1968 Kollektiv skogsbrandförsäkring tillkom genom samarbetet mellan LRF och Länsförsäkringar.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1968 Kollektiv skogsbrandförsäkring tillkom genom samarbetet mellan LRF och Länsförsäkringar."

Transkript

1 Thomas Arvidson LRFs försäkringsengagemang över tiden Formerna för LRFs försäkringsengagemang har under åren varierat, men syftet har alltid varit detsamma. Nämligen att åstadkomma bästa möjliga försäkringsskydd för medlemmarna till en fördelaktig premie Den 9 november 1955 träffades det första samarbetsavtalet om försäkringar mellan dåvarande RLF, å ena sidan, och Landsbygdens brandförsäkringsbolags förening och Landsbygdens Försäkringsbolag, numera Länsförsäkringar, å andra sidan. Enligt avtalet var parterna överens om att gemensamt och genom resp. organisationer verka för en rationell lösning av landsbygdens försäkringsfrågor. RLF förklarade sig vidare berett att stödja och befrämja den försäkringsverksamhet, som bedrev av LF med anslutna försäkringsbolag, både i vad avsåg försäkring för enskilda jordbrukare och i vad avsåg jordbrukets föreningsrörelse. Avtalet gav vidare RLF rätt att utse en ledamot av styrelsen för Landsbygdens brandförsäkringsbolags förening respektive Landsbygdens Försäkringsbolag. Det praktiska resultatet av detta avtal blev bland annat kollektiva ansvarsförsäkringar (1955) och grupplivförsäkringar (1958) för LRF-medlemmarna Kollektiv skogsbrandförsäkring tillkom genom samarbetet mellan LRF och Länsförsäkringar Den tillkom Trygghetspaketet för Lantbrukarna. Försäkringsgivare var AMF. I Trygghetspaketet ingick TFA (Trygghetsförsäkring vid arbetsskada), AGS (Gruppavtal om sjukförsäkring) samt GLA (Gruppavtal om livförsäkring) Den tillkom Trygghetspaketet för Skogsbrukarna. Försäkringsgivare var AMF Agria bildas Agria startade sin verksamhet vid ingången av Bolaget ägdes till lika delar av LRF och Länsförsäkringsbolagen. Tanken med tillskapandet av Agria var att lantbrukaren skulle kunna samla alla sina försäkringar i ett paket och få en enda försäkringsgivare för hela sitt försäkringsbehov. I Agria ingick redan från början även djurförsäkring efter förvärvet av Jordbrukets Försäkringsbolag, JFB. Agria organiserades i en Person- och en Sakdivision. (Formellt Grupplivförsäkringsaktiebolaget Agria respektive Försäkringsaktiebolaget Agria.) I Persondivisionen låg LRFs medlemsförsäkringar, med undantag för ersättarförsäkringen, som av legala skäl låg i Sakdivisionen tillsammans med djurförsäkringsaffären som övertagits från JFB. Grupplivförsäkringen ansvarade Förenade Liv för såsom försäkringsgivare.

2 1989 Den 1 januari 1989 flyttades trygghetspaketet från AMF till Agria, som blev ny försäkringsgivare för Trygghetspaketen för lant- och skogsbrukare. Skaderegleringen skulle dock fortsättningsvis skötas av AMF genom en särskild för ändamålet bildad skadegrupp kallad Agria-gruppen Lantbrukarnas Pensionskassa (LPK) Den konstituerades Lantbrukarnas Pensionskassa (LPK). LPK syftade till att erbjuda LRF-medlemmarna en kollektiv ålderspension (LPK I) och även en frivillig individuell ålderspension (LPK II). Den kollektiva försäkringen avsågs att finansieras genom prisregleringsmedel från staten, vilket dock aldrig kunde realiseras. LPKs administration hanterades av Agria enligt ett uppdragsavtal Den blev Agria försäkringsgivare för LRFs gruppliv- och olycksfallsförsäkringar efter Förenade Liv, som dittills svarat för dessa försäkringar. Vissa gruppolycksfallsförsäkringar hade Agria dock varit försäkringsgivare för ända sedan Nya Liv I februari 1991 namnändrades Grupplivförsäkringsaktiebolaget Agria till Livförsäkringsaktiebolaget NYA LIV. Bolaget blev försäkringsgivare för Föreningsbankens medlemspension, Agrias GLA, AGS och frivilliga grupplivförsäkringar samt LPK:s frivilliga åldersoch efterlevandepension (LPK II). Med anledning av att den statliga finansieringen av LPK I inte fick sin lösning tvingades Pensionskassan att avveckla verksamheten - enbart LPK II gav inte tillräcklig volym för att bära kostnaderna. Pensionskassan lividerades under 1991 och Nya Liv övertog LPK II, som därefter kom att kallas LRFs Medlemspension. Nya Liv ägdes till lika delar av Föreningsbanken, Länsförsäkringar och LRF. Försäkringsaktiebolaget Agria var alltjämt försäkringsgivare för LRFs ersättarförsäkring och gruppolycksfallsförsäkring. Genom ett uppdragsavtal administrerade Nya Liv dock dessa senare försäkringar för Agrias räkning Lantbrukarnas Trygghetsförsäkring Vid årsskiftet 1992/93 överläts Nya Liv till det av LRF nybildade bolaget Lantbrukarnas Trygghetsförsäkring Sakförsäkringsaktiebolag (LTF-Sak). Föreningsbanken hade dessförinnan lösts ut som delägare ur Nya Liv. Nya Liv namnändrades därefter till Lantbrukarnas Trygghetsförsäkring Livförsäkringsaktiebolag (LTF-Liv). LTF-Liv blev således ett dotterbolag till LTF Sak. Agria blev ett renodlat djur- och grödaförsäkringsbolag helägt av Länsförsäkringsbolagen. Genom köpet av Nya Liv möjliggjordes en samordning av Lantbrukarnas

3 trygghetspaket och LRFs medlemsförsäkringar. De försäkringar som ingick i trygghetspaketet och medlemsförsäkringarna ställde krav på att koncession skulle finnas för både liv- och sakförsäkringsrörelse. De båda LTF-bolagen drevs med gemensam administration och personal. LTF-Sak hade som försäkringsgivare ansvaret för delar av lant- och skogsbrukarnas trygghetspaket (TFA och AGS) samt för LRFs ersättarförsäkring och övriga frivilligt och individuellt tecknade försäkringar, medan LTF-Liv ansvarade för GLA-försäkringen, som ingick i Trygghetspaketet samt för den frivilliga grupplivförsäkringen. LRFs medlemspension, som ursprungligen tillkommit inom ramen för verksamheten i Lantbrukarnas Pensionskassa, överfördes från till Länsförsäkringar Liv Trygghetspaketet för skogsbrukarna upphör Vid utgången av 1993 upphörde Trygghetspaketet för skogsbrukare. Det nya produktsortimentet i LTF erbjöds genom en kampanj skogsbrukarna som en ersättning Trygghetspaketet för lantbrukarna upphör Den upphörde Trygghetspaketet för lantbrukare att gälla i och med att statens finansiering upphörde vid samma tidpunkt. LTF tillfördes därvid medel från staten för täckande av framtida skadeutbetalningar i redan inträffade kända och okända skadeärenden. Genom en massiv marknadsföringskampanj erbjöds alla lantbrukare att teckna ett frivilligt paket av försäkringar som skulle ersätta Trygghetspaketet. Det nya försäkringspaketet kallades Nya Trygghetsförsäkringen och bestod av en liv-, en olycksfalls- och en ersättarförsäkring, som tecknades utan hälsoprövning Skaderegleringen av Trygghetspaketet till LTF Den 1 januari 1995 upphörde uppdragsavtalet enligt vilket AMF hade administrerat och skadereglerat Lantbrukarnas Trygghetspaket. Alla pågående TFAoch AGS-skador togs hem till LTF som fortsättningsvis skulle hantera dessa med egen personal. En egen skadeavdelning började byggas upp för ändamålet. Fortsatt datastöd köptes emellertid från AMF Föreningsbanken Försäkring Den överlät LRF samtliga aktier i LTF-Liv till Föreningsbanken. Tanken med bankens förvärv var att därigenom få en flygande start på den försäkringssatsning, som man beslutat sig för att göra för att uppnå ett fullt sortiment av finansiella tjänster för bankens kunder. LTF-Sak omfattades inte av aktieöverlåtelseavtalet utan detta bolag förblev kvar i LRFs ägo. Från LTF-Sak beståndsöverfördes samtliga sakförsäkringsprodukter, med

4 undantag för TFA- och AGS-affärerna, till ett nystarat skadebolag kallat Föreningsbanken Försäkring Skadeförsäkringsaktiebolag (FB Sak). LTF Liv namnändrades till Föreningsbanken Försäkring Livförsäkringsaktiebolag (FB Liv). För försäkringsverksamheten innebar förändringen att man skulle kunna börja marknadsföra försäkringar till helt nya kundgrupper, nämligen bankens kunder. All personal från LTF, med undantag för vd, anställdes i FB Försäkring. Inom ramen för bankens satsning på att tillhandahålla ett fullt sortiment av finansiella tjänster, utvecklade och introducerade FB Försäkring en pensionsförsäkringsprodukt Samgående mellan Sparbanken och Föreningsbanken I januari 1997 tillkännagavs att Föreningsbanken skulle gå samman med Sparbanken. En konsekvens av detta skulle bli en samordning av de båda bankernas försäkringsverksamheter. Således skulle Föreningsbanken Försäkring integreras och samlokaliseras med Sparliv/Sparfond, som var Sparbankens försäkringsbolag. Under hösten 1997 påkallade dock LRF återköp av försäkringsbestånden innehållande LRFs medlemsförsäkringar med stöd av en återköpsklausul i överlåtelseavtalet mellan LRF och Föreningsbanken. Resultatet av de förhandlingar som följde blev att 50 % av aktierna i FB-Liv respektive FB-Sak återköptes av LTF per , medan resterande aktier överläts till Sparliv Livförsäkrings AB tog bolaget över direktförsäkringsgivaransvaret för LRFkoncernens egendoms- och ansvarsförsäkringsprogram. Åtagandena var dock på samma sätt som tidigare återförsäkrade i LRFs återförsäkringscaptive i Schweiz, LRF Re AG Basförsäkringarna införs Den införs Basförsäkringarna (BasLiv och BasOlycksfall) kostnadsfritt för alla som var medlemmar i LRF per Landia Föreningsbanken Försäkring namnändrades i början av 1998 till det partsneutrala namnet Landia Livförsäkringsaktiebolag LRF Försäkring Den förvärvade LRF återstående aktier i FB-Liv och FB-Sak från Sparbanken. Bolagen namnändrades till LRF Försäkring Livförsäkringsaktiebolag respektive LRF Försäkring Skadeförsäkringsaktiebolag. LTF var under hela denna tid kvar i LRFs ägo. Detta innebar att LRF blev ägare till två skadeförsäkringsbolag. I december 1999 sammanslogs därför

5 LTF och LRF Försäkring Skadeförsäkringsaktiebolag till ett bolag År 2000 inleddes ett nytt samarbete med Länsförsäkringar. Som konkreta resultat av samarbetsavtalen tillkom produktkoncepten Säker Gård respektive Säker Person. Säker Gård syftade till att få ner LRF-medlemmarnas kostnader för lantbruksförsäkring genom att medlemmarna skulle genomgå en skadeförebyggande utbildning i studiecirkelform, genomföra LRFs miljöhusesyn samt vidta ett antal konkreta skadeförebyggande åtgärder, såsom installation av jordfelsbrytare mm. Om gården certifierades som Säker Gård reducerades lantbruksförsäkringspremien med 30%. Säker Person-konceptet innebar en sampaketering av LRF Försäkrings och Länsförsäkringars personförsäkringar riktade till landsbygdens folk (lantbrukare, skogsbrukare, hästägare och trädgårdsodlare, deras familjer och anställda samt övriga LRF-medlemmar). En del av överenskommelsen med LF var att LRF Försäkrings pensionsförsäkringsaffär beståndsöverläts till LF, medan LRF Försäkring blev ensam leverantör av riskförsäkringarna (med undantag av lång sjukförsäkring). Överenskommelsen innebar också att Medhjälparförsäkring, Kundolycksfallsförsäkring och befintligt bestånd av Ersättarförsäkringar resp. Låneskyddsförsäkringar för Landshypoteks lånekunder skulle överföras till LRF Försäkring. Säker Person-paketet skulle säljas via de enskilda länsförsäkringsbolagen, parallellt med LRFs egna distributionskanaler Rätt Försäkrad Medlem Rätt Försäkrad Medlem en omfattande gemensam aktivitet mellan LRFs medlemsorganisation, LRF Konsult AB och LRF Försäkring inleddes för att genomföras under en treårsperiod, syftande till att alla medlemmar skulle erbjudas ett heltäckande försäkringsskydd med hjälp av enskilda behovsgenomgångar Försäljning av medlemsförsäkringsaffären Den träffas ett avtal med Länsförsäkringar om försäljning av personförsäkringsaffären. Samtidigt skrivs ett nytt samarbetsavtal under av parterna Affären går över till Länsförsäkringar Den fördes personförsäkringsaffären inklusive huvuddelen av personalen fysiskt över till Länsförsäkringar. Det formella tillträdet skedde den genom att två av LRF Försäkring nybildade bolag - till vilka respektive försäkringsbestånd överlåtits överfördes till Länsförsäkringar. LRF Försäkring-bolagen förblev dock i LRFs ägo. Kvar i LRF Försäkring var därefter endast TFA- och AGS-försäkringsbestånden samt LRF-koncernens eget försäkringsprogram.

6 Återstående personal i LRF Försäkring utgjordes därefter av VD, VVD och ekonomichef. I samband med överlåtelsen träffades ett samarbetsavtal mellan LRF och Länsförsäkringar, som innebar en tidsbegränsad exklusivitet för Länsförsäkringar på försäkringsområdet samt ett 5-årigt åtagande att för LRF att köpa Basförsäkringarna från Länsförsäkringar. I enlighet med bestämmelserna i samarbetsavtalet byggdes tillsammans med Länsförsäkringar en samarbetsorganisation upp för genomförande av samarbetsavtalets intentioner.

Lunds Universitet Juridiska Fakulteten Juristlinjen Vårterminen 1998 Examensarbete, 20 poäng. Obligatoriska gruppförsäkringar

Lunds Universitet Juridiska Fakulteten Juristlinjen Vårterminen 1998 Examensarbete, 20 poäng. Obligatoriska gruppförsäkringar Lunds Universitet Juridiska Fakulteten Juristlinjen Vårterminen 1998 Examensarbete, 20 poäng Obligatoriska gruppförsäkringar Författare: Handledare: Kristin Paulsson Bertil Bengtsson Innehåll INNEHÅLL

Läs mer

Ömsesidig försäkringsverksamhet i den svenska försäkringsmodellen

Ömsesidig försäkringsverksamhet i den svenska försäkringsmodellen NFT 1/2007 Ömsesidig försäkringsverksamhet i den svenska försäkringsmodellen av Mats Larsson och Mikael Lönnborg Mats Larsson mats.larsson@ekhist.uu.se Ömsesidig försäkring har en lång tradition och spelar

Läs mer

Innehåll. 01. I korthet. 02. Händelser. 03. VD har ordet. 04. Kundförmåner. 05. Placeringverksamhet. 06. Förvaltning. 07. Bokslut. 08.

Innehåll. 01. I korthet. 02. Händelser. 03. VD har ordet. 04. Kundförmåner. 05. Placeringverksamhet. 06. Förvaltning. 07. Bokslut. 08. ÅRSBERÄTTELSE 2005 Innehåll 01. I korthet 02. Händelser 03. VD har ordet 04. Kundförmåner 05. Placeringverksamhet 06. Förvaltning 07. Bokslut 08. Kontaktinfo 01. I KORTHET Suomi-bolaget i korthet Ömsesidiga

Läs mer

LRF och det gröna näringslivet

LRF och det gröna näringslivet LRF och det gröna näringslivet Omvärlden och historien påverkar vår vardag och framtid LRF OCH DET GRÖNA NÄRINGSLIVET 2014 1 Det är vår tid nu När LRF bildas 1971 skapas en organisation som samlar den

Läs mer

Bliwa Livförsäkring. Årsredovisning 2008

Bliwa Livförsäkring. Årsredovisning 2008 Bliwa Livförsäkring Årsredovisning 2008 300 ex maj 2009 Bliwa -025 Foto, utformning och produktion: Lars Olsson, We Made It Porträtt: Mikael Röhr Tryck: Tryckerikontakten/AlfaPrint Innehåll verksamhetsberättelse

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 55/09 Mål nr A 67/08

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 55/09 Mål nr A 67/08 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 55/09 Mål nr A 67/08 Sammanfattning En övergång av verksamhet, enligt 6 b anställningsskyddslagen, har skett från ett handelsbolag till ett aktiebolag. Fyra arbetstagare har sagts

Läs mer

Att bo i bostadsrätt Hitta hem i ditt nya boende

Att bo i bostadsrätt Hitta hem i ditt nya boende Att bo i bostadsrätt Hitta hem i ditt nya boende När du köper en bostadsrätt från Skanska kan du vara säker på att du får bästa möjliga förutsättningar. Vi har lång erfarenhet av att bygga bostadsrätter,

Läs mer

Årsredovisning 2008. för. Folksam ömsesidig livförsäkring

Årsredovisning 2008. för. Folksam ömsesidig livförsäkring Årsredovisning 2008 för Folksam ömsesidig livförsäkring Innehållsförteckning Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkningar 11 Resultatanalys 12 Balansräkningar 14 Redogörelse för förändringar i eget

Läs mer

2011 Dalarnas Försäkringsbolag Årsredovisning

2011 Dalarnas Försäkringsbolag Årsredovisning 2011 Dalarnas Försäkringsbolag Årsredovisning Dalarnas Försäkringsbolags Kulturstiftelse Stiftelsen bildades 1996 genom en donation på 8 miljoner kronor av Dalarnas Försäkringsbolag i anslutning till bolagets

Läs mer

Allmänna villkor år 2003 för. TryggPlan. (Uppdaterade per 2015-04-01)

Allmänna villkor år 2003 för. TryggPlan. (Uppdaterade per 2015-04-01) Allmänna villkor år 2003 för TryggPlan (Uppdaterade per 2015-04-01) 0. Översikt Inledning Dessa villkor gäller i tillämpliga delar för livförsäkring tecknad i SEB Pension & Försäkring AB, 516401-8243,

Läs mer

Länsförsäkringar Uppsala är ett självständigt

Länsförsäkringar Uppsala är ett självständigt Länsförsäkringar Uppsala Årsredovisning 2013 Innehåll Inledning 2 Noterat om 2013 4 Vd-ord 6 Miljö 8 Samverkan Verksamheten 10 Förvaltningsberättelse Finansiella rapporter Koncernen 14 Femårsöversikt 17

Läs mer

DOM 2012-02-24 Meddelad i Stockholm

DOM 2012-02-24 Meddelad i Stockholm 1 PARTER Kärande Konkurrensverket 103 85 Stockholm Meddelad i Stockholm Mål nr T 19974-10 Genom chefsjuristen Per Karlsson och processrådet Hanna Lekås, biträdda av biträdande avdelningschefen Linda Skogberg,

Läs mer

Allmänna villkor. TryggPlan. avtal träffade före 2003-06-01. (Uppdaterade per 2015-04-01)

Allmänna villkor. TryggPlan. avtal träffade före 2003-06-01. (Uppdaterade per 2015-04-01) Allmänna villkor TryggPlan avtal träffade före 2003-06-01 (Uppdaterade per 2015-04-01) 0. Översikt Inledning Dessa villkor gäller i tillämpliga delar för livförsäkring tecknad före 2003-06-01 i SEB Pension

Läs mer

Avtal, enkelt bolag eller samägande?

Avtal, enkelt bolag eller samägande? Institutionen för handelsrätt Department of Commercial Law Handelsrätt C Uppsats VT 2007 Avtal, enkelt bolag eller samägande? En rättsdogmatisk studie med utgångspunkt i en pågående tvist Författare: Charlotte

Läs mer

Försäkringsskydd vid småhusentreprenader.

Försäkringsskydd vid småhusentreprenader. Försäkringsskydd vid småhusentreprenader. Examensarbete med praktik Civilrätt, 20 poäng Stockholm HT-2007 Handledare: Rolf Höök, Universitetslektor i civilrätt, doktorand i civilrätt (entreprenadjuridik)

Läs mer

ITP i egen regi. Handbok. www.pripensionsgaranti.se

ITP i egen regi. Handbok. www.pripensionsgaranti.se ITP i egen regi Handbok www.pripensionsgaranti.se Produktion: Fortunatus Finansiell Kommunikation och Information Form och original: Allendeform Skribent: Fredrik Lilieblad Foto: Guillermo Allende och

Läs mer

Handbok FPG Handbok FPG/PRI /PRI

Handbok FPG Handbok FPG/PRI /PRI Handbok FPG/PRI Handbok FPG/PRI Produktion: Pensionsgaranti, PRI Pensionstjänst och HFK Helium Finansiell Kommunikation Deltagande skribenter: Marie Bengtsberg, Carin Bergendal, Fredrik Lilieblad, Georg

Läs mer

Länsförsäkringar Halland. Årsredovisning 2013

Länsförsäkringar Halland. Årsredovisning 2013 Länsförsäkringar Halland Årsredovisning 2013 innehåll Året som gått 2013 Inledning 3 Året som gått 2013 4 VD har ordet Verksamheten 6 Kom närmare 10 SIV - samverkan i Väst 12 Miljö & CSR 16 Privat 18 Företag

Läs mer

1. KPA Pensionsservice AB, 556569-1077, Östgötagatan 90, 106 85 Stockholm

1. KPA Pensionsservice AB, 556569-1077, Östgötagatan 90, 106 85 Stockholm KKV2023, v1.3, 2011-05-15 BESLUT 2013-09-04 Dnr 276/2013 1 (23) Anmälande företag 1. KPA Pensionsservice AB, 556569-1077, Östgötagatan 90, 106 85 Stockholm 2. KPA Pensionsförsäkring AB, 516401-6544, Östgötagatan

Läs mer

FULLGOTT FÖRSÄKRINGSSKYDD VIA KOLLEKTIVAVTALET FORSKNING

FULLGOTT FÖRSÄKRINGSSKYDD VIA KOLLEKTIVAVTALET FORSKNING Årsredovisning 2011 Årsredovisning 2011 FULLGOTT FÖRSÄKRINGSSKYDD VIA KOLLEKTIVAVTALET FORSKNING TRYGGARE ARBETSLIV UTVECKLING 4 MILJONER FÖRSÄKRADE 2011 var ett år då vi gjorde nytta för många människor.

Läs mer

AFA Försäkring har under 2010 skapat trygghet för fyra miljoner människor och deras anhöriga.

AFA Försäkring har under 2010 skapat trygghet för fyra miljoner människor och deras anhöriga. Årsredovisning 2010 AFA Försäkring har under 2010 skapat trygghet för fyra miljoner människor och deras anhöriga. Under året har vi betalat ut sammanlagt 11 miljarder i ersättning. Vi har även bidragit

Läs mer

2011 Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän Årsredovisning

2011 Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän Årsredovisning 211 Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän Årsredovisning Innehåll 3 Vd-kommentar 6 Samverkan som stärker 8 Förvaltningsberättelse 12 Resultaträkning 13 Resultatanalys 14 Balansräkning 16 Rapport eget

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Dnr MD 2015/63

ÅRSREDOVISNING 2014. Dnr MD 2015/63 ÅRSREDOVISNING 2014 Dnr MD 2015/63 Innehållsförteckning Generaldirektören har ordet sid 5 Om Statens tjänstepensionsverk sid 7 Resultatredovisning för statliga avtalsförsäkringar Förmånsbestämd pension

Läs mer

Årsredovisning. Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän

Årsredovisning. Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän Årsredovisning Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän innehåll Inledning 3 Vd har ordet Verksamheten 4 Allt under samma tak Finansiell rapportering 6 Förvaltningsberättelse 12 Resultaträkning 13 Resultatanalys

Läs mer

Sundsvalls kommuns engagemang i Kommungaranti Skandinavien AB

Sundsvalls kommuns engagemang i Kommungaranti Skandinavien AB Sundsvalls kommuns engagemang i Kommungaranti Skandinavien AB Nils Gunnar Zander: Ting Information Denna utredning är gjord av Advokatfirman Fylgia KB på uppdrag av Sundsvalls kommun. Utredningen innefattar

Läs mer

FUNKTIONSHINDER FÖRSÄKRINGSHINDER

FUNKTIONSHINDER FÖRSÄKRINGSHINDER FUNKTIONSHINDER FÖRSÄKRINGSHINDER En rapport om funktionshindrades svårigheter att få teckna privat personförsäkring. Rapporten har gjorts av Konsumenternas försäkringsbyrå i samarbete med Handikappförbundens

Läs mer

Bliwa Livförsäkring Årsredovisning 2012

Bliwa Livförsäkring Årsredovisning 2012 Bliwa Livförsäkring Årsredovisning 2012 Innehåll Det här är Bliwa 1 Bliwakoncernen 2012 2 Vd har ordet 4 Sammhällets skydd räcker inte till 6 Nyttan av försäkring i grupp 7 Affärsområde gruppförsäkring

Läs mer

RiR 2010:15. AB Svensk Exportkredit

RiR 2010:15. AB Svensk Exportkredit RiR 2010:15 ISBN 978 91 7086 224 3 RiR 2010:15 Tryck: Printgraf, Hägersten 2010 Till regeringen Utrikesdepartementet Datum: 2010-06-15 Dnr: 33-2009-0898 Riksrevisionen har granskat. Resultatet av granskningen

Läs mer

Arbetsgivaren måste förhandla 4 Två förhandlingssteg 4

Arbetsgivaren måste förhandla 4 Två förhandlingssteg 4 Innehåll Inledning 2 Tidig information viktig 3 Gången till avgångspensionering 3 Råd till de förtroendevalda 3 Arbetsgivaren måste förhandla 4 Två förhandlingssteg 4 Omställningsavtalet 5 Lokala överenskommelser

Läs mer

Årsredovisning 2013. SPP Livförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8524

Årsredovisning 2013. SPP Livförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8524 Årsredovisning 2013 SPP Livförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8524 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 ägarförhållande och struktur 3 verksamheten och produkter 3 väsentliga händelser under året 3 väsentliga

Läs mer