Kommunstyrelsens handlingar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsens handlingar 2013-01-08"

Transkript

1 Kommunstyrelsens handlingar

2 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Kommunstyrelsen (3) Box Halmstad Tfn: E-post: Plats: Kommunstyrelsens sessionssal Sammanträdesdatum Tid: 09:00 16:00 Ordförande: Carl Fredrik Graf Sekreterare: Kerstin Petersson

3 HALMSTADS KOMMUN FÖREDRAGNINGSLISTA Sida Kommunstyrelsen (3) ÄRENDEN Tid Sida 1 KS Val av justerare 2 KS Godkännande av dagordning 3 KS KS 2012/0495 Perspektiv på strategi och näringslivsstruktur - Information Björn Kalla, Max Wehlin (Fika ) 4 KS KS 2012/0586 Analys av Halmstads kommun i samband med varsel och företagsnedläggningar hösten 2012 Max Wehlin KS KS 2012/0491 Motion om könsuppdelad statistik remiss Max Wehlin LUNCH 6 KS KS 2012/0524 Ansökan om ekonomiska medel samhällsföreningar 26 7 KS KS 2011/0681 Förstudie avseende Omprövning data- och telekommunikation - slutredovisning 74 8 KF KS 2010/0457 Antagande av riktlinjer för parkering 87 9 KS KS 2006/0510 Information om arbetet för att Halmstads resecentrum skall ingå i ny nationell plan för transportinfrastrukturen Sabina Andersson KF KS 2012/0154 Fastställelse av verksamhetsområde för allmän vatten- och avloppsanläggning - anmälan av ärende från LBVA Otto Martler

4 HALMSTADS KOMMUN FÖREDRAGNINGSLISTA Sida Kommunstyrelsen (3) ÄRENDEN Tid Sida 11 KS KS 2012/0457 Yttrande avseende dagvattenutredning för Vilshärad KS KS 2012/0477 Yttrande över förslag till ändring av bostadsförsörjningslagen KS KS 2012/0025 Anmälningsärenden KS KS KS 2012/0001 Delegationsbeslut stadskontoret KS KS 2012/0040 Delegationsbeslut samhällsbyggnadskontoret KS KS 2012/0035 Entreprenörsregionen - Information 17 KS KS 2012/0035 Kommunberedningen - Information 18 KS KS 2012/0035 Ordförandens/kommunchefens information 19 KS KS 2012/0016 Övriga frågor

5 Ärende 4 1(3) Tjänsteskrivelse Diarienummer: KS 2012/0586 Version: Beslutsorgan: KS Utvecklingsavdelningen Max Wehlin E-post: Telefon: Analys av Halmstads kommun i samband med varsel och företagsnedläggningar Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen tar del av informationen 2. Kommunstyrelsen beslutar att rapporten sänds till samtliga nämnder och bolag för delgivning samt fortsatt och fördjupad analys. Sammanfattning Det skärpta läget på arbetsmarknaden i Halmstad och Halland under hösten i allmänhet och Pilkingtons besked i synnerhet har föranlett kommunen att se över vilka konsekvenser detta får på Halmstad. Kommunchefen har där initierat ett arbete Detta har skett i form av en analys av nuläget för kommunal verksamhet, näringsliv och arbetsmarknad i Halmstad. Analysen sätter varselsituationen i en omvärldskontext och visar på kortsiktiga och långsiktiga konsekvenser. Rapporten innehåller också förslag till åtgärder på kort och lång sikt för att möta de utmaningar och konsekvenser som identifieras i analysen. 1

6 Ärendet Uppdrag Det skärpta läget på arbetsmarknaden i Halmstad och Halland under hösten 2012 i allmänhet och Pilkingtons besked i synnerhet föranleder oro. Kommunchefen har med anledning av det uppdragit att ta fram en analys och åtgärdsrapport. Rapporten syftar till att: 1. Kartlägga varselsituationen och arbetsmarknadsläget 2. Bedöma konsekvenserna för Halmstad 3. Klarlägga konsekvenser och möjliga handlingsvägar för HEM och Halmstad Hamn 4. Redovisa möjliga åtgärder på kort och lång sikt Se även bilaga 1 Bakgrund Beskedet om att Pilkington lägger ner sin anläggning i Halmstad har föranlett kommunen att se över vilka konsekvenser detta får på Halmstad tillsammans med andra varsel som lagts i Halmstads närhet. Bakgrunden till detta är att kommunen ska ha god kunskap om planerade åtgärder och dess förväntade konsekvenser vilket ska underlätta beslut om eventuella kommunala åtgärder. Se även bilaga 1. Analys, förslag och motivering Konsekvenser och förslag till åtgärder på kort och lång sikt presenteras i bilaga 1 Konsekvenser Ärendet påverkar hållbarhetsbegreppet. Genom satsningar gentemot näringsliv och arbetsmarknad på kort och lång sikt skapas förutsättningar för en ekonomiskt och social hållbar utveckling. Övriga konsekvensbeskrivningar. Se bilaga 1. 2

7 Ärendets beredning Inom kommunen Ärendet har beretts av Statskontorets utvecklingsavdelning med stöd av personalavdelningen, ekonomi- och styrning samt biträdande kommunchef. Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen har deltagit i beredningen med att ta fram data kring arbetsmarknadssituationen och utbildningslösningar. Halmstads Näringslivs AB har deltagit i beredningen med näringslivets syn på konjunkturläget och framtidsutsikter. Samhällsbyggnadskontoret har deltagit i beredningen med uppgifter om möjligt markutnyttjande samt miljökonsekvenser. Halmstads Hamn AB har bidragit till beredningen med uppgifter om hur de påverkas av Pilkingtons nedläggning. Halmstads Energi och Miljö AB har bidragit till beredningen med uppgifter om hur de påverkas av Pilkingtons nedläggning. Andra grupper Arbetsförmedlingen har bidragit till beredningen genom redovisning av läget på arbetsmarknaden. Näringslivet har bidragit till beredningen inom ramen för kommunens möten med Halmstads större företag. Fackliga organisationer - Lista över bilagor 1. Halmstad i näringslivsomvandlingen - Analys av utvecklingen efter Pilkington hösten 2012 För Stadskontoret Fredrik Geijer Kommunchef Stefan Almér Utvecklingschef 3

8 Bilaga 1 Halmstad i näringslivsomvandlingen Analys av utvecklingen efter Pilkington hösten 2012 Underlag för KS STADSKONTORET

9 STADSKONTORET Innehållsförteckning 1 Inledning Bakgrund och syfte Omvärld - bakomliggande faktorer Omstrukturering av näringslivet Nya krav på arbetsmarknaden Energiresurserna viktiga Livsmiljö och attraktivitet allt viktigare Varselsituationen en översikt Direkta konsekvenser för kommunala bolag av Pilkingtons nedläggning Halmstad Energi och Miljö Halmstad Hamn AB Konsekvenser På kort sikt På längre sikt Miljökonsekvenser Åtgärder I det korta perspektivet (snabbare effekt) Marknadsför Hallands goda förutsättningar Tidigarelägg kommunala investeringar Kartlägg avgiftsläget för Halmstads näringsliv Följa upp följderna för allmännyttiga bostäder Utbildningsinsatser för att fånga upp varslade Verka för lämplig användning av Pilkingtons tomt I det längre perspektivet (långsammare effekt) Skapa ett gott samarbete mellan kommun och näringsliv Utveckla långsiktiga strategiska näringslivsdiskussioner Utveckla kommunens arbetsformer Skapa en bättre beredskap inom kommunen för att möta omvandlingen av näringslivet i framtiden Långsiktig omstrukturering av näringslivet Hitta de lokala tillväxtföretagen Förbättra kontakterna med utländska ägare Få till etableringar av fler små växande företag Stimulera entreprenörskap Öka kunskapsinnehållet i Halmstads näringsliv Skapa ökade förutsättningar för klusterbildningar Utveckla Science Park Utbildning för att långsiktigt överbrygga matchningsproblematiken Öka rörligheten satsa på infrastrukturen viktigt Fatta beslut om infrastrukturprojekt Utveckla pendlingsmöjligheterna Prioritera resecentrum Börja arbeta med den strategiska infrastrukturen Rekommendationer till fortsatt arbete Förslag till ägandeskap för åtgärder Sidan 2 av 14

10 STADSKONTORET 1 Inledning 1.1 Bakgrund och syfte Beskedet om att Pilkington lägger ner sin anläggning i Halmstad har föranlett kommunen att se över vilka konsekvenser detta får på Halmstad tillsammans med andra varsel som lagts i Halmstads närhet. Bakgrunden till detta är att kommunen ska ha god kunskap om planerade åtgärder och dess förväntade konsekvenser vilket ska underlätta beslut om eventuella kommunala åtgärder. Rapporten syftar till att: 1. Kartlägga varselsituationen och arbetsmarknadsläget 2. Bedöma konsekvenserna för Halmstad 3. Klarlägga konsekvenser och möjliga handlingsvägar för HEM och Halmstad Hamn 4. Redovisa möjliga åtgärder på kort och lång sikt 2 Omvärld - bakomliggande faktorer 2.1 Omstrukturering av näringslivet Den kanske viktigaste trenden ur analysens inriktning är strukturomvandlingen av näringslivet och arbetsmarknaden. Det är en samhällsutveckling som pågått ett bra tag och som är oåterkallelig. Strukturomvandlingen innebär ett näringsliv i omvandling, stort nyföretagande och ökad konkurrens. Inte minst syns en ökad globalisering av nästan hela näringslivet. Globaliseringen har haft stor betydelse för den strukturomvandling som skett där produktion av tjänster ökar i förhållande till produktion av varor. Förändringarna i näringslivsstrukturen kommer att fortsätta i en ökad takt och kraven på anpassningsförmåga ökar. Näringslivet präglas också av ökad tjänstefiering och varumärkesorientering. På en globaliserad marknad hårdnar också konkurrensen. Genom innovation, forskning och produktutveckling som bryter traditionella tankemönster, utvecklas nya produkter och tjänster som är okända idag. Nischning av olika slag blir vanligare i form av klusterbildning inom näringslivet och i form av små företag som satsar på unika lösningar. Lokal tillväxt förutsätter bland annat ett profilerat och differentierat näringsliv, strategier för kompetensförsörjning och kompenserande åtgärder för globaliseringens eventuella förlorare. Tillverkningsindustri, åtminstone storskalig, minskar i hela västvärlden särskilt vad gäller antalet sysselsatta. Detta gäller även för Sverige och Halland. De senaste åren har innehållit neddragningar som inte enbart beror på tillfälliga konjunkturskiftningar utan även på att den typen av verksamhet flyttar till annan lokalisering. Utvecklingen drivs ytterligare på av globaliseringen där verksamheter flyttas över världen till den plats där det är effektivast att verka. Detta sker än så länge oftast i lågkostnadsländer. Globaliseringen gör också att det är långt till beslutsfattaren. Halmstad ligger långt från företagens huvudkontor i Osaka, Rochester eller Denver. 2.2 Nya krav på arbetsmarknaden På en omstrukturerad arbetsmarknad är det inte längre meningsfullt att dela upp arbetsmarknaden i lågutbildad och högutbildad arbetskraft. Det viktiga är inte alltid hög utbildning utan rätt utbildning. Arbetsmarknadens förändrade behov i kombination med pågående befolkningsförändringar skapar ett glapp mellan kompetensbehov och tillgänglig kompetens. T.ex. finns det i Halland redan idag både arbetskraftsbrist och arbetslöshet på samma gång. Alla delar av samhället genomsyras av krav på kunskap, livslångt lärande och snabb omställning. Efterfrågan på välutbildad arbetskraft med Sidan 3 av 14

11 STADSKONTORET specialistkompetens ökar på den svenska arbetsmarknaden, både vad gäller akademisk kompetens och yrkeskompetens. Näringslivet men också t.ex. offentlig förvaltning blir alltmer kunskapsintensivt. Både företagens och individens förmåga att ta till sig ny teknik och anpassa sina strategier kommer att bli allt viktigare för en ekonomisk tillväxt. Tillgång på personer med rätt kompetens är en av nyckelfaktorerna för framgång. 2.3 Energiresurserna viktiga Det finns en allt större medvetenhet om att världens energiresurser inte är oändliga. Detta skapar större konkurrens och ökad jakt på energiresurserna. En påtaglig effekt av detta är att det påverkar prissättningen på energi. Som en följd av detta sker nu i Sverige en indelning av landet i fyra prisområden för el-energi där priset påverkas av avståndet till produktionen och energikonsumtionen. Detta har lett till att södra Sverige får de högsta priserna med en avtagande prisbild norrut. Energipriszoner fördyrar i Halmstad och lyfts fram som fördyrande orsak till att det är svårt att etablera industri. Detta kan vara en nackdel genom att det är svårt få nya etableringar för elintensiva verksamheter. På längre sikt kan det skapa ett mer konkurrenskraftigt näringsliv som löser energibehov på nya innovativa sätt. 2.4 Livsmiljö och attraktivitet allt viktigare Boendet och livsmiljön får allt större vikt för människors liv. Från att tidigare sökt sig till platser där det finns arbete finns nu en större dragning till att hitta en bra livsmiljö. Detta har i sin tur lett till att en bra livsmiljö drar till sig företag och arbetstillfällen då det ofta är där som den attraktiva kompetensen finns. Goda och varierade boendemiljöer har blivit en stort konkurrensfördel för kommunerna. 3 Varselsituationen en översikt På Pilkington har totalt 226 personer varslats varav 144 kollektivanställda och 80 tjänstemän. Ganska många är äldre och en stor del, 189 personer, är män. Huvudkontor med försäljning och lager ska vara kvar i Halmstad. Det finns ingen tydlig bild av något område som särskilt påverkas av Pilkingtonnedläggningen. De anställda är relativt spridda över Halmstads kommun och i viss mån i Laholm. Nationellt har arbetstillfällena inom tillverkningsindustrin minskat med 4,2 % eller jobb de sista tolv månaderna. I Hallands läns varslades 284 personer om uppsägning i oktober. Observera att Pilkington (226 personer) inte är inräknat i detta. Totalt har personer blivit varslade om uppsägning under året. Detta är drygt 600 fler än det historiska snittet om 925 personer för perioden januari till oktober. Årets varselsiffror ligger på den högsta nivån sedan år 2009, vilket är det år som haft de (hittills) högsta varseltalen under 2000-talet. Andra större varsel i Halland rör Lokaldelen. Där man har börjat söka sig till AF. Om ca en månad räknar man med att det kommer personer som tar kontakt med AF och i juni kommer de som har haft 12 månaders uppsägningstid. Det rör sig till övervägande del om kvinnor som har haft administrativa tjänster. Även varslet vid Stora Enso i Hylte påverkar då de som arbetar på bruket bor i Halmstads kommun. Där är förhandlingar inte klara än. Generellt gäller att de större företagen i Halmstad upplever en press på verksamheten på grund av den rådande konjunkturen. Detta stärks ytterligare av den starka kronan anses minska orderingången. Sammantaget ger det en press på företagen att minska kostnadsmassan. Trots detta finns en optimism generellt bland Halmstads större företag. Flera gjorda stora anpassningar i förra konjunkturnedgången och anser sig stå bättre rustade nu. Sidan 4 av 14

12 STADSKONTORET Under oktober 2012 anmälde sig 979 personer (16-64 år) till arbetsförmedlingen i Hallands län, vilket betyder att antalet nyinskrivna arbetslösa var ca 30 procent högre i oktober 2012 jämfört med oktober Av de nyinskrivna var 408 kvinnor och 571 män. Antalet nyinskrivna ungdomar i åldern år uppgick till 403 personer. Den senaste behovsinventeringen bland näringslivet visar en ökad efterfrågan på områdena Handel, Logistik, Administration och ofta som AF också påpekar, specialistkompetenser inom dessa områden. Bilden av arbetsmarknaden lokalt i Halmstad är att man som arbetsgivare är mycket avvaktande just nu. Både när det gäller rekrytering och nyinvestering. Det är svårt att få en bra mätning när det gäller kompetensbehov generellt i Halmstad eftersom det finns många enmans och fåmansföretag. Det finns just nu en stor efterfrågan på personer med specialistkompetens t.ex. ingenjörer. Högre administrativa tjänster är också efterfrågade, ofta krävs det kompletterande utbildningar för de arbetssökande. En högre kompetens när det gäller den administrativa sidan efterfrågas generellt bland mindre företag. Önskemålet där är en kunskap som omfattar både bokföring, lönehantering, kundreskontra osv. Större social kompetens med bra kundbemötande efterfrågas konstant när det gäller företagen. Byggbranschen varierar mycket beroende av storleken på företag. Behovet av en bra allmän arbetsledarutbildning och även handledarutbildning är relativt stort i Halmstad. 4 Direkta konsekvenser för kommunala bolag av Pilkingtons nedläggning 4.1 Halmstad Energi och Miljö Det är två delar i värmeaffären, dels den rörliga produktionsbortfallet enligt nedan som uppskattas till ca 1,5 Mkr per år. Till detta kommer den fasta kostnaden för själva produktionsanläggningen. HEM tittar på alternativ för att kompensera det effektbehov som finns i området kring Pilkington under årets kallaste dagar, dvs januari o februari. Övrig tid finns inget egentligt behov av spillvärmen utan det går att klara bra med befintlig produktion. 4.2 Halmstad Hamn AB Informationen baseras på det underlag Halmstad Hamn har i nuläget. Det kommer att tas fram en ny analys när Halmstad Hamn fått en större och mer samlad bild av Pilkingtons stängning. I nuläget konstateras följande: Minskade volymer av fartygsfrakter på årsbasis: cirka ton, vilket motsvarar 10% av den totala omsättningen. De minskade volymerna beräknas motsvara en minskad intäkt om 6,7 miljoner Skr. Beräkningarna bygger på vad som händer under själva neddragningen av Pilkington, då också nya projekt bromsas eftersom kajerna fortfarande upptas av Pilkington. Minskade intäkter för arrenden är en direkt följd av nedläggning. Totalt utgör summan 2,3 miljoner Skr (fördelat enligt följande: Pilkington Oceanhamnen 1,8 miljoner Skr, Pilkington Nissan Skr). Oro bland övrig hamnbaserad verksamhet angående omfattningen på effekterna. Exempelvis tappar två speditörer/subagenter (Schele, West Sweden Agency)intäkter för den trafik som genererats via Pilkington. Eftersom den även varit den basvolym man byggt annan trafik på Sidan 5 av 14

13 STADSKONTORET kan det bli svårt att bibehålla fartygsfrakterna (raterna) för exportgods när Pilkingtontrafiken upphör. Detta påverkar även de fartyg som till stor del lastat sågade trävaror för Vida Group i retur till kontinenten. West Sweden Agency tappar hälften av sina anlöp (Oceanhamnen) som subagent och det är oklart om man på kort siktar klarar denna förlust. Trots att Pilkingtons beslut om stängning är en svår situation för alla inblandade, öppnar sig samtidigt möjligheter för Halmstad Hamn att bygga vidare på andra volymer. Halmstad Hamn bedömer att det trots minskade volymer inom shipping fortfarande går att öka volymerna genom att tänka annorlunda, effektivt och närmare kunderna är tidigare traditionell hamnverksamhet. Sidan 6 av 14

14 STADSKONTORET 5 Konsekvenser Det är i sammanhanget viktigt att inte förlora perspektiven i den här frågan. Visserligen sker just nu stora varsel, men det är en del av pågående utveckling inom näringslivets omstrukturering och inte något helt oväntat. Det är också viktigt att poängtera att det inte rör sig om någon massiv kris. Halmstad påverkas, precis som flera andra, av konjunkturnedgången men kommunen har fortfarande tillväxt och årets befolkningstillväxt för kommunen ser ut att hamna på rekordnivåer med närmare nya invånare 5.1 På kort sikt I det korta perspektivet är svårt att komma runt att personer kommer att hamna i arbetslöshet. Det kommer också att röra sig om personer som har en låg grundutbildning och en kompetens som matchar efterfrågan på arbetsmarknaden. Flera personer kommer också att vara lite äldre vilket traditionellt brukar innebära att det är svårare att hitta nya jobb. Utan åtgärder finns det risk för att vissa av de friställda kan hamna i långvarigare arbetslöshet med följder som utanförskap och otrygghet. Detta kan också ge hälsoeffekter och sociala spänningar. För att möta detta kommer det finnas stora behov av olika typer av vidare/omutbildningar, coaching, och stöd för att hitta sin roll på en bättre matchning mot den rådande arbetsmarknaden. Ökat behov av samarbete mellan kommunens verksamheter och andra aktörer för att fånga upp människor redan innan arbetslösheten blir ett faktum. Detta kräver prioritering av verksamheterna samt av resurser. Ett stort antal anställda på Pilkington och även andra varslade i kommunen är hyresgäster i allmännyttans bostäder. Detta kan ha effekter för allmännyttan då flera hyresgäster på sikt kan få betalningssvårigheter om de hamnar utanför arbetsmarknaden en längre tid. 5.2 På längre sikt Den tydligaste konsekvensen som kan ses är att omstruktureringen (repositioneringen) av Halmstads näringsliv och arbetsmarknad mot framtidens näringsliv och arbetsmarknad behöver intensifieras och bli mer dynamisk. Konjunkturcyklerna går allt fortare och de följer inte traditionella mönster. Näringslivet själva behöver bli mera aktiva i den omstruktureringen om deras lokala marknad skall ha en fortsatt god tillväxt. Kommunens engagemang i omstruktureringen behöver bli mera aktivt, genom konkreta strategier som skapar verklig förflyttning. Halmstads jordmån för företagande behöver utvecklas och på det sättet stimulera näringarna. Jordmånen handlar om det helhetliga strategiska arbete kommunen bedriver för att uppnå goda förutsättningar och underlättanden för företag och arbetsliv att växa upp, attraheras och utvecklas. I arbetet med att skapa en god jordmån är det viktigt att utnyttja de stöttande krafter som finns på regionala, nationella och internationella arenor. Många av Halmstads utmaningar är t.ex. lättare att möta i regional kontext. EU:s tillväxtprogram EU2020 är ett annat exempel där det kan finnas stöd att hämta liksom olika nationella program för näringsliv och arbetsmarknad. Halmstad behöver locka talanger till staden d.v.s. människor, oavsett ålder, som kan utveckla och starta företag. För att locka till sig den typen av människor behöver livsmiljön i Halmstad utnyttjas och utvecklas. På det sättet stärks kommunens och inte minst centralortens attraktivitet. Livsmiljömässigt behöver Halmstad också söka nya horisonter. Det handlar om inte minst att tänka internationellt Halmstad kan locka tyskar, holländare etc. som vill ha bättre livsmiljö. Det är värt att se över om de invånare med utländsk bakgrund som redan finns i Halmstad kan vara dolda talanger i ett allt mer globaliserat näringsliv. Sidan 7 av 14

15 STADSKONTORET Livsmiljön omfattar också att ha en brett och varierat utbud av bostäder. Något som bedöms som mycket viktigt av inte minst näringslivet. Halmstad behöver också utveckla kunskapsmiljön, vilket handlar om de förutsättningar företagen ges avseende kompetent arbetskraftsförsörjning och utveckling. Det handlar om samarbetet mellan näringsliv, företag och högskolan. Liksom samarbete mellan gymnasieskolan/vuxenutbildningar och näringslivet. Science Park Halmstad är en central komponent i detta. I kunskapsmiljön är det viktigt att poängtera att hela utbildningskedjans betydelse från förskola/grundskola och inte enbart högre eftergymnasial utbildning. Hela kedjan bidrar till Halmstads attraktivitet och är något som tydligt framhålls som viktigt av näringslivets företrädare. Det behövs också en utveckling av företagsmiljön - förutsättningarna företagen har för att kunna verka. (t.ex. logistik, mötesarenor för idéer och klusterutveckling). Det behöver också ske en anpassning och förståelse för de nya villkoren i arbetslivet. Allt fler personer kommer att pendla mellan sina bostäder och sitt arbete. Det gäller såväl ut som in samt inom Halmstads kommun. Här kan det behövas nytt tänk kring hur ännu fler på ett smidigt sätt kan ta sig runt i regionen utan att slita på miljön. Flexibilitetskraven och individualisering leder till en mer rörlig arbetsmarknad och näringsliv. Allt fler personer kommer att ha olika typer av projektkontrakt. Troligen kommer fler personer att vara anställda i bemanningsföretag eller på olika typer av projektanställningar. Det kan också tänkas att fler personer rör sig mellan anställningar och egen verksamhet. Man kan kalla det projektsamhället. Hur möter den kommunala sektorn detta växande fenomen? Går det att hitta samarbeten med andra aktörer? Banker och kreditinstitut är centrala i den utvecklingen. 5.3 Miljökonsekvenser Nedläggningar inom industrin har lokala och regionala miljöeffekter. Pilkingtons anläggning i Halmstad är en av länets stora punktkällor till koldioxidutsläpp. En nedläggning innebär därmed att de lokala utsläppen i Halmstad och Halland minskar. Hur stor den totala minskningen av koldioxidutsläppen blir beror på vilken typ av verksamhet som ersätter Pilkingtons.. Sidan 8 av 14

16 STADSKONTORET 6 Åtgärder 6.1 I det korta perspektivet (snabbare effekt) Marknadsför Hallands goda förutsättningar Detta ger också möjligheter att visa på Halmstads och Hallands styrkor även när konjunkturen sviker. I det halländska perspektivet har länet en av landets lägsta arbetslöshetsnivåer. Halmstad och Halland har fortsatt ett utmärkt läge och välutbildade människor. Det finns en generellt positiv bild av läget bland åtminstone de större företagen Tidigarelägg kommunala investeringar Ett sätt att i det korta perspektivet kunna stimulera från kommunens sida är att tidigarelägga beslutade kommunala projekt. Det kan handla om att skjuta till resurser för att genomföra fler projekt snabbare eller göra omprioriteringar Kartlägg avgiftsläget för Halmstads näringsliv En kartläggning och jämförelse av avgifter och priser, inklusive elpriser, mellan Halmstad och andra kommuner kan vara viktig för att få en uppfattning om kostnadsläget och genomföra eventuella justerande åtgärder Följa upp följderna för allmännyttiga bostäder En noggrannare uppföljning av följderna för allmännyttans bostäder då flera av de under hösten varslade är boende i beståndet. Det bör klarläggas vilka effekter det har allmännyttan och för boende i beståndet. Detta kan även utvecklas till en bredare utredning om hur allmännyttan möter en fler bostadssökande med projektanställningar och liknande Utbildningsinsatser för att fånga upp varslade Ett prestigelöst samarbete mellan flera aktörer i Halmstad Kommun bidrar till att minska riskerna för arbetslöshet och social utslagning. Att fånga upp människor redan innan arbetslösheten blir ett faktum är en optimal lösning. Ett konkret exempel är behovet av arbetsledare som näringslivet efterfrågar. Ett kontinuerligt samarbete mellan Näringslivsbolaget, Halmstad kompetenscentrum, Vuxenutbildningen, andra utbildningsanordnare och Arbetsförmedlingen är ett steg i rätt riktning. För att kunna lösa detta krävs engagemang och samverkan på många fronter Verka för lämplig användning av Pilkingtons tomt Pilkingtons område med sin storlek och sitt strategiska läge med koppling till hamn och järnväg via industrispår ger fastigheten stor potential. Kommunen bör verka för att den kommer till lämplig användning. Risken är annars att tomten blir stående outvecklad vilket är dåligt utnyttjande av ett centralt verksamhetsområde. Dessutom ger en öde fabrik inget bra intryck av Halmstad. Sidan 9 av 14

17 STADSKONTORET 6.2 I det längre perspektivet (långsammare effekt) Skapa ett gott samarbete mellan kommun och näringsliv En grundförutsättning för att ha ett gott företagsklimat i kommunen är att samarbetet mellan näringslivet och kommunens organisation fungerar bra. Det handlar om en förståelse för företagens villkor hos ansvariga för planer, tillstånd och tillsyn i kommunen. Men det handlar också om en förståelse hos det lokala näringslivet för kommunala och samhälleliga prioriteringar som görs av den kommunala organisationen. Utveckla långsiktiga strategiska näringslivsdiskussioner Halmstads kommun behöver utveckla det långsiktiga näringslivsarbetet genom att hitta fler möjligheter för olika kompetenser inom kommunen att mötas och diskutera dessa frågor. Strateger och det operativa inom näringslivsarbetet samt förvaltningar med planerings- och tillsynsansvar behöver tydliga kontaktytor. I kontakterna ska det vara möjligt kunna ta tillvara på olika erfarenheter från näringslivsarbetet för att utveckla största möjliga förståelse och därmed bästa möjliga företagsklimat. Förslag kring detta ligger i Näringslivsutredningen. Det kommer även att vara en del av Kommunstyrelsens Tema Framtidens Näringsliv och Arbetsmarknad i Halmstad 2013 Utveckla kommunens arbetsformer Kommunen behöver förbättra och effektivisera sina processer gentemot företagen. Processerna går både att effektivisera och att stärka genom att tillföra ytterligare resurser. Men det behövs också en större kunskap och förståelse inom kommunens organisation för företagens villkor. En ökad förståelse för företagens villkor gör det även lättare att föra en dialog mellan kommunen och näringslivet. I de utvecklade arbetsformerna ingår också satsningen på e-förvaltning. Genom utvecklad e-förvaltning skapas en grund för en effektivare myndighetsutövning och service gentemot företagen. Kommunens olika delar behöver gå bättre i takt i näringslivsarbetet. Det hjälper inte att sälja Halmstad om inte organisationen förmår leverera planer, tillstånd och infrastruktur. Förslag kring detta ligger i Näringslivsutredningen. Det mäts återkommande med hjälp av SKL Insikt. Det kommer även att vara en del av Kommunstyrelsens Tema Framtidens Näringsliv och Arbetsmarknad i Halmstad Satsningar på e-förvaltning finns med i gällande planeringsdirektiv. Skapa en bättre beredskap inom kommunen för att möta omvandlingen av näringslivet i framtiden Kommunen kan genom att en nära dialog med näringslivet få en djupare kunskap och en bättre beredskap för händelser kring omvandlingen av näringslivet. Genom att t.ex. ligga i framkant med planeringen av markutnyttjande kan kommunen också snabbare erbjuda lösningar för företagens behov. Förslag kring detta ligger i Näringslivsutredningen. Det kommer även att vara en del av Kommunstyrelsens Tema Framtidens Näringsliv och Arbetsmarknad i Halmstad Hänsyn till detta kommer även att finnas med i Översiktsplanen Långsiktig omstrukturering av näringslivet Nyetablering av stora företag och huvudkontor i Halmstad i framtiden är nog inte särskilt troligt. För att få den typen av företag i framtiden måste det fram entreprenörer och få dem att vilja expandera och fortsätta med det alternativt hitta dem utanför Halmstad och få dem att flytta sin verksamhet till Halmstad/Halland och bygga vidare här. D.v.s. hitta dem innan de blivit stora. Goda exempel på den typen av byggande företag är Derome Group i Varberg och AJ. Sidan 10 av 14

18 STADSKONTORET Hitta de lokala tillväxtföretagen Halmstad har ca 8300 företag. Identifiera de som har potential och förutsättningar för att utöka sin verksamhet och anställa fler människor. Ta reda på vad dessa företag behöver för stöd och identifiera vad kommunen kan bidra med. Tänka på vad kan göras istället för vad som inte går att göra. Förbättra kontakterna med utländska ägare Kontakterna med de utlandsägda företagens koncernledningar behöver öka. Halmstad behöver visa upp sitt goda näringslivsklimat och sina möjligheter. Det kan inte bara säkra att verksamheter blir kvar. Det kan också leda till utveckling av den befintliga delen av koncernens verksamhet i Halmstad och även stimulera nyetableringar av verksamhet inom samma koncern. Få till etableringar av fler små växande företag Identifiera tillväxtföretag eller förtag som kan bli det, kontakta dessa och erbjud möjligheter att etablera sig i Halmstad. Rekrytering av företag bör ske både genom marknadsföring och genom direkt uppsökande verksamhet. Stimulera entreprenörskap Kommunen behöver bidra till att utveckla entreprenörskapet i Halmstad. Det finns redan utbildningar och utvecklingsmöjligheter, men det kan komma in på ett tidigare stadium. Redan på idénivån kan potentiella entreprenörer behöva mer stöd för att utveckla och paketera goda affärsidéer Öka kunskapsinnehållet i Halmstads näringsliv Det framtida näringslivet kommer att vara mer kunskapsintensivt. För att öka Halmstads och Hallands konkurrenskraft är det viktigt att fortsätta satsningen på ett ökat kunskapsinnehåll i näringslivet. Det handlar både om att få in kunskap i företagens verksamhet och om att skapa rätt kompetensförutsättningar för de som ska arbeta i företagen. Skapa ökade förutsättningar för klusterbildningar Innovativa, kreativa miljöer och nätverk är väsentliga för företag att kunna utvecklas. Skapa ekonomiskt utrymme för att under etableringsperioder kunna stödja klusterbildningar. Utveckla Science Park Kommen kan genom sitt ägande bidra till att utveckla Science Park till att fungera som en bredare kontaktyta mellan Högskolans verksamhet och näringslivet. Bredda även inriktningarna och vilka typer av företag som kan ta stöd. Ingår i arbetet med utvecklat ägardirektiv till Halmstad Science Park. Utbildning för att långsiktigt överbrygga matchningsproblematiken. För att överbrygga det kompentensgap som finns mellan efterfrågad och tillgänglig kompentens krävs djupare samarbete mellan kommunen och näringslivet avseende utbildning. Detta sker genom att samordna kunskapsprofiler för företag och driva YH-utbildningar kring kompetenser som efterfrågas. Utbudet av YH-utbildningar utvecklas i nära samarbete med näringslivet. Här ingår även de satsningar som görs för att öka livschanserna för unga inom t.ex. projekt som Made by Halmstad och Ungdomskraft Öka rörligheten satsa på infrastrukturen viktigt Rörlighet för gods och människor är av högsta vikt för framtidens näringsliv. En god infrastruktur utgör en mycket viktig del av detta. Infrastruktursatsningar har också ett viktigt symbolvärde för framåtandan i en kommun. Fatta beslut om infrastrukturprojekt Ta beslut om infrastrukturinvesteringar, beslut är viktiga oavsett om det blir ett nej eller ett ja då det tydliggör vilka förutsättningar som råder och hur man kan planera. De projekt som oftast efterfrågas är utbyggnaden av södra infarten och en ny bro över Nissan samt utbyggnad av Tiarpsallén. Sidan 11 av 14

19 STADSKONTORET Utveckla pendlingsmöjligheterna Framtidens arbetsmarknad är rörlig. Människor kommer att resa, ibland ganska långt, för att komma till och från jobbet. Ökad rörlighet och ett ökat utbyte av människor och idéer är bra för Halmstad och Halland. Redan idag är Halmstad en pendlingsort, men detta kan öka ytterligare. Flera stora infrastrukturprojekt främst tunnlarna genom Hallandsås och under Varberg kommer ytterligare underlätta pendling såväl norr som söderut. Kommunen kan genom att driva på infrastruktursatsningar, främst på kollektivtrafiksidan, ytterligare stötta en ökad mobilitet på arbetsmarknaden. Detta kan t.ex. handla om att skynda på processen kring ett stationsläge i Getinge och pendeltågstrafik på Markarydsbanan. Prioritera resecentrum Resecentrum är av central betydelse för Halmstad och pendlingen. Genom att snabba upp processen med resecentrum går det att underlätta för fler att pendla såväl inom kommunen som över kommungränsen. Det innebär också ett tidigareläggande av ett kommunalt nyckelprojekt (se även punkt Tidigarelägg kommunala investeringar under lösningar i korta perspektivet ovan). Att tidigarelägga resecentrum är till stor del beroende på hur projektet prioriteras av staten. Kommunens arbete behöver därför främst inriktas på att i relevanta sammanhang lyfta projektets betydelse för kommunen och regionens utveckling. Börja arbeta med den strategiska infrastrukturen Utveckla samarbetet med kringliggande kommuner, inte minst söderut, för att lyfta fram den strategiska infrastrukturen så som t.ex. ny höghastighetsbana Oslo-Hamburg eller nya Öresundsförbindelser. Kommunen kan öka samarbetet med Regionen kring de här frågorna, men också driva egna kontakter med andra kommuner längs den tänkta sträckningen. En nyckelkommun är Helsingborg. Sidan 12 av 14

20 STADSKONTORET 7 Rekommendationer till fortsatt arbete Enligt kapitlet om Åtgärder för det korta och längre perspektivet ingår ett antal idéer och möjliga strategier, fler kan säkert dyka upp efterhand. Delar av dem ingår redan nu i aktuella planer och processer för kommunens verksamheter, delar av dem bör ingå i kommande planer och direktiv alternativt komplettera de planer som nu ligger för beslut. Rekommendation för fortsatt arbete är därför att de aktuella idéerna hanteras inom ramen för de processer som redan pågår och att de adresseras på ett sådant sätt att de får en naturlig hemvist i verksamheterna. Exempel på processer att adressera idéer till: - Genomförande av beslut utifrån Näringslivsutredningen, intensifiera detta. Utveckling av arbetsformer, Tillståndslots, Kontakter med näringsliv och arbetsmarknad etc. - Kommunstyrelsens arbete under 2013 och 2014 med Framtidens Näringsliv och Arbetsmarknad. - Arbetet med utveckling av Science Park och dito tillhörande klusterbildningar och samverkansområden. - Verksamhetsberedningsprocessen - Översiktsplanen 7.1 Förslag till ägandeskap för åtgärder Kommunstyrelsen (genom Stadskontoret och Samhällsbyggnadskontoret) Tidigarelägg kommunala investeringar Kartlägg avgiftsläget för Halmstads näringsliv Verka för lämplig användning av Pilkingtons tomt Utveckla långsiktiga strategiska näringslivsdiskussioner (I samarbete med Halmstads Näringslivs AB) Utveckla kommunens arbetsformer (i samarbete med berörda nämnder och bolag) Skapa en bättre beredskap inom kommunen för att möta omvandlingen av näringslivet i framtiden (I samarbete med Halmstads Näringslivs AB) Förbättra kontakterna med utländska ägare (I samarbete med Halmstads Näringslivs AB) Skapa ökade förutsättningar för klusterbildningar (I samarbete med Halmstads Näringslivs AB) Utveckla Science Park Fatta beslut om infrastrukturprojekt Utveckla pendlingsmöjligheterna Prioritera resecentrum Börja arbeta med den strategiska infrastrukturen Sidan 13 av 14

21 STADSKONTORET Halmstads Näringslivs AB Marknadsför Hallands goda förutsättningar Hitta de lokala tillväxtföretagen Få till etableringar av fler små växande företag Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden (genom Utbildnings och arbetsmarknadsförvaltningen) Utbildningsinsatser för att fånga upp varslade. Utbildning för att långsiktigt överbrygga matchningsproblematiken. Halmstads Fastighets AB Följa upp följderna för allmännyttiga bostäder Sidan 14 av 14

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm.

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Om en av Sveriges mest spännande företagarkommuner. Läge: Laholm berättar om fördelarna med att driva företag i Laholms kommun

Läs mer

Näringslivspolitiskt program

Näringslivspolitiskt program Sida 1/5 Näringslivspolitiskt program 2016 2018 Sammanfattning Näringslivsprogrammet för Kungsbacka kommun ska fastställa en långsiktig strategi för kommunens insatser för att främja utveckling och tillväxt

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

Näringslivsprogram Karlshamns kommun

Näringslivsprogram Karlshamns kommun Programmet antaget av kommunfullmäktige 2014-04-07 Näringslivsprogram Karlshamns kommun 1 (7) Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Näringslivsenheten Rådhuset 374 81 Karlshamn Tel +46 454-810

Läs mer

Tillväxtstrategi för Halland

Tillväxtstrategi för Halland Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020 Det regional uppdraget Region Halland har uppdraget att leda det regionala utvecklingsarbetet Skapa en hållbar tillväxt och utveckling i Halland Leda och samordna

Läs mer

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN SAMMANFATTNING Strömsunds Kommun skall präglas av framtidstro och goda förutsättningar för ett rikt och mångfacetterat näringsliv. NÄRINGSLIVSSTRATEGI Strömsunds kommun 2016 STRÖMSUNDS KOMMUN Innehåll

Läs mer

NÄRINGSLIVSPOLICY FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-06-11. Näringslivspolicy. för Vallentuna kommun

NÄRINGSLIVSPOLICY FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-06-11. Näringslivspolicy. för Vallentuna kommun NÄRINGSLIVSPOLICY FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-06-11 Näringslivspolicy för Vallentuna kommun Näringslivspolicy Innehåll Näringslivspolicy... 1 1. Inledning... 1 2. Syfte... 1 3. Övergripande planer

Läs mer

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom olo/ i or 3Ö för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2013-xx-xx Innehållsförteckning 1 Inledning 2 1.1 EU strategiskt läge i en stark region 2 1.2

Läs mer

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun Förslag 2013-03-28 Framtid Ånge 2.0 Strategi för utveckling av Ånge kommun 2014-2020 1 Du håller framtiden i din hand Framtid Ånge 2.0 är Ånge kommuns utvecklingsstrategi för den bygd som vi lever och

Läs mer

9 683 (6,5%) Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av september 2012

9 683 (6,5%) Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av september 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 12 oktober 2012 Andreas Mångs, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län september 2012 9 683 (6,5%) 4 816 kvinnor

Läs mer

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun.

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. Beslutsförslag Kommunstyrelseförvaltningen Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. KS 2015-156 Förslag till beslut

Läs mer

EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE

EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE 2 (8) EU-strategi för Sala kommun INNEHÅLL 1 BAKGRUND... 4 2 SYFTE... 4 3 ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 4 STRATEGI... 5 5 BESLUTSNIVÅER ANSVAR OCH ORGANISATION...

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

Förslag till handlingsprogram Kunskapsregion Stockholm (Dnr /2100). Svar på remiss

Förslag till handlingsprogram Kunskapsregion Stockholm (Dnr /2100). Svar på remiss Anita Granlund Personal och administrativa avdelningen 08-508 270 03 anita.granlund@stockholm.se Till Fastighetsnämnden 2011-10-25 Förslag till handlingsprogram Kunskapsregion Stockholm (Dnr 1.6-317/2100).

Läs mer

Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2016

Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2016 HALMSTADS KOMMUN Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2016 KS 2015-XX-XX XX KS 2015-XX-XX XX Version 0,1 1. Kommunstyrelsens mål Kapitlet har utgångspunkt i de mål som beslutats i Planeringsdirektiv med budget

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende 28 RS 2015-09-23 28 DestinationHalland2020 - beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende Projektet syfte är att skapa en attraktiv och innovativ samverkansarena för utveckling av den

Läs mer

VÄXTKRAFT EMMABODA. Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda. KF 15 december. Fotograf Anette Odelberg

VÄXTKRAFT EMMABODA. Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda. KF 15 december. Fotograf Anette Odelberg VÄXTKRAFT EMMABODA Fotograf Anette Odelberg Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda 2009 KF 15 december VÄXTKRAFT EMMABODA! ETT NÄRINGSLIVSPROGRAM FÖR ETT FÖRETAGSAMMARE EMMABODA. Ett väl fungerande

Läs mer

Strategi för Kristianstads kommuns internationella

Strategi för Kristianstads kommuns internationella STRA- TEGI 1(5) Kommunledningskontoret Kommunikation & tillväxt Kristina Prahl 2011-10-04 Strategi för Kristianstads kommuns internationella arbete Bakgrund Dagens globaliserade värld utgör många viktiga

Läs mer

TILLVÄXTPROGRAM FÖR PITEÅ KOMMUN

TILLVÄXTPROGRAM FÖR PITEÅ KOMMUN TILLVÄXTPROGRAM FÖR PITEÅ KOMMUN 2011-2015 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Tillväxtprogram för Piteå kommun, 2011-2015 Plan/Program Dokumentansvarig/processägare Version Senast

Läs mer

Yttrande över remiss av motion (2016:75) om en hearing för ett bättre företagsklimat i Stockholm

Yttrande över remiss av motion (2016:75) om en hearing för ett bättre företagsklimat i Stockholm Arbetsmarknadsförvaltningen Utveckling- och utredningsstaben Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2016-12-08 Handläggare Rebecka Hagman Telefon: 08-508 356 03 Till Arbetsmarknadsnämnden den 20 december 2016 Ärende

Läs mer

1(8) Tillväxtstrategi 2015-01-09

1(8) Tillväxtstrategi 2015-01-09 1(8) Tillväxtstrategi 2015-01-09 2(8) Inledning Älvkarleby kommun ska hitta sin plats i en värld som präglas av snabb förändring. Vi behöver förstå hur förändringarna påverkar vår tillvaro och göra strategiska

Läs mer

Vision för Alvesta kommun

Vision för Alvesta kommun Sida 1 av 5 Vision för Alvesta kommun 1 Bakgrund och utgångspunkter Under våren 2014 har Alvesta kommun genomfört ett visionsarbete som omfattat flera olika aktiviteter med möjlighet för invånare, föreningar,

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Stockholm-Mälarregionen en hållbar storstadsregion med global konkurrensoch attraktionskraft. Mälardalsrådet

Stockholm-Mälarregionen en hållbar storstadsregion med global konkurrensoch attraktionskraft. Mälardalsrådet INriktningsmål 2014 Stockholm-Mälarregionen en hållbar storstadsregion med global konkurrensoch attraktionskraft Mälardalsrådet Enligt Mälardalsrådets stadgar ska rådsmötet besluta om inriktningsmål för

Läs mer

Policy för EU- och internationellt arbete. Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176

Policy för EU- och internationellt arbete. Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176 Policy för EU- och internationellt arbete Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176 Inledning Vi lever i en allt mer globaliserad värld där människor reser, handlar, semestrar och arbetar i

Läs mer

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete Tillväxt och integration Katrineholm Läge för liv & lust Vision 2025: I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling

Läs mer

Näringslivsstrategi Strömstads kommun

Näringslivsstrategi Strömstads kommun Strömstads kommun Näringslivsstrategi Strömstads kommun 2017-2020 Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Strategi Kommunfullmäktige Kommunledningsförvaltningen Antagen 2017-03-23 Ansvar Kommunstyrelsen

Läs mer

HALMSTADS KOMMUN KALLELSE

HALMSTADS KOMMUN KALLELSE HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Kommunstyrelsens personalutskott 2014-02-11 1(2) Box 153 301 05 Halmstad Tfn: 035 13 97 28 E-post: kommunstyrelsen@halmstad.se Plats: Sammanträdesrum 227, Rådhuset Sammanträdesdatum

Läs mer

Näringslivsstrategi Strängnäs kommun

Näringslivsstrategi Strängnäs kommun TJÄNSTEUTLÅTANDE Dnr KS/2015:234-003 Näringslivskontoret 2015-05-18 1/2 KS 12:1 Handläggare Gunilla Malm Tel. 0722-269 125 Kommunstyrelsen Näringslivsstrategi Strängnäs kommun Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort.

Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort. Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort. En väl utbyggd service skapar trygghet och trivsel som i kombination

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

Näringslivsprogram 2014-2015

Näringslivsprogram 2014-2015 Näringslivsprogram 2014-2015 Programmet har sin utgångspunkt i Måldokument med handlingsplaner 2014, fastställt av fullmäktige. I dokumentet anges bland annat inriktningsmål för att förbättra förutsättningarna

Läs mer

Servicenämnden handlingar 2013-12-09

Servicenämnden handlingar 2013-12-09 Servicenämnden handlingar 2013-12-09 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Servicenämnden 2013-12-02 1(1) Box 153 301 05 Halmstad Tfn: 035 13 70 00 E-post: servicenamnden@halmstad.se Plats: Halmstad Arena Sammanträdesdatum

Läs mer

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Fler jobb och fler i jobb Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Så skapar vi fler jobb i Eskilstuna Eskilstuna växer, har en ung befolkning och tillhör landets starkaste tillväxtregioner.

Läs mer

Yttrande över remiss av motion (2016:19) av Lotta Edholm, Gulan Avci och Hanna Gerdes (samtlig L) om feriejobb för ungdomar

Yttrande över remiss av motion (2016:19) av Lotta Edholm, Gulan Avci och Hanna Gerdes (samtlig L) om feriejobb för ungdomar Arbetsmarknadsförvaltningen Utvecklings- och utredningsstaben Tjänsteutlåtande Sida 1 (8) 2016-08-18 Handläggare Jennie Oukbir Telefon: 08-508 35 506 Till Arbetsmarknadsnämnden den 30 augusti 2016 Ärende

Läs mer

VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen

VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen VINNOVA Information VI 2006:10 OM VINNVINN vinnvinn är ett initiativ för tillväxt i regionala innovationssystem. Nya affärsmöjligheter

Läs mer

Näringslivsprogram för Eda kommun Antaget av kommunstyrelsen 2010-

Näringslivsprogram för Eda kommun Antaget av kommunstyrelsen 2010- Näringslivsprogram för Eda kommun Antaget av kommunstyrelsen 2010- Näringslivsprogram för Eda kommun Inledning Ett levande näringsliv ger arbete, trygghet och underlag till service. Därför vill kommunen

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

TILLVÄXTPROGRAM FÖR PITEÅ KOMMUNS 2011-2015

TILLVÄXTPROGRAM FÖR PITEÅ KOMMUNS 2011-2015 TILLVÄXTPROGRAM FÖR PITEÅ KOMMUNS 2011-2015 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Tillväxtprogram för Piteå kommun, 2011-2015 Välj dokumenttyp Dokumentansvarig/processägare Version

Läs mer

Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare

Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare 1 2 INNEHÅLL INLEDNING... 3 KOMPETENSUTVECKLING ÄR AFFÄRSKRITISKT... 5 UTEBLIVEN KOMPETENSUTVECKLING LEDER TILL

Läs mer

Reviderad 2010-05-25. Näringslivsprogram i Sala 2010-2013

Reviderad 2010-05-25. Näringslivsprogram i Sala 2010-2013 Reviderad 2010-05-25 Näringslivsprogram i Sala 2010-2013 1. Bakgrund Detta program är den gemensamma plattform som näringslivet och Sala kommun antagit för att stimulera näringslivets tillväxt och utveckling

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län i juli månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Hallands län i juli månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län i juli månad 2016 Arbetslöshet fortsätter öka i Halland Sedan drygt ett år tillbaka ökar arbetslösheten

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län i juli månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Hallands län i juli månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län i juli månad 2015 Arbetslöshet fortsätter öka men bara i södra Halland Arbetslösheten ökar för tredje

Läs mer

Carl Fredrik Graf (M), ordförande Suzanne Åkerlund (FP) Anders Rosén (S) Mikaela Waltersson (M) Svein Henriksen (MP) Michael Svensson (S)

Carl Fredrik Graf (M), ordförande Suzanne Åkerlund (FP) Anders Rosén (S) Mikaela Waltersson (M) Svein Henriksen (MP) Michael Svensson (S) Kommunstyrelsens ledningsutskott 2014-09-23 1(11) Plats och tid: Kommunstyrelsens sessionssal, kl 08:30-10:10 ande: Carl Fredrik Graf (M), ordförande Suzanne Åkerlund (FP) Anders Rosén (S) Mikaela Waltersson

Läs mer

Motion - Etablering av KY/YH-utbildning för mathantverk och småskalig livsmedelsförädling i Falkenberg. (AU 303) KS

Motion - Etablering av KY/YH-utbildning för mathantverk och småskalig livsmedelsförädling i Falkenberg. (AU 303) KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2017-10-17 276 Motion - Etablering av KY/YH-utbildning för mathantverk och småskalig livsmedelsförädling i Falkenberg. (AU 303)

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

Behovsanalys för verksamhetsområde 16 Näringsliv

Behovsanalys för verksamhetsområde 16 Näringsliv Behovsanalys för verksamhetsområde 16 Näringsliv Styrprocessen 2017 2016-03-29 Tyresö kommun / 2016-03-21 2 (7) Innehållsförteckning 1 Behovsanalys för verksamhetsområde 16...3 1.1 Slutsatser - Samlad

Läs mer

(6,7 %) Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av oktober 2012

(6,7 %) Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av oktober 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 14 november 2012 Andreas Mångs, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län, oktober 2012 10 052 (6,7 %) 4 925 kvinnor

Läs mer

SUMMERING STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND Remissversion

SUMMERING STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND Remissversion SUMMERING VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 Remissversion Strategin gäller för Västra Götaland. Den är framtagen i samverkan mellan Västra Götalandsregionen

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av september månad 2011

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av september månad 2011 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 13 oktober 2011 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av september månad 2011

Läs mer

Syftet med samverkan inom Entreprenörsregionen är att stärka förutsättningar för tillväxt, konkurrenskraft och ekonomisk utveckling.

Syftet med samverkan inom Entreprenörsregionen är att stärka förutsättningar för tillväxt, konkurrenskraft och ekonomisk utveckling. Verksamhetsplan Entreprenörsregionen 2015-2018 Entreprenörsregionen De elva kommunerna i Entreprenörsregionen har starka traditioner som en kreativ industribygd med framgångsrika företag och aktiva entreprenörer.

Läs mer

En hållbar regional utveckling

En hållbar regional utveckling Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:3096 av Peter Helander och Helena Lindahl (båda C) En hållbar regional utveckling Sammanfattning För Centerpartiet handlar regional tillväxt om att stärka regioners

Läs mer

Svar på motion 2012:08 om fler företag och arbetstillfällen i Knivsta

Svar på motion 2012:08 om fler företag och arbetstillfällen i Knivsta Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2012/777 2013-08-13 Kommunstyrelsen Svar på motion 2012:08 om fler företag och arbetstillfällen i Knivsta Förslag till

Läs mer

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation ÖSTERGÖTLAND EN VÄRDESKAPANDE REGION 1. Uppdraget Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation 2. Arbetet 1. Inventera nuläget (vad är gjort hittills och varför, gällande strategier och

Läs mer

Återkoppling angående informations- och dialogmöten om regionbildning och RUS

Återkoppling angående informations- och dialogmöten om regionbildning och RUS Regionförbundet södra Småland Återkoppling angående informations- och dialogmöten om regionbildning och RUS Rfss har ställt frågan till Växjö kommun hur trender och strukturella förändringar påverkar Växjö

Läs mer

Halmstads kommun Sammanträdesprotokoll

Halmstads kommun Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens ledningsutskott 2017-05-16 1(15) Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal, 16 maj 2017 kl 09:00 ande Ledamöter Carl Fredrik Graf (M), Ordförande Anders Rosén (S) Kjell Helgesson (C)

Läs mer

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region Internationalisering Globaliseringen Ökat informationsutbyte och minskade hinder för migration, investeringar och handel har påverkat den ekonomiska utvecklingen i världen. Globaliseringen har dessutom

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län i oktober månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Hallands län i oktober månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län i oktober månad 2016 Arbetslösheten fortsätter att öka i Halland Arbetslösheten i länet ökar sedan

Läs mer

Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län Övergripande synpunkter avseende strategin

Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län Övergripande synpunkter avseende strategin 1(5) Datum Diarienummer Region Västerbotten 2013-09-13 Vårt dnr 1.6.2-2013-2621 Box 443 Ert dnr 12RV0136-16 Dokumenttyp 901 09 UMEÅ REMISSVAR Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län 2014-2020

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Carl Fredrik Graf (M), ordförande Suzanne Åkerlund (FP) 50-52 Michael Svensson (S) Jonas Bergman (M) Sofia Levin (S)

Carl Fredrik Graf (M), ordförande Suzanne Åkerlund (FP) 50-52 Michael Svensson (S) Jonas Bergman (M) Sofia Levin (S) Kommunstyrelsens ledningsutskott 2015-03-25 1(14) Plats och tid: Kommunstyrelsens sessionssal, kl 08:30-11:00 Beslutande: Carl Fredrik Graf (M), ordförande Suzanne Åkerlund (FP) 50-52 Michael Svensson

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Dnr. Kon 2017/37 Plan för fortsatt arbete med YH-utbildningar i Järfälla

Dnr. Kon 2017/37 Plan för fortsatt arbete med YH-utbildningar i Järfälla TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2017-03-28 Kompetensnämnden Dnr. Kon 2017/37 Plan för fortsatt arbete med YH-utbildningar i Järfälla Förslag till beslut Kompetensförvaltningen föreslår att: 1 Kompetensnämnden godkänner

Läs mer

Länsstyrelsens länsuppdrag

Länsstyrelsens länsuppdrag Uppgradering av RUP Länsstyrelsens länsuppdrag I startblocken mot nästa programperiod Ny strategi med vissa kvantitativa mål blir styrande Dialogmöten Innovation och förnyelse Tillgänglighet Kompetensförsörjning

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2013-03-05 1(15)

Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2013-03-05 1(15) Kommunstyrelsen 2013-03-05 1(15) Plats och tid: Kommunstyrelsens sessionssal, kl 09:00-13:55 Beslutande: Carl Fredrik Graf (M), ordförande Suzanne Åkerlund (FP) Anders Rosén (S) Aida Hadzialic (S) Mikaela

Läs mer

Framtid Simlångsdalen

Framtid Simlångsdalen Framtid Simlångsdalen Projektbeskrivning April 2015 SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET Projektbeskrivning för Framtid Simlångsdalen Innehåll Bakgrund... 2 Omvärldsanalys... 2 Geografiskt läge... 2 Befolkning och

Läs mer

3. Gävle kommun skapar de bästa förutsättningarna för företagande i jämförelse med andra kommuner i Stockholmsregionen

3. Gävle kommun skapar de bästa förutsättningarna för företagande i jämförelse med andra kommuner i Stockholmsregionen Sid 1 (5) Tjänsteskrivelse 2016-09-07 Näringslivsprogram Näringslivsprogrammet utgår från det kommunövergripande målet Gävle kommun bidrar till att skapa goda förutsättningar för företagande och arbetstillfällen.

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Carl Fredrik Graf (M), ordförande Suzanne Åkerlund (FP) Mikaela Waltersson (M) Aida Hadzialic (S) Svein Henriksen (MP)

Carl Fredrik Graf (M), ordförande Suzanne Åkerlund (FP) Mikaela Waltersson (M) Aida Hadzialic (S) Svein Henriksen (MP) Kommunstyrelsens ledningsutskott 2013-09-24 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sessionssal, kl 08:30-11:40 ande: Carl Fredrik Graf (M), ordförande Suzanne Åkerlund (FP) Mikaela Waltersson (M) Aida Hadzialic

Läs mer

Näringslivsstrategi Näringslivsstrategi Kommunfullmäktige /Paragraf Dnr KA 2016/281 Sid 1/7

Näringslivsstrategi Näringslivsstrategi Kommunfullmäktige /Paragraf Dnr KA 2016/281 Sid 1/7 Näringslivsstrategi Kommunfullmäktige 2016-08-25/Paragraf Dnr KA 2016/281 Sid 1/7 Näringslivsstrategi 2016-2022 Näringslivsstrategi Kommunfullmäktige 2016-08-25/Paragraf Dnr KA 2016/281 Sid 2/7 Innehållsförteckning

Läs mer

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 1 Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 Näringslivsprogrammet har sin utgångspunkt i 2020 för Åmåls kommun Sveriges mest gästvänliga stad Syfte Åmåls kommuns Näringslivsprogram har till syfte att

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av april månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av april månad 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 11 maj 2012 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län april 2012 9 493 (6,3%) 4 718 kvinnor (6,4%)

Läs mer

Arbetsmaterial. 2014-06-26 Ks 1014/2012. Tillväxtrådet. Näringslivsprogram. Örebro kommun

Arbetsmaterial. 2014-06-26 Ks 1014/2012. Tillväxtrådet. Näringslivsprogram. Örebro kommun 2014-06-26 Ks 1014/2012 Tillväxtrådet Näringslivsprogram Örebro kommun Förord Det här programmet beskriver Örebro kommuns målsättningar och prioriteringar för en hållbar näringslivsutveckling och ett gott

Läs mer

Strategi för kvalitets- och innovationsarbete inom staden och samarbete med högre utbildning och forskning

Strategi för kvalitets- och innovationsarbete inom staden och samarbete med högre utbildning och forskning PM 2015:79 RI (Dnr 138-723/2015) Strategi för kvalitets- och innovationsarbete inom staden och samarbete med högre utbildning och forskning Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.

Läs mer

1(8) Verksamhetsplan 2015. Antagen vid årsmöte 1 april 2015

1(8) Verksamhetsplan 2015. Antagen vid årsmöte 1 april 2015 1(8) Verksamhetsplan 2015 Antagen vid årsmöte 1 april 2015 2(8) Föreningens ändamål Företag i Samverkan i Östhammars kommun har enligt stadgarna som ändamål att främja en god samverkan mellan de ideella

Läs mer

Policy för föreningsbidrag och kommunal medfinansiering

Policy för föreningsbidrag och kommunal medfinansiering Policy för föreningsbidrag och kommunal medfinansiering Antagen av kommunfullmäktige 26 oktober 2016, 2016KS/0069 Innehåll Inledning... 3 Vägledande princip den kommunala kompetensen... 3 Riktlinjer och

Läs mer

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun Riktlinjer för IT i Halmstads kommun VER 1.0 Innehåll Bakgrund...3 Syfte...3 Drivkrafter för IT i Halmstads kommun...3 Övergripande inriktning...4 Inriktning för kommunens IT-engagemang...5 Service...5

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Strategi för EU- och internationellt arbete/ antagande

Strategi för EU- och internationellt arbete/ antagande Tjänsteskrivelse 1(1) 2016-11-28 Dnr: KS 2016/327 Kommunstyrelsen Strategi för EU- och internationellt arbete/ antagande Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut Strategi för EU-arbetet i Kävlinge kommun

Läs mer

Yttrande över remiss av Riktlinjer för idéburet offentligt partnerskap (IOP)

Yttrande över remiss av Riktlinjer för idéburet offentligt partnerskap (IOP) Arbetsmarknadsförvaltningen Enheten för flyktingsamordning Tjänsteutlåtande Sida 1 (7) 2017-10-05 Handläggare Annika Rosbring Telefon: 08 508 35 480 Till Arbetsmarknadsnämnden den 17 oktober 2017 Ärende

Läs mer

Dnr: 2014/687-BaUN-019. Haidi Bäversten - BUNHB01 E-post: Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott

Dnr: 2014/687-BaUN-019. Haidi Bäversten - BUNHB01 E-post: Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott Haidi Bäversten - BUNHB01 E-post: haidi.baversten@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2014-03-28 Dnr: 2014/687-BaUN-019 Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott Information- Lokal överenskommelse

Läs mer

Kunskap kompetens - arbete Processbeskrivning för programhandling

Kunskap kompetens - arbete Processbeskrivning för programhandling Kunskap kompetens - arbete Processbeskrivning för programhandling Tommy Johansson, SPU 2013 Innehållsförteckning Kunskap kompetens - arbete 1 1. Bakgrund och uppdrag 3 2. Intressenter 5 2.1 Politik 5 2.2

Läs mer

Kurvorna pekar nedåt!

Kurvorna pekar nedåt! Kurvorna pekar nedåt! 2 ½ år av mandatperioden har gått och vi socialdemokrater ser med oro på utvecklingen för Karlstad. Vi har under mandatperioden lagt en rad förslag som skulle påverkat utvecklingen

Läs mer

Sekreterare: Paragrafer: 279-294 Mikael Petersson. ANSLAG / BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Halmstads kommun, Kommunstyrelsen

Sekreterare: Paragrafer: 279-294 Mikael Petersson. ANSLAG / BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Halmstads kommun, Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2012-10-23 1(21) Plats och tid: Kommunstyrelsens sessionssal, kl. 14:00-15:20 ande: Övriga deltagande: Utses att justera: Justeringens plats och tid: Carl Fredrik Graf (M), ordförande Suzanne

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Uppdragsplan Kommunstyrelsens uppdragsplan KS 2017/0406. Fastställd av kommunstyrelsen den 3 april 2017

Uppdragsplan Kommunstyrelsens uppdragsplan KS 2017/0406. Fastställd av kommunstyrelsen den 3 april 2017 Uppdragsplan 2017 2017-04-03 Kommunstyrelsens uppdragsplan 2017 KS 2017/0406 Fastställd av kommunstyrelsen den 3 april 2017 Uppdragsplanen innehåller planeringsförutsättningar, uppdrag, mål och fokusområden

Läs mer

Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020

Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020 sida 1 2013-03-06 Dnr:2013-54 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020 Bakgrund VÄSTRA GÖTALAND 2020 sätter ramarna för arbetet med tillväxt

Läs mer

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 Stadskontoret Utredningsenheten BILAGA TILL TJÄNSTESKRIVELSE 2007-10-02 1 (5) Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 INLEDNING Bakgrund Samhället präglas av att interaktion

Läs mer

ÄNGELHOLMS KOMMUN Kraftsamling Ängelholm Vision 2020

ÄNGELHOLMS KOMMUN Kraftsamling Ängelholm Vision 2020 ÄNGELHOLMS KOMMUN Kraftsamling Ängelholm Vision 2020 Ett handslag för strategiska åtgärder med sikte på hållbar ekonomisk tillväxt i Ängelholm Förutsättningarna för näringsliv och offentlig sektor förändras

Läs mer

En stärkt yrkeshögskola ett lyft för kunskap (Ds 2015:41) Remiss från Utbildningsdepartementet Remisstid den 16 november 2015

En stärkt yrkeshögskola ett lyft för kunskap (Ds 2015:41) Remiss från Utbildningsdepartementet Remisstid den 16 november 2015 PM 2015:193 RIII (Dnr 110-1277/2015) En stärkt yrkeshögskola ett lyft för kunskap (Ds 2015:41) Remiss från Utbildningsdepartementet Remisstid den 16 november 2015 Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av februari 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av februari 2013 Blekinge, 8 mars 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av februari 2013 Vissa ljuspunkter på en mörk arbetsmarknad Arbetsmarknaden i Blekingen påverkas i hög grad av den ekonomiska

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, september 2016

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, september 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ida Karlsson Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, september 2016 Arbetsmarknaden i Jönköpings län fortsatte att vara stark under

Läs mer

Regionledningskontoret Regional utveckling Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Regionledningskontoret Regional utveckling Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Tjänsteskrivelse 2015-10-27 RJL 2015/2222 Regionledningskontoret Regional utveckling Karolina Borg Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Ung företagsamhet Förslag till beslut Nämnden för

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län april månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Hallands län april månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län april månad 2015 Arbetslöshet minskar inte längre Arbetslösheten har minskat sedan början av 2014.

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län i september månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Hallands län i september månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län i september månad 2016 Arbetslösheten fortsätter att öka i Halland Kungsbacka har fortfarande den

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av maj månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av maj månad 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 15 juni 2012 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län maj 2012 8 964 (6,0%) 4 502 kvinnor (6,2%)

Läs mer