KVALITETSREDOVISNING 2009 HUMLESKOLAN BROMÖLLA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KVALITETSREDOVISNING 2009 HUMLESKOLAN BROMÖLLA"

Transkript

1 KVALITETSREDOVISNING 2009 HUMLESKOLAN BROMÖLLA Inledning Läsåret 2008/2009 har varit ett händelserikt år med många utmaningar för våra elever och vår personal. Antalet elever som var behöriga till gymnasiet blev lägre i år än förra året. 18 elever saknade betyg i ett eller flera av ämnena engelska, svenska och matematik. Detta är dock en markant förbättring då 28 elever saknade ett eller flera betyg i basämnena i sitt årskurs 8 betyg. Det försämrade resultatet kan delvis förklaras med det har rått stor social oro kring en grupp elever. Vår andra musikklass lämnade årskurs 9. Det är roligt att konstatera att eleverna nått goda resultat. Vi tror att möjligheten att under skoldagen syssla med ett gemensamt specialintresse bidragit till ökad trivsel och motivation, vilket haft positiv effekt på övrigt skolarbete. Under våren 2007 startade arbetet med framtida lokalförsörjning inom Alviken-Humle området. Arbetet har lett fram till att renoveringen av Alviken och delar av Tunnbyskolan påbörjades under sommaren Det har inneburit mycket praktiskt arbete med flyttning i och mellan lokalerna. I detta arbete har vår personal visat stort engagemang. Under året har vi kunnat få igång vår cafeteria igen genom att ungdomar i den utflyttade dagverksamheten sköter den 3 dagar i veckan och våra fritidsledare finns till hands alla skoldagar. afeterian är öppen på förmiddagen och där kan eleverna för en billig peng köpa en enkel frukost/mellanmål. Fritidsledarna svarar även för att det finns trevliga rastaktiviteter att tillgå. Vi vill passa på att tacka all personal för ert stora engagemang som har bidragit till att eleverna trivs, känner sig trygga och presterar goda resultat. Bakgrundsfakta Organisation läsåret 2008/2009 Humleskolan är en åk 7-9 skola som är indelad i fyra arbetslag. I varje arbetslag ingår en åk 7, en åk 8, en åk 9, 6-9 lärare och en hemvärd. I så stor utsträckning som möjligt undervisar lärarna i sitt eget lag. Arbetslagen fungerar som självstyrande grupper, som ansvarar för att: planera, genomföra och rapportera samt att utveckla verksamheten i förhållande till övergripande mål, egna arbetsmål, ekonomiska ramar och tidsramar. Arbetslagen ansvarar också inom sin verksamhet för arbetsfördelning, beställningar och inköp inom de mål och ramar som finns samt elevvårdsärenden. Varje arbetslag har egen budget. Under läsåret har vi haft 332 elever, 28,1 lärartjänster, 1,8 assistenttjänster, fyra hemvärdar och en studie och yrkesvägledare (0,8 tjänst), en kurator och en skolsköterska som vi delar med Alvikenskolan och Edenryds skola. På Humleskolan finns dessutom en rektor, en biträdande rektor (0,5 tjänst) och en skolassistent. För att täcka upp en del av SIS och SAS får vi ett tillskott på 1,5 tjänst som ingår i nämnd tilldelning. 1,0 tjänst av vår tilldelning används till en övergripande specialpedagogisk tjänst. Denna resurs utnyttjas för handledning av personal och hjälp till elever i behov av särskilt stöd. Under året har det i kommunen också funnits en sv2 resurs som har varit placerad på Humleskolan (1,0 tj). Läraren har undervisat spontaninvandrade elever på skolorna i tätorten. De ca 20 eleverna har vid inskrivningen inte haft några kunskaper i svenska och oftast har de även saknat kunskaper i engelska. Den kommunövergripande särskilda undervisningsgruppen har under året haft 6 elever inskrivna. Beslut om placering i gruppen fattas av Barn och utbildningsnämndens ordförande efter anhållan från rektor efter elevvårdskonferens. I gruppen har vi 2,55 tjänst; en grundskollärare (1,0 tj), en socialpedagog (0,8 tj) och en elevassistent (0,75 tj). 1

2 Elever som placeras i gruppen har behov av särskilda anpassningar för att få en bra inlärningsmiljö. När så är möjligt ska eleverna integreras i den vanliga klassundervisningen. Målet är att de ska återgå till sin ordinarie klass. Under året har vi haft tre musikklasser. Musikklasserna drivs som tidigare som ett samverkansprojekt med musikskolan. All undervisning sker inom ramen för grundskolans timplan. Biblioteket bemannas dagligen av en bibliotekarieassistent och utöver detta har vi bibliotekarie på plats 10 timmar per vecka. Organisation läsåret 2009/2010 Grundorganisationen ser i stora drag ut som föregående läsår. Dock har elevantalet minskat med i storleksordningen 30 elever och vi har idag 301 elever. Under höstterminen 2009 har vi 26,95 lärartjänster, 1,8 elevassistenttjänster, en studie- och yrkesvägledare (0,8 tj), 3 hemvärdar, en kurator, en skolsköterska som vi delar med Edenryds skola och Alvikenskolan, en skolassistent samt en rektor och en biträdande rektor som under läsåret ersätts med en administrativ resurs pga föräldraledighet. Till vårterminen minskar lärarresursen ytterligare 1,4 tjänst på grund av besparing. I kommunperspektivet minskar elevassistentresursen med 5 tjänster. Hur det detta kommer att påverka vår verksamhet vet vi inte i dag. Humleskolan är detta läsår indelad i tre arbetslag. I varje lag finns en åk 7, en åk 8 och en åk 9. Läsåret 2009/2010 kommer ett arbetslag ha två åk 9-klasser. I varje lag arbetar sju till åtta lärare och en hemvärd. Även i år har strävan varit att skapa en profilklass i musik. Musikprofilen innebär att eleverna har 100 minuter mer musik än timplanen anger. Nuvarande 7 består av 25 musikelever och 4 av elever som läser enligt ordinarie timplan. Utöver dessa tre arbetslag finns ett resursarbetslag som arbetar med elever i behov av stöd. Vi har 1,5 lärartjänster mindre i grundorganisationen detta läsår. Detta innebär att vi i större omfattning än tidigare arbetar i helklass i ämnena svenska, NO, bild och musik. Den kommunövergripande särskilda undervisningsgruppens arbete har antagit sin form och fungerar väl. I dagsläget är 5 elever inskrivna i gruppen. Personalorganisationen består under höstterminen 2009 av 2 lärare (1,8 tj) och en elevassistent (0,75 tj.) Eftersom antalet elever i behov särskilt stöd är stort har vi inom ramen för tilldelade resurser tillskapat oss 1,5 tjänst speciallärare. Två lärare arbetar tillsammans med vår specialpedagog och personalen i den särskilda undervisningsgruppen och bildar ett arbetslag. Inför vårterminen är det ännu oklart hur stor del av denna resurs vi har kvar på grund av varsel och uppsägningar. I området har vi 2,4 tjänst verksamhetsvaktmästare som arbetsleds av rektor på Humleskolan och rektor på Alvikenskolan. Vaktmästarnas ansvarsområde består av Humleskolan, Tunnbyskolan, Alvikenskolan samt Trollsländan och Kyrkängens förskola. Sedan flera år tillbaka har det funnits en halv fritidsledartjänst knuten till Humleskolan. Denna resurs har använts till att hålla fritidsgården Tunnan öppen under del av dagen. Vår strävan under året är att vi på ett bättre sätt ska använda oss av fritidsledarnas kompetens i skolverksamheten. Detta genom att fritidsledaren har varit knuten till ett arbetslag och i perioder bemannat skolans uppehållslokal, tagit hand om cafeterian och försett eleverna med rastaktiviteter, vilket är mycket uppskattat. 2

3 Vår 50 % biblioteksassistent gick vid läsårsskiftet i pension och ersätts inte på grund av ekonomiska skäl. Bibliotekarieresursen har dock utökats från 10 timmar till 13 timmar per vecka. Höstterminen 2009 flyttar Alvikenskolans årskurs 3 och 4 in i ett av skeppen på Humleskolan tillsammans med sina 5 lärare och en hemvärd. Redovisade mål Målen som redovisas är fastställda i riktlinjer för kvalitetsredovisning och kvalitetsarbete som Barn- och utbildningsnämnden beslutat. Som redovisade mål har vi på verksamhetsnivå valt att redovisa vårt arbete kring punkt 2 och 4. Vidare har vi valt att lyfta punkterna 1-4 för en noggrannare och djupare redovisning och analys av måluppfyllelsen. Punkterna 5-11 redovisas något kortare. 1. Måluppfyllelsen för kunskaps- och färdighetsmålen 3. Barn och elever i behov av särskilt stöd 4. Värdegrundarbete 5. Individuella utvecklingsplaner 6. Prioriterade insatser i den pedagogiska verksamheten för att öka måluppfyllelsen 7. Hälsa och livsstil 8. Likabehandlingsplanen 9. Barn och elever med funktionshinder 10. Barn och elever med annat modersmål än svenska 11. Grupper pojkar och flickor 1. Kunskaper och färdigheter Vi behöver arbeta vidare med att förtydliga ämnesmål och betygskriterier och göra dessa kända för elever och föräldrar. Under året skall vi analysera skillnaderna i betygutfall kontra resultaten på nationella prov. Elevernas upplevelse av delaktighet kring IUP skall öka. Eleverna skall känna till betygskriterier, ämnesmål och betygsnivåer i de olika ämnena. Vi ska ge eleverna tid att diskutera målen och få dem att reflektera mer över sitt eget lärande. Vårdnadshavare skall veta var man kan läsa om skolans mål. Eleverna på Humleskolan ska få en likvärdig bedömning. Arbetet med att på ett konkret sätt koppla det dagliga arbetet till samhället utanför skolan ska utvecklas. Det är viktigt för att skapa motivation för arbetet i skolan och väcka tankar inför ett framtida yrkesval och yrkesliv. Elevernas kunskaper om närsamhället skall öka. Bli bättre på att konkretisera undervisningen genom att använda funktioner i närsamhället. (Gränslösa klassrum) Utveckla studiebesöksverksamheten mot företagen i kommunen och närliggande kommuner. Arbetsplan skall utarbetas för studiebesök kopplade till arbetsområden åk 7-9. PRAO:n ska för- och efterarbetas 3

4 3. Elever med behov av särskilt stöd Att skapa goda inlärningsmöjligheter för alla våra elever är en stor utmaning. Vi har påbörjat processen men fortfarande finns mycket kvar att göra. Att få kunskap om och att skapa förståelse för elevers specifika svårigheter är viktigt för att alla ska känna sig sedda och att de ges möjlighet att utvecklas optimalt. Att erbjuda fler elever möjlighet att arbeta med kompensatoriska hjälpmedel för att överbrygga eventuella funktionshinder är ett prioriterat område. Mål Fler elever skall ges möjlighet att använda kompensatoriska hjälpmedel. Bättre anpassning av inlärningsmiljön efter elevernas behov. Ge personalen ökade kunskaper i användandet av kompensatoriska hjälpmedel i undervisningen. Hitta bättre former för samverkan mellan den pedagogiska personalen och resursteamets. 4. Värdegrundsarbete Att arbeta vidare med det pågående värdegrundsarbetet är en hörnpelare i hela vår verksamhet. Att alla trivs, känner trygghet och upplever att man blir sedd och har möjlighet att påverka är avgörande för eleverna motivation och studieresultat. Ingen på skolan ska uppleva att man blir diskriminerad eller kränkt på annat sätt. Varje elev och vuxen ska känna sig trygg och trivas på sin arbetsplats. Arbeta för samsyn på skolan både inom och mellan lagen. Arbetsron i klasserna ska öka. Språkbruket ska förbättras. Göra eleverna medvetna om vad de kan påverka. Synliggöra påverkansmöjligheterna genom att använda orden: delaktighet, påverka, elevdemokrati samt medbestämmande. Insatser för att nå målen 1. Kunskaper och färdigheter Under vårtermin 2009 införde vi ett digitalt verktyg för att underlätta en tydlig kommunikation mellan eleven, föräldrarna och skolan. Detta har medfört att vi under året har och kommer att avsätta tid till diskussioner kring mål, bedömning och betyg. Elevernas delaktighet i framtagandet av sin IUP har ökat. En av förberedelserna inför utvecklingssamtalet består av en självreflektion som eleverna gör om sig själv och sitt lärande. Andelen elever som leder samtalen har ökat. Flertalet lärare avsätter undervisningstid till att informera om och diskutera målen med eleverna. Vid föräldramöte informeras om skolans mål, bedömning och arbetet med IUP. För att underlätta för elever och föräldrar finns de nationella målen och betygkriterierna att läsa på Humleskolan hemsida. Arbetet med att få en likvärdig bedömning fortsätter under året i arbetslagen och i ämnesgrupperna. Under läsåret avsätts kompetensutvecklingstid till fördjupade studier och diskussioner kring betyg och bedömning. Under höstterminen 2008 deltog samtliga lärare som undervisar i svenska i en studiecirkel vars syfte var att diskutera innehåll, mål och bedömning. Samtliga matematiklärare i kommunen har arbetat i olika konstellationer med motsvarande innehåll. I åk 8 och åk 9 är eleverna ute på traditionell PRAO, en vecka per årskurs. Under våren 2008 förde vi diskussioner kring en utveckling av kontakterna med närsamhället med bla Arbetsförmedlingen, representanter för företagarföreningen 4

5 samt studerat ett projekt i Lund som går under namnet Gränslösa klassrum. En eller flera klasser i varje arbetslag har provat detta sätt att arbeta och varit positiva. Under våren genomförde åk 9 en tvådagars entreprenörskapsutbildning. Under läsåret införde vi en veckas internprao i åk 7 på skolan, hos våra hemvärdar, samt yrkes/branschinformation för åk 8, för att tidigare och bättre ge eleverna insikt i vilka yrken som finns och vad som krävs inom dessa. För att skapa goda förutsättningar för en bra studie- och yrkesvalsinformation har vi i större utsträckning schemalagt informationstillfällena. I åk 9 använder vi framför allt Livskunskapsämnet till detta. 3. Elever med behov av särskilt stöd Elevomsorgsdiskussioner är en stående punkt på arbetslagsträffarna. Arbetet med att skriva och följa upp åtgärdsprogram är en arbetsuppgift som har hög prioritet. Arbetslagen arbetar med att skapa olika inlärningsmiljöer anpassade efter elevernas behov. Det kan handla om hur eleverna grupperas, att låta elever arbeta i mindre grupperingar när det är möjligt och behoven finns, något som utnyttjas framförallt i basämnena engelska, matematik och svenska. Elever i behov av extra stöd och handledning kan oftast efter upprättande av ett åtgärdsprogram, få extra stöttning av vår specialpedagog. Ett särskilt rum har inretts för detta ändamål. Här kan 4-5 elever vistas samtidigt. När det gäller kompensatoriska hjälpmedel har vi idag tre datorer med talsyntes. Vi har arbetat för att öka antalet kompensatoriska hjälpmedel, tex datorer med talsyntes, talsyntes på USB-minne och scanners. Vi har också två så kallade Alphasmart, som är en enklare form av dator där man kan göra anteckningar, spara och föra över information till en dator. Under året har vi tecknat en kommunlicens på program för att ge alla elever i behov tex talsyntes tillgång till detta. Inlästa läromedel förekommer, om än i blygsam omfattning. 4. Värdegrundsarbetet Under året har vi reviderat vår likabehandlingsplan. Varje höst går skolkuratorn igenom likabehandlingsplanen med åk 7 eleverna. Likabehandlingsplanen ges till föräldrar åk 7 och finns att läsa på vår hemsida. Lokalprojekt som startade våren 2008 tillsammans med tekniska förvaltningen där våra elever fick vara med och prioritera vad som skulle göras för att förbättra den fysiska arbetsmiljön och hur det skulle se ut, har nu slutförts. Varje termin genomförs en trivselenkät, som sammanställs och utgör underlag för diskussioner i klassen och i arbetslaget. Av enkäterna har det bland annat framkommit att eleverna trivs och känner sig trygga på Humleskolan. Under våren arbetade elevrådet tillsammans med rektor fram ordningsregler. Ordningsreglerna har sedan varit på remiss i föräldragruppen och i personalgruppen. De nya reglerna gäller från och med höstterminen Alla klasser har på schemat avsatt tid för klassråd. Varje lag har ett lagråd som består av representanter från lagets klasser och en lärare. Det pågår ett arbete med att göra eleverna medvetna om vad, hur och när de kan påverka sin skolsituation. (Se bilaga 1) 40 minuter per vecka har eleverna ämnet Livskunskap. Underlag för bedömning 1. Kunskaper och färdigheter Betygsutfall och meritvärde i åk 8 och 9. Nationella prov åk 9. Elever i musikklassens syn på verksamheten. Löpande uppföljningar av enskilda moment och genomförd PRAO-enkät (åk 8) 5

6 3. Elever med behov av särskilt stöd Kontinuerlig uppföljning och dokumentstudier av stödet till elever i behov av särskilt stöd. 4. Värdegrundsarbetet Sammanställning av trivselenkät och en allmän bild av psykosociala arbetsmiljön som grundar sig på medarbetarsamtal, utvecklingssamtal och arbetsmiljöronder. Resultatanalys 1. Kunskaper och färdigheter Vid en jämförelse av betygsutfallet åk 9 lå 2002/ /09 kan man konstatera följande: Läsår Behörighet till gy Uppnått målen i Antal ej givna betyg % samtliga ämnen % 2002/03 82,5 70, / /05 90,9 78, /06 89,3 81,3 70 (5 %) 2006/07 93,0 81,9 90 (5 %) 2007/08 87,1 72,4 110 (8 %) 2008/09 83,2 72,9 155 (9,1%) I jämförelse med de närmast föregående åren är årets resultat när det gäller behörigheten till gymnasiet lägre i år. I dagsläget kan vi inte att jämföra våra resultat med rikets eftersom de inte är presenterade. De 16,8 % elever som ej nått behörighet till gymnasiet motsvarar 18 elever. Åtgärdsprogram har funnits upprättade för alla dessa elever. 8 av dessa elever har haft skolsvårigheter i kombination med en social problematik där sociala myndigheter varit inkopplad. Sedan två år tillbaka finns ett samverkansavtal med UKF och socialförvaltningen. Förbättringsarbetet är påbörjat men mycket återstår för att kunna fånga upp dessa ungdomar. Vi kan dock konstatera att resultatet förbättrats för dessa elever då 28 av eleverna i sitt vårterminsbetyg åk 8 saknade betyg i ett eller flera av ämnena engelska, svenska och matematik. 6

7 Meritvärde 2002/ /09 Läsår Meritvärde snitt Snitt pojkar Snitt flickor På Humleskolan 2002/03 202,9 183,1 226,2 2003/04 208,9 187,6 228,1 2004/05 216,7 193,6 234,7 2005/06 216,8 209,6 223,5 2006/07 198,8 186,9 212,3 2007/08 196,8 186,8 207,0 2008/09 194, ,8 Det genomsnittliga meritvärdet har i år gått ner något. Orsaken till detta är att elevgruppen som saknade behörighet till gymnasiet uteslutande är pojkar och att de saknar betyg i merparten av ämnena. I jämförelse med föregående läsår har flickornas genomsnittliga meritvärde ökat markant medan pojkarnas minskat i motsvarande omfattning. Vi kommer under läsåret med anledning av detta föra diskussioner i genusperspektivet. När det gäller provresultatsutfallet på nationella proven i svenska och engelska är resultat acceptabelt dock om det är en försämring mot föregående år. Procentuellt är det 12,1% i engelska och 10,3% i svenska som inte når målen för godkänt. Provresultaten ligger väl i paritet med givna slutbetyg, engelska 13 % ej godkända och i svenska 8,5 % ej godkända. Utfallet när det gäller provresultat i matematik ser fortsatt bekymmersamt ut. 21,5% når inte målen för godkänt. Betygsmässigt är det 13 % som ej når G-nivån. Provresultaten ligger överlag lägre för respektive betygsnivå än givna slutbetyg i ämnet. Att utöka kontaktnätet med samhället utanför skolan, att hämta impulser och information och låta detta ingå som ett naturligt inslag i undervisningen är ett av läroplanens mål. Det kan på ett positivt sätt bidra till en ökad motivation i skolarbetet och en förståelse för de krav som ställs i ett kommande yrkesliv. Alla klasser har under året vid ett eller flera tillfällen varit på studiebesök. Under året har vi i ett projekt kallat Gränslösa klassrum planerat för att knyta undervisningen närmare organisationer och företag i Bromölla kommun. Minst en klass i varje arbetslag har provat på kontakter med närsamhället via Gränslösa klassrumsmodellen. Enkäten om praon i åk 8 visar att eleverna i stort är positiva till sin prao. Det framkommer dock att det finns svårigheter att hitta arbetsställen med meningsfulla arbetsuppgifter. Åk 8 har deltagit i en branschdag då företag och kommun/landsting presenterade sina verksamheter och yrkeskategorier, något som var givande för både företagsrepresentanterna och eleverna. 7

8 3. Elever med behov av särskilt stöd Elevomsorgsarbetet har en central roll i arbetslagsarbetet. Både lärarnas vilja och engagemang för att hjälpa eleverna att nå målen är stor. Mycket av arbetslagens resurser används till att flexibelt arbeta i mindre grupperingar i basämnena engelska, matematik och svenska. Den specialpedagogiska resursen som ligger utanför arbetslagen har hjälpt flera elever att tro på sig själv, att utvecklas och på så sätt klara målen. Ett stort antal elever får idag handledning och stöd av vår specialpedagogiska resurs. På skolan har vi ett stort antal elever med läs- och skrivsvårigheter, dyslexi och matematiksvårigheter. Att hjälpa dessa elever att på ett förnuftigt sätt leva med sina svårigheter och hitta vägar för att bemästra dessa är viktigt. I det sammanhanget kan vi konstatera att ett stort behov av kompensatoriska hjälpmedel finns. Det kan handla om bärbara datorer, talsyntes, fickminne, inlästa läromedel m.m. Men också och inte minst att vi blir bättre att anpassa undervisningen till elevens behov. 4. Värdegrundsarbete Utifrån genomförd trivselenkät (se bilaga 1), utvecklingssamtal, medarbetarsamtal och arbetsmiljörond kan vi konstatera att det är viktigt att arbeta vidare med upplevelsen av arbetsron i klassrummen, delaktighet för elever och personal samt att hålla diskussionen kring vår gemensamma värdegrund levande. Eftersom vi har upplevt främlingsfientliga strömningar bland en grupp elever på skolan har vi arbetat särskilt med dessa frågor. Måluppfyllelse 1. Kunskaper och färdigheter - Mindre god - Mindre god 3. Elever med behov av särskilt stöd - God 4. Värdegrundsarbete - God Kortfattad redovisning av mål Individuella utvecklingsplaner I samband med utvecklingssamtalet som elever och föräldrar bjuds in till varje termin upprättas en individuell utvecklingsplan. Planen tar upp kortsiktiga och långsikta mål och åtgärder för att nå dessa. Vid medarbetarsamtal ger lärarna uttryck för att samtalen blivit mer strukturerade, att eleverna ges större möjlighet att påverka innehållet i samtalet och att elevernas förståelse för skolans mål har ökat. Efter elev och föräldraenkät 2008 fann vi att ett förbättringsområde var att ge föräldrarna och eleverna bättre möjlighet att förbereda sig inför samtalet. I dag får alla elever och föräldrar ta del av de skriftliga omdömena inför utvecklingssamtalet. 6. Prioriterade insatser i den pedagogiska verksamheten för att öka måluppfyllelsen Som följd av den bristande måluppfyllelsen har vi förstärkt vår speciallärarresurs med 1,5 tjänst. Detta för att i större utsträckning kunna rikta insatser till elever i behov av särskilt stöd. Detta tillsammans med minskade resurser har sin tur lett till att vi arbetar med stora undervisningsgrupper än tidigare i svenska, bild och NO. I övrigt prioriteras basämnena vid tjänstefördelning och schemaläggning genom att undervisningen sker i halvklass eller genom att två pedagoger ansvarar för undervisningen i klassen. Detta möjliggör en flexibel användning av resurserna efter elevernas behov. I övrigt: se punkt 1 och 3. 8

9 7. Hälsa och livsstil Under vårterminen har eleverna deltagit i ett antal friluftsdagar med varierat innehåll. Under bla livskunskaps- och hemkunskapslektionerna för klasserna diskussioner om faktorer som leder god livskvalitet. Skolsköterskan har hälsosamtal med alla elever i åk 8. Ett av arbetslagen har genomfört ett hälsotema. En gång per termin i samband med föräldramöte informeras enligt ÖPP. ÖPP är ett drogförebyggande program vars syfte är att påverka föräldrarnas attityder när det gäller att köpa ut och bjuda på alkoholhaltiga drycker. 8. Likabehandlingsplanen Likabehandlingsplanen finns upprättad. Vi följer arbetsgången vad gäller information kring planen till elever, föräldrar och personal, arbetet med kamratstödjare och deras utbildning. Vid kränkningar för vi diskussioner med inblandade elever och personal samt informerar föräldrar om händelsen. Vidtagna åtgärder vid kränkning dokumenteras. Under året har vi registrerat 32 anmälningar om kränkningar. Efter genomgång av anmälningarna kan jag konstatera att vi i vissa fall bör bli bättra på att dokumentera de uppföljningar vi gör av kränkningsanmälningarna. 9. Barn och elever med funktionshinder Inför starten i åk 7 för vi diskussion med avlämnande lärare, rektor och elevens föräldrar hur vi ska möta eleven och anpassa vår verksamhet efter elevens behov. I många fall ger vår specialpedagog stöd och handledning till eleven, föräldrarna och lärare. Elever med läs- och skrivsvårigheter ges till viss del möjlighet att använda kompensatoriska hjälpmedel i form av Daisyspelare, inscannat material, bärbara datorer och inlästa läromedel. Behovet av denna typ av hjälpmedel är större än tillgången just nu. 10. Barn och elever med annat modersmål än svenska Antalet elever med annat modersmål än svenska har under det senaste året minskat. För att möta dessa elevers behov har vi avsatt 1,2 tjänst. Resursen används till elever från Humleskolan och Alvikenskolan. På Humleskolan får ca 10 elever intensivundervisning i svenska språket. Eleverna är klassplacerade för att känna tillhörighet i en grupp och integreras i de flesta praktiskestetiska ämnen. För att möta behovet av nybörjarengelska bland elever med annat modersmål än svenska har resurser tillskapats för detta. 11. Grupper pojkar och flickor Resultatet av trivselenkäten har vi sammanställt klassvis, lagvis samt uppdelat i grupper flickor och pojkar. Det framkommer inte någon skillnad i flickornas och pojkarnas upplevelse av trivsel och arbetsro. Det förekommer att personalen i perioder och ämnen delar eleverna i flick- och pojkgrupper för att på ett bättre sätt nå målen. Vad gäller flickors och pojkars betyg och meritvärde se punkt 1. Åtgärder för utveckling 1. Måluppfyllelsen för kunskaps- och färdighetsmålen Fler elever än föregående läsår ska vara gymnasiebehöriga och fler elever ska nå godkända betyg i samtliga ämnen. Elevernas upplevelse av delaktighet kring IUP skall öka genom en tydligare koppling till ämnena. 9

10 Eleverna skall känna till betygskriterier, ämnesmål och betygsnivåer i de olika ämnena. Vi ska ge eleverna tid att diskutera målen och få dem att reflektera mer över sitt eget lärande. Bland annat genom fylla i underlag för IUP normer och värden. Se bilaga. Vårdnadshavare skall veta var man kan läsa om skolans mål. Eleverna på Humleskolan ska få en likvärdig bedömning. Elevernas kunskaper om närsamhället skall öka. Bli bättre på att konkretisera undervisningen genom att använda funktioner i närsamhället. (Gränslösa klassrum) Utveckla studiebesöksverksamheten mot företagen i kommunen och närliggande kommuner. Arbetsplan skall utarbetas för studiebesök kopplade till arbetsområden åk 7-9. PRAO:n ska för- och efterarbetas. 3. Barn och elever i behov av särskilt stöd Mål Fler elever skall ges möjlighet att använda kompensatoriska hjälpmedel. Bättre anpassning av inlärningsmiljön efter elevernas behov. Ge personalen ökade kunskaper i användandet av kompensatoriska hjälpmedel i undervisningen. Hitta bättre former för samverkan mellan den pedagogiska personalen och Elevhälsoteamet. Fortsätta arbetet med att förverkliga intensionerna i samverkansavtalet mellan utbildning-, kultur och fritidsförvaltningen och socialförvaltningen. Bli bättre på att nyttja skolbiblioteksresursen och skolbibliotekscentralen. 4. Värdegrundarbete Ingen på skolan ska uppleva att man blir diskriminerad eller kränkt på annat sätt. Varje elev och vuxen ska känna sig trygg och trivas på sin arbetsplats. Arbeta för samsyn på skolan både inom och mellan lagen. Arbetsron i klasserna ska öka. Språkbruket ska förbättras. Göra eleverna medvetna om vad de kan påverka. Synliggöra påverkansmöjligheterna genom att använda orden: delaktighet, påverka, elevdemokrati samt medbestämmande. Upprätta sociala åtgärdsprogram för de elever som kränker andra. Utvärderingsinsatser under läsåret 2009/2010. Elevernas trygghet, trivsel och arbetsmiljö. Resultaten på nationella proven jämfört med betygsutfallet ska analyseras. Avslutning Läsåret 2008/09 var ett år fyllt av stora utmaningar. Den psykosociala arbetsmiljön på skolan var under långa perioder ansträng. Det handlade bland annat om drogmissbruk, kränkningar och våld. Vid inte mindre än fyra tillfällen utsattes personal för fysiskt våld. I avgångsklasserna hade vi ett stort antal elever i behov av särskilt stöd och detta bidrog till en hög arbetsbelastning. Det arbetades hårt för att motivera och stödja både elever och föräldrar i strävan att nå målen. 10

11 Under flera år har behörigheten till gymnasiet visat på en positiv utveckling. I år blev det ett bakslag, ca 17 % av eleverna nådde inte behörighetskraven för att komma in på ett gymnasieprogram. Inför läsåret 2009/10 ser jag två stora förbättringsområden som jag kommer att driva som rektor på Humleskolan. För det första måste vi ta ett samlat grepp och arbeta tillsammans med sociala myndigheter med de elever som är på glid. Det finns ett samverkans avtal mellan barnomsorg, grundskola och socialförvaltningen i Bromölla kring barn som far illa. Vi måste arbeta vidare med att förverkliga denna överenskommelse. För det andra, måluppfyllelsen måste bli bättre. Bland annat genom att i ännu större utsträckning än i dag styra resurser till de elever som är i störst behov av stöd. Detta kan innebära och hela tiden balanseras mot det faktum att vi i allt större utsträckning måste arbeta i helklass, med gruppstorlekar på 30 elever. Utmaningarna enligt ovan blir inte mindre av det faktum att vi under läsåret kommer att minska lärartätheten på skolan. Som rektor har jag en resurs viktigare än alla andra, min personal. Personalen på Humleskolan är lojal, kreativ, flexibel och arbetar målmedvetet med att utveckla verksamheten och höja måluppfyllelsen. Jag hoppas att läsåret 2009/10 blir ett bra läsår. Ett läsår där vi kan sätta fokus på trygghet, trivsel och utveckling. Bromölla Sven Håkansson Rektor 11

Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16. Göran Åkerberg rektor

Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16. Göran Åkerberg rektor Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16 Göran Åkerberg rektor Kunskap och lärande Var är vi? Hur gör vi? Delaktighet och inflytande Vart ska vi? Hur blev det? Normer och värden

Läs mer

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 Verksamhetsidé På vår skola ges alla elever möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar! Det viktiga för alla på skolan är att

Läs mer

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008 Kvalitetsredovisning STJÄRNEBOSKOLAN Skolan ligger vid norra infarten till Kisa, mellan Kisasjön och ett närliggande skogsområde. I detta skogsområde finns skolans uteklassrum

Läs mer

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar RESURSSKOLAN Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Karlskrona kommun Barn och ungdomsförvaltningen - 2014 RESURSSKOLAN EN DEL AV SÄRSKILT STÖD SÄRSKILD UNDERVISNINGS- GRUPP ENLIGT SKOLLAGEN:

Läs mer

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 2014-06-03 1. GRUNDFAKTA Stadsskogsskolan 1 191 elever, 113 pojkar och 78 flickor 42 med annat modersmål 22 lärare Andel lärare med högskoleexamen

Läs mer

Barn och Utbildning Grundsärskolan. Arbetsplan läsåret 2013/2014. Grundsärskolan

Barn och Utbildning Grundsärskolan. Arbetsplan läsåret 2013/2014. Grundsärskolan Barn och Utbildning Grundsärskolan Arbetsplan läsåret 2013/2014 Grundsärskolan Utveckling, lärande och kunskaper Bakgrund I grundskolans skolutvecklingsprogram finns visionen Alla elever skall, när de

Läs mer

Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan

Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan Läsåret 2014/2015 Barn- och ungdomsförvaltningens vision: Lust att lära Lärande Samskapande Styrkebaserad Vi sätter Lärandet i centrum för barn, elever, medarbetare

Läs mer

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Systematiskt kvalitetsarbete Det systematiska kvalitetsarbetet är reglerat i skollagen, 4 kap och regleras på nationell-, huvudmannaoch enhetsnivå. Huvudmannanivå

Läs mer

Arbetsplan för Långareds skola Läsåret 2013/2014

Arbetsplan för Långareds skola Läsåret 2013/2014 Arbetsplan för Långareds skola Läsåret 2013/2014 Barn- och ungdomsförvaltningens vision: Lust att lära Lärande Samskapande Styrkebaserad Vi sätter Lärandet i centrum för barn, elever, medarbetare och ledare

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö F-6 enhet

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö F-6 enhet Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö F-6 enhet Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

Kvalitetsrapport 2014-2015

Kvalitetsrapport 2014-2015 Datum 2014-06-30 6 Antal sidor Kvalitetsrapport 2014-2015 Oleby Marcus och Anna 0564-477 00 direkt 070-642 16 65 mobil marcus.lech@torsby.se Innehållsförteckning 1. Fokusområde vad har vi uppnått 1.1 Analys

Läs mer

Verksamhetsplan Vimarskolan åk 7-9 2014/2015

Verksamhetsplan Vimarskolan åk 7-9 2014/2015 Tillsammans når vi toppen! Tre prioriterade utvecklingsområden för skolområde ÖST Höja måluppfyllelse och resultat Nationella prov Betyg Enkätresultat Elevhälsa VÄRDEGRUNDSARBETE Förebyggande arbete Samordna

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 12/13 Vision Alla på Min Skola, såväl elever som personal ska känna att det är meningsfullt, stimulerande och tryggt att studera eller att arbeta

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Åsenskolan Rektor Linda Karlsson 1. Kunskapsuppdraget 1.1 Bakgrund tolkning av skolans kunskapsuppdrag Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever

Läs mer

Kvalitetsredovisning Läsåret 2010/2011

Kvalitetsredovisning Läsåret 2010/2011 1(10) Kvalitetsredovisning Läsåret 2010/2011 Asklanda skola 2(10) Innehåll 1 Förutsättningar Nyckeltal...3 2 Arbetsprocesser i grundskolan...3 2.1 Med utgångspunkt från resultaten i förra årets redovisning

Läs mer

Karolinerskolan och fritidshemmets

Karolinerskolan och fritidshemmets Karolinerskolan och fritidshemmets plan mot diskriminering och kränkande behandling Bakgrund Rätten till likabehandling hör till de grundläggande mänskliga rättigheterna. Alla elever i skolan har samma

Läs mer

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i Nordanstigs kommun Gnarps skola Dnr 53-2005:786 Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål

KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål Gymnasieskolan - introduktionsprogrammen 2012 ENHET Gymnasieskolan, introduktionsprogrammet FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET TIDSPERIOD 2012 GRUNDFAKTA OM ENHETEN Gymnasieskolan

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

Lokal arbetsplan. för Birgittaskolan

Lokal arbetsplan. för Birgittaskolan Birgittaskolan i Linköping Lokal arbetsplan för Birgittaskolan Reviderad 2012-06-29 Besöksadress: S.t Larsgatan 44-46, Linköping Postadress: Birgittaskolan i Linköping, Klostergatan 49, 581 81 LINKÖPING

Läs mer

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas 1 Var har du huvuddelen av din tjänstgöring? Ange ett alternativ. Grundskola: åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9 Gymnasieskola: studie-/högskoleförberedande program yrkesförberedande program/yrkesprogram annan utbildning:

Läs mer

HJÄLMSTASKOLAN 2014. Utvärdering av mål och resultat 2013-14

HJÄLMSTASKOLAN 2014. Utvärdering av mål och resultat 2013-14 HJÄLMSTASKOLAN 2014 Utvärdering av mål och resultat 2013-14 Innehåll 1. Förskolan... 3 2. Grundskolan... 4 2.1 Egna mål... 4 2.2 Analys av resultat i matematik... 6 2.3 Analys av resultat i läs- och skrivutveckling...

Läs mer

Verksamhetsplan 2012-2013. Västerledsskolan

Verksamhetsplan 2012-2013. Västerledsskolan Verksamhetsplan 2012-2013 Västerledsskolan Innehållsförteckning 1 Del I... 3 Ansvarsområde / beskrivning av verksamheten... 3 Organisationsplan... 3 Vision och uppdrag... 3 2 Del II... 6 Strategisk plan...

Läs mer

Kvalitetsredovisning för arbetsåret 2008/2009 Adelövs Friskola (Förskoleklass Grundskola)

Kvalitetsredovisning för arbetsåret 2008/2009 Adelövs Friskola (Förskoleklass Grundskola) Kvalitetsredovisning för arbetsåret 2008/2009 Adelövs Friskola (Förskoleklass Grundskola) 1. Beskrivning av verksamheten 1.1 Uppgifter om huvudman, skolform, barn-/elevantal, verksamhetsidé/profilering

Läs mer

Arbetsplan för Sollebrunns skola årskurs 6-9 Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Sollebrunns skola årskurs 6-9 Läsåret 2014/2015 140821 Arbetsplan för Sollebrunns skola årskurs 6-9 Läsåret 2014/2015, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn-

Läs mer

Norrsätragrundsärskolas kvalitetsredovisning 2013-2014

Norrsätragrundsärskolas kvalitetsredovisning 2013-2014 Grund-/särskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(5) 2014-02-20 Norrsätragrundsärskolas kvalitetsredovisning 2013-2014 1. Organisation Grundsärskolan åk 1-6 och fritidshemmet är lokalintegrerade

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Rimforsa skola. läsåret 10/11

Kvalitetsredovisning. Rimforsa skola. läsåret 10/11 Kvalitetsredovisning Rimforsa skola läsåret 10/11 Till grund för redovisningen ligger personalens utvärderingar av verksamheten, elevernas trivselenkät, resultaten från nationella proven, den psyko-sociala

Läs mer

Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11

Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11 Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11 Kvalitetsredovisning för Läsår 2011-2012 1. Grundfakta Enhetens namn: Kristinaskolan Brotorpsskolan - Lindeskolan Verksamhetsform: Grundsärskola Grundsärskola

Läs mer

Kvalitetsrapport 2014-2015

Kvalitetsrapport 2014-2015 Datum 2014-06-30 10 Antal sidor Kvalitetsrapport 2014-2015 Kvistbergsskolan Marcus och Anna 0564-477 00 direkt 070-642 16 65 mobil marcus.lech@torsby.se Innehållsförteckning 1. Fokusområde vad har vi uppnått

Läs mer

1. Verksamhetens förutsättningar

1. Verksamhetens förutsättningar Grundskola Resultatrapporten innehåller en värdering och analys av enhetens resultat kring kunskap och lärande samt resultat från brukarundersökningen. Resultatrapport för Lyckeskolan Upprättad av Eva

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 4-9 2012

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 4-9 2012 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Stavreskolan 4-9 2012 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

Astrid Lindgrens skola AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN

Astrid Lindgrens skola AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN skolan Vi vet vart vi ska. Vi utvärderar, analyserar och förändrar. Utnyttja alla våra sinnen. Lär oss på olika sätt. Är tydliga! Gör våra elever medvetna om målen.

Läs mer

Elevhälsoplan Fröviskolan 7-9 2014-2015

Elevhälsoplan Fröviskolan 7-9 2014-2015 Elevhälsoplan Fröviskolan 7-9 2014-2015 2014-04-24 Vision Alla elever på Fröviskolan 7-9 skall i en trygg miljö ges möjlighet att utveckla sin fulla potential för att kunna förverkliga sina drömmar. Syfte

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Lyrfågelskolan 4-9 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Lyrfågelskolan 4-9 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Lyrfågelskolan 4-9 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR VADS SKOLA LÄSÅRET 2013-2014

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR VADS SKOLA LÄSÅRET 2013-2014 SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR VADS SKOLA LÄSÅRET 2013-2014 TRYGGHET OCH STUDIERO Analys av föregående års resultat och åtgärder: Påminna vårdnadshavare så att de lämnar in enkätsvar till skolan. Detta

Läs mer

Kvalitetsanalys läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys läsåret 2014/15 Kvalitetsanalys läsåret 2014/15 Klättenskolan Postadress Besöksadress Telefon Internet Giro och org nr Sunne kommun Stöpafors 0565-160 00 växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 79. Klättenskolan 686 93 Sunne

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Klockarskolan

Regelbunden tillsyn i Klockarskolan Regelbunden tillsyn i Säter kommun Klockarskolan Dnr 43-2008:693 Regelbunden tillsyn i Klockarskolan Grundskola årskurs 7-9 Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten i Säter kommun under hösten

Läs mer

Kvalitetsredovisning för vuxenutbildningen och SFI för läsåret 2010/2011

Kvalitetsredovisning för vuxenutbildningen och SFI för läsåret 2010/2011 VUX SFI Kvalitetsredovisning för vuxenutbildningen och SFI för läsåret 2010/2011 Innehåll 1 Verksamhetsbeskrivning (kortfattad) 5 1.1.1 Se tidigare redovisningar... 5 2 Underlag och rutiner för att ta

Läs mer

1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola

1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola 1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2007/2008

Kvalitetsredovisning 2007/2008 Kvalitetsredovisning 2007/2008 Lugnviksskolan 6-9 Annika Lööf-Sjölund Förordningar om kvalitetsredovisning SFS (Svensk författningssamling) 2005:609 Utbildnings- och kulturdepartementet 2005-08-15 1 Varje

Läs mer

Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011

Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011 2010-10-19 Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011 Lust att lära och utvecklas hela livet Den lokala arbetsplanen anger skolans prioriterade utvecklingsmål för läsåret, med åtaganden enskilt

Läs mer

Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling

Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan lå 15/16 Elevhälsoplanen för Eklidens skola revideras varje år Nästa revidering: juni 2016 Ansvarig: Bitr. rektor Maria Kiesel

Läs mer

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Stockholms kommun Rektorn vid Äppelviksskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Äppelviksskolan i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon:

Läs mer

MARBÄCK SKOLA PLAN FÖR ARBETE MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015

MARBÄCK SKOLA PLAN FÖR ARBETE MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 MARBÄCK SKOLA PLAN FÖR ARBETE MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 1 ANSVAR OCH DELAKTIGHET Skolans rektor ansvarar för att det varje år upprättas en plan mot kränkande behandling

Läs mer

Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302

Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302 Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302 Vision: En tidsenlig och trygg skola och förskola Grundskolan Arbetsgång Enligt Kultur och utbildningsnämndens

Läs mer

ULRIKASKOLANS PLAN FÖR ARBETET MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2015/2016

ULRIKASKOLANS PLAN FÖR ARBETET MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2015/2016 ULRIKASKOLANS PLAN FÖR ARBETET MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2015/2016 1 ANSVAR OCH DELAKTIGHET Enligt diskrimineringslagen (2008:567) och skollagen (20120:800) måste skolan arbeta

Läs mer

Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola 1-6, fritidshem. 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Arbetsplan Bromstensskolan 2013/14

Arbetsplan Bromstensskolan 2013/14 Per Hansson, rektor Bromstensskolan 2013-10-31 A 1 (11) Arbetsplan Bromstensskolan 2013/14 Introduktion Den här arbetsplanen beskriver vilka arbetsområden vi på Bromstensskolan kommer att fokusera på under

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 1-3 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 1-3 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Stavreskolan 1-3 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

Arbetsplan 2014-2015

Arbetsplan 2014-2015 Arbetsplan 2014-2015 Brinells högstadium Grundskola och Grundsärskola Alla elever ska bli vinnare i sitt eget liv efter sina förutsättningar Brinells högstadiums Kvalitets- och Arbetsmiljöarbete 2014/15

Läs mer

Elevernas delaktighet Arbetet med att främja lika behandling ska ingå som en naturlig del i den dagliga verksamheten.

Elevernas delaktighet Arbetet med att främja lika behandling ska ingå som en naturlig del i den dagliga verksamheten. Västerängsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola, Förskoleklass, Förberedelseklass, Språkklass a för planen Skolans

Läs mer

NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR

NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR FÖRSKOLEKLASSEN GRUNDSKOLAN FRITIDSHEMMET FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGA SAMT ÅTGÄRDA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Planen gäller för läsåret

Läs mer

2015-02-05. KVALITETSRAPPORT lä sä ret 2014-2015 IMSPR, IMPRE(delär äv IMIND (VUX, FHS)

2015-02-05. KVALITETSRAPPORT lä sä ret 2014-2015 IMSPR, IMPRE(delär äv IMIND (VUX, FHS) 2015-02-05 KVALITETSRAPPORT lä sä ret 2014-2015 IMSPR, IMPRE(delär äv IMIND (VUX, FHS) KVALITETSRAPPORT Analys 1 KUNSKAPER Måluppfyllelse och resultat Analysera elevernas studieresultat vilka avvikelser

Läs mer

Gångvikens skola Petra Carlsvärd, rektor

Gångvikens skola Petra Carlsvärd, rektor BARN OCH UTBILDNING Kvalitetsrapport för grundskolan 2013/2014 Gångvikens skola Petra Carlsvärd, rektor Innehållsförteckning 1 ANALYS OCH UTVÄRDERING AV LÄSÅRET... 3 2 SYSTEMATISK UPPFÖLJNING... FEL! BOKMÄRKET

Läs mer

Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun

Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun 1. Elevhälsa och barn- och elevhälsoarbete 2 2. Allmänt om förskolans barnhälsoarbete 4 3. Allmänt om grundskolans och gymnasiets elevhälsoarbete. 5 Detta dokument

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Sjuntorpsskolan 4-9 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Sjuntorpsskolan 4-9 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Sjuntorpsskolan 4-9 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat...

Läs mer

Lokal verksamhetsplan för Järntorgsskolan 2013-2014. Alla elever som kommer till oss ska känna sig trygga och stimuleras till bästa möjliga resultat

Lokal verksamhetsplan för Järntorgsskolan 2013-2014. Alla elever som kommer till oss ska känna sig trygga och stimuleras till bästa möjliga resultat Lokal verksamhetsplan för Järntorgsskolan 2013-2014 Alla elever som kommer till oss ska känna sig trygga och stimuleras till bästa möjliga resultat Verksamhetsplan Järntorgsskolan Nora kommun 2013-2014

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning Detta är skolans kvalitetsredovisning enligt Förordning om kvalitetsredovisning inom skolväsendet: 2 Arbetet med kvalitetsredovisning skall främja /.. / skolornas, förskolornas och

Läs mer

Lokal arbetsplan. Eda gymnasieskola

Lokal arbetsplan. Eda gymnasieskola Lokal arbetsplan Eda gymnasieskola Innehållsförteckning Vision... 3 Ledningsdeklaration... 3 Gymnasieskolans styrdokument... 3 Läroplanens mål och riktlinjer... 4 Normer och värden... 4 Elevernas ansvar

Läs mer

Arbetsplan för Jernvallsskolan 4-9 läsåret 2014/15

Arbetsplan för Jernvallsskolan 4-9 läsåret 2014/15 Arbetsplan för Jernvallsskolan 4-9 läsåret 2014/15 MEDBORGARE (Kunskapsnämndens mål) Kunskapsförvaltningens verksamheter lägger grunden för fortsatt utbildning och arbetsliv, demokratiskt samhällsliv och

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete på Kyrkskolan läsåret 2012/2013

Systematiskt kvalitetsarbete på Kyrkskolan läsåret 2012/2013 Systematiskt kvalitetsarbete på Kyrkskolan läsåret 2012/2013 Systematiskt kvalitetsarbete Kyrkskolan Läsåret 2012-2013 Hur blev det? Verksamhetsmål för Kyrkskolan 2011-2012 Alla elever i behov av särskilt

Läs mer

Teknikprogrammet Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Teknikprogrammet Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Teknikprogrammet Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Teknikprogrammet Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Förskolechef Beskrivning av förskolan

Förskolechef Beskrivning av förskolan Kvalitetsanalys för (Da Vinciskolan) läsåret 2011/12 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna kvalitetsanalys

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Sammilsdalskolan

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Sammilsdalskolan Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Sammilsdalskolan Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen 2013-04-25 Stockholms kommun Rektorn vid Sofia skola Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Sofia skola i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm,

Läs mer

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Grundskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Jennika Pettersson 2012-07-24 Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Kunskapsnämndens mål 2012 under MEDBORGARperspektivet Resultaten för lärande

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete Docksta Friskola 2014-2015 Arbetsmiljölagen Målet med arbetsmiljöarbetet är att verksamheten ska bedrivas på ett så säkert och effektivt sätt som möjligt. I skolan styrs

Läs mer

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE 2012/13 skall sändas in till Bu-kansliet senast 30 juni resp 30 sept

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE 2012/13 skall sändas in till Bu-kansliet senast 30 juni resp 30 sept SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE 2012/13 skall sändas in till Bu-kansliet senast 30 juni resp 30 sept för förskoleklass- grundskola grundsärskola år 2012/13. Resultatuppföljning på sid 1 samt på separata blanketter,

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Kungsgårdsskolan och Prästgärdsskolan

Regelbunden tillsyn i Kungsgårdsskolan och Prästgärdsskolan Regelbunden tillsyn i Säters kommun Prästgärdsskolan/Kungsgårdsskolan Dnr 43-2008:693 Regelbunden tillsyn i Kungsgårdsskolan och Prästgärdsskolan Kungsgårdsskolan förskoleklass och årskurserna 1-6 Prästgärdsskolan

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Strömslundskolan 7-9 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Strömslundskolan 7-9 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Strömslundskolan 7-9 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 3 REDOVISNING AV

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Rimforsa skola. läsåret 12/13

Kvalitetsredovisning. Rimforsa skola. läsåret 12/13 Kvalitetsredovisning Rimforsa skola läsåret 12/13 Till grund för redovisningen ligger personalens utvärderingar av verksamheten och skolans planer, elevernas trivselenkäter, resultaten från nationella

Läs mer

Valstaskolan. Likabehandlingsplan. Inledning, målsättning, definitioner och handlingsplan. Inledning. Vad säger lagen?

Valstaskolan. Likabehandlingsplan. Inledning, målsättning, definitioner och handlingsplan. Inledning. Vad säger lagen? Valstaskolan Likabehandlingsplan Inledning, målsättning, definitioner och handlingsplan Inledning Vad säger lagen? Från och med den 1 april 2006 trädde en ny lag i kraft mot diskriminering och annan kränkande

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Läsåret 2011/12 Grundsärskolan Ferlinskolan/Strandvägsskolan

Systematiskt kvalitetsarbete Läsåret 2011/12 Grundsärskolan Ferlinskolan/Strandvägsskolan Systematiskt kvalitetsarbete Läsåret 2011/12 Grundsärskolan Ferlinskolan/Strandvägsskolan Ingela Dullum Rektor 1 Innehållsförteckning: Normer och värden sidan 3 Kunskaper sidan 5 Elevernas ansvar och inflytande

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling för Lindboskolan åk 6-9 lå 2014-2015 På Lindboskolan tar vi avstånd från alla tendenser till diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling.

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

Likabehandlingsplan Västerbyskolan läsår 09/10

Likabehandlingsplan Västerbyskolan läsår 09/10 Likabehandlingsplan Västerbyskolan läsår 09/10 Skolans likabehandlingsplan regleras utifrån två lagar: Diskrimineringslagen och Skollagen kap 14. Likabehandlingsplanen beskriver skolans arbete för att

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete BUN 2013-08-27 57 Systematiskt kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Systematiskt kvalitetsarbete i Svenljunga kommun Skollagens krav innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt

Läs mer

1. Verksamhetens förutsättningar

1. Verksamhetens förutsättningar Grundskola Förskoleklass Fritidshem Resultatrapporten innehåller en värdering och analys av enhetens resultat kring kunskap och lärande samt resultat från brukarundersökningen. Resultatrapport för Habyskolan

Läs mer

Bessemerskolan, Ekonomiprogrammets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bessemerskolan, Ekonomiprogrammets plan mot diskriminering och kränkande behandling Bessemerskolan, Ekonomiprogrammets plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Ekonomiprogrammet Läsår 15/16 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

VISÄTTRASKOLANS MATEMATIKUTVECKLINGSPLAN

VISÄTTRASKOLANS MATEMATIKUTVECKLINGSPLAN VISÄTTRASKOLANS MATEMATIKUTVECKLINGSPLAN Syftet med den här utvecklingsplanen är att synliggöra hur vi på Visättraskolan ska arbeta för att all undervisning på vår skola ska vara matematik- och kunskapsutvecklande.

Läs mer

Kvalitetsredovisning. För Slottsbrons förskola Lå 2009-10. Grums kommun

Kvalitetsredovisning. För Slottsbrons förskola Lå 2009-10. Grums kommun Kvalitetsredovisning För Slottsbrons förskola Lå 2009-10 Grums kommun 1 Kvalitetsredovisningens innehåll Grundfakta om Slottsbrons förskola sid 3 Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisningen

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Linnéskolan läsåret 2012-2013

Kvalitetsredovisning för Linnéskolan läsåret 2012-2013 Kvalitetsredovisning för läsåret 2012-2013 Innehållsförteckning 1. Grundfakta... 2 2. Normer och värden... 2 2.1 Likabehandlingsplan och trivselenkät... 2 2.2 Trygghetsteam... 3 2.3 Friends... 3 2.4 Övergripande

Läs mer

Elever i behov av särskilt stöd

Elever i behov av särskilt stöd Elever i behov av särskilt stöd Handlingsplan för Ekebyhovskolan 2014 Ekebyhovskolan Ansvarig chef: Inga-Lill Håkansson INNEHÅLL SYFTE OCH MÅL...3 VÅRA STYRDOKUMENT...4 ELEVSTÖDSTRAPPAN...5 STÖDTEAMET...7

Läs mer

Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planengrundskola, förskoleklass och fritidshem Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

2013-04-03 1 (8) Herrestorpskolan

2013-04-03 1 (8) Herrestorpskolan 2013-04-03 1 (8) Herrestorpskolan Elevhälsoplan 2012/2013 2013-04-03 2 (8) Inledning Elevhälsoarbetet på Herrestorp är betydelsefullt för att lyckas med uppdraget att ge varje barn/elev ledning och stimulans

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Kunskapens Hus. Munkedal

Kvalitetsredovisning. Kunskapens Hus. Munkedal Kvalitetsredovisning Kunskapens Hus Munkedal 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Kvalitetsredovisning för Kunskapens hus 2. Grundfakta och beskrivning av verksamheten 3. Underlag och rutiner för framtagande av

Läs mer

Skolledningens ställningstagande.

Skolledningens ställningstagande. LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR CALMARE INTERNATIONELLA SKOLA 2014-2015 Likabehandlingsplanen ska godkännas och fastställas av skolkonferensen vårterminen 2014 för att träda i kraft 1 juli samma år. Skolledningens

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling för Lindboskolan åk 6-9 lå 2015-2016 På Lindboskolan tar vi avstånd från alla tendenser till diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling.

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. för Breviksskolan 14/15

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. för Breviksskolan 14/15 1 (12) BREVIKSSKOLAN Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Vision för Breviksskolan 14/15 På Breviksskolan ska alla barn och elever kunna känna sig trygga och ha lika rättigheter oavsett

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN F-3 OCH FRITIDSHEM Torskolan 2015/2016

LIKABEHANDLINGSPLAN F-3 OCH FRITIDSHEM Torskolan 2015/2016 Datum 2015-06-18 Barn- och utbildningsförvaltningen LIKABEHANDLINGSPLAN F-3 OCH FRITIDSHEM Torskolan 2015/2016 Postadress Telefon vxl Mobiltelefon E-post Torsås kommun Box 503 385 25 TORSÅS 0486-33 100

Läs mer

Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola åk 4-6 och fritidshem Läsår 2015/2016 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Beslut 2014-09-23 Bollnäs kornmun iiifocenter@bolliias.se Rektorn vid Rengsjöskolan F-6 gun-marie.tvve@bollnas.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Rengsjöskolan

Läs mer

Gislaveds Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasiesärskolan

Gislaveds Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasiesärskolan Gislaveds Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasiesärskolan Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2012

Kvalitetsredovisning 2012 Kvalitetsredovisning 2012 Läsåret 2011/2012 Djuptjärnsskolan Katrin Andersson Innehållsförteckning sid Inledning 3 Djuptjärnsskolans grundskola och skolbarnomsorg 4 Förutsättningar för undervisning, rastaktiviteter,

Läs mer

Kvalitetsarbete för Hjortonmyren period 2 (okt dec), läsåret 2014-2105.

Kvalitetsarbete för Hjortonmyren period 2 (okt dec), läsåret 2014-2105. Kvalitetsarbete för Hjortonmyren period 2 (okt dec), läsåret 2014-2105. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

Likabehandlingsplan för läsåret 2012-13

Likabehandlingsplan för läsåret 2012-13 Likabehandlingsplan för läsåret 2012-13 - s plan för att främja likabehandling och arbeta mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 1. Inledning Diskriminering och kränkande behandling

Läs mer