Verksamhetsresultat. Insatta resurser

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsresultat. Insatta resurser"

Transkript

1 Bilaga: Bra OK Har brister Kommunstyrelsen Verksamhetsresultat S A1. Nacka ska anses ha ett gott företagsklimat med hög grad av nyföretagande och en god innovationsmiljö N Ranking av bästa näringsklimat i svenska kommuner (Svenskt Näringsliv) N Nöjd Kund Index (NKI) avseende företagens syn på kommunens service N Antal innovationsprojekt (Innovation Stockholm) N Antal nya företag i kommunen S A2. God service, bra bemötande och hög tillgänglighet i alla externa och interna kontakter N Hur nöjd är du med möjligheterna att utföra tjänster på Nacka kommuns hemsida? N Hur nöjd är du med informationen på Nacka Kommuns hemsida? N Hur tycker du att servicen är när du har kontakt med personal i din kommun? N Hur blir du bemött när du har kontakt med personal i din kommun N Andel frågor som Kontakcenter hanterar vid första kontakten, N Andel telefonsamtal som möts av beskedet att det finns telefontider eller träffas säkrast, N Andel personer som lämnat meddelande i röstbrevlåda och som blivit uppringda inom 2 arbetsdagar D. GOD LIVSMILJÖ OCH LÅNGSIKTIGT HÅLLBAR UTVECKLING S D1. Kommunen ska arbeta för en minskad klimatpåverkan N Utsläpp koldioxid och år, kg/person N Koldioxid från kommunens egna fordon och från tjänsteresor, ton N Koldioxidutsläpp från kommunens egna anläggningar, ton N Förändring av energiförbrukning i kommunens lokaler kwh/m2, N Vad tror eller tycker du om miljöarbetet i sin helhet i din kommun? S D2. Stadsbyggnadsprocessen ska vara effektiv (väl fungerande infrastruktur och goda livsmiljöer) N Andel av slutförda projekt som har slutredovisats till berörd nämnd och i ekonomisystemet (antal avslutade projekt/totala antalet aktiva projekt), N Genomsnittlig bruttokostnad för under året avslutade stadsbyggnadsprojekt, kr/m2 BTA , N Genomsnittlig kalendertid för under året avslutade stadsbyggnadsprojekt (från startpm till projektavslut), månader N Hur nöjd är du med Nacka Kommuns sätt att sköta samhällsplaneringen, t.ex. vägar, bostadsområden, grönområden? N Biltrafikens andel av den totala trafiken ska minska, S D3. Förutsättningar ska skapas för en god folkhälsa åt alla N Andel överviktiga barn (BMI>2), N Kvinnor inlagda på sjukhus per 1 kvinnor w, S E1. Nacka ska vara en trygg och säker kommun att bo, verka och vistas i N Hur nöjd är du med din kommun vad gäller hur tryggt du kan vistas utomhus på kvällar och nätter? N Alla nämnder ska ha egna mål som kan relateras till trygg och säker N Hur nöjd är du med din kommun vad gäller hur trygg och säker du och dina närmaste kan känna er? N Kommunens kostnader för skadegörelse i form av klotter, glaskross etc. ska minska N Hur nöjd är du med din kommun vad gäller hur trygg och säker du kan känna dig mot stöld och inbrott? Insatta resurser S F1. Kommunen ska bedriva en aktiv markpolitik som stöder översiktsplanen N Insatta resurser för översiktsplanering (kr i anslag/invånare) S F2. Kommunens lokalkostnader ska vara låga i relation till ett urval jämförbara verksamheter i andra kommuner N Kommunens lokalkostnader i relation till ett urval jämförbara verksamheter i andra kommuner kr/m2 N Positiv kapitalåtervinning, givet internt räntekrav N Lokalförsörjningen är i takt med aviserat behov N Kundnöjdhet driftentreprenör, N Kundnöjdhet fastighetskontoret, , ,6 3 3 NACKA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 21 1

2 S F3. Nacka kommun är en attraktiv arbetsgivare med kompetenta, engagerade och friska medarbetare N Andel totalt nöjda medarbetare Medarbetarindex, N Andel medarbetare som anser att Nacka kommun är en attraktiv arbetsgivare, N Andel medarbetare som signalerar stress som påverkar negativt, N Andel medarbetare som anser att alla behandlas lika, N Andel medarbetare med högst timmars sjukfrånvarotid under året, N Total sjukfrånvarotid av sammanlagd ordinarie arbetstid, S F. Våra ledare inspirerar och leder för att med tydlig målinriktning skapa framgång och stolthet N Andel medarbetare som instämmer i att man på arbetsplatsen arbetar med att skapa bra arbetsförutsättningar, N Andel medarbetare med positiva skattningar av ledarskapet, N Andel medarbetare som instämmer i att den grundläggande värderingen genomsyrar arbetsplatsen, H. KOMMUNAL EKONOMI I BALANS S H1. Kommunens inköpsverksamhet ska vara effektiv N Andel inköp som utgörs av miljö och klimatanpassade alternativ () N Andel inköp som sker via avtal, Miljö och stadsbyggnadsnämnden S A1. Korta handläggningstider N Genomsnittlig handläggningstid Bygglov, veckor N Genomsnittlig handläggningstid Nybyggnadskarta, veckor N Genomsnittlig handläggningstid Lantmäteriförrättning, dagar N Genomsnittlig handläggningstid Livsmedelsärende, inom veckor N Genomsnittlig handläggningstid Enskilda avlopp, dagar N Genomsnittlig handläggningstid Värmepump, dagar N Genomsnittlig handläggningstid för enkla planförfaranden avseende enkla planer, månader N Genomsnittlig handläggningstid Stadsbyggnads projekt Detaljplan, månader ,7, ,6 3 2 N Genomsnittlig handläggningstid Stadsbyggnads projekt Genomförande, månader N Genomsnittlig handläggningstid Stadsbyggnads projekt hela Projektet, månader Nacka Partner S Våra kunder anser att våra tjänster förenklar och skapar möjligheter N Nöjd Kund Index, NKI Kundfokusmätning D. GOD LIVSMILJÖ OCH LÅNGSIKTIGT HÅLLBAR UTVECKLING S D1. Ömsesidigt förtroende N Andel kommuninvånare som är nöjda med kommunens sätt att sköta samhällsplaneringen, N Nöjdkundindex Planenheten, procent N NöjdKundindex Miljöenheten N NöjdKundIndex Lantmäterienheten, procent N Nöjdkundindex Bygglovsenheten, procent N Kundupplevd professionalitet (sammanvägt kvalitetsmål 3 i brukarundersökningarna), N Kundupplevd professionalitet (kvalitetsmål 3 i politikerenkäten), N Öppet och ifrågasättande arbetsklimat, N Stöder Nackas grundläggande värdering, N Kundsynpunkter, antal/år S F1. Beslutsförmåga N Ackumulerad avvikelse mot budget, tkr N Andel avslutade stadsbyggnadsprojekt, N Andel delegationsbeslut, N Andel uppskjutna beslut, N Tydliga konsekvensbeskrivningar i beslutsunderlagen, N Arbetsbelastning för flaskhalskompetens, antal N Kompetensutvecklingstid, ,7 3, 3,98 2 NACKA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 21

3 N Andel telefonsamtal under kontorstid som möts av beskedet att det finns telefontider eller träffas säkrast, N Andel personer som lämnat ett meddelande och som har blivit kontaktade inom två arbetsdagar, N Andel medarbetare som har korrekt signatur i sin epost, S Vi driver utveckling av bastjänster och kundanpassade tjänster, samt tjänsteutveckling i syfte att bidra till kommunstrategisk verksamhetsutveckling N Kundupplevd tjänsteutveckling. Kundfokusmätning S Vi har effektiva proceser och rutiner för bastjänster och kundanpassade tjänster N ökning av relationen Intäkt/Kostnad i processen Leverera bastjänster N Andel av omsättningen från nya/utvecklade tjänster (2 år) S Våra medarbetare har rätt kunskap, förmåga och inställning att bidra till Nacka kommuns utveckling N prioriterad strategisk kompetensutveckling genomförd N Kundupplevd kompetens i förhållande till kundbehov S Vi genererar vinst för att möjliggöra fortsatt affärsutveckling N Vinst Förskola, Fritid & Skola S Nöjda kunder N Svarsfrekvens i kundundersökning, N Andel nöjda kunder år 8 föräldrar, N Andel nöjda kunder år 8 elever, N Andel nöjda kunder år föräldrar, N Andel nöjda kunder år elever, N Andel nöjda kunder år 2 föräldrar, N Andel nöjda kunder gymnasieelever, N Andel nöjda kunder förskoleklass, N Andel nöjda kunder förskola, N Andel kunder som upplever att ledningen inom FFS verksamheter är förtroendeingivande, 1, , 3, , 3,67,7, N Andel kunder som upplever att FFS har kunnig personal, N Andel kunder som upplever att det är arbetsro och lugn miljö inom FFS verksamheter, N Andel kunder i som upplever ett bra samarbete mellan fritidshem och skola N Andel kunder som är nöjda med individuella utvecklingsplaner, N Andel kunder som är nöjda med uppföljningen av individuella utvecklingsplaner, S Förbättrade studieresultat N Barns närvaro i förskolan i N Andel certifierade förskolor, N Slutbetyg för gymnasieelever år 3, N Genomsnittsbetyg gymnasiet N Gymnasiet Högskolebehörighet, N svärde SALSA N svärde nationella prov år 9 SV N svärde nationella prov år 9 Ma N svärde nationella prov år 9 Eng N svärde nationella prov år SV N svärde nationella prov år Ma N svärde nationella prov år Eng N svärde meritvärde år 9 N svärde nationella prov år 3 Ma N svärde nationella prov år 3 SV N Andel slutbetyg i alla ämnen år 9, N Andel behöriga till nationella program, S Budget i balans N Ackumulerad avvikelse mot budget, tkr S Friska medarbetare N Total sjukfrånvarotid av sammanlagd ordinarie arbetstid, ,8 1,8 93, ,2 9, ,,9 NACKA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 21 3

4 S Kompetenta och behöriga och engagerade medarbetare N Andel utbildade tillsvidareanställda lärare inom skolan, N Andel utbildade tillsvidareanställda förskollärare inom förskolan, N IT index medarbetare S Våra ledare inspirerar och leder med tydlig målinriktning till goda resultat N Andel totalt nöjda medarbetare Medarbetarindex, 1, S Kultur Nackas ledare inspirerar och leder för att med tydlig målinriktning skapa framgång och stolthet N Andel medarbetare med positiva skattningar av ledarskapet, Ledarskapsindex, N Andel medarbetare som instämmer i att man på arbetsplatsen arbetar med att skapa bra arbetsförutsättningar, S Kultur Nacka har en budget i balans N Positivt resultat i samtliga resultatenheter, tkr S ITverktyget används aktivt med syfte att nå uppsatta mål N ITindex Elever, Verksamheten Sociala Stödresurser Kulturnämnden S Sociala Stödresurser ska erbjuda verksamheter med hög kvalitet där kunden är delaktig och har inflytande över sina insatser S Kultur Nacka arbetar för att öka andelen nöjda kunder N Förändring av antal utlån, Nacka bibliotek, N Förändring av antal deltagare, Nacka kulturcentrum N Förändring av antal besök, Nacka bibliotek, N Förändring av Kundnöjdhet, S Kultur Nacka utnyttjar tillgänglig kapacitet på ett effektivt sätt N Förändring av antalet utlån per invånare Nacka bibliotek, N Förändring av antalet ämnen Nacka musikskola, N Förändring av nyttjandegrad av lokalyta, Nacka kulturcentrum, N Förändring av antalet öppettimmar, Nacka bibliotek, 1,7 8,, ,3 N Svarsfrekvens på kundundersökning, N Svarsfrekvens egna undersökningar, N Nöjda kunder, medelvärde i en skala 1, Egna kundundersökningar N Nöjda kunder, medelvärde i en skala 1, Andras kundundersökningar N Andel kunder som har varit delaktiga i att utforma en överenskommelse över sina insatser, S Sociala Stödresursers verksamheter ska tillvarata kundens synpunkter som ett viktigt stöd för att säkerställa och utveckla en hög kvalitet N Antal registrerade kundsynpunkter N Andel åtgärdade kundsynpunkter, N Minst bibehållen nivå på kundnöjdhet S Sociala Stödresursers verksamheter och dess utbud ska, genom tydlig och till gänglig information, vara väl kända hos Nackas medborgare och beslutsfattare 7, S Kultur Nacka är en attraktiv arbetsgivare med kompetenta, engagerade och friska medarbetare N Antalet besökare på verksamheternas hemsidor ska öka per mättillfälle N Medieanalys antal informationsaktiviteter under året 28 N Total sjukfrånvarotid av sammanlagd ordinarie arbetstid, N Andel medarbetare som anser att Nacka kommun är en attraktiv arbetsgivare, N Andel medarbetare som signalerar stress som påverkar negativt, N Andel totalt nöjda medarbetare Medarbetarindex, 2 2, S Sociala Stödresursers verksamheter och medarbetare utvecklas i takt med dagens och framtidens utmaningar på affärsmässiga grunder N Nystartade och förändrade verksamheter N Andelen medarbetare som upplever att de har goda möjligheter till utveckling och lärande, 6 N Andel engagerade och kompetenta medarbetare, 6 66 N Andel genomförda utvecklingssamtal, 1 82 NACKA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 21

5 S Sociala Stödresursers medarbetare ska ha rätt kompetens för sitt uppdrag, vara delaktiga och ta ansvar N Svarsfrekvens på medarbetarenkäten, N Andel engagerade medarbetare, N Andel medarbetare som upplever att de får kompetensutveckling för sitt uppdrag, N Andel medarbetare som instämmer i att den grundläggande värderingen genomsyrar arbetsplatsen, S Sociala Stödresursers chefer ska ha rätt kompetens och goda förutsättningar för ett ledarskap som bygger på öppen kommunikation, tydlighet och lust att leda N Andel medarbetare med positiva skattningar av ledarskapet Ledarskapsindex, S Sociala Stödresursers medarbetare har god hälsa och känner stolthet och engagemang i sitt arbete N Total sjukfrånvarotid av sammanlagd ordinarie arbetstid, N Andel medarbetare med högst timmars sjukfrånvaro under året, N Andel medarbetare som signalerar stress som påverkar negativt S Sociala Stödresurser är en attraktiv arbetsgivare N Andel medarbetare som anser att Nacka kommun är en attraktiv arbetsgivare, N Andel totalt nöjda medarbetare Medarbetar index, N Andel medarbetare som känner sig som en viktig del i en bra verksamhet, S Sociala Stödresurser ska ha en fungerande ekonomistyrning som bygger på medvetenhet och effektivt resursutnyttjande där alla avvikelser analyseras N Ackumulerad avvikelse mot budget, tkr Velamsundstyrelsen S A1. Tillgängligheten till Velamsund ska förbättras N Andel av besökare, verksamma och boende som är nöjda med tillgängligheten () S A2. Förutsättningar för näringsidkare och verksamheter ska vara goda och utvecklas N Omsättningsförändring för näringsidkare och verksamheter (tkr) N Omsättning / antal besökare (kr) , 8 7, S C1. Möjligheterna till friluftsliv och rekreation ska vara många och varierade N Antalet besökare till området, ridverksamheten resp naturskolan (st) 1298 N Andel besökare som är nöjda med möjligheterna till friluftsliv och rekreation () D. GOD LIVSMILJÖ OCH LÅNGSIKTIGT HÅLLBAR UTVECKLING S D1. Naturreservatet ska underhållas så att natur och kulturvärden bevaras N Andel av sakkunniga, verksamma och boende som är nöjda med hur naturreservatet underhålls () H. KOMMUNAL EKONOMI I BALANS S H1. Naturreservatet ska underhållas så att natur och kulturvärden bevaras N Ackumulerad avvikelse mot budget (tkr) N Uppföljning av insatta resurser för drift och underhåll (tkr) N Uppföljning av investeringsåtgärder inom planerad ram (tkr) Tekniska nämnden S A1. Kommunens vägnät ska kännetecknas av god framkomlighet oberoende av årstid N Vad tror eller tycker du om underhåll och skötsel av gator och vägar i din kommun () N Vad tror eller tycker du om snöröjningen av gator och vägar i din kommun () S A2. Kommunens allmänna platser och naturreservat ska underhållas så att innevånarna upplever dem som rena och välskötta N Vad tror eller tycker du om kommunens åtgärder mot klotter och annan skadegörelse, N Andel felanmält klotter som sanerats inom 2 timmari N Vad tror eller tycker renhållningen av parker och allmänna platser i din kommun S A3. Nämndens uppgift är att förse brukarna med dricksvatten av god kvalitet och i tillräcklig mängd N Vad tror eller tycker du om kvalitetenpå dricksvattnet i din kommun, N Andel mikrobiologiska undersökningar på dricksvatten som bedöms. Antal analyser med resultat tjänligt, N Antal läckor per km huvudvattenledning (totalt 31 km) (antal/km) N Antal stopp per km avloppsledning (totalt 3 km) (antal/km) Mål ,6,9,1,2 NACKA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 21

6 D. GOD LIVSMILJÖ OCH LÅNGSIKTIGT HÅLLBAR UTVECKLING S D1. Nämnden ska verka för en miljövänlig avfallshantering med en mycket hög insamlingsgrad av farligt avfall N Vad tror eller tycker du om sophämtningen i din kommun, N Vad tror eller tycker du om möjligheterna att lämna farligt avfall till insamling, N Mängd insamlat farligt avfall (kg/invånare) N Mängd hushållsavfall till materialåtervinning, S E1. Kommunens vägnät ska i största möjliga mån utformas och underhållas så att det upplevs tryggt att vistas i trafikmiljön N Vad tror eller tycker du om trafiksäkerheten på gång och cykelvägar i din kommun, N Vad tror eller tycker du om trafiksäkerheten på gator och vägar i din kommun, N Hur nöjd är du med din kommun vad gäller hur tryggt du kan vistas utomhus på kvällar och nätter, N Antal döda och skadade i trafiken som kommer till kommunens kännedom (polisrapporterade) (st) S E2. Dagvatten ska avledas på ett säkert, miljöanpassat och kostnadseffektivt sätt så att säkerhet, hälsa och ekonomiska intressen inte hotas N Andel fastigheter som drabbas av källaröversvämning pga. dagvattenflöde ska minska med årligen S F1. Anläggningarna ska underhållas så att livslängden optimeras N Låg VAdriftkostnad i förhållande till jämförbara kommuner, kr/inv (genomsnitt 1 kr/inv) H. KOMMUNAL EKONOMI I BALANS S H1. VAverket och Avfallsverket ska vara i ekonomisk balans där varje generation ska bära sin egen kostnad. Övrig verksamhet inom Tekniska nämnden ska redovisa en budget i balans N Avvikelse mot budget (anslagsfinansierade verksamheter), tkr N Ackumulerad avvikelse mot budget (Avfallsverket), tkr N Ackumulerad avvikelse mot budget (VA verket) tkr 89 2, FRitidsnämnden S A1. Kommuninvånare med barn och ungdomar ska ges likvärdig behandling för flickors och pojkars förutsättningar att bedriva fritidsaktiviteter N I vilken grad tycker du att Nacka Kommun erbjuder pojkar och flickor lika förutsättningar när det gäller fritidsaktiviteter? N Flickors andel av attraktiv uthyrningstid i olika idrottsanläggningar, N Pojkars andel av attraktiv uthyrningstid i olika idrottsanläggningar () N Andel bidragsberättigade föreningar som anser att servicen och reglerna till föreningslivet är god () S C1. Kommuninvånare med barn och ungdomar ska ges genom föreningslivet och fritidsgårdarna ett varierat och rikt utbud av fritidsaktiviteter N Andel barn och ungdomar som anser att fritidsgårdarnas utbud motsvarar deras önskemål () N Andel barn och ungdomar som anser att idrottsanläggningarna motsvarar deras intressen och önskemål () N I vilken grad tycker du att Nacka Kommun erbjuder barn och ungdomar ett rikt och varierat 81 utbud av fritidsaktiviteter genom föreningslivet D. GOD LIVSMILJÖ OCH LÅNGSIKTIGT HÅLLBAR UTVECKLING S D1. Nämnden ska stödja och verka för att bidragsberättigade barn och ungdomsföreningar som antagit en drogpolicy och verkar för en drogfri verksamhet ska öka N Antal bidragsberättigade barn och ungdomsföreningar som bedriver verksamhet för åldersgruppen 12 år som antagit en drogfri policy (st) S E1. Idrottsanläggningarna ska vara välskötta och trygga N Antal rapporterade skador på utövare orsakade av brister i kommunens idrottsanläggningar (st) N Antal konstishaverier (st) N Andel godkända vattenprover i simhallarna () N Andel brukare som anser att kommunens idrottsanläggningar är välskötta och trygga () S F1. Reinvestering/antal aktiviteter samt att anläggningarna ska utnyttjas maximalt N Ishallar energianvändning kwh(vecka 12)/ bokningsbar timme N Lokaluthyrning i av total uthyrbar tid () N Drift och underhållskostnad (ishallar, sporthallar, fotbollsplander) (kr/inv) NACKA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 21

7 S F2. Budget i balans N i förhållande till budget, tkr 182 S F1. Kulturaktiviteterna ska vara välbesökta och efterfrågade av medborgarna kultur och utbildningsnämnden S A1. Medborgarna ska ha tillgång till en mångsidig och kvalitativ kulturverksamhet N Ackumulerad avvikelse mot budget (tkr) N Nyttjandegrad av Dieselverkstadens lokaler (index) N Biblioteksverksamhetens nöjdhetsgrad ska öka i förhållande till insatta resurser (index 1, 27) N Andel medborgare som anser att de har tillgång till en kvalitativ biblioteksverksamhet () N Andel besökare som är nöjda med bibliotekets tillgänglighet () N Andel besökare som är nöjda med utbudet av medier på biblioteken () N Antal kulturaktörer som samarbetar med eller finansieras av Kulturnämnden () N Antal kulturuttryck som finansieras av Kulturnämnden (st) N Andel barn och unga som är nöjda med den verksamhet de deltar i på fritiden () N Andel elever och förskolebarn som får en kvalitativ kulturverksamhet () S A2. Medborgarna ska ha tillgång till ett lokalt kulturutbud av god kvalitet N Andel medborgare som är nöjda med tillgången på kulturaktiviteter i Nacka () N Andel medborgare som anser att kulturaktiviteterna i Nacka är av god kvalitet () B. STARKT MEDBORGARINFLYTANDE S B1. Medborgarna ska ha möjlighet att påverka kulturutbudet N Andel medborgare som anser att de har möjlighet att påverka kulturutbudet i Nacka () N Andel besökare som anser att de har möjlighet att påverka biblioteksverksamheten () N Andel barn och unga som anser att de kan påverka den verksamhet de deltar i () S C1. Barn och unga ska erbjudas en bred musik undervisning med hög kvalitet på sin fritid N Antal elevplatser i musikskola (st) N Andel barn och unga som får sitt förstahandsval tillgodosett () N Andel barn och unga som är nöjda med musikundervisningen () Social och äldrenämnden S A1. Socialtjänsten skall bygga på respekt för individens integritet och rätt till självbestämmande N Andel nöjda personer inom socialtjänstens handläggning () S A2. Socialtjänstens service och tillgänglighet är god N Andel personer som är nöjda med socialtjänstens tillgänglighet N Delaktighet i handläggningsprocessen S A3. Socialtjänsten ska ha rättssäker handläggning och beslut ska vara välgrundande och korrekta N Andel ärenden med rättsäker handläggning N Handläggningstid från ansökan till beslut enligt lagstiftning och riktlinjer N Andel överklaganden och ändringar som gått kommunen emot () S A. Kunderna ska vara nöjda med den insats som de har fått N Andel som uppger att de är nöjda med den insats de fått () S C1. Möjligheter att göra egna val inom nämndens ansvarsområden ska öka genom nya kundval eller andra metoder för ökad valfrihet N Antal verksamheter med nytt kundval alternativt ökad valfrihet (st) S E1. Socialtjänsten ska verka för att tillgodose behovet av adekvat boende för socialtjänstens olika målgrupper N Andel verkställda beslut i förhållande till totalt antalet beslut om boende,,3, , 1 1 NACKA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 21 7

8 S F1. Medborgare med behov av ekonomiskt bistånd ska stärkas till egen försörjning och ett självständigt liv N Andel som blir självförsörjande under introduktions tiden (1, år) () N Andel personer som uppbär ekonomiskt bistånd mer än månader i förhållande till totala antalet personer som uppbär ekonomiskt bistånd () H. KOMMUNAL EKONOMI I BALANS S H1. Hålla budgetram N Ackumulerad avvikelse mot budget S H2. Socialtjänsten ska kännetecknas av hög volym och kostnadskontroll samt kostnadsmedvetenhet N MH kostnad/total nettokostnad N Årskostnadsprognoser med hög träffsäkerhet mot SÄN årsbokslut (Mkr) , 2 7 S C1. FSK: Valmöjligheter Föräldrar ska ges stora valmöjligheter vid val av barnomsorg. N FSK: I alla kommundelar ska utbudet av platser i förskoleverksamheten motsvara efterfrågan (st) S E1. FSK: Trygg arbetsmiljö Varje barn har rätt till en arbetsmiljö som präglas av glädje, trygghet och stimulans som bidrar till god hälsa. N FSK: Andel föräldrar som anser att barnet är tryggt i förskoleverksamheten () N FSK: Andel föräldrar som anser att det är arbetsro i verksamheten () FÖRSKOLEKLASS OCH GRUNDSKOLA S A1. GRSK: Maximal utveckling och stimulerande lärande v Utbildningsnämnden FÖRSKOLEVERKSAMHET S A1. FSK: Maximal utveckling och stimulerande lärande Varje barn har rätt till en verksamhet som utgår från individens behov och förutsättningar och som stimulerar till största möjliga lärande och kunskapsutveckling. N FSK: Andel föräldrar som anser att deras barn stimuleras till utveckling och lärande () N FSK: Andel föräldrar som anser att deras barn får hjälp om de behöver () N FSK: Andel personal i förskolan som har pedagogisk högskoleutbildning () B. STARKT MEDBORGARINFLYTANDE S B1. FSK: Reellt inflytande Varje barn har rätt till en verksamhet som arbetar målmedvetet för att barn och föräldrar ska ha god insyn i och inflytande över anordnarens verksamhet och utveckling. Varje barn har också rätt till ett reellt inflytande över sin utveckling. N FSK: Andel föräldrar som är nöjda med förskoleverksamhetens öppettider N FSK: Andel föräldrar som anser att deras barns tankar och idéer tas tillvara () N FSK: Andel föräldrar som får tydlig information om sitt barns utveckling och lärande () 38 7 Varje elev har rätt till en verksamhet som utgår från individens behov och förutsättningar och som stimulerar till största möjliga lärande och kunskapsutveckling. N GRSK: Andel elever som anser att deras lärare ger dem utmaningar så att de utvecklas maximalt N GRSK: Meritvärdet N GRSK: Andel skolor som har positiv avvikelse i SALSAmodellen jämfört med meritvärdet () N GRSK: Andel elever som når målen i nationella proven skolår 3 () N GRSK: Andel elever som når målen i nationella proven skolår () N GRSK: Andel elever som når målen i nationella proven skolår 9 () N GRSK: Andel elever som når målen i samtliga ämnen skolår 9 () N GRSK: Andel föräldrar som anser att deras barn stimuleras till utveckling och lärande () N GRSK: Andel elever som får hjälp när de behöver () N GRSK: Andel elever i år 8 som är nöjda med den information och vägledning de fått inför framtida utbildningsval () B. STARKT MEDBORGARINFLYTANDE S B1. GRSK: Reellt inflytande Varje elev har rätt till en verksamhet som arbetar målmedvetet för att elever och föräldrar ska ha god insyn i och inflytande över skolans verksamhet och utveckling. Varje elev har också rätt till ett reellt inflytande över sin utveckling. N GRSK: Andel föräldrar som anser att deras barn är med och planerar arbetet i skolan () N GRSK: Andel elever som anser att de är med och planerar arbetet i skolan () NACKA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 21

9 N GRSK: Andel föräldrar som får tydlig information om sitt barns utveckling och lärande () N GRSK: Andel elever som får veta hur det går för dem i skolarbetet () N GRSK: Andel föräldrar som anser att fritidshemmets verksamhet utgår från deras barns intressen och behov () S C1. GRSK: Valmöjligheter Föräldrar och elever ska ges stora valmöjligheter vid val av skola. N GRSK: Andel föräldrar som har fått sitt förstahandsval tillgodosett vid val av skola () S E1. GRSK: Trygg arbetsmiljö Varje elev har rätt till en arbetsmiljö som präglas av glädje, trygghet, studiero och stimulans och som bidrar till god hälsa. N GRSK: Andel föräldrar som anser att barnet är tryggt i skolan () N GRSK: Andel elever som är trygga i skolan () N GRSK: Andel elever som har arbetsro på lektionerna () Verksamhetsresultat gymnasieskola S A1. GYSK: Maximal utveckling och stimulerande lärande Varje elev har rätt till en verksamhet som utgår från individens behov och förutsättningar och som stimulerar till största möjliga lärande och kunskapsutveckling. N GYSK: Andel elever som fortsätter påbörjat program år två (gäller ej IV) N GYSK: Andel elever som fullföljer ett nationellt eller specialutformat program inom fyra år () N GYSK: Betygspoäng i skolor i Nacka N GYSK: Andel elever med minst godkänt i nationella kursprov (medelvärde svenska, engelska och matematik på ABkurser) () N GYSK: Andel elever som stimuleras till utveckling och lärande () N GYSK: Andel elever i år 2 som är nöjda med den information och vägledning de fått inför framtida utbildningsval () , 1, B. STARKT MEDBORGARINFLYTANDE S B1. GYSK: Reellt inflytande Varje elev har rätt till en verksamhet som arbetar målmedvetet för att elever och föräldrar ska ha god insyn i och inflytande över skolans verksamhet och utveckling. Varje elev har också rätt till ett reellt inflytande över sin utveckling. N GYSK: Andel elever som kan påverka arbetssättet under lektionerna () N GYSK: Andel elever som är nöjda med den information de får varje termin om sin utveckling och sitt lärande () S C1. GYSK: Valmöjligheter Föräldrar och elever ska ges stora valmöjligheter vid val av skola. N GYSK: Andel elever som hade tillräckligt stora valmöjligheter vid val av utbildning () N GYSK: Andel elever som fick sitt förstahandsval vid val till gymnasieskola tillgodosett () S E1. GYSK: Trygg arbetsmiljö Varje elev har rätt till en arbetsmiljö som präglas av glädje, trygghet, studiero och stimulans och som bidrar till god hälsa. N GYSK: Andel elever som är trygga i skolan () N GYSK: Andel elever som har arbetsro på lektionerna () Verksamhetsresultat Vuxenutbildning S A1. VUX: Maximal utveckling och stimulerande lärande Varje elev har rätt till en verksamhet som utgår från individens behov och förutsättningar och som stimulerar till största möjliga lärande och kunskapsutveckling. N VUX: Andel med lägst betyget Godkänt i nationella kursprov i sfi N VUX: Andel kursdeltagare i grundl vux som fullföljt påbörjad kurs () N VUX: Andel kursdeltagare i gyvux som fullföljt påbörjad kurs () N VUX: Andel kursdeltagare i SFI som fullföljt påbörjad kurs med minst betyget Godkänd () N VUX: Andel med lägst betyget Godkänd i Matematik A, Svenska A och Engelska A () N VUX: Andel med lägst betyget Godkänd i nationella kursprov () N VUX: Andel elever som stimuleras till utveckling och lärande () N VUX: Andel elever som är nöjda med den information och vägledning de fått inför kursval () NACKA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 21 9

10 B. STARKT MEDBORGARINFLYTANDE S B1. VUX: Reellt inflytande Varje elev har rätt till en verksamhet som arbetar målmedvetet för att elever ska ha god insyn i och inflytande över anordnarens verksamhet och utveckling. Varje elev har också rätt till ett reellt inflytande över sin utveckling. N VUX: Andel elever som kan påverka arbetssättet under lektionerna () N VUX: Andel elever som regelbundet får information om sin utveckling och sitt lärande () S C1. VUX: Valmöjligheter 6 71 H. KOMMUNAL EKONOMI I BALANS S H1. Väl fungerande och effektiv verksamhet N Uppföljning av insatta resurser för myndighetsutövning och information, mkr N Andel årsräkningar som är granskade till utgången av oktober månad,,7 73 Varje elev ska ges stora valmöjligheter vid val av utbildning. N VUX: Andel elever som är nöjda med utbudet av kurser och skolor vid val av utbildning () N VUX: Andel elever med beviljad check som får sitt förstahandsval tillgodosett () S E1. VUX: Trygg arbetsmiljö 1 Varje elev har rätt till en arbetsmiljö som präglas av glädje, trygghet, studiero och stimulans och som bidrar till god hälsa. N VUX: Andel elever som är trygga i verksamheten () 89 F EFFEKTIVT RESURSUTNYTTJANDE N Ackumulerad avvikelse mot budget (tkr) S F1. Meritvärdet ska vara högt i förhållande till insatta resurser N Kronor per meritvärde i grundskolan (index=27) S F2. Betygspoängen i gymnasieskolan ska vara högt i förhållande till insatta resurser N Kronor per betygspoäng i gymnasieskolan (index=27) Överförmyndarnämnden S A1. Alla huvudmän har en god man/förvaltare som utför sitt uppdrag med god kvalitet. Rättsförluster för huvudmännen ska undvikas. N Andel med rätt till god man som erbjuds det inom tre månader från det att komplett underlag föreligger, N Andel huvudmän som är nöjda med hur den goda mannen utför sitt uppdrag, N Andel gode män som anser att de är nöjda med den service de får av nämnden, 71 1 NACKA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 21

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA i Robertsfors Kommun ... 8... 9... 9... 10... 11... 11... 11... 12... 12 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL Attraktiv kommun med hög livskvalitet. KOMMUNFULLMÄKTIGES NYCKELFAKTORER

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Medborgarundersökningen

Medborgarundersökningen Medborgarundersökningen Med SCB:s Nöjd-Region-Index Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Inflytande-Index Tabellbilaga Svedala kommun Våren 2010 SCB:s Medborgarundersökning våren 2010 Innehållsförteckning - Bilaga

Läs mer

Målområden 2016-2017

Målområden 2016-2017 Målområden 2016-2017 Vision för Lessebo kommun Vi är en kommun med engagerade och stolta invånare och med ett kreativt näringsliv, en kommun och miljö som man vill bo, verka i och besöka. Vårt läge i en

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Utbildningspolitisk strategi för Nacka kommun Styrdokument för gymnasieskola UTBILDNINGSPOLITISK STRATEGI FÖR NACKA KOMMUN 1

Utbildningspolitisk strategi för Nacka kommun Styrdokument för gymnasieskola UTBILDNINGSPOLITISK STRATEGI FÖR NACKA KOMMUN 1 Utbildningspolitisk strategi för Nacka kommun Styrdokument för gymnasieskola UTBILDNINGSPOLITISK STRATEGI FÖR NACKA KOMMUN 1 Utbildningspolitisk strategi för Nacka kommun Styrdokument för gymnasieskola

Läs mer

Din kommuns tillgänglighet

Din kommuns tillgänglighet Område Din kommuns tillgänglighet Nummer 1 2 3 4 Fråga Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. för Västerås stad 2011-2015. Antagen av kommunfullmäktige den 22 juni 2011

UTBILDNINGSPLAN. för Västerås stad 2011-2015. Antagen av kommunfullmäktige den 22 juni 2011 UTBILDNINGSPLAN för Västerås stad 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige den 22 juni 2011 Innehåll Utbildningsplan 3 En ledande skolstad 4 Vägen till en ledande skolstad 5 Kunskaps- och utvecklingsuppdrag

Läs mer

Månadsbokslut mars 2013

Månadsbokslut mars 2013 2013-04-15 1 (9) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2012/156-040 Kommunstyrelsen Månadsbokslut mars 2013 Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar månadsbokslut för mars 2013. Sammanfattning Årsprognosen för årets

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Innehållsförteckning Bilaga 2. Volymer och nyckeltal 2

Innehållsförteckning Bilaga 2. Volymer och nyckeltal 2 Innehållsförteckning Bilaga 2. Volymer och nyckeltal 2 i. Barn- och ungdom 2 ii. Utbildning, arbetsmarknad och integration 3 iii. Kultur och fritid 4 iv. Vård och omsorg 5 v. Social omsorg 6 vi. Bygg och

Läs mer

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden Nämndens verksamhetsplan 2014 FOKUS-nämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsområde... 3 3 Kommunfullmäktiges utvecklingsområden... 3 4 HÅLLBAR UTVECKLING... 3 5 ATTRAKTIV KOMMUN... 4

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

KVALITETSBERÄTTELSE Personlig assistans

KVALITETSBERÄTTELSE Personlig assistans KVALITETSBERÄTTELSE Personlig assistans Sociala stödresurser Verksamhetsåret 2012 Kvalitetsarbete inom Sociala stödresurser Innehållsförteckning Inledning. 3 Gemensamt kvalitetsarbete.. SCB:s medborgarundersökning

Läs mer

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd Kulturnämnd Innehållsförteckning Ledning... 3 Förutsättningar för verksamhetsåret... 4 Mål och mått... 6 Budget... 9 Bilagor... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2 (9) Ledning Förvaltning: Ordförande:

Läs mer

Hur god är kommunens webbinformation till medborgarna? 41 62 64 87 Tyresö 26 Gullspång

Hur god är kommunens webbinformation till medborgarna? 41 62 64 87 Tyresö 26 Gullspång Tillgänglighet & Information Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? Plac Tanum Medel Bäst Bästa kommun Sämst Sämsta kommun 41 65 77 96 Östersund

Läs mer

Förslag till strategi för folkbibliotek i Nacka kommun

Förslag till strategi för folkbibliotek i Nacka kommun 1 (7) Förslag till strategi för folkbibliotek i Nacka kommun Inledning Riksdagen har antagit nationella kulturpolitiska mål som vilar på grundläggande demokratiska värderingar med yttrandefriheten som

Läs mer

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun?

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? 2014-02-10 Vilka presterar Vetlanda kommun? En kommunjämförelse av kvalitets- och effektivitetsaspekter ur ett medborgar- och ledningsperspektiv. Hur effektivt används kommunens skattemedel? Vilka leder

Läs mer

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum Plan för kunskap och lärande med kvalitet och kreativitet i centrum Förord Östersunds kommunfullmäktige har som skolhuvudman antagit denna plan. Med planen vill vi säkerställa att de nationella målen uppfylls.

Läs mer

Social- och utbildningsnämnden (SUN)

Social- och utbildningsnämnden (SUN) Social- och utbildningsnämnden (SUN) uttrycker i denna plan Ludvika kommuns ambitioner för utbildning och sociala insatser Social- och utbildningsnämnden ansvarar för: - utbildning av barn och ungdomar

Läs mer

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 2014-06-03 1. GRUNDFAKTA Stadsskogsskolan 1 191 elever, 113 pojkar och 78 flickor 42 med annat modersmål 22 lärare Andel lärare med högskoleexamen

Läs mer

2015-04-14 Hylte kommun

2015-04-14 Hylte kommun Antal kommuner i KKiK 250 214 222 230 200 190 150 127 158 KKiK utvecklas 100 tillsammans med en KSOgrupp 50 43 63 68 0 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015 Syftet med Kommunens Kvalitet i Korthet

Läs mer

BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. torsdag, 2010 mars 18

BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. torsdag, 2010 mars 18 BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Organisation Resultat Måluppfyllelse Kompetensutveckling God ekonomisk hushållning Likvärdighet IUP med skriftliga omdömen Nätverk Inspektioner Go BOKSLUT

Läs mer

Styrkort för förskolan Nyborgen, 2011

Styrkort för förskolan Nyborgen, 2011 SIG300, v2.0, 2010-02-26 1 (8) Styrkort för förskolan Nyborgen, 2011 Fastställt av biträdande rektor Ingrid Söderberg 2011-04-29 Perspektivmålen i styrkortet beslutades i kommunfullmäktige 2010-11-25.

Läs mer

PM 2010-04-22 Rev 2010-05-11. DANDERYDS KOMMUN Barn och - utbildningsnämnden Lena Wallin och Monica Olsson BUN 2010/0067

PM 2010-04-22 Rev 2010-05-11. DANDERYDS KOMMUN Barn och - utbildningsnämnden Lena Wallin och Monica Olsson BUN 2010/0067 -04-22 Rev -05-11 1(15) BUN /0067 Resultat av föräldra- och elevenkät genomförd i februari Bakgrund och syfte Enkätundersökningen är ett led i det kvalitetsarbete som pågår i kommunen genom olika former

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG FÖR ÅR 2014 TILL Kultur och fritidsnämnden

KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG FÖR ÅR 2014 TILL Kultur och fritidsnämnden KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG FÖR ÅR 201 TILL Kultur och fritidsnämnden INNEHÅLL I UPPDRAGSHANDLING 1. UPPGIFT 2. PROFIL. VERKSAMHETSMÄSSIGA MÅL ENLIGT KF-BESLUT. MÅL OCH SATSNINGAR 5. RAPPORTERING 6. 7.

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Stöd och sysselsättning 2014 Övergripande och nämndspecifika EKONOMI Kils kommun ska ha god ekonomisk hushållning. Detta åstadkommer vi genom att: det årliga överskottet

Läs mer

Bovallstrands skola, förskola och fritidshem

Bovallstrands skola, förskola och fritidshem Bovallstrands skola, förskola och fritidshem Välkommen till Bovallstrands skola Från 1 12 år på samma ställe Skolan där ALLA blir sedda Vi satsar på friskvård varje dag Vi erbjuder följande verksamheter:

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Stöd och boende 2014 Övergripande och nämndspecifika EKONOMI Kils kommun ska ha god ekonomisk hushållning. Detta åstadkommer vi genom att: det årliga överskottet är

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) Resultaten 2010

Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) Resultaten 2010 Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) Resultaten 2010 Bakgrund till KKiK Fr om 2006 drivet projekt av Sveriges Kommuner och Landsting för att utveckla viktiga mått och mätetal, ur ett förtroendevald- / medborgarperspektiv

Läs mer

SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR. PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan)

SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR. PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan) SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan) Antagen av Barn- och bildningsnämnden 080218 Fastställd av kommunfullmäktige 080915 GRUNDSYN För förskolan och skolan finns värdegrund,

Läs mer

Sveriges bästa skolkommun 2014

Sveriges bästa skolkommun 2014 2014-08-29 Lars Ullén Utredare Yrke och villkor Bakgrunds-PM Sveriges bästa skolkommun 2014 Att satsa på skolan är en oöverträffat god investering för framtiden. Genom att utse Sveriges bästa skolkommun

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Rapport 2015 Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Stockholm 2015-04-30 Beställare: Järfälla kommun, Lidingö Stad,

Läs mer

UPPDRAGSPLAN 2015. Utbildningsnämnden

UPPDRAGSPLAN 2015. Utbildningsnämnden UPPDRAGSPLAN 2015 Utbildningsnämnden UN 2015/ 4661 Antagen av Utbildningsnämnden den 17 juni 2015 I enlighet med styrmodellen för Norrköpings kommun ska varje nämnd årligen ta fram en uppdragsplan. Uppdragsplanen

Läs mer

Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014.

Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014. NORDANSTIGS KOMMUN Ledningskontoret Datum Diarienummer 2011 06 27 1 (6) Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014. Antagna i fullmäktige 2011-06-27

Läs mer

Nacka kommun - medarbetarenkät. Resultatrapport - Oktober 2012

Nacka kommun - medarbetarenkät. Resultatrapport - Oktober 2012 Nacka kommun - medarbetarenkät rapport - Oktober 2012 Antal svar på Modersmålet 2012: 34 av 39 (87%) Antal svar på Modersmålet 2011: 21 Antal svar på Vilans skola och förskola 2012: 78 av 92 (85%) Antal

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Uppföljning 2010. Utvärdering av Skolplan 2007

Uppföljning 2010. Utvärdering av Skolplan 2007 Uppföljning 2010 God och trygg arbetsmiljö för barn och elever Utvärdering av Skolplan 2007 Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsförvaltningen Birgitta Bresell 2011-06-08 Innehåll 1 Sammanfattning

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

Utbildningsnämnden Nämndsbudget 2014-2016

Utbildningsnämnden Nämndsbudget 2014-2016 Nämndsbudget 2014-2016 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 5 PERSONAL... 5 VISION... 5 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) Antal äldre, historik och prognos (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2002 2004 2006 2008 2010 2012 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 80 år- 65-79 år 2000

Läs mer

Mitt mål. Minus 1,6 miljoner. Ekonomi i balans. Hög sjukfrånvaro och personalomsättning. Tilltro från pedagoger och föräldrar.

Mitt mål. Minus 1,6 miljoner. Ekonomi i balans. Hög sjukfrånvaro och personalomsättning. Tilltro från pedagoger och föräldrar. För 11 år sedan Mitt mål Minus 1,6 miljoner Hög sjukfrånvaro och personalomsättning Arga föräldrar Ekonomi i balans Tilltro från pedagoger och föräldrar Höja kvalitén Icke levande dokument Vad är kvalitet

Läs mer

Agenda. Bakgrund om VÅGA VISA Observationer Kundundersökning Självvärdering Vad leder det till? Starka sidor och utvecklingsområden

Agenda. Bakgrund om VÅGA VISA Observationer Kundundersökning Självvärdering Vad leder det till? Starka sidor och utvecklingsområden Agenda Bakgrund om VÅGA VISA Observationer Kundundersökning Självvärdering Vad leder det till? Starka sidor och utvecklingsområden Observatörer Skola Föräldrar och elever Medarbetare Utvärderingssamarbetet

Läs mer

Kvalitet i korthet Haparanda (jämfört med medel och Östra Norrbotten) (Kommunfullmäktige)

Kvalitet i korthet Haparanda (jämfört med medel och Östra Norrbotten) (Kommunfullmäktige) Kvalitet i korthet Haparanda (jämfört med medel och Östra Norrbotten) (Kommunfullmäktige) OMRÅDE / Alue Mått Haparanda Senaste kommentaren 1. DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET / Kunnan saatavuus 1. Hur många

Läs mer

Mål och styrmått 2014-2016 - Revidering

Mål och styrmått 2014-2016 - Revidering Tjänsteskrivelse -01-21 KFN 2013.0085 Handläggare: Hans Lundell Mål och styrmått -2016 - Revidering Sammanfattning Kultur- och föreningsnämnden arbetade under 2013 med en genomgripande revidering av sina

Läs mer

SKOLPLAN Antagen av kommunfullmäktige 153 2004-09-27

SKOLPLAN Antagen av kommunfullmäktige 153 2004-09-27 SKOLPLAN Antagen av kommunfullmäktige 153 2004-09-27 SKOLPLAN FÖR GÄLLIVARE KOMMUN OCH FÖR BARN- UTBILDNING- OCH KULTURNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE Gällivare kommuns skolplan har som mål att lyfta fram och fokusera

Läs mer

Må Bra Förskolor AB Sanda Ängar Föräldrar Förskola - Våren 2013 115 svar, 88%

Må Bra Förskolor AB Sanda Ängar Föräldrar Förskola - Våren 2013 115 svar, 88% Föräldrar Förskola - Våren svar, % Utveckling och lärande. Mitt barn verkar trivas i förskolan. 0 9 0 bra 0 9% 9% 9% 9%. Verksamheten är stimulerande för mitt barn. 0 0 9 9% 9% 9% 9%. Personalen är engagerad

Läs mer

Lokal arbetsplan h-t v-t 2014-2015. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.

Lokal arbetsplan h-t v-t 2014-2015. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala. l Lokal arbetsplan h-t v-t 2014-2015 Förskolan Slottsgränd Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.se 2 Innehåll - Beskrivning av förskolan - Mål och riktlinjer

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014 Nämndsbudget 2012-2014 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 4 PERSONAL... 6 VISION... 6 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

Frilufts Förskolor Broby Föräldrar Förskola - Våren 2013 31 svar, 82%

Frilufts Förskolor Broby Föräldrar Förskola - Våren 2013 31 svar, 82% Föräldrar Förskola - Våren svar, % Utveckling och lärande. Mitt barn verkar trivas i förskolan. bra 7 5 0 9% 5 97% 7 0% 0%. Verksamheten är stimulerande för mitt barn. 5 6 60 6 9 9 5 9% 90% 96% 9%. Personalen

Läs mer

Förskolerapport 2014. Pysslingen Förskolor - Förskola föräldrar Kadetten

Förskolerapport 2014. Pysslingen Förskolor - Förskola föräldrar Kadetten Förskolerapport 214 Pysslingen Förskolor - Förskola föräldrar Kadetten Svarsfrekvens Kadetten % ( svarande/ mottagare) Svarsfrekvens Pysslingen Förskolor % (4 svarande/ mottagare) Svarsfrekvens AcadeMedia

Läs mer

Förskolan Bergendal Föräldrar Förskola - Våren 2013 19 svar, 90%

Förskolan Bergendal Föräldrar Förskola - Våren 2013 19 svar, 90% Föräldrar Förskola - Våren svar, 0% Utveckling och lärande. Mitt barn verkar trivas i förskolan. 76 7 80 bra 8% 0% 3. Verksamheten är stimulerande för mitt barn. 0 6 7 0 3 6 3 % 0%. Personalen är engagerad

Läs mer

Version 1.0. Medborgarundersökning 2014

Version 1.0. Medborgarundersökning 2014 Version 1.0 Medborgarundersökning 2014 Medborgarna om 1. Kommunen som en plats att bo och leva i Nöjd Region Index (NRI) 2. Kommunens verksamheter Nöjd Medborgar Index (NMI) 3. Inflytande i kommunen Nöjd

Läs mer

Täby kommun Din arbetsgivare

Täby kommun Din arbetsgivare Täby kommun Din arbetsgivare 1 4 Ledar- och medarbetarskapspolicy 6 KOMPETENSPOLICY 8 Hälsofrämjande policy Täby kommun en arbetsgivare i ständig utveckling att arbeta i täby kommun 10 Lönepolicy Antagen

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

SKOLLAGEN. Halmstad November -14 Lars Werner

SKOLLAGEN. Halmstad November -14 Lars Werner SKOLLAGEN Halmstad November -14 Lars Werner UPPLÄGG Skollagstiftningens uppbyggnad Syftet De olika verksamheterna Särskilda frågor SKOLLAGSTIFTNINGEN Skollagen Skolförordningen, gymnasieförordningen och

Läs mer

Förskolerapport 2015. Pysslingen Förskolor - föräldrar Mariatorget

Förskolerapport 2015. Pysslingen Förskolor - föräldrar Mariatorget Förskolerapport 25 Pysslingen Förskolor - föräldrar Mariatorget Svarsfrekvens Mariatorget 77% (53 svarande/9 mottagare) Svarsfrekvens Pysslingen Förskolor 79% (524 svarande/ mottagare) Svarsfrekvens AcadeMedia

Läs mer

Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning

Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning SKOLFS 2004:18 Utkom från trycket den 24 augusti 2004 Senaste lydelse av Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning 2004-08-09 Skolverket föreskriver med

Läs mer

Vara Kommun. Invånarenkät. Hösten 2013

Vara Kommun. Invånarenkät. Hösten 2013 Vara Kommun Invånarenkät Hösten Markör Örebro Markör Stockholm Kungsgatan 1, 01 Örebro Virkesvägen, 10 0 Stockholm Tel: 01-16 16 16, Fax:01-16 16 1 Tel: 01-16 16 16, Fax: 08-16 8 81 info@markor.se www.markor.se

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 43-2014:7575 Alingsås kommun kommunstyrelsen@alingsas.se Beslut för gymnasieskola efter prioriterad tillsyn i Alströmergymnasiet sektor 1 i Alingsås kommun 2 (10) Tillsyn i Alströmergymnasiet sektor

Läs mer

Bokslut/Kvalitetsredovisning 2013 Krungårdsskolan

Bokslut/Kvalitetsredovisning 2013 Krungårdsskolan Sida 1 av 12 Bokslut/Kvalitetsredovisning 2013 Krungårdsskolan 1. Ekonomiska resultat /avvikelser 32 Blomstermåla fkl/grundskola/fritids Intäkter -2 150 000-2 567 826 119,4% Personalkostnader 19 262 037

Läs mer

Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt

Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt Fokus: Högsby Län: Kalmar län (ovägt medel) Kommungruppering: Pendlingskommuner (ovägt medel) Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt Diagrammen baseras på data från Kommun- och landstingsdatabasen (www.kolada.se)

Läs mer

Skolrapport 2014. Sjölins Gymnasium - elever Sjölins Nacka

Skolrapport 2014. Sjölins Gymnasium - elever Sjölins Nacka Skolrapport 4 Sjölins Gymnasium - elever Sjölins Nacka Svarsfrekvens Sjölins Nacka 98% ( svarande/8 mottagare) Svarsfrekvens Sjölins Gymnasium % (4 svarande/46 mottagare) Svarsfrekvens AcadeMedia gymnasium

Läs mer

Kinda kommun Styrning och Kvalitet

Kinda kommun Styrning och Kvalitet Kinda kommun Styrning och Kvalitet Diarienummer: Publiceringsdatum: Publicerad: Hemsida, Kindanätet (inom snar framtid) Beslutsfattare: Ledningsgrupp Beslutsdatum: Giltighetstid: Tills vidare Uppföljning:

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Norra Åsgårds förskola - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015.

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Norra Åsgårds förskola - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. Danderyds kommun Norra Åsgårds förskola - Föräldrar Förskola 43 respondenter Kundundersökning 2015 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015 Våga Visa 2015, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN RESURSENHETEN 2014 Övergripande och nämndspecifika mål EKONOMI Kils kommun ska ha god ekonomisk hushållning. Detta åstadkommer vi genom att: det årliga överskottet är

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Medel. Definition. Antal dagar. Antal dagar. 9 Ånge 08. Antal dagar. Medel 2010/ Index 1-100. Antal personer. Barn/ personal

Medel. Definition. Antal dagar. Antal dagar. 9 Ånge 08. Antal dagar. Medel 2010/ Index 1-100. Antal personer. Barn/ personal Kommunens Kvalitet i Korthet 160 kommuner deltog 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Din kommuns tillgänglighet Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? Definition

Läs mer

Verksamhet. Styrtal 1 Meritvärde år 9 (Skolverket)

Verksamhet. Styrtal 1 Meritvärde år 9 (Skolverket) Verksamhetsberättelse Barn- och utbildningsnämnden Ordförande: Förvaltningschef: Krister Håkansson Ann-Christin Isaksson Verksamhet Ansvarsområde Förskoleverksamhet, pedagogisk omsorg, grundskola, förskoleklass,

Läs mer

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Småbarnsskolan - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015.

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Småbarnsskolan - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. Danderyds kommun Småbarnsskolan - Föräldrar Förskola 56 respondenter Kundundersökning 2015 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015 Våga Visa 2015, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms

Läs mer

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum Barn- o utbildningsnämndens au 2015-02-18 Plats och tid Beslutande ledamöter Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 Lena Gerby (M), ordförande Göran Hellmalm (FP), vice ordförande Hanna

Läs mer

SKOLCHEFENS UPPDRAG FÖR ÅR 2015 TILL ÖCKERÖ SEGLANDE GYMNASIESKOLA, STUDIECENTRUM OCH VUXENUTBILDNING

SKOLCHEFENS UPPDRAG FÖR ÅR 2015 TILL ÖCKERÖ SEGLANDE GYMNASIESKOLA, STUDIECENTRUM OCH VUXENUTBILDNING SKOLCHEFENS UPPDRAG FÖR ÅR TILL ÖCKERÖ SEGLANDE GYMNASIESKOLA, STUDIECENTRUM OCH VUXENUTBILDNING INNEHÅLL I UPPDRAGSHANDLING 1. UPPGIFT 2. PROFIL 3. MÅL OCH SATSNINGAR 4. RAPPORTERING 5. BUDGET 6. UPPGIFTSMÅTT

Läs mer

Inriktning för förskolan och skolan

Inriktning för förskolan och skolan SKOLPLAN Inriktning för förskolan och skolan Människan är en tänkande varelse som har kvar sin nyfikenhet och förmåga att lära nytt hela livet. För att utvecklas behöver vi stimulans. En bra förskola och

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Tornet 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Tornet 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Tornet 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3 I Trollhättan

Läs mer

Vision och mål för Åstorps kommun

Vision och mål för Åstorps kommun Vision och mål för Åstorps kommun Kommunens vision, fokusområden och mål med perspektiv på år 2020 Beslutat av Kommunfullmäktige 2012-10-29 Dnr 2012/171 Postadress: 265 80 Åstorp Gatuadress: Storgatan

Läs mer

Arlandagymnasiet. Skolan erbjuder

Arlandagymnasiet. Skolan erbjuder Skolan erbjuder är en stor skola, med en liten skolas atmosfär. Tryggheten, trivseln och gemenskapen är det som uppskattas mest av våra elever. En bidragande faktor är den goda kontakten mellan lärare

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Hemtjänsten 2013 Övergripande och nämndspecifika mål EKONOMI Kommunen ska kännetecknas av god ekonomisk hushållning, vilket betyder att kommunen ska hushålla med sina

Läs mer

Budget och verksamhetsplan 2015 2017

Budget och verksamhetsplan 2015 2017 Budget och verksamhetsplan 2015 2017 Verksamhetsområde Bildning 2015-01-20 Budget och verksamhetsplan 2015 2017 Verksamhetsområde Bildning Innehållsförteckning Organisation Verksamhetsmål och aktiviteter

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 4-9 2012

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 4-9 2012 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Stavreskolan 4-9 2012 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Enebo föräldrakooperativ - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015.

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Enebo föräldrakooperativ - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. Danderyds kommun Enebo föräldrakooperativ - Föräldrar Förskola 2 respondenter Kundundersökning 2 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2 Våga Visa 2, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms

Läs mer

Tillsammans skapar vi tillväxt och tillit Utvecklingsstrategi (US) för Sävsjö kommun 2011-2014, med sikte på 2020

Tillsammans skapar vi tillväxt och tillit Utvecklingsstrategi (US) för Sävsjö kommun 2011-2014, med sikte på 2020 Tillsammans skapar vi tillväxt och tillit Utvecklingsstrategi (US) för Sävsjö kommun 2011-2014, med sikte på 2020 Vår kommun växer genom att vi tillsammans skapar en av Sveriges mest trygga, attraktiva

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut ein Skolinspektionen 2014-12-15 Leksands kommun Rektorn vid Siljansnäs skola Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Siljansnäs skola i Leksands kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

www.pwc.se Granskning av kommunens kultur- och fritidsverksamhet Cecilia Fehling Stefan Wik Mars 2014 Hultsfreds kommun

www.pwc.se Granskning av kommunens kultur- och fritidsverksamhet Cecilia Fehling Stefan Wik Mars 2014 Hultsfreds kommun www.pwc.se Cecilia Fehling Stefan Wik Mars 2014 Granskning av kommunens kultur- och fritidsverksamhet Hultsfreds kommun Innehållsförteckning 1. Inledning...2 1.1. Bakgrund...2 1.2. Revisionsfråga...2 1.3.

Läs mer

Vision: Skellefteå en framsynt och jämställd tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i, med målet att ha 80 000 invånare år 2030.

Vision: Skellefteå en framsynt och jämställd tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i, med målet att ha 80 000 invånare år 2030. Kommunfullmäktiges styrkort 2015 Andra viktiga områden: Utveckla demokratin Nya mötesplatser Andra viktiga områden: Underlätta för näringsliv och nyföretagande Ungdomar i arbete, företagande och utbildning

Läs mer

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Vision 2010 Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Verksamhetsidé Kommunens verksamhet syftar till att tillhandahålla medborgarna förstklassig service genom en effektiv förvaltning och

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a Beskut Dnr 44-2015:4210 Backatorps skolkooperativ ekonomisk förening Org.nr. 716445-1366 BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a efter bastillsyn Bauatorpsskolan belägen i Göteborgs ko mun. 'iåbx 2320,

Läs mer