Kvalitet som gör skillnad är en vinst för alla

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitet som gör skillnad är en vinst för alla"

Transkript

1 Kvalitetsredovisning & Verksamhetsberättelse

2 INNEHÅLL Kvalitet som gör skillnad är en vinst för alla 3 Vård och omsorg till långvarigt eller obotligt sjuka 6 God och säker vård 9 Patientsäkerhetsberättelse 10 Strategisk kompetensutveckling, säkrar kvalitet och framtida tillväxt 12 Forskning, utbildning och utveckling 14 Geriatrisk vård, minnesmottagning, rehabilitering och avancerad sjukvård i hemmet 17 ASIH, specialiserad palliativ vård, rehabilitering och husläkarmottagning 28 Vård- och omsorgsboende 42 Miljö 51 God mat en viktig del av vården och omsorgen 52 Aktiviteter och kultur 53 Våra lokaler 53 IT i vården 53 Medicinsk revision 54 2

3 Idén med verksamheten inom Stockholms Sjukhem har varit i stort densamma under över 140 år. Den inställning som fanns redan 1867 att förena professionalism med ett mänskligt engagemang lever kvar och är mer aktuell än någonsin. Men vården har också förändrats och förbättrats. I det moderna Stockholms Sjukhem pågår ett ständigt arbete för att fortsätta utveckla vården för långvarigt eller obotligt sjuka där vi särskilt beaktar behovet av en hemlik miljö. Mötet mellan människor är kärnan i vår verksamhet. Ett möte som präglas av omtanke, respekt och kunskap. Kvalitet som gör skillnad är en vinst för alla För fyra år sedan började vi att bygga ett nytt sätt att redovisa resultat och kvalitet. Vi har fortsatt det arbetet och presenterar i årets Kvalitetsredovisning och verksamhetsberättelse 2011 fler resultat, analyser och exempel på förbättringsarbeten. Utmaningen för oss och andra är att presentera resultaten på ett sätt som gör att de kan jämföras och tolkas. Alla vet att det är svårt att mäta och jämföra kvalitet, men det får inte bli en ursäkt för att låta bli. Istället är vi med och påverkar vad vi ska mäta i nätverk tillsammans med andra. Stockholms Sjukhems patientsäkerhetsberättelse ingår som en del av kvalitetsredovisningen, se sidorna Inom varje verksamhetsområde redovisas utförliga resultat och analyser av patientsäkerhets- och kvalitetsarbetet. Fokus på kvalitet ger resultat Inom Stockholms Sjukhem utvärderar vi kvalitet och nöjdhet på olika sätt. Vi deltar i våra beställares årliga brukarundersökningar och patientenkäter, men gör även regelbundet egna patient- och boendeenkäter. Att mäta hur våra patienter och boende upplever kvaliteten på den vård och omsorg vi erbjuder är ett sätt för oss att följa upp vårt långsiktiga mål att vara topprankade av våra intressenter. Vi mäter även kvalitet genom att följa att vi uppfyller samtliga kvalitetsparametrar i våra vårdavtal, ett mål som vi når till 100 procent även under Vi följer efterfrågan på våra vårdtjänster genom att mäta hur väl vi uppfyller beställd vårdvolym, ett mål som stadigt förbättras och som vi uppnår i så gott som samtliga verksamheter. Under 2011 har vi fått förlängda vårdavtal inom flera verksamhetsområden. Vi har fått förlängt avtal för den specialiserade palliativa vården och avancerad sjukvård i hemmet (ASIH) samt för arbetsterapi och sjukgymnastik vid Träningscenter M.E.R.A. Även Stockholms läns landstings auktorisering för medicinsk fotsjukvård och SÄBO-läkare har förlängts under året. På Brommageriatriken har avtalet förlängts för den geriatriska vården inklusive demensutredningar, öppenvårdsrehabilitering och ASIH. Kundval inom vård- och omsorgsboende har bekräftat intresset för ett val av boende hos oss. Vi får goda resul - tat i enkäter och öppna jämförelser för vård- och omsorgs boende. Generellt ser vi att boende och närstående upplever ett mycket gott bemötande och känner sig trygga med den vård och omsorg som ges. SJUKHUSDIREKTÖRENS ÖVERSIKT 3

4 Även vår husläkarmottagning har nöjda patienter vilket redovisas i öppna jämförelser baserade på den nationella patientenkäten inom primärvården, 96 procent av patienterna är nöjda med bemötandet. Patienterna inom neurologisk och kirurgisk rehabilitering är också nöjda med bemötande (89 procent) och 90 procent svarar att de helt och hållet kan rekommendera Rehabcentrum till andra. Verksamheten vid Träningscenter M.E.R.A, arbetsterapi och sjukgymnastik för vuxna med medfödda eller tidigt förvärvade rörelsehinder, är efterfrågad och enkäter visar att deltagarna är mycket nöjda med vårdtjänsten. Under året har vi vidareutvecklat vårt nätverkssamarbete med de olika intresse- och handikapporganisationer som kommer i kontakt med M.E.R.A:s verksamhet. ASIH vid Brommageriatriken och på Kungsholmen får ett högt betyg i den enkät som Stockholms läns landsting har genomfört via Indikator. Resultatet visar att 100 procent av patienterna är nöjda med vården som helhet, att de upplever en god tillgänglighet och har ett stort förtroende för personalen. Händelserikt år 2011 har varit ännu ett händelserikt år och en av årets viktiga milstolpar var att vi nådde vårt mål att bli kvali - tetscertifierade. Kvalitet har alltid varit i fokus för Stockholms Sjukhem och att kvalitetscertifiera vår verksamhet enligt ISO 9001 har varit ett led i arbetet med kvalitet och patientsäkerhet. Vi ser certifieringen som en bekräftel se på den kvalitet vi erbjuder och vårt sätt att arbeta systematiskt med att förbättra och utveckla verksamheten. Tillsammans med våra kvalitetsresultat är certifieringen också en viktig vägledning för den som ska välja i de olika kund- och vårdval som utvecklas inom sjukvård och äldreomsorg i Stockholm. Vi följer upp vårt ledningssystem med interna och externa revisioner samt med stöd av principalernas utsedda medicinska revisor. Vi har också förstärkt vår kompetens i ledningssystem med hjälp av SIQ utbildning för chefer, processledare och läkare. Patientsäkerhetskulturmätningen resulterade i handlingsplaner som har genomförts under året. Vi har bl a arbetat vidare med riskbedömningar, händelseanalyser och med att öka våra avvikelseregistreringar. Vi vill identifiera riskhändelser innan de ger upphov till vårdskada. Sammantaget utgör detta viktiga byggstenar i det ledningssystem som ska vara ett effektivt vårdstöd och säkerställa kvaliteten och patientsäkerhet i vår verksamhet. 4 SJUKHUSDIREKTÖRENS ÖVERSIKT

5 Vi arbetar vidare med strategisk kompetensutveckling och under året har vi framförallt arbetat med att skapa tydliga befattningsbeskrivningar inom våra verksamheter. Det innebär en tydlighet i ansvar och befogenheter för respektive befattning, men också en tydlighet gällande vilken kompetens kunskap, erfarenhet och attityder som krävs av mig som medarbetare. I januari 2010 startade projektet Samsyn och samverkan inom palliativ vård vid Stockholms Sjukhem i syfte att stärka processarbetet och ytterligare utveckla den palliativa vården vid våra verksamheter i Bromma och på Kungsholmen med stöd av FoUU. Projektet avslutades i december 2011 och resulterade i en gemensam huvudprocess för specialiserad palliativ vård. Rehabcentrum erbjuder idag träning tillsammans med terapihund, medicinsk yoga och tv-spel. Brommageriatriken fick under 2011 ett nytt uppdrag av Stockholms läns landsting och i oktober öppnades en ny geriatrisk vårdavdelning med möjlighet att ta emot patienter från hela Stockholms län. Minnesmottagningen har under året startat ett uppskattat projekt med anhöriggrupper och arbetat i projekt med primärvården som ett tilläggsuppdrag från beställarna. På Bromma har man även fortsatt arbetet med bemötande och totalt har närmare 150 medarbetare gått den heldagsutbildning som ingår i satsningen. Under hösten blev Brommageriatrikens bemötandehandbok klar. Det är en handbok som har tagits fram utifrån utbildningsdagarna av en arbetsgrupp med medarbetare ur olika yrkeskategorier. Under året har Rehabcentrum vidareutvecklat nya träningsmetoder som komplement till annan rehabilitering. Rehabcentrum erbjuder idag patienter träning tillsammans med terapihund/rehabhund, medicinsk yoga och TV-spel. Stiftelsens stora projekt med att bygga en ny fastighet för ett hemlikt vård- och omsorgsboende i enlighet med dagens krav engagerar många medarbetare som bidrar med sin kompetens i planeringen. Den nya byggnaden beräknas stå klar våren 2013 och gör att vi kan bereda fler boende, bl a gruppen yngre personer med demenssjukdom, lägenhet hos oss. Vi får då även möjlighet att erbjuda fler slutenvårdsplatser med kompetent personal till Stockholms läns befolkning i en tid med stor vårdplatsbrist. Våra utmaningar inför är att få förtroende från våra beställare att utföra mer vård till bästa kvalitet! Vårt sätt att arbeta Inom Stockholms Sjukhem planerar vi årets arbete med stöd av gemensamma mål och strategier i våra verksamhetsplaner. Ledning och medarbetare är engagerade i verksamhetsplaneringen, som bygger på de fyra perspektiven: kund/marknad, medarbetare, process/utveckling och ekonomi. För varje perspektiv fastställer vi mål, strategier, nyckeltal och aktiviteter. Dessa delar i verksamheten hör samman och vi följer också våra mål och resultat per perspektiv i månatliga verksamhetsrapporter. Strategier, mål, aktiviteter och resultat kommuniceras regelbundet till alla medarbetare och ger grunden för engagemang och delaktighet. Alla medarbetares insats och kompetens för att erbjuda en säker vård och omsorg av hög kvalitet till patienter och boende blir synlig i våra gemensamma resultat. Vi följer regelbundet upp vår kvalitet och genomför de förbättringar som behövs för att nå våra resultat. Utgångspunkt för förbättringsarbetet är dels inkomna synpunkter och klagomål, dels månatligt resultat vid mätning av våra kvalitetsparametrar. Aktuella kvalitetsparametrar hämtas ur kvalitetsregister, vårdprogram, vårdavtal och vår egen specialistkompetens. För att säkerställa vårdens kvalitet med rätt insatser och kompetens fortsätter vi arbetet med våra vårdprocesser. Vi reviderar vårdprocesser, riskbedömer nya metoder/arbetssätt, säkerställer lagkrav, vårdprogram och tydliggör kompetenskrav. Allt i syfte att undvika dubbelarbete i de tvärprofessionella teamen och att intensifiera vårt arbete med ständiga förbättringar. Vi analyserar vad vi ska göra, hur vi ska utföra arbetet, beslutar om kvalitetsmål och inför förbättringar baserat på våra resultat och de krav som ställs på vården. Ett värdefullt stöd i arbetet är vår FoUU-enhet som bedriver forskning samt stödjer kvalitetsutveckling och införandet av ny kunskap i processerna. Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare och erbjuda medarbetarna en stimulerande och utvecklande miljö. Stockholms Sjukhems satsningar på strategisk kompetensutveckling forsätter under 2012 och det är en medveten investering för framtiden engagerade och professionella medarbetare är vår viktigaste tillgång för att erbjuda en god och säker vård och omsorg. Under 2012 ser vi fram emot att fortsätta arbetet med ständiga förbättringar som resulterar i den bästa vården för våra patienter och boende. Våra grundläggande värderingar omtanke, respekt och kunskap får aldrig bli tomma ord vi kan visa vår kvalitet och vi kan vara stolta över våra resultat! Elisabet Wennlund, sjukhusdirektör SJUKHUSDIREKTÖRENS ÖVERSIKT 5

6 Stiftelsen Stockholms Sjukhems inriktning har sedan starten 1867 varit att erbjuda vård och omsorg till långvarigt eller obotligt sjuka i en stimulerande och hemlik miljö. Vi driver idag högkvalitativ vård inom fem områden: geriatrik, palliativ vård, rehabilitering, husläkarmottagning samt vård- och omsorgsboende. Vård och omsorg till långvarigt eller obotligt sjuka På Kungsholmen driver Stockholms Sjukhem palliativ vård, rehabilitering, husläkarmottagning, medicinsk fotsjukvård, träningscenter för rörelsehindrade samt vårdoch omsorgsboende. Vi har 72 vårdplatser fördelade på tre slutenvårdsavdelningar samt 87 platser i vård- och omsorgsboende. Brommageriatriken är ett geriatriskt sjukhus för befolkningen i västra Stockholm och på Mälaröarna. Sjukhuset har 139 vårdplatser fördelade på fem vårdavdelningar. Vid Brommageriatriken finns även minnesmottagning, dagrehabilitering och stroketeam samt en enhet för avancerad sjukvård i hemmet (ASIH). Vårdavtal 2011 Vi har vårdavtal med Stockholms stad, Stockholms läns landsting och Karolinska Universitetssjukhuset. Vi erbjuder också vård på enskilt vårdavtal. Avtalen speglar verksamhetens huvudprofiler. Alla vårdavtal är så kallade ramavtal, som inte erbjuder någon garanterad vårdvolym. Avtalet på Brommageriatriken är baserat på områdesansvar kopplat till både fast och rörlig ersättning. Geriatrik Stockholms läns landsting Geriatrisk vård, avancerad hemsjukvård, demens utredningar samt rehabilitering på Brommageriatriken. Palliativ vård Stockholms läns landsting Avtal för specialiserad palliativ slutenvård och avancerad sjukvård i hemmet (ASIH). Rehabilitering Karolinska Universitetssjukhuset Rehabilitering i sluten vård av patienter med ryggmärgsskador. Stockholms läns landsting Avtal för sjukgymnastik och arbetsterapi för vuxna personer med medfödda eller tidigt förvärvade rörelsehinder. Avtal för specialiserad och profilerad rehabilitering för patienter efter vård på akutsjukhus. Vård- och omsorgsboende Stockholms stad Särskilt boende för personer över 65 år. 6 VÅRDVERKSAMHETEN

7 Övrigt Stockholms läns landsting Husläkarmottagning. Auktorisationen gäller tills vidare. Medicinsk fotsjukvård. Auktorisationen gäller tills vidare. Läkartjänster i särskilda boenden. Auktorisationen gäller tills vidare. Planerad rehabilitering inom området neurologi i sluten vård och dagsjukvård. Auktorisationen gäller tills vidare. Enskilda avtal Enskilda avtal om sluten vård med privatpersoner, kommuner eller landsting. Vårdvolym 2011 Avtal Vårddygn Vårddygn Vård- och omsorgsboende Palliativ vård SLL Onkologisk rehabilitering, Karolinska Palliativ vård SLL (ASIH Kungsholmen): målgrupp 1 (vårddygn) målgrupp 2 (besök) Postoperativ rehabilitering (ÖAK, NAK) Profilerad rehabilitering, SLL Specialiserad rehabilitering, SLL Ryggmärgsskador Privat vård Övrigt 350 Geriatrisk vård, SLL ASIH, SLL (Bromma): målgrupp 1 (vårddygn) målgrupp 2 (besök) Antal Antal Husläkarmottagningen (listade) Fotsjukvård (besök) Träningscenter M.E.R.A, SLL Intensivbehandlingsveckor Individuella uppföljningsbesök Gruppbehandlingar VÅRDVERKSAMHETEN 7

8 8 PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE

9 Kvalitet är graden till vilken verksamheten uppfyller ställda krav. Vi har många och detaljerade krav från våra uppdragsgivare men vi ställer också ytterligare, höga krav på oss själva. Några krav är enkla att mäta medan andra är mer komplicerade. God och säker vård Vi arbetar med kvalitet och patientsäkerhet på ett systematiskt sätt i enlighet med patientsäkerhetslagen och kraven på ledningssystem. Kvalitet är graden till vilken verksamheten uppfyller ställda krav. Vi har många och detaljerade krav från våra uppdragsgivare men vi ställer också ytterligare, höga krav på oss själva. Några krav är enkla att mäta medan andra är mer komplicerade. Vår vård är baserad på kunskap och lång erfarenhet inom alla våra vårdområden. Omtanke och respekt är grundläggande värderingar. Ett gott bemötande samt patientens och den boendes delaktighet är viktigt för det kontinuerliga patientsäkerhetsarbetet. Vi utgår i varje möte från den enskilda personens individuella behov hans eller hennes fysiska, psykiska och sociala såväl som existentiella och estetiska behov. Vår grundsyn är tanken om alla människors lika värde. Mål och strategier Stockholms Sjukhems mål som idéburen, icke vinstdrivande organisation är: Att vara topprankade av våra intressenter genom att ha bästa kvalitet Att ha en stark gemensam kunskaps- och värdekultur (omtanke, respekt och kunskap). Vision och mål Visionen för Stockholms Sjukhems patientsäkerhetsarbete är att inga vårdskador ska inträffa. Mål för kvalitet och patientsäkerhet inom Stockholms Sjukhem är: God och säker vård där antal vårdskador minskar som resultat av patientsäkerhetsarbete och där verksamheterna uppfyller uppsatta mål 2011 inom områdena: Fall Trycksår Nutrition Vårdrelaterade infektioner (VRI) Basala hygienrutiner och klädregler Följsamhet till kloka listan Regelbundna läkemedelsgenomgångar (SÄBO). Strategier Processorienterat arbetssätt Vi har alltid fokus på det goda vårdresultatet för den boende och patienten Vi gör rätt från början Vi arbetar med ständiga förbättringar Vi arbetar systematiskt med att föra in ny kunskap. Delaktiga medarbetare Engagerat ledarskap och medarbetarskap Samsyn på ledning och styrning Kompetensutveckling vi lär av varandra, av omvärlden och vi tänker nytt Engagemang i nätverk inom våra verksamhetsområden. Processarbetet fortsätter Det processarbete som inleddes 2008 har under de senaste åren utvecklats och successivt kopplats allt tydligare till vårt sätt att leda och utveckla verksamheten och till vårt sätt att arbeta, vårt ledningssystem. Stockholms Sjukhem är sedan 2011 kvalitetscertifierade enligt ISO Under året har processerna förbättrats och vi har arbetat med systematisk uppföljning och revidering. Förbättringsförslag och ny kunskap förs in kontinuerligt genom att processerna alltid kopplas till senaste gällande vårdprogram och riktlinjer. Aktiviteter som främjar PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE 9

10 TOTALT ANTAL REGISTRERADE AVVIKELSER TOTALT ANTAL REGISTRERADE KLAGOMÅL Sjukvård Kungsholmen Brommageriatriken Vård och Omsorg Sjukvård Kungsholmen Brommageriatriken Vård och Omsorg pati entens delaktighet har tydliggjorts i vårdprocesserna. Samtliga medarbetare utbildas i processarbete i form av en basutbildning. Utbildningen erbjuds nya medarbetare regelbundet. Fördjupad processutbildning pågår för nyckelpersoner inom organisationen. Patientsäkerhetsberättelse Avvikelser i vården Under 2011 har vi arbetat i enlighet med den nya patientsäkerhetslagen för att förbättra våra processer och deras följsamhet till det nya regelsystemet. Det systematiska patientsäkerhetsarbetet är idag en naturlig del av vårt sätt att arbeta framför allt när det gäller förmågan att se, rapportera och ställa till rätta saker som gått fel i verksamheten. Kunskap utgående från riskbedömningar och händelseanalyser av avvikelserapporter ger oss nytt gemensamt lärande för att undvika vårdskador och öka patientsäkerheten. Avvikelserna analyseras och kommenteras utförligare under respektive verksamhetsområde. Det vi kan konstatera på övergripande nivå är att avvikelserapporteringen har ökat överlag, men markant framför allt inom Brommageriatriken, vilket är mycket positivt då det ger oss underlag för förbättringar och gemensamt lärande. Klagomål Att ta emot synpunkter på verksamheten positiva och negativa är ett av våra förbättringsinstrument. En viktig framgångsfaktor för att lyckas med det systematiska förbättringsarbetet är att skapa ett klimat som gör att patienter, boende, närstående och medarbetare ser varje synpunkt som en utgångspunkt för förbättringar. Synpunkter omhändertas hela tiden i vården men möjligheten till systematisk förbättring kommer när vi kan tydliggöra synpunkter, klagomål och förbättringsförslag på ett sätt som gör att vi kan urskilja mönster och trender. Under de senaste tre åren har betydelsen av detta blivit tydligare, registreringen har ökat och nya sätt att få in synpunkter har utvecklats. Patienter, boende och närstående informeras på olika sätt om betydelsen och möjligheten att påverka genom att bidra med synpunkter och klagomål. Patientsäkerhetskultur och patientsäkerhetslag Under hösten 2010 genomfördes en mätning av patientsäkerhetskulturen hos medarbetare. Undersökningen genomfördes av Indikator med hjälp av en validerad metod som medger jämförelser mellan enheter och omvärlden. Resultatet visade att det finns ett utbrett säkerhetstänkande, en individuell ansvarskänsla och att medarbetarna inte känner någon tveksamhet att rapportera om man ser något som inträffat eller som skulle kunna innebära en patientrisk. Utifrån enkätresultatet och patientsäkerhetslagen har handlingsplaner upprättats på olika verksamhetsnivåer. En av aktiviteterna på koncernnivå har varit att förbättra informationsmaterialet så att vi på ett tydligt och samlat sätt informerar patient, boende och närstående om hur man vänder sig till Patientnämnden, Patientförsäkringen och Socialstyrelsen. Under 2011 har vi även startat införande av e-tjänstekort (förbättrad IT säkerhet), och vi har påbörjat införandet av det IT-baserade avvikelsesystem Händelsevis för att förbättra avvikelsehanteringen. Vi har också beslutat att införa en ny rutin för journaldokumentation av avvikelse för att förbättra spårbarhet. Våra internrevisorer kommer regelbundet att följa upp egenkontrollarbetet. 10 PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE

11 Utöver detta har verksamhetsområdena utifrån sina egna resultat i patientsäkerhetskulturmätningen även utformat verksamhetsspecifika handlingsplaner rörande patientsäkerhet. Arbetet kommer att följas upp med en ny patientsäkerhetskulturmätning hösten Egenkontroller Journalgranskningar har genomförts i samtliga verksamheter för att säkerställa att vi arbetar på ett patientsäkert sätt och att dokumentation sker enligt vår dokumentationshandbok. Konsekvensbedömningar och riskanalyser har genomförts vid verksamhetsförändringar liksom vid väsentliga förändringar av styrande dokument. Egenkontrollprogram finns för ett flertal områden, exempelvis kost samt följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler. En regelbunden uppföljning av mål och analys av verksamheterna sker månatligen samt en gång per kvartal vid verksamhetsgenomgång tillsammans med ledningen. Vi har en kontinuerlig bevakning av ändrade regelverk samt gör en gång per år en genomgång av samtliga lagar och regelverk inom våra ansvarsområden. Styrande dokument revideras systematiskt via vårt dokumenthanteringssystem. Verksamheterna genomgår återkommande interna respektive externa revisioner av följsamhet till gällande lagar, regelverk, certifieringar, interna rutiner och processer. Revisionerna innefattar bland annat ledningssystemet för kvalitet och patientsäkerhetslagen. Resultatet från revisionerna omsätts i en handlingsplan utifrån de förbättringsområden som identifieras. Det sker även en årlig medicinsk revision av en fristående medicinsk sakkunnig och revisionsrapporten tillfogas vår årliga kvalitetsredovisning. Kvalitetsregister Under 2011 rapporterade vi i följande register: Svenska Palliativregistret Nationella diabetesregistret SveDem När det gäller Svenska Palliativregistret så är det framför allt ASIH och den specialiserade palliativa vården som rapporterar i registret. Till Nationella diabetesregistret rapporterar framför allt Husläkarmottagningen. Etik Stockholms Sjukhem har sedan många år tillbaka en aktiv Etikgrupp som leds av sjukhusprästen. Uppdraget utgår från sjukhusdirektören och deltagarna utses av verksamhetscheferna, nytt för i år är att även personalchefen ingår som ordinarie medlem i gruppen. Gruppen har en bred sammansättning med olika yrkeskategorier representerade. Etikgruppen träffades fyra gånger under 2011 och har bland annat arbetat med spegling som metod för vårdpersonal att dagligt samtala och reflektera. Erik Blennberger från Ersta Sköndal högskola föreläste om Bemötandets etik vid ett mycket uppskattat och välbesökt seminarium som etikgruppen arrangerade i april Patientsäkerhetsberättelsen i sin helhet kan beställas via informationsenheten, PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE 11

12 Stockholms Sjukhem är en utpräglad kunskapsorganisation och vi har under de senaste åren utvecklat egna strukturer för ett systematiskt arbetssätt kring kompetensutveckling. Målet är att vid varje givet tillfälle ha rätt kompetens för våra uppdrag. Strategisk kompetensutveckling säkrar kvalitet och framtida tillväxt På Stockholms Sjukhem ser vi det stora värdet av en offensiv kompetensutveckling. Vår övertygelse är att kompetenta medarbetare är trygga medarbetare. Trygga medarbetare gör rätt saker som i sin tur leder till ökad patientsäkerhet och god kvalitet i vården. Vi definierar kompetens på tre sätt: kunskap, erfarenhet och attityder. Vi vill på så sätt tydliggöra att våra värderingar utgör en viktig del i kompetensbegreppet. Strategisk kompetensutveckling är en del av verksamhetsplanen och lika viktigt som att planera för långsiktiga investeringar är det att planera för den kompetens som kommande uppdrag och vårdtjänster kan kräva. För oss handlar det om att tänka långsiktigt och visionärt. Strategisk kompetensförsörjning är en verksamhetskritisk process som har direkt påverkan på organisationers förmåga att säkra kvalitet samt leverera och generera resultat. Under året har Stockholms Sjukhem genomfört ett par stora aktiviteter för att tydliggöra den strategiska kopplingen mellan verksamhetsplanering och det dagliga, operativa utvecklingsarbetet. Vi har gemensamt i arbetsgrupper med de fackliga organisationerna och medarbetare arbetat fram koncerngemensamma befattningsbeskrivningar för att tydliggöra ansvar, befogenheter och kompetenskrav för respektive befattning. Det är ett grundläggande behov för alla medarbetare att ha kunskap om och förstå sitt ansvar och uppdrag, och därigenom känna trygghet att utöva sitt arbete. I samband med verksamhetsplaneringen under hösten genomfördes handledda workshops med fokus på kompetensutveckling för att stärka det strategiska perspektivet inför planeringen av nästa verksamhetsår. Dessa workshops genomfördes med respektive ledningsgrupp och involverade samtliga chefer. På Stockholms Sjukhem mäter vi varje år hur medarbetarna upplever sina arbetsuppgifter, sina möjligheter till utveckling och hur väl de upplever att deras kompetens tas tillvara. Det framgår med tydlighet att kunskap och kompetens värdesätts och det finns en stor vilja att ta till sig ny kunskap. I samband med det årliga medarbetarsamtalet har vi under året fokuserat på att öka procentandelen medarbetare som har en personlig utvecklingsplan. Antalet personliga utvecklingsplaner har ökat med nästan 40 procent på de senaste två åren, vilket är ett mycket positivt resultat. Upplevelsen av strategisk kompetensutveckling Arbetsklimat där kompetens och kunskap värdesätts. 3,9 3,9 3,9 Jag har arbetsuppgifter där min erfarenhet och förmåga tas tillvara.* 4,1 4,0 4,0 Jag tar initiativ till att skaffa mig rätt kompetens.* 4,3 4,3 4,3 Jag har en personlig utvecklingsplan** 77 % 63 % 53 % *från medarbetarundersökningen, 5-gradig skala ** av de som haft ett medarbetarsamtal de senaste 12 månaderna (2011: 96 %, 2012: 85 %, 2009: 75 %). Systematiskt arbetsmiljöarbete Det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerar väl i organisationen. Årets skyddsronder genomfördes omsorgsfullt och med stort engagemang. Resultatet föranledde inte några koncernövergripande aktiviteter, däremot har varje enhet tagit fram sin årliga handlingsplan utifrån resultatet. Under året har vi, som processen beskriver, genomfört två koncerngemensamma samverkansmöten. Vårens möte ägnades i huvudsak åt koncernens systematiska 12 ENGAGEMANG OCH KUNSKAP

13 arbetsmiljöarbete där vi redovisade och diskuterade sjukfrånvaro, personalomsättning, arbetsskador, skyddsrond och övriga aktiviteter vår grund för att säkerställa en bra arbetsmiljö. Vid den årliga medarbetarundersökningen var svarsfrekvensen 83 procent, vilket var en liten minskning mot föregående år (86 procent 2010, 83 procent 2009). Det är ändå en svarsfrekvens som vi är mycket nöjda med. Resultatet av medarbetarundersökningen pekade på tydlig förstärkning av ledarskapet och en markant ökning av upplevd trygghet hos cheferna själva. Det är ett resultat av vår fokusering på att utveckla ledarskapet under året. Satsningar som framförallt har handlat om gemensamma ledarskapsdagar (Samverkande ledning), verksamhetsuppföljning med fokus på ledarskap samt individuell coachning för chefer. Arbetsskador Antal anmälda arbetsskador Antal anmälda arbetsskador som lett till sjukskrivning Antalet anmälda arbetsskador har minskat från föregående år och ligger nu på samma nivå som Under året har vi lyft frågorna kring arbetsskador i vårt systematiska arbetsmiljöarbete och kunskapen om vikten av att anmäla arbetsskador och tillbud är stor. Stickskador fortsätter att vara den vanligaste arbetsskadan och vi arbetar kontinuerligt med att hitta bättre lösningar. I nästan samtliga fall har rutinen, av olika anledningar, inte följts. Resultaten följs upp och diskuteras regelbundet på bland annat APT-möten. Friskvård Andelen medarbetare som använder sitt friskvårdsbidrag är fortsatt hög Andel som använt friskvårdsförmån 56 % 56 % 51 % Antal tillfällen som personalstöd/ rådgivning har använts Total sjukfrånvaro 4,7 % 4,6 % 5,6 % Kompetensförsörjning Stockholms Sjukhem har drygt 700 medarbetare. Andelen kvinnor är 85 procent och inom chefsbefattning arna utgör kvinnorna 83 procent, en ökning jämfört med tidigare år Antal anställda Andel kvinnor 85 % 87 % 84 % Andel kvinnor i chefsbefattning 83 % 78 % 76 % Stockholms Sjukhem har som helhet en relativt låg personalomsättning. Personalrörligheten under 2011 var 8,1 procent, vilket kan jämföras med 5,6 procent 2010 och 7,7 procent 2009 (inkl pensionsavgångar). Vi har, med väldigt gott resultat, rekryterat flera chefer och nyckelbefattningar under året. Under 2011 har vi genomfört två introduktionsdagar för nyanställda. Hög närvaro och stort engagemang på dessa dagar visar att det är en mycket viktig aktivitet för att ge våra nyanställda medarbetare ett gott mottagande. Kompetensutveckling Stockholms Sjukhem är en utpräglad kunskapsorganisation och vi har under de senaste åren utvecklat egna strukturer för ett systematiskt arbetssätt kring kompetensutveckling. Därigenom har kompetensutveckling blivit ett prioriterat område med målet att vid varje givet tillfälle ha rätt kompetens för våra uppdrag. Vi är medvetna om samhällets krav på evidens och betydelsen av utbildning som en viktig källa till kompetensutveckling. Motorn för kompetensutveckling inom Stockholms Sjukhem är Utbildningsrådet som sammanträder fyra gånger per år. Utbildningsrådet leds av FoUU-chefen, samtliga verksamhetschefer ingår i rådet och samverkar aktivt för att bland annat sammanställa en årlig koncerngemensam utbildningsplan. Grunden för utbildningsplanen utgörs av analyser av kvalitetsresultat, kunskap från avvikelser och klagomål, medarbetarnas kompetensutvecklingsplaner, krav i vårdavtal, lagar och författningar samt framtagna handlingsplaner. Utbildningsrådet prioriterar och beslutar om de utbildningssatsningar som bedöms behövas för att skapa produktivitet och mervärde för vår pågående och kommande verksamhet. Resultatet sammanställs i en koncerngemensam utbildningsplan som följs upp under året. Läs mer om årets utbildningssatsningar i kapitlet om Forskning, utbildning och utveckling på sidorna ENGAGEMANG OCH KUNSKAP 13

14 Forskningen spänner över ett brett område av stiftelsens kompetensområden, från värdighet i äldreomsorgen till ortopedisk rehabilitering, neurorehabilitering och existensiella aspekter på palliativ vård i livets absolut sista tid. Forskning, utbildning och utveckling 2011 är FoUU-enhetens 18:e verksamhetsår. Verksamheten har innehållit många nya initiativ vad gäller projekt aktivitet. Ett 40-tal personer har varit regelbundet verksamma vid enheten, med ett antal disputerade forskningsledare som ansvariga för projektgrupper. Enheten har haft sju professorer, fem docenter samt ytterligare ett drygt tiotal disputerade forskare knutna till stiftelsens FoUU-enhet. Åtta doktorander har bearbetat sina avhandlingsprojekt. Enheten har erhållit omfattande externt forskningsstöd, såsom FoUU-medel i form av ALF-projektmedel på sammanlagt 1 miljon från Stockholms läns landsting. Den totala externa finansieringen av Stockholms Sjukhems forskning har överstigit sex miljoner. Forskningen har spänt över ett brett område av stiftelsens relaterade vårdområden, från värdighet i äldreomsorgen till ortopedisk rehabilitering, neurorehabilitering och existentiella aspekter på palliativ vård i livets absolut sista tid. Under året har Stockholms Sjukhem genom sin FoUUenhet planerat för Sveriges andra nationella konferens inom palliativ vård med över 700 deltagare. Konferensen genomförs i mars Stockholms Sjukhems särskilda satsning på ett Palliativt Centrum har under 2011 övergått i en regional samordning med Stockholms läns landsting. Målsättningen är att bygga upp ett gemensamt kompetenscentrum inom palliativ vård. Ett formaliserat FoUU-samarbete med Ersta Sköndal Högskola och Ersta Hospice vad gäller palliativ vård har vidareutvecklats, särskilt inom akademisk vidareutbildning och projektsamverkan. Under 2011 har drygt 40 forskningsprojekt bedrivits i enlighet med vår fastställda forskningsprocess. Samtliga projekt finns sammanfattade i en projektkatalog där forskningsprocessens struktur, syfte, ekonomi, samt progress uppdateras varje halvår. Från och med i år finns även en sammanfattande värdering av tillämpbarhet av uppnådda resultat i samband med varje projekts avslut. FoUU deltar i vårdverksamhetens huvudprocesser. Ovan nämnda tillämpningspotential utgör en del i processarbetet. Utbildning Stockholms Sjukhem gör en stor insats när det gäller såväl intern som extern utbildning av vårdpersonal. Några av de strategiska utbildningssatsningar som har genomförts under 2011 redovisas här nedan. Vi har fortsatt satsningen på utbildning om bemötande på Brommageriatriken. Utbildningens syfte är att förstärka och stödja medarbetarnas kompetens kunskap, erfarenhet och attityder i bemötande och kommunikation samt att stärka värdegrunden genom att levandegöra våra värderingar: omtanke, respekt och kunskap. Förutom själva utbildningen som 80 medarbetare (samtliga personalkategorier inkluderade) tog del av, har material som samlats in vid dessa utbildningstillfällen, resulterat i en handbok om bemötande. Boken lanserades på samtliga enheter i samband med höstens planeringsdagar tillsammans med en film om bemötande. Filmen spelades in på Brommageriatriken med egna, engagerade medarbetare som skådespelare och fungerade som en katalysator för diskussioner på planeringsdagar. Vi har även fortsatt med utbildning om Smärta vid palliativ vård (1 dag). Under de senaste två åren har sammanlagt över 100 sjuksköterskor gått utbildningen. Utbildningen har till stor del genomförts med hjälp av egna experter som föreläsare. 14 FORSKNING, UTBILDNING, UTVECKLING

15 Basutbildningar om demens (1 dag) och palliativ vård (2 dagar) har genomförts vid två tillfällen med sammanlagt 38 respektive 43 deltagare. Basutbildningar Demens, antal deltagare Palliativ vård, antal deltagare Utbildningsenheten har arrangerat öppna seminarier i syfte att sprida forskningsresultat. Under 2011 har vi ordnat fem seminarier i Bromma med sammanlagt 113 deltagare och fyra seminarier med sammanlagt 86 deltagare på Kungsholmen. Ett seminarium genomfördes i samband med planeringsdagar. Seminarier och forskningsresultat Antal seminarier Antal deltagare En nyhet under 2011 var en 2-dagars utbildning om ALS med syfte att stärka personalens förutsättningar att ge god och säker vård för patienter med ALS i ett palliativt skede. Utbildningen evaluerades högt av de 26 deltagare. Flera sjuksköterskor har under året gått handledarutbildning (7,5 hp) i syfte att möta upp mot de ökande krav som högskolorna ställer avseende verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Våra vårdenheter tog under 2011 emot sammanlagt över 200 studenter (80 undersköterskor, 70 sjuksköterskor, 70 läkare och 24 paramedicinare) från olika högskolor. Förutom att våra medarbetare medverkat som handledare för studenter har flera medarbetare aktivt drivit och medverkat på utbildningens teoretiska delar. Stockholms Sjukhem driver studentvald kurs i palliativ vård för läkarstudenter och palliativ vård för sjuksköterskor 7,5 hp, i samarbetet med Karolinska Institutet. Palliativa sektionen medverkar också i utbildningen på onkologikursen, termin åtta, där man viker en av totalt sex dagar åt palliativ onkologi/medicin. Den webbaserade utbildningen Vårdplan utskrivning har arbetats fram i egen regi i syfte att möta de krav som Socialstyrelsen ställer på oss som vårdgivare. Sammanlagt har 106 läkare och sjuksköterskor registrerat att de gått utbildningen. Stockholms Sjukhem kan via den egna FoUUenheten och dess nära samarbete med flera forskare vid Karolinska Institutet och på andra vårdhögskolor verka för integration av klinisk verksamhet, utbildning och forskning. Flera FoUU-anknutna forskare medverkar som föreläsare på våra interna utbildningar. Övrig kompetensutveckling redovisas i anslutning till respektive verksamhetsområde. FORSKNING, UTBILDNING, UTVECKLING 15

16 16

17 Verksamheten vid Brommageriatriken omfattar geriatrisk vård och rehabilitering samt avancerad sjukvård i hemmet (ASIH). I uppdraget ingår även minnesmottagning och öppenvårdsrehabilitering. Uppdraget innebär ett befolkningsansvar för personer fyllda 65 år (för ASIH finns ingen åldersgräns) som är i behov av geriatrisk vård eller avancerad hemsjukvård. Ansvaret gäller för dem som är bosatt i de västra stadsdelarna i Stockholms stad (Bromma, Hässelby-Vällingby, Spånga-Tensta, Rinkeby-Kista) samt inom Ekerö kommun. Geriatrisk vård, minnesmottagning, rehabilitering och avancerad hemsjukvård Våra huvudprocesser Brommageriatrikens huvudprocesser är geriatrisk vård, minnesutredning och avancerad sjukvård i hemmet (ASIH) samt paramedicinsk öppenvård. Geriatrisk slutenvård Inriktningen inom den slutna vården är allmängeriatrisk vård och rehabilitering, vilket bedrivs vid fem vårdavdelningar med sammanlagt 139 vårdplatser. Vårdavdelningarna är delvis specialiserade inom ortopedisk re habilitering, hjärt/kärl- och lungsjukdomar, onkologi och palliativ vård samt rehabilitering efter stroke. I maj öppnade vi fem vårdplatser efter ökad beställning. Den 17 oktober öppnades en helt ny avdelning med 19 vårdplatser efter förfrågan från Stockholms läns landsting. Vårdproduktionen på denna avdelning regleras i ett särskilt avtal som innebär möjlighet att vårda patienter också från andra delar av länet samt att vårda patienter som inte ingår i den ordinarie geriatriska målgruppen, men som har närliggande behov. Vårdproduktionen har ökat med 3,6 procent och medelvårdtiden har minskat något under Två vårdplatser finns för specialiserad palliativ slutenvård. Ett tilläggsuppdrag för minnesmottagningen har tillkommit för Sluten vård totalt Antal remisser Antal vårddygn Antal vårdtillfällen Medelvårdtid (antal dagar) 11,0 11,19 11,22 Medelbeläggning 95,5 % 96,4 % 95,8 % Medelålder 84 år 84 år 85 år Andelen kvinnor 62,2 % 64,2 % 64,3 % Andel patienter från hemmet /SÄBO 17,3 % 18,7 % 19,2 % Andel patienter från akutmottagning 29,1 % 28,4 % 19,4 % Andel patienter från akutsjukhusens slutenvårdsavdelningar 53,6 % 52,9 % 61,4 % Samverkan i vårdkedjor är avgörande för att säkerställa en god kvalitet i vården för våra ofta multisjuka och åldrade patienter. Vi har återkommande möten med stadsdelsförvaltningarna i området, Ekerö kommun, primärvården, Radiumhemmet samt Capio S:t Görans Sjukhus. En gemensam samverkansöverenskommelse har träffats mellan samtliga stadsdelar, Ekerö kommun samt Capio S:t Görans Sjukhus. Minnesmottagningens tilläggsuppdrag innebär till stora delar samverkan i syfte att stärka vårdkedjan vilket beskrivs närmare på sidan 22. Samverkansprojekt mellan akutkliniken på Capio S:t Görans Sjukhus, Brommageriatriken och Stockholmsgeriatriken, rörande direktövertagning från akuten till geriatriken har under året utvärderats och förbättrats. Trygga Goda Sammanhang (TGS) är ett utvecklingsoch samverkansprojekt för vård och omsorg om äldre. BROMMAGERIATRIKEN 17

18 TGS drivs tillsammans av Bromma stadsdelsförvalt - ning, Stockholms läns landsting, Legevisitten AB samt Brommageriatriken. Ett av projekten har undersökt möj - ligheterna för vårdplanering på distans genom teknikutnyttjande. Syftet är en ökad kvalitet och säkerhet för patienterna i övergången mellan slutenvården och hemmet. Projektet ska utvidgas till fler stadsdelar under Brommageriatriken har en intagningssköterska som tar emot alla remisser och håller i kontakter med remitterande enheter. Varje vårdavdelning har en vårdplaneringssköterska som tidigt tar kontakt med närstående och eftervårdande enheter för att säkerställa en trygg övergång till hemmet efter vårdtidens slut. Brommageriatriken har också ett utbildningsuppdrag och vi har haft ett stort antal studenter under året. Antal studenter Sjuksköterskor 42 Undersköterskor 72 Läkarstudenter 27 Paramedicinare 12 Totalt 153 Kvalitetsresultat Vi bedriver ett processorienterat förbättringsarbete och vårdens kvalitet utvärderas kontinuerligt dels utifrån de kvalitetsmål som uppdragsgivaren Stockholms läns landsting har, dels utifrån interna kvalitetsmål samt uppföljning av klagomål och avvikelser. I denna uppföljning ingår bland annat bedömning av risk för trycksår, fall, undernäring och att individuell vårdplan har upprättats. Vi följer också upp andelen vårdrelaterade infektioner mätt som punktprevalens. Vi mäter och följer kontinuerligt att vi har en god följ samhet till riktlinjer när det gäller MRSA, basala hygienrutiner och klädregler. Tillgängligheten från akutsjukhusens slutenvårdsavdelningar har generellt sett varit god, men perioder av mycket hög efterfrågan i kombination med calici, då vi inte har kapacitet att bereda plats inom 24 timmar, påverkar påtagligt den genomsnittsliga tillgängligheten. Kvalitetsområde Andelen vårdtillfällen då patienten vid inskrivning har riskbedömts för trycksår 95 % 97 % 93 % Andel vårdtillfällen då övergripande vårdplan finns upprättad inom fyra vardagar 98 % 98 % 95 % Andel tillfällen då vårdplanen utvärderats 97 % 97 % 99 % Andel vårdtillfällen där näringsstatus är bedömt 96 % 100 % 91 % Andel vårdtillfällen där fallriskbedömning är gjord 98 % 98 % 95 % Andel vårdtillfällen där vikt angivits i epikris vid hjärtsvikt 90 % 91 % 92 % Andel patienter med vårdrelaterad infektion mätt som punkt prevalens 11 % 13 % 17 % Följsamhet till Kloka Listan (DU90, Drug Utilization 90 %) Recept 90 % 90 % 86 % Följsamhet till Kloka Listan (DU90, Drug Utilization 90 %) Rekvisition 87 % 86 % 81 % Andel vårdtillfällen då plats erbjudits inom 6 tim från akuten, hemmet eller närsjukvården. 98 % 100 % 98 % Andel vårdtillfällen då plats erbjudits inom 24 timmar från akutsjukhusens vårdavdelningar. 68 % 62 % 94 % Andel riskpatienter där MRSA-odling genomförts 94 % 94 % 96 % Andel korrekta basala hygienrutiner och klädregler 93 % 39 % - Andel vårdtillfällen med läkemedelsberättelse i epikris 85 % 89 % - FÖLJSAMH ET TILL KLÄD- OCH HYG IENREGLER, % BROMMAGERIATRIKEN

19 ANDEL VÅRDRELATERADE INFE KTIONER TOTALT, % ANDEL VÅRDRELATERADE INFEKTIONER SOM U PPSTÅTT PÅ BROMMAG ERIATRIKEN, % VT 2011 HT VT 2011 HT När det gäller våra patienters uppfattning om vården har vi valt att inte använda egna enkäter utan följa landstingets mätning via Indikator. Stockholms läns landsting genomförde inte en sådan enkätundersökning 2010, därför redovisas resultat från 2011, 2009 och Resultat patientenkät Helhetsintryck män Kvinnor Män Kvinnor Nöjd med vården som helhet 89 % 85 % 86 % 91 % 86 % 83 % 84 % Fick tillräcklig information om tillstånd 52 % 43 % 48 % 60 % 44 % 42 % 43 % Blev bemött med respekt och hänsyn 82 % 77 % 80 % 82 % 82 % 76 % 76 % Kände sig delaktig i beslut om vård 53 % 49 % 48 % 57 % 50 % 52 % 44 % Anser sitt aktuella behov av sjukvård tillgodosett 70 % 71 % 69 % 70 % 68 % 67 % 72 % Skulle rekommendera enheten till andra 77 % 70 % 72 % 77 % 76 % 78 % 66 % Jämförelse med övriga geriatriska kliniker i Stockholms län. PATIENTENKÄT Min & maxvärden Genomsnitt Eget värde Fråga BROMMAGERIATRIKEN 19

20 Studentnöjdhet Studentenkät skala 1 5 Helhetsintryck och 5 p. Bemötande 90 % Uppfyllda mål 90 % Handledare 90 % Helhetsintryck 90 % Introduktion 88 % Karolinska Institutets egen enkät till läkarkandidater Resultat 2011 Skala 1 5 Introduktion 4,0 Mottagande 4,6 Handledning 4,1 Genomgång journal 4,3 Genomgång status 3,9 Belastning 3,9 Omdöme 4,3 Förbättringsarbete När det gäller basala hygienrutiner och klädregler ser vi en påtaglig förbättring efter det förbättringsarbete som gjorts framförallt i form av en tydlig månatlig mätning per enhet med uppföljning och jämförelse. Vårdrelaterade infektioner mätt som punktprevalens har också minskat. Vi fortsätter det förbättringsarbete som påbörjats. När det gäller våra patienters uppfattning om vården ser vi områden som behöver förbättras. En handlingsplan avseende detta har tagits fram och vi följer upp arbetet via Indikatorenkäten. Brommageriatrikens omfattande satsning på bemötande, med bland annat framtagande av en bemötandehandbok, fortsätter inom ramarna för det koncept vi arbetat fram men med mer fokus på teamarbete. Vi följer upp denna satsning bland annat via Indikatorenkäten. Under 2011 har vi påbörjat samarbetsprojekt med Capio S:t Göran för att förbättra och underlätta patientflödena från akutsjukhusets slutenvårdsavdelningar till geriatriken vilket vi bedömer kommer att förbättra vår tillgänglighet. När det gäller studenterna gör vi ett förbättringsarbete när det gäller introduktion. Avancerad sjukvård i hemmet (ASIH) Brommageriatrikens ASIH arbetar med två huvudprocesser, dels den specialiserade palliativa processen för patienter inskrivna i heldygnsvård, dels målgrupp 2 processen för patienter inskrivna för enstaka medicinska insatser. Från och med maj månad har ASIH tagit över blodtransfusionspatienter som remitteras från primärvården. Denna patientgrupp vårdades tidigare inneliggande inom geriatrisk slutenvård. Patienter vårdade inom ASIH ASIH ASIH ASIH ASIH ASIH ASIH målgrupp 1 målgrupp 2 målgrupp 1 målgrupp 2 målgrupp 1 målgrupp Vårddygn Besök Avlidna i hemmet Antal individer BROMMAGERIATRIKEN

Stockholms Sjukhem har för ändamål att till vård emottaga av obotlig eller långvarig sjukdom lidande personer; företrädesvis från huvudstaden, och

Stockholms Sjukhem har för ändamål att till vård emottaga av obotlig eller långvarig sjukdom lidande personer; företrädesvis från huvudstaden, och ARBETA MED OSS stockholms Sjukhems ändamålsparagraf är densamma idag som vid grundandet 1867: Stockholms Sjukhem har för ändamål att till vård emottaga av obotlig eller långvarig sjukdom lidande personer;

Läs mer

INNEHÅLL Kvalitet som gör skillnad är en vinst för alla 3 Vård och omsorg till långvarigt eller obotligt sjuka 8 God och säker vård 11

INNEHÅLL Kvalitet som gör skillnad är en vinst för alla 3 Vård och omsorg till långvarigt eller obotligt sjuka 8 God och säker vård 11 Kvalitetsredovisning & Verksamhetsberättelse 2012 1 INNEHÅLL Kvalitet som gör skillnad är en vinst för alla 3 Vård och omsorg till långvarigt eller obotligt sjuka 8 God och säker vård 11 Patientsäkerhetsberättelse

Läs mer

Kvalitet som gör skillnad är en vinst för alla

Kvalitet som gör skillnad är en vinst för alla Kvalitetsredovisning & Verksamhetsberättelse 2010 1 INNEHÅLL Kvalitet som gör skillnad är en vinst för alla 3 Vård och omsorg till långvarigt eller obotligt sjuka 6 God och säker vård 8 Patientsäkerhetsberättelse

Läs mer

STOCKHOLMS SJUKHEMS ÄNDAMÅLSPARAGRAF ÄR DENSAMMA IDAG SOM VID GRUNDANDET 1867:

STOCKHOLMS SJUKHEMS ÄNDAMÅLSPARAGRAF ÄR DENSAMMA IDAG SOM VID GRUNDANDET 1867: ARBETA MED OSS STOCKHOLMS SJUKHEMS ÄNDAMÅLSPARAGRAF ÄR DENSAMMA IDAG SOM VID GRUNDANDET 1867: Stockholms Sjukhem har för ändamål att till vård emottaga av obotlig eller långvarig sjukdom lidande personer;

Läs mer

Varje dag möter vi människor som befinner sig i eller står inför stora och märkvärdiga förändringar. Förändringar som väcker stora och märkvärdiga

Varje dag möter vi människor som befinner sig i eller står inför stora och märkvärdiga förändringar. Förändringar som väcker stora och märkvärdiga Stockholms Sjukhem Varje dag möter vi människor som befinner sig i eller står inför stora och märkvärdiga förändringar. Förändringar som väcker stora och märkvärdiga frågor. Om vad som är viktigt här

Läs mer

Kvalitets- och Patientsäkerhetsberättelse 2014 Aleris Omsorg

Kvalitets- och Patientsäkerhetsberättelse 2014 Aleris Omsorg Kvalitets- och Patientsäkerhetsberättelse 2014 Aleris Omsorg Hallens vård och omsorgsboende 15710-5 AL-SE e-blankett Britt Wahlström 2014-02-24 1(8) Förkortningar HSL Hälso- och sjukvårdslagen SOL Socialtjänstlagen

Läs mer

INNEHÅLL Kvalitet som gör skillnad är en vinst för alla 3 Vård och omsorg till långvarigt eller obotligt sjuka 8 God och säker vård 11

INNEHÅLL Kvalitet som gör skillnad är en vinst för alla 3 Vård och omsorg till långvarigt eller obotligt sjuka 8 God och säker vård 11 Kvalitetsredovisning 2013 1 INNEHÅLL Kvalitet som gör skillnad är en vinst för alla 3 Vård och omsorg till långvarigt eller obotligt sjuka 8 God och säker vård 11 Patientsäkerhetsberättelse 12 Kunskap

Läs mer

Patientsäkerhetslagen, SFS 2010:659 ställer krav på att vårdgivaren varje år upprättar en patientsäkerhetsberättelse.

Patientsäkerhetslagen, SFS 2010:659 ställer krav på att vårdgivaren varje år upprättar en patientsäkerhetsberättelse. Patientsäkerhetsberättelse Sammanfattning Patientsäkerhetslagen, SFS 2010:659 ställer krav på att vårdgivaren varje år upprättar en patientsäkerhetsberättelse. Det här är patientsäkerhetsberättelsen för

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL STOCKHOLMS SJUKHEM

VÄLKOMMEN TILL STOCKHOLMS SJUKHEM VÄLKOMMEN TILL STOCKHOLMS SJUKHEM VÄLKOMMEN! STOCKHOLMS SJUKHEMS ÄNDAMÅLSPARAGRAF ÄR DENSAMMA IDAG SOM VID GRUNDANDET: Stockholms Sjukhem har för ändamål att till vård emottaga av obotlig eller långvarig

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Ortopedspecialisterna

Patientsäkerhetsberättelse för Ortopedspecialisterna Patientsäkerhetsberättelse för Ortopedspecialisterna År 2016 Diarienummer: RS160656 2017-01-15 Patrick Överli, verksamhetschef PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE/2017-01-15/PÖ 1. Verksamhetens mål för patientsäkerhetsarbetet

Läs mer

Vårdenhet i Kirurgicentrum. Balanserat styrkort för avd 33

Vårdenhet i Kirurgicentrum. Balanserat styrkort för avd 33 Vårdenhet i Kirurgicentrum Balanserat styrkort för avd 33 1.1 Vision Vår vision är att i ständig utveckling, med stort engagemang och hög kompetens ge den bästa omvårdnaden till patienter med kirurgiska

Läs mer

Överenskommelser om en förbättrad patientsäkerhet

Överenskommelser om en förbättrad patientsäkerhet BILAGA TILL GRANSKNINGSRAPPORT DNR: 31 2013 0103 Bilaga 4. Överenskommelser om en förbättrad patientsäkerhet Patientsäkerhet har staten gett tillräckliga förutsättningar för en hög patientsäkerhet? (RiR

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Capio Geriatrik Nacka 2014. 20150215 Gunilla Brohmé, Linda Holmgren

Patientsäkerhetsberättelse för Capio Geriatrik Nacka 2014. 20150215 Gunilla Brohmé, Linda Holmgren Patientsäkerhetsberättelse för Capio Geriatrik Nacka 2014 20150215 Gunilla Brohmé, Linda Holmgren Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting 2 Övergripande mål och strategier... 3 Patienten

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelsen år 2014 Landstinget Blekinge

Patientsäkerhetsberättelsen år 2014 Landstinget Blekinge 1 Patientsäkerhetsberättelsen år 2014 Landstinget Blekinge 2 3 Smittskydd (2) Vårdhygien (3) Patientsäkerhetsavdelningen Läkemedelskommitté (1,5) Läkemedelssektion (4) STRAMA (0,3) Patientsäkerhetssamordnare

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL STOCKHOLMS SJUKHEM

VÄLKOMMEN TILL STOCKHOLMS SJUKHEM VÄLKOMMEN TILL STOCKHOLMS SJUKHEM STOCKHOLMS SJUKHEMS ÄNDAMÅLSPARAGRAF ÄR DENSAMMA IDAG SOM VID GRUNDANDET: Stockholms Sjukhem har för ändamål att till vård emottaga av obotlig eller långvarig sjukdom

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Diarienummer: LOGGA Patientsäkerhetsberättelse År 2014 Rådjurstigens gruppboende Datum och ansvarig för innehållet 150212 Lennart Sandström Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting (reviderad

Läs mer

Patientsäkerhets-berättelse för Solklart Vård i Bjuv. Avser Vårdenhet, BVC och BMM.

Patientsäkerhets-berättelse för Solklart Vård i Bjuv. Avser Vårdenhet, BVC och BMM. Patientsäkerhets-berättelse för Solklart Vård i Bjuv. Avser Vårdenhet, BVC och BMM. Upprättad 2016-02-28 Av Mona Andersson Verksamhetschef Innehåll: 1. Inledning 2. Sammanfattning 3. Övergripande mål och

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre

Bättre liv för sjuka äldre Bättre liv för sjuka äldre Handlingsplan 2014 Uppsala län Bättre liv för sjuka äldre 2014 Övergripande mål och resultat Det här vill vi uppnå Bilaga Så här mäter vi förbättringar Sammanhållen vård och

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Handlingsplan Ledningskraft 2014 i Osby kommun Mål ur den enskildes perspektiv Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2008 Stiftelsen Stockholms Sjukhem

Verksamhetsberättelse 2008 Stiftelsen Stockholms Sjukhem Verksamhetsberättelse 2008 Stiftelsen Stockholms Sjukhem Innehåll Sjukhusdirektörens översikt... 03 Vårdverksamheten... 06 Kvalitets- och patientsäkerhetsarbete... 07 Medarbetare... 09 Brommageriatriken...

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Handlingsplan Ledningskraft 2014 i Osby kommun Mål ur den enskildes perspektiv Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till

Läs mer

Presentation av Lägesrapport inom patientsäkerhetsområdet 2015

Presentation av Lägesrapport inom patientsäkerhetsområdet 2015 Presentation av Lägesrapport inom patientsäkerhetsområdet 2015 Socialstyrelsens lägesrapporter om patientsäkerhet Socialstyrelsen tar fram lägesrapporter på uppdrag av regeringen. De årliga rapporterna

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Läkarhuset Roslunda AB

Patientsäkerhetsberättelse för Läkarhuset Roslunda AB Patientsäkerhetsberättelse för Läkarhuset Roslunda AB År 2014 Datum 2015-03-01 Camilla Nilsson, verksamhetschef Innehållsförteckning Inledning 3 Struktur för inrapportering, uppföljning och utvärdering

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare 2013 Fastställd av: Datum: 2014-03-24 Författare: Pia Hernerud, Verksamhetschef HSL/MAS Förord Patientsäkerhetsberättelsen ska ha en sådan detaljeringsgrad att

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Upprättad 2013-12-18 2(5) Kvalitetsledningssystem i Timrå Bakgrund Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 säger insatserna

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse. för Läkarhuset Roslunda AB.

Patientsäkerhetsberättelse. för Läkarhuset Roslunda AB. Patientsäkerhetsberättelse för Läkarhuset Roslunda AB. År 2012 Datum 2013-03-01 Camilla Nilsson, vårdcentralchef Innehållsförteckning Inledning 3 Struktur för inrapportering, uppföljning och utvärdering

Läs mer

INNEHÅLL Kvaliteten i vård och omsorg är själva vinsten 3 Vård och omsorg till långvarigt eller obotligt sjuka 6 God och säker vård 9

INNEHÅLL Kvaliteten i vård och omsorg är själva vinsten 3 Vård och omsorg till långvarigt eller obotligt sjuka 6 God och säker vård 9 STOCKHOLMS SJUKHEMS KVALITETSREDOVISNING 2014 1 INNEHÅLL Kvaliteten i vård och omsorg är själva vinsten 3 Vård och omsorg till långvarigt eller obotligt sjuka 6 God och säker vård 9 Patientsäkerhetsberättelse

Läs mer

Checklista - självgranskning av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Checklista - självgranskning av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 01-0- Checklista - självgranskning av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Av SOSFS 011:9 framgår att verksamhet inom hälso- och sjukvård ska bedriva kontinuerligt och systematiskt kvalitetsarbete.

Läs mer

Implementering av nationella riktlinjer för god vård och omvårdnad vid demenssjukdom

Implementering av nationella riktlinjer för god vård och omvårdnad vid demenssjukdom Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning HÄLSO- OCH 1 (5) SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2010-12-07 p 7 2010-11-05 Handläggare: Anna Forssell Gunilla Malmefeldt Peter Lundqvist Implementering av nationella riktlinjer

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för år 2013 SN-2014/48

Patientsäkerhetsberättelse för år 2013 SN-2014/48 Rolf Samuelsson Ordförandens förslag Diarienummer Socialnämndens ordförande 2014-02-17 SN-2014/48 Socialnämnden Patientsäkerhetsberättelse för år 2013 SN-2014/48 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar

Läs mer

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Datum: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2012-06-13 Stadskontoret Stadsområdesförvaltningar/Sociala Resursförvaltningen

Läs mer

Vårt fokus på kvalitet ger resultat

Vårt fokus på kvalitet ger resultat Verksamhetsberättelse och kvalitetsredovisning 2009 Innehåll Vårt fokus på kvalitet ger resultat...03 Vård och omsorg till långvarigt eller obotligt sjuka...05 God och säker vård...06 Medarbetare med ett

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Fysiocenter Odenplan / Praktikertjänst AB 2012

Patientsäkerhetsberättelse för Fysiocenter Odenplan / Praktikertjänst AB 2012 Patientsäkerhetsberättelse för Fysiocenter Odenplan / Praktikertjänst AB 2012 20130301 och ansvarig för innehållet ---------------------------------- Robin Wakeham Leg. Sjukgymnast Verksamhetschef Fysiocenter

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2013 Fagersta 2014-02-28 Lennart Nyman Verksamhetschef Mitt Hjärta i Bergslagen AB Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande mål och strategier 4 Organisatoriskt

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården

Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Birgitta Boqvist Patientsäkerhetssamordnare Norrbottens läns landsting Norrbotten Kiruna Gällivare Pajala Landstinget är länets största

Läs mer

Palliativ vård uppdragsbeskrivning

Palliativ vård uppdragsbeskrivning 01054 1(5) TJÄNSTESKRIVELSE Regionkontoret Hälso- och sjukvård Datum Diarienummer 2014-04-01 HSS130096 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen Palliativ vård uppdragsbeskrivning Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för små vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för små vårdgivare Victoria Vård & Hälsa Patientsäkerhetsberättelse för små vårdgivare År 2016 Datum och ansvarig för innehållet 2017-02-13 Annika Berglund Verksamhetens mål för patientsäkerhetsarbetet SFS 2010:659, 3 kap.

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Ledarskapsutveckling i Norden AB

Patientsäkerhetsberättelse Ledarskapsutveckling i Norden AB Patientsäkerhetsberättelse Ledarskapsutveckling i Norden AB År 2013 2014-02-09 Helene Stolt Psykoterapeut, socionom Verksamhetsansvarig Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting Verksamhetens

Läs mer

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE 2014 OCH PATIENTSÄKERHETSPLAN FÖR 2015 TRYGGHETENS VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE ALERIS OMSORG

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE 2014 OCH PATIENTSÄKERHETSPLAN FÖR 2015 TRYGGHETENS VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE ALERIS OMSORG PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE 2014 OCH PATIENTSÄKERHETSPLAN FÖR 2015 TRYGGHETENS VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE ALERIS OMSORG Inledning Patientsäkerhetslag (2010:659) gäller from 1 januari 2011. Syftet med lagen

Läs mer

Riktlinjer för specialiserad sjukvård i hemmet SSIH

Riktlinjer för specialiserad sjukvård i hemmet SSIH 1(9) Dokumentnamn: Version: Dokumenttyp: Riktlinjer för specialiserad 1.0 Riktlinjer sjukvård i hemmet, SSIH Utfärdande förvaltning: Sökord: Giltig fr.o.m. Hälso- och sjukvård Utfärdande enhet: Målgrupp:

Läs mer

Riktlinjer för kvalitet och patientsäkerhet i Sjukskrivningsprocessen enligt Stockholms läns landstings ledningssystem

Riktlinjer för kvalitet och patientsäkerhet i Sjukskrivningsprocessen enligt Stockholms läns landstings ledningssystem 1 (6) Avdelningen för närsjukvård Staben HSN 1002-0175 (Rev. 140507) Riktlinjer för kvalitet och patientsäkerhet i Sjukskrivningsprocessen enligt Stockholms läns landstings ledningssystem Hälso- och sjukvårdslagen

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Älvsjö stadsdelsnämnd

Patientsäkerhetsberättelse för Älvsjö stadsdelsnämnd Patientsäkerhetsberättelse för Älvsjö stadsdelsnämnd Solberga vård- och omsorgsboende År 2016 Datum och ansvarig för innehållet 2017-01- 25 Beata Torgersson verksamhetschef enligt 29 hälso- och sjukvårdslagen

Läs mer

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete xx Fastställd Socialnämnden 2014-05-07 Reviderad - Produktion Socialförvaltningen

Läs mer

Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2016

Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2016 Datum 2015-12-09 Stödstrukturen för evidensbaserad praktik inom vård, omsorg och socialtjänst, Skåne Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2016 Mål ur den enskildes perspektiv

Läs mer

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE 2016 2017-03-01 Karin Rudling, chefläkare Ulrika Jakobsson, verksamhetsutvecklare Stockholms Sjukhem Innehåll Detta är Stockholms Sjukhem... 3 Övergripande mål och strategier

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Nymilen

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Nymilen 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Nymilen Datum och ansvarig för innehållet 2015-01-12 Pia-Maria Bergius Verksamhetschef KVALITETSAVDELNINGEN KA/LF 2014-09-29 Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån

Läs mer

Palliativ vård, uppföljning. Landstinget i Halland. Revisionsrapport. Mars 2011. Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor

Palliativ vård, uppföljning. Landstinget i Halland. Revisionsrapport. Mars 2011. Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor Palliativ vård, uppföljning Landstinget i Halland Revisionsrapport Mars 2011 Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Metod och genomförande... 4 Granskningsresultat...

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Patientsäkerhetsberättelse för Långskeppets socialpsykiatriska boende, särskild boende År 2011 Datum och ansvarig för innehållet 2012-04-13 Jaana Wollsten 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande

Läs mer

Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning Äldreomsorgsavdelningen Gudrun Sjödin tfn Remissvar Revisionsrapport Styckevis och delt

Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning Äldreomsorgsavdelningen Gudrun Sjödin tfn Remissvar Revisionsrapport Styckevis och delt Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning Äldreomsorgsavdelningen Gudrun Sjödin tfn 508 05 411 Dnr - - 2006 Sammanträde 25 april 2006 Tjänsteutlåtande 7 april 2006 1 (4) Till Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd

Läs mer

Framtidsplan för hälso- och sjukvården

Framtidsplan för hälso- och sjukvården Framtidsplan för hälso- och sjukvården Framtidsplan för hälso- och sjukvården Vården står inför stora utmaningar Länet växer med ca 37 000 nya invånare varje år. Ytterligare 380 000 invånare till 2020

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2012 Datum och ansvarig för innehållet 2013-02-11 Helena Dahlstedt Medicinskt ansvarig sjuksköterska Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

TÄBY KOMMUN PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE FÖR VÅRDGIVARE ÅR 2014. Datum och ansvarig. Britta Svensson 2015-02-28

TÄBY KOMMUN PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE FÖR VÅRDGIVARE ÅR 2014. Datum och ansvarig. Britta Svensson 2015-02-28 TÄBY KOMMUN PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE FÖR VÅRDGIVARE ÅR 2014 Datum och ansvarig Britta Svensson 2015-02-28 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning Övergripande mål och strategier Organisatoriskt ansvar för

Läs mer

Kvalitetsdeklaration Primärvård

Kvalitetsdeklaration Primärvård 1 Kvalitetsdeklaration Primärvård En översikt för att underlätta ditt val av vård och omsorg Sophiahemmet AB Sophiahemmets Husläkarmottagning Kvalitetsdeklaration för 2015 Att arbeta med kvalitet är en

Läs mer

Veroma Omsorgs kvalitetsberättelse

Veroma Omsorgs kvalitetsberättelse Veroma Omsorgs kvalitetsberättelse Enhetens namn: Veroma Omsorg VD: Veronica Forsberg-Meurling Enhetschefens namn: Eva Torgestad/ Veronica Forsberg-Meurling Telefonnummer till enheten: 0705850067 E-post

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Lydiagården Cancerrehabilitering i Höör.

Patientsäkerhetsberättelse för Lydiagården Cancerrehabilitering i Höör. Patientsäkerhetsberättelse för Lydiagården Cancerrehabilitering i Höör. Upprättad 2015-03-01 Av Annette Andersson/ Maud Svensson Marie-Christine Martinsson Verksamhetschef Ägare Innehåll: 1. Inledning

Läs mer

Vård i samverkan kommuner och landsting i Uppsala län

Vård i samverkan kommuner och landsting i Uppsala län Vård i samverkan kommuner och landsting i Uppsala län Utarbetad av Utvecklingsgruppen Vårdkedjan somatik Ersätter Riktlinjer till överenskommelse om vårdkedjan i Uppsala län somatik, 2008-11-14 Version

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Vardaga Ånestad vårdboende DOKUMENTNAMN ngets regionens eller kommunens logo- Patientsäkerhetsberättelse typ för vårdgivare År 2014 Datum och ansvarig för innehållet: 2015-03-30 Lena Lundmark Innehållsförteckning

Läs mer

SVANEN HEMTJÄNST AB KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016

SVANEN HEMTJÄNST AB KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016 KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016 Verksamheten leds av verksamhetsansvarig, fyra enhetschefer, fyra arbetsledare och två samordnare. Kompetenserna inom företagets ledning är socionom, jurist, ekonom och IT.

Läs mer

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) föreskriver

Läs mer

Politisk viljeinriktning för Palliativ vård i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Kunskapsstöd för god palliativ vård

Politisk viljeinriktning för Palliativ vård i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Kunskapsstöd för god palliativ vård Politisk viljeinriktning för Palliativ vård i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Kunskapsstöd för god palliativ vård Antagen av Samverkansnämnden 2013-10-04 Samverkansnämnden rekommenderar

Läs mer

ABCD. Förstudie av den kommunala demensvården Revisionsrapport. Värmdö kommun. 2011-12-09 Antal sidor:12

ABCD. Förstudie av den kommunala demensvården Revisionsrapport. Värmdö kommun. 2011-12-09 Antal sidor:12 Förstudie av den kommunala demensvården Revisionsrapport Antal sidor:12 Värmdö Kommun Innehåll 1. Sammanfattning. 2 2. Bakgrund 3 3. Syfte 4 4. Revisionskriterier 4 5. Ansvarig nämnd/styrelse 4 6. Genomförande/metod

Läs mer

Inte störst men bäst. Det är vår vision. Förbättringsarbete på Lasarettet i Ystad ISO 9001

Inte störst men bäst. Det är vår vision. Förbättringsarbete på Lasarettet i Ystad ISO 9001 Inte störst men bäst. Det är vår vision. Förbättringsarbete på Lasarettet i Ystad ISO 9001 Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården ska

Läs mer

Morgondagens nätverkssjukvård i Stockholm

Morgondagens nätverkssjukvård i Stockholm 2014-10-17 1 FHS Programkontor SLL Arbetsmaterial endast för diskussion Morgondagens nätverkssjukvård i Stockholm Henrik Gaunitz Programdirektör vid Programkontoret för Framtidens hälso- och sjukvård,

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för små vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för små vårdgivare Victoria Vård & Hälsa Patientsäkerhetsberättelse för små vårdgivare År 2013 Datum och ansvarig för innehållet 2014-02-24 Annika Berglund Verksamhetens mål för patientsäkerhetsarbetet SFS 2010:659, 3 kap.

Läs mer

Mätning av patientsäkerhetskultur 2013

Mätning av patientsäkerhetskultur 2013 Mätning av patientsäkerhetskultur 2013 Patientsäkerhetskulturen är en del av organisationskulturen och präglas av rådande värderingar och normer i organisationen. Ett uttryck för kulturen i en vårdverksamhet

Läs mer

Resultat Akutkliniken

Resultat Akutkliniken KVALITETSREDOVISNING 213 Resultat 65 14-4-1-9:9 213 Översikt patientsäkerhetsarbete 5 Antal anmälda avvikelser Antal anmälda avvikelser 4 3 2 1 31 346 289 Avvikelserapportering är ett viktigt verktyg i

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Hélène Stolt Psykoterapi & Ledarskap AB

Patientsäkerhetsberättelse Hélène Stolt Psykoterapi & Ledarskap AB Patientsäkerhetsberättelse Hélène Stolt Psykoterapi & Ledarskap AB År 2016 2017-01-08 Hélène Stolt Leg. psykoterapeut, socionom, verksamhetsansvarig Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för kvalitet inom socialtjänsten i Härjedalens kommun Ledningssystem Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse inklusive medicinskt ansvarig sjuksköterskas ( MAS) verksamhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse inklusive medicinskt ansvarig sjuksköterskas ( MAS) verksamhetsberättelse TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2012-04-04 Socialförvaltningen 1(5) Kaija Partanen Diarienummer 2012/SN 0078 014 Socialnämnden Patientsäkerhetsberättelse inklusive medicinskt ansvarig sjuksköterskas ( MAS)

Läs mer

Riktlinjer för Patientsäkerhetsberättelse

Riktlinjer för Patientsäkerhetsberättelse Riktlinjer för Patientsäkerhetsberättelse Gäller from 2013-06-04 Ersätter 2012-04-20 Medicinskt ansvarig sjuksköterska Eva-Karin Stenberg HEMVÅRDSFÖRVALTNINGEN/ SOCIALFÖRVALTNINGEN Bakgrund Vårdgivaren

Läs mer

Bättre liv. Det primära målet med arbetet utifrån handlingsplanen. FÖr SJUKA Äldre 2014

Bättre liv. Det primära målet med arbetet utifrån handlingsplanen. FÖr SJUKA Äldre 2014 KorTVerSIoN AV HANdlINGSPlANeN riktad TIll KoMMUNerNA I KroNoBerGS län Bättre liv Det primära målet med arbetet utifrån handlingsplanen är att uppnå ett bättre liv för de mest sjuka äldre i Kronobergs

Läs mer

Årligen kommer nya prestationsmål från SKL och Socialdepartementet. För mätperioden 1/9-2012 till 30/9 2013 gäller detta:

Årligen kommer nya prestationsmål från SKL och Socialdepartementet. För mätperioden 1/9-2012 till 30/9 2013 gäller detta: Prestationsmål 2013 Årligen kommer nya prestationsmål från SKL och Socialdepartementet. För mätperioden 1/9-2012 till 30/9 2013 gäller detta: Optimal läkemedelsbehandling: Minskning av olämpliga läkemedel

Läs mer

Framtidens hemsjukvård i Halland. Slutrapport till Kommunberedningen

Framtidens hemsjukvård i Halland. Slutrapport till Kommunberedningen Framtidens hemsjukvård i Halland Slutrapport till Kommunberedningen 130313 Syfte Skapa en enhetlig och för patienten optimal och sammanhållen hemsjukvård. Modellen ska skapa förutsättningar för en resurseffektiv

Läs mer

Policys. Vård och omsorg

Policys. Vård och omsorg LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET Policys Vård och omsorg 2010/2011 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2010-08-26 ( 65) Reviderad av vård- och omsorgsnämnden 2013-12-19 (Policy för insatser och vårdåtgärder)

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2012 Marie Sigurdh, Fäladshöjden, Lund, 2013-02-19 Mallen är anpassad av Carema Care utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN UE,

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Vendelsögården

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Vendelsögården 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Vendelsögården Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-20 Beata Torgersson Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Geriatrik. Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6

Geriatrik. Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6 Geriatrik Inledning... 2 Ordförklaringar... 3 Övergripande kompetensdefinition... 6 Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6 Kompetenskrav för medicinsk kompetens...6 Kompetenskrav för kommunikativ

Läs mer

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor Sammanfattning Mycket av det Alliansen har gjort vad gäller valfrihet

Läs mer

Nationellt ramverk för patientsäkerhet

Nationellt ramverk för patientsäkerhet Nationellt ramverk för patientsäkerhet Bakgrund SKL har tillsammans med landsting och kommuner tagit fram ett nationellt ramverk för strategiskt patientsäkerhetsarbete. Målet med det nationella ramverket

Läs mer

Denna patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens Patientsäkerhetsberättelse.

Denna patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens Patientsäkerhetsberättelse. Patientsäkerhetsberättelse för Falkenberg LSS1, Nytida AB År 2013 2013-12-30 Catharina Johansson Denna patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens Patientsäkerhetsberättelse. Mallen är

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Villa Agadir

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Villa Agadir 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Villa Agadir Datum och ansvarig för innehållet Februari 2015 Pia Henriksson Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Sunne kommun. Bilaga till Samgranskning äldreomsorg och läkemedel. Advisory Offentlig sektor KPMG AB 2015-02-02 Antal sidor: 5

Sunne kommun. Bilaga till Samgranskning äldreomsorg och läkemedel. Advisory Offentlig sektor KPMG AB 2015-02-02 Antal sidor: 5 Bilaga till Samgranskning äldreomsorg och läkemedel Advisory Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 5 2015 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the Organisation Folkmängden

Läs mer

Kvalitets och värdegrundsdeklaration

Kvalitets och värdegrundsdeklaration s och värdegrundsdeklaration på Fogdaröd: I vårt dagliga arbete på Fogdaröd strävar vi alltid efter att brukare, boende och elever med sina företrädare och anhöriga ska uppleva att vi med överlägsen yrkeskompetens

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse S:t Eriks Ögonsjukhus. Stockholm 1/3 2013 Leif Tallstedt, chefläkare Eva Bjarman, kvalitetssamordnare

Patientsäkerhetsberättelse S:t Eriks Ögonsjukhus. Stockholm 1/3 2013 Leif Tallstedt, chefläkare Eva Bjarman, kvalitetssamordnare Patientsäkerhetsberättelse S:t Eriks Ögonsjukhus 2012 Stockholm 1/3 2013 Leif Tallstedt, chefläkare Eva Bjarman, kvalitetssamordnare 2 (13) Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande mål och strategier

Läs mer

Plan för verkställande av landstingsfullmäktiges beslut om närsjukvård i Blekinge

Plan för verkställande av landstingsfullmäktiges beslut om närsjukvård i Blekinge Blekingesjukhuset 2016-08-18 Ärendenummer: 2016/00240 Förvaltningsstaben Dokumentnummer: 2016/00240-4 Lars Almroth Till Nämnden för Blekingesjukhuset Plan för verkställande av landstingsfullmäktiges beslut

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (4) Socialförvaltningen Monica Örmander Medicinskt ansvarig sjuksköterska 2014-07-11 Socialnämnden Redovisning av resultat från kvalitetsregister En satsning och överenskommelse har

Läs mer

Information om Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9)

Information om Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS, Landsting: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Kattens läkargrupp och BVC i Trelleborg

Patientsäkerhetsberättelse för Kattens läkargrupp och BVC i Trelleborg Kattens Läkargrupp Västergatan 14B, 231 64 Trelleborg. Tel. 0410-456 70 Patientsäkerhetsberättelse för Kattens läkargrupp och BVC i Trelleborg År 2013 Datum och ansvarig för innehållet 2014-02-28 Eva-Christin

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vård- och omsorgsnämndens Uppdragsplan 2015 Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Uppdragsplan för vård- och omsorgsnämnden 2015 Inledning Vård- och omsorgsnämnden vill med uppdragsplanen för 2015

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare. År 2015. Datum: 2016-02-29 Uppgiftslämnare: Eva-Lena Erngren 1 (10)

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare. År 2015. Datum: 2016-02-29 Uppgiftslämnare: Eva-Lena Erngren 1 (10) 1 (10) Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2015 Datum: 2016-02-29 Uppgiftslämnare: Eva-Lena Erngren 2 (10) Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2012 Datum och ansvarig för innehållet 2013-02-26 Anna-Lisa Simonsson, Verksamhetschef Gunilla Marcusson, Medicinskt ansvarig sjuksköterska 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Genomförandeplan - Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland 2014-2015

Genomförandeplan - Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland 2014-2015 Genomförandeplan - Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland 2014-2015 Vårdsamverkansgruppering Skaraborg Kontaktperson Per-Ola Hedberg, Carina Karlsson, Susanne Liden och Jeanette Andersson Avgränsning:

Läs mer

Norrtälje är värdkommun för Tiohundraprojektet, ett unikt samarbete med Stockholms läns landsting inom hälsa, sjukvård och omsorg.

Norrtälje är värdkommun för Tiohundraprojektet, ett unikt samarbete med Stockholms läns landsting inom hälsa, sjukvård och omsorg. Riktlinje Utgåva Antal sidor 3 5 Dokumentets namn Riktlinje Patientsäkerhetsarbete Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck Medicinskt ansvarig sjuksköterska Margareta Oswald Medicinskt ansvarig för rehabilitering

Läs mer

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE FÖR VÅRDGIVARE

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE FÖR VÅRDGIVARE PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE FÖR VÅRDGIVARE ÅR 2014 DATUM OCH ANSVARIG FÖR INNEHÅLLET 150218 BIRGITTA WICKBOM HSB OMSORG Postadress: Svärdvägen 27, 18233 Danderyd, Vxl: 0104421600, www.hsbomsorg.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Framtidens primärvård

Framtidens primärvård Framtidens primärvård Strukturerad vårddokumentation checklistor för evidens och vårdprogram dela information patienten dela information med andra vårdgivare överföring till kvalitetsregister verksamhetsuppföljning

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vård och omsorgsverksamheter 2015

Patientsäkerhetsberättelse för vård och omsorgsverksamheter 2015 Patientsäkerhetsberättelse för vård och omsorgsverksamheter 2015 2016-02-22 Morvarid Moaven Verksamhetschef för hälso- och sjukvården 1 Innehållsförteckning Sammanfattning.. 3 Övergripande mål och strategier..4

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre Handlingsplan för regional utveckling 2013-2014

Bättre liv för sjuka äldre Handlingsplan för regional utveckling 2013-2014 Struktur Aktivitet Tidplan Roller och ansvar Uppföljning Styrning och ledning Utvecklingsarbetet om Bättre liv för sjuka äldre ska förankras i de strukturer för styrning, ledning och samverkan som finns

Läs mer

Kvalitetsbokslut VC Flen

Kvalitetsbokslut VC Flen Kvalitetsbokslut 2011 VC Flen Innehållsförteckning Inledning... 3 Faktaruta... 5 Organisation / Kompetens... 6 Verksamhetens uppdrag... 7 Måluppfyllelse... 8 Tillgänglighet... 9 Medicinska resultat...

Läs mer

Vård i livets slutskede med stöd av Svenska Palliativregistret - riktlinje

Vård i livets slutskede med stöd av Svenska Palliativregistret - riktlinje Vård i livets slutskede med stöd av Svenska Palliativregistret - riktlinje Bakgrund Vården ska så långt som möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten. Patienten ska ges sakkunnig och omsorgsfull

Läs mer