Förfrågningsunderlag för upphandling av massage genom förenklat förfarande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förfrågningsunderlag för upphandling av massage genom förenklat förfarande"

Transkript

1 Datum: (11) Förfrågningsunderlag för upphandling av massage genom förenklat förfarande Skolinspektionen. Box Stockholm. Telefon växel: ,

2 2 (11) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Bilagor Inbjudan Skolinspektionen Upphandlingens syfte och uppdragets omfattning Kravspecifikation Allmänna anvisningar för anbudsgivare Offentlighet och sekretess Anbudsutvärderingsmodell Anbudsutvärdering Uteslutning av anbudsgivare Intyg och bevis angående anbudsgivare Ekonomisk och finansiell ställning Intyg om kreditvärdighet Meddelande om tilldelningsbeslut Checklista Dokument och redovisningar som bifogas till anbudet Ställda krav beskrivs eller bekräftas i svarsformuläret Bilagor Bilaga 1, Svarsformulär Bilaga 2, Avtalsvillkor

3 3 (11) 1 Inbjudan Statens skolinspektion (nedan Skolinspektionen) inbjuder Er att lämna anbud i myndighetens upphandling av massagetjänster i överensstämmelse med detta förfrågningsunderlag och de två medföljande bilagorna (svarsformulär och avtalsvillkor). 2 Skolinspektionen Skolinspektionen är en tillsynsmyndighet som granskar kvaliteten och utför tillsyn i skolväsendet, förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen samt bedömer ansökningar om att driva fristående skola. Skolinspektionen finns i Stockholm, Göteborg, Linköping, Lund och Umeå. Det totala antalet anställda personer är 392 fördelade med följande antal per ort. Stockholm: 208, Besöksadress: Sveavägen 159 Göteborg: 53, Besöksadress: Kungsgatan 20 Linköping: 40, Besöksadress: Storgatan 33 Lund: 57, Besöksadress: Gasverksgatan 1 Umeå: 34, Besöksadress: Nygatan Ytterligare information om Skolinspektionens verksamhet och organisation finns på <http://www.skolinspektionen.se>. 3 Upphandlingens syfte och uppdragets omfattning Upphandlingen ska resultera i ett avtal per ort med en leverantör som kan tillgodose Skolinspektionens behov av massage, i första hand på rygg och nacke. Skolinspektionen finns i Stockholm, Göteborg, Linköping, Lund och Umeå. Om en leverantör vill lämna anbud för flera orter ska anbuden lämnas var för sig per ort. För varje ort krävs det ett ifyllt och undertecknat svarsformulär och ett undertecknat avtalsvillkorsförslag. Det räcker med en uppsättning bilagor, specificerade i punkt Tanken är att var och en av de anställda ska erbjudas massage en gång per månad med 30 minuter per tillfälle. Medarbetarna på Skolinspektionen får under en timme varje vecka på arbetstid utöva en valfri friskvårdsaktivitet. Friskvårdstimmen kan användas till massage.

4 4 (11) Uppskattade volymer I Stockholm har massage tidigare utnyttjats tre dagar i veckan, upp till 120 pass/månaden. I Göteborg har det varit ungefär 15 pass i månaden. I Lund i snitt 12 pass. I Umeå har det varit ca 20 pass i månaden. I Linköping har kring 15 anställda i månaden utnyttjat massage. Hur många som sedan kommer att boka massage framöver kan variera. Inga garantier på minsta antal massagepass kommer att lämnas. Lokaler I Stockholm tillhandahåller Skolinspektionen lokaler som kan användas till massagen. I Göteborg, Lund och Umeå kan massagen utföras i lokaler tillhandahållna dels av Skolinspektionen och leverantören, efter överenskommelse. I Linköping ska massagen ske hos leverantören. De av leverantörerna föreslagna lokaler ska vara belägna på ett sådant avstånd att massagen inklusive transporter till och från lokalerna kan göras under friskvårdstimmen. Leverantören ska tillhandahålla massagebänk med tillhörande utrustning, såsom handdukar, massageolja etc. Vårt önskemål är att leverantören har ett lättillgängligt bokningssystem för översikt och bokning av tider, helst via Internet. Avtalet gäller under sex månader, med start från avtalstecknandet och kan komma att förlängas med sex månader åt gången under en fyraårsperiod. Om avtalet tecknas i januari 2012 kan det som längst förlängas till januari Förlängning av avtalet gäller med oförändrade villkor. 4 Kravspecifikation För uppdraget krävs att leverantören är certifierad massageterapeut, eller motsvarande, har minst tre års dokumenterad yrkeserfarenhet samt har tidigare arbetat med arbetsplatsmassage för anställda. Leverantören ska bifoga ett CV med kontaktuppgifter till en referent som kan styrka liknande uppdrag, helst med både tel. nr och e-postadress. Referenstagning kommer att genomföras som ett sista led i utvärderingen och det är anbudsgivaren som bär huvudansvaret för att referenten går att nå. Den leverantör som Skolinspektionen tecknar avtal med ska på bästa sätt tillgodose att behovet av massage sker på det mest kostnadseffektiva sättet. Exempelvis genom att alltid informera om förändringar i god tid.

5 5 (11) 5 Allmänna anvisningar för anbudsgivare Anbudsinfordrare: Statens skolinspektion. Upphandlingsform: Förenklad upphandling. Anbudsspråk: Svenska. Kontaktperson: Henrik Siipo, , Svarsdatum: Anbudet ska ha inkommit senast onsdagen den 4 januari Anbud som kommer för sent kommer inte att tas upp till prövning. Anbudsfrist: Samtliga inkomna anbud ska gälla t.o.m. den 29 februari Om upphandlingen blir föremål för rättslig prövning förlängs anbudets giltighetstid fram till dess att upphandlingskontrakt kan tecknas, dock i högst fyra månader efter sista dag för avlämnande av anbud. Antal anbudshandlingar: Svarsformuläret och avtalsutkastet, båda lämnas som ett undertecknat originalanbud inkl. bilagor, specificerade i punkt 10.1, samt en elektronisk kopia på CD/DVD-skiva eller USB-minne med samtliga anbudshandlingar i allmänt använt filformat för PC. Vid eventuella skiljaktigheter, mellan det skriftliga originalanbudet och det elektroniska underlaget, gäller det skriftliga. Frågor: Eventuella frågor ska ställas skriftligen via e-post till Allegos upphandlingstjänst senast måndagen den 19 december Skriftliga svar på eventuella frågor kommer att besvaras via Allego. Eventuella förtydliganden kommer att publiceras på Allegos webbsida, senast torsdagen den 22 december 2011, <http://www.allego.se>. Pris: Anges i svenska kronor exklusive mervärdesskatt. Fakturering sker månadsvis i efterskott. För att en rättvis utvärdering av lämnade priser ska kunna göras ska bilaga 1 Svarsformulär, användas och de prisuppgifter som begärs ska lämnas utan reservationer eller tillägg i denna bilaga. Inga övriga kostnader får förekomma. Priset ska anges i kronor per 30 minuters massagebehandling. Observera att om pris anges i intervall så kommer det högre priset att användas vid utvärdering av anbudet.

6 6 (11) Anbudet ska skickas till: Skolinspektionen Registraturen Box Stockholm Försändelsen ska vara märkt Upphandling av massage,. Skolinspektionen ser helst att den sänds i neutralt omslag, utan företagsbeteckning eftersom anbuden omfattas av sekretess före ett tilldelningsbeslut eller att upphandlingen på annat sätt har avslutats. Anbud kan även lämnas i Skolinspektionens reception i Stockholm, Sveavägen 159, plan 5 som är öppen mellan och (lunchstängt ). Anbudsöppning: Anbudsöppning kommer att ske måndagen den 9 januari Offentlighet och sekretess Statens skolinspektion är en myndighet vars verksamhet bedrivs i offentlig regi. Verksamheten omfattas därmed av den svenska offentlighetsprincipen. Med detta avses bland annat att alla handlingar ska vara tillgängliga för den som önskar ta del av dem. Den som lämnar anbud i denna upphandling måste vara införstådd med att denna aspekt ingår som en förutsättning. Möjligheten för anbudsgivare att med stöd av sekretesslagen erhålla sekretess för uppgifter i handlingar som ingår i ett anbud är allmänt sett mycket begränsade. Det är också viktigt att notera att om Skolinspektionen gör en bedömning att sekretess föreligger kan beslutet överklagas i första hand till kammarrätten. Garantier för att uppgifter inte kommer att lämnas ut kan därför aldrig lämnas. Observera att prövning av sekretess sker först när någon begär att få ta del av uppgifter. Sekretessprövning kan aldrig göras i förväg.

7 7 (11) 7 Anbudsutvärderingsmodell Denna upphandling genomförs som förenklad upphandling enligt 15 kap. lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU). Skolinspektionen vill betona vikten av att följande förutsättningar följs: En grundförutsättning för att ett lämnat anbud ska kunna beaktas vid utvärderingen är att anbudsgivaren uppfyller samtliga krav som ställs oavsett om kravet avser krav på leverantören, tjänsten eller avtalsvillkoren. Anbud som inte uppfyller kraven eller innehåller reservationer kommer att förkastas. Anbudet ska utformas helt i enlighet med svarsformuläret, bilaga 1, och ska innehålla svar på samtliga angivna frågeställningar och villkor. Anbudsgivaren ska begränsa sitt anbud till att endast innehålla i svarsformuläret begärd information och efterfrågade dokument. Anbudsvaret i svarsformuläret och utkastet till avtalsvillkor, bilaga 1 och 2, ska vara undertecknat av behörig firmatecknare eller annan behörig företrädare för anbudsgivaren. Reservationer och alternativa anbud accepteras inte. 8 Anbudsutvärdering Prövning av anbud sker i fyra steg. Först sker kontroll av att samtliga formella krav är uppfyllda, sedan kontrolleras att anbudsgivare uppfyller samtliga kvalificeringskrav. Efter det sker kontroll av att samtliga ställda ska-krav är uppfyllda. Om inget svar har lämnats till ett ska-krav, är slutsatsen normalt att anbudet inte kan uppfylla kravet. Observera att endast anbud som uppfyller samtliga ska-krav kommer att utvärderas. De anbud som inte uppfyller dessa krav kommer att förkastas. Slutligen sker utvärderingen av de kvalificerade anbuden. Skolinspektionen har valt att utvärdera anbuden genom metoden lägsta pris. Den anbudsgivare som lämnat det lägsta utvärderingspriset vinner upphandlingen. Om flera anbudsgivare lämnar samma pris på anbuden kommer den bästa/vinnande anbudsgivaren väljas genom förhandling.

8 8 (11) 8.1 Uteslutning av anbudsgivare Anbudsgivare kommer enligt 10 kap. 1 LOU att uteslutas från deltagande i upphandlingen om Skolinspektionen få reda på att leverantören enligt en lagakraftvunnen dom är: dömd för brott som innefattar deltagande i en kriminell organisation, bestickning, bedrägeri eller penningtvätt. Anbudsgivare kan även uteslutas från deltagande i upphandlingen om de omständigheter som räknas upp i 10 kap 2 LOU föreligger: är i konkurs eller likvidation, är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning, ackord eller annat liknande förfarande, är genom lagakraftvunnen dom dömd för brott avseende yrkesutövningen eller har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen, har inte fullgjort sina skyldigheter att betala skatt eller socialförsäkringsavgifter eller lämnat felaktiga uppgifter eller låtit bli att lämna uppgifter som har begärts i samband med denna upphandling. 8.2 Intyg och bevis angående anbudsgivare Anbudsgivare intygar, i och med undertecknandet av svarsformuläret, att denne: är fri från hinder för deltagande enligt 10 kap 1 och 2 LOU, inte har oreglerade socialförsäkringsavgifter eller skatteskulder, är registrerad i aktiebolags- eller handelsregister eller motsvarande register, om registreringsskyldighet föreligger, som förs i det land där leverantörens verksamhet är etablerad och förbinder sig att ha ansvarsförsäkring för sin verksamhet under hela avtalstiden.

9 9 (11) Följande kommer att kontrolleras: anbudsgivaren är registrerad i aktiebolagsregister, handelsregister eller liknande register, om registreringsskyldighet föreligger, anbudsgivaren är registrerad för redovisning och inbetalning av mervärdesskatt, innehållen F-skatt och arbetsgivaravgifter, Skolinspektionen kommer att verifiera att ovanstående krav är uppfyllda genom att inhämta uppgifter från Skatteverket via blanketten SKV Ovanstående krav ska vara uppfyllda per den dag Skolinspektionen inhämtar uppgifterna från Skatteverket. 8.3 Ekonomisk och finansiell ställning Anbudsgivarens ekonomiska och finansiella ställning ska vara tillräckligt god och stabil så att uppdraget med rimlig sannolikhet kan genomföras utan risk för störningar på grund av ekonomiska problem. Bedömningen om anbudsgivaren kan upprätthålla ett långsiktigt avtal med Skolinspektionen görs med utgångspunkt från att anbudsgivarens riskklass inte bör vara lägre än 3 enligt Upplysningscentralens (UC) kreditvärderingsmodell eller motsvarande betyg enligt annat kreditvärderingsinstitut. 8.4 Intyg om kreditvärdighet Utdrag från kreditvärderingsinstitut som visar ovanställda krav, ska bifogas anbudet. Ratingintyget får inte vara äldre än tre (3) månader räknat från sista anbudsdag. Nystartade företag som inte kan erhålla riskbedömning på sedvanligt sätt, ska på annat sätt visa att de har en tillräcklig ekonomisk grund för en rimlig sannolikhet för uppdragets fullgörande. Detta kan ske genom att bifoga intyg om: en redovisning av anbudsgivarens revisor, eller av en annan fysisk eller juridisk person med insyn i anbudsgivarens ekonomi, som visar att anbudsgivaren kan upprätthålla ett långsiktigt avtal eller en bankgaranti som accepteras av Skolinspektionen, den får dock inte var äldre än tre (3) månader. I de fall en garanti är aktuell, ska dess omfattning, giltighetstid och övriga villkor anges.

10 10 (11) För det fall anbudsgivaren åberopar annans finansiella och ekonomiska kapacitet ska anbudsgivaren till anbudet bifoga en handling om detta, fullgörandeeller koncerngaranti. Den får dock inte var äldre än tre (3) månader. I de fall en garanti är aktuell, ska dess omfattning, giltighetstid och övriga villkor anges. Den fullgörande leverantören ska i detta fall uppfylla Skolinspektionens krav på ekonomisk ställning. 9 Meddelande om tilldelningsbeslut När beslut om vald leverantör har fattats, kommer samtliga anbudsgivare att meddelas, genom e-post eller skriftligen. Tilldelningsbeslut och meddelande härom innebär inte att avtal träffats. Civilrättsligt bindande avtal kommer att slutas genom skriftligt upphandlingskontrakt. Avtal kommer att tecknas efter att avtalsspärren på minst tio (10) dagar löper ut. Utkasten till avtal i bilaga 2 ska tillämpas mellan Skolinspektionen och leverantören. Anbudsgivaren ska acceptera bifogade utkast till avtalsvillkor i bilaga 2.

11 11 (11) 10 Checklista 10.1 Dokument och redovisningar som bifogas till anbudet Ett ifyllt och undertecknat svarsformulär för den ort som anbudet avser, bilaga 1. Ett undertecknat utkast till avtalsvillkor för den ort som anbudet avser, bilaga 2. Intyg om registrering, om registreringsskyldighet föreligger. Redovisning av anbudsgivarens ekonomiska och finansiella ställning såsom UC:s kreditvärderingsmodell eller motsvarande betyg enligt annat kreditvärderingsinstitut. Vid lägre riskklass än 3 krävs en godtagbar förklaring. CV, ur vilken det ska framgå att massageterapeuten är certifierad, eller motsvarande, och har minst tre års dokumenterad yrkeserfarenhet av att utföra massage samt har tidigare arbetat med arbetsplatsmassage för anställda. Kontaktuppgifter, helst både tel. nr och e-post, till referent som kan styrka liknande uppdrag Ställda krav beskrivs eller bekräftas i svarsformuläret Att ställda krav på leverantören är uppfyllda, bekräftas genom ifyllandet och undertecknandet av svarsunderlaget. Ett pris per ort lämnas i svarsunderlaget. Avtalsvillkoren i avtalsutkasten i bilaga 2 accepteras, bekräftas genom undertecknandet av utkastet till avtal. På Skolinspektionens vägnar Stockholm den 28 november 2011 Henrik Siipo

Förfrågningsunderlag för upphandling av revisorstjänster. Sista anbudsdag: 2010-03-08. Anbud ska vara bindande t.o.m. 2010-05-30

Förfrågningsunderlag för upphandling av revisorstjänster. Sista anbudsdag: 2010-03-08. Anbud ska vara bindande t.o.m. 2010-05-30 2010-01-20 2010-00020 1 (9) Förfrågningsunderlag för upphandling av revisorstjänster Sista anbudsdag: 2010-03-08 Anbud ska vara bindande t.o.m. 2010-05-30 1 Upphandling av revisorstjänster 2 1.1 Inledning

Läs mer

2012-03-21 Dnr 1201-0039-53. Förfrågningsunderlag Upphandling avseende rekryteringstjänster

2012-03-21 Dnr 1201-0039-53. Förfrågningsunderlag Upphandling avseende rekryteringstjänster 2012-03-21 Dnr 1201-0039-53 Förfrågningsunderlag Upphandling avseende rekryteringstjänster 1 Inledning Presentation av Arbetsgivarverket Arbetsgivarverket är en statlig myndighet och arbetsgivarorganisation

Läs mer

Direktupphandling enligt LOU

Direktupphandling enligt LOU Direktupphandling enligt LOU Övertorneå kommun Tillväxtenheten Offertförfrågan Hemsida till projektet Koldioxidkrediter från skogen ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, 1.0 Omfattning Tillväxtenheten efterfrågar

Läs mer

Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se.

Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se. Förfrågningsunderlag Dnr 2008-04-18 0804-0235-11 Upphandling avseende medlemsundersökning och medarbetarundersökning för Arbetsgivarverket Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

Läs mer

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket KKV1000, v1.3, 2011-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015-05-21 Dnr 367/2015 1 (24) Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket Sista anbudsdag: 2015-06-25 Adress 103 85 Stockholm Besöksadress Torsgatan

Läs mer

2012-09-28. Mer information om SKL Kommentus Inköpscentral AB finns på www.sklkommentus.se.

2012-09-28. Mer information om SKL Kommentus Inköpscentral AB finns på www.sklkommentus.se. Förfrågningsunderlag 2012-09-28 Upphandlingsansvarig Upphandling Elevdatorer & Surfplattor 2012 Petra Edenfeldt 10191 Sista anbudsdag: 2012-11-09 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav som

Läs mer

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION Sid 1 (21) 13 januari 2014 Dnr: 006/14 UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION 1. INBJUDAN Brottsförebyggande rådet (Brå) inbjuder att lämna anbud på Grafisk formgivning och produktion. 1.1 Om

Läs mer

Direktupphandling av Grönytesskötsel traktorklippning 2015-2018

Direktupphandling av Grönytesskötsel traktorklippning 2015-2018 ÖVERTORNEÅ KOMMUN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (8) Direktupphandling av Grönytesskötsel traktorklippning 2015-2018 Övertorneå kommun inbjuder Er att lämna anbud på rubricerad direktupphandling i enlighet

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN. Ramavtal för konsulttjänster inom ITverksamheten

ANBUDSINBJUDAN. Ramavtal för konsulttjänster inom ITverksamheten 1(23) ANBUDSINBJUDAN Ramavtal för konsulttjänster inom ITverksamheten vid CSN och SPV Centrala studiestödsnämnden (CSN) Statens tjänstepensionsverk (SPV) 2(23) Innehållsförteckning: 1 ALLMÄN ORIENTERING...

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA KORTTIDSVISTELSE I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA KORTTIDSVISTELSE I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE 1 INNEHÅLL Inbjudan att lämna ansökan... 4 1. Allmän information... 5 1.1 Upphandlingen...

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Upphandling av hyrbilar

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Upphandling av hyrbilar 1(19) FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Datum Diarie.nummer Eva Johnson 2010-12-21 110-3394-2010 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Länsstyrelsen i Värmland inbjuder härmed intresserade företag att lämna anbud avseende Upphandling

Läs mer

1. Inbjudan att inkomma med anbud

1. Inbjudan att inkomma med anbud Förfrågningsunderlag 2013-11-27 Upphandlande organisation Upphandling Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Digitala Mötesrum 2013 Renée Sjölund 96-99-2011 Sista anbudsdag: 2014-01-30 Symbolförklaring:

Läs mer

Upphandling av nykundsbearbetning av finansiella tjänster och varumärkesbyggande till Almi Företagspartner Skåne AB

Upphandling av nykundsbearbetning av finansiella tjänster och varumärkesbyggande till Almi Företagspartner Skåne AB Upphandling av nykundsbearbetning av finansiella tjänster och varumärkesbyggande till Almi Företagspartner Skåne AB Målsättning är att 150 företagsbesök ska bokas in samt att 1.000 Almipresentationer ska

Läs mer

1. Inbjudan till upphandling av Litteratur

1. Inbjudan till upphandling av Litteratur Förfrågningsunderlag 2012-12-05 Upphandlingsansvarig Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Upphandling Litteratur Mattias Ek 96-15-2012 Sista anbudsdag: 2013-01-28 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller

Läs mer

Ytterligare information om Sjunde AP-fonden finns på www.ap7.se, där också Sjunde APfondens senaste årsredovisningar finns tillgängliga.

Ytterligare information om Sjunde AP-fonden finns på www.ap7.se, där också Sjunde APfondens senaste årsredovisningar finns tillgängliga. Bakgrund Sjunde AP-fonden har nöjet att bjuda in er att inkomma med anbud avseende hantering av fondens ekonomifunktion. Fonden efterfrågar en utkontrakterad ekonomitjänst där ni som leverantör ansvarar

Läs mer

Upphandling av konferensanläggning i anslutning till Polisens utbildningsplats i Rosersberg utanför Stockholm (4 bilagor)

Upphandling av konferensanläggning i anslutning till Polisens utbildningsplats i Rosersberg utanför Stockholm (4 bilagor) Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Handläggare Datum Josefin Gundel 2014-09-16 E-post josefin.gundel@polisen.se Saknr och diarienummer 912-A086.206/2013 Upphandling av konferensanläggning

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV UPPHANDLINGSKONSULTTJÄNST

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV UPPHANDLINGSKONSULTTJÄNST FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV UPPHANDLINGSKONSULTTJÄNST 1. Allmän information... 3 1.1 Om Tredje AP-fonden... 3 1.2 Upphandlande Myndighet... 3 1.3 Upphandlingen... 3 2. Anbudsspecifikation... 3

Läs mer

2012-11-05. SKL Kommentus Inköpscentral AB - SKI IT-Konsulttjänster - Arkitekter 2012

2012-11-05. SKL Kommentus Inköpscentral AB - SKI IT-Konsulttjänster - Arkitekter 2012 Förfrågningsunderlag 2012-11-05 Upphandlingsansvarig Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB - SKI Anna Nessen 10135-4 Sista anbudsdag: 2012-12-17 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav

Läs mer

Upphandling av Elenergi. Diarienr 08-6756

Upphandling av Elenergi. Diarienr 08-6756 Upphandling av Elenergi Diarienr 08-6756 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Upphandlingens syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3

Läs mer

1. Inledning. 2. Krav på anbudsgivaren. 3. Krav på anbudet. Diarienummer: 452-182-2015

1. Inledning. 2. Krav på anbudsgivaren. 3. Krav på anbudet. Diarienummer: 452-182-2015 Diarienummer: 452-182-2015 1. Inledning Länsstyrelsen i Södermanlands län inbjuder till anbudsgivning när det gäller att bedriva skogsbrandsbevakning i Södermanlands län. Upphandlingen genomförs som ett

Läs mer

ANBUD/Ledarskapsutvecklare. På VISMA TendSign och på SSF:s webbplats www.stratresearch.se

ANBUD/Ledarskapsutvecklare. På VISMA TendSign och på SSF:s webbplats www.stratresearch.se Anbudsförfrågan Ärendenummer: Märkning: Dnr: za14.0030 ANBUD/Ledarskapsutvecklare Anbudet skall ha kommit in: 2014-04-28 Anbudet skall vara bindande t. o. m: 2014-09-22 Upphandlingsform: Publicerad: Upphandlare:

Läs mer

1. Förfrågningsunderlag Etableringslotsar

1. Förfrågningsunderlag Etableringslotsar Förfrågningsunderlag 2012-03-07 Upphandlingsansvarig ARBETSFÖRMEDLINGEN Tomas Åkerblom Upphandling Etableringslotsar Af-2010/121363 Sista anbudsdag: ansökansdag: Anbud kan lämnas löpande Symbolförklaring:

Läs mer

Anbudsinbjudan avseende upphandling av lokalvård

Anbudsinbjudan avseende upphandling av lokalvård 2005-09-14 Dnr 0508-0609-56 Anbudsinbjudan avseende upphandling av lokalvård Upphandlande enhet Arbetsgivarverket Box 3267 103 65 Stockholm Tel. växel: 08-700 1300 Telefax: 08-700 1340 Kontaktperson Andrea

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling; SFS 2010:571 Utkom från trycket den 15 juni 2010 utfärdad den 3 juni 2010. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun.

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun. HAPARANDA KOMMUN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (8) Skolläkare till elevhälsan i Haparanda kommun Anbudsinbjudan Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda

Läs mer

UPPHANDLING AV CAFETERIA FÖR NORRORTS POLISMÄSTARDISTRIKT, POLISMYNDIGHETEN I STOCKHOLMS LÄN (7 bilagor)

UPPHANDLING AV CAFETERIA FÖR NORRORTS POLISMÄSTARDISTRIKT, POLISMYNDIGHETEN I STOCKHOLMS LÄN (7 bilagor) Anbudsförfrågan Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen Handläggare Elis Kalered Datum 2013-07-18 Diarienr (åberopas vid korresp) A000.374/2013 Saknr 914 Sista anbudsdag:

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Sista anbudsdag: 2009 05 04 Anbudets giltighet: 2009 09 15

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Sista anbudsdag: 2009 05 04 Anbudets giltighet: 2009 09 15 2009-04-06 Förfrågningsunderlag 1(24) FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Linköpings universitet genomför en förenklad upphandling av ramavtal för konferenstjänster. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud i enlighet med förutsättningarna

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 1 (18) Ekonomisystem 2010-11-12 Org.nr 222000-0158 Löp nr Beteckning Delges FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Upphandling av ekonomisystem

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 1 (18) Ekonomisystem 2010-11-12 Org.nr 222000-0158 Löp nr Beteckning Delges FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Upphandling av ekonomisystem FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 1 (18) FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av ekonomisystem 1 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2 (18) 1 ALLMÄN ORIENTERING... 4 1.1 Upphandlande enhet / myndighet... 4 1.2 Upphandlingsobjekt... 5

Läs mer

2010-04-15 1 (18) Arbetsförmedlingen Inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av Schema, Bemanning och Tidredovising Dnr Af-2010/102558

2010-04-15 1 (18) Arbetsförmedlingen Inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av Schema, Bemanning och Tidredovising Dnr Af-2010/102558 2010-04-15 1 (18) Arbetsförmedlingen Inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av Schema, Bemanning och Tidredovising Dnr Af-2010/102558 2 (18) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄN INFORMATION... 3

Läs mer

Upphandling av Reklamtjänster för projektet Start-Up Stockholm

Upphandling av Reklamtjänster för projektet Start-Up Stockholm Upphandling av Reklamtjänster för projektet Start-Up Stockholm 1. INFORMATION OM UPPHANDLINGEN 1.1 Upphandlande organisation Upphandlande organisation är Stockholms NyföretagarCentrum (SNC). Stiftelsen

Läs mer