19A A-204 (VPS/PDC) 19A-404 (VPS/PDC)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "19A-400 19A-204 (VPS/PDC) 19A-404 (VPS/PDC)"

Transkript

1 Bruksansvisning DS Svenska Brugsansvisning Modell 9A-00 9A-400 9A-04 (VPS/PDC) 9A-404 (VPS/PDC) Videobandspelare Videorecorder REW PLAY F.FWD REC/OTR STOP/EJECT PAUSE/STILL FUNCTION TAPE SPEED ANNEL TODAY TIMER REC START END AUTO RETURN PAL

2 4 5 6 REW PLAY F.FWD REC/OTR STOP/EJECT PAUSE/STILL FUNCTION TAPE SPEED ANNEL TODAY TIMER REC START END AUTO RETURN AV (DECODER) AV (TV) RF ADJUST ch 40ch RF OUT AERIAL 0 9 8

3 INNEHÅLL Knappar och funktioner... Egenskaper... Förberedelser...4 Viktigt...4 Strömförsörjning...4 Observera...4 Fuktindikator...4 Skötsel...5 Fjärrkontroll 9A-00 / 9A Installera batterier...6 Handhavande av fjärrkontrollen...7 Fjärrkontroll 9A-400 / 9A Installera batterier...8 Handhavande av fjärrkontrollen...9 Inställning av videokanal...0 Antenninkoppling...0 Inkoppling via EURO-A/V (SCART) kontakt...0 AV (TV) kontakt till TV-apparat...0 AV (DECODER) In koppling av ytterligare externa apparater...0 Val av extern bildkälla...0 Inställning av videokanal... Spara TV-program... Automatisk kanalinställning... Manuell kanalinställning... Radera inställd kanal... Förflytta programplatser...4 Ställa klockan...5 Spela in och titta på samma program...6 Utesluta delar under inspelningen...6 Spela in ett program och titta på ett annat...6 Timerinspelning...7 Dagligtimer (Måndag till Söndag)...9 Veckodagstimer (Måndag till Fredag)...9 Veckotimer...9 Att radera inställning...9 Att kontrollera timerprogrammering...0 Att stoppa en timerinspelning...0 Auto Return...0 VPS/PDC (9A-04 / 9A-404)... Timerinspelning samma dag... Att kontrollera start-/stopptider... Att radera 4-timmars timerprogrammet... OTR inspelning (Snabbtimer)...4 Avspelning...5 Räkneverksminne...6 Barnsäkring (Parents Lock)...7 Specialfunktioner 9A-00 / 9A Automatisk repetition...5 Specialfunktioner 9A-400 / 9A Index Search (Indexsökning)...0 Time Search (Tidsökning)...0 Quick-Find (Snabbsökning)...0 Videokassetter... Felsökningsguide... Tekniska data...4 Anteckna serienummret som finns på baksidan av apparaten. Fyll även i övrig information och spara denna bruksanvisning på en säker plats i hemmet. Denna information kan hjälpa dig vid en evenuell stöld av apparaten. Inköpsdatum Inköpsställe Inköpsadress Telefonnummer Modellnummer Serienummer S

4 KNAPPAR O FUNKTIONER Kassettlucka STOP knapp Tryck för att stoppa bandrörelser. EJECT knapp Tryck för att ta ut kassetten när videon står i stoppläge. REW knapp Tryck för att spola tillbaka bandet eller snabbspola med bild bakåt. Tryck på PLAY knappen för att återgå till normal avspelning. 4 PLAY knapp Tryck för att starta avspelning av en kassett. 5 F.FWD knapp Tryck för att spola fram bandet eller snabbspola med bild framåt. Tryck på PLAY knappen för att återgå till normalavspelning. 6 PAUSE/STILL knapp Tryck för att tillfälligt stoppa av- eller inspelningen. 7 AUTO RETURN knapp Tryck för att spola tillbaka bandet till den position där en inspelning startade. 8 TODAY TIMER REC knapp Tryck för att ställa in 4-timmars timern. START knapp Tryck för att bestämma starttid för inspelning med 4-timmars timern. END knapp Tryck för att bestämma sluttid för inspelning med 4-timmars timern. 9 REC knapp Tryck för att starta inspelningen. OTR knapp Tryck för att starta snabbtimern. (Endast från videobandspelaren.) 0 ANNEL knappar Tryck för att välja kanal. Tracking funktion Tryck på upp eller ner knappen för att minimera videobrus (linjer eller punkter i bilden) vid avspelning. TAPE SPEED knapp Tryck för att välja önskad inspelningshastighet. (SP / LP). Digital display Visar klockan, timerinspelningar, kanalen, räkneverk etc. Mottagardel för fjärrkontrollen Mottagare som registrerar fjärrkontrollens signaler. 4 FUNCTION (/TIMER REC) knapp Tryck för att slå på och av videon eller för att aktivera timerinspelningen. 5 NÄTSLADD För inkoppling till ett vägguttag med 0V, 50Hz. 6 AV (DECODER) kontakt Euro-A/V kontakt för inkoppling av externa apparater (t ex videokamera, satellitmottagare, en annan video, decoder eller någon annan källa) med Euro-A/V kontakt. 7 AV (TV) kontakt Euro-A/V kontakt för inkoppling till en TV-apparat. 8 RF OUT kontakt För inkoppling till TV-apparatens antennkontakt. 9 AERIEL kontakt För inkoppling av antennsladd. 0 RF ADJUST Videokanalen är förinställd på UHF kanal 6. Denna behöver endast justeras om en TV-kanal sänder på samma frekvens. S

5 EGENSKAPER Automatisk till- och frånslagning Apparaten slås på automatiskt när en kassett läggs i, och slås av efter avslutad automatisk returspolning. Automatisk returspolning Spolar automatiskt tillbaka bandet vid bandslut förutom under timerinspelning. Digital tracking(dtr) Justerar automatiskt trackingen för varje band du lägger i. Två in- och avspelningshastigheter Välj mellan standard läge (SP) och long play läge (LP). 8 inspelningar under år (inklusive 4- timmars-, dag-, varje dag- och veckotimer) Den inbyggda timern gör att du kan programmera och spela in 7 program med olika tider och kanaler under år. 4-timmars timern använder programmeringsplats 8. Dagtimern tillåter inspelning Måndag till Fredag. Varje dagtimer tillåter en inspelning varje dag Måndag till Söndag och veckotimern en inspelning i veckan tills bandet är slut. 4-timmar timern Gör att du enkelt kan spela in ett program inom 4 timmar. OTR inspelning När funktionen aktiveras startar inspelningen direkt med en förutbestämd längd från 0 till 480 minuter. -stegs snabbspolning med bild Snabbspolning med bild kan ske i två hastigheter antingen framåt eller bakåt. PLL-tuner för 99 TV-program Automatisk rengöring av videohuvud Startar automatiskt varje gång en kassett läggs i eller tas ut. Programmerbar fjärrkontroll De flesta av apparatens bandtransportfunktioner kan styras från fjärrkontrollen. Tidsräkneverk Denna funktion visar i timmar, minuter och sekunder hur lång tid en in- eller avspelning varat. Displayen visar om bandet spolats tillbaka före räkneverkets 0:00:00 position. Barnsäkring För att skydda mot obefogad användning av videon, spärras knapparna på apparaten och på fjärrkontrollen. Direkta funktioner När det finns ett band ilagt och videon är avslagen, kan du genom att trycka in PLAY, REW eller F.FWD knappen starta avspelning eller spolning framåt eller bakåt utan att först slå på videon. Minnesskydd Skyddar klockans, tunerns och timerns inställningar från radering under 0 minuter vid tillfälligt strömavbrott eller om nätsladden dras ut av misstag. HYPER-band och S-kanaler, CATV klar. Automatisk returspolning Efter avslutad timerinspelning spolas kassetten automatiskt tillbaka till den position där inspelningen startade. Minnesfunktion Stoppar automatiskt bandet då räkneverket når en förutbestämd position. VPS/PDC Om videon är utrustad med denna funktion och om en TV-station sänder en VPS- eller PDC-signal, kommer det program som skall spelas in med timerfunktionen att spelas in från början till slut även om sändningstiden blivit försenad. 9A-400 / 9A-404 Indexsökning Låter dig memorera starten vid inspelningen. Tidsökning Låter dig välja den tidpunkt på bandet där in- eller avspelningen skall starta. Quick-Find (Snabbsökning) För sökning av nästa indexmärke och snabbspolning med bild. Slow motion Du kan titta på en videoinspelning med långsammare hastighet än normalt. Hastigheten kontrolleras med F.FWD och REW knappen. S

6 FÖRBEREDELSER Viktigt Använd endast videokassetter märkta med VHS. Strömförsörjning Apparatens huvudström slås på då nätkontakten stoppas i ett vägguttag med 0V, 50Hz. För att slå på apparaten trycks FUNCTION knappen in. ( indikatorn visas på displayen). Observera Försök inte öppna apparatens hölje. Där finns inga delar som du kan reparera. Överlåt all service på kvalificerad servicepersonal. Hålen och öppningarna i apparatens hölje är till för ventilation. För att apparaten skall fungera korrekt får dessa hål aldrig täckas över. Undvik också att placera apparaten i trånga utrymmen, som exempelvis bokhyllor, om inte god luftförsörjning kan anordnas. Placera inte apparaten nära starka värmekällor. Använd inte apparaten nära starka magnet-källor. Stoppa aldrig in föremål av något slag genom apparatens hål och öppningar. Detta kan orsaka elektriska överslag. Undvik att spilla vätska på apparaten. Om detta skulle ske skall apparaten lämnas in på service för översyn. Fuktindikator Fukt och kondens kan uppstå i apparaten om den flyttas från ett extremt varmt rum till en kall plats (eller vice versa). Om man spelar upp en videokassett när kondens har uppstått, kan videobandspelaren och videokassetten förstöras. Använd inte apparaten om kondens och fukt har uppstått. VARNING Undvik att utsätta apparaten för vätska eller ånga, då detta kan orsaka elektriska överslag. VIKTIGT OM UPPHOVSRÄTT Audiovisuellt material går oftast under lagen om upphovsmannarätt. Det är då förbjudet att kopiera sådant material utan att först inhämta upphovsinnehavarens tillstånd. Vi tar inte på oss ansvaret för material som spelas in och/eller kopieras utan upphovsmannens godkännande. S 4

7 SKÖTSEL Rengöring av höljet Torka av frontpanelen och övriga ytor på videon med en mjuk trasa som fuktats med ljummet vatten. Använd aldrig lösningsmedel, alkohol eller andra starka kemikalier för rengöring av videon. EU-Försäkran Direktiv: 89 / 6 / EÖF och 7 / / EÖF Vi: Funai Electric (Europe) GmbH Zeppelinstraße 7 Lüneburg, Germany förklarar hämed på eget ansvar att apparaterna, produkterna: 9A-00, 9A-04, 9A-400, 9A-404, är tillverkade i enlighet med följande normer: EN 550/A/8.994, EN 5500/.994, EN /4.995, EN /.995, EN Automatisk rengöring av videohuvud Apparaten rengör videohuvudet automatiskt varje gång en kassett läggs i eller tas ut. Efter en lång tids användande kan avspelningsbilden avbrytas och bli dålig på grund av smutsigt videohuvud. Detta innebär inte att det inspelade bandet har raderats utan att smutsavlagringar samlats på videohuvudet. Hyrkassetter, gamla och dåliga band kan orsaka detta problem. Om detta händer skall du lämna in videon för rengöring hos en kvalificerad servicetekniker. Service Om fel skulle uppstå på videon skall du inte försöka laga detta själv. Det finns inga delar i apparaten som du kan laga. Slå av videon, dra ut nätsladden ur vägguttaget och lämna apparaten till en serviceverkstad. Lüneburg, G. Carl 5 S

8 FJÄRRKONTROLL 9A-00 / 9A-04 De flesta funktioner på din video kan du bekvämt utföra med hjälp av den fjärrkontroll som ingår i leveransen. Alla knappar som har samma beteckning på videon som på fjärrkontrollen har också samma funktion. Installera batterier Öppna batterifackets lucka genom att föra luckan i pilens riktning. FUNCTION DECODER EJECT PRESET ANNEL/SET 7 Lägg stycken R6 batterier i batterifacket. Kontrollera att polariteten (+/-) blir rätt PROG. ECK RECORD REW 0 SELECT CLOCK SET/BAND PLAY STOP ADD / DELETE RESET SPEED VPS/PDC AUTO REPEAT TAPE COUNTER F.FWD MEMORY PAUSE/STILL CLOCK/ COUNTER Sätt tillbaka luckan. S 6

9 9A-00 / 9A-04 Handhavande av fjärrkontrollen FUNCTION knapp Tryck för att slå på och av videon eller för att aktivera timerinspelningen. NUMMER knappar Tryck för att välja kanal. Knapparna kan ej användas vid timerinspelning. Om kanal till 9 skall väljas, trycks först 0 knappen in följt av knapp till 9. SPEED knapp Tryck för att välja önskad inspelningshastighet. (SP / LP). VPS/PDC knapp För att slå på och av VPS- eller PDC-funktionen (9A-04). 4 PRESET knapp Tryck för att starta kanalinställning. 5 PROG.ECK knapp Tryck för att välja programmeringsnummer vid timerprogrammering. 6 SELECT knapp Tryck för att starta inställning av klockan och välja timerläge. CLOCK SET/BAND knapp För att aktivera inställningen av klockan. För att välja frekvensband för den manuella kanalinställningen. 7 REW knapp Tryck för att spola tillbaka bandet eller snabbspola med bild bakåt. Tryck på PLAY knappen för att återgå till normal avspelning. 8 RECORD knapp Tryck för att starta inspelningen. 9 STOP knapp Tryck för att stoppa bandrörelser. 0 PAUSE(/STILL) knapp Tryck för att tillfälligt stoppa av- eller inspelningen. PLAY knapp Tryck för att starta avspelning av en kassett. F.FWD knapp Tryck för att spola fram bandet eller snabbspola med bild framåt. Tryck på PLAY knappen för att återgå till normal avspelning. TAPE COUNTER MEMORY knapp Tryck för att slå på eller av räkneverksminnet. 4 ADD/DELETE knapp Tryck för att lägga till eller ta bort kanalnummer i kanalinställningsläge. TAPE COUNTER RESET knapp Tryck för att nollställa räkneverket till 0:00:00. 5 CLOCK/COUNTER knapp Tryck för att växla mellan att visa klocka och räkneverk på displayen. 6 AUTO REPEAT knapp Tryck för att automatiskt repetera avspelningen av en kassett. 7 ANNEL knappar Tryck för att välja kanal. Tracking funktion Tryck på upp eller ner knappen för att minimera videobrus (linjer eller punkter i bilden) vid avspelning. SET knappar Använd upp eller ner knappen vid inställning av klockan och kanalinställning. (Endast från fjärrkontrollen.) Stationssökningsfunktion Tryck på knappen eller för att starta sökningen. 8 EJECT knapp Tryck för att ta ut kassetten när videon står i stoppläge. 9 DECODER knapp För att aktivera AV (DECODER) kontakten under den manuella kanalinställningen. 7 S

10 FJÄRRKONTROLL 9A-400 / 9A-404 De flesta funktioner på din video kan du bekvämt utföra med hjälp av den fjärrkontroll som ingår i leveransen. Alla knappar som har samma beteckning på videon som på fjärrkontrollen har också samma funktion. Installera batterier Öppna batterifackets lucka genom att föra luckan i pilens riktning. FUNCTION DECODER EJECT PRESET 9 0 Lägg stycken R6 batterier i batterifacket. Kontrollera att polariteten (+/-) blir rätt PROG. ECK RECORD REW QUICK-FIND 0 SELECT CLOCK SET/BAND TIME PLAY STOP SEAR ADD / DELETE RESET SPEED VPS/PDC INDEX ANNEL/SET TAPE COUNTER F.FWD SLOW MEMORY PAUSE/STILL CLOCK/ COUNTER Sätt tillbaka luckan. S 8

11 9A-400 / 9A-404 Beskrivning av knapparna FUNCTION knapp Tryck för att slå på och av videon eller för att aktivera timerinspelningen. NUMMER knappar Tryck för att välja kanal. Knapparna kan ej användas vid timerinspelning. Om kanal till 9 skall väljas, trycks först 0 knappen in följt av knapp till 9. SPEED knapp Tryck för att välja önskad inspelningshastighet. (SP / LP). VPS/PDC knapp För att slå på och av VPS- eller PDC-funktionen (9A-404). 4 SEAR knappar. TIME SEAR knapp Tryck för att välja tidsökningsläge. INDEX SEAR knapp Tryck för att välja indexsökningsläge. 5 QUICK FIND (Snabbsökning) knapp För att aktivera snabbsökningen. 6 PROG.ECK knapp Tryck för att välja programmeringsnummer vid timerprogrammering. 7 SELECT knapp Tryck för att starta inställning av klockan och välja timerläge. CLOCK SET/BAND knapp För att aktivera inställningen av klockan. För att välja frekvensband för den manuella kanalinställningen. 8 REW knapp Tryck för att spola tillbaka bandet eller snabbspola med bild bakåt. Tryck på PLAY knappen för att återgå till normal avspelning. 9 RECORD knapp Tryck för att starta inspelningen. 0 STOP knapp Tryck för att stoppa bandrörelser. PAUSE(/STILL) knapp Tryck för att tillfälligt stoppa av- eller inspelningen. F.ADV function Tryck för att gå fram en bildruta under still-bildsläge. PLAY knapp Tryck för att starta avspelning av en kassett. F.FWD knapp Tryck för att spola fram bandet eller snabbspola med bild framåt. Tryck på PLAY knappen för att återgå till normal avspelning. 4 TAPE COUNTER MEMORY knapp Tryck för att slå på eller av räkneverksminnet. 5 ADD/DELETE knapp Tryck för att lägga till eller ta bort kanalnummer i kanalinställningsläge. TAPE COUNTER RESET knapp Tryck för att nollställa räkneverket till 0:00:00. 6 CLOCK/COUNTER knapp Tryck för att växla mellan att visa klocka och räkneverk på displayen. 7 SLOW knapp Om knappen trycks in i avspelningsläge kommer bilden att visas i slow motion. Den lägre hastigheten kan kontrolleras genom att trycka på F.FWD knappen (fortare) eller REW knappen (långsammare). 8 ANNEL knappar Tryck för att välja kanal. Tracking funktion Tryck på upp eller ner knappen för att minimera videobrus (linjer eller punkter i bilden) vid avspelning. SET knappar Använd upp eller ner knappen vid inställning av klockan och kanalinställning. (Endast från fjärrkontrollen.) Stationssökningsfunktion Tryck på knappen eller för att starta sökningen. 9 DECODER knapp För att aktivera AV (DECODER) kontakten under den manuella kanalinställningen. 0 EJECT knapp Tryck för att ta ut kassetten när videon står i stoppläge. PRESET knapp Tryck för att starta kanalinställning. 9 S

12 RF ADJUST ch 40ch RF OUT AERIAL INSTÄLLNING AV VIDEOKANAL Antenninkoppling Tag bort antennsladden från din TV-apparat och sätt den i videons ARIEL-kontakt enligt beskrivningen nedan. Koppla därefter ihop videon och TV-apparaten med den medföljande antennkabeln enligt nedan. (TV) UHF VHF AV (TV) kontakt till TV-apparat Om din TV-apparat är utrustad med en Euro- A/V kontakt är det att rekommendera att ansluta den till videons AV (TV) kontakt. För att kunna titta på videons TV- eller videobilder på TV n ställer du in A/V programmet på TV n. Mer om detta kan du läsa i bruksanvisningen till TV-apparaten. to aerial socket to RF OUT RF ADJUST ch 40ch RF OUT AERIAL (Back of the unit) to AERIAL VHF/UHF MIXER Notera: Under vissa förhållanden, när TVsignalen är svag, kan det vara nödvändigt att använda en antennförstärkare. Inkoppling via EURO-A/V (SCART) kontakt Din video är utrustad med två EURO-A/V kontakter, avsedda för inkoppling till externa apparater med A/V kontakt och som ger bättre bild- och ljudkvalitet. Decoder (Not supplied) to -Pin Scart Jack (TV) to aerial socket AV (DECODER) kontakt till ytterligare externa apparater Till den andra Euro-A/V kontakten AV (DE- CODER) kan ytterligare externa apparater (t ex decoder, en annan video, videokamera, videospel och mycket annat) anslutas. Notera: Vill du ansluta en TV-apparat ska du alltid koppla den till AV (TV) kontakten. Det går inte att koppla in en TV-apparat till AV (DECO- DER). Val av extern bildkälla För att kunna titta på eller spela in externa bildkällor (t ex från satellitmottagare, en annan video, videokamera osv), som är anslutna via en Euro-A/V-kabel till AV (TV) eller AV (DE- CODER, trycker du på ANNEL eller, tills A eller A syns på displayen eller också matar du in 00 för A resp 00 för A på fjärrkontrollen. to -Pin Scart Jack AV (DECODER) AV (TV) to RF OUT En Euro-A/V-kabel erhåller du som tillbehör hos din handlare. S 0

13 INSTÄLLNING AV VIDEOKANAL Inställning av videokanal Videons RF-konverterare omvandlar signalen från videobandet till TV-signal som kan ses på en vanlig TV-apparat. Videons RF-konverterare är förinställd på UHF kanal 6. Inställning av videokanal är endast nödvändig om videon och TV-apparaten är kopplade via antennkabeln. Sätt i videons nätsladd i ett vägguttag. 4 Tryck på STOP knappen. Om kanal 6 är upptagen av en annan TV-signal. Videons RF-konverterare måste ställas om till en ledig kanal mellan och 40. Fråga din handlare om du stöter på problem. Följ steg []. a Ställ TV-apparaten på en ledig kanal mellan och 40. Lägg i ett förinspelat videoband. Videon slås på automatiskt. Om videokassettens raderingsskydd är aktiverat kommer avspelningen att starta automatiskt. Om inte, tryck på PLAY knappen. b Vrid försiktigt på RF ADJUST knappen på videon tills bilden från det förinspelade videobandet visas på TV n. Fortsätt med steg [4]. RF ADJUST ch 40ch Välj den kanal på TV-apparaten du vill använda som videokanal. Starta därefter TV-apparatens kanalsökning och sök tills bilden från det förinspelade videobandet visas på TV n. Om kanal 6 är upptagen av en annan TV-signal, se i högerkolumnen. 4 Tryck på STOP knappen. S

14 SPARA TV-PROGRAM För att kunna spela in TV-program från antennanslutningen, måste videoapparaten först kopplas till husets antenn, nätet för kabel-tv eller till en annan källa via antenningången (AERIAL). Sedan sparas TV-kanalerna i videoapparaten enligt beskrivningen nedan. Om du inte använder någon antennanslutning och istället har anslutit videoapparaten med en Scartkabel (EURO A/V), spelas alla TV-program in från programplats AV och de inställningar som beskrivs nedan behöver inte göras. Slå på TV-apparaten och välj videokanalen. Dessa inställningar kan enbart göras med fjärrkontrollen. Automatisk kanalinställning Denna funktion använder du endast först gången du sätter igång videon, eftersom du spara alla hittills sparade TV-kanaler på andra kanalplatser med den. Om du vill spara någon TV-kanal vid ett senare tillfälle, tar du istället den manuella kanalinställningen till hjälp. Tryck på PRESET knappen en gång. Tryck på ANNEL/SET eller knappen en gång. Videons tuner söker och sparar alla mottagbara program i videoapparaten. Sedan återgår displayen till normalläge. Manuell kanalinställning Använd den manuella kanalinställningen om du vill spara enstaka TV-program senare. Tryck på FUNCTION knappen för att slå på videon. Tryck på PRESET knappen två gånger. Notera: För att dekodera en kodad bild med en decoder, trycker du på DECODER knappen på fjärrkontrollen, för att aktivera decodern. symbolen visas på displayen. Välj önskad programplats med ANNEL/SET knappen eller. 4 Tryck på SELECT knappen för att ställa in det kanalområde där mottagarfrekvensen för den kanal som skall ställas in på en programplats ligger. S

15 SPARA TV-PROGRAM Band L (VHF Low) H (VHF High) U (UHF) Kanalområde ~ 4 + CATV 5 ~ + CATV ~ 69 + CATV Radera inställd kanal Med denna funktion kan du radera programplatser där det inte längre finns någon kanal eller kanaler som lagrats flera gånger om. Denna video är utrustad med HYPER- och OSCAR-band kabeltuner. 5 Tryck på ANNEL/SET knappen eller för att starta sökningen. P indikatorn börjar blinka på displayen och videons tuner söker efter nästa mottagbara TV-kanal. När en TV-kanal hittats, slutar sökningen och det mottagna TV-programmet visas på TV n. Om detta inte är den TV-kanal du sökte, tryck igen på ANNEL/SET knappen eller för att fortsätta sökningen. Tryck på PRESET knappen två gånger. Välj med SIFFER knapparna den programplats du vill radera. Exemplet visar programplats. Upprepa steg [] till [5] för varje TV-kanal som skall sparas. 6 Tryck på PRESET knappen för att återgå till normalläge. Tryck på ADD/DELETE knappen. - - och visas på displayen och programplatsen raderas. Om du ångrar dig och vill ha tillbaka den raderade kanalen, trycker du på ADD/DELE- TE knappen igen. Upprepa steg [] och [] för varje program som skall raderas. 4 Tryck på PRESET knappen och sedan på ANNEL/SET knappen eller för att återgå till normalläge. S

16 FÖRFLYTTA PROGRAMPLATSER Med denna funktion har du möjlighet att ändra ordningsföljden på TV-kanalerna efter egna önskemål eller också anpassa till din TV-apparats ordningsföljd. Slå på TV n och välj videokanal. Det måste finnas minst TV-program sparade i videon, för att det skall gå att ändra ordningsföljden. Inställningarna kan enbart göras med fjärrkontrollen. Tryck på PRESET knappen tre gånger. 4 Tryck på MEMORY knappen, för att byta programplats och spara inställningen. Upprepa steg [] till [4] för alla programplatser som skall bytas. 5 Tryck på PRESET knappen för att återgå till normalläge. Välj med ANNEL/SET knappen eller den programplats som du vill förflytta till en annan programplats. I vårt exempel vill vi förflytta programplats. Välj den nya programplatsen med SIFFER knapparna [0] - [9]. Inmatningen måste göras med två siffror, alltså [0] - [] för programplats. I vårt exempel förflyttar vi programplats till 9. Tryck på [9] och [] på fjärrkontrollen. S 4

17 STÄLLA KLOCKAN Ställ klockan på korrekt tid för att timer-funktionen skall fungera ordentligt. I exemplet nedan skall klockan ställas in på: DATUM: 7. oktober 999 TID: 7:40 Tryck på FUNCTION knappen för att slå på videon. Tryck på CLOCK SET knappen. Tryck därefter på ANNEL upp eller ner knappen tills önskad timme visas på displayen. 5 Tryck på CLOCK SET knappen. Tryck därefter på ANNEL upp eller ner knappen tills önskad månad visas på displayen. SUN DATE 6 Tryck på CLOCK SET knappen. Tryck därefter på ANNEL upp eller ner knappen tills önskad dag visas på displayen. Rätt veckodag visas nu automatiskt. THU SAT DATE Tryck på CLOCK SET knappen. Tryck därefter på ANNEL upp eller ner knappen tills önskad minut visas på displayen. THU 4 Tryck på CLOCK SET knappen. Tryck därefter på ANNEL upp eller ner knappen tills önskat år visas på displayen. 7 Tryck på CLOCK SET knappen för att starta klockan. Även om sekunder inte visas på displayen, startar klockan sekundnedräkningen från 00 när CLOCK SET knappen trycks in. SAT Notera: När nätsladden dras ut ur vägguttaget eller vid strömavbrott blinkar displayen :. Om displayen visar konstiga tecken eller ingenting alls, tryck på RESET knappen på videons nederdel in. THU Y RESET button NEDERDEL 5 S

18 SPELA IN O TITTA PÅ SAMMA PROGRAM TV n och videon måste vara påslagna. Ställ in videokanalen på TV-apparaten. Lägg i en videokassett med intakt raderskydd i videon. Spola framåt eller bakåt till den position där inspelningen skall starta. Utesluta delar under inspelningen Tryck på PAUSE/STILL knappen för att temporärt stoppa inspelningen. Videons display visar räkneverket. Välj den kanal som skall spelas in med hjälp av nummerknapparna på fjärrkontrollen eller med ANNEL upp eller ner knappen på videon. Notera: För att undvika skador på videobandet bör inte paus-funktionen vara aktiverad längre än fem minuter. Efter fem minuter återgår videon automatiskt till stopp-läge. Tryck på PAUSE/STILL knappen eller på REC knappen för att fortsätta inspelningen. Tryck på SPEED knappen för att välja inspelningshastighet (SP eller LP). 4 Tryck på RECORD knappen. Displayen visar. Spela in ett program och titta på ett annat Du kan titta på ett program och spela in ett annat. För att starta inspelningen följ punkt [] till [4] ovan, fortsätt därefter enligt nedan. 5 Tryck på STOP knappen för att avsluta inspelningen. 5 Ställ in TV n på den kanal du vill titta på. För att titta på samma kanal som inspelningen; 6 Ställ in TV n på videokanalen. S 6

19 TIMERINSPELNING Videon kan ställas in att starta och avsluta en inspelning på förutbestämda tider. Upp till sju olika inspelningstillfällen kan programmeras. Videon måste vara påslagen. Slå på TV n och ställ in videokanalen. Klockan måste vara korrekt inställd innan timern programmeras. Notera: Programmeringen måste ske från fjärrkontrollen. I exemplet nedan kommer timern att programmeras för inspelning: DATUM: 9 oktober999 INSPELNINGSTID: från 9:0 till 0:0 KANAL: 6 BANDHASTIGHET: SP Lägg i en videokassett med intakt raderskydd i videon. Spola framåt eller bakåt till den position där inspelningen skall starta. Videons display visar räkneverket. Tryck på ANNEL upp eller ner knappen tills önskat programmeringsnummer visas på displayen. ( START indikatorn visas.) 4 Tryck på ANNEL upp eller ner knappen tills önskat programmeringsnummer visas på displayen. ( START indikatorn visas.) 5 Tryck på SELECT knappen. Tryck därefter på ANNEL upp eller ner knappen tills önskad inspelningsmånad visas på displayen. START START START TUE FRI DATE DATE Tryck på PROG.ECK knappen. 6 Tryck på SELECT knappen. Tryck därefter på ANNEL upp eller ner knappen tills önskad starttimme visas på displayen. SP START TUE Tryck på SELECT knappen. Tryck därefter på ANNEL upp eller ner knappen tills önskad startminut visas på displayen. START TUE 7 S

20 TIMERINSPELNING 8 Tryck på SELECT knappen ( END indikatorn visas). Tryck därefter på ANNEL upp eller ner knappen tills önskad stopptimme visas på displayen. 9 Tryck på SELECT knappen. Tryck därefter på ANNEL upp eller ner knappen tills önskad stoppminut visas på displayen. END END TUE TUE 0 Tryck på SELECT knappen. Tryck därefter på ANNEL upp eller ner knappen tills önskad kanal visas på displayen. Tryck på SELECT knappen. Programmeringsnumret blinkar på displayen. Upprepa steg [] till [] för varje inspelningstillfälle som skall programmeras. 4 Tryck på FUNCTION/TIMER knappen för att aktivera timerinspelningen. indikatorn tänds på displayen. Samtliga programmeringar som finns lagrade visas i följd på displayen. Om olika timerprogrammeringar överlappar varandra tidsmässigt kommer det första inspelningstillfället att prioriteras. PROGRAM PROGRAM FRI END TUE PROGRAM 9:00 0:00 :00 :00 Tryck på SELECT knappen. Tryck därefter på ANNEL upp eller ner knappen tills önskad bandhastighet visas på displayen. END TUE I figuren ovan förklaras hur inspelningen sker när timerprogrammeringar överlappats tidsmässigt. (Den skuggade delen är det som spelas in.) 09:00 - :00 för PROGRAM :00 - :00 för PROGRAM :00 - för PROGRAM För inställning av VPS/PDC-kontrollen på modellerna 9A-04 och 9A-404, trycker du på VPS/PDC knappen, så att - visas på displayen. Om du inte vill ha VPS/PDC hoppar du över detta steg. END TUE S 8

21 TIMERINSPELNING Dagligtimer (Måndag till Söndag) För att spela in ett program vid samma tid och samma kanal varje dag, följs steg [] till [] på sidan följt av steg [4a] nedan. 4a Tryck på SELECT knappen. Tryck därefter på ANNEL/SET upp eller ner knappen tills alla dagsindikatorerna blinkar på displayen. Fortsätt med steg [6] och framåt på sidan. Veckodagstimer (Måndag till fredag) För att spela in ett program vid samma tid och samma kanal varje dag från Måndag till Fredag, följs steg [] till [] på sidan följt av steg [4b] nedan. 4b Tryck på SELECT knappen. Tryck därefter på ANNEL/SET upp eller ner knappen tills MON till FRI indikatorerna blinkar på displayen. SUN MON TUE WED THU FRI SAT START START MON TUE WED THU FRI 4c Tryck på SELECT knappen. Tryck därefter på ANNEL/SET upp eller ner knappen tills WEEKLY indikatorn och önskad veckodag blinkar på displayen. Fortsätt med steg [6] och framåt på sidan. Att radera inställning Videon måste vara påslagen. Timern måste vara avaktiverad. Tryck på PROG.ECK knappen. Tryck på ANNEL/SET upp eller ner knappen tills det programnummer som skall raderas visas på displayen. START SUN WEEKLY Tryck på ADD/DELETE knappen. START WED DATE Fortsätt med steg [6] och framåt på sidan. START Veckotimer För att spela in ett program vid samma tid och samma kanal varje vecka, följs steg [] till [] på sidan följt av steg [4c] nedan. Det valda programmeringsnumret och dess inställningar kommer att raderas. 4 Tryck på PROG.ECK knappen för att återgå till normalläge och visa klockan på displayen. FRI 9 S

21A-620 21A-720 21A-624 (VPS/PDC) 21A-724 (VPS/PDC)

21A-620 21A-720 21A-624 (VPS/PDC) 21A-724 (VPS/PDC) Bruksansvisning DS Svenska DK Dansk Brugsansvisning Modell A-60 A-70 A-64 (VPS/PDC) A-74 (VPS/PDC) Videobandspelare Videorecorder PLAY REW REC OTR STOP/EJECT F.FWD PAUSE STILL VIDEO L AUDIO R FUNCTION

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable Lenco L-69 USB SKIVSPELARE Direct Encoding Turntable Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VARNING: Användning

Läs mer

Bruksanvisning. CD spelare CD.7. audio pro

Bruksanvisning. CD spelare CD.7. audio pro Bruksanvisning CD spelare CD.7 1 Introduktion Vi gratulerar till Ditt val av denna Audio Pro produkt. CD spelaren är tillverkad för att tillgodose högt ställda krav på ljudåtergivning, kvalité, design

Läs mer

DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare

DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare Swedish DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare Svensk bruksanvisning www.denver-electronics.com SÂKERHETSÅTGÄRDER För att undvika att anläggningen skadas bör den inte förvaras på ställen som är extremt

Läs mer

GRATTIS TILL ER NYA PRODUKT! Denna hotline gäller endast för produkter från Dangaard Electronics. Märke: FUNAI Modell nr.

GRATTIS TILL ER NYA PRODUKT! Denna hotline gäller endast för produkter från Dangaard Electronics. Märke: FUNAI Modell nr. E8B04ED(SV).fm Page 1 Wednesday, May 24, 2006 1:06 PM DVD/CD-SPELARE & VIDEO KASSETTSPELARE Användarhandbok PAL GRATTIS TILL ER NYA PRODUKT! Denna hotline gäller endast för produkter från Dangaard Electronics

Läs mer

Swedish DM-18. Bärbar CD-spelare. Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics.

Swedish DM-18. Bärbar CD-spelare. Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics. DM-18 Bärbar CD-spelare Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SÂKERHETSÅTGÄRDER För att undvika att anläggningen skadas bör den inte förvaras

Läs mer

Produkten Ni köpt håller högsta kvalitet och använder sig av trådlösa signaler för att skicka bild i färg samt stereoljud.

Produkten Ni köpt håller högsta kvalitet och använder sig av trådlösa signaler för att skicka bild i färg samt stereoljud. Tack för att du valt våra produkter! Produkten Ni köpt håller högsta kvalitet och använder sig av trådlösa signaler för att skicka bild i färg samt stereoljud. Läs igenom manualen innan Ni påbörjar installationen.

Läs mer

Programmering av Tidur E 18 978 85

Programmering av Tidur E 18 978 85 Programmering av Tidur E 18 978 85 Programmering av Tidur E 18 978 85... 1 1 Funktion... 2 2 Programmering... 2 2.1 Inställning av aktuella data... 2 2.1.1 Inställning sommar-/vintertid... 2 2.1.2 Inställning

Läs mer

Digitala Kopplingsur DATA Micro+ DATA MICRO 2+

Digitala Kopplingsur DATA Micro+ DATA MICRO 2+ DATA MICRO+ Programmeringsexempel hittar du längst bak i denna manual (fr sid 5) Instruktioner Beskrivning DATA MICRO+ är ett kopplingsur utvecklat för att kontrollera vilken elektrisk installation som

Läs mer

REFLEXION. Skivspelare med stereoradio och usb/sd-kodning. TTR-8632UCE INSTRUKTIONSMANUAL

REFLEXION. Skivspelare med stereoradio och usb/sd-kodning. TTR-8632UCE INSTRUKTIONSMANUAL REFLEXION Skivspelare med stereoradio och usb/sd-kodning. TTR-8632UCE INSTRUKTIONSMANUAL VARNINGAR Utropstecknet med en triangel är en varningssymbol som gör användaren uppmärksam på viktiga instruktioner.

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

CD/MP3 SPELARE MED SKIVSPELARE, STEREO RADIO, KASSETTBANDSSPELARE, BLUETOOTH OCH USB ENCODING HIF-1899TUMPK

CD/MP3 SPELARE MED SKIVSPELARE, STEREO RADIO, KASSETTBANDSSPELARE, BLUETOOTH OCH USB ENCODING HIF-1899TUMPK CD/MP3 SPELARE MED SKIVSPELARE, STEREO RADIO, KASSETTBANDSSPELARE, BLUETOOTH OCH USB ENCODING HIF-1899TUMPK Svensk Instruktions Manual SVENSKA 1 Utropstecknet inom en triangel är en varningssymbol för

Läs mer

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk.

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. 2 INNEHÅLL Introduktion Knappfunktioner Installation Placering Uppkoppling av basstationen Laddning av handenheten

Läs mer

Video Cassette Recorder

Video Cassette Recorder 3-090-239-13 (1) SE Video Cassette Recorder Bruksanvisning PAL SLV-SE840D/E SLV-SE747E SLV-SE740D/E SLV-SX740D/E SLV-SE640D/E SLV-SE240D 2004 Sony Corporation VARNING Utsätt inte videobandspelaren för

Läs mer

Blackstar KTL-2002C. Delar & Komponenter MANUAL SVENSKA

Blackstar KTL-2002C. Delar & Komponenter MANUAL SVENSKA Blackstar KTL-2002C MANUAL SVENSKA Teknikmagasinet Sweden AB, Box 637, 175 27 Järfälla - Tel: 08-4451030 Delar & Komponenter 1. Linje uttag 2. Finns ej på den Europeiska modellen 3. Uttag för 9V Adapter

Läs mer

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE PORTABEL MP3 / CD-SPELARE MANUAL Art nr: 080315 FÖRKLARING AV KNAPPAR 1. Display 2. Uttag för batterieliminator 3. Recharge switch 4. ESP / Sök katalog (gäller endast MP3 uppspelning) 5. Batterilucka 6.

Läs mer

Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406

Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406 Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406 Denna bruksanvisning måste genomläsas innan du använder spelaren för första gången. stöder MP3, CD-DA och Video-CD (VCD 2,0) spelar också kopierade

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

BRUKSANVISNING SÄKERHETEN FRÄMST VIDEOBANDSPELARE HR-V610E HR-V611E HR-V612E SVENSKA

BRUKSANVISNING SÄKERHETEN FRÄMST VIDEOBANDSPELARE HR-V610E HR-V611E HR-V612E SVENSKA SW VIDEOBANDSPELARE HR-V610E HR-V611E HR-V612E SVENSKA BRUKSANVISNING LPT0915-009A Tryckt i Kina COPYRIGHT 2004 VICTOR COMPANY OF JAPAN, LTD. 0304ASR-PR-BJ SÄKERHETEN FRÄMST... 1 Knappar, uttag och indikatorer...

Läs mer

Bruksanvisning OPTIMAX

Bruksanvisning OPTIMAX B R U K S A N V I S N I N G F r a m k a l l n i n g s m a s k i n O P T I M A X 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna Innehållsförteckning sid 1.0 Säkerhetsföreskrifter 3 2.0 Testkörning

Läs mer

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare POWER LED INDICATOR LED DISPLAY OPEN (CD COMPARTMENT DOOR OPEN) MICROPHONE MICROPHONE ON/OFF

Läs mer

Bruksanvisning. Maxcom KXT400

Bruksanvisning. Maxcom KXT400 Bruksanvisning Maxcom KXT400 Egenskaper Nummerpresentatör (CID) för FSK och DTMF Skärm med bakgrundsbelysning Kontrasten på skärmen kan ändras Minne för ingående- och utgående telefonnummer R-knapp, Redial

Läs mer

Bruksanvisning. FÄRG TV/Videobandpelare/DVD TRIPLE COMBO TVD-A2104PT INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Bruksanvisning. FÄRG TV/Videobandpelare/DVD TRIPLE COMBO TVD-A2104PT INNEHÅLLSFÖRTECKNING T6100EA(SW)_KAIHAN.fm Page 1 Wednesday, April 6, 2005 6:44 PM FÄRG TV/Videobandpelare/DVD TRIPLE COMBO TVD-A2104PT Bruksanvisning PAL INNEHÅLLSFÖRTECKNING Försiktighetsåtgärder...2 LASERSÄKERHET...2 VIKTIGT...2

Läs mer

Snabbguide för HD-4ct

Snabbguide för HD-4ct Fjärrkontrollen 1 18 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Pos. Beskrivning 1 Stäng och starta mottagaren 2 Kanalval / knappa in värden i menyer 3 Växlar

Läs mer

För att bevara apparaten i detta skick och för säker användning måste du som användare följa instruktionerna i denna bruksanvisning!

För att bevara apparaten i detta skick och för säker användning måste du som användare följa instruktionerna i denna bruksanvisning! Vecko-timer 100% återvunnet papper, klorfri blekning Den här bruksanvisningen har publicerats av Conrad Electronic GmbH, Klaus-Conrad-Straße 1, 92240 Hirschau/ Tyskland. Ingen återgivning (inklusive översättning)

Läs mer

Manual Projektorklocka Modell RM318P

Manual Projektorklocka Modell RM318P 1 Manual Projektorklocka Modell RM318P Denna klocka är tillverkad med speciell tanke på design och att den skall vara enkel att använda. Den har elektroniska komponenter av mycket hög kvalitet och har

Läs mer

Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING

Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING Varning Risk för elektrisk chock. Öppna ej skivspelaren! För att minska risken för elektrisk chock bör du aldrig öppna enheten. Ta ej bort det främre

Läs mer

BRUKSANVISNING SVENSKA

BRUKSANVISNING SVENSKA INNEHÅLL Generellt... 2 BRUKSANVISNING SVENSKA I kartongen skall det finnas 3 Batterivård. 3 Installation. 4 Översikt. 5 Funktioner. 6 Övriga funktioner.. 8 Snabbguide för att komma igång.. 9 Skötsel och

Läs mer

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8.

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8. Galcon 6051, 6054 1. Sprängskiss 1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9 8. Bajonett 10 9. Pil vattenriktning 10. Ventilhus

Läs mer

Sonic Boom SB200ss. Digitalt väckarur med vibrator och akustiskt larm. Bruksanvisning. Sonic Boom SB200ss, art nr 353020

Sonic Boom SB200ss. Digitalt väckarur med vibrator och akustiskt larm. Bruksanvisning. Sonic Boom SB200ss, art nr 353020 Sonic Boom SB200ss Digitalt väckarur med vibrator och akustiskt larm Bruksanvisning Sonic Boom SB200ss, art nr 353020 1 Innehåll Översikt 3 Test av larm funktion 4 Inställning av väckningstid 4 Ställa

Läs mer

HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550. www.roadstar.com. Svensk Manual

HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550. www.roadstar.com. Svensk Manual HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550 Svensk Manual www.roadstar.com Roadstar Management SA, via Passeggiata 7 CH 6883 NOVAZZANO (SWITZERLAND) www.roadstar.com

Läs mer

Sensorstyrd klockradio med CD. Svensk bruksanvisning

Sensorstyrd klockradio med CD. Svensk bruksanvisning Sensorstyrd klockradio med CD Svensk bruksanvisning 1. Passiv infraröd sensor 2. Driftindikator 3. CD/Radio- indikator 4. Specialfunktionsreglage 5. Klockinställningsknapp 6. Förlyssningsknapp 7. Alarm

Läs mer

Funktioner. - Ledig minneskapacitet Tryck på PLAY under inspelning, så visas hur mycket ytterligare inspelningstid som ryms på minneskortet.

Funktioner. - Ledig minneskapacitet Tryck på PLAY under inspelning, så visas hur mycket ytterligare inspelningstid som ryms på minneskortet. Funktioner - Automatisk inspelning av telefonsamtal Med inspelningsfunktionen ställd på Auto, kommer samtalen att spelas in automatiskt när luren lyfts och avslutas när telefonluren läggs på. - Anslutning

Läs mer

PORTABEL RETRO CD/MP3/USB SPELARE MED RADIO

PORTABEL RETRO CD/MP3/USB SPELARE MED RADIO PORTABEL RETRO CD/MP3/USB SPELARE MED RADIO Svensk Instruktionsmanual 1. Läs noggrant igenom dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner för framtida bruk. 3. Följ alla instruktioner och installera

Läs mer

Bruksanvisning. Modul 3095. Tidvisning. Veckonummer Välj bland följande tre veckovisningsmetoder:

Bruksanvisning. Modul 3095. Tidvisning. Veckonummer Välj bland följande tre veckovisningsmetoder: Bruksanvisning Modul 3095 C för att växla mellan klockans funktioner. L i valfri funktion för att tända klockans belysning. Tidvisning Stoppur Minnesfunktion Timer Alarm Tidvisning PM-indikator Timmar

Läs mer

DT-F1. Svensk bruksanvisning

DT-F1. Svensk bruksanvisning DT-F1 Svensk bruksanvisning 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kontroller Av och på knappen (Strömbrytare) Minnesknapp samt val av frekvensområde till Snabbvalsknapparna Snabbvalsknapp stegvis byte av

Läs mer

Easi-Listener. Garanti & Support. Teknisk Support

Easi-Listener. Garanti & Support. Teknisk Support Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Vid missbruk av det Easi-Listener eller vid öppning av enheten upphör garantin. Allt utöver garantireparationer

Läs mer

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920 Installationsguide VARNING FÖR ATT UNDVIKA BRANDRISK OCH ELEKTRISK STÖT, UTSÄTT EJ DENNA APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT Viktiga säkerhetsföreskrifter - Läs dessa instruktioner - Behåll dessa instruktioner

Läs mer

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP Tekniska data Produkten levereras med aktuellt datum och klockslag inställt. Automatisk växling vinter-/sommartid. Programmeringsknapp - för förbikoppling

Läs mer

PORTABEL STEREO MW/FM/FM-STEREO RADIO-RECORDER MED CD/CD-R/CD- RW/MP3 SPELARE, USB PORT OCH MMC/SD KORTLÄSARE, MED ANTI- SHOCK FUNKTION.

PORTABEL STEREO MW/FM/FM-STEREO RADIO-RECORDER MED CD/CD-R/CD- RW/MP3 SPELARE, USB PORT OCH MMC/SD KORTLÄSARE, MED ANTI- SHOCK FUNKTION. PORTABEL STEREO MW/FM/FM-STEREO RADIO-RECORDER MED CD/CD-R/CD- RW/MP3 SPELARE, USB PORT OCH MMC/SD KORTLÄSARE, MED ANTI- SHOCK FUNKTION. RCR-4650USMP Svensk Manual www.roadstar.com Roadstar Management

Läs mer

Zodiac Me2You Privat Mobil Radio. Användarhandbok

Zodiac Me2You Privat Mobil Radio. Användarhandbok Zodiac Me2You Privat Mobil Radio Användarhandbok Introduktion Privat mobil radio(pmr) låter dig prata med så många människor du vill, så ofta du vill, utan licens eller samtalsavgifter. Den är väldigt

Läs mer

DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50

DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50 TIMER ON DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50 Luftutblåsning Luftkonditioneringsanläggningen består av två enheter som är förbundna med köldmedierör samt elkablar. Inomhusdelen placeras i utrymme som skall

Läs mer

DMR-180/184/188 SNABBMANUAL

DMR-180/184/188 SNABBMANUAL DMR-180/184/188 SNABBMANUAL Det första man bör göra är att byta språk. All navigation kan skötas med Fjärrkontroll eller Mus Börja med att trycka på Menu på fjärrkontrollen alternativt högerklicka med

Läs mer

LexCom Home Certifieringsutbildning

LexCom Home Certifieringsutbildning Användarens önskemål på funktioner, ex : Förse alla TV-apparater med en stabil signal av god kvalité oavsett antal anslutna TV. Accessmöjlighet av videokälla i alla rum Möjlighet att välja kanal på Sat-mottagaren

Läs mer

SCENER. Att ändra i en scen

SCENER. Att ändra i en scen 192 DMX kanaler 12 armaturer med upp till 16 kanaler 30 banker med 8 scener i varje ( totalt 240 scener) 6 programmerbara chases med totalt 240 scener i varje 8 reglar för kanal kontroll Signerbar Joystick

Läs mer

Klockslag resp. kopplingstid

Klockslag resp. kopplingstid 1. Bruksanvisning 2 1.0 Förord Läs igenom bruksanvisningen noggrant, så att alla urets fördelar kan utnyttjas optimalt. Programmeringen av detta mikroprocessortyrda ur sker enkelt och logiskt. Uret kan

Läs mer

L82. Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

L82. Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. L82 Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. Hej och tack för att du köpt en produkt! Vi hoppas

Läs mer

BeoSound 9000. Handbok

BeoSound 9000. Handbok BeoSound 9000 Handbok BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Handbokens innehåll 3 Du har två guider till din hjälp när du ska lära dig om Bang & Olufsen-produkten. Handboken Referensboken

Läs mer

Användarhandbok Luftkonditionering Breeze www.trygghandel.se 0771-222030

Användarhandbok Luftkonditionering Breeze www.trygghandel.se 0771-222030 2008-07-08. Sida 1 av 14 Användarhandbok Luftkonditionering Breeze 2008-07-08. Sida 2 av 14 Förord Gratulerar till ditt val av Luftkonditionering Denna manual är generell för fler modeller av luftkonditioneringar,

Läs mer

BÄRBAR CD/MP3 BOOMBOX MED ANALOG RADIO OCH KASSETTBANDSPELARE

BÄRBAR CD/MP3 BOOMBOX MED ANALOG RADIO OCH KASSETTBANDSPELARE BÄRBAR CD/MP3 BOOMBOX MED ANALOG RADIO OCH KASSETTBANDSPELARE CKR01 SVENSK MANUAL SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs igenom hela denna manual innan användning. Spara manualen för framtida bruk. VARNINGAR För att

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL. Sändare. Mottagare SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

INSTRUKTIONSMANUAL. Sändare. Mottagare SÄKERHETSFÖRESKRIFTER INSTRUKTIONSMANUAL Sändare Mottagare SÄKERHETSFÖRESKRIFTER - För att förhindra kortslutningar bör denna produkt endast användas inomhus och i torra utrymmen. Utsätt inte komponenterna för regn eller väta.

Läs mer

Falck 5700 Kari StyrBox ver.3

Falck 5700 Kari StyrBox ver.3 Bruksanvisning Falck 5700 Kari StyrBox ver.3 Art.nr.: 538 002 Falck 5700 Kari StyrBox är ett hjälpmedel till personer som har behov att brytarstyra elektriska, batteridrivna eller IR-styrda apparater.

Läs mer

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049. 08-2009-A here

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049. 08-2009-A here TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049 Start Snabbinstallationsguide Daglig användning 08-2009-A here Se en mera utförlig beskrivning på www.triax.com Start Vad medföljer Anslutning till

Läs mer

A WORLD OF LISTENING DPR-2. FM RDS/DAB Digital Radio. - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången -

A WORLD OF LISTENING DPR-2. FM RDS/DAB Digital Radio. - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången - A WORLD OF LISTENING DPR-2 FM RDS/DAB Digital Radio - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången - Innehåll Knappar & exteriör 1 Återställa radion 8 Batteridrift 2 Hörlursuttag 8

Läs mer

Slutrapport för laboration i MDI

Slutrapport för laboration i MDI Slutrapport för laboration i MDI Michael Rotstein 770629-0199 Mikael Thorsson 750301-0550 Innehållsförteckning Inledning sid 1 Utvecklingsprocessen steg för steg sid 1 Första steget sid 1 Steg två sid

Läs mer

För att bevara produkten i detta skick och för säker användning måste du som användare följa bruksanvisningen!

För att bevara produkten i detta skick och för säker användning måste du som användare följa bruksanvisningen! Översatt från engelska av Elisabeth Gustavsson Universaltermostat UT 100 Bruksanvisning Artikelnummer 615910 Denna bruksanvisning hör till produkten. Den innehåller viktig information om driftsättning

Läs mer

Centronic SunWindControl SWC510

Centronic SunWindControl SWC510 Centronic SunWindControl SWC510 sv Montage- och bruksanvisning sol- och vindstyrenhet med radiomottagare Viktig information för: montörer/ elektriker/ användare Denna anvisning ska finnas tillgänglig tillsammans

Läs mer

BeoCom 2500 kan byggas ut med en fjärrkontrollmodul för styrning av volymen från de flesta audio och videosystemen från Bang & Olufsen.

BeoCom 2500 kan byggas ut med en fjärrkontrollmodul för styrning av volymen från de flesta audio och videosystemen från Bang & Olufsen. BeoCom 2500 är en användarvänlig telefon med många praktiska och tidsbesparande funktioner, som underlättar och gör telefonerandet till ett nöje. Den lätta och formriktiga telefonluren tillsammans med

Läs mer

Bruksanvisning. Med en BeoLink Active utrustning och ett par aktiva Bang & Olufsen högtalare får ditt Bang & Olufsen system en extra dimension.

Bruksanvisning. Med en BeoLink Active utrustning och ett par aktiva Bang & Olufsen högtalare får ditt Bang & Olufsen system en extra dimension. B E O L I N K A C T I V E 1 Med en BeoLink Active utrustning och ett par aktiva Bang & Olufsen högtalare får ditt Bang & Olufsen system en extra dimension. Nu kan du spela vilken programkälla du vill (audio

Läs mer

KONTROLLSKÅP WEATHERMATE 6 & 12

KONTROLLSKÅP WEATHERMATE 6 & 12 BRUKSANVISNING KONTROLLSKÅP WEATHERMATE 6 & 12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KONTROLLSKÅP WM Sid. El installation 1 Att komma igång med Weathermate 2 Introduktion 3 Funktioner 3 Att ställa in datum och tid 3 Grundläggande

Läs mer

KVARTURET BRUKSANVISNING. Gewa AB

KVARTURET BRUKSANVISNING. Gewa AB KVARTURET BRUKSANVISNING Innehåll Sida Beskrivning av funktionen 1 Inkodning av tidpunkt på ett bildkort 2 Lägga i och ta ur bildkort 3 Kontroll och inställning av den inbyggda klockan 3 Användning av

Läs mer

Handbok. Arbetsplatsradio Art.nr. 4162007

Handbok. Arbetsplatsradio Art.nr. 4162007 Handbok Arbetsplatsradio Art.nr. 4162007 SÄKERHET VARNING! UNDVIK BRAND OCH RISKEN FÖR ELEKTRISK STÖT GENOM ATT INTE UTSÄTTA DEN HÄR RADION FÖR REGN ELLER FUKT. DENNA PILFÖRSEDDA BLIXT I EN VARNINGSTRIANGEL

Läs mer

1. Sprängskiss. 2. Montering av automatventilen

1. Sprängskiss. 2. Montering av automatventilen Galcon 6001 1. Sprängskiss 1. Övre Lock 2. Fönster 3. Nedre lock 4. Batteri 5. Solenoid 6. Ventilvred 7. Bajonett 8. Pil vattenriktning 9. Ventilhus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2. Montering av automatventilen 2.1

Läs mer

Bruksanvisning för mottagare kärnkraftslarm

Bruksanvisning för mottagare kärnkraftslarm Bruksanvisning för mottagare kärnkraftslarm Detta är en mottagare som är framtagen för att varna om det inträffat en händelse i kärnkraftverket. Mottagaren kan ta emot tre olika nivåer av larm, som skiljer

Läs mer

Före du använder din pedometer

Före du använder din pedometer Instruktionsmanual Före du använder din pedometer Varning Undvik att ha pedometern i direkt solljus, - Undvik slag eller hög tryck mot LCD-displayen, - Använd inte vätskor för att rengöra pedometern, -

Läs mer

Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning)

Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning) KENWOOD DP-K1000 Kompakt CD-spelare Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning) SID. 6 På den här CD-spelaren kan du spela såväl musik-cd som ljudfiler typ MP3, WMA

Läs mer

BRUKSANVISNING. Logger XL

BRUKSANVISNING. Logger XL BRUKSANVISNING 000426 Logger XL Logger XL OBS! Om mellanproppen sitter ensam (utan en telefon i "ryggen") i jacket, bryts alla efterliggande jack bort. Om den skall sitta utan en telefon inkopplad kan

Läs mer

INSTALLATIONS guide Altus RTS

INSTALLATIONS guide Altus RTS Ref. 000071 Svensk -01 INSTALLATIONS guide Altus RTS Elektroniskt styrd rörmotor med RTS radiomottagare, sol- & vindautomatik SOMFY Altus RTS är en rörmotor med inbyggd RTS radiomottagare, sol- & vindautomatik

Läs mer

CL100. Borrmall. Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator. INNEHÅLL Bildöversikt...2-3 Inledning...4

CL100. Borrmall. Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator. INNEHÅLL Bildöversikt...2-3 Inledning...4 CL100 Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator Art nr 273010 Återförsäljare Bruksanvisning Borrmall 80 mm Bo Edin AB är en världsledande innovatör och leverantör av högkvalitativa hörselprodukter.

Läs mer

EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 464234. Rev C SE

EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 464234. Rev C SE Bruksanvisning EPIsafe 2 GSM-modul Art.nr: 464234 Rev C SE Innhold 1. Introduktion:... 2 2. Artiklar som medföljer:... 3 3. SIM-kort... 3 4. Inkoppling av GSM-modul... 4 5. Uppstart... 4 6. Kodning av

Läs mer

Lathund Olympus DM-5

Lathund Olympus DM-5 Iris Hjälpmedel Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Spelarens olika delar... 3 Inledning... 4 Batteri... 4 Ladda batteriet... 4 Sätta på och stänga av spelaren... 4 Sätta på... 4 Stänga av...

Läs mer

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning Svensk bruksanvisning Kontroller & Uttag Framsidan 1. FOLDER: Uppspelning mapp. 2. NEXT: byt till nästa spår. Tryck och håll ned för att snabbspola framåt. 3. PREV: byt till föregående spår. Tryck och

Läs mer

LÄR KÄNNA DIN TELEFON

LÄR KÄNNA DIN TELEFON SNABBGUIDE LÄR KÄNNA DIN TELEFON Ström PÅ: tryck och håll inne strömknappen i 3 sekunder. Ström Av: tryck och håll inne strömknappen i 3 sekunder, och välj stäng av. ÖVERBLICK 1, Volymknappar 2, Strömknappen

Läs mer

HR-DVS2EU BRUKS- ANVISNING. Mini DV/S-VHS VIDEOBANDSPELARE SVENSKA ALLRA FÖRST INNEHÅLL SE AUTOMATISK INSTÄLLNING PÅ BAKSIDAN

HR-DVS2EU BRUKS- ANVISNING. Mini DV/S-VHS VIDEOBANDSPELARE SVENSKA ALLRA FÖRST INNEHÅLL SE AUTOMATISK INSTÄLLNING PÅ BAKSIDAN VPS/PDC PROG DAILY/QTDN. AUX : WEEKLY/HEBDO SEC EXPRESS ENTER/ENTREE OK + DV IN/OUT ENTREE/SORTIE DV DV VHS DUB COPIE INSERT PR A.DUB S-VHS ET R.A.EDIT IN/OUT START PULL-OPEN Mini DV/S-VHS VIDEOBANDSPELARE

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Vid missbruk av det Speed Tracker eller vid öppning av enheten upphör garantin. Allt utöver garantireparationer

Läs mer

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD TELECO AUTOMATION SRL Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TEL: ++9.0. FAX: ++9.0. - www.telecoautomation.com Detta dokument tillhör Teleco Automation Srl som har exklusiv rätt till all

Läs mer

ANVÄNDARINSTRUKTIONER

ANVÄNDARINSTRUKTIONER ANVÄNDARINSTRUKTIONER Bluetooth-klockradio MODELL: DENVER CRB-818 Den blinkande blixten och pilhuvudet inom triangeln är ett varningstecken för "farlig spänning" inuti produkten. VARNING: För att minska

Läs mer

Lättmonterad termometerplatta med isvarning Modell: EW102

Lättmonterad termometerplatta med isvarning Modell: EW102 Lättmonterad termometerplatta med isvarning Modell: EW102 BRUKSANVISNING INNEHÅLL Produktöversikt...2 Vy framsida...2 Vy baksida...2 Sensor...3 Att komma igång...3 Installation av huvudenhet...3 Installation

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

Fjärrkontroll Telis 16 RTS

Fjärrkontroll Telis 16 RTS Fjärrkontroll Telis 16 RTS Bruksanvisning Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis 16 RTS Silver Art.nr.: 1811021 Fjärrkontroll Telis 16 RTS 16-Kanalsfjärrkontroll Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis

Läs mer

SA031 SmartDialer. Bruksanvisning

SA031 SmartDialer. Bruksanvisning SA031 SmartDialer Bruksanvisning 1 Inledning SA 031 fungerar som en förlängningssladd till telefonen men påverkar inte telefonens vanliga funktion eller andra sladdar. Den har en enkelzonsfunktion och

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS + Tovenco Damper System + Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4 P1 Manual Innehåll Om instruktionen... 3 Varning... 3 1. Introduktion... 3 1.1 Standardfunktioner... 3 1.2 Specifikationer... 4 1.3 Display... 4 1.4 Tangentbord... 5 1.5 Batteri... 6 1.6 Felmeddelande...

Läs mer

BRUKSANVISNING TRC-1490 Trådlös inomhus och utomhus väderstation

BRUKSANVISNING TRC-1490 Trådlös inomhus och utomhus väderstation BRUKSANVISNING TRC-1490 Trådlös inomhus och utomhus väderstation LOW BATTERY OUTDOOR SENSOR INDOOR TEMPERATURE / ( C/ F) SET / ALARM SNOOZE /CHANNEL / ALARM ON-OFF OUTDOOR TEMPERATURE WIRLESS TRANSMISSION

Läs mer

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning Svensk bruksanvisning Inuti produkten finns elektricitet. Därför är det viktigt att aldrig öppna upp produkten då kroppsskada kan uppstå! CD: Har enheten CD spelare finns även laserstrålar inuti, dessa

Läs mer

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058 Användarmanual Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010 Art Nr. 1-3058 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com

Läs mer

Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor.

Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor. Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor. Innehåll och funktioner Funktioner KAMERA: 1. Antenn 2.

Läs mer

Marantz PMD620 snabbmanual

Marantz PMD620 snabbmanual 2008-10-22 Marantz PMD620 snabbmanual Översikt Marantz PMD620 är en inspelningsmaskin som spelar in ljud på ett SD minneskort (medföljer ej vid lån i SC). Den kan spela in mp3-filer eller wav-filer (full

Läs mer

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*).

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*). web edition quick guide RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM DUAL SCREEN Din bil är utrustad med en exklusiv multimediaanläggning. Rear Seat Entertainment-systemet utökar bilens ordinarie ljudanläggning

Läs mer

Telia Pen Numerik Personsökaren i pennformat

Telia Pen Numerik Personsökaren i pennformat TEKNISKA DATA Personsökare för Ton- och Numeriksökning. Telia Pen Numerik Personsökaren i pennformat Batteri: 1,5 V alkaliskt batteri, typ IEC LR6. Räcker 1 500 timmar. Dimensioner: Bredd: 24 mm Höjd:

Läs mer

Roadstar - STEREOKLOCKRADIO FÖR KÖKET MED CD-SPELARE, DUBBELLARM OCH FJÄRRKONTROLL Bruksanvisning Artikelnummer 341813

Roadstar - STEREOKLOCKRADIO FÖR KÖKET MED CD-SPELARE, DUBBELLARM OCH FJÄRRKONTROLL Bruksanvisning Artikelnummer 341813 Roadstar - STEREOKLOCKRADIO FÖR KÖKET MED CD-SPELARE, DUBBELLARM OCH FJÄRRKONTROLL Bruksanvisning Artikelnummer 341813 CLR-2970KCDRC Din nya radio/cd-spelare tillverkades och sattes ihop under Roadstars

Läs mer

Användarinstruktioner

Användarinstruktioner Allmän information Motorenheten typ D Compact fungerar tillsammans med Pumptyperna PA-W samt PB-W i alla Ergoswiss hydrauliska system. Systemet styrs med hjälp av en sladdförsedd kontrollpanel. 1 Systemet

Läs mer

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING Carrie ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING INLEDNING Tack för att du valt Carrie telefonen. Vi hoppas att du skall ha mycket glädje av den. Läs igenom instruktionerna och skötselråd för att utnyttja

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning för LCD-soldator (skärm) S Passande till: SR 140 Duo Digital, SR 220 Duo Digital, SR 330 Duo Digital, MPPT 165 Duo Digital, MPPT 250 Duo Digital, MPPT 350 Duo Digital V 1.47 Bråten Vitsand 406, 685 94

Läs mer

Styrning från telefon. Styrning mellan två Robofonsändare. Styrning via SMS. Styrning via dator

Styrning från telefon. Styrning mellan två Robofonsändare. Styrning via SMS. Styrning via dator Styrning från telefon Styrning mellan två Robofonsändare (Robofon/Googol) Styrning via SMS Styrning via dator Styrning lokalt INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄN BESKRIVNING... 3 2. FJÄRRSTYRNING I ALLMÄNHET...

Läs mer

Aktiv DVB-T Inomhus Antenn SRT ANT 12

Aktiv DVB-T Inomhus Antenn SRT ANT 12 Aktiv DVB-T Inomhus Antenn SRT ANT 12 Användarmanual 1.0 Introduktion Tack för att du väljer STRONG SRT ANT 12 DVB-T antennen. Denna antenn är speciellt designad till användning för mottagning av digital

Läs mer

Grand 7 DVB-T TV. Användarmanual. Svenska

Grand 7 DVB-T TV. Användarmanual. Svenska Grand 7 DVB-T TV Användarmanual Svenska Innehåll 1. VÄLKOMMEN TILL GRAND 7 DVB-T TV...2 1.1 Introduktion...2 1.2 Egenskaper...3 1.3 Förpackningens innehåll...3 1.4 Anslutningar och reglage...4 2. KOM IGÅNG...5

Läs mer