009. www.hsv.se Rapport 2010:20 R Eurostudent om svenska studenter i en europeisk undersökning, hösten 2009 www.hsv.se Rapport 2010:20 R Eurostudent om svenska studenter i en europeisk undersökning, hösten 2009 Högskoleverket

Läs mer

Tid för studier. En jämförelse mellan fyra yrkesutbildningar. Ulf P. Lundgren. Högskoleverkets rapportserie 2001:15 R

Tid för studier. En jämförelse mellan fyra yrkesutbildningar. Ulf P. Lundgren. Högskoleverkets rapportserie 2001:15 R Tid för studier En jämförelse mellan fyra yrkesutbildningar Ulf P. Lundgren Högskoleverkets rapportserie 2001:15 R Tid för studier En jämförelse mellan fyra yrkesutbildningar Högskoleverket 2001 Högskoleverket

Läs mer

Teknisk Rapport En beskrivning av genomförande och metoder

Teknisk Rapport En beskrivning av genomförande och metoder Teknisk Rapport En beskrivning av genomförande och metoder Ungar och medier 2014 2015-01-19 Inledning Enkätenheten vid Statistiska centralbyrån (SCB) genomförde under perioden september november 2014 en

Läs mer

Fackförbundet ST HUR MÅR DOKTORANDEN? - en rapport från Fackförbundet ST, SFS och TCO om forskarstuderandes psykosociala arbetsmiljö

Fackförbundet ST HUR MÅR DOKTORANDEN? - en rapport från Fackförbundet ST, SFS och TCO om forskarstuderandes psykosociala arbetsmiljö Fackförbundet ST HUR MÅR DOKTORANDEN? - en rapport från Fackförbundet ST, SFS och TCO om forskarstuderandes psykosociala arbetsmiljö ST 2012. Produktion: Fackförbundet STs Kommunikationsenhet. Fackförbundet

Läs mer

Orsaker till att doktorander lämnar forskarutbildningen utan examen

Orsaker till att doktorander lämnar forskarutbildningen utan examen Rapport 2012:1 R Orsaker till att doktorander lämnar forskarutbildningen utan examen en uppföljning av nybörjarna på forskarnivå läsåren 1999/2000 och 2000/01 www.hsv.se Rapport 2012:1 R Orsaker till

Läs mer

DiVA Digitala Vetenskapliga Arkivet http://umu.diva-portal.org

DiVA Digitala Vetenskapliga Arkivet http://umu.diva-portal.org DiVA Digitala Vetenskapliga Arkivet http://umu.diva-portal.org This is an author produced version of a paper Citation for the published paper: Jessika Wide Genusperspektiv och kursspecifikt jämställdhetsarbete

Läs mer