RAPPORT 4: FÖRDJUPNING Skåne län Bostadsbristens konsekvenser för våldsutsatta kvinnor och barn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RAPPORT 4: FÖRDJUPNING Skåne län Bostadsbristens konsekvenser för våldsutsatta kvinnor och barn"

Transkript

1 RAPPORT 4: FÖRDJUPNING Skåne län Bostadsbristens konsekvenser för våldsutsatta kvinnor och barn Innehåll -Övergripande om fullbeläggning på kvinnojourernas skyddade boenden - Exempel Trelleborg, Svedala, Vellinge, Höganäs, Lund, Helsingborg och Malmö - Antal kvinnor och barn på skyddat boende totalt Skåne län - Vad säger kommunerna i Skåne län? BILAGA A: Svar från 21 Skånekommuner BILAGA B: Fullständig statistik från kvinnojourerna, citat och exempel BILAGA C: Om kommunundersökningen Övergripande om fullbeläggning på kvinnojourernas skyddade boenden Även om problemet att behöva avvisa våldsutsatta kvinnor och barn plats är konstant på många kvinnojourer syns en dramatisk ökning på flera håll. År 2012 tvingades jourerna säga nej till 6 av 10 (64 %) av de kvinnor som själva eller via socialtjänsten sökte plats på det skyddade boendet. (Siffrorna gäller för hela landet). Detta kan jämföras med drygt varannan (55 %) året innan. Antalet barn som avvisas är troligtvis lika många som antalet kvinnor. *Många söker plats hos flera kvinnojourer tills de finner någon som inte har fullt, alltså är varje avvisning inte lika med en individ. Oftast är orsaken till att man behöver neka plats att jouren är fullbelagd. Oftast för att kvinnor och barn bor kvar längre än de behöver eftersom det är så svårt för dem att hitta en egen bostad. Detta stämmer för Skåne län såväl som för hela landet. Enligt Socialtjänstlagen är det socialtjänstens ansvar att hjälpa våldsutsatta på lång sikt. Socialstyrelsen menar att aktivt stöd kan behövas för att bistå den som utsatts för

2 våld till att hitta ny bostad. Enligt Socialstyrelsen är socialtjänsten skyldig att utreda varje våldsutsatt kvinnas behov av hjälp med att söka efter en ny bostad. 10 av de 21 kommuner i Skåne län som svarat på vår undersökning anger dock att de inte har en handlingsplan på området. I storstädsregionerna ställer bristen på hyresrätter och kommunala bostadsförmedlingar till med problem för kommunerna. Alla svarande Skånekommuner utom en anger att bristande tillgång på är en försvårande faktor och 9 av 21 att avsaknaden av bostadsförtur är ett problem när det gäller att underlätta för att kvinnor och deras barn inte behöver bo på en kvinnojour under en längre tid efter det att det akuta skyddsbehovet har upphört. Exempel Trelleborg, Svedala, Vellinge, Höganäs, Lund, Helsingborg och Malmö Kvinnojouren Söderslätt (Trelleborg, Svedala, Vellinge) var tvungen att neka plats till 5 kvinnor och tre barn bara under oktober, att jämföra med 12 kvinnor under hela Vi upplever det som att i nästan varje kvinnas fall lämpar över ansvaret att hitta en bostad åt kvinnan på oss. När vi upplyser dem om att det är deras skyldighet svänger de oftast och ber oss att kanske hjälpa till, vilket vi då oftast gör. Det behövs nog bättre utbildning för socialsekreterarna inom våld i nära relation säger Mona Nyström från Kvinnojouren Söderslätt. Kvinnojouren i Höganäs nekade 192 kvinnor plats under 2012 jämfört med 119 stycken året innan. Kvinnor och barn bor allt längre på jourens skyddade boenden och den främsta anledningen är att de inte kan få tillgång till egen lägenhet. Vi har bra kontakt med vissa kommunal bostadsbolag men även där blir det svårare och svårare. Den socialförvaltningen som placerar kan ibland ge depositionshyror och då kan det bli lättare om det finns någon ledig lägenhet men oftast finns det inte några lägenheter alls att tillgå. I oktober tvingades vi säga nej till åtta kvinnor på grund av att vi hade fullt. Vi har försökt få tillgång till en extra lägenhet för att kunna ta emot fler men då bostadsmarknaden ser ut som den gör är det inte lätt, säger verksamhetschef Cecilia Nilsson, Kvinnojouren i Höganäs, 042

3 340207, Kvinnojouren i Lund var 2012 tvungna att neka 87 kvinnor och 102 barn plats jämfört med 25 kvinnor och 14 barn året innan. Orsaken till fullbeläggningen och att kvinnor och barn bor kvar allt längre är bostadsbristen. De flesta bor kvar i två månader. I oktober hade vi en familj som flyttade till lägenhetshotell, en kvinna där det är oklart var hon tagit vägen och en kvinna som har flyttat till annan kvinnojour (inte alltid en bra lösning), säger Cecilia Backman, Kvinnojouren i Lund, eller Helsingborgs kvinnojour nekade 18 kvinnor plats på det skyddade boendet 2012, jämfört med 14 stycken året innan. Tiden kvinnor bor på boendet ökar inte, tvärtom var det mycket värre tidigare, men tiden är ändå för lång om man har barn! Om man inte har möjlighet att få lägenhet på egen hand p.g.a. att man saknar inkomst eller har betalningsanmärkningar, får man hjälp via det bostadssocialaprogrammet, först ev. vandrarhem eller i bästa fall jourlägenhet för att sedan bli erbjuden en egen lägenhet med eget kontrakt. Den processen sätter vi igång med en gång kvinnan flyttar in hos oss. Malmö kvinnojour tvingades år 2012 säga nej till 82 kvinnor jämfört med 25 kvinnor Vi tvingats säga nej till kvinnor som söker akut på grund av fullbeläggning. Vi har alltid haft långa boendetider på grund av brist på bostäder.

4 Antal kvinnor och barn boende på SKR:s kvinnojourer i Skåne län år 2012* Kvinnor: 218 st. Barn: 238 st. Genomsnittligt antal boendedygn för kvinnor och barn på kvinnojour Kvinnor: 48 st. Barn 40 st. Antal som nekades boendeplats: Kvinnor: 676 st. Barn: 143 st.* *OBS: Dessa siffror bygger på statistik 10 av SKR:s 12 kvinnojourer i Skåne län och är alltså inte fullständig. Dubbelrapportering kan förekomma, då samma kvinnor och barn kan ha avvisats från flera kvinnojourer för att sedan fått plats på annan kvinnojour. De avvisade barnen är kraftigt underrapporterade då uppgift om barn inte alltid antecknas när en kvinna nekas plats. Hela landet Totala antalet kvinnor som bodde på SKR:s kvinnojourers boenden 2012: st.* Totala antalet barn som bodde på SKR:s kvinnojourers boenden 2012: 966 st.* Totala antalet kvinnor som bodde på SKR:s kvinnojourers boenden 2011: 913 st.* Totala antalet barn som bodde på SKR:s kvinnojourers boenden 2011: 858 st.* Totala antalet avvisningar kvinnor 2012: st.* Totala antal avvisningar barn 2012: 603 st.* Totala antalet avvisningar kvinnor 2011: 1134 st.* Totala antal avvisningar barn 2011: 395 st.* *OBS: Dessa siffror bygger på statistik från % av SKR:s kvinnojourer och är alltså inte fullständig. Dubbelrapportering kan förekomma, då samma kvinnor och barn kan ha avvisats från flera boenden. De avvisade barnen är kraftigt underrapporterade då uppgift om barn inte alltid antecknas när en kvinna nekas plats.

5 Vad säger kommunerna i Skåne län? En undersökning Agenda PR genomförde på uppdrag av SKR i juni 2013 visar att 36 procent av de totalt 172 stycken svarande kommunerna har en handlingsplan för en långsiktig lösning gällande boendet för de kvinnor och deras barn som tvingats fly sina hem på grund av våld. 20 procent av kommunerna uppger att en sådan handlingsplan kommer att tas fram under Nästan häften av de svarande kommunerna uppger att en sådan plan inte finns. 10 av de 21 svarande kommuner i Skåne län angav att de saknar en handlingsplan. 72 procent av kommunerna i landet anser att bristande tillgång på hyreslägenheter försvårar arbetet med att lösa boendefrågan enligt deras intentioner. I Skåne län anger alla svarande utom Svalöv kommun att bristande tillgång på är en försvårande faktor och 10 av 21 att avsaknaden av officiell bostadsförmedling i är ett problem. 9 av 21 kommuner anger att avsaknaden av bostadsförtur i är ett problem. Vi har under de senaste åren sett att i takt med att tillgången på hyreslägenheter har minskat, så har kraven på hyresgästerna ökat. Det är idag betydligt svårare för en person som inte har egen försörjning att få en lägenhet. Detta oavsett om beviljar ett hyresintyg, svarar ansvarig i Malmö stad på vår enkät.

6 BILAGA A: Svar från kommunerna i Skåne län Kommun Hörby kommun Har er kommun en handlingsplan för en långsiktig lösning gällande boendet för de kvinnor och deras barn som tvingats fly sina hem på grund av våld? Vad gör er kommun för att underlätta för att kvinnor och deras barn inte behöver bo på en kvinnojour under en längre tid efter det att det akuta skyddsbehovet har upphört? Kommunen har ett fungerande och bra samarbete med kvinnojourer som vi brukar placera våra våldsutsatta kvinnor och barn och andra verksamheter inom som kommer i kontakt med våldsutsatta kvinnor. Med en omfattande kartläggning, risk och hot bedömning och god samverkan försöker vi att tillgodose kvinnans behov så fort vi kan. Efterföjlning krisbearbetnings samtal både Faktorer i er kommun som kan försvåra arbetet med boendefrågan enligt era intentioner? bostadsförtur i Övrig kommentar

7 Lomma kommun Örkelljunga kommun Kristianstads kommun Nej under och efter brottsprocess är högst pioriteras för vår kommun. Hjälper kvinnan att söka lägenhet. Kontaktar hyresvärdar. Upprättar sociala kontrakt vid behov. Vi har stora svårigheter att ordna bostad, såväl i den egna som i andra kommuner. Vi har jourlägenheter som vi använder bostadsförtur i allmännytta i. det finns ingen officiell bostadsförmedling i bostadsförtur i samverkan med andra kommuner i länet Vårt kommunala bostadsbolag kräver ofta depositioner och andra hyresgarantier från socialtjänsten vilket gör att

8 Staffanstorps kommun Malmö stad Nej och vi ingår i ett nationellt samarbete där olika kommuner hjälps åt för att hitta boende men bostadsfrågan är ett jättestort problem när det gäller kvinnofridsärenden och socialtjänsten står alldeles för ensamma i det arbetet. Trots lagändringar i syfte att underlätta för kvinnor att byta kommun/boende i samband med våld så är det i praktiken lika svårt som tidigare att hitta bostäder. Hjälp och stöd till kvinnan att i första hand på egen hand hitta annat boende. Därefter gemensamt hitta den bästa lösningen för familjen. För de kvinnor som är skrivna i Malmö stad och som har kontakt med socialtjänsten har denna ett uppföljningsansvar avseende såväl skyddet, stödet som fortsatt hjälp. De som finns på en -det finns ingen bostadsförtur i kvinnorna riskerar att tvingas till socialtjänstkontakter som de själva inte önskar. Vi har under de senaste åren sett att i takt med att tillgången på hyreslägenheter har minskat, så har kraven på hyresgästerna ökat. Det är

9 kvinnojour får genom socialtjänsten information om hur man söker bostad och om de är berättigade till försörjningsstöd ett hyresintyg som de kan ge för hyresvärdarna för att visa att de kan betala hyran. Kommunen hyr också ett tusental lägenheter som fördelas till hemlösa personer. Familjer/kvinnor med barn är prioriterade. För de kvinnor som inte är skrivna i, eller har någon annan förankring i, och som placerats av annan kommun har inte socialtjänsten i Malmö något ansvar. Vissa av dem kan genom den nya lagstiftningen om överflyttning av ansvar mellan kommuner bli föremål för s insatser - men det är ofta komplicerade ärenden. Genom de regelbundna träffar som vi har med kvinnojourerna idag betydligt svårare för en person som inte har egen försörjning att få en lägenhet. Detta oavsett om beviljar ett hyresintyg. Kommunen hyr ett stort antal lägenheter som man sedan hyr ut i andra hand till personer som har svårt att få eget kontrakt. Avsikten med detta är att de såsmåningom ska kunna ta över kontraktet själv. Tiden för detta tenderar dock att bli allt längre och kraven för att få ta över kontraktet ökar. Kraven är till och med högre för att få överta ett kontrakt än för att få ett vanligt kontrakt. Tidigare uppfattade vi också att jourerna hade lite lättare att kunna hjälpa "sina" kvinnor genom

10 Höörs kommun Nej hör vi att dessa kvinnor har stora problem att komma vidare och få egen lägenhet. Vi har tillgång till jourlägenhet. SN har dessutom möjlighet att få förtur till bostäder hos det kom. bostadsbolaget. Vår erfarenhet hittills är att kvinnorna oftast vill officiell bostadsförmedling i direktkontakter med hyresvärdar, men att detta också blivit svårare. Vi ser att konsekvensen blir att kvinnor blir kvar längre i boendena än nödvändigt, vilket är bekymmersamt både för den enskilda kvinnan som får svårt att komma vidare i livet och dessutom stoppas möjligheten för kvinnor som har ett skyddsbehov från att komma till och måste kanske placeras i annan kommun - trots att det inte bedöms behövligt enligt den hotbildsbedömning som gjorts. vi klarar inte av vårt flyktingavtal vad gäller bostäder

11 Lunds kommun Ängelholms kommun Ystads kommun Nej flytta till en annan kommun. Det vi då hjälper till med är det ekonomiska biståndet för flytt, hyra osv. Jobbar aktivt med att lösa boendefrågan Har kontakt med hyresvärdar och ser över vilka möjligheter som finns till socialt kontrakt e.dyl. Det beror på var kvinnan befinner sig och hur det långsiktigta skyddsbehovet ser ut. det är mycket svårt med hyreslägenheter, men vi har ett samarbete med det kommunala bolaget. det kan dock ta tid innan en egen lägenhet kan erhållas även om vi går via "förtur" samverkan med andra kommuner i länet officiell bostadsförmedling i samverkan med andra kommuner i länet bostadsförtur i officiell bostadsförmedling i

12 Bjuvs kommun Tomelilla kommun Trelleborgs kommun Helsingborgs kommun Nej Nej Vi försöker ha ett gott och fungerande samarbete med det kommunala bostadsbolaget i denna fråga. Det brukar som regel tas extra hänsyn av dem i denna typen av ärenden. Vi arbetar på att ta fram rutiner, men har redan i dagsläget uppföljningar för att planera framåt. Det handlar om att aktivt stödja kvinnan i en långsiktig planering / lösning Just nu har vi påbörjat ett arbete med att samverka i denna fråga med andra förvaltningar och s bostadssociala program. -det finns ingen bostadsförtur i officiell bostadsförmedling i samverkan med andra kommuner i länet Vi har en samverkan med kommunala bostadsbolaget, men det kan vara svårt att få lägenhet trots att det finns bostadsförtur och allmännytta räcker inte bostäderna till.

13 Svalövs kommun Båstads kommun Kävlinge kommun Nej, men det kommer att tas fram under 2013 Nej, men det kommer att tas fram under 2013 Stöttar med kontakter med hyresvärdar. Hjälper till med intyg för en ansökan om bistånd till boende i annan kommun enligt 2 kap 8 2 SoL. Om kvinnan är berättigad till försörjningsstöd förhandlar vi med den nya angående att vi kan fortsätta betala hyra och försörjningsstöd en viss tid. Stöttar kvinnan i planering kring en flytt och gör kontinuerliga riskbedömningar vid behov av det. Vi samverkar med Båstadshem för att kunna erbjuda bostad om kvinnan kan eller vill bo kvar i. I övrigt tar vi hjälp av kvinnojouren för att där söka ny bostad. Kvinnorna stöds av kvinnofridssamordnaren för att finna en ny bostad. Söker lägenhet via det kommunala bostadsförtaget. Samarbetar med andra officiell bostadsförmedling i Det är inte svårt för oss att ordna nytt boende i vår kommun, det svåra är att finna nytt boende i en annan kommun och det är oftast det som behövs. Vi har samverkan med andra kommuner på olika sätt, men det behöver utvecklas mer. Många kommuner har också svårt med att ta fram boende i sin egen kommun och därför svårt att ordna boende för "våra" klienter. Bristen på bostäder gäller även våra kranskommuner.

14 Burlövs kommun Hässleholms kommun Nej kommuner. Vi följer upp varje enskilt ärende för att finna möjliga alternativ. Det är lättare att lösa ett anlternativt boende då familjen kan återvända till hem. Hjälp att söka lägenhet (eget kontrakt) samt andrahandskontrakt om de inte kan få eget. Inskrivet i våra rutiner. Dessutom har ingår vi i ett kommungemensamt nätverk där vi har möjligthet att få hjälp till kvinnor utsatta för hedersrelaterat våld att få -det finns ingen bostadsförtur i officiell bostadsförmedling i -det finns ingen bostadsförtur i officiell bostadsförmedling i samverkan med andra kommuner i länet bostadsförtur i officiell bostadsförmedling i Hyresvärdarnas marknad. Har man betalningsanmärkning, är arbetslös eller beroende av försörjningsstöd är man hänvisad till andrahandskontrakt vilket ofta är områden där kvinnor inte vill bo.

15 Sjöbo kommun Skurups kommun Nej lägenhet i en annan kommun. Har kvinnan (eller när så är fallet, mannen) och barnen inga egna lösningar genom anhöriga, släkt m.m. Kan bistå med bostad. Det finns även jourlägenhet om de kan bo kvar i. Om ej kan de erhålla stöd till boende på annan ort. Söker boenden, stöttar kvinnor att söka boende. bostadsförtur i officiell bostadsförmedling i bostadsförtur i allmännytta i samverkan med andra kommuner i länet Allmännyttans miljonprogramhus.

16 BILAGA B: Fullständiga svar från kvinnojourerna i Skåne län angående fullbeläggning på skyddade boenden, problembeskrivning och lösningsförslag. Skåne län Kvinnojouren i Lund Kvinnor / Barn jouren tvingade s avvisa Oktober 2013 Kvinnor / Barn jouren tvingad es avvisa Hela år 2012 Kvinnor / Barn jouren tvingad es avvisa Hela år 2011 Nekas p.g.a. 4/7 87/102 25/14 Olika, bl.a. fullbeläg gning. Ökar boendetiden? + Problemets orsak (nov 2013 om ej annat anges), p.g.a. bostadsbrist. De flesta bor på jouren i ca 2 mån. I okt. har en familj flyttat till lägenhetshotell, någon är det oklart vart hon tagit vägen, någon har flyttat till annan kvinnojour (ingen bra lösning alltid) Stöd som finns idag inom Det vi kan göra under tiden de är här är att sitta med dem och söka bostad på Blocket. Sedan har vi listor med hyresvärdar, men det ger väldigt sällan något resultat. Ibland finns en aktiv socialtjänst som gör allt de kan, men oftast inte Jourens lösningsförslag Kan kvinnor från olika delar av landet byta bostäder med varandra? Det viktigaste är att socialtjänsten har upparbetade kontakter för att byta kvinnor med varandra. Det borde inte vara så svårt eftersom de flesta kommer hit och lämnar en bostad. Absolut! Många ringer och mailar och är förtvivlade. De vill bryta upp från våld, ibland fysiskt men alltid psykiskt, men har ingenstans att ta vägen. Tycker detta har ökat. De som kommer hit Kontaktperson/cit erad Cecilia Backman, Kvinnojouren Lund el

17 berättaräven att många de känner i bostadsområdet de kommer ifrån har det likadant. Helsingborgs kvinnojour 1/2 18/65 14/? Fullbela gt Nej tiden ökar inte det var mycket värre tidigare men tiden är ändå för lång om man har barn! Om man inte har möjlighet att få lägenhet på egen hand pga ingen inkomst eller betalningsanmärk ningar, får man hjälp via det bostadssocialapro grammet, först ev vandrarhem eller i bästa fall jourlägenhet för att sedan bli erbjuden en egen lägenhet med eget kontrakt. Den processen sätter vi igång med en gång Else-Marie Larsen,

18 Malmö kvinnojour Kristianstads kvinnojour Kvinnojouren i Ängelholm Kvinnojouren FRIDA, Hässleholm Kvinnojouren i Höganäs 0/ /? Vi har alltid haft långa boendetider. Brist på bostäder. Väntar på Väntar 37/13 svar på svar Väntar på Väntar 37/? svar Väntar på svar på svar Väntar på svar 8/17 8/? 192/? 119/? Fullbela gt. Vi har försökt få tillgång till en lägenh et till men då bostad smarkn aden ser ut som den gör det upplever vi. Den främsta anledningen är att de som bor i våra skyddade boenden inte kan få tillgång till egen lägenhet. kvinnan flyttar in hos oss. Nej Inte så mycket. Vi har bra kontakt med vissa kommunal bostadsbolag men även där blir det svårare och svårare. Den socialförvaltninge n som placerar kan ibland ge depositionshyror och då kan det bli lättare om det finns någon ledig Cecilia Nilsson, verksamhetschef Kvinnojouren Höganäs

19 ATIM Kvinnojour i Malmö Väntar på svar Väntar på svar 58/? är det inte lätt. lägenhet men oftast finns det inte några lägenheter alls att tillgå. Kvinnojouren Söderslätt (Trelleborg, Svedala, Vellinge) 5/3 Det behövs nog bättre utbildning för socialsekreterarna inom våld i nära relation. Mona Nyström

20 BILAGA C: Om kommunundersökningen: Agenda PR:s undersökning bygger på en enkät som skickats ut till landets 290 kommuner. Enkäten skickades till respektive kommuns officiella e-postadress med uppmaning om att vidarebefordra respektive enkät till den person som är ansvarig för frågorna på socialförvaltningen eller motsvarande. Ansvarig på förvaltningen gavs sedan möjlighet att vidarebefordra frågorna till annan ansvarig inom. Respondenterna upplystes om att deras svar anses representera s svar på frågorna. Enkäten (distribuerad genom det webbaserade undersökningsverktyget Easy Research Professional Edition) skickades via mejl 23/5. Den 3/6 och 10/6 skickades påminnelser ut till alla respondenter som ännu inte svarat och svarstiden gick ut den 14/6. Enkäten stängdes den 17/ kommuner har svarat på enkäten, medan 118 kommuner inte har gjort det. Det ger en svarsfrekvens på 59 procent. Det går inte att identifiera några specifika gemensamma nämnare mellan de kommuner som inte svarat på enkäten. Någon granskning av huruvida s svar stämmer överens med verkligheten har inte gjorts. Svaren har tolkats med utgångspunkt ifrån att kommunerna gett en korrekt verklighetsbeskrivning. Några av frågorna ger visst utrymme för tolkningar, samtidigt fanns öppna svarsalternativ och möjlighet till kommentarer. Den sammantagna bedömningen är att resultaten ger en relevant bild av kommunernas ambitioner och insatser inom arbetet med boendefrågan för våldsutsatta kvinnor och deras barn.

RAPPORT 3: FÖRDJUPNING Västra Götalands län Bostadsbristens konsekvenser för våldsutsatta kvinnor och barn. Innehåll

RAPPORT 3: FÖRDJUPNING Västra Götalands län Bostadsbristens konsekvenser för våldsutsatta kvinnor och barn. Innehåll RAPPORT 3: FÖRDJUPNING Västra Götalands län Bostadsbristens konsekvenser för våldsutsatta kvinnor och barn Innehåll - Övergripande om fullbeläggning på kvinnojourernas skyddade boenden - Exempel: Göteborg,

Läs mer

RAPPORT 2: FÖRDJUPNING Stockholms län Bostadsbristens konsekvenser för våldsutsatta kvinnor och barn

RAPPORT 2: FÖRDJUPNING Stockholms län Bostadsbristens konsekvenser för våldsutsatta kvinnor och barn RAPPORT 2: FÖRDJUPNING Stockholms län Bostadsbristens konsekvenser för våldsutsatta kvinnor och barn Innehåll - Övergripande om fullbeläggning på kvinnojourernas skyddade boenden - Exempel: Sollentuna

Läs mer

Kommunernas arbete med psykisk hälsa bland personalen

Kommunernas arbete med psykisk hälsa bland personalen Kommunernas arbete med psykisk hälsa bland personalen Sveriges kommuner granskade genom Agenda PR:s kommunspegel november 2012 Sida 1 av 16 Inledning Endast hälften av Sveriges kommuner bedriver ett systematiskt

Läs mer

Cykeln i vardagen. En rapport om kommuners arbete för ökad cykling

Cykeln i vardagen. En rapport om kommuners arbete för ökad cykling Cykeln i vardagen En rapport om kommuners arbete för ökad cykling Statistik från Agenda PR:s Kommunspegel December 2013 Inledning Att få fler att välja cykeln som transportmedel är något som i princip

Läs mer

Kvinnor / Barn jouren tvingades avvisa Hösten sept-nov 2012. avvisa Hela år 2011

Kvinnor / Barn jouren tvingades avvisa Hösten sept-nov 2012. avvisa Hela år 2011 BILAGA 1: Statistik och kommentarer ang. avvisningar av kvinnor och barn från kvinnojourernas boenden 2011 och sept-nov 2012 Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund, SKR, info@kvinnojouren.se Kontakt:

Läs mer

Samordnare för våld i nära relation Slutrapport

Samordnare för våld i nära relation Slutrapport Slutrapport Kirsti Kanttikoski 2010-03-25 Sammanfattning I samband med att social- och äldrenämnden antog en plan för samverkan mellan socialtjänsten, andra myndigheter och frivilligorganisationer och

Läs mer

Motverka hemlöshet och underlätta inträdet på bostadsmarknaden

Motverka hemlöshet och underlätta inträdet på bostadsmarknaden Motverka hemlöshet och underlätta inträdet på bostadsmarknaden Hemlösheten berör alla Tillgång till en bostad är en mänsklig rättighet och en förutsättning för ett gott liv. Men hemlöshet och utestängning

Läs mer

Företagarnas prioriteringslista över viktiga åtgärder som politikerna bör göra i Skåne

Företagarnas prioriteringslista över viktiga åtgärder som politikerna bör göra i Skåne Företagarnas prioriteringslista över viktiga åtgärder som politikerna bör göra i Skåne Vad bör göras i respektive kommun i Skåne? Företagsklimat Bjuv Bromölla Burlöv Båstad Eslöv Helsingborg Hässleholm

Läs mer

Riktlinjer - Sociala bostäder

Riktlinjer - Sociala bostäder TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-04-15 Dnr: 2015/122-IFN-004 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se Kopia till Individ- och familjenämnden Riktlinjer

Läs mer

Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Göteborgsregionen 2011 GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Göteborgsregionen 2011 GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Göteborgsregionen 2011 GÖTEBORG 1 Sammanfattning Andelen unga vuxna i Göteborgsregionen som bor i egen bostad har minskat från 56 procent

Läs mer

RAPPORT 1: STATISTIK OCH KOMMENTARER Hela landet Bostadsbristens konsekvenser för våldsutsatta kvinnor och barn Innehåll:

RAPPORT 1: STATISTIK OCH KOMMENTARER Hela landet Bostadsbristens konsekvenser för våldsutsatta kvinnor och barn Innehåll: Prsutskick 2013-11-22 Bostadsbristens konsekvenser för våldsutsatta kvinnor och barn Sverig Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund, SKR, info@kvinno.se Kontakt: Prsekreterare Emma Söderström, emma.soderstrom@kvinno.se,

Läs mer

Humanas Barnbarometer

Humanas Barnbarometer Humanas Barnbarometer 2014 1 Inledning Barnets bästa ska vara utgångspunkten i allt myndighetsutövande i Sverige. Barnens behov, inte verksamhetens, ska stå i centrum när kommunerna utreder, beviljar,

Läs mer

Insatser för bostadslösa och hemlösa 2015, Stadsområdesförvaltning Väster

Insatser för bostadslösa och hemlösa 2015, Stadsområdesförvaltning Väster Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (1) Datum 2015-11-02 Vår referens Alisa Burek Planeringssekreterare Alisa.Burek@malmo.se Tjänsteskrivelse Insatser för bostadslösa och hemlösa 2015, Stadsområdesförvaltning

Läs mer

Fritt fram. En rapport om kommuners arbete med snöröjning av gång- och cykelvägar

Fritt fram. En rapport om kommuners arbete med snöröjning av gång- och cykelvägar Fritt fram En rapport om kommuners arbete med snöröjning av gång- och cykelvägar Statistik från Agenda PR:s Kommunspegel December 2014 Inledning Gång- och cykelvägar som är framkomliga vintertid är viktigt

Läs mer

våld mot kvinnor LÄNSSTYRELSEN I SKÅNE LÄN Rapportserien Skåne i utveckling Socialtjänstens insatser för att bekämpa

våld mot kvinnor LÄNSSTYRELSEN I SKÅNE LÄN Rapportserien Skåne i utveckling Socialtjänstens insatser för att bekämpa LÄNSSTYRELSEN I SKÅNE LÄN Landskapsvård i Skåne 1998 LÄNSSTYRELSEN I SKÅNE LÄN Rapportserien Skåne i utveckling Socialtjänstens insatser för att bekämpa våld mot kvinnor Rapport nr 00:8 Sociala funktionen

Läs mer

Öppna jämförelser Gymnasiet. (Läsåret 2012/2013)

Öppna jämförelser Gymnasiet. (Läsåret 2012/2013) Öppna jämförelser Gymnasiet 2014 (Läsåret 2012/2013) Andel elever som slutför inom 3 år exkl IV Öppna jämförelser - Gynnasieskola 2014 A1. Andel elever som fullföljt gymnasieutbildning inom tre år exkl.

Läs mer

Familjehemsplacerade barn 2004 Ämne Social omvårdnad

Familjehemsplacerade barn 2004 Ämne Social omvårdnad Familjehemsplacerade barn 2004 Ämne Social omvårdnad Författare Joonas Terje, Kerstin Olsson, Nermina Hrelja Titel: Familjehemsplacerade barn 2004 Utgiven av: Författare: Beställningsadress: Copyright:

Läs mer

Det svenska systemet - bruksvärdesprincip och förhandlade hyror

Det svenska systemet - bruksvärdesprincip och förhandlade hyror 1 (8) Handläggare Datum P-GN 2013-10-18 Det svenska systemet - bruksvärdesprincip och förhandlade hyror Inledning Det svenska hyressystemet är komplicerat och i jämförelse med andra länder unikt. Det svenska

Läs mer

www.m.lst.se Bostadsmarknadsenkäten 2003 Bostadsmarknaden och bostadsbyggandet i Skåne län Förvaltningsenheten Skåne i utveckling 2003:37

www.m.lst.se Bostadsmarknadsenkäten 2003 Bostadsmarknaden och bostadsbyggandet i Skåne län Förvaltningsenheten Skåne i utveckling 2003:37 Bostadsmarknadsenkäten 2003 Bostadsmarknaden och bostadsbyggandet i Skåne län www.m.lst.se Förvaltningsenheten Skåne i utveckling 2003:37 ISSN 1402:3393 Bostadsmarknadsenkäten Boverket går i början av

Läs mer

grupp har personerna i genomsnitt även varit hemlösa kortare tid jämfört med personer födda inom Europa.

grupp har personerna i genomsnitt även varit hemlösa kortare tid jämfört med personer födda inom Europa. Sammanfattning I denna rapport redovisas resultaten från Socialstyrelsens tredje nationella kartläggning av hemlöshetens omfattning i Sverige. Kartläggningen har utförts på uppdrag av regeringen och de

Läs mer

Bolagsordning för Länsförsäkringar Skåne ömsesidigt - fastställd på ordinarie bolagsstämma 2015-03-05

Bolagsordning för Länsförsäkringar Skåne ömsesidigt - fastställd på ordinarie bolagsstämma 2015-03-05 Bolagsordning för Länsförsäkringar Skåne ömsesidigt - fastställd på ordinarie bolagsstämma 2015-03-05 Bolagets verksamhet 1 Bolaget, vars firma är Länsförsäkringar Skåne-ömsesidigt, har till föremål för

Läs mer

Familjehemsplacerade barn 2008

Familjehemsplacerade barn 2008 Familjehemsplacerade barn 2008 Sociala frågor Joonas Terje Titel: Familjehemsplacerade barn 2008 Utgiven av: Författare: Länsstyrelsen i Skåne Län Joonas Terje, Länsstyrelsen i Skåne län Beställningsadress:

Läs mer

Uthyrningspolicy. Krokomsbostäder AB

Uthyrningspolicy. Krokomsbostäder AB Uthyrningspolicy Krokomsbostäder AB Antogs av: Styrelsen i Krokomsbostäder AB Datum: 10 december 2015 Välkommen till Krokomsbostäder Krokomsbostäder AB tillhandahåller bostäder inom Krokoms kommun. I samverkan

Läs mer

Kommunernas användning av vetot mot vindkraft. Enkätundersökning bland Svensk Vindenergis medlemsföretag

Kommunernas användning av vetot mot vindkraft. Enkätundersökning bland Svensk Vindenergis medlemsföretag Kommunernas användning av vetot mot vindkraft Enkätundersökning bland Svensk Vindenergis medlemsföretag December 2010 Förord Våren 2009 presenterade regeringen en rad förändringar i syfte att förenkla

Läs mer

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER JUNI 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på juni 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-juni 2013, samt en jämförelse över tid.

Läs mer

Helsingborgs Stads. Mål och strategier i arbetet mot bostadslöshet

Helsingborgs Stads. Mål och strategier i arbetet mot bostadslöshet Helsingborgs Stads Mål och strategier i arbetet mot bostadslöshet Innehåll Sida Inledning och uppdrag 2 Stadens gemensamma ansvar 2 Definition av begreppet hemlöshet 3 Mål och strategier 5 Samverkan 7

Läs mer

Ring kyrkklocka ring. Undersökning om Svenska kyrkans bristande arbete med att komma till rätta med osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män

Ring kyrkklocka ring. Undersökning om Svenska kyrkans bristande arbete med att komma till rätta med osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män Ring kyrkklocka ring Undersökning om Svenska kyrkans bristande arbete med att komma till rätta med osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män April 2003 Innehåll Bakgrund 3 Vår undersökning 3 Resultat

Läs mer

Yttrande över SOU 2008:38 EU, allmännyttan och hyrorna

Yttrande över SOU 2008:38 EU, allmännyttan och hyrorna Finansdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över SOU 2008:38 EU, allmännyttan och hyrorna Sammanfattning Gemensam Välfärd Stockholm avfärdar utredningens bägge förslag, vilka i praktiken innebär att

Läs mer

Det totala antalet gästnätter i januari för Skåne län var 209 163. Antalet utländska gästnätter i januari för Skåne län var 50 426

Det totala antalet gästnätter i januari för Skåne län var 209 163. Antalet utländska gästnätter i januari för Skåne län var 50 426 JANUARI 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på januari 2014 samt en jämförelse mot januari månad 2013. Med gästnätter på kommunnivå avses gästnätter

Läs mer

foto Malin Lauterbach Statistik för Skånes inkvartering

foto Malin Lauterbach Statistik för Skånes inkvartering foto Malin Lauterbach Statistik för Skånes inkvartering Månadsrapport februari 2016 2016 04 25 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Skåne fortsatt starkast utveckling i jämförelse med storstadsregionerna...

Läs mer

Länsrapport 2012 Skånes län exklusive Malmö

Länsrapport 2012 Skånes län exklusive Malmö Länsrapport 2012 Skånes län exklusive Malmö Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2.1. 1. Kommunens namn Ängelholm Åstorp Båstad Bjuv Bromölla Burlöv Eslöv Hässleholm

Läs mer

Uppföljning av socialnämndens handlingsplan för arbete med utsatta EU-medborgare som vistas i Lunds kommun Dnr SO 2015/0023

Uppföljning av socialnämndens handlingsplan för arbete med utsatta EU-medborgare som vistas i Lunds kommun Dnr SO 2015/0023 Socialförvaltningen Boendeenheten Tjänsteskrivelse 1(10) Karin Säfström 046-35 57 94 Karin.safstrom@lund.se Socialnämnden i Lund Uppföljning av socialnämndens handlingsplan för arbete med utsatta EU-medborgare

Läs mer

Äldres rätt att fortsätta bo tillsammans i äldreboende. Uppföljning av en lagändring

Äldres rätt att fortsätta bo tillsammans i äldreboende. Uppföljning av en lagändring Äldres rätt att fortsätta bo tillsammans i äldreboende Uppföljning av en lagändring Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Överenskommelse om förmedling av lägenheter

Överenskommelse om förmedling av lägenheter Bilaga 1 Överenskommelse om förmedling av lägenheter Mellan Stockholms Stads Bostadsförmedling AB ("Bostadsförmedlingen") och AB Familjebostäder, AB Svenska Bostäder samt AB Stockholmshem ( Bostadsbolagen

Läs mer

PM, februari 2008. Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen. Ingress av: Andreas Jarud Näringspolitisk chef

PM, februari 2008. Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen. Ingress av: Andreas Jarud Näringspolitisk chef Hyresmarknaden i Göteborg PM, februari 2008 Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen Ingress av: Andreas Jarud Näringspolitisk chef Väl fungerande bostadsmarknader med långsiktigt stabila regelverk samt

Läs mer

Inledning 2. Sammanfattning 3. Kartläggningens upplägg och genomförande 4. Syfte och frågeställningar 4. Socialstyrelsens definition 5

Inledning 2. Sammanfattning 3. Kartläggningens upplägg och genomförande 4. Syfte och frågeställningar 4. Socialstyrelsens definition 5 SOCIALFÖRVALTNINGEN VUXENVERKSAMHETEN 215-2-27 Hemlöshetskartläggning Innehållsförteckning Inledning 2 Sammanfattning 3 Kartläggningens upplägg och genomförande 4 Syfte och frågeställningar 4 Socialstyrelsens

Läs mer

Rutiner/Handlingsplan för att förebygga avhysningar Enskede-Årsta- Vantörs stadsdelsförvaltning

Rutiner/Handlingsplan för att förebygga avhysningar Enskede-Årsta- Vantörs stadsdelsförvaltning Rutiner/Handlingsplan för att förebygga avhysningar Enskede-Årsta- Vantörs stadsdelsförvaltning Handlingsplanen klargör rutiner och ansvarsfördelning inom alla avdelningar inom Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning.

Läs mer

Kommunerna i Skåne län. Den finansiella profilen 2009-2013

Kommunerna i Skåne län. Den finansiella profilen 2009-2013 Kommunerna i Skåne län Den finansiella profilen 29-213 Resultatrelaterade nyckeltal Resultat före extraordinära poster / verksamhetens kostnader 5 4 3,8 3 2,9 2,5 2,5 2 1,8 1,9 2 2,1 2,2 2,2 1 29 21 211

Läs mer

Företagsamhetsmätning - Skåne län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010

Företagsamhetsmätning - Skåne län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamhetsmätning - Skåne län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamheten Skåne län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera om antalet personer

Läs mer

Riktlinjer för försöksboende

Riktlinjer för försöksboende Styrdokument, riktlinjer Kvalitets-och utvecklingsledare 2015-08-28 Carin Erlandh Engman 08-590 975 10 Dnr Fax 08-590 733 41 SÄN/2015:129 carin.erlandengman@upplandsvasby.se Riktlinjer för försöksboende

Läs mer

Gode män/förvaltare 2014

Gode män/förvaltare 2014 Gode män/förvaltare 2014 2 år eller mindre 15,9% 23,4% 16,9% 28,2% 3-5 år 18,2% 17,2% 24,6% 32,1% 6 år eller längre 65,9% 59,4% 58,5% 39,7% Svarande 44 64 65 78 Inget svar 0 1 0 1 Ja 38,6% 30,2% 29,2%

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2011:16

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2011:16 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2011:16 Målnummer: UM1767-11 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2011-08-30 Rubrik: Försörjningskravet vid anhöriginvandring innebär att anknytningspersonen ska

Läs mer

God man för ensamkommande barn

God man för ensamkommande barn För ensamkommande barn som kommer till Sverige ska en god man förordnas av överförmyndaren. Gode mannens uppdrag är att vara i vårdnadshavares och förmyndares ställe. Det betyder att den gode mannen har

Läs mer

Välkommen till Workshop 1 om rese- och mötespolicy. Tisd. den 8 nov. 2011

Välkommen till Workshop 1 om rese- och mötespolicy. Tisd. den 8 nov. 2011 Välkommen till Workshop 1 om rese- och mötespolicy Tisd. den 8 nov. 2011 Dagens agenda 9.30 Morgonfika 10.00 Projektpresentation 10.30 Deltagarpresentation 10.45 Fruktpaus 11.00 Trafikverket presenterar

Läs mer

I avtalet regleras även respektive samverkanskommuns åtagande gentemot kvinnojouren.

I avtalet regleras även respektive samverkanskommuns åtagande gentemot kvinnojouren. Samverkansavtal avseende utbetalning av föreningsbidrag från kommunerna Lerum, org nr 212000-1447, Alingsås, org nr 21 20000-1553, och Vårgårda, org nr 212000-1454 till Kvinnojouren Olivia, org nr 864001-0396

Läs mer

Standard, handläggare

Standard, handläggare Kvalitetsindex Standard, handläggare Röingegården Röinge Rapport 2013027 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive

Läs mer

Inventering av behov hos personer med psykiska funktionsnedsättningar: Ekerö, 2013

Inventering av behov hos personer med psykiska funktionsnedsättningar: Ekerö, 2013 Sollentuna 2014-01-20 Martin Åberg Henrik Karlsson Katarina Piuva Inventering av behov hos personer med psykiska funktionsnedsättningar: Ekerö, 2013 Bearbetning efter Socialstyrelsens inventeringsformulär

Läs mer

Rutin för hjälpmedel som kan vara till skydd samt tvångsåtgärder i specifika situationer

Rutin för hjälpmedel som kan vara till skydd samt tvångsåtgärder i specifika situationer sida 1 (5) Rutin för hjälpmedel som kan vara till skydd samt tvångsåtgärder i specifika situationer Bakgrund På uppdrag av verksamhetschefen för Falkenberg egen regi har Riktlinjer, Skydds- och begränsningsåtgärder

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Skåne? - hur nöjda är medborgarna?

Vilka är lokalpolitikerna i Skåne? - hur nöjda är medborgarna? Vilka är lokalpolitikerna i Skåne? - hur nöjda är medborgarna? Vilka är lokalpolitikerna i Skåne och hur nöjda är medborgarna? Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på

Läs mer

foto Bengt Flemark Statistik för Skånes inkvartering

foto Bengt Flemark Statistik för Skånes inkvartering foto Bengt Flemark Statistik för Skånes inkvartering Månadsrapport januari 2016 2016 03 11 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Skåne inleder 2016 starkast av storstadsregionerna... 4 3 Danmark och Storbritannien

Läs mer

BOBAROMETERN Delrapport: Svenskar om att byta till större boende

BOBAROMETERN Delrapport: Svenskar om att byta till större boende BOBAROMETERN Delrapport: Svenskar om att byta till större boende augusti 2005 Bobarometern - augusti 2005 1 Välkommen till Bobarometern Innehållsförteckning Sida Bobarometern är en undersökning från Svensk

Läs mer

Överflyttning av ärenden mellan kommuner reglerades tidigare i 16 kap 1 SoL. I och med lagändringen återfinns motsvarande regler i 2 a kap 10-12 SoL.

Överflyttning av ärenden mellan kommuner reglerades tidigare i 16 kap 1 SoL. I och med lagändringen återfinns motsvarande regler i 2 a kap 10-12 SoL. 2013-04-17 SN-2013/1727.112 1 (4) HANDLÄGGARE Jon Niklasson 08-535 378 69 Jon.Niklasson@huddinge.se Socialnämnden Ändringar i delegationsordning Socialnämnden Lista D: Biståndskansliet - Del 3 Förslag

Läs mer

DET HÄR GÄLLER FÖR DIG SOM VILL HYRA AV BOSTADS AB MIMER

DET HÄR GÄLLER FÖR DIG SOM VILL HYRA AV BOSTADS AB MIMER DET HÄR GÄLLER FÖR DIG SOM VILL HYRA AV BOSTADS AB MIMER 1 Innehåll Del I: Sammanfattning av våra regler...5 Hur du söker bostad hos oss...5 Börja med att registrera dig och samla köpoäng... 5 Registrera

Läs mer

Lex Sarah i Kalmar län 2003-2004 Anmälningar om missförhållanden och övergrepp inom äldreomsorg och omsorg om funktionshindrade

Lex Sarah i Kalmar län 2003-2004 Anmälningar om missförhållanden och övergrepp inom äldreomsorg och omsorg om funktionshindrade LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR Lex Sarah i Kalmar län 2003-2004 Anmälningar om missförhållanden och övergrepp inom äldreomsorg och omsorg om funktionshindrade Meddelande 2005:14 Lex Sarah i Kalmar

Läs mer

Skånes befolkningsprognos

Skånes befolkningsprognos Skånes befolkningsprognos 2012 2021 Avdelningen för regional utveckling Enheten för samhällsanalys Innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 Skåne väntas passera 1,3 miljoner invånare under 2016 5 Fler inflyttare

Läs mer

Kvalitetsindex. Rapport 2015-06-25. Familjestödsgruppen AB Öppenvård. Öppenvård, handläggare

Kvalitetsindex. Rapport 2015-06-25. Familjestödsgruppen AB Öppenvård. Öppenvård, handläggare Kvalitetsindex Öppenvård, handläggare Rapport 20150625 Innehåll SSIL Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal Genomförda intervjuer SSIL

Läs mer

Hur ska den ideella föreningen gå till väga om ett barn misstänks fara illa?

Hur ska den ideella föreningen gå till väga om ett barn misstänks fara illa? Föreningsbyrån Socialtjänsten Hur ska den ideella föreningen gå till väga om ett barn misstänks fara illa? Föreningar kommer ibland i kontakt med barn som riskerar att fara illa. Som ett stöd i sådana

Läs mer

RAPPORT UNDERSÖKNING - SOCIALSEKRETERARE

RAPPORT UNDERSÖKNING - SOCIALSEKRETERARE RAPPORT UNDERSÖKNING - SOCIALSEKRETERARE Kund: Akademikerförbundet SSR Kontakt: Stina Andersson/Anna Ihrfors-Wikström Datum: 6 oktober, 2011 Per Fernström Tel: 0739-403919 per.fernstrom@novusgroup.se Pnr

Läs mer

Brukarenkät Bostad med särskild service 2015

Brukarenkät Bostad med särskild service 2015 Socialförvaltningen Monica Bylund/ Susanne Nordlander RAPPORT 2015-12 Brukarenkät Bostad med särskild service 2015 Projektledare: Monica Bylund Verksamhetsutvecklare och Susanne Nordlander Rehabiliteringskonsulent

Läs mer

Tillfälle att prioritera frågan. Uppföljning av svenska kommuners arbete för kvinnofrid

Tillfälle att prioritera frågan. Uppföljning av svenska kommuners arbete för kvinnofrid Tillfälle att prioritera frågan Uppföljning av svenska kommuners arbete för kvinnofrid 24 november, 2005 Inledning...3 Den aktuella uppföljningen...4 Amnestys kommunundersökning och den kommunpolitiska

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Bilaga - statistik Utveckling av kvinnors företagande Innehållsförteckning Sid Del E - Statistik befolkningen Folkmängd efter region, tid och kön 2 Utrikes födda efter regiondel, tid och kön 3 Utrikes

Läs mer

Standard, handläggare

Standard, handläggare Kvalitetsindex Standard, handläggare Rapport 2015-10-14 Innehåll SSIL Kvalitetsindex - Strategi och metod - Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal bortfall - Genomförda

Läs mer

Övergångsbostäder. ett samarbete mellan Örebro kommun och fastighetsägare

Övergångsbostäder. ett samarbete mellan Örebro kommun och fastighetsägare Övergångsbostäder ett samarbete mellan Örebro kommun och fastighetsägare Vi tar gemensamt ansvar mot hemlöshet och utanförskap Alla människor har rätt till en bostad. På den öppna bostadsmarknaden finns

Läs mer

Socialnämnden Budget 2016 2017 med plan för 2018 2019

Socialnämnden Budget 2016 2017 med plan för 2018 2019 1 Socialnämnden Budget 216 217 med plan för 218 219 Nämndens prioriterade frågor och utmaningar 216 217 Den stadiga befolkningsökningen i kommunen medför en ökning av antalet personer som är i behov av

Läs mer

Boplats Syd i siffror 2015 Sida 1 av 11

Boplats Syd i siffror 2015 Sida 1 av 11 Boplats Syd i siffror 2015 Sida 1 av 11 Förmedlade lägenheter 2015 2014 2013 Antal förmedlade lägenheter totalt 4 505 4 365 3 443 Antal förmedlade lägenheter i Malmö 3 880 3 767 3 293 Antal förmedlade

Läs mer

Berörd verksamhet Vård och Omsorg. Antagande organ, datum Vård- och omsorgsnämnden

Berörd verksamhet Vård och Omsorg. Antagande organ, datum Vård- och omsorgsnämnden PARBOENDE, RUTIN Ansvarig Förvaltningschef Utfärdare Anna Fremner Berörd verksamhet Vård och Omsorg ID-nummer 000000 Typ av dokument Rutin Ämne Rutin, parboende Antagande organ, datum Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Adoptionshandläggning i Skåne

Adoptionshandläggning i Skåne Adoptionshandläggning i Skåne En kartläggning av de skånska kommunernas handläggning av internationell adoption Adoptionshandläggning Gabriel Olsson 2009 Titel: Utgiven av: Författare: Beställningsadress:

Läs mer

Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån?

Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Tabellbilaga Unga vuxnas boende, Sverige 2015 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Tabell 1. Andel 20 27-åringar boende i föräldrahemmet, 1997 2015 (procent) Hos föräldrar 15 17 18 21 19 19 21 22 23

Läs mer

Socialförvaltningen och Samhällsbyggnadsförvaltningen 2016-04-14, 14:30. Mottagande av nyanlända vuxna personer med uppehållstillstånd

Socialförvaltningen och Samhällsbyggnadsförvaltningen 2016-04-14, 14:30. Mottagande av nyanlända vuxna personer med uppehållstillstånd 1 [11] Frågor och svar Mottagande av nyanlända vuxna personer med uppehållstillstånd Finns inte just din fråga besvarad? Hör i så fall av dig till Kontaktcenter kontaktcenter@botkyrka.se) eller flyktingsamordnare

Läs mer

foto Joakim Lloyd Raboff Statistik för Skånes inkvartering

foto Joakim Lloyd Raboff Statistik för Skånes inkvartering foto Joakim Lloyd Raboff Statistik för Skånes inkvartering Månadsrapport oktober 2015 2015 12 04 Tourism in Skåne / Månadsrapport oktober 2015 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Skåne fortsätter

Läs mer

Ett kallare och otryggare Stockholm

Ett kallare och otryggare Stockholm Ett kallare och otryggare Stockholm En enkätundersökning bland Socialsekreterare och biståndshandläggare i Stockholm stad Stockholm juli 2012 1 INNEHÅLL Inledning Sammanfattning Inledning 1.1 Bakgrund

Läs mer

Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå

Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå Rapport augusti 2014 Förväntningarna på den nationella ekonomiska utvecklingen har minskat under den senaste tiden. Jämförs medelvärdet för

Läs mer

Ekonomiskt bistånd, insatser mot hemlöshet och stöd till våldsoffer

Ekonomiskt bistånd, insatser mot hemlöshet och stöd till våldsoffer Ekonomiskt bistånd, insatser mot hemlöshet och stöd till våldsoffer I detta kapitel redogör Socialstyrelsen för utvecklingen inom några av socialtjänstens verksamheter: ekonomiskt bistånd insatser mot

Läs mer

Hemsjukvård. Ljusdals kommun i samverkan med Landstinget Gävleborg, Hudiksvall, Ockelbo och Söderhamns kommuner. Revisionsrapport

Hemsjukvård. Ljusdals kommun i samverkan med Landstinget Gävleborg, Hudiksvall, Ockelbo och Söderhamns kommuner. Revisionsrapport Revisionsrapport Hemsjukvård Margaretha Larsson Malou Olsson Ljusdals kommun i samverkan med Landstinget Gävleborg, Hudiksvall, Ockelbo och Söderhamns kommuner November 2014 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Yttrande över remiss av promemoria: Investeringsstöd för anordnande av nya bostäder och bostäder för studerande (Ds 2015:35)

Yttrande över remiss av promemoria: Investeringsstöd för anordnande av nya bostäder och bostäder för studerande (Ds 2015:35) Tjänsteutlåtande Tillväxt och utvecklingschef 2015-09-07 Gösta Norén 08-590 970 28 Dnr: Gosta.Noren@upplandsvasby.se KS/2015:325 31101 Kommunstyrelsen Yttrande över remiss av promemoria: Investeringsstöd

Läs mer

HAR DU PLATS FÖR EN TILL?

HAR DU PLATS FÖR EN TILL? HAR DU PLATS FÖR EN TILL? Till hösten flyttar många till Karlstad för att studera. Vi är otroligt glada att de väljer just vår stad och Karlstads universitet. Dessvärre är det svårt att hitta boende till

Läs mer

Storstadsregionjämförelsen 2010. En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm

Storstadsregionjämförelsen 2010. En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm Storstadsregionjämförelsen 2010 En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm Inledning... 3 Storstadsområdena och dess indelning... 3 GR:s regionalpolitiska

Läs mer

Värdegrund och policy. för Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund, SKR

Värdegrund och policy. för Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund, SKR Värdegrund och policy för Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund, SKR Illustrationer: Moa Dunfalk En grundläggande beskrivning av SKR ges i organisationens stadgar, där det bland annat finns en ändamålsparagraf

Läs mer

Fallbeskrivningar. Mikael 19 år. Ruben 12 år. Therese 18 år. Tom 10 år

Fallbeskrivningar. Mikael 19 år. Ruben 12 år. Therese 18 år. Tom 10 år Fallbeskrivningar Mikael 19 år Ruben 12 år Therese 18 år Tom 10 år Mikael 19 år Fallbeskrivning Mikael har haft svårigheter med relationer sedan han började i skolan. Föräldrarna beskriver honom som en

Läs mer

Gemensam samverkansrutin vid placering i familjehem eller hem för vård eller boende

Gemensam samverkansrutin vid placering i familjehem eller hem för vård eller boende Gemensam samverkansrutin vid placering i familjehem eller hem för vård eller boende för barnhälsovård, socialtjänst, förskola, skola inklusive elevhälsa i Kronobergs län 1. Inledning Rutinen bygger på

Läs mer

Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån?

Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Tabellbilaga Unga vuxnas boende, 2015 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Tabell 1: Andel 20 27-åringar boende i föräldrahemmet,, 2001 2015 (procent) Hos föräldrar 24 24 26 23 26 26 29 28 Tabell 2:

Läs mer

Remissyttrande över betänkandet EU, allmännyttan och hyrorna (SOU 2008:38)

Remissyttrande över betänkandet EU, allmännyttan och hyrorna (SOU 2008:38) s. 1(6) Till Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLM Remissyttrande över betänkandet EU, allmännyttan och hyrorna (SOU 2008:38) Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen överlämnar härmed sina synpunkter

Läs mer

Liberal feminism. - att bestämma själv. stämmoprogram

Liberal feminism. - att bestämma själv. stämmoprogram Liberal feminism - att bestämma själv stämmoprogram Partistämman 2015 Liberal feminism - att bestämma själv Centerpartiet vill att makten ska ligga så nära dem den berör som möjligt. Det är närodlad politik.

Läs mer

Dagverksamhet för äldre

Dagverksamhet för äldre Äldreomsorgskontoret Dagverksamhet för äldre Delrapport med utvärdering Skrivet av Onerva Tolonen, arbetsterapeut, 2010-08-09 Innehåll 1. Inledning...3 1.1 Vilka problem ville vi åtgärda?...3 1.2 Vad vill

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL FÖR STADEN UTAN GRÄNSER

SAMVERKANSAVTAL FÖR STADEN UTAN GRÄNSER SAMVERKANSAVTAL FÖR STADEN UTAN GRÄNSER Bilaga BOSTAD VÄSTERÅS 1 ANSVARSFÖRDELNING MELLAN PARTERNA 1. Arbetsgång Fastighetsägarna lämnar lägenheter till Bostad Västerås AB enligt årlig överenskommelse.

Läs mer

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm 2008-05-15 Av Mikael Johansson En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm Inledning Denna rapport jämför Göteborgsregionen med de två övriga svenska

Läs mer

Gemensam beräkningsmodell för interkommunal ersättning inom vuxenutbildningen i Skåne, Sölvesborg, Olofström, Ronneby och Karlshamn

Gemensam beräkningsmodell för interkommunal ersättning inom vuxenutbildningen i Skåne, Sölvesborg, Olofström, Ronneby och Karlshamn I Kommunförbundet Skåne 2013-05-29 SAMVERKANSAVTAL avseende Gemensam beräkningsmodell för interkommunal ersättning inom vuxenutbildningen i Skåne, Sölvesborg, Olofström, Ronneby och Karlshamn Postadress:

Läs mer

Brukarenkät IFO 2014. Kvalitetsrapport 2014:02 KVALITETSRAPPORT

Brukarenkät IFO 2014. Kvalitetsrapport 2014:02 KVALITETSRAPPORT Brukarenkät IFO 2014 Kvalitetsrapport 2014:02 KVALITETSRAPPORT Brukarenkät 2014 visar att förvaltningen totalt sett har en mycket god brukarnöjdhet (kundnöjdhet) i alla de områden som berörs i enkäten.

Läs mer

Regional bostadsmarknadsanalys för Gotlands län 2012

Regional bostadsmarknadsanalys för Gotlands län 2012 Datum 2012-06-11 Dnr 405-1889-12 1(14) Samhällsbyggnadsenheten Boverket Box 534 371 23 Karlskrona Regional bostadsmarknadsanalys för Gotlands län 2012 Kvarteret Kolgården i Visby. Foto: Elin Sander POSTADRESS

Läs mer

UTHYRNINGSPOLICY. Inledning. Grundläggande värderingar

UTHYRNINGSPOLICY. Inledning. Grundläggande värderingar 2010-03-16 UTHYRNINGSPOLICY Inledning KBAB behöver en tydlig policy som stämmer med vår värdegrund i arbetet med att finna hyresgäster. Detta behov har förstärkts i takt med ökad efterfrågan och få lediga

Läs mer

Uppdrag: Du vet nu mer om hur Östersjön mår. Nu är det dags att göra något. Rädda Östersjön! Handlingsplan Elevmaterial 2

Uppdrag: Du vet nu mer om hur Östersjön mår. Nu är det dags att göra något. Rädda Östersjön! Handlingsplan Elevmaterial 2 Du vet nu mer om hur Östersjön mår. Nu är det dags att göra något. I Uppdrag: Rädda Östersjön! Handlingsplan Elevmaterial 2 Dags att ta steget från ord till handling Uppdrag: Rädda Östersjön! Ni har nu

Läs mer

Riktlinjer för vuxna med beroendeproblem

Riktlinjer för vuxna med beroendeproblem Riktlinjer för vuxna med beroendeproblem Riktlinjer antagna av Socialnämnden den 20 december 2012 Reviderade 25 mars 2014 26 Innehållsförteckning Inledning...3 Målgrupp...3 Lagstiftning...3 Särskilda bestämmelser

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet. Till dig som är med för första gången

Familj och arbetsliv på 2000-talet. Till dig som är med för första gången Familj och arbetsliv på 2000-talet Till dig som är med för första gången 1 Fråga 1. När är du född? Skriv januari som 01, februari som 02 etc Födelseår Födelsemånad Är du 19 Man Kvinna Fråga 2. Inledningsvis

Läs mer

Inventering av målgruppen psykiskt funktionshindrade inom kommunerna i Östra Norrbotten

Inventering av målgruppen psykiskt funktionshindrade inom kommunerna i Östra Norrbotten Inventering av målgruppen psykiskt funktionshindrade inom kommunerna i Östra Norrbotten en metodutveckling Projektsamordnare Benitha Eliasson Projektets styrgrupp Lars Karlsson Sirkka-Liisa Jönsson Birgitta

Läs mer

Insatser som utförs av ideella föreningar gällande våld i nära relationer Nr 10, 2014. Projektrapport från Stadsrevisionen

Insatser som utförs av ideella föreningar gällande våld i nära relationer Nr 10, 2014. Projektrapport från Stadsrevisionen Insatser som utförs av ideella föreningar gällande våld i nära relationer Projektrapport från Stadsrevisionen Dnr 3.1.3-161/2014 Den kommunala revisionen är fullmäktiges kontrollinstrument för att granska

Läs mer

Socialnämndens utvärdering av effekterna av boendesamordnarfunktionen

Socialnämndens utvärdering av effekterna av boendesamordnarfunktionen Eva Carlsson 2013-09-18 Sidan 1 av 3 Dnr 2012/43 KS.711-2 Diariekod: 711 Kommunstyrelsen Socialnämndens utvärdering av effekterna av boendesamordnarfunktionen Förslag till beslut Kornmunledningskontoret

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 11 SKÅNE LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Skåne län. Företagsamheten 2015

Skåne län. Företagsamheten 2015 MARS 2015 Företagsamheten 2015 Annette Andersson och Marie-Christine Martinsson, Solklart Vård. Vinnare av tävlingen s mest företagsamma människa 2014. län Innehåll 1. Inledning...2 Så genomförs undersökningen...

Läs mer

MEDBORGARPANEL Nummer 1 - Juli 2013 Tillgänglighet i vården

MEDBORGARPANEL Nummer 1 - Juli 2013 Tillgänglighet i vården MEDBORGARPANELEN 213 Rapport 1 Tillgänglighet MEDBORGARPANEL Nummer 1 - Juli 213 Tillgänglighet i vården Enkät nummer ett slutförd. Nu har landstinget Västmanland genomfört den första enkäten i Medborgarpanelen.

Läs mer

Gällande lagar och regler

Gällande lagar och regler Gällande lagar och regler för uthyrning i andrahand och uthyrning av rum i bostad För dig som hyr Innehållsförteckning Kortfattad Information Sida 3 Vad är Andrahandsuthyrning Sida 4 Hur länge får jag

Läs mer