Kommunstyrelsens handling nr 52/2011. Energieffektiviseringsstrategi. Katrineholms kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsens handling nr 52/2011. Energieffektiviseringsstrategi. Katrineholms kommun"

Transkript

1 Energieffektiviseringsstrategi Katrineholms kommun

2 In nehål Isförteckn ing Energieffektiviseringsstrategi...1 Vision...2 Bakgrund...3 Energieffektiviseringsstödet...3 Kommunensarbete...3 Strategi för energieffektivisering...4 Nulägesanalys...4 Nulägesbeskrivning...~ ~ Analys...4 Utvecklingstrender och indirekta energiaspekter...5 Mål...6 Visionsmål-Övergripande mål...6 Effektmål-åtaganden...6 Aktivitetsmål och val av åtgärder-produktionsmål och val av aktiviteter...7 Processmål/ handlingsplan...8 Nulägesanalys...11 Målsättning 2014 och 2020 i jämförelse med basåret Uppgifterom byggnader...11 Uppgifterom transporter...12 Övriga uppgifter Ekonomi...9 Åtgärder...10 Uppföljning...10 Bilaga Förslag på åtgärder i Katrineholms kommun...13 Dokumentnamn Beslutande Dokumenttyp Energieffektiviseringsstrategi Kommunfullmäktige Strategi Fastställd Senast reviderad Giltighetstid Detta dokument gäller för 2011-xx-xx 20l Kommunkoncernen 2

3 Vision Katrineholm ska vara ledande med atl skapa en hållbar utveckling för kommande generationer. Vision 2025 säger: I Kulrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utvecklingför liv lärande och företagsamhet. Lust är passion, vi ja, ambition. Det är också det lus~llda-det vi lever för och det vi lever av-mat, kärlek, arbete, gemenskap, upplevelser. Läget är rätt-rätt geografiskt och rätt för handling och förändring Bakgrund Energieffektiviseringsstödet Under åren får alla kommuner som åtar sig att arbeta med energieffektivisering statligt stöd. Stödet kan sökas fr om 1 jan 2010 och stödet ges för hela 5-årsperioden. Förordning och föreskrifter blev klara 28 jan Stödets belopp är kopplat till antalet innevånare i kommunen och för Katrineholms del innebär det kr*5= kr totalt. Stödet är kopplat till kostnader för kommunens strategiska arbete med energieffektivisering ur ett systemperspektiv. Idet ingår lönekostnader eller konsultkostnader och kostnader för utbildning av personal samt kostnader för informationsmaterial. Åtagandet innebär: Att fastställa en strategi för energieffektivisering och genomföra den. Strategin skall omfatta kommunens egen förvaltning och hel- eller delägda bolag. Den kan även omfatta all verksamhet som bedrivs i kommunen som geogr~skt område där man har beslutanderätt. Detta innebär att man kan besluta om högre krav på energieffektivisering vid byggnation eller försäljning än Boverkets byggnadsregler. En nulägesanalys där man identifierar betydande energiaspekter skall Iigga till grund för prioriteringar av åtgärder. I den bör även en beskrivning av kommunens organisation av det fortlöpande arbetet ingå. Målen som kommunen vill uppnå till 2014 och 2020 skall anges i MWh. Basåret som man utgår från är året före ansökan om bidrag. En handlingsplan som baseras på nulägesanalysen skall innehålla åtgärder för att uppnå målen för energieffektivisering samt två av sex angivna åtgärder i förordning(2009:893) Årligen rapportera effekterna av energieffektiviseringsarbetet till Energimyndigheten. Kommunens arbete

4 Katrineholms kommun har satsat på investeringar inom energi och klimatarbetet både i det kommunala fastighetsbolaget KFAB och genom samarbete med externa aktörer medverkat till väsentliga minskningar av koldioxidutsläppen. De största satsningarna inom energi- och klimatarbetet har gjorts inom fastighetsbolaget och klimpprogrammet. Totalt rör det sig om nästan 240 miljoner. Den stora skillnaden är att man bytt energislag men även en del energieffektivare lösningar har gjorts. Två speciella anläggningar genom saltlager och sol- och vindpark har tillkommit genom samarbete med externa aktörer. Biogasproduktionen sker även den med externa aktörer. Strategi för energieffektivisering Att genomföra och följa en strategi i Katrineholms kommun innebär att organisation och förutsättningar stämmer överens med strategins målsättning för att målen skall uppfyllas. Drivkrafterna %r genomförandet kräver ett systematiskt arbete i samarbete mellan bolag och förvaltningar och organisationen för energieffektivisering behöver stöd från den politiska ledningen. Strategin bör även kopplas till en uppdaterad klimat- och energiplan som bör genomföras snarast möjligt. En arbetsgrupp som arbetar med frågorna kontinuerligt behöver skapas så att energioch klimatfrågorna kan diskuteras. I den gruppen bör representanter för inköp och upphandling, transporter, energi- och klimatrådgivning, fysisk planering, KFAB och Sörmland Vatten ingå. Eventuellt bör även en koppling till näringslivet övervägas då energi- och klimatfrågan är så tydligt relaterad med tillväxt. Gruppen träffas fyra gånger per år och vid behov mera. Förslaget till strategi omfattas av Katrineholms kommuns lokaler och verksamheter samt kommunägda bolag. Strategin fastställs av kommunstyrelsen. Nulägesanalys Nulägesbeskrivning I nulägesbeskrivningen ingår statistiska data som ger en nulägesbild vilket är en utgångspunkt för uppföljningar. Från dessa data kan indikatorer väljas ut och energimyndigheten tar fram ett flertal från kommunens inrapporterade data. Totalt är det 14 indikatorer som redovisas inom områdena verksamhetslokaler, bostadslokaler, transporter och kollektivtrafik. Indikatorerna är indelade i indikatorer och tilläggsindikatorer där tilläggsindikatorerna är aktuella för kommuner med högre ambitionsnivå. Insamlandet av indikatorer är tidskrävande och därför bör de väljas med omsorg och utifrån kommunens förutsättningar att samla in data och redovisa dessa. Analys För att utvärdera kommunens roll med hänsyn till framtagande av energieffektiviseringsstrategi bör man se vilka styrkor och svagheter som finns internt

5 samt vilka externa hot och möjligheter som finns. Syftet är att identifiera förbättringsområden och skapa förståelse för hur verksamheten kan anpassas efter omvärldens villkor. Positiva faktorer Negativa faktorer Interna faktorer Externa faktorer Styrkor : ' Positiv instäl}ning till energieffektivisering : Bra samarbete med externa aktörer 3 Stort inflytandesom kamrnun Energifrågan ägs av många ~ God bespåringspotential Möjligheter Trenden mot energieffektivisering ärstark ' Teknologiska frarng~ngar EU satsar på energieffektivisering 3 Externa konsulter Svagheter Energifrågan syns ej i ekonomisk redovisning ~3 Ingen egen produktion ~: Dålig överblick i kommunkoncernen ~o Energifrågan ägs av många : Kostar pengar och resurser 'r Dålig kontroll Hot ~3 Ändrade trender 3 Bidraget försvinner : Externa konsulter(kompetensförlust) Utvecklingstrender och indirekta energiaspekter Katrineholms kommun har investerat i nya energianläggningar genom KFAB som inneburit både energieffektivisering och övergång till förnybara energislag. Genom KLIMP-programmet har stora satsningar gjorts inom klimatområdet vilket minskat utsläppen. Den stora haussen i klimatfrågan som hade en topp under 2009 har lagt sig och media skriver mindre i frågan efter misslyckandet på Köpenhamnsmötet. Klimatpåverkan är dock fortfarande kvar och hotet är idag större än tidigare. Beslutsfattare behöver förstå vikten av att fortsätta arbetet även med mindre medialt intresse. Energieffektivisering har under alla år varit intressant att genomföra på ekonomiska grunder. Då det inte varit lönsamt har man inte gjort investeringar. Det finns en tydlig koppling mellan ekonomi och investeringsvilja. För fastigheter som hyr ut lägenheter kan man då investeringar görs i fastigheten föra över kostnader på hyresgästen eller ta ut en högre vinst. Trenden för hyresfastigheter idag är byte av fönster samt en högre medvetenhet om energikostnaden vilket är en följd av högre energipriser. Högre energipriser är en trend i hela världen och berör inte bara Sverige. Fossila bränslens utfasning är nödvändig med tanke på att de är ändliga och innehåller mycket kol som frigörs vid förbränning.

6 En följd av förändringen är att man börjar se över möjligheterna till egen producerad energi genom solceller och solfångare liksom egen produktion genom vindkraftverk. En annan trend är att mer än det ekonomiska har betydelse vid investeringar, både miljöfrågor samt vilken koppling energiförbrukningen har till klimatet inverkar. Den största betydelsen har dock fortfarande ekonomin. Byte av energislag har dominerat utvecklingen de senaste åren och värmepump är nu vanligast som uppvärmningskälla. Med kalla vintrar så kommer behovet av förbättring av värmepump att öka eftersom energitäckningsgraden blir lägre med kalla vintrar och elpatron går in och verkar som direktel. Med elpatron inkopplad minskar värmepumpens besparing. Värmepumpar som täcker hela effektbehovet kommer att utvecklas mer. Elprisets utveckling och att kunna köpa billig el nattetid är kopplat till den ökande andelen vindkraft och flera produkter kommer att kunna styras genom en bättre programmering och anpassning. Mål Visionsmål-Övergripande politiska mål 1 Katrineholm skall vi ta vår del av ansvaret för globala och regionala miljöproblem, men vi skall även förbättra den lokala livsmiljön för människor, djur och natur. Vi ska underlätta utbyggnaden av solenergi och vindkraft,.skapa förutsättningar för ytterligare biogasproduktion samt verka för en kollektivtrafik med alternativa drivmedel. Den förnyelsebara energin skall öka i den egna verksamheten och vi ska implementera fler kostnadseffektiva sätt att spara energi. Vi vill driva på för en utveckling där vi väl'er mi jövänligare alternativ på alla områden där sådana produkter eller tjänster är tillgängliga. Klimat är ett mi jökvalitetsområde liksom; vatten; mark, byggande och boende; samt biologisk mångfald. (ur kommunplan ). Effektmål-åtaganden Utsläppsmålen på koldioxid och övriga mi jöeffekter som energiproduktion och energikonsumtion ger upphov till skall vara i nivå med vad naturen klarar av. Enligt den svenska energipolitikens må1 skall följande uppnås till år 2020 från 1995 års nivå. (från Energiindikatorer 2010) 50 procent förnybax energi 10 procent förnybar energi i transportsektorn 20 procent effektivare energianvändning 40 procent minskning av utsläppen av klimatgaser för den icke handlande sektorn, varav 2/3 inom Sverige Katrineholms kommun har inom de delar som kommunen har rådighet över uppnått de angivna energipolitiska målen. På uppvärmningssidan är andelen förnybar energi

7 97 %och på levererad el är andelen förnybart 63,2 %. Det Katrineholms kommun med helägda bolag vill arbeta för är: Minskad energianvändning ifastigheter och transporter Planering för 1åg energiförbrukning och minskat transportbehov Välinformerade anställda och kommuninnevånare Ett strukturerat energiarbete som är uppföljningsbart över tid Produktionsmål och val av aktiviteter Enligt förordningen(2009:893) om energieffektiva åtgärder för myndigheter ska minst två av följande åtgärder genomföras under perioden av energieffektiviseringsstöd från energimyndigheten. 1. Utnyttja finansieringsinstrument för energibesparingar, däribland avtal om energiprestanda, där mätbara och förutbestämda energibesparingar ställs som krav. 2. Köpa in utrustning på grundval av förteckning som Statens energimyndighet tillhandahåller och som innehåller energieffektiva produktspecifikationer för olika kategorier av utrustning. 3. Köpa in utrustning med effektiv energianvändning falla lägen, även i viloläge. 4. Byta ut eller modifiera befintlig utrustning med den utrustning som avses i 2 och 3 5. Utnyttja energibesiktningar och genomföra rekommendationerna idessa, eller 6. Köpa in eller hyra energieffektiva byggnader eller delar av dessa, eller vidta åtgärder för att göra byggnader som myndigheten redan äger eller hyr mer energieffektiva. Katrineholm väljer att arbeta med åtgärd 3 och 6. Dessa passar bäst in i Katrineholms nuvarande arbete med tanke på vad som genomförts sedan tidigare.

8 Processmål /handlingsplan År Aktivitet Ansvar Finansiering 2011 Anta Projektledare/KS/ Energieffektiviseringsstödet energieffektiviscringsstrategi Kommunfullmäktige Rapport till Projektledare energimyndigheten Arbeta för framtagande av ny Projektledare/KS Kommunens budget energi- och klimatplan för kommunen Utbildningsplan Arbetsgrupp Energieffektiviseringsstödet Kommunikationsplan och Projektledare Energieffektiviseringsstödet informationsplan Översyn av Projektledare/ Energieffektiviseringsstödet upphandlingspolicy Upphandlingskontoret Bygga nätverk Projektledare Energieffektiviseringsstödet Belysningsinventering KFAB/Kommunen Budget för Kommunen/KFAB energieffektiviseringsåtgärder Skapa mötesplatser inom Projektledare Energieffektiviseringsstödet energifrå or mellan aktörer 2012 Rapport till Projektledare Energieffektiviseringsstödet Energimyndigheten Uppföljning och utvärdering Arbetsgrupp Energieffektiviseringsstödet av 2011 Utbildning anställda och ProjekCledare Energieffektiviseringsstödet politiker Eco-driving utbildning Respektive Egen förvaltning budgedenergieffektiviseringsstödet Energiåtgärder i Byggnader KFAB/Kommunen Upphandling belysning Upphandlingskontoret Egen Mötesplatser mellan aktörer i Projektledare budget/energieffektiviseringsstödet energifrågor Investeringsbudget Utreda potentialen för energi Projektledare Energieffektiviseringsstödet som finns i Katrineholm Ny energi och klimatplan Projektledare/KS Kommunens budget Kommunens budget 2013 Rapport till Projektledare Energieffektiviseringsstödet energimyndigheten Uppföljning och utvärdering Arbetsgrupp F,nergieffektiviseringsstödet av 2012 Utbildning anställda och Projektledare Energieffektiviseringsstödet politiker Energiåtgärder i byggnader KFAB/Kommunen Egen Mötesplatser mellan aktörer i Projektledare budget/energieffektiviseringsstödet energifrågor Energieffektiviseringsstödet 2014 Rapport till Projektledare Energieffektiviseringsstödet energimyndigheten Uppföljning och utvärdering Arbetsgrupp Energieffektiviseringsstödet av 2013 Utbildning anställda och Projektledare Energieffektiviseringsstödet politiker Energiåtgärder i byggnader KFAB/Kommunen Egen Mötesplatser mellan aktörer i Projektledare budget/energieffektiviseringsstödet energifrågor ~nergieffektiviseringsstödet 2015 Rapport till Projektledare Energieffektiviseringsstödet energiur ndigheten

9 Uppföljning och utvärdering Arbetsgrupp Energieffektiviseringsstödet av 2014 Beslut om hur arbetet skall Projektledare/KS fortsättas Övriga uppgifter Kommunen har en antagen och införd policy eller riktlinjer avseende krav på energieffektivitet vid upphandling samt en översiktlig beskrivning av policyns eller riktlinjernas innehåll. Nej. Kommunen arbetar aktivt för att integrera energifrågor iöversikts- och detaljplanering. Nej. Kommunen har en antagen och införd resepolicy samt en översiktlig beskrivning av resepolicyns innehåll. Ja. En resepolicy finns för perioden Den bygger på miljö, hälsa och säkerhetsaspekter och resorna skall genomföras trafiksäkra, kostnadseffektiva och miljöanpassade. Resor genomförs i turordning, gå-cykel-tåg-buss-tjänstebil med samåkning när det är möjligt. Flygresor ska klimatkompenseras. Kommunen har en genomförd internutbildning i.syfte att skapa bättre förutsättningar för energieffektivisering. Eco-driving-utbildning har genomförts till vissa. På miljöförvaltningen har alla anställda utbildats. Socialförvaltningen har fått information om energifrågor och arbetat med att effektivisera sina lokaler. I fastighetsbolaget har man organiserat sig för en bättre uppföljning av energieffektiviseringsarbetet. Kommunen internt eller externt bedriver ett aktivt nätverksbyggande för att främja energieffektivisering. Katrineholm medverkar i regionalt nätverk med länsstyrelsen och utvidgat nätverk med Mälardalens Energikontor sedan flera år. Lokalt har vi nätverk som arrangerat "lördagsakademier" till både enskilda och företag. En uppbyggnad av nätverk internt pågår. Ekonomi Kostnader för energieffektiviseringsåtgärderna är i nuläget svåra att bedöma. En genomgång av fastigheternas möjligheter till energieffektivisering pågår där olika åtgärder skall utvärderas. Att samordna system för byggnaderna pågår och en ny organisation har byggts upp för det. Utbildningsbehovet behöver gås igenom för de olika personalgrupperna. Storleksordningen är svår att uppskatta. Ett förslag på 2 miljoner för energieffektiviseringsåtgärder varje år som lokalresursgruppen/kfab kan disponera kommer att prövas. Utslaget av förslaget är i dagsläget inte klart.

10 Åtgärder Åtgärderna är kopplade till EU och de beslut som fattas där liksom till de nationella mål som finns beslutade, nationella må1 för energieffektivisering ibebyggelse har beslutats i Riksdagen. Enligt de målsättningar som finns och med målet 50% besparing ti från 1995 års nivå med delmålet 20 procent Det är viktigt att ha siktet inställt på 2050 med åtgärder redan i dag som följer den inriktningen för att inlåsningseffekter skall undvikas. Besparingen på årlig basis om man skall nå målet ti innebär en årlig besparing på ca 1,22 procent under resterande 41 år om man skall nå 50 procents besparing som en linjär sänkning i befintligt bostadsbestånd. En annan strategi kan vara att man bygger lågenergihus som förbrukar så lite att besparingen på hela beståndet minskar sin förbrukning på totala antalet kvm. Idag finns flera hinder generellt sett inom energieffektivisering av befintliga bostadshus: otydliga må1 och regler, brist på ekonomiska incitament, brist på energikompetens hos aktörer i flera led, brist på tekniska lösningar samt dålig uppföljning. Att finna lösningar där hindren finns är en viktig del av arbetet som skall ske kontinuerligt. Se förslag på åtgärder i bilaga 2. Uppföljning Se handlingsplan. io

11 lokaler Kommunstyrelsens handling nr 52/2011 Bilaga 'I Nulägesanalys Energistatistik för Katrineholms kommun då det saknas data har antaganden gjorts Antal heltidsanställda: Antal innevånare: 2797 st st Målsättning 2014 och 2020 i jämförelse med basåret Fastigheter: MWh Transporter: MWh Förbättringar jämfört med basåret: 2014 Fastigheter: MWh Transporter: MWh 2020 Fastigheter: MWh Transporter: MWh Minskning i Minskning i Minskning i Minskning i procent...5 procent...5 procent...12 procent...8 Uppgifter om byggnader 2009 Katrineholms Fasti hets AB totalt lokaler Total Area mz Lokaler mz Bostäder mz Kö t ener i bostäder Olja m' 14 Biobränsle MWh/år F'ärrvärme MWh/år El MWh/år Bränslemix Fjärrvärme 97 %förnybar 3 %fossil Urs run smärknin Förnybar el MWh/år ,2 % fbrnybar 24 %fossilt 12,8 %kärnkraft Förnybar värme MWh/$r Egenproducerad ener i Solceller MWh Vindkraft MWh 56 Solvärme MWh 27 bostäder

12 Total energikostnad kr Värme kr EI kr Uppgifter om transporter 2009 Katrineholms kommun Katrineholms Fastighets totalt AB Antal fordon fordonskilometer Antal fordon fordonskilometer Antal fordon Leasingbilar FSrmånsbilar Privata bilar Kommunägda bilar 2 Kommunägd kollektivtrafik Drivmedelsförbruknin Bensin m' 7,6 Etanol m' 0,5 Diese] m' 35,8 Bio as Nm' 87,3 EI MWh Antal mil'öklassade bilar fordonskilometer

13 Bilaga 2 Förslag på åtgärder i Katrineholms kommun. Här är ett antal åtgärder som bör gås igenom för vidare arbete mot strategins mål, dessa skall ses som ett processarbete då energieffektivisering kontinuerligt förändras med teknikutveckling och nya förutsättningar. Förslagen påvisar en väg mot att göra Katrineholm till en stad av liv och lust kombinerat med möjligheten till att skapa näringslivstillfällen och minska klimatpåverkan. Ta hand om matavfallet för att göra biogas.(kommunplan 20] ).Utreda möjligheterna i samarbete med Sörmland Vatten och Avfall. Följa upp det man köper så att man får den energiprestanda som utlovats. Upphandlingskontoret isamarbete med beställare. Stickprov på utvalda produkter. Erfarenhetsmässigt vet man att det finns bristande kunskap om energianvändningen i byggnader. Skapa mötesplatser mellan fastighetsägare och verksamhetsutövare samt utbilda och informera. Det finns mängder med information om energieffektivisering men den är från många olika instanser och det saknas samordning och mottagarkapacitet. Organisationen behöver ansvarig för frågan som är förankrad internt med samordningsfunktion mellan kommunen och kommunägda företag. Banker borde premiera byggnader med låga energiprestanda och värdera framtida energikostnader vid lånegivning. Husbanken i Norge värderar framtida energikostnader vid lånegivning. Träffa banker för att informera om möjligheten. Använda Beloks~ modell-totalprojekt för att bedöma lönsamheten i energieffektiviseringsprojekt. Bör antas i samband med energieffektiviseringsstrategin som innebär investeringskostnader för energieffektiviseringsåtgärder. Utbilda berörd personal. Det är viktigt att BBRZ-kraven verkligen uppfylls vid nybyggnad och ombyggnad. Sanktion bör införas för byggherrar/fastighetsägare som inte uppfyller kraven. Ansvarsfördelningen mellan aktörerna på byggmarknaden bör regleras med avtal. Här har byggnadsinspektörerna en viktig roll att bevaka efterlevnaden av energikraven. Bör beslutas/utredas i samband med antagandet av energieffektiviseringsstrategin. Hus som totalrenoveras skall renoveras med tanke på att energianvändningen ska minska med 50% ti jämfört med 1995 enligt nationellt beslut som följer EU's inriktning om energieffektivisering. För att detta skall ske behöver hinder undanröjas och möjligheter skapas. Ta fram en strategi för att uppnå målen lokalt i samarbete med fastighetsägare. Om målet skall nås krävs att renovering sker med 2050 i sikte så att inte målet 2020 hindrar genomförandet ti En balansgång mellan genomförande och teoretiskt tänkande är avgörande för att få "saker att ske". 13

14 Enbart rörliga taxor från fjärrvärme, renhållning samt el och vatten för att stärka incitamentet att spara på resurser. Förhandla med leverantörerna vid nästa upphandlingstillfäl le. Separera hyreskostnaden och tydliggöra kostnaden för uppvärmning, varmvatten och el-kostnaden för hyresgäster. Genomförs vid renovering av fastigheter samt vid nybyggnation. Hitta drivkrafter för energieffektivisering, se till att ha driftpersonalen med i energieffektiviseringsarbetet. Kommunicera energieffektiviseringsarbetet med driftpersonalen som är en viktig resurs. Utbildning. Utbildnings och utvecklingsplaner för personal som arbetar med frågorna. Vilka kompetenser får inte tappas? Och hur behåller man en kunnig och engagerad personal-utbildning, uppmärksamhct och personalplanering. Fånga upp utbildningsbehovet hos befintlig personal. Investeringspott för alla mindre energiinvesteringar 1-2 miljoner/år. Nattvandringar. Välja ut några objekt där nattvandringar genomförs för att se hur lokalerna är släckta och ventilationssystemet är avstängt då ingen vistas i lokalerna. Incitament för egna personalen att energieffektivisera. Kommunikation och delaktighet viktigt mellan: Teknik o system/organisation o lcdning/hyresgäster okunder. Mötesplatser mellan aktörer. Systemkunskap och helhetssyn Datorernas stand-bye efter arbetstid. Installera/aktivera avstängningssystem på servrar. Anta en inriktning politiskt som ger stöd för att gynna en utveckling man vill nå fram till. T.ex bli "bäst i Sverige som solfångarkommun". Bli "bäst i världen på låga koldioxidutsläpp" samt utarbeta en plan för att nå dit. I. BELOK, Beställargruppen Lokaler, är ett nätverk och ett samarbete mellan Energimyndigheten och sexton av Sveriges största fastighetsägare med inriktning på lokaler. Gruppen är en objektiv part och driver utvecklingsprojekt som syftar till att effektivisera energianvändningen ilokalfastigheter samtidigt som funktion och komfort förbättras. Resultaten av projekten publiceras som rapporter på belok.se och är kostnadsfritt för alla att ta del av. 2. BBR är Boverkets ByggRegler 14

15 ~`~ ~ l~at~ineholms kommun ~ ~:. KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Projektkontoret Vår handliggare Kjell Dävelid Oalum Ert datum Vår b leckning Er beteckning Protokoll från styrgruppsmöte i energieffektivisering Tid och plats: Projektkontoret Närvarande: ~Iåkan Lernefalk, Anna Johansson, Kjell DäveIid Projekt Energieffek#ivisering 1. Energieffektiviseringsstrategin..gicks igenom och diskuterades. Vissa sn~äi~ e lcoi7 i~eringai gjordes. Beslut fattades om att godkänna förslaget till energieffelctiviseringssb-ategi ocll 1åtnria den ti111cqinmunstyrelsen för vidare beredning till beslut. ~~~~ ~~ Håkan Lerne å11c Ordf styrgruppen,. ~' ~~ F ~,/ ~~'fit t~,~,;- ti. r Kjell Dävelid Projektledare `k/ ' Katrineholms Kommun Besöksadress: Djulögatan 32 Projeklkantoret Telefon: vx KATRINEHOLM Telefax: Oi Org.nummer

Oskarshamns Kommun. Roger Gunnarsson Box 706 572 28 OSKARSHAMN. Strategi 1(9) 2010-002757 33657-1. Olov Åslund. Kommun/Landsting. Oskarshamns Kommun

Oskarshamns Kommun. Roger Gunnarsson Box 706 572 28 OSKARSHAMN. Strategi 1(9) 2010-002757 33657-1. Olov Åslund. Kommun/Landsting. Oskarshamns Kommun 1(9) Handläggare Olov Åslund Oskarshamns Kommun 21-2757 Roger Gunnarsson Box 76 572 28 OSKARSHAMN Strategi Kommun/Landsting Oskarshamns Kommun Antal årsarbetskrafter: 2496 Antal invånare: 26131 Målsättning

Läs mer

Mörbylånga Kommun. Michael Ingard Trollhättevägen 4 386 80 MÖRBYLÅNGA. Strategi 1(9) 2010-002912 33724-1. Marie Rosenqvist.

Mörbylånga Kommun. Michael Ingard Trollhättevägen 4 386 80 MÖRBYLÅNGA. Strategi 1(9) 2010-002912 33724-1. Marie Rosenqvist. 1(9) Handläggare Marie Rosenqvist Mörbylånga Kommun 21-2912 Michael Ingard Trollhättevägen 4 386 8 MÖRBYLÅNGA Strategi Kommun/Landsting Mörbylånga Kommun Antal årsarbetskrafter: 461 Antal invånare: 1421

Läs mer

Kalmar Kommun. Jane Wågsäter Box KALMAR. Strategi 1(9) Madeleine Nettelbladt. Kommun/Landsting.

Kalmar Kommun. Jane Wågsäter Box KALMAR. Strategi 1(9) Madeleine Nettelbladt. Kommun/Landsting. 1(9) Handläggare Madeleine Nettelbladt Kalmar Kommun 21-11 3376-1 Jane Wågsäter Box 611 391 26 KALMAR Strategi Kommun/Landsting Kalmar Kommun Antal årsarbetskrafter: 484 Antal invånare: 62388 Målsättning

Läs mer

Högsby Kommun. Anders Ivarsson HÖGSBY. Strategi 1(9) Astrid Fell. Kommun/Landsting. Högsby Kommun

Högsby Kommun. Anders Ivarsson HÖGSBY. Strategi 1(9) Astrid Fell. Kommun/Landsting. Högsby Kommun 1(9) Handläggare Astrid Fell Högsby Kommun 21-773 Anders Ivarsson 579 8 HÖGSBY Strategi Kommun/Landsting Högsby Kommun Antal årsarbetskrafter: 461 Antal invånare: 5777 Målsättning till 214 (förbättring

Läs mer

Projektdirektiv för energieffektivisering i Katrineholms kommun

Projektdirektiv för energieffektivisering i Katrineholms kommun MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN Kommunstyrelsens handling nr 13/2010 Vår handläggare Ert datum Er beteckning Energi och klimatsamordnare Direkttfn 57083 1 (6) Projektdirektiv för energieffektivisering i

Läs mer

Torsås kommun. Stan Weyns Box TORSÅS. Strategi 1(9) Olov Åslund. Kommun/Landsting. Torsås kommun

Torsås kommun. Stan Weyns Box TORSÅS. Strategi 1(9) Olov Åslund. Kommun/Landsting. Torsås kommun 1(9) Handläggare Olov Åslund Torsås kommun 21-259 Stan Weyns Box 53 385 25 TORSÅS Strategi Kommun/Landsting Torsås kommun Antal årsarbetskrafter: 551 Antal invånare: 744 Målsättning till 214 (förbättring

Läs mer

Nybro Kommun. Mattias Andersson NYBRO. Strategi 1(9) Astrid Fell. Kommun/Landsting. Nybro Kommun

Nybro Kommun. Mattias Andersson NYBRO. Strategi 1(9) Astrid Fell. Kommun/Landsting. Nybro Kommun 1(9) Handläggare Astrid Fell Nybro Kommun 21-535 Mattias Andersson 382 8 NYBRO Strategi Kommun/Landsting Nybro Kommun Antal årsarbetskrafter: 174 Antal invånare: 19579 Målsättning till 214 (förbättring

Läs mer

Mönsterås Kommun. Henrik Andersson Box MÖNSTERÅS. Strategi 1(9) Astrid Fell. Kommun/Landsting.

Mönsterås Kommun. Henrik Andersson Box MÖNSTERÅS. Strategi 1(9) Astrid Fell. Kommun/Landsting. 1(9) Handläggare Astrid Fell Mönsterås Kommun 21-951 3368-1 Henrik Andersson Box 54 383 22 MÖNSTERÅS Strategi Kommun/Landsting Mönsterås Kommun Antal årsarbetskrafter: 923 Antal invånare: 1299 Målsättning

Läs mer

Söderhamns kommun. Margareta Örn-Liljedahl 826 80 SÖDERHAMN. Strategi 1(9) 2010-002727 33650-1. Åsa Söderlund. Kommun/Landsting.

Söderhamns kommun. Margareta Örn-Liljedahl 826 80 SÖDERHAMN. Strategi 1(9) 2010-002727 33650-1. Åsa Söderlund. Kommun/Landsting. 1(9) Handläggare Åsa Söderlund Söderhamns kommun 21-2727 3365-1 Margareta Örn-Liljedahl 826 8 SÖDERHAMN Strategi Kommun/Landsting Antal årsarbetskrafter: Antal invånare: Söderhamns kommun 2369 25456 Målsättning

Läs mer

Statens energimyndighets författningssamling

Statens energimyndighets författningssamling Statens energimyndighets författningssamling Utgivare: Fredrik Selander (verksjurist) ISSN 1650-7703 Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd om statligt stöd till energieffektivisering i

Läs mer

ENERGI- OCH KLIMATPLAN GAGNEFS KOMMUN 2013 2020 mål och åtgärder

ENERGI- OCH KLIMATPLAN GAGNEFS KOMMUN 2013 2020 mål och åtgärder ENERGI- OCH KLIMATPLAN GAGNEFS KOMMUN 2013 2020 mål och åtgärder Innehåll 1. SAMMANFATTNING AV PLANENS MÅL OCH ÅTGÄRDER...3 2. LÅNGSIKTIGA OCH ÖVERGRIPANDE MÅL...3 3. DELMÅL OCH ÅTGÄRDER FÖR ENERGI TILL

Läs mer

Strategi för energieffektivisering 2011-2020

Strategi för energieffektivisering 2011-2020 Samhällsbyggnadsförvaltningen Strategi för energieffektivisering 211-22 Förslag 211-3-31 Innehållsförteckning Inledning... 3 Nulägesanalys... 4 Byggnader... 4 Area... 4 Energianvändning... 5 Kostnad...

Läs mer

Energistrategier. Vision 2040

Energistrategier. Vision 2040 Vision 2040 Liv, lust och läge blir livskvalitet i Hjärtat av Bohuslän Energistrategier Strategier Strategisk plan 2010-2014 Strategi för energieffektivisering Uppdrag och planer Uppdrag i strategisk plan

Läs mer

1 INLEDNING 3 2 NULÄGESBESKRIVNING 4 3 MÅL 7 4 ÅTGÄRDER OCH HANDLINGSPLAN 8 5 UPPFÖLJNING 10

1 INLEDNING 3 2 NULÄGESBESKRIVNING 4 3 MÅL 7 4 ÅTGÄRDER OCH HANDLINGSPLAN 8 5 UPPFÖLJNING 10 1 INLEDNING 3 2 NULÄGESBESKRIVNING 4 2.1 Byggnader 4 2.2 Transporter 5 3 MÅL 7 3.1 Byggnader 7 3.2 Transporter 7 4 ÅTGÄRDER OCH HANDLINGSPLAN 8 5 UPPFÖLJNING 10 1 Inledning Denna strategi syftar till att

Läs mer

Klimat- och energistrategi för Tyresö kommun

Klimat- och energistrategi för Tyresö kommun Klimat- och energistrategi för Tyresö kommun 2010-2020 2010-06-09 Reviderad 2016-XX-XX 1 Förord Klimatfrågorna har under de senare åren hamnat i fokus i takt med att nya forskningsrapporter visar på ökande

Läs mer

2011-03-25 Bilaga 1 Kommunfullmäktige 2011-04-27 64. Handlingsplan till Alvesta kommuns energi- och klimatstrategi

2011-03-25 Bilaga 1 Kommunfullmäktige 2011-04-27 64. Handlingsplan till Alvesta kommuns energi- och klimatstrategi 2011-03-25 Bilaga 1 Kommunfullmäktige 2011-04-27 64 Handlingsplan till Alvesta kommuns energi- och klimatstrategi 1 Effektmål för kommunorganisationen Mål att uppnå till och med år 2014 År 2014 skall energiförbrukningen

Läs mer

Handlingsplan för energieffektivisering

Handlingsplan för energieffektivisering Mellerud kommuns Handlingsplan för energieffektivisering Bilaga 2 till kommunens Strategi för energieffektivisering Antagen av kommunstyrelsen 2011-08-10, 105. Strategi för Energieffektivisering (Huvuddokument)

Läs mer

Energiplan för Bollebygds kommun. - med energieffektiviseringsstrategi

Energiplan för Bollebygds kommun. - med energieffektiviseringsstrategi Fastställd av kommunfullmäktige 2011-09-22 122 1 (18) Dnr: KS2011/224 Energiplan för Bollebygds kommun - med energieffektiviseringsstrategi Postadress Besöksadress Telefon Telefax Webbplats E-post 517

Läs mer

Västerviks Kommun. Bruno Nilsson VÄSTERVIK. Strategi 1(10) Astrid Fell. Kommun/Landsting. Västerviks Kommun

Västerviks Kommun. Bruno Nilsson VÄSTERVIK. Strategi 1(10) Astrid Fell. Kommun/Landsting. Västerviks Kommun 1(1) Handläggare Astrid Fell Västerviks Kommun 21-693 Bruno Nilsson 593 8 VÄSTERVIK Strategi Kommun/Landsting Västerviks Kommun Antal årsarbetskrafter: 378 Antal invånare: 3629 Målsättning till 214 (förbättring

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNADS- AVDELNINGEN. Energieffektiviseringsstrategi 2011-2020

SAMHÄLLSBYGGNADS- AVDELNINGEN. Energieffektiviseringsstrategi 2011-2020 SAMHÄLLSBYGGNADS- AVDELNINGEN Energieffektiviseringsstrategi 2011-2020 Innehåll 1 Vision och mål 5 1.1 Mål... 5 1.2 Delmål... 5 2 Handlingsplan 6 2.1 Energiprocessen... 6 2.2 Förordning om energieffektiva

Läs mer

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 Energiplanen beskriver vad vi ska göra och den ska verka för ett hållbart samhälle. Viktiga områden är tillförsel och användning av energi i bostäder

Läs mer

Kommunal Energieffektiviseringsplan

Kommunal Energieffektiviseringsplan Kommunal Energieffektiviseringsplan 1 2011.03.30 1. Inledning... 3 Mål med arbetet... 3 Avgränsningar... 3 Genomförande... 3 Strategi... 3 2. Nuläge... 5 Nulägesbeskrivning... 5 Byggnader... 5 Transporter...

Läs mer

Energieffektivisering Energimyndighetens strategier

Energieffektivisering Energimyndighetens strategier Energieffektivisering Energimyndighetens strategier 2009-11-24 Carin Karlsson Avdelningen för hållbar energianvändning carin.karlsson@energimyndigheten.se Nya satsningar i Sverige I energipropositionen

Läs mer

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt.

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. VILKEN OMVÄLVANDE TID OCH VILKEN FANTASTISK VÄRLD! Filmer, böcker och rapporter om klimatförändringarna är våra ständiga

Läs mer

ENERGIEFFEKTIVISERING. Tekniska kontoret Åke Petersson Energieffektivisering_Ver6

ENERGIEFFEKTIVISERING. Tekniska kontoret Åke Petersson Energieffektivisering_Ver6 ENERGIEFFEKTIVISERING Åke Petersson Energieffektivisering_Ver6 ENERGIEFFEKTIVISERING: Statligt bidrag till Energieffektivisering Emmaboda kommun får totalt 1,4 milj. för perioden 2011-2014. Beloppet är

Läs mer

Förslag till energiplan

Förslag till energiplan Förslag till energiplan Bilaga 2: Miljöbedömning 2014-05-20 Remissversion BI L A G A 2 : M I L J Ö BE D Ö M N I N G Förslag till energiplan Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850

Läs mer

Strategi för Energieffektivisering 2010-2020. Ljusdals kommun

Strategi för Energieffektivisering 2010-2020. Ljusdals kommun 2010-2020 Ljusdals kommun Lennart Wing Bengt Gustafsson 2011-03-24 2 (14) Sammanfattning Denna strategi utgör kommunens övergripande riktlinjer för ett gemensamt strategiskt arbete med energieffektivisering

Läs mer

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Strategi för energieffektivisering Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Interna miljöregler, 1996 kontorspapper ska vara Svanenmärkt glödlampor byts till

Läs mer

Källa bilder: Energivärlden. Energieffektiviseringsstödet. Framgångsrik energieffektivisering

Källa bilder: Energivärlden. Energieffektiviseringsstödet. Framgångsrik energieffektivisering Källa bilder: Energivärlden Energieffektiviseringsstödet Framgångsrik energieffektivisering Presentationens innehåll Kort om Energieffektiviseringsstödet Utvärderingar av stödet Hur går energiarbetet?

Läs mer

Lokala energistrategier

Lokala energistrategier Lokala energistrategier Kommunens roll att stimulera och främja en hållbar energianvändning och tillförsel på lokal nivå Presentationen Varför energi är en strategisk fråga för en kommun? Hur kan den omsättas

Läs mer

Bräcke kommun 2008-2012

Bräcke kommun 2008-2012 Målsättningar for Energi- och klimatstrategi Bräcke kommun 2008-2012 Antagen av Bräcke kommunfullmäktige 118/2007 Energi- och klimatstrategi for Bräcke kommun 2008 2012 2 1. I n l e d n i n g Föreliggande

Läs mer

FÖRST MOT ENERGIEFFEKTIVT SAMHÄLLE DETTA INNEBÄR ENERGITJÄNSTEDIREKTIVET FÖR STAT, KOMMUNER OCH LANDSTING. Annie Stålberg. Miljöanpassad upphandling

FÖRST MOT ENERGIEFFEKTIVT SAMHÄLLE DETTA INNEBÄR ENERGITJÄNSTEDIREKTIVET FÖR STAT, KOMMUNER OCH LANDSTING. Annie Stålberg. Miljöanpassad upphandling FÖRST MOT ENERGIEFFEKTIVT SAMHÄLLE DETTA INNEBÄR ENERGITJÄNSTEDIREKTIVET FÖR STAT, KOMMUNER OCH LANDSTING. Annie Stålberg AGENDA Energitjänstedirektivet Hur hjälper Miljöstyrningsrådet till Livscykelkostnad

Läs mer

Strategi för energieffektivisering Oxelösunds kommun

Strategi för energieffektivisering Oxelösunds kommun 2011-11-21 Strategi för energieffektivisering Oxelösunds kommun OXL100 v 1.0 2006-11-13 2 (24) Sammanfattning Oxelösunds kommun har sökt och beviljats stöd från Energimyndigheten för att ta fram en energieffektiviseringsstrategi

Läs mer

Förslag till Färdplan för ett fossilbränslefritt Stockholm 2050.

Förslag till Färdplan för ett fossilbränslefritt Stockholm 2050. MILJÖFÖRVALTNINGEN PLAN OCH MILJÖ TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2012-12-19 Handläggare: Örjan Lönngren Telefon: 08-508 28 173 Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2013-02-05 p. 17 Förslag till Färdplan för

Läs mer

Uppföljning av energieffektiviseringsarbetet år 2013

Uppföljning av energieffektiviseringsarbetet år 2013 Uppföljning av energieffektiviseringsarbetet år 2013 Selina Malik, miljöstrateg Hörby kommun 2014-03-28 1 Övergripande sammanfattning Totalt användes 20 736 MWh energi år 2013 till kommunens byggnader

Läs mer

KARTLÄGGNING AV DET ENERGISTRATEGISKA ARBETET I VÄSTRA GÖTALANDS KOMMUNER 2013

KARTLÄGGNING AV DET ENERGISTRATEGISKA ARBETET I VÄSTRA GÖTALANDS KOMMUNER 2013 KARTLÄGGNING AV DET ENERGISTRATEGISKA ARBETET I VÄSTRA GÖTALANDS KOMMUNER 2013 Rapport 2013-06-28 1 Sammanfattning Hållbar utveckling Väst har på uppdrag av Länsstyrelsen i Västra Götaland gjort en inventering

Läs mer

Åtgärdsworkshop Valdemarsvik. Hur kan kommunen bidra till att skapa ett hållbart energisystem 2020? Hemläxa och bakgrundsmaterial

Åtgärdsworkshop Valdemarsvik. Hur kan kommunen bidra till att skapa ett hållbart energisystem 2020? Hemläxa och bakgrundsmaterial Åtgärdsworkshop Valdemarsvik Hur kan kommunen bidra till att skapa ett hållbart energisystem 22? Hemläxa och bakgrundsmaterial 1 Detta dokument innehåller de fakta kring Valdemarsviks nuläge, alternativ

Läs mer

Strategin ska konkretisera och strukturera kommunens arbete och vare ett verktyg för att uppfylla fastställda mål inom miljö och klimatområdet.

Strategin ska konkretisera och strukturera kommunens arbete och vare ett verktyg för att uppfylla fastställda mål inom miljö och klimatområdet. (fastställd 2014-04-28) Sustainable Energy Action Plan Bilaga till Övertorneå kommuns Energiplan som antogs av kommunfullmäktige 2010-05-03 Inledning Övertorneå kommun undertecknade 2013 Borgmästaravtalet

Läs mer

Uppföljning av Energiplan 2008 Nulägesbeskrivning

Uppföljning av Energiplan 2008 Nulägesbeskrivning Nulägesbeskrivning Lerum 2013-04-10 Innehåll Energiplan 2008 uppföljning 4 Sammanfattning 6 Uppföljning Mål 7 Minskade fossila koldioxidutsläpp... 7 Mål: År 2020 har de fossila koldioxidutsläppen minskat

Läs mer

Ystad kommun. Strategi för energieffektivisering enligt STEMFS 2010:5

Ystad kommun. Strategi för energieffektivisering enligt STEMFS 2010:5 Ystad kommun Strategi för energieffektivisering enligt STEMFS 2010:5 1 Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Nationella mål... 3 Ystad kommun... 3 Nulägesanalys av energianvändning i Ystads kommuns verksamhet...

Läs mer

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete Tillväxt och integration Katrineholm Läge för liv & lust Vision 2025: I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling

Läs mer

Ta ansvar för miljö och ekonomi - spara energi

Ta ansvar för miljö och ekonomi - spara energi Ta ansvar för miljö och ekonomi - spara energi 2 Energihushållning är allas ansvar Energieffektiviseringar leder till minskad användning av energi och därmed indirekt till minskade utsläpp av växthusgaser

Läs mer

Energisparprojekt för bättre livsmiljö Gavlefastigheter AB 2008-2011

Energisparprojekt för bättre livsmiljö Gavlefastigheter AB 2008-2011 Energisparprojekt för bättre livsmiljö Gavlefastigheter AB 2008-2011 Gävle Stadshus AB AB Gavlegårdarna Gävle Energi AB Gavlefastigheter Gävle kommun AB Gävle/Sandviken Flygfält AB Lagerhus AB Gävle Hamn

Läs mer

Klimatpolicy Laxå kommun

Klimatpolicy Laxå kommun Laxå kommun 1 (5) Klimatstrategi Policy Klimatpolicy Laxå kommun Genom utsläpp av växthusgaser bidrar Laxå kommun till den globala klimatpåverkan. Det största tillskottet av växthusgaser sker genom koldioxidutsläpp

Läs mer

Uppföljning av energieffektiviseringsarbetet år 2011

Uppföljning av energieffektiviseringsarbetet år 2011 Uppföljning av energieffektiviseringsarbetet år 2011 Selina Malik, miljöstrateg Hörby kommun 2011-03-30 1 Övergripande sammanfattning Totalt användes 20 973 MWh energi år 2011 till kommunens byggnader

Läs mer

GRÖN UPPHANDLING FÖR ÖKAD ENERGIEFFEKTIVISERING. Susanne Lång Energieffektiva myndigheter 1 december 2010. Miljöanpassad upphandling

GRÖN UPPHANDLING FÖR ÖKAD ENERGIEFFEKTIVISERING. Susanne Lång Energieffektiva myndigheter 1 december 2010. Miljöanpassad upphandling GRÖN UPPHANDLING FÖR ÖKAD ENERGIEFFEKTIVISERING Susanne Lång Energieffektiva myndigheter 1 december 2010 MILJÖSTYRNINGSRÅDETS UPPDRAG Miljöstyrningsrådet är Sveriges expertorgan inom miljöanpassad offentlig

Läs mer

Statistik för energianvändning och transporter för Eslövs kommun

Statistik för energianvändning och transporter för Eslövs kommun 1(7) Statistik för energianvändning och transporter för Eslövs kommun 2010-12-09 Energikartläggning Eslövs kommun Uppdragsnummer: 227405 Uppdragsansvarig: Maria Larsson Handläggare Kvalitetsgranskning

Läs mer

Aktuellt från Energimyndigheten

Aktuellt från Energimyndigheten Aktuellt från Energimyndigheten Dag Lundblad, avd. Främjande Uppdrag Styrmedel EU-direktiv Nationella initiativ Främjande - Nätverk - Uthållig kommun - LÅGAN Ska vi klara miljömålen? 30000 28000 GWh 10%

Läs mer

Tanums energi- och klimatmål 2020 förslag från Tekniska nämnden

Tanums energi- och klimatmål 2020 förslag från Tekniska nämnden Tanums energi- och klimatmål 2020 förslag från Tekniska nämnden Älgafallet, januari 2009 Energifrågan i fokus Tanums kommun har beslutat att bidra till ett långsiktigt uthålligt samhälle. I sin miljöpolicy

Läs mer

Beskrivning av ärendet

Beskrivning av ärendet Planen innehåller mål och åtgärder för områdena: 1. Energihushållning och energieffektivisering 2. Energitillförsel 3. Resor och transporter 4. Fysisk planering Planen innehåller totalt 25 åtgärder. Uppföljningen

Läs mer

Energieffektiva myndigheter Riktlinjer och uppföljning

Energieffektiva myndigheter Riktlinjer och uppföljning Energieffektiva myndigheter Riktlinjer och uppföljning Dag Lundblad Energimyndigheten Övergripande om åtgärder valmöjligheter i ett kontinuerligt & systematiskt och strategiskt arbete genomförande under

Läs mer

Klimatoch energistrategier

Klimatoch energistrategier www.gislaved.se Klimat- och energi åtgärdsplanen 2011 Antagen av Kommunfullmäktige 2011-09-29 118 Gemensam åtgärdsplan 2011-2014 för Gislaveds kommuns Klimatoch energistrategier Reviderad. juni 2011 Inledning

Läs mer

Årsrapport Kommunkoncernens energi- och klimatredovisning. Rapport Linköpings kommun linkoping.se

Årsrapport Kommunkoncernens energi- och klimatredovisning. Rapport Linköpings kommun linkoping.se Årsrapport 215 Kommunkoncernens energi- och klimatredovisning Rapport 216-11-14 Linköpings kommun linkoping.se Inledning Linköpings kommun har som mål att kommunen ska vara koldioxidneutral 225. Koldioxidneutralitet

Läs mer

Västerbottens kommuner och arbetet med energieffektiviseringsstödet (EES) mellan åren 2011-2014. Foto: Tomas Edenor

Västerbottens kommuner och arbetet med energieffektiviseringsstödet (EES) mellan åren 2011-2014. Foto: Tomas Edenor Västerbottens kommuner och arbetet med energieffektiviseringsstödet (EES) mellan åren 2011-2014 Foto: Tomas Edenor EES - AC Västerbottens kommuner och arbetet med energieffektiviseringsstödet (EES) mellan

Läs mer

Energieffektiviseringsstrategi 2011-2014

Energieffektiviseringsstrategi 2011-2014 Energieffektiviseringsstrategi 2011-2014 Hörby kommun 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING... 3 BAKGRUND... 4 ENERGIEFFEKTIVISERINGSSTÖD... 4 KOMMUNENS BETYDANDE ENERGIASPEKTER... 4 NULÄGESANALYS...

Läs mer

Bilaga 3 - Handlingsplan med åtgärder för Älmhults kommun som geografi

Bilaga 3 - Handlingsplan med åtgärder för Älmhults kommun som geografi Bilaga 3 - Handlingsplan med åtgärder för Älmhults kommun som geografi Älmhult Målen för kommunen som geografi Borgmästaråtagande - Älmhults kommun ska minska CO2-emissioner med minst 20% till 2020 och

Läs mer

Motion om energibesparingar

Motion om energibesparingar 2007-12-17 327 688 Kommunstyrelsen 2008-11-10 243 453 Arbets- och personalutskottet 2008-10-27 245 607 Dnr 07.820-008 deckf36 Motion om energibesparingar Ärendebeskrivning Annika Sundström, för vänsterpartiet,

Läs mer

Eskilstunas klimatplan. Så skapar vi en hållbar utveckling

Eskilstunas klimatplan. Så skapar vi en hållbar utveckling Eskilstunas klimatplan Så skapar vi en hållbar utveckling Vi tar ansvar för framtiden I Eskilstuna är vi överens om att göra vad vi kan för att bidra till en ekologiskt hållbar utveckling. Eskilstuna är

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2015-11-23, 117. Åtgärdsplan för hållbar energi, tillika Energiplan för Kiruna kommunkoncern

Antagen av kommunfullmäktige 2015-11-23, 117. Åtgärdsplan för hållbar energi, tillika Energiplan för Kiruna kommunkoncern 1 Antagen av kommunfullmäktige 2015-11-23, 117 Åtgärdsplan för hållbar energi, tillika Energiplan för Kiruna kommunkoncern 2 Innehållsförteckning Inledning... 3 Klimatet, en drivkraft att minska koldioxidutsläppen...

Läs mer

THE EUROPEAN GREEN BUILDING PROGRAMME. Riktlinjer för energiledning

THE EUROPEAN GREEN BUILDING PROGRAMME. Riktlinjer för energiledning Stockholm, 16 November 2006 THE EUROPEAN GREEN BUILDING PROGRAMME Riktlinjer för energiledning Innehåll 1. Introduktion... 1 2. Energipolicy... 2 3. Mål... 2 4. Energiansvarig... 3 5. Arbetssätt... 3 6.

Läs mer

BUY SMART Green Procurement for Smart Purchasing. Upphandling och skydd av klimatet. D6.3 Nationell skrift om grön upphandling - Sverige.

BUY SMART Green Procurement for Smart Purchasing. Upphandling och skydd av klimatet. D6.3 Nationell skrift om grön upphandling - Sverige. BUY SMART Green Procurement for Smart Purchasing Upphandling och skydd av klimatet D6.3 Nationell skrift om grön upphandling - Sverige Lighting www.buy-smart.info Det här dokumentet har tagits fram inom

Läs mer

EU:s påverkan på svensk energipolitik och dess styrmedel

EU:s påverkan på svensk energipolitik och dess styrmedel EU:s påverkan på svensk energipolitik och dess styrmedel Värme- och Kraftkonferensen 2012, Morgondagens energisystem Daniel Friberg 12 november 2012, Energimyndigheten Waterfront Congress Centre Stockholm

Läs mer

Handlingsplan, inkl. Nulägesanalys

Handlingsplan, inkl. Nulägesanalys Handlingsplan, inkl. Nulägesanalys 2010-2020 Bilaga till Energi- och Klimatplan 2010-2020 Antagen av kommunfullmäktige 2012-03-26, 27 Innehåll: 1. Sammanfattning...3 2. Nulägesanalys...4 3. Energimyndighetens

Läs mer

Introduktion till metodstöd inom projektet Incitament för energieffektivisering

Introduktion till metodstöd inom projektet Incitament för energieffektivisering Introduktion till metodstöd inom projektet Incitament för energieffektivisering Projektet Incitament för energieffektivisering ska stödja små och medelstora företag som omfattas av miljötillsyn att komma

Läs mer

Klimatsmart Affärssmart

Klimatsmart Affärssmart Klimatsmart = Affärssmart FAS 2 Viktiga steg till stärkta affärer! - med hållbarhet i fokus! Frågeformulär för djupintervjuer I samverkan med: IUC Norrbotten, LTU Affärsutveckling (f d Centek) och Almi

Läs mer

Energieffektivisering lägesrapport 4

Energieffektivisering lägesrapport 4 Fastighetskontoret Tjänsteutlåtande Utvecklingsavdelningen DNR 4.1-069/2013 Sida 1 (6) 2013-05-15 Tommy Waldnert 08-508 275 30 tommy.waldnert@stockholm.se Till Fastighetsnämnden 2013-06-18 Energieffektivisering

Läs mer

Tänk längre! Vinn-vinn när företag sparar energi. Hur företag uppfyller miljöbalkens krav på energihushållning

Tänk längre! Vinn-vinn när företag sparar energi. Hur företag uppfyller miljöbalkens krav på energihushållning Tänk längre! Vinn-vinn när företag sparar energi Hur företag uppfyller miljöbalkens krav på energihushållning Företagen ska spara energi Många företag kan spara upp till 15 procent av sin energianvändning

Läs mer

Inledning. Hur du läser nulägesanalysen

Inledning. Hur du läser nulägesanalysen ! " # &'(& % $ % Inledning Storumans kommun präglas av storslagna naturmiljöer med stora kontraster i form av högfjällsområden i väster och skogslandskap i de östra delarna. Delar av skogslandet har inslag

Läs mer

Uppföljning av strategi för minskad energianvändning 2014 samt förslag till reviderade mål

Uppföljning av strategi för minskad energianvändning 2014 samt förslag till reviderade mål 2015-03-11 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2010/460-409 Kommunstyrelsen Uppföljning av strategi för minskad energianvändning 2014 samt förslag till reviderade mål Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen godkänner

Läs mer

Eftermiddagens program

Eftermiddagens program Eftermiddagens program 13.00-13.30 Inledning 13.30-14.30 Miljö och klimat 14.30-15.00 Fika 15.00-15.30 Energi 15.30-16.30 Energieffektivisering 16.30-16.50 Goda exempel 16.50-17.00 Avslutning och Utvärdering

Läs mer

SLUTLIG RAPPORT. Antal sidor: 11 ENERGIEFFEKTIVISERINGSSTÖD BROMÖLLA KOMMUN. Malmö 2015-03-31. Marika Andersson COWI AB

SLUTLIG RAPPORT. Antal sidor: 11 ENERGIEFFEKTIVISERINGSSTÖD BROMÖLLA KOMMUN. Malmö 2015-03-31. Marika Andersson COWI AB Antal sidor: 11 SLUTLIG Malmö COWI AB Postadress: Södra Förstadsgatan 26 211 43 MALMÖ Telefon 1 85 25 Telefax 1 85 25 1 Dokumentnr: 1(1) dat. / Date of rev. FAKTA TITEL: SLUTLIG REVISION NR: DATUM: BESTÄLLARE:

Läs mer

Inventering av åtgärder inom energi- och klimatområdet i Södermanlands län

Inventering av åtgärder inom energi- och klimatområdet i Södermanlands län Inventering av åtgärder inom energi- och klimatområdet i Södermanlands län 1. Energieffektiviseringar i bostäder och lokaler 2011-10-18 Petra Bjurhall, Grontmij AB Vart är vi på väg? Glaciären då, 1967,

Läs mer

Solelsinvestering i Ludvika kommun. Underlag för motion

Solelsinvestering i Ludvika kommun. Underlag för motion Solelsinvestering i Ludvika kommun Underlag för motion Vänsterpartiet i Ludvika 2013 Vänsterpartiet vill att Ludvika kommun tar en aktiv roll i omställningen av samhällets energiproduktion. Genom att använda

Läs mer

Klimatstrategi för Västra Götaland. smart energi. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt.

Klimatstrategi för Västra Götaland. smart energi. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. Klimatstrategi för Västra Götaland. smart energi. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. EN AV VÅR TIDS STÖRSTA UTMANINGAR För att bromsa växthuseffekten och klimatförändringarna krävs omfattande

Läs mer

Energieffektivisering. Slutrapport

Energieffektivisering. Slutrapport Fastighetskontoret Tjänsteutlåtande Utvecklingsavdelningen DNR 4.1-069/2013 Sida 1 (6) 2014-02-20 Tommy Waldnert 08-508 275 30 tommy.waldnert@stockholm.se Till Fastighetsnämnden 2014-03-18 Energieffektivisering.

Läs mer

Omvärldsanalys. Värmland kraftsamlar inför EU:s nästa programperiod 2014-2020: Tula Ekengren och Lovisa Mellgren, Ecoplan

Omvärldsanalys. Värmland kraftsamlar inför EU:s nästa programperiod 2014-2020: Tula Ekengren och Lovisa Mellgren, Ecoplan Värmland kraftsamlar inför EU:s nästa programperiod 2014-2020: Omvärldsanalys Tula Ekengren och Lovisa Mellgren, Ecoplan Enheten för regional tillväxt Dag Hallén April /Maj 2014 www.regionvarmland.se Det

Läs mer

Länsstyrelsernas roll i klimat- och energiarbetet

Länsstyrelsernas roll i klimat- och energiarbetet Länsstyrelsernas roll i klimat- och energiarbetet Kerstin Grönman, Mål och visioner Minst 50% av den svenska energin ska vara förnybar Utsläppen av växthusgaser i den del av ekonomin som inte ingår i EU

Läs mer

Uppföljning av energieffektiviseringsarbetet år 2012

Uppföljning av energieffektiviseringsarbetet år 2012 Uppföljning av energieffektiviseringsarbetet år 2012 Selina Malik, miljöstrateg Hörby kommun 2013-03-28 1 Övergripande sammanfattning Totalt användes 21 441 MWh energi år 2012 till kommunens byggnader

Läs mer

Fossilbränslefritt och. och energieffektivt Borås.

Fossilbränslefritt och. och energieffektivt Borås. Fossilbränslefritt och energieffektivt Borås Borås Stad minimerar utsläpp av växthusgaser. Förnybara energislag används till kollektivtrafik, person- och godstransporter, uppvärmning och el. Genom resurssnålhet,

Läs mer

2013-05-03. Storgatan 19 Box 5501 114 85 Stockholm telefon 08-783 84 21 info@byggmaterialindustrierna.se

2013-05-03. Storgatan 19 Box 5501 114 85 Stockholm telefon 08-783 84 21 info@byggmaterialindustrierna.se Remissvar avseende Energimyndighetens rapport Implementering av artikel 7 i energieffektiviseringsdirektivet, Energimyndighetens beräkningar och förslag med kompletteringar och Finansdepartementets promemoria

Läs mer

Rapportering 2015 av energiuppgifter för 2014

Rapportering 2015 av energiuppgifter för 2014 Rapportering 2015 av energiuppgifter för 2014 Myndighet: Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) Organisationsnr: 202100-5745 Denna rapportering följer upp kraven i förordning (2014:480) om myndigheters

Läs mer

Klimatstrategi för Mörbylånga kommun

Klimatstrategi för Mörbylånga kommun 1 (10) Klimatstrategi för Mörbylånga kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2011-06-22 Klimatstrategi för Mörbylånga kommun 2 (10) Innehållsförteckning KLIMATSTRATEGI...3 Vision... 3 Strategi... 3 KLIMATMÅL...5

Läs mer

Klimatstrategi Lägesrapport kortversion 2013-02-04

Klimatstrategi Lägesrapport kortversion 2013-02-04 Klimatstrategi Lägesrapport kortversion 2013-02-04 Denna folder presenterar kort hur utsläppen av växthusgaser m.m. har utvecklats under senare år. Klimatredovisningen i sin helhet kan läsas på www.kristianstad.se

Läs mer

INBJUDAN TILL DELTAG ANDE I PROJEKTET KOMTOP KOMMUNALA TOTALPROJEKT I PRAKTIKEN

INBJUDAN TILL DELTAG ANDE I PROJEKTET KOMTOP KOMMUNALA TOTALPROJEKT I PRAKTIKEN INBJUDAN TILL DELTAG ANDE I PROJEKTET KOMTOP KOMMUNALA TOTALPROJEKT I PRAKTIKEN Var med och utveckla er kommuns strategiska arbete med ekonomiskt lönsam energieffektivisering i det kommunala byggnadsbeståndet

Läs mer

Klimat- och energistrategi

Klimat- och energistrategi Klimat- och energistrategi Arjeplogs kommun en väg, många möjligheter 1 Del 1 Mål, handlingsplan och uppföljning Klimat- och energistrategi för Arjeplogs kommun Energi- och klimatfrågan är med sin påverkan

Läs mer

Energi- och klimatstrategi

Energi- och klimatstrategi Bilaga 1 - tio i topp lista över åtgärder för kommunen som organisation och som geografi Energi- och klimatstrategi 2011-2020 Ansvarig för åtgärder markeras i fet stil (ev. övrig medverkande sätts inom

Läs mer

Fossilbränslefri kommun 2025

Fossilbränslefri kommun 2025 4131 eller 12 år, 3 mån, 3 veckor Fossilbränslefri kommun 2025 20130917 Elvira Laneborg, miljö- och klimatstrateg Övergripande mål Mörbylånga är en fossilbränslefri kommun som är självförsörjande med trygg

Läs mer

Ett steg till. Mot 100 procent fossilbränslefritt Skåne 2020 Resultat av utvärderingsenkät

Ett steg till. Mot 100 procent fossilbränslefritt Skåne 2020 Resultat av utvärderingsenkät Ett steg till Mot 100 procent fossilbränslefritt Skåne 2020 Resultat av utvärderingsenkät Klimatsamverkan Skåne är ett samarbete mellan Region Skåne, Kommunförbundet Skåne och Länsstyrelsen Skåne. Tillsammans

Läs mer

Summering av gruppdiskussionerna

Summering av gruppdiskussionerna 2008-03-19 Summering av gruppdiskussionerna Energiseminarium 5 mars Temagrupper: Energieffektivisering Förnybar Energi Planering, kunskap, forskning och näringsliv 1-1 Energieffektivisering 1(6) Vad ser

Läs mer

Öppna jämförelser energi och klimat. andreas.hagnell@skl.se Tekniska nämndpresidier 10 mars 2015

Öppna jämförelser energi och klimat. andreas.hagnell@skl.se Tekniska nämndpresidier 10 mars 2015 Öppna jämförelser energi och klimat andreas.hagnell@skl.se Tekniska nämndpresidier 10 mars 2015 Aktuellt i politiken energi & klimat - EU: 2030-paket och Energiunion: försörjningstrygghet & solidaritet,

Läs mer

Energi- och klimatstrategi för Västerviks kommun 2009 2014

Energi- och klimatstrategi för Västerviks kommun 2009 2014 Energi- och klimatstrategi för Västerviks kommun 2009 2014 Antagen av kommunfullmäktige 2009-09-07 Detta är en populärversion av den första kombinerade energi- och klimatstrategin för Västerviks kommun.

Läs mer

Sammanställning av workshops, hearings och intervjuer

Sammanställning av workshops, hearings och intervjuer Sammanställning av workshops, hearings och intervjuer Viktigt för uppdraget har varit att samråda med berörda intressenter och aktörer för att få ta del av deras synpunkter, kunskaper och erfarenheter.

Läs mer

Energistrategi 2035. -en kortversion

Energistrategi 2035. -en kortversion Energistrategi 2035 -en kortversion Augusti 2011 Producerad av Emma Sjödahl utifrån Helsingborgs energistrategi 2035 som producerades av Infab. ISBN: 978-91-8586720-2 2 Innehåll Helsingborg ska ligga i

Läs mer

Energieffektivisering

Energieffektivisering Skellefteå 2012-05-28 Energieffektivisering Erfarenheter Vad händer i övriga landet? Framgångsfaktorer KanEnergi Sweden AB KanEnergi är ett konsultföretag med fokus på områdena energi, miljö och klimat.

Läs mer

Ett hållbart energisystem Målsättningar och styrmedel. Klimatutbildning, 18 mars 2014, Luleå

Ett hållbart energisystem Målsättningar och styrmedel. Klimatutbildning, 18 mars 2014, Luleå Ett hållbart energisystem Målsättningar och styrmedel Klimatutbildning, 18 mars 2014, Luleå Energipolitiska mål för Sverige fram till 2020 Energimyndighetens vision: Ett hållbart energisystem Svensk och

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Arbetsmiljöverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Arbetsmiljöverket 2012-02-16 Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Arbetsmiljöverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är inte

Läs mer

Uppdatering av Norrbottens klimat- och energistrategi

Uppdatering av Norrbottens klimat- och energistrategi Uppdatering av Norrbottens klimat- och energistrategi Vision 2050 I Norrbotten är all produktion och konsumtion resurseffektiv och hållbar ur så väl ett regionalt som globalt perspektiv. Utsläppen av växthusgaser

Läs mer

Energibokslut Storumans kommun

Energibokslut Storumans kommun Energibokslut Storumans kommun Uppföljning av energieffektiviseringar i Storumans kommunorganisation Inkluderar förvaltningar och majoritetsägda bolag Nulägesanalys av betydande energiaspekter inom Fastigheter,

Läs mer

Guide för små och medelstora företag. Enklaste vägen till energieffektivt företagande

Guide för små och medelstora företag. Enklaste vägen till energieffektivt företagande Guide för små och medelstora företag Enklaste vägen till energieffektivt företagande 2 Guide för små och medelstora företag vi vill hjälpa företag att minska sina kostnader och sin miljöbelastning genom

Läs mer

Energi- och klimatstrategi för Nässjö kommun

Energi- och klimatstrategi för Nässjö kommun 1 (7) Datum 2016-08-05 Diarienummer KS 2016-203 Handläggare Dennis Lundquist Direkttelefon 0380-51 80 38 E-postadress dennis.lundquist@nassjo.se Kommunstyrelsen Energi- och klimatstrategi för Nässjö kommun

Läs mer