Mobile Navigation TravelPilot 100

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mobile Navigation TravelPilot 100"

Transkript

1 Mobile Navigation TravelPilot 100 Bruks- och monteringsanvisning (Lång version)

2 Översikt över enheten Översikt över enheten

3 Översikt över enheten 1 Teckenfönster (Pekskärm): Enkel och intuitiv manövrering genom att man rör vid knapparna i teckenfönstret. 2 VOL -: Minska volymen 3 Strömbrytare: Lång tryckning (längre än 3 sekunder): startar resp. stänger av apparaten Kort tryckning: Öppnar huvudmenyn. 4 VOL +: Öka volymen 5 Port för minneskort 6 Kontakt för strömförsörjning (Nätladdare eller laddningskabel för 12 V-uttaget) 7 Lock till batterifack 8 Ljussensor för omkopplingsautomatik för dag- och nattdisplay (ovansida) 9 USB-anslutning för Dataöverföring : Seriell anslutning (för framtida utökningar) 3

4 Innehållsförteckning Översikt över enheten...2 Säkerhetsanvisningar...6 Varningssymboler som används...6 Användning...6 Trafiksäkerhet...6 Allmänna säkerhetsanvisningar...6 Anvisningar för hanteringen av CD/DVD...7 Rengöringsanvisningar...7 Anvisningar för uttjänta apparater...7 Första användningen...7 Levererade komponenter...7 Skyddsfolie för bildskärm...7 Laddning av batteri...7 Slå på apparaten...8 Ställa in språk...8 Montering i bilen...8 Sätta sugkoppshållaren på plats...8 Montera fästskålen...8 Sätt fast apparaten i fästskålen...9 Ta ut apparaten...9 Ta bort sugkoppshållaren...9 Stäng av/sätt på...9 Koppla till...9 Koppla från...9 Reset...9 Användning av menyerna...10 Huvudmeny...10 Skärmknappar...10 Knappsats...10 Intelligent kompletteringsfunktion...10 Inmatning som tolererar fel...10 Listor...10 Information om GPS...11 Så fungerar GPS...11 Visa GPS-info...11 Göra grundinställningar...12 Ställa in tidzon...12 Ange din hemadress...12 Aktivera PIN-kontrollfråga...12 Lägga in PIN-kontrollfråga...13 Spärra/låsa upp apparaten...13 Ändra PIN-kod...13 Navigering...14 Starta navigering...14 Ange destination...14 Ange en adress...14 Använda hemadressen som destination..15 Välja en destination bland favoriterna...15 Välja en av de senaste destinationerna...15 Ange koordinater...15 Välja en destination från kartan...15 Intressanta platser...16 User-POIs (Användar-POIer)...16 Välja intressanta platser på en bestämd ort...16 Välj en intressant plats i närheten, i närheten av destinationen eller omkring ditt hem...16 Välj en intressant plats på kartan...16 Välj en överregional intressant plats...17 Ruttplanering...17 Ange rutt...17 Bearbeta rutten...17 Ladda rutt från favoriterna...18 Starta navigeringen härifrån...18 Beräkna rutten härifrån...18 Vidare funktioner efter ruttplaneringen...18 Avsluta ruttplaneringen...18 Vidare funktioner efter destinationsangivelsen

5 Innehållsförteckning Demo...19 Starta demo...19 Demoinställningar...19 Spara position...20 Hantera destinationer...20 Spara resmål...20 Spara en angiven destination...20 Spara en av de senaste destinationerna...20 Byta namn på destination (endast favoriter)...21 Radera en destination...21 Radera alla destinationer...21 Beräkna rutt...22 Starta beräkning av rutten...22 Vidare funktioner efter ruttplaneringen...22 Bestämma alternativ för rutt...22 Navigation...23 Starta navigering...23 Komma fram till destinationsorten...24 Avbryta navigeringen...24 Offroad-navigering...24 GPS-mottagning störd...24 Arbeta med kartan...25 Visa karta...25 Flyttning och skaländring av kartan...25 Tryck på kartan...25 Skärmknappar...25 Göra kartinställningar...25 Syntetiskt tal under navigeringen...26 Kartbild under navigering...27 Navigeringshjälp...27 Resvägsinformation...27 Hastighetsgränser...27 Ytterligare funktioner under navigeringen...28 Lägga in en spärr...28 Avbryta navigeringen...28 Hoppa över nästa destination...28 Visa information om destinationen...29 Visa ruttlista...29 Dataöverföring...29 Kopiera filer till minneskortet...29 Använda vägkartor från minneskort...30 Inställningar...30 Utföra inställningar för navigering...30 Hemadress...30 Fortsätta rutt automatiskt...31 Välja datapost...31 POI-hänvisning...31 Syntetiskt tal...31 Enheter...31 Gör apparatinställningar...31 Teckenfönster...31 Knappljud...32 Språk...32 Tid...32 Produktinformation...32 Stöldskydd...32 Fabriksinställningar...32 Kalibrera pekskärmen...32 Programvara...33 Ominstallation av navigeringsprogramvaran...33 Uppdatering av navigeringsprogramvaran...33 Service...33 Garanti...33 Tekniska data...33 Felsökningstabell

6 Säkerhetsanvisningar Säkerhetsanvisningar Läs för egen skull noggrant igenom följande säkerhetsanvisningar och varningar innan du börjar använda apparaten. Varningssymboler som används I kapitlen anger varningssymboler viktiga anvisningar för dig och för apparaten. VARNING! Varnar för personskador eller eventuell livsfara VARNING! Varnar för olyckor Användning Apparaten är avsedd för mobil användning i bilen. Särskild information om navigering av lastbilar, bussar och husbilar, som höjd- och breddbegränsningar samt maximalt tillåten gatubelastning, finns inte bland navigeringsdata! Navigering som inte sker på vägen (offroad-navigering) är möjlig med denna navigator. Trafiksäkerhet Navigatorn befriar dig inte från ditt ansvar som korrekt och uppmärksam förare i trafiken. Håll därför alltid de gällande trafikreglerna. Använd apparaten så att du alltid kan styra fordonet på ett säkert sätt. Stanna och manövrera apparaten då fordonet står stilla om det råder osäkerhet om säkerheten. Allmänna säkerhetsanvisningar Följ de följande hänvisningarna, för att skydda apparaten från fel och dig själv från skador eller eventuella livsfaror genom antändning eller explosion: Apparaten är inte vattentät, utan måste skyddas från fukt och vattenstänk. Apparaten får inte ändras eller öppnas. Annars kan den skadas och därigenom antändas eller explodera. Eller så skulle det kunna tränga ut frätande, lättantändlig vätska ur batteriet. Utsätt inte apparaten för mycket låga (under -20 C) och mycket höga temperaturer (över 60 C)., t ex i närheten av eld, värmeapparater eller i en bil som är parkerad i direkt solljus. Annars kan fukt samlas i apparaten eller apparaten överhettas. Apparaten eller batteriet kan deformeras och till och med antändas eller exploderas. Eller så skulle det kunna tränga ut frätande, lättantändlig vätska ur batteriet. Vid kontakt med batterivätska skall ögon eller hud genast spolas med vatten och man skall uppsöka en läkare. Avlägsna apparaten från strömförsörjningen när du parkerar ditt fordon, eftersom den fortsätter att förbruka ström och kan ladda ur fordonets batteri. Dra inte ut strömkontakten i kabeln. Kabeln kan skadas och orsaka elektrisk stöt. 6

7 Säkerhetsanvisningar Innan du börjar Anvisningar för hanteringen av CD/DVD Med apparaten följer en CD/DVD, som innehåller navigeringsprogramvara och kartmaterial. Följ nedanstående anvisningar för att skydda CD:n/ DVD:n mot nedsmutsning och skador: Förvara CD:n/DVD:n i sitt fodral. Ta bara på kanten av CD:n/DVD:n. Utsätt inte CD:n/DVD:n och fodralet för direkt solstrålning. Använd endast en ren CD/DVD. Rengör vid behov CD:n/DVD:n med en mjuk, luddfri med duk inifrån och utåt. Rengör inte CD:n/DVD:n i rotationsriktningen. Använd inga lösningsmedel, inte heller för den tryckta sidan av CD:n/DVD:n. Rengöringsanvisningar Gör rent teckenfönstret med en torr, mjuk trasa. Vatten och andra vätskor kan förstöra teckenfönstret. Använd inga starka lösningsmedel för rengöring av höljet. Endast en fuktad, luddfri duk. Anvisningar för uttjänta apparater Lämna produkten till ett återvinnings- eller insamlingsställe. Kasta inte defekta batterier i hushållssoporna utan lämna in dem på lämpliga uppsamlingsställen. Första användningen Levererade komponenter I paketet ingår följande delar: Navigator Sugkoppshållare Laddningskabel för cigarrettändare Bruksanvisning (kort version) Backup-DVD Vi rekommenderar användning av Blaupunkts originaltillbehör (www.blaupunkt.com). Skyddsfolie för bildskärm Avlägsna försiktigt skyddsfolien från teckenfönstret före första användning. Laddning av batteri Vid köp av navigatorn kan batteriet vara urladdat. Ladda batteriet innan du börjar använda apparaten. VARNING! Icke tillåtna laddare kan förstöra batterierna Använd endast originalladdar från Blaupunkt för drift och för uppladdning, för att ladda batteriet på rätt sätt och skydda från överspänning. Beroende på typ av användning kan apparaten drivas upp till 3 timmar med det inbyggda batteriet. Laddningstiden är 5 till 6 timmar. Visning av laddningstillståndet syns i den övre listen på teckenfönstret: Apparaten försörjs av en extern strömkälla. Apparaten försörjs av dess interna batteri. Batteriets laddningsnivå är hög. Apparaten försörjs av dess interna batteri. Batteriets laddningsnivå är låg. 7

8 Innan du börjar Montering i bilen När batteriernas laddning är mycket svag, påpekar navigatorn detta för dig. Anslut nätladdaren eller laddningskabeln för 12 V-uttaget i laddningsuttaget. Batteriet är utrustat med ett skydd mot överhettning genom överdrivet strömflöde. Skyddet förhindrar att batteriet laddas från en omgivningstemperatur över 45 C. Slå på apparaten Montering i bilen För tillfällig montering i bilen medföljer en hållare för fastsättning på vindrutan. VARNING! Montering på olämpligt ställe kan orsaka olyckor Montera navigatorn så, att din sikt inte hindras och så att din uppmärksamhet inte avleds från trafiken. Montera inte apparaten i det område som bilens airbags blåser upp sig i. Se till att inte fordonets passagerare utsätts för fara på grund av apparaten vid en nödbromsning. A Håll strömbrytaren nedtryckt i mer än 3 sekunder. Sätta sugkoppshållaren på plats Sök ett lämpligt ställe för montering i fordonet. Hållaren sitter bättre på en damm- och fettfri yta. Gör ev. rent skivan med en fönstertrasa. Tryck sugkoppen mot rutan. Tryck armen på hållaren i riktning mot rutan. Montera fästskålen Sugkoppshållaren har två fästen för fästskålen. Skjut fästskålen på fästena tills den klickar i. Ställa in språk Apparaten använder engelska som standardspråk för menyerna och det syntetiska talet. När du startar apparaten för första gången, visas en dialogmeny, i vilken du kan välja ett annat språk: Välj önskat språk i dialogmenyn. Följ instruktionerna. Språket läses in och huvudmenyn visas. 8

9 Montering i bilen Stäng av/sätt på Sätt fast apparaten i fästskålen Apparaten har 2 ursparningar på undersidan och på en ursparning på baksidan för fästskålen. Sätt apparaten på fästskålen med undersidan först och tryck den bakåt. Fästskålens klämhållare måste klicka in på baksidan så att det hörs. Vinkla ut fästet. Ta ut apparaten Tryck klämhållaren nedåt. Apparaten lossnar från fästet. Ta ut apparaten. Ta bort sugkoppshållaren När du byter bil är det enkelt att ta bort hållaren. Fäll ut armen på hållaren från rutan. Lossa försiktigt sugkoppen nära kanten av rutan, så att det kan komma in luft mellan sugkoppen och rutan. Dra försiktigt bort sugkoppen från rutan. Stäng av/sätt på Med strömbrytaren kan man slå av och på apparaten och öppna huvudmenyn. Koppla till Håll strömbrytaren nedtryckt i mer än 3 sekunder. Koppla från Håll strömbrytaren nedtryckt i mer än 3 sekunder. Apparaten försätts först i viloläge och förblir driftsberedd. Inte förrän efter 20 minuter kopplas alla funktioner från. Apparaten förbrukar en mindre mängd energi även då den är avstängd. När du börjar använda apparaten efter en längre tid, kan det vara nödvändigt att ladda batterierna. Reset När apparaten inte fungerar korrekt, räcker det ofta att starta om den. Håll strömbrytaren nedtryckt i mer än 14 sekunder. Apparaten stängs av och startas på nytt. 9

10 Användning av menyerna Användning av menyerna Huvudmeny Från huvudmenyn kan man nå navigeringen och inställningarna. Tryck kort på strömbrytaren, för att komma till huvudmenyn från vilken annan meny som helst. Öppna alternativ bokstavsknappsats (bl. a. specialtecken, omljud) Öppna sifferknappsats, för att t.ex. ange husnummer Öppna bokstavknappsats Öppna inmatning som tolererar fel Intelligent kompletteringsfunktion Vid inmatning kompletterar apparaten, om möjligt, automatiskt tecken och visar endast de bokstäver som logiskt sett kan följa. Skärmknappar Tryck på denna skärmknapp, för att återgå till föregående meny. Tryck på denna skärmknapp, för att växla till menyn på nästa sida. Tryck på denna skärmknapp, för att få åtkomst till fler funktioner. OK: tryck på denna skärmknapp för att bekräfta en inmatning eller en inställning. Knappsats Om text behöver matas in (t.ex. vid destinationsangivelse), visas en virtuell knappsats på teckenfönstret. Där kan du knappa in alla uppgifter med hjälp av fingret. Endast stora bokstäver kan anges. Denna knapp återfinns på tangentbordet: Radera senaste tecken Inmatning som tolererar fel Den feltoleranta inmatningen hjälper dig när du inte är säker på stavningen av ett ortsnamn. Efter din inmatning visas en lista med ortsnamn som stavas på liknande sätt. Tryck i textinmatningen på symbolen. Inmatningen som tolererar fel visas. Ange ett stadsnamn och tryck på OK. En lista med alternativa stadsnamn visas. Listor Ofta kan du visa listor, från vilka du kan välja en inmatning (t.ex. en destination). Om du exempelvis inte anger hela namnet för en ort, visas en lista med möjliga namn. Du kan visa en lista över ytterligare poster som börjar på samma bokstäver genom att trycka på skärmknappen List (Lista). Längre listor tar längre tid att ladda. Tryck på en av skärmknapparna, för att bläddra i listan. Tryck direkt på en inmatning, för att överta den. Tryck på skärmknappen Expand (Utöka), för att visa förkortad inmatning fullständigt. Ange blanksteg 10

11 Information om GPS Information om GPS GPS (Global Positioning System) möjliggör navigation och orientering världen över via satelliter för positionsbestämning. Så fungerar GPS Navigatorn mäter ditt fordons aktuella position via GPS och jämför dessa koordinater med sitt kartmaterial. Kartmaterialet innehåller koordinaterna för de intressanta platser, gator och orter som du kan se i navigatorns teckenfönster. Utifrån detta beräknar apparaten rutten till den destination du angivit. Visa GPS-info Information om apparatens GPS-mottagning, din aktuella position och din hastighet finns i menyn GPS-info (GPS-info). Tryck på symbolen i huvudmenyn. Kartan visas. Dessa informationer finns i denna meny: Latitude/Longitude (Breddgrad/ Längdgrad): Aktuell position i längd- och breddgrader Altitude (Höjd): Aktuell höjd över havet Speed (Hastighet): Bilens aktuella hastighet Heading (Riktning): Körriktningen (tillförlitlig uppgift från ca. 5 km/h) Satellites (Satelliter): Antal mottagna GPS-satelliter. GPS Signal Quality (GPS-signalkvalitet): Signalstyrkan från synliga GPS-satelliter. För navigeringen behövs signaler från minst 3 satelliter. Yttre påverkan kan vara i vägen för sikten till himlen och därmed störa navigatorns GPSmottagning. Läs för ändamålet också kapitlet "Navigering", "Störning för GPS-mottagning". Menyn Navigation (Navigering) visas. Menyn GPS Info (GPS-info) visas. 11

12 Göra grundinställningar Göra grundinställningar Innan du startar navigeringen, gör du dessa grundinställningar: Ställer in giltig tidszon för positionen, så att korrekta ankomsttider kan visas vid navigeringen Anger hemadressen, för att snabbt kunna navigera hem från vilken plats som helst. Aktivera PIN-frågan, för att spärra användning av apparaten för obefogade. Ställa in tidzon Tryck på symbolen i huvudmenyn. Menyn Settings (Inställningar) visas. Tryck på symbolen för att växla mellan 24-timmarsvisning och 12-timmarsvisning. Tryck på symbolen för att aktivera (bock) eller avaktivera (ingen bock) sommartiden. När tiden för din aktuella position ändras eller när du åker in i en annan tidszon, måste inställningen anpassas. Tryck på skärmknappen, för att stänga menyn igen. Ange din hemadress Tryck på symbolen i huvudmenyn. Kartan visas. Menyn Navigation (Navigering) visas. Menyn Time (Tid) visas. En lista över tillgängliga tidszoner visas. Tryck på den för din aktuella position giltiga tidszonen i listan. Huvudstäder finns angivna för respektive zon för att underlätta ditt val. "GMT" betyder Greenwich Mean Time, medelsoltiden på nollmeridianen utan hänsyn till sommartid. Tryck på skärmknappen OK. Menyn Navigation Settings (Navigationsinställningar) visas. Menyn Destination Input (Ange destination) visas. Mata in adressen, såsom beskrivet i kapitlet "Ange destination", "Ange adress". Tryck på skärmknappen OK. Hemadressen sparas. Aktivera PIN-kontrollfråga Med PIN-förfrågan har du möjlighet att hindra obefogade att använda apparaten. På så vis måste du ange den PIN (Personal Identity Code) som du angivit, varje gång du slår på apparaten. PIN-koden kan du ändra när du vill. Om du glömt PIN-koden, kan du låsa upp apparaten igen med PUK-koden (Personal Unblocking Key), som du själv bestämmer. PUK-koden kan inte ändras. 12

13 Göra grundinställningar Vid inmatning av PIN-kod har du bara 3 försök att skriva in korrekt PIN resp. 3 försök att mata in korrekt PUK. När du anger fel PUK-kod för tredje gången, spärras apparaten och du måste skicka in apparaten till Blaupunkt-Service. Lägga in PIN-kontrollfråga Tryck på symbolen i huvudmenyn. Menyn Settings (Inställningar) visas. Menyn Anti Theft Protection (Stöldskydd) visas. Tryck på skärmknappen Protection Setup (Inställning av stöldskydd). Tryck på skärmknappen OK. PIN-förfrågan visas. Följ anvisningarna och ange valfri PIN-kod. Tryck på skärmknappen OK. När du har angett PIN-koden första gången ombeds du att ange en PUK-kod. PUK är till för att låsa upp apparaten om du glömt PIN. Följ anvisningarna och ange valfri PUK-kod. Tryck på skärmknappen OK. För säker förvaring av PUK-koden: Registrera dig under com och följ anvisningarna. PIN-förfrågan visas. Mata in din PIN. Tryck på skärmknappen OK. Ändra PIN-kod Tryck in menyn Anti Theft Protection (Stöldskydd) på skärmknappen Change PIN Code (Byt PIN-kod). PIN-förfrågan visas. Följ anvisningarna och ange en valfri PIN-kod. Tryck på skärmknappen OK. Spärra/låsa upp apparaten Villkor: Du har lagt in PIN-kontrollfrågan. Tryck i menyn Anti Theft Protection (Stöldskydd) på skärmknappen Protection Setup (Stöldskyddsinställning), för att spärra apparaten (krok) eller för att låsa upp (ingen krok). 13

14 Navigering Ange destination Navigering Navigatorn befriar dig inte från ditt ansvar som korrekt och uppmärksam förare i trafiken. VARNING! Distrahering från trafiken kan orsaka olyckor Manövrera inte apparaten under körning. Titta endast på teckenfönstret i säkra trafiksituationer. Ange destination I Ange destination finns möjligheten att ange en adress, en destination ur minnet eller välja en intressant plats. Menyn Navigation (Navigering) visas. Observera: Planera helst rutten innan du startar. Gör först grundinställningarna. Starta navigering Tryck på symbolen i huvudmenyn. Kartan visas. Från kartan kan du växla direkt till navigationsmenyn eller till kartinställningarna (Kap. "Arbeta med kartan ). Tryck i menyn Navigation (Navigering) på symbolen. Menyn Destination Input (Ange destination) visas. Du kan bara välja destinationsorter (länder, städer, gator, husnummer, intressanta platser) som finns i kartmaterialet. Ange en adress Vid den första destinationsangivelsen visas en lista med länder. Välj destinationsland. Menyn Destination visas. 14

15 Ange destination Uppgiften om land, stad och gata behöver du inte upprepa varje gång. Inte förrän destinationen ligger i en annan ort än den föregående, måste du ange en ny destinationsadress. Tryck på symbolen för att välja ett annat land. Tryck på symbolen och ange stad eller postnummer. Tryck på symbolen och ange stadsdel. Tryck på symbolen och ange gata. Tryck på symbolen och ange husnummer. Tryck på symbolen och ange en gata, som korsar den inlagda gatan. Tryck på skärmknappen Start Route Guidance (Starta navigering), för att starta navigeringen. Rutten beräknas och navigeringen startar. Efter destinationsinmatningen finns det möjlighet att starta navigering eller t ex att spara destinationen. Läs mer om detta i kapitlet "Fler funktioner efter inmatning av destination". Använda hemadressen som destination När du har sparat din hemadress kan du snabbt navigera hem varifrån du än är. Den sparade adressen kan sedan återfinnas bland inställningarna och vid behov ändras (Kap. "Inställningar"). Tryck i menyn Navigation (Navigering) på symbolen. Välja en destination bland favoriterna Menyn Favourites (Favoriter) visas. Tryck på önskad destination. Adressen till destinationen visas. Tryck på skärmknappen Start Route Guidance (Starta navigering). Välja en av de senaste destinationerna Menyn Last destinations (Senaste destinationer) visas. Tryck på önskad destination. Adressen till destinationen visas. Tryck på skärmknappen Start Route Guidance (Starta navigering). Ange koordinater Tryck på skärmknappen. Sidan 2 av menyn visas. Menyn Destination Coordinates (Destinationskoordinater) visas. Tryck på symbolen och ange breddgrad. Tryck på symbolen och ange längdgrad. Ange alltid först väderstrecket och därefter värdena med tillhörande enheter. Tryck på skärmknappen OK. Tryck på skärmknappen Start Route Guidance (Starta navigering). Välja en destination från kartan Tryck på skärmknappen. Sidan 2 av menyn visas. Kartan visas. 15

16 Ange destination Intressanta platser 16 Förskjut och ändra skala på kartan, enligt beskrivningen i kapitel "Arbeta med kartan". Tryck på en plats efter eget val. Platsen markeras och namnet visas på den nedre teckenfönsterlisten. Tryck på skärmknappen OK. Koordinaterna till den valda platsen visas. Tryck på skärmknappen Start Route Guidance (Starta navigering). Intressanta platser Intressanta platser - kort POI (Points of interest) är konkreta destinationer som parkeringsmöjligheter och bensinmackar, som finns lagrade i kartmaterialet. Tryck i menyn Destination Input (Ange destination) på symbolen. Menyn Points of Interest (Intressanta platser) visas. User-POIs (Användar-POIer) Bland de intressanta platserna finns vid sidan om bensinmackar osv. User-POIs (Användar-POIer). Till dessa har du möjlighet att foga individuella intressanta platser, t ex vänners adresser eller din favoritrestaurant. På den medföljande CDn/DVDn finns ett installationsprogram med anvisning om hur man gör egna POI-listor i datorn eller hur man laddar in färdiga POI-listor. Välja intressanta platser på en bestämd ort Tryck i menyn Points Of Interest (Intressanta platser) på symbolen. Menyn Points Of Interest In Town (Intressanta platser i staden) visas. Tryck på symbolen för att välja ett annat land. Tryck på symbolen för att ange en annan stad. Tryck på skärmknappen OK. Menyn Town District (Stadsdel) visas. Ange stadsdel för storstäder. Tryck på en av symbolerna, för att välja en kategori av intressanta platser. Knappsatsen visas. Ange namnet på den intressanta platsen. Tryck på skärmknappen List (Lista). En resultatlista visas. Tryck på en inmatning efter eget val. Adressen till destinationen visas. Tryck på skärmknappen Start Route Guidance (Starta navigering). Välj en intressant plats i närheten, i närheten av destinationen eller omkring ditt hem Tryck i menyn Points Of Interest (Intressanta platser) på symbolen, för att välja en intressant plats i närheten. Tryck i menyn Points Of Interest (Intressanta platser) på symbolen, för att välja en intressant plats i destinationsområdet. Som destinationsområde förutsätter programmet att du menar den destination, som du senast har startat en navigering till. Tryck i menyn Points Of Interest (Intressanta platser) på symbolen, för att välja en intressant plats på hemadressen. Väld kategorin intressant plats. Välj intressant plats. Tryck på skärmknappen Start Route Guidance (Starta navigering). Välj en intressant plats på kartan Tryck i menyn Points Of Interest (Intressanta platser) på symbolen. Kartan visas.

17 Intressanta platser Ruttplanering Förskjut och ändra skala på kartan, enligt beskrivningen i kapitel "Arbeta med kartan". Tryck på en plats efter eget val. Platsen markeras och namnet visas på den nedre teckenfönsterlisten. Tryck på skärmknappen OK. Väld kategorin intressant plats. Välj intressant plats. Tryck på skärmknappen Start Route Guidance (Starta navigering). Välj en överregional intressant plats Om en intressant plats inte går att placera exakt i en ort, t.ex. en flygplats, en motorvägsavfart eller ett bergspass, kan du ange dessa som en intressant plats i en större region. Tryck i menyn Points Of Interest (Intressanta platser) på symbolen. Menyn Supra-Regional (Överregional) visas. Tryck på skärmknappen Select Country (Välj land), för att välja ett annat land. Tryck på en av de visade symbolerna, för att välja en kategori av intressanta platser. Knappsatsen visas. Ange namnet på den intressanta platsen. Tryck på skärmknappen List (Lista). En resultatlista visas. Tryck på en inmatning efter eget val. Adressen till destinationen visas. Tryck på skärmknappen Start Route Guidance (Starta navigering). Ruttplanering Med ruttplaneringen har du möjlighet att ange en rutt med flera delmål och till exempel spara för demo (Kap. "Demo"). Startpositionen är alltid den aktuella positionen. Tryck i menyn Destination Input (Ange destination) på symbolen. Menyn Tour Planning (Ruttplanering) visas. Ange rutt Tryck i menyn Tour Planning (Ruttplanering) på skärmknappen Add Destination (Lägg till destination). Mata in en destination, som det beskrivs i kapitlet "Ange destination". Du kan ladda sparade rutter ur Senaste destinationer eller Favoriter och lägga till ytterligare destinationer. Tryck på skärmknappen OK. Upprepa stegen för att ange ytterligare destinationer. Du kan mata in en rutt med max 10 destinationer. Bearbeta rutten Tryck på en destination i ruttlistan. Adressen visas. Tryck på skärmknappen, för att öppna extramenyn. Tryck på symbolen, för att flytta destinationen. Menyn Move Destination (Flytta på destination) visas. 17

18 Ruttplanering Tryck på skärmknappen, för att flytta destinationen i ruttlistan uppåt eller nedåt. Tryck på skärmknappen OK. Tryck på symbolen, för att radera destinationen. Ladda rutt från favoriterna Från favoriterna kan du ta en destination för ruttplaneringen eller ladda en sparad rutt och sedan bearbeta den. Villkor: Du har öppnat menyn Favourites (Favoriter), liksom beskrivet i kapitlet "Ange destination", "Ta en destination från favoriterna". Välj en sparad rutt eller en destination i menyn Favourites (Favoriter). Tryck på skärmknappen, för att öppna extramenyn. Ruttlistan med destinationerna visas. Tryck på skärmknappen Add Destination (Lägg till destination), för att mata in ytterligare destinationer. Starta navigeringen härifrån Destinationerna i ruttlistan kan överhoppas för navigeringen. När du t ex vill avbryta rutten och sedan fortsätta: Tryck på en destination i ruttlistan. Adressen visas. Tryck på skärmknappen, för att öppna extramenyn. Rutten beräknas med utgångspunkt i den aktuella positionen och navigeringen startar till nästa delmål. Beräkna rutten härifrån När du vill beräkna rutten till ett särskilt delmål, för att få veta avstånd och körtid: Tryck på en destination i ruttlistan. Adressen visas. Tryck på skärmknappen, för att öppna extramenyn. Rutten beräknas med utgångspunkt i den aktuella positionen. Vidare funktioner efter ruttplaneringen Villkor: Du har öppnat ruttlistan. Tryck på skärmknappen, för att öppna extramenyn. Du har nu följande möjligheter: Starta navigeringen (Kap. "Navigering") Beräkna rutt (Kap. "Beräkna rutt") Spara rutten bland favoriterna (Kap. "Hantera destinationer") Radera rutt Visa rutten på kartan (Kap. "Arbeta med kartan") Avsluta ruttplaneringen Tryck på denna skärmknapp för att stänga menyn. Spara rutten bland favoriterna eller radera den. 18

19 Vidare funktioner efter destinationsangivelsen Demo Vidare funktioner efter destinationsangivelsen Villkor: Du har angivit en destination, liksom beskrivet i kapitlet "Ange destination". Du har angivit en intressant plats, liksom beskrivet i kapitlet "Intressanta platser". Du har planerat en rutt liksom beskrivet i kapitlet "Ruttplanering". Tryck på skärmknappen, för att öppna extramenyn. Du har nu följande möjligheter: Ställa in alternativ för rutt (Kap. "Bestämma alternativ för rutt") Beräkna rutt (Kap. "Beräkna rutt") Spara destination som favorit (Kap. "Hantera destinationer") Visa destination på kartan (Kap. "Arbeta med kartan") Endast Favoriter: Radera destination (Kap. "Hantera destinationer") Endast Favoriter: Döp om destination (Kap. "Hantera destinationer") Endast favoriter: Planera en rutt med den valda destinationen (Kap. "Ruttplanering") Utbudet av funktioner varierar beroende på om du matat in en destination eller har valt ur minnet. Demo Planera din semesterresa bekvämt hemma och skaffa en överblick av sträckan och körtid - även utan GPS-mottagning. Starta demo Demoinmatningen består av startpositionen, som kan vara en annan än din aktuella position, och destinationen. Om du vill starta en rutt med delmål med demot, ange startposition och välj en sparad rutt som destination (Kap. "Ruttplanering"). Tryck i menyn Navigation (Navigering) på symbolen. Menyn Demo visas. Tryck på det övre fältet och ange startpositionen. Tryck på det undre fältet och ange destinationen. Ange startposition och destination för demot på samma sätt som i destinationsangivelsen. Tryck på skärmknappen Start Demo (Starta demo), för att provköra rutten. Du har tillgång till samma funktioner som under en navigering. (Kapitel "Ytterligare funktioner under navigeringen") Demoinställningar Du kan bestämma, om rutten ska provköras i demo bara en gång eller hela tiden. Tryck på skärmknappen, för att öppna extramenyn. Tryck på symbolen för att växla mellan engångsdemo och oändlig demo. Den oändliga slingan i symbolen visar att det oändliga demot är aktiverat. 19

20 Spara position Hantera destinationer Spara position Du kan spara din aktuella position och senare använda den som destination. Tryck i menyn Navigation (Navigering) på symbolen. Menyn Position Information (Positionsinformation) visas. Dessa informationer finns i denna meny: Adressen till den aktuella positionen, under förutsättning att den finns i kartmaterialet Latitude/Longitude (Breddgrad/Längdgrad): Aktuell position i längd- och breddgrader Altitude (Höjd): Aktuell höjd över havet Kompassen: Körriktningen (tillförlitlig uppgift från ca. 5 km/h) Tryck på skärmknappen Save As Destination (Spara som destination). Knappsatsen visas. Ange ett namn för destinationen och bekräfta med skärmknappen OK. Destinationen sparas under det angivna namnet i menyn Favourites (Favoriter). Hantera destinationer Destinationerna sparas i två listor: I Favoriter I listan Senaste destinationer Du kan byta namn på destinationerna från Favoriter. Enstaka poster kan raderas i båda listorna. Spara resmål Alla destinationer, som du startar en beräkning av rutten till (Kap. "Beräkna rutt"), sparas automatiskt i Senaste destinationer. De 100 senaste destinationerna sparas. Alla inmatade destinationer och destinationerna i listan Senaste destinationer kan sparas permanent i Favoriter. Det är särskilt vettigt om du vill köra till denna destination ofta. Spara en angiven destination Villkor: Du har angivit en destination, liksom beskrivet i kapitlet "Ange destination". Tryck i menyn Destination på skärmknappen, för att öppna extramenyn. Knappsatsen visas. Ange ett namn för destinationen och tryck på skärmknappen OK. Destinationen sparas under det angivna namnet i Favoriter. Spara en av de senaste destinationerna Villkor: DU har öppnat listan Last destinations (Senaste destinationer), så som det beskrivs i kapitlet "Ange destination, "Överta en av de senaste destinationerna". Välj i listan Last destinations (Senaste destinationer) den destination du vill spara. 20

Mobile Navigation TravelPilot Lucca TravelPilot Lucca MP3. Bruks- och monteringsanvisning

Mobile Navigation TravelPilot Lucca TravelPilot Lucca MP3. Bruks- och monteringsanvisning Mobile Navigation TravelPilot Lucca TravelPilot Lucca MP3 Bruks- och monteringsanvisning Översikt över enheten Översikt över enheten 1 2 3 4 5 6 2 Översikt över enheten Följande knappar finns under teckenfönstret:

Läs mer

Användarmanual NAVIGON 7310. Svenska

Användarmanual NAVIGON 7310. Svenska Användarmanual NAVIGON 7310 Svenska Mars 2009 Den överkorsade soptunnan på hjul betyder att inom EU måste produkten vid slutet av dess livslängd föras till en separat sopinsamling. Detta gäller inte bara

Läs mer

NAVIGON 70 Easy NAVIGON 70 Plus Live

NAVIGON 70 Easy NAVIGON 70 Plus Live NAVIGON 70 Easy NAVIGON 70 Plus Live Användarmanual Svenska Februari 2011 Den överkorsade soptunnan på hjul betyder att inom EU måste produkten vid slutet av dess livslängd föras till en separat sopinsamling.

Läs mer

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS Användarmanual Svenska Juni 2010 Den överkorsade soptunnan på hjul betyder att inom EU måste produkten vid slutet av dess livslängd föras till en separat sopinsamling. Detta

Läs mer

NAVIGON 40 Essential NAVIGON 40 Easy NAVIGON 40 Plus NAVIGON 40 Premium NAVIGON 40 Premium Live

NAVIGON 40 Essential NAVIGON 40 Easy NAVIGON 40 Plus NAVIGON 40 Premium NAVIGON 40 Premium Live NAVIGON 40 Essential NAVIGON 40 Easy NAVIGON 40 Plus NAVIGON 40 Premium NAVIGON 40 Premium Live Användarmanual Svenska Juni 2010 Den överkorsade soptunnan på hjul betyder att inom EU måste produkten vid

Läs mer

NAVIGON 70 Plus NAVIGON 70 Premium NAVIGON 70 Premium Live

NAVIGON 70 Plus NAVIGON 70 Premium NAVIGON 70 Premium Live NAVIGON 70 Plus NAVIGON 70 Premium NAVIGON 70 Premium Live Användarmanual Svenska Augusti 2010 Den överkorsade soptunnan på hjul betyder att inom EU måste produkten vid slutet av dess livslängd föras till

Läs mer

A Laddningslampa B På/av-knapp C Pekskärm D Kontakt E Högtalare F USB-anslutning G Återställningsknapp H Minneskortsplats. c USB-kabel.

A Laddningslampa B På/av-knapp C Pekskärm D Kontakt E Högtalare F USB-anslutning G Återställningsknapp H Minneskortsplats. c USB-kabel. TomTom Daihatsu 1. Förpackningens innehåll Förpackningens innehåll a Din TomTom D E AB C F G H A Laddningslampa B På/av-knapp C Pekskärm D Kontakt E Högtalare F USB-anslutning G Återställningsknapp H Minneskortsplats

Läs mer

All-In-One Navigator Användarmanual. Ver.1.63

All-In-One Navigator Användarmanual. Ver.1.63 All-In-One Navigator Användarmanual Ver.1.63 1 Polstar Technologies, Inc. http://www.polstargps.com Copyright 2004 Polstar Technologies, Inc. All rights reserved. Polstar, The RoadMentor Series, The Polstar

Läs mer

Förpackningens innehåll

Förpackningens innehåll TomTom Via 1. Förpackningens innehåll Förpackningen s håll inne- TomTom Via inklusive Easy Click-fäste USB-kabel USB-billaddare RDS-TMC-trafikinformationsmottagare, beroende på enhet, När du ska kontrollera

Läs mer

Första gången du startar din TomTom kan det ta upp till 20 sekunder. Stäng av din TomTom genom att hålla på/av-knappen nedtryckt i 2 sekunder.

Första gången du startar din TomTom kan det ta upp till 20 sekunder. Stäng av din TomTom genom att hålla på/av-knappen nedtryckt i 2 sekunder. TomTom 1. Innan du börjar Innan du börjar Slå på Följ instruktionerna i början av denna användarhandbok när du vill ansluta din TomTom manuellt till bilstereon. Du kan även använda din TomTom utan att

Läs mer

Kompass. Lagrad plats. Kartskala

Kompass. Lagrad plats. Kartskala WEB EDITION S ENSUS NAVIGATION Text och symboler på skärmen Händelse vid nästa vägledningspunkt Avstånd till nästa vägledningspunkt Namn på nästa väg/gata Inrättning (Restaurang) Planerad resvägs slutdestination

Läs mer

TomTom Rider Referenshandbok

TomTom Rider Referenshandbok TomTom Rider Referenshandbok Innehåll Välkommen att navigera med TomTom 6 Nyheter 7 Nytt i denna utgåva... 7 TomTom-videor... 8 Använda Rider 9 Fästa på motorcykel... 9 Använd stöldskyddslösningen... 10

Läs mer

ROAD AND TRAFFIC INFORMATION SYSTEM RTI

ROAD AND TRAFFIC INFORMATION SYSTEM RTI Volvo Car Corporation ROAD AND TRAFFIC INFORMATION SYSTEM RTI WEB EDITION Vägtyp Motorväg Huvudväg Mindre huvudväg Vanlig väg Lokal väg Färg Orange Mörkgrå Grå Ljusgrå Vit Text och symboler på skärmen

Läs mer

Manual Radio Premium Komplett manual för Scania Radio Premium

Manual Radio Premium Komplett manual för Scania Radio Premium Manual Radio Premium Komplett manual för Scania Radio Premium Manualen är nedladdad från www.scania.com/manuals 1 Knappar och reglage 1. Knapparna och : I radioläge: Automatisk sökning av radiostationer.

Läs mer

R-LINK2 INSTRUKTIONSBOK

R-LINK2 INSTRUKTIONSBOK R-LINK2 INSTRUKTIONSBOK passion för prestanda ELF är partner med RENAULT rekommenderar ELF Elf och Renault, partners inom avancerad bilteknik, förenar sin expertis både på rallybanorna och i stan. Det

Läs mer

LJUD & NAVIGERINGSSYSTEM. Sportage OWNER S MANUAL SVENSKA

LJUD & NAVIGERINGSSYSTEM. Sportage OWNER S MANUAL SVENSKA LJUD & NAVIGERINGSSYSTEM OWNER S MANUAL Sportage Var vänlig och läs denna användarhandbok innan du sätter igång att använda apparaten och behåll den för framtida användning. SVENSKA Innehållsförteckning

Läs mer

nüvi 30/40/50 användarhandbok Augusti 2011 190-01336-39_0A Tryckt i Taiwan

nüvi 30/40/50 användarhandbok Augusti 2011 190-01336-39_0A Tryckt i Taiwan nüvi 30/40/50 användarhandbok Augusti 2011 190-01336-39_0A Tryckt i Taiwan 2011 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag Med ensamrätt. Om inget annat uttryckligen anges i detta dokument, får ingen del av denna

Läs mer

Car Radio CD USB SD Bluetooth. Toronto 420 BT 1 011 202 420 / 1 011 202 421 San Francisco 320 1 011 202 320 / 1 011 202 321. www.blaupunkt.

Car Radio CD USB SD Bluetooth. Toronto 420 BT 1 011 202 420 / 1 011 202 421 San Francisco 320 1 011 202 320 / 1 011 202 321. www.blaupunkt. Car Radio CD USB SD Bluetooth www.blaupunkt.com Toronto 420 BT 1 011 202 420 / 1 011 202 421 San Francisco 320 1 011 202 320 / 1 011 202 321 www.blaupunkt.com Bruks- och monteringsanvisning Knappar och

Läs mer

GPS-system med hundspårning. Astro Användarhandbok

GPS-system med hundspårning. Astro Användarhandbok GPS-system med hundspårning Astro Användarhandbok 2009 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag GARMIN International, Inc. 1200 East 151 st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tel: 913 397 82 00 eller 800 800

Läs mer

SIMPLY CLEVER. Navigationssystem Columbus Bruksanvisning

SIMPLY CLEVER. Navigationssystem Columbus Bruksanvisning SIMPLY CLEVER Navigationssystem Columbus Bruksanvisning Förord Du har valt en bil från ŠKODA, vilken är utrustad med ett Columbus navigationssystem (i det följande endast betecknat som radio-/navigationssystem)

Läs mer

A52. Be inspired. Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich

A52. Be inspired. Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich Be inspired Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich Siemens A 2003 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modification reserved. Siemens Aktiengesellschaft

Läs mer

Version 1.3. November 2006

Version 1.3. November 2006 Version 1.3 November 2006 Copyright 1993-2006 ROUTE 66. Med ensamrätt. ROUTE 66 och ROUTE 66-logon är registrerade varumärken. Data copyright NAVTEQ B.V. VIKTIG ANMÄRKNING: Ingen del av detta dokument

Läs mer

nüvi 2405/2505-serien användarhandbok modellerna: 2405, 2415, 2445, 2455, 2475, 2495, 2515, 2545, 2555, 2565, 2595

nüvi 2405/2505-serien användarhandbok modellerna: 2405, 2415, 2445, 2455, 2475, 2495, 2515, 2545, 2555, 2565, 2595 nüvi 2405/2505-serien användarhandbok modellerna: 2405, 2415, 2445, 2455, 2475, 2495, 2515, 2545, 2555, 2565, 2595 Oktober Användarhandbok 2011 för nüvi 2405/2505-serien 190-01355-39_0A Tryck i Taiwan

Läs mer

Astro 320 med DC 50 Användarhandbok

Astro 320 med DC 50 Användarhandbok Astro 320 med DC 50 Användarhandbok Juli 2013 190-01628-39_0A Tryckt i Taiwan Med ensamrätt. I enlighet med upphovsrättslagarna får den här handboken inte kopieras, helt eller delvis, utan ett skriftligt

Läs mer

Bilaga Navigationssystem Innehållsförteckning

Bilaga Navigationssystem Innehållsförteckning 09euCTSNav.swe Page 1 Monday, June 2, 2008 5:59 AM Bilaga Navigationssystem Innehållsförteckning Viktigt angående instruktionsboken...2 Avsnitt 1 Översikt...5 Avsnitt 2 Navigationsfunktioner och reglage...27

Läs mer

SP65. Designed for life. Siemens Aktiengesellschaft, issued by Communications, Haidenauplatz 1 D-81667 Munich

SP65. Designed for life. Siemens Aktiengesellschaft, issued by Communications, Haidenauplatz 1 D-81667 Munich s s Siemens Aktiengesellschaft, issued by ommunications, Haidenauplatz 1 D-81667 Munich Siemens AG 2005 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modification reserved. Siemens Aktiengesellschaft

Läs mer

CAR RADIO KÖLN 230 BT 1 011 402 212 001 DRESDEN 230 BT 1 011 402 202 001. Enjoy it. Bruks- och monteringsanvisning

CAR RADIO KÖLN 230 BT 1 011 402 212 001 DRESDEN 230 BT 1 011 402 202 001. Enjoy it. Bruks- och monteringsanvisning CAR RADIO KÖLN 230 BT 1 011 402 212 001 DRESDEN 230 BT 1 011 402 202 001 Enjoy it. Bruks- och monteringsanvisning Knappar och reglage 1 2 3 4 5 6 7 8 9 16 15 14 13 12 11 10 1 -knapp Att frigöra den löstagbara

Läs mer

TomTom Navigation app for iphone/ipad Referenshandbok

TomTom Navigation app for iphone/ipad Referenshandbok TomTom Navigation app for iphone/ipad Referenshandbok Innehåll Komma igång 6 Start TomTom Navigation app for iphone/ipad... 6 Uppdatera din TomTom Navigation app for iphone/ipad... 6 Dela information med

Läs mer

mobile SK65 Designed for life Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich

mobile SK65 Designed for life Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich s mobile s mobile Issued by Information and ommunication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich Siemens AG 2004 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modification reserved. Siemens Aktiengesellschaft

Läs mer

Utgåva: Varumärken OBS!

Utgåva: Varumärken OBS! Användarhandbok Utgåva: R00 Varumärken Alla märken och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive företag. OBS! Informationen i denna handbok kan komma att ändras utan

Läs mer