Mobile Navigation TravelPilot 100

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mobile Navigation TravelPilot 100"

Transkript

1 Mobile Navigation TravelPilot 100 Bruks- och monteringsanvisning (Lång version)

2 Översikt över enheten Översikt över enheten

3 Översikt över enheten 1 Teckenfönster (Pekskärm): Enkel och intuitiv manövrering genom att man rör vid knapparna i teckenfönstret. 2 VOL -: Minska volymen 3 Strömbrytare: Lång tryckning (längre än 3 sekunder): startar resp. stänger av apparaten Kort tryckning: Öppnar huvudmenyn. 4 VOL +: Öka volymen 5 Port för minneskort 6 Kontakt för strömförsörjning (Nätladdare eller laddningskabel för 12 V-uttaget) 7 Lock till batterifack 8 Ljussensor för omkopplingsautomatik för dag- och nattdisplay (ovansida) 9 USB-anslutning för Dataöverföring : Seriell anslutning (för framtida utökningar) 3

4 Innehållsförteckning Översikt över enheten...2 Säkerhetsanvisningar...6 Varningssymboler som används...6 Användning...6 Trafiksäkerhet...6 Allmänna säkerhetsanvisningar...6 Anvisningar för hanteringen av CD/DVD...7 Rengöringsanvisningar...7 Anvisningar för uttjänta apparater...7 Första användningen...7 Levererade komponenter...7 Skyddsfolie för bildskärm...7 Laddning av batteri...7 Slå på apparaten...8 Ställa in språk...8 Montering i bilen...8 Sätta sugkoppshållaren på plats...8 Montera fästskålen...8 Sätt fast apparaten i fästskålen...9 Ta ut apparaten...9 Ta bort sugkoppshållaren...9 Stäng av/sätt på...9 Koppla till...9 Koppla från...9 Reset...9 Användning av menyerna...10 Huvudmeny...10 Skärmknappar...10 Knappsats...10 Intelligent kompletteringsfunktion...10 Inmatning som tolererar fel...10 Listor...10 Information om GPS...11 Så fungerar GPS...11 Visa GPS-info...11 Göra grundinställningar...12 Ställa in tidzon...12 Ange din hemadress...12 Aktivera PIN-kontrollfråga...12 Lägga in PIN-kontrollfråga...13 Spärra/låsa upp apparaten...13 Ändra PIN-kod...13 Navigering...14 Starta navigering...14 Ange destination...14 Ange en adress...14 Använda hemadressen som destination..15 Välja en destination bland favoriterna...15 Välja en av de senaste destinationerna...15 Ange koordinater...15 Välja en destination från kartan...15 Intressanta platser...16 User-POIs (Användar-POIer)...16 Välja intressanta platser på en bestämd ort...16 Välj en intressant plats i närheten, i närheten av destinationen eller omkring ditt hem...16 Välj en intressant plats på kartan...16 Välj en överregional intressant plats...17 Ruttplanering...17 Ange rutt...17 Bearbeta rutten...17 Ladda rutt från favoriterna...18 Starta navigeringen härifrån...18 Beräkna rutten härifrån...18 Vidare funktioner efter ruttplaneringen...18 Avsluta ruttplaneringen...18 Vidare funktioner efter destinationsangivelsen

5 Innehållsförteckning Demo...19 Starta demo...19 Demoinställningar...19 Spara position...20 Hantera destinationer...20 Spara resmål...20 Spara en angiven destination...20 Spara en av de senaste destinationerna...20 Byta namn på destination (endast favoriter)...21 Radera en destination...21 Radera alla destinationer...21 Beräkna rutt...22 Starta beräkning av rutten...22 Vidare funktioner efter ruttplaneringen...22 Bestämma alternativ för rutt...22 Navigation...23 Starta navigering...23 Komma fram till destinationsorten...24 Avbryta navigeringen...24 Offroad-navigering...24 GPS-mottagning störd...24 Arbeta med kartan...25 Visa karta...25 Flyttning och skaländring av kartan...25 Tryck på kartan...25 Skärmknappar...25 Göra kartinställningar...25 Syntetiskt tal under navigeringen...26 Kartbild under navigering...27 Navigeringshjälp...27 Resvägsinformation...27 Hastighetsgränser...27 Ytterligare funktioner under navigeringen...28 Lägga in en spärr...28 Avbryta navigeringen...28 Hoppa över nästa destination...28 Visa information om destinationen...29 Visa ruttlista...29 Dataöverföring...29 Kopiera filer till minneskortet...29 Använda vägkartor från minneskort...30 Inställningar...30 Utföra inställningar för navigering...30 Hemadress...30 Fortsätta rutt automatiskt...31 Välja datapost...31 POI-hänvisning...31 Syntetiskt tal...31 Enheter...31 Gör apparatinställningar...31 Teckenfönster...31 Knappljud...32 Språk...32 Tid...32 Produktinformation...32 Stöldskydd...32 Fabriksinställningar...32 Kalibrera pekskärmen...32 Programvara...33 Ominstallation av navigeringsprogramvaran...33 Uppdatering av navigeringsprogramvaran...33 Service...33 Garanti...33 Tekniska data...33 Felsökningstabell

6 Säkerhetsanvisningar Säkerhetsanvisningar Läs för egen skull noggrant igenom följande säkerhetsanvisningar och varningar innan du börjar använda apparaten. Varningssymboler som används I kapitlen anger varningssymboler viktiga anvisningar för dig och för apparaten. VARNING! Varnar för personskador eller eventuell livsfara VARNING! Varnar för olyckor Användning Apparaten är avsedd för mobil användning i bilen. Särskild information om navigering av lastbilar, bussar och husbilar, som höjd- och breddbegränsningar samt maximalt tillåten gatubelastning, finns inte bland navigeringsdata! Navigering som inte sker på vägen (offroad-navigering) är möjlig med denna navigator. Trafiksäkerhet Navigatorn befriar dig inte från ditt ansvar som korrekt och uppmärksam förare i trafiken. Håll därför alltid de gällande trafikreglerna. Använd apparaten så att du alltid kan styra fordonet på ett säkert sätt. Stanna och manövrera apparaten då fordonet står stilla om det råder osäkerhet om säkerheten. Allmänna säkerhetsanvisningar Följ de följande hänvisningarna, för att skydda apparaten från fel och dig själv från skador eller eventuella livsfaror genom antändning eller explosion: Apparaten är inte vattentät, utan måste skyddas från fukt och vattenstänk. Apparaten får inte ändras eller öppnas. Annars kan den skadas och därigenom antändas eller explodera. Eller så skulle det kunna tränga ut frätande, lättantändlig vätska ur batteriet. Utsätt inte apparaten för mycket låga (under -20 C) och mycket höga temperaturer (över 60 C)., t ex i närheten av eld, värmeapparater eller i en bil som är parkerad i direkt solljus. Annars kan fukt samlas i apparaten eller apparaten överhettas. Apparaten eller batteriet kan deformeras och till och med antändas eller exploderas. Eller så skulle det kunna tränga ut frätande, lättantändlig vätska ur batteriet. Vid kontakt med batterivätska skall ögon eller hud genast spolas med vatten och man skall uppsöka en läkare. Avlägsna apparaten från strömförsörjningen när du parkerar ditt fordon, eftersom den fortsätter att förbruka ström och kan ladda ur fordonets batteri. Dra inte ut strömkontakten i kabeln. Kabeln kan skadas och orsaka elektrisk stöt. 6

7 Säkerhetsanvisningar Innan du börjar Anvisningar för hanteringen av CD/DVD Med apparaten följer en CD/DVD, som innehåller navigeringsprogramvara och kartmaterial. Följ nedanstående anvisningar för att skydda CD:n/ DVD:n mot nedsmutsning och skador: Förvara CD:n/DVD:n i sitt fodral. Ta bara på kanten av CD:n/DVD:n. Utsätt inte CD:n/DVD:n och fodralet för direkt solstrålning. Använd endast en ren CD/DVD. Rengör vid behov CD:n/DVD:n med en mjuk, luddfri med duk inifrån och utåt. Rengör inte CD:n/DVD:n i rotationsriktningen. Använd inga lösningsmedel, inte heller för den tryckta sidan av CD:n/DVD:n. Rengöringsanvisningar Gör rent teckenfönstret med en torr, mjuk trasa. Vatten och andra vätskor kan förstöra teckenfönstret. Använd inga starka lösningsmedel för rengöring av höljet. Endast en fuktad, luddfri duk. Anvisningar för uttjänta apparater Lämna produkten till ett återvinnings- eller insamlingsställe. Kasta inte defekta batterier i hushållssoporna utan lämna in dem på lämpliga uppsamlingsställen. Första användningen Levererade komponenter I paketet ingår följande delar: Navigator Sugkoppshållare Laddningskabel för cigarrettändare Bruksanvisning (kort version) Backup-DVD Vi rekommenderar användning av Blaupunkts originaltillbehör (www.blaupunkt.com). Skyddsfolie för bildskärm Avlägsna försiktigt skyddsfolien från teckenfönstret före första användning. Laddning av batteri Vid köp av navigatorn kan batteriet vara urladdat. Ladda batteriet innan du börjar använda apparaten. VARNING! Icke tillåtna laddare kan förstöra batterierna Använd endast originalladdar från Blaupunkt för drift och för uppladdning, för att ladda batteriet på rätt sätt och skydda från överspänning. Beroende på typ av användning kan apparaten drivas upp till 3 timmar med det inbyggda batteriet. Laddningstiden är 5 till 6 timmar. Visning av laddningstillståndet syns i den övre listen på teckenfönstret: Apparaten försörjs av en extern strömkälla. Apparaten försörjs av dess interna batteri. Batteriets laddningsnivå är hög. Apparaten försörjs av dess interna batteri. Batteriets laddningsnivå är låg. 7

8 Innan du börjar Montering i bilen När batteriernas laddning är mycket svag, påpekar navigatorn detta för dig. Anslut nätladdaren eller laddningskabeln för 12 V-uttaget i laddningsuttaget. Batteriet är utrustat med ett skydd mot överhettning genom överdrivet strömflöde. Skyddet förhindrar att batteriet laddas från en omgivningstemperatur över 45 C. Slå på apparaten Montering i bilen För tillfällig montering i bilen medföljer en hållare för fastsättning på vindrutan. VARNING! Montering på olämpligt ställe kan orsaka olyckor Montera navigatorn så, att din sikt inte hindras och så att din uppmärksamhet inte avleds från trafiken. Montera inte apparaten i det område som bilens airbags blåser upp sig i. Se till att inte fordonets passagerare utsätts för fara på grund av apparaten vid en nödbromsning. A Håll strömbrytaren nedtryckt i mer än 3 sekunder. Sätta sugkoppshållaren på plats Sök ett lämpligt ställe för montering i fordonet. Hållaren sitter bättre på en damm- och fettfri yta. Gör ev. rent skivan med en fönstertrasa. Tryck sugkoppen mot rutan. Tryck armen på hållaren i riktning mot rutan. Montera fästskålen Sugkoppshållaren har två fästen för fästskålen. Skjut fästskålen på fästena tills den klickar i. Ställa in språk Apparaten använder engelska som standardspråk för menyerna och det syntetiska talet. När du startar apparaten för första gången, visas en dialogmeny, i vilken du kan välja ett annat språk: Välj önskat språk i dialogmenyn. Följ instruktionerna. Språket läses in och huvudmenyn visas. 8

9 Montering i bilen Stäng av/sätt på Sätt fast apparaten i fästskålen Apparaten har 2 ursparningar på undersidan och på en ursparning på baksidan för fästskålen. Sätt apparaten på fästskålen med undersidan först och tryck den bakåt. Fästskålens klämhållare måste klicka in på baksidan så att det hörs. Vinkla ut fästet. Ta ut apparaten Tryck klämhållaren nedåt. Apparaten lossnar från fästet. Ta ut apparaten. Ta bort sugkoppshållaren När du byter bil är det enkelt att ta bort hållaren. Fäll ut armen på hållaren från rutan. Lossa försiktigt sugkoppen nära kanten av rutan, så att det kan komma in luft mellan sugkoppen och rutan. Dra försiktigt bort sugkoppen från rutan. Stäng av/sätt på Med strömbrytaren kan man slå av och på apparaten och öppna huvudmenyn. Koppla till Håll strömbrytaren nedtryckt i mer än 3 sekunder. Koppla från Håll strömbrytaren nedtryckt i mer än 3 sekunder. Apparaten försätts först i viloläge och förblir driftsberedd. Inte förrän efter 20 minuter kopplas alla funktioner från. Apparaten förbrukar en mindre mängd energi även då den är avstängd. När du börjar använda apparaten efter en längre tid, kan det vara nödvändigt att ladda batterierna. Reset När apparaten inte fungerar korrekt, räcker det ofta att starta om den. Håll strömbrytaren nedtryckt i mer än 14 sekunder. Apparaten stängs av och startas på nytt. 9

10 Användning av menyerna Användning av menyerna Huvudmeny Från huvudmenyn kan man nå navigeringen och inställningarna. Tryck kort på strömbrytaren, för att komma till huvudmenyn från vilken annan meny som helst. Öppna alternativ bokstavsknappsats (bl. a. specialtecken, omljud) Öppna sifferknappsats, för att t.ex. ange husnummer Öppna bokstavknappsats Öppna inmatning som tolererar fel Intelligent kompletteringsfunktion Vid inmatning kompletterar apparaten, om möjligt, automatiskt tecken och visar endast de bokstäver som logiskt sett kan följa. Skärmknappar Tryck på denna skärmknapp, för att återgå till föregående meny. Tryck på denna skärmknapp, för att växla till menyn på nästa sida. Tryck på denna skärmknapp, för att få åtkomst till fler funktioner. OK: tryck på denna skärmknapp för att bekräfta en inmatning eller en inställning. Knappsats Om text behöver matas in (t.ex. vid destinationsangivelse), visas en virtuell knappsats på teckenfönstret. Där kan du knappa in alla uppgifter med hjälp av fingret. Endast stora bokstäver kan anges. Denna knapp återfinns på tangentbordet: Radera senaste tecken Inmatning som tolererar fel Den feltoleranta inmatningen hjälper dig när du inte är säker på stavningen av ett ortsnamn. Efter din inmatning visas en lista med ortsnamn som stavas på liknande sätt. Tryck i textinmatningen på symbolen. Inmatningen som tolererar fel visas. Ange ett stadsnamn och tryck på OK. En lista med alternativa stadsnamn visas. Listor Ofta kan du visa listor, från vilka du kan välja en inmatning (t.ex. en destination). Om du exempelvis inte anger hela namnet för en ort, visas en lista med möjliga namn. Du kan visa en lista över ytterligare poster som börjar på samma bokstäver genom att trycka på skärmknappen List (Lista). Längre listor tar längre tid att ladda. Tryck på en av skärmknapparna, för att bläddra i listan. Tryck direkt på en inmatning, för att överta den. Tryck på skärmknappen Expand (Utöka), för att visa förkortad inmatning fullständigt. Ange blanksteg 10

11 Information om GPS Information om GPS GPS (Global Positioning System) möjliggör navigation och orientering världen över via satelliter för positionsbestämning. Så fungerar GPS Navigatorn mäter ditt fordons aktuella position via GPS och jämför dessa koordinater med sitt kartmaterial. Kartmaterialet innehåller koordinaterna för de intressanta platser, gator och orter som du kan se i navigatorns teckenfönster. Utifrån detta beräknar apparaten rutten till den destination du angivit. Visa GPS-info Information om apparatens GPS-mottagning, din aktuella position och din hastighet finns i menyn GPS-info (GPS-info). Tryck på symbolen i huvudmenyn. Kartan visas. Dessa informationer finns i denna meny: Latitude/Longitude (Breddgrad/ Längdgrad): Aktuell position i längd- och breddgrader Altitude (Höjd): Aktuell höjd över havet Speed (Hastighet): Bilens aktuella hastighet Heading (Riktning): Körriktningen (tillförlitlig uppgift från ca. 5 km/h) Satellites (Satelliter): Antal mottagna GPS-satelliter. GPS Signal Quality (GPS-signalkvalitet): Signalstyrkan från synliga GPS-satelliter. För navigeringen behövs signaler från minst 3 satelliter. Yttre påverkan kan vara i vägen för sikten till himlen och därmed störa navigatorns GPSmottagning. Läs för ändamålet också kapitlet "Navigering", "Störning för GPS-mottagning". Menyn Navigation (Navigering) visas. Menyn GPS Info (GPS-info) visas. 11

12 Göra grundinställningar Göra grundinställningar Innan du startar navigeringen, gör du dessa grundinställningar: Ställer in giltig tidszon för positionen, så att korrekta ankomsttider kan visas vid navigeringen Anger hemadressen, för att snabbt kunna navigera hem från vilken plats som helst. Aktivera PIN-frågan, för att spärra användning av apparaten för obefogade. Ställa in tidzon Tryck på symbolen i huvudmenyn. Menyn Settings (Inställningar) visas. Tryck på symbolen för att växla mellan 24-timmarsvisning och 12-timmarsvisning. Tryck på symbolen för att aktivera (bock) eller avaktivera (ingen bock) sommartiden. När tiden för din aktuella position ändras eller när du åker in i en annan tidszon, måste inställningen anpassas. Tryck på skärmknappen, för att stänga menyn igen. Ange din hemadress Tryck på symbolen i huvudmenyn. Kartan visas. Menyn Navigation (Navigering) visas. Menyn Time (Tid) visas. En lista över tillgängliga tidszoner visas. Tryck på den för din aktuella position giltiga tidszonen i listan. Huvudstäder finns angivna för respektive zon för att underlätta ditt val. "GMT" betyder Greenwich Mean Time, medelsoltiden på nollmeridianen utan hänsyn till sommartid. Tryck på skärmknappen OK. Menyn Navigation Settings (Navigationsinställningar) visas. Menyn Destination Input (Ange destination) visas. Mata in adressen, såsom beskrivet i kapitlet "Ange destination", "Ange adress". Tryck på skärmknappen OK. Hemadressen sparas. Aktivera PIN-kontrollfråga Med PIN-förfrågan har du möjlighet att hindra obefogade att använda apparaten. På så vis måste du ange den PIN (Personal Identity Code) som du angivit, varje gång du slår på apparaten. PIN-koden kan du ändra när du vill. Om du glömt PIN-koden, kan du låsa upp apparaten igen med PUK-koden (Personal Unblocking Key), som du själv bestämmer. PUK-koden kan inte ändras. 12

13 Göra grundinställningar Vid inmatning av PIN-kod har du bara 3 försök att skriva in korrekt PIN resp. 3 försök att mata in korrekt PUK. När du anger fel PUK-kod för tredje gången, spärras apparaten och du måste skicka in apparaten till Blaupunkt-Service. Lägga in PIN-kontrollfråga Tryck på symbolen i huvudmenyn. Menyn Settings (Inställningar) visas. Menyn Anti Theft Protection (Stöldskydd) visas. Tryck på skärmknappen Protection Setup (Inställning av stöldskydd). Tryck på skärmknappen OK. PIN-förfrågan visas. Följ anvisningarna och ange valfri PIN-kod. Tryck på skärmknappen OK. När du har angett PIN-koden första gången ombeds du att ange en PUK-kod. PUK är till för att låsa upp apparaten om du glömt PIN. Följ anvisningarna och ange valfri PUK-kod. Tryck på skärmknappen OK. För säker förvaring av PUK-koden: Registrera dig under com och följ anvisningarna. PIN-förfrågan visas. Mata in din PIN. Tryck på skärmknappen OK. Ändra PIN-kod Tryck in menyn Anti Theft Protection (Stöldskydd) på skärmknappen Change PIN Code (Byt PIN-kod). PIN-förfrågan visas. Följ anvisningarna och ange en valfri PIN-kod. Tryck på skärmknappen OK. Spärra/låsa upp apparaten Villkor: Du har lagt in PIN-kontrollfrågan. Tryck i menyn Anti Theft Protection (Stöldskydd) på skärmknappen Protection Setup (Stöldskyddsinställning), för att spärra apparaten (krok) eller för att låsa upp (ingen krok). 13

14 Navigering Ange destination Navigering Navigatorn befriar dig inte från ditt ansvar som korrekt och uppmärksam förare i trafiken. VARNING! Distrahering från trafiken kan orsaka olyckor Manövrera inte apparaten under körning. Titta endast på teckenfönstret i säkra trafiksituationer. Ange destination I Ange destination finns möjligheten att ange en adress, en destination ur minnet eller välja en intressant plats. Menyn Navigation (Navigering) visas. Observera: Planera helst rutten innan du startar. Gör först grundinställningarna. Starta navigering Tryck på symbolen i huvudmenyn. Kartan visas. Från kartan kan du växla direkt till navigationsmenyn eller till kartinställningarna (Kap. "Arbeta med kartan ). Tryck i menyn Navigation (Navigering) på symbolen. Menyn Destination Input (Ange destination) visas. Du kan bara välja destinationsorter (länder, städer, gator, husnummer, intressanta platser) som finns i kartmaterialet. Ange en adress Vid den första destinationsangivelsen visas en lista med länder. Välj destinationsland. Menyn Destination visas. 14

15 Ange destination Uppgiften om land, stad och gata behöver du inte upprepa varje gång. Inte förrän destinationen ligger i en annan ort än den föregående, måste du ange en ny destinationsadress. Tryck på symbolen för att välja ett annat land. Tryck på symbolen och ange stad eller postnummer. Tryck på symbolen och ange stadsdel. Tryck på symbolen och ange gata. Tryck på symbolen och ange husnummer. Tryck på symbolen och ange en gata, som korsar den inlagda gatan. Tryck på skärmknappen Start Route Guidance (Starta navigering), för att starta navigeringen. Rutten beräknas och navigeringen startar. Efter destinationsinmatningen finns det möjlighet att starta navigering eller t ex att spara destinationen. Läs mer om detta i kapitlet "Fler funktioner efter inmatning av destination". Använda hemadressen som destination När du har sparat din hemadress kan du snabbt navigera hem varifrån du än är. Den sparade adressen kan sedan återfinnas bland inställningarna och vid behov ändras (Kap. "Inställningar"). Tryck i menyn Navigation (Navigering) på symbolen. Välja en destination bland favoriterna Menyn Favourites (Favoriter) visas. Tryck på önskad destination. Adressen till destinationen visas. Tryck på skärmknappen Start Route Guidance (Starta navigering). Välja en av de senaste destinationerna Menyn Last destinations (Senaste destinationer) visas. Tryck på önskad destination. Adressen till destinationen visas. Tryck på skärmknappen Start Route Guidance (Starta navigering). Ange koordinater Tryck på skärmknappen. Sidan 2 av menyn visas. Menyn Destination Coordinates (Destinationskoordinater) visas. Tryck på symbolen och ange breddgrad. Tryck på symbolen och ange längdgrad. Ange alltid först väderstrecket och därefter värdena med tillhörande enheter. Tryck på skärmknappen OK. Tryck på skärmknappen Start Route Guidance (Starta navigering). Välja en destination från kartan Tryck på skärmknappen. Sidan 2 av menyn visas. Kartan visas. 15

16 Ange destination Intressanta platser 16 Förskjut och ändra skala på kartan, enligt beskrivningen i kapitel "Arbeta med kartan". Tryck på en plats efter eget val. Platsen markeras och namnet visas på den nedre teckenfönsterlisten. Tryck på skärmknappen OK. Koordinaterna till den valda platsen visas. Tryck på skärmknappen Start Route Guidance (Starta navigering). Intressanta platser Intressanta platser - kort POI (Points of interest) är konkreta destinationer som parkeringsmöjligheter och bensinmackar, som finns lagrade i kartmaterialet. Tryck i menyn Destination Input (Ange destination) på symbolen. Menyn Points of Interest (Intressanta platser) visas. User-POIs (Användar-POIer) Bland de intressanta platserna finns vid sidan om bensinmackar osv. User-POIs (Användar-POIer). Till dessa har du möjlighet att foga individuella intressanta platser, t ex vänners adresser eller din favoritrestaurant. På den medföljande CDn/DVDn finns ett installationsprogram med anvisning om hur man gör egna POI-listor i datorn eller hur man laddar in färdiga POI-listor. Välja intressanta platser på en bestämd ort Tryck i menyn Points Of Interest (Intressanta platser) på symbolen. Menyn Points Of Interest In Town (Intressanta platser i staden) visas. Tryck på symbolen för att välja ett annat land. Tryck på symbolen för att ange en annan stad. Tryck på skärmknappen OK. Menyn Town District (Stadsdel) visas. Ange stadsdel för storstäder. Tryck på en av symbolerna, för att välja en kategori av intressanta platser. Knappsatsen visas. Ange namnet på den intressanta platsen. Tryck på skärmknappen List (Lista). En resultatlista visas. Tryck på en inmatning efter eget val. Adressen till destinationen visas. Tryck på skärmknappen Start Route Guidance (Starta navigering). Välj en intressant plats i närheten, i närheten av destinationen eller omkring ditt hem Tryck i menyn Points Of Interest (Intressanta platser) på symbolen, för att välja en intressant plats i närheten. Tryck i menyn Points Of Interest (Intressanta platser) på symbolen, för att välja en intressant plats i destinationsområdet. Som destinationsområde förutsätter programmet att du menar den destination, som du senast har startat en navigering till. Tryck i menyn Points Of Interest (Intressanta platser) på symbolen, för att välja en intressant plats på hemadressen. Väld kategorin intressant plats. Välj intressant plats. Tryck på skärmknappen Start Route Guidance (Starta navigering). Välj en intressant plats på kartan Tryck i menyn Points Of Interest (Intressanta platser) på symbolen. Kartan visas.

17 Intressanta platser Ruttplanering Förskjut och ändra skala på kartan, enligt beskrivningen i kapitel "Arbeta med kartan". Tryck på en plats efter eget val. Platsen markeras och namnet visas på den nedre teckenfönsterlisten. Tryck på skärmknappen OK. Väld kategorin intressant plats. Välj intressant plats. Tryck på skärmknappen Start Route Guidance (Starta navigering). Välj en överregional intressant plats Om en intressant plats inte går att placera exakt i en ort, t.ex. en flygplats, en motorvägsavfart eller ett bergspass, kan du ange dessa som en intressant plats i en större region. Tryck i menyn Points Of Interest (Intressanta platser) på symbolen. Menyn Supra-Regional (Överregional) visas. Tryck på skärmknappen Select Country (Välj land), för att välja ett annat land. Tryck på en av de visade symbolerna, för att välja en kategori av intressanta platser. Knappsatsen visas. Ange namnet på den intressanta platsen. Tryck på skärmknappen List (Lista). En resultatlista visas. Tryck på en inmatning efter eget val. Adressen till destinationen visas. Tryck på skärmknappen Start Route Guidance (Starta navigering). Ruttplanering Med ruttplaneringen har du möjlighet att ange en rutt med flera delmål och till exempel spara för demo (Kap. "Demo"). Startpositionen är alltid den aktuella positionen. Tryck i menyn Destination Input (Ange destination) på symbolen. Menyn Tour Planning (Ruttplanering) visas. Ange rutt Tryck i menyn Tour Planning (Ruttplanering) på skärmknappen Add Destination (Lägg till destination). Mata in en destination, som det beskrivs i kapitlet "Ange destination". Du kan ladda sparade rutter ur Senaste destinationer eller Favoriter och lägga till ytterligare destinationer. Tryck på skärmknappen OK. Upprepa stegen för att ange ytterligare destinationer. Du kan mata in en rutt med max 10 destinationer. Bearbeta rutten Tryck på en destination i ruttlistan. Adressen visas. Tryck på skärmknappen, för att öppna extramenyn. Tryck på symbolen, för att flytta destinationen. Menyn Move Destination (Flytta på destination) visas. 17

18 Ruttplanering Tryck på skärmknappen, för att flytta destinationen i ruttlistan uppåt eller nedåt. Tryck på skärmknappen OK. Tryck på symbolen, för att radera destinationen. Ladda rutt från favoriterna Från favoriterna kan du ta en destination för ruttplaneringen eller ladda en sparad rutt och sedan bearbeta den. Villkor: Du har öppnat menyn Favourites (Favoriter), liksom beskrivet i kapitlet "Ange destination", "Ta en destination från favoriterna". Välj en sparad rutt eller en destination i menyn Favourites (Favoriter). Tryck på skärmknappen, för att öppna extramenyn. Ruttlistan med destinationerna visas. Tryck på skärmknappen Add Destination (Lägg till destination), för att mata in ytterligare destinationer. Starta navigeringen härifrån Destinationerna i ruttlistan kan överhoppas för navigeringen. När du t ex vill avbryta rutten och sedan fortsätta: Tryck på en destination i ruttlistan. Adressen visas. Tryck på skärmknappen, för att öppna extramenyn. Rutten beräknas med utgångspunkt i den aktuella positionen och navigeringen startar till nästa delmål. Beräkna rutten härifrån När du vill beräkna rutten till ett särskilt delmål, för att få veta avstånd och körtid: Tryck på en destination i ruttlistan. Adressen visas. Tryck på skärmknappen, för att öppna extramenyn. Rutten beräknas med utgångspunkt i den aktuella positionen. Vidare funktioner efter ruttplaneringen Villkor: Du har öppnat ruttlistan. Tryck på skärmknappen, för att öppna extramenyn. Du har nu följande möjligheter: Starta navigeringen (Kap. "Navigering") Beräkna rutt (Kap. "Beräkna rutt") Spara rutten bland favoriterna (Kap. "Hantera destinationer") Radera rutt Visa rutten på kartan (Kap. "Arbeta med kartan") Avsluta ruttplaneringen Tryck på denna skärmknapp för att stänga menyn. Spara rutten bland favoriterna eller radera den. 18

19 Vidare funktioner efter destinationsangivelsen Demo Vidare funktioner efter destinationsangivelsen Villkor: Du har angivit en destination, liksom beskrivet i kapitlet "Ange destination". Du har angivit en intressant plats, liksom beskrivet i kapitlet "Intressanta platser". Du har planerat en rutt liksom beskrivet i kapitlet "Ruttplanering". Tryck på skärmknappen, för att öppna extramenyn. Du har nu följande möjligheter: Ställa in alternativ för rutt (Kap. "Bestämma alternativ för rutt") Beräkna rutt (Kap. "Beräkna rutt") Spara destination som favorit (Kap. "Hantera destinationer") Visa destination på kartan (Kap. "Arbeta med kartan") Endast Favoriter: Radera destination (Kap. "Hantera destinationer") Endast Favoriter: Döp om destination (Kap. "Hantera destinationer") Endast favoriter: Planera en rutt med den valda destinationen (Kap. "Ruttplanering") Utbudet av funktioner varierar beroende på om du matat in en destination eller har valt ur minnet. Demo Planera din semesterresa bekvämt hemma och skaffa en överblick av sträckan och körtid - även utan GPS-mottagning. Starta demo Demoinmatningen består av startpositionen, som kan vara en annan än din aktuella position, och destinationen. Om du vill starta en rutt med delmål med demot, ange startposition och välj en sparad rutt som destination (Kap. "Ruttplanering"). Tryck i menyn Navigation (Navigering) på symbolen. Menyn Demo visas. Tryck på det övre fältet och ange startpositionen. Tryck på det undre fältet och ange destinationen. Ange startposition och destination för demot på samma sätt som i destinationsangivelsen. Tryck på skärmknappen Start Demo (Starta demo), för att provköra rutten. Du har tillgång till samma funktioner som under en navigering. (Kapitel "Ytterligare funktioner under navigeringen") Demoinställningar Du kan bestämma, om rutten ska provköras i demo bara en gång eller hela tiden. Tryck på skärmknappen, för att öppna extramenyn. Tryck på symbolen för att växla mellan engångsdemo och oändlig demo. Den oändliga slingan i symbolen visar att det oändliga demot är aktiverat. 19

20 Spara position Hantera destinationer Spara position Du kan spara din aktuella position och senare använda den som destination. Tryck i menyn Navigation (Navigering) på symbolen. Menyn Position Information (Positionsinformation) visas. Dessa informationer finns i denna meny: Adressen till den aktuella positionen, under förutsättning att den finns i kartmaterialet Latitude/Longitude (Breddgrad/Längdgrad): Aktuell position i längd- och breddgrader Altitude (Höjd): Aktuell höjd över havet Kompassen: Körriktningen (tillförlitlig uppgift från ca. 5 km/h) Tryck på skärmknappen Save As Destination (Spara som destination). Knappsatsen visas. Ange ett namn för destinationen och bekräfta med skärmknappen OK. Destinationen sparas under det angivna namnet i menyn Favourites (Favoriter). Hantera destinationer Destinationerna sparas i två listor: I Favoriter I listan Senaste destinationer Du kan byta namn på destinationerna från Favoriter. Enstaka poster kan raderas i båda listorna. Spara resmål Alla destinationer, som du startar en beräkning av rutten till (Kap. "Beräkna rutt"), sparas automatiskt i Senaste destinationer. De 100 senaste destinationerna sparas. Alla inmatade destinationer och destinationerna i listan Senaste destinationer kan sparas permanent i Favoriter. Det är särskilt vettigt om du vill köra till denna destination ofta. Spara en angiven destination Villkor: Du har angivit en destination, liksom beskrivet i kapitlet "Ange destination". Tryck i menyn Destination på skärmknappen, för att öppna extramenyn. Knappsatsen visas. Ange ett namn för destinationen och tryck på skärmknappen OK. Destinationen sparas under det angivna namnet i Favoriter. Spara en av de senaste destinationerna Villkor: DU har öppnat listan Last destinations (Senaste destinationer), så som det beskrivs i kapitlet "Ange destination, "Överta en av de senaste destinationerna". Välj i listan Last destinations (Senaste destinationer) den destination du vill spara. 20

Mobile Navigation TravelPilot 200

Mobile Navigation TravelPilot 200 www.blaupunkt.com Mobile Navigation TravelPilot 200 Bruks- och monteringsanvisning (Lång version) Översikt över enheten Översikt över enheten 1 2 3 4 6 7 5 10 9 8 2 11 12 Översikt över enheten 1 Teckenfönster

Läs mer

Mobile Navigation TravelPilot 300

Mobile Navigation TravelPilot 300 www.blaupunkt.com Mobile Navigation TravelPilot 300 Bruks- och monteringsanvisning (Lång version) Översikt över enheten Översikt över enheten 1 2 3 4 7 8 5 6 9 10 11 2 12 13 Översikt över enheten 1 Teckenfönster

Läs mer

Mobile Navigation TravelPilot 500

Mobile Navigation TravelPilot 500 www.blaupunkt.com Mobile Navigation TravelPilot 500 Bruks- och monteringsanvisning (Lång version) Översikt över enheten Översikt över enheten 1 2 3 4 6 7 5 8 9 10 11 12 17 16 15 14 13 2 Översikt över enheten

Läs mer

Mobile Navigation TravelPilot Lucca TravelPilot Lucca MP3. Bruks- och monteringsanvisning

Mobile Navigation TravelPilot Lucca TravelPilot Lucca MP3. Bruks- och monteringsanvisning Mobile Navigation TravelPilot Lucca TravelPilot Lucca MP3 Bruks- och monteringsanvisning Översikt över enheten Översikt över enheten 1 2 3 4 5 6 2 Översikt över enheten Följande knappar finns under teckenfönstret:

Läs mer

nüvi 2400-serien snabbstartshandbok för användning med dessa nüvi-modeller: 2440, 2450, 2460

nüvi 2400-serien snabbstartshandbok för användning med dessa nüvi-modeller: 2440, 2450, 2460 nüvi 2400-serien snabbstartshandbok för användning med dessa nüvi-modeller: 2440, 2450, 2460 Komma igång VARNING Läs guiden Viktig säkerhets- och produktinformation som medföljer i produktförpackningen

Läs mer

1. Använda denna bruksanvisning

1. Använda denna bruksanvisning 1. Använda denna bruksanvisning Sektionsrubrik Ett nummer och en rubrik finns för varje sektion. Avsnittsrubrik Varje avsnitt har en rubrik. Åtgärdsnamn Varje åtgärd har ett namn. Specifikt åtgärdsnamn

Läs mer

Personal Navigation System

Personal Navigation System Personal Navigation System Användarmanual NV-U70 NV-U50T NV-U50 2005 Sony Corporation Informationen i detta dokument kan ändras utan förvarning. Denna bruksanvisningen eller någon del av den får inte utan

Läs mer

TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK. Telia Navigator version 1.12

TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK. Telia Navigator version 1.12 TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK Telia Navigator version 1.12 Innehåll HUVUDMENY 3 SÖK ADRESS 3 SÖK PERSON, SÖK FÖRETAG 3 SÖK I NÄRHETEN 3 FAVORITER 3 KARTA 3 TJÄNSTER 5 DESTINATIONSINFORMATION 6 NAVIGATION

Läs mer

TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK. Telia Navigator version 1.11.1

TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK. Telia Navigator version 1.11.1 TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK Telia Navigator version 1.11.1 Innehåll HUVUDMENY 3 SÖK ADRESS 3 SÖK PERSON, SÖK FÖRETAG 3 SÖK I NÄRHETEN 3 FAVORITER 3 KARTA 3 TJÄNSTER 4 DESTINATIONSINFORMATION 5 NAVIGATION

Läs mer

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5 Förenklad användarmanual för DAISY-användning Olympus DM-5 Komma igång 1 Sätt i batteriet Börja med att sätta i medföljande batteri i spelaren. Gör detta genom att öppna luckan på baksidan. En skarv i

Läs mer

700-serien. nüvi. Snabbstartshandbok. personlig reseassistent

700-serien. nüvi. Snabbstartshandbok. personlig reseassistent nüvi Snabbstartshandbok 700-serien personlig reseassistent 2007 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. Augusti 2007 190-00859-59 Rev. B Tryckt i Taiwan VARNING! Läs guiden Viktig säkerhets- och produktinformation

Läs mer

Din manual NAVIGON 3100 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2469938

Din manual NAVIGON 3100 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2469938 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NAVIGON 3100. Du hittar svar på alla dina frågor i NAVIGON 3100 instruktionsbok (information,

Läs mer

Manual NAVIGON 3100 3110

Manual NAVIGON 3100 3110 Manual NAVIGON 3100 3110 Varumärken Alla märken- och produktbeteckningar är varumärken eller registerade varumärken tillhörande respektive företag. Anmärkn Vi förbehåller oss ändringar i manualens innehåll.

Läs mer

TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK. Telia Navigator version 2.0

TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK. Telia Navigator version 2.0 TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK Telia Navigator version 2.0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION 3 2. GRUNDLÄGGANDE STRUKTUR OCH FUNKTIONALITET 4 2.1 GRUNDLÄGGANDE STRUKTUR 4 2.2 GRUNDLÄGGANDE FUNKTIONALITET

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

Användarhandbok HERE Drive

Användarhandbok HERE Drive Användarhandbok HERE Drive Utgåva 1.0 SV HERE Drive HERE Drive vägleder dig till ditt mål med röststyrd vägbeskrivning som tar dig genom varje sväng. Du kan: Hitta rätt väg i ditt land eller region med

Läs mer

VENTUS GPS G730 DATA LOGGER. Bruksanvisning

VENTUS GPS G730 DATA LOGGER. Bruksanvisning VENTUS GPS G730 DATA LOGGER Bruksanvisning Observera Läs detta före användning: Global position system (GPS) tillhandahålls av American Ministry of National Defense, amerikanska försvarsministeriet, som

Läs mer

Calix GPS Speed Guard

Calix GPS Speed Guard Calix AB 2007 Calix GPS Speed Guard Användar- och installationsmanual Svenska INTRODUKTION Tack för att du valt att köpa en Calix GPS Speed Guard produkt. För att kunna använda produkten till dess fulla

Läs mer

nüvi 1490TV snabbstartshandbok

nüvi 1490TV snabbstartshandbok nüvi 1490TV snabbstartshandbok Titta närmare på nüvi-enheten Varning I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation som medföljer i produktförpackningen finns viktig information om säker hantering av

Läs mer

Användarmanual. MobileNavigator 6

Användarmanual. MobileNavigator 6 Användarmanual MobileNavigator 6 Utgåva: Juni 2006 Tryckfakta NAVIGON AG Berliner Platz 11 D-97080 Würzburg Informationen i detta dokument kan ändras utan förvarning. Denna användarmanual eller någon del

Läs mer

Lathund Olympus DM-5

Lathund Olympus DM-5 Iris Hjälpmedel Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Spelarens olika delar... 3 Inledning... 4 Batteri... 4 Ladda batteriet... 4 Sätta på och stänga av spelaren... 4 Sätta på... 4 Stänga av...

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Kapitel 1 Innan du börjar...

Kapitel 1 Innan du börjar... TomTom NAVIGATOR Kapitel 1 Innan du börjar... Innan du börjar... Installation Om du har köpt TomTom NAVIGATOR på ett TomTom-minneskort sätter du in minneskortet i enheten. Därefter går du till steg 4 nedan.

Läs mer

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter Innehåll Vad finns i paketet. 2 Lär känna ditt modem.. 3 Förbered modemet för användning 5 Starta modemet första gången. 6 Koppla upp en dator via USB.. 8 Koppla upp en eller flera enheter via WiFi.. 9

Läs mer

MANUAL CHRONO COMAI Comai AB erbjuder kvalificerade anpassningsbara och Comai AB

MANUAL CHRONO COMAI Comai AB erbjuder kvalificerade anpassningsbara och Comai AB MANUAL CHRONO COMAI 1 Innehållsförteckning 1 Tekniskbeskrivning...3 1.1 Funktionsbeskrivning...3 2 Installation...3 2.1 Installera Chrono Comai via länk...3 2.2 Installera Chrono Comai via minneskort...3

Läs mer

Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406

Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406 Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406 Denna bruksanvisning måste genomläsas innan du använder spelaren för första gången. stöder MP3, CD-DA och Video-CD (VCD 2,0) spelar också kopierade

Läs mer

HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual. NE41 13001-01 v1.0

HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual. NE41 13001-01 v1.0 HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual NE41 13001-01 v1.0 Innehållet i denna användarmanual kan komma att ändras utan föregående meddelande. NEAT Electronics AB förbehåller sig rätten att utveckla

Läs mer

Smartphone Quick Start Guide

Smartphone Quick Start Guide Smartphone Quick Start Guide 2 1. Innehåll i kartongen Batteri AC Adapter Kom-i-gång CD USB Kabel Telefon Användarmanual och snabbstart guide Headset 2. Telefonen 3 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 4 1. Indikator

Läs mer

Användarmanual. SUNGOO Mobile Navigation 43.01. Svenska

Användarmanual. SUNGOO Mobile Navigation 43.01. Svenska Användarmanual SUNGOO Mobile Navigation 43.01 Svenska Oktober 2007 Symbolen med den genomstrukna avfallstunnan på hjul innebär att produkten skall tillföras separat avfallshantering inom den europeiska

Läs mer

Användarmanual NAVIGON 3100 3110. Svenska

Användarmanual NAVIGON 3100 3110. Svenska Användarmanual NAVIGON 3100 3110 Svenska Utgåva: mars 2007 Tryckfakta NAVIGON AG Schottmüllerstraße 20A D-20251 Hamburg Informationen i detta dokument kan ändras utan förvarning. Denna användarmanual eller

Läs mer

LÄR KÄNNA DIN TELEFON

LÄR KÄNNA DIN TELEFON SNABBGUIDE LÄR KÄNNA DIN TELEFON Ström PÅ: tryck och håll inne strömknappen i 3 sekunder. Ström Av: tryck och håll inne strömknappen i 3 sekunder, och välj stäng av. ÖVERBLICK 1, Volymknappar 2, Strömknappen

Läs mer

Användarmanual. SUNGOO Mobile Navigation 35.01. Svenska

Användarmanual. SUNGOO Mobile Navigation 35.01. Svenska Användarmanual SUNGOO Mobile Navigation 35.01 Svenska Oktober 2007 Symbolen med den genomstrukna avfallstunnan på hjul innebär att produkten skall tillföras separat avfallshantering inom den europeiska

Läs mer

Leica mojo3d start första gången

Leica mojo3d start första gången Leica mojo3d start första gången Generellt Denna instruktion visar hur du kommer igång med Leica mojo3d första gången. För mer detaljerade instruktioner se Leica mojo3d användarmanual. Beroende på version

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color

Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color Iris Hjälpmedel AB Ver: 1.09 Innehållsförteckning Manual Milestone 112 och 112 Color Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan

Läs mer

ANVÄNDAR MANUAL SVENSKA

ANVÄNDAR MANUAL SVENSKA ANVÄNDAR MANUAL SVENSKA Underhåll: Neo+ klockan är tålig och vattentät. För att hålla klockan i bästa skick, följ tillverkarens rekommendationer nedan: Undvik slag direkt på/mot klockan. Tvätta klockan

Läs mer

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP Tekniska data Produkten levereras med aktuellt datum och klockslag inställt. Automatisk växling vinter-/sommartid. Programmeringsknapp - för förbikoppling

Läs mer

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Inledning Med Nokia Extra Power DC-11/DC-11K (hädanefter DC-11) kan du ladda upp batterierna i två kompatibla

Läs mer

Quadraglo. MSD0320 Bruksanvisning. Varning! Varning! ÅLDER FRÅN 8 ÅR. Läs denna bruksanvisning innan Ni använder produkten ------ 1 ------

Quadraglo. MSD0320 Bruksanvisning. Varning! Varning! ÅLDER FRÅN 8 ÅR. Läs denna bruksanvisning innan Ni använder produkten ------ 1 ------ ÅLDER FRÅN 8 ÅR Quadraglo MSD0320 Bruksanvisning Läs denna bruksanvisning innan Ni använder produkten Varning! - Tänk på följande vid användningen av laddaren: Vid rök, stark lukt eller ljud, bör Ni stänga

Läs mer

Produkt Detaljer: 1) ipad Cover ) ipad botten lås 3) ipad topp lås 4) Keyboard 5) Funktionsknappar 6) Bluetooth LED 7) Laddning LED 8) Av / på & Bluetooth anslutningsknapp 9) USB-laddning 5V/DC 1 5 3 8

Läs mer

Hantering av Handi ipaq 2190

Hantering av Handi ipaq 2190 Hantering av Handi ipaq 2190 Gewa AB BOX 92, MALMVÄGEN 55, 191 22 SOLLENTUNA TEL: 08-594 694 00 TEXTTEL: 08-594 694 18 FAX: 08-594 694 19 E-MAIL: info@gewa.se WEB: www.gewa.se anpassar tekniken till människan

Läs mer

Becker MAP PILOT. Bruksanvisning

Becker MAP PILOT. Bruksanvisning Becker MAP PILOT Bruksanvisning >>NNEHÅLLSFÖRTECKNING L 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Säkerhetsanvisningar 4 Becker MAP PILOT 5 Användning 5 Packa upp Becker MAP PILOT

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Vid missbruk av det Speed Tracker eller vid öppning av enheten upphör garantin. Allt utöver garantireparationer

Läs mer

Kapitel 1 Förpackningens innehåll

Kapitel 1 Förpackningens innehåll TomTom RIDER 2 Kapitel 1 Förpackningens innehåll Förpackningens innehåll a TomTom RIDER 1. Pekskärm 2. Strömbrytare på/av 3. Dockningskontakt 4. Minneskortsfack (SD-kort) 5. USB-anslutning 6. Anslutning

Läs mer

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d...

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d... Användarmanual Användarmenyn När larmsystemet är i frånkopplat läge kan användarmenyn nås genom att en användare skriver in sin PIN-kod. Från användarmenyn kan larmsystemet sedan larmas på, sättas i skalskyddsläge,

Läs mer

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk.

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. 2 INNEHÅLL Introduktion Knappfunktioner Installation Placering Uppkoppling av basstationen Laddning av handenheten

Läs mer

Din manual NOKIA N81 8GB http://sv.yourpdfguides.com/dref/826668

Din manual NOKIA N81 8GB http://sv.yourpdfguides.com/dref/826668 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA N81 8GB. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

bergerdata hb www.bergerdata.se/guidemaster info@bergerdata.se 0708-72 23 00 1.10 2015-05-19 Sid 1 (11)

bergerdata hb www.bergerdata.se/guidemaster info@bergerdata.se 0708-72 23 00 1.10 2015-05-19 Sid 1 (11) bergerdata hb www.bergerdata.se/guidemaster info@bergerdata.se 0708-72 23 00 1.10 2015-05-19 Sid 1 (11) Vad, varför och hur?...2 Vad är?...2 Varför?...3 Hur fungerar?...3 Några tips om användningen...3

Läs mer

Total omstart för Handifon Touch Cruise II

Total omstart för Handifon Touch Cruise II Total omstart för Handifon Touch Cruise II Total omstart innebär att Handi TC II startas om från grunden på samma sätt som första gången den startades. Detta blir aktuellt om Handi TC II ska gå till en

Läs mer

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Manual Projektorklocka Modell RM318P

Manual Projektorklocka Modell RM318P 1 Manual Projektorklocka Modell RM318P Denna klocka är tillverkad med speciell tanke på design och att den skall vara enkel att använda. Den har elektroniska komponenter av mycket hög kvalitet och har

Läs mer

Din första kontakt med Downloadkey II

Din första kontakt med Downloadkey II Din första kontakt med Downloadkey II Tips: Downloadkey II levereras i två versioner: om basversion och som TI-Compact II med ytterligare programfunktioner för arkivering och visning av nedladdade data.

Läs mer

Bruksanvisning för astrour typ 12.91.8.230.0000

Bruksanvisning för astrour typ 12.91.8.230.0000 Bruksanvisning för astrour typ 12.91.8.230.0000 Säkerhetsinstruktion: Installation och montering av elektrisk utrustning och produkter får bara utföras av behörig personal, då det annars finns risk för

Läs mer

Kapitel Datakommunikation Anslutning av två enheter Anslutning av enheten till en persondator Anslutning av enheten till en CASIO etikettskrivare

Kapitel Datakommunikation Anslutning av två enheter Anslutning av enheten till en persondator Anslutning av enheten till en CASIO etikettskrivare Kapitel I detta kapitel får du veta allt du behöver känna till för att överföra program mellan fx-7400g PLUS och vissa grafiska räknarmodeller frän CASIO som kan anslutas med extra tillbehöret SB-62 kabeln.

Läs mer

X-Route Användarmanual Innehåll

X-Route Användarmanual Innehåll X-Route Användarmanual Innehåll Innehåll och Produktspecifikation... 2 X-Route Elektronisk Körjournal Produktspecifikation... 2 Kom igång med X-Route Elektronisk Körjournal... 3 För in Mjukvarunyckel...

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. Besök vår hemsida för mer information om våra produkter: www.easygreen.se

ANVÄNDARMANUAL. Besök vår hemsida för mer information om våra produkter: www.easygreen.se ANVÄNDARMANUAL Besök vår hemsida för mer information om våra produkter: www.easygreen.se ÖVERSIKT NÄSTA HÅL AV/PÅ Håll in i 5 sek. FÖREGÅENDE HÅL Ladda här Tlink har endast 3 knappar. Uppdateringar kan

Läs mer

SENSUS Web edition. Infotainment guide VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT

SENSUS Web edition. Infotainment guide VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT Infotainment guide SENSUS Web edition VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT Den här bilagan är avsedd att ge en kortfattad överblick över de vanligaste funktionerna i Sensus Infotainment och hjälpa dig att

Läs mer

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna.

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. DENVER DPF 742 Användarhandbok Digital fotoram VARNING Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. 1 Introduktion Gratulerar till ditt köp av denna digitala

Läs mer

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8 1 TES Mobil Användarmanual 2 Innehållsförteckning 1 Introduktion... 3 1.1 Vad kan man göra med TES Mobil?... 3 1.2 Vad är en RFID-tag?... 3 1.3 Olika hantering på olika mobiltelefoner... 3 1.4 Rekommendationer

Läs mer

Var vänlig och kontrollera att kameran funktionerar normalt innan användning.

Var vänlig och kontrollera att kameran funktionerar normalt innan användning. ACTION VIDEOKAMERA BRUKSANVISNING Tack för att du valde GoXtreme Race videokamera. Den här bruksanvisningen är skriven till den senaste informationen som vi hade när denna bruksanvisningen gjordes. Skärmen

Läs mer

Handi Telefon. Bruksanvisning. För Handi med telefonfunktion. Programversion 3.10.12 eller senare. Rev G

Handi Telefon. Bruksanvisning. För Handi med telefonfunktion. Programversion 3.10.12 eller senare. Rev G Bruksanvisning Handi Telefon För Handi med telefonfunktion Programversion 3.10.12 eller senare Abilia AB, Kung Hans väg 3, Sollentuna, Box 92, 191 22 Sollentuna, Sweden Phone +46 (0)8-594 694 00 Fax +46

Läs mer

Svenska. icn 600 -serien. Version 3.0. med Smart. Användarmanual

Svenska. icn 600 -serien. Version 3.0. med Smart. Användarmanual Svenska icn 600 -serien TM med Smart Version 3.0 Användarmanual Innehåll 1. Inledning...3 2. icn-funktioner...4 3. Minneskort...6 4. Slå på och stänga av icn...7 5. Placering i fordonet...8 6. Huvudmeny...10

Läs mer

Bruksanvisning. Viktig information före användning

Bruksanvisning. Viktig information före användning MYLOQ 1101 Kodcylinder Bruksanvisning SE Viktig information före användning För att använda Kodcylindern måste den först aktiveras (se sida 3). En administratörskod måste läggas in, var noga med att notera

Läs mer

Snabbguide Konftel 250

Snabbguide Konftel 250 Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 250 SVENSK Beskrivning Konftel 250 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag. På www.konftel.com/250 hittar du en handbok

Läs mer

Snabbguide Konftel 300 SVENSK

Snabbguide Konftel 300 SVENSK Snabbguide Konftel 300 SVENSK Beskrivning Konftel 300 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag, mobil/ DECT-telefon eller dator. På www.konftel.com/300 hittar du en handbok med utförligare

Läs mer

Grundläggande bruksanvisning till GPS Tracker TK103-2

Grundläggande bruksanvisning till GPS Tracker TK103-2 Grundläggande bruksanvisning till GPS Tracker TK103-2 1.1 Uppstart Om du väljer att använda det medföljande refillkortet o Ladda med valfritt belopp o OBS! Glöm inte att ladda ditt kort minst en gång om

Läs mer

Funktionsbeskrivning

Funktionsbeskrivning Bruksanvisning Handi 4 Funktionsbeskrivning Telefon Programversion 4.6.0 eller senare Rev C Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Använda Telefon... 3 2.1 Kontaktlistan... 3 2.2 Ringa samtal... 4 2.3

Läs mer

Gigaset DE380 IP R: Nya och utökade funktioner

Gigaset DE380 IP R: Nya och utökade funktioner Innehåll Gigaset DE380 IP R: Nya och utökade funktioner Det här dokumentet kompletterar bruksanvisningen till Gigaset-VoIP-telefonen: Gigaset DE380 IP R Efter det att bruksanvisningen blev klar har den

Läs mer

Multimedia Navigation New York 835 W

Multimedia Navigation New York 835 W www.blaupunkt.com Multimedia Navigation New York 835 W Bruksanvisning Navigering Tack för att du valt Blaupunkt Navigation som ditt navigationssystem. Börja använda enheten direkt. Denna handbok beskriver

Läs mer

DHP Digital handhållen användarpanel DHP Version A02: ILCAT IR mot aktiva don

DHP Digital handhållen användarpanel DHP Version A02: ILCAT IR mot aktiva don DHP Version A02: IR mot aktiva don Program i DHP Anvisningar kring handhavandet av DHP och programmet för IR mot aktiva don. Utgångsläge Strömbrytaren på DHP ska vara På/On. Enheten drivs via den inbyggda

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003 ATU Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4 Användarmanual Version 2014.58-003 Läs igenom hela användarhandledningen innan produkten används! Viktigt :ATU använder radiosignaler för att kommunicera och är

Läs mer

Återkommande frågor för Transformer TF201

Återkommande frågor för Transformer TF201 Återkommande frågor för Transformer TF201 SW7211 Hantera filer... 2 Hur kommer jag åt mina data som sparats på mikrosd, SD-kort och USB-enheter?... 2 Hur flyttar jag valda filer till en annan mapp?...

Läs mer

Rekonditionering. Handi Xcover 2. Art.nr 706350. Rev A SE

Rekonditionering. Handi Xcover 2. Art.nr 706350. Rev A SE Instruktion Rekonditionering Handi Xcover 2 Art.nr 706350 Rev A SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Viktig information... 3 2 Medföljande delar... 3 3. Rekonditioneringsförfarande... 4 3.1 Funktionskontroll...

Läs mer

DGT-serien. manual. Nordens största webbshop för vågar Box 79 Industrivägen 3 76040 Väddö, Sverige. Tel. +46 (0)176-208920 Fax +46 (0)176-208929

DGT-serien. manual. Nordens största webbshop för vågar Box 79 Industrivägen 3 76040 Väddö, Sverige. Tel. +46 (0)176-208920 Fax +46 (0)176-208929 1 DGT-serien 2 Innehåll 1. Information... 3 Varning... 3 2. Grundläggande teknisk information... 4 3 Symboler... 4 5.4 Sätta på/stänga av vågindikatorn... 5 6. Knappsats och funktioner (modeller med 5

Läs mer

Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset

Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset Tillståndsikoner Din telefon Batteriets laddningsnivå Initiering av röstbrevlådan / Informationer som kan visas Programmerad mötespåminnelse

Läs mer

DHP Digital handhållen användarpanel DHP Version A02: FakeSDU IR mot regulatorer

DHP Digital handhållen användarpanel DHP Version A02: FakeSDU IR mot regulatorer 2015-03-05 Pdf-samling DHP driftanvisningar program Sidan 1 av 5 DHP Version A02: Fake IR mot regulatorer Program Fake i DHP Anvisningar kring handhavandet av DHP och programmet Fake för IR mot regulatorer.

Läs mer

BeoSound 9000. Handbok

BeoSound 9000. Handbok BeoSound 9000 Handbok BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Handbokens innehåll 3 Du har två guider till din hjälp när du ska lära dig om Bang & Olufsen-produkten. Handboken Referensboken

Läs mer

ACT-5020TW Snabbstartsguide

ACT-5020TW Snabbstartsguide Kameraschema: ENGLISH Micro USB Micro HDMI Reset Micro SD LCD UP Down Mode TRANSLATION Micro-USB Micro-HDMI Återställ Micro SD LCD Upp Ner Läge ENGLISH Shutter key Power key Busy indicator WIFI indicator

Läs mer

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 TYPGODKÄNNANDE NOKIA CORPORATION tar fullt ansvar för att produkten CK-1W uppfyller föreskrifterna i följande direktiv: 1999/5/EC. Typgodkännandet

Läs mer

Kontrollmetoder MCV12-10 VDO DTCO1381 med MKII enhet

Kontrollmetoder MCV12-10 VDO DTCO1381 med MKII enhet Kontrollmetoder MCV12-10 med MKII enhet Första installationen av en DTCO1381 sid 3 Nyinstallation (även byte från analog eller till en ny digital) Förinstallerad från fabrik Periodisk kontroll av en DTCO1381

Läs mer

Weblogin Innehåll Startsida Språkinställning Efter inloggningen Ändra egna data - Personuppgifter Ändra egna data - Inställningar Ändra egna data - Ange lösenordsfråga Ändra lösenord Lösenordet har ändrats

Läs mer

Användarmanual. 88 SEA för iphone. OBSERVERA! 88 SEA för iphone och 88 SEA HD för ipad är två separata produkter.

Användarmanual. 88 SEA för iphone. OBSERVERA! 88 SEA för iphone och 88 SEA HD för ipad är två separata produkter. Användarmanual 88 SEA för iphone OBSERVERA! 88 SEA för iphone och 88 SEA HD för ipad är två separata produkter. Välkommen! Grattis och välkommen till världen kring 88 SEA. 88 SEA är en komplett sjökortsnavigator

Läs mer

Telenor Navigation. Användarhandbok. Telenor Navigation version 3.5

Telenor Navigation. Användarhandbok. Telenor Navigation version 3.5 Telenor Navigation Användarhandbok Telenor Navigation version 3.5 INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 3 2. STRUKTUR OCH FUNKTIONALITET 4 2.1 ANVÄNDARGRÄNSSNITT 4 2.2 APPLIKATIONSÖVERSIKT 5 3. HUVUDMENY 6 3.1 SÖK

Läs mer

Digitalfotoram PF-8DN-502-P3RC-J

Digitalfotoram PF-8DN-502-P3RC-J Digitalfotoram PF-8DN-502-P3RC-J Användarmanual Innehåll Introduktion... 1 Föreskrivande information: FCC Part 15... 2 Viktiga säkerhetsinstruktioner... 3 Huvudfunktioner... 4 Kontroller och anslutningar...

Läs mer

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE Instruktion Rekonditionering EPIsafe 2 GSM Art.nr 464238 Programversion x.x.x eller senare Rev PA1 SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Viktig information... 2 2. Rekonditioneringsförfarande...

Läs mer

Sirius II Installation och Bruksanvisning

Sirius II Installation och Bruksanvisning Sirius II Installation och Bruksanvisning Innehåll 1. Introduktion... 2. Installation av Sirius II programvara... 3. Anslutning Data Linker interface.... 4. Sirius II funktioner.... 5. Bruksanvisning....

Läs mer

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare POWER LED INDICATOR LED DISPLAY OPEN (CD COMPARTMENT DOOR OPEN) MICROPHONE MICROPHONE ON/OFF

Läs mer

DIN SURFPLATTA FÖR KONGRESSEN HUR MAN GÅR TILLVÄGA

DIN SURFPLATTA FÖR KONGRESSEN HUR MAN GÅR TILLVÄGA DIN SURFPLATTA FÖR KONGRESSEN HUR MAN GÅR TILLVÄGA Hur sätter jag på min surfplatta: Strömbrytaren är placerad på kanten av surfplattan, strömbrytaren känns igen på denna symbol skärmen tänds. Tryck och

Läs mer

Lathund Milestone 112

Lathund Milestone 112 Iris Hjälpmedel AB Innehållsförteckning Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan 3 Nederkant 4 Allmänt 4 Ladda batteriet 4 Knapplås på/av 4 Väcka/Slå på fickminnet 4 Höj

Läs mer

Logga in... 3. Översikt/Dashboard... 4. Avvikande produkter... 4. Arbeten misslyckades... 4. Senaste gjorda... 4. Systemmeddelanden...

Logga in... 3. Översikt/Dashboard... 4. Avvikande produkter... 4. Arbeten misslyckades... 4. Senaste gjorda... 4. Systemmeddelanden... Innehållsförteckning Logga in... 3 Översikt/Dashboard... 4 Avvikande produkter... 4 Arbeten misslyckades... 4 Senaste gjorda... 4 Systemmeddelanden... 4 Användare... 6 Lägg till ny användare... 6 Redigera/radera

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

LÄS NOGGRANT IGENOM FÖRE ANVÄNDNING

LÄS NOGGRANT IGENOM FÖRE ANVÄNDNING Vigilant Hunter Bruksanvisning Modell: VH400HD LÄS NOGGRANT IGENOM FÖRE ANVÄNDNING Vi gratulerar dig till valet av VD400HD. Uway VH400HD är den senaste teknologins åtel- och övervakningskamera med inspelningingsfunktion.

Läs mer

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 SV 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 SÄKERHET OCH INSTALLATION 5 RF-exponeringsvarning 5 Viktig varningsinformation om batteri 6 ÖVERSIKT 6 Kompatibilitet med Bluetooth-enhet 6 Kontroller

Läs mer

Snabbguide. till Mini-router

Snabbguide. till Mini-router Snabbguide till Mini-router Välkommen till din nya surftjänst! Med den här trådlösa Mini-routern surfar du på ett smartare sätt. Dels kan flera personer surfa på ett och samma abonnemang, dels kan du

Läs mer

Reglersystem EnergyLogic Touchline Wave

Reglersystem EnergyLogic Touchline Wave Reglersystem EnergyLogic Touchline Wave BRUKSANVISNING iphone APP GRÖN ENERGI OCH VVS-SYSTEM Roth Nordic AB Hanögatan 9 211 24 Malmö Telefon: 040-53 40 90 Fax: 040-53 40 99 E-Mail: service@roth-nordic.se

Läs mer

ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion

ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion Bruksanvisning ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion Svensk manual V.120813 V1.2 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja

Läs mer

TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARMANUAL. Telia Navigator version 3.6

TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARMANUAL. Telia Navigator version 3.6 TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARMANUAL Telia Navigator version 3.6 INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 3 2. STRUKTUR OCH FUNKTIONALITET 4 2.1 ANVÄNDARGRÄNSSNITT 4 2.2 APPLIKATIONSÖVERSIKT 5 3. HUVUDMENY 6 3.1 SÖK 6 3.2 FAVORITER

Läs mer

REV 3. Användarmanual

REV 3. Användarmanual REV 3 Användarmanual Allmänt Metic räknar pulser från ett hjul som snurrar i fas med det material som man drar igenom. Hjulet är kalibrerat för att visa mm i displayen. Hjulet räknar i båda riktningarna

Läs mer

Användarmanual MN7 PDA. Svenska

Användarmanual MN7 PDA. Svenska Användarmanual MN7 PDA Svenska November 2008 Tryckfakta NAVIGON AG Schottmüllerstraße 20a D-20251 Hamburg Informationen i detta dokument kan ändras utan förvarning. Denna användarmanual eller någon del

Läs mer