RAPPORT 2: FÖRDJUPNING Stockholms län Bostadsbristens konsekvenser för våldsutsatta kvinnor och barn

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RAPPORT 2: FÖRDJUPNING Stockholms län Bostadsbristens konsekvenser för våldsutsatta kvinnor och barn"

Transkript

1 RAPPORT 2: FÖRDJUPNING Stockholms län Bostadsbristens konsekvenser för våldsutsatta kvinnor och barn Innehåll - Övergripande om fullbeläggning på kvinnojourernas skyddade boenden - Exempel: Sollentuna - Antal kvinnor och barn på skyddat boende totalt Stockholms län - Vad säger kommunerna i Stockholms län? BILAGA A: Svar från 15 Stockholmskommuner BILAGA B: Fullständig statistik från kvinnojourerna, citat och exempel BILAGA C: Om kommunundersökningen

2 Övergripande om fullbeläggning på kvinnojourernas skyddade boenden Även om problemet att behöva avvisa våldsutsatta kvinnor och barn plats är konstant på många kvinnojourer syns en dramatisk ökning på flera håll. År 2012 tvingades jourerna säga nej till 6 av 10 (64 %) av de kvinnor som själva eller via socialtjänsten sökte plats på det skyddade boendet. (Siffrorna gäller för hela landet). Detta kan jämföras med drygt varannan (55 %) året innan. Antalet barn som avvisas är troligtvis lika många som antalet kvinnor. *Många söker plats hos flera kvinnojourer tills de finner någon som inte har fullt, alltså är varje avvisning inte lika med en individ. Oftast är orsaken till att man behöver neka plats att jouren är fullbelagd. Oftast för att kvinnor och barn bor kvar längre än de behöver eftersom det är så svårt för dem att hitta en egen bostad. Enligt Socialtjänstlagen är det socialtjänstens ansvar att hjälpa våldsutsatta på lång sikt. Socialstyrelsen menar att aktivt stöd kan behövas för att bistå den som utsatts för våld till att hitta ny bostad. Enligt Socialstyrelsen är socialtjänsten skyldig att utreda varje våldsutsatt kvinnas behov av hjälp med att söka efter en ny bostad. I storstädsregionerna och allra mest i Stockholm ställer bristen på hyresrätter och kommunala bostadsförmedlingar till med stora problem för kommunerna. 10 av 15 kommuner i Stockholms län som svarat på vår undersökning anger dock att de inte har någon handlingsplan på området. 100 % av de svarande kommunerna i Stockholms län anger att bristande tillgång på är en försvårande faktor och 10 av 15 att avsaknaden av bostadsförtur är ett problem när det gäller att underlätta för att kvinnor och deras barn inte behöver bo på en kvinnojour under en längre tid efter det att det akuta skyddsbehovet har upphört. Kvinnojouren i Södertälje var 2012 tvungna att neka 60 kvinnor jämfört med 24 stycken året innan. Västerorts kvinnojour tvingades år 2012 säga nej till 40 kvinnor och 24 barn jämfört med 18 kvinnor och 8 barn Kvinnojouren Täby-Danderyd nekade 42 kvinnor plats under 2012 jämfört med 24 stycken året innan. Alla Kvinnors Hus nekade 181 kvinnor plats år 2012 jämfört med 167 året innan på grund av fullbeläggning. Fullbeläggningen beror på att kvinnor och barn bor kvar längre på jouren då många har svårt att hitta bostad. Få har tillräckligt med kapital för

3 att kunna köpa en egen bostad eller tillräcklig tid i kö för att få hyra. Dessutom upplever vi att det blir allt svårare för våldsutsatta kvinnor att få förtur, när de ansöker om det. Det har hänt vid ett par tillfällen att kvinnor erbjudits kommunkontrakt (att de alltså får hyra i andra hand av kommunen/socialtjänsten). Men i många fall flyttar kvinnor till anhöriga, till vänner och till lägenheter de får i andra hand, säger Alla Kvinnors Hus. Exempel: Sollentuna Sollentuna kvinnojour var tvungna att neka åtta kvinnor och sju barn plats på det skyddade boendet bara under oktober månad. Detta kan jämföras med 31 kvinnor och 42 barn under hela Verksamhetsledare på Sollentuna kvinnojour berättar: Oftast beror det på fullbeläggning på jouren eller svårt att matcha olika personer i samma lägenhet, till exempel en familj med väldigt många barn med ensamstående kvinna. Boendetiden för kvinnor med barn är i snitt längre än för kvinnor utan barn. Förra året bodde kvinnor med barn i snitt i 100 dygn i boendet medan ensamstående kvinnor stannade i snitt 37 dygn. Detta anser vi vara problematiskt eftersom det påverkar barnen negativt att bo för länge i skyddat boende. Bostadsbristen i Stockholm, kommunernas brist på sociala lägenheter (speciellt för vår målgrupp), utförsäljningen av allmännyttan samt oviljan att arbeta över kommungränser (kommunala självstyret) med dessa frågor leder till svårigheter för vår målgrupp att gå vidare i sina liv. I de allra flesta fall lämnas kvinnorna själva med att försöka lösa bostadsfrågan, kommunerna tar väldigt lite ansvar i regel. Som kvinnojour har vi små eller inga möjligheter att vara behjälpliga i mer än att stötta i bostadssökandet. Många kvinnor har också varit utsatta för ekonomiskt våld och har svårigheter att ta sig in på den reguljära arbetsmarknaden. Då återstår andrahandsbostadsmarknaden och eventuellt inneboende, ofta kortsiktiga och osäkra lösningar som blir särskilt svåra eller rent av omöjliga för barnfamiljer.

4 Det enda stöd som finns kvinnorna vår jour möter är den boendekedja Sollentuna kommun har tillsammans med övriga nordvästkommuner (Sigtuna, Järfälla, Upplands Väsby, och Solna). De har lagt in varsin lägenhet som ska verka som ett mellanboende eller som skyddat boende. För att få kunna ställa sig i kön till detta krävs att socialtjänsten ställer en där, en polisanmälan, att man är skriven i någon av dessa kommuner samt att det görs en hot- och riskbedömning enligt Freda. Man kan få stanna i sådan lägenhet upptill ett år och man har regelbunden kontakt med sin handläggare. I övrigt finns inget annat stöd. Ibland har de aktiva och anställda på kvinnojouren försökt använda sina privata nätverk, ibland försöker de stötta kvinnan i att söka kvarsittning (trots att detta inte är den bästa lösningen ur ett säkerhetsperspektiv) för att åtminstone få ett kontrakt att eventuellt kunna byta sen och ibland måste de försöka hjälpa henne att bli motiverad att söka sig bort från Stockholm med omnejd. Det är väldigt svårt och leder till mycket frustration för alla inblandade.

5 Antal kvinnor och barn boende på SKR:s kvinnojourer i Stockholms län år 2012* Kvinnor: 312 st. Barn: 287 st. Genomsnittligt antal boendedygn för kvinnor och barn på kvinnojour Kvinnor: 41 st. Barn 48 st. Antal som nekades boendeplats: Kvinnor: 386 st Barn: 80 st.* *OBS: Dessa siffror bygger på statistik 13 av SKR:s 15 kvinnojourer i Stockholms län och är alltså inte fullständig. Dubbelrapportering kan förekomma, då samma kvinnor och barn kan ha avvisats från flera kvinnojourer för att sedan fått plats på annan kvinnojour. De avvisade barnen är kraftigt underrapporterade då uppgift om barn inte alltid antecknas när en kvinna nekas plats. Hela landet Totala antalet kvinnor som bodde på SKR:s kvinnojourers boenden 2012: st.* Totala antalet barn som bodde på SKR:s kvinnojourers boenden 2012: 966 st.* Totala antalet kvinnor som bodde på SKR:s kvinnojourers boenden 2011: 913 st.* Totala antalet barn som bodde på SKR:s kvinnojourers boenden 2011: 858 st.* Totala antalet avvisningar kvinnor 2012: st.* Totala antal avvisningar barn 2012: 603 st.* Totala antalet avvisningar kvinnor 2011: 1134 st.* Totala antal avvisningar barn 2011: 395 st.* *OBS: Dessa siffror bygger på statistik från % av SKR:s kvinnojourer och är alltså inte fullständig. Dubbelrapportering kan förekomma, då samma kvinnor och barn kan ha avvisats från flera boenden. De avvisade barnen är kraftigt underrapporterade då uppgift om barn inte alltid antecknas när en kvinna nekas plats.

6 Vad säger kommunerna i Stockholms län? En undersökning SKR genomförde i juni 2013 visar att 36 procent av de totalt 172 stycken svarande kommunerna har en handlingsplan för en långsiktig lösning gällande boendet för de kvinnor och deras barn som tvingats fly sina hem på grund av våld. 20 procent av kommunerna uppger att en sådan handlingsplan kommer att tas fram under Nästan häften av de svarande kommunerna uppger att en sådan plan inte finns. 10 av 15 svarande kommuner i Stockholms län uppger att de saknar en handlingsplan. 72 procent av kommunerna i landet anser att bristande tillgång på hyreslägenheter försvårar arbetet med att lösa boendefrågan enligt deras intentioner. I Stockholms län anger 100 % av svarande kommuner att bristande tillgång på är en försvårande faktor och 7 av 15 att avsaknaden av officiell bostadsförmedling i kommunen är ett problem. 10 av 15 eller 67 % av kommunerna anger att avsaknaden av är ett problem. Det är en brist på hyreslägenheter i hela Stockholms län. En kvinna som exempelvis har hyresskulder och inte har en fast anställning är inte särskilt attraktiv på bostadsmarknaden. Det är mycket svårt att lösa hennes boendesituation trots att starka skäl föreligger, svarar ansvarig inom Salems kommun på vår enkät. Långsiktigt boende är mycket svårt att tillgodose med anledning av bostadsbrist, svarar ansvarig inom Österåkers kommun på vår enkät. Vi brukar ofta råda kvinnan att flytta till annan kommun vilket en del valt att göra. Det förekommer att kvinnan inte har egen inkomst som gör att det är svårt att skriva eget kontrakt, språksvårigheter samt att personen inte är integrerad i samhället kan försvåra att hitta en bostad, svarar ansvarig inom Sundbybergs stad på vår enkät.

7 BILAGA A: Svar från kommunerna i Stockholms län Kommun Haninge kommun Tyresö kommun Har er kommun en handlingsplan för en långsiktig lösning gällande boendet för de kvinnor och deras barn som tvingats fly sina hem på grund av våld? Nej Ja, Utifrån individuell situation samverkar samordnaren för våldsutsatta i nära relation med berörda aktörer; försörjningsstöd, bostadskonsulent eller i förelkommande fall andra kommuner. Det gäller både boende och annat stöd till vuxen och Vad gör er kommun för att underlätta för att kvinnor och deras barn inte behöver bo på en kvinnojour under en längre tid efter det att det akuta skyddsbehovet har upphört? Arbetar tillsammans med den "våldsutsatta" för att hitta bästa individuella lösningen på bofrågan. Vi följer våra handlingsplaner både den interna och externa där vi aktivt samverkar för att underlätta. Vi är också aktiva i samverkan med andra kommuner vid behov av bosättning på ny ort. Faktorer i er kommun som kan försvåra arbetet med boendefrågan enligt era intentioner? - det finns ingen officiell bostadsförmedling i kommunen Övrig kommentar

8 Österåkers kommun Stockholms stad barn. Nej, Vi har i dagsläget ingen färdig handlingsplan men arbetet har inletts för att se över hur socialnämnden arbetar när relationsvåld förekommer. Nej Långsiktigt boende är mycket svårt att tillgodose med anledning av bostadsbrist. Utifrån hushållets möjligheter att finna mer långsiktigt bistås hushållet. Stöd till kontakt med juridiskt ombud är en viktig del i normaliseringen. - Stockholms stad anger i budget 2013 följande: Kvinnor som bott på skyddat boende ska vid behov erbjudas utslussningslägenheter om de inte kan återvända till sitt ordinarie boende. Staden arbetar med olika insatser för att genomföra detta, men bostadssituationen i Stockholm försvårar arbetet. - Några stadsdelsförvaltningar har enstaka utslussningslägenheter/mellanboenden som kvinnor och deras barn kan bo i under en övergångsperiod. - Socialtjänsten kan ansöka om förtur hos Bostadsförmedlingen. År 2012 gick 14% av alla beviljade förturer - det finns ingen - det finns ingen officiell bostadsförmedling i kommunen - det finns ingen samverkan med andra kommuner i länet Bostadsbristen är den enskilt största hindret för att stadigvarande boende i kommunområdet.

9 Nynäshamns kommun Täby kommun Danderyds kommun Sundbybergs stad Ja, Antagen av nämnden och fungerar som ett styrdokument Nej Nej, men det kommer att tas fram under 2013 Nej till våldsutsatta kvinnor och deras barn. Utreder om behov från socialtjänsten krävs för att finna annat boende och i så fall löser det inom kommunen genom boendekonsulent och behövs flytt till annan kommun kontaktas andra kommuner. Socialsekreterare försöker coacha henne att hitta annat boende. Vi utvecklar arbetet med barn och unga och deras familjer genom Signs of Safety, det vill säga trygga barnen i det egna hemmet. Ger information i god tid till den - det finns ingen samverkan med andra kommuner i länet - det finns ingen - det finns ingen allmännytta i kommunen - det finns ingen officiell bostadsförmedling i kommunen - det finns ingen - det finns ingen Vi är en till ytan liten kommun vilket kan innebära en riskfaktor i förekommande fall. Vi brukar ofta råda kvinnan

10 Nacka kommun Nej, Vi släpper inte ärendet då skyddsbehovet berörda (material, tips och råd hur man praktiskt kan söka boenden), involverar relationsvåldsbehandlare och eventuellt kvinnojouren att tillsammans med personen leta efter ett stadigvarande boende. Vi har haft två jourlägenheter (dock ej långvariga lösningar) som vi oftast inte kan använda för att personen inte kan vistas i Sundbyberg. Vi hänvisar till personen egna nätverk för stöd (obs, inte vid hedersrelaterat våld). Vi har tillgång till lägenheter i andra kommuner genom ett samarbete i nordväst som kallas boendekedjan, har dock inte använt oss av den hittills. Vi kan generellt sett bara erbjuda kortsiktiga lösningar (upp till fyra månader vid särskilda skäl). Om hotet inte kvarstår kan det ibland vara så att vi beviljar tillfälligt boende på vandarhem under tiden de letar efter eget boende. Vi tillsätter ibland en kontaktperson som kan vara kvinnan behjälplig med att hitta andra boendeformer. - det finns ingen att flytta till annan kommun vilket en del valt att göra. Det förekommer att kvinnan inte har egen inkomst som gör att det är svårt att skriva eget kontrakt, språksvårigheter samt att personen inte är integrerad i samhället kan försvåra att hitta en bostad.

11 Salems kommun fortfarande finns. Vi försöker att hitta alternativ till andra boendeformer, stödboende, socialt kontrakt m.m. Men svårt med tillgången till lägenheter. Finns kvinnor som valt att flytta från kommunen till städer där de lättare kan få bostad Ja Tyvärr får kvinnor och barn bo längre än nödvändigt under tiden som alternativ söks. Vi för kontinuerliga diskussioner med kvinnan och var hon bör ta vägen efter det akuta skyddsbehovet har upphört. Vi är behjälpliga i kontakten med andra kommuner och hyresvärdar för att hjälpa henne med flytt, om hon inte kan lösa situationen på egen hand. - det finns ingen allmännytta i kommunen - det finns ingen officiell bostadsförmedling i kommunen - det finns ingen samverkan med andra kommuner i länet - det finns ingen - det finns ingen allmännytta i kommunen - det finns ingen officiell bostadsförmedling i kommunen Det är en brist på hyreslägenheter i hela Stockholms län. En kvinna som exempelvis har hyresskulder och inte har en fast anställning är inte särskilt attraktiv på bostadsmarknaden. Det är mycket svårt att lösa hennes boendesituation trots att starka skäl föreligger. Botkyrka kommun Nej, men det kommer att tas fram under 2013 Vi har jourlägenheter, kommunkontrakt och arbetar i samverkan med det allmännyttiga - det finns ingen samverkan

12 Sollentuna kommun Södertälje kommun Nej, Det finns en samverkan med Nordvästkommunerna, bl a en boendekedja. Ja bostadsföretaget. Boendekedjan - en samverkan mellan flera Nordvästkommuner Vi försöker så snabbt det går få fram bostäder både i vår egen kommun men också utanför kommunen. Problemet är att det är svårt att få över personer till andra kommuner. med andra kommuner i länet - Ja, det finns ingen - det finns ingen officiell bostadsförmedling i kommunen - det finns ingen - det finns ingen samverkan med andra kommuner i länet I Södertälje har vi ett avtal med vår kommunala bostadsbolag där vi kan skriva kontrakt och sen hyra ut i andra hand till personer som har utsatt för våld. Huddinge kommun [Inget svar] [Inget svar] [Inget svar] Om den våldsutsatta har svårigheter att ordna ett boende på lång sikt kan stöd ges av socialförvaltningens boendehandläggare. Stödet kan - det finns ingen Solna stad innefatta kontakt med hyresvärdar - det finns ingen officiell Nej, men det kommer att och information om aktuella bostadsförmedling i tas fram under 2013 möjligheter att hitta boende i kommunen närområdet. Förvaltningen har även tillgång till en jourlägenheter som kan användas under en kort tid mellan kvinnojour och mer

13 Vallentuna kommun Ja, samverkan med andra kommuner långsiktigt boende. Förvaltningen har även samarbete med några andra kommuner i en boendekedja som möjliggör boende med socialt kontrakt i en annan kommun under max ett år. Samverkan med andra kommuner - det finns ingen - det finns ingen allmännytta i kommunen

14 BILAGA B: Fullständiga svar från kvinnojourerna i Stockholms län angående fullbeläggning på skyddade boenden, problembeskrivning och lösningsförslag. Stockholms län Kvinnojouren i Täby Danderyd Västerorts kvinnojour Kvinnojouren i Huddinge Kvinnojouren i Södertälje Kvinnor / Barn jouren tvingad es avvisa Oktober 2013 Kvinnor / Barn jouren tvingad es avvisa Hela år 2012 Kvinnor / Barn jouren tvingad es avvisa Hela år / /? 24 kvinnor Väntar på svar Väntar på svar Väntar på svar Nekas p.g.a. Fullbela gt, för stor familj, 4-5 barn. 40 / / 8 Väntar på svar 57 /? 54 /? Väntar på svar 60/? 24/? Väntar på svar Ökar boendetiden? + Problemets orsak (Citat från nov 2013 om inget annat anges) Det är väldigt olika och jag tycker att tack vare kvinnornas ständigt sökande efter bostäder, samt soc.handläggare (bra sådana), vårt övergångsboende och Melissafonden, gör en viss nytta, faktiskt. Stöd som finns idag inom kommunen Melissafonden Lis Nordell Jourens lösningsförslag Som alla känner till, är det nästan omöjligt att få tag på ett boende med förstahandskontrakt i Stockholmsregionen / Maj Andersson, föreståndare i Kvinnojouren Täby/Danderyd.

15 Kvinnojouren i Sigtuna Q-jouren; RFHL:s kvinnojour för kvinnor i missbruk Alla Kvinnors Hus, Stockholm Väntar på svar 4 kvinnor / tar ej emot barn 23/? 181 kvinnor 32/36 33 / 31 Väntar på svar Fullbela kvinnor kvinnor gt, och / tar ej / tar ej ibland emot emot kvinnor barn barn som är för psykiskt sjuka för att kunna bo kollektiv t på en liten yta. 167 kvinnor Fullbela gt Nej har varit likadant sedan starten, våra kvinnor drabbas inte enbart utav bostadsbristen utan har andra skäl tex behov av behandling för beroende eller så stora skulder o inget arbete så de inte kan komma ifråga för ett kontrakt oavsett. Det behövs fler alternativa lösningar. Ja. Framförallt för att många kvinnor har svårt att hitta andra boenden. Få har tillräckligt med kapital för att kunna köpa ett eget boende eller tillräcklig tid i kö för att få hyra. Dessutom upplever vi att det blir allt svårare för Det stöd som finns är socialtjänsten o olika former av korttidsboenden. Några enstaka lyckas ordna med ett andrahandsboende men det är högst ovanligt. Vi försöker hjälpa kvinnor att söka förtur, ställa sig i bostadsköer samt vara behjälplig när de söker lägenheter på andrahandsmarknaden. Ibland händer det att socialtjänsten i stadsdelen eller kommunen kan hjälpa till med ett sk. Mellanboende. Det har hänt vid ett par tillfällen att kvinnor erbjudits kommunkontrakt Driva att kvinnor med beroende får en möjlighet att bearbeta sin våldsupplevelse på behandlingshem. Enbart kvinnor i behandlingen då det inte ska finnas män som deltar i detta.

16 Somaya kvinnojour Sollentuna kvinnojour, kontakt Väntar Väntar på svar på svar 8/7 Uppgift saknas 15 kvinnor 31/42 Fullbel agt eller svårt att matcha olika boende (ex en familj med väldigt många barn med ensamst ående kvinna) våldsutsatta kvinnor att få förtur, när de ansöker om det. Ja. Boendetiden för kvinnor med barn är i snitt längre än för kvinnor utan barn. Förra året bodde kvinnor med barn i snitt i 100 dygn i boendet medan ensamstående kvinnor stannade i snitt 37 dygn. Detta anser vi vara problematiskt eftersom det påverkar barnen negativt att bo för länge i skyddat boende. Bostadsbristen i Stockholm, kommunernas brist på sociala lägenheter (speciellt för vår målgrupp), utförsäljningen av allmännyttan samt oviljan att arbeta över kommungränser (att de alltså får hyra i andra hand av kommunen/socialtjänsten). Men i många fall flyttar kvinnor till anhöriga, till vänner och till lägenheter de får i andra hand. Nej, inget organiserat. Sollentuna kommun har tillsammans med övriga nordvästkommuner (Sigtuna, Järfälla, Upplands Väsby, och Solna) en boendekedja. De har lagt in varsin lägenhet som ska verka som ett mellanboende eller som skyddat boende. För att få kunna ställa sig i kön till detta krävs att socialtjänsten ställer en där, en polisanmälan, att man är skriven i någon av dessa kommuner samt att det görs en Freda bedömning. Man kan få stanna i sådan lägenhet upptill ett år och man har regelbunden kontakt med sin handläggare. I övrigt inget annat. Ibland har vi försökt använda våra privata nätverk, ibland försöker vi pusha kvinnan att söka kvarsittning (trots att detta inte är Har tyvärr inga lösningsförslag men vi anser att kommunerna måste ta större ansvar för denna grupp. Det borde vara en självklarhet att få hjälp med ett stabilt boende (i synnerhet om man har barn) efter man lyckats ta sig ur en våldsam relation. Det finns en överhängande risk för att kvinnor återvänder till det gemensamma hemmet och till ett liv där våldet fortsätter då bostadfrågan i princip är omöjlig att lösa. I stort sett borde den långsiktiga planeringen när det gäller kvinnor och barn

17 (kommunala självstyret) med dessa frågor leder till svårigheter för vår målgrupp att gå vidare i sina liv. I de allra flesta fall lämnas kvinnorna själva med att försöka lösa bostadsfrågan, kommunerna tar väldigt lite ansvar i regel. Som kvinnojour har vi små eller inga möjligheter att vara behjälpliga i mer än att stötta i bostadssökandet. Många kvinnor har också varit utsatta för ekonomiskt våld och har svårigheter att ta sig in på den reguljära arbetsmarknaden. Då återstår andrahandsbostadsmarkna den och eventuellt inneboende, ofta kortsiktiga och osäkra lösningar som blir särskilt svåra eller rent av omöjliga den bästa lösningen ur ett säkerhetsperspektiv) för att åtminstone få ett kontrakt att eventuellt kunna byta sen, ibland får vi försöka hjälpa henne att bli motiverad att söka sig bort från Stockholm med omnejd. Det är väldigt svårt och leder till mycket frustration för alla inblandade. som kommer till skyddat boende vara bättre från kommunernas sida. En annan tanke är att om man genom lagstiftning och mer förebyggande åtgärder såsom kontaktförbud m.m. skyddspaket och annat skulle kunna se till att kvinnan och barnen kan få komma tillbaka till sitt hem.

18 för barnfamiljer. Tensta kvinnojour Uppgifter saknas om Nacka/Värmdö kvinnojour, Rom- och resande kvinnojour 6/5 15/20 Uppgift saknas Fullbel agt Ja. Detta beror på brist på lägenheter för eget boende. Socialtjänsten, läkare som skriver ut intyg.. etc. Jouren försöker också så gott det går att hitta lämpliga boenden.

19 BILAGA C: Om kommunundersökningen: Agenda PR:s undersökning bygger på en enkät som skickats ut till landets 290 kommuner. Enkäten skickades till respektive kommuns officiella e-postadress med uppmaning om att vidarebefordra respektive enkät till den person som är ansvarig för frågorna på socialförvaltningen eller motsvarande. Ansvarig på förvaltningen gavs sedan möjlighet att vidarebefordra frågorna till annan ansvarig inom kommunen. Respondenterna upplystes om att deras svar anses representera kommunens svar på frågorna. Enkäten (distribuerad genom det webbaserade undersökningsverktyget Easy Research Professional Edition) skickades via mejl 23/5. Den 3/6 och 10/6 skickades påminnelser ut till alla respondenter som ännu inte svarat och svarstiden gick ut den 14/6. Enkäten stängdes den 17/ kommuner har svarat på enkäten, medan 118 kommuner inte har gjort det. Det ger en svarsfrekvens på 59 procent. Det går inte att identifiera några specifika gemensamma nämnare mellan de kommuner som inte svarat på enkäten. Någon granskning av huruvida kommunens svar stämmer överens med verkligheten har inte gjorts. Svaren har tolkats med utgångspunkt ifrån att kommunerna gett en korrekt verklighetsbeskrivning. Några av frågorna ger visst utrymme för tolkningar, samtidigt fanns öppna svarsalternativ och möjlighet till kommentarer. Den sammantagna bedömningen är att resultaten ger en relevant bild av kommunernas ambitioner och insatser inom arbetet med boendefrågan för våldsutsatta kvinnor och deras barn.

foto: marja beckman konstverk: lars arrhenius jourfokus: Boende

foto: marja beckman konstverk: lars arrhenius jourfokus: Boende foto: marja beckman konstverk: lars arrhenius J jourfokus: Boende En kvinna söker hjälp för att komma undan en man som utsätter henne för våld. Hon får komma till kvinnojourens jourlägenhet och stannar

Läs mer

PM: Politik för att minska hemlösheten

PM: Politik för att minska hemlösheten PM: Politik för att minska hemlösheten Bakgrund En fast bostad är ett grundläggande mänskligt behov, likt mat och kläder, och också en rättighet. I Stockholms stad finns närmare 3000 personer som saknar

Läs mer

oendelösningar bidrar till inlåsningseffekter. Bostad Först

oendelösningar bidrar till inlåsningseffekter. Bostad Först Ett delat samhälleligt ansvar för hemlöshetsfrågor. Samordning på nationell, regional och lokal nivå. Underlätta inträdet å bostadsmarknaden. Bostadsbristen är påtaglig många kommuner. Konsekvenser av

Läs mer

bostad för alla Vem tar ansvar för att alla får en bostad?

bostad för alla Vem tar ansvar för att alla får en bostad? bostad för alla Vem tar ansvar för att alla får en bostad? förord En egen bostad är en självklarhet för många, men inte för alla. En del personer har i dag inte möjlighet att teckna ett eget hyreskontrakt

Läs mer

Kvinnojouren - medmänniska, inte myndighet

Kvinnojouren - medmänniska, inte myndighet Kvinnojouren - medmänniska, inte myndighet Rapport 2004:34 www.o.lst.se Kartläggning av kvinnojourerna och deras verksamhet i Västra Götalands län 2004 Förord Länets kvinnojourer gör en viktig samhällinsats,

Läs mer

Rapport 2013:14 Läget i länet

Rapport 2013:14 Läget i länet Rapport 2013:14 Läget i länet Bostadsmarknaden i Stockholms län 2013 Riktlinjer för bostadsförsörjning januari 2013 antaget år) od (antaget år) Norrtälje 2004 Sigtuna 2012 Vallentuna 2012 Upplands-Bro

Läs mer

Kommittédirektiv. Vräkning och hemlöshet bland barnfamiljer 2004:145. Beslut vid regeringssammanträde den 21 oktober 2004. Sammanfattning av uppdraget

Kommittédirektiv. Vräkning och hemlöshet bland barnfamiljer 2004:145. Beslut vid regeringssammanträde den 21 oktober 2004. Sammanfattning av uppdraget Bilaga I Kommittédirektiv Vräkning och hemlöshet bland barnfamiljer Dir. 2004:145 Beslut vid regeringssammanträde den 21 oktober 2004 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare tillkallas med uppgift

Läs mer

Stockholms stads strategi mot hemlöshet 2014-2019

Stockholms stads strategi mot hemlöshet 2014-2019 Bilaga 1. Stockholms stads strategi mot hemlöshet 2014-2019 stockholm.se Stockholms stads strategi mot hemlöshet 2014-2019 Dnr: 3.2-619/2013 Stockholms stads strategi mot hemlöshet 2014-2019 4 (31) Förord

Läs mer

Utvärdering av kommunala hyresgarantier och förvärvsgarantier

Utvärdering av kommunala hyresgarantier och förvärvsgarantier Utvärdering av kommunala hyresgarantier och förvärvsgarantier 21 dec 2010 Titel: Utvärdering av kommunala hyresgarantier och förvärvsgarantier Utgiven av: Statens bostadskreditnämnd (BKN) BKN:s dnr: 17-146/10

Läs mer

Stockholm behöver Emma. En rapport om unga stockholmares bostadsmarknad

Stockholm behöver Emma. En rapport om unga stockholmares bostadsmarknad Stockholm behöver Emma En rapport om unga stockholmares bostadsmarknad 1 Innehåll Inledning 3 Del 1: Ung, ny och bostadssökande 5 - Steg 1: Bostadskö 8 - Steg 2: Privata hyresvärdar 11 - Steg 3: Hyra i

Läs mer

Stockholms stad når inte hela vägen i kvinnofridsarbetet

Stockholms stad når inte hela vägen i kvinnofridsarbetet Stockholms stad når inte hela vägen i kvinnofridsarbetet - en halvtidsavstämning av hur stadsdelarna når upp till målen i Stockholms stads program för kvinnofridmot våld i nära relationer Alla Kvinnors

Läs mer

Boverket. Trösklar till bostadsmarknaden Om hemlöshet som ett bostadsmarknadsproblem

Boverket. Trösklar till bostadsmarknaden Om hemlöshet som ett bostadsmarknadsproblem Boverket Trösklar till bostadsmarknaden Om hemlöshet som ett bostadsmarknadsproblem Trösklar till bostadsmarknaden Om hemlöshet som ett bostadsmarknadsproblem Boverket februari 2010 Titel: Trösklar till

Läs mer

Boverket. Asylsökandes eget boende, EBO - en kartläggning

Boverket. Asylsökandes eget boende, EBO - en kartläggning Boverket Asylsökandes eget boende, EBO - en kartläggning Asylsökandes eget boende, EBO - en kartläggning Boverket december 2008 Titel: Asylsökandes eget boende, EBO, en kartläggning Utgivare: Boverket

Läs mer

9. KOMMUNERNAS ANSVAR

9. KOMMUNERNAS ANSVAR 9. KOMMUNERNAS ANSVAR 9.1 Målsättningen för Socialtjänstens insatser för kvinnofrid är att: Förebygga våld mot kvinnor och unga flickor. Verka för jämställdhet mellan män och kvinnor. Förebygga att unga

Läs mer

Vräkning och hemlöshet drabbar också barn

Vräkning och hemlöshet drabbar också barn Vräkning och hemlöshet drabbar också barn Slutbetänkande av Utredningen om vräkning och hemlöshet bland barnfamiljer Stockholm 2005 SOU 2005:88 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

Rapport 2013:6. Här bor de ensamkommande barnen

Rapport 2013:6. Här bor de ensamkommande barnen Rapport 03:6 Här bor de ensamkommande barnen En kartläggning i Stockholms län 0 Rapport 03:6 Här bor de ensamkommande barnen En kartläggning i Stockholms län 0 Författare: Siri Andersson Utgivningsår:

Läs mer

Boverket. Hur fördelar fastighetsägare lägenheter?

Boverket. Hur fördelar fastighetsägare lägenheter? Boverket Hur fördelar fastighetsägare lägenheter? Hur fördelar fastighetsägare lägenheter? Boverket januari 2009 Titel: Hur fördelar fastighetsägare lägenheter? Utgivare: Boverket januari 2009 Upplaga:

Läs mer

Kvinnofridsbarometern

Kvinnofridsbarometern Kvinnofridsbarometern 2015 En undersökning av kommunernas arbete mot mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer 1 April 2015 Unizon samlar över 120 av landets kvinnojourer, tjejjourer och andra stödverksamheter

Läs mer

A L L A G R U P P E R S B O S TA D S B E H O V O C H D E T F I N N S E T T S A M A R B E T E I N O M S TA -

A L L A G R U P P E R S B O S TA D S B E H O V O C H D E T F I N N S E T T S A M A R B E T E I N O M S TA - B O T K Y R K A H A R [ ] E N Ö K A N D E A N D E L U N G D O M A R. D E N N A F Ö R Ä N D R I N G I N N E B Ä R E T T K O M M A N D E B E H O V AV B O S T Ä D E R F Ö R U N G D O M A R S O M S T Å R I

Läs mer

Boverket. Någonstans att bo

Boverket. Någonstans att bo Boverket Någonstans att bo Någonstans att bo Boverket december 2007 Titel: Någonstans att bo Utgivare: Boverket december 2007 Upplaga: 1 Antal ex: 300 Tryck: Boverket internt ISBN: 978-91-85751-71-6 Sökord:

Läs mer

Förord. Tullinge i juni 2005. Eva Nyberg Forskningsledare FoU-Södertörn

Förord. Tullinge i juni 2005. Eva Nyberg Forskningsledare FoU-Södertörn 1 Förord En egen bostad, är det en grundläggande rättighet för en individ i det svenska samhället? På senare år har bostadsföretagens och fastighetsägarnas krav på bostadssökande hårdnat. Den grupp individer

Läs mer

Familjerådslag vid bostadsproblem

Familjerådslag vid bostadsproblem FoU-Södertörn Skriftserie nr 76/09 Familjerådslag vid bostadsproblem Susanne Lagerman & Eva-Marie Åkerlund FoU-Södertörn och författarna 2009 FoU-Södertörns Skriftserie nr 76/09 ISSN 1403-8358 1 Förord

Läs mer

Samordning för att motverka och förebygga hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden. Information och vägledning

Samordning för att motverka och förebygga hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden. Information och vägledning Samordning för att motverka och förebygga hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden Information och vägledning 2Produktion: Samordning Socialdepartementet för att motverka Form: Blomquist och förebygga

Läs mer

Ge ungdomar möjlighet till egen lägenhet i (S)tockhol(m)

Ge ungdomar möjlighet till egen lägenhet i (S)tockhol(m) inte bo hos kompisar och hos mina syskon under hela mitt liv, det har jag ju gjort sedan januari 2005 och det gör ja ande. För att jag inte vet hur länge jag får bo kvar, och var jag ska bo sen. Jag ser

Läs mer

FÖRSTUDIE INFÖR UTBILDNINGSSATSNINGAR

FÖRSTUDIE INFÖR UTBILDNINGSSATSNINGAR Malmö högskolas utvärderingsrapporter No 2, 2007. FÖRSTUDIE INFÖR UTBILDNINGSSATSNINGAR Kompetensutveckling rörande våld mot kvinnor i närstående relationer för socialtjänst och jourverksamheter i Skåne

Läs mer

Om kvinnojourernas situation och samhällets ansvar

Om kvinnojourernas situation och samhällets ansvar Om kvinnojourernas situation och samhällets ansvar En rapport från Feministiskt initiativ 2005 Sammanställd av Carin Holmberg, fil dr feministisk sociologi Kvinnojourerna och deras arbete Med tanke på

Läs mer

Boverket. Mellan uppehållstillstånd och bostad En kartläggning av nyanlända flyktingars bostadssituation

Boverket. Mellan uppehållstillstånd och bostad En kartläggning av nyanlända flyktingars bostadssituation Boverket Mellan uppehållstillstånd och bostad En kartläggning av nyanlända flyktingars bostadssituation Mellan uppehållstillstånd och bostad En kartläggning av nyanlända flyktingars bostadssituation Boverket

Läs mer

Vräkningsförebyggande arbete. stöd till socialtjänsten och andra aktörer

Vräkningsförebyggande arbete. stöd till socialtjänsten och andra aktörer Vräkningsförebyggande arbete stöd till socialtjänsten och andra aktörer Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Lägesbeskrivning. Det innebär att den innehåller redovisning

Läs mer

Boverkets Uppföljning nulägesbeskrivning bostadsmarknaden 2013

Boverkets Uppföljning nulägesbeskrivning bostadsmarknaden 2013 REGERINGSUPPDRAG rapport 2014:27 Rapport 2014:36 Boverkets Uppföljning nulägesbeskrivning av den sekundära bostadsmarknaden 2013 en del av romsk inkludering 2012 2032 De sociala hyreskontraktens kvantitativa

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo. SIGNERAD 2014-04-23 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-04-22 Handläggare Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten

Läs mer