INNEHÅLL Kvalitet som gör skillnad är en vinst för alla 3 Vård och omsorg till långvarigt eller obotligt sjuka 8 God och säker vård 11

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INNEHÅLL Kvalitet som gör skillnad är en vinst för alla 3 Vård och omsorg till långvarigt eller obotligt sjuka 8 God och säker vård 11"

Transkript

1 Kvalitetsredovisning & Verksamhetsberättelse

2 INNEHÅLL Kvalitet som gör skillnad är en vinst för alla 3 Vård och omsorg till långvarigt eller obotligt sjuka 8 God och säker vård 11 Patientsäkerhetsberättelse 12 Kunskap vår drivkraft för kvalitet och tillväxt 17 Geriatrisk vård, minnesmottagning och primärvårdsrehabilitering 23 Avancerad sjukvård i hemmet och specialiserad palliativ vård 35 Rehabilitering och Primärvård 43 Vård- och omsorgsboende 57 Miljö 65 God mat en viktig del av vården 66 Aktiviteter och kultur 67 Våra lokaler 67 IT i vården 68 Medicinsk revision 69 2

3 Idén med verksamheten inom Stockholms Sjukhem har varit i stort densamma under över 140 år. Den inställning som fanns redan 1867 att förena professionalism med ett mänskligt engagemang lever kvar och är mer aktuell än någonsin. Men vården har också förändrats och förbättrats. I det moderna Stockholms Sjukhem pågår ett ständigt arbete för att fortsätta utveckla vården för långvarigt eller obotligt sjuka där vi särskilt beaktar behovet av en hemlik miljö. Mötet mellan människor är kärnan i vår verksamhet. Ett möte som präglas av omtanke, respekt och kunskap. Kvalitet som gör skillnad är en vinst för alla För fem år sedan började vi att bygga ett nytt sätt att redovisa resultat och kvalitet. Vi har fortsatt det arbetet och presenterar i årets Kvalitetsredovisning och verksamhetsberättelse 2012 fler resultat, analyser och exempel på förbättringsarbeten. Utmaningen för oss och andra är att presentera resultaten på ett sätt som gör att de kan jämföras och tolkas. Alla vet att det är svårt att mäta och jämföra kvalitet, men det får inte bli en ursäkt för att låta bli. Istället är vi med och påverkar vad vi ska mäta i nätverk tillsammans med andra. Stockholms Sjukhems patientsäkerhetsberättelse ingår som en del av kvalitetsredovisningen, se sidorna Inom varje verksamhetsområde redovisas utförliga resultat och analyser av patientsäkerhets- och kvalitetsarbetet. Fokus på kvalitet ger resultat Inom Stockholms Sjukhem utvärderar vi kvalitet och nöjdhet på olika sätt. Vi deltar i våra beställares årliga brukarundersökningar och patientenkäter, men gör även regelbundet egna patient- och boendeenkäter. Att mäta hur våra patienter och boende upplever kvaliteten på den vård och omsorg vi erbjuder är ett sätt för oss att följa upp vårt långsiktiga mål att vara topprankade av våra intressenter. Vi mäter även kvalitet genom att följa att vi uppfyller samtliga kvalitetsparametrar i våra vårdavtal, ett mål som vi når till 100 procent även under Vi följer efterfrågan på våra vårdtjänster genom att mäta hur väl vi uppfyller beställd vårdvolym, ett mål som stadigt förbättras och som vi uppnår i så gott som samtliga verksamheter. Under 2012 har vi fått förlängda vårdavtal inom flera verksamhetsområden. Vi har fått förlängt avtal för den specialiserade palliativa vården och avancerad sjukvård i hemmet (ASIH) samt för arbetsterapi och sjukgymnastik vid Träningscenter M.E.R.A. Även Stockholms läns landstings auktorisering för medicinsk fotsjukvård och SÄBO-läkare har förlängts under året. På Brommageriatriken har avtalet förlängts för den geriatriska vården inklusive demensutredningar, öppenvårdsrehabilitering och ASIH. Under 2012 har vi ansökt om och erhållit auktorisation för Specialiserad palliativ vård, ASIH och Primärvårdsrehabilitering. Stockholms Sjukhem deltog i landstingets kvalitetsupphandling av geriatrisk vård. Vi lämnade ett anbud på Brommageriatriken och vid utvärderingen erhöll vi elva av tolv möjliga kvalitetspoäng och vann SJUKHUSDIREKTÖRENS ÖVERSIKT 3

4 upphandlingen. I februari 2013 tecknades nytt avtal för Bromma geriatriken med Stockholms läns landsting. Kundval inom vård- och omsorgsboende har bekräftat intresset för ett val av boende hos oss. Vi får goda resultat i enkäter och öppna jämförelser för vård- och omsorgsboende. Generellt ser vi att boende och närstående upplever ett mycket gott bemötande och känner sig trygga med den vård och omsorg som ges, samtidigt noterar vi skillnader i resultaten mellan våra egna mätningar och Stockholms stads brukarenkät vilket kräver fortsatt analys. Även vår husläkarmottagning har nöjda patienter vilket redovisas i öppna jämförelser baserade på den nationella patientenkäten inom primärvården, 94 procent av patienterna är nöjda med bemötandet. Patienterna inom neurologisk och kirurgisk rehabilitering är också mycket nöjda med sin rehabilitering. Verksamheten vid Träningscenter M.E.R.A, arbetsterapi och sjukgymnastik för vuxna med medfödda eller tidigt förvärvade rörelsehinder, är efterfrågad och enkäter visar att deltagarna är mycket nöjda/ nöjda med vårdtjänsten. I vår egen enkät inom ASIH Bromma, ASIH Kungsholmen samt i den slutna palliativa vården visar resultaten att patienter och närstående är mycket nöjda med vården. Händelserikt år Stockholms Sjukhem är kvalitetscertifierat sedan 2011 och miljöcertifierat sedan Kvalitet har alltid varit i fokus för Stockholms Sjukhem och att kvalitetscertifiera vår verksamhet enligt ISO 9001 har varit ett led i arbetet med kvalitet och patientsäkerhet. Vi ser certifieringen som en bekräftelse på den kvalitet vi erbjuder och vårt sätt att arbeta systematiskt med att förbättra och utveckla verksamheten. Tillsammans med våra kvalitetsresultat är certifieringen också en viktig vägledning för den som ska välja i de olika kund- och vårdval som utvecklas inom sjukvård och äldreomsorg i Stockholm. Stockholms Sjukhem fortsätter att rusta för framtiden. Från hösten 2014 kommer vi att kunna erbjuda ytterligare 72 vårdplatser. Vi följer upp vårt ledningssystem med interna och externa revisioner samt med stöd av vår medicinska revisor, som utses av stiftelsens principaler. Vi har också förstärkt vår kompetens i ledningssystem med hjälp av SIQ-utbildning för chefer, processledare och läkare. Patientsäkerhetskulturmätningen 2010 resulterade i handlingsplaner som har genomförts under året. Vi har bland annat arbetat vidare med riskbedömningar, händelseanalyser och med att öka våra avvikelseregi s 4 SJUKHUSDIREKTÖRENS ÖVERSIKT

5 treringar. Vi vill identifiera riskhändelser innan de ger upphov till vårdskada. Sammantaget utgör detta viktiga byggstenar i det ledningssystem som ska vara ett effektivt vårdstöd och säkerställa kvaliteten och patientsäkerhet i vår verksamhet. Den patientsäkerhetskulturmätning som genomfördes hösten 2012 visar ett förbättrat resultat i alla delar. Särskilt viktigt är att vi har förstärkt stödet till patienter och medarbetare vid inträffad negativ händelse i vården. Införandet av ärende hanteringssystemet HändelseVis för avvikelser, synpunkter och klagomål har underlättat och stimulerat registreringarna vilket är vår strävan för att få underlag till ständiga förbättringar. Vi arbetar vidare med strategisk kompetensutveckling och har, tillsammans med chefer och medarbetare, påbörjat ett arbete med att ta fram specifika kompetensmodeller per yrkeskategori. Vår kvalitetsredovisning innehåller i år också ett avsnitt där vi presenterar vårt arbete inom forskning, utbildning och utveckling tillsammans med resultatet av vårt strategiska arbete med kompetensutveckling och övriga HR-frågor. Under 2012 har Stockholms Sjukhem samlat all palliativ vård och avancerad sjukvård i hemmet (ASIH) i ett gemensamt verksamhetsområde. Den 1 juni 2012 blev ASIH vid Brommageriatriken en del av Palliativt Centrum tillsammans med ASIH och specialiserad palliativ slutenvård på Kungsholmen. Genom att samla den palliativa vården i en organisation blir vi mer effektiva, konkurrenskraftiga och flexibla. En gemensam organisation underlättar också kunskapsspridning, kompetensutveckling och förbättringsarbete. Brommageriatriken har under den senare delen av året arbetat med anbudet i kvalitetsupphandlingen för geriatrisk vård. Underlaget till anbudet arbetades fram med hjälp av flera fokusgrupper med patienter, pensionärer, intresseföreningar och medarbetare för att skapa stor delaktighet och lärande inför det nya vårduppdraget. Kvalitetsupphandlingen resulterade i att vårt anbud fick högsta kvalitetspoäng av samtliga anbudsgivare, elva poäng av tolv möjliga. Under året har Rehabcentrum vidareutvecklat nya träningsmetoder som komplement till annan rehabilitering. Rehabcentrum erbjuder idag patienter träning tillsammans med terapihund/rehabhund, medicinsk yoga och TV-spel. Engagemanget i professionella nätverk inom rehabilitering har ökat under året. Vi har genomfört flera stora IT-projekt under Vi har bland annat flyttat vårt journalsystem till landstingets plattform Samverkan Take Care (STC), bytt dokumentationssystem på vård- och omsorgsboendet till SafeDoc och infört e-tjänstekort. Stiftelsens stora projekt med att bygga en ny fastighet för ett hemlikt vård- och omsorgsboende i enlighet med dagens krav engagerar många medarbetare som bidrar med sin kompetens i planeringen. Den nya byggnaden kommer att vara klar för inflyttning under våren Stockholms Sjukhem fortsätter att rusta för framtiden. Vi kommer att renovera våra äldsta vårdbyggnader med start 2013, vilket innebär att vi kan erbjuda ytterligare drygt 70 vårdplatser i våra fastigheter på Kungsholmen från hösten Detta ger oss möjlighet att erbjuda fler SJUKHUSDIREKTÖRENS ÖVERSIKT 5

6 slutenvårdsplatser med kompetent personal till Stockholms läns befolkning i en tid med stor vårdplatsbrist. Våra utmaningar inför är att få förtroende från våra beställare att utföra mer vård till bästa kvalitet! Vårt sätt att arbeta Inom Stockholms Sjukhem planerar vi årets arbete med stöd av gemensamma mål och strategier i våra verksamhetsplaner. Ledning och medarbetare är engagerade i verksamhetsplaneringen, som bygger på de fyra perspektiven: kund/marknad, medarbetare, process/utveckling och ekonomi. För varje perspektiv fastställer vi mål, strategier, nyckeltal och aktiviteter. Dessa delar i verksamheten hör samman och vi följer också våra mål och resultat per perspektiv i månatliga verksamhetsrapporter. Strategier, mål, aktiviteter och resultat kommuniceras regelbundet till alla medarbetare och ger grunden för engagemang och delaktighet. Alla medarbetares insats och kompetens för att erbjuda en säker vård och omsorg av hög kvalitet till patienter och boende blir synlig i våra gemensamma resultat. Vi följer regelbundet upp vår kvalitet och genomför de förbättringar som behövs för att nå våra resultat. Utgångspunkt för förbättringsarbetet är dels inkomna synpunkter och klagomål, dels månatligt resultat vid mätning av våra kvalitetsparametrar. Aktuella kvalitetsparametrar hämtas ur kvalitetsregister, vårdprogram, vårdavtal och vår egen specialistkompetens. För att säkerställa vårdens kvalitet med rätt insatser och kompetens fortsätter vi arbetet med våra vårdprocesser. Vi reviderar vårdprocesser, riskbedömer nya metoder/arbetssätt, säkerställer lagkrav, vårdprogram och tydliggör kompetenskrav. Allt i syfte att undvika dubbelarbete i de tvärprofessionella teamen och att intensifiera vårt arbete med ständiga förbättringar. Vi analyserar vad vi ska göra, hur vi ska utföra arbetet, beslutar om kvalitetsmål och inför förbättringar baserat på våra resultat och de krav som ställs på vården. Ett värdefullt stöd i arbetet är vår FoUU-enhet som bedriver forskning samt stödjer kvalitetsutveckling och införandet av ny kunskap i processerna. Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare och erbjuda medarbetarna en stimulerande och utvecklande miljö. Stockholms Sjukhems satsningar på strategisk kompetensutveckling forsätter under 2013 och det är en medveten investering för framtiden engagerade och professionella medarbetare är vår viktigaste tillgång för att erbjuda en god och säker vård och omsorg. Under 2013 ser vi fram emot att fortsätta arbetet med ständiga förbättringar som resulterar i den bästa vården för våra patienter och boende. Våra grundläggande värderingar omtanke, respekt och kunskap får aldrig bli tomma ord vi kan visa vår kvalitet och vi kan vara stolta över våra resultat! Elisabet Wennlund, sjukhusdirektör 6 SJUKHUSDIREKTÖRENS ÖVERSIKT

7 7

8 Stiftelsen Stockholms Sjukhems inriktning har sedan starten 1867 varit att erbjuda vård och omsorg till långvarigt eller obotligt sjuka i en stimulerande och hemlik miljö. Vi driver idag högkvalitativ vård inom fem områden: geriatrik, palliativ vård, rehabilitering, husläkarmottagning samt vård- och omsorgsboende. Vård och omsorg till långvarigt eller obotligt sjuka På Kungsholmen driver Stockholms Sjukhem palliativ vård, rehabilitering, husläkarmottagning, medicinsk fotsjukvård, träningscenter för rörelsehindrade samt vårdoch omsorgsboende. Vi har 72 vårdplatser fördelade på tre slutenvårdsavdelningar samt 87 platser i vård- och omsorgsboende. Brommageriatriken är ett geriatriskt sjukhus för befolkningen i västra Stockholm och på Mälaröarna. Sjukhuset har 139 vårdplatser fördelade på fem slutenvårdsavdelningar. Vid Brommageriatriken finns även minnesmottagning, primärvårdsrehabilitering och neuroteam. Brommageriatrikens enhet för avancerad sjukvård i hemmet (ASIH), tillhör från och med 1 juni 2012 Palliativt Centrum. Vårdavtal 2012 Vi har vårdavtal med Stockholms stad, Stockholms läns landsting och Karolinska Universitetssjukhuset. Vi erbjuder också vård på enskilt vårdavtal. Avtalen speglar verksamhetens kompetensområden. Alla vårdavtal är så kallade ramavtal, som inte erbjuder någon garanterad vårdvolym. Avtalet på Brommageriatriken är baserat på områdesansvar kopplat till både fast och rörlig ersättning. Geriatrik Stockholms läns landsting Geriatrisk vård, avancerad hemsjukvård, demensutredningar samt rehabilitering på Brommageriatriken. Palliativ vård Stockholms läns landsting Avtal för specialiserad palliativ slutenvård och avancerad sjukvård i hemmet (ASIH). Från och med januari 2013 införs vårdval för palliativ vård, Stockholms Sjukhem är en av de godkända vårdgivarna. Rehabilitering Karolinska Universitetssjukhuset Rehabilitering i sluten vård av patienter med ryggmärgsskador. Stockholms läns landsting Avtal för sjukgymnastik och arbetsterapi för vuxna personer med medfödda eller tidigt förvärvade rörelsehinder. Avtal för specialiserad och profilerad rehabilitering för patienter efter vård på akutsjukhus. Vård- och omsorgsboende Stockholms stad Särskilt boende för personer över 65 år. Övrigt Stockholms läns landsting Husläkarmottagning. Auktorisationen gäller tills vidare. Medicinsk fotsjukvård. Auktorisationen gäller tills vidare. Läkartjänster i särskilda boenden. Auktorisationen gäller tills vidare. Planerad rehabilitering inom området neurologi i sluten vård och dagvård. Auktorisationen gäller tills vidare. Primärvårdsrehabilitering. Auktorisationen gäller till och med och förlängs därefter tills vidare. Enskilda avtal Enskilda avtal om sluten vård med privatpersoner, kommuner eller landsting. 8 VÅRDVERKSAMHETEN

9 Vårdvolym 2012 Avtal Vårddygn Vårddygn Vård- och omsorgsboende Palliativ vård SLL Onkologisk rehabilitering, Karolinska Palliativ vård SLL (ASIH Kungsholmen): målgrupp 1 (vårddygn) målgrupp 2 (besök) Profilerad rehabilitering, SLL Specialiserad rehabilitering, SLL Planerad rehabilitering, SLL Ryggmärgsskador Privat vård Övrigt 11 0 Geriatrisk vård, SLL ASIH, SLL (Bromma): målgrupp 1 (vårddygn) målgrupp 2 (besök) Antal Antal Husläkarmottagningen (listade) Fotsjukvård (besök) Läkartjänster i särskilt boende Primärvårdsrehabilitering Planerad rehabilitering, dagvård Träningscenter M.E.R.A., SLL Intensivbehandlingsveckor Individuella uppföljningsbesök Gruppbehandlingar VÅRDVERKSAMHETEN 9

10 10 VÅRDVERKSAMHETEN

11 Vi arbetar med kvalitet och patientsäkerhet på ett systematiskt sätt i enlighet med patientsäkerhetslagen och kraven på ledningssystem. Kvalitet är graden till vilken verksamheten uppfyller ställda krav. Vi har många och detaljerade krav från våra uppdragsgivare men vi ställer också ytterligare, höga krav på oss själva. Några krav är enkla att mäta medan andra är mer komplicerade. God och säker vård Vår vård är baserad på kunskap och lång erfarenhet inom alla våra vårdområden. Omtanke, respekt och kunskap är grundläggande värderingar. Ett gott bemötande samt patientens och den boendes delaktighet är viktigt för det kontinuerliga patientsäkerhetsarbetet. Vi utgår i varje möte från den enskilda personens individuella behov hans eller hennes fysiska, psykiska och sociala såväl som existentiella behov. Vår grundsyn är tanken om alla människors lika värde. Mål och strategier Stockholms Sjukhems mål som idéburen, icke vinstutdelande organisation är: Att vara topprankade av våra intressenter genom att ha bästa kvalitet Att ha en stark gemensam kunskaps- och värdekultur (omtanke, respekt och kunskap) Vision och mål Visionen för Stockholms Sjukhems patientsäkerhetsarbete är att inga vårdskador ska inträffa. Mål för kvalitet och patientsäkerhet är: God och säker vård där antal vårdskador minskar som resultat av patientsäkerhetsarbete och där verksamheterna uppfyller uppsatta mål 2012 inom områdena: Fall Trycksår Nutrition Vårdrelaterade infektioner (VRI) Basala hygienrutiner och klädregler (BHK) Följsamhet till Kloka Listan Regelbundna läkemedelsgenomgångar (SÄBO) Strategier Processorienterat arbetssätt Vi har alltid fokus på det goda vårdresultatet för den boende och patienten Vi gör rätt från början Vi arbetar med ständiga förbättringar Vi arbetar systematiskt med att föra in ny kunskap Delaktiga medarbetare Engagerat ledarskap och medarbetarskap Samsyn på ledning och styrning Kompetensutveckling vi lär av varandra, av omvärlden och vi tänker nytt Engagemang i nätverk inom våra verksamhetsområden Patientsäkerhet en trygghet för alla Under 2012 genomgick några medarbetare en fördjupad utbildning i patientsäkerhet. Som seminarieuppgift valde gruppen att förkovra sig i webbaserad utbildning och att tillsammans med FoUU skapa ett utbildningsprogram åtkomligt för medarbetarna via intranät. Filmerna behandlar olika aspekter av patientsäkerhet och är producerade i egen regi med hjälp av medarbetare i verksamheten. Filmerna behandlar ett antal centrala frågor som rör patientsäkerhet. Syftet är att öka kunskapen kring arbetet med patientsäkerhet och uppmärksamma riskområden. Syfte att göra vården säkrare för patienterna att stärka patientsäkerhetskulturen att ge alla medarbetare en enhetlig bild av vad patientsäkerhet är och viktiga riskområden PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE 11

12 VÅRA FILMER Film 1. Patientsäkerhet Film 2. Patientsäkerhetsarbete Film 3. Kommunikation och bemötande Film 4. Läkemedel och risker Film 5. Medicintekniska produkter Film 6. VRI evidensbaserad omvårdnad vid kateterbehandling Film 7. Fallrisk Film 8. Delegering inom vård- och omsorgsboendet Film 9. Kvalitetsparametrar Brommageriatriken Processarbetet fortsätter Det processarbete som inleddes 2008 har under de senaste åren utvecklats och successivt kopplats allt tydligare till vårt sätt att leda och utveckla verksamheten och till Vårt sätt att arbeta, vårt ledningssystem. Stockholms Sjukhem är sedan 2011 kvalitetscertifierade enligt ISO Under året har processerna förbättrats och vi har arbetat med systematisk uppföljning och revidering. Förbättringsförslag och ny kunskap förs in kontinuerligt genom att processerna alltid kopplas till senaste gällande vårdprogram, riktlinjer och lagkrav. Aktiviteter som främjar patientens delaktighet har tydliggjorts i vårdprocesserna. Samtliga medarbetare utbildas i processarbete i form av en basutbildning. Utbildningen erbjuds regelbundet till nya medarbetare. Under 2012 har en fördjupad processutbildning genomförts för chefer och andra nyckelpersoner inom organisationen. Patientsäkerhetsberättelse Avvikelser i vården Under 2012 har vi fortsatt arbetet i enlighet med patientsäkerhetslagen för att förbättra våra processer och deras följsamhet till Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete som trädde i kraft den 1 januari Föreskrifterna är gemensamma för hälso- och sjukvård samt socialtjänst. Det går inte att jämföra 2012 års avvikelser med föregående år av flera skäl. Vi har dels genomfört en omorganisation av Sjukvård Kungsholmen, dels infört nya IT-stöd för avvikelsehantering inom sjukvårdsverksamheterna samt inom vård- och omsorgsboendet. Vi har även ändrat klassificeringen av avvikelser i enlighet med Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd. Vår bedömning är att avvikelseregistreringarna har ökat efter införandet av ärendehanteringssystemet HändelseVis och dokumentationssystemet SafeDoc (inom vård- och omsorgsboendet) samt att återföringen till rapportören har förbättrats, vilket var våra mål med införandet. Det systematiska patientsäkerhetsarbetet är en naturlig del av vårt sätt att arbeta framför allt när det gäller förmågan att se risker, rapportera och ställa till rätta saker som gått fel i verksamheten. Kunskap utgående från riskbedömningar och händelseanalyser av avvikelserapporter ger oss nytt gemensamt lärande för att undvika vårdskador och öka patientsäkerheten. Avvikelserna analyseras och kommenteras utförligare under respektive verksamhetsområde. Att antalet registreringar av avvikelser, klagomål och förbättringsförslag ökat är mycket positivt för det fortsatta förbättringsarbetet. Klagomål och synpunkter Att ta emot klagomål och synpunkter på verksamheten, positiva och negativa, är ett av våra förbättringsinstrument. En viktig framgångsfaktor för att lyckas med det systematiska förbättringsarbetet är att skapa ett klimat som gör att patienter, boende, närstående och medarbetare ser varje synpunkt som en utgångspunkt för förbättringar. Synpunkter omhändertas hela tiden i vården men möjligheten till systematisk förbättring kommer när vi kan tydliggöra synpunkter, klagomål och förbättringsförslag på ett sätt som gör att vi kan urskilja mönster och trender. Under de senaste åren har betydelsen av detta blivit tydligare, registreringen har ökat och vi har arbetat mer aktivt med att dokumentera synpunkter från patienter, boende och närstående. 12 PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE

13 TOTALT ANTAL REGISTRERADE AVVIKELSER TOTALT ANTAL REGISTRERADE KLAGOMÅL Sjukvård Kungsholmen Brommageriatriken Vård och Omsorg Sjukvård Kungsholmen Brommageriatriken Vård och Omsorg Brommageriatriken 755, Sjukvård Kungsholmen 594*, Vård- och omsorgsboende 345. * Vi redovisar ett gemensamt resultat för Sjukvård Kungsholmen (Palliativt Centrum + Rehabilitering och Primärvård) för att kunna jämföra med tidigare år. Brommageriatriken 46, Sjukvård Kungsholmen 139*, Vård- och omsorgsboende 20. * Vi redovisar ett gemensamt resultat för Sjukvård Kungsholmen (Palliativt Centrum + Rehabilitering och Primärvård) för att kunna jämföra med tidigare år. Patientsäkerhetskultur och patientsäkerhetslag Under hösten 2010 genomfördes en mätning av patientsäkerhetskulturen hos medarbetarna. Undersökningen genomfördes av Indikator med hjälp av en validerad metod som medger jämförelser mellan enheter och omvärlden. Utifrån enkätresultatet och patientsäkerhetslagen upprättades och genomfördes handlingsplaner på koncern- och verksamhetsnivå. Koncernens handlingsplan innehöll mål för patientsäkerhetskulturen, exem pelvis förbättrad information och förbättrat stöd till patienten vid negativ händelse, samt mål för uppfyllande av patientsäkerhetslagen. Övergripande ambition var en allmänt ökad medvetenhet om patientsäkerhetsarbetet. Resultatet i 2010 års enkät rörande patientsäkerhetskulturen visade att det fanns ett utbrett säkerhetstänkande, en individuell ansvarskänsla och att medarbetarna inte känner någon tveksamhet att rapportera om man ser något som inträffat eller som skulle kunna innebära en patientrisk. Resultaten 2012 visar en förstärkt patientsäkerhetskultur inom flera områden och att stödet till patienten, och även till personalen, vid en negativ hän delse förbättrats. Närmaste chefs engagemang i patientsäkerhetsfrågor är oförändrat högt och det är en markant förbättring av högsta ledningens stöd för patientsäkerhetsarbetet vilket är helt avgörande för att utveckla en stark patientsäkerhetskultur. Resultat I PROCENT, mätning av patientsäkerhetskultur Den röda linjen är Stockholms Sjukhems resultat 2010, den blå markeringen är resultatet Information och stöd till personal vid negativ händelse Information och stöd till patient vid negativ händelse Överlämningar och överföringar av patienter och information Benägenhet att rapportera händelser Sammantagen säkerhetsmedvetenhet Självskattad patientsäkerhetsnivå Min närmaste chefs agerande kring patientsäkerhet Samarbete mellan vårdenheterna Lärandeorganisation 67 Högsta ledningens stöd till patientsäkerhetsarbete Arbetsbelastning och personaltäthet En icke straff- och skuldbeläggande kultur Samarbete inom vårdenheten Öppenhet i kommunikationen 82 Återföring och kommunikation kring avvikelser PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE 13

14 Områden i Patientsäkerhets- riket kulturenkäten Benägenhet att rapportera händelser Sammantagen säkerhetsmedvetenhet Självskattad patientsäkerhetsnivå Min närmaste chefs agerande kring patientsäkerhet Lärandeorganisation Samarbete inom vårdenheten Öppenhet i kommunikationen Återföring och kommunikation kring avvikelser En icke straff- och skuldbeläggande kultur Arbetsbelastning och personaltäthet Högsta ledningens stöd till patientsäkerhetsarbete Samarbete mellan vårdenheterna Överlämningar och överföringar av patienter och information Information och stöd till patient vid negativ händelse Information och stöd till personal vid negativ händelse Resultaten i patientsäkerhetskulturmätningen presenteras som medelvärden på en skala där 100 är starkaste kultur. Riket 2012 anger medelvärdet för samtliga deltagande sjukvårdsverksamheter. Förbättringsarbete Den 1 mars 2012 införde Stockholms Sjukhem, som första privata vårdgivare, HändelseVis. Det är Stockholms läns landstings webbaserade system för hantering av avvikelser. Införandet underlättar rapportering och återkoppling till rapportören. I systemet finns analysverktyg för att kunna analysera avvikelser på ett samlat sätt. Systemet saknar idag rapportverktyg för statistik, men arbetet med detta pågår i Styrgruppen för HändelseVis. Under 2012 har vi genomfört ett projekt om vår journaldokumentation. Avsikten är att under 2013 införa ett nytt sätt att dokumentera för att öka patientsäkerheten och för att effektivisera dokumentationen så att tiden för patientnära arbetet ökar. Under året övergick vi även till det gemensamma journalsystemet Samverkan TakeCare (STC). Övergången föregicks av en noggrann riskanalys med handlingsplan. Ur ett patientsäkerhetsperspektiv gick övergången utan några avvikelser av betydelse. För att bättre möta kraven för dokumentation inom vård- och omsorgsboendet, både avseende hälso- och sjukvårdslagen samt utifrån socialtjänstlagen, infördes ett nytt datoriserat journalsystem, SafeDoc, i hela verksamheten under Vid avtalsuppföljningen med Stockholms Stad noterades förbättringar inom samtliga utvecklingsområden som gällde dokumentation. SafeDoc ger också möjligheter att dokumentera avvikelser inom båda lagrummen (SoL och HSL). Genom införandet av avvikelser i SafeDoc och ändrad klassificering i enlighet med Socialstyrelsen riktlinjer kan vi inte jämföra 2012 års avvikelser med föregående år. Pascal som infördes nationellt under 2012 är ett IT-system för läkemedelsordinationer i APO-dos. Systemet har medfört påtagligt ökade patientrisker i läkemedelshanteringen och därmed avsevärt ökade krav på läkarresurs framför allt i vårt vård- och omsorgsboende. Systemet är under debatt och är även anmält till Socialstyrelsen. Under 2012 har vi även infört e-tjänstekort (förbättrad IT säkerhet). Lokala Gaskommittén har sammanträtt två gånger under året. Patientsäkerheten på gasanläggningen på Kungsholmen har förbättrats genom att tryckövervakare har installerats på avdelning 4 vilket ger en ökad funktionssäkerhet. Gasombud och personal på avdelning 4 har utbildats i hanteringen av funktionen. Ritningar över gasanläggning i hus A Kungsholmen har upprättats. Gasombud på Bromma och Kungsholmen har genomgått utbildning rörande gashantering och båda anläggningarna har riskbedömts i enlighet med riktlinjerna från Centrala Gaskommittén till vilken protokollen inlämnats utan anmärkningar. Egenkontroller Journalgranskningar har genomförts i samtliga verksamheter för att säkerställa att vi arbetar på ett patientsäkert sätt och att dokumentation sker enligt vår dokumentationshandbok. Under 2012 har ett antal medarbetare utbildats för att återkommande genomföra journalgranskningar enligt metodiken Global-Trigger-Tool (GTT). GTT-analys innebär att journaler granskas för hitta signalord (triggers) för patientskada och därefter analysera om denna var ett avsteg från normalt vårdförlopp. Resultaten återförs till verksamhetscheferna som underlag i det fortsatta patientsäkerhetsarbetet. Konsekvensbedömningar och riskanalyser har genomförts vid verksamhetsförändringar, processrevideringar samt vid väsentliga förändringar av styrande dokument. Egenkontrollprogram finns för ett flertal områden, exempelvis kost samt följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler. Uppföljning av mål och analys av verksamheterna sker varje månad. Vi har även uppföljning en gång per kvartal vid verksamhetsgenomgång tillsammans med koncernledningen. Uppföljningen sker med stöd av verksamhetsrapporter där samtliga kvalitetsmål 14 PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE

15 följs upp i perspektiven kund/marknad, medarbetare, process/utveckling och ekonomi. Vi har en kontinuerlig bevakning av ändrade regelverk samt gör en gång per år en genomgång av samtliga lagar och regelverk inom våra ansvarsområden. Styrande dokument revideras systematiskt via vårt dokumenthanteringssystem. Verksamheterna genomgår återkommande interna respektive externa revisioner av följsamhet till gällande lagar, regelverk, certifieringar, interna rutiner och processer. Revisionerna innefattar bland annat ledningssystemet för kvalitet och patientsäkerhetslagen. Resultatet från revisionerna omsätts i en handlingsplan utifrån de förbättringsområden som identifieras. Det sker även en årlig medicinsk revision av en fristående medicinsk sakkunnig och revisionsrapporten tillfogas vår årliga kvalitetsredovisning. Stockholms Sjukhems verksamheter deltar årligen i punktprevalensmätningar avseende följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler (BHK) samt förekomst av trycksår och vårdrelaterade infektioner (VRI). Kvalitetsregister Under 2012 rapporterade vi i följande register: Svenska Palliativregistret Nationella diabetesregistret SveDem WebRehab När det gäller Svenska Palliativregistret så är det framför allt ASIH och den specialiserade palliativa vården som rapporterar i registret. Till Nationella diabetesregistret rapporterar framför allt Husläkarmottagningen. Patientsäkerhetsberättelsen i sin helhet kan beställas från informationsenheten, PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE 15

16 16 MEDARBETARE

17 Människors utbildning, färdigheter, kompetenser och ofta även hälsa beskrivs ibland som en organisations humankapital. Detta begrepp är vanligt inom kunskapsintensiva områden, där det är angeläget att behålla och vidareutveckla medarbetarnas kompetens genom utbildning och annan kompetensutveckling. I detta kapitel presenterar vi ett humankapitalbokslut för Stockholms Sjukhem. Det omfattar både vår FoUU-verksamhet, vårt strategiska arbete med kompetensutveckling samt vårt systematiska arbetsmiljöarbete. Kunskap vår drivkraft för kvalitet och tillväxt Stockholms Sjukhem är en utpräglad kunskapsorganisation där begreppet kunskap tillsammans med omtanke och respekt utgör våra tre grundläggande värderingar. Vårt sätt att arbeta med kunskap Vi inhämtar och kvalitetssäkrar rätt kunskap i vår vård och omsorg genom ett systematiskt och strategiskt arbete där rekrytering av rätt kompetens går hand i hand med kompetensutvecklingsprogram för våra medarbetare. Vår kompetens vilar på kunskap, erfarenhet och attityder. Vi skapar ny kunskap genom eget forskningsarbete där kunskapsluckor, av hög prioritet, i vården beforskas i ett samarbete mellan egen vårdpersonal, Stockholms Sjukhems interna forskningskompetens samt universitet och högskolor. Vi förmedlar kunskap genom medverkan i formella utbildningsprogram inom våra kompetensområden. Det sker dels i samarbete med, och på uppdrag av, universitet och högskolor, dels i egen regi för våra medarbetare och vårdgrannar. Vi använder kunskap i vårt systematiska processarbete där kvalitetsindikatorer, utifrån externa kvalitetskrav såväl som egna interna kvalitetsmått, möjliggör vår ambition att inta en ledande position i utvecklingen av de kompetensområden som vi är verksamma inom. Utbildning Medarbetarnas kompetens är vår viktigaste resurs och vårt viktigaste konkurrensmedel. Vi har under de senaste åren utvecklat ett eget systematiskt arbetssätt kring kompetensutveckling. Målet är att vid varje givet tillfälle ha rätt kompetens för våra uppdrag och våra vårdprocesser. Planeringen för den årliga kompetensutvecklingen inom Stockholms Sjukhem sker i Utbildningsrådet, som leds av FoUU-chefen och där samtliga verksamhetschefer ingår. Varje år sammanställer Utbildningsrådet en koncerngemensam utbildningsplan. Grunden utgörs av analyser av kvalitetsresultat, kunskap från avvikelser och klagomål, medarbetarnas kompetensutvecklingsplaner, krav i vårdavtal, lagar och författningar samt framtagna handlingsplaner utifrån enkäter och riskanalyser. Utbildningsrådet prioriterar och beslutar om utbildningssatsningar för kommande år. Utbildningsplanen ger en samlad bild av den mångfald utbildningstillfällen som våra medarbetare kan ta del av. Av de totalt 146 planerade utbildningsaktiviteterna (breddutbildningar, processrelaterade utbildningar, basutbildningar, verksamhetsspecifika utbildningar samt högskoleutbildningar och konferensdeltagande) som redovisas i utbildningsplanen genomfördes drygt 80 procent. 100 procent av de planerade breddutbildningarna genomfördes. Några utbildningar prioriterades bort under årets lopp och andra påbörjades, men avslutas först under 2013 eller senare. KUNSKAP OCH ENGAGEMANG 17

18 Breddutbildningar 2012 Brandutbildningar Förflyttningsteknik HLR-bas/S-HLR HändelseVis, utbildning Grundläggande miljö- och hållbarhetskunskap Läkemedels miljöeffekter Miljölagstiftning Processutbildning steg 1 Processutbildning steg 2 målgrupp Brandombud och chefer Sjuksköterskor och undersköterskor Samtliga yrkeskategorier Avvikelseombud och chefer Samtliga medarbetare Chefer, miljöombud, läkare Chefer, miljöombud Samtliga medarbetare Chefer, processledare Under 2012 har vi genomfört basutbildningar inom två av våra kompetensområden, demens och palliativ vård. Basutbildningar 2012, antal deltagare Utbildning Demens Palliativ vård Intern utbildning Stockholms Sjukhem har fortsatt att medvetet satsa på intern utbildning av medarbetare inom våra profilområden. Inom rehabilitering har till exempel tjugo medarbetare på Rehabcentrum erhållit ett strokekompetensbevis efter ett standardiserat tvärprofessionellt utbildningsprogram. Ett tjugotal medarbetare har påbörjat en ny utbildningsomgång. Strokekompetensutbildningen har genomförts med egna medarbetare som föreläsare vilket är i linje med vårt sätt att arbeta som en lärande organisation. På Brommageriatriken har över 200 medarbetare tagit del av utbildning om bemötande utifrån våra värderingar omtanke, respekt och kunskap. Under 2012 hade utbildningen ett särskilt fokus på teamarbete. Vård- och omsorgsboendet har infört ett nytt dokumentationssystem, SafeDoc, vilket krävde utbildning av samtliga användare, cirka 100 medarbetare. Under hösten 2012 påbörjades även en stor utbildningssatsning i kontaktmannaskap inom vård och omsorg. Ovanstående utbildningar utgör exempel på att vi inom Stockholms Sjukhem är medvetna om betydelsen av en gemensam kunskapsbas. Såväl systematik som långsiktighet ingår i vår strategi avseende utbildning som del av kompetensutveckling. Extern utbildning För ett tjugotal medarbetare har kompetensutveckling inneburit universitets- och högskolestudier, exempelvis i form av magisterutbildning i palliativ vård eller diabetesvård. Några har gått handledarutbildning vilket bidrar till att vi bättre kan ta hand om studenter under verk 18 KUNSKAP OCH ENGAGEMANG

19 samhetsförlagd utbildning (VFU). Handledarutbildning ökar även våra förutsättningar att professionellt ta hand om nyanställd personal. Många medarbetare vid Stockholms Sjukhem anlitas som föreläsare av högskolor och universitet samt av arrangörer av kortare utbildningar och kurser. Ett exempel är den andra nationella konferensen i palliativ vård som arrangerades av Stockholms Sjukhem, Ersta Sköndal Högskola, Ersta diakoni samt Nationella Rådet för Palliativ Vård. Ett trettiotal medarbetare deltog på konferensen, varav många medverkade aktivt som föreläsare. Utveckling Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Stockholms Sjukhem erbjuder en stimulerande utbildningsmiljö. Under 2012 erbjöd vi hundratals veckor i verksamhetsförlagd utbildning (VFU) för vårdstudenter inom olika yrkeskategorier. Vi hade till exempel sammanlagt 262 utbildningsveckor för sjuksköterskestudenter (146 veckor på Kungsholmen och 116 veckor på Brommageriatriken). En viktig del av vår verksamhetsutveckling under 2012 har varit att utveckla den verksamhetsförlagda utbildningen. Vi är stolta över att Palliativ Centrum erhöll extern finansiering för att utveckla VFU för våra studenter. Under 2012 har vi genom detta projekt utökat antalet platser samtidigt som vi stärkt VFU genom inslag av seminarier och föreläsningar. Det är viktigt att studenter under sin utbildning får ta del av vården av svårt sjuka och döende patienter inte bara i teorin utan även i klinisk verklighet. Detta projekt är helt i linje med Stockholms läns lands tings Framtidsplan för hälso- och sjukvården, där palliativ vård beskrivs som ett utvecklingsområde, samt med Nationellt vårdprogram för palliativ vård där man poängterar betydelsen av utbildning. Nationellt vårdprogram för palliativ vård Flera medarbetare på Stockholms Sjukhem har aktivt medverkat genom sin specifika kliniska och akademiska expertis vid framtagningen av Nationellt vårdprogram för palliativ vård Vårdprogrammet används i palliativ vård såväl nationellt som inom vår egen verksamhet. Liverpool Care Pathway Liverpool Care Pathway (LCP) är en standardiserad vårdplan för vård av döende som har utarbetats i Storbritannien där den använts i 15 år. LCP är ett strukturerat arbetssätt också för introduktion och utbildning av personal. Vårdplanen innehåller ett antal definierade mål för uppföljning och utvärdering av arbetssättet. LCP är ett exempel där Stockholms Sjukhem har tagit en nationellt ledande roll när det gäller utveckling av den palliativa vården. Vid årsskiftet 2011/2012 hade 145 enheter registrerat sig som LCP-användare i Sverige. Under 2012 har ytterligare 49 enheter (två hemsjukvårdteam, 14 sjukhusavdelningar och 33 vård- och omsorgsboenden) anslutit sig som LCP användare. Forskning Ett femtiotal personer har varit regelbundet verksamma vid Stockholms Sjukhems FoUU-enhet, med ett antal disputerade forskningsledare som ansvariga för projektgrupper. Åtta professorer, fem docenter samt ytterligare ett drygt tiotal disputerade forskare har varit knutna till stiftelsens FoUU-enhet under Tio doktorander har bearbetat sina avhandlingsprojekt. FoUU-enheten har erhållit omfattande externt forskningsstöd, till exempel från landstingets FoUU-medel och från Cancerfonden. Den externa finansieringen av Stockholms Sjukhems forskning har överstigit fem miljoner. Forskningen har spänt över ett brett område av Stockholms Sjukhems vårdområden, från värdighet i äldreomsorgen till ortopedisk rehabilitering, neurorehabilitering och existentiella aspekter på palliativ vård i livets absolut sista tid. Under året har Stockholms Sjukhem genom sin FoUU-enhet genomfört Sveriges andra nationella konferens i palliativ vård med över 600 deltagare. Under 2012 har cirka 45 forskningsprojekt bedrivits, sammanfattade i en projektkatalog där forskningsprocessens struktur, syfte, ekonomi, samt progress uppdateras varje halvår. Dessutom värderas klinisk tillämpbarhet av uppnådda resultat i samband med varje projekts avslut. Kvalitetsresultat Resultatet av vår strategiska kompetensutveckling mäter vi i vår årliga medarbetarundersökning med följande nyckeltal: Medarbetarenkät, skala Arbetsklimat där kompetens och kunskap värdesätts. 3,9 3,9 3,9 Jag har arbetsuppgifter där min erfarenhet och förmåga tas tillvara. 4,1 4,1 4,0 Jag tar initiativ till att skaffa mig rätt kompetens. 4,3 4,3 4,3 Jag har haft medarbetarsamtal de senaste 12 månaderna 88 % 88 % 85 % varav har en personlig utvecklingsplan 79 % 77 % 63 % KUNSKAP OCH ENGAGEMANG 19

20 Grunden till utveckling ligger i att medarbetare känner trygghet, tillit till sin chef och upplever en hög grad av trivsel. För oss innebär det en ständig strävan efter ett utvecklat och värderingsstyrt ledarskap. Under 2012 har vi fortsatt vårt program för att utveckla förändringsledare och vi mäter även detta i medarbetarundersökningen. Ledarskapsindex, skala Min chef är bra på att informera och kommunicera Min chef är bra på att uppmuntra och motivera Min chef ser till att resultat verkligen åstadkommes Min chef är bra på att delegera arbetsuppgifter, ansvar och befogenheter Min chef är pådrivande när det gäller att utveckla vårt sätt att arbeta Systematiskt arbetsmiljöarbete Det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerar väl i organisationen. Årets skyddsronder genomfördes omsorgsfullt och med stort engagemang. Varje enhet har tagit fram årliga handlingsplaner utifrån resultatet som följs upp på arbetsplatsträffarna. Arbetsskador Antal anmälda arbetsskador Antal arbetsskador som lett till sjukskrivning Under 2012 har vi bytt till ärendehanteringssystemet HändelseVis för att registrera arbetsskador. I och med införande av systemet, nya förbättrade rutiner, ökad information och större fokus på noggrann rapportering ökade antalet anmälda arbetsskador. Vår bedömning är att antalet faktiska arbetsskador inte har ökat och det har heller inte medfört fler sjukskrivningar än tidigare. HändelseVis är ett system som beskriver verkligheten på ett mer korrekt sätt. Analys, åtgärd/ förbättringar, dokumentation och uppföljning av arbetsskadeanmälningar sker systematiskt i ärendehanteringssystemet och hanteras av ansvarig chef. Under året har vi, som processen beskriver, genomfört två koncerngemensamma samverkansmöten. Vårens möte ägnas i huvudsak åt koncernens systematiska arbetsmiljöarbete där vi redovisade, diskuterade och följde upp sjukfrånvaro, personalomsättning, arbetsskador, skyddsrond och övriga aktiviteter som medför förbättringar i våra processer och är vår grund för att säkerställa en bra arbetsmiljö. Höstens koncerngemensamma samverkansmöte ägnas åt verksamhetsplanering och budgetplanering för kommande år. Våra verksamheter på Bromma och Kungsholmen har sammanlagt minst elva samverkansmöten per år och vi har månatliga arbetsplatsträffar (APT) på alla enheter. Vid dessa möten kommuniceras resultat från verksamhetsrapporterna. Vid den årliga medarbetarundersökningen var svarsfrekvensen 83 procent (83 procent 2011, 86 procent 2010). Intervallet för organisationer i kommuner och landsting ligger mellan 75 och 85 procent och för privata näringslivet (alla branscher) ligger intervallet mellan 80 och 90 procent. Resultatet av medarbetarundersökningen pekade på ett fortsatt starkt ledarskap och en tydlig förstärkning av oss som attraktiv arbetsgivare. I övrigt var resultatet i stort sett oförändrat jämfört med föregående år (se tabeller sidan 19 20). Friskvård I december lanserade vi vår nya lösning för flexibla förmåner och öppnade portalen Minsidan där medarbetarna snabbt och enkelt kan få information om lön och förmåner på ett och samma ställe. Det är ett led i vårt arbete att fortsätta säkra vår attraktionskraft som arbetsgivare och därigenom bibehålla en god och säker vård. Andelen medarbetare som använder sitt friskvårdsbidrag är fortsatt hög. I samband med lanseringen av Minsidan den 1 december 2012 bytte vi leverantör av friskvårdstjänster. December är den månad då flest medarbetare brukar använda sin friskvårdsförmån. Eftersom antalet som redan utnyttjat sitt bidrag till och med november var högt bedömer vi att det totala antalet medarbetare som använt sitt friskvårdsbidrag under 2012 har ökat ytterligare jämfört med föregående år. Sjukfrånvaro Sjukfrånvaron har ökat inom hela Stockholms Sjukhem. Störst är ökningen inom vård- och omsorgsboende. Ökningen beror på flera längre sjukskrivningar och en ökad korttidsfrånvaro. De längre sjukskrivningarna är analyserade och är inte relaterade till brister i arbetsmiljön eller förslitningsskador. Den ökade korttidsfrånvaron på hela Stockholms Sjukhem är kopplade till de flertalet svåra influensor som drabbade verksamheten i kvartal ett. Sjukfrånvaro Sjukvård 5,0 % 4,6 % 5,2 % Vård- och omsorgsboende 7,7 % 6,9 % 5,3 % Total sjukfrånvaro 5,3 % 4,7 % 4,6 % 20 KUNSKAP OCH ENGAGEMANG

21 En jämförelse med andra vårdgivare visar att sjukfrånvaron hos ideella vårdgivare ligger på 5,0 6,6 procent för Sjukfrånvaron inom Stockholms läns landsting var 5,2 procent och sjukfrånvaron inom Stockholms stad var 5,9 procent (2011). Kompetensförsörjning Stockholms Sjukhem har drygt 700 medarbetare. Andelen kvinnor är 86 procent och inom chefsbefattningarna utgör kvinnorna 75 procent. Personalomsättningen på Stockholms Sjukhem har ökat till 10,5 procent under 2012 (8,1 procent 2011, 5,6 procent 2010 ). Ökningen är större inom geriatriken än inom övriga delar av verksamheten. Analysen visar ingen enskild orsak men förklaras bland annat av en ökad konkurrens om medarbetare inom geriatrisk vård. Andra ideella vård givare inom vård och omsorg ligger på 6 14 procent i personalomsättning. Kompetensmodell Stockholms Sjukhem har beslutat att implementera en kompetensmodell. Under hösten 2012 påbörjades arbetet med att verksamhetsanpassa kompetensmodellen för sjuksköterskor och undersköterskor på Brommageriatriken och Rehabcentrum. Modellen togs positivt emot av medarbetare för respektive yrkesgrupp. Vi ser implementeringen av kompetensmodell som en viktig del i koncernens framtida, strategiska kompetensutveck ling och planerar att kompetensmodellen ska vara införd för samtliga yrkesgrupper under år Etik Etikgruppen inom Stockholms Sjukhem arbetar på uppdrag av sjukhusdirektören och gruppens arbete ska stimulera medarbetarna till en etisk dialog med utgångspunkt från våra värderingar omtanke, respekt och kunskap. HR-chefen är sammankallande, gruppmedlemmarna kommer från olika delar av verksamheten och utses av respektive verksamhetschef. Uppdraget är personligt och deltagarna utses för en tid av två år. Från och med 2012 ingår även en av stiftelsens principaler i Etikgruppen. Etikgruppen träffades fyra gånger under 2012 och har bland annat arbetat med Göran Rosenbergs bok Plikten, profiten och människan och planerat för en öppen etikföreläsning med Göran Rosenberg på Kungsholmen respektive Bromma. För oss tar ett tydligt ledarskap avstamp i våra grundläggande värderingar omtanke, respekt och kunskap. Trygga ledare skapar trygga medarbetare. BROMMAGERIATRIKEN 21

22 22

23 Verksamheten vid Brommageriatriken omfattar geriatrisk slutenvård samt öppenvård i form av minnesmottagning och öppenvårdsrehabilitering. Uppdraget innebär ett befolkningsansvar för personer fyllda 65 år som är i behov av geriatrisk vård. Geriatrisk vård, minnesmottagning, och primärvårdsrehabilitering Brommageriatriken har ansvar för geriatrisk vård och minnesutredning för dem som bor i de västra stadsdelarna i Stockholms stad (Bromma, Hässelby-Vällingby, Spånga-Tensta, Rinkeby-Kista) samt inom Ekerö kommun. I vårt avtal med Stockholms läns landsting (SLL) ingår en viss öppenvårdsrehabilitering såsom dagrehabilitering och stroketeam. Under året har landstinget beslutat om och infört vårdval för primärvårdsrehabilitering. Vi har valt att auktorisera oss för primärvårdsrehabilitering som ingår i vårdval Stockholm. Verksamheten startade den 1 oktober 2012 under namnet Rehabcentrum Bromma. Våra huvudprocesser Brommageriatrikens huvudprocesser är Geriatriska vårdtillfället, Demensutredning, Neuroteam, Primärvårdsrehabprocessen samt ett antal delprocesser såsom sår, fallprevention, nutrition och läkemedel. ASIH Bromma är från och med 1 juni 2012 organiserad under Palliativt Centrum. Huvudprocess Geriatriska vårdtillfället Inriktningen inom den slutna vården är allmängeriatrisk vård och rehabilitering, vilket bedrivs vid fem vårdavdel ningar med sammanlagt 139 vårdplatser. Vårdavdelning arna är delvis specialiserade inom ortopedisk rehabilitering, hjärta/kärl- och lungsjukdomar, onkologi och palliativ vård samt stroke och strokerehabilitering. I oktober 2011 öppnade vi en ny avdelning med 19 vårdplatser efter förfrågan från Stockholms läns landsting. Vårdproduktionen på denna avdelning regleras i ett särskilt avtal som innebär möjlighet att vårda patienter även från andra delar av länet samt att vårda patienter som inte ingår i den avtalade geriatriska målgruppen, men som har närliggande behov. Den geriatriska slutenvården bedrivs således under två vårdavtal. Vårdproduktionen har ökat med cirka 10 procent och medelvårdtiden har minskat marginellt under Två vårdplatser har funnits för specialiserad palliativ slutenvård. Sluten vård totalt Antal remisser Antal vårddygn Antal vårdtillfällen Medelvårdtid (antal dagar) 10,98 11,0 11,19 Medelbeläggning 91,2 % 95,5 % 96,4 % Medelålder 84 år 84 år 84 år Andelen kvinnor 65,4 % 62,2 % 64,2 % Andel patienter från hemmet/ SÄBO 13,4 % 17,3 % 18,7 % Andel patienter från akutmottagning 30,4 % 29,1 % 28,4 % Andel patienter från akutsjukhusens slutenvårdsavdelningar 53,6 % 53,6 % 52,9 % Vi arbetar i multiprofessionella team med läkare, sjuksköterskor, undersköterskor. Sjukgymnaster, arbetsterapeuter, logopeder, dietist och kurator kompletterar teamet som arbetar med och rehabiliterar patienten och bidrar med sin yrkesspecifika kompetens. I samband med utskrivning säkerställer respektive yrkesgrupp att patienter som har ett fortsatt medicinskt och/eller rehabiliteringsbehov får detta tillgodosett. Målet är att varje patients hemgång ska vara trygg och säker. I vissa BROMMAGERIATRIKEN 23

Kvalitet som gör skillnad är en vinst för alla

Kvalitet som gör skillnad är en vinst för alla Kvalitetsredovisning & Verksamhetsberättelse 2011 1 INNEHÅLL Kvalitet som gör skillnad är en vinst för alla 3 Vård och omsorg till långvarigt eller obotligt sjuka 6 God och säker vård 9 Patientsäkerhetsberättelse

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE KVALITETSBOKSLUT PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE KVALITETSBOKSLUT PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE KVALITETSBOKSLUT PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE 2014 1 INLEDNING 3 1.1 VÄSENTLIGA HÄNDELSER 2014 4 2 SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE 6 2.1 IT- OCH E-HÄLSOTJÄNSTER 8 2.2 MILJÖBOKSLUT 9 3

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE KVALITETSBOKSLUT PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE KVALITETSBOKSLUT PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE KVALITETSBOKSLUT PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE 2013 1 INLEDNING 3 1.1 VÄSENTLIGA HÄNDELSER 2013 4 2 SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE 5 2.1 IT- OCH E-HÄLSOTJÄNSTER 6 2.2 MILJÖBOKSLUT 7 3

Läs mer

Carema Care. Kvalitetsbokslut 2011 2012. kvalitet inom äldreomsorg och funktionsnedsättning. Foto: Nathan Grossman

Carema Care. Kvalitetsbokslut 2011 2012. kvalitet inom äldreomsorg och funktionsnedsättning. Foto: Nathan Grossman Carema Care Kvalitetsbokslut 2011 2012 kvalitet inom äldreomsorg och funktionsnedsättning Foto: Nathan Grossman Carema Cares kvalitetsbokslut innefattar år 2011 samt första halvåret 2012 Foto där inte

Läs mer

Patient- och brukarsäkerhetsberättelse TioHundra AB 2011

Patient- och brukarsäkerhetsberättelse TioHundra AB 2011 Patient- och brukarsäkerhetsberättelse TioHundra AB 2011 2012-02-21 Kvalitetsenheten Lena Kallin-Persson Innehållsförteckning Inledning 3 Organisation TioHundra AB 4 Övergripande mål och strategier 5 Organisatoriskt

Läs mer

Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet

Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

MILJÖ- OCH KVALITETSBOKSLUT CAPIO GERIATRIK NACKA 2013

MILJÖ- OCH KVALITETSBOKSLUT CAPIO GERIATRIK NACKA 2013 MILJÖ- OCH KVALITETSBOKSLUT CAPIO GERIATRIK NACKA 2013 1 1 INTRODUKTION... 4 2 VERKSAMHETSIDÉ... 4 3 KUNSKAPSBASERAD OCH ÄNDAMÅLSENLIG HÄLSO- OCH SJUKVÅRD. 8 3.1 SVENSKA PALLIATIVREGISTRET... 8 3.2 SVENSKA

Läs mer

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Revisionsrapport Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Jean Odgaard Certifierad kommunal revisor Lunds kommun Adrian Göransson revisionskonsult Christel Eriksson Certifierad kommunal

Läs mer

Godkännande av föredragningslista samt val av justerare. Föregående protokoll.

Godkännande av föredragningslista samt val av justerare. Föregående protokoll. UTSKICK Datum 2015-03-19 Sida 2(15) Socialnämnden SN Punkt 1 Godkännande av föredragningslista samt val av justerare. Föregående protokoll. Förvaltningens förslag till beslut Socialnämnden godkänner föredragningslistan

Läs mer

Kvalitets-, miljö- och patientsäkerhetsberättelse. Primärvårdsrehab

Kvalitets-, miljö- och patientsäkerhetsberättelse. Primärvårdsrehab 2014 Kvalitets-, miljö- och patientsäkerhetsberättelse Primärvårdsrehab Ständig kvalitetsutveckling vägen till fortsatt förtroende Alla vi som arbetar inom sjukvården är i en förtroendebransch. Människor

Läs mer

Vårt arbete med säkerhet för våra kunder 2012. Patient- och brukarsäkerhetsberättelse Kvalitetsberättelse TioHundra AB

Vårt arbete med säkerhet för våra kunder 2012. Patient- och brukarsäkerhetsberättelse Kvalitetsberättelse TioHundra AB Vårt arbete med säkerhet för våra kunder 2012 Patient- och brukarsäkerhetsberättelse Kvalitetsberättelse TioHundra AB INNEHÅLL Inledning 3 Sammanfattning 4 Kvalitets- och säkerhetsarbete i TioHundra AB

Läs mer

ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING

ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR EGEN REGI/ ÄLDREOMSORG SID 1 (41) 2012-04-17 Verksamhetsbeskrivning till stadens Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2012 Anders Broberg Verksamhetschef

Läs mer

Vårt arbete med säkerhet för våra kunder 2013. Patient- och brukarsäkerhetsberättelse Kvalitetsberättelse TioHundra AB

Vårt arbete med säkerhet för våra kunder 2013. Patient- och brukarsäkerhetsberättelse Kvalitetsberättelse TioHundra AB Vårt arbete med säkerhet för våra kunder 2013 Patient- och brukarsäkerhetsberättelse Kvalitetsberättelse TioHundra AB INNEHÅLL Inledning/sammanfattning 3 Kvalitets-, patient- och brukarsäkerhetsarbete

Läs mer

KVALITETS- OCH PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE

KVALITETS- OCH PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE 2013 KVALITETS- OCH PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE INNEHÅLL Förord 3 Övergripande mål och strategier 5 Kunskapsbaserad och ändamålsenlig hälso- och sjukvård 9 Säker hälso-och sjukvård 15 Patientfokuserad hälso-

Läs mer

Palliativ Vård i SÄBO PVIS-projektet i Stockholms län från start till mål

Palliativ Vård i SÄBO PVIS-projektet i Stockholms län från start till mål 1 Författare Christina Riddebäck är legitimerad sjuksköterska och projektledare för det sammanhållna projektet, Palliativ Vård i SÄBO. Christina har lång erfarenhet som distriktssköterska och som ledare

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Patientsäkerhetsberättelse för Landstinget i Östergötland år 2013 Jenni Fock, processledare omvårdnad Martin Magnusson, utvecklingschef D-nr LiÖ 2014-296 www.lio.se Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre - team Stockholms län - Årsrapport 1/1 2012 31/12 2012 Årsrapport 1/1 2011 31/12 2011

Bättre liv för sjuka äldre - team Stockholms län - Årsrapport 1/1 2012 31/12 2012 Årsrapport 1/1 2011 31/12 2011 Bättre liv för sjuka äldre - team Stockholms län - Årsrapport 1/1 2012 31/12 2012 Årsrapport 1/1 2011 31/12 2011 Anna Larsson, Äldrecentrum Ann-Kristin Andersson, Äldrecentrum Britten Askestad, Äldrecentrum

Läs mer

Diarienummer: LS-LED15-0227 Verksamhetsberättelse 2014 Länssjukvårdsnämnden Helår 2014 Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Länssjukvårdsnämnden, Verksamhetsberättelse

Läs mer

Vägvisaren. Ledningssystem fo r systematiskt kvalitetsarbete

Vägvisaren. Ledningssystem fo r systematiskt kvalitetsarbete Vägvisaren Ledningssystem fo r systematiskt kvalitetsarbete Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Varför ett ledningssystem?... 3 1.2 Definition av ledningssystem... 3 1.3 Definition av kvalitet...

Läs mer

Capio Årsöversikt 2013 BOTA LINDRA TRÖSTA

Capio Årsöversikt 2013 BOTA LINDRA TRÖSTA Capio Årsöversikt 2013 BOTA LINDRA TRÖSTA Innehåll Detta är Capio 1 Inriktning och omvärld 1 Mission och vision 2 Koncernchefens kommentar 4 Capio-modellen 6 Basen 7 Metoden 8 Praktiken 10 Kvalitetsarbete

Läs mer

Årsredovisning 2012 Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Årsredovisning 2012 Sahlgrenska Universitetssjukhuset Årsredovisning 2012 Sahlgrenska Universitetssjukhuset Innehållsförteckning S ammanfattning... 5 S Us uppdrag och uppföljning av vårdöverenskommelsen... 8 Patientperspektivet... 9 Sjukhusets mål i patientperspektivet...

Läs mer

Kvalitets-, miljö- och patientsäkerhetsberättelse. Fysiologlab

Kvalitets-, miljö- och patientsäkerhetsberättelse. Fysiologlab 2014 Kvalitets-, miljö- och patientsäkerhetsberättelse Fysiologlab Ständig kvalitetsutveckling vägen till fortsatt förtroende Alla vi som arbetar inom sjukvården är i en förtroendebransch. Människor ger

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2012. Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Patientsäkerhetsberättelse 2012. Sahlgrenska Universitetssjukhuset Patientsäkerhetsberättelse 2012 Sahlgrenska Universitetssjukhuset Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Övergripande mål och strategier...3 Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet...5 Struktur

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2014 Socialförvaltningen

Kvalitetsbokslut 2014 Socialförvaltningen Kvalitetsbokslut 2014 Socialförvaltningen Innehåll Sid 1. Inledning 5 2. Förvaltningsövergripande... 5 2.1 Systematiskt kvalitetsarbete. 5 2.2 Samverkan 6 2.3 Processer och rutiner 7 2.4 Personalens medverkan

Läs mer

Samlad kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse

Samlad kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse OMVÅRDNAD GÄVLE Samlad kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse Omvårdnad Gävle 2013 2014-03-17 Lisa Hartung, MAS Britt Aspgren, MAS Patrik Bergman, kvalitetscontroller 1 INNEHÅLL Sammanfattning 3 Inledning

Läs mer

AKADEMISKA SJUKHUSET

AKADEMISKA SJUKHUSET AKADEMISKA SJUKHUSET Kvalitetsbokslut 2013 Innehållsförteckning 3 Inledning 4 En dag på Akademiska 5 Akademiska sjukhusets kvalitetsbokslut 2013 5 Akademiska och omvärlden 6 Översikt från god vård-perspektivet

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Patientsäkerhetsberättelse År 2014 AISAB AMBULANSSJUKVÅRDEN I STORSTOCKHOLM AB Innehållsförteckning Inledning 3 Sammanfattning 3 Övergripande mål och strategier 4 Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet

Läs mer

Patientsäkerhet och kvalitetsberättelse 2014

Patientsäkerhet och kvalitetsberättelse 2014 Sida 1 av 25 Patientsäkerhet och kvalitetsberättelse 2014 Folktandvården Stockholms län AB Sida 2 av 25 Innehållsförteckning Patientsäkerhet och kvalitetsberättelse 2014... 1 Sammanfattning... 4 1. Övergripande

Läs mer

Liv och hälsa i Västernorrland. Landstingsplan 2015-2017 BESLUTAD I LANDSTINGSFULLMÄKTIGE 2014-02-25--26

Liv och hälsa i Västernorrland. Landstingsplan 2015-2017 BESLUTAD I LANDSTINGSFULLMÄKTIGE 2014-02-25--26 Liv och hälsa i Västernorrland Landstingsplan 2015-2017 BESLUTAD I LANDSTINGSFULLMÄKTIGE 2014-02-25--26 2 Landstingsplan 2015-2017 Innehåll 1. Landstinget Västernorrlands vision 5 2. Grundläggande värderingar

Läs mer

Att mäta patientsäkerhetskultur TIPSGUIDE FRÅN MÄTNING TILL ÅTGÄRDER

Att mäta patientsäkerhetskultur TIPSGUIDE FRÅN MÄTNING TILL ÅTGÄRDER Att mäta patientsäkerhetskultur TIPSGUIDE FRÅN MÄTNING TILL ÅTGÄRDER Förord Rådande säkerhetskultur är avgörande för vilken säkerhet en verksamhet kan uppnå. Att mäta säkerhetskulturen är ett första steg

Läs mer