Verksamhetsresultat. Insatta resurser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsresultat. Insatta resurser"

Transkript

1 Bilaga: Bra OK Har brister Kommunstyrelsen Verksamhetsresultat S A1. Nacka ska anses ha ett gott företagsklimat med hög grad av nyföretagande och en god innovationsmiljö N Ranking av bästa näringsklimat i svenska kommuner (Svenskt Näringsliv) N Nöjd Kund Index (NKI) avseende företagens syn på kommunens service N Antal innovationsprojekt (Innovation Stockholm) N Antal nya företag i kommunen S A2. God service, bra bemötande och hög tillgänglighet i alla externa och interna kontakter N Hur nöjd är du med möjligheterna att utföra tjänster på Nacka kommuns hemsida? N Hur nöjd är du med informationen på Nacka Kommuns hemsida? N Hur tycker du att servicen är när du har kontakt med personal i din kommun? N Hur blir du bemött när du har kontakt med personal i din kommun N Andel frågor som Kontakcenter hanterar vid första kontakten, N Andel telefonsamtal som möts av beskedet att det finns telefontider eller träffas säkrast, N Andel personer som lämnat meddelande i röstbrevlåda och som blivit uppringda inom 2 arbetsdagar D. GOD LIVSMILJÖ OCH LÅNGSIKTIGT HÅLLBAR UTVECKLING S D1. Kommunen ska arbeta för en minskad klimatpåverkan N Utsläpp koldioxid och år, kg/person N Koldioxid från kommunens egna fordon och från tjänsteresor, ton N Koldioxidutsläpp från kommunens egna anläggningar, ton N Förändring av energiförbrukning i kommunens lokaler kwh/m2, N Vad tror eller tycker du om miljöarbetet i sin helhet i din kommun? S D2. Stadsbyggnadsprocessen ska vara effektiv (väl fungerande infrastruktur och goda livsmiljöer) N Andel av slutförda projekt som har slutredovisats till berörd nämnd och i ekonomisystemet (antal avslutade projekt/totala antalet aktiva projekt), N Genomsnittlig bruttokostnad för under året avslutade stadsbyggnadsprojekt, kr/m2 BTA , N Genomsnittlig kalendertid för under året avslutade stadsbyggnadsprojekt (från startpm till projektavslut), månader N Hur nöjd är du med Nacka Kommuns sätt att sköta samhällsplaneringen, t.ex. vägar, bostadsområden, grönområden? N Biltrafikens andel av den totala trafiken ska minska, S D3. Förutsättningar ska skapas för en god folkhälsa åt alla N Andel överviktiga barn (BMI>2), N Kvinnor inlagda på sjukhus per 1 kvinnor w, S E1. Nacka ska vara en trygg och säker kommun att bo, verka och vistas i N Hur nöjd är du med din kommun vad gäller hur tryggt du kan vistas utomhus på kvällar och nätter? N Alla nämnder ska ha egna mål som kan relateras till trygg och säker N Hur nöjd är du med din kommun vad gäller hur trygg och säker du och dina närmaste kan känna er? N Kommunens kostnader för skadegörelse i form av klotter, glaskross etc. ska minska N Hur nöjd är du med din kommun vad gäller hur trygg och säker du kan känna dig mot stöld och inbrott? Insatta resurser S F1. Kommunen ska bedriva en aktiv markpolitik som stöder översiktsplanen N Insatta resurser för översiktsplanering (kr i anslag/invånare) S F2. Kommunens lokalkostnader ska vara låga i relation till ett urval jämförbara verksamheter i andra kommuner N Kommunens lokalkostnader i relation till ett urval jämförbara verksamheter i andra kommuner kr/m2 N Positiv kapitalåtervinning, givet internt räntekrav N Lokalförsörjningen är i takt med aviserat behov N Kundnöjdhet driftentreprenör, N Kundnöjdhet fastighetskontoret, , ,6 3 3 NACKA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 21 1

2 S F3. Nacka kommun är en attraktiv arbetsgivare med kompetenta, engagerade och friska medarbetare N Andel totalt nöjda medarbetare Medarbetarindex, N Andel medarbetare som anser att Nacka kommun är en attraktiv arbetsgivare, N Andel medarbetare som signalerar stress som påverkar negativt, N Andel medarbetare som anser att alla behandlas lika, N Andel medarbetare med högst timmars sjukfrånvarotid under året, N Total sjukfrånvarotid av sammanlagd ordinarie arbetstid, S F. Våra ledare inspirerar och leder för att med tydlig målinriktning skapa framgång och stolthet N Andel medarbetare som instämmer i att man på arbetsplatsen arbetar med att skapa bra arbetsförutsättningar, N Andel medarbetare med positiva skattningar av ledarskapet, N Andel medarbetare som instämmer i att den grundläggande värderingen genomsyrar arbetsplatsen, H. KOMMUNAL EKONOMI I BALANS S H1. Kommunens inköpsverksamhet ska vara effektiv N Andel inköp som utgörs av miljö och klimatanpassade alternativ () N Andel inköp som sker via avtal, Miljö och stadsbyggnadsnämnden S A1. Korta handläggningstider N Genomsnittlig handläggningstid Bygglov, veckor N Genomsnittlig handläggningstid Nybyggnadskarta, veckor N Genomsnittlig handläggningstid Lantmäteriförrättning, dagar N Genomsnittlig handläggningstid Livsmedelsärende, inom veckor N Genomsnittlig handläggningstid Enskilda avlopp, dagar N Genomsnittlig handläggningstid Värmepump, dagar N Genomsnittlig handläggningstid för enkla planförfaranden avseende enkla planer, månader N Genomsnittlig handläggningstid Stadsbyggnads projekt Detaljplan, månader ,7, ,6 3 2 N Genomsnittlig handläggningstid Stadsbyggnads projekt Genomförande, månader N Genomsnittlig handläggningstid Stadsbyggnads projekt hela Projektet, månader Nacka Partner S Våra kunder anser att våra tjänster förenklar och skapar möjligheter N Nöjd Kund Index, NKI Kundfokusmätning D. GOD LIVSMILJÖ OCH LÅNGSIKTIGT HÅLLBAR UTVECKLING S D1. Ömsesidigt förtroende N Andel kommuninvånare som är nöjda med kommunens sätt att sköta samhällsplaneringen, N Nöjdkundindex Planenheten, procent N NöjdKundindex Miljöenheten N NöjdKundIndex Lantmäterienheten, procent N Nöjdkundindex Bygglovsenheten, procent N Kundupplevd professionalitet (sammanvägt kvalitetsmål 3 i brukarundersökningarna), N Kundupplevd professionalitet (kvalitetsmål 3 i politikerenkäten), N Öppet och ifrågasättande arbetsklimat, N Stöder Nackas grundläggande värdering, N Kundsynpunkter, antal/år S F1. Beslutsförmåga N Ackumulerad avvikelse mot budget, tkr N Andel avslutade stadsbyggnadsprojekt, N Andel delegationsbeslut, N Andel uppskjutna beslut, N Tydliga konsekvensbeskrivningar i beslutsunderlagen, N Arbetsbelastning för flaskhalskompetens, antal N Kompetensutvecklingstid, ,7 3, 3,98 2 NACKA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 21

3 N Andel telefonsamtal under kontorstid som möts av beskedet att det finns telefontider eller träffas säkrast, N Andel personer som lämnat ett meddelande och som har blivit kontaktade inom två arbetsdagar, N Andel medarbetare som har korrekt signatur i sin epost, S Vi driver utveckling av bastjänster och kundanpassade tjänster, samt tjänsteutveckling i syfte att bidra till kommunstrategisk verksamhetsutveckling N Kundupplevd tjänsteutveckling. Kundfokusmätning S Vi har effektiva proceser och rutiner för bastjänster och kundanpassade tjänster N ökning av relationen Intäkt/Kostnad i processen Leverera bastjänster N Andel av omsättningen från nya/utvecklade tjänster (2 år) S Våra medarbetare har rätt kunskap, förmåga och inställning att bidra till Nacka kommuns utveckling N prioriterad strategisk kompetensutveckling genomförd N Kundupplevd kompetens i förhållande till kundbehov S Vi genererar vinst för att möjliggöra fortsatt affärsutveckling N Vinst Förskola, Fritid & Skola S Nöjda kunder N Svarsfrekvens i kundundersökning, N Andel nöjda kunder år 8 föräldrar, N Andel nöjda kunder år 8 elever, N Andel nöjda kunder år föräldrar, N Andel nöjda kunder år elever, N Andel nöjda kunder år 2 föräldrar, N Andel nöjda kunder gymnasieelever, N Andel nöjda kunder förskoleklass, N Andel nöjda kunder förskola, N Andel kunder som upplever att ledningen inom FFS verksamheter är förtroendeingivande, 1, , 3, , 3,67,7, N Andel kunder som upplever att FFS har kunnig personal, N Andel kunder som upplever att det är arbetsro och lugn miljö inom FFS verksamheter, N Andel kunder i som upplever ett bra samarbete mellan fritidshem och skola N Andel kunder som är nöjda med individuella utvecklingsplaner, N Andel kunder som är nöjda med uppföljningen av individuella utvecklingsplaner, S Förbättrade studieresultat N Barns närvaro i förskolan i N Andel certifierade förskolor, N Slutbetyg för gymnasieelever år 3, N Genomsnittsbetyg gymnasiet N Gymnasiet Högskolebehörighet, N svärde SALSA N svärde nationella prov år 9 SV N svärde nationella prov år 9 Ma N svärde nationella prov år 9 Eng N svärde nationella prov år SV N svärde nationella prov år Ma N svärde nationella prov år Eng N svärde meritvärde år 9 N svärde nationella prov år 3 Ma N svärde nationella prov år 3 SV N Andel slutbetyg i alla ämnen år 9, N Andel behöriga till nationella program, S Budget i balans N Ackumulerad avvikelse mot budget, tkr S Friska medarbetare N Total sjukfrånvarotid av sammanlagd ordinarie arbetstid, ,8 1,8 93, ,2 9, ,,9 NACKA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 21 3

4 S Kompetenta och behöriga och engagerade medarbetare N Andel utbildade tillsvidareanställda lärare inom skolan, N Andel utbildade tillsvidareanställda förskollärare inom förskolan, N IT index medarbetare S Våra ledare inspirerar och leder med tydlig målinriktning till goda resultat N Andel totalt nöjda medarbetare Medarbetarindex, 1, S Kultur Nackas ledare inspirerar och leder för att med tydlig målinriktning skapa framgång och stolthet N Andel medarbetare med positiva skattningar av ledarskapet, Ledarskapsindex, N Andel medarbetare som instämmer i att man på arbetsplatsen arbetar med att skapa bra arbetsförutsättningar, S Kultur Nacka har en budget i balans N Positivt resultat i samtliga resultatenheter, tkr S ITverktyget används aktivt med syfte att nå uppsatta mål N ITindex Elever, Verksamheten Sociala Stödresurser Kulturnämnden S Sociala Stödresurser ska erbjuda verksamheter med hög kvalitet där kunden är delaktig och har inflytande över sina insatser S Kultur Nacka arbetar för att öka andelen nöjda kunder N Förändring av antal utlån, Nacka bibliotek, N Förändring av antal deltagare, Nacka kulturcentrum N Förändring av antal besök, Nacka bibliotek, N Förändring av Kundnöjdhet, S Kultur Nacka utnyttjar tillgänglig kapacitet på ett effektivt sätt N Förändring av antalet utlån per invånare Nacka bibliotek, N Förändring av antalet ämnen Nacka musikskola, N Förändring av nyttjandegrad av lokalyta, Nacka kulturcentrum, N Förändring av antalet öppettimmar, Nacka bibliotek, 1,7 8,, ,3 N Svarsfrekvens på kundundersökning, N Svarsfrekvens egna undersökningar, N Nöjda kunder, medelvärde i en skala 1, Egna kundundersökningar N Nöjda kunder, medelvärde i en skala 1, Andras kundundersökningar N Andel kunder som har varit delaktiga i att utforma en överenskommelse över sina insatser, S Sociala Stödresursers verksamheter ska tillvarata kundens synpunkter som ett viktigt stöd för att säkerställa och utveckla en hög kvalitet N Antal registrerade kundsynpunkter N Andel åtgärdade kundsynpunkter, N Minst bibehållen nivå på kundnöjdhet S Sociala Stödresursers verksamheter och dess utbud ska, genom tydlig och till gänglig information, vara väl kända hos Nackas medborgare och beslutsfattare 7, S Kultur Nacka är en attraktiv arbetsgivare med kompetenta, engagerade och friska medarbetare N Antalet besökare på verksamheternas hemsidor ska öka per mättillfälle N Medieanalys antal informationsaktiviteter under året 28 N Total sjukfrånvarotid av sammanlagd ordinarie arbetstid, N Andel medarbetare som anser att Nacka kommun är en attraktiv arbetsgivare, N Andel medarbetare som signalerar stress som påverkar negativt, N Andel totalt nöjda medarbetare Medarbetarindex, 2 2, S Sociala Stödresursers verksamheter och medarbetare utvecklas i takt med dagens och framtidens utmaningar på affärsmässiga grunder N Nystartade och förändrade verksamheter N Andelen medarbetare som upplever att de har goda möjligheter till utveckling och lärande, 6 N Andel engagerade och kompetenta medarbetare, 6 66 N Andel genomförda utvecklingssamtal, 1 82 NACKA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 21

5 S Sociala Stödresursers medarbetare ska ha rätt kompetens för sitt uppdrag, vara delaktiga och ta ansvar N Svarsfrekvens på medarbetarenkäten, N Andel engagerade medarbetare, N Andel medarbetare som upplever att de får kompetensutveckling för sitt uppdrag, N Andel medarbetare som instämmer i att den grundläggande värderingen genomsyrar arbetsplatsen, S Sociala Stödresursers chefer ska ha rätt kompetens och goda förutsättningar för ett ledarskap som bygger på öppen kommunikation, tydlighet och lust att leda N Andel medarbetare med positiva skattningar av ledarskapet Ledarskapsindex, S Sociala Stödresursers medarbetare har god hälsa och känner stolthet och engagemang i sitt arbete N Total sjukfrånvarotid av sammanlagd ordinarie arbetstid, N Andel medarbetare med högst timmars sjukfrånvaro under året, N Andel medarbetare som signalerar stress som påverkar negativt S Sociala Stödresurser är en attraktiv arbetsgivare N Andel medarbetare som anser att Nacka kommun är en attraktiv arbetsgivare, N Andel totalt nöjda medarbetare Medarbetar index, N Andel medarbetare som känner sig som en viktig del i en bra verksamhet, S Sociala Stödresurser ska ha en fungerande ekonomistyrning som bygger på medvetenhet och effektivt resursutnyttjande där alla avvikelser analyseras N Ackumulerad avvikelse mot budget, tkr Velamsundstyrelsen S A1. Tillgängligheten till Velamsund ska förbättras N Andel av besökare, verksamma och boende som är nöjda med tillgängligheten () S A2. Förutsättningar för näringsidkare och verksamheter ska vara goda och utvecklas N Omsättningsförändring för näringsidkare och verksamheter (tkr) N Omsättning / antal besökare (kr) , 8 7, S C1. Möjligheterna till friluftsliv och rekreation ska vara många och varierade N Antalet besökare till området, ridverksamheten resp naturskolan (st) 1298 N Andel besökare som är nöjda med möjligheterna till friluftsliv och rekreation () D. GOD LIVSMILJÖ OCH LÅNGSIKTIGT HÅLLBAR UTVECKLING S D1. Naturreservatet ska underhållas så att natur och kulturvärden bevaras N Andel av sakkunniga, verksamma och boende som är nöjda med hur naturreservatet underhålls () H. KOMMUNAL EKONOMI I BALANS S H1. Naturreservatet ska underhållas så att natur och kulturvärden bevaras N Ackumulerad avvikelse mot budget (tkr) N Uppföljning av insatta resurser för drift och underhåll (tkr) N Uppföljning av investeringsåtgärder inom planerad ram (tkr) Tekniska nämnden S A1. Kommunens vägnät ska kännetecknas av god framkomlighet oberoende av årstid N Vad tror eller tycker du om underhåll och skötsel av gator och vägar i din kommun () N Vad tror eller tycker du om snöröjningen av gator och vägar i din kommun () S A2. Kommunens allmänna platser och naturreservat ska underhållas så att innevånarna upplever dem som rena och välskötta N Vad tror eller tycker du om kommunens åtgärder mot klotter och annan skadegörelse, N Andel felanmält klotter som sanerats inom 2 timmari N Vad tror eller tycker renhållningen av parker och allmänna platser i din kommun S A3. Nämndens uppgift är att förse brukarna med dricksvatten av god kvalitet och i tillräcklig mängd N Vad tror eller tycker du om kvalitetenpå dricksvattnet i din kommun, N Andel mikrobiologiska undersökningar på dricksvatten som bedöms. Antal analyser med resultat tjänligt, N Antal läckor per km huvudvattenledning (totalt 31 km) (antal/km) N Antal stopp per km avloppsledning (totalt 3 km) (antal/km) Mål ,6,9,1,2 NACKA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 21

6 D. GOD LIVSMILJÖ OCH LÅNGSIKTIGT HÅLLBAR UTVECKLING S D1. Nämnden ska verka för en miljövänlig avfallshantering med en mycket hög insamlingsgrad av farligt avfall N Vad tror eller tycker du om sophämtningen i din kommun, N Vad tror eller tycker du om möjligheterna att lämna farligt avfall till insamling, N Mängd insamlat farligt avfall (kg/invånare) N Mängd hushållsavfall till materialåtervinning, S E1. Kommunens vägnät ska i största möjliga mån utformas och underhållas så att det upplevs tryggt att vistas i trafikmiljön N Vad tror eller tycker du om trafiksäkerheten på gång och cykelvägar i din kommun, N Vad tror eller tycker du om trafiksäkerheten på gator och vägar i din kommun, N Hur nöjd är du med din kommun vad gäller hur tryggt du kan vistas utomhus på kvällar och nätter, N Antal döda och skadade i trafiken som kommer till kommunens kännedom (polisrapporterade) (st) S E2. Dagvatten ska avledas på ett säkert, miljöanpassat och kostnadseffektivt sätt så att säkerhet, hälsa och ekonomiska intressen inte hotas N Andel fastigheter som drabbas av källaröversvämning pga. dagvattenflöde ska minska med årligen S F1. Anläggningarna ska underhållas så att livslängden optimeras N Låg VAdriftkostnad i förhållande till jämförbara kommuner, kr/inv (genomsnitt 1 kr/inv) H. KOMMUNAL EKONOMI I BALANS S H1. VAverket och Avfallsverket ska vara i ekonomisk balans där varje generation ska bära sin egen kostnad. Övrig verksamhet inom Tekniska nämnden ska redovisa en budget i balans N Avvikelse mot budget (anslagsfinansierade verksamheter), tkr N Ackumulerad avvikelse mot budget (Avfallsverket), tkr N Ackumulerad avvikelse mot budget (VA verket) tkr 89 2, FRitidsnämnden S A1. Kommuninvånare med barn och ungdomar ska ges likvärdig behandling för flickors och pojkars förutsättningar att bedriva fritidsaktiviteter N I vilken grad tycker du att Nacka Kommun erbjuder pojkar och flickor lika förutsättningar när det gäller fritidsaktiviteter? N Flickors andel av attraktiv uthyrningstid i olika idrottsanläggningar, N Pojkars andel av attraktiv uthyrningstid i olika idrottsanläggningar () N Andel bidragsberättigade föreningar som anser att servicen och reglerna till föreningslivet är god () S C1. Kommuninvånare med barn och ungdomar ska ges genom föreningslivet och fritidsgårdarna ett varierat och rikt utbud av fritidsaktiviteter N Andel barn och ungdomar som anser att fritidsgårdarnas utbud motsvarar deras önskemål () N Andel barn och ungdomar som anser att idrottsanläggningarna motsvarar deras intressen och önskemål () N I vilken grad tycker du att Nacka Kommun erbjuder barn och ungdomar ett rikt och varierat 81 utbud av fritidsaktiviteter genom föreningslivet D. GOD LIVSMILJÖ OCH LÅNGSIKTIGT HÅLLBAR UTVECKLING S D1. Nämnden ska stödja och verka för att bidragsberättigade barn och ungdomsföreningar som antagit en drogpolicy och verkar för en drogfri verksamhet ska öka N Antal bidragsberättigade barn och ungdomsföreningar som bedriver verksamhet för åldersgruppen 12 år som antagit en drogfri policy (st) S E1. Idrottsanläggningarna ska vara välskötta och trygga N Antal rapporterade skador på utövare orsakade av brister i kommunens idrottsanläggningar (st) N Antal konstishaverier (st) N Andel godkända vattenprover i simhallarna () N Andel brukare som anser att kommunens idrottsanläggningar är välskötta och trygga () S F1. Reinvestering/antal aktiviteter samt att anläggningarna ska utnyttjas maximalt N Ishallar energianvändning kwh(vecka 12)/ bokningsbar timme N Lokaluthyrning i av total uthyrbar tid () N Drift och underhållskostnad (ishallar, sporthallar, fotbollsplander) (kr/inv) NACKA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 21

7 S F2. Budget i balans N i förhållande till budget, tkr 182 S F1. Kulturaktiviteterna ska vara välbesökta och efterfrågade av medborgarna kultur och utbildningsnämnden S A1. Medborgarna ska ha tillgång till en mångsidig och kvalitativ kulturverksamhet N Ackumulerad avvikelse mot budget (tkr) N Nyttjandegrad av Dieselverkstadens lokaler (index) N Biblioteksverksamhetens nöjdhetsgrad ska öka i förhållande till insatta resurser (index 1, 27) N Andel medborgare som anser att de har tillgång till en kvalitativ biblioteksverksamhet () N Andel besökare som är nöjda med bibliotekets tillgänglighet () N Andel besökare som är nöjda med utbudet av medier på biblioteken () N Antal kulturaktörer som samarbetar med eller finansieras av Kulturnämnden () N Antal kulturuttryck som finansieras av Kulturnämnden (st) N Andel barn och unga som är nöjda med den verksamhet de deltar i på fritiden () N Andel elever och förskolebarn som får en kvalitativ kulturverksamhet () S A2. Medborgarna ska ha tillgång till ett lokalt kulturutbud av god kvalitet N Andel medborgare som är nöjda med tillgången på kulturaktiviteter i Nacka () N Andel medborgare som anser att kulturaktiviteterna i Nacka är av god kvalitet () B. STARKT MEDBORGARINFLYTANDE S B1. Medborgarna ska ha möjlighet att påverka kulturutbudet N Andel medborgare som anser att de har möjlighet att påverka kulturutbudet i Nacka () N Andel besökare som anser att de har möjlighet att påverka biblioteksverksamheten () N Andel barn och unga som anser att de kan påverka den verksamhet de deltar i () S C1. Barn och unga ska erbjudas en bred musik undervisning med hög kvalitet på sin fritid N Antal elevplatser i musikskola (st) N Andel barn och unga som får sitt förstahandsval tillgodosett () N Andel barn och unga som är nöjda med musikundervisningen () Social och äldrenämnden S A1. Socialtjänsten skall bygga på respekt för individens integritet och rätt till självbestämmande N Andel nöjda personer inom socialtjänstens handläggning () S A2. Socialtjänstens service och tillgänglighet är god N Andel personer som är nöjda med socialtjänstens tillgänglighet N Delaktighet i handläggningsprocessen S A3. Socialtjänsten ska ha rättssäker handläggning och beslut ska vara välgrundande och korrekta N Andel ärenden med rättsäker handläggning N Handläggningstid från ansökan till beslut enligt lagstiftning och riktlinjer N Andel överklaganden och ändringar som gått kommunen emot () S A. Kunderna ska vara nöjda med den insats som de har fått N Andel som uppger att de är nöjda med den insats de fått () S C1. Möjligheter att göra egna val inom nämndens ansvarsområden ska öka genom nya kundval eller andra metoder för ökad valfrihet N Antal verksamheter med nytt kundval alternativt ökad valfrihet (st) S E1. Socialtjänsten ska verka för att tillgodose behovet av adekvat boende för socialtjänstens olika målgrupper N Andel verkställda beslut i förhållande till totalt antalet beslut om boende,,3, , 1 1 NACKA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 21 7

8 S F1. Medborgare med behov av ekonomiskt bistånd ska stärkas till egen försörjning och ett självständigt liv N Andel som blir självförsörjande under introduktions tiden (1, år) () N Andel personer som uppbär ekonomiskt bistånd mer än månader i förhållande till totala antalet personer som uppbär ekonomiskt bistånd () H. KOMMUNAL EKONOMI I BALANS S H1. Hålla budgetram N Ackumulerad avvikelse mot budget S H2. Socialtjänsten ska kännetecknas av hög volym och kostnadskontroll samt kostnadsmedvetenhet N MH kostnad/total nettokostnad N Årskostnadsprognoser med hög träffsäkerhet mot SÄN årsbokslut (Mkr) , 2 7 S C1. FSK: Valmöjligheter Föräldrar ska ges stora valmöjligheter vid val av barnomsorg. N FSK: I alla kommundelar ska utbudet av platser i förskoleverksamheten motsvara efterfrågan (st) S E1. FSK: Trygg arbetsmiljö Varje barn har rätt till en arbetsmiljö som präglas av glädje, trygghet och stimulans som bidrar till god hälsa. N FSK: Andel föräldrar som anser att barnet är tryggt i förskoleverksamheten () N FSK: Andel föräldrar som anser att det är arbetsro i verksamheten () FÖRSKOLEKLASS OCH GRUNDSKOLA S A1. GRSK: Maximal utveckling och stimulerande lärande v Utbildningsnämnden FÖRSKOLEVERKSAMHET S A1. FSK: Maximal utveckling och stimulerande lärande Varje barn har rätt till en verksamhet som utgår från individens behov och förutsättningar och som stimulerar till största möjliga lärande och kunskapsutveckling. N FSK: Andel föräldrar som anser att deras barn stimuleras till utveckling och lärande () N FSK: Andel föräldrar som anser att deras barn får hjälp om de behöver () N FSK: Andel personal i förskolan som har pedagogisk högskoleutbildning () B. STARKT MEDBORGARINFLYTANDE S B1. FSK: Reellt inflytande Varje barn har rätt till en verksamhet som arbetar målmedvetet för att barn och föräldrar ska ha god insyn i och inflytande över anordnarens verksamhet och utveckling. Varje barn har också rätt till ett reellt inflytande över sin utveckling. N FSK: Andel föräldrar som är nöjda med förskoleverksamhetens öppettider N FSK: Andel föräldrar som anser att deras barns tankar och idéer tas tillvara () N FSK: Andel föräldrar som får tydlig information om sitt barns utveckling och lärande () 38 7 Varje elev har rätt till en verksamhet som utgår från individens behov och förutsättningar och som stimulerar till största möjliga lärande och kunskapsutveckling. N GRSK: Andel elever som anser att deras lärare ger dem utmaningar så att de utvecklas maximalt N GRSK: Meritvärdet N GRSK: Andel skolor som har positiv avvikelse i SALSAmodellen jämfört med meritvärdet () N GRSK: Andel elever som når målen i nationella proven skolår 3 () N GRSK: Andel elever som når målen i nationella proven skolår () N GRSK: Andel elever som når målen i nationella proven skolår 9 () N GRSK: Andel elever som når målen i samtliga ämnen skolår 9 () N GRSK: Andel föräldrar som anser att deras barn stimuleras till utveckling och lärande () N GRSK: Andel elever som får hjälp när de behöver () N GRSK: Andel elever i år 8 som är nöjda med den information och vägledning de fått inför framtida utbildningsval () B. STARKT MEDBORGARINFLYTANDE S B1. GRSK: Reellt inflytande Varje elev har rätt till en verksamhet som arbetar målmedvetet för att elever och föräldrar ska ha god insyn i och inflytande över skolans verksamhet och utveckling. Varje elev har också rätt till ett reellt inflytande över sin utveckling. N GRSK: Andel föräldrar som anser att deras barn är med och planerar arbetet i skolan () N GRSK: Andel elever som anser att de är med och planerar arbetet i skolan () NACKA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 21

9 N GRSK: Andel föräldrar som får tydlig information om sitt barns utveckling och lärande () N GRSK: Andel elever som får veta hur det går för dem i skolarbetet () N GRSK: Andel föräldrar som anser att fritidshemmets verksamhet utgår från deras barns intressen och behov () S C1. GRSK: Valmöjligheter Föräldrar och elever ska ges stora valmöjligheter vid val av skola. N GRSK: Andel föräldrar som har fått sitt förstahandsval tillgodosett vid val av skola () S E1. GRSK: Trygg arbetsmiljö Varje elev har rätt till en arbetsmiljö som präglas av glädje, trygghet, studiero och stimulans och som bidrar till god hälsa. N GRSK: Andel föräldrar som anser att barnet är tryggt i skolan () N GRSK: Andel elever som är trygga i skolan () N GRSK: Andel elever som har arbetsro på lektionerna () Verksamhetsresultat gymnasieskola S A1. GYSK: Maximal utveckling och stimulerande lärande Varje elev har rätt till en verksamhet som utgår från individens behov och förutsättningar och som stimulerar till största möjliga lärande och kunskapsutveckling. N GYSK: Andel elever som fortsätter påbörjat program år två (gäller ej IV) N GYSK: Andel elever som fullföljer ett nationellt eller specialutformat program inom fyra år () N GYSK: Betygspoäng i skolor i Nacka N GYSK: Andel elever med minst godkänt i nationella kursprov (medelvärde svenska, engelska och matematik på ABkurser) () N GYSK: Andel elever som stimuleras till utveckling och lärande () N GYSK: Andel elever i år 2 som är nöjda med den information och vägledning de fått inför framtida utbildningsval () , 1, B. STARKT MEDBORGARINFLYTANDE S B1. GYSK: Reellt inflytande Varje elev har rätt till en verksamhet som arbetar målmedvetet för att elever och föräldrar ska ha god insyn i och inflytande över skolans verksamhet och utveckling. Varje elev har också rätt till ett reellt inflytande över sin utveckling. N GYSK: Andel elever som kan påverka arbetssättet under lektionerna () N GYSK: Andel elever som är nöjda med den information de får varje termin om sin utveckling och sitt lärande () S C1. GYSK: Valmöjligheter Föräldrar och elever ska ges stora valmöjligheter vid val av skola. N GYSK: Andel elever som hade tillräckligt stora valmöjligheter vid val av utbildning () N GYSK: Andel elever som fick sitt förstahandsval vid val till gymnasieskola tillgodosett () S E1. GYSK: Trygg arbetsmiljö Varje elev har rätt till en arbetsmiljö som präglas av glädje, trygghet, studiero och stimulans och som bidrar till god hälsa. N GYSK: Andel elever som är trygga i skolan () N GYSK: Andel elever som har arbetsro på lektionerna () Verksamhetsresultat Vuxenutbildning S A1. VUX: Maximal utveckling och stimulerande lärande Varje elev har rätt till en verksamhet som utgår från individens behov och förutsättningar och som stimulerar till största möjliga lärande och kunskapsutveckling. N VUX: Andel med lägst betyget Godkänt i nationella kursprov i sfi N VUX: Andel kursdeltagare i grundl vux som fullföljt påbörjad kurs () N VUX: Andel kursdeltagare i gyvux som fullföljt påbörjad kurs () N VUX: Andel kursdeltagare i SFI som fullföljt påbörjad kurs med minst betyget Godkänd () N VUX: Andel med lägst betyget Godkänd i Matematik A, Svenska A och Engelska A () N VUX: Andel med lägst betyget Godkänd i nationella kursprov () N VUX: Andel elever som stimuleras till utveckling och lärande () N VUX: Andel elever som är nöjda med den information och vägledning de fått inför kursval () NACKA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 21 9

10 B. STARKT MEDBORGARINFLYTANDE S B1. VUX: Reellt inflytande Varje elev har rätt till en verksamhet som arbetar målmedvetet för att elever ska ha god insyn i och inflytande över anordnarens verksamhet och utveckling. Varje elev har också rätt till ett reellt inflytande över sin utveckling. N VUX: Andel elever som kan påverka arbetssättet under lektionerna () N VUX: Andel elever som regelbundet får information om sin utveckling och sitt lärande () S C1. VUX: Valmöjligheter 6 71 H. KOMMUNAL EKONOMI I BALANS S H1. Väl fungerande och effektiv verksamhet N Uppföljning av insatta resurser för myndighetsutövning och information, mkr N Andel årsräkningar som är granskade till utgången av oktober månad,,7 73 Varje elev ska ges stora valmöjligheter vid val av utbildning. N VUX: Andel elever som är nöjda med utbudet av kurser och skolor vid val av utbildning () N VUX: Andel elever med beviljad check som får sitt förstahandsval tillgodosett () S E1. VUX: Trygg arbetsmiljö 1 Varje elev har rätt till en arbetsmiljö som präglas av glädje, trygghet, studiero och stimulans och som bidrar till god hälsa. N VUX: Andel elever som är trygga i verksamheten () 89 F EFFEKTIVT RESURSUTNYTTJANDE N Ackumulerad avvikelse mot budget (tkr) S F1. Meritvärdet ska vara högt i förhållande till insatta resurser N Kronor per meritvärde i grundskolan (index=27) S F2. Betygspoängen i gymnasieskolan ska vara högt i förhållande till insatta resurser N Kronor per betygspoäng i gymnasieskolan (index=27) Överförmyndarnämnden S A1. Alla huvudmän har en god man/förvaltare som utför sitt uppdrag med god kvalitet. Rättsförluster för huvudmännen ska undvikas. N Andel med rätt till god man som erbjuds det inom tre månader från det att komplett underlag föreligger, N Andel huvudmän som är nöjda med hur den goda mannen utför sitt uppdrag, N Andel gode män som anser att de är nöjda med den service de får av nämnden, 71 1 NACKA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 21

Bilaga 2. Övergripande mål och strategiska mål samt nyckeltal Övergripande mål och nyckeltal Kommunfullmäktige

Bilaga 2. Övergripande mål och strategiska mål samt nyckeltal Övergripande mål och nyckeltal Kommunfullmäktige Bilaga 2. Övergripande mål och strategiska mål samt nyckeltal Övergripande mål och nyckeltal Kommunfullmäktige N Andel kommuninvånare som upplever att de är nöjda med sina möjligheter att kunna påverka

Läs mer

Social- och äldrenämndens väsentlighets- och riskanalys med mål och nyckeltal 2012

Social- och äldrenämndens väsentlighets- och riskanalys med mål och nyckeltal 2012 Bilaga Social- och äldrenämndens väsentlighets- och riskanalys med och nyckeltal 2012 Väsentligt område Risk/möjlighet Strategi Strategiskt Nyckeltal Målvärde Utfall Övergripande Rätt insats till rätt

Läs mer

Faktorernas resultat redovisas som betygsindex vilka kan variera mellan 0 och 100.

Faktorernas resultat redovisas som betygsindex vilka kan variera mellan 0 och 100. SCB:s Medborgarundersökning Våren 2015 SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Eda kommun har deltagit i Statistiska centralbyråns (SCB) medborgarundersökning under våren 2015. Ett urval på 600 personer

Läs mer

Skolplanen. Uppdrag. kommunalt styrdokument

Skolplanen. Uppdrag. kommunalt styrdokument Skolplan 2009 2 Skolplanen kommunalt styrdokument Enligt skollagen ska det i varje kommun finnas en skolplan som visar hur kommunens skolverksamhet ska formas och utvecklas. Av skolplanen ska framgå hur

Läs mer

Verksamhetsplan (Barn- och utbildningsnämnd) sid 1

Verksamhetsplan (Barn- och utbildningsnämnd) sid 1 Verksamhetsplan - 2016 (Barn- och utbildningsnämnd) sid 1 Danderyd ska erbjuda sina invånare stor valfrihet i den kommunala servicen utifrån individens önskemål och förutsättningar. Föräldrar i Danderyd

Läs mer

Lidingö Stad Medborgarundersökning 2011

Lidingö Stad Medborgarundersökning 2011 Lidingö Stad Medborgarundersökning Genomförande Tredje medborgarundersökningen tidigare och. Totalt genomfördes 1000 telefonintervjuer bland boende i Lidingö Stad i åldrarna 18 84 år. Datainsamlingen pågick

Läs mer

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA i Robertsfors Kommun ... 8... 9... 9... 10... 11... 11... 11... 12... 12 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL Attraktiv kommun med hög livskvalitet. KOMMUNFULLMÄKTIGES NYCKELFAKTORER

Läs mer

Hur ser du på din kommun som en plats att bo och leva på?

Hur ser du på din kommun som en plats att bo och leva på? Hur ser du på din kommun som en plats att bo och leva på? Här nedan följer ett antal frågor där vi vill att du betygsätter din kommun som en plats att bo och leva på. Frågorna handlar bl. a. om arbetsmöjligheter,

Läs mer

Rapport till Vara kommun om invånarenkät år 2009/2010

Rapport till Vara kommun om invånarenkät år 2009/2010 om invånarenkät SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en invånarenkät bland kommunens invånare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga. Undersökningen

Läs mer

Inriktningar effektmål 2015

Inriktningar effektmål 2015 1 (5) Datum CENTRALA FÖRVALTNINGEN Stab Administrativ controller Marie Löfgren 0224-361 11 marie.lofgren@heby.se Inriktningar effektmål 2015 Centrala inriktningar Heby kommun ska vara en trygg och säker

Läs mer

Köpings kommun ska vara en av de bästa skolkommunerna i Sverige

Köpings kommun ska vara en av de bästa skolkommunerna i Sverige Köpings kommun ska vara en av de bästa skolkommunerna i Sverige Skolplan 2015 2019 Vår skolplan Barn- och utbildningsnämnden, kommundelsnämnden och social- och arbetsmarknadsnämnden har antagit en skolplan

Läs mer

Målområden. - i Lessebo kommun

Målområden. - i Lessebo kommun Målområden - i Lessebo kommun Vision för Lessebo kommun Vi är en kommun med engagerade och stolta invånare och med ett kreativt näringsliv, en kommun och miljö som man vill bo, verka i och besöka. Vårt

Läs mer

Inriktnings- och effektmål för barn- och utbildningsnämnden 2016.

Inriktnings- och effektmål för barn- och utbildningsnämnden 2016. Inriktnings- och effektmål för barn- och utbildningsnämnden 2016. Inriktningsmål Effektmål Övergripande mål för alla verksamheter inom barnoch utbildningsförvaltingen. A.1. Attraktiva förskolor och skolor

Läs mer

Inriktningar effektmål 2016

Inriktningar effektmål 2016 1 (5) Datum CENTRALA FÖRVALTNINGEN Stab Administrativ controller Marie Löfgren 0224-361 11 marie.lofgren@heby.se Inriktningar effektmål 2016 Centrala inriktningar Heby kommun ska vara en trygg och säker

Läs mer

Tillgänglighet via telefon och e-post

Tillgänglighet via telefon och e-post Tillgänglighet via telefon och e-post Gott bemötande efter att ha ringt kommunen och ställt en enkel fråga Svar på enkel e-postfråga inom två arbetsdagar Svar på enkel fråga efter att ha ringt kommunen

Läs mer

Bilaga till KS mål och budget OBS UTKAST! KS mål och nyckeltal inkl korrigeringar efter målseminariet 2 september

Bilaga till KS mål och budget OBS UTKAST! KS mål och nyckeltal inkl korrigeringar efter målseminariet 2 september Bilaga till KS mål och budget 2014-2016 OBS UTKAST! KS mål och nyckeltal inkl korrigeringar efter målseminariet 2 september nytt nyckeltal nytt i förhållande till nyckeltalen 2012 nyckeltal med * = utkast/förslag

Läs mer

Tillgänglighet via telefon och e-post

Tillgänglighet via telefon och e-post Tillgänglighet via telefon och e-post Svar på enkel fråga efter att ha ringt kommunen Gott bemötande efter att ha ringt kommunen och ställt en enkel fråga Svar på enkel e-postfråga inom två arbetsdagar

Läs mer

Så sätter du pris på dina tjänster. Bengt Herlin Nacka kommun

Så sätter du pris på dina tjänster. Bengt Herlin Nacka kommun Så sätter du pris på dina tjänster Bengt Herlin Nacka kommun Innehåll Så sätter du rätt (?) prislapp på dina tjänster Nacka kommun och dess förutsättningar Nackas styrsystem Internpriser i Nacka Fakta

Läs mer

Medborgarundersökningen

Medborgarundersökningen Medborgarundersökningen Med SCB:s Nöjd-Region-Index Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Inflytande-Index Tabellbilaga Svedala kommun Våren 2010 SCB:s Medborgarundersökning våren 2010 Innehållsförteckning - Bilaga

Läs mer

Köping en av Sveriges bästa skolkommuner. Skolplan 2011-2014

Köping en av Sveriges bästa skolkommuner. Skolplan 2011-2014 Köping en av Sveriges bästa skolkommuner Skolplan 2011-2014 Vår verksamhetsplan Barn- och utbildningsnämnden och kommundelsnämnden har antagit en skolplan för 2011-2014. I Köpings kommuns skolplan finns

Läs mer

KVALITETSANALYS. i korthet för förskola och skola i Nacka 2016

KVALITETSANALYS. i korthet för förskola och skola i Nacka 2016 KVALITETSANALYS i korthet för förskola och skola i Nacka 2016 DET HÄR ÄR EN KORTVERSION AV KVALITETSANALYSEN 2016. HELA RAPPORTEN KAN DU LÄSA/LADDA NER PÅ NACKA.SE KVALITETSANALYS 2016...3 SÅ STYRS NACKA...4

Läs mer

Medarbetar- och ledarpolicy

Medarbetar- och ledarpolicy www.hassleholm.se S Medarbetar- och ledarpolicy Policy Innehåll Medarbetar- och ledarpolicy 3 Tillsammans skapar vi Hässleholms kommun 3 Hässleholms kommun som arbetsgivare 3 Medarbetarskap 3 Ledarskap

Läs mer

Din kommuns tillgänglighet

Din kommuns tillgänglighet Område Din kommuns tillgänglighet Nummer 1 2 3 4 Fråga Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Kommunfullmäktiges strategiska område inspirerande livsmiljö 2016

Kommunfullmäktiges strategiska område inspirerande livsmiljö 2016 Fritids- och kulturförvaltningen Nämndsekreterare/utvecklare, Pernilla Larsson 0589-874 62, 073-765 74 62 pernilla.larsson@arboga.se Datum 2015-11-12 1 (6) Mål och mått 2015/2016 Kommunfullmäktiges strategiska

Läs mer

Målarbete för mandatperioden

Målarbete för mandatperioden Målarbete för mandatperioden 2015-2018 Vårt uppdrag vårt ansvar Barn- och familjenämndens uppdrag är att fullgöra kommunens skyldigheter vad gäller förskola, fritidshem, grundskola, särskola och socialtjänst

Läs mer

KVALITETSBERÄTTELSE Personlig assistans

KVALITETSBERÄTTELSE Personlig assistans KVALITETSBERÄTTELSE Personlig assistans Sociala stödresurser Verksamhetsåret 2012 Kvalitetsarbete inom Sociala stödresurser Innehållsförteckning Inledning. 3 Gemensamt kvalitetsarbete.. SCB:s medborgarundersökning

Läs mer

Nacka gymnasium. Skolan erbjuder

Nacka gymnasium. Skolan erbjuder Nacka gymnasium Skolan erbjuder Nacka gymnasium har i många år varit den klart populäraste gymnasieskolan i hela Stockholms län. 900 elever hade någon av våra 26 utbildningar som sitt förstahandsval år

Läs mer

Vad tycker du om din kommun? Medborgarenkät mars 2009

Vad tycker du om din kommun? Medborgarenkät mars 2009 1 NORDANSTIGS KOMMUN Vad tycker du om din kommun? Medborgarenkät mars 2009 Del A. Hur är du med Nordanstigs kommun som en plats att bo och leva på Här nedan följer ett antal frågor där vi vill att du betygsätter

Läs mer

Tabell 1 B. Medborgarna om kommunens verksamheter, våren Perstorps kommun Antal svarande: 270 Andel svarande (%): 55

Tabell 1 B. Medborgarna om kommunens verksamheter, våren Perstorps kommun Antal svarande: 270 Andel svarande (%): 55 Tabell 1 B. Medborgarna om ens verksamheter, våren 2010. Antal svarande: 270 svarande : 55 I denna tabell redovisas n för samtliga verksamheter och NMI samt svarsfördelning och medel för delfrågorna i

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Dnr 44-2016:5173 Föreningen Hemgårdar i Malmö Org.nr. 846000-9460 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Malmö Montessoriskola belägen i Malmö kommun 2 (9) Dnr 44-2016:5173

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY. #mitthässleholm

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY. #mitthässleholm #mitthässleholm Bilderna är hämtade från Hässleholms kommuns Instagram-konto. Medarbetare har fotograferat och publicerat bilder från sin arbetsvardag. Dela gärna dina historier, bilder och filmer och

Läs mer

Utvecklingsenheten, Johanna Jonsson

Utvecklingsenheten, Johanna Jonsson Utvecklingsenheten, Johanna Jonsson 2012-07-20 2 På uppdrag av kommunstyrelsen genomförde Statistiska centralbyrån, SCB, under hösten 2011 en medborgarenkät i Strömstads kommun. Syftet med enkäten är att

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet 2015

Kommunens Kvalitet i Korthet 2015 KKIK Kommunens Kvalitet I Korthet 1 Kommunens Kvalitet i Korthet Hur effektivt använder kommunen skattepengarna och vilka resultat leder det till? Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) undersöker årligen

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen. Verksamhetsplan 2014-2018. Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-14 80 Reviderad 2014-12-18 110

Barn- och utbildningsförvaltningen. Verksamhetsplan 2014-2018. Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-14 80 Reviderad 2014-12-18 110 Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2014-2018 Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-14 80 Reviderad 2014-12-18 110 Innehåll Inledning... 3 Lagstiftning, mål och riktlinjer... 3

Läs mer

Hur bra är Ulricehamns kommun?

Hur bra är Ulricehamns kommun? Hur bra är Ulricehamns kommun? Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) består av ett antal viktiga kunskapsområden för kommuninvånarna som beskriver kommunens kvalitet och effektivitet. Dessa områden är: "Din

Läs mer

Trygg, kompetent, målinriktad och jämlik skola som uttrycks av glädje där alla får utvecklas efter sin förmåga.

Trygg, kompetent, målinriktad och jämlik skola som uttrycks av glädje där alla får utvecklas efter sin förmåga. Mål för barn- och utbildningsnämnden budgetåret 2015. Antagen av barn- och utbildningsnämnden 2014-04-09 Trygg, kompetent, målinriktad och jämlik skola som uttrycks av glädje där alla får utvecklas efter

Läs mer

Översikt: Nämndsmål i Verksamhetsplaner utifrån Värnamo kommuns övergripande mål

Översikt: Nämndsmål i Verksamhetsplaner utifrån Värnamo kommuns övergripande mål Översikt: Nämndsmål i Verksamhetsplaner utifrån Värnamo kommuns övergripande mål KVALITET grunduppdrag av god kvalitet för den vi är till för Det visar verksamhetens nytta för medborgaren. Vi får ett underlag

Läs mer

Lindesbergs kommuns kvalitet i korthet (KKiK) 2011

Lindesbergs kommuns kvalitet i korthet (KKiK) 2011 1 kommuns kvalitet i korthet (KKiK) = Bra för kommun 1) = Medel för kommun 2) = Förbättringsområde för kommun 3) Tillgänglighet i kommun 1. Hur många medborgare får svar på en enkel e-postfråga inom två

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden. Verksamhetsplan

Barn- och ungdomsnämnden. Verksamhetsplan 2014 Barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2014-2016 Nämndens verksamhetsplan Denna verksamhetsplan bygger på den av kommunfullmäktige beslutade kommunplanen för 2014-2016. Inledning Kommunplanen är

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

RESULTAT AV UNDERSÖKNINGEN KOMMUNENS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2014

RESULTAT AV UNDERSÖKNINGEN KOMMUNENS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2014 RESULTAT AV UNDERSÖKNINGEN KOMMUNENS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2014 För att ge en snabb och enkel överblick över hur Vadstena kommun står sig jämfört med andra kommuner är utfallet uppdelat i fyra grupper:

Läs mer

SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2013

SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2013 1 (5) 2014-01-20 SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) = Bra för kommun (tillhör de 25 % som har bäst ) = Medel för kommun = Förbättringsområde för kommun (tillhör de 25 % som har sämst ) Tillgänglighet

Läs mer

Sektorsredovisning 2014 Lärande och stöd

Sektorsredovisning 2014 Lärande och stöd Sektorsredovisning 2014 Lärande och stöd Innehållsförteckning VISION OCH UPPDRAG 2014... 3 SEKTORNS PRIORITERADE OMRÅDEN 2014... 3 RESULTAT... 4 UPPDRAG 2014... 4 INTERN KONTROLL... 11 SAM... 11 HME...

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Alvesta kommun i jämförelse över tid och med andra kommuner - KKiK

Förvaltningsberättelse. Alvesta kommun i jämförelse över tid och med andra kommuner - KKiK 9 kommun i jämförelse över tid och med andra - KKiK kommun gör årligen i samarbete med Sveriges och landsting, SKL, undersökningar av kommunens kvalitet och resultat genom ett 40-tal mått ur fem spektiv;

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Medborgarundersökningen

Medborgarundersökningen Medborgarundersökningen Med SCB:s Nöjd-Region-Index Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Inflytande-Index Tabellbilaga Eslövs kommun Våren 2010 Bilaga - Diagram och tabeller - Innehållsförteckning A. Medborgarnas

Läs mer

Broängsskolan Resultat- och indikatorpalett 2011

Broängsskolan Resultat- och indikatorpalett 2011 Broängsskolan Resultat- och indikatorpalett 2011 Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Resultat- och indikatorpalett

Läs mer

Målområden 2016-2017

Målområden 2016-2017 Målområden 2016-2017 Vision för Lessebo kommun Vi är en kommun med engagerade och stolta invånare och med ett kreativt näringsliv, en kommun och miljö som man vill bo, verka i och besöka. Vårt läge i en

Läs mer

Trollhättan tål att jämföras

Trollhättan tål att jämföras 2012-06-25 Trollhättan tål att jämföras Här kan du se hur Trollhättan står sig jämfört med andra kommuner! Vi deltar sedan 2011 i en årlig undersökning kallad Kommunens Kvalitet i Korthet, där kommuner

Läs mer

Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun

Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun FÖRFATTNING 7.7 Antagen av kommunfullmäktige 106/08 Reviderad av barn- och utbildningsnämnden 5/10 Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun Om barn- och utbildningsplanen Barn- och utbildningsplanen

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Vimmerby gymnasium

Verksamhetsplan 2014 Vimmerby gymnasium Vimmerby gymnasium Skolan har en kompetent och engagerad personal som arbetar i lag med gemensamt fokus på elevernas studier. Målet är att eleven tillsammans med skolans lärare och övrig personal skall

Läs mer

Arbetsplan. Läsåret Myrsjöskolan, Nacka kommun. Vår vision

Arbetsplan. Läsåret Myrsjöskolan, Nacka kommun. Vår vision Arbetsplan Läsåret 2016-2017 Myrsjöskolan, Nacka kommun Vår vision Myrsjöskolan ska vara en skola dit alla går med glädje både elever och personal; en skola som eleverna lämnar optimalt rustade både kunskapsmässigt

Läs mer

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden Nämndens verksamhetsplan 2014 FOKUS-nämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsområde... 3 3 Kommunfullmäktiges utvecklingsområden... 3 4 HÅLLBAR UTVECKLING... 3 5 ATTRAKTIV KOMMUN... 4

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Trädgårdsstadsskolan Resultat- och indikatorpalett 2012

Trädgårdsstadsskolan Resultat- och indikatorpalett 2012 Trädgårdsstadsskolan Resultat- och indikatorpalett Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 8-53 6 www.botkyrka.se Org.nr 212-2882 Bankgiro 624-61 Resultat- och indikapalett Trädgårdsstadsskolan

Läs mer

Program för livslångt lärande/skolplan för Tjörns kommun Del 2 Handlingsplan

Program för livslångt lärande/skolplan för Tjörns kommun Del 2 Handlingsplan Barn- och Utbildningsnämnden Bilaga BoU-nämnden 2009-03-05 13 Program för livslångt lärande/skolplan för Tjörns kommun Del 2 2009-03-05 1 och riktlinjer för förskoleverksamheten Nulägesbeskrivning i förhållande

Läs mer

MÅL FÖR IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN

MÅL FÖR IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN MÅL FÖR IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN VISION I Karlskrona ska idrotts- och fritidsverksamheten vara ett naturligt inslag i det dagliga livet. Med ett rikt, varierat och synligt fritidsutbud gör vi vår kommun

Läs mer

Karsby International School Resultat- och indikatorpalett 2012

Karsby International School Resultat- och indikatorpalett 2012 Karsby International School Resultat- och indikatorpalett Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 2100-2882 Bankgiro 624-1061 Resultat- och indikatorpalett

Läs mer

Hur ligger Kungälv till i förhållande till 160 andra kommuner?

Hur ligger Kungälv till i förhållande till 160 andra kommuner? Hur ligger Kungälv till i förhållande till 160 andra kommuner? Hur ligger Kungälv till i förhållande till 160 andra kommuner? Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) drivs av Sveriges kommuner och Landsting

Läs mer

Säffle kommuns kvalitet för 2009 i korta drag

Säffle kommuns kvalitet för 2009 i korta drag Säffle kommuns kvalitet för 2009 i korta drag En summarisk redovisning av ett antal faktorer som belyser och jämför kommunens kvalitet ur medborgarperspektiv Bästa Säfflebo, Din kommun bedriver varje dag

Läs mer

BUNS STYRKORT

BUNS STYRKORT Barn- och utbildningsförvaltningen Utvecklingsavdelningen/GCN 2008-10-08 BUNS STYRKORT 2009 2010 FÖRSLAG Vid sammanställningen på Lövsta var det följande områden som fick flest markeringar. Vi har försökt

Läs mer

Nacka kommun - medarbetarenkät. Resultatrapport - Oktober 2012

Nacka kommun - medarbetarenkät. Resultatrapport - Oktober 2012 Nacka kommun - medarbetarenkät rapport - Oktober 2012 Antal svar på Modersmålet 2012: 34 av 39 (87%) Antal svar på Modersmålet 2011: 21 Antal svar på Vilans skola och förskola 2012: 78 av 92 (85%) Antal

Läs mer

Utbildningspolitisk strategi för Nacka kommun Styrdokument för gymnasieskola UTBILDNINGSPOLITISK STRATEGI FÖR NACKA KOMMUN 1

Utbildningspolitisk strategi för Nacka kommun Styrdokument för gymnasieskola UTBILDNINGSPOLITISK STRATEGI FÖR NACKA KOMMUN 1 Utbildningspolitisk strategi för Nacka kommun Styrdokument för gymnasieskola UTBILDNINGSPOLITISK STRATEGI FÖR NACKA KOMMUN 1 Utbildningspolitisk strategi för Nacka kommun Styrdokument för gymnasieskola

Läs mer

Hur god är kommunens webbinformation till medborgarna? 41 62 64 87 Tyresö 26 Gullspång

Hur god är kommunens webbinformation till medborgarna? 41 62 64 87 Tyresö 26 Gullspång Tillgänglighet & Information Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? Plac Tanum Medel Bäst Bästa kommun Sämst Sämsta kommun 41 65 77 96 Östersund

Läs mer

Medborgarundersökningen

Medborgarundersökningen Medborgarundersökningen Med SCB:s Nöjd-Region-Index Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Inflytande-Index Tabellbilaga Perstorps kommun Våren 2010 SCB:s Medborgarundersökning våren 2010 Innehållsförteckning - Bilaga

Läs mer

Medborgarundersökningen

Medborgarundersökningen Medborgarundersökningen Med SCB:s Nöjd-Region-Index Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Inflytande-Index Tabellbilaga Robertsfors kommun Våren 2010 SCB:s Medborgarundersökning våren 2010 Innehållsförteckning - Bilaga

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Vision 2030 Burlövs kommun

Vision 2030 Burlövs kommun Vision 2030 Burlövs kommun Den kreativa mötesplatsen för boende, näringsliv, utveckling och kultur. Målorden för Burlövs kommun är: Trygg & nära, Grön & skön, Liv & rörelse Alla som bor och vistas i Burlövs

Läs mer

Nationella prov åk 3, 6 och 9. Betyg åk 6, 9, gymnasieskola och vuxenutbildning MÅLUPPFYLLELSE I FÖRHÅLLANDE TILL RIKET

Nationella prov åk 3, 6 och 9. Betyg åk 6, 9, gymnasieskola och vuxenutbildning MÅLUPPFYLLELSE I FÖRHÅLLANDE TILL RIKET Nationella prov åk 3, 6 och 9 Betyg åk 6, 9, gymnasieskola och vuxenutbildning MÅLUPPFYLLELSE I FÖRHÅLLANDE TILL RIKET Nämndens mål: All verksamhet i förskola och skola skall bedrivas så att barn, elever

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:9517 Pysslingen förskolor och skolor AB Org.nr. 556035-4309 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Atheneskolan belägen i Gotlands kommun 2 (8) Tillsyn i Atheneskolan har genomfört

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Dnr 44-2016:9438 Föreningen Backaskolan Org.nr. 846500-1777 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Backaskolan belägen i Malmö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box

Läs mer

Katrineholms kommuns kvalitet i korthet 2011

Katrineholms kommuns kvalitet i korthet 2011 kommuns kvalitet i korthet 2011 Sedan 2010 deltar kommun i undersökningen Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. I tabellerna nedan redovisas resultat. Undersökningen

Läs mer

Nominering till Kvalitetsutmärkelse i Danderyd Bästa förskola Bästa skola

Nominering till Kvalitetsutmärkelse i Danderyd Bästa förskola Bästa skola Nominering till Kvalitetsutmärkelse i Danderyd 2017 Bästa förskola Bästa skola Utbildningsnämndens kvalitetsutmärkelse i Danderyd 2017 Kvalitetsutmärkelsen riktas till förskolor och skolor som med nytänkande,

Läs mer

Kristinehamns kommuns Kvalitet i Korthet (KKiK) 2011

Kristinehamns kommuns Kvalitet i Korthet (KKiK) 2011 kommuns Kvalitet i Korthet (KKiK) Mätningen innehåller totalt 39 mått. 161 kommuner deltog i mätningen. Kommunens Kvalitet i Korthet omfattar fem områden: Tillgänglighet Trygghet Delaktighet Effektivitet

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Dnr 44-2015:9775 Centrina utbildning Aktiebolag Org.nr. 556757-2234 info@centrina.se Beslut för grundskola efter tillsyn i Centrina Kviberg belägen i Göteborgs kommun 2 (7) Dnr 44-2015:9775 Tillsyn i Centrina

Läs mer

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2014/15 Datum 150904 1 (9) Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2014/15 Varje skola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna

Läs mer

Hammarö kommuns kvalitet i korthet. = Bra resultat i Hammarö kommun = Förbättringsområden i Hammarö kommun. Tillgänglighet i Hammarö kommun 2009

Hammarö kommuns kvalitet i korthet. = Bra resultat i Hammarö kommun = Förbättringsområden i Hammarö kommun. Tillgänglighet i Hammarö kommun 2009 Hammarö kommuns kvalitet i korthet = Bra i Hammarö kommun = Förbättringsområden i Hammarö kommun Tillgänglighet i Hammarö kommun 1. Hur många medborgare får svar på en enkel e-postfråga inom två arbets?

Läs mer

Hildingavägens förskola Föräldrar Förskola - Våren svar, 80%

Hildingavägens förskola Föräldrar Förskola - Våren svar, 80% Föräldrar Förskola - Våren svar, % Utveckling och lärande. Mitt barn verkar trivas i förskolan. 0 8 8 8 7 7 bra 0 0 % 7 0%. Verksamheten är stimulerande för mitt barn. 0 70 8 7 8 0% 8%. Personalen är engagerad

Läs mer

Innehållsförteckning Bilaga 2. Volymer och nyckeltal 2

Innehållsförteckning Bilaga 2. Volymer och nyckeltal 2 Innehållsförteckning Bilaga 2. Volymer och nyckeltal 2 i. Barn- och ungdom 2 ii. Utbildning, arbetsmarknad och integration 3 iii. Kultur och fritid 4 iv. Vård och omsorg 5 v. Social omsorg 6 vi. Bygg och

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet 2015

Kommunens Kvalitet i Korthet 2015 1 (11) 2016-03-08 Gunilla Mellgren Kommunens Kvalitet i Korthet 2015 Innehållsförteckning 1. Kommunens kvalitet och effektivitet ur invånar- och brukarperspektiv 2. Sammanfattning av Strömsunds resultat

Läs mer

Bra bättre bäst! Resultat i korthet för gymnasieverksamhet i Nacka kommun

Bra bättre bäst! Resultat i korthet för gymnasieverksamhet i Nacka kommun Bra bättre bäst! Resultat i korthet för gymnasieverksamhet i Nacka kommun Till dig som är elev eller förälder eller arbetar i gymnasieskolan! Årets kvalitetsredovisning för förskoleverksamhet och utbildning

Läs mer

Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen, invånare Övergripande mål

Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen, invånare Övergripande mål Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen, 40 000 invånare 2035 Övergripande mål 2016-2018 DELAKTIGHET - medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling KOMPETENSFÖRSÖRJNING arbetsgivare kan

Läs mer

Lindesbergs kommuns kvalitet i korthet (KKiK) 2012

Lindesbergs kommuns kvalitet i korthet (KKiK) 2012 1 s kommuns kvalitet i korthet () = Bra resultat för s kommun 1) = Medelresultat för s kommun 2) = Förbättringsområde för s kommun 3) Tillgänglighet i s kommun 1. Hur många medborgare får svar på en enkel

Läs mer

Föräldra- och elevenkät Publicering på hemsidan

Föräldra- och elevenkät Publicering på hemsidan Föräldra- och elevenkät 2014 Publicering på hemsidan Om undersökningen Prioriteringsmatris Svagare Dessa frågor är de frågor som har lägst undersökningsresultat på skolan/förskolan samtidigt som de tillhör

Läs mer

Hur bra är Ulricehamns kommun?

Hur bra är Ulricehamns kommun? Hur bra är Ulricehamns kommun? Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) består av ett antal viktiga kunskapsområden för kommuninvånarna som beskriver kommunens kvalitet och effektivitet. Dessa områden är: "Din

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Skolinspektionen Dnr 44-2015:4338 Ideella Föreningen Estetiska skolan, Arvika Org.nr. 874002-0212 Beslut för grundskola efter tillsyn i Estetiska skolan, högstadiet belägen i Arvika kommun Skolinspektionen,

Läs mer

PM 2010-04-22 Rev 2010-05-11. DANDERYDS KOMMUN Barn och - utbildningsnämnden Lena Wallin och Monica Olsson BUN 2010/0067

PM 2010-04-22 Rev 2010-05-11. DANDERYDS KOMMUN Barn och - utbildningsnämnden Lena Wallin och Monica Olsson BUN 2010/0067 -04-22 Rev -05-11 1(15) BUN /0067 Resultat av föräldra- och elevenkät genomförd i februari Bakgrund och syfte Enkätundersökningen är ett led i det kvalitetsarbete som pågår i kommunen genom olika former

Läs mer

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd Kulturnämnd Innehållsförteckning Ledning... 3 Förutsättningar för verksamhetsåret... 4 Mål och mått... 6 Budget... 9 Bilagor... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2 (9) Ledning Förvaltning: Ordförande:

Läs mer

Grästorps kommun Kommunförvaltningen Allmän verksamhet. Kommunens Kvalitet i Korthet 2012 (KKiK)

Grästorps kommun Kommunförvaltningen Allmän verksamhet. Kommunens Kvalitet i Korthet 2012 (KKiK) Kommunens Kvalitet i Korthet 2012 (KKiK) 3. Så bra är Grästorps resultat jämfört med andra kommuner totalt sett Gemensamma mått Hur god är kommunens webbinformation till medborgare? Hur väl möjliggör kommunen

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSPLAN för Ystads kommun

BARN- OCH UTBILDNINGSPLAN för Ystads kommun arkivbild.se BARN- OCH UTBILDNINGSPLAN för Ystads kommun 2010-2014 Antagen av Kommunfullmäktige 2010-04-15-1 - 123 456 Aa Hej! - 2 - Vi ska uppfattas som regionens bästa alternativ för barns och vuxnas

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Alvesta kommun i jämförelse över tid och med andra kommuner - KKiK

Förvaltningsberättelse. Alvesta kommun i jämförelse över tid och med andra kommuner - KKiK 9 kommun i jämförelse över tid och med andra - KKiK kommun gör årligen i samarbete med Sveriges och landsting, SKL, undersökningar av kommunens kvalitet och resultat genom ett 40-tal mått ur fem perspektiv;

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Styrkort för Sätuna förskolor, 2011

Styrkort för Sätuna förskolor, 2011 SIG300, v2.0, 2010-02-26 1 (7) Anki Lysén 085 912 64 71, 070 608 78 09 anki.lysen@sigtuna.se 2011-04-27 Styrkort för Sätuna förskolor, 2011 Perspektivmålen i styrkortet beslutades i kommunfullmäktige 2010-11-25.

Läs mer

2.1 Normer och värden

2.1 Normer och värden 2.1 Normer och värden Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta dem. (Lpfö98 rev.2010,

Läs mer

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun?

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? 2014-02-10 Vilka presterar Vetlanda kommun? En kommunjämförelse av kvalitets- och effektivitetsaspekter ur ett medborgar- och ledningsperspektiv. Hur effektivt används kommunens skattemedel? Vilka leder

Läs mer

Kvalitetsanalys för Växthusets förskola läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Växthusets förskola läsåret 2013/14 1 (6) Datum Kvalitetsanalys för Växthusets förskola läsåret 2013/14 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna

Läs mer

C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 KOMMUNFAKTA ANTAL INVÅNARE 1 JANUARI (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 PERSONAL 1 JANUARI (antal) POLITISK STÄLLNING 2014 Parti Mandat 1200 1000 800 600 Antal

Läs mer