Kommunstyrelsens handlingar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsens handlingar 2013-01-08"

Transkript

1 Kommunstyrelsens handlingar

2 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Kommunstyrelsen (3) Box Halmstad Tfn: E-post: Plats: Kommunstyrelsens sessionssal Sammanträdesdatum Tid: 09:00 16:00 Ordförande: Carl Fredrik Graf Sekreterare: Kerstin Petersson

3 HALMSTADS KOMMUN FÖREDRAGNINGSLISTA Sida Kommunstyrelsen (3) ÄRENDEN Tid Sida 1 KS Val av justerare 2 KS Godkännande av dagordning 3 KS KS 2012/0495 Perspektiv på strategi och näringslivsstruktur - Information Björn Kalla, Max Wehlin (Fika ) 4 KS KS 2012/0586 Analys av Halmstads kommun i samband med varsel och företagsnedläggningar hösten 2012 Max Wehlin KS KS 2012/0491 Motion om könsuppdelad statistik remiss Max Wehlin LUNCH 6 KS KS 2012/0524 Ansökan om ekonomiska medel samhällsföreningar 26 7 KS KS 2011/0681 Förstudie avseende Omprövning data- och telekommunikation - slutredovisning 74 8 KF KS 2010/0457 Antagande av riktlinjer för parkering 87 9 KS KS 2006/0510 Information om arbetet för att Halmstads resecentrum skall ingå i ny nationell plan för transportinfrastrukturen Sabina Andersson KF KS 2012/0154 Fastställelse av verksamhetsområde för allmän vatten- och avloppsanläggning - anmälan av ärende från LBVA Otto Martler

4 HALMSTADS KOMMUN FÖREDRAGNINGSLISTA Sida Kommunstyrelsen (3) ÄRENDEN Tid Sida 11 KS KS 2012/0457 Yttrande avseende dagvattenutredning för Vilshärad KS KS 2012/0477 Yttrande över förslag till ändring av bostadsförsörjningslagen KS KS 2012/0025 Anmälningsärenden KS KS KS 2012/0001 Delegationsbeslut stadskontoret KS KS 2012/0040 Delegationsbeslut samhällsbyggnadskontoret KS KS 2012/0035 Entreprenörsregionen - Information 17 KS KS 2012/0035 Kommunberedningen - Information 18 KS KS 2012/0035 Ordförandens/kommunchefens information 19 KS KS 2012/0016 Övriga frågor

5 Ärende 4 1(3) Tjänsteskrivelse Diarienummer: KS 2012/0586 Version: Beslutsorgan: KS Utvecklingsavdelningen Max Wehlin E-post: Telefon: Analys av Halmstads kommun i samband med varsel och företagsnedläggningar Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen tar del av informationen 2. Kommunstyrelsen beslutar att rapporten sänds till samtliga nämnder och bolag för delgivning samt fortsatt och fördjupad analys. Sammanfattning Det skärpta läget på arbetsmarknaden i Halmstad och Halland under hösten i allmänhet och Pilkingtons besked i synnerhet har föranlett kommunen att se över vilka konsekvenser detta får på Halmstad. Kommunchefen har där initierat ett arbete Detta har skett i form av en analys av nuläget för kommunal verksamhet, näringsliv och arbetsmarknad i Halmstad. Analysen sätter varselsituationen i en omvärldskontext och visar på kortsiktiga och långsiktiga konsekvenser. Rapporten innehåller också förslag till åtgärder på kort och lång sikt för att möta de utmaningar och konsekvenser som identifieras i analysen. 1

6 Ärendet Uppdrag Det skärpta läget på arbetsmarknaden i Halmstad och Halland under hösten 2012 i allmänhet och Pilkingtons besked i synnerhet föranleder oro. Kommunchefen har med anledning av det uppdragit att ta fram en analys och åtgärdsrapport. Rapporten syftar till att: 1. Kartlägga varselsituationen och arbetsmarknadsläget 2. Bedöma konsekvenserna för Halmstad 3. Klarlägga konsekvenser och möjliga handlingsvägar för HEM och Halmstad Hamn 4. Redovisa möjliga åtgärder på kort och lång sikt Se även bilaga 1 Bakgrund Beskedet om att Pilkington lägger ner sin anläggning i Halmstad har föranlett kommunen att se över vilka konsekvenser detta får på Halmstad tillsammans med andra varsel som lagts i Halmstads närhet. Bakgrunden till detta är att kommunen ska ha god kunskap om planerade åtgärder och dess förväntade konsekvenser vilket ska underlätta beslut om eventuella kommunala åtgärder. Se även bilaga 1. Analys, förslag och motivering Konsekvenser och förslag till åtgärder på kort och lång sikt presenteras i bilaga 1 Konsekvenser Ärendet påverkar hållbarhetsbegreppet. Genom satsningar gentemot näringsliv och arbetsmarknad på kort och lång sikt skapas förutsättningar för en ekonomiskt och social hållbar utveckling. Övriga konsekvensbeskrivningar. Se bilaga 1. 2

7 Ärendets beredning Inom kommunen Ärendet har beretts av Statskontorets utvecklingsavdelning med stöd av personalavdelningen, ekonomi- och styrning samt biträdande kommunchef. Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen har deltagit i beredningen med att ta fram data kring arbetsmarknadssituationen och utbildningslösningar. Halmstads Näringslivs AB har deltagit i beredningen med näringslivets syn på konjunkturläget och framtidsutsikter. Samhällsbyggnadskontoret har deltagit i beredningen med uppgifter om möjligt markutnyttjande samt miljökonsekvenser. Halmstads Hamn AB har bidragit till beredningen med uppgifter om hur de påverkas av Pilkingtons nedläggning. Halmstads Energi och Miljö AB har bidragit till beredningen med uppgifter om hur de påverkas av Pilkingtons nedläggning. Andra grupper Arbetsförmedlingen har bidragit till beredningen genom redovisning av läget på arbetsmarknaden. Näringslivet har bidragit till beredningen inom ramen för kommunens möten med Halmstads större företag. Fackliga organisationer - Lista över bilagor 1. Halmstad i näringslivsomvandlingen - Analys av utvecklingen efter Pilkington hösten 2012 För Stadskontoret Fredrik Geijer Kommunchef Stefan Almér Utvecklingschef 3

8 Bilaga 1 Halmstad i näringslivsomvandlingen Analys av utvecklingen efter Pilkington hösten 2012 Underlag för KS STADSKONTORET

9 STADSKONTORET Innehållsförteckning 1 Inledning Bakgrund och syfte Omvärld - bakomliggande faktorer Omstrukturering av näringslivet Nya krav på arbetsmarknaden Energiresurserna viktiga Livsmiljö och attraktivitet allt viktigare Varselsituationen en översikt Direkta konsekvenser för kommunala bolag av Pilkingtons nedläggning Halmstad Energi och Miljö Halmstad Hamn AB Konsekvenser På kort sikt På längre sikt Miljökonsekvenser Åtgärder I det korta perspektivet (snabbare effekt) Marknadsför Hallands goda förutsättningar Tidigarelägg kommunala investeringar Kartlägg avgiftsläget för Halmstads näringsliv Följa upp följderna för allmännyttiga bostäder Utbildningsinsatser för att fånga upp varslade Verka för lämplig användning av Pilkingtons tomt I det längre perspektivet (långsammare effekt) Skapa ett gott samarbete mellan kommun och näringsliv Utveckla långsiktiga strategiska näringslivsdiskussioner Utveckla kommunens arbetsformer Skapa en bättre beredskap inom kommunen för att möta omvandlingen av näringslivet i framtiden Långsiktig omstrukturering av näringslivet Hitta de lokala tillväxtföretagen Förbättra kontakterna med utländska ägare Få till etableringar av fler små växande företag Stimulera entreprenörskap Öka kunskapsinnehållet i Halmstads näringsliv Skapa ökade förutsättningar för klusterbildningar Utveckla Science Park Utbildning för att långsiktigt överbrygga matchningsproblematiken Öka rörligheten satsa på infrastrukturen viktigt Fatta beslut om infrastrukturprojekt Utveckla pendlingsmöjligheterna Prioritera resecentrum Börja arbeta med den strategiska infrastrukturen Rekommendationer till fortsatt arbete Förslag till ägandeskap för åtgärder Sidan 2 av 14

10 STADSKONTORET 1 Inledning 1.1 Bakgrund och syfte Beskedet om att Pilkington lägger ner sin anläggning i Halmstad har föranlett kommunen att se över vilka konsekvenser detta får på Halmstad tillsammans med andra varsel som lagts i Halmstads närhet. Bakgrunden till detta är att kommunen ska ha god kunskap om planerade åtgärder och dess förväntade konsekvenser vilket ska underlätta beslut om eventuella kommunala åtgärder. Rapporten syftar till att: 1. Kartlägga varselsituationen och arbetsmarknadsläget 2. Bedöma konsekvenserna för Halmstad 3. Klarlägga konsekvenser och möjliga handlingsvägar för HEM och Halmstad Hamn 4. Redovisa möjliga åtgärder på kort och lång sikt 2 Omvärld - bakomliggande faktorer 2.1 Omstrukturering av näringslivet Den kanske viktigaste trenden ur analysens inriktning är strukturomvandlingen av näringslivet och arbetsmarknaden. Det är en samhällsutveckling som pågått ett bra tag och som är oåterkallelig. Strukturomvandlingen innebär ett näringsliv i omvandling, stort nyföretagande och ökad konkurrens. Inte minst syns en ökad globalisering av nästan hela näringslivet. Globaliseringen har haft stor betydelse för den strukturomvandling som skett där produktion av tjänster ökar i förhållande till produktion av varor. Förändringarna i näringslivsstrukturen kommer att fortsätta i en ökad takt och kraven på anpassningsförmåga ökar. Näringslivet präglas också av ökad tjänstefiering och varumärkesorientering. På en globaliserad marknad hårdnar också konkurrensen. Genom innovation, forskning och produktutveckling som bryter traditionella tankemönster, utvecklas nya produkter och tjänster som är okända idag. Nischning av olika slag blir vanligare i form av klusterbildning inom näringslivet och i form av små företag som satsar på unika lösningar. Lokal tillväxt förutsätter bland annat ett profilerat och differentierat näringsliv, strategier för kompetensförsörjning och kompenserande åtgärder för globaliseringens eventuella förlorare. Tillverkningsindustri, åtminstone storskalig, minskar i hela västvärlden särskilt vad gäller antalet sysselsatta. Detta gäller även för Sverige och Halland. De senaste åren har innehållit neddragningar som inte enbart beror på tillfälliga konjunkturskiftningar utan även på att den typen av verksamhet flyttar till annan lokalisering. Utvecklingen drivs ytterligare på av globaliseringen där verksamheter flyttas över världen till den plats där det är effektivast att verka. Detta sker än så länge oftast i lågkostnadsländer. Globaliseringen gör också att det är långt till beslutsfattaren. Halmstad ligger långt från företagens huvudkontor i Osaka, Rochester eller Denver. 2.2 Nya krav på arbetsmarknaden På en omstrukturerad arbetsmarknad är det inte längre meningsfullt att dela upp arbetsmarknaden i lågutbildad och högutbildad arbetskraft. Det viktiga är inte alltid hög utbildning utan rätt utbildning. Arbetsmarknadens förändrade behov i kombination med pågående befolkningsförändringar skapar ett glapp mellan kompetensbehov och tillgänglig kompetens. T.ex. finns det i Halland redan idag både arbetskraftsbrist och arbetslöshet på samma gång. Alla delar av samhället genomsyras av krav på kunskap, livslångt lärande och snabb omställning. Efterfrågan på välutbildad arbetskraft med Sidan 3 av 14

11 STADSKONTORET specialistkompetens ökar på den svenska arbetsmarknaden, både vad gäller akademisk kompetens och yrkeskompetens. Näringslivet men också t.ex. offentlig förvaltning blir alltmer kunskapsintensivt. Både företagens och individens förmåga att ta till sig ny teknik och anpassa sina strategier kommer att bli allt viktigare för en ekonomisk tillväxt. Tillgång på personer med rätt kompetens är en av nyckelfaktorerna för framgång. 2.3 Energiresurserna viktiga Det finns en allt större medvetenhet om att världens energiresurser inte är oändliga. Detta skapar större konkurrens och ökad jakt på energiresurserna. En påtaglig effekt av detta är att det påverkar prissättningen på energi. Som en följd av detta sker nu i Sverige en indelning av landet i fyra prisområden för el-energi där priset påverkas av avståndet till produktionen och energikonsumtionen. Detta har lett till att södra Sverige får de högsta priserna med en avtagande prisbild norrut. Energipriszoner fördyrar i Halmstad och lyfts fram som fördyrande orsak till att det är svårt att etablera industri. Detta kan vara en nackdel genom att det är svårt få nya etableringar för elintensiva verksamheter. På längre sikt kan det skapa ett mer konkurrenskraftigt näringsliv som löser energibehov på nya innovativa sätt. 2.4 Livsmiljö och attraktivitet allt viktigare Boendet och livsmiljön får allt större vikt för människors liv. Från att tidigare sökt sig till platser där det finns arbete finns nu en större dragning till att hitta en bra livsmiljö. Detta har i sin tur lett till att en bra livsmiljö drar till sig företag och arbetstillfällen då det ofta är där som den attraktiva kompetensen finns. Goda och varierade boendemiljöer har blivit en stort konkurrensfördel för kommunerna. 3 Varselsituationen en översikt På Pilkington har totalt 226 personer varslats varav 144 kollektivanställda och 80 tjänstemän. Ganska många är äldre och en stor del, 189 personer, är män. Huvudkontor med försäljning och lager ska vara kvar i Halmstad. Det finns ingen tydlig bild av något område som särskilt påverkas av Pilkingtonnedläggningen. De anställda är relativt spridda över Halmstads kommun och i viss mån i Laholm. Nationellt har arbetstillfällena inom tillverkningsindustrin minskat med 4,2 % eller jobb de sista tolv månaderna. I Hallands läns varslades 284 personer om uppsägning i oktober. Observera att Pilkington (226 personer) inte är inräknat i detta. Totalt har personer blivit varslade om uppsägning under året. Detta är drygt 600 fler än det historiska snittet om 925 personer för perioden januari till oktober. Årets varselsiffror ligger på den högsta nivån sedan år 2009, vilket är det år som haft de (hittills) högsta varseltalen under 2000-talet. Andra större varsel i Halland rör Lokaldelen. Där man har börjat söka sig till AF. Om ca en månad räknar man med att det kommer personer som tar kontakt med AF och i juni kommer de som har haft 12 månaders uppsägningstid. Det rör sig till övervägande del om kvinnor som har haft administrativa tjänster. Även varslet vid Stora Enso i Hylte påverkar då de som arbetar på bruket bor i Halmstads kommun. Där är förhandlingar inte klara än. Generellt gäller att de större företagen i Halmstad upplever en press på verksamheten på grund av den rådande konjunkturen. Detta stärks ytterligare av den starka kronan anses minska orderingången. Sammantaget ger det en press på företagen att minska kostnadsmassan. Trots detta finns en optimism generellt bland Halmstads större företag. Flera gjorda stora anpassningar i förra konjunkturnedgången och anser sig stå bättre rustade nu. Sidan 4 av 14

12 STADSKONTORET Under oktober 2012 anmälde sig 979 personer (16-64 år) till arbetsförmedlingen i Hallands län, vilket betyder att antalet nyinskrivna arbetslösa var ca 30 procent högre i oktober 2012 jämfört med oktober Av de nyinskrivna var 408 kvinnor och 571 män. Antalet nyinskrivna ungdomar i åldern år uppgick till 403 personer. Den senaste behovsinventeringen bland näringslivet visar en ökad efterfrågan på områdena Handel, Logistik, Administration och ofta som AF också påpekar, specialistkompetenser inom dessa områden. Bilden av arbetsmarknaden lokalt i Halmstad är att man som arbetsgivare är mycket avvaktande just nu. Både när det gäller rekrytering och nyinvestering. Det är svårt att få en bra mätning när det gäller kompetensbehov generellt i Halmstad eftersom det finns många enmans och fåmansföretag. Det finns just nu en stor efterfrågan på personer med specialistkompetens t.ex. ingenjörer. Högre administrativa tjänster är också efterfrågade, ofta krävs det kompletterande utbildningar för de arbetssökande. En högre kompetens när det gäller den administrativa sidan efterfrågas generellt bland mindre företag. Önskemålet där är en kunskap som omfattar både bokföring, lönehantering, kundreskontra osv. Större social kompetens med bra kundbemötande efterfrågas konstant när det gäller företagen. Byggbranschen varierar mycket beroende av storleken på företag. Behovet av en bra allmän arbetsledarutbildning och även handledarutbildning är relativt stort i Halmstad. 4 Direkta konsekvenser för kommunala bolag av Pilkingtons nedläggning 4.1 Halmstad Energi och Miljö Det är två delar i värmeaffären, dels den rörliga produktionsbortfallet enligt nedan som uppskattas till ca 1,5 Mkr per år. Till detta kommer den fasta kostnaden för själva produktionsanläggningen. HEM tittar på alternativ för att kompensera det effektbehov som finns i området kring Pilkington under årets kallaste dagar, dvs januari o februari. Övrig tid finns inget egentligt behov av spillvärmen utan det går att klara bra med befintlig produktion. 4.2 Halmstad Hamn AB Informationen baseras på det underlag Halmstad Hamn har i nuläget. Det kommer att tas fram en ny analys när Halmstad Hamn fått en större och mer samlad bild av Pilkingtons stängning. I nuläget konstateras följande: Minskade volymer av fartygsfrakter på årsbasis: cirka ton, vilket motsvarar 10% av den totala omsättningen. De minskade volymerna beräknas motsvara en minskad intäkt om 6,7 miljoner Skr. Beräkningarna bygger på vad som händer under själva neddragningen av Pilkington, då också nya projekt bromsas eftersom kajerna fortfarande upptas av Pilkington. Minskade intäkter för arrenden är en direkt följd av nedläggning. Totalt utgör summan 2,3 miljoner Skr (fördelat enligt följande: Pilkington Oceanhamnen 1,8 miljoner Skr, Pilkington Nissan Skr). Oro bland övrig hamnbaserad verksamhet angående omfattningen på effekterna. Exempelvis tappar två speditörer/subagenter (Schele, West Sweden Agency)intäkter för den trafik som genererats via Pilkington. Eftersom den även varit den basvolym man byggt annan trafik på Sidan 5 av 14

13 STADSKONTORET kan det bli svårt att bibehålla fartygsfrakterna (raterna) för exportgods när Pilkingtontrafiken upphör. Detta påverkar även de fartyg som till stor del lastat sågade trävaror för Vida Group i retur till kontinenten. West Sweden Agency tappar hälften av sina anlöp (Oceanhamnen) som subagent och det är oklart om man på kort siktar klarar denna förlust. Trots att Pilkingtons beslut om stängning är en svår situation för alla inblandade, öppnar sig samtidigt möjligheter för Halmstad Hamn att bygga vidare på andra volymer. Halmstad Hamn bedömer att det trots minskade volymer inom shipping fortfarande går att öka volymerna genom att tänka annorlunda, effektivt och närmare kunderna är tidigare traditionell hamnverksamhet. Sidan 6 av 14

14 STADSKONTORET 5 Konsekvenser Det är i sammanhanget viktigt att inte förlora perspektiven i den här frågan. Visserligen sker just nu stora varsel, men det är en del av pågående utveckling inom näringslivets omstrukturering och inte något helt oväntat. Det är också viktigt att poängtera att det inte rör sig om någon massiv kris. Halmstad påverkas, precis som flera andra, av konjunkturnedgången men kommunen har fortfarande tillväxt och årets befolkningstillväxt för kommunen ser ut att hamna på rekordnivåer med närmare nya invånare 5.1 På kort sikt I det korta perspektivet är svårt att komma runt att personer kommer att hamna i arbetslöshet. Det kommer också att röra sig om personer som har en låg grundutbildning och en kompetens som matchar efterfrågan på arbetsmarknaden. Flera personer kommer också att vara lite äldre vilket traditionellt brukar innebära att det är svårare att hitta nya jobb. Utan åtgärder finns det risk för att vissa av de friställda kan hamna i långvarigare arbetslöshet med följder som utanförskap och otrygghet. Detta kan också ge hälsoeffekter och sociala spänningar. För att möta detta kommer det finnas stora behov av olika typer av vidare/omutbildningar, coaching, och stöd för att hitta sin roll på en bättre matchning mot den rådande arbetsmarknaden. Ökat behov av samarbete mellan kommunens verksamheter och andra aktörer för att fånga upp människor redan innan arbetslösheten blir ett faktum. Detta kräver prioritering av verksamheterna samt av resurser. Ett stort antal anställda på Pilkington och även andra varslade i kommunen är hyresgäster i allmännyttans bostäder. Detta kan ha effekter för allmännyttan då flera hyresgäster på sikt kan få betalningssvårigheter om de hamnar utanför arbetsmarknaden en längre tid. 5.2 På längre sikt Den tydligaste konsekvensen som kan ses är att omstruktureringen (repositioneringen) av Halmstads näringsliv och arbetsmarknad mot framtidens näringsliv och arbetsmarknad behöver intensifieras och bli mer dynamisk. Konjunkturcyklerna går allt fortare och de följer inte traditionella mönster. Näringslivet själva behöver bli mera aktiva i den omstruktureringen om deras lokala marknad skall ha en fortsatt god tillväxt. Kommunens engagemang i omstruktureringen behöver bli mera aktivt, genom konkreta strategier som skapar verklig förflyttning. Halmstads jordmån för företagande behöver utvecklas och på det sättet stimulera näringarna. Jordmånen handlar om det helhetliga strategiska arbete kommunen bedriver för att uppnå goda förutsättningar och underlättanden för företag och arbetsliv att växa upp, attraheras och utvecklas. I arbetet med att skapa en god jordmån är det viktigt att utnyttja de stöttande krafter som finns på regionala, nationella och internationella arenor. Många av Halmstads utmaningar är t.ex. lättare att möta i regional kontext. EU:s tillväxtprogram EU2020 är ett annat exempel där det kan finnas stöd att hämta liksom olika nationella program för näringsliv och arbetsmarknad. Halmstad behöver locka talanger till staden d.v.s. människor, oavsett ålder, som kan utveckla och starta företag. För att locka till sig den typen av människor behöver livsmiljön i Halmstad utnyttjas och utvecklas. På det sättet stärks kommunens och inte minst centralortens attraktivitet. Livsmiljömässigt behöver Halmstad också söka nya horisonter. Det handlar om inte minst att tänka internationellt Halmstad kan locka tyskar, holländare etc. som vill ha bättre livsmiljö. Det är värt att se över om de invånare med utländsk bakgrund som redan finns i Halmstad kan vara dolda talanger i ett allt mer globaliserat näringsliv. Sidan 7 av 14

15 STADSKONTORET Livsmiljön omfattar också att ha en brett och varierat utbud av bostäder. Något som bedöms som mycket viktigt av inte minst näringslivet. Halmstad behöver också utveckla kunskapsmiljön, vilket handlar om de förutsättningar företagen ges avseende kompetent arbetskraftsförsörjning och utveckling. Det handlar om samarbetet mellan näringsliv, företag och högskolan. Liksom samarbete mellan gymnasieskolan/vuxenutbildningar och näringslivet. Science Park Halmstad är en central komponent i detta. I kunskapsmiljön är det viktigt att poängtera att hela utbildningskedjans betydelse från förskola/grundskola och inte enbart högre eftergymnasial utbildning. Hela kedjan bidrar till Halmstads attraktivitet och är något som tydligt framhålls som viktigt av näringslivets företrädare. Det behövs också en utveckling av företagsmiljön - förutsättningarna företagen har för att kunna verka. (t.ex. logistik, mötesarenor för idéer och klusterutveckling). Det behöver också ske en anpassning och förståelse för de nya villkoren i arbetslivet. Allt fler personer kommer att pendla mellan sina bostäder och sitt arbete. Det gäller såväl ut som in samt inom Halmstads kommun. Här kan det behövas nytt tänk kring hur ännu fler på ett smidigt sätt kan ta sig runt i regionen utan att slita på miljön. Flexibilitetskraven och individualisering leder till en mer rörlig arbetsmarknad och näringsliv. Allt fler personer kommer att ha olika typer av projektkontrakt. Troligen kommer fler personer att vara anställda i bemanningsföretag eller på olika typer av projektanställningar. Det kan också tänkas att fler personer rör sig mellan anställningar och egen verksamhet. Man kan kalla det projektsamhället. Hur möter den kommunala sektorn detta växande fenomen? Går det att hitta samarbeten med andra aktörer? Banker och kreditinstitut är centrala i den utvecklingen. 5.3 Miljökonsekvenser Nedläggningar inom industrin har lokala och regionala miljöeffekter. Pilkingtons anläggning i Halmstad är en av länets stora punktkällor till koldioxidutsläpp. En nedläggning innebär därmed att de lokala utsläppen i Halmstad och Halland minskar. Hur stor den totala minskningen av koldioxidutsläppen blir beror på vilken typ av verksamhet som ersätter Pilkingtons.. Sidan 8 av 14

16 STADSKONTORET 6 Åtgärder 6.1 I det korta perspektivet (snabbare effekt) Marknadsför Hallands goda förutsättningar Detta ger också möjligheter att visa på Halmstads och Hallands styrkor även när konjunkturen sviker. I det halländska perspektivet har länet en av landets lägsta arbetslöshetsnivåer. Halmstad och Halland har fortsatt ett utmärkt läge och välutbildade människor. Det finns en generellt positiv bild av läget bland åtminstone de större företagen Tidigarelägg kommunala investeringar Ett sätt att i det korta perspektivet kunna stimulera från kommunens sida är att tidigarelägga beslutade kommunala projekt. Det kan handla om att skjuta till resurser för att genomföra fler projekt snabbare eller göra omprioriteringar Kartlägg avgiftsläget för Halmstads näringsliv En kartläggning och jämförelse av avgifter och priser, inklusive elpriser, mellan Halmstad och andra kommuner kan vara viktig för att få en uppfattning om kostnadsläget och genomföra eventuella justerande åtgärder Följa upp följderna för allmännyttiga bostäder En noggrannare uppföljning av följderna för allmännyttans bostäder då flera av de under hösten varslade är boende i beståndet. Det bör klarläggas vilka effekter det har allmännyttan och för boende i beståndet. Detta kan även utvecklas till en bredare utredning om hur allmännyttan möter en fler bostadssökande med projektanställningar och liknande Utbildningsinsatser för att fånga upp varslade Ett prestigelöst samarbete mellan flera aktörer i Halmstad Kommun bidrar till att minska riskerna för arbetslöshet och social utslagning. Att fånga upp människor redan innan arbetslösheten blir ett faktum är en optimal lösning. Ett konkret exempel är behovet av arbetsledare som näringslivet efterfrågar. Ett kontinuerligt samarbete mellan Näringslivsbolaget, Halmstad kompetenscentrum, Vuxenutbildningen, andra utbildningsanordnare och Arbetsförmedlingen är ett steg i rätt riktning. För att kunna lösa detta krävs engagemang och samverkan på många fronter Verka för lämplig användning av Pilkingtons tomt Pilkingtons område med sin storlek och sitt strategiska läge med koppling till hamn och järnväg via industrispår ger fastigheten stor potential. Kommunen bör verka för att den kommer till lämplig användning. Risken är annars att tomten blir stående outvecklad vilket är dåligt utnyttjande av ett centralt verksamhetsområde. Dessutom ger en öde fabrik inget bra intryck av Halmstad. Sidan 9 av 14

17 STADSKONTORET 6.2 I det längre perspektivet (långsammare effekt) Skapa ett gott samarbete mellan kommun och näringsliv En grundförutsättning för att ha ett gott företagsklimat i kommunen är att samarbetet mellan näringslivet och kommunens organisation fungerar bra. Det handlar om en förståelse för företagens villkor hos ansvariga för planer, tillstånd och tillsyn i kommunen. Men det handlar också om en förståelse hos det lokala näringslivet för kommunala och samhälleliga prioriteringar som görs av den kommunala organisationen. Utveckla långsiktiga strategiska näringslivsdiskussioner Halmstads kommun behöver utveckla det långsiktiga näringslivsarbetet genom att hitta fler möjligheter för olika kompetenser inom kommunen att mötas och diskutera dessa frågor. Strateger och det operativa inom näringslivsarbetet samt förvaltningar med planerings- och tillsynsansvar behöver tydliga kontaktytor. I kontakterna ska det vara möjligt kunna ta tillvara på olika erfarenheter från näringslivsarbetet för att utveckla största möjliga förståelse och därmed bästa möjliga företagsklimat. Förslag kring detta ligger i Näringslivsutredningen. Det kommer även att vara en del av Kommunstyrelsens Tema Framtidens Näringsliv och Arbetsmarknad i Halmstad 2013 Utveckla kommunens arbetsformer Kommunen behöver förbättra och effektivisera sina processer gentemot företagen. Processerna går både att effektivisera och att stärka genom att tillföra ytterligare resurser. Men det behövs också en större kunskap och förståelse inom kommunens organisation för företagens villkor. En ökad förståelse för företagens villkor gör det även lättare att föra en dialog mellan kommunen och näringslivet. I de utvecklade arbetsformerna ingår också satsningen på e-förvaltning. Genom utvecklad e-förvaltning skapas en grund för en effektivare myndighetsutövning och service gentemot företagen. Kommunens olika delar behöver gå bättre i takt i näringslivsarbetet. Det hjälper inte att sälja Halmstad om inte organisationen förmår leverera planer, tillstånd och infrastruktur. Förslag kring detta ligger i Näringslivsutredningen. Det mäts återkommande med hjälp av SKL Insikt. Det kommer även att vara en del av Kommunstyrelsens Tema Framtidens Näringsliv och Arbetsmarknad i Halmstad Satsningar på e-förvaltning finns med i gällande planeringsdirektiv. Skapa en bättre beredskap inom kommunen för att möta omvandlingen av näringslivet i framtiden Kommunen kan genom att en nära dialog med näringslivet få en djupare kunskap och en bättre beredskap för händelser kring omvandlingen av näringslivet. Genom att t.ex. ligga i framkant med planeringen av markutnyttjande kan kommunen också snabbare erbjuda lösningar för företagens behov. Förslag kring detta ligger i Näringslivsutredningen. Det kommer även att vara en del av Kommunstyrelsens Tema Framtidens Näringsliv och Arbetsmarknad i Halmstad Hänsyn till detta kommer även att finnas med i Översiktsplanen Långsiktig omstrukturering av näringslivet Nyetablering av stora företag och huvudkontor i Halmstad i framtiden är nog inte särskilt troligt. För att få den typen av företag i framtiden måste det fram entreprenörer och få dem att vilja expandera och fortsätta med det alternativt hitta dem utanför Halmstad och få dem att flytta sin verksamhet till Halmstad/Halland och bygga vidare här. D.v.s. hitta dem innan de blivit stora. Goda exempel på den typen av byggande företag är Derome Group i Varberg och AJ. Sidan 10 av 14

18 STADSKONTORET Hitta de lokala tillväxtföretagen Halmstad har ca 8300 företag. Identifiera de som har potential och förutsättningar för att utöka sin verksamhet och anställa fler människor. Ta reda på vad dessa företag behöver för stöd och identifiera vad kommunen kan bidra med. Tänka på vad kan göras istället för vad som inte går att göra. Förbättra kontakterna med utländska ägare Kontakterna med de utlandsägda företagens koncernledningar behöver öka. Halmstad behöver visa upp sitt goda näringslivsklimat och sina möjligheter. Det kan inte bara säkra att verksamheter blir kvar. Det kan också leda till utveckling av den befintliga delen av koncernens verksamhet i Halmstad och även stimulera nyetableringar av verksamhet inom samma koncern. Få till etableringar av fler små växande företag Identifiera tillväxtföretag eller förtag som kan bli det, kontakta dessa och erbjud möjligheter att etablera sig i Halmstad. Rekrytering av företag bör ske både genom marknadsföring och genom direkt uppsökande verksamhet. Stimulera entreprenörskap Kommunen behöver bidra till att utveckla entreprenörskapet i Halmstad. Det finns redan utbildningar och utvecklingsmöjligheter, men det kan komma in på ett tidigare stadium. Redan på idénivån kan potentiella entreprenörer behöva mer stöd för att utveckla och paketera goda affärsidéer Öka kunskapsinnehållet i Halmstads näringsliv Det framtida näringslivet kommer att vara mer kunskapsintensivt. För att öka Halmstads och Hallands konkurrenskraft är det viktigt att fortsätta satsningen på ett ökat kunskapsinnehåll i näringslivet. Det handlar både om att få in kunskap i företagens verksamhet och om att skapa rätt kompetensförutsättningar för de som ska arbeta i företagen. Skapa ökade förutsättningar för klusterbildningar Innovativa, kreativa miljöer och nätverk är väsentliga för företag att kunna utvecklas. Skapa ekonomiskt utrymme för att under etableringsperioder kunna stödja klusterbildningar. Utveckla Science Park Kommen kan genom sitt ägande bidra till att utveckla Science Park till att fungera som en bredare kontaktyta mellan Högskolans verksamhet och näringslivet. Bredda även inriktningarna och vilka typer av företag som kan ta stöd. Ingår i arbetet med utvecklat ägardirektiv till Halmstad Science Park. Utbildning för att långsiktigt överbrygga matchningsproblematiken. För att överbrygga det kompentensgap som finns mellan efterfrågad och tillgänglig kompentens krävs djupare samarbete mellan kommunen och näringslivet avseende utbildning. Detta sker genom att samordna kunskapsprofiler för företag och driva YH-utbildningar kring kompetenser som efterfrågas. Utbudet av YH-utbildningar utvecklas i nära samarbete med näringslivet. Här ingår även de satsningar som görs för att öka livschanserna för unga inom t.ex. projekt som Made by Halmstad och Ungdomskraft Öka rörligheten satsa på infrastrukturen viktigt Rörlighet för gods och människor är av högsta vikt för framtidens näringsliv. En god infrastruktur utgör en mycket viktig del av detta. Infrastruktursatsningar har också ett viktigt symbolvärde för framåtandan i en kommun. Fatta beslut om infrastrukturprojekt Ta beslut om infrastrukturinvesteringar, beslut är viktiga oavsett om det blir ett nej eller ett ja då det tydliggör vilka förutsättningar som råder och hur man kan planera. De projekt som oftast efterfrågas är utbyggnaden av södra infarten och en ny bro över Nissan samt utbyggnad av Tiarpsallén. Sidan 11 av 14

19 STADSKONTORET Utveckla pendlingsmöjligheterna Framtidens arbetsmarknad är rörlig. Människor kommer att resa, ibland ganska långt, för att komma till och från jobbet. Ökad rörlighet och ett ökat utbyte av människor och idéer är bra för Halmstad och Halland. Redan idag är Halmstad en pendlingsort, men detta kan öka ytterligare. Flera stora infrastrukturprojekt främst tunnlarna genom Hallandsås och under Varberg kommer ytterligare underlätta pendling såväl norr som söderut. Kommunen kan genom att driva på infrastruktursatsningar, främst på kollektivtrafiksidan, ytterligare stötta en ökad mobilitet på arbetsmarknaden. Detta kan t.ex. handla om att skynda på processen kring ett stationsläge i Getinge och pendeltågstrafik på Markarydsbanan. Prioritera resecentrum Resecentrum är av central betydelse för Halmstad och pendlingen. Genom att snabba upp processen med resecentrum går det att underlätta för fler att pendla såväl inom kommunen som över kommungränsen. Det innebär också ett tidigareläggande av ett kommunalt nyckelprojekt (se även punkt Tidigarelägg kommunala investeringar under lösningar i korta perspektivet ovan). Att tidigarelägga resecentrum är till stor del beroende på hur projektet prioriteras av staten. Kommunens arbete behöver därför främst inriktas på att i relevanta sammanhang lyfta projektets betydelse för kommunen och regionens utveckling. Börja arbeta med den strategiska infrastrukturen Utveckla samarbetet med kringliggande kommuner, inte minst söderut, för att lyfta fram den strategiska infrastrukturen så som t.ex. ny höghastighetsbana Oslo-Hamburg eller nya Öresundsförbindelser. Kommunen kan öka samarbetet med Regionen kring de här frågorna, men också driva egna kontakter med andra kommuner längs den tänkta sträckningen. En nyckelkommun är Helsingborg. Sidan 12 av 14

20 STADSKONTORET 7 Rekommendationer till fortsatt arbete Enligt kapitlet om Åtgärder för det korta och längre perspektivet ingår ett antal idéer och möjliga strategier, fler kan säkert dyka upp efterhand. Delar av dem ingår redan nu i aktuella planer och processer för kommunens verksamheter, delar av dem bör ingå i kommande planer och direktiv alternativt komplettera de planer som nu ligger för beslut. Rekommendation för fortsatt arbete är därför att de aktuella idéerna hanteras inom ramen för de processer som redan pågår och att de adresseras på ett sådant sätt att de får en naturlig hemvist i verksamheterna. Exempel på processer att adressera idéer till: - Genomförande av beslut utifrån Näringslivsutredningen, intensifiera detta. Utveckling av arbetsformer, Tillståndslots, Kontakter med näringsliv och arbetsmarknad etc. - Kommunstyrelsens arbete under 2013 och 2014 med Framtidens Näringsliv och Arbetsmarknad. - Arbetet med utveckling av Science Park och dito tillhörande klusterbildningar och samverkansområden. - Verksamhetsberedningsprocessen - Översiktsplanen 7.1 Förslag till ägandeskap för åtgärder Kommunstyrelsen (genom Stadskontoret och Samhällsbyggnadskontoret) Tidigarelägg kommunala investeringar Kartlägg avgiftsläget för Halmstads näringsliv Verka för lämplig användning av Pilkingtons tomt Utveckla långsiktiga strategiska näringslivsdiskussioner (I samarbete med Halmstads Näringslivs AB) Utveckla kommunens arbetsformer (i samarbete med berörda nämnder och bolag) Skapa en bättre beredskap inom kommunen för att möta omvandlingen av näringslivet i framtiden (I samarbete med Halmstads Näringslivs AB) Förbättra kontakterna med utländska ägare (I samarbete med Halmstads Näringslivs AB) Skapa ökade förutsättningar för klusterbildningar (I samarbete med Halmstads Näringslivs AB) Utveckla Science Park Fatta beslut om infrastrukturprojekt Utveckla pendlingsmöjligheterna Prioritera resecentrum Börja arbeta med den strategiska infrastrukturen Sidan 13 av 14

21 STADSKONTORET Halmstads Näringslivs AB Marknadsför Hallands goda förutsättningar Hitta de lokala tillväxtföretagen Få till etableringar av fler små växande företag Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden (genom Utbildnings och arbetsmarknadsförvaltningen) Utbildningsinsatser för att fånga upp varslade. Utbildning för att långsiktigt överbrygga matchningsproblematiken. Halmstads Fastighets AB Följa upp följderna för allmännyttiga bostäder Sidan 14 av 14

Planeringsdirektiv med budget 2015-2017

Planeringsdirektiv med budget 2015-2017 HALMSTADS KOMMUN eringsdirektiv med budget 2015-2017 Jobb, utbildning och välfärd Socialdemokraterna och Vänsterpartiet FÖR ETT MÖJLIGHETERNAS HALMSTAD Vi står för en politik som skapar jobb, värnar välfärden,

Läs mer

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Beslutad 2013-11-18 KF 85 Layout ekonomikontoret december 2013 Innehållsförteckning Förord... 3 Framtidens Skara... 3 Medborgarnas skara kommun... 5 Utmaningar för

Läs mer

Färdplan Flen Strategisk plan 2014-2017 med budget 2014

Färdplan Flen Strategisk plan 2014-2017 med budget 2014 Färdplan Flen Strategisk plan 2014-2017 med budget 2014 2 INNEHÅLL 1 Majoritetens plattform... 7 1.1 Skola/Förskola... 7 1.2 Äldre och funktionshindrade... 7 1.3 Miljö/Energi... 7 1.4 Den offentliga maten...

Läs mer

Analys av regional bostadsmarknad År 2014 i Uppsala län

Analys av regional bostadsmarknad År 2014 i Uppsala län BYGGA OCH BO I UPPSALA LÄN - Underlag för bostadsbyggande Analys av regional bostadsmarknad År 2014 i Uppsala län LÄNSSTYRELSENS MEDDELANDESERIE 2014: 13 MILJÖSKYDDSENHETEN N AT U R M I L J Ö E N H E T

Läs mer

IVE UPPSALA KOMMUN INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI 2014-2017

IVE UPPSALA KOMMUN INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI 2014-2017 IVE UPPSALA KOMMUN INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI 2014-2017 2 (90) Uppsala kommun INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI 2014-2017 Beslut i kommunfullmäktige 10-11 juni 2013 Omslagsfoto: Stewen Quigley, Q IMAGE

Läs mer

Box 153 301 05 Halmstad Tfn: 035 13 73 07 E-post: kommunstyrelsen@halmstad.se. Kommunstyrelsens sessionssal. Sammanträdesdatum 2015-06-02

Box 153 301 05 Halmstad Tfn: 035 13 73 07 E-post: kommunstyrelsen@halmstad.se. Kommunstyrelsens sessionssal. Sammanträdesdatum 2015-06-02 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Kommunstyrelsen 2015-05-26 1(4) Box 153 301 05 Halmstad Tfn: 035 13 73 07 E-post: kommunstyrelsen@halmstad.se Plats: Kommunstyrelsens sessionssal Sammanträdesdatum 2015-06-02

Läs mer

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Budget 2015 Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Fullmäktigebeslut 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Kommunens organisation

Läs mer

Hur och var vill ni bo?

Hur och var vill ni bo? Länsstyrelsen Västernorrland Rapport nr 2015:02 Välkomna till Västernorrland: Hur och var vill ni bo? Analys av bostadsmarknaden 2015 Omslagsbild:Trafikskylt byggarbetsplats Fotograf: Ann-Charlotte Larsson

Läs mer

SI 203 HELSINGB 5 ORG Plan för mål och ekonomi 2014

SI 203 HELSINGB 5 ORG Plan för mål och ekonomi 2014 SI Plan för mål och ekonomi 2014 HELSINGBORG 2035 Vision Helsingborg 2035 År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Vision

Läs mer

Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020

Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020 Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020 strategiska val och prioriteringar för regional tillväxtpolitik i halland 2014 2020 Innehåll Förord...4 En tillväxtstrategi för Halland...6 Det strategiska ramverket...8

Läs mer

AURORA- Kompetensutveckling i Fyrbodal

AURORA- Kompetensutveckling i Fyrbodal Rapport nr 1 (27 november 2009) AURORA- Kompetensutveckling i Fyrbodal Demokratikonsult & Samarbetspartner Norr Mälarstrand 92 112 35 Stockholm 1 Innehållsförteckning Inledning...3 Intervjuer och styrdokument...6

Läs mer

- En förstudie gällande områdena entreprenörskap och samverkan mellan skola och arbetsliv i utbildningssystemet i Skåne

- En förstudie gällande områdena entreprenörskap och samverkan mellan skola och arbetsliv i utbildningssystemet i Skåne Vad möter de unga? - En förstudie gällande områdena entreprenörskap och samverkan mellan skola och arbetsliv i utbildningssystemet i Skåne (titel kan komma att ändras något) 1 Förord Med målsättningen

Läs mer

Teknik- och fritidsnämnden 2014-03-19. Box 246 301 06 Halmstad Tfn: 035 13 77 53 E-post: teknik.fritidsnamnden@halmstad.se.

Teknik- och fritidsnämnden 2014-03-19. Box 246 301 06 Halmstad Tfn: 035 13 77 53 E-post: teknik.fritidsnamnden@halmstad.se. Teknik- och fritidsnämndens handlingar 27 mars 2014 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Teknik- och fritidsnämnden 2014-03-19 Sida Box 246 301 06 Halmstad Tfn: 035 13 77 53 E-post: teknik.fritidsnamnden@halmstad.se

Läs mer

Omvärldsanalys 2013 1

Omvärldsanalys 2013 1 Omvärldsanalys 2013 1 Bilder: Smålandsbilder Layout: Christina Ankarbranth 2 För frågor om omvärldsanalysen, kontakta: Anna Sanell Utredare Kommunstyrelsekontoret anna.sanell@gislaved.se 0371-81379 Analysgrupp:

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLD REGIONAL TILLVÄXT

HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLD REGIONAL TILLVÄXT HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLD REGIONAL TILLVÄXT Elisabeth Holm Monika Jönsson Region Dalarna 2013 INNEHÅLL Sammanfattning... 3 Mål... 3 Utmaningar.... 3 Delmål och aktiviteter... 4 1. Inledning... 6 2. Uppdrag

Läs mer

Leif Nilsson. Ordförande, Region Dalarna

Leif Nilsson. Ordförande, Region Dalarna Förord I Dalarna ska ungas drivkraft tas till vara. Unga ska ha makt att forma sitt liv och ges utrymme och möjlighet att ta en tydlig plats i tillväxtarbetet. Unga ska vilja delta i tillväxtarbetet. I

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR BOSTADSFÖRSÖRJNING. Antagen av kommunstyrelsen 2014-11-26

HANDLINGSPLAN FÖR BOSTADSFÖRSÖRJNING. Antagen av kommunstyrelsen 2014-11-26 1 HANDLINGSPLAN FÖR BOSTADSFÖRSÖRJNING Antagen av kommunstyrelsen 2014-11-26 2 Innehåll FÖRORD 3 BOSTADSFÖRSÖRJING I MALMÖ STAD 3 SAMMANSFATTNING 4 INLEDNING 7 MOTIV OCH MÅL FÖR BOSTADSFÖRSÖRJNINGEN 8

Läs mer

Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering 2016-2017

Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering 2016-2017 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning 2014-11-13 KS 2014/0922 Kommunfullmäktige Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering 2016-2017 Förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige

Läs mer

IVE UPPSALA KOMMUN INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI UPPSALA KOMMUN INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI. Uppsala. Förvandling. Varje dag sedan 1286.

IVE UPPSALA KOMMUN INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI UPPSALA KOMMUN INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI. Uppsala. Förvandling. Varje dag sedan 1286. IVE UPPSALA KOMMUN INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI 2013 2016 UPPSALA KOMMUN INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI 2010 2013 Uppsala. Förvandling. Varje dag sedan 1286. Uppsala kommun Inriktning, verksamhet,

Läs mer

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Företagande som verktyg mot arbetslöshet, med fokus på arbetsintegrerande sociala företag Rapport 0130 En rapport från

Läs mer

Strategisk plan och budget 2011-2013

Strategisk plan och budget 2011-2013 Strategisk plan och budget - lidköpings kommun Innehåll OMVÄRLDSANALYS Omvärldsanalys Lidköpings kommun 3 Lidköping en välkomnande och hållbar kommun 3 Omvärldsanalys fokusområde kund 3 Omvärldsanalys

Läs mer

Mall Idéstudie Så når vi målen 2015

Mall Idéstudie Så når vi målen 2015 Delområde Kunskapslyft i arbetslivet Datum 2010-09-08 Version 2 sida 1(10) Mall Idéstudie Så når vi målen 2015 Utvecklingsområde: Delområde: Processledare: Kunskap och kompetens Kunskapslyft i arbetslivet

Läs mer

Beskrivning av bostadsmarknaden i Eskilstuna år 2012

Beskrivning av bostadsmarknaden i Eskilstuna år 2012 Kommunstyrelsen Datum 1 (28) Kommunledningskontoret Näringsliv/Mark och exploatering Camilla Björkman, 016-710 51 58 Beskrivning av bostadsmarknaden i Eskilstuna år 2012 Postadress Besöksadress Telefon,

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Uppdaterad 14-04-10. Verksamhetsplan Gnosjöregionens Näringslivsråd 2014-2017. Konkurrenskraft

Uppdaterad 14-04-10. Verksamhetsplan Gnosjöregionens Näringslivsråd 2014-2017. Konkurrenskraft Uppdaterad 14-04-10 Verksamhetsplan Gnosjöregionens Näringslivsråd 2014-2017 Konkurrenskraft Verksamhetsplan Inriktning 2014-2017 Under gällande verksamhetsperiod är denna plan vårt interna styrdokument.

Läs mer

uppsala kommun. inriktning, verksamhet, ekonomi 2011 2014 uppsala kommun inriktning, verksamhet, ekonomi 2011 2014

uppsala kommun. inriktning, verksamhet, ekonomi 2011 2014 uppsala kommun inriktning, verksamhet, ekonomi 2011 2014 uppsala kommun. inriktning, verksamhet, ekonomi 2011 2014 uppsala kommun inriktning, verksamhet, ekonomi 2011 2014 Innehåll 1. Vision 5 2. Styrmodellen 6 3. Uppsalas utvecklingsförutsättningar 11 4. Ekonomisk

Läs mer

Samordning för socialt företagande

Samordning för socialt företagande Samordning för socialt företagande 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 1. Introduktion... 5 1.1 Rapportens upplägg... 6 1.2 Syfte... 6 2. Bakgrund... 7 2.1 Arbetsintegrerande sociala företag...

Läs mer

Kommunstyrelsens förslag till

Kommunstyrelsens förslag till Dnr KS07/373 Kommunstyrelsens förslag till Mål&Budget för Södertälje kommun 2008-2010 Detta dokument har uppdaterats i enlighet med kommunstyrelsens beslut den 2 november 2007 om att inkludera den senaste

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2015 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING

Verksamhetsplan och budget 2015 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING Verksamhetsplan och budget 2015 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING Förord Vad har 9,7 miljoner svenskar gemensamt? Utan SKL:s medlemmar skulle vardagen för den enskilda familjen kollapsa och utvecklingen

Läs mer

Verksamhetsplan 2013-2015 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Verksamhetsplan 2013-2015 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Verksamhetsplan 2013-2015 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden #{enhet}# Innehållsförteckning 1 Ordförandens inledning... 3 2 Vision och värdegrund... 4 3 Nämndens uppdrag... 5 4 Analys utifrån nämndens

Läs mer