Aktörer inom social ekonomi i upphandling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Aktörer inom social ekonomi i upphandling"

Transkript

1 Aktörer inom social ekonomi i upphandling Utredning på uppdrag av Social resursförvaltning Göteborg. Sammanfattning Det finns ett ambitiöst politiskt mål i Göteborg om att den sociala ekonomin ska stimuleras, inte minst inom upphandlingsområdet. Rapporten visar på ett antal hinder för detta, identifierade av den sociala ekonomins egna organisationer. Men den pekar också på möjligheter att göra på ett annat sätt. Att ge andra förutsättningar. Att faktiskt göra verkstad av vackra ord. Gunnar Svensson Integratia AB AKTÖRER INOM SOCIAL EKONOMI I UPPHANDLING GUNNAR SVENSSON

2 2 Innehåll Bakgrund... 4 Utredningsuppdraget... 4 Social ekonomi och socialt företagande några begreppsdefinitioner... 4 Samhälleliga mål med upphandling som medel... 5 Vad är social hänsyn?... 5 EU... 6 Nationellt... 6 Göteborg... 7 Samverkan mellan staden och social ekonomi... 7 Social ekonomi i upphandlingar idag... 8 Social ekonomis roll i upphandling omfattning i Göteborg... 8 Upphandling med social hänsyn och en stärkt roll för den sociala ekonomin ambitiösa politiska mål... 9 Urval av aktörer inom social ekonomi kort presentation av dem som intervjuats... 9 Basta väst... 9 Bräcke diakoni Coompanion Fryshuset Gyllenkroken Karriär-Kraft NSPHiG Stadsmissionen Vägen ut! kooperativen Kunskap, intresse och hinder för upphandling Kommunen är en konkurrent Social ekonomi får ta risken Lägsta pris Hotet om vinster i välfärden ett medel för att hindra andra aktörer Stora upphandlingar Upphandlingsproceduren Behov, förslag och utveckling Några råd från aktörer inom Social ekonomi Önskemål från aktörer inom social ekonomi: hur kan Social resursförvaltning stimulera utvecklingen? Hur kan upphandlande myndigheter underlätta för social ekonomi i upphandling? Stöd och utveckling några förslag... 17

3 3 Praktiskt stöd för att underlätta social ekonomi att delta i upphandlingar Information, kommunikation, utbildning Strukturella insatser Maktförskjutning Behov av berättelser Avslutning Informanter Länkar och litteratur... 20

4 4 Bakgrund Utredningsuppdraget Organisationer inom social ekonomi deltar volymmässigt i liten skala i stadens upphandlingar, även om upphandling spelar en viktig roll för flera av dem. De organisationer som deltar är i regel stora och resursstarka. Göteborgs politiker har uttryckt en vilja att social ekonomi ska spela en viktig roll i staden. Man har också satt mål för att upphandling ska ske med social hänsyn. Att uppmuntra till ökad mångfald av aktörer i utförandet av tjänster genom stöd till organisationer inom social ekonomi i upphandlingsfrågor, kan bidra till att uppfylla båda dessa mål. Social resursnämnd har beslutat att hemställa till kommunstyrelsen att avsatta medel fortsättningsvis kan användas för att stärka social ekonomi gällande upphandlingar även inom andra områden än hemtjänst som till exempel bygg- och fastighetsskötsel. Stadsledningskontoret föreslog i TU att bevilja denna hemställan. Social resursnämnd får också i uppdrag att utarbeta uppdragshandling för stöd till företagsutveckling av sociala företag i Göteborgs Stad. I uppdragshandlingen skall framgå, efter behovsanalys, arbetsmetoder, resursbehov och hur samverkan skall ske inom Göteborgs Stad. Stöd till företagsutveckling för sociala företag skall ingå som en del i uppdraget till stadsledningskontoret att ta fram ett förslag till kommunal handlingsplan för social ekonomi och finansieringsstöd till aktörer inom social ekonomi. Denna utredning innebär att genomföra en mycket översiktlig behovsanalys när det gäller området social ekonomi och upphandling. Den har utförts genom djupintervjuer med ett antal av uppdragsgivaren utvalda organisationer inom social ekonomi i Göteborg. Utredningen syftar till att ge underlag kring dels vilka organisationer som upphandlas verksamhetsområden, typer av organisationer och omfattning, dels vilka hinder som finns. Den sociala ekonomins aktörer får i intervjuerna identifiera faktorer som kan försvåra upphandling av den sociala ekonomins aktörer. Utredningen vill vara ett stöd för Social resursförvaltning i det som är nämndens uppdrag, genom att också lägga förslag på stödåtgärder för att öka upphandling av aktörer inom social ekonomi. Social ekonomi och socialt företagande några begreppsdefinitioner Social ekonomi Social ekonomi avser den organiserade verksamhet som primärt har samhälleliga ändamål. Den bygger på demokratiska värderingar och är organisatoriskt fristående från den offentliga sektorn samt har allmännytta eller medlemsnytta, inte vinstintresse, som främsta drivkraft. Arbetsintegrerande sociala företag Tillväxtverket tagit fram följande kriterier som definierar ett arbetsintegrerande socialt företag: Arbetsintegrerande sociala företag är företag som driver näringsverksamhet (producerar och säljer varor och/eller tjänster): med övergripande ändamål att integrera människor som har stora svårigheter att få och/eller behålla ett arbete, i arbetsliv och samhälle som skapar delaktighet för medarbetarna genom ägande, avtal eller på annat väl dokumenterat sätt som i huvudsak återinvesterar sina vinster i den egna eller liknande verksamheter som är organisatoriskt fristående från offentlig verksamhet

5 5 Termen sociala företag kan omfatta företag som har ett samhälleligt syfte, är fristående från den offentliga sektorn och som återinvesterar sina vinster. Idéburet offentligt partnerskap (IOP) En offentlig myndighet är inte tvingad att upphandla all verksamhet som drivs av externa parter. Enligt EU-kommissionens jurister och den svenska regeringen ska varje regional/lokal myndighet bestämma lämpligt finansieringsverktyg utifrån verksamhets syfte och brukarnas behov. Att ingå ett Idéburet offentligt partnerskap är alltså juridiskt möjligt. Partnerskapsrelationen är möjlig då: Verksamheten sker på initiativ av den idéburna organisationen Verksamheten är ett led i att förverkliga ett politiskt program eller plan, där de idéburna organisationerna särskilt nämns. Exempelvis en lokal överenskommelse Verksamheten inte kan ses som en del av det normerade föreningsbidraget Det inte finns en marknad eller en konkurrenssituation att vårda Bägge parterna är med och finansierar verksamheten (via pengar eller andra insatser) Verksamheten inte detaljregleras från kommunen En tredje variant av finansiering är olika former av bidrag. Det normerade bidragssystemet (normalt kallat föreningsbidrag) svarar mot behovet att det skall finnas idéburna organisationer i vårt samhälle. Bidragen utgår för att försvara existensen av organisationerna, för att vi gemensamt och demokratiskt i vårt samhälle gör bedömningen att denna existens är av godo för oss alla. Denna utredning kretsar kring upphandling som finansieringsverktyg. Samhälleliga mål med upphandling som medel Det finns många missuppfattningar om offentlig upphandling, t ex att den bara skulle handla om att få en specifik vara eller tjänst till lägsta möjliga pris. I själva verket finns redan idag möjligheterna att upphandla med sociala kriterier. EU:s regler på området är inte hindrande, snarast är det tvärtom. Redan 2001 uttryckte EU-kommissionen möjligheten att förverkliga sociala behov genom upphandling. Vad är social hänsyn? Social hänsyn i upphandling handlar om hur upphandling kan bli ett medel för att nå samhälleliga mål, en hävstång för ett arbetsliv med lika rättigheter och möjligheter för alla, hur krav i samband med upphandling kan bidra till högre kvalitet i arbetslivet och till att arbetslivet faktiskt öppnas för fler. I EU-kommissionens skrift Socialt ansvarsfull upphandling en handledning till sociala hänsyn i offentlig upphandling (2010) definieras socialt ansvarstagande i offentlig upphandling som upphandlingsaktiviteter som tar hänsyn till en eller flera av följande sociala aspekter: sysselsättningsmöjligheter/möjligheter till anställning anständigt arbete överensstämmelse med sociala rättigheter och arbetstagares rättigheter (likabehandling, bekämpande av diskriminering, lika möjligheter) social integration och främja den sociala ekonomins organisationer

6 6 utformning som ger tillgänglighet åt alla beaktande av hållbarhetskriterier frågor om etisk handel bredare frivilligt iakttagande av företagens sociala ansvar (CSR) I skriften exemplifieras de olika områdena och här ges exempel som är högst intressanta för den sociala ekonomin utifrån syftet med den här utredningen - stödåtgärder för att öka upphandling av aktörer inom social ekonomi, bland annat följande: att verka för möjligheter till anställning för långtidsarbetslösa och äldre arbetstagare, mångfaldsstrategier och möjligheter till arbetstillfällen för personer från missgynnade grupper (t.ex. migrerande arbetstagare, etniska minoriteter, religiösa minoriteter, lågutbildade arbetstagare o.s.v.), att verka för möjligheter till anställning för personer med funktionshinder, till exempel via arbetsmiljöer som är tillgängliga och främjar integration. jämlik tillgång till offentlig upphandling för företag som ägs av eller anställer personer från etniska grupper/minoritetsgrupper kooperativ, sociala företag och ideella organisationer, till exempel genom att främja stödåtgärder för anställning för personer med funktionshinder, även på den öppna arbetsmarknaden, se till att storleken på kontraktet i sig inte är ett hinder för att små och medelstora företag ska kunna delta, ge tillräckligt med tid för att förbereda anbud lika möjligheter genom att synliggöra möjligheterna till underleverantörsanbud EU EU-kommissionen ger redan år 2001 en möjlighet att ta sociala hänsyn vid offentlig upphandling. I ett förtydligande 2004 exemplifierar EU-kommissionen vad sociala hänsyn i kontraktsbestämmelser kan omfatta: Villkoren kan till exempel syfta till att främja yrkesutbildning på arbetsplatsen och anställning av personer som har särskilda svårigheter att komma in på arbetsmarknaden, bekämpa arbetslöshet--- anställa långtidsarbetslösa eller att genomföra utbildning för arbetslösa eller ungdomar--- eller att anställa ett större antal personer med funktionshinder. (Upphandlingsdirektiv 2004) EU-kommissionen är mycket bestämd på att det går att främja konkurrens och samtidigt betona sociala aspekter skriver man att förena konkurrenskraft och social rättvisa på det sättet är ett kärnkoncept i EU:s utvecklingsmodell. Målsättningen att främja anständigt arbete ingår i den europeiska agendan och i EU:s ansträngningar att sprida ett värdesystem och dela med sig av erfarenhet och av sin integrerade sociala och ekonomiska utvecklingsmodell. (KOM 249) Nationellt EU-kommissionen har alltså sedan länge visat att det är möjligt att ta sociala hänsyn. I svensk lagstiftning har denna tydlighet gått från ett kan till ett bör i LOU-sammanhang: från En upphandlande myndighet får ställa särskilda sociala, miljömässiga och andra villkor för hur ett kontrakt skall fullgöras (LOU 2007:2091, 6 kap 13 ) till Upphandlande myndigheter bör beakta miljöhänsyn och social hänsyn vid offentlig upphandling om upphandlingens art motiverar detta (SFS 2010:571). För att utreda om upphandlingsreglerna i tillräcklig utsträckning möjliggör för upphandlande myndigheter och enheter att göra goda ekonomiska affärer genom att tillvarata konkurrensen på

7 7 marknaden och samtidigt använda sin köpkraft till att förbättra miljön, ta sociala och etiska hänsyn samt verka för ökade affärsmöjligheter för små och medelstora företag tillsatte regeringen hösten 2010 den s k Upphandlingsutredningen lades utredningens slutbetänkande fram, Goda affärer en strategi för hållbar offentlig upphandling (SOU 2013:12). I den konstateras bland annat att det saknas både kunskap och ett strategiskt perspektiv för att utnyttja potentialen av upphandling som ett politiskt styrmedel, att lagstiftningen och tillämpningen upplevs krånglig och otydlig, att ställda krav sällan följs upp och att vägledning och stöd upplevs som otillräckligt. Utredningen menar att den enskilt viktigaste faktorn för att förverkliga målet om den goda affären är att utveckla ett mer strategiskt perspektiv på den offentliga upphandlingen. Göteborg Att upphandling av tjänster ska ske med social hänsyn har funnits med som prioriterade mål i budget för både 2012 och För år 2014 växlas det upp genom uppdraget att 50% av tjänsteupphandlingar ska ske med social hänsyn. För att nå ökad måluppfyllelse beslutades efter förslag från Stadsledningskontoret att en stödfunktion inrättas som ska ge efterfrågat stöd, visa på arbetsmetoder samt följa upp arbetet. Den ska stödja förvaltningar, bolag och näringsliv. Motiven för social hänsyn, som betonas i stadens budget, är framför allt arbetsmarknadsmässiga: Staden kan också underlätta för personer långt ifrån arbetsmarknaden att få jobb och praktik genom att ta sociala hänsyn i stadens omfattande upphandlingar. (Budget 2014) Alla verksamheter i staden ansvarar för att det prioriterade målet uppfylls. Upphandlingsbolaget har utsetts som processägare för det. Det innebär att samla, sammanställa och sprida information vidare till övriga verksamheter samt att föra in social hänsyn i de ramavtalsupphandlingar där det är möjligt. Vad stadens ambitioner med social hänsyn i upphandling innebär för den sociala ekonomins aktörer är en fråga som berörts i flera av intervjuerna. Samverkan mellan staden och social ekonomi Stadsledningskontoret fick i april 2013 i uppdrag att i samarbete med Social resursförvaltning och Idékom (samverkansråd för frågor som rör samarbete och samverkan mellan sektorn social ekonomi och kommunala sektorn i Göteborg) ta fram ett förslag till kommunal handlingsplan utifrån överenskommelsen om samverkan mellan Göteborgs stad och sektorn social ekonomi. Den 5 februari 2014 beslutade kommunstyrelsen att anta den kommunala handlingsplanen. Handlingsplanen är både ambitiös och konkret och definierar mål, aktiviteter, tid, resurser, ansvar, uppföljning och utvärdering av målet på tre olika huvudområden: 1. Kunskapsökning och spridning 2. Förstärkt samspel, dialog och utveckling 3. Finansieringsformer och mångfald av utförare Under området 3. ovan finns bland annat målet 3.2 Möjliggöra för social ekonomi att delta i upphandlingar. Konkret handlar det om aktiviteten Stöd vid upphandling som riktar sig till utförare inom social ekonomi. Social resursförvaltning och Upphandlingsbolaget anges som gemensamt ansvarig för aktiviteten. Men vid intervju med Inger Ek, vd Upphandlingsbolaget, säger hon att UHB ännu inte har blivit kontaktade i frågan.

8 8 I flera av målen vilar ett ansvar på Social resursförvaltning, men i många delas det med ett flertal andra. Frågan är om någon mer specifikt då tar ansvar för att respektive mål verkligen genomförs i enlighet med den ambitiösa handlingsplanen. I handlingsplanens slutavsnitt förmedlas en tanke som är utmanande om än ganska oprecist formulerad: I arbetet med handlingsplanen har diskussionen om att arbetet verkligen ska leda till förändring och gemensam verkstad varit fortgående. I diskussionen har viljan att få göra mer och på annat sätt prövats i utmanandet av det offentliga. Ambitionen bör vara att öka den sociala ekonomins andel av den offentliga verksamhetens omsättning. För att nå dit så krävs utöver politiska ställningstaganden att det offentliga är med på den maktförskjutning som kommer att behövas för att nå fram till ett sådant tillstånd. Är det denna djärva tanke som Kommunstyrelsen har ställt sig bakom när man beslutat att anta handlingsplanen? Hur som helst så är samverkan och den goda viljan formellt antagen. Dess värre verkar det finnas ett glapp mellan teori och praktik, något som många i intervjuer vittnar om. På vilket sätt och hur det påverkar den sociala ekonomins förutsättningar när det kommer till upphandling ska den här rapporten spegla. Liksom några förslag i hur det skulle kunna förändras. Social ekonomi i upphandlingar idag Social ekonomis roll i upphandling omfattning i Göteborg En fråga som ingår i utredningsuppdraget är att se vilka aktörer inom social ekonomi som upphandlas idag storlek, verksamhetsområde och typ av organisation. Det har inte varit möjligt att få fram en samlad bild som besvarar frågan. På UHB hänvisar man till Winst, där alla ramavtal finns samlade, för att den vägen söka svar på omfattning av ramupphandlad verksamhet i regi av den sociala ekonomins organisationer. Men det finns ingen gjord sammanställning. Göteborgs universitet, Institutionen för socialt arbete, driver under professor Staffan Johansson forskningsprojektet Mellan röst och service - Ideella organisationer i ett föränderligt välfärdssamhälle. Projektet arbetar med dilemmat för organisationer inom den sociala ekonomin i att å ena sidan uttrycka sin socialpolitiska profil och å andra sidan samtidigt vara bidragsgivare/serviceutförare åt kommunen. Inom ramen för projektet genomförs en större enkät riktad till organisationer inom området med frågor om bland annat samverkan, styrning, bidrag, upphandling. Samtidigt gör projektet genom SCB en undersökning av omfattningen på kommuners köp av tjänster. Men ingen rapport eller sammanställning från forskningsprojektet är ännu klar, så där finns inga kvantitativa siffror att hämta. Svårigheten med Winst är att det finns ca leverantörer med ramavtal och de är inte listade så att det den vägen går att mejsla fram omsättningen på den sociala ekonomins organisationer. Man kan via organisationsnummer se tillhörighet till social ekonomi, men dels är det alltså en stor omfattning av ramavtal, dels är det så att det återfinns enbart bland de organisationer som ingår i den här utredningen ett par som formellt är aktiebolag och inte stiftelser/ekonomiska eller ideella föreningar och därför i formell mening inte räknas som social ekonomi. Av de nio organisationer som intervjuats för detta uppdrag har sex ramavtal enligt UHB. Deras omsättning år 2013 utifrån ramavtalen varierar, störst är Bräcke med 40,6 miljoner, följt av Stadsmissionen med 33,8 milj. Sedan är det ett stort hopp ner till Gyllenkroken med 5,5 milj, Karriär- Kraft 4,6 milj, Fryshuset 3,5 milj och så Vägen ut! med 0,5 milj, men under Vägen ut! finns fem registrerade enheter med en omsättning på 2,7 milj.

9 9 Det tycks alltså svårt att få en samlad bild av omfattningen på upphandlad verksamhet med den sociala ekonomins organisationer som utförare. Utifrån den rapport som forskningsprojektet så småningom kommer att presentera kan förmodligen ett något mer tillförlitligt svar ges. Med fördjupad analys av ramavtalsupphandlad verksamhet, redovisad i Winst, skulle också ett säkrare svar ges, men det har inte varit möjligt för detta utredningsuppdrag att lägga den tid som i så fall skulle behövas. Upphandling med social hänsyn och en stärkt roll för den sociala ekonomin ambitiösa politiska mål Vi konstaterade ovan att det för Göteborgs stads del finns ett ambitiöst politiskt mål: 50 % av tjänsteupphandlingar ska göras med social hänsyn under Det finns en klar fokusering vid arbetsmarknadsinriktningen i målet det förväntas leda till att fler människor, framför allt i målgrupperna unga, utrikes födda och personer med funktionsnedsättningar, kommer i jobb. I samma sammanhang i budget 2014 för Göteborgs stad nämns också den sociala ekonomin: Stadens ekonomi måste bygga på långsiktigt hållbara lösningar som tar miljömässiga och sociala hänsyn. Detta ska vara en naturlig del av upphandlingsprocessen. Den sociala ekonomin och socialt företagande ska också stimuleras. I det pågående arbetet i stadens pilotprojekt Social hänsyn i upphandling, finns några av stadens bolag och förvaltningar med. För närvarande håller arbetet på att ta form. Kunskapen om och förståelsen av vad social hänsyn kan och bör betyda på upphandlingsområdet varierar stort mellan de i piloten ingående organisationerna. Som det ser ut tycks 2014 innebära att närmare ett 40-tal AVA-anställningar (Allmän visstidsanställning) har tillkommit tack vare att krav på sociala hänsyn har ställts i upphandlingar, därtill några lärlingsplatser och arbetsträningsplatser. Frågan om social hänsyn i upphandling är tämligen ny. Om Göteborgs stad lyckas ta fram en modell för arbetet kan det på sikt generera stor utväxling i anställningar. Om det innebär en ökad möjlighet för organisationer inom den sociala ekonomin återstår att se. I stadens budget för 2014 betonas också att Upphandlingen ska främja små och medelstora företag genom att använda sig av exempelvis delkontrakt och stimulera universell design med utformning som ger tillgänglighet åt alla. Många av dessa små och medelstora företag återfinns just inom social ekonomi. I intervjuerna har flera av organisationerna identifierat just stora kontrakt som ett hinder för dem att delta på lika villkor. Därför skulle en sådan åtgärd stimulera social ekonomi inom upphandlingsområdet. Kommer vi som ett resultat av pilotprojektets arbete att få se en sådan utveckling? Det är ännu för tidigt att säga något om. Social resursförvaltning finns med i arbetet och har en uppgift att se till den sociala ekonomins organisationer. Uppmaning till delkontrakt och möjligheter att social ekonomi är med som underleverantörer är viktigt för att utveckla arbetet. Urval av aktörer inom social ekonomi kort presentation av dem som intervjuats Nio organisationer har, i samverkan med uppdragsgivaren, valts ut för detta utredningsuppdrag. De representerar ett brett fält av organisationer inom social ekonomi. Deras verksamhet och omfattning skiljer sig åt, vilket gör det möjligt att få en heltäckande bild av området och frågan. Här följer en kort presentation av de intervjuade organisationerna: Basta väst Basta är ett brukarstyrt socialt företag. Det betyder att i både teori och praktik ska makten och inflytandet över verksamheterna ligga hos människor som själva haft erfarenhet av drogmissbruk.

10 10 Över 90 procent av dem som bor och arbetar i organisationen har denna bakgrund, därav namnet brukarstyrt. Basta säljer tjänster inom ett flertal områden, till exempel: byggverksamhet, snickeri, klottersanering, hästuppfödning, hunddagis, städ, storkök, yttre- och inre fastighetsunderhåll, rehabiliteringsförsäljning, samt ekonomi och administration. Basta väst AB startade 2003 och ägs till 100% av föreningen Basta. Basta väst driver två rehabiliteringsanläggningar. Man har ramavtal med 120 kommuner samt med Kriminalvården, och säljer en ettårig missbruksrehabilitering. Under Basta Väst finns tre dotterföretag ett emballageföretag, ett saneringsföretag samt ett hotell/gästgiveri. Omsättningen är ca 18 milj inklusive dotterbolagen. Den upphandlade delen av verksamheten står för 43% av intäkterna, resten kommer från produktionen i de tre dotterföretagen. Basta väst AB är en del av Bastakoncernen som totalt omsätter ca 50 milj. Bräcke diakoni Bräcke diakoni är en fristående stiftelse, som är politiskt obunden och vars engagemang för människor har sin grund i en kristen människosyn. Bräcke driver flera vårdcentraler, äldreboenden och rehabiliteringsverksamheter. Man har också många verksamheter som riktar sig till barn, ungdomar och vuxna med olika former av funktionsnedsättningar. Organisationen fyllde förra året 90 år. För 10 år sedan hade organisationen 350 anställda och omsatte 130 milj, i år räknar man med en omsättning på 675 milj, och har 1200 anställda i 14 kommuner. Tillväxten har skett helt utanför Göteborg, där omsättningen tvärtemot har minskat under perioden. Verksamheten är till 90% finansierad genom LOV eller LOU. Coompanion Coompanion Göteborgsregionen är en ekonomisk förening med drygt 70 medlemmar. Organisationen bildades Kärnverksamheten har alltid varit företagsrådgivning för människor som vill starta ett kooperativt företag. I dagsläget är det 28 anställda och en omsättning på ca 25 milj. En mindre del finansieras genom bidrag från medlemmar, den största delen genom bidrag från Tillväxtverket, Västra Götalandsregionen och Göteborgs stad. Den stora delen verksamhetsmässigt är projekt av olika slag. En marginell del är ramupphandlad verksamhet, inom området konsultstöd i företagsrådgivning. Fryshuset Fryshuset (Stiftelsen KFUM Söder Fryshuset) är en ideell organisation med verksamhet på många olika platser i Sverige, bland annat Göteborg. Fryshuset har som organisation ca 30 år på nacken, men i Göteborg har man funnits i ca fem år. I Göteborg bedrivs främst arbetsmarknads- och sociala projekt. F n är det drygt 20 anställda och en omsättning på ca 12 milj. Större delen av den arbetsmarknadsinriktade verksamheten är upphandlad av Arbetsförmedlingen. Gyllenkroken Gyllenkroken är en stiftelse som bildades Organisationen vänder sig till personer med psykisk ohälsa och deras anhöriga. Verksamheten är boende och boendestöd, aktivitetshus med arbetsträning och sysselsättning, café och barn- och ungdomsverksamhet. För närvarande är det 27 anställda, omsättningen är ca 15 milj. En del av verksamheten är finansierad genom föreningsbidrag, en del är upphandlad verksamhet. Karriär-Kraft Karriär-Kraft är en ekonomisk förening som startades Idag bedrivs verksamheten i ett antal sociala företag/arbetsintegrerande sociala företag/sociala arbetskooperativ med en gemensam paraplyorganisation. Målsättningen är att erbjuda karriärstöd, dvs att stötta människor med eller utan funktionsnedsättningar att hitta inre redskap för att nå sina mål i livet och yrkeslivet. Detta sker genom utbildning och arbetsträning och arbete på arbetsplatserna/de sociala företagen inom Karriär-Kraft. Föreningen har ca 25 anställda och 75 platser för personer på väg till arbete.

11 11 Omsättningen är ca 9,5 milj. Kärnverksamheten består av daglig verksamhet och arbetsträning/sysselsättning för långtidsarbetslösa och rehabilitering när det gäller psykisk ohälsa. Den helt dominerande delen av verksamheten är finansierad genom upphandling/avtal. NSPHiG Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Göteborg är ett nätverk av 18 patient-, brukar- och anhörigorganisationer inom det psykiatriska området. Verksamheten handlar dels om att fördjupa brukarinflytande inom vård-omsorg, genom att skapa/utveckla modeller där människor med egna erfarenheter inom området tas tillvara, t ex genom brukarrevisioner, dels om att erbjuda stöd med brukarcoacher till personer som varit sjukskrivna på grund av psykisk ohälsa. Omsättningen är på ca 6 milj och man har 5 anställda. Huvuddelen av omsättningen baseras på statliga, regionala och kommunala bidrag samt avtal med Arbetsförmedlingen. Stadsmissionen Göteborgs kyrkliga stadsmission, som det fullständiga namnet är, är i sin moderorganisation en stiftelse. I organisationen ingår två aktiebolag, där avtalsverksamheter och fastigheter är samlade, samt en ideell förening som driver second-hand-försäljning. Dessutom ingår en stiftelse som driver ett boende. Stadsmissionen har en omfattande verksamhet arbetsträning, äldreboende, avgiftningsklinik, missbruksvård, skyddade boenden, olika insatser för barn och unga, för att nämna några av de viktigare. På ramavtal eller entreprenad säljs tjänster för ungefär 150 milj/år. Second-hand-försäljning drar in ca 25 milj, insamlade medel och gåvor uppgår till närmare 50 milj. Totalt har organisationen en årlig omsättning på ca 300 milj kr. Vägen ut! kooperativen Vägen ut! startade som ett projekt inom EU-programmet Equal år Vägen ut! kooperativen har 11 Idag är Vägen ut! kooperativen 11 arbetsintegrerande medlemsägda sociala företag, med totalt ca 100 anställda, varav 95% har gått från långtidsarbetslöshet till arbete, och en årlig omsättning på ca 39 milj. Av omsättningen är ungefär 4 milj projektfinansierat. En mindre del är bidrag. Resten är i huvudsak upphandlad verksamhet. De största affärsområdena är arbetsträning och boende, med ramavtal både med Arbetsförmedlingen och kommunen. Kunskap, intresse och hinder för upphandling Intervjuerna med de nio företrädarna från organisationer inom social ekonomi har följt en semistrukturerad mall med frågor om verksamhetens storlek och inriktning, hur stor del som är upphandlad, vilka hinder informanten ser för att delta i eller vinna anbud, om det finns branscher där social ekonomi gynnas eller missgynnas, om det finns områden där man skulle vilja öka möjligheterna att lämna anbud, vilken kunskap som finns inom upphandlingsområdet, vilket stöd social ekonomi behöver för att stärkas inom detta område, vad nya EU-direktiv kan betyda, om det finns strukturella hinder och svårigheter och vad paraplyorganisationer som Famna och Idékom betyder i sammanhanget. Av naturliga skäl utifrån utformningen av uppdraget har ett tydligt fokus lagts vid de hinder som informanterna kan identifiera och det är även här som rapporten fokuserar, eftersom det är områden som bör bearbetas framöver. Det finns naturligtvis ett antal individuella faktorer som spelar in men det finns också genomgående mönster av hinder och utmaningar som organisationerna ser när det kommer till upphandling. Här är några av de som oftast återkommer:

12 12 Kommunen är en konkurrent Det här är något som återkommer i intervju efter intervju. Mycket av den ramupphandlade verksamheten är sådant som kommunen också utför i egen regi. Social ekonomi blir då ett komplement, en turordning där man blir sist på listan. Kommunens förhållningssätt är kan själv. Ibland finns det, menar några, en retorik bland politiskt ledande som förespråkar social ekonomi, men därifrån är det ett glapp ner till tjänstemän som helst vill ha allt i egen regi. Här skiljer det sig också åt mellan stadsdelarna. Det som är tydligt i Göteborg är att kommunen är vår största konkurrent. Det finns en kulturkomponent i Göteborg, tjänstemännen upplever allting annat än den egna verksamheten som konkurrens, man strävar efter att göra en hemmalösning, på ett sätt som är väsensskilt från Stockholm som har så många olika utförare. Där finns en transparens och likabehandlande mot alla, så är det inte i Göteborg. Martin Ärnlöv, Bräcke diakoni När det gäller daglig verksamhet, det är tydligt från politiskt håll att man vill ha ökat samarbete med social ekonomi. Men flera av stadsdelarna har som filosofi att rikta in sig på eget spår. Frågan är: tittar man till individens bästa eller stadsdelens bästa? En del av de deltagare vi har hos oss i daglig verksamhet pratar om att slippa ur stadsdelsarresten. Kinna Skoglund, Karriär-Kraft Daglig verksamhet skulle kunna drivas på samma premisser av kommunen som av oss. Men det krävs politik för det. Både när det gäller daglig verksamhet och boende så är det de köpta tjänsterna som åker först när man ska spara. Olof Jacobsson, Stadsmissionen Det är märkligt här i stan, jämfört med andra håll, det finns hur mycket service som helst som man skulle kunna anlita sociala företag för att göra, t ex parkjobb, servicejobb på kontor, men man väljer att göra det själva. Pernilla Svebo Lindgren, Vägen ut! kooperativen Vi har vunnit en upphandling om trygghetsvärdar, tanken var att stadsdelarna skulle köpa trygghetsvärdar, men t ex Hisingen har valt att anställa egna trygghetsvärdar. Behovet har inte funnits. Så vi har inte fått några uppdrag. Om man jämför med hur det är i Stockholm så är de mycket mer vana att köpa tjänster från andra. Katrin Hakopian, Fryshuset Social ekonomi får ta risken Något som hänger mycket samman med vad som nämnts ovan är det faktum att i mycket av den ramupphandlade verksamheten är det social ekonomi som får ta den ekonomiska risken, något som flera återkommer till och som kan göra det ohållbart att bedriva verksamhet: Man står där med hela infrastrukturen, kommunen flyttar ut risken, de kan hålla sig med en mängd personal och lokaler som de kan fylla och så får någon annan stå med de halvfulla eller tomma. Det är konkurrens. Det kallas att vi är ett komplement. Men vad är det som gör att kommunen över huvud taget ska ha förtur? Det är problematiskt att vara kompletterande. Emma Simonsson Vento, Gyllenkroken. Vi kan inte driva organisation på att kapa topparna. Det är ingen hållbar jämlik samverkan. Detta är för mig det största problemet i Göteborg. Martin Ärnlöv, Bräcke Diakoni hade vi 42 personer på arbetsträning, under 2012 bara 2 personer. Det gör det omöjligt att driva en trygg, stabil verksamhet med kvalité under sådana förhållanden. Olof Jacobsson, Stadsmissionen

Samhälleliga mål med upphandling som medel

Samhälleliga mål med upphandling som medel Samhälleliga mål med upphandling som medel En rapport från temagruppen Entreprenörskap och företagande Förord Offentliga verksamheter, myndigheter och kommuner, upphandlar varje år varor och tjänster

Läs mer

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag?

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Bo Blideman Tillväxtverket Upplaga: 300 ex, därefter tryck vid behov Produktion:

Läs mer

Hur få fler sociala företag som utförare av offentliga tjänster? en guide om offentlig upphandling

Hur få fler sociala företag som utförare av offentliga tjänster? en guide om offentlig upphandling Hur få fler sociala företag som utförare av offentliga tjänster? en guide om offentlig upphandling Sammanfattning 3 Den sociala ekonomin som en resurs att ta tillvara 3 Hinder i relationen med den offentliga

Läs mer

Samordning för socialt företagande

Samordning för socialt företagande Samordning för socialt företagande 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 1. Introduktion... 5 1.1 Rapportens upplägg... 6 1.2 Syfte... 6 2. Bakgrund... 7 2.1 Arbetsintegrerande sociala företag...

Läs mer

Kartläggning av. finaniseringsmöjligheter för sociala företag

Kartläggning av. finaniseringsmöjligheter för sociala företag Kartläggning av finaniseringsmöjligheter för sociala företag Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt

Läs mer

Om Stödstrukturer. för socialt företagande

Om Stödstrukturer. för socialt företagande Om Stödstrukturer för socialt företagande Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt företagande Om

Läs mer

Arbete för alla? Om en av vår tids största utmaningar och möjligheterna att skapa arbetstillfällen genom den sociala ekonomin

Arbete för alla? Om en av vår tids största utmaningar och möjligheterna att skapa arbetstillfällen genom den sociala ekonomin Arbete för alla? Om en av vår tids största utmaningar och möjligheterna att skapa arbetstillfällen genom den sociala ekonomin Kartläggning av den sociala ekonomin i Östergötland Sven-Inge Arnell September

Läs mer

Hur går det med finansieringen?

Hur går det med finansieringen? Hur går det med finansieringen? Denna rapport är framtagen på uppdrag av Temagruppen Entreprenörskap och Företagande inom social ekonomi och handlar om finansiering av företag inom social ekonomi och arbetsintegrerande

Läs mer

Samverkan i gränsland

Samverkan i gränsland Samverkan i gränsland Utvärdering av socialfondsprojektet Framtidsspår 2009 Vad är det som gör att ett projekt kan sägas vara framgångsrikt? Kan ett projekt sätta spår in i framtiden? Hur går det till?

Läs mer

UTVECKLING AV ARBETSINTEGRERANDE SOCIALA FÖRETAG I HALLAND I. Utgångspunkter

UTVECKLING AV ARBETSINTEGRERANDE SOCIALA FÖRETAG I HALLAND I. Utgångspunkter UTVECKLING AV ARBETSINTEGRERANDE SOCIALA FÖRETAG I HALLAND I. Utgångspunkter 1. Arbetsintegrerande socialt företagande Definition Definitionen som Tillväxtverket använder och som Regeringen har fastslagit

Läs mer

Att klara finansieringen

Att klara finansieringen Att klara finansieringen Ulla Herlitz Det här är ett kapitel ur boken Att lära av mirakel att vända arbetslöshet till hållbart företagande. En antologi om arbetsintegrerande socialt företagande. Du kan

Läs mer

Kapitalförsörjning till sociala företag

Kapitalförsörjning till sociala företag Kapitalförsörjning till sociala företag Innehåll Förord 1 1 Sammanfattning 2 1.1 Socialt företagande vidgar arbetsmarknaden 3 1.2 Kapitalförsörjning 4 2 Social ekonomi och sociala företag 6 3 Finansiering

Läs mer

Utveckla samverkan med civilsamhället. Inspiration, idéer och metoder

Utveckla samverkan med civilsamhället. Inspiration, idéer och metoder Utveckla samverkan med civilsamhället Inspiration, idéer och metoder Förord Intresset för samverkan med civilsamhället blir allt tydligare. Civilsamhällets potential som förnyare av välfärden, som en kraft

Läs mer

Rapport 2006:23. Entreprenörer utan kapital

Rapport 2006:23. Entreprenörer utan kapital Rapport 2006:23 Entreprenörer utan kapital Form omslag: Anna Markevärn Tryckeri: Brommatryck & Brolins AB Utgivningsår: 2006 ISBN: 91-7281-233-8 Fler exemplar av denna rapport kan beställas hos avdelningen

Läs mer

KOOPERATIV SOM ALTERNATIV TILL SAMHALL

KOOPERATIV SOM ALTERNATIV TILL SAMHALL KOOPERATIV SOM ALTERNATIV TILL SAMHALL 1 Kooperativ som alternativ till Samhall...3 Inledning...3 Framtidens samhälle... 4 Viktiga behov för individ och samhälle... 5 Kooperativ organisering...6 Kooperativa

Läs mer

Kooperation. en del av

Kooperation. en del av Kooperation en del av Januari 2015 innehåll 02 05 05 Svensk Kooperation har initierats och drivs av Arbetsgivarföreningen KFO. Syftet är att skapa Kooperation inom välfärden. Varför inte? Vad är speciellt

Läs mer

Samarbete mellan sociala företag och övrigt näringsliv hur och varför!

Samarbete mellan sociala företag och övrigt näringsliv hur och varför! Samarbete mellan sociala företag och övrigt näringsliv hur och varför! Rapport 0123 En rapport från temagruppen Entreprenörskap och företagande Samarbete mellan sociala företag och övrigt näringsliv hur

Läs mer

Socialt företagande en bransch i tillväxt

Socialt företagande en bransch i tillväxt Socialt företagande en bransch i tillväxt Nutek Stockholm 2008 Infonr 038-2008 ISSN 1102-2574 Text: Bitte Lundborg och Eva Johansson Textredigering: Bitte Lundborg Foto: Bitte Lundborg, Ida Frid, Emilio

Läs mer

två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I

två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I TEMAGRUPPEN UNGA I ARBETSLIVET Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2013:1 två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN 1 EUROPEISKA UNIONEN

Läs mer

Social Ekonomi i Stockholms stad

Social Ekonomi i Stockholms stad Social Ekonomi i Stockholms stad 1. Inledning: Policy för social inkludering på lokal nivå Stockholms stad Stockholms stad har 820 000 invånare. Fyra procent av befolkningen i staden erhåller ekonomiskt

Läs mer

Dnr 012-2007-4248. Programförslag för fler och växande sociala företag

Dnr 012-2007-4248. Programförslag för fler och växande sociala företag Dnr 012-2007-4248 Programförslag för fler och växande sociala företag Programförslag för fler och växande sociala företag Dnr 012-2007-4248 Har du frågor om denna publikation, kontakta: Eva Johansson

Läs mer

Göteborgs Insjörike. en utvärdering av samverkan i projekt

Göteborgs Insjörike. en utvärdering av samverkan i projekt Göteborgs Insjörike en utvärdering av samverkan i projekt Våren 2013 kontaktade projektledare Martin Dahl Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och utbildningen i kulturgeografi med inriktning mot

Läs mer

Att lära av mirakel. Att vända arbetslöshet till hållbart företagande. En antologi om arbetsintegrerande socialt företagande.

Att lära av mirakel. Att vända arbetslöshet till hållbart företagande. En antologi om arbetsintegrerande socialt företagande. Att lära av mirakel Att vända arbetslöshet till hållbart företagande. En antologi om arbetsintegrerande socialt företagande. Att lära av mirakel Att vända arbetslöshet till hållbart företagande. En antologi

Läs mer

CIVILSAMHÄLLETS BETYDELSE för välfärd, ekonomi och demokrati

CIVILSAMHÄLLETS BETYDELSE för välfärd, ekonomi och demokrati CIVILSAMHÄLLETS BETYDELSE för välfärd, ekonomi och demokrati En uppföljning av politiken för det civila samhället ur det civila samhällets perspektiv CIVILSAMHÄLLETS BETYDELSE för välfärd, ekonomi och

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Företagande som verktyg mot arbetslöshet, med fokus på arbetsintegrerande sociala företag Rapport 0130 En rapport från

Läs mer

Funktionsnedsättning och arbete. Vad gör kommuner och landsting?

Funktionsnedsättning och arbete. Vad gör kommuner och landsting? Funktionsnedsättning och arbete Vad gör kommuner och landsting? Funktionsnedsättning och arbete Vad gör kommuner och landsting? Upplysningar om innehållet: Eva Thulin Skantze, eva.thulin.skantze@skl.se

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Flyinge Utveckling i projekt TreFas

Flyinge Utveckling i projekt TreFas Flyinge Utveckling i projekt TreFas av Gunnar Petersson Oktober 2011 2 Förord Denna rapport beskriver hur den ideella Flyinge Utveckling i projekt TreFas arbetat med att stärka andra föreningar från den

Läs mer

Bilaga 1: Kartläggning sociala företag

Bilaga 1: Kartläggning sociala företag 1 av 55 Bilaga 1: Kartläggning sociala företag Louise Holm Medborgarförvaltningen Värnamo kommun 2014 2 av 55 Abstrakt De sociala företagens huvudsyfte är att underlätta inträde på arbetsmarknaden för

Läs mer