REDOGÖRELSE FÖR SAMRÅD

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "REDOGÖRELSE FÖR SAMRÅD"

Transkript

1 REDOGÖRELSE FÖR SAMRÅD Detaljplan för Norra Rörum 8:52 m fl, Höörs kommun, Skåne län Detaljplanen upprättad har varit ute på samråd under tiden Annons om samråd har varit införd i tidningarna Skånska dagbladet lördagen den 16 februari 2013 och Sydsvenskan lördagen den 16 februari 2013 och i Lokaltidningen onsdagen den 13 och 20 februari Samrådshandlingen har varit uppsatt i kommunens entré och har funnits på kommunens hemsida. Följande har erhållit underrättelse om samråd: Länsstyrelsen i Skåne län, Lantmäterimyndigheten, Telia Sonera AB, Tele2 Sverige AB, Telenor Sverige AB, Trafikverket, Kraftringen Nät AB, Skånetrafiken, MERAB, Miljö- och byggnadsnämnden, Tekniska nämnden, Barn- och utbildningsnämnden, Räddningstjänsten och fastighetsägare. Inkomna yttranden redovisas i sammandrag i denna samrådsredogörelse. Om så erfordrats har inkomna yttranden kommenterats.

2 Detaljplan för Norra Rörum 8:52 m fl Inkomna yttranden och kommentarer 1. Länsstyrelsen Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att planen inte kommer att innebärar en betydande miljöpåverkan och har för övrigt inga synpunkter på planförslaget. 2. Övriga centrala och regionala organ Lantmäterimyndigheten Det råder enskilt huvudmannaskap inom den omgivande byggnadsplanen och allmänna platser förvaltas av Norra Rörums samfällighetsförening. Om kommunalt huvudmannaskap ska råda påverkar det Norra Rörum ga:2 som i så fall måste omprövas i en anläggningsförrättning i och med att gemensamhetsanläggningens utbredning behöver ändras. Om man i denna plan väljer att ha enskilt huvudmannaskap behöver inte gemensamhetsanläggningen omprövas. Det vore lämpligt att hela fastigheten Norra Rörum 8:54 planläggs för bostadsändamål så att den inte berörs av både denna plan och byggnadsplanen. Då råder inget tvivel för vad som gäller för fastigheten vid framtida plantolkning. Tolkningen av kravet på fastighetens storlek (d) blir speciellt svår i och med att bestämmelsen enligt planförslaget bara gäller för del av fastigheten. Vilken är den fastighetsbildning som föreslås för planens genomförande? Det behöver framgå tydligt vilka åtgärder som krävs för att uppfylla exempelvis d- bestämmelsen. Vad ska Lokalgatan regleras till? För de ledningar som finns inom u-området kan ledningsrätt komma att bildas efter ansökan till Lantmäteriet. Vem ska bekostar det? Är E-området tänkt att avstyckas? Behöver Norra Rörum ga:2 omprövas genom en anläggningsförrättning? Erforderlig fastighetsbildning behöver utvecklas så att varje fastighetsägare förstår innebörden av planen. Norra Rörum 8:3 påverkas av ett utfartsförbud som fastigheten inte haft tidigare. Lantmäterimyndigheten ser ett stort värde i att genomförandefrågorna redovisas på ett tydligt sätt i planhandlingarna så att berörda fastighetsägare förstår vilka åtgärder (lantmäteriförrättningar m.m.) som kommer att bli nödvändiga och vem som kommer att stå för olika slag av kostnader (framtida underhåll av gemensamma anläggningar, marklösen, förrättningskostander m.m.). Arbetsprocessen blir inte rationell om berörda fastighetsägare inte kunnat läsa ut dessa uppgifter under planprocessen. Följden blir då i stället att dessa frågor måste behandlas på nytt i efterföljande lantmäteriförrättningar vilket också leder till längre genomförandetider. Under samrådet togs kontakt med personen som angivits som ordförande till Norra Rörum ga:2, denne person var inte insatt i gemensamhetsanläggningen. Efter diskussion med 2

3 Detaljplan för Norra Rörum 8:52 fl Lantmäteriet kom det fram att protokollet för Norra Rörum ga:2 är från Förrättningen gjordes antagligen efter att den gällande detaljplanen vunnit laga kraft, men eftersom området aldrig byggdes ut har samfällighetsföreningen aldrig varit verksam. Kommunen får ansöka om anläggningsförrättning för gemensamhetsanläggningen vid det skede som området avses exploateras med ny bebyggelse. Kommunen har valt att bevara den stenmur som korsar fastigheten Norra Rörum 8:54 genom att inte inkludera hela fastigheten. Detta innebär att kommunen kommer att göra en ny fastighetsförrättning och den del som ligger utanför planområdet kommer regleras genom den gällande detaljplanen och den del som ligger inom planområdet kommer ges en ny förrättning och bli del av en ny fastighet. De åtgärder som krävs för att uppfylla bestämmelsen d är att en tomt inte får understiga 900 m 2 och lokalgatan anges på plankartan som allmän platsmark. I plan- och genomförandebeskrivningen framgår det under rubriken konsekvenser att ett utfartsförbud finns utmed Tyringevägen och att innebörden är att det inte är tilllåtet med in- och utfarter på sträckan med förbudet. I övrigt kommer plan- och genomförandebeskrivningen att kompletteras med förtydliganden avseende ledningsrätt och gemensamhetsanläggningen. Tele2 Tele2 har fiber i Sallanders väg (öster om Tyringevägen). Ledningen kommer inte i konflikt med den planerade detaljplanen. Tele2 önskar däremot att de blir kontaktade för eventuell fiberanslutning av ny bostadsbebyggelse. Yttrandet är noterat. Kraftringen Nät AB Inget att erinra. Skånetrafiken Planen innebär en ändring av befintlig plan, som markerade området som i huvudsak allmän mark, till att medföra möjlighet att uppföra fyra nya bostadsfastigheter. Planen utgör en första del av ett större utpekat utbyggnadsområde som sträcker sig väster och norr om aktuellt planområde. Närmaste hållplats för kollektivtrafiken ligger 800m från planområdet och trafikeras med 6 turer per vardag. Oskyddade trafikanter är hänvisade till att använda Tyringevägen i blandtrafik för att nå hållplatsen, vilket medför en otillfredsställande trafiksäkerhetssituation. Sammantaget innebär detta att kollektivtrafiken har svårt att konkurrera med bilen och de framtida boende kan därför förväntas få ett högt bilberoende. 3

4 Detaljplan för Norra Rörum 8:52 m fl Situationen förbättras något om befintlig separerad GC-förbindelse förbi Förskolan i Norra Rörum förlängs, i enlighet med Cykelplanen som nu är på remiss, så att hela samhället får en separerad GC-bana. Men även med detta kan resandet till och från Norra Rörum till övervägande del förväntas ske med bil. Utbyggnaden är därför olämplig ur ett kollektivtrafikperspektiv. Kommunen är medveten om att planläggning i Norra Rörum med stor sannolikhet innebär att de som bosätter sig i orten blir bilburna. 3. Övriga synpunkter Norra Rörum 8:8 Samrådsplanen har varit tillgänglig med för kort varsel. På grund av tjänsteresor har jag inte haft möjlighet att närvara vid mötet den 5 mars som annonserades med för kort varsel Därför yrkar jag på ytterligare mötestillfällen för att få ta del av all information. Jag har följande invändningar mot planerna 1) Den kulturmiljö som finns i området kommer att förstöras på samma sätt som vid utbyggnaden av området på Sallanders väg då stengärdsgårdar revs. Jag vill ha kommunens svar på varför detta gjordes. 2) Det är viktigt att bevara den öppna miljö som finns- Utsikten och den öppna miljön var orsaken att jag bosatte mig i området. Detta värde går helt förlorat med höga byggnader just utanför fönstret. 3) Det finns redan ett stort antal tomter i Norra Rörum som inte är sålda? varför vill kommunen sälja området till exploatering? 4) Som det ser ut av planerna/texten så är området grundvattentäkt? det är inte lämpligt att bygga/anlägga vägar 5) Trafikmiljön på Tyringevägen med stort antal tunga fordon har inte diskuterats i planen. Dagligen passerar många tunga fordon i allt för hög hastighet på vägen. 6) Dagvattenproblem: Jag har vid ett flertal tillfällen kontaktat kommunen tekniska nämnden och påtalat problemen med dagvatten. Vid kraftigt regn dräneras inte allt vatten från skolområdet och backen ner från skolan mot området utan rinner in på min tomt. Jag har vid flera tillfällen haft översvämning (upp till 80 cm vatten i källaren) Men även området i planen påverkas kraftigt! Här är således ganska sankt! Detta kommer att bli ett stort bekymmer om området bebyggs. Jag har även i ärendet varit i kontakt med vägverket/svevia som varit ute och fotograferat/dokumenterat - ännu utan svar eller information om hur problemet skall åtgärdas. 7) Om kommunen planerar utbyggnad av bostäder; varför har man då lagt ner skolan? Och vad är planerna på bättre kommunikationer? Idag finns 3 bussförbindelser med 1 timmes mellanrum och 3 förbindelser på eftermiddagen. Inga förbindelser på helger. Yrkar på svar på ovanstående Planen har annonserats i enlighet med plan- och bygglagen. Inga ytterliagre möten med allmänheten kommer att hållas, 4

5 Detaljplan för Norra Rörum 8:52 fl däremot kan handläggare kontaktas under kontorstid vid frågor och funderingar. Rivning av stenmur utmed Sallanders väg ingår inte i det aktuella planområdet. För svar på frågan hänvisas klagande till Samhällsbyggnadssektorn och den del av sektorn som ansvarar för exploatering. Gällande detaljplan tillåter redan bostadsbebyggelse, vilket innebär att marken kan bebyggas med bostäder, föreliggande detaljplan innebär att marken blir mer effektivt utnyttjad. Det har efterfrågats större tomter i Norra Rörum än de som redan finns lediga. Kommunen har därför beslutat att aktualisera området och gör det möjligt med större tomter. Så när efterfrågan på större tomt i Norra Rörum kommer, kan kommunen erbjuda detta genom att rubricerad detaljplan har effektiviserat markutnyttjandet. Norra Rörum berörs inte av något område utpekat som vattentäkt. Utifrån de uppgifter som kan hämtas från Trafikverket, och som framgår i planhandlingarna, är årsmedeldygnstrafiken 550 fordon på vägen, vilket kommunen bedömer är ett lågt trafikflöde. Handlingen kan även kompletteras med antalet tunga fordon. För planområdet kommer det att tas fram en geoteknisk utredning som kan redogöra om marken är lämplig att bebygga. Skolans nedläggning är ett politiskt beslut och inget som är relevant för den aktuella detaljplanen. För att få ett konkret svar på frågan om varför skolan lagts ner hänvisas klagande till barn- och utbildningsnämnden. Underlaget av resenärer från Norra Rörum medför att det inte är effektivt med fler kollektivtrafiktransporter. 4. Kommunal remiss Miljö- och byggnadsnämnden Miljö- och byggnadsnämnden instämmer med Planenhetens bedömning att planförslaget inte innebär en betydande miljöpåverkan och att det därmed inte krävs en Miljökonsekvensbeskrivning (MKB). I tidigare detaljplaner har takvinkel i kombination med högsta tillåtna byggnadshöjd använts, i det här detaljplaneförslaget anges en högsta byggnadshöjd och högsta nockhöjd. Detta ger möjlighet att bygga mer dominerande tak än det gjort tidigare, vilket kan vara del av intentionerna med detaljplanen. Den fastighetsindelning som finns idag stämmer inte överens med detaljplanens bestämmelser vad avser att skydda stengärdet och därför kommer det behöva göras en fastighetsreglering, Planenhetens förslag i illustrationsplanen ser ut att fungera väl för detta. Detaljplanen utgör ett ganska litet område med få motstående intressen. Nämnden tillstyrker planförslaget. Angivna höjder för byggnadshöjd och nockhöjd är angivna för att möjliggöra bostadsbebyggelse med 1½ plans friliggande villor och bedöms inte få en annan karaktär än den som redan finns i området, dvs villor med 1½ plan. 5

6 Detaljplan för Norra Rörum 8:52 m fl Räddningstjänsten Inget att erinra på planförslaget. Dock ett påpekande enligt PBL. Transformatorstationen bör brandklassas (avskiljas mot bostadshuset) eftersom avståndet mellan bostadshuset och transformatorstationen blir mindre än 8 meter, enligt BBR 19 kapitel 5:6 Skydd mot brandspridning mellan byggnader. Tekniska nämnden Innehållet i befintlig gatusektion kan komma att behöva ses över. Sikttrianglarna vid anslutning till landsvägen kan komma att behöva studeras ytterligare. För att möjliggöra anslutning av planområdet till allmän vatten- och avloppsanläggning måste ett u-område skapas öster om den östra gränsen på Norra Rörum 8:54. U-området måste vara minst 4,5 m brett. Plankartan behöver förses med kompletterande bestämmelse om u-område för vatten och avloppsanläggning. Sikttrianglar och gatusektion ses över i granskningshandlingen. Planområdet kompletteras med ett u-område för vattenoch avloppsanläggning. Ändringar i planförslaget Med hänvisning till det som framförts i yttranden och det som framkommit i kommunens kommentarer föreslås det att planhandlingarna ändras enligt nedan: - Förtydliganden avseende ledningsrätt, gemensamhetsanläggning och fordonstrafik i plan- och genomförandebeskrivningen. - Planhandlingarna kompletteras med en geoteknisk utredning. - Plankartan kompletteras med ett u-område till och att sikttrianglar säkerställs. Planenheten Bo Johansson Stadsarkitekt SAR/MSA Yvonne Hagström Planarkitekt FPR/MSA 6

ANTAGANDEHANDLING Plan- och genomförandebeskrivning Plankarta med bestämmelser Illustrationsplan Samrådsredogörelse Utlåtande Fastighetsförteckning

ANTAGANDEHANDLING Plan- och genomförandebeskrivning Plankarta med bestämmelser Illustrationsplan Samrådsredogörelse Utlåtande Fastighetsförteckning JULARP Norra Rörumsvägen väg 23 Planområde EKERÖD HOLMA LILLA HOLMA ELISETORP Detaljplan för Sjunnerup 2:9 m fl fastigheter, Södra delen Höörs tätort, Höörs kommun, Skåne län Upprättad: 2011-08-25 Bo Johansson

Läs mer

1.2 Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna. PBL och nu kända förhållanden att ett antagande av en detaljplan enligt förslaget

1.2 Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna. PBL och nu kända förhållanden att ett antagande av en detaljplan enligt förslaget 1(12) Detaljplan för trafikplats Hova vid E20, Gullspångs kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE Ett förslag till detaljplan, upprättades i februari 2014 och var föremål för samråd med berörda sakägare och myndigheter

Läs mer

Förslag till detaljplan för Luspen 1:158, Entré Storuman, handelsområde i Storuman, Västerbottens län, upprättad januari 2014

Förslag till detaljplan för Luspen 1:158, Entré Storuman, handelsområde i Storuman, Västerbottens län, upprättad januari 2014 Förslag till detaljplan för Luspen 1:158, Entré Storuman, handelsområde i Storuman, Västerbottens län, upprättad januari 2014 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Rubricerat detaljplaneförslag har varit utsänd för samråd

Läs mer

Samrådsredogörelse Detaljplan för Kungsängens-Tibble m.fl. 1:331, (Norrboda-Brunna handels-och verksamhetsområde) nr 1301

Samrådsredogörelse Detaljplan för Kungsängens-Tibble m.fl. 1:331, (Norrboda-Brunna handels-och verksamhetsområde) nr 1301 1 (15) Tillväxtkontoret Datum 2014-02-21 Vår beteckning 2010-000133 Detaljplan för Kungsängens-Tibble m.fl. 1:331, (Norrboda-Brunna handels-och verksamhetsområde) nr 1301 Kungsängen Upplands-Bro kommun

Läs mer

Detaljplan för del av området Nya Holmö

Detaljplan för del av området Nya Holmö Planbeskrivning Samrådshandling 2013-01-25 Detaljplan för del av området Nya Holmö Osby tätort, Osby kommun, Skåne län Planområdet på ett ortofoto taget 2010. DP 03/2012 SAMRÅD PÅGÅR 7-28 FEBRUARI 2013

Läs mer

HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS Detaljplaneförslaget daterat 26 januari 2012 har varit på samrådsremiss under tiden 2012-02-02 t om 2012-02-24.

HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS Detaljplaneförslaget daterat 26 januari 2012 har varit på samrådsremiss under tiden 2012-02-02 t om 2012-02-24. GRANSKNINGSHANDLING Datum: 2012-03-28 Detaljplan för KOSKULLSKULLE 1:81 GÄLLIVARE KOMMUN NORRBOTTENS LÄN SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS Detaljplaneförslaget daterat 26 januari 2012 har varit

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för Torsby 1:249 m fl. Torsby, delområde T2 Värmdö kommun, Stockholms län. Sammanfattning

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för Torsby 1:249 m fl. Torsby, delområde T2 Värmdö kommun, Stockholms län. Sammanfattning SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för Torsby 1:249 m fl Torsby, delområde T2 Värmdö kommun, Stockholms län Sammanfattning Ärendet Torsby är ett av kommunens prioriterade förändringsområden. Huvudsyftet med

Läs mer

Detaljplanebestämmelser som försvårar ett fastighetsrättsligt plangenomförande

Detaljplanebestämmelser som försvårar ett fastighetsrättsligt plangenomförande Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 256 Samhällsbyggnad Magisternivå, 30 hp Mark- och fastighetsjuridik Detaljplanebestämmelser som försvårar ett fastighetsrättsligt plangenomförande

Läs mer

Detaljplan för Ubbarp 8:20 m fl

Detaljplan för Ubbarp 8:20 m fl 1(14) 2015-03-04 Dnr KS: 2012.0600 Detaljplan för Ubbarp 8:20 m fl Ulricehamns kommun Västra Götalands län SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET HAR GENOMFÖRTS Detaljplaneförslaget har varit föremål för samråd

Läs mer

ÄRENDESAMMANFATTNING 1 (3) Plan 1021 K

ÄRENDESAMMANFATTNING 1 (3) Plan 1021 K 1 (3) Plan 1021 K Detaljplan för Del av Tylösand 2:230 och 2:1 Hotel Tylösand Strandhuset Utbyggnad/ombyggnad av hotell Söndrum - Vapnö, HALMSTAD Byggnadskontoret 19 augusti 2009 ÄRENDESAMMANFATTNING PLANENS

Läs mer

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) 2015-05-26 47T47TTeknik- och samhällsbyggnadskontoret Dnr SBN 2013-385 Jonas Sjöholm Samhällsbyggnadsnämnden Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut 47T47TTEKNIK-

Läs mer

Fördjupade översiktsplan för Långenområdet

Fördjupade översiktsplan för Långenområdet Fördjupade översiktsplan för Långenområdet Vad är ett utställningsutlåtande? Utställningsutlåtandet är en bilaga till antagandebeslutet av den fördjupade översiktsplanen. Syftet är att beskriva hur utställningen

Läs mer

DETALJPLAN FÖR DEL AV PAJALA 11:59, PAJALA 11:37, SAMT PAJALA 9:3 Bilservice och handel samt industri Pajala kommun Norrbottens län

DETALJPLAN FÖR DEL AV PAJALA 11:59, PAJALA 11:37, SAMT PAJALA 9:3 Bilservice och handel samt industri Pajala kommun Norrbottens län DETALJPLAN FÖR DEL AV PAJALA 11:59, PAJALA 11:37, SAMT PAJALA 9:3 Bilservice och handel samt industri Pajala kommun Norrbottens län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 1. HANDLINGAR - Plan- och genomförandebeskrivning

Läs mer

PLANBESKRIVNING DALSKOGEN 3 M.FL. Detaljplan för DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN. Samrådshandling, upprättad 2012-11-08.

PLANBESKRIVNING DALSKOGEN 3 M.FL. Detaljplan för DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN. Samrådshandling, upprättad 2012-11-08. Kommunstyrelsen Dnr: LKS 2012-297-214 Datum: 2012-11-08 PLANBESKRIVNING Detaljplan för DALSKOGEN 3 M.FL. DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN Samrådshandling, upprättad 2012-11-08 1 Detaljplanen består

Läs mer

Ändring av byggnadsplan över fastigheterna Torp Nordgården 1:203 och 1:321 m fl (LB 11), i Lerums kommun

Ändring av byggnadsplan över fastigheterna Torp Nordgården 1:203 och 1:321 m fl (LB 11), i Lerums kommun KS12.971 Ändring av byggnadsplan över fastigheterna Torp Nordgården 1:203 och 1:321 m fl (LB 11), i Lerums kommun Tillägg till planbeskrivning - antagandehandling SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD Planenheten 2013-11-04

Läs mer

Detaljplan Värby 54:6 Bara Gamla Bensinmack, Svedala kommun, Skåne län

Detaljplan Värby 54:6 Bara Gamla Bensinmack, Svedala kommun, Skåne län 2014-08-15 Dnr: 12.906 Projektnummer: D7262 Detaljplan Värby 54:6 Bara Gamla Bensinmack, Svedala kommun, Skåne län SÄRSKILT UTLÅTANDE SAMRÅDET Enligt bygg- och miljönämndens beslut 2013-11-21 har i rubricerad

Läs mer

TJÖSTELSRÖD 1:1 m.fl. GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Samrådshandling. Bostadsområde vid Skarsjövallen Ljungskile, Uddevalla kommun. Detaljplan för del av

TJÖSTELSRÖD 1:1 m.fl. GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Samrådshandling. Bostadsområde vid Skarsjövallen Ljungskile, Uddevalla kommun. Detaljplan för del av Detaljplan för del av TJÖSTELSRÖD 1:1 m.fl. Bostadsområde vid Skarsjövallen Ljungskile, Uddevalla kommun ARB 471 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Samrådshandling Upprättad 2014-03-31 2 (16) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Redogörelse efter samråd Detaljplan för del av Hjärup 4:159 m fl, SPÅROMRÅDET Staffanstorps kommun

Redogörelse efter samråd Detaljplan för del av Hjärup 4:159 m fl, SPÅROMRÅDET Staffanstorps kommun Redogörelse efter samråd Detaljplan för del av Hjärup 4:159 m fl, SPÅROMRÅDET Staffanstorps kommun Detaljplanen har varit föremål för samråd under tiden 2014-06-16-2014-09-14. Handlingarna har funnits

Läs mer

OBS SAMMANTRÄDESRUMMET I VITA KOMMUNHUSET!!

OBS SAMMANTRÄDESRUMMET I VITA KOMMUNHUSET!! SBN 2015 04 21 Kallelse till sammanträde med Samhällsbyggnadsnämnden Tid: Tisdagen den 21 april 2015, kl 14:00 Plats: OBS SAMMANTRÄDESRUMMET I VITA KOMMUNHUSET!! Dnr Information: 1. Byggenheten informerar

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING 1 Förslag till detaljplan för del av BARREVIK BARREVIK 1:33 m.fl. Orust kommun Västra Götalands län Upprättad 2014-11-17 av Förvaltningsområde samhällsutveckling, Orust kommun Lantmäterikonsult

Läs mer

Planprogram för Värby 61:406 m fl, Bara Söder, Svedala kommun, Skåne län

Planprogram för Värby 61:406 m fl, Bara Söder, Svedala kommun, Skåne län 2012-07-09 Rev 2012-12-06 Dnr: 10.700 Projektnummer: D7224 Planprogram för Värby 61:406 m fl, Bara Söder, Svedala kommun, Skåne län PROGRAMSAMRÅDSREDOGÖRELSE Perspektiv norrut från Spångholmsvägen över

Läs mer

Regionbildning Uppsala län

Regionbildning Uppsala län TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 2015-05-19 Handläggare Anna-Karin Karlsson Kommunchef Regionbildning Uppsala län Förslag till beslut 1. att tillstyrka att Landstinget i Uppsala län ansöker hos regeringen om att

Läs mer

2005-09-02 Dp 4637 MYNDIGHETER

2005-09-02 Dp 4637 MYNDIGHETER 2005-09-02 Dp 4637 SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2005 tillhörande förslag till preliminär plan 2005 för detaljplan för kvarteret GLASBRUKET och norra delen av kvarteret CEMENTEN i Limhamn i Malmö. Planförslaget har

Läs mer

Handläggare: Job van Eldijk, tfn 010 615 33 17. Dnr 2011. 060. 211 Antagandehandling

Handläggare: Job van Eldijk, tfn 010 615 33 17. Dnr 2011. 060. 211 Antagandehandling Handläggare: Job van Eldijk, tfn 010 615 33 17 Dnr 2011. 060. 211 Antagandehandling 1 1. Inledning Syfte Syftet med planen är att medge nya bostäder i Röhult vid Lilla Färgen. Planhandlingar Läge och areal

Läs mer

Detaljplan för IDROTTSÄNDAMÅL VID LEXBY IP, DEL AV LEXBY 1:106 Granskningsutlåtande - detaljplan

Detaljplan för IDROTTSÄNDAMÅL VID LEXBY IP, DEL AV LEXBY 1:106 Granskningsutlåtande - detaljplan Handläggare Carin Gustrin 031-792 12 34 ANTAGANDEHANDLING Sida 1 av 7 Diarienummer KS/2013:207 Detaljplan för IDROTTSÄNDAMÅL VID LEXBY IP, DEL AV LEXBY 1:106 Granskningsutlåtande - detaljplan GRANSKNINGENS

Läs mer

Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19

Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19 Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19 Innehåll NNN5 NNN8 NNN 10 NNN 12 NNN 13 NNN 14 NNN 15 NNN 16 NNN 17 NNN 18 NNN 19 NNN 20 NNN 21 NNN 22 NNN 23

Läs mer

Teglagärdet m.fl. B404. Särskilt utlåtande Upprättad 2014-03-03. Dnr. 2013-1686. Ändring av detaljplan för. Skara kommun, Västra Götalands län

Teglagärdet m.fl. B404. Särskilt utlåtande Upprättad 2014-03-03. Dnr. 2013-1686. Ändring av detaljplan för. Skara kommun, Västra Götalands län B404 Dnr. 2013-1686 Ändring av detaljplan för Teglagärdet m.fl. Skara kommun, Västra Götalands län Särskilt utlåtande Upprättad 2014-03-03 SKARA KOMMUN SKARA KOMMUN SKARA KOMMUN SKARA KOMMUN SKARA KOMMUN

Läs mer

Planförslaget har remitterats och sänts för kännedom till myndigheter m.fl. enligt särskild utsändningslista.

Planförslaget har remitterats och sänts för kännedom till myndigheter m.fl. enligt särskild utsändningslista. Detaljplan för Boberg 3:13 m fl (F.d Växjökolonin) Falkenbergs kommun Samrådsredogörelse Upprättad 2010-10-11 Kommunstyrelsen beslutade 2007-03-13, 100 att lämna planuppdrag för detaljplan enligt redovisad

Läs mer

DETALJPLAN AVSEENDE, DEL AV PERSTORP 23:4 JEANS DAMM, PERSTORPS KOMMUN, SKÅNE LÄN.

DETALJPLAN AVSEENDE, DEL AV PERSTORP 23:4 JEANS DAMM, PERSTORPS KOMMUN, SKÅNE LÄN. DETALJPLAN AVSEENDE, DEL AV PERSTORP 23:4 JEANS DAMM, PERSTORPS KOMMUN, SKÅNE LÄN. SAMRÅDSREDOGÖRELSE EFTER GENOMFÖRT SAMRÅD UNDER TIDEN 2009-06-16 TILL 2009-07-16 Vid utställningstidens utgång 2009-07-16

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING PLANBESKRIVNING Detaljplan för MÅNSBO 1:59 m.fl. Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2012-09-25 Ingalis Morfeldt Plan- och byggchef Helena Reimfors Planarkitekt PLANBESKRIVNING

Läs mer