Målområden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Målområden 2016-2017"

Transkript

1 Målområden

2 Vision för Lessebo kommun Vi är en kommun med engagerade och stolta invånare och med ett kreativt näringsliv, en kommun och miljö som man vill bo, verka i och besöka. Vårt läge i en expansiv region skapar tillväxt genom positiv livsmiljö, attraktivt boende, en skola i framkant och utveckling av besöksnäringen i en unik del av Sverige. Beslutad av kommunfullmäktige Vid framtagandet av målområden har vi utgått från vår vision. Målområden För att nå upp till vår vision föreslås nu att Lessebo kommun arbetar mot gemensamt uppsatta mål inom åtta målområden; Boende Barn och utbildning Demokrati och mångfald Kultur och fritid Energi och miljö Näringsliv och sysselsättning Stöd, omsorg och folkhälsa Lessebo kommun som attraktiv arbetsgivare Samtliga målområden kommer att följas upp inför varje årsbokslut och revideras inför varje budgetprocess.

3 Boende Minst 60% av medborgarna ska uppleva att Lessebo kommun är en attraktiv plats att bo och verka i. Utgångsläge: Regionindex för nöjda medborgare är 48 (SCB:s medborgarundersökning 2013). Antal invånare ska öka. Utgångsläge: Totalt medborgare (2013: 8 012). Öka andelen som känner sig trygga i Lessebo kommun. Utgångsläge: Regionidex för trygghet är 59 (SCB:s medborgarundersökning 2013). Andelen hyresgäster som upplever trygg boendemiljö i kommunens bostadsbolag ska öka eller bibehållas. Utgångsläge: 4,2 (5-gradig skala) Invånare över 65 år som bor i enskilt boende eller på särskilt boende ska känna ökad trygghet. Utgångsläge: Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg % ( %) Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg % (siffror för 2014 finns ej) Andelen hushåll som har tillgång till fiberuppkoppling ska öka. Utgångsläge: 2014 hade 50,4 % (1 832 hushåll av totalt 3 632) tillgång till fiberuppkoppling. Gång- och cykelväg eller fartdämpande åtgärd. Ett nytt projekt varje år. Utveckla gång- och cykelvägar i och mellan alla tätorter i kommunen genom att bland annat ta tillvara gamla järnvägsbankar. Färdigställa en grönstrukturplan. Boendemiljö som är attraktiv och motverkar utanförskap och underlättar integration. Strandnära tomter enligt LIS-programmet, med en strategi om byggnation. Erbjuda tryggt boende med hög tillgänglighet och modern teknik i våra ordinarie bostadsområden. Mötesplatser för upplevelse där medborgarna känner sig trygga. Marknadsföra vår kommun.

4 Barn och utbildning Öka andelen elever som går ut grundskolan med behörighet till gymnasieskolan. Utgångsläge: 2014 hade 84,3% (2013: 78,9%) behörighet till gymnasieskolan. Öka andelen elever som fullföljer gymnasiet. Utgångsläge: Gymnasieelever som fullföljer sin utbildning inom 3 år i Lessebo kommun 85,2%, andel i Sverige 80,4. Gymnasieelever som fullföljer sin utbildning inom 4 år (inkl. IV) Lessebo kommun 62,0%, andel i Sverige 77,2%. Det genomsnittliga meritvärdet i grundskolan ska ligga över genomsnittet för Sverige år Utgångsläge: Genomsnittligt meritvärde i Lessebo kommun var ,7. Genomsnittligt meritvärde i Sverige var ,8. (2013: Lessebo kommun 167,9 Sverige 213,1) Minska kostnaden per meritpoäng. Utgångsläge: 2014 var kostnaden 426 kr i Lessebo kommun. (2013: 496 kr) Genomsnittlig kostnad i Sverige var 368 kr. (2013: 361 kr) Verksamheten i förskolor och grundskolor ska hålla så hög kvalité att eleverna väljer Lessebo kommuns förskolor och skolor. Utgångsläge 2014: 98% (2013: 97,4%) väljer kommunens förskola % (2013: 94%) väljer kommunens förskoleklass/grundskola. Barn, ungdomar och medarbetare ska uppleva en trygg och utvecklande lär- och arbetsmiljö i skola och förskola. Utgångsläge 2014: Resultat i arbetsmiljömätning visar: Årskurs 3: 3,7 (4-gradig skala) (2013: 3,9) Årskurs 5: 3,6 (4-gradig skala) (2013: 3,6) Årskurs 8: 5,3 (6-gradig skala) (2013: 4,8) Personal: 5,2 (6-gradig skala) (2013: 5,2)

5 Kontinuerligt utveckla elevers och barns språkliga och matematiska färdigheter. Integrera studie- och yrkesvägledningen i undervisning och skolverksamhet på ett systematiskt sätt. Tillse att förskolans pedagogiska roll fortsätter att utvecklas, där barnets språkförståelse är prioriterat. Fortsätta att utveckla elevhälsa och särskilt stöd för att möta reella behov i individens kunskapsutveckling. Fortsätta att utveckla undervisning och pedagogik för nyanlända barn och elever. Aktivt samverka med socialförvaltningen för ökad måluppfyllelse. Skapa trygga och stimulerande lär- och arbetsmiljöer för barn, elever och personal. Arbeta fram en kompetensförsörjningsstrategi för att vidmakthålla en hög kompetens, inklusive legitimerade lärare. Utveckla samverkan mellan skola och näringsliv/föreningsliv.

6 Demokrati och mångfald Andelen medborgare som upplever att de får god service när de kontaktar Lessebo kommun ska öka. Utgångsläge: Nöjd medborgarindex 50 (SCB:s medborgarundersökning 2013). Andelen medborgare som är nöjda med insyn och inflytande ska öka. Utgångsläge: Nöjd medborgarindex 36 (SCB:s medborgarundersökning 2013). Lessebo kommun som arbetsgivare ska leva upp till integrationsarbetets målsättning. Därför ska vi ska sträva efter att andelen anställda med utländsk bakgrund speglar befolkningssammansättningen i kommunen. Utgångsläge: Andelen anställda i Lessebo kommun med utländsk bakgrund är 13%. 17% av befolkningen i kommunen har utländsk bakgrund. Lessebo kommuns tillgänglighet och kommunikation ska öka. Utgångslägen: 2014 fanns det 7 e-tjänster (2013: 2). Hemsidan översätts på två språk, vissa delar är anpassade efter olika funktionsnedsättningar. 2 medborgardialoger per år. Elevdemokratin ska öka genom att fler elever upplever att klassråden i skolorna fungerar på ett bra sätt. Utgångsläge: På frågan Fungerar klassrådet bra? svarar eleverna följande: Årskurs 3: 3,7 (4-gradig skala) Årskurs 5: 3,5 (4-gradig skala) Årskurs 8: 4,2 (6-gradig skala) Arbeta med systematiskt integrationsarbete. Upprätta och genomföra ett mångfaldsprogram. Öka andelen som röstar. Arrangera medborgardialoger. Inventera språkkunskaperna bland kommunens medarbetare så att kunskapen tas tillvara. Öka delaktigheten på vår hemsida och andra sociala medier.

7 Kultur och fritid Öka andelen barn och unga som är föreningsaktiva. Utgångsläge: st föreningsaktiva ungdomar mellan 5 20 år enligt grundbidragsregeln. * Antal turistnätter ska öka. Utgångsläge: turistnätter/år Öka andelen invånare som är nöjda med kultur- och fritidsbud och idrottsoch motionsanläggningar. Utgångsläge: Kultur- och fritidsutbud - nöjd kundindex 53, idrotts- och motionsanläggningar 62 (SCB:s medborgarundersökning 2013) Flera ska nyttja bibliotekets tjänster. Utgångsläge: fysiska besökare. Virtuella besök på bibliotekets startsida: Stödja föreningslivet. Främja kultur- och fritidsfrågor utifrån integrations- och genusperspektiv. Samarbete med lokalsamhället och andra förvaltningar. Förbättra marknadsföringen för att öka turistnätter. Marknadsföra våra offentliga konstverk. Öka antalet mötesplatser för kommunens invånare. * Siffran baseras på antalet föreningsmedlemmar för vilka kommunen betalar ut grundbidrag. Det faktiska antalet föreningsaktiva personer är färre då många är medlemmar i flera föreningar.

8 Energi och miljö Aktivt minska kommunens transporter. Utgångsläge: Kommunens fordon 123,8 ton CO 2 /år, mil/år Personalens fordon 15,1 ton CO 2 /år, mil/år Energieffektivisera våra fastigheter. Utgångsläge: Fastighetsel: Lessebo kommun 64,2 kwh/m 2 (BRA ** ) 67,5 kwh/m 2 (BRA ** ) Lessebohus 19,7 kwh/m 2 (BOA ** ) 22,5 kwh/m 2 (BOA ** ) Uppvärmning: Lessebo kommun 128,6 kwh/m 2* (BRA ** ) 126,4 kwh/m 2* (BRA ** ) Lessebohus 186 kwh/m 2* (BOA ** ) 173,3 kwh/m 2* (BOA ** ) Öka andelen ekologiska råvaror med 5% per år till 30% per år ** Utgångsläge: ,89 % (procentuellt inköpsvärde i kr) 28,4% (andel per kg av totala inköp) (2013: 21%, procentuellt inköpsvärde i kr) Mängden använd energi per m 2 i kommunens bolag och fastigheter ska minska genom energieffektiva åtgärder. Öka andelen webbmöten, uppmuntra samåkning samt inköp och användning av kommuncyklar. Andelen hushållsavfall som materialåtervinns ska öka. Beteendepåverkan genom information och utbildning. Öka andelen kunder i Lessebo Fjärrvärme. Aktualisera energiförsörjningsplanen. Strategi för inköp/leasing av fordon med liten miljöpåverkan. * Siffrorna för uppvärmning är klimatkorrigerade. ** Mått på bruksarea (BRA) repsektive boarea (BOA). *** Enligt budget 2014.

9 Näringsliv och sysselsättning Egenförsörjningen ska öka. Utgångsläge: Andelen hushåll med ekonomiskt bistånd ska minska 279 st (2013: 265 st). Sysselsättningsgraden ska öka. Utgångsläge: 2013 var sysselsättningsgraden totalt 74,1% (2012: 76,5%), män 75,4% (2012: 76,5%), kvinnor 72,6% (2012: 73,6%). Varje förvaltning/bolag ska ha minst 3% nystartsjobb. Öka andelen nystartsjobb, företrädesvis invånare med ekonomiskt bistånd. De som erhåller ekonomiskt bistånd ska vara i åtgärd (kompetensutveckling etc). Utveckla idén kring företagshotell. Utveckla samverkan mellan näringsliv och skola. Verka för att minska ungdomsarbetslösheten.

10 Stöd, omsorg och folkhälsa Minska skadegörelsen. Utgångsläge: Lessebo kommun kr/år (2013: inte uppmätt). Kostnaden per brukare i äldreomsorgen ska minska med bibehållen kvalitet. Nöjdheten hos brukare i hemtjänsten ska förbli oförändrad eller öka. Äldre ska kunna bo kvar hemma med bl.a. stöd av teknik. Utveckla missbruksvården i kombination med andra aktörer. Följa upp kostnaden för skadegörelse. Arbeta med folkhälsopolicyn. Främja andra aktörers insatser inom socialtjänsten. Sträva efter att minska instutionskostnader genom att arbeta mer förebyggande. Optimera medarbetarnas tid på ett bättre sätt utifrån brukarnas perspektiv

11 Lessebo kommun som attraktiv arbetsgivare Minska sjukfrånvaron. Utgångsläge: Total sjukfrånvaro 6,7% (2013: 7,3%) Långtidssjukfrånvaro 56,7% av total sjukfrånvaro (2013: 64,2 %) Frisknärvaro 34,4% (2013: 34,5 %) Öka eller behålla andelen nöjda medarbetare. Utgångsläge: God stämning 92% Gehör för synpunkter 90% Tillräcklig information 86% Tid för arbetsuppgifter 66% Vi ska ha en sund personalomsättning. Utgångsläge: Chefer 13,3%, medarbetare 4,6% Arbeta fram en strategi kring sjukfrånvaro, frisknärvaro och hälsofrämjande insatser. Arbeta aktivt med policys för ledare, medarbetare och värdegrund. Arbeta med framgångsrik kompetensförsörjning och rekrytering så som Vård och omsorgscollege och Studentmedarbetare. Marknadsföra kommunen som attraktiv arbetsgivare. Ge förutsättningar för att medarbetare kan förena arbetsliv och föräldraskap. Genomföra chefsutbildning/ledarutveckling Strategi för generationsväxling.

12 Beslutad av kommunfullmäktige

budget för växjö kommun med verksamhetsplan för 2014-2015

budget för växjö kommun med verksamhetsplan för 2014-2015 budget för växjö kommun med verksamhetsplan för 2014-2015 2013 Innehåll SID 4 5 7 9 11 13 17 19 20 22 23 31 32 33 34 VÄXJÖ KOMMUNS UTGÅNGSPUNKTER ARBETE OCH FÖRETAG BARN OCH UTBILDNING BYGGA OCH BO DEMOKRATI

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Politisk plattform. för Karlskrona kommun mandatperioden 2014-2018. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Folkpartiet

Politisk plattform. för Karlskrona kommun mandatperioden 2014-2018. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Folkpartiet Politisk plattform för Karlskrona kommun mandatperioden 2014-2018 Socialdemokraterna, Centerpartiet och Folkpartiet Inledning Socialdemokraterna, Centerpartiet och Folkpartiet är överens om att tillsammans

Läs mer

Verksamhetsplan 2012 TSN

Verksamhetsplan 2012 TSN Verksamhetsplan 2012 TSN TSN, Verksamhetsplan 2012 Innehåll Sammanfattning... 2 Omvärldsanalys... 4 Ekonomi och arbetsmarknad...4 Förskola och skola...4 Demografiska förändringar...5 Tillgång till digitala

Läs mer

STRATEGISK PLAN 2011 2013. Kommunfullmäktige. Antagen 2010-06-23

STRATEGISK PLAN 2011 2013. Kommunfullmäktige. Antagen 2010-06-23 STRATEGISK PLAN Kommunfullmäktige Antagen 2010-06-23 3 (54) PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL KOMMUNFULLMÄKTIGES VISION av hur kommunen skall utvecklas är utgångspunkten för målstyrningsprocessen.

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

KOMMUNPLAN 2014-2016

KOMMUNPLAN 2014-2016 Gällivare Kommun Dokumentnamn Kommunplan 2014-2016 Dokumenttyp Diarienummer Planer och program Beslutad av Kommunfullmäktige Beslutad 2013-08-26 92 Tillsvidare KS2013:283 Framtagen av Nämnd och utredningsenheten

Läs mer

Översikt samtliga nämnders mål i Eslövs kommun, mandatperiod 2011-2014. Prioriterade mål Nämnd Mål

Översikt samtliga nämnders mål i Eslövs kommun, mandatperiod 2011-2014. Prioriterade mål Nämnd Mål Översikt samtliga nämnders mål i Eslövs kommun, mandatperiod 2011-2014 Prioriterade mål Nämnd Mål God ekonomisk hushållning AoF Sänka kostnaderna för försörjningsstödet. BoF Alla elever ska kunna läsa

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling.

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle, där medborgaren

Läs mer

TILLSAMMANS BYGGER VI DET HÅLLBARA KARLSKRONA

TILLSAMMANS BYGGER VI DET HÅLLBARA KARLSKRONA TILLSAMMANS BYGGER VI DET HÅLLBARA KARLSKRONA - TRYGGT, ATTRAKTIVT OCH FÖRETAGSAMT Budget för 2012 samt ramar för 2013 och 2014 Karlskrona den 17 maj 2011 För mer än 300 år sedan föddes idén om att ianspråkta

Läs mer

Budget 2012 med plan för 2013-2014

Budget 2012 med plan för 2013-2014 KOMMUNKONTORET 2011-11-28 Budget 2012 med plan för 2013-2014 Reviderad utifrån kommunfullmäktiges beslut den 21 november 2011 Jonas Nygren (S) Siyamak Sajadian Stefan Bergström (C) Bengt Sjöholm (KD) Sasanpour

Läs mer

Strategisk plan. strategisk plan 2015-2018. Vi gör vanliga saker ovanligt bra!

Strategisk plan. strategisk plan 2015-2018. Vi gör vanliga saker ovanligt bra! Strategisk plan strategisk plan 2015-2018 2015 2018 Vi gör vanliga saker ovanligt bra! Strategisk plan Aneby kommun 2015 2018 Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-03-31 18 Förord 4 Visionen Ett gott liv

Läs mer

Framtidstro, jobb och välfärd. Mål och resursplan 2015-16, med plan för 2017-18

Framtidstro, jobb och välfärd. Mål och resursplan 2015-16, med plan för 2017-18 Framtidstro, jobb och välfärd Mål och resursplan 2015-16, med plan för 2017-18 INNEHÅLL 1. Framtidstro, jobb och välfärd... 3 1.1 Avsiktsförklaring... 3 1.2 Sammanfattning av våra prioriteringar och investeringar...

Läs mer

VISIONER & MÅL. 2012-2015 Antagna av Kommunfullmäktige 2011-11-24. Habo kommunen för hela livet.

VISIONER & MÅL. 2012-2015 Antagna av Kommunfullmäktige 2011-11-24. Habo kommunen för hela livet. VISIONER & MÅL 2012-2015 Antagna av Kommunfullmäktige 2011-11-24 Habo kommunen för hela livet. Habo kommun ska vara en kommun som är hållbar över tiden. Det innebär att vi ska hushålla med våra resurser

Läs mer

Budget 2015, reviderad. med verksamhetsplan 2016 2017

Budget 2015, reviderad. med verksamhetsplan 2016 2017 Budget 2015, reviderad med verksamhetsplan 2016 2017 Antagen av Kommunfullmäktige 15 december 2014 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 3 Nettodriftkostnad per Nämnd, 2015... 4 Nettoinvestering

Läs mer

Kunskap och arbete bygger Sundsvall. 2013-2014 med plan för 2015-2016. Mål & Resursplan

Kunskap och arbete bygger Sundsvall. 2013-2014 med plan för 2015-2016. Mål & Resursplan Kunskap och arbete bygger Sundsvall 1 2013-2014 med plan för 2015-2016 Mål & Resursplan INNEHÅLL 1 Kunskap och arbete bygger Sundsvall... 1.1 Avsiktsförklaring... 1.2 Kort sammanfattning av våra prioriteringar

Läs mer

Kinda kommun Styrning och Kvalitet

Kinda kommun Styrning och Kvalitet Kinda kommun Styrning och Kvalitet Diarienummer: Publiceringsdatum: Publicerad: Hemsida, Kindanätet (inom snar framtid) Beslutsfattare: Ledningsgrupp Beslutsdatum: Giltighetstid: Tills vidare Uppföljning:

Läs mer

Våra utmaningar handlar om att skapa ett Borlänge som blir långsiktigt framgångsrikt ur ekonomisk, ekologiskt och socialt perspektiv.

Våra utmaningar handlar om att skapa ett Borlänge som blir långsiktigt framgångsrikt ur ekonomisk, ekologiskt och socialt perspektiv. Strategisk plan 2015-2017 med ekonomiska ramar Ett framgångsrikt Borlänge Borlänge är en kommun med stora möjligheter. Här finns goda kommunikationer, stora utbildningsmöjligheter, en fantastisk natur,

Läs mer

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2016

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2016 Förslag till Kommunplan 2015 2018 och budget för 2016 Inledning... 4 Målstyrningsprocessen... 4 Kapitel 1. Kommunfullmäktiges beslut... 6 Kapitel 2. Förutsättningar för kommunplan och budget... 7 2.1.

Läs mer

Strategisk plan 2014-2016 och budget 2014

Strategisk plan 2014-2016 och budget 2014 Strategisk plan 2014-2016 och budget 2014 Januari 2010 2 Strategisk plan 2014-2016 och budget 2014 Kommunstyrelsens ordförande har ordet Vad vill vi med en Strategisk plan? Det handlar naturligtvis väldigt

Läs mer

Närodlad politik för Kungsör

Närodlad politik för Kungsör Närodlad politik för Kungsör Kommunalt handlingsprogram 2014-2018 Hållbar utveckling På följande sidor kan du ta del av Centerpartiet i Kungsörs handlingsprogram för mandatperioden 2014-2018. Vårt parti

Läs mer

BUDGET FÖR VÄXJÖ KOMMUN

BUDGET FÖR VÄXJÖ KOMMUN Femklöverns förslag till BUDGET FÖR VÄXJÖ KOMMUN med verksamhetsplan för 2016 2017 Hållbar hushållning för en växande grön kommun 2016 Femklöverns förslag till Växjö kommuns budget 2016 Hållbar hushållning

Läs mer

Nämndplan 2015. Upplevelsenämnden 2015. Gör varje dag till en upplevelse! Fastställd i upplevelsenämnden 29 januari 2015 Ärendenummer UPN2014/67

Nämndplan 2015. Upplevelsenämnden 2015. Gör varje dag till en upplevelse! Fastställd i upplevelsenämnden 29 januari 2015 Ärendenummer UPN2014/67 Nämndplan 2015 Upplevelsenämnden 2015 Gör varje dag till en upplevelse! Fastställd i upplevelsenämnden 29 januari 2015 Ärendenummer UPN2014/67 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Övergripande beskrivning

Läs mer

Möjligheternas Luleå - online

Möjligheternas Luleå - online Arbetsordning av vårt handlingsprogram Möjligheternas Luleå Följande arbetsordning gäller: Förslag till förändring skall sändas skriftligt till expeditionen Förslag som kommer under mötet måste lämnas

Läs mer

ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14

ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-10-08 Blad 6 Ks 118 Au 145 Dnr 195/2013-041 Information om samtliga nämnders mål och Ekonomichefen informerar kortfattat om

Läs mer

Mål och budget 2015 2017

Mål och budget 2015 2017 Mål och budget 2015 2017 Omslagsbilden: Ruba Daklallah studerar på barn- och fritidsprogrammet på Torekällgymnasiet och praktiserar på en förskola i Södertälje. Innehållsförteckning Ett attraktivt och

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 3 Politik för samarbete och utveckling... 3 Hållbar tillväxt... 4 Ett starkt näringsliv för fler människor i

Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 3 Politik för samarbete och utveckling... 3 Hållbar tillväxt... 4 Ett starkt näringsliv för fler människor i Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 3 Politik för samarbete och utveckling... 3 Hållbar tillväxt... 4 Ett starkt näringsliv för fler människor i jobb... 4 Sveriges bästa miljö- och klimatkommun... 6 En

Läs mer

Valplattform Socialdemokraterna

Valplattform Socialdemokraterna Valplattform Socialdemokraterna 1. Inledning Vi Socialdemokrater vill se ett samhälle där vi gemensamt tar ansvar för att göra Sundsvall bättre. Där vi ställer krav på varandra och hjälps åt. Vi vill lösa

Läs mer

PLAN för introduktion av nyanlända i Avesta kommun 2014-2016

PLAN för introduktion av nyanlända i Avesta kommun 2014-2016 PLAN för introduktion av nyanlända i Avesta kommun 2014-2016 Plan för introduktion av nyanlända i Avesta kommun 2014-2016 Avesta kommun har sedan början av 2013 en tillsvidare överenskommelse med Migrationsverket

Läs mer