RAPPORT 2: FÖRDJUPNING Stockholms län Bostadsbristens konsekvenser för våldsutsatta kvinnor och barn

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RAPPORT 2: FÖRDJUPNING Stockholms län Bostadsbristens konsekvenser för våldsutsatta kvinnor och barn"

Transkript

1 RAPPORT 2: FÖRDJUPNING Stockholms län Bostadsbristens konsekvenser för våldsutsatta kvinnor och barn Innehåll - Övergripande om fullbeläggning på kvinnojourernas skyddade boenden - Exempel: Sollentuna - Antal kvinnor och barn på skyddat boende totalt Stockholms län - Vad säger kommunerna i Stockholms län? BILAGA A: Svar från 15 Stockholmskommuner BILAGA B: Fullständig statistik från kvinnojourerna, citat och exempel BILAGA C: Om kommunundersökningen

2 Övergripande om fullbeläggning på kvinnojourernas skyddade boenden Även om problemet att behöva avvisa våldsutsatta kvinnor och barn plats är konstant på många kvinnojourer syns en dramatisk ökning på flera håll. År 2012 tvingades jourerna säga nej till 6 av 10 (64 %) av de kvinnor som själva eller via socialtjänsten sökte plats på det skyddade boendet. (Siffrorna gäller för hela landet). Detta kan jämföras med drygt varannan (55 %) året innan. Antalet barn som avvisas är troligtvis lika många som antalet kvinnor. *Många söker plats hos flera kvinnojourer tills de finner någon som inte har fullt, alltså är varje avvisning inte lika med en individ. Oftast är orsaken till att man behöver neka plats att jouren är fullbelagd. Oftast för att kvinnor och barn bor kvar längre än de behöver eftersom det är så svårt för dem att hitta en egen bostad. Enligt Socialtjänstlagen är det socialtjänstens ansvar att hjälpa våldsutsatta på lång sikt. Socialstyrelsen menar att aktivt stöd kan behövas för att bistå den som utsatts för våld till att hitta ny bostad. Enligt Socialstyrelsen är socialtjänsten skyldig att utreda varje våldsutsatt kvinnas behov av hjälp med att söka efter en ny bostad. I storstädsregionerna och allra mest i Stockholm ställer bristen på hyresrätter och kommunala bostadsförmedlingar till med stora problem för kommunerna. 10 av 15 kommuner i Stockholms län som svarat på vår undersökning anger dock att de inte har någon handlingsplan på området. 100 % av de svarande kommunerna i Stockholms län anger att bristande tillgång på är en försvårande faktor och 10 av 15 att avsaknaden av bostadsförtur är ett problem när det gäller att underlätta för att kvinnor och deras barn inte behöver bo på en kvinnojour under en längre tid efter det att det akuta skyddsbehovet har upphört. Kvinnojouren i Södertälje var 2012 tvungna att neka 60 kvinnor jämfört med 24 stycken året innan. Västerorts kvinnojour tvingades år 2012 säga nej till 40 kvinnor och 24 barn jämfört med 18 kvinnor och 8 barn Kvinnojouren Täby-Danderyd nekade 42 kvinnor plats under 2012 jämfört med 24 stycken året innan. Alla Kvinnors Hus nekade 181 kvinnor plats år 2012 jämfört med 167 året innan på grund av fullbeläggning. Fullbeläggningen beror på att kvinnor och barn bor kvar längre på jouren då många har svårt att hitta bostad. Få har tillräckligt med kapital för

3 att kunna köpa en egen bostad eller tillräcklig tid i kö för att få hyra. Dessutom upplever vi att det blir allt svårare för våldsutsatta kvinnor att få förtur, när de ansöker om det. Det har hänt vid ett par tillfällen att kvinnor erbjudits kommunkontrakt (att de alltså får hyra i andra hand av kommunen/socialtjänsten). Men i många fall flyttar kvinnor till anhöriga, till vänner och till lägenheter de får i andra hand, säger Alla Kvinnors Hus. Exempel: Sollentuna Sollentuna kvinnojour var tvungna att neka åtta kvinnor och sju barn plats på det skyddade boendet bara under oktober månad. Detta kan jämföras med 31 kvinnor och 42 barn under hela Verksamhetsledare på Sollentuna kvinnojour berättar: Oftast beror det på fullbeläggning på jouren eller svårt att matcha olika personer i samma lägenhet, till exempel en familj med väldigt många barn med ensamstående kvinna. Boendetiden för kvinnor med barn är i snitt längre än för kvinnor utan barn. Förra året bodde kvinnor med barn i snitt i 100 dygn i boendet medan ensamstående kvinnor stannade i snitt 37 dygn. Detta anser vi vara problematiskt eftersom det påverkar barnen negativt att bo för länge i skyddat boende. Bostadsbristen i Stockholm, kommunernas brist på sociala lägenheter (speciellt för vår målgrupp), utförsäljningen av allmännyttan samt oviljan att arbeta över kommungränser (kommunala självstyret) med dessa frågor leder till svårigheter för vår målgrupp att gå vidare i sina liv. I de allra flesta fall lämnas kvinnorna själva med att försöka lösa bostadsfrågan, kommunerna tar väldigt lite ansvar i regel. Som kvinnojour har vi små eller inga möjligheter att vara behjälpliga i mer än att stötta i bostadssökandet. Många kvinnor har också varit utsatta för ekonomiskt våld och har svårigheter att ta sig in på den reguljära arbetsmarknaden. Då återstår andrahandsbostadsmarknaden och eventuellt inneboende, ofta kortsiktiga och osäkra lösningar som blir särskilt svåra eller rent av omöjliga för barnfamiljer.

4 Det enda stöd som finns kvinnorna vår jour möter är den boendekedja Sollentuna kommun har tillsammans med övriga nordvästkommuner (Sigtuna, Järfälla, Upplands Väsby, och Solna). De har lagt in varsin lägenhet som ska verka som ett mellanboende eller som skyddat boende. För att få kunna ställa sig i kön till detta krävs att socialtjänsten ställer en där, en polisanmälan, att man är skriven i någon av dessa kommuner samt att det görs en hot- och riskbedömning enligt Freda. Man kan få stanna i sådan lägenhet upptill ett år och man har regelbunden kontakt med sin handläggare. I övrigt finns inget annat stöd. Ibland har de aktiva och anställda på kvinnojouren försökt använda sina privata nätverk, ibland försöker de stötta kvinnan i att söka kvarsittning (trots att detta inte är den bästa lösningen ur ett säkerhetsperspektiv) för att åtminstone få ett kontrakt att eventuellt kunna byta sen och ibland måste de försöka hjälpa henne att bli motiverad att söka sig bort från Stockholm med omnejd. Det är väldigt svårt och leder till mycket frustration för alla inblandade.

5 Antal kvinnor och barn boende på SKR:s kvinnojourer i Stockholms län år 2012* Kvinnor: 312 st. Barn: 287 st. Genomsnittligt antal boendedygn för kvinnor och barn på kvinnojour Kvinnor: 41 st. Barn 48 st. Antal som nekades boendeplats: Kvinnor: 386 st Barn: 80 st.* *OBS: Dessa siffror bygger på statistik 13 av SKR:s 15 kvinnojourer i Stockholms län och är alltså inte fullständig. Dubbelrapportering kan förekomma, då samma kvinnor och barn kan ha avvisats från flera kvinnojourer för att sedan fått plats på annan kvinnojour. De avvisade barnen är kraftigt underrapporterade då uppgift om barn inte alltid antecknas när en kvinna nekas plats. Hela landet Totala antalet kvinnor som bodde på SKR:s kvinnojourers boenden 2012: st.* Totala antalet barn som bodde på SKR:s kvinnojourers boenden 2012: 966 st.* Totala antalet kvinnor som bodde på SKR:s kvinnojourers boenden 2011: 913 st.* Totala antalet barn som bodde på SKR:s kvinnojourers boenden 2011: 858 st.* Totala antalet avvisningar kvinnor 2012: st.* Totala antal avvisningar barn 2012: 603 st.* Totala antalet avvisningar kvinnor 2011: 1134 st.* Totala antal avvisningar barn 2011: 395 st.* *OBS: Dessa siffror bygger på statistik från % av SKR:s kvinnojourer och är alltså inte fullständig. Dubbelrapportering kan förekomma, då samma kvinnor och barn kan ha avvisats från flera boenden. De avvisade barnen är kraftigt underrapporterade då uppgift om barn inte alltid antecknas när en kvinna nekas plats.

6 Vad säger kommunerna i Stockholms län? En undersökning SKR genomförde i juni 2013 visar att 36 procent av de totalt 172 stycken svarande kommunerna har en handlingsplan för en långsiktig lösning gällande boendet för de kvinnor och deras barn som tvingats fly sina hem på grund av våld. 20 procent av kommunerna uppger att en sådan handlingsplan kommer att tas fram under Nästan häften av de svarande kommunerna uppger att en sådan plan inte finns. 10 av 15 svarande kommuner i Stockholms län uppger att de saknar en handlingsplan. 72 procent av kommunerna i landet anser att bristande tillgång på hyreslägenheter försvårar arbetet med att lösa boendefrågan enligt deras intentioner. I Stockholms län anger 100 % av svarande kommuner att bristande tillgång på är en försvårande faktor och 7 av 15 att avsaknaden av officiell bostadsförmedling i kommunen är ett problem. 10 av 15 eller 67 % av kommunerna anger att avsaknaden av är ett problem. Det är en brist på hyreslägenheter i hela Stockholms län. En kvinna som exempelvis har hyresskulder och inte har en fast anställning är inte särskilt attraktiv på bostadsmarknaden. Det är mycket svårt att lösa hennes boendesituation trots att starka skäl föreligger, svarar ansvarig inom Salems kommun på vår enkät. Långsiktigt boende är mycket svårt att tillgodose med anledning av bostadsbrist, svarar ansvarig inom Österåkers kommun på vår enkät. Vi brukar ofta råda kvinnan att flytta till annan kommun vilket en del valt att göra. Det förekommer att kvinnan inte har egen inkomst som gör att det är svårt att skriva eget kontrakt, språksvårigheter samt att personen inte är integrerad i samhället kan försvåra att hitta en bostad, svarar ansvarig inom Sundbybergs stad på vår enkät.

7 BILAGA A: Svar från kommunerna i Stockholms län Kommun Haninge kommun Tyresö kommun Har er kommun en handlingsplan för en långsiktig lösning gällande boendet för de kvinnor och deras barn som tvingats fly sina hem på grund av våld? Nej Ja, Utifrån individuell situation samverkar samordnaren för våldsutsatta i nära relation med berörda aktörer; försörjningsstöd, bostadskonsulent eller i förelkommande fall andra kommuner. Det gäller både boende och annat stöd till vuxen och Vad gör er kommun för att underlätta för att kvinnor och deras barn inte behöver bo på en kvinnojour under en längre tid efter det att det akuta skyddsbehovet har upphört? Arbetar tillsammans med den "våldsutsatta" för att hitta bästa individuella lösningen på bofrågan. Vi följer våra handlingsplaner både den interna och externa där vi aktivt samverkar för att underlätta. Vi är också aktiva i samverkan med andra kommuner vid behov av bosättning på ny ort. Faktorer i er kommun som kan försvåra arbetet med boendefrågan enligt era intentioner? - det finns ingen officiell bostadsförmedling i kommunen Övrig kommentar

8 Österåkers kommun Stockholms stad barn. Nej, Vi har i dagsläget ingen färdig handlingsplan men arbetet har inletts för att se över hur socialnämnden arbetar när relationsvåld förekommer. Nej Långsiktigt boende är mycket svårt att tillgodose med anledning av bostadsbrist. Utifrån hushållets möjligheter att finna mer långsiktigt bistås hushållet. Stöd till kontakt med juridiskt ombud är en viktig del i normaliseringen. - Stockholms stad anger i budget 2013 följande: Kvinnor som bott på skyddat boende ska vid behov erbjudas utslussningslägenheter om de inte kan återvända till sitt ordinarie boende. Staden arbetar med olika insatser för att genomföra detta, men bostadssituationen i Stockholm försvårar arbetet. - Några stadsdelsförvaltningar har enstaka utslussningslägenheter/mellanboenden som kvinnor och deras barn kan bo i under en övergångsperiod. - Socialtjänsten kan ansöka om förtur hos Bostadsförmedlingen. År 2012 gick 14% av alla beviljade förturer - det finns ingen - det finns ingen officiell bostadsförmedling i kommunen - det finns ingen samverkan med andra kommuner i länet Bostadsbristen är den enskilt största hindret för att stadigvarande boende i kommunområdet.

9 Nynäshamns kommun Täby kommun Danderyds kommun Sundbybergs stad Ja, Antagen av nämnden och fungerar som ett styrdokument Nej Nej, men det kommer att tas fram under 2013 Nej till våldsutsatta kvinnor och deras barn. Utreder om behov från socialtjänsten krävs för att finna annat boende och i så fall löser det inom kommunen genom boendekonsulent och behövs flytt till annan kommun kontaktas andra kommuner. Socialsekreterare försöker coacha henne att hitta annat boende. Vi utvecklar arbetet med barn och unga och deras familjer genom Signs of Safety, det vill säga trygga barnen i det egna hemmet. Ger information i god tid till den - det finns ingen samverkan med andra kommuner i länet - det finns ingen - det finns ingen allmännytta i kommunen - det finns ingen officiell bostadsförmedling i kommunen - det finns ingen - det finns ingen Vi är en till ytan liten kommun vilket kan innebära en riskfaktor i förekommande fall. Vi brukar ofta råda kvinnan

10 Nacka kommun Nej, Vi släpper inte ärendet då skyddsbehovet berörda (material, tips och råd hur man praktiskt kan söka boenden), involverar relationsvåldsbehandlare och eventuellt kvinnojouren att tillsammans med personen leta efter ett stadigvarande boende. Vi har haft två jourlägenheter (dock ej långvariga lösningar) som vi oftast inte kan använda för att personen inte kan vistas i Sundbyberg. Vi hänvisar till personen egna nätverk för stöd (obs, inte vid hedersrelaterat våld). Vi har tillgång till lägenheter i andra kommuner genom ett samarbete i nordväst som kallas boendekedjan, har dock inte använt oss av den hittills. Vi kan generellt sett bara erbjuda kortsiktiga lösningar (upp till fyra månader vid särskilda skäl). Om hotet inte kvarstår kan det ibland vara så att vi beviljar tillfälligt boende på vandarhem under tiden de letar efter eget boende. Vi tillsätter ibland en kontaktperson som kan vara kvinnan behjälplig med att hitta andra boendeformer. - det finns ingen att flytta till annan kommun vilket en del valt att göra. Det förekommer att kvinnan inte har egen inkomst som gör att det är svårt att skriva eget kontrakt, språksvårigheter samt att personen inte är integrerad i samhället kan försvåra att hitta en bostad.

11 Salems kommun fortfarande finns. Vi försöker att hitta alternativ till andra boendeformer, stödboende, socialt kontrakt m.m. Men svårt med tillgången till lägenheter. Finns kvinnor som valt att flytta från kommunen till städer där de lättare kan få bostad Ja Tyvärr får kvinnor och barn bo längre än nödvändigt under tiden som alternativ söks. Vi för kontinuerliga diskussioner med kvinnan och var hon bör ta vägen efter det akuta skyddsbehovet har upphört. Vi är behjälpliga i kontakten med andra kommuner och hyresvärdar för att hjälpa henne med flytt, om hon inte kan lösa situationen på egen hand. - det finns ingen allmännytta i kommunen - det finns ingen officiell bostadsförmedling i kommunen - det finns ingen samverkan med andra kommuner i länet - det finns ingen - det finns ingen allmännytta i kommunen - det finns ingen officiell bostadsförmedling i kommunen Det är en brist på hyreslägenheter i hela Stockholms län. En kvinna som exempelvis har hyresskulder och inte har en fast anställning är inte särskilt attraktiv på bostadsmarknaden. Det är mycket svårt att lösa hennes boendesituation trots att starka skäl föreligger. Botkyrka kommun Nej, men det kommer att tas fram under 2013 Vi har jourlägenheter, kommunkontrakt och arbetar i samverkan med det allmännyttiga - det finns ingen samverkan

12 Sollentuna kommun Södertälje kommun Nej, Det finns en samverkan med Nordvästkommunerna, bl a en boendekedja. Ja bostadsföretaget. Boendekedjan - en samverkan mellan flera Nordvästkommuner Vi försöker så snabbt det går få fram bostäder både i vår egen kommun men också utanför kommunen. Problemet är att det är svårt att få över personer till andra kommuner. med andra kommuner i länet - Ja, det finns ingen - det finns ingen officiell bostadsförmedling i kommunen - det finns ingen - det finns ingen samverkan med andra kommuner i länet I Södertälje har vi ett avtal med vår kommunala bostadsbolag där vi kan skriva kontrakt och sen hyra ut i andra hand till personer som har utsatt för våld. Huddinge kommun [Inget svar] [Inget svar] [Inget svar] Om den våldsutsatta har svårigheter att ordna ett boende på lång sikt kan stöd ges av socialförvaltningens boendehandläggare. Stödet kan - det finns ingen Solna stad innefatta kontakt med hyresvärdar - det finns ingen officiell Nej, men det kommer att och information om aktuella bostadsförmedling i tas fram under 2013 möjligheter att hitta boende i kommunen närområdet. Förvaltningen har även tillgång till en jourlägenheter som kan användas under en kort tid mellan kvinnojour och mer

13 Vallentuna kommun Ja, samverkan med andra kommuner långsiktigt boende. Förvaltningen har även samarbete med några andra kommuner i en boendekedja som möjliggör boende med socialt kontrakt i en annan kommun under max ett år. Samverkan med andra kommuner - det finns ingen - det finns ingen allmännytta i kommunen

14 BILAGA B: Fullständiga svar från kvinnojourerna i Stockholms län angående fullbeläggning på skyddade boenden, problembeskrivning och lösningsförslag. Stockholms län Kvinnojouren i Täby Danderyd Västerorts kvinnojour Kvinnojouren i Huddinge Kvinnojouren i Södertälje Kvinnor / Barn jouren tvingad es avvisa Oktober 2013 Kvinnor / Barn jouren tvingad es avvisa Hela år 2012 Kvinnor / Barn jouren tvingad es avvisa Hela år / /? 24 kvinnor Väntar på svar Väntar på svar Väntar på svar Nekas p.g.a. Fullbela gt, för stor familj, 4-5 barn. 40 / / 8 Väntar på svar 57 /? 54 /? Väntar på svar 60/? 24/? Väntar på svar Ökar boendetiden? + Problemets orsak (Citat från nov 2013 om inget annat anges) Det är väldigt olika och jag tycker att tack vare kvinnornas ständigt sökande efter bostäder, samt soc.handläggare (bra sådana), vårt övergångsboende och Melissafonden, gör en viss nytta, faktiskt. Stöd som finns idag inom kommunen Melissafonden Lis Nordell Jourens lösningsförslag Som alla känner till, är det nästan omöjligt att få tag på ett boende med förstahandskontrakt i Stockholmsregionen / Maj Andersson, föreståndare i Kvinnojouren Täby/Danderyd.

15 Kvinnojouren i Sigtuna Q-jouren; RFHL:s kvinnojour för kvinnor i missbruk Alla Kvinnors Hus, Stockholm Väntar på svar 4 kvinnor / tar ej emot barn 23/? 181 kvinnor 32/36 33 / 31 Väntar på svar Fullbela kvinnor kvinnor gt, och / tar ej / tar ej ibland emot emot kvinnor barn barn som är för psykiskt sjuka för att kunna bo kollektiv t på en liten yta. 167 kvinnor Fullbela gt Nej har varit likadant sedan starten, våra kvinnor drabbas inte enbart utav bostadsbristen utan har andra skäl tex behov av behandling för beroende eller så stora skulder o inget arbete så de inte kan komma ifråga för ett kontrakt oavsett. Det behövs fler alternativa lösningar. Ja. Framförallt för att många kvinnor har svårt att hitta andra boenden. Få har tillräckligt med kapital för att kunna köpa ett eget boende eller tillräcklig tid i kö för att få hyra. Dessutom upplever vi att det blir allt svårare för Det stöd som finns är socialtjänsten o olika former av korttidsboenden. Några enstaka lyckas ordna med ett andrahandsboende men det är högst ovanligt. Vi försöker hjälpa kvinnor att söka förtur, ställa sig i bostadsköer samt vara behjälplig när de söker lägenheter på andrahandsmarknaden. Ibland händer det att socialtjänsten i stadsdelen eller kommunen kan hjälpa till med ett sk. Mellanboende. Det har hänt vid ett par tillfällen att kvinnor erbjudits kommunkontrakt Driva att kvinnor med beroende får en möjlighet att bearbeta sin våldsupplevelse på behandlingshem. Enbart kvinnor i behandlingen då det inte ska finnas män som deltar i detta.

16 Somaya kvinnojour Sollentuna kvinnojour, kontakt Väntar Väntar på svar på svar 8/7 Uppgift saknas 15 kvinnor 31/42 Fullbel agt eller svårt att matcha olika boende (ex en familj med väldigt många barn med ensamst ående kvinna) våldsutsatta kvinnor att få förtur, när de ansöker om det. Ja. Boendetiden för kvinnor med barn är i snitt längre än för kvinnor utan barn. Förra året bodde kvinnor med barn i snitt i 100 dygn i boendet medan ensamstående kvinnor stannade i snitt 37 dygn. Detta anser vi vara problematiskt eftersom det påverkar barnen negativt att bo för länge i skyddat boende. Bostadsbristen i Stockholm, kommunernas brist på sociala lägenheter (speciellt för vår målgrupp), utförsäljningen av allmännyttan samt oviljan att arbeta över kommungränser (att de alltså får hyra i andra hand av kommunen/socialtjänsten). Men i många fall flyttar kvinnor till anhöriga, till vänner och till lägenheter de får i andra hand. Nej, inget organiserat. Sollentuna kommun har tillsammans med övriga nordvästkommuner (Sigtuna, Järfälla, Upplands Väsby, och Solna) en boendekedja. De har lagt in varsin lägenhet som ska verka som ett mellanboende eller som skyddat boende. För att få kunna ställa sig i kön till detta krävs att socialtjänsten ställer en där, en polisanmälan, att man är skriven i någon av dessa kommuner samt att det görs en Freda bedömning. Man kan få stanna i sådan lägenhet upptill ett år och man har regelbunden kontakt med sin handläggare. I övrigt inget annat. Ibland har vi försökt använda våra privata nätverk, ibland försöker vi pusha kvinnan att söka kvarsittning (trots att detta inte är Har tyvärr inga lösningsförslag men vi anser att kommunerna måste ta större ansvar för denna grupp. Det borde vara en självklarhet att få hjälp med ett stabilt boende (i synnerhet om man har barn) efter man lyckats ta sig ur en våldsam relation. Det finns en överhängande risk för att kvinnor återvänder till det gemensamma hemmet och till ett liv där våldet fortsätter då bostadfrågan i princip är omöjlig att lösa. I stort sett borde den långsiktiga planeringen när det gäller kvinnor och barn

17 (kommunala självstyret) med dessa frågor leder till svårigheter för vår målgrupp att gå vidare i sina liv. I de allra flesta fall lämnas kvinnorna själva med att försöka lösa bostadsfrågan, kommunerna tar väldigt lite ansvar i regel. Som kvinnojour har vi små eller inga möjligheter att vara behjälpliga i mer än att stötta i bostadssökandet. Många kvinnor har också varit utsatta för ekonomiskt våld och har svårigheter att ta sig in på den reguljära arbetsmarknaden. Då återstår andrahandsbostadsmarkna den och eventuellt inneboende, ofta kortsiktiga och osäkra lösningar som blir särskilt svåra eller rent av omöjliga den bästa lösningen ur ett säkerhetsperspektiv) för att åtminstone få ett kontrakt att eventuellt kunna byta sen, ibland får vi försöka hjälpa henne att bli motiverad att söka sig bort från Stockholm med omnejd. Det är väldigt svårt och leder till mycket frustration för alla inblandade. som kommer till skyddat boende vara bättre från kommunernas sida. En annan tanke är att om man genom lagstiftning och mer förebyggande åtgärder såsom kontaktförbud m.m. skyddspaket och annat skulle kunna se till att kvinnan och barnen kan få komma tillbaka till sitt hem.

18 för barnfamiljer. Tensta kvinnojour Uppgifter saknas om Nacka/Värmdö kvinnojour, Rom- och resande kvinnojour 6/5 15/20 Uppgift saknas Fullbel agt Ja. Detta beror på brist på lägenheter för eget boende. Socialtjänsten, läkare som skriver ut intyg.. etc. Jouren försöker också så gott det går att hitta lämpliga boenden.

19 BILAGA C: Om kommunundersökningen: Agenda PR:s undersökning bygger på en enkät som skickats ut till landets 290 kommuner. Enkäten skickades till respektive kommuns officiella e-postadress med uppmaning om att vidarebefordra respektive enkät till den person som är ansvarig för frågorna på socialförvaltningen eller motsvarande. Ansvarig på förvaltningen gavs sedan möjlighet att vidarebefordra frågorna till annan ansvarig inom kommunen. Respondenterna upplystes om att deras svar anses representera kommunens svar på frågorna. Enkäten (distribuerad genom det webbaserade undersökningsverktyget Easy Research Professional Edition) skickades via mejl 23/5. Den 3/6 och 10/6 skickades påminnelser ut till alla respondenter som ännu inte svarat och svarstiden gick ut den 14/6. Enkäten stängdes den 17/ kommuner har svarat på enkäten, medan 118 kommuner inte har gjort det. Det ger en svarsfrekvens på 59 procent. Det går inte att identifiera några specifika gemensamma nämnare mellan de kommuner som inte svarat på enkäten. Någon granskning av huruvida kommunens svar stämmer överens med verkligheten har inte gjorts. Svaren har tolkats med utgångspunkt ifrån att kommunerna gett en korrekt verklighetsbeskrivning. Några av frågorna ger visst utrymme för tolkningar, samtidigt fanns öppna svarsalternativ och möjlighet till kommentarer. Den sammantagna bedömningen är att resultaten ger en relevant bild av kommunernas ambitioner och insatser inom arbetet med boendefrågan för våldsutsatta kvinnor och deras barn.

Kvinnor / Barn jouren tvingades avvisa Hösten sept-nov 2012. avvisa Hela år 2011

Kvinnor / Barn jouren tvingades avvisa Hösten sept-nov 2012. avvisa Hela år 2011 BILAGA 1: Statistik och kommentarer ang. avvisningar av kvinnor och barn från kvinnojourernas boenden 2011 och sept-nov 2012 Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund, SKR, info@kvinnojouren.se Kontakt:

Läs mer

FÖRTUR TILL BOSTAD FÖR DIG MED SÄRSKILDA BEHOV

FÖRTUR TILL BOSTAD FÖR DIG MED SÄRSKILDA BEHOV FÖRTUR TILL BOSTAD FÖR DIG MED SÄRSKILDA BEHOV UPPLANDS-BRO SIGTUNA ATT ANSÖKA OM FÖRTUR TILL BOSTAD Du som har starka medicinska behov, sociala behov eller en allvarlig hotbild kan ansöka om förtur till

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Bostadsmarknadsenkäten 2010 Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Befolkningsökning i Stockholms län 40 000 35 000 30 000 Inflyttningsnetto Födelsenetto 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 1991

Läs mer

Cykeln i vardagen. En rapport om kommuners arbete för ökad cykling

Cykeln i vardagen. En rapport om kommuners arbete för ökad cykling Cykeln i vardagen En rapport om kommuners arbete för ökad cykling Statistik från Agenda PR:s Kommunspegel December 2013 Inledning Att få fler att välja cykeln som transportmedel är något som i princip

Läs mer

Helsingborgs stads bostadssociala program

Helsingborgs stads bostadssociala program KÄRNFASTIGHETER 2013-12-13 SID 1(12) Helsingborgs stads bostadssociala program Inledning I den här rapporten följer en översyn av det bostadssociala programmet. Syftet med rapporten är att kartlägga stadens

Läs mer

Tjänsteskrivelse bidragsansökan kvinnojouren 2014

Tjänsteskrivelse bidragsansökan kvinnojouren 2014 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 2014-08-25 DNR SN 2014.126 URBAN JONSSON SID 1/1 SUTVECKLARE URBAN.JONSSON@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse bidragsansökan kvinnojouren

Läs mer

500 000 Insatser till våldsutövare samt metoduveckling på det området 900 000 Implementering av organisation samt insatser till våldsutsatta

500 000 Insatser till våldsutövare samt metoduveckling på det området 900 000 Implementering av organisation samt insatser till våldsutsatta Kommuner och stadsdelar- Fördelat 2011 Våld i nära relation med följande inriktningar: Botkyrka 300 000 Samordning av arbetet med våld i nära relation Bromma 800 000 Organisationsutveckling - insatser

Läs mer

Regeringsuppdrag etableringshinder. Peter Karpestam

Regeringsuppdrag etableringshinder. Peter Karpestam Regeringsuppdrag etableringshinder Peter Karpestam Uppdraget Del 1: Belysa konkreta etableringsproblem med fokus på områden där kunskap saknas. Del 2: Lämna förslag på åtgärder som kan underlätta för svaga

Läs mer

Motion för yttrande - Förtur för våldsutsatta

Motion för yttrande - Förtur för våldsutsatta UTDRAG 1 (2) Sammanträdesdatum 2013-10-22 198 Motion för yttrande - Förtur för våldsutsatta Dnr SN 2013/0459 Handlingar Tjänsteskrivelse daterad 2013-10-14 Yttrande ska enligt 5 kap. 11 andra stycket socialtjänstlagen

Läs mer

VÄGEN TILL EGEN BOSTAD

VÄGEN TILL EGEN BOSTAD VÄGEN TILL EGEN BOSTAD Information om socialtjänstens arbete med bostadsfrågor Östervåla Harbo Vittinge Huddunge Tärnsjö Runhällen Morgongåva Heby Vem kan ha rätt till bostad via socialtjänsten? I Socialtjänstlagen

Läs mer

Inkomster. Årsstatistik 2009 för Stockholms län och landsting. Inkomster

Inkomster. Årsstatistik 2009 för Stockholms län och landsting. Inkomster 17 Statistiken i detta kapitel är hämtad från den totalräknade inkomststatistiken, IoT, som innehåller uppgifter om inkomster, avdrag, skatter, förmögenhet och sociala ersättningar för hela Sveriges befolkning.

Läs mer

1206:01. oenden i Stockholm

1206:01. oenden i Stockholm oenden i Stockholm ra alternativa boendeformer att välja bland. Bostadsförmedling i seniorlägenheter och trygghetsbostäder. Dessutom finns ende för dig med större behov av service och omvårdnad. r som

Läs mer

Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Stockholms län 2011 GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Stockholms län 2011 GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Stockholms län 2011 GÖTEBORG 1 Sammanfattning Andelen unga vuxna i Stockholms län som bor i egen bostad har minskat från 50 procent 2009

Läs mer

Kartläggning av hemlöshet Helsingborgs stad 2013. Redovisning av akut hemlöshet situation 1

Kartläggning av hemlöshet Helsingborgs stad 2013. Redovisning av akut hemlöshet situation 1 Kartläggning av hemlöshet Helsingborgs stad Redovisning av akut hemlöshet situation Carin Nilsson Mars Innehållsförteckning Sammanfattning... Inledning... Socialstyrelsens definition av hemlöshet... Målgrupp

Läs mer

Inkomster. 362 Inkomster Årsstatistik 2012 för Stockholms län och landsting

Inkomster. 362 Inkomster Årsstatistik 2012 för Stockholms län och landsting Inkomster Statistiken i detta kapitel är hämtad från den totalräknade inkomststatistiken, IoT, som innehåller uppgifter om inkomster, avdrag, skatter, förmögenhet och sociala ersättningar för hela Sveriges

Läs mer

Skyddsnät saknas. - en rapport om mäns våld mot kvinnor i Skåne, Stockholms och Västra Götalands län.

Skyddsnät saknas. - en rapport om mäns våld mot kvinnor i Skåne, Stockholms och Västra Götalands län. Skyddsnät saknas - en rapport om mäns våld mot kvinnor i Skåne, Stockholms och Västra Götalands län. 1 Innehåll Inledning 3 Feministiskt initiativs slutsatser 4 Tillvägagångssätt 5 Resultat 6 Reflektioner

Läs mer

2015-09-16. Svar på motion Utanförskap i hemlöshet

2015-09-16. Svar på motion Utanförskap i hemlöshet TJÄNSTESKRIVELSE 1 (9) 2015-09-16 Socialnämnden Dnr Son 2015/203, Kst 2015/85 Svar på motion Utanförskap i hemlöshet Förslag till beslut Socialförvaltningens förslag 1. Socialnämnden översänder förvaltningens

Läs mer

Ensamkommande barn och ungdomar i Stockholms län

Ensamkommande barn och ungdomar i Stockholms län 2011-09-09 Ensamkommande barn och ungdomar i Stockholms län Enkätresultat januari 2011 Genomförd och sammanställd av arbetsgruppen socialtjänst och boende i projektet Ensamkommande barn i Stockholms län.

Läs mer

Regelförenkling på kommunal nivå. Stockholm

Regelförenkling på kommunal nivå. Stockholm Regelförenkling på kommunal nivå En väg in Sverige Ja 88% Nej 12% Ja 85% Nej 15% En väg in för företag bör kunna: ge information om gällande regelverk samordna ansökningar förmedla information mellan olika

Läs mer

Fritt fram. En rapport om kommuners arbete med snöröjning av gång- och cykelvägar

Fritt fram. En rapport om kommuners arbete med snöröjning av gång- och cykelvägar Fritt fram En rapport om kommuners arbete med snöröjning av gång- och cykelvägar Statistik från Agenda PR:s Kommunspegel December 2014 Inledning Gång- och cykelvägar som är framkomliga vintertid är viktigt

Läs mer

Ge ungdomar möjlighet till egen lägenhet i (S)tockhol(m)

Ge ungdomar möjlighet till egen lägenhet i (S)tockhol(m) inte bo hos kompisar och hos mina syskon under hela mitt liv, det har jag ju gjort sedan januari 2005 och det gör ja ande. För att jag inte vet hur länge jag får bo kvar, och var jag ska bo sen. Jag ser

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program mot hemlöshet Hemlöshet 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program verksamheter

Läs mer

PM: Politik för att minska hemlösheten

PM: Politik för att minska hemlösheten PM: Politik för att minska hemlösheten Bakgrund En fast bostad är ett grundläggande mänskligt behov, likt mat och kläder, och också en rättighet. I Stockholms stad finns närmare 3000 personer som saknar

Läs mer

Uppföljningsrapport av handlingsplanen- våld i nära relationer

Uppföljningsrapport av handlingsplanen- våld i nära relationer Uppföljningsrapport av handlingsplanen- våld i nära relationer 2014 1. Inledning Arbetet med våld i nära relationer är ett högt prioriterat område utifrån regeringens skrivelse 2007/08:39. Familjefridssamordnarens

Läs mer

Granskning av arbetet med hot och våld i nära relationer

Granskning av arbetet med hot och våld i nära relationer www.pwc.se Revisionsrapport Inger Kullberg Cert. kommunal revisor Granskning av arbetet med hot och våld i nära relationer Trosa kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning...

Läs mer

Rapport boendestöd per april 2013

Rapport boendestöd per april 2013 KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Åström Sinisalo Tobias Datum 2013-05-23 Diarienummer UAN-2013-0312 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Rapport boendestöd per april 2013 Förslag

Läs mer

Antagen av Socialnämnden 2009-05-06, 35 Riktlinjer för arbetet med våldutsatta kvinnor och barn

Antagen av Socialnämnden 2009-05-06, 35 Riktlinjer för arbetet med våldutsatta kvinnor och barn 2009-05-06 dnr 40/09-750 1 Antagen av Socialnämnden 2009-05-06, 35 Riktlinjer för arbetet med våldutsatta kvinnor och barn I Älvsbyns kommun ska våldsutsatta kvinnor och alla barn som bevittnat eller själva

Läs mer

Revisionsrapport. Arbete kring hemlösa. Halmstads kommun. Christel Eriksson. Januari 2012

Revisionsrapport. Arbete kring hemlösa. Halmstads kommun. Christel Eriksson. Januari 2012 Revisionsrapport Arbete kring hemlösa Halmstads kommun Christel Eriksson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Bakgrund 2 3 Granskningsresultat 3 3.1 Socialstyrelsens kartläggning av hemlösa 2011 3

Läs mer

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10)

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Varför bostadsindex?... 3 2 Hur har vi gjort?... 3 3 Avgränsningar... 4 4 Resultat av HSBs bostadsindex 2014... 5 5 bedömning... 9 6 Frågor och

Läs mer

Överenskommelse avseende verksamhetsförlagda inslag i internationella studenters studiegångar samt inom utbildningsvetenskapligt basår

Överenskommelse avseende verksamhetsförlagda inslag i internationella studenters studiegångar samt inom utbildningsvetenskapligt basår Överenskommelse avseende verksamhetsförlagda inslag i internationella studenters studiegångar samt inom utbildningsvetenskapligt basår Överenskommelsen har tagits fram av företrädare för Stockholms universitet,

Läs mer

Svart på Vitt - Så mycket satsar Upplands Väsby

Svart på Vitt - Så mycket satsar Upplands Väsby September 2013 Svart på Vitt - Så mycket satsar Upplands Väsby på skolan i förhållande till andra kommuner - En studie baserad på åren 2005 och 2011 1 Inledning Skolresultaten har under en lång rad av

Läs mer

Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län.

Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Stockholms

Läs mer

Stockholms stad når inte hela vägen i kvinnofridsarbetet

Stockholms stad når inte hela vägen i kvinnofridsarbetet Stockholms stad når inte hela vägen i kvinnofridsarbetet - en halvtidsavstämning av hur stadsdelarna når upp till målen i Stockholms stads program för kvinnofridmot våld i nära relationer Alla Kvinnors

Läs mer

Bostads- och bosättningsfrågor

Bostads- och bosättningsfrågor Rapport 2012 Bostads- och bosättningsfrågor i kommunernas flyktingmottagande i Stockholms län Kartläggning 2011 Karin Wahlgren KOMMUNFÖRBUNDET 2 (38) Innehåll Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Inledning

Läs mer

Riktlinjer för Individ och Familjeomsorgens arbete med Våld i nära relation

Riktlinjer för Individ och Familjeomsorgens arbete med Våld i nära relation Riktlinjer för Individ och Familjeomsorgens arbete med Våld i nära relation Utbildnings- och omsorgsnämnden 2011-04-18 62 Reviderad 2013-06-11 540 Inom Älvkarleby kommuns skall våldsutsatta kvinnor och

Läs mer

TYRESÖ KOMMUN 24 januari 2012. Slutrapportering av attitydmätning

TYRESÖ KOMMUN 24 januari 2012. Slutrapportering av attitydmätning TYRESÖ KOMMUN 24 januari 2012 Slutrapportering av attitydmätning INNEHÅLL Bakgrund & syfte med studien Om studien Genomgång av utvalda resultat Boende i Stor-Stockholm Boende i Tyresö Medarbetare i Tyresö

Läs mer

Huddinge kommun. Uppföljande granskning av stöd till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld

Huddinge kommun. Uppföljande granskning av stöd till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Revisionsrapport 9 / 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Juni-september 2012 Huddinge kommun Uppföljande granskning av stöd till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Innehåll 1. Sammanfattning...

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2014-08-11 SN 2014/0140 0480-450885

Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2014-08-11 SN 2014/0140 0480-450885 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 4-8- SN 4/4 48-45885 Socialnämnden Hemlöshet 4 Förslag till beslut Socialnämnden fattar inget beslut med anledning av informationen. Bakgrund

Läs mer

En dag om hemlöshet i Stockholms län

En dag om hemlöshet i Stockholms län En dag om hemlöshet i Stockholms län 09.00 09.30 Länsstyreslens arbete med att motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden Henrik Weston, Länsstyrelsen 09.30 10.15 Gemensamma mål grund för

Läs mer

Överenskommelse för ärendehantering avseende hemlösa mellan kommunerna i Stockholms län

Överenskommelse för ärendehantering avseende hemlösa mellan kommunerna i Stockholms län TJÄNSTEMANNAREMISS Dnr: KSL/12/0170 2013-03-15 Förvaltningschefer i Stockholms läns kommuner inom socialtjänst eller motsvarande Överenskommelse för ärendehantering avseende hemlösa mellan kommunerna i

Läs mer

Samverkansfunktion Stockholmsregionen

Samverkansfunktion Stockholmsregionen Samverkansfunktion Stockholmsregionen Uppdrag och bakgrund Hösten 2009 togs initiativet att samla ett tiotal aktörer för att diskutera möjligheterna att skapa ett mer formaliserat samverkansforum. Projektet

Läs mer

Åtgärder för att bekämpa våld mot kvinnor. Vad gör socialtjänsten?

Åtgärder för att bekämpa våld mot kvinnor. Vad gör socialtjänsten? Åtgärder för att bekämpa våld mot kvinnor Vad gör socialtjänsten? Åtgärder för att bekämpa våld mot kvinnor Vad gör socialtjänsten? ISSN 1103-8209, meddelande 1999:23 Text: Britt Segerberg Omslagsbild:

Läs mer

ID 1 (7) SID 1 (7) RAPPORT 2011

ID 1 (7) SID 1 (7) RAPPORT 2011 ID 1 (7) SID 1 (7) RAPPORT 2011 Denna första rapport innehåller övergipande information om verksamheten under hela 2011. Den berättar om hur det fungerat utifrån ett samverkansperspektiv med kommuner och

Läs mer

Förlängning av avtal med vårdgivare om tjänsten områdesansvar för barn och vuxna inom allmäntandvården i Stockholms län

Förlängning av avtal med vårdgivare om tjänsten områdesansvar för barn och vuxna inom allmäntandvården i Stockholms län Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-02-06 1 (4) HSN 1009-1008 Handläggare: Maria Hedberg Hälso- och sjukvårdsnämnden 2013-03-18, P 12 Förlängning av avtal med vårdgivare om tjänsten

Läs mer

Tobaks-, alkohol- och narkotikavanor bland unga i Stockholms län

Tobaks-, alkohol- och narkotikavanor bland unga i Stockholms län Tobaks-, alkohol- och narkotikavanor bland unga i Stockholms län Pressträff om resultaten från Stockholmsenkäten 14 Kaisa Snidare, ANDT-samordnare Länsstyrelsen Nationell strategi för ANDT-politiken 11-15

Läs mer

foto: marja beckman konstverk: lars arrhenius jourfokus: Boende

foto: marja beckman konstverk: lars arrhenius jourfokus: Boende foto: marja beckman konstverk: lars arrhenius J jourfokus: Boende En kvinna söker hjälp för att komma undan en man som utsätter henne för våld. Hon får komma till kvinnojourens jourlägenhet och stannar

Läs mer

Samordning för att motverka och förebygga hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden. Information och vägledning

Samordning för att motverka och förebygga hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden. Information och vägledning Samordning för att motverka och förebygga hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden Information och vägledning 2Produktion: Samordning Socialdepartementet för att motverka Form: Blomquist och förebygga

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 30 september 2014

Befolkningen i Stockholms län 30 september 2014 Befolkningen i Stockholms län 3 september 214 Stockholms län har 35 procent av landets folkökning Sveriges folkmängd ökade under de tre första kvartalen 214 med 83 634 personer till 9 728 498. Stockholms

Läs mer

Stödet för barn och ungdomar med hörselnedsättning inom stat och landsting i Stockholms län

Stödet för barn och ungdomar med hörselnedsättning inom stat och landsting i Stockholms län Stödet för barn och ungdomar med hörselnedsättning inom stat och landsting i Stockholms län Team och teamsamordnare vid Hörselhabiliteringen Specialpedagoger vid Hörselhabiliteringen Rådgivare i Specialpedagogiska

Läs mer

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden.

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. Det går bra för Stockholmregionen, men vi står också inför stora utmaningar.

Läs mer

Motion gällande: Hur ska man minska och aktivt bekämpa hemlösheten i Stockholms stad?

Motion gällande: Hur ska man minska och aktivt bekämpa hemlösheten i Stockholms stad? Socialutskottet Motion gällande: Hur ska man minska och aktivt bekämpa hemlösheten i Stockholms stad? Problemformulering Kan vi verkligen kalla vårt samhälle civiliserat och jämställt när vi bryter mot

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Kartläggning av hemlösa år 2013. 2014-02-12 Vår referens. Karin Andersson Utvecklingssekreterare. Karin.Andersson@malmo.

Tjänsteskrivelse. Kartläggning av hemlösa år 2013. 2014-02-12 Vår referens. Karin Andersson Utvecklingssekreterare. Karin.Andersson@malmo. SIGNERAD 2014-01-28 Malmö stad Stadskontoret 1 (10) Datum 2014-02-12 Vår referens Karin Andersson Utvecklingssekreterare Tjänsteskrivelse Karin.Andersson@malmo.se Kartläggning av hemlösa år 2013 STK-2013-969

Läs mer

Våld i nära relationer. Handlingsplan för socialnämnden 2011

Våld i nära relationer. Handlingsplan för socialnämnden 2011 Våld i nära relationer Handlingsplan för socialnämnden 2011 1 Utgångspunkter Enligt 5 kap 11 andra stycket socialtjänstlagen ska socialnämnden särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta

Läs mer

På gång: Hållbar affärsutveckling till befintliga företagare med utländsk bakgrund i Stockholms län, 0,45 mkr. Anbud ska senast lämnas 2010-06-30.

På gång: Hållbar affärsutveckling till befintliga företagare med utländsk bakgrund i Stockholms län, 0,45 mkr. Anbud ska senast lämnas 2010-06-30. Nyhetsbrev nr 8 Så kommer äntligen nästa nyhetsbrev från Entrepreneur Sthlm. I detta nummer tipsar vi om all den rådgivning som nu finns upphandlad och tillgänglig för entreprenörerna i länet. Hjälp oss

Läs mer

56 % NÅGRA SIFFROR OM BOSTADSMARKNADEN. eller mer än varannan ung vuxen saknar egen bostad. Det är den högsta uppmätta andelen någonsin.

56 % NÅGRA SIFFROR OM BOSTADSMARKNADEN. eller mer än varannan ung vuxen saknar egen bostad. Det är den högsta uppmätta andelen någonsin. HYRESGÄSTFÖRENINGEN REGION STOCKHOLM NÅGRA SIFFROR OM BOSTADSMARKNADEN 30 000 bostäder har byggts de senaste 5 åren. 75 000 hade behövts för att motsvara befolkningsökningen. 56 % eller mer än varannan

Läs mer

Promemorian Ökad privatuthyrning av bostäder

Promemorian Ökad privatuthyrning av bostäder US1000, v 1.0, 2010-02-04 REMISSYTTRANDE 1 (5) Dnr 2012-05-14 17-0604/12 Promemorian Ökad privatuthyrning av bostäder (Ju2012/3159/L1) Detta remissyttrande avser förslagen i den inom Regeringskansliet

Läs mer

Uppföljning av bostadsbyggandet

Uppföljning av bostadsbyggandet Rapport2001:01 2015:7 Rapport Uppföljning av bostadsbyggandet Rapport 2015:7 Uppföljning av bostadsbyggandet Foto omslag: Bostadsbyggnation på Södermalm, Stockholm. Christina Fagergren. Utgivningsår:

Läs mer

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 1 När den egna kraften inte räcker till Samhällets skyddsnät ska ge trygghet och stöd till människor

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2015

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2015 Befolkningen i Stockholms län 31 mars 215 Över 2,2 miljoner i länet Sveriges folkmängd var 9 767 357 den 31 mars 215, en ökning med 2 2 sedan årsskiftet. Stockholms län ökade med 7 61 till 2 25 15. De

Läs mer

Tusen tack till Jagvillhabostad.nu som varit till stor hjälp vid utformandet av denna lilla guide.

Tusen tack till Jagvillhabostad.nu som varit till stor hjälp vid utformandet av denna lilla guide. SöderS BOSTADSGUIDE Tusen tack till Jagvillhabostad.nu som varit till stor hjälp vid utformandet av denna lilla guide. Producerad för Södertörns högskolas studentkår, SöderS. Copyright 2012 Text och idé:

Läs mer

Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Malmö och Lund 2011 GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Malmö och Lund 2011 GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Malmö och Lund 2011 GÖTEBORG 1 Sammanfattning Andelen unga vuxna i Malmö och Lund som bor i egen bostad har minskat från 64 procent 2003

Läs mer

Motion från Birgitta Axelsson Edström (V): Utred och inrätta en bostadsförmedling värd namnet

Motion från Birgitta Axelsson Edström (V): Utred och inrätta en bostadsförmedling värd namnet TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Malin Vikman 2014-11-14 KS 2014/0085 50127 Rev. 2014-12-09 Rev 2015-01-13 Kommunfullmäktige Motion från Birgitta Axelsson Edström (V): Utred och inrätta

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för köhanteringssystem. vård- och omsorgsboenden

Tillämpningsanvisningar för köhanteringssystem. vård- och omsorgsboenden ÄLDREFÖRVALTNINGEN UPPHANDLING OCH UTVE CKLING TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 0801-88/2012 2013-02-26 Handläggare: Marita Sundell 08-508 36 205 Revidering av tillämpningsanvisningar från 2012-04-24 Tillämpningsanvisningar

Läs mer

Utsatta EU-medborgare i Sverige lägesrapport ur ett människohandelsperspektiv

Utsatta EU-medborgare i Sverige lägesrapport ur ett människohandelsperspektiv Utsatta EU-medborgare i Sverige lägesrapport ur ett människohandelsperspektiv Vad är uppdraget? Vi jobbar mot människohandel Inte mot generell social utsatthet och inte med minoritetsfrågor Det finns indikationer

Läs mer

Sociala kontrakt, ekonomiska förutsättningar

Sociala kontrakt, ekonomiska förutsättningar PM 2015-06-01 1 (6) Avdelningen för ekonomi och styrning Måns Norberg & Signild Östgren Avdelningen för vård och omsorg Ove Ledin Sociala kontrakt, ekonomiska förutsättningar Bakgrund Hemlöshet och utestängning

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2014-03-11 SN 2014/0140 0480-450885

Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2014-03-11 SN 2014/0140 0480-450885 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2014-03-11 SN 2014/0140 0480-450885 Socialnämnden Hemlöshet 2014 Förslag till beslut Socialnämnden fattar inget beslut med anledning av

Läs mer

Ge fler möjlighet att hyra- svar på motion väckt av Marie Fors (S)

Ge fler möjlighet att hyra- svar på motion väckt av Marie Fors (S) SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2015-03-10 SN-2015/378.271 1 (3) HANDLÄGGARE Anna-Karin Sandén 08-535 377 04 Anna-Karin.Sanden@huddinge.se Socialnämnden Ge fler möjlighet att hyra- svar på motion

Läs mer

Rutiner vid kommunal hyresgaranti

Rutiner vid kommunal hyresgaranti 1 (4) Vår handläggare Jenny Bolander Förvaltningschef Ert datum Er beteckning Rutiner vid kommunal hyresgaranti Bakgrund Inom ramen för socialtjänstlagen ansvarar socialnämnden i s kommun för att hantera

Läs mer

Plan för samhällsorientering - samverkande kommuner i Stockholms län

Plan för samhällsorientering - samverkande kommuner i Stockholms län CENTRUM FÖR SAMHÄLLSORIENTERING I STOCKHOLMS LÄN Plan för samhällsorientering - samverkande kommuner i Stockholms län CENTRUM FÖR SAMHÄLLSORIENTERING I STOCKHOLMS LÄN TELEFON: 08-508 25 699 EPOST: INFOSAM@STOCKHOLM.SE

Läs mer

Kartläggning av hemlösheten i Lund 1 oktober 2014 Dnr SO 2014/0181

Kartläggning av hemlösheten i Lund 1 oktober 2014 Dnr SO 2014/0181 Socialförvaltningen Boendeenheten Tjänsteskrivelse 1(6) Karin Säfström 046-35 57 94 Karin.safstrom@lund.se Socialnämnden i Lund Kartläggning av hemlösheten i Lund 1 oktober 2014 Dnr SO 2014/0181 Sammanfattning

Läs mer

Familjestödsgruppen hjälper. social tjänsten med att hitta. lämpliga boenden för barn och. ungdomar. Vi erbjuder även

Familjestödsgruppen hjälper. social tjänsten med att hitta. lämpliga boenden för barn och. ungdomar. Vi erbjuder även Familjestödsgruppen hjälper social tjänsten med att hitta lämpliga boenden för barn och ungdomar. Vi erbjuder även familje behandling och kvalificerat kontaktmannaskap. EN TRYGG TILLVARO Alla människor

Läs mer

RISKHANTERINGS- OCH FÖRSÄKRINGSPOLICY. Aktieägare i. Stockholmsregionens Försäkring AB. Antagen vid styrelsemöte 6 september 2011

RISKHANTERINGS- OCH FÖRSÄKRINGSPOLICY. Aktieägare i. Stockholmsregionens Försäkring AB. Antagen vid styrelsemöte 6 september 2011 RISKHANTERINGS- OCH FÖRSÄKRINGSPOLICY Aktieägare i Stockholmsregionens Försäkring AB Antagen vid styrelsemöte 6 september 2011 Stockholmsregionens Försäkring AB Adress: Organisationsnr : 516406-0641 Pajalagatan

Läs mer

Förändrade flyttmönster och målgrupper för nya bostäder

Förändrade flyttmönster och målgrupper för nya bostäder Förändrade flyttmönster och målgrupper för nya bostäder Maria Pleiborn, WSP Analys & Strategi Bostadsmötet 2014-10-01 Svenskarnas flyttningar Vi flyttar ungefär 10 gånger i livet i genomsnitt och varje

Läs mer

Kartläggning av det långsiktiga behovet av olika typer av boenden

Kartläggning av det långsiktiga behovet av olika typer av boenden Dnr ASN-2013-349 Dpl 63 sid 1 (7) ARBETSMARKNADS- OCH SOCIALFÖRVALTNINGEN Förvaltningsstaben Tjänsteyttrande 2014-01-29 Mats Fackel, 054-5405238 mats.fackel@karlstad.se Kartläggning av det långsiktiga

Läs mer

Gemensam handlingsplan där hot och våld förekommer i nära relationer för POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON FAX E-MAIL BANKGIRO POSTGIRO

Gemensam handlingsplan där hot och våld förekommer i nära relationer för POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON FAX E-MAIL BANKGIRO POSTGIRO KVINNOFRID Gemensam handlingsplan där hot och våld förekommer i nära relationer för Kalix kommun, IFO Polismyndigheten Kalix sjukhus Kvinnojouren Svenska Kyrkan POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON FAX E-MAIL

Läs mer

Stockholms studenter flest, bäst och sämst

Stockholms studenter flest, bäst och sämst Stockholms studenter flest, bäst och sämst I flera av gymnasieskolans resultatmått faller Stockholms län illa ut. Betyder detta att länet har usla gymnasieresultat? Både ja och nej. Huvudstadsregionen

Läs mer

META 2013. Länsstyrelsens enkät om mottagande och etablering av nyanlända En sammanställning av resultaten för Stockholms län

META 2013. Länsstyrelsens enkät om mottagande och etablering av nyanlända En sammanställning av resultaten för Stockholms län Fakta 2014:4 META 2013 Publiceringsdatum 2014-04-10 Kontaktperson Cecilia Gustafsson Länsstyrelsens enkät om mottagande och etablering av nyanlända En sammanställning av resultaten för Stockholms län Utvecklingsledare

Läs mer

Efterlyses: Fler hem för unga vuxna

Efterlyses: Fler hem för unga vuxna 0 (12) Efterlyses: Fler hem för unga vuxna EN RAPPORT OM BOSTADSBRISTEN BLAND UNGA 1 (12) Efterlyses: Fler hem för unga vuxna Sammanfattning... 1 Undersökningsmetod... 2 Inledning... 3 Ökad brist på bostäder

Läs mer

NY ANDRAHANDSKULTUR KAN LÖSA HALVA BOSTADSKRISEN

NY ANDRAHANDSKULTUR KAN LÖSA HALVA BOSTADSKRISEN NY ANDRAHANDSKULTUR KAN LÖSA HALVA BOSTADSKRISEN En ändrad inställning gentemot andrahandsuthyrning och inneboende kan halvera dagens bostadsbrist. Det visar en ny undersökning utförd av Nepa på uppdrag

Läs mer

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Tjänsteutlåtande Enhetschef 2015-03-10 Hanna Bäck 08-590 973 39 Dnr: Hanna.Back@upplandsvasby.se KS/2014:417 33721 Kommunstyrelsen Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Förslag

Läs mer

MODULBOENDET VID SIVIK SAMT BOENDESITUATIONEN FÖR PERSONER SOM ÄR UTAN BOSTAD I LYSEKILS KOMMUN Dnr: LKS 2015-156

MODULBOENDET VID SIVIK SAMT BOENDESITUATIONEN FÖR PERSONER SOM ÄR UTAN BOSTAD I LYSEKILS KOMMUN Dnr: LKS 2015-156 1/1 Kommunstyrelsen Tjänsteskrivelse Datum: 2015-03-25 Förvaltning: Kommunledningskontoret Handläggare: Ola Ingevaldson Telefon: 0523/61 31 19 E-post: ola.ingevaldson@lysekil.se MODULBOENDET VID SIVIK

Läs mer

Bostad först i Upplands Väsby-utformning och plan för införande

Bostad först i Upplands Väsby-utformning och plan för införande Väsby välfärd, individ-och familjeomsorgen Carin Erlandh Engman Kvalitets-och utvecklingsledare 08-590 975 10 Fax 08-590 733 41 carin.erlandengman@upplandsvasby.se 2015-04-30 Dnr SÄN/2014:349 Social-och

Läs mer

Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån?

Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Tabellbilaga Unga vuxnas boende, göteborg 2015 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Tabell 1. Andel 20 27-åringar boende i föräldrahemmet,, 2003 2015 (procent) Hos föräldrar 19 21 19 23 22 24 21 Tabell

Läs mer

HYRESRÄTTER FÖR MORGONDAGENS STOCKHOLMARE

HYRESRÄTTER FÖR MORGONDAGENS STOCKHOLMARE HYRESRÄTTER FÖR MORGONDAGENS STOCKHOLMARE INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING SAMMANFATTNING 3 BOSTADSMARKNADSLÄGET 4-5 Ett Stockholm i förändring HYRESMARKNADSLÄGET 6-7 Ett tufft klimat för Stockholms

Läs mer

Överenskommelse om ärendehantering avseende hemlösa mellan kommunerna i Stockholms län

Överenskommelse om ärendehantering avseende hemlösa mellan kommunerna i Stockholms län REKOMMENDATION 2013-10-10 Dnr KSL/12/0170 För kännedom: Socialnämnd eller motsvarande Förvaltningschef inom socialtjänsten eller motsvarande Äldrenämnd eller motsvarande Förvaltningschef inom socialtjänsten

Läs mer

SKYDDSNÄT ELLER TRASSEL?

SKYDDSNÄT ELLER TRASSEL? SKYDDSNÄT ELLER TRASSEL? HJÄLPPROCESSEN FÖR VÅLDSUTSATTA KVINNOR OCH BARN En hjälpreda för att se sammanhang och göra effektiva insatser Materialet är gjort med utgångspunkt i samverkande verksamheter

Läs mer

Rapport rörande det statliga stödet till Skapande skola 2008 inom Stockholm län

Rapport rörande det statliga stödet till Skapande skola 2008 inom Stockholm län KUN 2009-01-22, p 9 Enheten för kultur- ch föreningsstöd Handläggare: Margaretha Häggrth Rapprt rörande det statliga stödet till Skapande skla 2008 inm Stckhlm län 1 Ärendet Landstingets kulturnämnd har

Läs mer

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-04-08

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-04-08 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-04-08 24 (38) 53 MODULBOENDET VID SIVIK SAMT BOENDESITUATIONEN FÖR PERSONER SOM ÄR UTAN BOSTAD I LYSEKILS KOMMUN Dnr: LKS 2015-156 Socialnämnden

Läs mer

Guide för bostadssökande

Guide för bostadssökande Guide för bostadssökande Innehåll Sök bostad - steg för steg 3 Frågor & svar registrering 6 Frågor & svar söka bostad 8 Frågor & svar visning 10 Frågor & svar byte och flyttning 11 Frågor & svar övriga

Läs mer

Vräkningar och andra påtvingade avflyttningar av barn

Vräkningar och andra påtvingade avflyttningar av barn Vräkningar och andra påtvingade avflyttningar av barn Bild: Hem och skola Pia Kjellbom Institutionen för socialt arbete, Socialhögskolan, Stockholms universitet Påtvingad avflyttning Informellt påtvingad

Läs mer

Handlingsplan mot våld i nära relationer

Handlingsplan mot våld i nära relationer SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-11-04 AN-2013/636.739 1 (2) HANDLÄGGARE Hartvig Egebark, Gunnel 08-535 376 04 Gunnel.Hartvig-Egebark@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden

Läs mer

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2011

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2011 Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2011 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2012-03-12 Diarienummer: HSN 1202-0135 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning...

Läs mer

SOCIALDEMOKRATERNAS VÅR JOBBPLAN STOCKHOLMSREGIONEN. Framtidsinvesteringar i jobben går före

SOCIALDEMOKRATERNAS VÅR JOBBPLAN STOCKHOLMSREGIONEN. Framtidsinvesteringar i jobben går före SOCIALDEMOKRATERNAS VÅR JOBBPLAN BOSTADSPLAN FÖR JÄRFÄLLA FÖR STOCKHOLMSREGIONEN Framtidsinvesteringar i jobben går före Små hyresrätter nya skattesänkningar för unga och studenter Vår bostadsplan för

Läs mer

Öppna Jämförelser Länsrapport Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden 2012

Öppna Jämförelser Länsrapport Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden 2012 Öppna Jämförelser Länsrapport Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden 2012 2012-05-31... 1 1 Inledning... 2 2 Datainsamling... 4 2.1 Datainsamling... 4 2.2 Tillförlitlighet... 4 3 Resultat...

Läs mer

Förvaltningsövergripande samarbete i bostadsfrågor. Förvaltningen föreslår att Vård- och omsorgsnämnden beslutar

Förvaltningsövergripande samarbete i bostadsfrågor. Förvaltningen föreslår att Vård- och omsorgsnämnden beslutar ESLÖVS KOMMUN Sabina Lindell 0413-627 28 Utlåtande 110825 Vård- och omsorgsnämnden st.> INVESTOR D PEOPLE Förvaltningsövergripande samarbete i bostadsfrågor Förslag till beslut Förvaltningen föreslår att

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten

Bostadsmarknadsenkäten Rapport 2001:01 2011:13 Bostadsmarknadsenkäten Stockholms län 2011 Kommuner i Stockholms län Sigtuna Vallentuna Upplands-Bro Upplands-Väsby Österåker Ekerö Sollentuna Järfälla Sundbyberg Täby Danderyd

Läs mer

Rätt stöd till rätt kostnad? En fördjupad analys. Annica Åström och Päivi Pannula, Södertälje

Rätt stöd till rätt kostnad? En fördjupad analys. Annica Åström och Päivi Pannula, Södertälje Rätt stöd till rätt kostnad? En fördjupad analys Annica Åström och Päivi Pannula, Södertälje 1 LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Personlig assistans Ledsagarservice Kontaktperson

Läs mer

Riktlinjer för försöksboende

Riktlinjer för försöksboende Styrdokument, riktlinjer Väsby Välfärd, individ-och familjeomsorgen 2014-01-28 Kvalitets-och utvecklingsledare Carin Erlandh Engman 08-590 975 10 Dnr Fax 08-590 733 41 SÄN/2014:30 carin.erlandengman@upplandsvasby.se

Läs mer

Studenters boende och strategier för framtiden

Studenters boende och strategier för framtiden 1 Studenters boende och strategier för framtiden Rapport framtagen på uppdrag av Sthlm6+ Almedalen 2014-06-30 2 Innehåll Konkurrensen om bostäderna skärps Student och ung vuxen samtidigt Studenternas bostadssituation

Läs mer