SÄRSKILT UTLÅTANDE. Detaljplan för Sätofta 20:17 m fl, Höörs kommun, Skåne län

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SÄRSKILT UTLÅTANDE. Detaljplan för Sätofta 20:17 m fl, Höörs kommun, Skåne län"

Transkript

1 SÄRSKILT UTLÅTANDE Detaljplan för Sätofta 20:17 m fl, Höörs kommun, Skåne län Detaljplanen upprättad har varit ute på samråd under tiden Följande har erhållit underrättelse om samråd: Länsstyrelsen i Skåne län, Lantmäterimyndigheten, Telia Sonera Access AB, Kraftringen Nät AB, E.ON Elnät Sverige AB, Tele2 Sverige AB, Miljö- och byggnadsnämnden, Tekniska nämnden och markägare. Inkomna yttranden presenteras i detta utlåtande, i förekommande fall i förminskat/koncentrerat och något redigerat skick. Om så erfordrats har inkomna yttranden kommenterats.

2 Detaljplan för Sätofta 20:17 m fl Inkomna yttranden och kommentarer 1. Länsstyrelsen Allmänt Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att planen inte kommer att innebära en betydande miljöpåverkan och har för övrigt inga synpunkter på planförslaget. 2. Övriga centrala och regionala organ Lantmäterimyndigheten Lantmäteriet har inga synpunkter på planförslaget. Tele 2 Tele2 har ingen kanalisation eller kablar på fastigheterna och har därmed inget att erinra. E.ON Elnät Sverige AB Inom planområdet har E.ON Elnät en lågspänningsjordkabel samt servisledningar till byggnader. Vi noterar att det planbeskrivningen på sidan 8 under stycke El, tele och data står att Detaljplaneområdet ligger inom Kraftringen Nät AB:s verksamhetsområde, vilka förser fastigheterna med el i området. Deras ledningar ligger i Gamla Jägersbovägen, Strandvägen och i Lyckovägen. Detta stämmer inte. E.ON Elnät är elleverantör i området. En lågspänningsjordkabel ligger dessutom inne på fastigheten Sätofta 20:17, under garaget. Vidare noterar vi att det på sidan 8 under stycke Konsekvenser står att Allmänna ledningar (ledningar som går till fler än en fastighet) regleras i detaljplanen med ett u. Marken som berörs av bestämmelsen ska vara tillgänglig, det betyder att marken inte kan bebyggas med något som är beständigt, ex. en byggnad. En mobil byggnad kan placeras på platser med ett u, då byggnaden är flyttbar. På u-områden kan parkering anordnas. Garaget på Sätofta 20:17 berör ett u-område och detta innebär att en flytt av ledning är nödvändig för att garaget ska kunna stå där det står och ledningsägaren ska komma åt sin ledning. Kostnad av flytt av ledning åligger markägaren, inte ledningsägaren. Vi yrkar på att detta även ska gälla för E.ON Elnäts jordkabel. Då ledningsflyttning erfordras förutsätter vi att överenskommelse träffas kring denna innan planen antas. E.ON Elnät förutsätter att vi inte drabbas av några kostnader i samband med planens genomförande och att flyttningar bekostas av exploatören. De felaktiga uppgifterna om verksamhetsområde kommer att åtgärdas. När det gäller u-område så gäller u-området för alla ledningsägare som ligger inom u-området, detta betyder att E.ON:s kabel innefattas av bestämmelsen u. Ledningsflytt 2

3 Detaljplan för Sätofta 20:17 m mfl är inget som kommunen kan ansvara för, utan det är ledningsägaren och markägaren som får upprätta ett avtal mellan varandra. Detta innebär att ledningen ligger kvar i marken tills avtal upprättas mellan parterna som kan innehålla en framtida flytt och vem som bekostar den. Stycket (från konsekvenser ) som det hänvisas till i yttrandet kommer kompletteras med Kostnad av flytt av ledning åligger markägaren, inte ledningsägaren, om ledningsägaren kan påvisa att de har en rättighet eller avtal för sin lednings läge. 3. Övriga synpunkter Fastighetsägare till Höörsgård 27 Nu när det spektakulära svartbygget på Sätofta 20:17 kommit till vägs ände finns där anledning att rekapitulera ärendets gång. I andra hälften av 1990-talet sökte dåvarande ägare bygglov för ett garage på 20:17, ansökan avslogs och protokoll upprättades, visande att inget annat fick tomten användas till än trädgårdsanläggning ansökte nyblivne ägaren bygglov för garage på 20:17, och på ovanstående underlag beviljade stadsarkitekten bygglov. Då grundgrävning pågick påtalades detta för stadsarkitekten, men det gick hans ära förnär att dra tillbaka bygglovet. Hade han beviljat bygglov så gällde det. Garaget kom upp och ärendet överklagades till länsstyrelsen som 2003 undanröjde bygglovet. Allianstopparna i politikern ser sig själva som genomärliga och utan vank och tadel, men de ser sig inte för goda för att använda samma godtyckliga metoder som vilken bananrepublik som helst, utan överlämnar ärendet till plan och byggkommittén för planändring i efterhand. Var finns moralen? Jo, hos socialdemokraterna som konsekvent reserverat sig mot alliansens beslut i detta ärende. Förmodligen var tanken att detta ärende skulle glömmas bort, för ingenting gjordes på sju år. Då vaknar länsstyrelsen efter påstötning och levererade en skarp reprimand till kommunen för att ingenting skett under dessa år. En moderat politiker i Hörby förevigar sig själv genom att avbilda sig som legionär på en muralmålning. Allianstopparna i Höör förevigar sig själva genom ett svartbygge och det godtyckliga beteende de använder för att rätta sina misstag i efterhand. En privatperson som hade betett sig på samma sätt som kommunen gjort hade fått erfara ett vite på upp emot hundratusen kronor samt fått äran att riva det. Nuvarande ägare har ingeting med ärendet att göra, denne har i god tro köpt ett svartbygge. Således borde kommunen stå för hela rivningen av garaget och ersätta ägaren för samtliga kostnader som uppstår. Ärendet har hanterats som redovisas i plan- och genomförandebeskrivningen under delen Förutsättningar och förhållanden under rubrikerna Bakgrund lantmäteriförrättning och Bakgrund bygglov. Länsstyrelsen begärde en 3

4 Detaljplan för Sätofta 20:17 m fl redovisning av handläggningen av ärendet och kommunen svarar länsstyrelsen med att ta fram en detaljplan som reglerar tomtmarken till kvartersmark. I och med det beslut som fattats om att detaljplan ska upprättas för att ge möjlighet att bevilja bygglov för garaget har kommunen beslutat att garaget ska få stå kvar och en rivning är inte aktuell. Skulle en rivning vara aktuell så hade beslutet om detaljplan aldrig varit aktuell. 4. Kommunal remiss Miljö- och byggnadsnämnden Den föreslagna detaljplanen omfattar tre fastigheter som regleras av 2 detaljplaner samt har även en del som inte regleras av detaljplan utan ligger inom sammanhållen bebyggelse. Samtliga fastigheter regleras i förslaget för bostadsändamål, vilket är i linje med gällande översiktsplan 2002 samt den som arbetas fram för I flertalet av kommunens detaljplaner har takvinkel i kombination med högsta tillåtna byggnadshöjd använts, i rubricerat detaljplaneförslag anges en högsta byggnadshöjd och högsta nockhöjd. Detta ger möjlighet att bygga med mer dominerande tak än det gjort tidigare, vilket kan vara en del av intentionerna med detaljplanen. De gamla avstyckningsplanerna från 1946 och 1947 samt den del som ligger mellan dessa detaljplaner bör ses över för att underlätta rättvis framtida granskning av bygglov. Då den föreslagna detaljplanen ligger inom ett lågt beläget, flackt område nära Ringsjön är det även önskvärt att det skrivs in en lägsta höjd på färdigt golv, för att undvika översvämningsrisk vid framtida byggnation. Miljö- och byggnadsnämnden tillstyrker planförslaget med följande tillägg och ändring; Att det skrivs in en lägsta höjd på färdigt golv. Förordning (2001:527) om miljökvalitetsnorm för utomhusluft har upphävts och gällande miljökvalitetsnorm för utomhusluft är luftkvalitetsförordning (2010:477). Angivna höjder för byggnadshöjd och nockhöjd är angivna för att möjliggöra bostadsbebyggelse med 1½ plans friliggande villor och bedöms inte få en annan karaktär än den som redan finns i området, dvs villor med 1½ plan. Eftersom planområdet är bebyggt kan inte en reglering i den aktuella detaljplanen slå igenom om det inte blir aktuellt med en ny byggnation. Planhandlingen kompletteras med en lägsta golvhöjd, som kan realiseras först vid ny byggnation. Planhandlingen revideras utifrån informationen om miljökvalitetsnormen så att den blir korrekt. Höörs VA-verk VA-verket har inga synpunkter. 4

5 Detaljplan för Sätofta 20:17 m mfl PBL 5:24 och 5:29 Följande har inkommit med skriftliga synpunkter vilka helt eller delvis ej har blivit beaktade i och med föreliggande förslag. Dessa kommer innan antagande att meddelas i enlighet med PBL 5:24. Länsstyrelsen i Skåne län E.ON. Elnät Sverige AB Fastighetsägare till Höörsgård 27 När detaljplanen har antagits ska kommunen skicka ett meddelande om detta, enligt PBL 5:29 till: Länsstyrelsen i Skåne län Lantmäterimyndigheten Ändringar i planförslaget Med hänvisning till det som framförts i yttranden och det som framkommit i kommunens kommentarer föreslås det att planhandlingarna ändras enligt nedan: Ändra miljökvalitetsnormen så att det blir korrekt i handlingen. En lägsta golvhöjd regleras på plankartan. U-område breddas. Ändra i plan- och genomförandebeskrivningen så ansvarsområdet för el stämmer. Bo Johansson Stadsarkitekt SAR/MSA Yvonne Hagström Planarkitekt FPR/MSA 5

REDOGÖRELSE FÖR SAMRÅD

REDOGÖRELSE FÖR SAMRÅD REDOGÖRELSE FÖR SAMRÅD 2013-05-23 Detaljplan för Norra Rörum 8:52 m fl, Höörs kommun, Skåne län Detaljplanen upprättad 2012-12-13 har varit ute på samråd under tiden 2013-02-25-2013-03-18. Annons om samråd

Läs mer

Detaljplan Värby 54:6 Bara Gamla Bensinmack, Svedala kommun, Skåne län

Detaljplan Värby 54:6 Bara Gamla Bensinmack, Svedala kommun, Skåne län 2014-08-15 Dnr: 12.906 Projektnummer: D7262 Detaljplan Värby 54:6 Bara Gamla Bensinmack, Svedala kommun, Skåne län SÄRSKILT UTLÅTANDE SAMRÅDET Enligt bygg- och miljönämndens beslut 2013-11-21 har i rubricerad

Läs mer

HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS Detaljplaneförslaget daterat 26 januari 2012 har varit på samrådsremiss under tiden 2012-02-02 t om 2012-02-24.

HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS Detaljplaneförslaget daterat 26 januari 2012 har varit på samrådsremiss under tiden 2012-02-02 t om 2012-02-24. GRANSKNINGSHANDLING Datum: 2012-03-28 Detaljplan för KOSKULLSKULLE 1:81 GÄLLIVARE KOMMUN NORRBOTTENS LÄN SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS Detaljplaneförslaget daterat 26 januari 2012 har varit

Läs mer

Skarpö etapp 3, Skarpö 1:13 m. fl. Dp 403

Skarpö etapp 3, Skarpö 1:13 m. fl. Dp 403 Sida 1 av 35 Detaljplan Skarpö etapp 3, Skarpö 1:13 m. fl. Dp 403 Vaxholms stad Samrådsredogörelse Detaljplanen baseras på ett planprogram som har varit föremål för samråd under tiden 19 juni 3 september

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE 1(8) Ändring av detaljplan för Område vid Lågedammsbadet för bowling, bad och gym (Hörby 41:5, del av, och Bergshamra 1, del av) Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med ändringen av

Läs mer

Teglagärdet m.fl. B404. Särskilt utlåtande Upprättad 2014-03-03. Dnr. 2013-1686. Ändring av detaljplan för. Skara kommun, Västra Götalands län

Teglagärdet m.fl. B404. Särskilt utlåtande Upprättad 2014-03-03. Dnr. 2013-1686. Ändring av detaljplan för. Skara kommun, Västra Götalands län B404 Dnr. 2013-1686 Ändring av detaljplan för Teglagärdet m.fl. Skara kommun, Västra Götalands län Särskilt utlåtande Upprättad 2014-03-03 SKARA KOMMUN SKARA KOMMUN SKARA KOMMUN SKARA KOMMUN SKARA KOMMUN

Läs mer

1.2 Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna. PBL och nu kända förhållanden att ett antagande av en detaljplan enligt förslaget

1.2 Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna. PBL och nu kända förhållanden att ett antagande av en detaljplan enligt förslaget 1(12) Detaljplan för trafikplats Hova vid E20, Gullspångs kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE Ett förslag till detaljplan, upprättades i februari 2014 och var föremål för samråd med berörda sakägare och myndigheter

Läs mer

1.1 Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 PBL och nu kända förhållanden att planen kan accepteras om nedanstående

1.1 Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 PBL och nu kända förhållanden att planen kan accepteras om nedanstående 1(5) Detaljplan för delar av Fagersand 1:2 m.fl. Gullspångs kommun GRANSKNINGSUTLÅTANDE 2 Ett förslag till detaljplan upprättades i juni 2013. Planärendet handlades med s.k. normalt planförfarande och

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING Plan- och genomförandebeskrivning Plankarta med bestämmelser Illustrationsplan Samrådsredogörelse Utlåtande Fastighetsförteckning

ANTAGANDEHANDLING Plan- och genomförandebeskrivning Plankarta med bestämmelser Illustrationsplan Samrådsredogörelse Utlåtande Fastighetsförteckning JULARP Norra Rörumsvägen väg 23 Planområde EKERÖD HOLMA LILLA HOLMA ELISETORP Detaljplan för Sjunnerup 2:9 m fl fastigheter, Södra delen Höörs tätort, Höörs kommun, Skåne län Upprättad: 2011-08-25 Bo Johansson

Läs mer

Planförslaget har remitterats och sänts för kännedom till myndigheter m.fl. enligt särskild utsändningslista.

Planförslaget har remitterats och sänts för kännedom till myndigheter m.fl. enligt särskild utsändningslista. Detaljplan för Boberg 3:13 m fl (F.d Växjökolonin) Falkenbergs kommun Samrådsredogörelse Upprättad 2010-10-11 Kommunstyrelsen beslutade 2007-03-13, 100 att lämna planuppdrag för detaljplan enligt redovisad

Läs mer

INKOMNA YTTRANDEN Skriftliga yttranden har under samrådstiden inkommit enligt nedan. Yttrande utan erinran

INKOMNA YTTRANDEN Skriftliga yttranden har under samrådstiden inkommit enligt nedan. Yttrande utan erinran Detaljplan för Centralskolan omfattande del av fastigheten Märsta 1:223, i Märsta, Sigtuna kommun, Stockholms län Samrådshandling SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplanen har varit utsänd för samråd från den 25

Läs mer

Telia Sonera, MERAB, E.ON Elnät Sverige AB och Fritidsnämnden har inget att erinra.

Telia Sonera, MERAB, E.ON Elnät Sverige AB och Fritidsnämnden har inget att erinra. Planenheten SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2009-03-06 Detaljplan för Ormanäs 4:84 m.fl. fastigheter Höörs kommun och Skåne län Detaljplanen, upprättad 2007-05-30 har varit föremål för samråd under tiden 2007-10-25

Läs mer

Förslag till detaljplan för Luspen 1:158, Entré Storuman, handelsområde i Storuman, Västerbottens län, upprättad januari 2014

Förslag till detaljplan för Luspen 1:158, Entré Storuman, handelsområde i Storuman, Västerbottens län, upprättad januari 2014 Förslag till detaljplan för Luspen 1:158, Entré Storuman, handelsområde i Storuman, Västerbottens län, upprättad januari 2014 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Rubricerat detaljplaneförslag har varit utsänd för samråd

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande tillägg till detaljplan för fastigheten Våren 6, Tyresö kommun.

SAMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande tillägg till detaljplan för fastigheten Våren 6, Tyresö kommun. Samhällsbyggnadsförvaltningen Januari 2014 Hanna Fürstenberg Danielson, planarkitekt Dnr: 2013 KSM 0989 SAMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande tillägg till detaljplan för fastigheten Våren 6, Tyresö kommun. Tyresö

Läs mer

OBS SAMMANTRÄDESRUMMET I VITA KOMMUNHUSET!!

OBS SAMMANTRÄDESRUMMET I VITA KOMMUNHUSET!! SBN 2015 04 21 Kallelse till sammanträde med Samhällsbyggnadsnämnden Tid: Tisdagen den 21 april 2015, kl 14:00 Plats: OBS SAMMANTRÄDESRUMMET I VITA KOMMUNHUSET!! Dnr Information: 1. Byggenheten informerar

Läs mer

Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19

Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19 Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19 Innehåll NNN5 NNN8 NNN 10 NNN 12 NNN 13 NNN 14 NNN 15 NNN 16 NNN 17 NNN 18 NNN 19 NNN 20 NNN 21 NNN 22 NNN 23

Läs mer

Ulf Hedman, miljö- och byggchef Siw Lidström, sekreterare Anna-Karin Lundberg, 24 Sara Berg och Lennart Lindelöf, 20 Åsa Wikman, 1, 2, 3 och 22

Ulf Hedman, miljö- och byggchef Siw Lidström, sekreterare Anna-Karin Lundberg, 24 Sara Berg och Lennart Lindelöf, 20 Åsa Wikman, 1, 2, 3 och 22 Sammanträdesdatum Sida 2006-02-07 2 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Sammanträdesrummet Ovalen, stadshuset Piteå, tisdag den 7 februari 2006, kl. 09.00 15:00 Björn Berglund, ordförande Daniel

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE GÅRVIK MUNKEDALS KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE GÅRVIK MUNKEDALS KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN Ö D S B Y 3 : 3 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE ÄNDRING AV DEL AV DETALJPLAN FÖR FRITIDSOMRÅDET GÅRVIK (FASTIGHETEN ÖDSBY 3:3) GÅRVIK MUNKEDALS KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN UPPRÄTTAD AV CIM&BIM

Läs mer

Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02

Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02 Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller

Läs mer

OLIVIA 11 m.fl. i Älmhult, Älmhults kommun, Kronobergs län

OLIVIA 11 m.fl. i Älmhult, Älmhults kommun, Kronobergs län ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE Detaljplan för OLIVIA 11 m.fl. i Älmhult, Älmhults kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Den nya ägaren till fastigheten Olivia 11,

Läs mer

Ulf Larsson, C ej 66 Martin Rydén, S 71-77 Åke Arvidsson, S, ersättare för Martin Rydén, S 62-70

Ulf Larsson, C ej 66 Martin Rydén, S 71-77 Åke Arvidsson, S, ersättare för Martin Rydén, S 62-70 Sammanträdesprotokoll 1(25) Plats och tid Stadshuset, Vimmerby, kl. 9-12.30 Beslutande Lars-Inge Green, S Sievert Andersson, M Lennart Davidsson, KD Johan Blomberg, M Konny Bogren, S Anders Sundberg, S

Läs mer

PBL PLAN- OCH BYGGLAGEN. Mindre avvikelse från detaljplan

PBL PLAN- OCH BYGGLAGEN. Mindre avvikelse från detaljplan JURIDISKA INSTITUTIONEN Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet JURISTPROGRAMMET TILLÄMPADE STUDIER, 20 POÄNG VT 2007 PBL PLAN- OCH BYGGLAGEN Mindre avvikelse från detaljplan Madeleine Arvidsson Wäli

Läs mer

Fördjupade översiktsplan för Långenområdet

Fördjupade översiktsplan för Långenområdet Fördjupade översiktsplan för Långenområdet Vad är ett utställningsutlåtande? Utställningsutlåtandet är en bilaga till antagandebeslutet av den fördjupade översiktsplanen. Syftet är att beskriva hur utställningen

Läs mer

Byggnadsnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, tisdagen den 18 maj 2010, kl 13.15-16:00. Åsa Larsson

Byggnadsnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, tisdagen den 18 maj 2010, kl 13.15-16:00. Åsa Larsson 1 Byggnadsnämnden Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, tisdagen den 18 maj 2010, kl 13.15-16:00 Beslutande: Carl-Gustaf Gudmundsson (C) Åsa Larsson (S) Alf Carlsson (M) Kerstin Lindström (M),

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 498 (573) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN. x Jan Bremberg, ordförande (s) Jan-Åke Oscarsson (s)

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 498 (573) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN. x Jan Bremberg, ordförande (s) Jan-Åke Oscarsson (s) KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 498 (573) Byggnadsnämnden 2008-10-29 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl 15.00 19.30 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING 1 [11] 2011-01-21 Plannummer: 22-3 Referens Arthur Utrata-Scholl DETALJPLAN FÖR Skårdal Lindhov/Vretarna, Botkyrka kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING BOTKYRKA KOMMUN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

ÄRENDESAMMANFATTNING 1 (3) Plan 1021 K

ÄRENDESAMMANFATTNING 1 (3) Plan 1021 K 1 (3) Plan 1021 K Detaljplan för Del av Tylösand 2:230 och 2:1 Hotel Tylösand Strandhuset Utbyggnad/ombyggnad av hotell Söndrum - Vapnö, HALMSTAD Byggnadskontoret 19 augusti 2009 ÄRENDESAMMANFATTNING PLANENS

Läs mer

Kontor vid Sikvägen. Stadsbyggnadskontoret Annika Almqvist, planarkitekt juni 2009 PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR

Kontor vid Sikvägen. Stadsbyggnadskontoret Annika Almqvist, planarkitekt juni 2009 PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Stadsbyggnadskontoret Annika Almqvist, planarkitekt juni 2009 PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Kontor vid Sikvägen Fastigheten Siken 2, inom Tyresö kommun, Stockholms län. PLANOMRÅDET Stadsbyggnadskontoret

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE

ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE Detaljplan för ERIK 8 i Älmhult, Älmhults kommun, Kronobergs län, upprättad den 13 juni 2005. planbeskrivning genomförandebeskrivning samrådsredogörelse utlåtande

Läs mer

Upphävande av Avstyckningsplan 3

Upphävande av Avstyckningsplan 3 Dnr 0450/08 Antagandehandling 2014-10-16 PLANBESKRIVNING Upphävande av Avstyckningsplan 3 i Stenungsund Stenungsunds kommun Västra Götalands län Upphävande av avstyckningsplan 3 2(9) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer