Ett energieffektivt samhälle. 27 mars 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ett energieffektivt samhälle. 27 mars 2012"

Transkript

1 Ett energieffektivt samhälle 27 mars 2012

2

3 Introduktion Leif Johansson, preses IVA

4 Bebyggelse och energieffektivisering politik för framtiden Stefan Attefall, civil- och bostadsminister

5 Energieffektivisering Professor Lars Bergman, rektor Handelshögskolan Stockholm, ordförande Ett energieffektivt samhälle

6 IVA-projektet Ett energieffektivt samhälle Varför nu? EU-kommissionen förbereder ett direktiv med långtgående krav på energieffektivisering Den tekniska utvecklingen på energianvändningsområdet är snabb Stigande priser på vissa energislag gör energieffektivisering lönsammare än tidigare Varför IVA? Bland sina medlemmar och i sitt nätverk förenar IVA teknisk och ekonomisk kompetens med praktisk erfarenhet I IVA-projektet Vägval Energi, som avrapporterades 2009, identifierades energieffektivisering som ett prioriterat framtidsområde

7 Energianvändning och energieffektivitet

8 Några observationer Vid given produktion leder ökad energieffektivitet till lägre energianvändning Men ökad energieffektivitet är en del av den produktivitetsökning som gör att produktionen ökar Om energianvändningen skall bli 50 procent mer effektiv fram till 2050 så måste energieffektiviteten förbättras med i genomsnitt 1,8 procent per år mellan 2012 och 2050 Under den lika långa perioden förbättrades energieffektiviteten i Sverige (total energianvändning i förhållande till BNP) med i genomsnitt 1,3 procent per år

9 Energieffektivisering: Drivkrafter och hinder Drivkrafter Hinder Tekniska möjligheter i form av nya energieffektiva produkter och/eller processer Ekonomisk lönsamhet Regleringar Brist på information och kunskap Olämplig ansvarsfördelning Bristande finansieringsmöjligheter Lågt hängande frukter Energieffektiviseringsmöjligheter som för utomstående betraktare ter sig lönsamma därför att man inte ser kostnader som för hushållet/företaget är högst reella

10 Bra och mindre bra energieffektivisering Bra energieffektivisering Åtgärder som reducerer energianvändningen och är lönsamma vid priser som reflekterar relevanta kostnader, inklusive miljökostnader Bra energieffektivisering gör att hushållens/företagens kostnader sänks, vilket har positiva effekter på realinkomster respektive konkurrenskraft Mindre bra energieffektivisering Åtgärder som reducerar energianvändningen men vars lönsamhet är beroende av varaktiga subventioner och/eller andra stödformer Mindre bra energieffektivisering leder i slutändan till samhällsekonomiska kostnader

11 Energieffektiviering som affärsmöjlighet Snabb utveckling av energieffektiva produkter och processer i förening med stigande priser, inklusive miljöavgifter, på vissa energislag skapar förutsättningar för bra energieffektivisering Dessa nya förutsättningar innebär troligen en hel del nya affärsmöjligheter det som är okänt eller svårt för ett hushåll/företag kan vara välkänt och lätt för en specialist IVA-projektet syftar till att identifiera affärsmöjligheter som leder till ökad energieffektivitet, liksom hinder som försvårar realiserandet av dessa möjligheter och därmed en betydande effektivisering av energianvändningen I Sverige

12 Projektet Ett energieffektivt samhälle Jan Nordling, huvudprojektledare IVA

13 Vision för Ett energieffektivt samhälle Utveckla Sverige med 50 procent effektivare energianvändning till 2050

14 Mål för projektet Projektet ska: Identifiera möjligheter och hinder, och föreslå konkreta åtgärder till förändringar inom olika sektorer. Identifiera nya affärsmodeller och affärsmöjligheter som stimulerar till energieffektivisering, samt föreslå konkreta åtgärder. Identifiera möjligheter till energieffektivisering med hjälp av smarta energisystem, samt föreslå konkreta åtgärder. Skapa en bredare syn på begreppet energieffektivisering. Genomföra en internationell jämförelse och sammanställa goda exempel på energieffektivisering.

15 Hinder och drivkrafter för energieffektivisering Lagar, direktiv Höga kostnader/risk Marknadskrav Kostnadsbesparingar Image Eldsjäl Koncernkrav Miljökrav Ledningens engagemang Drivkrafter Hinder Organisatoriska hinder Investeringskriterier Finansiering Resursbrist Outvecklad teknik Etablerade system Otillräcklig kunskap Kortsiktiga lönsamhetskrav Miljökrav Källa:STEM

16 Långsiktigt förändringsarbete De flesta förstår VARFÖR? Men det är lite mer oklart om VEM? HUR? VAD?

17 Erfarenheter ifrån andra IVA-projekt Vägval energi Innovation för tillväxt Transport 2030

18 Projektprocess Förprojekt, bemanning av styrgrupp, arbetsgrupper och experter Insamling, analys och presentation av erfarenheter från Norden, Nordeuropa och Internationellt Styrgrupp Ordförande och projektledning Ordförande och projektledning Ordförande och projektledning Ordförande och projektledning Ordförande och projektledning Ordförande och Projektledning Ordförande och Projektledning bebyggelse ( pågår) industri transporter skog- och jordbruk tjänstesektor smarta energisystem affärsmöjligheter & affärsmodeller Policyunderlag Kommunikation, del- och syntesrapporter Syntesrapport och slutkonferens Utvärdering av projektet Q Q Q Q Q Q1 2014

19 Projektorganisation och rapportering Styrgrupp Förprojekt, bemanning av styrgrupp, arbetsgrupper och experter Insamling, analys och presentation av erfarenheter från Norden, Nordeuropa och Internationellt Ordförande, projektledning Ordförande, projektledning Ordförande, projektledning Ordförande, projektledning Ordförande, projektledning tjänstesektor skog- och jordbruk transporter industri pågår bebyggelse Ordförande projektledning affärsmöjligheter och affärsmodeller Ordförande projektledning smarta energisystem Projektledning policyunderlag

20 Kommunikation via många kanaler Konferenser Seminarier Tidningsartiklar Internatioenella konferenser Möten Debattartiklar Workshops Twitter Blogg SWebb Tryckt material

21 Målgrupper för projektet Beslutsfattare (politiker, myndigheter, offentlig sektor och näringsliv) Konsumenter (bebyggelse, transporter och tjänstesektor). Opinionsbildare (branschorganisationer, fackförbund, media ) Energibolag, leverantörer av energisystem och -utrustning, investerare (riskkapitalister)

22 Styrgruppen i projektet Lars Bergman, rektor HHS, ordförande Tommaso Auletta, ABB Stina Blombäck, Billerud, skog &jordbruk Jöran Hägglund, Vattenfall Kjell Jansson, Svensk energi Urban Karlström, Fortifikationsverket, transporter Fredrik Lagergren, KTH Executive School, tjänster Andres Muld, Energimyndigheten Bo Normark, Power Circle, smarta energinät Göran Persson, Siemens Birgitta Resvik, Fortum Per-Arne Rudbert, Humlegården, affärsmodeller Maria Sandqvist, Teknikföretagen Maria Sunér Fleming, Svenskt Näringsliv, industri Per Westlund, IVAs avd. Samhällsbyggnad, bygg Magnus Breidne, IVAs projektchef Jan Nordling, huvudprojektledare IVA

23 Ett energieffektivt samhälle Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA i samverkan med ABB, Elforsk, Energimyndigheten, Fortum, Humlegården, Ångpanneföreningens- forskningsstiftelse, SBUF, Siemens, Skanska, Svensk Energi, Svensk Fjärrvärme, Svenskt Näringsliv, Teknikföretagen, Vattenfall

24 Energieffektivisering i bebyggelse Halvera energianvändningen i byggnader fram till 2050 är det möjligt i flerbostadshus? Arne Elmroth, professor em. Tomas Hallén, teknisk direktör Akademiska hus IVAs avdelning för Samhällsbyggnad

25 Energieffektivisering av flerbostadshus Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050 Ett arbete inom IVAs avdelning för Samhällsbyggnad, finansierat av SBUF. Mars 2012.

26 Arbetsgrupp Per Westlund, ordförande, f d vvd Skanska Christel Armstrong-Darvik, vd, Stena fastigheter Martin Bergdahl, Landstingsfastigheter i Dalarna Arne Elmroth, professor emeritus, LTH Tomas Hallén, teknisk direktör, Akademiska hus Tomas Kåberger, professor industriell energipolicy, Chalmers Per-Erik Petersson, vvd, SP Jan Nordling, huvudprojektledare Ett energieffektivt samhälle

27 Riksdagen Den totala energianvändningen per uppvärmd areaenhet i bostäder och lokaler minskar. Minskningen bör vara 20 procent till år 2020 och 50 procent till år 2050 i förhållande till användningen Till år 2020 ska beroendet av fossila bränslen för energianvändningen i bebyggelsesektorn vara brutet, samtidigt som andelen förnybar energi ökar kontinuerligt. Arne Elmroth, IVA

28 Målsättning för hela det svenska byggnadsbeståndet kwh/m Elektrisk energi -20% 100 Värmeenergi -50% Arne Elmroth, IVA

29 Ägande: 1/3 allmännyttan, 1/3 bostadsrätter, 1/3 privat Arne Elmroth, IVA

30 BOA [millioner m2] 100 Uppvärmd area för flerbostadshus Saknas Byggnadsår Arne Elmroth, IVA

31 Energieffektivisera i samband med renovering Det dominerande antalet flerbostadshus är byggda före 1975 och har behov av omfattande renovering inom en snar framtid. Omfattande renovering görs ungefär en gång vart femtionde år. Det finns bara ett tillfälle till framgångsrik kraftig energieffektivisering före 2050 ett tillfälle som inte får missas. Det blir mer kostnadseffektivt att genomföra ett åtgärdspaket än att göra varje åtgärd var för sig! Arne Elmroth, IVA

32 Befintliga småhus 260 miljoner m 2 nybyggnad 1 miljon m 2 /år Befintliga flerbostadshus 170 miljoner m 2 nybyggnad 1 miljon m 2 /år Befintliga lokaler 150 miljoner m 2 nybyggnad 1-2 miljoner m 2 /år Arne Elmroth, IVA

33 Nya hus som byggs med lågt energibehov minskar ökningen av energianvändningen Byggnadsbeståndets energibehov kan endast minskas genom åtgärder i befintliga hus Arne Elmroth, IVA

34 Olika åtgärder i lokaler och bostäder Bostäder: Förbättrat klimatskal och värmeåtervinning av ventilationsluften viktigast Lokaler: Installationstekniska åtgärder, belysning, behovsstyrning, driftstider viktigast Arne Elmroth, IVA

35 Varför behöver flerbostadshusen energieffektiviseras? Minska energianvändningen Minska resursåtgången Minska utsläpp av växthusgaser Försörjningstrygghet På sikt lägre boendekostnader Bättre inneklimat i husen Ger arbetstillfällen Arne Elmroth, IVA

36 Viktiga framgångsfaktorer Ägare/Ledarskap Kompetens i hela byggsektorn Teknik Ekonomi/finansiering Anpassning av fjärrvärmen Statliga styrmedel Bevarandekrav Arne Elmroth, IVA

37 Ägare - ledarskap Tydliga ägardirektiv Kombinera långsiktig vision med välfungerande vardagsarbete Ta fram en strategisk plan för renovering och energieffektivisering till 2050 Bygger upp god kompetens i företaget Goda exempel: Alingsåshem Karlstadbostäder Arne Elmroth, IVA

38 Styrmedel Skärp nybyggnadsreglerna kraftigt så att alla nya hus blir NäraNollEnergi-hus,. Merkostnaden för att bygga nya hus riktigt energieffektiva är marginell och är långsiktigt mycket lönsamt. Skärp energikraven som ska tillämpas vid ombyggnad. Arne Elmroth, IVA

39 Kompetens Ett stort kompetenslyft behövs genom utökad utbildning och forskning inriktad mot energieffektivisering Ett forsknings- och innovationsprogram etableras Ett renoveringscentrum bör skapas i samverkan mellan näringsliv, offentlig sektor och högskolor Arne Elmroth, IVA

40 Ekonomi Synen på investeringskalkyler bör breddas så att långsiktighet och sociala effekter tas tillvara Energiprisutvecklingen har varit snabbare än alla tidigare prognoser, vilket resulterat i att otillräckliga åtgärder vidtagits tidigare Inrätta en kreditriskförsäkring för renovering och energieffektivisering Arne Elmroth, IVA

41 Teknik Skärpta energikrav stimulerar utveckling av bättre teknik: Bättre värmeisoleringsmaterial Förbättrade fasadrenoveringsmetoder Bättre värmeåtervinningsteknik, värmeväxlare, värmepumpar Energieffektivare fönster Bättre styr-, regler- och mätutrustning Kraftigt förbättrad belysning, LED Effektivare vitvaror Anpassning av fjärrvärme till lägre efterfrågan Arne Elmroth, IVA

42 Bevarandekrav Bevarandekrav utgör ett växande hinder för att genomföra flera energieffektiviseringsåtgärder Regeringen bör initiera en utredning för att skapa principer för bevarandekrav som möjliggör energieffektivisering av befintliga hus Arne Elmroth, IVA

43 Vår bedömning är att det är möjligt att halvera energianvändningen i flerbostadshusen fram till 2050 MEN Det brådskar Det är mycket omfattande arbete som behövs OCH Det blir dyrare ju längre vi väntar med att göra åtgärder Arne Elmroth, IVA

44 Exemplet Akademiska Hus Tomas Hallén, IVA

45 Detta är Akademiska Hus Sveriges andra största fastighetsbolag (~ 3.7 milj. M 2 BRA ) Ledande på kreativa miljöer för högre utbildning och forskning Största kundgrupp universitet och högskolor Finns i sex regioner på 32 orter, från Kiruna till Malmö Tomas Hallén, IVA

46 Akademiska Hus ,3 miljoner kvm LOA 4,2 miljoner kvm BTA 5,2 miljarder kronor hyresintäkter/år 52 miljarder i marknadsvärde 23 miljarder i pipen 2-4 miljarder i fastighetsinvesteringar/år 700 miljoner kr i årliga energikostnader Tomas Hallén, IVA

47 Byggnadsbeståndet i Sverige Befintliga småhus Nyproduktion 190 miljoner m2 1 miljon m2/år Befintliga flerbostadshus Nyproduktion 160 miljoner m2 1 miljon m2/år Befintliga lokaler Nyproduktion 150 miljoner m2 1-2 miljoner m2/år Reduktion med 50 % till år 2050 kräver alltså stort fokus mot befintlig bebyggelse om än nya byggnader, förstås, måste byggas mycket effektivt. Tomas Hallén, IVA

48 Lokaler och effektivisering Drivkrafter för energieffektivisering av lokaler: Ekonomi Miljöengagemang ev klassningskrav Hygienfaktor Gröna hyresavtal För fastighetsägaren pekar nog flertalet faktorer till slut på lönsamheten: lättare att hyra ut, högre hyror och högre värde! Tomas Hallén, IVA

49 Något om ekonomiparametrar Verklig kostnad för kapital: ~ 4% per år Verklig kostnadsutveckling (10 år) för energi: el 7 %/år, värme 4 %/år Avkastningskrav på kapital: 7 % per år Ansatt prisutveckling på energi: 3-4 % per år LCC-betraktelser blir i praktiken tämligen tidsbegränsade! Förhållandena torde leda till onödigt höga energikostnader i framtiden! Är det värre med en extra kapitalkostnadskrona än en extra energikostnadskrona? Tomas Hallén, IVA

50 Minskad årskostnad Mkr/år 0,9 0,8 Ränta 25% 20% 15% 12% 10% 8% 6% 0,7 0,6 0,5 Verklig lönsamhet efter Etapp 3 ~ 13% ~ 7% Beräknad lönsamhet efter Etapp 1 4% 0,4 0,3 0,2 0,1 20 år Investering Mkr Tomas Hallén, IVA

51 Energidata Värme 430 GWh ~ 250 Mkr/år El 450 GWh ~ 450 Mkr/år AH mål: 40 % reduktion inkl hyresgästenergi 2011 nådde vi närmare 25 %! ~ 230 Mkr/år Tomas Hallén, IVA

52 År El: kwh/m2 Värme: kwh/m2 El 150 kwh/m2 140 År kwh/m % 27 % El Värme >20% besparing Värme kwh/m Akademiska Hus energiarbete Koncernen, inklusive hyresgäst

53 Ombyggda hus, Akademiska Hus Boverkets standard Nybyggda hus, Akademiska Hus Green Building ,5 Academicum Naturvetar 2300 m 2 huset m2 Vänern m2 Samvetet 9800 m Standarder och driftsatta byggnader hos AH, Energi exkl hyresgästel, kwh/m

54 150 Snitt för kontorslokaler Standarder, driftsatta byggnader hos AH samt genomsnitt. Energi exkl hyresgästel, kwh/m

55 Utvecklingsområden för lokaler Ekonomiska aspekter Attityder/utbildning/kompetens Renoveringsaspekter Samverkan värd-kund Forskningsinsatser Byggregler Teknik

56 Utvecklingsområden för lokaler forts Teknik Behovsanpassning VAV, belysning, pumpar, avskärmning/solinsläpp etc. Bättre byggnadsprestanda: Material- och systemutveckling Effektivare installationssystem Effektivare återvinningssystem Fördelade pumpar och fläktar, nya isolermaterial, smarta fönster, nya byggmetoder och system, effektivare ÅV-system m m

57 Professor Björn. O. Nilsson, vd IVA

Ett energieffektivt samhälle. Smarta energisystem 15 januari 2014

Ett energieffektivt samhälle. Smarta energisystem 15 januari 2014 Ett energieffektivt samhälle Smarta energisystem 15 januari 2014 Program 15.00 17.15 Välkommen Björn O. Nilsson, vd IVA Introduktion Lars Bergman, ordförande, Ett energieffektivt samhälle Smarta energisystem,

Läs mer

Ett energieffektivt samhälle

Ett energieffektivt samhälle Ett energieffektivt samhälle Utgångspunkt Sveriges byggnaders specifika energianvändning ska halveras till år 2050 jämfört med 1995 Tidigare mål revideras nu Skälen Minskad klimatbelastning Minskat omvärldsberoende

Läs mer

2012-11-19. Akademiska Hus. Något om global och lokal energi och trender inom Akademiska Hus. Tomas Hallén

2012-11-19. Akademiska Hus. Något om global och lokal energi och trender inom Akademiska Hus. Tomas Hallén 2012-11-19 Akademiska Hus Något om global och lokal energi och trender inom Akademiska Hus Tomas Hallén 1 Detta är Akademiska Hus Sveriges största(?) fastighetsbolag (~ 3.7 milj. m 2 BRA ) Ledande på kreativa

Läs mer

2013-05-03. Storgatan 19 Box 5501 114 85 Stockholm telefon 08-783 84 21 info@byggmaterialindustrierna.se

2013-05-03. Storgatan 19 Box 5501 114 85 Stockholm telefon 08-783 84 21 info@byggmaterialindustrierna.se Remissvar avseende Energimyndighetens rapport Implementering av artikel 7 i energieffektiviseringsdirektivet, Energimyndighetens beräkningar och förslag med kompletteringar och Finansdepartementets promemoria

Läs mer

BELOK och Totalprojekt. CIT Energy Management 2013-11-21 Per-Erik Nilsson

BELOK och Totalprojekt. CIT Energy Management 2013-11-21 Per-Erik Nilsson BELOK och Totalprojekt 1 Sveriges riksdag i juni 2006: Nationellt program för energieffektivisering och energismart byggande Totala användningen av energi, per uppvärmd golvarea, skall minska. Minskningen

Läs mer

Att halvera energianvändningen möjligheter och hinder

Att halvera energianvändningen möjligheter och hinder Att halvera energianvändningen möjligheter och hinder Falun 5 dec.2012 Arne Elmroth Professor em. Lunds Tekniska Högskola Riksdagen 2005: Den totala energianvändningen per uppvärmd areaenhet i bostäder

Läs mer

2013-04-10. Akademiska Hus. Något om global och lokal energi och trender inom Akademiska Hus. Tomas Hallén

2013-04-10. Akademiska Hus. Något om global och lokal energi och trender inom Akademiska Hus. Tomas Hallén 2013-04-10 Akademiska Hus Något om global och lokal energi och trender inom Akademiska Hus Tomas Hallén 1 Detta är Akademiska Hus Sveriges största (?) fastighetsbolag (~ 3.8 milj. m2 BRA ) Helstatligt

Läs mer

1:7. Hur Sverige ska nå energi- och klimatmålen inom bebyggelsen

1:7. Hur Sverige ska nå energi- och klimatmålen inom bebyggelsen 1:7 Hur Sverige ska nå energi- och Vi står inför vår tids största utmaning att på kort tid ställa om vår energianvändning till en nivå som skapar förutsättningar för ett långsiktigt hållbart samhälle.

Läs mer

Halverad energianvändning i befintliga byggnader - Är det möjligt? 18 maj 2015

Halverad energianvändning i befintliga byggnader - Är det möjligt? 18 maj 2015 Halverad energianvändning i befintliga byggnader - Är det möjligt? 18 maj 2015 Per-Erik Nilsson CIT Energy Management pe.nilsson@cit.chalmers.se http://www.energy-management.se/ Omfattar Lite om BELOK

Läs mer

REMISSVAR. Inledning. 2 maj 2013. I remissen ingår att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller materialet i de bifogade texterna särskilt:

REMISSVAR. Inledning. 2 maj 2013. I remissen ingår att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller materialet i de bifogade texterna särskilt: 2 maj 2013 REMISSVAR IVAs synpunkter på Energimyndightens rapport Implementering av artikel 7 i energieffektiviseringsdirektivet Energimyndighetens beräkningar och förslag med kompletteringar, samt av

Läs mer

Midroc Property Development

Midroc Property Development Midroc Property Development Energieffektivisering som inte bara skummar grädden Skumma (grädden av) = ta ut det bästa av Energieffektivisering som inte bara tar ut go bitarna Skummar du/jag grädden? Varför

Läs mer

Vägval Energi vilka egentliga vägval rymmer framtiden?

Vägval Energi vilka egentliga vägval rymmer framtiden? Vägval Energi vilka egentliga vägval rymmer framtiden? Staffan Eriksson, IVA Huvudprojektledare Vägval energi 15 oktober 2009 IVAs uppdrag IVA ska till nytta för samhället främja tekniska och ekonomiska

Läs mer

ATT AGERA NU! DAGS. Byggindustrin en basnäring. på en låg energianvändning under byggnadens livstid.

ATT AGERA NU! DAGS. Byggindustrin en basnäring. på en låg energianvändning under byggnadens livstid. VI HAR INGET VAL DAGS ATT AGERA NU! Sverige står inför stora utmaningar. Miljonprogrammets bostäder måste rustas upp och renoveras. Om detta inte sker om kommer områdena att förfalla och byggnaderna förlora

Läs mer

Sammanställning av workshops, hearings och intervjuer

Sammanställning av workshops, hearings och intervjuer Sammanställning av workshops, hearings och intervjuer Viktigt för uppdraget har varit att samråda med berörda intressenter och aktörer för att få ta del av deras synpunkter, kunskaper och erfarenheter.

Läs mer

Energimyndigheten. Främjande insatser visar vägen

Energimyndigheten. Främjande insatser visar vägen Energimyndigheten Ett hållbart energisystem Tomas Berggren Energimyndigheten Avdelningen för främjande 2011-09-21 Främjande insatser visar vägen Energimyndigheten Direktiv och mål NNE-strategin. främjande

Läs mer

Så får regeringen fart på bostadsbyggandet. Civil- och bostadsminister Stefan Attefall presseminarium 15 maj 2012 maj 2012

Så får regeringen fart på bostadsbyggandet. Civil- och bostadsminister Stefan Attefall presseminarium 15 maj 2012 maj 2012 Så får regeringen fart på bostadsbyggandet Civil- och bostadsminister Stefan Attefall presseminarium 15 maj 2012 maj 2012 Bostadspolitiska utmaningar Bostadsbrist Stelbent hyresmarknad S.k. svaga marknader

Läs mer

Ett energieffektivt samhälle. Jan Nordling, huvudprojektledare

Ett energieffektivt samhälle. Jan Nordling, huvudprojektledare Ett energieffektivt samhälle Jan Nordling, huvudprojektledare IVA-projektet Ett energieffektivt samhälle Ett effektivare utnyttjande av resurser, inklusive energi, utgör grunden för ekonomisk tillväxt

Läs mer

Svensk energi & Svensk fjärrvärme

Svensk energi & Svensk fjärrvärme Svensk energi & Svensk fjärrvärme Energieffektivisering och energitjänster Göteborg 2014-05-22 Per-Erik Nilsson CIT Energy Management pe.nilsson@cit.chalmers.se www.energy-management.se Byggnader i Sverige

Läs mer

hur kan energiresursbehov och klimatpåverkan i befintlig bebyggelse minskas? en studie av bygg- och energibranschen i samverkan

hur kan energiresursbehov och klimatpåverkan i befintlig bebyggelse minskas? en studie av bygg- och energibranschen i samverkan hur kan energiresursbehov och klimatpåverkan i befintlig bebyggelse minskas? en studie av bygg- och energibranschen i samverkan Vi måste bli mer energieffektiva På sikt är både vi i Sverige och resten

Läs mer

Eje Sandberg, ATON Teknikkonsult AB

Eje Sandberg, ATON Teknikkonsult AB Eje Sandberg, ATON Teknikkonsult AB Energikrav i planprocessen Rapporter SKL- rapport: Att bygga skolor och förskolor som passivhus Rapporter finns på: www.aton.se Rådgivning åt kommuner som ställer Energikrav:

Läs mer

PFE 4 gånger bättre än om skatten hade verkat

PFE 4 gånger bättre än om skatten hade verkat PFE 4 gånger bättre än om skatten hade verkat STF o Ny Teknik seminarium, 2010-02-18 Thomas Björkman Energimyndigheten Agenda Hinder & drivkrafter för investeringar Hur når Energimyndigheten företagen?

Läs mer

Forskning och innovation för energieffektivt byggande och boende

Forskning och innovation för energieffektivt byggande och boende Forskning och innovation för energieffektivt byggande och boende Kunskap, teknik, produkter och tjänster som bidrar till ett hållbart energisystem och effektiv energianvändning i bygg- och bebyggelsesektorn

Läs mer

Lönsam energieffektivisering 2015

Lönsam energieffektivisering 2015 Lönsam energieffektivisering 2015 Galären tolkar hållbarhet Våra fastigheter skall utmana staden invändigt och utvändigt, arkitektoniskt, tekniskt och socialt. Men vi måste göra det långsiktigt hållbart.

Läs mer

Energiutmaningar. Med metodiken Totalprojekt sparar vi 50% av energianvändningen i våra byggnader med lönsamhet. Karlskrona 19 november 2012

Energiutmaningar. Med metodiken Totalprojekt sparar vi 50% av energianvändningen i våra byggnader med lönsamhet. Karlskrona 19 november 2012 Energiutmaningar Med metodiken Totalprojekt sparar vi 50% av energianvändningen i våra byggnader med lönsamhet Karlskrona 19 november 2012 pe.nilsson@cit.chalmers.se www.energy-management.se Dagens Presentation

Läs mer

Energirenovering av miljonprogrammet

Energirenovering av miljonprogrammet Energirenovering av miljonprogrammet Hur lönsam är energirenovering? Charlie Timmermann 2014-06-10 1 Bakgrundsfakta Byggdes 886 000 st lgh under miljonprogramsåren Ca 560 000 st av dessa behöver renoveras

Läs mer

Nytt från politiken på energiområdet - energieffektiviseringsdirektivet, byggregler och budgetpropositionen

Nytt från politiken på energiområdet - energieffektiviseringsdirektivet, byggregler och budgetpropositionen Nytt från politiken på energiområdet - energieffektiviseringsdirektivet, byggregler och Erik Thornström 1 Innehåll Genomförandet av EU:s energieffektiviseringsdirektiv Översyn av Boverkets byggregler Budgetpropositionen

Läs mer

Lågenergihus för attraktivt boende

Lågenergihus för attraktivt boende Lågenergihus för attraktivt boende 09:00 Inledning 09:15 Därför bygger vi lågenergihus 09:40 Vad är lågenergihus? 11:00 Renovering och energieffektivisering av miljonprogrammet 11:30 Byggprocessen och

Läs mer

Ett energieffektivt samhälle. Jan Nordling, huvudprojektledare

Ett energieffektivt samhälle. Jan Nordling, huvudprojektledare Ett energieffektivt samhälle Jan Nordling, huvudprojektledare IVA-projektet Ett energieffektivt samhälle Ett effektivare utnyttjande av resurser, inklusive energi, utgör grunden för ekonomisk tillväxt

Läs mer

Ekonomi vid ombyggnader med energisatsningar. 2013-03-05 Karin Byman ÅF

Ekonomi vid ombyggnader med energisatsningar. 2013-03-05 Karin Byman ÅF Ekonomi vid ombyggnader med energisatsningar 2013-03-05 Karin Byman ÅF Bakgrund Tydliggöra lönsamhetskriterier vid energieffektivisering. Brogården, Alingsåshem, Alingsås Backa Röd, Poseidon, Göteborg

Läs mer

2014-01-28 Villagatan 17A 619 35 Trosa

2014-01-28 Villagatan 17A 619 35 Trosa Trosa Swedisol AB 2014-01-28 Villagatan 17A 619 35 Trosa Conny Pettersson, vd +46 705 94 62 10 Remissvar avseende Boverkets och Energimyndighetens förslag till nationell strategi för energieffektivisering

Läs mer

Fastighetskontorets strategi för energieffektivisering

Fastighetskontorets strategi för energieffektivisering Sandra Holmström Fastighetsavdelningen 08-508 270 39 Sandra.holmstrom@fsk.stockholm.se Till Fastighetsnämnden 2009-10-20 Fastighetskontorets strategi för energieffektivisering Förslag till beslut 1. Fastighetsnämnden

Läs mer

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt.

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. VILKEN OMVÄLVANDE TID OCH VILKEN FANTASTISK VÄRLD! Filmer, böcker och rapporter om klimatförändringarna är våra ständiga

Läs mer

Akademiska Hus satsar på solceller

Akademiska Hus satsar på solceller Akademiska Hus satsar på solceller Seminarium Svensk Solenergi/Chalmers Uppsala 2015-10-16 Johan Tjernström, Energistrateg johan.tjernstrom@akademiskahus.se 1 Innehåll Kort om Akademiska Hus Våra energimål

Läs mer

18 november Ombyggnation och energieffektivisering Byggmöte

18 november Ombyggnation och energieffektivisering Byggmöte 18 november 2010 Ombyggnation och energieffektivisering Byggmöte Energieffektivisering i befintligt bestånd Kort om Framtidenkoncernen Strategiskt miljöarbete 1 Kort om Framtidenkoncernen 2006-00-00 Framtidenkoncernen

Läs mer

Investeringsstöd till bostäder för äldre personer

Investeringsstöd till bostäder för äldre personer Nya stöd och bidrag Investeringsstöd till bostäder för äldre personer För 2016 har regeringen avsatt 150 miljoner kronor, ett belopp som beräknas att successivt öka till 400 miljoner 2018. ny- eller ombyggnad

Läs mer

Främjande för energieffektivt byggnande EMC- Byggdialog Dalarna

Främjande för energieffektivt byggnande EMC- Byggdialog Dalarna Främjande för energieffektivt byggnande EMC- Byggdialog Dalarna Energimyndigheten Dag Lundblad En härlig utmaning Vår uppgift är att bidra till ett globalt energisystem som ger kommande generationer lika

Läs mer

Energistrategier. Vision 2040

Energistrategier. Vision 2040 Vision 2040 Liv, lust och läge blir livskvalitet i Hjärtat av Bohuslän Energistrategier Strategier Strategisk plan 2010-2014 Strategi för energieffektivisering Uppdrag och planer Uppdrag i strategisk plan

Läs mer

Nationell strategi för lågenergibyggnader. Tomas Berggren 2010-11-11

Nationell strategi för lågenergibyggnader. Tomas Berggren 2010-11-11 Nationell strategi för lågenergibyggnader Tomas Berggren 2010-11-11 Befintliga styrmedel för byggnader Nya byggregler och energideklarationer (Boverket) Övergripande styrmedel som skatter mm Nytt energipolitiskt

Läs mer

Göteborg Energi antar utmaningen

Göteborg Energi antar utmaningen Göteborg Energi antar utmaningen Energisession 2009 Energieffektiva miljonprogramsområden vision eller realitet Skövde 2009-02-05 Vi lever på lånat kapital Vi är idag 6,7 miljarder människor på jorden

Läs mer

Uppföljning av strategi för minskad energianvändning 2014 samt förslag till reviderade mål

Uppföljning av strategi för minskad energianvändning 2014 samt förslag till reviderade mål 2015-03-11 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2010/460-409 Kommunstyrelsen Uppföljning av strategi för minskad energianvändning 2014 samt förslag till reviderade mål Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen godkänner

Läs mer

Energisparprojekt för bättre livsmiljö Gavlefastigheter AB 2008-2011

Energisparprojekt för bättre livsmiljö Gavlefastigheter AB 2008-2011 Energisparprojekt för bättre livsmiljö Gavlefastigheter AB 2008-2011 Gävle Stadshus AB AB Gavlegårdarna Gävle Energi AB Gavlefastigheter Gävle kommun AB Gävle/Sandviken Flygfält AB Lagerhus AB Gävle Hamn

Läs mer

Byggherrarna 18 november 2008 Per-Erik Nilsson pe.nilsson@cit.chalmers.se 2008-02-01 1

Byggherrarna 18 november 2008 Per-Erik Nilsson pe.nilsson@cit.chalmers.se 2008-02-01 1 Byggherrarna 18 november 2008 Per-Erik Nilsson pe.nilsson@cit.chalmers.se 2008-02-01 1 Beställargruppen lokaler, BELOK, bildades 2001 och är ett samarbete mellan flera av Sveriges största lokalfastighetsägare

Läs mer

Energirenovering av miljonprogrammet

Energirenovering av miljonprogrammet Energirenovering av miljonprogrammet Rikard Westerlund 2014-11-11 1 Bakgrundsfakta Byggdes 886 000 st lgh under miljonprogramsåren Ca 560 000 st av dessa behöver renoveras inom 10 åren Schneider Electric

Läs mer

Remissvar avseende Boverkets och Energimyndighetens förslag till nationell strategi för energieffektivisering av byggnader

Remissvar avseende Boverkets och Energimyndighetens förslag till nationell strategi för energieffektivisering av byggnader Näringsdepartementet n.registrator@regeringskansliet.se n.remissser-energi@regeringskansliet.se Remissvar avseende Boverkets och Energimyndighetens förslag till nationell strategi för energieffektivisering

Läs mer

ECOEKONOMI tjäna pengar OCH rädda världen

ECOEKONOMI tjäna pengar OCH rädda världen ECOEKONOMI tjäna pengar OCH rädda världen...eller vill vi snart bo i en ekologisk banan? DET ÄR BARA ATT KONSTATERA Vi står inför stora miljö- och klimatmässiga utmaningar Studier visar att omgivningsfaktorer

Läs mer

Totalprojekt. Getholmen. Skärholmen Stockholm. Åtgärdspaket för energieffektivitet Ekonomisk analys Enno Abel

Totalprojekt. Getholmen. Skärholmen Stockholm. Åtgärdspaket för energieffektivitet Ekonomisk analys Enno Abel Getholmen Skärholmen Stockholm Åtgärdspaket för energieffektivitet Ekonomisk analys Enno Abel Augusti 2008 1 Innehåll Bakgrund 3 Genomförande av första etappen 3 Sammanfattning av beräkningar 5 Lönsamhetsbedömning

Läs mer

1:6. Hur Sverige ska nå energi- och klimatmålen inom bebyggelsen

1:6. Hur Sverige ska nå energi- och klimatmålen inom bebyggelsen 1:6 Hur Sverige ska nå energi- och Vi står inför vår tids största utmaning att på kort tid ställa om vår energianvändning till en nivå som skapar förutsättningar för ett långsiktigt hållbart samhälle.

Läs mer

SKL energikrav på kommunal mark. 14 mars 2013

SKL energikrav på kommunal mark. 14 mars 2013 SKL energikrav på kommunal mark 14 mars 2013 andreas.hagnell@skl.se Samordnade energikrav - SKL uppdrag Utveckla modell för kommuner att ställa långtgående krav på energieffektiva byggnader vid nybyggnation

Läs mer

Nya krav på byggnader eller Framtidens byggnader kommer att vara annorlunda! Folke Björk Professor Byggnadsteknik - KTH

Nya krav på byggnader eller Framtidens byggnader kommer att vara annorlunda! Folke Björk Professor Byggnadsteknik - KTH Nya krav på byggnader eller Framtidens byggnader kommer att vara annorlunda! Folke Björk Professor Byggnadsteknik - KTH Miljökvalitetsmålet God byggd miljö Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse (2010)

Läs mer

Energieffektivisering Energimyndighetens strategier

Energieffektivisering Energimyndighetens strategier Energieffektivisering Energimyndighetens strategier 2009-11-24 Carin Karlsson Avdelningen för hållbar energianvändning carin.karlsson@energimyndigheten.se Nya satsningar i Sverige I energipropositionen

Läs mer

ENERGIRÅDGIVARNA FRAMTIDEN REDAN I DAG

ENERGIRÅDGIVARNA FRAMTIDEN REDAN I DAG ENERGIRÅDGIVARNA FRAMTIDEN REDAN I DAG Roland Jonsson Energichef HSB Riksförbund roland.jonsson@hsb.se 010-4420332 DE FYRA STEGEN Stoppa slöseriet Effektivisera Energieffektivisera Tillförsel 1 STOPPA

Läs mer

Energiklassning av byggnader -vägen från ord till handling

Energiklassning av byggnader -vägen från ord till handling Energiklassning av byggnader -vägen från ord till handling Åsa Wahlström, CIT Energy Management EG direktivet om byggnaders energiprestanda 2002 Nybyggnadsregler 2006 med skärpning för eluppvärmda byggnader

Läs mer

Rapportering 2015 av energiuppgifter för 2014

Rapportering 2015 av energiuppgifter för 2014 Rapportering 2015 av energiuppgifter för 2014 Myndighet: Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) Organisationsnr: 202100-5745 Denna rapportering följer upp kraven i förordning (2014:480) om myndigheters

Läs mer

Lagen om energikartläggningar i stora företag och systematisk energieffektiviseringsarbete

Lagen om energikartläggningar i stora företag och systematisk energieffektiviseringsarbete Lagen om energikartläggningar i stora företag och systematisk energieffektiviseringsarbete Johan Svahn 2015-04-23 Agenda Inledning Lagen om energikartläggningar Systematisk energieffektivisering Övriga

Läs mer

Rapport Energideklaration

Rapport Energideklaration Datum för besiktning: 20/2-2015 Fastighetsbeteckning: Drängsered 2:145 Adress /ort: Timotejv 5, Floda Byggnaden är besiktigad av: Nils Eriksson Sammanfattning I denna rapport presenteras nuvarande energianvändning

Läs mer

Sysselsättningseffekter

Sysselsättningseffekter BILAGA 2 1(3) Underlag gällande Sysselsättningseffekter Sysselsättningseffekter - Underlag till Dalarnas Energi- och klimatstrategi 2012 2 Bakgrund och syfte I Dalarnas energi- och klimatstrategi 2012

Läs mer

krav för energi 2010 och mål Övergripande miljömål för energieffektiva lösningar och val av förnybara energislag i nybyggnadsprojekt

krav för energi 2010 och mål Övergripande miljömål för energieffektiva lösningar och val av förnybara energislag i nybyggnadsprojekt krav för energi 2010 och mål Övergripande miljömål för energieffektiva lösningar och val av förnybara energislag i nybyggnadsprojekt Bakgrund Målsättningen med att tillämpa miljömål för energieffektiva

Läs mer

Hur ska renovering, standardhöjning och klimatsäkring av miljonprogrammet finansieras?

Hur ska renovering, standardhöjning och klimatsäkring av miljonprogrammet finansieras? Hur ska renovering, standardhöjning och klimatsäkring av miljonprogrammet finansieras? Rundabordssamtal på Global utmaning 2013-01- 25 Deltagare Svante Axelsson, Naturskyddsföreningen Karin Byman, ÅF Hans

Läs mer

It s a great privilege and pleasure for me to welcome you all to the annual event of the Royal Swedish Academy of Engineering Sciences.

It s a great privilege and pleasure for me to welcome you all to the annual event of the Royal Swedish Academy of Engineering Sciences. Your Majesties, your Royal Highness, Excellencies, Honoured Assembly It s a great privilege and pleasure for me to welcome you all to the annual event of the Royal Swedish Academy of Engineering Sciences.

Läs mer

ELFORSK. Svenska Elföretagens Forsknings- och Utvecklings- ELFORSK AB

ELFORSK. Svenska Elföretagens Forsknings- och Utvecklings- ELFORSK AB ELFORSK Svenska Elföretagens Forsknings- och Utvecklings- ELFORSK AB Uppgift Uppgift z Samordna gemensamma forskningsinsatser för de svenska elföretagen samt Svenska Kraftnät Uppgift z Samordna gemensamma

Läs mer

Fler energieffektiva byggnader i Västra Götaland!

Fler energieffektiva byggnader i Västra Götaland! Miljönämndens program för Energieffektiva byggnader Fler energieffektiva byggnader i Västra Götaland! Etapp 2: 2011-2013 Sammanfattning Bostäder och lokaler använder en tredjedel av all energi i Sverige.

Läs mer

Hållbart byggande i kallt klimat. Thomas Olofsson

Hållbart byggande i kallt klimat. Thomas Olofsson Hållbart byggande i kallt klimat Thomas Olofsson Hållbart byggande i kallt klimat Lokalt och kulturellt influerat -Vernacular Västerbottensgård 3 Parstugan Vernacular i kallt klimat Konstruktion - Varm

Läs mer

Klimatåtgärder och energieffektivisering Vilka styrmedel är kostnadseffektiva i ett samhällsperspektiv?

Klimatåtgärder och energieffektivisering Vilka styrmedel är kostnadseffektiva i ett samhällsperspektiv? Klimatåtgärder och energieffektivisering Vilka styrmedel är kostnadseffektiva i ett samhällsperspektiv? Stefan Jendteg Miljöavdelningen Länsstyrelsen Skåne Utsläpp av växthusgaser i Sverige 2010 (66 Mton)

Läs mer

Framtidsscenarier och målkonflikter

Framtidsscenarier och målkonflikter Framtidsscenarier och målkonflikter på värmemarkanden Värmemarknaden: 100 TWh värme och varmvatten Industri, konv uppvärmda 7 94 TWh i 2,3 miljoner leveranspunkter, varav ca 2,0 miljoner småhus Lokaler

Läs mer

hur bygger man energieffektiva hus? en studie av bygg- och energibranschen i samverkan

hur bygger man energieffektiva hus? en studie av bygg- och energibranschen i samverkan hur bygger man energieffektiva hus? en studie av bygg- och energibranschen i samverkan Miljöpåverkan berör oss alla Att minska energianvändning och utsläpp av växthusgaser är ett övergripande samhällsmål

Läs mer

Bilaga 9.2 Beräkning av lönsamhet och om att sätta mål

Bilaga 9.2 Beräkning av lönsamhet och om att sätta mål Bilaga 9.2 Beräkning av lönsamhet och om att sätta mål Om att sätta mål för energieffektivisering För att kunna uppnå uppsatta mål behöver normalt ett antal genomgripande åtgärder genomföras som fodrar

Läs mer

50 procent effektivare energianvändning 2050. Slutrapport från IVAs projekt Ett energieffektivt samhälle

50 procent effektivare energianvändning 2050. Slutrapport från IVAs projekt Ett energieffektivt samhälle 50 procent effektivare energianvändning 2050 Slutrapport från IVAs projekt Ett energieffektivt samhälle KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående akademi med uppgift att främja tekniska

Läs mer

Aktuellt från Energimyndigheten

Aktuellt från Energimyndigheten Aktuellt från Energimyndigheten Dag Lundblad, avd. Främjande Uppdrag Styrmedel EU-direktiv Nationella initiativ Främjande - Nätverk - Uthållig kommun - LÅGAN Ska vi klara miljömålen? 30000 28000 GWh 10%

Läs mer

Riksbyggens Renoveringsverkstad

Riksbyggens Renoveringsverkstad Riksbyggens Renoveringsverkstad Jan Kristoffersson 2011-09-21 Sustainable Innovation Utveckling inom energieffektivisering www.sust.se 1 Sustainable Innovation Startade 2008 Kontor i Stockholm, åtta anställda

Läs mer

Bilaga 1 Enkät Frågeformulär. 1 Hinder för energieffektiviseringar. Frågorna besvaras, om inget annat anges med ett kryss (X).

Bilaga 1 Enkät Frågeformulär. 1 Hinder för energieffektiviseringar. Frågorna besvaras, om inget annat anges med ett kryss (X). Bilaga 1 Enkät Frågeformulär Frågorna besvaras, om inget annat anges med ett kryss (X). Typ av hinder 1 Hinder för energieffektiviseringar Studier genomförda av forskare identifierar vanligtvis energieffektiviseringsmöjligheter

Läs mer

Energieffektiviseringar vid renovering och nybyggnad

Energieffektiviseringar vid renovering och nybyggnad Energieffektiviseringar vid renovering och nybyggnad Åsa Wahlström CIT Energy Management LTH 2015-06-23 Varför Lågan? Bidra till att Sverige ska nå sina energimål genom att bostadsoch lokalsektorn starkt

Läs mer

Arstaängsvägen 19 B 100 74 Stockholm Energimyndigheten. Förslag till ökad energieffektivisering inom boende och servicesektor

Arstaängsvägen 19 B 100 74 Stockholm Energimyndigheten. Förslag till ökad energieffektivisering inom boende och servicesektor Svensk Ventilation Datum 2013-01-23 Svensk Ventilation Näringsdepartementet Arstaängsvägen 19 B och 100 74 Stockholm Energimyndigheten Förslag till ökad energieffektivisering inom boende och servicesektor

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Följedokument till

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Följedokument till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.11.2016 SWD(2016) 406 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN Följedokument till Förslag till Europaparlamentets

Läs mer

Finansdepartementets promemoria Bensin- och. Bensin- och dieselkonsumtion i Sverige ekonometriska skattningar av priselasticiteter

Finansdepartementets promemoria Bensin- och. Bensin- och dieselkonsumtion i Sverige ekonometriska skattningar av priselasticiteter PM 2013: RVI (Dnr 315-498/2013) Energimyndighetens rapport Implementering av art i- kel 7 i energieffektiviseringsdirektivet Energimyndighetens beräkningar och förslag till kompletteringar Finansdepartementets

Läs mer

Kommittédirektiv. Fossiloberoende fordonsflotta ett steg på vägen mot nettonollutsläpp av växthusgaser. Dir. 2012:78

Kommittédirektiv. Fossiloberoende fordonsflotta ett steg på vägen mot nettonollutsläpp av växthusgaser. Dir. 2012:78 Kommittédirektiv Fossiloberoende fordonsflotta ett steg på vägen mot nettonollutsläpp av växthusgaser Dir. 2012:78 Beslut vid regeringssammanträde den 5 juli 2012. Sammanfattning I regeringens proposition

Läs mer

Energieffektivisering i SME. Marit Ragnarsson IVA 28 augusti 2013

Energieffektivisering i SME. Marit Ragnarsson IVA 28 augusti 2013 Energieffektivisering i SME Marit Ragnarsson IVA 28 augusti 2013 Länsstyrelsernas uppdrag, bl a: Samordna och leda det regionala arbetet med energiomställningen Stödja näringslivets energi- och klimatarbete

Läs mer

Effektivisering byggnader vägen mot 50/50

Effektivisering byggnader vägen mot 50/50 Effektivisering byggnader vägen mot 50/50 Uthållig kommun våren 2009 Åke B Lindström Energimyndigheten Avd. för hållbar energianvändning ake.lindstrom@energimyndigheten.se ndigheten se Tel. 016-544 2126

Läs mer

Seminarium om energieffektivt byggande. Skövde 2008-09-04

Seminarium om energieffektivt byggande. Skövde 2008-09-04 Seminarium om energieffektivt byggande Skövde 2008-09-04 Dagens program Inledning Västra Götalandsregionens program för energieffektiva byggnader Passivhuscentrum Smart Energi fokusgruppen för effektiv

Läs mer

Vi kan hjälpas åt att göra något åt detta

Vi kan hjälpas åt att göra något åt detta Jordens klimat påverkas av vår användning av fossila bränslen. Den pågående klimatförändringen är ett av de allvarligaste hoten mot globalt hållbar utveckling, både socialt, miljömässigt och ekonomiskt.

Läs mer

Rapportering 2015 av energiuppgifter för 2014

Rapportering 2015 av energiuppgifter för 2014 Redovisning av miljöledningsarbete Dnr: Af-2015/074617 Datum: 2015-02-20 Rapportering 2015 av energiuppgifter för 2014 Myndighet: Arbetsförmedlingen Organisationsnr: 202100-2114 sid 1 av 5 Denna rapportering

Läs mer

Smart Energi Klimatstrategi för Västra Götaland

Smart Energi Klimatstrategi för Västra Götaland Smart Energi Klimatstrategi för Västra Götaland Fastställd av regionfullmäktige 8 september 2009, 135 Innehåll Förslagets bakgrund och karaktär... 3 Strategi förslag i sammanfattning... 4 Klimatfrågan

Läs mer

Vägval för Sveriges framtida elförsörjning. Karin Byman, IVA Energitinget Sydost

Vägval för Sveriges framtida elförsörjning. Karin Byman, IVA Energitinget Sydost Vägval för Sveriges framtida elförsörjning. Karin Byman, IVA Energitinget Sydost 2016 11 10 Vad är IVA? En akademi som samlar kunskap och erfarenhet En gränsöverskridande mötesplats för beslutsfattare

Läs mer

Lokala energistrategier

Lokala energistrategier Lokala energistrategier Kommunens roll att stimulera och främja en hållbar energianvändning och tillförsel på lokal nivå Presentationen Varför energi är en strategisk fråga för en kommun? Hur kan den omsättas

Läs mer

INBJUDAN TILL DELTAG ANDE I PROJEKTET KOMTOP KOMMUNALA TOTALPROJEKT I PRAKTIKEN

INBJUDAN TILL DELTAG ANDE I PROJEKTET KOMTOP KOMMUNALA TOTALPROJEKT I PRAKTIKEN INBJUDAN TILL DELTAG ANDE I PROJEKTET KOMTOP KOMMUNALA TOTALPROJEKT I PRAKTIKEN Var med och utveckla er kommuns strategiska arbete med ekonomiskt lönsam energieffektivisering i det kommunala byggnadsbeståndet

Läs mer

Energieffektiva byggnader i sydost. - en satsning på teknik och FoU

Energieffektiva byggnader i sydost. - en satsning på teknik och FoU Energieffektiva byggnader i sydost - en satsning på teknik och FoU VERKSAMHETSIDÉ Energieffektiva byggnader en mötesplats på Växjö Universitet mellan forskningens och marknadens aktörer såsom Fastighetsägare

Läs mer

Lönsamma åtgärder i företag. Informationsbroschyr om energieffektivisering i företag

Lönsamma åtgärder i företag. Informationsbroschyr om energieffektivisering i företag Lönsamma åtgärder i företag Informationsbroschyr om energieffektivisering i företag Små och medelstora företag kan med relativt enkla medel effektivisera sin energianvändning med 15 30 procent. För många

Läs mer

Strategiska vägval för ett fossiloberoende Västra Götaland 2030. Faktaunderlag med statistik och klimatutmaningar

Strategiska vägval för ett fossiloberoende Västra Götaland 2030. Faktaunderlag med statistik och klimatutmaningar Strategiska vägval för ett fossiloberoende Västra Götaland 2030 Faktaunderlag med statistik och klimatutmaningar Faktamaterialet presenterar 1. Statistik gällande klimatutsläpp i Västra Götaland 2. Det

Läs mer

Från energi till sociala frågor - så blev Alingsåshem drivande i hållbar renovering

Från energi till sociala frågor - så blev Alingsåshem drivande i hållbar renovering Från energi till sociala frågor - så blev Alingsåshem drivande i hållbar renovering 2015 Alingsåshem Vårt uppdrag AB Alingsåshem är helägt av Alingsås kommun I vårt ägardirektiv står det: Alingsåshems

Läs mer

Regeringens totalrenovering av bostadspolitiken

Regeringens totalrenovering av bostadspolitiken Regeringens totalrenovering av bostadspolitiken Stefan Attefall, bostadsminister Kommunal Teknik 2014 3 september 201 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Nu vänder det

Läs mer

STUNS VERKSAMHETSPLAN 2012. STUNS Verksamhetsplan 2012 1(1)

STUNS VERKSAMHETSPLAN 2012. STUNS Verksamhetsplan 2012 1(1) STUNS VERKSAMHETSPLAN 2012 STUNS Verksamhetsplan 2012 1(1) VERKSAMHETSPLAN FÖR STUNS 2012 STUNS roll i Uppsalaregionen Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle STUNS

Läs mer

Ett hållbart energisystem Målsättningar och styrmedel. Klimatutbildning, 18 mars 2014, Luleå

Ett hållbart energisystem Målsättningar och styrmedel. Klimatutbildning, 18 mars 2014, Luleå Ett hållbart energisystem Målsättningar och styrmedel Klimatutbildning, 18 mars 2014, Luleå Energipolitiska mål för Sverige fram till 2020 Energimyndighetens vision: Ett hållbart energisystem Svensk och

Läs mer

profu vad vill olika aktörer? John Johnsson Profu är ett oberoende forsknings- och utredningsföretag inom energi, avfall och transporter

profu vad vill olika aktörer? John Johnsson Profu är ett oberoende forsknings- och utredningsföretag inom energi, avfall och transporter Vart är värmemarknaden på väg och vad vill olika aktörer? John Johnsson Profu är ett oberoende forsknings- och utredningsföretag inom energi, avfall och transporter profu Företaget etablerades 1987 och

Läs mer

Energieffektivisering av Sveriges flerbostadshus

Energieffektivisering av Sveriges flerbostadshus Energieffektivisering av Sveriges flerbostadshus Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050. Ett arbete inom Ingenjörsvetenskapsakademiens avdelning för Samhällsbyggnad finansierat

Läs mer

Remissvar avseende Boverkets byggregler

Remissvar avseende Boverkets byggregler Borlänge 14 Jan 2011 Boverket Box 534 371 23 Karlskrona Remissvar avseende Boverkets byggregler Revidering av avsnitt 9 Energihushållning och Regler om ändring av byggnad Inom projektet SWX-Energi har

Läs mer

Fastighetsägarens perspektiv

Fastighetsägarens perspektiv Fastighetsägarens perspektiv Bakgrund o underlag Erfarenheter från BeBo Egna synpunkter/erfarenheter Sandviksvägen, Växjö Kenneth Faaborg Hyresbostäder i Växjö AB Svensk Energiutbildning AB Inbjudan kurs:

Läs mer

Minskad energianvändning genom utbildning och tillsyn

Minskad energianvändning genom utbildning och tillsyn Minskad energianvändning genom utbildning och tillsyn Åsa Hill Charlotta Hedvik Miljöförvaltningen Stockholm Disposition Inledning Miljöbalken Utbildning av inspektörer och chefer Tillsynen ska säkerställa

Läs mer

Framtidsscenarier och målkonflikter

Framtidsscenarier och målkonflikter Framtidsscenarier och målkonflikter på värmemarkanden Värmemarknaden: 100 TWh värme och varmvatten Industri, konv uppvärmda 7 94 TWh i 2,3 miljoner leveranspunkter, varav ca 2,0 miljoner småhus Lokaler

Läs mer

Hur arbetar SFV med energieffektivisering. energideklarationer i skyddade byggnader?

Hur arbetar SFV med energieffektivisering. energideklarationer i skyddade byggnader? Hur arbetar SFV med energieffektivisering och energideklarationer i skyddade byggnader? SFV, uppdrag och omvärld Miljövärdering energi Energimål och strategi Co 2 olbricks 130319 Mikael Gustafsson Energispecialist

Läs mer

Dalastrategi för Lågenergibyggande

Dalastrategi för Lågenergibyggande Dalastrategi för Lågenergibyggande Bakgrund Enligt EU direktiv 2010/31/EG kallat EPBD2 ska alla nya offentliga byggnader senast 2019 och övriga 2021 vara sk Nära Noll Energibyggnader. Enligt regeringens

Läs mer

Källa bilder: Energivärlden. Energieffektiviseringsstödet. Framgångsrik energieffektivisering

Källa bilder: Energivärlden. Energieffektiviseringsstödet. Framgångsrik energieffektivisering Källa bilder: Energivärlden Energieffektiviseringsstödet Framgångsrik energieffektivisering Presentationens innehåll Kort om Energieffektiviseringsstödet Utvärderingar av stödet Hur går energiarbetet?

Läs mer