19A A-204 (VPS/PDC) 19A-404 (VPS/PDC)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "19A-400 19A-204 (VPS/PDC) 19A-404 (VPS/PDC)"

Transkript

1 Bruksansvisning DS Svenska Brugsansvisning Modell 9A-00 9A-400 9A-04 (VPS/PDC) 9A-404 (VPS/PDC) Videobandspelare Videorecorder REW PLAY F.FWD REC/OTR STOP/EJECT PAUSE/STILL FUNCTION TAPE SPEED ANNEL TODAY TIMER REC START END AUTO RETURN PAL

2 4 5 6 REW PLAY F.FWD REC/OTR STOP/EJECT PAUSE/STILL FUNCTION TAPE SPEED ANNEL TODAY TIMER REC START END AUTO RETURN AV (DECODER) AV (TV) RF ADJUST ch 40ch RF OUT AERIAL 0 9 8

3 INNEHÅLL Knappar och funktioner... Egenskaper... Förberedelser...4 Viktigt...4 Strömförsörjning...4 Observera...4 Fuktindikator...4 Skötsel...5 Fjärrkontroll 9A-00 / 9A Installera batterier...6 Handhavande av fjärrkontrollen...7 Fjärrkontroll 9A-400 / 9A Installera batterier...8 Handhavande av fjärrkontrollen...9 Inställning av videokanal...0 Antenninkoppling...0 Inkoppling via EURO-A/V (SCART) kontakt...0 AV (TV) kontakt till TV-apparat...0 AV (DECODER) In koppling av ytterligare externa apparater...0 Val av extern bildkälla...0 Inställning av videokanal... Spara TV-program... Automatisk kanalinställning... Manuell kanalinställning... Radera inställd kanal... Förflytta programplatser...4 Ställa klockan...5 Spela in och titta på samma program...6 Utesluta delar under inspelningen...6 Spela in ett program och titta på ett annat...6 Timerinspelning...7 Dagligtimer (Måndag till Söndag)...9 Veckodagstimer (Måndag till Fredag)...9 Veckotimer...9 Att radera inställning...9 Att kontrollera timerprogrammering...0 Att stoppa en timerinspelning...0 Auto Return...0 VPS/PDC (9A-04 / 9A-404)... Timerinspelning samma dag... Att kontrollera start-/stopptider... Att radera 4-timmars timerprogrammet... OTR inspelning (Snabbtimer)...4 Avspelning...5 Räkneverksminne...6 Barnsäkring (Parents Lock)...7 Specialfunktioner 9A-00 / 9A Automatisk repetition...5 Specialfunktioner 9A-400 / 9A Index Search (Indexsökning)...0 Time Search (Tidsökning)...0 Quick-Find (Snabbsökning)...0 Videokassetter... Felsökningsguide... Tekniska data...4 Anteckna serienummret som finns på baksidan av apparaten. Fyll även i övrig information och spara denna bruksanvisning på en säker plats i hemmet. Denna information kan hjälpa dig vid en evenuell stöld av apparaten. Inköpsdatum Inköpsställe Inköpsadress Telefonnummer Modellnummer Serienummer S

4 KNAPPAR O FUNKTIONER Kassettlucka STOP knapp Tryck för att stoppa bandrörelser. EJECT knapp Tryck för att ta ut kassetten när videon står i stoppläge. REW knapp Tryck för att spola tillbaka bandet eller snabbspola med bild bakåt. Tryck på PLAY knappen för att återgå till normal avspelning. 4 PLAY knapp Tryck för att starta avspelning av en kassett. 5 F.FWD knapp Tryck för att spola fram bandet eller snabbspola med bild framåt. Tryck på PLAY knappen för att återgå till normalavspelning. 6 PAUSE/STILL knapp Tryck för att tillfälligt stoppa av- eller inspelningen. 7 AUTO RETURN knapp Tryck för att spola tillbaka bandet till den position där en inspelning startade. 8 TODAY TIMER REC knapp Tryck för att ställa in 4-timmars timern. START knapp Tryck för att bestämma starttid för inspelning med 4-timmars timern. END knapp Tryck för att bestämma sluttid för inspelning med 4-timmars timern. 9 REC knapp Tryck för att starta inspelningen. OTR knapp Tryck för att starta snabbtimern. (Endast från videobandspelaren.) 0 ANNEL knappar Tryck för att välja kanal. Tracking funktion Tryck på upp eller ner knappen för att minimera videobrus (linjer eller punkter i bilden) vid avspelning. TAPE SPEED knapp Tryck för att välja önskad inspelningshastighet. (SP / LP). Digital display Visar klockan, timerinspelningar, kanalen, räkneverk etc. Mottagardel för fjärrkontrollen Mottagare som registrerar fjärrkontrollens signaler. 4 FUNCTION (/TIMER REC) knapp Tryck för att slå på och av videon eller för att aktivera timerinspelningen. 5 NÄTSLADD För inkoppling till ett vägguttag med 0V, 50Hz. 6 AV (DECODER) kontakt Euro-A/V kontakt för inkoppling av externa apparater (t ex videokamera, satellitmottagare, en annan video, decoder eller någon annan källa) med Euro-A/V kontakt. 7 AV (TV) kontakt Euro-A/V kontakt för inkoppling till en TV-apparat. 8 RF OUT kontakt För inkoppling till TV-apparatens antennkontakt. 9 AERIEL kontakt För inkoppling av antennsladd. 0 RF ADJUST Videokanalen är förinställd på UHF kanal 6. Denna behöver endast justeras om en TV-kanal sänder på samma frekvens. S

5 EGENSKAPER Automatisk till- och frånslagning Apparaten slås på automatiskt när en kassett läggs i, och slås av efter avslutad automatisk returspolning. Automatisk returspolning Spolar automatiskt tillbaka bandet vid bandslut förutom under timerinspelning. Digital tracking(dtr) Justerar automatiskt trackingen för varje band du lägger i. Två in- och avspelningshastigheter Välj mellan standard läge (SP) och long play läge (LP). 8 inspelningar under år (inklusive 4- timmars-, dag-, varje dag- och veckotimer) Den inbyggda timern gör att du kan programmera och spela in 7 program med olika tider och kanaler under år. 4-timmars timern använder programmeringsplats 8. Dagtimern tillåter inspelning Måndag till Fredag. Varje dagtimer tillåter en inspelning varje dag Måndag till Söndag och veckotimern en inspelning i veckan tills bandet är slut. 4-timmar timern Gör att du enkelt kan spela in ett program inom 4 timmar. OTR inspelning När funktionen aktiveras startar inspelningen direkt med en förutbestämd längd från 0 till 480 minuter. -stegs snabbspolning med bild Snabbspolning med bild kan ske i två hastigheter antingen framåt eller bakåt. PLL-tuner för 99 TV-program Automatisk rengöring av videohuvud Startar automatiskt varje gång en kassett läggs i eller tas ut. Programmerbar fjärrkontroll De flesta av apparatens bandtransportfunktioner kan styras från fjärrkontrollen. Tidsräkneverk Denna funktion visar i timmar, minuter och sekunder hur lång tid en in- eller avspelning varat. Displayen visar om bandet spolats tillbaka före räkneverkets 0:00:00 position. Barnsäkring För att skydda mot obefogad användning av videon, spärras knapparna på apparaten och på fjärrkontrollen. Direkta funktioner När det finns ett band ilagt och videon är avslagen, kan du genom att trycka in PLAY, REW eller F.FWD knappen starta avspelning eller spolning framåt eller bakåt utan att först slå på videon. Minnesskydd Skyddar klockans, tunerns och timerns inställningar från radering under 0 minuter vid tillfälligt strömavbrott eller om nätsladden dras ut av misstag. HYPER-band och S-kanaler, CATV klar. Automatisk returspolning Efter avslutad timerinspelning spolas kassetten automatiskt tillbaka till den position där inspelningen startade. Minnesfunktion Stoppar automatiskt bandet då räkneverket når en förutbestämd position. VPS/PDC Om videon är utrustad med denna funktion och om en TV-station sänder en VPS- eller PDC-signal, kommer det program som skall spelas in med timerfunktionen att spelas in från början till slut även om sändningstiden blivit försenad. 9A-400 / 9A-404 Indexsökning Låter dig memorera starten vid inspelningen. Tidsökning Låter dig välja den tidpunkt på bandet där in- eller avspelningen skall starta. Quick-Find (Snabbsökning) För sökning av nästa indexmärke och snabbspolning med bild. Slow motion Du kan titta på en videoinspelning med långsammare hastighet än normalt. Hastigheten kontrolleras med F.FWD och REW knappen. S

6 FÖRBEREDELSER Viktigt Använd endast videokassetter märkta med VHS. Strömförsörjning Apparatens huvudström slås på då nätkontakten stoppas i ett vägguttag med 0V, 50Hz. För att slå på apparaten trycks FUNCTION knappen in. ( indikatorn visas på displayen). Observera Försök inte öppna apparatens hölje. Där finns inga delar som du kan reparera. Överlåt all service på kvalificerad servicepersonal. Hålen och öppningarna i apparatens hölje är till för ventilation. För att apparaten skall fungera korrekt får dessa hål aldrig täckas över. Undvik också att placera apparaten i trånga utrymmen, som exempelvis bokhyllor, om inte god luftförsörjning kan anordnas. Placera inte apparaten nära starka värmekällor. Använd inte apparaten nära starka magnet-källor. Stoppa aldrig in föremål av något slag genom apparatens hål och öppningar. Detta kan orsaka elektriska överslag. Undvik att spilla vätska på apparaten. Om detta skulle ske skall apparaten lämnas in på service för översyn. Fuktindikator Fukt och kondens kan uppstå i apparaten om den flyttas från ett extremt varmt rum till en kall plats (eller vice versa). Om man spelar upp en videokassett när kondens har uppstått, kan videobandspelaren och videokassetten förstöras. Använd inte apparaten om kondens och fukt har uppstått. VARNING Undvik att utsätta apparaten för vätska eller ånga, då detta kan orsaka elektriska överslag. VIKTIGT OM UPPHOVSRÄTT Audiovisuellt material går oftast under lagen om upphovsmannarätt. Det är då förbjudet att kopiera sådant material utan att först inhämta upphovsinnehavarens tillstånd. Vi tar inte på oss ansvaret för material som spelas in och/eller kopieras utan upphovsmannens godkännande. S 4

7 SKÖTSEL Rengöring av höljet Torka av frontpanelen och övriga ytor på videon med en mjuk trasa som fuktats med ljummet vatten. Använd aldrig lösningsmedel, alkohol eller andra starka kemikalier för rengöring av videon. EU-Försäkran Direktiv: 89 / 6 / EÖF och 7 / / EÖF Vi: Funai Electric (Europe) GmbH Zeppelinstraße 7 Lüneburg, Germany förklarar hämed på eget ansvar att apparaterna, produkterna: 9A-00, 9A-04, 9A-400, 9A-404, är tillverkade i enlighet med följande normer: EN 550/A/8.994, EN 5500/.994, EN /4.995, EN /.995, EN Automatisk rengöring av videohuvud Apparaten rengör videohuvudet automatiskt varje gång en kassett läggs i eller tas ut. Efter en lång tids användande kan avspelningsbilden avbrytas och bli dålig på grund av smutsigt videohuvud. Detta innebär inte att det inspelade bandet har raderats utan att smutsavlagringar samlats på videohuvudet. Hyrkassetter, gamla och dåliga band kan orsaka detta problem. Om detta händer skall du lämna in videon för rengöring hos en kvalificerad servicetekniker. Service Om fel skulle uppstå på videon skall du inte försöka laga detta själv. Det finns inga delar i apparaten som du kan laga. Slå av videon, dra ut nätsladden ur vägguttaget och lämna apparaten till en serviceverkstad. Lüneburg, G. Carl 5 S

8 FJÄRRKONTROLL 9A-00 / 9A-04 De flesta funktioner på din video kan du bekvämt utföra med hjälp av den fjärrkontroll som ingår i leveransen. Alla knappar som har samma beteckning på videon som på fjärrkontrollen har också samma funktion. Installera batterier Öppna batterifackets lucka genom att föra luckan i pilens riktning. FUNCTION DECODER EJECT PRESET ANNEL/SET 7 Lägg stycken R6 batterier i batterifacket. Kontrollera att polariteten (+/-) blir rätt PROG. ECK RECORD REW 0 SELECT CLOCK SET/BAND PLAY STOP ADD / DELETE RESET SPEED VPS/PDC AUTO REPEAT TAPE COUNTER F.FWD MEMORY PAUSE/STILL CLOCK/ COUNTER Sätt tillbaka luckan. S 6

9 9A-00 / 9A-04 Handhavande av fjärrkontrollen FUNCTION knapp Tryck för att slå på och av videon eller för att aktivera timerinspelningen. NUMMER knappar Tryck för att välja kanal. Knapparna kan ej användas vid timerinspelning. Om kanal till 9 skall väljas, trycks först 0 knappen in följt av knapp till 9. SPEED knapp Tryck för att välja önskad inspelningshastighet. (SP / LP). VPS/PDC knapp För att slå på och av VPS- eller PDC-funktionen (9A-04). 4 PRESET knapp Tryck för att starta kanalinställning. 5 PROG.ECK knapp Tryck för att välja programmeringsnummer vid timerprogrammering. 6 SELECT knapp Tryck för att starta inställning av klockan och välja timerläge. CLOCK SET/BAND knapp För att aktivera inställningen av klockan. För att välja frekvensband för den manuella kanalinställningen. 7 REW knapp Tryck för att spola tillbaka bandet eller snabbspola med bild bakåt. Tryck på PLAY knappen för att återgå till normal avspelning. 8 RECORD knapp Tryck för att starta inspelningen. 9 STOP knapp Tryck för att stoppa bandrörelser. 0 PAUSE(/STILL) knapp Tryck för att tillfälligt stoppa av- eller inspelningen. PLAY knapp Tryck för att starta avspelning av en kassett. F.FWD knapp Tryck för att spola fram bandet eller snabbspola med bild framåt. Tryck på PLAY knappen för att återgå till normal avspelning. TAPE COUNTER MEMORY knapp Tryck för att slå på eller av räkneverksminnet. 4 ADD/DELETE knapp Tryck för att lägga till eller ta bort kanalnummer i kanalinställningsläge. TAPE COUNTER RESET knapp Tryck för att nollställa räkneverket till 0:00:00. 5 CLOCK/COUNTER knapp Tryck för att växla mellan att visa klocka och räkneverk på displayen. 6 AUTO REPEAT knapp Tryck för att automatiskt repetera avspelningen av en kassett. 7 ANNEL knappar Tryck för att välja kanal. Tracking funktion Tryck på upp eller ner knappen för att minimera videobrus (linjer eller punkter i bilden) vid avspelning. SET knappar Använd upp eller ner knappen vid inställning av klockan och kanalinställning. (Endast från fjärrkontrollen.) Stationssökningsfunktion Tryck på knappen eller för att starta sökningen. 8 EJECT knapp Tryck för att ta ut kassetten när videon står i stoppläge. 9 DECODER knapp För att aktivera AV (DECODER) kontakten under den manuella kanalinställningen. 7 S

10 FJÄRRKONTROLL 9A-400 / 9A-404 De flesta funktioner på din video kan du bekvämt utföra med hjälp av den fjärrkontroll som ingår i leveransen. Alla knappar som har samma beteckning på videon som på fjärrkontrollen har också samma funktion. Installera batterier Öppna batterifackets lucka genom att föra luckan i pilens riktning. FUNCTION DECODER EJECT PRESET 9 0 Lägg stycken R6 batterier i batterifacket. Kontrollera att polariteten (+/-) blir rätt PROG. ECK RECORD REW QUICK-FIND 0 SELECT CLOCK SET/BAND TIME PLAY STOP SEAR ADD / DELETE RESET SPEED VPS/PDC INDEX ANNEL/SET TAPE COUNTER F.FWD SLOW MEMORY PAUSE/STILL CLOCK/ COUNTER Sätt tillbaka luckan. S 8

11 9A-400 / 9A-404 Beskrivning av knapparna FUNCTION knapp Tryck för att slå på och av videon eller för att aktivera timerinspelningen. NUMMER knappar Tryck för att välja kanal. Knapparna kan ej användas vid timerinspelning. Om kanal till 9 skall väljas, trycks först 0 knappen in följt av knapp till 9. SPEED knapp Tryck för att välja önskad inspelningshastighet. (SP / LP). VPS/PDC knapp För att slå på och av VPS- eller PDC-funktionen (9A-404). 4 SEAR knappar. TIME SEAR knapp Tryck för att välja tidsökningsläge. INDEX SEAR knapp Tryck för att välja indexsökningsläge. 5 QUICK FIND (Snabbsökning) knapp För att aktivera snabbsökningen. 6 PROG.ECK knapp Tryck för att välja programmeringsnummer vid timerprogrammering. 7 SELECT knapp Tryck för att starta inställning av klockan och välja timerläge. CLOCK SET/BAND knapp För att aktivera inställningen av klockan. För att välja frekvensband för den manuella kanalinställningen. 8 REW knapp Tryck för att spola tillbaka bandet eller snabbspola med bild bakåt. Tryck på PLAY knappen för att återgå till normal avspelning. 9 RECORD knapp Tryck för att starta inspelningen. 0 STOP knapp Tryck för att stoppa bandrörelser. PAUSE(/STILL) knapp Tryck för att tillfälligt stoppa av- eller inspelningen. F.ADV function Tryck för att gå fram en bildruta under still-bildsläge. PLAY knapp Tryck för att starta avspelning av en kassett. F.FWD knapp Tryck för att spola fram bandet eller snabbspola med bild framåt. Tryck på PLAY knappen för att återgå till normal avspelning. 4 TAPE COUNTER MEMORY knapp Tryck för att slå på eller av räkneverksminnet. 5 ADD/DELETE knapp Tryck för att lägga till eller ta bort kanalnummer i kanalinställningsläge. TAPE COUNTER RESET knapp Tryck för att nollställa räkneverket till 0:00:00. 6 CLOCK/COUNTER knapp Tryck för att växla mellan att visa klocka och räkneverk på displayen. 7 SLOW knapp Om knappen trycks in i avspelningsläge kommer bilden att visas i slow motion. Den lägre hastigheten kan kontrolleras genom att trycka på F.FWD knappen (fortare) eller REW knappen (långsammare). 8 ANNEL knappar Tryck för att välja kanal. Tracking funktion Tryck på upp eller ner knappen för att minimera videobrus (linjer eller punkter i bilden) vid avspelning. SET knappar Använd upp eller ner knappen vid inställning av klockan och kanalinställning. (Endast från fjärrkontrollen.) Stationssökningsfunktion Tryck på knappen eller för att starta sökningen. 9 DECODER knapp För att aktivera AV (DECODER) kontakten under den manuella kanalinställningen. 0 EJECT knapp Tryck för att ta ut kassetten när videon står i stoppläge. PRESET knapp Tryck för att starta kanalinställning. 9 S

12 RF ADJUST ch 40ch RF OUT AERIAL INSTÄLLNING AV VIDEOKANAL Antenninkoppling Tag bort antennsladden från din TV-apparat och sätt den i videons ARIEL-kontakt enligt beskrivningen nedan. Koppla därefter ihop videon och TV-apparaten med den medföljande antennkabeln enligt nedan. (TV) UHF VHF AV (TV) kontakt till TV-apparat Om din TV-apparat är utrustad med en Euro- A/V kontakt är det att rekommendera att ansluta den till videons AV (TV) kontakt. För att kunna titta på videons TV- eller videobilder på TV n ställer du in A/V programmet på TV n. Mer om detta kan du läsa i bruksanvisningen till TV-apparaten. to aerial socket to RF OUT RF ADJUST ch 40ch RF OUT AERIAL (Back of the unit) to AERIAL VHF/UHF MIXER Notera: Under vissa förhållanden, när TVsignalen är svag, kan det vara nödvändigt att använda en antennförstärkare. Inkoppling via EURO-A/V (SCART) kontakt Din video är utrustad med två EURO-A/V kontakter, avsedda för inkoppling till externa apparater med A/V kontakt och som ger bättre bild- och ljudkvalitet. Decoder (Not supplied) to -Pin Scart Jack (TV) to aerial socket AV (DECODER) kontakt till ytterligare externa apparater Till den andra Euro-A/V kontakten AV (DE- CODER) kan ytterligare externa apparater (t ex decoder, en annan video, videokamera, videospel och mycket annat) anslutas. Notera: Vill du ansluta en TV-apparat ska du alltid koppla den till AV (TV) kontakten. Det går inte att koppla in en TV-apparat till AV (DECO- DER). Val av extern bildkälla För att kunna titta på eller spela in externa bildkällor (t ex från satellitmottagare, en annan video, videokamera osv), som är anslutna via en Euro-A/V-kabel till AV (TV) eller AV (DE- CODER, trycker du på ANNEL eller, tills A eller A syns på displayen eller också matar du in 00 för A resp 00 för A på fjärrkontrollen. to -Pin Scart Jack AV (DECODER) AV (TV) to RF OUT En Euro-A/V-kabel erhåller du som tillbehör hos din handlare. S 0

13 INSTÄLLNING AV VIDEOKANAL Inställning av videokanal Videons RF-konverterare omvandlar signalen från videobandet till TV-signal som kan ses på en vanlig TV-apparat. Videons RF-konverterare är förinställd på UHF kanal 6. Inställning av videokanal är endast nödvändig om videon och TV-apparaten är kopplade via antennkabeln. Sätt i videons nätsladd i ett vägguttag. 4 Tryck på STOP knappen. Om kanal 6 är upptagen av en annan TV-signal. Videons RF-konverterare måste ställas om till en ledig kanal mellan och 40. Fråga din handlare om du stöter på problem. Följ steg []. a Ställ TV-apparaten på en ledig kanal mellan och 40. Lägg i ett förinspelat videoband. Videon slås på automatiskt. Om videokassettens raderingsskydd är aktiverat kommer avspelningen att starta automatiskt. Om inte, tryck på PLAY knappen. b Vrid försiktigt på RF ADJUST knappen på videon tills bilden från det förinspelade videobandet visas på TV n. Fortsätt med steg [4]. RF ADJUST ch 40ch Välj den kanal på TV-apparaten du vill använda som videokanal. Starta därefter TV-apparatens kanalsökning och sök tills bilden från det förinspelade videobandet visas på TV n. Om kanal 6 är upptagen av en annan TV-signal, se i högerkolumnen. 4 Tryck på STOP knappen. S

14 SPARA TV-PROGRAM För att kunna spela in TV-program från antennanslutningen, måste videoapparaten först kopplas till husets antenn, nätet för kabel-tv eller till en annan källa via antenningången (AERIAL). Sedan sparas TV-kanalerna i videoapparaten enligt beskrivningen nedan. Om du inte använder någon antennanslutning och istället har anslutit videoapparaten med en Scartkabel (EURO A/V), spelas alla TV-program in från programplats AV och de inställningar som beskrivs nedan behöver inte göras. Slå på TV-apparaten och välj videokanalen. Dessa inställningar kan enbart göras med fjärrkontrollen. Automatisk kanalinställning Denna funktion använder du endast först gången du sätter igång videon, eftersom du spara alla hittills sparade TV-kanaler på andra kanalplatser med den. Om du vill spara någon TV-kanal vid ett senare tillfälle, tar du istället den manuella kanalinställningen till hjälp. Tryck på PRESET knappen en gång. Tryck på ANNEL/SET eller knappen en gång. Videons tuner söker och sparar alla mottagbara program i videoapparaten. Sedan återgår displayen till normalläge. Manuell kanalinställning Använd den manuella kanalinställningen om du vill spara enstaka TV-program senare. Tryck på FUNCTION knappen för att slå på videon. Tryck på PRESET knappen två gånger. Notera: För att dekodera en kodad bild med en decoder, trycker du på DECODER knappen på fjärrkontrollen, för att aktivera decodern. symbolen visas på displayen. Välj önskad programplats med ANNEL/SET knappen eller. 4 Tryck på SELECT knappen för att ställa in det kanalområde där mottagarfrekvensen för den kanal som skall ställas in på en programplats ligger. S

15 SPARA TV-PROGRAM Band L (VHF Low) H (VHF High) U (UHF) Kanalområde ~ 4 + CATV 5 ~ + CATV ~ 69 + CATV Radera inställd kanal Med denna funktion kan du radera programplatser där det inte längre finns någon kanal eller kanaler som lagrats flera gånger om. Denna video är utrustad med HYPER- och OSCAR-band kabeltuner. 5 Tryck på ANNEL/SET knappen eller för att starta sökningen. P indikatorn börjar blinka på displayen och videons tuner söker efter nästa mottagbara TV-kanal. När en TV-kanal hittats, slutar sökningen och det mottagna TV-programmet visas på TV n. Om detta inte är den TV-kanal du sökte, tryck igen på ANNEL/SET knappen eller för att fortsätta sökningen. Tryck på PRESET knappen två gånger. Välj med SIFFER knapparna den programplats du vill radera. Exemplet visar programplats. Upprepa steg [] till [5] för varje TV-kanal som skall sparas. 6 Tryck på PRESET knappen för att återgå till normalläge. Tryck på ADD/DELETE knappen. - - och visas på displayen och programplatsen raderas. Om du ångrar dig och vill ha tillbaka den raderade kanalen, trycker du på ADD/DELE- TE knappen igen. Upprepa steg [] och [] för varje program som skall raderas. 4 Tryck på PRESET knappen och sedan på ANNEL/SET knappen eller för att återgå till normalläge. S

16 FÖRFLYTTA PROGRAMPLATSER Med denna funktion har du möjlighet att ändra ordningsföljden på TV-kanalerna efter egna önskemål eller också anpassa till din TV-apparats ordningsföljd. Slå på TV n och välj videokanal. Det måste finnas minst TV-program sparade i videon, för att det skall gå att ändra ordningsföljden. Inställningarna kan enbart göras med fjärrkontrollen. Tryck på PRESET knappen tre gånger. 4 Tryck på MEMORY knappen, för att byta programplats och spara inställningen. Upprepa steg [] till [4] för alla programplatser som skall bytas. 5 Tryck på PRESET knappen för att återgå till normalläge. Välj med ANNEL/SET knappen eller den programplats som du vill förflytta till en annan programplats. I vårt exempel vill vi förflytta programplats. Välj den nya programplatsen med SIFFER knapparna [0] - [9]. Inmatningen måste göras med två siffror, alltså [0] - [] för programplats. I vårt exempel förflyttar vi programplats till 9. Tryck på [9] och [] på fjärrkontrollen. S 4

17 STÄLLA KLOCKAN Ställ klockan på korrekt tid för att timer-funktionen skall fungera ordentligt. I exemplet nedan skall klockan ställas in på: DATUM: 7. oktober 999 TID: 7:40 Tryck på FUNCTION knappen för att slå på videon. Tryck på CLOCK SET knappen. Tryck därefter på ANNEL upp eller ner knappen tills önskad timme visas på displayen. 5 Tryck på CLOCK SET knappen. Tryck därefter på ANNEL upp eller ner knappen tills önskad månad visas på displayen. SUN DATE 6 Tryck på CLOCK SET knappen. Tryck därefter på ANNEL upp eller ner knappen tills önskad dag visas på displayen. Rätt veckodag visas nu automatiskt. THU SAT DATE Tryck på CLOCK SET knappen. Tryck därefter på ANNEL upp eller ner knappen tills önskad minut visas på displayen. THU 4 Tryck på CLOCK SET knappen. Tryck därefter på ANNEL upp eller ner knappen tills önskat år visas på displayen. 7 Tryck på CLOCK SET knappen för att starta klockan. Även om sekunder inte visas på displayen, startar klockan sekundnedräkningen från 00 när CLOCK SET knappen trycks in. SAT Notera: När nätsladden dras ut ur vägguttaget eller vid strömavbrott blinkar displayen :. Om displayen visar konstiga tecken eller ingenting alls, tryck på RESET knappen på videons nederdel in. THU Y RESET button NEDERDEL 5 S

18 SPELA IN O TITTA PÅ SAMMA PROGRAM TV n och videon måste vara påslagna. Ställ in videokanalen på TV-apparaten. Lägg i en videokassett med intakt raderskydd i videon. Spola framåt eller bakåt till den position där inspelningen skall starta. Utesluta delar under inspelningen Tryck på PAUSE/STILL knappen för att temporärt stoppa inspelningen. Videons display visar räkneverket. Välj den kanal som skall spelas in med hjälp av nummerknapparna på fjärrkontrollen eller med ANNEL upp eller ner knappen på videon. Notera: För att undvika skador på videobandet bör inte paus-funktionen vara aktiverad längre än fem minuter. Efter fem minuter återgår videon automatiskt till stopp-läge. Tryck på PAUSE/STILL knappen eller på REC knappen för att fortsätta inspelningen. Tryck på SPEED knappen för att välja inspelningshastighet (SP eller LP). 4 Tryck på RECORD knappen. Displayen visar. Spela in ett program och titta på ett annat Du kan titta på ett program och spela in ett annat. För att starta inspelningen följ punkt [] till [4] ovan, fortsätt därefter enligt nedan. 5 Tryck på STOP knappen för att avsluta inspelningen. 5 Ställ in TV n på den kanal du vill titta på. För att titta på samma kanal som inspelningen; 6 Ställ in TV n på videokanalen. S 6

19 TIMERINSPELNING Videon kan ställas in att starta och avsluta en inspelning på förutbestämda tider. Upp till sju olika inspelningstillfällen kan programmeras. Videon måste vara påslagen. Slå på TV n och ställ in videokanalen. Klockan måste vara korrekt inställd innan timern programmeras. Notera: Programmeringen måste ske från fjärrkontrollen. I exemplet nedan kommer timern att programmeras för inspelning: DATUM: 9 oktober999 INSPELNINGSTID: från 9:0 till 0:0 KANAL: 6 BANDHASTIGHET: SP Lägg i en videokassett med intakt raderskydd i videon. Spola framåt eller bakåt till den position där inspelningen skall starta. Videons display visar räkneverket. Tryck på ANNEL upp eller ner knappen tills önskat programmeringsnummer visas på displayen. ( START indikatorn visas.) 4 Tryck på ANNEL upp eller ner knappen tills önskat programmeringsnummer visas på displayen. ( START indikatorn visas.) 5 Tryck på SELECT knappen. Tryck därefter på ANNEL upp eller ner knappen tills önskad inspelningsmånad visas på displayen. START START START TUE FRI DATE DATE Tryck på PROG.ECK knappen. 6 Tryck på SELECT knappen. Tryck därefter på ANNEL upp eller ner knappen tills önskad starttimme visas på displayen. SP START TUE Tryck på SELECT knappen. Tryck därefter på ANNEL upp eller ner knappen tills önskad startminut visas på displayen. START TUE 7 S

20 TIMERINSPELNING 8 Tryck på SELECT knappen ( END indikatorn visas). Tryck därefter på ANNEL upp eller ner knappen tills önskad stopptimme visas på displayen. 9 Tryck på SELECT knappen. Tryck därefter på ANNEL upp eller ner knappen tills önskad stoppminut visas på displayen. END END TUE TUE 0 Tryck på SELECT knappen. Tryck därefter på ANNEL upp eller ner knappen tills önskad kanal visas på displayen. Tryck på SELECT knappen. Programmeringsnumret blinkar på displayen. Upprepa steg [] till [] för varje inspelningstillfälle som skall programmeras. 4 Tryck på FUNCTION/TIMER knappen för att aktivera timerinspelningen. indikatorn tänds på displayen. Samtliga programmeringar som finns lagrade visas i följd på displayen. Om olika timerprogrammeringar överlappar varandra tidsmässigt kommer det första inspelningstillfället att prioriteras. PROGRAM PROGRAM FRI END TUE PROGRAM 9:00 0:00 :00 :00 Tryck på SELECT knappen. Tryck därefter på ANNEL upp eller ner knappen tills önskad bandhastighet visas på displayen. END TUE I figuren ovan förklaras hur inspelningen sker när timerprogrammeringar överlappats tidsmässigt. (Den skuggade delen är det som spelas in.) 09:00 - :00 för PROGRAM :00 - :00 för PROGRAM :00 - för PROGRAM För inställning av VPS/PDC-kontrollen på modellerna 9A-04 och 9A-404, trycker du på VPS/PDC knappen, så att - visas på displayen. Om du inte vill ha VPS/PDC hoppar du över detta steg. END TUE S 8

21 TIMERINSPELNING Dagligtimer (Måndag till Söndag) För att spela in ett program vid samma tid och samma kanal varje dag, följs steg [] till [] på sidan följt av steg [4a] nedan. 4a Tryck på SELECT knappen. Tryck därefter på ANNEL/SET upp eller ner knappen tills alla dagsindikatorerna blinkar på displayen. Fortsätt med steg [6] och framåt på sidan. Veckodagstimer (Måndag till fredag) För att spela in ett program vid samma tid och samma kanal varje dag från Måndag till Fredag, följs steg [] till [] på sidan följt av steg [4b] nedan. 4b Tryck på SELECT knappen. Tryck därefter på ANNEL/SET upp eller ner knappen tills MON till FRI indikatorerna blinkar på displayen. SUN MON TUE WED THU FRI SAT START START MON TUE WED THU FRI 4c Tryck på SELECT knappen. Tryck därefter på ANNEL/SET upp eller ner knappen tills WEEKLY indikatorn och önskad veckodag blinkar på displayen. Fortsätt med steg [6] och framåt på sidan. Att radera inställning Videon måste vara påslagen. Timern måste vara avaktiverad. Tryck på PROG.ECK knappen. Tryck på ANNEL/SET upp eller ner knappen tills det programnummer som skall raderas visas på displayen. START SUN WEEKLY Tryck på ADD/DELETE knappen. START WED DATE Fortsätt med steg [6] och framåt på sidan. START Veckotimer För att spela in ett program vid samma tid och samma kanal varje vecka, följs steg [] till [] på sidan följt av steg [4c] nedan. Det valda programmeringsnumret och dess inställningar kommer att raderas. 4 Tryck på PROG.ECK knappen för att återgå till normalläge och visa klockan på displayen. FRI 9 S

BRUKSANVISNING SÄKERHETEN FRÄMST VIDEOBANDSPELARE HR-V610E HR-V611E HR-V612E SVENSKA

BRUKSANVISNING SÄKERHETEN FRÄMST VIDEOBANDSPELARE HR-V610E HR-V611E HR-V612E SVENSKA SW VIDEOBANDSPELARE HR-V610E HR-V611E HR-V612E SVENSKA BRUKSANVISNING LPT0915-009A Tryckt i Kina COPYRIGHT 2004 VICTOR COMPANY OF JAPAN, LTD. 0304ASR-PR-BJ SÄKERHETEN FRÄMST... 1 Knappar, uttag och indikatorer...

Läs mer

HR-DVS2EU BRUKS- ANVISNING. Mini DV/S-VHS VIDEOBANDSPELARE SVENSKA ALLRA FÖRST INNEHÅLL SE AUTOMATISK INSTÄLLNING PÅ BAKSIDAN

HR-DVS2EU BRUKS- ANVISNING. Mini DV/S-VHS VIDEOBANDSPELARE SVENSKA ALLRA FÖRST INNEHÅLL SE AUTOMATISK INSTÄLLNING PÅ BAKSIDAN VPS/PDC PROG DAILY/QTDN. AUX : WEEKLY/HEBDO SEC EXPRESS ENTER/ENTREE OK + DV IN/OUT ENTREE/SORTIE DV DV VHS DUB COPIE INSERT PR A.DUB S-VHS ET R.A.EDIT IN/OUT START PULL-OPEN Mini DV/S-VHS VIDEOBANDSPELARE

Läs mer

DVD-SPELARE & VIDEOBANDSPELARE HR-XV45SEY PAL INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING

DVD-SPELARE & VIDEOBANDSPELARE HR-XV45SEY PAL INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING DVD-SPELARE & VIDEOBANDSPELARE HR-XV45SEY PAL R BRUKSANVISNING INSTRUCTIONS SW VARNINIG FÖR ELEKTRISKA STÖTAR ÖPPNA INTE VARNING: FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELEKTRISKA STÖTAR TAG INTE BORT NÅGRA PANELER

Läs mer

Din manual PIONEER DVR-LX61D http://sv.yourpdfguides.com/dref/1239364

Din manual PIONEER DVR-LX61D http://sv.yourpdfguides.com/dref/1239364 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PIONEER DVR-LX61D. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

GR-DV700 GR-DV600 GR-DV500 GR-DV400

GR-DV700 GR-DV600 GR-DV500 GR-DV400 SVENSKA AUTOMATISK DEMONSTRATION 9 DIGITAL VIDEOKAMERA GR-DV700 GR-DV600 GR-DV500 GR-DV400 Besök vår hemsida på Internet för digitala videokameror: http://www.jvc-victor.co.jp/english/cyber/ Tillbehör

Läs mer

VL-Z800S-S MANUALE DI ISTRUZIONI BRUKSANVISNING ITALIANO SVENSKA. Chiave di installazione di PixLab Installationstangent för PixLab H2732778 6848310

VL-Z800S-S MANUALE DI ISTRUZIONI BRUKSANVISNING ITALIANO SVENSKA. Chiave di installazione di PixLab Installationstangent för PixLab H2732778 6848310 ITALIANO SVENSKA CAMCORDER CON QUADRANTE A CRISTALLI LIQUIDI VIDEOKAMERA MED FLYTANDE KRISTALLSKÄRM VL-Z800S-S MANUALE DI ISTRUZIONI BRUKSANVISNING Chiave di installazione di PixLab Installationstangent

Läs mer

BÄRBAR CD/MP3 BOOMBOX MED ANALOG RADIO OCH KASSETTBANDSPELARE

BÄRBAR CD/MP3 BOOMBOX MED ANALOG RADIO OCH KASSETTBANDSPELARE BÄRBAR CD/MP3 BOOMBOX MED ANALOG RADIO OCH KASSETTBANDSPELARE CKR01 SVENSK MANUAL SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs igenom hela denna manual innan användning. Spara manualen för framtida bruk. VARNINGAR För att

Läs mer

BeoSound 3200. Handbok

BeoSound 3200. Handbok BeoSound 3200 Handbok Innehåll 3 Lär känna musiksystemet från Bang & Olufsen, 4 Lär känna ditt musiksystem, se knapparnas placering på kontrollpanelen och lär dig tolka och ändra informationen på displayen.

Läs mer

Bruksanvisning TFT-LCD TV

Bruksanvisning TFT-LCD TV Bruksanvisning TFT-LCD TV Med CONAX kortläsare och två PCMCIA-portar med gränssnitt för tillförande av CI-modul. För att kunna ta emot både fria och kodade kanaler (ex. VIACCESS, CONAX, IRDETO, SECA etc.)

Läs mer

Snabbguide. Kortläsaren på högra sidan av 212 T. Start första gången. Språk. Montering av batterier i fjärrkontrollen

Snabbguide. Kortläsaren på högra sidan av 212 T. Start första gången. Språk. Montering av batterier i fjärrkontrollen Bruksanvisning Snabbguide Anslutning av TV och videobandspelare Montering av batterier i fjärrkontrollen RF video SCART 1 3 2 Kortläsaren på högra sidan av 212 T Kortläsaren på höger sida av Mediamaster

Läs mer

DCR-HC47E/HC48E. Bruksanvisning. Digital videokamera. Inspelning/ uppspelning 16. Komma igång 7. Använda menyn 30. Kopiering/redigering 52

DCR-HC47E/HC48E. Bruksanvisning. Digital videokamera. Inspelning/ uppspelning 16. Komma igång 7. Använda menyn 30. Kopiering/redigering 52 2-319-512-92(1) Digital videokamera Bruksanvisning Komma igång 7 Inspelning/ uppspelning 16 Använda menyn 30 DCR-HC47E/HC48E Kopiering/redigering 52 Använda en dator 60 Felsökning 66 Övrig information

Läs mer

DVD Recorder RDR-AT100/AT105/AT107/AT200/AT205. Bruksanvisning

DVD Recorder RDR-AT100/AT105/AT107/AT200/AT205. Bruksanvisning 4-128-704-32(1) DVD Recorder Bruksanvisning För praktiska råd och tips och information om Sonys produkter och tjänster, besök: www.sony-europe.com/myproduct RDR-AT100/AT105/AT107/AT200/AT205 2009 Sony

Läs mer

Vi samarbetar också med våra distributörer och återförsäljare. Vi bygger partnerskap inom både konsumentmarknaden och den professionella marknaden.

Vi samarbetar också med våra distributörer och återförsäljare. Vi bygger partnerskap inom både konsumentmarknaden och den professionella marknaden. Förord Kära Force-ägare Gratulerar till din nya Force-mottagare! Easy access to infotainment - Is our mission. Vi har kombinerat användarvänlig konstruktion med den senaste digitala teknologin och har

Läs mer

Inspelningsbar HD-box MPEG2/MPEG4

Inspelningsbar HD-box MPEG2/MPEG4 HD PVR 102-CT Användarmanual Inspelningsbar HD-box MPEG2/MPEG4 Snabbinstallation Förpackningens innehåll Kontrollera att du har fått alla delar innan du installerar HD-boxen. Kartongen ska innehålla följande:

Läs mer

DVD-INSPELARE MED HÅRDDISK

DVD-INSPELARE MED HÅRDDISK RH247/257/277/278H-NA8SLL-SWE DVD-INSPELARE MED HÅRDDISK BRUKSANVISNING MODELL: RH247H/RH257H/ RH277H/RH277HB/ RH278H/RH278HB/ RH257HB/RH247HB Innan du ansluter, använder eller utför justeringar på denna

Läs mer

Digital HD PVR-Box för Satellit-TV

Digital HD PVR-Box för Satellit-TV Användarmanual HD PVR ST Digital HD PVR-Box för Satellit- MPEG / MPEG Snabbinstallation Förpackningens innehåll Kontrollera att du har fått alla delar innan du installerar HD-boxen. Kartongen ska innehålla

Läs mer

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning Svensk bruksanvisning Inuti produkten finns elektricitet. Därför är det viktigt att aldrig öppna upp produkten då kroppsskada kan uppstå! CD: Har enheten CD spelare finns även laserstrålar inuti, dessa

Läs mer

TRIAX CR 317. Bruksanvisning. Digitalbox för kabel-tv med inspelningsbar hårdddisk. Svenska Version 1.0 2008-01-19 1

TRIAX CR 317. Bruksanvisning. Digitalbox för kabel-tv med inspelningsbar hårdddisk. Svenska Version 1.0 2008-01-19 1 TRIAX CR 317 Digitalbox för kabel-tv med inspelningsbar hårdddisk Bruksanvisning Svenska Version 1.0 2008-01-19 1 Säkerhetsföreskrifter Varningar VARNING ÖPPNA EJ RISK FÖR ELEKTRISK STÖT Varning: Avlägsna

Läs mer

Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder!

Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder! Förord Kära Force Ägare, Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder! Easy access to infotainment -

Läs mer

Användarmanual. Svenska DC-660. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren.. Version Svenska 2010-12-16

Användarmanual. Svenska DC-660. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren.. Version Svenska 2010-12-16 DC-660 Användarmanual Svenska Version Svenska 2010-12-16 Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren.. Dilog 660 Manual Version Svenska 2010-12-16.indd 1 2010-12-16 20:31:36 Innehållsförteckning

Läs mer

TRIAX. TRIAX S-HD207CX Digital Satellit Mottagare 305210. Bruksanvisning

TRIAX. TRIAX S-HD207CX Digital Satellit Mottagare 305210. Bruksanvisning TRIAX TRIAX S-HD207CX Digital Satellit Mottagare 305210 Bruksanvisning 1 INNEHÅLL GENERELLA INSTRUKTIONER... 3 SÄKERHETSINSTRUKTIONER... 3 RENGÖRING & VÅRD... 3 KONTROLLENHETER, FRONT OCH BAKRE PANEL...

Läs mer

INOMHUSDEL / UTOMHUSDEL

INOMHUSDEL / UTOMHUSDEL LUFTKONDITIONERING AV SPLIT-TYP INOMHUSDEL / UTOMHUSDEL MODELL RAK-18PSPA/RAC-18WSPA RAK-35PSPA/RAC-35WSPA RAK-25PSPA/RAC-25WSPA SVENSKA UTOMHUSDEL INOMHUSDEL RAC-18WSPA RAC-25WSPA RAC-35WSPA FJÄRRKONTROLL

Läs mer

Ägarmanual. Digital Satellitmottagare FREE-TO-AIR SVENSKA. Innehåll

Ägarmanual. Digital Satellitmottagare FREE-TO-AIR SVENSKA. Innehåll Ägarmanual Digital Satellitmottagare FREE-TO-AIR SVENSKA Innehåll Innehåll 2 Övergripande instruktioner 3 Säkerhetsföreskrifter 4 Koppla in mottagaren 5 Kontrollpanel, fram och bak 6 Fjärrkontroll 7 Installation

Läs mer

Personlig digital videospelare. Inbyggd CONAX CXC-2000PVR. Användarhandbok

Personlig digital videospelare. Inbyggd CONAX CXC-2000PVR. Användarhandbok Personlig digital videospelare Inbyggd CONAX CXC-2000PVR Användarhandbok Viktig information Copyright (Copyright 2001 HUMAX Corporation) Får inte kopieras, användas eller översättas delvis eller i sin

Läs mer

Digital & Analog DVD spelare/vcr kombispelare

Digital & Analog DVD spelare/vcr kombispelare ANVÄNDARHANDBOK Digital & Analog DVD spelare/vcr kombispelare SVENSKA SVENSKA SVENSKA SVENSKA Var vänlig och läs denna användarhandbok innan du sätter igång att använda apparaten och behåll den för framtida

Läs mer

Viktigt... 3 Uppdateringar av din mottagare... 3 Copyrightmeddelanden... 4 Miljöinformation... 4 Sätta i batterierna i fjärrkontrollen...

Viktigt... 3 Uppdateringar av din mottagare... 3 Copyrightmeddelanden... 4 Miljöinformation... 4 Sätta i batterierna i fjärrkontrollen... Innehåll Säkerhetsföreskrifter............ 2 Välkommen till digital satellit-tv!... 3 Viktigt.............................. 3 Uppdateringar av din mottagare........ 3 Copyrightmeddelanden...............

Läs mer

DCR-HC23E/HC24E/ HC26E/HC35E

DCR-HC23E/HC24E/ HC26E/HC35E 2-659-812-91(1) Digital videokamera Bruksanvisning Komma igång 8 Inspelning/ uppspelning 20 Använda menyn 36 DCR-HC23E/HC24E/ HC26E/HC35E Kopiering/redigering 52 Använda en dator 59 Felsökning 69 Övrig

Läs mer

INSTALLATIONSMANUAL ANVÄNDARMANUAL KIOSK 9311 S

INSTALLATIONSMANUAL ANVÄNDARMANUAL KIOSK 9311 S INSTALLATIONSMANUAL ANVÄNDARMANUAL KIOSK 9311 S GENERELLT INSTALLATIONSMANUAL INSTALLATIONSMANUAL 2 Denna digitala satellimottagare är avsedd att ta emot TV-kanaler och tjänster från Canal Digital, liksom

Läs mer

Bruksanvisning till Handycam

Bruksanvisning till Handycam 3-286-672-71(1) Digital videokamera Få glädje av din videokamera Komma igång 8 12 Bruksanvisning till Handycam DCR-SR35E/SR36E/SR45E/SR46E/ SR55E/SR65E/SR75E/SR85E Inspelning/ Uppspelning Redigering Använda

Läs mer

DCR-HC27E/HC28E. Bruksanvisning. Digital videokamera. Inspelning/ uppspelning 18. Komma igång 8. Använda menyn 30. Kopiering/redigering 45

DCR-HC27E/HC28E. Bruksanvisning. Digital videokamera. Inspelning/ uppspelning 18. Komma igång 8. Använda menyn 30. Kopiering/redigering 45 2-891-371-92(1) Digital videokamera Bruksanvisning Komma igång 8 Inspelning/ uppspelning 18 Använda menyn 30 DCR-HC27E/HC28E Kopiering/redigering 45 Felsökning 51 Övrig information 61 2006 Sony Corporation

Läs mer