Verksamhetsresultat. Insatta resurser

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsresultat. Insatta resurser"

Transkript

1 Bilaga: Bra OK Har brister Kommunstyrelsen Verksamhetsresultat S A1. Nacka ska anses ha ett gott företagsklimat med hög grad av nyföretagande och en god innovationsmiljö N Ranking av bästa näringsklimat i svenska kommuner (Svenskt Näringsliv) N Nöjd Kund Index (NKI) avseende företagens syn på kommunens service N Antal innovationsprojekt (Innovation Stockholm) N Antal nya företag i kommunen S A2. God service, bra bemötande och hög tillgänglighet i alla externa och interna kontakter N Hur nöjd är du med möjligheterna att utföra tjänster på Nacka kommuns hemsida? N Hur nöjd är du med informationen på Nacka Kommuns hemsida? N Hur tycker du att servicen är när du har kontakt med personal i din kommun? N Hur blir du bemött när du har kontakt med personal i din kommun N Andel frågor som Kontakcenter hanterar vid första kontakten, N Andel telefonsamtal som möts av beskedet att det finns telefontider eller träffas säkrast, N Andel personer som lämnat meddelande i röstbrevlåda och som blivit uppringda inom 2 arbetsdagar D. GOD LIVSMILJÖ OCH LÅNGSIKTIGT HÅLLBAR UTVECKLING S D1. Kommunen ska arbeta för en minskad klimatpåverkan N Utsläpp koldioxid och år, kg/person N Koldioxid från kommunens egna fordon och från tjänsteresor, ton N Koldioxidutsläpp från kommunens egna anläggningar, ton N Förändring av energiförbrukning i kommunens lokaler kwh/m2, N Vad tror eller tycker du om miljöarbetet i sin helhet i din kommun? S D2. Stadsbyggnadsprocessen ska vara effektiv (väl fungerande infrastruktur och goda livsmiljöer) N Andel av slutförda projekt som har slutredovisats till berörd nämnd och i ekonomisystemet (antal avslutade projekt/totala antalet aktiva projekt), N Genomsnittlig bruttokostnad för under året avslutade stadsbyggnadsprojekt, kr/m2 BTA , N Genomsnittlig kalendertid för under året avslutade stadsbyggnadsprojekt (från startpm till projektavslut), månader N Hur nöjd är du med Nacka Kommuns sätt att sköta samhällsplaneringen, t.ex. vägar, bostadsområden, grönområden? N Biltrafikens andel av den totala trafiken ska minska, S D3. Förutsättningar ska skapas för en god folkhälsa åt alla N Andel överviktiga barn (BMI>2), N Kvinnor inlagda på sjukhus per 1 kvinnor w, S E1. Nacka ska vara en trygg och säker kommun att bo, verka och vistas i N Hur nöjd är du med din kommun vad gäller hur tryggt du kan vistas utomhus på kvällar och nätter? N Alla nämnder ska ha egna mål som kan relateras till trygg och säker N Hur nöjd är du med din kommun vad gäller hur trygg och säker du och dina närmaste kan känna er? N Kommunens kostnader för skadegörelse i form av klotter, glaskross etc. ska minska N Hur nöjd är du med din kommun vad gäller hur trygg och säker du kan känna dig mot stöld och inbrott? Insatta resurser S F1. Kommunen ska bedriva en aktiv markpolitik som stöder översiktsplanen N Insatta resurser för översiktsplanering (kr i anslag/invånare) S F2. Kommunens lokalkostnader ska vara låga i relation till ett urval jämförbara verksamheter i andra kommuner N Kommunens lokalkostnader i relation till ett urval jämförbara verksamheter i andra kommuner kr/m2 N Positiv kapitalåtervinning, givet internt räntekrav N Lokalförsörjningen är i takt med aviserat behov N Kundnöjdhet driftentreprenör, N Kundnöjdhet fastighetskontoret, , ,6 3 3 NACKA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 21 1

2 S F3. Nacka kommun är en attraktiv arbetsgivare med kompetenta, engagerade och friska medarbetare N Andel totalt nöjda medarbetare Medarbetarindex, N Andel medarbetare som anser att Nacka kommun är en attraktiv arbetsgivare, N Andel medarbetare som signalerar stress som påverkar negativt, N Andel medarbetare som anser att alla behandlas lika, N Andel medarbetare med högst timmars sjukfrånvarotid under året, N Total sjukfrånvarotid av sammanlagd ordinarie arbetstid, S F. Våra ledare inspirerar och leder för att med tydlig målinriktning skapa framgång och stolthet N Andel medarbetare som instämmer i att man på arbetsplatsen arbetar med att skapa bra arbetsförutsättningar, N Andel medarbetare med positiva skattningar av ledarskapet, N Andel medarbetare som instämmer i att den grundläggande värderingen genomsyrar arbetsplatsen, H. KOMMUNAL EKONOMI I BALANS S H1. Kommunens inköpsverksamhet ska vara effektiv N Andel inköp som utgörs av miljö och klimatanpassade alternativ () N Andel inköp som sker via avtal, Miljö och stadsbyggnadsnämnden S A1. Korta handläggningstider N Genomsnittlig handläggningstid Bygglov, veckor N Genomsnittlig handläggningstid Nybyggnadskarta, veckor N Genomsnittlig handläggningstid Lantmäteriförrättning, dagar N Genomsnittlig handläggningstid Livsmedelsärende, inom veckor N Genomsnittlig handläggningstid Enskilda avlopp, dagar N Genomsnittlig handläggningstid Värmepump, dagar N Genomsnittlig handläggningstid för enkla planförfaranden avseende enkla planer, månader N Genomsnittlig handläggningstid Stadsbyggnads projekt Detaljplan, månader ,7, ,6 3 2 N Genomsnittlig handläggningstid Stadsbyggnads projekt Genomförande, månader N Genomsnittlig handläggningstid Stadsbyggnads projekt hela Projektet, månader Nacka Partner S Våra kunder anser att våra tjänster förenklar och skapar möjligheter N Nöjd Kund Index, NKI Kundfokusmätning D. GOD LIVSMILJÖ OCH LÅNGSIKTIGT HÅLLBAR UTVECKLING S D1. Ömsesidigt förtroende N Andel kommuninvånare som är nöjda med kommunens sätt att sköta samhällsplaneringen, N Nöjdkundindex Planenheten, procent N NöjdKundindex Miljöenheten N NöjdKundIndex Lantmäterienheten, procent N Nöjdkundindex Bygglovsenheten, procent N Kundupplevd professionalitet (sammanvägt kvalitetsmål 3 i brukarundersökningarna), N Kundupplevd professionalitet (kvalitetsmål 3 i politikerenkäten), N Öppet och ifrågasättande arbetsklimat, N Stöder Nackas grundläggande värdering, N Kundsynpunkter, antal/år S F1. Beslutsförmåga N Ackumulerad avvikelse mot budget, tkr N Andel avslutade stadsbyggnadsprojekt, N Andel delegationsbeslut, N Andel uppskjutna beslut, N Tydliga konsekvensbeskrivningar i beslutsunderlagen, N Arbetsbelastning för flaskhalskompetens, antal N Kompetensutvecklingstid, ,7 3, 3,98 2 NACKA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 21

3 N Andel telefonsamtal under kontorstid som möts av beskedet att det finns telefontider eller träffas säkrast, N Andel personer som lämnat ett meddelande och som har blivit kontaktade inom två arbetsdagar, N Andel medarbetare som har korrekt signatur i sin epost, S Vi driver utveckling av bastjänster och kundanpassade tjänster, samt tjänsteutveckling i syfte att bidra till kommunstrategisk verksamhetsutveckling N Kundupplevd tjänsteutveckling. Kundfokusmätning S Vi har effektiva proceser och rutiner för bastjänster och kundanpassade tjänster N ökning av relationen Intäkt/Kostnad i processen Leverera bastjänster N Andel av omsättningen från nya/utvecklade tjänster (2 år) S Våra medarbetare har rätt kunskap, förmåga och inställning att bidra till Nacka kommuns utveckling N prioriterad strategisk kompetensutveckling genomförd N Kundupplevd kompetens i förhållande till kundbehov S Vi genererar vinst för att möjliggöra fortsatt affärsutveckling N Vinst Förskola, Fritid & Skola S Nöjda kunder N Svarsfrekvens i kundundersökning, N Andel nöjda kunder år 8 föräldrar, N Andel nöjda kunder år 8 elever, N Andel nöjda kunder år föräldrar, N Andel nöjda kunder år elever, N Andel nöjda kunder år 2 föräldrar, N Andel nöjda kunder gymnasieelever, N Andel nöjda kunder förskoleklass, N Andel nöjda kunder förskola, N Andel kunder som upplever att ledningen inom FFS verksamheter är förtroendeingivande, 1, , 3, , 3,67,7, N Andel kunder som upplever att FFS har kunnig personal, N Andel kunder som upplever att det är arbetsro och lugn miljö inom FFS verksamheter, N Andel kunder i som upplever ett bra samarbete mellan fritidshem och skola N Andel kunder som är nöjda med individuella utvecklingsplaner, N Andel kunder som är nöjda med uppföljningen av individuella utvecklingsplaner, S Förbättrade studieresultat N Barns närvaro i förskolan i N Andel certifierade förskolor, N Slutbetyg för gymnasieelever år 3, N Genomsnittsbetyg gymnasiet N Gymnasiet Högskolebehörighet, N svärde SALSA N svärde nationella prov år 9 SV N svärde nationella prov år 9 Ma N svärde nationella prov år 9 Eng N svärde nationella prov år SV N svärde nationella prov år Ma N svärde nationella prov år Eng N svärde meritvärde år 9 N svärde nationella prov år 3 Ma N svärde nationella prov år 3 SV N Andel slutbetyg i alla ämnen år 9, N Andel behöriga till nationella program, S Budget i balans N Ackumulerad avvikelse mot budget, tkr S Friska medarbetare N Total sjukfrånvarotid av sammanlagd ordinarie arbetstid, ,8 1,8 93, ,2 9, ,,9 NACKA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 21 3

4 S Kompetenta och behöriga och engagerade medarbetare N Andel utbildade tillsvidareanställda lärare inom skolan, N Andel utbildade tillsvidareanställda förskollärare inom förskolan, N IT index medarbetare S Våra ledare inspirerar och leder med tydlig målinriktning till goda resultat N Andel totalt nöjda medarbetare Medarbetarindex, 1, S Kultur Nackas ledare inspirerar och leder för att med tydlig målinriktning skapa framgång och stolthet N Andel medarbetare med positiva skattningar av ledarskapet, Ledarskapsindex, N Andel medarbetare som instämmer i att man på arbetsplatsen arbetar med att skapa bra arbetsförutsättningar, S Kultur Nacka har en budget i balans N Positivt resultat i samtliga resultatenheter, tkr S ITverktyget används aktivt med syfte att nå uppsatta mål N ITindex Elever, Verksamheten Sociala Stödresurser Kulturnämnden S Sociala Stödresurser ska erbjuda verksamheter med hög kvalitet där kunden är delaktig och har inflytande över sina insatser S Kultur Nacka arbetar för att öka andelen nöjda kunder N Förändring av antal utlån, Nacka bibliotek, N Förändring av antal deltagare, Nacka kulturcentrum N Förändring av antal besök, Nacka bibliotek, N Förändring av Kundnöjdhet, S Kultur Nacka utnyttjar tillgänglig kapacitet på ett effektivt sätt N Förändring av antalet utlån per invånare Nacka bibliotek, N Förändring av antalet ämnen Nacka musikskola, N Förändring av nyttjandegrad av lokalyta, Nacka kulturcentrum, N Förändring av antalet öppettimmar, Nacka bibliotek, 1,7 8,, ,3 N Svarsfrekvens på kundundersökning, N Svarsfrekvens egna undersökningar, N Nöjda kunder, medelvärde i en skala 1, Egna kundundersökningar N Nöjda kunder, medelvärde i en skala 1, Andras kundundersökningar N Andel kunder som har varit delaktiga i att utforma en överenskommelse över sina insatser, S Sociala Stödresursers verksamheter ska tillvarata kundens synpunkter som ett viktigt stöd för att säkerställa och utveckla en hög kvalitet N Antal registrerade kundsynpunkter N Andel åtgärdade kundsynpunkter, N Minst bibehållen nivå på kundnöjdhet S Sociala Stödresursers verksamheter och dess utbud ska, genom tydlig och till gänglig information, vara väl kända hos Nackas medborgare och beslutsfattare 7, S Kultur Nacka är en attraktiv arbetsgivare med kompetenta, engagerade och friska medarbetare N Antalet besökare på verksamheternas hemsidor ska öka per mättillfälle N Medieanalys antal informationsaktiviteter under året 28 N Total sjukfrånvarotid av sammanlagd ordinarie arbetstid, N Andel medarbetare som anser att Nacka kommun är en attraktiv arbetsgivare, N Andel medarbetare som signalerar stress som påverkar negativt, N Andel totalt nöjda medarbetare Medarbetarindex, 2 2, S Sociala Stödresursers verksamheter och medarbetare utvecklas i takt med dagens och framtidens utmaningar på affärsmässiga grunder N Nystartade och förändrade verksamheter N Andelen medarbetare som upplever att de har goda möjligheter till utveckling och lärande, 6 N Andel engagerade och kompetenta medarbetare, 6 66 N Andel genomförda utvecklingssamtal, 1 82 NACKA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 21

5 S Sociala Stödresursers medarbetare ska ha rätt kompetens för sitt uppdrag, vara delaktiga och ta ansvar N Svarsfrekvens på medarbetarenkäten, N Andel engagerade medarbetare, N Andel medarbetare som upplever att de får kompetensutveckling för sitt uppdrag, N Andel medarbetare som instämmer i att den grundläggande värderingen genomsyrar arbetsplatsen, S Sociala Stödresursers chefer ska ha rätt kompetens och goda förutsättningar för ett ledarskap som bygger på öppen kommunikation, tydlighet och lust att leda N Andel medarbetare med positiva skattningar av ledarskapet Ledarskapsindex, S Sociala Stödresursers medarbetare har god hälsa och känner stolthet och engagemang i sitt arbete N Total sjukfrånvarotid av sammanlagd ordinarie arbetstid, N Andel medarbetare med högst timmars sjukfrånvaro under året, N Andel medarbetare som signalerar stress som påverkar negativt S Sociala Stödresurser är en attraktiv arbetsgivare N Andel medarbetare som anser att Nacka kommun är en attraktiv arbetsgivare, N Andel totalt nöjda medarbetare Medarbetar index, N Andel medarbetare som känner sig som en viktig del i en bra verksamhet, S Sociala Stödresurser ska ha en fungerande ekonomistyrning som bygger på medvetenhet och effektivt resursutnyttjande där alla avvikelser analyseras N Ackumulerad avvikelse mot budget, tkr Velamsundstyrelsen S A1. Tillgängligheten till Velamsund ska förbättras N Andel av besökare, verksamma och boende som är nöjda med tillgängligheten () S A2. Förutsättningar för näringsidkare och verksamheter ska vara goda och utvecklas N Omsättningsförändring för näringsidkare och verksamheter (tkr) N Omsättning / antal besökare (kr) , 8 7, S C1. Möjligheterna till friluftsliv och rekreation ska vara många och varierade N Antalet besökare till området, ridverksamheten resp naturskolan (st) 1298 N Andel besökare som är nöjda med möjligheterna till friluftsliv och rekreation () D. GOD LIVSMILJÖ OCH LÅNGSIKTIGT HÅLLBAR UTVECKLING S D1. Naturreservatet ska underhållas så att natur och kulturvärden bevaras N Andel av sakkunniga, verksamma och boende som är nöjda med hur naturreservatet underhålls () H. KOMMUNAL EKONOMI I BALANS S H1. Naturreservatet ska underhållas så att natur och kulturvärden bevaras N Ackumulerad avvikelse mot budget (tkr) N Uppföljning av insatta resurser för drift och underhåll (tkr) N Uppföljning av investeringsåtgärder inom planerad ram (tkr) Tekniska nämnden S A1. Kommunens vägnät ska kännetecknas av god framkomlighet oberoende av årstid N Vad tror eller tycker du om underhåll och skötsel av gator och vägar i din kommun () N Vad tror eller tycker du om snöröjningen av gator och vägar i din kommun () S A2. Kommunens allmänna platser och naturreservat ska underhållas så att innevånarna upplever dem som rena och välskötta N Vad tror eller tycker du om kommunens åtgärder mot klotter och annan skadegörelse, N Andel felanmält klotter som sanerats inom 2 timmari N Vad tror eller tycker renhållningen av parker och allmänna platser i din kommun S A3. Nämndens uppgift är att förse brukarna med dricksvatten av god kvalitet och i tillräcklig mängd N Vad tror eller tycker du om kvalitetenpå dricksvattnet i din kommun, N Andel mikrobiologiska undersökningar på dricksvatten som bedöms. Antal analyser med resultat tjänligt, N Antal läckor per km huvudvattenledning (totalt 31 km) (antal/km) N Antal stopp per km avloppsledning (totalt 3 km) (antal/km) Mål ,6,9,1,2 NACKA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 21

6 D. GOD LIVSMILJÖ OCH LÅNGSIKTIGT HÅLLBAR UTVECKLING S D1. Nämnden ska verka för en miljövänlig avfallshantering med en mycket hög insamlingsgrad av farligt avfall N Vad tror eller tycker du om sophämtningen i din kommun, N Vad tror eller tycker du om möjligheterna att lämna farligt avfall till insamling, N Mängd insamlat farligt avfall (kg/invånare) N Mängd hushållsavfall till materialåtervinning, S E1. Kommunens vägnät ska i största möjliga mån utformas och underhållas så att det upplevs tryggt att vistas i trafikmiljön N Vad tror eller tycker du om trafiksäkerheten på gång och cykelvägar i din kommun, N Vad tror eller tycker du om trafiksäkerheten på gator och vägar i din kommun, N Hur nöjd är du med din kommun vad gäller hur tryggt du kan vistas utomhus på kvällar och nätter, N Antal döda och skadade i trafiken som kommer till kommunens kännedom (polisrapporterade) (st) S E2. Dagvatten ska avledas på ett säkert, miljöanpassat och kostnadseffektivt sätt så att säkerhet, hälsa och ekonomiska intressen inte hotas N Andel fastigheter som drabbas av källaröversvämning pga. dagvattenflöde ska minska med årligen S F1. Anläggningarna ska underhållas så att livslängden optimeras N Låg VAdriftkostnad i förhållande till jämförbara kommuner, kr/inv (genomsnitt 1 kr/inv) H. KOMMUNAL EKONOMI I BALANS S H1. VAverket och Avfallsverket ska vara i ekonomisk balans där varje generation ska bära sin egen kostnad. Övrig verksamhet inom Tekniska nämnden ska redovisa en budget i balans N Avvikelse mot budget (anslagsfinansierade verksamheter), tkr N Ackumulerad avvikelse mot budget (Avfallsverket), tkr N Ackumulerad avvikelse mot budget (VA verket) tkr 89 2, FRitidsnämnden S A1. Kommuninvånare med barn och ungdomar ska ges likvärdig behandling för flickors och pojkars förutsättningar att bedriva fritidsaktiviteter N I vilken grad tycker du att Nacka Kommun erbjuder pojkar och flickor lika förutsättningar när det gäller fritidsaktiviteter? N Flickors andel av attraktiv uthyrningstid i olika idrottsanläggningar, N Pojkars andel av attraktiv uthyrningstid i olika idrottsanläggningar () N Andel bidragsberättigade föreningar som anser att servicen och reglerna till föreningslivet är god () S C1. Kommuninvånare med barn och ungdomar ska ges genom föreningslivet och fritidsgårdarna ett varierat och rikt utbud av fritidsaktiviteter N Andel barn och ungdomar som anser att fritidsgårdarnas utbud motsvarar deras önskemål () N Andel barn och ungdomar som anser att idrottsanläggningarna motsvarar deras intressen och önskemål () N I vilken grad tycker du att Nacka Kommun erbjuder barn och ungdomar ett rikt och varierat 81 utbud av fritidsaktiviteter genom föreningslivet D. GOD LIVSMILJÖ OCH LÅNGSIKTIGT HÅLLBAR UTVECKLING S D1. Nämnden ska stödja och verka för att bidragsberättigade barn och ungdomsföreningar som antagit en drogpolicy och verkar för en drogfri verksamhet ska öka N Antal bidragsberättigade barn och ungdomsföreningar som bedriver verksamhet för åldersgruppen 12 år som antagit en drogfri policy (st) S E1. Idrottsanläggningarna ska vara välskötta och trygga N Antal rapporterade skador på utövare orsakade av brister i kommunens idrottsanläggningar (st) N Antal konstishaverier (st) N Andel godkända vattenprover i simhallarna () N Andel brukare som anser att kommunens idrottsanläggningar är välskötta och trygga () S F1. Reinvestering/antal aktiviteter samt att anläggningarna ska utnyttjas maximalt N Ishallar energianvändning kwh(vecka 12)/ bokningsbar timme N Lokaluthyrning i av total uthyrbar tid () N Drift och underhållskostnad (ishallar, sporthallar, fotbollsplander) (kr/inv) NACKA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 21

7 S F2. Budget i balans N i förhållande till budget, tkr 182 S F1. Kulturaktiviteterna ska vara välbesökta och efterfrågade av medborgarna kultur och utbildningsnämnden S A1. Medborgarna ska ha tillgång till en mångsidig och kvalitativ kulturverksamhet N Ackumulerad avvikelse mot budget (tkr) N Nyttjandegrad av Dieselverkstadens lokaler (index) N Biblioteksverksamhetens nöjdhetsgrad ska öka i förhållande till insatta resurser (index 1, 27) N Andel medborgare som anser att de har tillgång till en kvalitativ biblioteksverksamhet () N Andel besökare som är nöjda med bibliotekets tillgänglighet () N Andel besökare som är nöjda med utbudet av medier på biblioteken () N Antal kulturaktörer som samarbetar med eller finansieras av Kulturnämnden () N Antal kulturuttryck som finansieras av Kulturnämnden (st) N Andel barn och unga som är nöjda med den verksamhet de deltar i på fritiden () N Andel elever och förskolebarn som får en kvalitativ kulturverksamhet () S A2. Medborgarna ska ha tillgång till ett lokalt kulturutbud av god kvalitet N Andel medborgare som är nöjda med tillgången på kulturaktiviteter i Nacka () N Andel medborgare som anser att kulturaktiviteterna i Nacka är av god kvalitet () B. STARKT MEDBORGARINFLYTANDE S B1. Medborgarna ska ha möjlighet att påverka kulturutbudet N Andel medborgare som anser att de har möjlighet att påverka kulturutbudet i Nacka () N Andel besökare som anser att de har möjlighet att påverka biblioteksverksamheten () N Andel barn och unga som anser att de kan påverka den verksamhet de deltar i () S C1. Barn och unga ska erbjudas en bred musik undervisning med hög kvalitet på sin fritid N Antal elevplatser i musikskola (st) N Andel barn och unga som får sitt förstahandsval tillgodosett () N Andel barn och unga som är nöjda med musikundervisningen () Social och äldrenämnden S A1. Socialtjänsten skall bygga på respekt för individens integritet och rätt till självbestämmande N Andel nöjda personer inom socialtjänstens handläggning () S A2. Socialtjänstens service och tillgänglighet är god N Andel personer som är nöjda med socialtjänstens tillgänglighet N Delaktighet i handläggningsprocessen S A3. Socialtjänsten ska ha rättssäker handläggning och beslut ska vara välgrundande och korrekta N Andel ärenden med rättsäker handläggning N Handläggningstid från ansökan till beslut enligt lagstiftning och riktlinjer N Andel överklaganden och ändringar som gått kommunen emot () S A. Kunderna ska vara nöjda med den insats som de har fått N Andel som uppger att de är nöjda med den insats de fått () S C1. Möjligheter att göra egna val inom nämndens ansvarsområden ska öka genom nya kundval eller andra metoder för ökad valfrihet N Antal verksamheter med nytt kundval alternativt ökad valfrihet (st) S E1. Socialtjänsten ska verka för att tillgodose behovet av adekvat boende för socialtjänstens olika målgrupper N Andel verkställda beslut i förhållande till totalt antalet beslut om boende,,3, , 1 1 NACKA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 21 7

8 S F1. Medborgare med behov av ekonomiskt bistånd ska stärkas till egen försörjning och ett självständigt liv N Andel som blir självförsörjande under introduktions tiden (1, år) () N Andel personer som uppbär ekonomiskt bistånd mer än månader i förhållande till totala antalet personer som uppbär ekonomiskt bistånd () H. KOMMUNAL EKONOMI I BALANS S H1. Hålla budgetram N Ackumulerad avvikelse mot budget S H2. Socialtjänsten ska kännetecknas av hög volym och kostnadskontroll samt kostnadsmedvetenhet N MH kostnad/total nettokostnad N Årskostnadsprognoser med hög träffsäkerhet mot SÄN årsbokslut (Mkr) , 2 7 S C1. FSK: Valmöjligheter Föräldrar ska ges stora valmöjligheter vid val av barnomsorg. N FSK: I alla kommundelar ska utbudet av platser i förskoleverksamheten motsvara efterfrågan (st) S E1. FSK: Trygg arbetsmiljö Varje barn har rätt till en arbetsmiljö som präglas av glädje, trygghet och stimulans som bidrar till god hälsa. N FSK: Andel föräldrar som anser att barnet är tryggt i förskoleverksamheten () N FSK: Andel föräldrar som anser att det är arbetsro i verksamheten () FÖRSKOLEKLASS OCH GRUNDSKOLA S A1. GRSK: Maximal utveckling och stimulerande lärande v Utbildningsnämnden FÖRSKOLEVERKSAMHET S A1. FSK: Maximal utveckling och stimulerande lärande Varje barn har rätt till en verksamhet som utgår från individens behov och förutsättningar och som stimulerar till största möjliga lärande och kunskapsutveckling. N FSK: Andel föräldrar som anser att deras barn stimuleras till utveckling och lärande () N FSK: Andel föräldrar som anser att deras barn får hjälp om de behöver () N FSK: Andel personal i förskolan som har pedagogisk högskoleutbildning () B. STARKT MEDBORGARINFLYTANDE S B1. FSK: Reellt inflytande Varje barn har rätt till en verksamhet som arbetar målmedvetet för att barn och föräldrar ska ha god insyn i och inflytande över anordnarens verksamhet och utveckling. Varje barn har också rätt till ett reellt inflytande över sin utveckling. N FSK: Andel föräldrar som är nöjda med förskoleverksamhetens öppettider N FSK: Andel föräldrar som anser att deras barns tankar och idéer tas tillvara () N FSK: Andel föräldrar som får tydlig information om sitt barns utveckling och lärande () 38 7 Varje elev har rätt till en verksamhet som utgår från individens behov och förutsättningar och som stimulerar till största möjliga lärande och kunskapsutveckling. N GRSK: Andel elever som anser att deras lärare ger dem utmaningar så att de utvecklas maximalt N GRSK: Meritvärdet N GRSK: Andel skolor som har positiv avvikelse i SALSAmodellen jämfört med meritvärdet () N GRSK: Andel elever som når målen i nationella proven skolår 3 () N GRSK: Andel elever som når målen i nationella proven skolår () N GRSK: Andel elever som når målen i nationella proven skolår 9 () N GRSK: Andel elever som når målen i samtliga ämnen skolår 9 () N GRSK: Andel föräldrar som anser att deras barn stimuleras till utveckling och lärande () N GRSK: Andel elever som får hjälp när de behöver () N GRSK: Andel elever i år 8 som är nöjda med den information och vägledning de fått inför framtida utbildningsval () B. STARKT MEDBORGARINFLYTANDE S B1. GRSK: Reellt inflytande Varje elev har rätt till en verksamhet som arbetar målmedvetet för att elever och föräldrar ska ha god insyn i och inflytande över skolans verksamhet och utveckling. Varje elev har också rätt till ett reellt inflytande över sin utveckling. N GRSK: Andel föräldrar som anser att deras barn är med och planerar arbetet i skolan () N GRSK: Andel elever som anser att de är med och planerar arbetet i skolan () NACKA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 21

9 N GRSK: Andel föräldrar som får tydlig information om sitt barns utveckling och lärande () N GRSK: Andel elever som får veta hur det går för dem i skolarbetet () N GRSK: Andel föräldrar som anser att fritidshemmets verksamhet utgår från deras barns intressen och behov () S C1. GRSK: Valmöjligheter Föräldrar och elever ska ges stora valmöjligheter vid val av skola. N GRSK: Andel föräldrar som har fått sitt förstahandsval tillgodosett vid val av skola () S E1. GRSK: Trygg arbetsmiljö Varje elev har rätt till en arbetsmiljö som präglas av glädje, trygghet, studiero och stimulans och som bidrar till god hälsa. N GRSK: Andel föräldrar som anser att barnet är tryggt i skolan () N GRSK: Andel elever som är trygga i skolan () N GRSK: Andel elever som har arbetsro på lektionerna () Verksamhetsresultat gymnasieskola S A1. GYSK: Maximal utveckling och stimulerande lärande Varje elev har rätt till en verksamhet som utgår från individens behov och förutsättningar och som stimulerar till största möjliga lärande och kunskapsutveckling. N GYSK: Andel elever som fortsätter påbörjat program år två (gäller ej IV) N GYSK: Andel elever som fullföljer ett nationellt eller specialutformat program inom fyra år () N GYSK: Betygspoäng i skolor i Nacka N GYSK: Andel elever med minst godkänt i nationella kursprov (medelvärde svenska, engelska och matematik på ABkurser) () N GYSK: Andel elever som stimuleras till utveckling och lärande () N GYSK: Andel elever i år 2 som är nöjda med den information och vägledning de fått inför framtida utbildningsval () , 1, B. STARKT MEDBORGARINFLYTANDE S B1. GYSK: Reellt inflytande Varje elev har rätt till en verksamhet som arbetar målmedvetet för att elever och föräldrar ska ha god insyn i och inflytande över skolans verksamhet och utveckling. Varje elev har också rätt till ett reellt inflytande över sin utveckling. N GYSK: Andel elever som kan påverka arbetssättet under lektionerna () N GYSK: Andel elever som är nöjda med den information de får varje termin om sin utveckling och sitt lärande () S C1. GYSK: Valmöjligheter Föräldrar och elever ska ges stora valmöjligheter vid val av skola. N GYSK: Andel elever som hade tillräckligt stora valmöjligheter vid val av utbildning () N GYSK: Andel elever som fick sitt förstahandsval vid val till gymnasieskola tillgodosett () S E1. GYSK: Trygg arbetsmiljö Varje elev har rätt till en arbetsmiljö som präglas av glädje, trygghet, studiero och stimulans och som bidrar till god hälsa. N GYSK: Andel elever som är trygga i skolan () N GYSK: Andel elever som har arbetsro på lektionerna () Verksamhetsresultat Vuxenutbildning S A1. VUX: Maximal utveckling och stimulerande lärande Varje elev har rätt till en verksamhet som utgår från individens behov och förutsättningar och som stimulerar till största möjliga lärande och kunskapsutveckling. N VUX: Andel med lägst betyget Godkänt i nationella kursprov i sfi N VUX: Andel kursdeltagare i grundl vux som fullföljt påbörjad kurs () N VUX: Andel kursdeltagare i gyvux som fullföljt påbörjad kurs () N VUX: Andel kursdeltagare i SFI som fullföljt påbörjad kurs med minst betyget Godkänd () N VUX: Andel med lägst betyget Godkänd i Matematik A, Svenska A och Engelska A () N VUX: Andel med lägst betyget Godkänd i nationella kursprov () N VUX: Andel elever som stimuleras till utveckling och lärande () N VUX: Andel elever som är nöjda med den information och vägledning de fått inför kursval () NACKA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 21 9

10 B. STARKT MEDBORGARINFLYTANDE S B1. VUX: Reellt inflytande Varje elev har rätt till en verksamhet som arbetar målmedvetet för att elever ska ha god insyn i och inflytande över anordnarens verksamhet och utveckling. Varje elev har också rätt till ett reellt inflytande över sin utveckling. N VUX: Andel elever som kan påverka arbetssättet under lektionerna () N VUX: Andel elever som regelbundet får information om sin utveckling och sitt lärande () S C1. VUX: Valmöjligheter 6 71 H. KOMMUNAL EKONOMI I BALANS S H1. Väl fungerande och effektiv verksamhet N Uppföljning av insatta resurser för myndighetsutövning och information, mkr N Andel årsräkningar som är granskade till utgången av oktober månad,,7 73 Varje elev ska ges stora valmöjligheter vid val av utbildning. N VUX: Andel elever som är nöjda med utbudet av kurser och skolor vid val av utbildning () N VUX: Andel elever med beviljad check som får sitt förstahandsval tillgodosett () S E1. VUX: Trygg arbetsmiljö 1 Varje elev har rätt till en arbetsmiljö som präglas av glädje, trygghet, studiero och stimulans och som bidrar till god hälsa. N VUX: Andel elever som är trygga i verksamheten () 89 F EFFEKTIVT RESURSUTNYTTJANDE N Ackumulerad avvikelse mot budget (tkr) S F1. Meritvärdet ska vara högt i förhållande till insatta resurser N Kronor per meritvärde i grundskolan (index=27) S F2. Betygspoängen i gymnasieskolan ska vara högt i förhållande till insatta resurser N Kronor per betygspoäng i gymnasieskolan (index=27) Överförmyndarnämnden S A1. Alla huvudmän har en god man/förvaltare som utför sitt uppdrag med god kvalitet. Rättsförluster för huvudmännen ska undvikas. N Andel med rätt till god man som erbjuds det inom tre månader från det att komplett underlag föreligger, N Andel huvudmän som är nöjda med hur den goda mannen utför sitt uppdrag, N Andel gode män som anser att de är nöjda med den service de får av nämnden, 71 1 NACKA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 21

nacka kommun Årsredovisning Öppenhet och mångfald

nacka kommun Årsredovisning Öppenhet och mångfald nacka kommun Årsredovisning 2012 Öppenhet och mångfald 2 Innehåll Sammanfattning 4 Reflektioner från Nackaåret 2011 5 Fem år i sammandrag 6 Vad används skattepengarna till? 7 Politisk styrning och organisation

Läs mer

Stadsledningskontorets underlag till budget 2014 för Stockholms stad Inriktning för 2015 och 2016

Stadsledningskontorets underlag till budget 2014 för Stockholms stad Inriktning för 2015 och 2016 Dnr 111-575/2013 Stadsledningskontorets underlag till budget 2014 för Stockholms stad Inriktning för 2015 och 2016 INLEDNING... 1 NÄMNDER OCH STYRELSER UTOM ROTELINDELNING Kommunstyrelsen m.m.... 33 Revisorskollegiet...

Läs mer

Årsredovisning 2014 1

Årsredovisning 2014 1 Årsredovisning 2014 1 Delaktighet och service med invånaren i fokus En hög kvalitet med en god ekonomi är kännetecknande för en framgångsrik kommun. De undersökningar och jämförelser vi deltar i visar

Läs mer

1. Kommunalråden har ordet 3

1. Kommunalråden har ordet 3 Innehållsförteckning 1. Kommunalråden har ordet 3 2. Kommunfullmäktiges övergripande mål - 5 Perspektivet Kund 8 Perspektivet Samhälle och miljö 13 Perspektivet Medarbetare 17 Perspektivet Ekonomi 19 3.

Läs mer

Budget 2012 med plan för 2013-2014

Budget 2012 med plan för 2013-2014 KOMMUNKONTORET 2011-11-28 Budget 2012 med plan för 2013-2014 Reviderad utifrån kommunfullmäktiges beslut den 21 november 2011 Jonas Nygren (S) Siyamak Sajadian Stefan Bergström (C) Bengt Sjöholm (KD) Sasanpour

Läs mer

Budget 2011 för Stockholms stad och inriktning för 2012 och 2013 samt ägardirektiv 2011-2013 för koncernen Stockholms Stadshus AB

Budget 2011 för Stockholms stad och inriktning för 2012 och 2013 samt ägardirektiv 2011-2013 för koncernen Stockholms Stadshus AB Inl:1 Budget för Stockholms stad och inriktning för 2012 och 2013 samt ägardirektiv -2013 för koncernen Stockholms Stadshus AB Ett Stockholm där alla kan växa Förnyat förtroende för ett starkt Stockholm.

Läs mer

Budget 2011. med plan 2012-2013 samt. budget för nämnderna 2011-2012. Reviderad efter kommunfullmäktiges beslut den 20 december 2010

Budget 2011. med plan 2012-2013 samt. budget för nämnderna 2011-2012. Reviderad efter kommunfullmäktiges beslut den 20 december 2010 Budget 2011 med plan 2012-2013 samt budget för nämnderna 2011-2012 Reviderad efter kommunfullmäktiges beslut den 20 december 2010 Sundbybergs stads vision 2020 Sundbyberg - där staden är som bäst både

Läs mer

Jönköping kommun. Att följa upp verksamheternas ändamåls- enlighet med stöd av brukarundersökningar

Jönköping kommun. Att följa upp verksamheternas ändamåls- enlighet med stöd av brukarundersökningar Revisionsrapport 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna Jönköping kommun Att följa upp verksamheternas ändamåls- enlighet med stöd av brukarundersökningar Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och slutsatser...3

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014 2 Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 Innehåll Sida Viktiga händelser 2014 4 Fem år i sammandrag 5 Vart gick skattepengarna? 6 Förvaltningsberättelse

Läs mer

budget för växjö kommun med verksamhetsplan för 2014-2015

budget för växjö kommun med verksamhetsplan för 2014-2015 budget för växjö kommun med verksamhetsplan för 2014-2015 2013 Innehåll SID 4 5 7 9 11 13 17 19 20 22 23 31 32 33 34 VÄXJÖ KOMMUNS UTGÅNGSPUNKTER ARBETE OCH FÖRETAG BARN OCH UTBILDNING BYGGA OCH BO DEMOKRATI

Läs mer

KVALITETSBERÄTTELSE Personlig assistans

KVALITETSBERÄTTELSE Personlig assistans KVALITETSBERÄTTELSE Personlig assistans Sociala stödresurser Verksamhetsåret 2012 Kvalitetsarbete inom Sociala stödresurser Innehållsförteckning Inledning. 3 Gemensamt kvalitetsarbete.. SCB:s medborgarundersökning

Läs mer

Förslag till strategi för folkbibliotek i Nacka kommun

Förslag till strategi för folkbibliotek i Nacka kommun 1 (7) Förslag till strategi för folkbibliotek i Nacka kommun Inledning Riksdagen har antagit nationella kulturpolitiska mål som vilar på grundläggande demokratiska värderingar med yttrandefriheten som

Läs mer

Mål och budget 2014 och planeringsramar 2015-2016 för Huddinge kommun

Mål och budget 2014 och planeringsramar 2015-2016 för Huddinge kommun KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 maj 2013 7 Paragraf Diarienummer KS-2013/467.182 Mål och budget 2014 och planeringsramar 2015-2016 för Huddinge kommun Kommunstyrelsens

Läs mer

Kommunstyrelsens förslag till budget 2011 för Stockholms stad Inriktning för 2012 och 2013

Kommunstyrelsens förslag till budget 2011 för Stockholms stad Inriktning för 2012 och 2013 Dnr:111-939/2010 för Stockholms stad Inriktning för 2012 och 2013 INLEDNING... 1 NÄMNDER OCH STYRELSER UTOM ROTELINDELNING Kommunfullmäktige m.m.: kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, stadsledningskontoret

Läs mer

Lerums kommun. Budget Verksamhetsplan Årsredovisning

Lerums kommun. Budget Verksamhetsplan Årsredovisning Lerums kommun Budget Verksamhetsplan Årsredovisning 2011 Omslaget: Flicka på gunga. Alla beslut och frågor som rör barn i kommunal verksamhet ska beaktas och prövas utifrån Barnkonventionens principer.

Läs mer

Värt att veta om din kommun. Populärbudget 2013. Piteå kommun Populärbudget 2013 1. Gruppinformation till alla hushåll i Piteå kommun

Värt att veta om din kommun. Populärbudget 2013. Piteå kommun Populärbudget 2013 1. Gruppinformation till alla hushåll i Piteå kommun Värt att veta om din kommun Populärbudget 2013 Piteå kommun Populärbudget 2013 1 Gruppinformation till alla hushåll i Piteå kommun Kommunalråden Ingen kan göra allt men alla kan göra något Vår uppgift

Läs mer

UNDERLAG INRIKTNINGSBESLUT SPB 2014-2016 LIDKÖPING. - i jämförelse med andra

UNDERLAG INRIKTNINGSBESLUT SPB 2014-2016 LIDKÖPING. - i jämförelse med andra UNDERLAG INRIKTNINGSBESLUT SPB 2014-2016 LIDKÖPING - i jämförelse med andra Februari 2013 Innehåll Lidköping i jämförelse med andra per verksamhetsområde... 3 Sammanfattande kostnadsbild för verksamheterna...

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Barn- och utbildningsnämnden

Verksamhetsplan 2013. Barn- och utbildningsnämnden Verksamhetsplan 2013 Barn- och utbildningsnämnden 2 (36) Innehåll Verksamhetsplan och budget 2013... 3 Bakgrund... 4 Ekonomiska förutsättningar... 4 Målområde Trygghet och lärande för solnabornas bästa...

Läs mer

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 24 november 2011. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 24 november 2011. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 24 november 2011 Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Ärende 1 TJÄNSTESKRIVELSE Kommunstyrelseförvaltningen 2011-10-31

Läs mer

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2014-04-02 18.00 i Eventsalen, Koordinaten. Nr Ärendemening

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2014-04-02 18.00 i Eventsalen, Koordinaten. Nr Ärendemening KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2014-04-02 18.00 i Eventsalen, Koordinaten Mayvor Lundberg Ordförande Susanna Shaibu

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Årsredovisning 2013 Innehållsförteckning År 2013 i korthet... 2 Kommunstyrelsens ordförande... 3 Förvaltningsberättelse Allmän översikt... 4 Målområden... 7 Ekonomiskt utfall och ställning i korthet...

Läs mer

Mål och styrmått 2014-2016 - Revidering

Mål och styrmått 2014-2016 - Revidering Tjänsteskrivelse -01-21 KFN 2013.0085 Handläggare: Hans Lundell Mål och styrmått -2016 - Revidering Sammanfattning Kultur- och föreningsnämnden arbetade under 2013 med en genomgripande revidering av sina

Läs mer

Eskilstuna kommun. Årsplan 2012

Eskilstuna kommun. Årsplan 2012 Eskilstuna kommun Årsplan 2012 Årsplan för Eskilstuna kommun och de helägda bolagen. Beslutad av kommunfullmäktige 21 juni 2011 3 En värld och ett Eskilstuna i förändring Eskilstuna kommun lever inte

Läs mer

Vi bygger Nacka för framtiden Öppenhet och mångfald när Nacka växer

Vi bygger Nacka för framtiden Öppenhet och mångfald när Nacka växer 2014-10-23 1 Vi bygger Nacka för framtiden Öppenhet och mångfald när Nacka växer Majoritetspartiernas politiska plattform för 2015-2018 2014-10-23 2 Majoritetsprogram 2014-2018 Vi fyra Allianspartier har

Läs mer

Foto Arkeologikonsult. Årsredovisning 2013. Enköpings kommun

Foto Arkeologikonsult. Årsredovisning 2013. Enköpings kommun Foto Arkeologikonsult Årsredovisning 2013 Enköpings kommun INNEHÅLL 3 Spadtag och bandklippning 4-40 4 FörvaltningsberättelseR 5 Kommunens målstyrning 21 Ekonomi 25 Personal 28 Händelser av betydelse 32

Läs mer

SAMMAFATTANDE INLEDNING... 4 1. GRUNDFAKTA OCH FÖRUTSÄTTNINGAR... 5

SAMMAFATTANDE INLEDNING... 4 1. GRUNDFAKTA OCH FÖRUTSÄTTNINGAR... 5 BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Datum 1 (36) Ert datum Er beteckning Systematiskt kvalitetsarbete Grundskola med Fritidshem 2014 Kommunövergripande kvalitetsredovisning Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas,

Läs mer

Mål och budget 2015 2017

Mål och budget 2015 2017 Mål och budget 2015 2017 Omslagsbilden: Ruba Daklallah studerar på barn- och fritidsprogrammet på Torekällgymnasiet och praktiserar på en förskola i Södertälje. Innehållsförteckning Ett attraktivt och

Läs mer

verksamhetsberättelse 2014 Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13

verksamhetsberättelse 2014 Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13 verksamhetsberättelse Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13 INNEHÅLL SEKTORN FÖR UTBILDNING OCH KULTUR 2 POLITISKT FASTSTÄLLDA MÅL 2 MÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 3 SAMMANFATTNING

Läs mer

Kallelse till Kultur- och fritidsnämnden

Kallelse till Kultur- och fritidsnämnden KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN KALLELSE SIDA 1 (2) Kallelse till Kultur- och fritidsnämnden Tid Tisdag den 14 maj 2013, klockan 18:00 Plats Huddinge Folkets Hus, Folkes konferens, lilla salen, Sjödalstorget

Läs mer

Kommunstyrelsens förslag till

Kommunstyrelsens förslag till Dnr KS07/373 Kommunstyrelsens förslag till Mål&Budget för Södertälje kommun 2008-2010 Detta dokument har uppdaterats i enlighet med kommunstyrelsens beslut den 2 november 2007 om att inkludera den senaste

Läs mer