ANBUDSINBJUDAN EU-KONSULT

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANBUDSINBJUDAN EU-KONSULT"

Transkript

1 ANBUDSINBJUDAN EU-KONSULT Dnr 2011/88/ Sid. 1 (11)

2 1 ANBUDSINBJUDAN ALLMÄN INFORMATION OM SMHI OM DENNA UPPHANDLING OMFATTNING DOKUMENTATION ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER UPPHANDLINGSFORM TIDPLAN SKRIFTLIGT SPRÅK SKALL KRAV SVARSFORMULÄR UNDERTECKNANDE AV ANBUD AVSÄNDARE AV ANBUD INLÄMNANDE AV ANBUD SISTA DAG FÖR ANBUD GILTIGHET FÖR ANBUD KOSTNADER FÖR ANBUD OFULLSTÄNDIGA UPPGIFTER TILLDELNINGSBESLUT SEKRETESS FRÅGOR OM ANBUDSINBJUDAN UPPHANDLANDE ENHET KONTAKTPERSON KRAV PÅ ANBUDSGIVAREN EKONOMISK OCH FINANSIELL STÄLLNING KVALITETSSYSTEM MILJÖ FÖRSÄKRING LAGENLIGA KRAV SÄKERHETSKONTROLL UTESLUTNING AV LEVERANTÖR TYSTNADSPLIKT REFERENSER RUTINER VID ÖVERTAGANDE ÖVRIGT KRAV PÅ TJÄNSTEN SKALL-KRAV BÖR-KRAV PRISER KOMMERSIELLA KRAV ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR AVTALSTID FAKTURERING OCH BETALNINGSVILLKOR FAKTURERINGSADRESS KVALIFICERING OCH UTVÄRDERING STEG I FINANSIELL FÖRMÅGA STEG II KVALIFIKATIONSKRAV STEG III UTVÄRDERING Dnr 2011/88/ Sid. 2 (11)

3 9 BILAGOR B1: SVARS- OCH KONTROLLBILAGA FÖR STÄLLDA KRAV B2: AVTAL (FRAMEWORK AGREEMENT) Dnr 2011/88/ Sid. 3 (11)

4 1 Anbudsinbjudan Ni inbjuds härmed att lämna anbud avseende EU-konsult till SMHI. Avtal kommer att tecknas med en (1) leverantör. Anbud kommer att antas utan förhandling, varför anbudsgivare vid anbudstillfället ska lämna så förmånligt anbud som möjligt. Inbjudan sker genom annonsering på SMHIs hemsida, Anbudsjournalens databas, samt i tillägget till Europeiska unionens officiella tidning, tillgängligt på TED:s webbplats. 2 Allmän information 2.1 Om SMHI SMHI, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, är en myndighet under Miljödepartementet. Som expertorgan inom meteorologi, hydrologi och oceanografi främjar SMHI effektivitet, säkerhet och miljö inom olika samhällssektorer. SMHI bedriver också tillämpad forskning inom de olika verksamhetsområdena. SMHIs verksamhetsidé är att tillhandahålla planerings- och beslutsunderlag för väder- och vattenberoende verksamheter. SMHI ska understödja offentliga uppdragsgivares och kommersiella kunders ansträngningar att värna om miljön, skydda liv och egendom, främja samhällsutvecklingen samt minimera kostnader eller öka intäkter. En mycket stor mängd data samlas in, dygnet runt, från markstationer, ballonger, fartyg, bojar, flygplan, väderradar, satelliter och blixtlokaliseringssystem. All information från observationssystem bearbetas i kraftfulla datorer. Med avancerade beräkningsmodeller görs analyser och prognoser som bildar underlag för fortsatt arbete. SMHI tillhandahåller allmänna prognoser och varningar, kundanpassade prognoser, analyser, utredningar, statistik, utlåtanden och yttranden, klimatstudier samt forskningsuppdrag. SMHI har verksamhet på 5 platser i Sverige, och har totalt c:a 650 anställda. För ytterligare information, hänvisas till vår hemsida 2.2 Om denna upphandling SMHI söker en konsult som skall fungera som stöd i samband med ansökningar av EU-projekt, och som administrativt stöd vid genomförande av erhållna EU-projekt. 2.3 Omfattning SMHI deltar för närvarande i över 30 projekt inom bl.a. FP7-, Interreg- och BONUSprogrammen Under de senaste åren har ca 1000 timmar avropats för den typ av tjänster som denna upphandling omfattar. Någon garanterad volym kan dock inte anges. 2.4 Dokumentation Denna anbudsinbjudan med bilagor finns att ladda ner från SMHIs hemsida på följande länk: Sök där efter Upphandling EU-konsult Dnr 2011/88/ Sid. 4 (11)

5 På samma plats kommer inkomna frågor om upphandlingen och SMHIs svar på dessa frågor att publiceras. Anbudsgivare bör regelbundet kontrollera denna webb-plats för att fånga upp om ny information om upphandlingen har lagts ut, då detta är enda plats för publicering om denna. Anbudshandlingar kan också beställas från SMHIs registrator, som då skickar det per post. Förfrågningsunderlaget finns endast framtaget på svenska. 3 Administrativa bestämmelser 3.1 Upphandlingsform Upphandlingen genomförs som en öppen upphandling, enligt 4 kapitlet i Lagen om Offentlig Upphandling (LOU SFS 2007:1091 jämte tillägg). Mer om LOU finns tillgängligt på Konkurrensverkets hemsida: 3.2 Tidplan Annonsering Semesterperiod (ev. frågor kan ej besvaras) Sista dag för frågor Sista dag för anbud Anbudsöppning Anbudsutvärdering Beslut om vinnare av upphandlingen Tilldelningsbeslut skickas ut Kontrakt tecknas Nytt avtal startar 3.3 Skriftligt Anbud skall lämnas skriftligt i ett neutralt förslutet kuvert, märkt Anbud EU-konsult 2011/88/12. Anbud skall lämnas i ett (1) original och en (1) kopia. Kopian kan med fördel vara i digitalt format. Anbud per fax eller mail accepteras inte, då anbudssekretessen då inte kan garanteras. 3.4 Språk Anbudet skall vara skrivet på svenska eller engelska. 3.5 Skall krav Anbudsinbjudan med bilagor innehåller ett antal obligatoriska krav, benämnda skall-krav och ett antal bör-krav. Alla ställda skall-krav måste uppfyllas för att bli aktuell som leverantör. Av de leverantörer som uppfyller alla skall-krav sker en utvärdering av hur väl de uppfyller bör-kraven. Ofullständiga anbud får inte behandlas, och kommer därför inte att tas upp till utvärdering. 3.6 Svarsformulär Det svarsformulär som bifogas denna anbudsinbjudan (bilaga B1) skall bifogas ifyllda med anbudet. Bilaga B1 är en svars- och kontrollbilaga. Dnr 2011/88/ Sid. 5 (11)

6 3.7 Undertecknande av anbud Anbudet skall vara undertecknat av behörig firmatecknare för att vara giltigt. 3.8 Avsändare av anbud Anbudet skall tydligt ange vem som är avsändare av anbudet, dvs. företag, adress, organisationsnummer och kontaktperson (under anbudstiden). Se bilaga B Inlämnande av anbud Anbud (märkt Anbud EU-konsult 2011/88/12 ) kan skickas med post till: SMHI Registrator Norrköping Anbud kan också lämnas i SMHIs reception på Folkborgsvägen 1, Norrköping. Receptionen har normalt öppet vardagar mellan kl. 08:00 16: Sista dag för anbud Anbudet skall vara inkommit senast till Giltighet för anbud Anbudet skall vara bindande till och med , vilket skall bekräftas i anbudet Kostnader för anbud Anbudsgivaren står själv för alla kostnader i samband med anbudsgivningen Ofullständiga uppgifter Anbud med ofullständiga uppgifter kommer att förkastas som ofullständigt anbud Tilldelningsbeslut Tilldelningsbeslut i detta upphandlingsärende kommer skriftligen att meddelas samtliga anbudsgivare innan avtal tecknas med antagen leverantör Sekretess Efter avslutad upphandling är såväl beslut, som samtliga handlingar i upphandlingsärenden normalt offentliga. Offentlighets- och sekretesslagen kan dock ge skydd åt uppgifter som rör enskild som ingått avtal med en myndighet (31 kap, 16 ). Denna sekretess gäller under förutsättning att det av särskild anledning kan befaras att ett offentliggörande kan medföra skada för anbudsgivaren. För att SMHI skall kunna sekretessbelägga anbud, eller del av anbud, måste anbudsgivaren: a) ange vilken/vilka uppgifter som är skyddsvärda (normalt inte ett helt anbud) b) ange vilken skada som skulle kunna uppstå om uppgifterna lämnades ut Sekretessprövning kan inte göras i förväg, utan SMHI prövar efter det att någon begärt att få ta del av handlingarna. Ett sådant beslut kan överklagas till Kammarrätten i Jönköping. Garantier för att uppgifterna inte kommer att lämnas ut kan därför aldrig ges Frågor om anbudsinbjudan Frågor gällande förfrågningsunderlaget sänds via e-post till Ev. frågor och svar kommer löpande att läggas ut på SMHIs hemsida. (Se under Om SMHI /Aktuella Upphandlingar / EU-konsult). Dnr 2011/88/ Sid. 6 (11)

7 Det åligger således varje intressent att själv bevaka denna plats, då det endast är där som frågor och svar kommer att publiceras under anbudstiden Upphandlande enhet SMHI Ekonomi Inköp Norrköping 3.18 Kontaktperson Thomas Palmér Tel E-post 4 Krav på anbudsgivaren 4.1 Ekonomisk och finansiell ställning Anbudsgivaren skall ha en sådan ekonomisk och finansiell ställning som krävs för att genomföra uppdraget. Anbudsgivaren ska ha en stabil ekonomisk ställning och kunna styrka sin riskklass enligt information i Upplysningscentralens eller annat motsvarande instituts databas. Minst riskklass 3 krävs från UC (www.uc.se) eller motsvarande. Inga intyg behöver skickas in, då SMHI själva hämtar aktuell information från UC. 4.2 Kvalitetssystem Anbudsgivaren skall redogöra för det kvalitetssystem som tillämpas. För de fall anbudsgivaren är certifierad av tredje part kan certifikatet bifogas anbudet. Detta krav gäller inte anbudsgivare med färre än 5 konsulter. 4.3 Miljö Anbudsgivaren skall redogöra för det miljösystem som tillämpas. För de fall anbudsgivaren är certifierad av tredje part kan certifikat presenteras. (Gäller inte för anbudsgivare med färre än 5 konsulter). 4.4 Försäkring Anbudsgivaren skall ha godkänd ansvarsförsäkring; certifikat på försäkringen skall bifogas. 4.5 Lagenliga krav Anbudsgivare skall intyga att de uppfyller i Sverige eller hemlandet lagenligt ställda krav avseende sina registrerings-, skatte- och avgiftsskyldigheter. Inga intyg behöver skickas in, utan inlämnat anbud medger SMHI rätten att kontrollera detta. 4.6 Säkerhetskontroll SMHI förbehåller sig rätten att säkerhetskontrollera antagen anbudsgivares personal. 4.7 Uteslutning av leverantör Av LOU 10 kap 1 framgår under vilka omständigheter SMHI skall utesluta en leverantör fån att delta i upphandlingen. Av 10 kap 2 framgår under vilka omständigheter SMHI får utesluta en leverantör. Dnr 2011/88/ Sid. 7 (11)

8 4.8 Tystnadsplikt Anbudsgivaren skall ansvara för att all personal inom dennes verksamhet iakttar tystnadsplikt gällande uppgifter som anbudsgivaren och dess personal kan få kännedom om i samband med uppdragets utförande. 4.9 Referenser I anbudet skall ingå en övergripande presentation av anbudsgivarens företag och personalresurser. Anbudsgivaren skall ha utfört minst tre liknande åtagande som anbudet avser, under de senaste tre verksamhetsåren. Lämna uppgift om uppdragens omfattning och tidpunkt. Det skall även finnas med uppgifter om tre relevanta referenser från de senaste två åren, med namn, företag och telefonnummer till kontaktpersonerna Rutiner vid övertagande De EU-projekt som SMHI deltar i och som påbörjats med deltagande av annan konsult än den som kommer att väljas ut i denna upphandling kommer att slutföras med hjälp av den konsulten som påbörjat projektet Övrigt Anbudsgivare skall i anbudet skriftligt bekräfta att s.k. svart arbetskraft inte kommer att användas. Om så skulle uppdagas, har SMHI rätt att omedelbart häva avtalet. 5 Krav på tjänsten 5.1 Skall-krav Anbudsgivaren skall ha och kunna uppvisa: I. minst 5 års dokumenterad erfarenhet av EU-projekt (främst inom FP och Interreg), särskilt att ha verkat som stöd i koordinatorsprojekt. Anbudsgivaren skall redovisa: Antal år, antal projekt i respektive program, projektens inriktning och konsultens roll i projektet. Anbudsgivaren skall också redovisa minst 3 referensprojekt med referenspersoner II. särskild kännedom om regelverk och procedurer avseende FP, Interreg, LIFE och COST III. detaljkunskaper och erfarenhet av EUs ansöknings- och förhandlingsprocess samt visa dokumenterade godkända ansökningar per anställd under de senaste 5 åren IV. färdigutvecklade väl fungerande mallar/system för ansökningsprocessen, t ex för ekonomisk budget, avtal, dokument mm V. minst 5 års dokumenterad erfarenhet av projektledning VI. minst 5 års dokumenterad erfarenhet av rapporterings- och analysarbete inom EU-finansierade projekt VII. dokumenterad erfarenhet som utvärderare i EUs utvärderingsprocess beträffande projektansökningar för EU-finansiering VIII. IX. dokumenterad erfarenhet som expert i EUs tekniska projektgranskningsprocess beträffande EU finansierade projekt dokumenterad erfarenhet som deltagare i konsortium vid EUs ansöknings- och förhandlingsprocess vid EU-finansiering Dnr 2011/88/ Sid. 8 (11)

9 X. dokumenterad vana och erfarenhet av att hålla utbildningar inom området EUfinansierade projekt och program XI. mycket goda kunskaper i engelska XII. ett system för kompetensöverföring (gäller inte för anbudsgivare med färre än 5 konsulter) 5.2 Bör-krav Anbudsgivaren bör ha: (se 8.3 för hur %-sats påverkar Jämförelsepriset) I. dokumenterad erfarenhet inom följande verksamhetsområden: 0-6 % II. - Luft - Vatten - Havsmiljö - Klimat 6 Priser dokumenterade referenser/kontakter vid EU-kommissionen och dess sekretariat och kommittéer: 2 % Priset skall anges i EURO per timme. Det angivna priset skall innefatta samtliga ersättningar till konsulten, såsom exempelvis traktamente eller annan kostnadsersättning. SMHI har inget ansvar för eventuella socialförsäkringskostnader eller liknande kostnader, som kan uppstå för uppdragstagaren. Ersättning utöver det angivna timpriset kommer endast att utgå i samband med överenskomna resor med ersättning för styrkta kostnader för resa i ekonomiklass, eller motsvarande, samt uppehälle på motsvarande trestjärnigt hotell. För det fall anbudsgivaren väljer att ange priset i flera nivåer kommer den högsta nivån att läggas till grund för utvärderingen. 7 Kommersiella krav Följande grundläggande avtalsvillkor skall gälla. 7.1 Allmänna avtalsvillkor Se bilaga 2 Framework agreement 7.2 Avtalstid Avtalstiden är tre (3) år från avtalets tecknande, med option på ytterligare 2år. Avtalet förlängs automatisk på två (2) år, om inte någon av parterna säger upp avtalet senast sex (6) månader före avtalets utgång. Efter eventuell förlängning, löper avtalet ut utan särskild uppsägning. 7.3 Fakturering och betalningsvillkor Fakturering skall ske månadsvis i efterskott. Betalning erläggs 30 dagar efter mottagen korrekt faktura och godkänd utförd tjänst. Expeditions- och faktureringsavgifter eller liknande får ej tas ut. Dnr 2011/88/ Sid. 9 (11)

10 Av fakturan skall framgå: - vilket avtal/beställning den hänför sig till - uppdragstagarens organisations- och momsregistreringsnummer eller motsvarande - bolagets säte - information om att F-skatt eller motsvarande innehas - uppdragstagarens postgironummer eller betaladress Faktura som inte innehåller ovanstående uppgifter, är inte giltig som faktura och får återsändas. SMHI har elektronisk fakturahantering, och ser helst att e-faktura används. 7.4 Faktureringsadress Fakturan märks med referens (erhålls vid avtalstecknande) och sänds till adress: SMHI Faktura Norrköping 8 Kvalificering och utvärdering 8.1 Steg I Finansiell förmåga Anbudsgivaren får inte vara föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, ackord eller liknande förfarande. Enligt svensk lag (LOU 2007:1091) är en upphandlande enhet skyldig att innan ett skriftligt avtal tecknas kontrollera att leverantören är: - registrerad i aktiebolags-, handels- eller föreningsregistret - registrerad för redovisning och inbetalning av mervärdesskatt, innehållen preliminärskatt och arbetsgivaravgifter - fri från skulder för svenska skatter och sociala avgifter hos skatt- och kronofogdemyndigheten. SMHI kommer att kontrollera detta, och äger rätt att utesluta anbudsgivare som, efter kontroll, inte visar sig klara dessa krav. Inga handlingar som styrker detta behöver bifogas, då SMHI själva kontrollerar detta hos UC. De anbud som uppfyller dessa krav går vidare till steg II 8.2 Steg II Kvalifikationskrav Under kvalifikationskrav återfinns de krav SMHI får ställa på en anbudsgivare i den aktuella upphandlingen. Kraven är på anbudsgivarens tekniska förmåga, kapacitet, finansiella och ekonomiska ställning. Observera att alla skall-krav ska vara besvarade och uppfyllda se kontrollbilaga B1. Om svar på frågor saknas, kan anbudet komma att förkastas som ofullständigt. De anbud som tillfredsställande uppfyller dessa frågor går vidare till steg III utvärdering. 8.3 Steg III Utvärdering SMHI kommer vid utvärderingen att anta det anbud som har det lägsta Jämförelsepriset. Vid fastställande av anbudsgivarens Jämförelsepris kommer Anbudsgivarens timpris enligt punkt 6, ovan, att reduceras i enlighet med anbudsgivarens redovisning av uppfyllda bör-krav enligt punkt 5.2, ovan, vilket maximalt kan ge avdrag på 8 % av timpriset. Dnr 2011/88/ Sid. 10 (11)

11 För det fall anbudsgivaren angivit timpriset i punkt 6 ovan, i flera nivåer kommer den högsta nivån att läggas till grund för Jämförelsepriset. 9 Bilagor 9.1 B1: Svars- och Kontrollbilaga för ställda krav 9.2 B2: Avtal (Framework Agreement) Dnr 2011/88/ Sid. 11 (11)

Anbudsförfrågan Arbetsplattformar för mätstationer

Anbudsförfrågan Arbetsplattformar för mätstationer Anbudsförfrågan Arbetsplattformar för mätstationer Innehållsförteckning Anbudsförfrågan... 3 1 Allmän information... 3 1.1 Om SMHI... 3 1.2 Om denna upphandling... 3 1.3 Dokumentation... 4 2 Administrativa

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av mäklaruppdrag försäljningsuppdrag avseende bostäder/fastigheter

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av mäklaruppdrag försäljningsuppdrag avseende bostäder/fastigheter Stadsledningskontoret 1(12) Daterat 2011-12-22 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av mäklaruppdrag försäljningsuppdrag avseende bostäder/fastigheter Förfrågningsunderlaget är indelat i 5 avsnitt: 1. Allmän

Läs mer

Direktupphandling av Grönytesskötsel traktorklippning 2015-2018

Direktupphandling av Grönytesskötsel traktorklippning 2015-2018 ÖVERTORNEÅ KOMMUN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (8) Direktupphandling av Grönytesskötsel traktorklippning 2015-2018 Övertorneå kommun inbjuder Er att lämna anbud på rubricerad direktupphandling i enlighet

Läs mer

Växtservice till SMHI

Växtservice till SMHI Prisförfrågan Växtservice till SMHI 1. Information Denna upphandling avser att resultera i ett ramavtal som består i att en extern entreprenör kommer till SMHI och ansvarar för service och underhåll av

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av dödsboanmälningar

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av dödsboanmälningar Individ- och familjeförvaltningen 1(11) Datum 2012-11-20 Handläggare Vår Referens Magnus Hillborg 2012/00119 080 710 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av dödsboanmälningar Förfrågningsunderlaget är indelat

Läs mer

Direktupphandling enligt LOU

Direktupphandling enligt LOU Direktupphandling enligt LOU Övertorneå kommun Tillväxtenheten Offertförfrågan Hemsida till projektet Koldioxidkrediter från skogen ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, 1.0 Omfattning Tillväxtenheten efterfrågar

Läs mer

2012-03-21 Dnr 1201-0039-53. Förfrågningsunderlag Upphandling avseende rekryteringstjänster

2012-03-21 Dnr 1201-0039-53. Förfrågningsunderlag Upphandling avseende rekryteringstjänster 2012-03-21 Dnr 1201-0039-53 Förfrågningsunderlag Upphandling avseende rekryteringstjänster 1 Inledning Presentation av Arbetsgivarverket Arbetsgivarverket är en statlig myndighet och arbetsgivarorganisation

Läs mer

Förfrågningsunderlag för upphandling av massage genom förenklat förfarande

Förfrågningsunderlag för upphandling av massage genom förenklat förfarande Datum: 2011-11-28 1 (11) Förfrågningsunderlag för upphandling av massage genom förenklat förfarande Skolinspektionen. Box 23069. 104 35 Stockholm. Telefon växel: 08-586 080 00, www.skolinspektionen.se

Läs mer

Anbudsförfrågan upphandling av skanning och arkivering av leverantörsfakturor

Anbudsförfrågan upphandling av skanning och arkivering av leverantörsfakturor Stadsledningskontoret Ekonomiavdelning Datum 2012-09-03 Handläggare: Redovisningschef Jonas Lundqvist Anbudsförfrågan upphandling av skanning och arkivering av leverantörsfakturor Landskrona stad inbjuder

Läs mer

Bilaga 3. Konsulter för tjänster inom IT-relaterat utvecklingsarbete. Mall för ramavtal 2011-04-28. Dnr 2011/817/243 Sid. 1 (8)

Bilaga 3. Konsulter för tjänster inom IT-relaterat utvecklingsarbete. Mall för ramavtal 2011-04-28. Dnr 2011/817/243 Sid. 1 (8) Bilaga 3 Konsulter för tjänster inom IT-relaterat utvecklingsarbete Mall för ramavtal 2011-04-28 Dnr 2011/817/243 Sid. 1 (8) SMHI, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, är en myndighet under

Läs mer

Upphandling av ramavtal avseende strategiskt och operativt kommunikationsstöd Dnr 10-10450

Upphandling av ramavtal avseende strategiskt och operativt kommunikationsstöd Dnr 10-10450 Datum 2010-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av ramavtal avseende strategiskt och operativt kommunikationsstöd Dnr 10-10450 Upphandling av ramavtal avseende strategiskt och operativt kommunikationsstöd

Läs mer

2010-04-15 1 (18) Arbetsförmedlingen Inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av Schema, Bemanning och Tidredovising Dnr Af-2010/102558

2010-04-15 1 (18) Arbetsförmedlingen Inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av Schema, Bemanning och Tidredovising Dnr Af-2010/102558 2010-04-15 1 (18) Arbetsförmedlingen Inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av Schema, Bemanning och Tidredovising Dnr Af-2010/102558 2 (18) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄN INFORMATION... 3

Läs mer

Upphandling av nykundsbearbetning av finansiella tjänster och varumärkesbyggande till Almi Företagspartner Skåne AB

Upphandling av nykundsbearbetning av finansiella tjänster och varumärkesbyggande till Almi Företagspartner Skåne AB Upphandling av nykundsbearbetning av finansiella tjänster och varumärkesbyggande till Almi Företagspartner Skåne AB Målsättning är att 150 företagsbesök ska bokas in samt att 1.000 Almipresentationer ska

Läs mer

UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD

UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD Sid 1 (20) 13 januari 2014 Dnr:0004/14 UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD 1. INBJUDAN Brottsförebyggande rådet (Brå) inbjuder till att lämna anbud på konsulttjänster avseende

Läs mer

Stadskontoret Personalavdelningen

Stadskontoret Personalavdelningen Stadskontoret Personalavdelningen 1(11) 2012-01-24 Upphandling av konferensservice, konferenslokal, kost och logi för Landskrona stads chefsutbildning inom projektet Jämlika Landskrona 2012 Malin Hansson

Läs mer

1. Inledning. 2. Krav på anbudsgivaren. 3. Krav på anbudet. Diarienummer: 452-182-2015

1. Inledning. 2. Krav på anbudsgivaren. 3. Krav på anbudet. Diarienummer: 452-182-2015 Diarienummer: 452-182-2015 1. Inledning Länsstyrelsen i Södermanlands län inbjuder till anbudsgivning när det gäller att bedriva skogsbrandsbevakning i Södermanlands län. Upphandlingen genomförs som ett

Läs mer

Förfrågningsunderlag 2014-03- 26

Förfrågningsunderlag 2014-03- 26 DNR SSL 1.3:34/14 Förfrågningsunderlag 2014-03- 26 Upphandling av fast/mobil telefoni samt växellösning Innehåll 1. Anbudsinbjudan... 5 1.1. Allmän information... 5 1.1.1. Inbjudan... 5 1.1.2. Information

Läs mer

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION Sid 1 (21) 13 januari 2014 Dnr: 006/14 UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION 1. INBJUDAN Brottsförebyggande rådet (Brå) inbjuder att lämna anbud på Grafisk formgivning och produktion. 1.1 Om

Läs mer

Förfrågningsunderlag för upphandling av revisorstjänster. Sista anbudsdag: 2010-03-08. Anbud ska vara bindande t.o.m. 2010-05-30

Förfrågningsunderlag för upphandling av revisorstjänster. Sista anbudsdag: 2010-03-08. Anbud ska vara bindande t.o.m. 2010-05-30 2010-01-20 2010-00020 1 (9) Förfrågningsunderlag för upphandling av revisorstjänster Sista anbudsdag: 2010-03-08 Anbud ska vara bindande t.o.m. 2010-05-30 1 Upphandling av revisorstjänster 2 1.1 Inledning

Läs mer

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket KKV1000, v1.3, 2011-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015-05-21 Dnr 367/2015 1 (24) Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket Sista anbudsdag: 2015-06-25 Adress 103 85 Stockholm Besöksadress Torsgatan

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV UPPHANDLINGSKONSULTTJÄNST

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV UPPHANDLINGSKONSULTTJÄNST FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV UPPHANDLINGSKONSULTTJÄNST 1. Allmän information... 3 1.1 Om Tredje AP-fonden... 3 1.2 Upphandlande Myndighet... 3 1.3 Upphandlingen... 3 2. Anbudsspecifikation... 3

Läs mer

Kommunledningskontoret 2014-05-05

Kommunledningskontoret 2014-05-05 HAPARANDA STAD FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (13) 2014-05-05 Daniel Fälldin Näringslivsutvecklare Förfrågningsunderlag avseende upphandling reklambyråtjänster Anbudsinbjudan Haparanda kommun infordrar anbud

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA KORTTIDSVISTELSE I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA KORTTIDSVISTELSE I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE 1 INNEHÅLL Inbjudan att lämna ansökan... 4 1. Allmän information... 5 1.1 Upphandlingen...

Läs mer

1. Inbjudan att inkomma med anbud

1. Inbjudan att inkomma med anbud Förfrågningsunderlag 2013-11-27 Upphandlande organisation Upphandling Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Digitala Mötesrum 2013 Renée Sjölund 96-99-2011 Sista anbudsdag: 2014-01-30 Symbolförklaring:

Läs mer

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun.

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun. HAPARANDA KOMMUN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (8) Skolläkare till elevhälsan i Haparanda kommun Anbudsinbjudan Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda

Läs mer

1. Förfrågningsunderlag, Sysselsättningsplatser med rehabiliterande insatser

1. Förfrågningsunderlag, Sysselsättningsplatser med rehabiliterande insatser Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2012-02-29 Upphandlingsansvarig ARBETSFÖRMEDLINGEN Tuula Lindström Upphandling Sysselsättningsplatser 2012 Af-2012/037227 Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen

Läs mer

AP2s Upphandling av serverhallstjänst Förenklad upphandling. Dnr: AP2 2012/16. Anbudsförfrågan

AP2s Upphandling av serverhallstjänst Förenklad upphandling. Dnr: AP2 2012/16. Anbudsförfrågan AP2s Upphandling av serverhallstjänst Förenklad upphandling Dnr: AP2 2012/16 Anbudsförfrågan Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 1.1 Om AP2... 3 1.2 Upphandlingens omfattning... 3 1.3 Avtalets start...

Läs mer

ANBUDSFÖRFRÅGAN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Upphandling av ramavtal för teknisk projektledning i samband med anskaffning av ny skärgårdsfärja.

ANBUDSFÖRFRÅGAN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Upphandling av ramavtal för teknisk projektledning i samband med anskaffning av ny skärgårdsfärja. 1 (11) ANBUDSFÖRFRÅGAN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av ramavtal för teknisk projektledning i samband med anskaffning av ny skärgårdsfärja. Infrastrukturavdelningen 2 (11) Upphandling av ramavtal för

Läs mer

Anbudsförfrågan. Ärendenummer: DIA 2013/78. Anbudet skall ha kommit in: 2013-10-24. Anbudet skall vara bindande t.o.m: 2014-01-31

Anbudsförfrågan. Ärendenummer: DIA 2013/78. Anbudet skall ha kommit in: 2013-10-24. Anbudet skall vara bindande t.o.m: 2014-01-31 Anbudsförfrågan Ärendenummer: DIA 2013/78 Märkning: ANBUD/IT-stöd Anbudet skall ha kommit in: 2013-10-24 Anbudet skall vara bindande t.o.m: 2014-01-31 Upphandlingsform: Publicerad: Upphandlare: Förenklad

Läs mer

1. Anbudsinbjudan. Förfrågningsunderlag. 1.1. Allmän information 2012-12-20. Fredrik Strand 2012-152. Sista anbudsdag: ansökansdag:

1. Anbudsinbjudan. Förfrågningsunderlag. 1.1. Allmän information 2012-12-20. Fredrik Strand 2012-152. Sista anbudsdag: ansökansdag: Förfrågningsunderlag 2012-12-20 Upphandlingsansvarig Österåkers kommun Upphandling Familjerådgivning LOV Fredrik Strand 2012-152 Sista anbudsdag: ansökansdag: Anbud kan lämnas löpande Symbolförklaring:

Läs mer