Kompetensförsörjning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kompetensförsörjning"

Transkript

1

2 Revisionsrapport Kerstin Svensson Cert. kommunal revisor Kompetensförsörjning Nyköpings kommun

3 Innehållsförteckning 1. Uppdrag Bakgrund Revisionsfråga Metod och avgränsning Kompetensförsörjning i Nyköpings kommun Beslut av fullmäktige Styrdokument Granskningens resultat Personal- och kompetensförsörjningsbehov Kommunövergripande Divisionsnivå Bedömning Ansvar och organisation Bedömning Chefsstöd Bedömning Effekter av åtgärder Bedömning Sammanfattning och revisionell bedömning Nyköpings kommun

4 1. Uppdrag 1.1. Bakgrund Nyköpings befolkning ökar, vilket ger ökade skatteintäkter men ställer också krav på den kommunala servicen. Andelen äldre är högre i kommunen både jämfört med länet och med riket, medan andelen personer i arbetsför ålder 1 är lägre. Detta ställer krav på den kommunala organisationen att, som arbetsgivare, både attrahera nya medarbetare och att upprätthålla kompetens hos befintlig personal. Revisorerna har i sin risk- och väsentlighetsbedömning funnit skäl att granska kommunens arbete med framtida kompetensförsörjning. Revisorerna i Nyköpings kommun har gett Kommunal Sektor inom i uppdrag att genomföra granskningen Revisionsfråga Den övergripande revisionsfrågan ska besvara om kommunstyrelsen i sin roll som produktionsstyrelse bedriver ett ändamålsenligt kompetensförsörjningsarbete för att säkra behov av personal och kompetens. Följande kontrollfrågor utgör grund för bedömning av den övergripande revisionsfrågan: Har kommunstyrelsen/produktionsstyrelsen tydliggjort vilket personal- och kompetensförsörjningsbehov som finns/kommer att finnas? Finns ett tydligt ansvar och en organisation för - framtida kompetens- och personalförsörjning - kompetensutveckling av befintlig personal? Har kommunstyrelsen/produktionsstyrelsen säkerställt att cheferna har ett tillräckligt stöd och underlag för att hantera - framtida kompetens- och personalförsörjning - kompetensutveckling av befintlig personal? Säkerställer kommunstyrelsen/produktionsstyrelsen att vidtagna åtgärder ger önskvärd effekt? 1.3. Metod och avgränsning Granskningsobjekt är kommunstyrelsen i sin roll som produktionsstyrelse och granskas avseende det kommunövergripande arbetet. För att verifiera arbetet inom verksamheterna görs en fördjupning inom vård och omsorg. Granskningen har genomförts genom dokumentstudier samt intervjuer med HRansvarig på kommunövergripande nivå och HR-konsult och utvecklingsledare inom år Nyköpings kommun 1 av 16

5 Division Social omsorg samt med två områdeschefer inom vård och omsorg. Därutöver har nämndsansvarig tjänsteman (Vård- och omsorgsnämnden) intervjuats. Samtliga intervjuade har beretts möjlighet att sakgranska rapporten. Dokumentgranskningen har omfattat Budget 2014 Flerårsplan , internöverenskommelser för vård och omsorg, Personalpolicy för Nyköpings kommun, protokoll samt reglementen. Därutöver har vi tagit del av uppföljningar, statistik och stödjande dokument inom personalområdet. Nyköpings kommun 2 av 16

6 2. Kompetensförsörjning i Nyköpings kommun 2.1. Beslut av fullmäktige Fullmäktige har i sin vision Nyköping 2020 angett hur den kommunala verksamheten ska utvecklas fram till år Ett av målen för Hållbar utveckling är att befolkningen ska öka med cirka 700 invånare per år. Förändringar i olika åldersgrupper förväntas leda till att behovet av ramtilldelning mellan olika nämndområden kommer att förändras. För den kommunala organisationen fokuseras effektivitet och kvalitet. Områden som bland annat anges som väsentliga är aktiv arbetsplatsutveckling och kompetensöverföring i samband med personalavgångar. I Budget 2014 och flerårsplan gör fullmäktige de markeringar och inriktningar som avser innevarande år och planperioden. Ett övergripande mål med bäring på aktuell granskning anges - Nyköpings kommun ska stärka sin ställning som en attraktiv arbetsgivare. Exempel på aktiviteter kopplade till målet är: - Uppföljning av heltidsprojektet och att under planperioden stödja breddinförande av heltider inom den tidigare Vård- och omsorgsdivisionen. - Satsning på Centrum för ungdomspraktik. - Att rusta chefer att möta förändringar i arbetsgrupper kommer att bli allt viktigare i ledarskapsinsatser baserat på arbetsrätt och professionellt bemötande. - Satsningen på samverkansutbildning tillsammans med de fackliga organisationerna fortsätter. - Förankring av riktlinjerna för mångfald samt implementering av de åtgärder som följer av riktlinjen. - Planering och uppföljning av medarbetarenkät som genomförs under Fullmäktige har också gett ett särskilt uppdrag till Vård- och omsorgsnämnden att utreda och föreslå de framåtsyftande utvecklingslinjer som måste starta redan under planperioden. I utredningen bör såväl alternativa boendeformer som civilsamhällets möjligheter att bidra till bra omvårdnad prövas liksom andra goda idéer och erfarenheter som prövats i andra kommuner i och utanför Sverige.. Återrapportering ska ske till fullmäktige senast i december Styrdokument Förutom ovan nämnda vision och budgetdokument finns en personalpolicy antagen av fullmäktige Dokumentet tar sin utgång i visionen för 2020 och be- Nyköpings kommun 3 av 16

7 skriver innehåll, mål, indikatorer samt ansvar för uppföljning inom följande områden: Personalförsörjning indikator är uppföljning av andel medarbetare med relevant kompetens och uppföljning av riktlinjer för rekrytering. Arbetsplatsutveckling, ledarskap och samverkan indikator är regelbundna medarbetarundersökningar med analys och stödinsatser. Arbetsmiljö och hälsa indikator är uppföljning av HRI-värden och av att alla arbetsplatser genomför åtgärder enligt handlingsplan efter genomförd Reflect-HRI mätning. Sjukfrånvaron följs upp vid bokslut. Jämställdhet och mångfald indikator är uppföljning av statistik, andel medarbetare med utländsk bakgrund motsvarar andelen medborgare med utländsk bakgrund. Lön och anställningsvillkor indikator är kännedom om lönekriterier, andel deltidsanställda som erbjudits heltidsanställning. I dokumentet relateras till ett antal styrdokument. Personalpolicyn ska aktualitetsprövas av Kommunstyrelsen i samband med ny mandatperiod. Nyköpings kommun 4 av 16

8 3. Granskningens resultat 3.1. Personal- och kompetensförsörjningsbehov Kommunövergripande I aktuella budgetdokument beskrivs befolkningsutveckling, arbetsmarknad och tillgång till arbetskraft samt pensionsavgångar, vilka samtliga är väsentliga faktorer i kommunens bedömning av sitt kompetensbehov. Inom vård och omsorg konstateras att antalet invånare över 65 år kommer att öka med drygt personer mellan åren Av dessa är cirka 220 över 80 år. För hemtjänstens del anges att effektiviteten måste bli högre för att klara de ekonomiska målen och att krav på kompetens och utbildningsnivå gör det svårt att rekrytera den personal som kommer att behövas. Det finns i dagsläget inget kommunövergripande dokument som anger framtida behov av kompetens. En redovisning till Personalutskottet markerade följande yrkesgrupper som bristområden utifrån aktuella pensionsavgångar; förskolelärare, undersköterskor, sjuksköterskor, socionomer, ingenjörer samt projektledare. Tiden avsåg 2019 och Även vid kommunstyrelsens bokslutsdag i mars 2014 redovisade HR-chefen aktuella bristområden. Behov av en bild över kommunens samlade behov har framförts och också uppmärksammats, vilket lett till att ett arbete kring detta har startats Divisionsnivå Nämndernas påverkan på kompetens- och personalförsörjningsbehov får utläsas ur de ettåriga internöverenskommelser som upprättas mellan respektive nämnd och division. I överenskommelserna anges i huvudsak kvalitetskrav ur ett brukarperspektiv samt aktuella ersättningsnivåer. I internöverenskommelsen mellan Vård- och omsorgsnämnden och Division Social omsorg finns inga tydliga kompetenskrav angivna. De formuleringar som används är t ex att divisionen ansvarar för organisering av den kommunala hemsjukvården, för hemtjänsten anges att den följer de krav som finns angivna i förfrågningsunderlag enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV). Överenskommelsen anger också att bemanningen vid varje tillfälle ska vara tillräcklig för att bedriva en vård med god kvalitet för den boende. De omsorgschefer vi intervjuat har en relativt god bild av framtida behov inom sina områden, men anger att det är svårt att få gehör för prioriteringar de anser vara nödvändiga för att klara framtiden. Bristen på vidareutbildade sjuksköterskor och behov av åtgärder har skriftligt påtalats från divisionen, men lyfts inte vidare till den politiska nivån. En anledning som anges är att den ovan nämnda helhetsbilden Nyköpings kommun 5 av 16

9 saknas, vilken behövs för att produktionsstyrelsen ska ha ett tillräckligt underlag för sina prioriteringar. Samtidigt är de intervjuade eniga om att en säkerställd kompetensförsörjning är en förutsättning för att verksamheternas åtagande ska klaras. Utbildningsbehov bland befintlig personal hanteras dels i utbildningsplaner inom respektive division, t.ex. Kompetens- och utbildningsplan Division Social omsorg Planen är omfattande och arbetas i huvudsak fram utifrån medarbetarsamtal och arbetsplatsträffar. I planen ingår även en inventering av utbildningsbehov. Utbildningsplanen diskuteras och prioriteras i utbildningsgruppen för att därefter verkställas. De intervjuade inom Division Social omsorg menar dock att planen behöver utvecklas för att tydligare styra mot behov. Omsorgscheferna efterfrågar en tydligare inriktning av och dialog kring verksamheten från politiskt håll för att kunna styra kompetensen bättre, t ex olika inriktningar på äldreboende. Vilket även anses skulle underlätta marknadsföringen av kommunen som en attraktiv arbetsgivare. Även inom divisionen finns ett behov av att lyfta krav på kompetensnivåer för att få en mer enhetlig bedömning. Ett exempel som nämns är kompetenskrav för att arbeta med brukare med autism. Avvikelser anses också kunna användas mer systematiskt för att klargöra behov av kompetens och insatser på divisionsnivå Bedömning Har kommunstyrelsen/produktionsstyrelsen tydliggjort vilket personal- och kompetensförsörjningsbehov som finns/kommer att finnas? I nuläget har kommunens ingen dokumenterad kartläggning av kommunens totala personal- och kompetensförsörjningsbehov och inte någon kommunövergripande plan för att säkerställa framtida försörjning. Vår bedömning är att produktionsstyrelsen inte har tydliggjort vilket kompetensbehov som finns och kommer att finnas och saknar därmed också ett tydligt underlag för sina prioriteringar av insatser och resursfördelning avseende den strategiska kompetensförsörjningen. På divisionsnivå har relativt omfattande kompetens- och utbildningsplaner tagits fram för befintlig personal. Vi konstarerar att de ettåriga internöverenskommelserna inte anger tydliga kompetenskrav. Avtalen med externa vårdgivare har vi uppfattat är tydligare avseende detta. Internöverenskommelserna bedömer vi behöver översättas i kompetenskrav för att utgöra ett tillräckligt underlag för enhetscheferna i deras bedömning av vilken kompetens som behövs. Vår bedömning är att säkerställande av framtida kompetensförsörjning också kräver ett planeringsunderlag där politiken anger vilken inriktning av verksamheten som önskas på sikt, som ett komplement till de mer kortsiktiga internöverenskommelserna. Det uppdrag som fullmäktige har gett Vård- och omsorgsnämnden angå- Nyköpings kommun 6 av 16

10 ende framtida utvecklingslinjer kan mycket väl bli ett sådant underlag. Dialogen mellan nämnden och produktionsstyrelsen uppfattar vi kan behöva stärkas kring dessa frågor Ansvar och organisation Kommunens styrmodell beskrivs enligt modellen nedan. Kommunens grunduppdrag beskrivs i huvudsak genom beställningar och i kommunens styrdokument. Uppdraget att vara produktionsstyrelse för kommunens egen produktion innefattar bl.a. att övervaka att kommunens löpande förvaltning och produktion handhas rationellt och ekonomiskt ansvara för frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare ansvara för investeringar i lokaler och utrustning. Ansvaret för personal- och kompetensförsörjning uppfattar vi ingår i de två första punkterna. Reglementet för kommunstyrelsen hanterar inte begreppen personal- eller kompetensförsörjning. Däremot anges att styrelsen har ett ansvar för koncernens utveckling och ekonomiska ställning samt leder och samordnar planeringen och uppföljningen av koncernens ekonomi och verksamheter. Kommunstyrelsen har också att tillse att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och policys etc. som fullmäktige har beslutat om. Reglemente för Vård- och omsorgsnämnden anger i 3 Ansvar för verksamhet respektive personal att Nämnden är ansvarig för innehållet i den verksamhet som beställs/upphandlas (verksamhetsansvar). Detta innebär att nämnden bl.a. har att besluta om mål, inriktning, omfattning och kvalitet avseende verksamheten. Nyköpings kommun 7 av 16

11 Ansvarig för den organisation och personal (personalansvar), som anlitas för uppdraget är, vid intern beställning, kommunstyrelsen och vid extern upphandling, den entreprenör som anlitas. Under kommunstyrelsen finns ett Personalutskott. Under 2013 och 2014 har divisionerna redovisat sin personalförsörjningssituation till utskottet. De frågor Personalutskottet hittills har fokuserat på är arbetet med personalpolicy, rätten till heltid och medarbetarenkät samt mångfaldsfrågor. I maj har utskottet, enligt uppgift, även hanterat strategisk kompetensutveckling. På tjänstemannanivå är personalansvaret delegerat till respektive chef, vilket innebär både ansvar för kompetensförsörjning av befintlig personal och ansvar för den mer strategiska kompetensförsörjningen. HR-funktionen är en matrisorganisation med en central funktion med HR-chef och ett antal HR-konsulter. HR-chefen är direkt underställd kommundirektören och ingår i ledningslaget på kommunövergripande nivå. Därutöver finns HR-konsulter inom respektive division underställda respektive divisionschef (Tekniska divisionen) alternativt enhetschef för HR (divisionerna för social omsorg samt barn och kultur). Även andra befattningar kan finnas ute i divisionerna som stöd för kompetensförsörjning. Inom Division Social omsorg finns t.ex. utvecklingsledare som beskrivs vara ett viktigt stöd i detta arbete. Gemensamt för samtliga är att HR-funktionen är representerad i respektive ledningslag. HR-funktionen är i första hand stödjande med ansvar för de centrala HR processerna. HR funktionen är också ansvarig för uppföljningen av de mål som har angetts i personalpolicyn. Inom kommunen finns även en utbildningsorganisation, Campus, vilken bland annat bedriver undersköterskeutbildning. Merparten av de kommunanställda inom Division Social omsorg får sin utbildning via Campus Bedömning Finns ett tydligt ansvar och en organisation för framtida kompetens- och personalförsörjning? Finns ett tydligt ansvar och en organisation för kompetensutveckling av befintlig personal? Det är framför allt i reglementet för Vård- och omsorgsnämnden som ansvaret mellan nämnd och produktionsstyrelse tydliggörs. I reglementet för kommunstyrelsen/produktionsstyrelsen får ansvaret för personalförsörjning läsas in i begreppet verksamhet. Styrelsens ansvar regleras främst vad avser arbetsgivaransvaret utifrån arbetsmarknadens parter. Produktionsstyrelsens ansvar anser vi kan beskrivas tydligare vad avser den strategiska personalförsörjningen. Ansvaret på tjänstemannanivå är tydligt och följer linjeorganisationen. Nyköpings kommun 8 av 16

12 Flera politiska organ hanterar olika frågor av betydelse för kommunens kompetensförsörjning. Vår bedömning är att en ökad kommunikation mellan de politiska organen inklusive kommunstyrelse/produktionsstyrelse behövs för att öka styrning och samordning mellan kraven på verksamheten och kommunens personal- och kompetensförsörjning. Vi bedömer att det finns en organisation som bör kunna hantera både den framtida kompetens- och personalförsörjningen samt kompetensutveckling för befintlig personal. Granskningen pekar dock på vissa brister vad avser underlag i form av kompetensförsörjningsplaner, att frågor stannar på tjänstemannanivå och att det är relativt långt mellan ansvariga chefer och den politiska nivån som har att säkerställa att resurser och förutsättningar finns för en adekvat personalförsörjning. Till exempel behovet av fler befattningshavare med högskoleutbildning för att säkerställa kvalitetskraven inom vård- och omsorgsarbetet, som omsorgscheferna lyfter. En fråga vi ställer oss är varför produktionsstyrelsen inte utnyttjat omvårdnadslyftet i större utsträckning, trots stimulansmedel, när det finns ett uttryckt mål om adekvat utbildning och generellt ett ökat kompetensbehov inom vård- och omsorgsyrkena. Även svårigheter att besätta ungdomsplatserna inom Centrum för ungdomspraktik anser vi pekar på att en tydligare samordning kan behövas Chefsstöd Förutom ovan nämnda stöd från HR-funktionen centralt och inom respektive division har ett antal stödjande dokument tagits fram för att underlätta för cheferna. Ett avser just den strategiska kompetensförsörjningen Strategisk kompetensförsörjning i Nyköpings kommun. Dokumentet beskriver kompetensförsörjningsprocessen, där syftet är att säkerställa att organisationen har rätt kompetens i förhållande till uppdrag, mål och vision. Kompetens definieras i dokumentet som förmåga och vilja att utföra en uppgift genom att tillämpa kunskap och färdigheter. Processen beskrivs liksom de verktyg som ska stödja processen. Effekter uppnås genom att arbetet bedrivs utifrån tre perspektiv strategiskt, operativt och individuellt. Ett antal verktyg och metoder finns också framtagna för att stödja kompetensutvecklingen hos befintlig personal. Nämnas kan områden som ledarutveckling, arbetsplatsutveckling och medarbetarsamtal. Kommunen har IT systemet ProCompetence för att fånga kompetensnivån på individnivå. Systemet används inte fullt ut vilket begränsar informationen, se tabellen nedan. Nyköpings kommun 9 av 16

13 Tabell. Andel genomförda kompetensdeklarationer 2013 Division/verksamhet Andel Tekniska divisionen 69 % Räddning och säkerhet 93 % Samhällsbyggnad 66 % Kommunledningskontoret 71 % Division social omsorg (fd sociala) 72 % Division social omsorg (fd vård och omsorg) 66,5 % Barn utbildning och kultur 55 % Antal kompetensdeklarationer i ProCompetence uppgår till 2 330, vilket är 62 % av samtliga medarbetare i kommunen. Områdescheferna saknar möjligheten att via IT-systemen få en bild av sin personals utbildningsnivå och ser behov av en starkare koppling mellan verksamhetsplan och kompetensfrågorna. Nytt Löne/HR-system införs under 2015, vilket enligt uppgift kommer att innebära att uppgifter avseende ekonomi, verksamhet och personal kommer att kunna hanteras mer samordnat. Tillgång till de statliga stimulansmedlen har inneburit skillnad, men begränsas i och med att kommunen själv måste tillföra medel. Satsningar har dock gjorts, exempel ges från äldreområdet och socialpsykiatrin. Ett stöd för Division Social omsorg är också det länsvisa arbetet som sker inom den gemensamma nämnden för vård, omsorg och hjälpmedel i Sörmland (VOHJS). De intervjuade lyfter bland annat följande områden som behöver hanteras för att klara kommunens kompetensförsörjning inom Division Social omsorg: Ökad konkurrens från landstinget avseende sjuksköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter Låg andel sökande till omvårdnadsprogrammet Låg andel sjuksköterskor med vidareutbildning inom verksamheten Behov av högre andel vårdpersonal med undersköterskeutbildning Behov av klarhet kring kompetenskrav i vissa verksamheter Hög personalomsättning bland socionomer och enhetschefer Hög sjukfrånvaro inom äldreomsorgen, många rehabiliteringsfall Nyköpings kommun 10 av 16

14 Lågt utnyttjande av stimulansmedel från socialstyrelsen inom omvårdnadslyftet Lågt intresse bland ungdomsarbetslösa. Sörmland som län blev regionalt certifierade enligt Vård- och omsorgscollege 2011, undantaget en kommun. Nyköpings kommun ingår i arbetet med Vård- och omsorgscollege sedan den lokala certifieringen 2012 i södra delen. Ovan nämnda frågor diskuteras, enligt uppgift, inom Vård- och omsorgscollege Bedömning Har kommunstyrelsen/produktionsstyrelsen säkerställt att cheferna har ett tillräckligt stöd och underlag för att hantera framtida kompetens- och personalförsörjning? För att säkerställa en framtida kompetens- och personalförsörjning behövs en tydligare koppling till verksamhetsplaneringen. Detta för att möjliggöra för cheferna att gör riktiga bedömningar av kompetenskrav som också kan finansieras. Förutom vad som sagts ovan, uppfattar vi att det nya IT-systemet kommer att ge bättre underlag. Vi ser också positivt på det arbete som nu har startat där både konsekvenser av brister i personalförsörjningen och framtagande av såväl kommunövergripande som mer divisionsnära kompetensförsörjningsplaner tas fram. Har kommunstyrelsen/produktionsstyrelsen säkerställt att cheferna har ett tillräckligt stöd och underlag för att hantera kompetensutveckling för befintlig personal? Vi bedömer att det finns ett tillräckligt stöd och underlag för att hantera kompetensutveckling för befintlig personal på kort sikt, däremot behöver underlag för att klara en bedömning på längre sikt förbättras. Vi ser också ett behov av en samordning på divisionsnivå av vilka kompetenskrav som ska gälla Effekter av åtgärder De aktiviteter utifrån angivna mål som beskrivs i budgetdokumentet följs framför allt upp i kommunens delårsrapport och i årsbokslut. Måluppfyllelse av de åtgärder som har vidtagits av produktionsstyrelsen vad avser prioriterade förbättringsområden för att nå de övergripanden målen framgår av tabellen nedan. Att Nyköpings kommun ska stärka sin ställning som en attraktiv arbetsgivare Produktionsstyrelsemål Indikator Utfall/målnivå En hälsofrämjande Arbetsplats Andel sjukfrånvaro av arbetad tid, % (personalsystem) Andel enheter med HRI-värde > 50 (Reflectmätning) Andel enheter som genomför åtgärder 6,1 %/<4 % 49 %/> fg år (55 %) 80 %/ 100 % Nyköpings kommun 11 av 16

15 Ett gott ledarskap på alla nivåer enligt ledarpolicy enligt årligt reviderade handlingsplaner för arbetsmiljön. (intern uppföljning) Hållbart medarbetarengagemang, område motivation, skala 1-5. (medarbetarenkät) Hållbart medarbetarengagemang, område ledarskap, skala 1-5. (medarbetarenkät) Nytt 2014/4,0 Nytt 2014/4.0 Den återrapportering som återfinns i produktionsstyrelsens årsredovisning för 2013 visar att ett antal mål inte har nåtts eller varit svåra att mäta. Målet om sjukfrånvaro har inte uppnåtts för 2013, mål högst 4 % och utfall 6,1 %, vilket innebär en ökning mot föregående år. Åtgärder är riktade insatser där sjukfrånvaron är som högst samt fortsatta ledarutvecklingsinsatser. HRI-värdet var det lägsta i kommunen sedan mätningen startade för nio år sedan. De områden som främst lyftes fram av medarbetarna som viktiga för arbetsmiljön var klimat, samarbete och arbetsbelastning. De åtgärder som beskrivs avseende HRI är främst ett ökat stöd för chefer samt att HRI som mätmetod ska utvärderas under Övrigt som framgår av årsredovisningen är en ökning av det timavlönade arbetet, vilket motsvarar 326,5 årsarbetare, varav Division Social omsorg svarar för 240 av dessa. Det konstateras också att rekryteringsbehovet kommer att vara fortsatt stort då pensionsavgångarna förväntas öka de närmaste åren. Inom fem år når 474 medarbetare 65 år, totalt i kommunen finns tillsvidareanställda. Andra aktiviteter/åtgärder som har nämnts i olika styrdokument är utökad samverkan och kommunen som attraktiv arbetsgivare. Dessa kommer att följas upp i delår respektive årsredovisning. Redovisning av kompetensnivå till Vård och omsorgsnämnden i maj 2014 avsåg andel heltidstjänster och andel undersköterskor. Inom hemtjänst uppgår andelen heltider till knappt 40 % inom Division Social omsorg, medan andelen bland de privata utförarna varierar mellan knappt 10 % till drygt 65 %. Inom särskilt boende är andelen heltidsanställda högre i kommunen med knappt 30 %, medan andelen bland de privata aktörerna varierar mellan knappt 10 % till nära 25 %. Genomsnittlig tjänstgöringsgrad inom Division Social omsorg är 87,7 % bland de deltidsanställda 2, enligt personalbokslutet. 2 Avser samtliga befattningar Nyköpings kommun 12 av 16

16 I uppföljningen till nämnden redovisas även andel undersköterskor inom hemtjänst respektive särskilt boende. Division Social omsorg har drygt 75 % undersköterskor inom hemtjänsten medan de privata varierar mellan drygt 15 % och 100 %. Inom särskilt boende har divisionen social omsorg drygt 70 % undersköterskor, medan de privata varierar mellan knappt 70 % och 90 % Bedömning Säkerställer kommunstyrelsen/produktionsstyrelsen att vidtagna åtgärder ger önskvärd effekt? Den återrapportering till kommunstyrelsen som sker i delår- och årsredovisningen är utförlig vad avser befintlig personal. Däremot förs en relativt sparsam redovisning kring konsekvenser för verksamheten om inte framtida kompetensbehov klaras. Granskningen visar att nämnderna sällan får tillfälle att föra en dialog med kommunstyrelsen kring inriktning och förutsättningar, annat än vid budgetunderskott. Även företrädare för verksamheterna inom Division Social omsorg önskar en tydligare politisk styrning som draghjälp i arbetet att marknadsföra kommunen som en attraktiv arbetsgivare. Vi bedömer att mål och mätvärden behöver konkretiseras och tydliggöras i förhållande till organisationens kompetens för att kunna följas upp och bidra till fortsatt styrning. För att vara ett tillräckligt underlag för politiken anser vi att bristande måluppfyllelse behöver följas av en konsekvensanalys inklusive åtgärdsplan. Nyköpings kommun 13 av 16

17 4. Sammanfattning och revisionell bedömning Revisorerna i Nyköpings kommun har gett Kommunal Sektor inom i uppdrag att genomföra en granskning av kommunens strategiska kompetensförsörjning. Den övergripande revisionsfrågan är om kommunstyrelsen i sin roll som produktionsstyrelse bedriver ett ändamålsenligt kompetensförsörjningsarbete för att säkra behov av personal och kompetens. Vår sammanfattande bedömning är att det behövs en tydligare koppling mellan den politiska nivån och verksamheterna i framför allt styrningen för att säkra kommunens framtida behov av personal och kompetens. För kompetensutvecklingen av befintlig personal bedömer vi att kompetensförsörjningsarbetet är ändamålsenligt. Vi grundar vår bedömning på framför allt följande. I nuläget har kommunen ingen dokumenterad kartläggning av kommunens totala personal- och kompetensförsörjningsbehov och inte någon kommunövergripande plan för att säkerställa framtida försörjning. Vår bedömning är att produktionsstyrelsen inte har tydliggjort vilket kompetensbehov som finns och kommer att finnas och saknar därmed också ett tydligt underlag för sina prioriteringar av insatser och resursfördelning avseende den strategiska kompetensförsörjningen. Nuvarande internöverenskommelser är inte i sig ett tillräckligt underlag för cheferna att bedöma kompetenskrav. Vår bedömning är att säkerställande av framtida kompetensförsörjning också kräver ett planeringsunderlag där politiken anger vilken inriktning av verksamheten som önskas på sikt och som kan kommuniceras med verksamheterna. Det uppdrag som fullmäktige har gett Vård- och omsorgsnämnden angående framtida utvecklingslinjer kan mycket väl utgöra underlag för en sådan dialog. På divisionsnivå har relativt omfattande kompetens- och utbildningsplaner tagits fram för befintlig personal. Ansvaret mellan nämnd och produktionsstyrelse tydliggörs framför allt i reglemente för Vård- och omsorgsnämnden. Produktionsstyrelsens ansvar anser vi kan beskrivas tydligare. Ansvaret på tjänstemannanivå är tydligt och följer linjeorganisationen. Flera politiska organ hanterar olika frågor av betydelse för kommunens kompetensförsörjning. Vår bedömning är att en ökad kommunikation mellan de politiska organen inklusive kommunstyrelse/produktionsstyrelse behövs för att öka styrning och samordning mellan kraven på verksamheten och kommunens personal- och kompetensförsörjning. Nyköpings kommun 14 av 16

18 Den återrapportering till kommunstyrelsen som sker i delår- och årsredovisningen är utförlig vad avser befintlig personal. Däremot förs en relativt sparsam redovisning kring konsekvenser för verksamheten om inte framtida kompetensbehov klaras. Vi bedömer att det finns en organisation som bör kunna hantera både den framtida kompetens- och personalförsörjningen samt kompetensutveckling för befintlig personal. Granskningen pekar dock på vissa brister vad avser underlag i form av kompetensförsörjningsplaner, att frågor stannar på tjänstemannanivå och att det är relativt långt mellan ansvariga chefer och den politiska nivån som har att säkerställa att resurser och förutsättningar finns för en adekvat personalförsörjning. För att säkerställa en framtida kompetens- och personalförsörjning behövs en tydligare koppling till verksamhetsplaneringen. Främst för att möjliggöra för cheferna att gör riktiga bedömningar av kompetenskrav som också kan finansieras. Vi bedömer att det finns ett tillräckligt stöd och underlag för att hantera kompetensutveckling för befintlig personal på kort sikt, däremot behöver underlag för att klara en bedömning på längre sikt förbättras. Vi ser också behov av en samordning på divisionsnivå av vilka kompetenskrav som ska gälla. Vi bedömer att mål och mätvärden behöver konkretiseras och tydliggöras i förhållande till organisationens kompetens för att kunna följas upp och bidra till fortsatt styrning. För att vara ett tillräckligt underlag för politiken anser vi att bristande måluppfyllelse behöver följas av en konsekvensanalys inklusive åtgärdsplan. Nyköpings kommun 15 av 16

19 Kerstin Svensson Projektledare Volymer och ny Marie Lindblad Uppdragsledare Nyköpings kommun 16 av 16

Strategisk kompetensförsörjning

Strategisk kompetensförsörjning www.pwc.se Revisionsrapport Kerstin Svensson Cert. kommunal revisor Strategisk kompetensförsörjning Surahammar kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande revisionell bedömning... 1 2. Uppdrag... 3 2.1.

Läs mer

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 POLICY Personalpolicy för Nyköpings kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 2/6 Personalpolitisk viljeinriktning Nyköpings kommun är en attraktiv arbetsgivare som behåller

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Revisionsrapport 2010 Landskrona stad Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Jakob Smith Februari 2011 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 1 UPPDRAGET... 4 1.1 Bakgrund och

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning Härjedalens Kommun 27 Januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 5 Sammanfattning Uppdrag

Läs mer

Margareta Irenaeus Projektledare Jan Nilsson Uppdragsansvarig. Botkyrka kommun Personal- och kompetensförsörjning. Revisionsrapport Oktober 2014

Margareta Irenaeus Projektledare Jan Nilsson Uppdragsansvarig. Botkyrka kommun Personal- och kompetensförsörjning. Revisionsrapport Oktober 2014 Margareta Irenaeus Projektledare Jan Nilsson Uppdragsansvarig Botkyrka kommun Personal- och kompetensförsörjning Revisionsrapport Oktober 2014 Innehållsförteckning Inledning 1 Ansvar för och styrning av

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik Bakgrund Att arbeta i Ronneby kommun är ett välfärdsarbete. Vårt främsta uppdrag är att ge god service till våra medborgare. Det är därför en viktig samhällsfråga att kommunen

Läs mer

Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys

Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys www.pwc.se Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys Håkan Olsson Cerifierad Kommunal Yrkesrevisor Anna Laurell Lysekils kommun Kommunens arbete med ledning och styrning samt användandet av Stratsys Innehållsförteckning

Läs mer

Personal inom vård och omsorg

Personal inom vård och omsorg Personal inom vård och omsorg Antal anställda I november år 20081 fanns totalt 252 200 anställda (månadsavlönade) inom vård och omsorg i kommunerna vilket framgår av tabell 1. Det är en minskning med 1

Läs mer

Strategisk kompetensförsörjning - ny bilaga till Riktlinje för medarbetarskap

Strategisk kompetensförsörjning - ny bilaga till Riktlinje för medarbetarskap Kommunstyrelsen 2016-01-20 Kommunledningskontoret KLK HR KSKF/2015:297 Annika Tjernström 016-710 72 79 1 (1) Kommunstyrelsen Strategisk kompetensförsörjning - ny bilaga till Riktlinje för medarbetarskap

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Stockholms läns landsting

Kompetensförsörjningsstrategi för Stockholms läns landsting Kompetensförsörjningsstrategi för Stockholms läns landsting 2016 2021 BESLUTAD AV LANDSTINGSFULLMÄKTIGE 2016-11-15 (LS 2015-0998) Långsiktig och hållbar kompetens försörjning är en förutsättning för att

Läs mer

Granskning av kommunens övergripande planering av kompetensförsörjning

Granskning av kommunens övergripande planering av kompetensförsörjning www.pwc.se Revisionsrapport Anders Törnqvist Erik Wottrich Granskning av kommunens övergripande planering av kompetensförsörjning Ekerö kommun Granskning av kommunens övergripande planering av kompetensförsörjning

Läs mer

Strategisk kompetens- försörjning

Strategisk kompetens- försörjning Strategisk kompetens- försörjning Kerstin Svensson Cert. kommunal revisor Hallsbergs kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning 1 2. Uppdrag och bakgrund 3 2.1. Revisionsfråga

Läs mer

PERSONALPOLITISKT PROGRAM

PERSONALPOLITISKT PROGRAM PERSONALPOLITISKT PROGRAM Inledning Det kommunala uppdraget formas genom att politiken gör en tolkning av medborgarnas behov och omsätter sin tolkning till prioriteringar i mål- och budgetprocessen. Beslut

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting

Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting Norrbottningen ska leva ett rikt och utvecklande liv i en region med livskraft och tillväxt. En fungerande och effektiv kompetensförsörjning

Läs mer

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg,

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg, Dokumentansvarig Monica Högberg, 0485-470 11 monica.hogberg@morbylanga.se Handbok Personal STRATEGI Beslutande Kommunstyrelsens 257 2015-11-03 Giltighetstid 2015-2019 1(6) Dnr 2015/000275-003 Beteckning

Läs mer

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål HR-strategi Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål Policy, riktlinjer och HR-processer För att förtydliga och förenkla arbetet för chefer, medarbetare

Läs mer

Granskning av kompetensförsörjning Kungsörs kommun en förstudie

Granskning av kompetensförsörjning Kungsörs kommun en förstudie Granskning av kompetensförsörjning Kungsörs kommun en förstudie 14 september 2012 Lena Joelsson Innehållsförteckning Bakgrund 3 Syfte 4 Metod 5 Frågeställningar 6 Omvärldsanalys 7 Analys av kompetensbehov

Läs mer

Leksands kommun. Revisionsrapport. Sammanfattning Kommunstyrelsens ansvar för ledning, styrning och uppföljning av kommunkoncernens.

Leksands kommun. Revisionsrapport. Sammanfattning Kommunstyrelsens ansvar för ledning, styrning och uppföljning av kommunkoncernens. www.pwc.se Revisionsrapport Sammanfattning Kommunstyrelsens ansvar för ledning, styrning och uppföljning av kommunkoncernens verksamhet Louise Cedemar Helena Steffansson Carlson David Boman Niklas Eriksson

Läs mer

Personal- och kompetensförsörjning

Personal- och kompetensförsörjning www.pwc.se Revisionsrapport Pär Sturesson Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Personal- och kompetensförsörjning Sollefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning...

Läs mer

Med Tyresöborna i centrum

Med Tyresöborna i centrum Med Tyresöborna i centrum 2 Innehåll Vår arbetsgivare 4 Personalpolicyn 5 Delaktighet och samverkan 6 Hälsa och arbetsmiljö 7 Jämställdhet och mångfald 8 Förbättring och utveckling 9 Lön, lönebildning

Läs mer

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Jämställdhetsplan 2015-20174 Plan 2015-02-23, 61 Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare Version

Läs mer

Revisionsrapport 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober/november Grästorps kommun. Granskning av kompetensförsörjning

Revisionsrapport 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober/november Grästorps kommun. Granskning av kompetensförsörjning Revisionsrapport 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober/november 2015 Grästorps kommun Granskning av kompetensförsörjning Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3

Läs mer

Varför behövs personalstrategin? Vad är en personalstrategi? Vision för personalarbetet. Uppföljnings- och mätmetoder. Politisk målsättning

Varför behövs personalstrategin? Vad är en personalstrategi? Vision för personalarbetet. Uppföljnings- och mätmetoder. Politisk målsättning Personalstrategi 2008 2012 Varför behövs personalstrategin? Personalstrategin uttrycker det gemensamma förhållningssättet i vårt strategiska och operativa personalarbete inom Falköpings kommun. Det personalstrategiska

Läs mer

Långsiktig personalförsörjning

Långsiktig personalförsörjning Långsiktig personalförsörjning Krokoms kommun PM/Förstudie Datum 2010-12-10 Maj-Britt Åkerström, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning INLEDNING... 3 BAKGRUND OCH REVISIONSKRITERIER... 3 ÄNDRAD

Läs mer

haninge kommuns styrmodell en handledning

haninge kommuns styrmodell en handledning haninge kommuns styrmodell en handledning Haninge kommuns styrmodell Styrmodellen ska bidra till fullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning genom att strukturen för styrning blir begriplig och distinkt.

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Inledning. Falköping, hösten Mia Lindquist, Personalchef

Inledning. Falköping, hösten Mia Lindquist, Personalchef Personalstrategi 2008-2011 Inledning Det goda livet är visionen för Falköpings kommun som har höga ambitioner inför framtiden. Den goda boendemiljön är en konkurrensfördel och det finns stora möjligheter

Läs mer

HR-strategi. HR-strategi

HR-strategi. HR-strategi HR-strategi HR-strategi 2017-2020 1 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd Giltighetstid Strategi HR-strategi 2016 2020 Dokumentansvarig Senast reviderad Beslutsinstans Dokument gäller för Personalchef 2016-11-11

Läs mer

Revisionsrapport 5 / 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna Januari 2009. Lidingö stad. Granskning av kompetensförsörjning

Revisionsrapport 5 / 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna Januari 2009. Lidingö stad. Granskning av kompetensförsörjning Revisionsrapport 5 / 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna Januari 2009 Lidingö stad Granskning av kompetensförsörjning Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Uppföljning palliativ vård

Uppföljning palliativ vård Revisionsrapport* Uppföljning palliativ vård Eskilstuna kommun Februari 2008 Kerstin Svensson, certifierad kommunal revisor *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Uppdraget...3 1.1 Bakgrund...3 1.2

Läs mer

Arbetsgivarstrategi. Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061

Arbetsgivarstrategi. Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Arbetsgivarstrategi Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Innehållsförteckning Vad innebär det att vara en bra

Läs mer

Lärarnas arbetsmiljö

Lärarnas arbetsmiljö www.pwc.se Revisionsrapport Marie Lindblad Cert. kommunal revisor Lärarnas arbetsmiljö Skellefteå kommun Linda Marklund Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...3

Läs mer

Halmstads kommun. Revisionsrapport. Hemvårdsnämndens kvalitetsuppföljning

Halmstads kommun. Revisionsrapport. Hemvårdsnämndens kvalitetsuppföljning Revisionsrapport Hemvårdsnämndens kvalitetsuppföljning Halmstads kommun Christel Eriksson certifierad kommunal revisor Bo Thörn certifierad kommunal revisor Januari 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

GRANSKNING AV LANDSTINGET SÖRMLANDS DELÅRSRAPPORT

GRANSKNING AV LANDSTINGET SÖRMLANDS DELÅRSRAPPORT GRANSKNING AV LANDSTINGET SÖRMLANDS DELÅRSRAPPORT 2013-08-31 BAKGRUND Revisorerna ska enligt kommunallagen bedöma om resultatet i den lagstadgade delårsrapporten är förenligt med de av fullmäktige fastställda

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Sjukfrånvaro - förstudie

Sjukfrånvaro - förstudie Revisionskontoret Anders Marmon 2015-11-16 Rev/15027 Sjukfrånvaro - förstudie Rapport 7-15 Sjukfrånvaro-förstudie Bakgrund Landstingets revisorer har ansvar för att genomföra årlig granskning av landstingets

Läs mer

Västerviks kommun Revisionsrapport Kommunstyrelsens uppsiktsplikt

Västerviks kommun Revisionsrapport Kommunstyrelsens uppsiktsplikt www.pwc.se Revisionsrapport Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 2016-05-04 Revisionsfråga Granskningens ska bedöma hur Kommunstyrelsen Utövar sin uppsikt över nämnder och bolag Har tolkat sitt uppsiktsuppdrag

Läs mer

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern Vårt olika, gemensamma uppdrag Den här policyn beskriver samspelet mellan arbetsgivare och medarbetare. Detta samspel måste fungera för att vi ska nå våra mål och

Läs mer

Målstyrning enligt. hushållning

Målstyrning enligt. hushållning www.pwc.se Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Cert. kommunal revisor Pär Sturesson Cert. kommunal revisor Målstyrning enligt god ekonomisk hushållning Hultsfreds kommun Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Granskning av Personalfunktionen

Granskning av Personalfunktionen www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av Personalfunktionen Kerstin Svensson, Cert. kommunal revisor Johan Sjöberg februari 2015 Mjölby kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning...

Läs mer

Region Skånes handlingsplan för kompetensmixplanering rätt använd kompetens

Region Skånes handlingsplan för kompetensmixplanering rätt använd kompetens Region Skånes handlingsplan för kompetensmixplanering rätt använd kompetens Fastställd av regionstyrelsen 2016-12-08, 2 Inledning Hela arbetsmarknaden och inte minst hälso- och sjukvården står inför stora

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2016:13-020 Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-16 91 2 Inledning Det arbete som görs i verksamheterna

Läs mer

Välfärdsförvaltningens kompetensförsörjningsstartegi

Välfärdsförvaltningens kompetensförsörjningsstartegi Datum 2016-10-03 Välfärdförvaltningens kompetensförsörjningsstrategi 2016-2020 Antagen av: Humanistiska nämnden 126/2016 Omsorgsnämnden 86/2016 Dokumentägare: Välfärdsförvaltningens förvaltningschef Ersätter

Läs mer

Riktlinje för hantering av ett hållbart arbetsmarknadsåtagande

Riktlinje för hantering av ett hållbart arbetsmarknadsåtagande Riktlinje för hantering av ett hållbart arbetsmarknadsåtagande Dokumenttyp: Riktlinjer Antaget av: Kommunstyrelsen 2016-05-02, 237 Status: Antaget Giltighetstid: Gäller tillsvidare Linköpings kommun linkoping.se

Läs mer

Styrning, ledning och uppföljning

Styrning, ledning och uppföljning Kommunledningsförvaltningen Ärendenr: KS 2016/314 Fastställd: KS 2016-11-09 Reviderad: - RIKTLINJE Styrning, ledning och uppföljning 2/9 Innehållsförteckning Inledning... 3 Målstyrning... 4 Begrepp i målstyrningen...

Läs mer

Riktlinjer för styrdokument Örebro kommun

Riktlinjer för styrdokument Örebro kommun 2014-03-11 Ks 182/2013 Riktlinjer för styrdokument Örebro kommun Beslutad av: Kommunstyrelsen, den 18 mars 2014 Dokumentansvarig på politisk nivå; Kommunstyrelsens ordförande Dokumentansvarig på tjänstemannanivå;

Läs mer

PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN

PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN Det här är en policy för dig som arbetar i Höganäs kommun eller som funderar på att söka arbete i Höganäs kommun. Den är en vägledning i vad vi står för och vad vi vill

Läs mer

Granskning av förutsättningar för ett gott ledarskap och medarbetarskap inom Vård- och omsorg

Granskning av förutsättningar för ett gott ledarskap och medarbetarskap inom Vård- och omsorg Granskning av förutsättningar för ett gott ledarskap och medarbetarskap inom Vård- och omsorg Carl-Gustaf Folkeson Båstads kommun Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte 2 1.1 Uppdrag och revisionsfråga

Läs mer

Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt

Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt En av våra största resurser vi har är vår personal Värdegrund, Orsa kommun Inledning. Varför arbetsgivarstrategi? Arbetsgivarstrategin beskriver

Läs mer

Dnr KK12/364 RIKTLINJER. Riktlinjer för mångfald. ur ett medarbetarperspektiv 2013-2015. Antagen av KS 2013-04-22

Dnr KK12/364 RIKTLINJER. Riktlinjer för mångfald. ur ett medarbetarperspektiv 2013-2015. Antagen av KS 2013-04-22 Dnr KK12/364 RIKTLINJER Riktlinjer för mångfald ur ett medarbetarperspektiv 2013-2015 Antagen av KS 2013-04-22 Dnr KK12/364 2/9 1 Inledning Enligt diskrimineringslag arbetsgivare bedriva ett aktivt arbete

Läs mer

Visionsstyrningsmodellen

Visionsstyrningsmodellen Visionsstyrningsmodellen Innehållsförteckning Halmstads kommuns visionsstyrningsmodell... 3 Hur fungerar visionsstyrningsmodellen?... 4 Visionsstyrningsmodellens uppbyggnad... 5 Beskrivning av delprocesserna...

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE Samverkan FAS VÄRDEGRUND Kommunens värdegrund är ett förhållningssätt som genomsyrar allt vi gör i vårt arbete. Alla ska behandlas rättvist, våra relationer ska kännetecknas av öppenhet och gott bemötande.

Läs mer

Ekonomi- och målstyrning inom barn- och. genomförd granskning

Ekonomi- och målstyrning inom barn- och. genomförd granskning Revisionsrapport Vänersborgs kommun Monica Axelsson September 2011 Ekonomi- och målstyrning inom barn- och ungdomsnämndenuppföljning av tidigare genomförd granskning Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Granskning av Intern kontroll

Granskning av Intern kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Lars Wigström Cert. kommunal revisor Granskning av Intern kontroll Vingåkers kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning...3

Läs mer

Uppföljning Bostadsförsörjning för personer med psykiskt funktionshinder

Uppföljning Bostadsförsörjning för personer med psykiskt funktionshinder Revisionsrapport* Uppföljning Bostadsförsörjning för personer med psykiskt funktionshinder Eskilstuna kommun April 2008 Kerstin Svensson, Certifierad kommunal revisor *connectedthinking Innehållsförteckning

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Styrdokument för Hammarö kommun

Styrdokument för Hammarö kommun Styrdokument för Hammarö kommun Huvudprinciper för styrning, uppföljning och utvärdering av den kommunala verksamheten i Hammarö kommun. Antaget 2012, reviderat 2015-05-18 2 1. Inledning 1.1 Vem vänder

Läs mer

Årlig granskning 2014 Kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet

Årlig granskning 2014 Kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet www.pwc.se Revisionsrapport Martin Gandal Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Årlig granskning 2014 Kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet April 2015 Innehållsförteckning

Läs mer

Policy. Personalpolicy för Luleå kommunkoncern

Policy. Personalpolicy för Luleå kommunkoncern Policy Personalpolicy för Luleå kommunkoncern 1 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd Giltighetstid Policy Personalpolicy för Luleå kommunkoncern 2016 Tills vidare vid beslut Dokumentansvarig Senast reviderad

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

Granskning intern kontroll

Granskning intern kontroll Revisionsrapport Granskning intern kontroll Kinda kommun Karin Jäderbrink Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Bakgrund 2 2.1 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.2 Avgränsning

Läs mer

FAS 05. Lokalt kollektivavtal. Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan. Munkedals kommun. Antagen 2010-03-09, Dnr KS 2010-64 Reviderad 2013-03-18, 5

FAS 05. Lokalt kollektivavtal. Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan. Munkedals kommun. Antagen 2010-03-09, Dnr KS 2010-64 Reviderad 2013-03-18, 5 FAS 05 Lokalt kollektivavtal Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan Munkedals kommun Antagen 2010-03-09, Dnr KS 2010-64 Reviderad 2013-03-18, 5 Sida 2 av 9 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 3 2. Gemensamma åtaganden

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av Leksands kommuns kompetensförsörjning

Revisionsrapport Granskning av Leksands kommuns kompetensförsörjning Revisionsrapport Granskning av Leksands kommuns kompetensförsörjning Anders Törnqvist Linnéa Grönvold Granskning av Leksands kommuns kompetensförsörjning Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 1.1 Bakgrund...

Läs mer

Granskning år 2015 av folkhögskolestyrelsen för Vindelns och Storumans folkhögskolor

Granskning år 2015 av folkhögskolestyrelsen för Vindelns och Storumans folkhögskolor Granskning år 2015 av folkhögskolestyrelsen för Vindelns och Storumans folkhögskolor Rapport nr 22/2015 Mars 2016 Eva Röste Moe, revisionskontoret Diarienummer: REV 16:2-2015 Innehåll 1. SAMMANFATTANDE

Läs mer

Laholms kommun. Uppföljning av granskning av kommunens hantering av medarbetarsamtal

Laholms kommun. Uppföljning av granskning av kommunens hantering av medarbetarsamtal Revisionsrapport 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2015 Laholms kommun Uppföljning av granskning av kommunens hantering av medarbetarsamtal Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3

Läs mer

Kompetensförsörjning för framtidens hälso- och sjukvård

Kompetensförsörjning för framtidens hälso- och sjukvård 1 (5) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Personal 2011-03-16 Handläggare: Kristina Pesula Kompetensförsörjning för framtidens hälso- och sjukvård Ärendebeskrivning Stockholms läns landsting har ansvaret

Läs mer

Förslag till Lönepolitisk plan för Eskilstuna kommun

Förslag till Lönepolitisk plan för Eskilstuna kommun Kommunstyrelsen 2016-12-12 Kommunledningskontoret HR KSKF/2016:625 Ulrika Jonsson 016-710 73 01 1 (2) Kommunstyrelsens personalutskott Förslag till Lönepolitisk plan för Eskilstuna kommun 2017-2019 Förslag

Läs mer

Personalpolitiskt program. Motala kommun

Personalpolitiskt program. Motala kommun Personalpolitiskt program Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 12/KS0167 Datum: 2013-10-21 Paragraf: KF 90 Reviderande instans: Datum: Gäller från: 2013-10-21 Diarienummer: Paragraf:

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antagen av kommunfullmäktige 2005-08-23, 79 Reviderat av kommunfullmäktige 2006-11-28, 107 Reviderat av kommunfullmäktige 2009-04-21, 31 Reviderat av kommunstyrelsen 2009-08-12,

Läs mer

Revisionsrapport Styrning och ledning av psykiatrin

Revisionsrapport Styrning och ledning av psykiatrin Revisionsrapport Styrning och ledning av psykiatrin Christel Eriksson Cert. kommunal revisor Mars 2014 Sammanfattning PwC har fått uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Halland att granska

Läs mer

Nässjö kommuns personalpolicy

Nässjö kommuns personalpolicy Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2010-01-28, 10 Reviderad: Nässjö kommuns personalpolicy Varför behövs en personalpolicy? Nässjö kommuns personalpolicy innehåller vår arbetsgivar- och

Läs mer

Granskningsredogörelse Fastighetsunderhåll

Granskningsredogörelse Fastighetsunderhåll www.pwc.se Granskningsredogörelse Fastighetsunderhåll Skelleftebostäder AB Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2. Syfte och

Läs mer

Landstingsstyrelsens personalutskott

Landstingsstyrelsens personalutskott PROTOKOLL 2014-04-15 1 (5) Landstingets kansli Kansliavdelningen, LSPU 2/2014 Landstingsstyrelsens personalutskott Tid Tisdagen den 15 april 2014, kl. 09.00 11.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 Sammanfattning Vår bedömning är att Hållbarhetsnämnden i stort bedrivit verksamhet utifrån fullmäktiges mål och beslut. Bedömningen är att årets bokslut

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Utredningsuppdrag socialt hållbart Malmö Kommungemensam långsiktig strategi för kompetens- och personalförsörjning STK-2015-394

Tjänsteskrivelse. Utredningsuppdrag socialt hållbart Malmö Kommungemensam långsiktig strategi för kompetens- och personalförsörjning STK-2015-394 SIGNERAD 2015-04-30 Malmö stad Stadskontoret 1 (5) Datum 2015-04-30 Vår referens Carina Funeskog Enhetschef carina.funeskog@malmo.se Tjänsteskrivelse Utredningsuppdrag socialt hållbart Malmö Kommungemensam

Läs mer

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun ÄNGELHOLMS KOMMUN Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Öppenhet Omtanke Handlingskraft Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Personalpolicyn är ett övergripande idé- och styrdokument som gäller

Läs mer

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26--27, 182 Innehållsförteckning Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun...1 Inledning...1 Internkontroll...1 Organisation

Läs mer

Lönepolicy. Landskrona stad

Lönepolicy. Landskrona stad Sida 1 (7) Lönepolicy Landskrona stad Sida 2 (7) Lönepolicyns syfte och roll Lönepolicyn är ett centralt arbetsgivardokument, och det är därför särskilt viktigt att chefer med ansvar för lönesättning är

Läs mer

Personalpolitiskt program 2009

Personalpolitiskt program 2009 Personalpolitiskt program 2009 Antaget av kommunfullmäktige 2009-02-25 8 2 PERSONALPOLITISKT PROGRAM I VÅRGÅRDA KOMMUN Vårgårda kommuns personalpolitiska program är ett övergripande idé- och styrdokument

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (1) Riktlinje för timavlönade. 2014-10-29 Vår referens. Josefin Haugthon Planeringssekreterare Josefin.Haugthon@malmo.

Tjänsteskrivelse 1 (1) Riktlinje för timavlönade. 2014-10-29 Vår referens. Josefin Haugthon Planeringssekreterare Josefin.Haugthon@malmo. 1 (1) Datum 2014-10-29 Vår referens Josefin Haugthon Planeringssekreterare Josefin.Haugthon@malmo.se Tjänsteskrivelse Riktlinje för timavlönade SOFS-2014-463 Sammanfattning Samtliga förvaltningar ska under

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

Revisionsplan 2011 Sollefteå kommun

Revisionsplan 2011 Sollefteå kommun Sollefteå kommun Maj-Britt Åkerström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Uppdrag 1 2 Revisionsuppdraget 1 3 Revisionsplanering 1 3.1 Bedömning av väsentlighet och risk 1 3.2 Revisionsprojekt

Läs mer

Granskning av målstyrning och målkedjan inom Kultur- och fritidsnämnden

Granskning av målstyrning och målkedjan inom Kultur- och fritidsnämnden www.pwc.se Revisionsrapport Erik Wottrich Henrik Fagerlind Granskning av målstyrning och målkedjan inom Kultur- och fritidsnämnden Sollentuna kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell

Läs mer

Ägarstyrning i kommunens bolag. Söderhamns kommun

Ägarstyrning i kommunens bolag. Söderhamns kommun www.pwc.se Revisionsrapport Ägarstyrning i kommunens bolag Carl-Åke Elmersjö Söderhamns kommun Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 1 1.1. Revisionsfråga... 1 1.2. Avgränsning och metod... 1 2. Ägarstyrning

Läs mer

VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten

VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten Tjänsteskrivelse 2005-02-16 Dnr 05KS/0139 Handläggare: Jonas Rydberg Tel: 08/570 383 38 Kommunstyrelsen Jämställdhetspolicy respektive jämställdhetsplan 2005 vid Värmdö

Läs mer

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar.

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar. 1 (6) Personalpolicy Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunfullmäktige (2015-09-15 145) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2015-09-15 Dokumentansvarig: HR-chef Senast reviderad: 2015-09-15

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Revisionsrapport Systematiskt arbetsmiljöarbete Marks kommun 18 mars 2009 Bo Thörn Sammanfattning Revisorerna i Marks kommun har gett Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers i uppdrag att granska kommunens

Läs mer

Granskning avseende efterlevnad av fullmäktiges styr- och policydokument. Sandvikens kommun

Granskning avseende efterlevnad av fullmäktiges styr- och policydokument. Sandvikens kommun www.pwc.se Revisionsrapport Granskning avseende efterlevnad av fullmäktiges styr- och policydokument Ove Axelsson David Emanuelsson Sandvikens kommun STYR- OCH POLICYDOKUMENT Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Städning av vårdlokaler

Städning av vårdlokaler www.pwc.se Revisionsrapport David Boman December 2013 Städning av vårdlokaler Revisorerna landstinget Gävleborg Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisonell bedömning... 3 2. Inledning... 4 2.1.

Läs mer

Likabehandlingsplan

Likabehandlingsplan Kommunledningskontoret, HR-avdelningen Kontaktperson: Mattias Wirsén, tfn 13 55 23 Likabehandlingsplan 2016-2019 För lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet Antagen av Kommunstyrelsen 2016-05-25.

Läs mer

Balanserat styrkort 2017 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2017 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2017 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2016-05-12 Dnr 16LS3265 BALANSERAT STYRKORT 2017 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen är Landstinget Västernorrlands ledande

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Policy för kompetensförsörjning

Policy för kompetensförsörjning Kommunstyrelseförvaltningen POLICY Policy för kompetensförsörjning Dokumentnamn Policy för kompetensförsörjning Dokumenttyp Policy Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Kommunfullmäktige

Läs mer

Regional strategi för arbetsgivarpolitik

Regional strategi för arbetsgivarpolitik Regional strategi för arbetsgivarpolitik Vår vision Socialdemokratisk arbetsgivarpolitik ska stärka personalens arbetsvillkor och arbetsmiljö. Det är viktigt både för den enskilde men också för kvaliteten

Läs mer

Ekonomi - Målstyrning Kommunstyrelsen 2015-04-13 Maria Fredriksson, ekonomichef, centrala ekonomiavdelningen

Ekonomi - Målstyrning Kommunstyrelsen 2015-04-13 Maria Fredriksson, ekonomichef, centrala ekonomiavdelningen Ekonomi - Målstyrning Kommunstyrelsen 2015-04-13 Maria Fredriksson, ekonomichef, centrala ekonomiavdelningen Beståndsdelar Styrmodell Styrande dokument Budgetprocess Mål och uppdrag i budget 2016-2018

Läs mer

S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n

S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n 2007-12-17 Sid 1 (7) Utgångspunkter Medbestämmandelagen (MBL), arbetsmiljölagen (AML)

Läs mer